Infobulletin 1 (2009)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2009

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur in beeld

Jeu van der Lingen Voorzitter/Penningmeester Contactpersoon Mariagewanden

Sjaak Mestrom Vice-voorzitter

Johan Lutke-Schipholt Secretaris Contactpersoon Gebrookerplein e.o.

Liesbeth de Kort Algemeen bestuurslid Contactpersoon Lotbroek

Fennie Spijker Algemeen bestuurslid Contactpersoon LTS-buurt

Marie Louise Slegers Algemeen bestuurslid

Bjorn Teeuwen Webmaster HBVGrootHoensbroek.nl Hoofdredacteur Infobulletin

2


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemene bestuursleden: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. E. de Kort Mevr. F. Spijker Mevr. M. L. Slegers Dhr. B. Teeuwen

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Buiten kantooruren kunt bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Wij vragen u in het weekend en ’s avonds na 18.00 uur niet meer te bellen. Onze contactpersonen in de wijk Lotbroek Mevr. E. de Kort Prins Mauritsstraat 29 T: 06 - 57 25 44 60

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

3


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Voor u ligt het Infobulletin van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Zoals u misschien al gemerkt heeft, is het voor een groot deel vernieuwd. Wij, als bestuur, waren van mening dat er meer aandacht besteed moest worden aan de leesbaarheid van het Infobulletin. Daarvoor is er gekozen om mij in te zetten als hoofdredacteur, zodat ik kan waken over de continuïteit van de opmaak. Daarnaast is de indeling van het Infobulletin licht aangepast en zijn er enkele nieuwe rubrieken toegevoegd. Het Infobulletin bevat deze keer weer veel belangrijke informatie voor u, als lid van de HBV Groot Hoensbroek. Op de komende pagina’s kunt u lezen over de themabijeenkomst met betrekking tot het Masterplan in Hoensbroek, vindt u verschillende relevante artikelen die wij voor u hebben verzameld van de websites van onder andere Woonpunt en Alcander en daarnaast vindt u op de achterzijde de agenda van onze HBV voor de komende periode. Naast een vernieuwd Infobulletin zijn wij trots om te melden dat onze website ook vernieuwd is. De rustig vormgegeven website is vanaf 1 april online en te vinden www.hbvgroothoensbroek.nl. Graag horen we uw mening inzake het Infobulletin en de website. Als laatste wil ik u namens het bestuur nog even wijzen op de datum van de Algemene Ledenvergadering 2009. Deze vindt plaats op maandag 15 juni 2009 vanaf 19.00 uur in Hotel-Café Amicitia te Hoensbroek. Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

4


Themabijeenkomst: Masterplan Hoensbroek De HBV is evenals de afgelopen jaren ook dit jaar weer van plan een themabijeenkomst voor de huurders van Woonpunt, voor wat betreft het stadsdeel Hoensbroek, te organiseren. De vorige twee themabijeenkomsten hadden als onderwerp Seniorenbeleid (2007) en Leefbaarheid, Veiligheid en Milieu (2008). Voor dit jaar heeft het bestuur gekozen voor het Masterplan Hoensbroek. Waarom is er gekozen voor het Masterplan Hoensbroek? De ontwikkeling van het Masterplan is voltooid en bevindt zich momenteel in de fase van de besluitvorming (collegebesluit en raadsbesluit), hierna kan men met het plan langzaam aan de slag. In het Masterplan is onder andere de woningvoorraad opgenomen. Gezien de krimp en de vergrijzing van de bevolking zal er iets gedaan moeten worden met het woningbestand in Hoensbroek. Dit kan ook voor u als huurder in de toekomst gevolgen hebben. In het Masterplan zullen circa 3.000 woningen moeten worden gesloopt. Daarnaast zullen andere complexen en woningen worden aangepast en geschikt gemaakt voor bewoning door senioren. Verder is er nog plaats voor nieuwbouw van circa 1.000 woningen. Tijdens de bijeenkomst zult u hierover ge誰nformeerd worden. De uiteindelijke beslissing over al dan niet sloop, aanpassing (renovatie) en nieuwbouw ligt tenslotte ook bij de verhuurders, waaronder Woonpunt. Woonpunt zal tijdens de bijeenkomst haar visie geven op het plan. De HBV wil daarom graag in kaart brengen hoe u als huurder staat ten opzichte van de plannen en welke vragen en wensen er bij u zijn. Bij toekomstige onderhandelingen met Woonpunt zal de HBV hier rekening mee houden. De themabijeenkomst vindt medio september plaats. De definitieve datum zullen wij kenbaar maken in ons komende Infobulletin en via de website. Alle huurders van Woonpunt in Hoensbroek zullen kort voor de bijeenkomst bovendien persoonlijk worden uitgenodigd. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt 5


Ledenwerving 2009

De ledenwerving/contributie 2009 is reeds van start gegaan. Evenals verleden jaar vragen wij u, om ons als bestuur, het werk iets te verlichten. U trof bij het vorige Infobulletin een acceptgiro aan waarmee u uw lidmaatschap kon verlengen of u als nieuw lid kon aanmelden. In 2008 waren Âą 650 huurders van Woonpunt Parkstad in het Stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, hoe meer kracht wij hebben, des te meer wij voor u kunnen betekenen binnen Woonpunt. Wij hebben uw steun en hulp nodig. Wij vragen u, indien u de bijgevoegde acceptgiro nog hebt, deze bij uw bank af te geven of naar uw bank op te sturen. Een invulvoorbeeld van de acceptgiro hieronder:

Vergeet uw naam en adres niet! Indien dit namelijk niet correct vermeld is, kunnen wij niet traceren wie het bedrag heeft overgemaakt. U kunt ook lid worden of blijven door overschrijving per giro of bank van â‚Ź3,50 voor het jaar 2009 naar girorekening 9068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek.

6


Waarom krijgen anderen wel ‘alles’ vergoed en ik niet? Soms lijkt het er inderdaad op dat anderen ‘alles’ vergoed krijgen en u niets. Veel ouderen hebben recht op financiële tegemoetkomingen, maar maken daar niet altijd gebruik van. Dat is jammer. Sommige ouderen hebben het niet breed. Er bestaan allerlei regelingen waarmee u geld kunt besparen, bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag of kwijtschelding van waterschaps- en gemeentelijke belastingen. Advies Alcander is een welzijnsorganisatie in Heerlen. Wij streven er naar dat ouderen, die recht hebben op bepaalde vergoedingen, deze ook ontvangen. Zij kunnen u helpen. Vergoedingen Vanaf 1 november 2008 is het project ‘inkomensondersteuning’ van start gegaan. Indien u dit wenst zal een vrijwillige medewerkster van Alcander u thuis bezoeken en samen met u een vragenlijst invullen. Via deze lijst kan worden uitgerekend of u recht heeft op vergoedingen of kwijtscheldingen. Tevens worden dan de juiste formulieren aangevraagd, die later met u samen worden ingevuld. Alles wat tijdens het bezoek besproken wordt is vertrouwelijk. Aanmelden Indien u 65 jaar of ouder bent en u zich wilt aanmelden voor een huisbezoek of eerst informatie wenst, kunt u contact opnemen met: Alcander Kruisstraat 103 4411 BS Heerlen Telefoon 045 - 5 60 25 25 (Vraag naar mevr. Elmie Bastiaens) Deze dienstverlening geldt voor 65-plussers en is bovendien gratis!

(Bron: Informatiefolder Alcander en http://www.alcander.nl) 7


Kunststof afval voortaan gescheiden

Gemeenten gaan kunststof verpakkingsafval voortaan gescheiden verzamelen. Dat maakt een overeenkomst tussen gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven over de vergoeding voor gescheiden inzameling mogelijk. Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe ze het kunststof willen inzamelen. Bijvoorbeeld met bakken op straat of een speciale afvalzak voor kunststof verpakkingsafval. Gemeenten moeten aan het eind van 2009 de scheiding van kunststof op orde hebben, zodat het kan worden hergebruikt. Nascheiding Ze kunnen ook kiezen voor nascheiding. Daarbij worden de kunststof verpakkingen in een speciale scheidingsinstallatie uit het huishoudelijk restafval gehaald. Inwoners van die gemeenten hoeven de verpakkingen dus niet zelf te scheiden. Voor nascheiding geldt een andere termijn. Gemeenten moeten dan uiterlijk mei 2009 duidelijk hebben gemaakt welk bedrijf de nascheiding gaan doen. Kampioen Minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu): 'Ik ben heel blij met de milieuwinst die dit gaat opleveren. Alle afspraken die nodig waren zijn nu gemaakt, dus de gemeenten kunnen nu in volle vaart aan de slag met het scheiden van kunststof verpakkingsafval. Dat moet ook, want de doelstelling van 32 procent gescheiden ingezameld kunststof in 2009 en 38 procent in 2010 moet worden gehaald. En dat veel burgers enthousiast willen meewerken aan de gescheiden inzameling staat voor mij als een paal boven water. We zijn immers in Nederland, vergeleken met vele andere landen, ook al kampioen gescheiden inzamelen van papier en glas.' Ondertekenende partijen De overeenkomst is getekend door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de Stichting Nedvang. De producenten die hun producten in verpakkingen stoppen. (Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38515, 23-01-2009) 8


Gevolgen regionale bevolkingskrimp ingrijpend De gevolgen van een dalend inwonertal zijn voor sommige regio’s zo ingrijpend en kostbaar dat allerlei rijksregelingen op het terrein van stedelijke vernieuwing en onderwijs en zorg tegen het licht gehouden moeten worden. Bij de verdeling van middelen wordt nog te eenzijdig gedacht in termen van groei, terwijl juist krimp ook grote kosten met zich meebrengt. Het is denkbaar dat er van elke regeling zowel een groei als krimpvariant moet komen. Dat stelde minister Van der Laan vandaag in Kerkrade bij de conferentie ‘De nieuwe groei heet krimp’. Bij de conventie die door het Nicis-institute werd georganiseerd, kreeg de minister een studie over de demografische ontwikkeling in Parkstad Limburg overhandigd. De uitkomsten bevestigen dat het inwonertal de komende dertig jaar met 70.000 afneemt tot 170.000. Tegelijkertijd neemt ook het aantal huishoudens af en verlaten jongeren de stadsregio. Het aantal scholieren neemt tot 2025 met bijna een derde af. Toine Gresel, de voorzitter van de stadsregio waarin onder andere Heerlen en Kerkrade liggen, wees de minister op de toenemende leegstand, de waardedaling van het onroerend goed en 'het spook van de verpaupering’. Terwijl aan de ene kant voorzieningen zoals scholen gesloopt moeten worden, is er juist door de vergrijzing behoefte aan andere woningen en meer zorg. Gresel waarschuwde voor een zichzelf versterkende krimp: doordat de regio minder aantrekkelijk wordt, neemt de investeringsbereidheid af waardoor nog meer mensen het gebied verlaten. ‘De regio’s die ermee te maken hebben, kunnen het niet in hun eentje oplossen’, stelde minister Van der Laan. ‘Daarmee is krimp een nationaal en dus ook een ‘Haags’ probleem.’ De minister kondigde aan dat er in juni een grote bestuurderstop over het thema komt. In het najaar stelt het kabinet een ‘Actieplan bevolkingsdaling’ vast. Ook komt er een Nationaal Expertisecentrum over krimp.

(Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38654, 11-02-2009) 9


Eigen bijdrage huurtoeslag met 2,4 % omhoog De eigen bijdrage voor de huurtoeslag gaat dit jaar omhoog met 2,4 procent. De eigen bijdrage (normhuur) volgt daarmee de verwachte huurprijsstijging per 1 juli 2009 van 2,5 procent. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie mee ingestemd. De normhuur is dat deel van de huur waar huurders geen huurtoeslag over ontvangen. Als gevolg van de stijgingen van de huurprijzen wordt ook de normhuur aangepast. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit eerst wordt toegezonden aan beide Kamers der Staten-Generaal en daarna voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. (Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38679, 13-02-3009)

Verhuiskostenvergoeding

De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal 5264,28 euro. De huurder krijgt deze vergoeding van de woningcorporatie als hij moet verhuizen omdat zijn woning wordt gerenoveerd. De vergoeding geldt voor zelfstandige woningen en dus niet voor kamers. De vergoeding is aangepast met 2,5 %, het percentage waarmee de consumentenprijzen zijn verhoogd in 2008. De aangepaste verhuiskostenvergoeding is van toepassing op huurders die op 1 maart of later verhuizen. (Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38768, 25-02-2009) 10


Ontspanning

Deze rubriek is geheel nieuw. In de komende Infobulletin zal deze pagina gevuld worden met puzzels, moppen, raadsels en recepten. Mocht u zelf graag uw recept of mop geplaatst zien worden, dan kunt u het sturen naar de redactie (redactie@hbvgroothoensbroek.nl) of naar ons kantoor: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek.

Moppen en raadsels Jantje ziet dat zijn vader de vissen in vijver voert. “Vader, wat geeft u die vissen eigenlijk?” Vader: “Watervlooien.” Jantje: “Maar vader, dan bent u een dierenbeul!” Vader: “Hoezo?” Jantje: “Vissen kunnen toch niet krabben.” Jantje rent de drogisterij binnen en roept: “Mijn broer is van het paard gevallen! Snel, ik moet iets hebben!” De drogist antwoordt: “Jongen, zeg het maar, wat wil je hebben; verband, pleisters, zalf…” “Nee,” zegt Jantje, “een nieuw fotorolletje!” Niek komt een kwartier te laat binnen bij een voetbalwedstrijd. Hij gaat zitten en vraagt aan zijn buurman: “Wie heeft die twee goals gemaakt?” De buurman: “Dat weet ik niet… ze stonden er al voor de wedstrijd.” Hoe noem je het paren van 2 ijsberen? Een koud kunstje. Hoe noemt een Belg een doosje voor de contactlenzen? Ogenblikje.

11


Agenda van HBV Groot Hoensbroek

Algemene Ledenvergadering 2009 Maandag 15 juni 2009 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia te Hoensbroek Themabijeenkomst Masterplan Medio september (wordt nader bekend gemaakt)

Het volgende Infobulletin ontvangt u begin juli 2009. Het Infobulletin is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. 12