Infobulletin 1 (2011)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2011

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Samenstelling Bestuur Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemeen bestuurslid: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Redacteur Infobulletin: Aspirant-bestuursleden:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. F. Spijker Dhr. B. Teeuwen Mevr. M. L. Slegers Dhr. J. Bulle Dhr. T. Cox Dhr. J. Groothand Mevr. A. Soffner Dhr. J. Teeuwen

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Kasteelbuurt Dhr. J. Groothand Wingerdweg 66 T: 06 - 47 14 15 92

Akkerweide Mevr. T. Dreessen en D. Kruijning T: 045 – 5 22 55 48 T: 045 – 5 75 27 26

Pannenberg e.o. Dhr. J. Bulle Pannenberg 119 T: 045 – 5 23 22 91

2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Voor u ligt weer een kersverse editie van ons Infobulletin. Er is weer hard gewerkt door diverse bestuursleden om er een volle, interessante en informatieve editie van te maken. We zijn er dan ook trots op dat dit Infobulletin maar liefst twintig pagina’s omvat. Uiteraard geef ik ook dit keer een vooruitblik op de inhoud van dit Infobulletin. Zo vindt u op de komende pagina’s onder andere een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 juni aanstaande. Daarnaast bevat dit Infobulletin ook weer diverse artikelen, zoals het laatste nieuws omtrent de HuurdersBelangenVereniging (HBV), een mededeling over de nieuwe website ThuisinLimburg.nl en een uitgebreid interview met dhr. Tom Schulpen, het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Bovendien staan er elders in deze editie ook persberichten van de gemeente Heerlen en de Woonbond. Verder wil ik u graag wijzen op onze website, die zo actueel mogelijk gehouden wordt; www.hbvgroothoensbroek.nl. Hier vindt u, naast de digitale variant van dit Infobulletin, ook allerlei andere nieuwtjes en informatie die betrekking hebben op zaken waarmee de HBV zich momenteel mee bezighoudt of succesvol heeft gehandeld. Mocht u vragen, opmerkingen en/of tips hebben, dan kunt u uiteraard een e-mail sturen naar één van de genoemde e-mailadressen in dit Infobulletin. Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

3


Herinnering: Ledenwerving 2011

De betaling van de contributie verloopt ook dit jaar succesvol en we hebben dan ook weer vele (nieuwe) leden mogen begroeten. Wij hebben geconstateerd dat een aantal huurders, die het afgelopen jaar lid zijn geweest van onze HuurdersBelangenVereniging, de contributie voor dit jaar nog niet hebben voldaan. Mogelijk wilt u ook dit jaar weer lid worden en is de betaling van de contributie aan uw aandacht ontsnapt. Wij maken u daarbij attent op het feit dat het lidmaatschap van onze HBV en de betaling van de contributie uiteraard vrijwillig is. De contributie bedraagt â‚Ź 3,50 voor het hele jaar 2011. U kunt het bedrag contant betalen tijdens een spreekuur op ons kantoor (Marktstraat 145) of overmaken per bank of giro op girorekening 9068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. Vergeet uw naam en adres niet. Indien dit namelijk niet correct vermeld wordt, kunnen wij niet achterhalen wie het bedrag heeft overgemaakt. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

4


Algemene Ledenvergadering 2011

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2010 Dinsdag 7 juni 2011 om 19.00 uur (zaal geopend vanaf 18.30 uur) Benedenzaal van Hotel-CafĂŠ Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek

Agenda: 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 3. Jaarverslag Secretaris 2010 (ter goedkeuring) 4. Verslag Kascontrolecommissie 5. Jaarverslag Penningmeester 2010 6. Benoeming aspirant-bestuursleden en aspirant-contactpersonen, rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur) 7. 8.

Rondvraag Sluiting

Wij verheugen ons op uw komst! Namens het bestuur, Fennie Spijker, Astrid Soffner, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


Wat doet het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging met uw klachten? Regelmatig worden wij gevraagd om te bemiddelen en advies te geven bij klachten van uiteenlopende aard. Het gaat hier om langlopende klachten. Deze zijn door Woonpunt niet of niet tot tevredenheid van u als huurder verholpen. Hoe gaan wij met deze klachten om? Er zijn verschillende mogelijkheden. Allereerst wordt er in de meeste gevallen een bemiddelingsformulier ingevuld. Naast uw persoonlijke gegevens vermelden wij de aard van de klacht en datgene wat reeds door u is ondernomen. Per klacht wordt door ons bekeken hoe wij hiermee verder gaan. Het kan zijn dat wij via bemiddeling met de betrokken afdeling bij Woonpunt proberen tot een voor u acceptabele oplossing te komen. Er vindt dan een klachtenoverleg plaats. Hierbij worden dan meerdere klachten besproken. Het kan ook zijn dat wij besluiten om niet te gaan bemiddelen, maar u adviseren een brief naar de klachtencommissie te schrijven. Dit hangt af van de aard en de ernst van de klacht. Vindt u het schrijven van een brief naar de klachtencommissie lastig, dan ondersteunen wij u uiteraard in het opstellen van een brief. De klachtencommissie geeft na ontvangst van uw brief opdracht aan Woonpunt uw klacht opnieuw te behandelen en hiervan rapport uit te brengen. Binnen 10 dagen ná verzending van uw brief ontvangt u een bevestiging van de opdracht naar Woonpunt. Wordt uw klacht hierna niet naar tevredenheid behandeld dan kunt u alsnog in beroep gaan bij de klachtencommissie. Overigens is de klachtencommissie een onafhankelijke commissie bestaande uit personen die géén relatie hebben met Woonpunt (bv. medewerker of huurder). Wij verwachten van de huurder dat deze bij ons melding doet van de verdere ontwikkelingen. Indien de klacht is opgelost zouden wij het op prijs stellen als u ons hiervan op de hoogte stelt. De klacht wordt dan door ons afgehandeld.

6


Wat doet het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging met uw klachten? (vervolg) Verder zijn er nog de klachten van algemene aard. Deze hebben meestal betrekking op een complex, straat of wijk. De klachten kunnen te maken hebben met de groenvoorziening, voorzieningen in een complex, zwerfvuil, vandalisme, overlast hangjongeren, etc. Afhankelijk van wie er verantwoordelijk is zullen wij u adviseren over de mogelijkheden die u als huurder heeft om actie te ondernemen. Zo kan het zijn dat er in uw complex behoefte is aan voorzieningen die de bereikbaarheid en/of veiligheid van de woningen verbetert. Wij zullen dit samen met Woonpunt bespreken. Tevens kan het zijn dat wij u vragen namens de bewoners een brief op te stellen en begeleidend bij deze brief een lijst van handtekeningen toe te voegen. Uiteraard helpen wij u ook in dit geval bij het opstellen van de brief. Wèl vragen wij u om zelf voor de lijst van handtekeningen zorg te dragen. Bij klachten zoals vandalisme, zwerfvuil of overlast van hangjongeren verwijzen wij u naar de volgende servicenummers: - Openbare Ruimte van de Gemeente Heerlen: - Bij overlast van hangjongeren naar de Politie:

045 – 560 4000 0900 - 88 44

Deze klachten zijn voor ons als HBV moeilijk op te lossen. Wij kunnen dit wel bespreekbaar maken bij de Gemeente of de Politie. Wij zijn echter heel sterk afhankelijk van de medewerking van de bewoners. Dat wil zeggen dat de bewoners zelf zo veel mogelijk actie dienen te ondernemen door bijvoorbeeld bij overlast zelf de servicenummers te bellen. Heeft u naar aanleiding van bovengenoemd artikel behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail. Namens het bestuur, Fennie Spijker, Astrid Soffner, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

7


Interview Tom Schulpen

Per 1 januari 2011 is dhr. Tom Schulpen benoemd tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Hij volgt hiermee dhr. Henk Butink op die per deze datum afredend is. Dhr. Schulpen zal samen met dhr. Karel Majoor zitting nemen in deze raad op voordracht van de gezamenlijke huurdersbelangenverenigingen. Op vrijdag 25 februari j.l. hebben de samenwerkende huurders(belangen)verenigingen informeel met het nieuwe lid kennis kunnen maken. Wij hebben dhr. Schulpen leren kennen als iemand met een groot sociaal hart. Gezien zijn interesse voor het wel en wee van de huurders en zijn bereidheid om, samen met dhr. Majoor en de huurders(belangen)verenigingen, de belangen van de huurders in de Raad van Commissarissen willen vertegenwoordigen, zien wij deze samenwerking met vol vertrouwen tegemoet. De regie over de selectie en de voordracht van een geschikte kandidaat was, met ondersteuning van bureau Rieken & Oomen uit Maastricht, volledig in handen van de vier huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt waaronder ook de HBV Groot Hoensbroek. Het komt zeer zelden voor dat woningcorporaties de regie uit handen geven als het gaat om selectie en voordracht van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen namens de huurders. In de rest van Nederland bleef de selectie en voordracht onder regie van onze H(B)V’s in ieder geval niet onopgemerkt. Woonpunt heeft ook hier mee laten blijken dat zij grote waarde hecht aan een goede samenwerking met de huurders(belangen)verenigingen. Op de volgende pagina’s volgt een uitgebreid interview met dhr. Schulpen. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

8


Interview Tom Schulpen (vervolg)

Kunt u zich even kort voorstellen? Mijn naam is Tom Schulpen. Ik ben 50 jaar geleden geboren in Limbricht, een dorp onder de rook van Sittard. Getrouwd met Anja, die als jongerenwerkster met veel plezier in Maastricht werkt. Drie zonen van 19, 18 en bijna 16 jaar. Ik heb gestudeerd aan de Technische Universiteit Twente. Twaalf jaar voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verschillende financiële (leidinggevende) functies gewerkt. Daarna voor de gemeente Maastricht de financiën gaan doen. Na bijna zes jaar in Maastricht te hebben gezeten, ben ik overgestapt naar de provincie Noord-Brabant, in mijn huidige functie van plaatsvervangend Algemeen Directeur en Directeur Middelen (onder meer geld, ICT en Personeel en Organisatie). Ik ben echter wel in Limburg blijven wonen en ik ben dan ook zeer enthousiast om als commissaris voor Woonpunt aan de slag te gaan. Wat houdt volgens u een functie binnen de Raad van Commissarissen in? Als commissaris houd je toezicht op het beleid, de financiën en het functioneren van Woonpunt. In gewone mensentaal: je let erop dat Woonpunt de dingen doet waarvoor ze op aarde is; goede en betaalbare woningen in een prettige omgeving aanbieden aan huidige en toekomstige huurders. En dat Woonpunt dat zo doet dat er financieel niets mis gaat. Als commissaris doe je dat, en dat is wettelijk zo geregeld, in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Dat betekent ook dat ik, ondanks het feit dat ik door de huurdersbelangenverenigingen ben voorgedragen als commissaris, niet als belangenbehartiger voor de huurders optreed. Als commissaris zie je er op toe dat de belangen van alle bij Woonpunt betrokken partijen evenwichtig worden gediend. 9


Interview Tom Schulpen (vervolg)

U heeft op een informele wijze kennis gemaakt met de bestuursleden van onze vereniging. Wat is uw indruk van de samenstelling van ons bestuur? Ik heb de ontmoeting als echt inspirerend ervaren. Het bestuur en de leden van de Buurt Overleg Comités bestaan uit bijzonder enthousiaste en gedreven mensen. Mensen die echt betrokken zijn bij hun buurt, de mensen die er leven en het sociale leven in de buurt. Ik heb mensen gesproken die oprecht trots zijn op hun buurt, er al hun hele leven wonen en spreekuren houden voor buurtbewoners met vragen en problemen. Ik heb daar veel waardering voor. Het zijn dit soort mensen die het cement zijn van een levende en sociale buurt. Het was zeker ook een nuttige bijeenkomst, aangezien ik een aantal signalen, bijvoorbeeld daar waar het gaat om de communicatie, heb gekregen waar ik ook als commissaris iets mee kan. Wat is uw visie met betrekking tot de vergrijzing en de bevolkingskrimp in de regio Parkstad? Laat ik beide vragen in één keer proberen te beantwoorden, want ze hangen met elkaar samen. Laat ik ook zeggen dat ik nog weinig kans heb gehad, gezien de korte tijd dat ik commissaris ben, om mij te verdiepen in het Masterplan Hoensbroek. Weinig voorspellingen zijn zo betrouwbaar als de ontwikkeling van de bevolkingsomvang. Het feit dat de bevolking in een aantal delen van Nederland, waaronder Parkstad, fors gaat krimpen de komende 25 jaar moet dan ook echt serieus worden genomen. Samen met krimp is er ook sprake van vergrijzing. Voor Parkstad betekent dat een verwacht woningoverschot van 15-20% van de huidige woningvoorraad. Voor Hoensbroek gaat het om ongeveer 1000 woningen. Daarnaast moet nog een deel van de woningen vervangen worden, omdat ze niet meer van deze tijd zijn. Dat zijn er heel veel en wil je van zo’n verandering een kans maken, wat de insteek is van het Masterplan Hoensbroek, dan moet je op tijd beginnen. Dat gebeurt dan ook met het Masterplan. Een belangrijk uitgangspunt dat ik ook in het Masterplan terugzie, is het behoud van bestaande (woon)kwaliteiten en sociale identiteiten. Er zit veel ambitie in het Masterplan, zoals de kwalitatieve woningverbetering, meer woonzorgvoorzieningen en minder overlast. 10


Interview Tom Schulpen (vervolg)

Plannen maken is een, maar deze dan ook daadwerkelijk uitvoeren is twee. In die uitvoering zullen betrokken partijen, ook huurders, onvermijdelijk tegen teleurstellingen aanlopen. Er blijkt minder te kunnen dan gedacht, omdat er bijvoorbeeld minder geld is. Ik denk dat het belangrijk is om daarop voorbereid te zijn. Een goede communicatie is dan cruciaal. Ik ben van mening dat de HBV Groot Hoensbroek, net als Woonpunt, hier een belangrijke rol in kan spelen. Hoe bent u van plan om het contact met de diverse huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt te onderhouden? Ik wil dat niet alleen formeel doen op de vaste momenten die daar enkele keren per jaar voor staan, maar vooral ook informeel. Zo ben ik naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de HBV Maastricht geweest en was er de informele bijeenkomst met de huurdersbelangenverenigingen in Valkenburg. Echt in gesprek met mensen is waar het mij om gaat, zo weet je snel wat er leeft. Met Sjaak Mestrom maak ik dit voorjaar een wandeling door de Woonpunt-buurten in Hoensbroek. Daarnaast bezoek ik eind maart met Mirjam Depondt een aantal Woonpunt-projecten. Dat soort momenten wil ik de komende jaren benutten om open in gesprek te zijn met de huurders van Woonpunt en om te horen wat er leeft, zodat ik hier op kan inspelen. Wilt u nog iets kwijt aan de huurders van Hoensbroek? Er is veel aan de hand in de wereld van de corporaties. Europa en het rijk maken beleid dat behoorlijk kan ingrijpen op bijvoorbeeld de hoogte van de huren en de financiÍle positie van corporaties. Corporaties hebben de naam rijk te zijn. Dat is vaak papieren rijkdom in de vorm van de waarde van de huizen die op de balans staat, maar geen rijkdom in echte euro’s die op de bank staan. Corporaties en huurders moeten het samen goed doen met elkaar. De corporatie moet goed oog hebben voor de belangen van huurders. Omgekeerd moeten huurders oog hebben voor wat in redelijkheid van een corporatie gevraagd kan worden. Dat is naar de toekomst wellicht wat minder, juist door de ontwikkelingen die buiten de corporaties liggen, dan in het verleden kon. Geen fijne boodschap, wel een eerlijke. Met dank aan: Dhr. Tom Schulpen 11


Stimulering fietsverkeer Heerlense 60-plussers De subsidieregeling voor de aanschaf van een nieuwe elektrische fiets voor 60-plussers gaat op 21 maart 2011 in. De regeling geldt alleen voor inwoners van de gemeente Heerlen. De gemeente geeft een evenredige subsidie per fiets, bovenop de korting die de fietshandelaar geeft. Het maximum is € 400,- aan subsidie per gekochte fiets. Er is in totaal € 100.000,- beschikbaar. Wij verdelen volgens het motto ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en verder geldt ‘op = op’. Rekenvoorbeeld Als een fietshandelaar de klant bijvoorbeeld een korting van € 250,geeft op de fiets, dan leggen wij datzelfde bedrag er bovenop. Zo hoeft de klant € 500,- minder te betalen. De subsidie wordt verder geregeld tussen de gemeente en de handelaar. Mensen hoeven alleen een aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de fietshandelaar. Vanaf 21 maart 2011 is het aanvraagformulier te krijgen in de deelnemende fietswinkels of via www.heerlen.nl. Deelnemende fietswinkels Bert Rekers, Willemstraat 85 Heerlen; Cycleshop Fiets, Kruisstraat 52, Heerlen; Halfords, Corio Center 43, Heerlen; Itek Heerlen, Beersdalweg 95, Heerlen; Marsael, Benzenraderweg 24, Heerlen; Nijs van Bijnen, Kerkraderweg 25, Heerlen; Rens Janssen, Ganzeweide 54-56, Heerlen; Rekers Tweewielers, Kouvenderstraat 181, Hoensbroek; Rijwiel Cash and Carry, Akerstraat-Noord 182, Hoensbroek; Rijwielhandel Hub Arets, Ridder Hoenstraat 118, Hoensbroek; Profile Mohren, Rumpenerstraat 40A, Brunssum; John Willemsen Bikes, Heigank 30, Landgraaf. Mobiel, milieuvriendelijk en gezond Wij willen graag dat senioren zo veel mogelijk buiten de deur kunnen komen. Met een elektrische fiets hebben mensen misschien net die ‘hand in de rug’ die nodig is om te (blijven) fietsen. Zeker in deze heuvelachtige omgeving! Bovendien telt; hoe meer mensen op de fiets, hoe minder drukte op de wegen en hoe minder fijn stof en CO2 er wordt uitgestoten. Beter voor de bereikbaarheid en voor het klimaat in onze stad. Bron: http://www.heerlen.nl, 02-03-2011 12


Stankoverlast Componenta moet opgelost De gemeenteraad van Heerlen gaat, op voorstel van de Stadspartij Heerlen, een brief sturen naar de provincie met een oproep om de stankoverlast van ijzergieterij Componenta in Hoensbroek zo snel mogelijk op te lossen. In de brief geeft de raad aan op de hoogte te zijn van de recente ontwikkelingen om de geuroverlast te beperken. Het verlenen van een vergunning aan Componenta is een zaak van de provincie. Wanneer het bedrijf vervolgens de regels overtreedt, moet de provincie optreden. De gemeente Heerlen heeft daarover niets te zeggen. Aangezien de burgers al zolang te kampen hebben met stankoverlast wil de raad nu toch een signaal afgeven. Op deze manier wil de raad extra druk uitoefenen op de provincie en de wethouder steunen in zijn overleg. Bron: http://www.heerlen.nl, 02-03-2011

13


Inkomensgrens voor sociale huurwoning tussen Maas en Waal € 43.000,Vijf woningcorporaties leggen deze week in een convenant vast dat zij ook huurders met middeninkomens blijven huisvesten, ondanks nieuwe regelgeving die dit bemoeilijkt. Dit convenant met gemeenten en huurdersorganisaties verdient navolging, stelt de Woonbond. Woningcorporaties mogen vrijwel geen sociale huurwoningen meer toewijzen aan huurders met een middeninkomen. Het kabinet legt de grens bij een bruto jaarinkomen van € 33.614,-. Huurders met een middeninkomen vallen daardoor tussen wal en schip. Zij zijn aangewezen op dure huurwoningen en op de koopsector. De corporaties in het Land van Heusden en Altena en in de Bommelerwaard vinden dit onaanvaardbaar. Donderdag en vrijdag sluiten zij convenanten met gemeenten en huurdersorganisaties, waarin zij toezeggen ook woningzoekenden met een middeninkomen te blijven huisvesten. De Woonbond juicht dit van harte toe. Woordvoerder René van Genugten spreekt van een prachtig voorbeeld en vindt dat elke corporatie vergelijkbare afspraken zou moeten maken over de huisvesting van de groepen huurders en woningzoekenden die door de nieuwe regels tussen wal en schip vallen. Goedkoopste woningen voor de laagste inkomens Alle woningzoekenden met een inkomen van minder dan € 43.000,- die in Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Zaltbommel en Maasdriel wonen, blijven recht houden op een sociale huurwoning met een huur tot € 652,52. De woningen met een huur van minder dan € 555,- zijn voorbehouden voor woningzoekenden met een inkomen tot € 33.614,- euro.

14


Inkomensgrens voor sociale huurwoning tussen Maas en Waal € 43.000,- (vervolg) Inkomen van € 43.000,- als grens De betreffende corporaties vinden dat zij iedereen moeten huisvesten “die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting”, zo staat het in het convenant. Zij beroepen zich daarbij op de Woningwet. De corporaties zijn van mening dat mensen met een inkomen tot € 43.000,- in de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena een beroep moeten kunnen blijven doen op de sociale huurwoningen, omdat vrije sector huurwoningen en koopwoningen te duur zijn. Deze inkomensgroep heeft geen enkel alternatief op de woningmarkt. Mogelijke consequenties Als de convenanten ertoe leiden dat de corporaties meer dan 10% van alle vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan inkomens boven € 33.614,-, heeft dat over een paar jaar mogelijk consequenties voor de financiering van nieuwbouwwoningen. De minister kan dan namelijk bepalen dat (tijdelijk) geen beroep meer mag worden gedaan op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat betekent dat zij hun nieuwbouwprojecten zonder borg zullen moeten financieren (voor een bepaalde periode), wat duurder is en wat de financiering ook kan bemoeilijken. Toch kiezen Woonstichting Land van Altena, Woonservice Meander, Woonlinie, Woonstichting Maasdriel, en Woonstichting De Kernen, de vijf gemeenten en alle huurdersorganisaties ervoor om huurders met een middeninkomen te blijven huisvesten en de mogelijke gevolgen voor lief te nemen. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2297, 19-01-2011

15


Lokale politici tegen kabinetsvoorstellen huurverhoging Het CDA/VVD kabinet wil de maximumhuren van huurwoningen optrekken met € 120,- per maand. In ieder geval in de schaarstegebieden, maar mogelijk in het hele land. Een oproep aan lokale politici en verhuurders om zich hierover uit te spreken heeft veel respons opgeleverd. Deze reacties heeft de Woonbond gepubliceerd op www.woonbond.nl onder ‘Houd huren betaalbaar in heel Nederland’. De Woonbond en de lokale huurdersorganisaties vinden dat huurders er recht op hebben om te weten wat hen boven het hoofd hangt. Een verhoging van de wettelijke maximumhuur met € 120,- is namelijk desastreus voor huurders met een laag of bescheiden middeninkomen. Het beschikbaar stellen en houden van betaalbare huurwoningen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de landelijke, maar ook van de provinciale politiek. Behalve het optrekken van de maximumhuren, heeft het kabinet andere plannen in de maak. Deze moeten per 1 juli a.s. ingaan, waardoor huren honderden euro’s duurder kan worden. Woonbonddirecteur Ronald Paping spreekt van een slimme maar onfatsoenlijke strategie, “Ook het kabinet kan natuurlijk inschatten dat ze zich bij huurders niet populair maakt met het optrekken van de maximumhuur, het koppelen van huurprijs aan het inkomen, en het uithollen van de huurprijsbescherming. Allemaal thema’s waarop ambtenaren momenteel plannen zitten uit te broeden.” In de reacties op ‘Houd huren betaalbaar in heel Nederland’ wordt er overigens veelvuldig op gewezen dat het kabinet kopers ontziet en huurders laat opdraaien voor de bezuinigingen. Ook genoemd wordt het negatieve effect van deze maatregel op de doorstroming van huurders met een wat beter inkomen naar een wat duurdere woning. Het verhogen van alle maximumhuren met € 120,- is namelijk een generieke maatregel, die geen enkel verband houdt met de kwaliteit van een woning. De huurprijs gaat als gevolg van de maatregel met name omhoog bij nieuwe verhuringen. Vandaar dat de doorstroming erdoor zal stagneren, terwijl een ander nadelig gevolg is dat starters op de huurmarkt ernstig worden achtergesteld bij zittende huurders. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2376, 28-02-2011 16


Nieuw puntensysteem huurwoningen stimuleert energiebesparing De energiezuinigheid van een huurwoning telt met ingang van 1 juli 2011 mee bij het bepalen van de huurprijs. Verhuurders worden daardoor gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen. Het resultaat is dat huurders een meer comfortabele woning krijgen en dat hun energierekening daalt. Per saldo hebben ze dan lagere woonlasten. Aedes en de Woonbond, de vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders zijn daarom blij met de nieuwe regeling. De (maximale) huur van huurwoningen wordt vastgesteld op basis van een puntentelling in het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS). De Tweede Kamer heeft vandaag besloten dat het energielabel van een woning daarin voortaan meetelt. Woningen met een beter energielabel krijgen extra punten, waardoor een hogere huur mogelijk is. Tevens draagt de regeling bij aan energiebesparing in bestaande woningen en dus aan een beter klimaat. Aedes en de Woonbond maakten daarover al in 2008 afspraken in het ‘Convenant Energiebesparing corporatiesector’ dat ze met toenmalig minister Vogelaar sloten. Woonbond-directeur Ronald Paping; “Het mooie is dat energiebesparende maatregelen voor huurders toch tot lagere woonlasten leiden omdat er minder geld weglekt naar de maandelijkse energierekening. Corporaties en huurdersorganisaties kunnen daarover afspraken vastleggen, daarvoor hebben Aedes en de Woonbond een ‘woonlastenwaarborg’ ontwikkeld. Dat is een praktisch middel om huurders over de streep te trekken als ze twijfelen of ze uiteindelijk goedkoper uit zijn. Juist voor huurders met lagere inkomens is dat essentieel. Zij wonen vaker in woningen met een slechter energielabel, waardoor zij nu nog een hoge energierekening hebben.” Aedes-voorzitter Marc Calon; “Corporaties doen al veel aan energiebesparing, want dat is uiteraard een doel op zich. Deze aanpassing van het WWS maakt dat makkelijker. Je kunt natuurlijk veel meer investeringen doen als je daar via een hogere huur wat van terug ziet. En als de huurder het niet in de portemonnee voelt, profiteren huurder en verhuurder daar allebei van. Win-win dus.” Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2385, 08-03-2011 17


Laat Tweede Kamer oordelen over Initiatiefrecht huurders De Woonbond, de landelijke vereniging van huurders, is ontstemd over de beslissing van minister van Justitie, dhr. Opstelten, om het wetsvoorstel voor het initiatiefrecht tot woningverbetering voor huurders in te trekken. De bond is van mening dat de Tweede Kamer de mogelijkheid moet hebben om over het voorstel te oordelen. Het wetsvoorstel geeft huurders het recht zelf het initiatief te nemen tot verbetering van hun woning. De Woonbond vindt het initiatiefrecht vooral van groot belang voor de emancipatie van huurders. Maar daarnaast bevordert het ook de kwaliteit van de woningvoorraad, investeringen in energiebesparing en de werkgelegenheid in de bouw. Het initiatiefrecht is een uitvloeisel van eerder gemaakte afspraken om de zeggenschap van huurders over hun woning te vergroten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat minister Opstelten, in overleg met minister Donner, die verantwoordelijk is voor volkshuisvesting, dit besluit buiten de Tweede Kamer om heeft genomen. De argumentatie van dhr. Opstelten over extra regeldruk deugt niet. In eerdere kabinetsvoorstellen is al aangegeven dat de administratieve lasten van het initiatiefrecht nihil zijn. Ook voor huurders is er geen extra regeldruk. Voor verhuurders gaat het om de verplichting medewerking te verlenen aan redelijke voorstellen van huurders, die overigens ook gepaard moeten gaan met een redelijke vergoeding voor de woningverbetering in de huur. In de Tweede Kamer bestaat een zeer breed draagvlak voor het Initiatiefrecht. Alleen de partij van minister Opstelten, de VVD, is tegen het wetsvoorstel. In een brief aan de ministers Opstelten en Donner protesteert de Woonbond tegen de intrekking van het wetsvoorstel. De Woonbond vindt dat de reeds vergevorderde behandeling van het wetsvoorstel voortgezet moet worden, zodat de Tweede Kamer er een oordeel over kan geven. Minister Opstelten wordt daarom gevraagd zijn besluit tot intrekking te herroepen. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2393, 15-03-2011 18


Thuis in Limburg

Een belangrijk deel van de corporaties in Limburg, waaronder Woonpunt, heeft besloten te komen tot een gezamenlijke aanpak van de woonruimteverdeling. Dit heeft als voordeel dat er meer service beschikbaar is voor de klant (vergroten zoekmogelijkheden, een breed en transparant woningaanbod). Voor de woningzoekenden is één centrale woonwebsite (www.thuisinlimburg.nl) een belangrijke service: Eénmalige inschrijving en registratie bieden direct toegang tot het totale woningaanbod van meerdere corporaties in Limburg. Meer inzicht in de mogelijkheden op het gebied van huur- en koopwoningen en als zodanig meer keuzevrijheid. Brede informatie (informatie over woning, buurt/wijk/dorp/ gemeente, bereikbaarheid van voorzieningen, etc.).

Kort samengevat; bij inschrijving voor een woning bij meerdere corporaties kunt u straks volstaan door een bezoek te brengen aan de woonwebsite. Via www.thuisinlimburg.nl kunt u zich vervolgens inschrijven voor een woning naar uw keuze. De deelnemende corporaties naast Woonpunt zijn; Hestia Groep, Wonen Limburg Wonen Zuid, Woningstichting Land van Rode, Woningstichting Simpelveld, Woningstichting Voerendaal en Woningvereniging Ubach over Worms. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 19


Agenda en colofon

Algemene Ledenvergadering 2011 Dinsdag 7 juni 2011 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek (Zaal geopend vanaf 18.30 uur) Themabijeenkomst Wonen en Zorg September 2011 De exacte datum en locatie worden nader bekend gemaakt.

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek april-juni 2011 Datum Evenement Tijd Zondag 10 april Mode koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 30 april Koninginnedag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 8 mei Standwerkersconcours 12.00 uur – 17.00 uur Donderdag 2 juni Braderie 2011 09.00 uur – 20.00 uur Zondag 19 juni Beach – sport - cultuur 12.00 uur – 17.00 uur Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin juli 2011. Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. 20