Infobulletin 1 (2010)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2010

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur in beeld

Jeu van der Lingen Voorzitter / Penningmeester Contactpersoon Mariagewanden

Sjaak Mestrom Vice-voorzitter

Johan Lutke-Schipholt Secretaris Contactpersoon Gebrookerplein e.o.

Liesbeth de Kort Algemeen bestuurslid Contactpersoon Lotbroek

Fennie Spijker Algemeen bestuurslid Contactpersoon LTS-buurt

Marie-Louise Slegers Redacteur Infobulletin

Bjorn Teeuwen Webmaster HBVGrootHoensbroek.nl Hoofdredacteur Infobulletin

2


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemene bestuursleden: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Redacteur Infobulletin:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. E. de Kort Mevr. F. Spijker Dhr. B. Teeuwen Mevr. M. L. Slegers

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Buiten kantooruren kunt bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Wij verzoeken u ’s avonds na 18.00 uur en in het weekend niet te bellen. Een e-mail sturen kan uiteraard altijd. Onze contactpersonen in de wijk Lotbroek Mevr. E. de Kort Prins Mauritsstraat 29 T: 06 - 57 25 44 60

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

3


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Het is zover. Het eerste Infobulletin van 2010 ligt gedrukt en wel voor uw neus! De laatste dagen is er weer hard gewerkt om zoveel mogelijk nuttige informatie voor u als huurder te verzamelen en om dit vervolgens vorm te geven tot het blad dat u nu leest. Misschien is dit wel het eerste Infobulletin dat u ontvangt, omdat u pas sinds dit jaar (weer) lid bent geworden. Uiteraard geef ik ook dit keer weer een vooruitblik op de inhoud van dit Infobulletin. Zo vindt u op de komende pagina’s onder andere een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 mei aanstaande en een uitnodiging voor de themabijeenkomst over het Masterplan Hoensbroek op dinsdag 8 juni 2010. Daarnaast bevat dit Infobulletin ook weer diverse artikelen, zoals het laatste nieuws omtrent de HuurdersBelangenVereniging (HBV), een oproep met betrekking tot de ondergrondse afvalcontainers en een vacature van de HBV. Bovendien staan er elders in deze editie ook persberichten van de Woonbond, Alcander en ANBO. Verder wil ik u graag wijzen op onze website, die zo actueel mogelijk gehouden wordt; www.hbvgroothoensbroek.nl. Hier vindt u, naast de digitale variant van dit Infobulletin, ook allerlei andere nieuwtjes, informatie en foto’s die betrekking hebben op zaken waarmee de HBV zich momenteel mee bezighoudt of succesvol heeft gehandeld. Mocht u vragen, opmerkingen en/of tips hebben, dan kunt u uiteraard een e-mail sturen naar één van de genoemde e-mailadressen in dit Infobulletin. Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

4


Herinnering: Ledenwerving 2010

Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2010. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u makkelijk gemaakt hebben en wij u in 2010 (ook weer) als lid mogen begroeten. In 2009 waren Âą 750 huurders van Woonpunt Parkstad in het Stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, hoe meer kracht wij hebben, des te meer wij voor u kunnen betekenen binnen Woonpunt. Wij hebben uw steun en hulp nodig. Wij vragen u de bijgevoegde acceptgiro bij uw bank af te geven of naar uw bank op te sturen. Een invulvoorbeeld van de acceptgiro hieronder:

U kunt ook lid worden of blijven door overschrijving per giro of bank van â‚Ź 3,50 voor het jaar 2010 naar girorekening 9068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. Vergeet uw naam en adres niet! Indien dit namelijk niet correct vermeld is, kunnen wij niet achterhalen wie het bedrag heeft overgemaakt. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


Nieuws van de HBV ________________________________ In deze rubriek willen wij u op de hoogte brengen van een aantal actuele zaken die momenteel lopende zijn. Marktstraat ‘Aan de Stegel’ De bouwvergunning voor de nieuwe lift is aangevraagd. Inmiddels zijn er ook vragen gekomen van bewoners over de bereikbaarheid van de ondergrondse container. Nu Licom de vuilniszakken niet meer bij de bewoners kan ophalen en voor veel bewoners het zelf deponeren van de vuilniszak niet mogelijk is vanwege de trap aan de achterzijde van de flat, gaan wij kijken naar een mogelijke oplossing. Over verdere zaken zoals automatische toegangsdeuren en andere geriefverbeteringen wordt nog met Woonpunt onderhandeld. Marktstraat ‘In den Theulder’ Ook hier staan automatische deuren op het verlanglijstje van de bewoners, maar dan op de galerijen. Hier wordt nog over onderhandeld. Verder…

Momenteel lopen er nog diverse onderhandelingen over een aantal projecten, zoals groot onderhoud van woningen, een nieuw woonruimteverdelingsysteem in Parkstad, een veranderende aanpak van de bestrijding van het onkruid in de groenvoorziening vanwege wettelijke maatregelen, een andere aanpak van het onderhoud van de groenvoorziening, de organisatie van de Algemene Ledenvergadering en de themabijeenkomst Masterplan Hoensbroek. Over dit laatste leest u meer in dit Infobulletin. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 6


Ondergrondse afvalcontainers

De gemeente Heerlen heeft de afgelopen maanden de bestaande bovengrondse containers vervangen door ondergrondse containers. Er is naar aanleiding hiervan enige commotie ontstaan bij vele huurders in de complexen. Eén van de grootste zorgen van de bewoners is de vraag wat het gaat kosten. In de brochure van RD4 heeft u kunnen lezen dat het deponeren van afval in de ondergrondse container € 1,per vuilniszak bedraagt. Tegelijkertijd wordt het bedrag van de afvalstoffenheffing op uw aanslag OZB verminderd. U kunt nu zelf aan de hand van de aanslag in 2009 uitrekenen hoe groot het verschil bedraagt en zelf bepalen hoeveel vuilniszakken er ongeveer voor nodig zijn om dit verschil op te heffen, zodat u daarmee zelf kunt bepalen hoeveel u over het jaar 2010 hiervoor gaat betalen. Om het aantal keren, dat u van de ondergrondse container gebruik moet maken, te beperken en met oog voor het milieu heeft men u verzocht het afval te gaan scheiden. Echter krijgen wij helaas vanuit verschillende complexen signalen van huurders dat medebewoners reclame- en weekbladen ná het leeghalen van de brievenbus deze achterlaten in de hal van het complex (met gevaar voor brand!). Daarnaast deponeren bewoners uit gemakzucht ook vaker reclame- en weekbladen in de brievenbus van een medebewoners. Daarom doen wij een dringend verzoek aan iedereen om reclame- en weekbladen zelf te verzamelen en deze op de aangegeven dagen aan de straat te zetten! Zo voorkomt u niet alleen irritaties bij uw medebewoners, maar dan draagt u tevens bij aan de (brand)veiligheid en aan een schoon complex. U kunt het zichzelf gemakkelijker maken door een ‘nee/nee’- of een ‘nee/ja’-sticker op de brievenbus te plakken. Deze stickers zijn gratis te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheek aan de Hoofdstraat. Wij danken u voor uw medewerking! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 7


Themabijeenkomst: Masterplan Hoensbroek Ná de themabijeenkomst Leefbaarheid/Veiligheid/Milieu die de HBV twee jaar geleden voor de huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek onder grote belangstelling heeft gehouden, zijn wij nu druk bezig om in juni aanstaande een nieuwe themabijeenkomst te organiseren. Wij hebben daarbij gekozen voor het thema ‘Masterplan Hoensbroek’. Waarom hebben wij hiervoor gekozen? Het Masterplan behelst de upgrading van het stadsdeel Hoensbroek en omvat zaken als de renovatie van het winkelcentrum, de herinrichting van de groenvoorziening en openbare ruimte, de verkeersstructuur, het onderwijs en de huisvesting. De vergrijzing, ontgroening en daardoor krimp van het aantal inwoners zal in de komende jaren ingrijpende gevolgen hebben voor het woningbestand in Parkstad en dus ook in Hoensbroek. Naar schatting zullen er in de toekomst zo’n 3.000 woningen in Hoensbroek moeten worden gesloopt, circa 1.000 woningen komen hiervoor in de plaats en nog een aantal woningen en complexen zullen, gezien de vergrijzing, moeten worden aangepast. Welke rol speelt de HBV in het Masterplan? De HBV is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de totstandkoming van het Masterplan en heeft daarbij ook inspraak gehad. In de toekomst zullen wij ook een vinger aan de pols houden en daarbij vooral in het oog houden dat er voldoende woningen voor ouderen en minder valide bewoners beschikbaar zijn. De betaalbaarheid en bereikbaarheid van deze woningen speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook zaken als leefomgeving, leefbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij voor de HBV van enorm belang.

8


Themabijeenkomst: Masterplan Hoensbroek (vervolg) Wat betekent dit voor de huurders? Huurders zullen in de toekomst geconfronteerd worden met de noodzakelijke sloop of renovatie van hun woning of complex. Velen van hen zullen hun oude vertrouwde omgeving moeten ruilen voor een nieuwe omgeving. De HBV wil zich met name ook voor deze groep inzetten en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aan hun wensen tegemoet wordt gekomen. Wat is het uiteindelijke doel van de themabijeenkomst? Doel van deze bijeenkomst is dat u als huurder betrokken raakt bij de plannen en geïnformeerd wordt over wat er mogelijkerwijs met uw woning, complex en/of woonomgeving in de toekomst gaat gebeuren. Voor de HBV is het belangrijk te weten hoe u als huurder staat ten opzichte van het plan en wat uw wensen en behoeften daarin zijn. De bijeenkomst zal worden gepresenteerd door onze vice-voorzitter, dhr. Sjaak Mestrom. Daarnaast zijn de volgende gastsprekers aanwezig: - dhr. René Roelofsen, projectleider Masterplan Hoensbroek; - dhr. Jo Evers, Centrummanager Hoensbroek; - dhr. John Gijsen, directeur Woonpunt Parkstad. Na afloop van de presentaties wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Tijdens de pauze trakteren wij u op koffie of thee en een stuk Limburgse vlaai. De themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 juni 2010 in Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek en begint om 19.00 uur. De zaal zal geopend zijn vanaf 18.30 uur. U bent van harte welkom! Namens het bestuur, Johan Lutke Schipholt / Fennie Spijker / Marie-Louise Slegers bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

9


Scootmobiel, brommobiel, Canta: rollen of stilstaan? Op de oefenbaan voor scootmobielen in Deventer is vanmiddag het officiĂŤle startschot gegeven voor twintig lokale bijeenkomsten voor gebruikers van gehandicaptenvoertuigen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil weten tegen welke problemen en belemmeringen men aanloopt bij gebruik van een scootmobiel, brommobiel of gesloten elektrische rolstoel (Canta). Ouderenbond ANBO en Programma Versterking CliĂŤntenPositie (VCP) organiseren daartoe samen met lokale partijen de komende twee maanden verspreid over Nederland speciale bijeenkomsten. Binnen Nederland hebben ongeveer 700.000 mensen een beperking die zonder aanvullende voorziening tot mobiliteitsproblemen kan leiden. Door de vergrijzing zal dit in 2030 stijgen naar ongeveer 1 miljoen. Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen kunnen deze mensen helpen om zich zelfstandig te verplaatsen in hun directe omgeving. Jaarlijks worden naar schatting 630 mensen behandeld in een ziekenhuis na een ongeval waarbij een scootmobiel of gesloten gehandicaptenvoertuig betrokken is geweest. Bij bijna driekwart van deze ongevallen was geen ander voertuig of persoon betrokken. De ongelukken hebben vaak met de rijvaardigheid van de gebruiker te maken in combinatie met de omgeving en/of het product. De lokale bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om problemen in kaart te brengen, maar ook om informatie te geven aan senioren met een gehandicaptenvoertuig. Over ANBO ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren. Over Programma VCP Programma VCP draagt bij aan zichtbare invloed van mensen met een beperking op lokaal beleid. VCP doet dit door mensen met beperkingen te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen. Bron: http://www.anbo.nl, 24-02-2010 10


Algemene Ledenvergadering 2010

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2010 Dinsdag 11 mei 2010 om 19.00 uur (zaal geopend vanaf 18.30 uur) Benedenzaal van Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek Agenda: 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 3. Jaarverslag Secretaris 2009 ter goedkeuring 4. Verslag Kascontrolecommissie 5. Jaarverslag Penningmeester 2009 6. Benoeming aspirant-bestuursleden/rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur) 7. 8.

Rondvraag Sluiting

Indien u zich kandidaat wilt stellen als bestuurslid van onze vereniging kunt u zich hiervoor opgeven via onderstaande strook. Graag deponeren in de brievenbus van ons kantoor aan de Marktstraat 145 te Hoensbroek of afgeven aan één van onze bestuursleden vóór aanvang van de vergadering. Opgeven kan ook via bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Vergeet daarbij niet uw adres en telefoonnummer te vermelden.

11


300 Euro extra koopkracht door energiebesparing In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 roept de Woonbond gemeenten op meer werk te maken van energiebesparing. Energiebesparing in huurwoningen verlaagt de woonlasten van huurders, verbetert de kwaliteit van de lokale woningvoorraad en draagt bij aan het lokale klimaatbeleid. Volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping krijgen huurders het steeds moeilijker, door bezuinigingen op de huurtoeslag, de stijging van gemeentelijke heffingen en de energieprijzen. ‘Het is van groot belang om hun kwetsbare financiële positie snel te verbeteren door energiebesparende maatregelen aan hun woningen. Verbetering van twee energielabelstappen aan een woning kan zo’n € 300,- per jaar opleveren. En dat is een flink bedrag voor huurders met een smalle beurs. Energiebesparing is dus ook sociaal koopkrachtbeleid.’ Uit onderzoek blijkt dat huurders in 2006 5% van hun inkomen aan energie kwijt waren, terwijl dat voor kopers 4% was. Dit aandeel stijgt voor huurders sneller dan dat van eigenaar-bewoner. Verder blijkt dat huishoudens met de laagste inkomens inmiddels 7,5% van hun budget kwijt zijn aan gas en elektriciteit. Bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde (4%). Bijna tweederde van de huurders behoort tot de inkomensgroep die minder dan € 24.000,- te besteden heeft. Ruim de helft van deze inkomensgroep woont in een huis met enkel glas. Prestatieafspraken In het ‘Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007– 2011’ staat dat partijen bevorderen dat het energiegebruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd. Woonbond, Aedes en het ministerie van VROM/WWI spraken af om huurwoningen te verbeteren naar energielabel B te krijgen of met twee labelstappen. De woonlastenwaarborg van Aedes en de Woonbond biedt huurders de garantie dat hun woonlasten dalen als gevolg van energiebesparingsmaatregelen, ook al is er een huurverhoging aan gekoppeld.

12


300 Euro extra koopkracht door energiebesparing (vervolg) De Woonbond vindt het van groot belang dat energiebesparing onderdeel wordt van de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders. ‘Zo zijn het aanpakken van de woonkosten voor minima en energiezuinig wonen in Tilburg twee belangrijke onderwerpen in het nieuwe convenant Wonen’, aldus Paping. ‘Dat is een goede benadering. We moedigen gemeenten aan om het gebruik van de woonlastenwaarborg te stimuleren.’ Daarnaast dienen gemeenten ook de lokale commerciële verhuurders te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen door de woningen met ten minste twee labelstappen (of tot energielabel B) te verbeteren. Gemeenten kunnen ook de lokale werkgelegenheid bevorderen door de energiebesparende maatregelen door lokale bedrijven uit te laten uitvoeren. Jongeren en werkzoekenden kunnen opgeleid worden om tijdens huis-aanhuis-bezoeken huurders voor te lichten over energiebesparing.

Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php, 18-02-2010 13


Uw administratie op orde

Steeds meer ouderen hebben problemen met het op orde houden van de administratie. De rekeningen en formulieren stapelen zich op. Enveloppen worden niet meer opengemaakt en de administratie wordt onoverzichtelijk. Het project ‘Op Orde’ biedt administratieve ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen. Ordenen administratie De vrijwilligers van het project ‘Op Orde’ helpen bij het ordenen van de thuisadministratie, hetgeen bijdraagt aan het voorkomen van financiële problemen. De vrijwilligers gaan samen met de ouderen de post doornemen (indien daarbij hulp nodig is), de administratie ordenen en oude papieren opruimen. Op eigen benen staan Wanneer de administratie is geordend, leren de vrijwilligers om zelf de papieren overzichtelijk in een klapper op te bergen. Op deze manier zijn zij weer in staat op eigen benen te staan. Als er verder nog vragen of problemen zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën, zorgen de vrijwilligers ervoor dat hulp wordt ingeschakeld. Aanmelden Voor hulp bij het organiseren van uw administratie kunt u zich aanmelden bij Alcander. Een ouderenadviseur maakt een afspraak met u en bemiddelt bij het inzetten van een vrijwilliger. De samenwerking tussen de vrijwilliger en u wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De hulp is kosteloos. Vanzelfsprekend gaan wij zeer vertrouwelijk met u gegevens om. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Alcander via 045 – 5 60 25 25 of info@alcander.nl. Bron: Alcander, 01-03-2010 14


Vacature HBV Groot Hoensbroek

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is op zoek naar mensen die een paar uur per maand kunnen vrijmaken en onze HBV willen komen versterken als bestuurslid en/of contactpersoon van hun complex, straat of wijk. Als bestuurslid woont u onder andere onze maandelijkse bestuursvergadering bij en kunt u uw eigen inbreng doen. Als contactpersoon vertegenwoordigt u de wijk waarin u woonachtig bent. Uw leeftijd speelt overigens geen rol. Wel dient u huurder/huurster te zijn van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek en dient u lid te zijn van onze HBV.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur via het secretariaat (045 – 5 23 32 76) of bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. U kunt zich ook aanmelden tijdens onze spreekuren (zie de achterzijde van dit Infobulletin) op ons kantoor aan de Marktstraat 145. Nadat u zich heeft aangemeld, nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 15


Agenda van HBV Groot Hoensbroek

Algemene Ledenvergadering 2010 Dinsdag 11 mei 2010 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek (Zaal geopend vanaf 18.30 uur) Themabijeenkomst Masterplan Hoensbroek Dinsdag 8 juni 2010 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek (Zaal geopend vanaf 18.30 uur) Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek april-juni 2010 Datum Evenement Tijd Zondag 11 april Mode koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 2 mei Standwerkersconcours 12.00 uur – 17.00 uur Donderdag 13 mei Braderie 09.00 uur – 18.00 uur Zaterdag 19 juni Muziek stratendag 09.30 uur – 17.00 uur Zondag 20 juni Culinaire koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Het volgende Infobulletin ontvangt u begin juni 2010. Dit Infobulletin, met een oplage van 850 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.