Infobulletin 1 (2017)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2017

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Algemene Ledenvergadering 2017

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze wordt gehouden op dinsdag 9 mei in de benedenzaal van Hotel-CafĂŠ Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. Aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 3. Jaarverslag Secretaris 2016 4. Verslag Kascontrolecommissie 5. Jaarverslag Penningmeester 2016 6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures

Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)

7. Rondvraag 8. Sluiting Wij verheugen ons op uw komst!

2


Nieuwe aanpak groenonderhoud

Op initiatief van het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek zijn eind vorig jaar afspraken gemaakt over het onderhoud van de groenvoorzieningen welke eigendom zijn van Woonpunt. Afgesproken is dat het bestuur van de HBV samen met Woonpunt en Balanz elke drie maanden tijdens een zogenaamde schouw gaat kijken waar knelpunten met betrekking tot het onderhoud zijn en hoe deze opgelost gaan worden. Tijdens onze eerste schouw in november 2016 bekeken we de beplanting bij de complexen aan de Pannenberg. Hierbij is geconstateerd dat de toenmalige beplanting aan de voorkant van de complexen erg te wensen overliet. Hetzelfde probleem was het geval bij de flat aan de Amstenraderweg. Inmiddels is tijdens de tweede schouw in februari de situatie bij de eerdergenoemde complexen nogmaals bekeken. Bij alle voornoemde complexen is de oude beplanting vervangen door nieuwe beplanting. Verder moeten er nog drie populieren aan de Amstenraderweg gekapt worden. De bomen zijn op sterven na dood en vormen een gevaar voor de leefomgeving en het complex. Daarnaast is er gekeken naar het talud tussen de Pannenberg en de Vloedsgraaf. De wildgroei is hier het grootste probleem. Dit talud kan echter pas onder handen genomen worden als het weer dit toelaat. Bij vochtig weer is het vanwege de steile helling namelijk te gevaarlijk om werkzaamheden te verrichten.

In juni volgt de volgende schouw. Het is uiteraard de bedoeling dat ook de groenvoorzieningen bij andere complexen in Mariagewanden en NieuwLotbroek aandacht krijgen. Bent u niet tevreden over het groenonderhoud of heeft u ideeĂŤn hoe het onderhoud van de groenvoorziening bij uw woning of uw complex verbeterd kan worden? Laat ons dit weten via telefoon of per e-mail! Wij nemen dit in ieder geval bij de volgende schouw mee. 3


Interview Wim Geven

Per 1 januari 2017 is de heer Wim Geven benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Hij volgt hiermee de heer Karel Majoor op. De heer Wim Geven neemt met de heer Tom Schulpen zitting in deze raad op voordracht van de gezamenlijke huurders(belangen)verenigingen (CHOW) van Woonpunt. In december 2016 heeft het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek informeel kennis kunnen maken met de nieuwe commissaris en we hebben hem leren kennen als iemand met een groot sociaal hart.

Even voorstellen Mijn naam is Wim Geven en ik ben 64 jaar geleden geboren in Heerlen. Na mijn middelbare school aan het Bernardinuscollege mocht ik economie studeren in Tilburg. Aansluitend ben ik weer teruggekomen naar Limburg voor een baan bij het ABP en later bij Vesteda. Inmiddels wonen wij alweer 27 jaar in Cadier en Keer. Wij, dat zijn dan mijn vrouw, onze vijf kinderen, waarvan er nog twee thuis wonen, en ik. Naast mijn werk ben ik een twintigtal jaren betrokken bij stichtingen die zich bezighouden met goede doelen. Het merendeel van deze activiteiten betreft projecten in ontwikkelingslanden. EĂŠn stichting waar ik bij betrokken ben, richt zich op Zuid-Limburg en heeft als doel het ondersteunen van organisaties die in belangrijke mate afhankelijk zijn van vrijwilligers, zoals de Toon Hermans Huizen, de Voedselbank en het Ronald McDonald Huis. Ook ben ik als bestuurslid vaak in het gemeenschapshuis van ons dorp voor allerhande 4


Interview Wim Geven (vervolg)

hand- en spandiensten. De rol binnen de Raad van Commissarissen De rol die wij, en dus ook ik, binnen de Raad van Commissarissen vervullen bestaat in grote lijnen uit drie onderdelen. Wij houden toezicht op wat er gebeurt, we zijn werkgever van het bestuur en we zijn ook klankbord voor de organisatie. En die laatste rol zie ik als heel belangrijk, omdat ik daarmee de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn werk kan inzetten voor Woonpunt. Mijn bezoek op 20 december aan het bestuur Wat direct opviel, was de ontspannen en vriendschappelijke sfeer die er onderling in uw bestuur aanwezig is. Daarbij werd mij ook duidelijk dat er veel kennis is over de veranderingen welke de afgelopen tijd in wetten zijn vastgelegd, en natuurlijk wist men veel te vertellen over de woongebouwen en zijn bewoners. Kortom, in mijn ogen een bestuur dat midden tussen de bewoners wil staan en mensen die graag de handen uit de mouwen steken. De vergrijzing en bevolkingskrimp in Parkstad Dit is een moeilijk onderwerp waarvan in mijn ogen nog niemand weet welke gevolgen dit over een periode van twintig jaar voor Parkstad heeft. Maar ik denk dat er daardoor met name ook kansen zijn. Kansen op het gebied van vergroening van de omgeving, doordat je bij sloop vaak prachtige groengebieden kunt aanleggen, waar je heerlijk kunt genieten van de natuur. Ook kansen voor het (ver)bouwen van woningen die nog beter aansluiten op een wat oudere bevolking. Misschien liggen de kansen nog wel op hele andere gebieden, bijvoorbeeld in de Randstad. Als ik zie wat onze dochter daar betaalt voor haar huurwoning, hoe druk het daar is, wat alles kost. Het enige is, dat we in Parkstad de banen nog niet hebben, maar het wonen is zeker twee keer zo goed en veel goedkoper. Mijn contact met de diverse huurdersverenigingen Natuurlijk horen wij als leden van de Raad van Commissarissen in ons overleg binnen Woonpunt veel over de zaken die spelen op het gebied van u als huurders. Maar ik ga er ook vanuit, dat ik informatie rechtstreeks van het bestuur van de huurdersverenigingen ontvang. Daarbij zal ik graag gebruik maken van uitnodigingen voor vergaderingen of andere bijeenkomsten als die kunnen bijdragen aan mijn rol binnen Woonpunt. 5


Geen ondertekening prestatieafspraken 2017 Toen in juli 2015 de nieuwe Woningwet in werking trad, betekende dit voor huurdersorganisaties in Nederland meer invloed en meer zeggenschap bij de invulling per gemeente van bouw- of sloopplannen, realisering van zorgwoningen, toewijzing van woningen aan bepaalde doelgroepen, enzovoorts. De doelen met betrekking tot bovenstaande waarover ieder jaar onderhandeld dient te worden tussen de gemeente, de woningcorporaties die actief zijn in de betroffen gemeente en de huurdersorganisaties in dezelfde gemeente onderling, worden vastgesteld in de zogenaamde prestatieafspraken. Deze afspraken worden tenslotte vastgelegd in een document dat door alle partijen ondertekend dient te worden. Dit document is bindend en alle ondertekenaars dienen zich aan het vastgestelde zoals in het document is beschreven, te houden. Wij hebben u in het afgelopen jaar meermaals hierover geïnformeerd in onze Infobulletins. Toen begin vorig jaar gestart werd met de onderhandelingen over de prestatieafspraken van dit jaar (2017) heeft het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek het initiatief genomen om de binnen de gemeente Heerlen actieve huurdersorganisaties bij elkaar te roepen om gezamenlijk op één lijn te komen bij de onderhandelingen naar de gemeente en de woningcorporaties. In twee sessies, gehouden in het Breukerhoes, zijn een aantal bestuurders van huurdersorganisaties bij elkaar gekomen en hebben zich daarbij georiënteerd op de gemeenschappelijke belangen van natuurlijk niet alleen de huurdersorganisaties maar vooral ook van die van de huurders. De onderhandelingen tussen alle drie partijen over de prestatieafspraken 2017, gingen in Heerlen van start met een ‘Thematafelbijeenkomst’. Eén van de belangrijkste thema’s voor onze HBV was het toewijzingsbeleid met betrekking tot moeilijk plaatsbare en zeer moeilijk plaatsbare personen zonder maatschappelijke begeleiding. Deze mensen hebben uiteraard recht op een woning, maar een aantal woningcorporaties heeft in het toewijzingsbeleid bewust geen plaats voor deze mensen. Het gevolg is dat deze woningzoekenden hun heil zoeken bij andere woningcorporaties die wel de regel hanteren dat iedereen die recht heeft op een woning een woning moet kunnen krijgen. Dit leidt vervolgens tot een hoge druk op de leefbaarheid in de verschillende complexen van deze woningcorporatie én in de wijken waar de woningcorporatie woningbezit heeft. Kortom: verpaupering en verloedering. 6


Geen ondertekening prestatieafspraken 2017 (vervolg) De verdere onderhandelingen verliepen ook niet naar wens van de HBV. Met name de slechte of zelfs ontbrekende communicatie door de gemeente Heerlen naar onze HBV wekte bij ons de nodige irritatie op. De kritiek op de vaak onprofessionele werkwijze van de verantwoordelijke medewerkers bij de gemeente hebben wij dan ook meerdere malen geuit naar de wethouder. Dit werd ons overigens niet in dank afgenomen. Ondanks vele pogingen van de HBV om in de uiteindelijke tekst van de prestatieafspraken de zinsnede ‘het naar rato toewijzen van moeilijk plaatsbaren en zeer moeilijk plaatsbaren zonder maatschappelijke begeleiding’ vastgelegd te krijgen, is aan deze voorwaarde van de HBV geen gehoor gegeven. In de definitieve tekst van de prestatieafspraken 2017 wordt overigens gesproken over een ‘evenredige toewijzing’ die echter te vrijblijvend is en de overige woningcorporaties tot niets verplicht. Er is van de kant van Woonpunt wel getracht om via een aantal tekstwijzigingen ons alsnog te bewegen om tot medeondertekening over te gaan. Wij hebben gemeend dat een ondertekening van de prestatieafspraken 2017 door de HBV Groot Hoensbroek niet te verantwoorden was naar onze leden en de huurders van Woonpunt in Hoensbroek, gezien de vele problemen, zoals overlast, waar bewoners nu al tegenaan lopen. Binnenkort starten de onderhandelingen over de prestatieafspraken 2018. Het behoeft geen betoog dat wij onze pijlen weer zullen richten op het bovenstaand thema, maar dat neemt niet weg dat ook de andere thema’s die bij de prestatieafspraken aan bod komen, belangrijk voor ons zijn. Wij houden u ook dit jaar via ons Infobulletin en onze website hiervan op de hoogte!

7


Flat Bongaardstraat in 2017 gesloopt

De flat aan de Bongaardstraat wordt naar alle waarschijnlijkheid nog in de loop van dit jaar gesloopt. Dit complex was al jaren nauwelijks meer verhuurbaar. In de afgelopen jaren zijn pogingen gedaan om deze flat een fris uiterlijk te geven door het organiseren van een grote schoonmaakactie samen met de bewoners, Woonpunt, de HBV en Schoon GMS. Het animo bij de bewoners was, op een gering aantal bewoners na, echter zeer klein.

Circa twee jaar geleden is door Woonpunt het besluit genomen de nog leegstaande woningen in het complex niet meer te verhuren voor regulier verhuur. Deze woningen worden verhuurd aan Maximus Vastgoedbeheer om verdere verpaupering van het complex te voorkomen. ‘Anti-krakers’, die voor een laag bedrag een woning willen huren, kunnen bij deze organisatie terecht. Voor deze mensen geldt echter wel dat ze nauwelijks rechten hebben met betrekking tot bijvoorbeeld huurbescherming. Zo’n goedkoop huurcontract kan op elk moment worden opgezegd.

Gezien de miserabele situatie in en rondom het complex heeft het bestuur van de HBV een positief advies gegeven aan Woonpunt met betrekking tot sloop, onder voorwaarde dat er voor huidige huurders van het complex een deugdelijk sociaal plan wordt opgesteld. Hierin zit een verhuiskostenvergoeding en de medewerking door Woonpunt bij het zoeken naar een minimaal gelijkwaardige woning. 8


Huurverhoging 2017

Ook dit jaar stijgen de huren op 1 juli weer. De maximale stijging van de huren is daarbij wettelijk vastgelegd. Het CHOW (gezamenlijke huurders(belangen)verenigingen Woonpunt) heeft hierover uitvoerig overleg gehad met Woonpunt. Woonpunt heeft het CHOW gevraagd om een advies. Wat betekent dit voor u? Voor het sociale segment zal de gemiddelde huurverhoging 0,8% bedragen. Daarnaast wordt er in het sociale segment een inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast voor huishoudens met een hoger inkomen. Concreet betekent dit: Voor huishoudens met een inkomen tot â‚Ź 40.349,- een huurverhoging van 1%. Hierbij geldt de streefhuur als aftoppingsgrens. Voor sloopwoningen is de huurverhoging 0% (geen verhoging dus). Voor huishoudens met een inkomen vanaf â‚Ź 40.349,- geldt een maximale huurverhoging van 4,3%. Hierbij geldt de markthuur als aftoppingsgrens. Voor het geliberaliseerde segment geldt een huurverhoging van maximaal 4%. De huurverhoging voor garages, kamers en woonwagens bedraagt 1%, de verhoging voor het glasfonds bedraagt 0,3% en voor het huurdersabonnement 0% (geen verhoging dus). Woonpunt is voornemens de inkomensafhankelijke huurverhoging in te zetten voor het borgen van de betaalbaarheid voor specifieke doelgroepen. Het CHOW stelt, alvorens zij een positief advies aan Woonpunt afgeeft, dit laatste wel als eis. Woonpunt wil daarna samen met het CHOW van gedachten wisselen over de praktische invulling hiervan.

9


Koeltoren Emmaplein

In ons laatste Infobulletin van 2016 hebben wij u geïnformeerd over het initiatief van het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek tot plaatsing van een ‘koeltoren’ op het ronde gedeelte van het Emmaplein te Mariarade. Een enquête in de wijk leverde positieve reacties van een aantal buurtbewoners op. Ook hebben wij van meerdere bewoners, Stichting Buurtgericht Werken Mariarade, Stichting Woonpunt, Centrummanagement Hoensbroek en Schoon GMS ondersteuning en medewerking toegezegd gekregen. Heel erg positief dus! Van de Centrummanager, de heer Harry Hertog, zijn wij voorzien van de nodige adviezen, zoals bij de aanvraag van vergunningen, transport en een stevige en veilige plaatsing van de koeltoren. Op 8 maart heeft een aantal bewoners de koppen bij elkaar gestoken en een draaiboek besproken; offerte aanvragen, politie benaderen in verband vervoer, transport regelen, enz. Tevens is gekozen voor de rood-wit geverfde koeltoren, die na de plaatsing met medewerking van C.V. BlauwWit en buurtbewoners in de kleuren blauw en wit geverfd wordt. De vergunningaanvraag is in februari bij ons de deur uitgegaan en een definitief ‘ja’ of ‘nee’ van de gemeente Heerlen is te verwachten omstreeks 8 april. Alhoewel het nu nog niet helemaal zeker is of het project ons en de bewoners van Mariarade daadwerkelijk wordt gegund, gaan wij uit van een positieve beslissing van de gemeente. Mocht de koeltoren er daadwerkelijk komen, dan betekent dit een blijvende en prachtige herinnering aan de mijnbouw en de grote betrokkenheid van deze oude historische mijnwerkerskolonie en haar bewoners met het mijnverleden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de koeltoren tijdens de jaarlijkse Buurtdag op 17 september feestelijk onthuld wordt. 10


Paasontbijt Mariagewanden

Na het succes van het afgelopen jaar vindt er in de wijk Mariagewanden ook dit jaar op Tweede Paasdag (maandag 17 april) vanaf 11.00 uur weer een gezellig Paasontbijt plaats. Alle bewoners van Hoofdstraat-West, jong en oud, zijn daarbij van harte welkom. De kinderen kunnen op deze ochtend gezellig knutselen en eieren versieren.

Dit jaar is de organisatie van het Paasontbijt in handen van de Werkgroep Buurtsteun Maria-Gewanden, en het vindt plaats in basisschool De Vlieger (Maria Gewandenstraat 24), aan de achterzijde van de sporthal. U dient zich van tevoren aan te melden bij Dories Jansen van SOEK Kringloop (Hoofdstraat 332) of bij Marianne Isenborghs (Hoofdstraat 231).

11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u zonder afspraak op spreekuur komen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Mevr. A. van der Heijden Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt 045-5223139 045-5233276 Schuttersweide / De Beemden Nieuw Lotbroek Mevr. J. van Aken Mevr. J. Houtvast 045–7506992 06–11044543

12