Infobulletin 1 (2018)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2018

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Algemene Ledenvergadering 2018

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018. Deze wordt gehouden op dinsdag 8 mei in de benedenzaal van Hotel-CafĂŠ Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. Aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 3. Jaarverslag Secretaris 2017 4. Verslag Kascontrolecommissie 5. Jaarverslag Penningmeester 2017 6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures

Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)

7. Rondvraag 8. Sluiting Wij verheugen ons op uw komst! 2


Nieuw aspirant bestuurslid: Petra van Helden In dit artikel stelt ons nieuwe aspirant bestuurslid Petra van Helden zich aan u voor. In januari 2018 heb ik bij een aantal bestuursleden van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek tijdens een bijeenkomst in de Koffiepot aangegeven interesse te hebben deel uit te maken van het bestuur van deze vereniging. Zij hebben mij vervolgens uitgenodigd voor een uitgebreid kennismakingsgesprek. Dat gesprek verliep erg positief en beide partijen waren het eens dat wij iets voor elkaar konden betekenen. In de daaropvolgende bestuursvergadering ben ik dan ook toegetreden als aspirant bestuurslid. In mei word ik tijdens de Algemene Ledenvergadering, als de leden er mee akkoord gaan, benoemd tot bestuurslid. Ik wil samen met de andere bestuursleden opkomen voor de huurders en de HBV ondersteunen met alle werkzaamheden die daarmee gepaard gaan. In de toekomst, na de benoeming als bestuurslid, ga ik samen met de andere bestuursleden bekijken welke taken er aan mij toegekend kunnen worden. Ik verheug mij in ieder geval op de samenwerking binnen het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging!

3


Verbetering plein Boshouwersweide van start In ons Infobulletin van december 2017 hebben wij een artikel gewijd aan Nieuw Lotbroek en dan met name over de veranderingen op het plein aan de Boshouwersweide. Het plein wordt omgetoverd in een speelplein voor de kinderen in de wijk met onder andere een spelpaneel, raket hinkelbaan, paddenstoeltjes en een wiebelstap. Tevens wordt de huidige omheining vervangen door gedeeltelijk een hekwerk van 1 tot 1 meter 50 hoog en deels een groene heg om het plein heen. De huidige voetbalkooi gaat verhuizen naar het braakliggend terrein aan de Margriet-/Christinastraat nabij de oude speeltuin aan de Prins Mauritsstraat. Dit wordt dan het domein voor de oudere jeugd van Nieuw Lotbroek. Tijdens twee bijeenkomsten met een aantal bewoners, Alcander, gemeente Heerlen, HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Woonpunt en andere instanties, is in overleg besloten welk soort speeltoestellen er geplaatst worden. Tijdens het schrijven van dit artikel was nog niet bekend wanneer er met de werkzaamheden gestart wordt. De levering van de speeltoestellen zal enkele weken op zich laten wachten. Mogelijkerwijs beginnen de werkzaamheden voordat dit artikel bij onze leden op de deurmat valt.

4


Wat gebeurt er met de woningen aan de Paadweg? Aan de Paadweg in Mariarade heeft Woonpunt 25 eengezins- en duplexwoningen in bezit. Als HBV waren we benieuwd naar de toekomst van dit complex. Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, wilde Woonpunt ons wel deelgenoot maken van de plannen.

Toekomst eengezinswoningen De eengezinswoningen zijn goed verhuurbaar en naar verwachting blijft dit in de toekomst ook zo. Vandaar dat Woonpunt van plan is deze woningen uit de verkoop te halen en ze gewoon in de verhuur te laten. Toekomst duplexwoningen Deze woningen doen het minder goed in de verhuur, onder meer omdat ze aan de kleine kant zijn. Daarom is Woonpunt van plan de duplexen te gaan samenvoegen tot eengezinswoningen. Dat gebeurt op het moment dat zowel de onder- als de bovenwoningen leeg zijn. Tot het zover is, kunnen losse leegstaande onder- of bovenwoningen waar mogelijk tijdelijk verhuurd worden. Voor vragen over de leefbaarheid in de wijk, kunt u terecht bij de wijkbeheerder van Woonpunt. Voor de Paadweg is dat Eddy Backus (088–0506070 of info@woonpunt.nl). Bron: Esther van Lieshout (Woonpunt) 5


Lucht boven complex Schuttersweide weer ‘opgeklaard’ In ons vorige Infobulletin hebben wij verslag gedaan van irritaties tussen de reguliere bewoners en stichting Philadelphia die gehuisvest is in het complex Schuttersweide. Philadelphia huurt een aantal woningen in dit complex van Woonpunt ten behoeve van de huisvesting van een aantal van haar cliënten. De stichting heeft in hetzelfde complex ook een woning in gebruik als kantoor. Het bestuur van de HBV, Philadelphia en Woonpunt hebben na onderling overleg besloten om op 24 januari een bijeenkomst in de Koffiepot te organiseren voor alle betrokkenen om zo een einde te maken aan deze situatie. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat er eigenlijk geen problemen zijn tussen de reguliere bewoners en de stichting Philadelphia en haar cliënten. De op deze bijeenkomst aanwezige reguliere bewoners hebben dit laatste met nadruk te kennen gegeven. De problemen en irritaties over een aantal zaken zijn er des te meer tussen de bewoners onderling. Deze zijn tijdens de bijeenkomst op een open manier uitgepraat. Op initiatief van Denise Maas van Woonpunt is er een werkgroep in het leven geroepen. Zes bewoners van het complex hebben zich hier vrijwillig voor aangemeld. Deze werkgroep gaat initiatieven ontplooien om alle complexbewoners nog dichter bij elkaar te brengen. Mede dankzij een goede opkomst en een mooi eindresultaat was het dus een geslaagde bijeenkomst. Denise Maas heeft toegezegd, er voor te zorgen dat alle complexbewoners een verslag van deze bijeenkomst ontvangen.

6


Bewoners ergeren zich aan slecht schoonmaakonderhoud van galerijen De laatste tijd ontvangt het bestuur van de HBV meer en meer klachten van bewoners die zich ergeren aan het schoonmaken van galerijen door de medebewoners. Sommige galerijen zien er zo slecht uit dat veel mensen, met name bezoekers, er vies van zijn om deze te betreden. Ook de veiligheid komt door het nalaten van het schoonmaken in het gedrang. Door groene aanslag kunnen de galerijen namelijk erg glad worden. Het bestuur van de HBV heeft daarom het initiatief genomen om hier verbetering in te brengen. Woonpunt is hierover aangesproken en daarom wordt er sinds februari een flyer bij alle bewoners van de galerijflats in de brievenbus gedeponeerd met het verzoek de galerij netjes te houden. De flyer is algemeen van aard. Bewoners die hun galerij wel regelmatig netjes onderhouden hoeven zich door deze flyer dan ook niet persoonlijk aangesproken te voelen. Het bestuur van de HBV wil de leefbaarheid in de complexen verbeteren zodat bewoners er prettig kunnen wonen. De bewoners zien met de slecht onderhouden galerijen als het ware de verpaupering om zich heen slaan. Bovendien gaan smerige galerijen ten koste van de verhuurbaarheid. PotentiĂŤle nieuwe bewoners zien onder deze omstandigheden liever af van een nieuw huurcontract, en woningen blijven daardoor vaak langer leegstaan. Het is zeker niet de bedoeling van de HBV de bewoners te beleren hoe zij moeten leven of hoe zij hun woning, galerij en balkon dienen te onderhouden. Deze actie is er met name op gericht, voor alle bewoners een veilige en prettige leefomgeving te creĂŤren. Overigens kan het zijn dat bewoners om wat voor reden dan ook niet in staat zijn, de galerij zelf te poetsen. Deze mensen hebben wij geadviseerd derden zoals thuiszorg, familie, kennissen of wellicht buren te vragen dit voor hen te doen. Tevens kunnen bewoners een beroep doen op de Buurthulp Hoensbroek door te bellen met 045-5217565.

7


Uniek in Nederland; dat is Op Mezelf!

In dit artikel stelt zorginstelling Op Mezelf zich aan u voor. Op Mezelf is een Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) instelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of aan forensische zorg zijn onderworpen. Op Mezelf is ontstaan door een samenwerkingsbestand tussen DeSeizoenen, Second Chance Force en SCF Housing. Inmiddels heeft dit dus geleid tot de oprichting van een nieuwe BV; ‘Op Mezelf’. Ontevredenheid in zorgland was de aanleiding om tot dit unieke concept te komen. De juiste partijen hebben zich samengepakt om dit unieke concept uit te werken en de eerste zorgaanbieder te zijn die zich onderscheidt in methodiek op het gebied van ontzorgen en regie over eigen leven voeren. De doelstelling van Op Mezelf is het faciliteren van een beschermde woonomgeving en het leveren van ondersteuning voor mensen met een ondersteuningsvraag. Niet het domein of de zorgsector staat centraal maar de ondersteuningsvraag is leidend. Het streven van Op Mezelf is om kwetsbare doelgroepen een ‘geborgen woonomgeving’ te bieden, opdat zij zich, waar nodig met behulp van andere ketenpartners, op de ontwikkeling van andere leefgebieden kunnen richten en vanuit dit fundament eventueel door kunnen groeien naar zelfstandige deelname aan de maatschappij.

8


Uniek in Nederland; dat is Op Mezelf! (vervolg) DeSeizoenen is een zorgorganisatie die vanuit een antroposofische mensvisie, ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Second Chance Force is een onderneming voor sociale activering en reintegratie en ondersteuning, met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maximaal te laten participeren in de maatschappij. SCF Housing richt zich op het bieden van kansrijke beschermde woonconcepten. Op Mezelf biedt ondersteuning op het gebied van financiën, wonen, werken, psychiatrische problematiek en sociale participatie. De missie van Op Mezelf is om elke cliënt uiteindelijk door te laten stromen naar een zo normaal mogelijk leven waarbij hij/zij onderdeel uitmaakt van de maatschappij en kan voldoen aan alle maatstaven die hieraan ten grondslag liggen. De cliënt heeft een netwerk om zich heen gebouwd dat hem hierin kan ondersteunen. Van een maatwerkvoorziening toewerken naar een algemene voorziening met als einddoel een zo zelfstandig mogelijk leven. Vanuit de visie wordt de missie vormgegeven. Op Mezelf gelooft dat professionals een positieve bijdrage moeten leveren aan de ondersteuningsvragen waar de cliënt zich mee aanmeldt en dat het de enige manier is om de cliënt richting toekomst, zelfstandig keuzes te laten maken ter bevordering van de regie over eigen leven waarbij ruimte is om fouten of verkeerde keuzes te maken. De antroposofische mensvisie is hierin uniek. Wij geloven dat dit alleen mogelijk is als de cliënt gemotiveerd is om iets van zijn leven te maken. Dit kan alleen vanuit een geborgen woonomgeving waar de cliënt ondersteuning krijgt bij het maken van die keuzes. Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Wij zijn in Heerlen gevestigd aan de Amstenraderweg 15 te Hoensbroek, alwaar wij een groepswoning hebben met tien bewoners, zes kippen, twee konijnen en vier cavia’s, en een grote moestuin en waar wij deze zomer biologisch groenten en fruit gaan kweken. Kom gerust eens langs voor een gesprekje of een kopje koffie. In het voorjaar, als onze moestuin in volle bloei is, willen wij u uitnodigen voor een barbecue bij ons. De exacte datum laten wij tijdig aan u weten. 9


Toegangshallen Marktstraat opgefleurd Woonpunt gaat dit jaar haar hoofdkantoor aan de Statensingel in Maastricht onderbrengen in haar regiokantoor aan de Leidenlaan in Maastricht. Het kantoor aan de Statensingel komt vanaf september 2018 leeg te staan en het kantoor aan de Leidenlaan krijgt tot die tijd een flinke opknapbeurt. Dit gaf des te meer aanleiding om niet alleen het kantoormeubilair maar ook planten en andere zaken uit het gebouw te verkassen. Zowel het meubilair als de planten zijn daarbij gratis ter beschikking gesteld ten behoeve van onder andere scholen en diverse instanties. Het verouderde meubilair van de spreekkamer van de HBV was dringend toe aan vervanging en dankzij de meubelstukken van Woonpunt ziet de inrichting van ons kantoor er weer mooi uit. Het bestuur van de HBV wilde de bewoners van de complexen Aan de Stegel en Op den Theulder aan de Marktstraat een plezier doen. De drie hallen van beide complexen zien er, zoals u op de foto’s kunt zien, dankzij de planten weer een stuk gezelliger uit.

10


Nieuwe bestuursleden welkom bij de HBV Verenigingen, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties hebben het op dit moment moeilijk om vrijwilligers te vinden. Door onder andere de vergrijzing en de krimp in onze regio is de spoeling dun geworden. Het voordeel hierbij is wel dat zij vaak beroep kunnen doen op de Vrijwilligerscentrale die hen kan helpen bij het selecteren van een geschikte kandidaat. Onze HuurdersBelangenVereniging heeft dit voordeel niet. Zij moet nieuwe bestuursleden putten uit het huurdersbestand van Woonpunt in Hoensbroek. De laatste jaren hebben wij van een aantal bestuursleden afscheid moeten nemen en vanwege het overlijden van een bestuurslid (Jolanda van Aken), het afscheid van Fenny Spijker vanwege haar leeftijd, en het afscheid van twee andere bestuursleden, is het bestuur gekrompen van tien naar zes personen. Gelukkig hebben wij onlangs weer een nieuw aspirant bestuurslid (Petra van Helden) mogen verwelkomen waardoor het aantal bestuursleden weer op zeven staat. Toch is dit nog erg weinig. De HBV Groot Hoensbroek is een actieve huurdersvereniging met een hoeveelheid leden boven het gemiddelde percentage. Mede hierdoor moet het bestuur alle zeilen bijzetten om al haar taken te kunnen vervullen. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die zich geroepen voelen om als bestuurslid van onze vereniging een aantal uren per maand van hun vrije tijd te willen besteden aan onze vereniging om ons zo te assisteren. U maakt dan tevens deel uit van een leuk team. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op of kom eens langs tijdens onze spreekuren op dinsdagmiddag of donderdagochtend op het kantoor van de HBV aan de Marktstraat 145. Wij maken dan een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Alvast welkom in ons midden!

11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. J. Houtvast Mevr. A. Vossen Aspirant bestuurslid: Mevr. P. van Helden Onze contactpersonen in de wijk Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt 045-5233276 Mariagewanden Dhr. J. van der Lingen 045-5223139 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast 06–11044543

12