Infobulletin 1 (2015)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2015

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Het bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Aspirant bestuursleden: Dhr. J. Hilgers Dhr. N. Rademakers Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken Marktstraat 139, 6431 LM Schuttersweide 26, 6433 AD 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast Rector Weertsstraat 2, 6433 ER 06–11044543 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, We hebben wederom geprobeerd om het meest relevante nieuws voor u, als huurder van Woonpunt in Hoensbroek, te bundelen. Deze keer bevat het Infobulletin vele korte nieuwsberichten en enkele langere verslagen. Dat zijn verslagen van activiteiten die laatst hebben plaatsgevonden en waar één of meerdere bestuursleden van de HBV bij aanwezig waren. Ik grijp dit voorwoord aan om twee foutjes in ons vorige Infobulletin te rectificeren. In het artikel ‘Ledenwerving’ op pagina 7 staat ons rekeningnummer namelijk niet correct vermeld. Het juiste rekeningnummer moet NL10INGB0009068564 zijn. Het rekeningnummer dat werd vermeld op de separate brief die u van ons ontvangen heeft, was dus wél correct. De tweede fout stond in het artikel ‘Hoe te handelen bij klachten’ op pagina 14. Het juiste telefoonnummer van de Politie is 0900-8844 of, indien u anoniem wilt bellen, 0800-7000. Daarnaast wil ik graag wijzen op het feit dat het bestuur van de HBV op zaterdag 25 april op het parkeerterrein aan de Steenberglaan weer een Buurttref organiseert voor de bewoners aan de Hoofdstraat/Harmoniestraat en omgeving. Hiermee hopen wij de bewoners extra te motiveren om mee te doen aan het project Onze Buurt. Kijk voor meer informatie op www. hbvgroothoensbroek.nl/onzebuurt. Verder vindt er op dinsdag 12 mei weer een Algemene Ledenvergadering plaats in Hotel-Café Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. De zaal is geopend vanaf 18.30 uur en de vergadering begint om 19.00 uur. Alle leden van de HBV ontvangen voorafgaand aan de vergadering een persoonlijke uitnodiging. Namens het gehele bestuur wens ik u weer veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl 3


Ontwikkelingen Aldenhofpark

Donderdag 26 februari jl. vond in de Butting Inn een vervolgbijeenkomst voor de omwonenden van het Aldenhofpark plaats. Bij deze bewoners is onrust ontstaat omtrent het (voorlopig) niet doorgaan van de nieuwbouw door Woonpunt van eengezinswoningen in dit gebied. De bewoners zijn bang voor verloedering (o.a. overlast) op de onbebouwde percelen in het park. Mevrouw Mirjam Depondt, algemeen directeur Woonpunt heeft tijdens deze bijeenkomst proberen duidelijk te maken waarom tot uitstel van de nieuwbouw is besloten en dat uitstel niet leidt tot afstel. Er is op een aantal plekken nog bodemverontreiniging geconstateerd. Deze plekken zijn inmiddels voorlopig afgezet met hekken. De bedoeling is dat ook deze verontreiniging wordt gesaneerd.

Binnenkort zal worden gestart met de bouw van een appartementencomplex, leunend aan het bestaande complex ‘Grevengoed’ van woningstichting De Voorzorg. De vergunning voor de bouw is inmiddels verleend. Ook is de aanleg van het park reeds uitbesteed. De voltooiing hiervan zal in 2016 zijn. Overigens is men opzoek naar een imker voor het bijenkasteel. Heeft u zelf interesse of weet u iemand die hiervoor belangstelling heeft, dan kan hij of zij zich melden bij onze HBV. Wij zorgen er dan voor dat de aanmelding bij de juiste instantie terecht komt. Verder hoopt men twee weken voor aanvang van de zomervakantie de scholieren onder te kunnen brengen in de nieuwe BMV, zodat zij alvast aan hun nieuwe plek kunnen wennen. Aan de definitieve opening van de BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) zal een officieel tintje worden gegeven. Hierover wordt u te zijner tijd op de hoogte gebracht. 4


Visitatie

Een keer in de vier jaar worden huurdersverenigingen gepolst omtrent hun (on)tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de verhuurder. De huurdersvereniging krijgt dan een uitnodiging om te verschijnen voor een zogenaamde visitatiecommissie en verslag te doen over hun bevindingen met betrekking tot een aantal onderwerpen (in totaal 6) die te maken hebben met de dienstverlening van de verhuurder. De verhuurder krijgt dan van de huurdersvereniging voor elk onderwerp een rapportcijfer (1 tot en met 10) aangevuld met een aantal kanttekeningen en boodschappen aan de verhuurder. Overigens is een dergelijke visitatie wettelijk verplicht en is de visitatiecommissie een onafhankelijk orgaan. De zes onderwerpen betreffen: Huisvesting primaire doelgroep; huisvesting bijzondere doelgroepen; kwaliteit van de woningen en woningbeheer; (des)investeringen in vastgoed; kwaliteit van wijken en buurten, en tenslotte de overige prestaties. Elk thema omvat een aantal vragen waarvan de antwoorden tot een rapportcijfer leiden. Zo worden bij het onderwerp huisvesting primaire doelgroep vragen gesteld over het toewijzingsbeleid, aanpak huurachterstand, betaalbaarheid, de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen en meer. Jongstleden februari had het CHOW (Centraal Huurdersoverleg Woonpunt) de eer om voor de visitatiecommissie te verschijnen. Na onderling voorbereidend overleg tussen de huurders(belangen)verenigingen werd voor elk onderwerp een rapportcijfer vastgesteld. Kritisch bekeken functioneert Woonpunt op een aantal punten niet goed of matig. Slechts op de onderwerpen huisvesting bijzondere doelgroepen en (des)investeringen in vastgoed wist zij een ruime voldoende te behalen. De bevindingen van het CHOW zijn hopelijk aanleiding voor Woonpunt om zelf kritisch te kijken naar haar functioneren op een aantal gebieden. Dat zou uiteindelijk tot verbeteringen moeten leiden. Overigens zijn niet alleen de huurdersverenigingen maar ook de gemeentes, waaronder de gemeente Heerlen en maatschappelijke organisaties die een relatie hebben met Woonpunt, diezelfde dag naar hun mening gevraagd, en hebben daarbij hun zegje kunnen doen. 5


Herinrichting Hoensbroek Centrum vordert gestaag Het straatbeeld in het centrum heeft het afgelopen jaar en ook de laatste maanden een ware metamorfose ondergaan. Zowel de Kouvenderstraat als de Hoofdstraat (gedeeltelijk) en ook de Pastoorskuilenweg en de Markt zijn flink onder handen genomen. Fase 1 en fase 2 van de herinrichting zijn hiermee voltooid. Vooral de werkzaamheden aan de Markt hebben tot veel overlast geleid. De parkeerdruk met name achter de flat (complex ‘Op den Theulder’) was enorm hoog. Bewoners van het complex moesten vaak noodgedwongen hun auto elders parkeren. Fase 3 van de herinrichting gaat nu binnenkort van start en wel direct ná het Pinksterweekend. Het betreft de herinrichting van het Gebrookerplein (m.u.v. het parkeerterrein bij de Plus) en nog een klein gedeelte van de Nieuwstraat en de Amstenraderweg. De busbaan en de bushaltes op deze plek komen te vervallen. Natuurlijk is hier niet iedereen gelukkig mee, dat hebben wij al van verschillende bewoners vernomen. Het feit ligt er echter. Of de vervallen bushaltes naar elders in het centrum verplaatst worden is bij het samenstellen van dit artikel nog niet bekend bij de HBV.

Na jaren van onzekerheid is het pand Wijshoff aan de Amstenraderweg eindelijk gesloopt, zodat deze lelijke puist uit het straatbeeld is verdwenen. Wat er in de toekomst op deze plek gaat ‘verrijzen’, is nog niet duidelijk, maar alles is beter dan de oude situatie. Als er nu ook nog een oplossing voor de leegstaande winkelpanden komt, dan wordt niet alleen het verblijf in het centrum maar ook wonen in het centrum veel plezieriger. Herinrichtingsfase 1 en 2 gaven er de aanzet voor. 6


Kort nieuws

Overlast bij complex ‘Op den Theulder’ voorlopig voorbij De bewuste plek is door de firma Peters voorzien van een kooiconstructie, waardoor het niet meer mogelijk is rond te hangen onder de galerij, op de trap naar de kelderruimtes en de noodtrap naar de galerij op de eerste verdieping. Wij hopen dat de overlast door deze maatregel definitief tot het verleden behoort. Nieuwe invulling braakliggend terrein Nieuw Lotbroek De woningen aan de Margriet- en Christinastraat zijn inmiddels gesloopt. Er liggen plannen voor vervangende nieuwbouw. Woonpunt heeft echter besloten om de eerstkomende vijf jaar af te zien van nieuw te bouwen woningen. Dit geldt helaas ook voor deze twee straten. Voorlopig wordt dit gebied, inclusief de voormalige speeltuin, in samenwerking met de bewoners in de wijk voor meerdere doeleinden opnieuw heringericht. Gemeente Heerlen, Woonpunt en de stichting We Fresh hebben de handen ineen geslagen en willen samen met de bewoners van Nieuw Lotbroek het braakliggende terrein een nieuwe bestemming geven. Op 7 maart werd een bijeenkomst voor de bewoners van de wijk georganiseerd. Jong en oud kregen de mogelijkheid hun idee kenbaar te maken en opperden onder andere een hondenuitlaatplaats, een basketbalnet, speeltoestellen en een voetbalgoal. Men gaat nu kijken wat er gerealiseerd kan en gaat worden. Leegstaande woningen Paadweg weer in gebruik De al geruime tijd leegstaande duplexwoningen aan de Paadweg 35 en 35a zijn door Woonpunt in samenwerking met het Leger des Heils en LeerWerkBedrijf Techniek opgeknapt en weer verhuurd. In de woningen gaan tijdelijk mensen wonen die onder andere door de crisis hun woning hebben verloren. In deze tijdelijke periode worden deze mensen begeleid door het Leger des Heils om hun leven weer op de rit te krijgen. De bewoners voeren onder leiding van het LeerWerkBedrijf Techniek onderhoud uit aan de woningen, met als doel het verkrijgen van bouwtechnische vaardigheden en hierdoor vergroten ze hun kans op een baan. Woonpunt, Leger des Heils, LeerWerkBedrijf Techniek en de gemeente Heerlen hopen middels dit project deze mensen weer een perspectief te geven op zelfstandig wonen en werk. In de loop van het voorjaar worden binnen dit kader maximaal tien woningen verhuurd aan het Leger des Heils. Woonpunt heeft de omwonenden inmiddels schriftelijk op de hoogte gebracht van het project. 7


Agenda en colofon

Algemene Ledenvergadering 2015 Dinsdag 12 mei 2015 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek (Zaal geopend vanaf 18.30 uur) Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek Datum Tijd Zaterdag 25 april 09.00 uur - 17.00 uur Maandag 27 april 12.00 uur - 17.00 uur Donderdag 14 mei 09.00 uur - 18.00 uur

(april-juni 2015) Evenement Lente-evenement Koningsdag Braderie (Hemelvaart)

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin juli 2015. Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. 8