Page 1

2010

HHBS-info

Informasjon fra Handelshøgskolen i Bodø - Studenforeningen

Administrasjon 1


HHBS-info 2010

2


Gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. Studentforeningen ved Handelshøgskolen i Bodø står bak mange ulike aktiviteter. Vi arrangerer fester, reiser, humanitære aksjoner, fagdager, interessante foredrag ved kjente personer, bedriftspresentasjoner og mye mer. HHBS engasjerer seg i studentenes faglige og sosiale hverdag, og er en viktig bidragsyter for det gode studentmiljøet ved Handelshøgskolen i Bodø. Studentforeningen jobber også aktivt for å bedre studentenes jobbmuligheter etter fullført studium ved å bringe interessante selskaper til skolen i anledning bedriftspresentasjoner eller karrieredag. HHBS er veldig opptatt av å bygge opp merkenavnet Handelshøgskolen i Bodø mot ­næringslivet, slik at HHB- studentene stiller lengst frem i køen når de mest ­attraktive jobbene besettes. I HHBS er det verv og aktiviteter for enhver smak, enten man vil jobbe med sosiale eller faglige arrangementer. Her er det gode muligheter for å bli kjent med andre som holder på med sine økonomistudier, og på denne måten skaffe seg et nettverk som vil gi en bedre studenthverdag både faglig og sosialt. Når man skal søke jobb etter endt utdanning er det tre ting som er spesielt viktige å ha på plass fra studietiden, dersom man skal få den jobben man ønsker. Det er gode karakterer, relasjoner og engasjement. Det er dette som i hovedsak påvirker arbeidsgiverne når de vurderer kandidater. Deltagelse eller verv i HHBS gir deg to av disse tre. Det viser at du er engasjert og du skaper relasjoner både i forhold til medstudenter og næringslivet. Da er det bare karakterene som står mellom deg og drømmejobben. Så ta et verv i HHBS, og skaff deg et fortrinn i arbeidsmarkedet.

Daniel Henriksen Leder HHBS

Leder 3


HHBS-info 2010 Dette siervåre hovedsponsorer om hvordan de ser på studenter som ­engasjerer seg i studietiden: KPMG ansetter hvert år en stor gruppe nyutdannende, og i rekrutterings­prosessen har vi fokus på fire hovedområder. I tillegg til kandidatens faglige resultater, ­erfaring og personlighet, legger vi vekt på utenomfaglig engasjement, som for eksempel at kandidaten har vært aktiv i studentforeningsarbeid. Vi tror at man gjennom verv i studietiden utvikler en god balanse mellom faglige og sosiale evner, og dette er viktige egenskaper hvis man skal jobbe i en teamorientert organisasjon som KPMG. Slike aktiviteter viser dessuten at studenten er utadvendt, engasjert og tør å ta ansvar. Den typen medarbeidere vil KPMG gjerne ha!

Ved å ta verv i studentorganisasjoner, viser man personlig initiativ og vilje til å yte litt ekstra. Det gir også et signal om at man har et engasjement utover det rent faglige. Når vi ansatter nye medarbeidere i Nordea, er personlig egnethet et viktig vurderingskriterium. Spesielt for nyutdannede kandidater vil derfor verv o.l. bli ­tillagt vekt i ansettelsesprosessen, sier regionsjef Brynjolv Anke i Nordea. Anke føyer likevel til et råd til studentene: Ikke påta deg så mye verv og ekstraarbeid at det går vesentlig utover karakterene dine.

Hovedsponsorer 4


Aktive studenter er gull verd Aktive studenter og et godt studentmiljø har kjennetegnet Handels­høgskolen i Bodø (tidligere Siviløkonomutdanningen i Bodø) helt siden starten i 1985. At studentene tar på seg verv og engasjerer seg i studentforeningens ulike ­aktiviteter har vært avgjørende for å skape et godt læringsmiljø og et studentmiljø som mange læresteder kan misunne oss. Gjennom den årlige fadder­ordningen ­bidrar s­ tudentforeningen ved HHB til at nye studenter får en ”pangstart” på sitt ­studieopphold i Bodø. Nye studenter blir raskt kjent med skolen, ­studiene og m ­ edstudentene. Både som evalueringstillitsvalgte for enkeltkurs, og som ­medlemmer av HHBs studiekvalitetsutvalg, bidrar studentene svært konstruktivt til å sikre god studie­kvalitet ved HHB. Studentforeningens representanter i kollegiet (HHBs ø ­ verste styringsorgan) bidrar også med verdifull kompetanse og erfaring når strategiske beslutninger skal fattes. Gjennom bedriftspresentasjoner og faglige arrangementer (for eksempel Nettverksdagen og Karrieredagen) bidrar student­ foreningen til å s­ kape gode relasjoner mellom HHB og samfunns- og næringslivs­ aktører ­regionalt og n ­ asjonalt. Slike tiltak er viktige for å synliggjøre eksternt hva HHB står for. S ­ amtidig gir det studentene mulighet til å knytte kontakter med fremtidige ­arbeidsgivere. Lykke til med ditt verv i HHBS – som kan vise seg gull verd den dagen du skal søke jobb etter endt utdanning.

Steinar Stene-Sørensen Fakultetsdirektør

Administrasjon 5


HHBS-info 2010

Styreverv: Leder, studentpolitisk, infoansvarlig, markedsansvarlig, økonomiansvarlig og velferdsansvarlig.

Arbeidsoppgaver: 1. Leder er ansvarlig for den daglige drift av studentorganisasjonen, legge langtidsplaner og iverksette handlingsplaner. Leder skal og ha en kontinuerlig dialog med administrasjonen og har uttalelsesrett på vegne av alle studenter ved HHB. 2. Studentpolitisk ansvarlig. Er stedfortreder i leders fravær, samt leder for studieseksjonen. En skal fremme studentpolitiske saker og følge opp kvalitet på ­studiene ved HHB. 3. Økonomiansvarlig har ­ansvaret for HHBS’ økonomi som h ­ elhet g ­ jennom ­budsjettering og r­egnskapsføring. En skal holde styret løpende oppdatert om den økonomiske situasjonen og ellers bistå underutvalg i økonomiske ­spørsmål. 4. Markedsansvarlig er leder for m ­ arkedsseksjonen og frem­forhandling av hovedsamarbeidsavtaler og følge opp eksisterende avtaler. Er og sammen med andre ledere i seksjonen ansvarlige for å holde kontakten med næringslivet. 5. Informasjonsansvarlig er leder for informasjonsseksjonen og har som oppgave å kommunisere med alle studentene på Handelshøgskolen, samt interessenter utenfor skolen. 6. Velferdsansvarlig er leder for velferdsseksjonen samt internasjonalt ­ansvarlig, og har overordnet ansvar for arrangementer i regi av HHBS. Fungerer og som kontaktperson mellom HHBS, Samfunnet og byens utelivsplasser som vi ­samarbeider med. Styrevervet varer fra 01.01 til 31.12

Styret 6


Daniel Henriksen Marlene Bruhaug Martin Gaze

Lene Langsrud Tina Jacobsen Ludvig Skogvold

leder@hhbs.no info@hhbs.no marked@hhbs.no

Styret 7

okonomi@hhbs.no politikk@hhbs.no velferd@hhbs.no


HHBS-info 2010 Hvorfor velge styret: Uansett hvilket verv du velger i HHBS vil det være en svært nyttig erfaring å ha med seg videre arbeidslivet. Ta sjansen og engasjer deg, det er nå du har muligheten til å få øvd deg. Personlige erfaringer (markedsansvarlig): Det største ansvaret i HHBS faller på styret. I styret får du være med å b ­ estemme hvordan alt skal gjøres, og hvilke mål studentforeningen skal jobbe mot. ­Styret ­leder og setter retningslinjene for de ulike utvalgene. Dette kan være en ­utfordring siden de ulike utvalgene i stor grad tenker på sine egne oppgaver og ­arrangementer, mens styret må ta hensyn til studentforeningen som helhet og dermed fordele ressursene på en best mulig måte. Hvis du vil sitte i styret må du kunne holde hodet kaldt, tørre å ta avgjørelser og følge opp dine utvalg. I 2010 hadde vi veldig dyktige ledere for utvalgene og de fikk den friheten de fortjente. Det er viktig å ikke være for kontrollerende, men heller gi utvalgene ansvar og ­frihet slik at de får eierskap til oppgaven eller arrangementet sitt. Det vil som regel gi det beste resultatet. Å være med i styret har gitt meg god kontakt med store bedrifter som KPMG og Nordea samt erfaring fra ledelse i en organisasjon. Dette er absolutt noe som er verdifullt å sette på en CV. Still til valg som representant i styret hvis du ønsker en utfordring og erfaring du har nytte av!

Martin Gaze Markedsansvarlig

Styret 8


Periode:

Følger kalenderåret.

Arbeidsoppgaver valgkomiteen:

I dette utvalget jobber medlemmene med å rekruttere folk til de andre u ­ tvalgene som er underlagt HHBS. Dette gjør valgkomiteen ved å prøve å nå ut til alle ­studentene ved Handelshøgskolen, og informere om at der er mange utvalg som de enten kan være medlemmer i, eller ledere for. Det å være med i valgkomiteen er en fin mulighet til å gjøre seg kjent med alle utvalgene siden man må sette seg inn i hva de ulike utvalgene går ut på. Du får sjansen til å bli kjent med mange nye medstudenter mens du rekrutterer, og får utviklet dine kreative evner ved å finne ut hvordan du skal få flest mulig til å melde sin interesse for HHBS. Valgkomiteen jobber hovedsakelig mest før generalforsamlingen, men kan bli bedt om å hjelpe styret med å finne kandidater til verv som blir ledige i løpet av ­skoleåret ved behov. Er det noe du lurer på, så er det bare å skrive en e-post til valgkomite@hhbs.no, så vil vi svare på spørsmålene.

Valgkomiteen 9


HHBS-info 2010

Periode:

Følger skoleåret 2010/2011

Arbeidsoppgaver nettverksutvalget:

Nettverksutvalget skal arrangere Nettverksdagen ved HHBS. En dag som skal ­engasjere, motivere og stimulere til et sterkere nettverk mellom studenter og n ­ æringslivet i Nordland, og samtidig sette fokus på et dagsaktuelt tema. ­Nettverksdagen blir arrangert på våren og utvalget har dermed ca et halvt år på ­planleggingen. I 2010 var temaet ”Muligheter i Nord-Norge”, og handlet om hvilke muligheter og utfordringer som er i regionen. Nettverksdagen 2010 ble arrangert i samarbeid med HHB, Nordområdesenteret og Nordlandsbanken. Arbeidsoppgavene består i starten mest av å bestemme tema og sted for dagen, samt få på plass dyktige foredragsholdere. Etterhvert vil det bli mer arbeid med praktiske oppgaver rundt arrangementet, som for eksempel; markedsføring, påmelding, servering av mat og drikke, k ­ onferansemateriell, etc. Frem mot den store dagen vil det være hyppigere møteaktivitet, både internt i utvalget, og med eksterne samarbeidspartnere, for å koordinere, delegere, informere, og gjøre andre ting som slutter på –ere. På selve dagen er alle kjempestressa og flyr rundt med alt for høy puls, men det går stort sett alltid bra og alle er fornøyde og takker hverandre for samarbeidet etterpå.

Hvorfor velge dette utvalget?

Som medlem av nettverksutvalget er arbeidsoppgavene veldig varierte og ­spennende. Arbeidet i utvalget er lagt opp til å være både selvstendig og ­gruppevis, med jevnlige møter for å holde alle informert og oppdatert. Man får bruk får både sine kreative og praktiske egenskaper, og får sjansen til å jobbe ut mot næringslivet og knytte nettverk. Den største fordelen med å være i nettverksutvalget er ­imidlertid den lærdommen man tar med seg fra det å jobbe tett sammen i en gruppe, bli kjent med nye mennesker og lære om seg selv og hverandre.

Nettverksutvalget 10


Nettverksutvalget 11


HHBS-info 2010 Periode:

Følger skoleåret 2010/2011

Arbeidsoppgaver: Karrieredagsutvalget er et årlig arrangement i regi av HHBS, utvalget startet opp i 2009. Dagen har som formål å knytte bånd mellom studenter og næringsliv ­g jennom bedrifts-stander og foredrag med tema ”karriere” av en kjent foredragsholder. Gjennom Karrieredagen vil bedrifter få mulighet til å profilere seg mot studentene ved Handelshøgskolen i Bodø, samtidig som studentene får muligheten til å knytte kontakter med både lokale og nasjonale selskaper. Karrieredagsutvalget har som oppgave å forberede og gjennomføre denne dagen. Det er alt fra invitere bedrifter, booke foredragsholder, lage program for dagen, matservering og markedsføring på forhånd. Karrieredagen blir arrangert på høsten og utvalget har i overkant av et år på å planlegge denne dagen.

Hvorfor velge dette utvalget?

Gjennom utvalget vil du få mulighet til å kontakte og invitere bedrifter. Det er en unik mulighet til å knytte kontakter med næringslivet, som kan være nyttig den dagen du selv skal ut i arbeidslivet. Erfaringsmessig vil du få prøvd å arrangere et større arrangement, og arbeide sammen med andre. Utvalget byr på mye arbeid men også mye morsomt og spennende. Vi sitter igjen med mange erfaringer, bekjentskaper både på Handelshøgskolen og i næringslivet. Karrieredagsutvalget er en verdifull erfaring å ha på en CV. Ta en utfordring, meld deg til Karrieredagsutvalget!

Karrieredagsutvalget 12


Karrieredagsutvalget 13


HHBS-info 2010 Periode:

Følger skoleåret 2010/2011 Børsgruppen er foreningen for børs- og finansinteresserte studenter ved HHB. Vårt mål er å skape og utvikle studenters interesse for de finansielle markedene, blant annet gjennom forelesninger og kurs som er relatert til finansverden. Vi a ­ rrangerer bl.a en fagdag med profilerte gjestforelesere, der deres erfaringer kan bidra til bedre forståelse og kunnskaper om bransjen og dens spennende utvikling. Mye har skjedd de seneste årene. Børsgruppen har blant annet fått ett eget børsrom med åtte tilgjengelige tradingstasjoner. Disse er utrustet med programvare som brukes av profesjonelle aktører i markedet. Hvert år arrangeres aksjekonkurranser der vi konkurrerer mot studenter fra andre skoler i Norge og utlandet. "Studenter på Børs" og "Børs-NM" i regi av Kapital og HegnarOnline går ut på å tjene mest mulig (fiktive) penger på Oslo Børs. I siste omgang av ”Studenter på Børs” vant medlemmer av Børsgruppen alle de tre ligaene.

Nytt for i år

Børsgruppen skal starte et fond som skal administreres av medlemmene. Mye av årets arbeid kommer til å handle om dette. Studenter som har lyst å lære om aksjehandel, børs og marked bør absolutt melde seg inn i Børsgruppen. Her vil dere treffe andre med samme interesse, diskutere aksjer og markeder, og kanskje få verdifulle tips. Har du spørsmål eller ønsker å vare aktiv i Børsgruppen, er du velkommen til å ­kontakte oss. Mer informasjon og kontaktinfo finner dere på www.borsgruppen.no

Børsgruppen 14


Børsgruppen 15


HHBS-info 2010 Periode:

Følger skoleåret 2010/2011

Om Næringslivsutvalget:

Næringslivsutvalgets hovedoppgave består i å skape en møteplass mellom næringslivet og studentene ved HHB. Vi arrangerer bedriftspresentasjoner hvor b ­ edriftene kommer til skolen og presenterer seg selv og de karrieremulighetene de kan tilby. Etter presentasjonene er det vanlig at bedriftene inviterer til middag hvor ­studentene har mulighet til å komme tettere innpå bedriften under mer uformelle omgivelser. Mange studenter vet ikke mulighetene de har når de skal ut i arbeidslivet, så ved en bedriftspresentasjon får bedriften profilert seg, samtidig som ­studenten blir mer opplyst om videre karrieremuligheter.

Hvorfor velge dette utvalget?

Som leder i Næringslivsutvalget ved HHBS vil du gjøre deg mange nyttige e ­ rfaringer. Ved å ta på deg frivillige studentverv har du en unik mulighet til skille deg ut når du skal søke jobb. Her stiller Næringslivsutvalget ekstra sterkt da man j­evnlig er i ­direkte kontakt med bedrifter over hele landet. Man kommer tett innpå ­representantene for bedriften og følger de fra bookingen til selve gjennomføringen av bedriftspresentasjonen. I mellomtiden er det mange ting som må planlegges og avklares i samarbeid med den aktuelle bedriften. Dette gir en unik m ­ ulighet for nettverksbygging og kanskje allerede nå å skaffe seg en fot innenfor det ­aktuelle selskapet. Du får samtidig muligheten til å bli kjent med mange engasjerte ­studenter som kan vise seg å bli viktige personer for deg i din fremtidige karriere.

Næringslivsutvalget 16


Periode:

Følger kalenderåret

Tidsskriftet Innova

Innova er et av Nord-Norges største økonomiske tidsskrift, og gis ut av Student­ foreningen ved Handelshøgskolen i Bodø (HHBS). Det distribueres til uteksaminerte siviløkonomer fra HHB, utvalgte bedrifter, samt studenter ved Handels­høgskolen i Bodø og andre økonomiutdanninger i Norge. Den redaksjonelle profilen er ­økonomifaglig, med hovedvekt på Nord-Norge og HHB, studentliv og næringsliv. Ansvarlig redaktør har det overordnede ansvaret for hele prosessen med å lage avisen, fra avholding av redaksjonsmøter og fordeling arbeidsoppgaver, til ­kontakten med trykkeriet. Journalistene har ansvar for artikler og bilder (­ produsert av dem selv eller andre). Markedsavdelingen er ansvarlig for å selge annonser til næringslivet. Distribusjonsansvarlig har blant annet ansvar for å oppdatere ­adresselistene og sende Innova til andre institusjoner. Grafisk ansvarlig med ansvar for å brekke Innova (sammensetting av tekst og bilder i PDF-format, før ­oversendelse til trykkeriet) har de siste utgavene vært innleid fra skolen, det ­anbefales derfor sterkt at de med interesse for dette tar kontakt.

Formål med Innova:

Vi skal utgi et økonomisk tidsskrift som skal: - Profilere HHB som studiested - Presentere HHB for andre studenter ved HBO - Presentere HHB for studenter ved ulike høgskoler og universitet - Formidle HHB-studentenes kompetanse til næringslivet.

Tidsskrift av studentforeningen ved Handelshøgskolen i Bodø Tidsskrift av studentforeningen ved Handelshøgskolen i Bodø

Tidsskrift

tforeningen

av studen

lshøgskolen

ved Hande

Nr 1 • årgang

i Bodø

Tidsskrift

Tidsskrift av av studentforeningen ved Handelshøgskolen i Bodø

24 • Mai 2009

studentfo

reningen

ved Hand

Nr 2 • årgang 24 • November 2009 Tidsskrift av studentfore

elshøgsko

len i Bodø

ningen ved Handelshøg

Nr 2 • årga

ng 24 •

Tidsskrift

tforeningen

av studen

i Bodø lshøgskolen

Nr 1 • årgang

Nr 2 • årgang 24 • November 2009

Nr 2 • årgang 24 • November 2009

24 • Mai 2009

November

2009

skolen i Bodø

Nr 1 • årgang 25

Tidsskrift av studentfore

• Mai 2010

ningen ved Handelshøg

skolen i Bodø

Nr 1 • årgang 25

Tidsskrift av studentfore

ningen ved Handelshøg

Tidsskrift

tforeningen

av studen

lshøgskolen

ved Hande

Nr 1 • årgang

i Bodø

24 • Mai 2009

bygging

Nettverks Nettverkets

betydning

i de nye tider

bygging

Nettverks Nettverkets

betydning

i de nye tider

bygging

Nettverks Nettverkets

• Mai 2010

ved Hande

betydning

i de nye tider

Innova 17

skolen i Bodø

Nr 1 • årgang 25

• Mai 2010


HHBS-info 2010 Periode:

Følger skoleåret 2010/2011

Arbeidsoppgaver:

Hemavanutvalget har som oppgave å arrangere en skitur til Sverige (ofte Hemavan) for alle studentene på Høgskolen i Bodø. Her inngår planlegging, markedsføring, billettsalg og samkjøring av hele turen. Turen arrangeres en langhelg fra onsdag til søndag, stort sett rundt utbetalingsdato av stipendet i februar.

Hvorfor velge dette utvalget?

Du får være med å arrangere en av årets ”happenings” ved Høgskolen, som alle bør få med seg. Du har muligheten til å bestemme hvor turen skal gå, hvilke aktiviteter som skal skje, her er det mye man kan finne på! Dette er en stor mulighet til å bli kjent med andre studenter ved Høgskolen.

Hemavanutvalget 18


Periode:

Følger skoleåret

Arbeidsoppgaver:

Kulturutvalget har ansvar for å arrangere sosiale arrangementer for studentene. Dette året har vi i kulturutvalget arrangert nyttårsball, russefest, irsk aften og en separat fest på Rock Cafè. For kulturutvalget er ballet uten tvil den største ­oppgaven. Dette blir holdt på nyåret, og er en spennende utfordring. Det må bestilles mat, leies lokale, DJ/performer, anlegg osv. Dette er et arrangement det gjelder å komme tidlig i gang med planleggingen av. Det siste store arrangementet er russefesten. Dette er ens sjanse til å kunne mimre tilbake til tiden hvor det var tillatt med usedvanlig mye rølp og fyll. Dette holdes på samfunnet og det må leies inn DJ, og stilles med vakter.

Hvorfor velge dette utvalget?

Det å være leder eller medlem i kulturutvalget byr på utfordringer og stiller krav til din evne til å være både kreativ og organisert. Man får muligheten til å være med å bidra til en bedre studenthverdag både for seg selv og andre. Alle vet jo at festing er en viktig og svært vanlig del av det å være student, så hvorfor ikke benytte muligheten til å samle alle venner og bekjente på et sted ved å arrangere fellesfester? Det er utrolig artig å få være med å planlegge slike arrangementer, da spesielt store arrangementer som blir vellykket og som du får gode tilbakemeldinger på. Her kan HHB- ballet trekkes frem. Det er mye å gjøre når det nærmer seg og man får det hektisk, men når arrangementet er ferdig og det ble en suksess, er det flott å vite at du har vært med å påvirke dette. Kulturutvalget vil jeg si er en utmerket måte å bli kjent med HHBS på, det er et greit og forholdsvis avslappende utvalg, selv om man har det travelt dagene før ballet.

Kulturutvalget 19


HHBS-info 2010 Periode:

Følger skoleåret

Arbeidsoppgaver:

Alle har startet på en høgskole og vet hvor nervepirrende det er å sitte i auditoriet første skoledag og se på alle de nye ansiktene. Fadderutvalget skal hjelpe alle de nye studentene å finne seg fort til rette og gi dem et kontaktnett. I samarbeid med fadderutvalg fra de andre avdelingene setter vi opp fellesprogram. Hvert fadder­ utvalg får ansvaret for noen av disse arrangementene. I tillegg må fadderutvalget ha et internt opplegg som kun gjelder for HHBs studenter. Og sist men ikke minst må man skaffe så mange faddere som mulig, for fadderutvalget kan jo ikke ta hånd om alle nye studenter alene!

Hvorfor velge dette utvalget?

Som medlem av fadderutvalget har du mulighet til å få mange nye venner, både nye studenter og folk som bidrar som faddere. Hvis man har lyst til å gjøre noe for å styrke samholdet mellom studentene, både innad i og på tvers av klasser og studieretninger, så burde en velge fadderutvalget. Selvsagt skal det planlegging og jobbing til for å få til en best mulig fadderperiode og det må en være innstilt på.

Fadderutvalget 20


Periode:

Følger skoleåret 2010/2011 HUMAK står for humanitæraksjon og er et utvalg som har som formål å samle inn penger til et veldedig formål i løpet av skoleåret. Utvalget er et underutvalg under HHBS og har over mange år vokst seg til å bli det store hjertebarnet i HHBS. ­Gjennom alle årene av HUMAKs eksistens har overskuddet gått uavkortet til kreftforeningen og deres arbeid. Etter at kreftforeningen la ned sitt kontor i Bodø, har HUMAKs aktivitet blitt enda viktigere og kreftforeningen setter umåtelig pris på det arbeidet som vi gjør. Det er hittil samlet inn til Kreftforeningen godt over 1 ­million kroner, noe vi er svært stolte av. I perioden 09/10 har HUMAK bestått av 10 studenter som sammen har jobbet for å samle inn mest mulig penger til Kreft­ foreningen.

Arbeidsoppgaver:

Aktivitetene i HUMAK kan variere fra år til år. Det er opp til utvalget selv å finne ut hvilke arrangementer og aktiviteter som ønskes å gjennomføres. Det har tidligere vært arrangert: • Stand-up show med Terje Sporsem på Samfunnet under UKA 07 • Bøsseaksjon Krafttak mot Kreft (årlig) • Amerikansk auksjon på Samfunnet • Juleverksted for alle studenter med barn og alle oss andre barnslige studenter uten barn • Månedlige lotteri i gråsona • Innsamling flasker fra beholdere på skolen (gråsona, biblioteket, ILUK og akutten) • Pølsesalg nyttårsballet til HHBS • Salg av heliumsballonger på Bertnesdagan

Hvorfor velge dette utvalget:

HUMAK er for studenter som ønsker å engasjere seg for en god sak og samtidig ha det morsommere i skolehverdagen. Gjennom HUMAK blir du kjent med mange forskjellige mennesker både internt i utvalget, men også andre i HHBS, SOB og ellers fra skolen og Bodø generelt. Det beste med HUMAK er at ingen dager er like, ingen rutinearbeid eller kjedelige oppgaver. Alle arrangementene som er blitt gjennomført har vært svært forskjellige, noe som gjør det interessant og givende å jobbe med. Jobben HUMAK gjør har stor betydning for Kreftforeningen og deres arbeid, noe som bidrar til at vi i utvalget føler vi gjør en viktig jobb i tillegg til å ha det gøy sammen. Hvem kjenner ikke en person som har/har hatt kreft?

HUMAK 21


HHBS-info 2010 Periode:

Følger skoleåret 2010/2011

Arbeidsoppgaver:

Hvert år har HHB flere internasjonale studenter og det er viktig å få disse til å delta aktivt i studentmiljøet og få dem til å føle seg integrerte. En av de ­viktigste ­oppgavene dette utvalget har, er derfor å arrangere aktiviteter for disse ­studentene. En jobber også aktivt med å vise den norske levemåten og livet i Bodø for å unngå de største kultursjokkene. Under dette kommer også p ­ raktisk ­informasjon som hvordan man kommer seg rundt i Bodø, regioner rundt og andre deler av landet. Samtidig har internasjonalt utvalg et nært samarbeid med a ­ dministrasjonen når det gjelder saker tilknyttet internasjonale studenter. ­Hovedsamarbeidspartnere er ISU Bodø, Fadderutvalget og Internasjonalt kontor.

Hvorfor velge dette utvalget?

Dette utvalget gir deg mulighet til å få kontakter og venner blant mennesker fra forskjellig kultur og bakgrunn. Du vil arrangere arrangementer og sosiale aktiviteter, som vil være både lærerikt og morsomt.

Internasjonalt utvalg 22


Periode:

Følger skoleåret 2010/2011

Arbeidsoppgaver:

Hovedformålet med dette utvalget er å gi ut årboka på slutten av vårsemesteret. Det meste av arbeidet vil være å få tatt bilder og samle inn informasjon om alle sisteårsstudentene på masterstudiene ved Handelshøgskolen i Bodø.

Hvorfor velge dette utvalget?

Det som kommer ut av dette utvalget er først og fremst for 5. klassingene, men det er selvsagt ingenting som står i veien for at også andre kan gjøre en god jobb her. Man vil få erfaring med å organisere og samkjøre en stor gruppe mennesker. Samtidig vil man bli bedre kjent med mange i klassen sin og lære navn på enda flere. Er du fremdeles ikke overbevist på at dette er noe for deg å være med på, så tenk på at en årbok er et kjekt minne å få med seg når man er ferdig å studere. Om ikke studentene selv tar ansvar for å lage den, vil ingen gjøre det.

Årboka 23


HHBS-info 2010 Periode:

Følger kalenderåret Studentpolitisk gruppe består av studentpolitisk ansvarlig, og tre andre medlemmer fra HHBS som representerer handelshøgskolen på studenttinget. Studenttinget består av medlemmer fra alle studentforeningene der studentlederen er øverste leder, og har møter omtrent en gang i måneden. På studenttinget blir viktige saker som angår studentenes interesser tatt opp, både de faglige og sosiale. Studenttinget velger også inn studenter som skal sitte i ulike styrer og utvalg på høgskolen som for eksempel studiekvalitetsutvalget, høgskolestyret, klagenemda og styret for studentskipnaden i Bodø. Viktige saker som har blitt tatt opp i løpet av forrige skoleår har blant annet vært debatt om kollektivtransport, sammenslåing av de nasjonale studentorganisasjonene, sponsoravtaler med bedrifter og velferdstilbud på campus. Lurer du på noe om vervet, ta kontakt med studentpolitisk ansvarlig på politikk@hhbs.no

Studentpolitisk gruppe 24


Periode:

Følger kalenderåret

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven er å planlegge og arrangere HHB- dagen. Dette er et faglig ­seminar der temaet skal være av faglig karakter knyttet opp mot Handelshøgskolen i Bodø. Temaet vil variere fra år til år. Tidligere har tema blant annet vært miljø.

Hvorfor velge dette utvalget?

Som medlem av HHB-dagen vil du få mulighet til å være med å planlegge og ­g jennomføre dagen, og gjennom dette knytte kontakter til næringslivet, som kan være nyttig den dagen de selv skal ut i arbeidslivet. Du vil lære å jobbe sammen med andre i en gruppe og gjennomføre en planleggingsprosess. Dette er arbeidsoppgaver de fleste av oss vil møte i arbeidslivet, så det er høyst relevant i forhold til en fremtidig jobb. Høres dette spennende ut? Bli med å arranger HHB-dagen!

HHB-dagen 25


HHBS-info 2010 Fremdeles i tvil? Kontakt gjerne seksjonslederene for de ulike utvalgene eller valgkomiteen for mer informasjon og om du ønsker å ta på deg et verv. Markedsseksjonen: marked@hhbs.no - Børsgruppa, Karrieredagen, Næringslivsutvalet, Nettverksdagen og HHB dagen, Informasjonsseksjonen: info@hhbs.no - Innova og Årboka Velferdsseksjonen: velferd@hhbs.no - Hemavanutvalget, Internasjonalt ­utvalg, Kulturutvalget, Fadderutvalget og HUMAK Studentpolitisk ansvarlig: politikk@hhbs.no - Studentpolitisk gruppe Valgkomiteen: valgkomite@hhbs.no Vi ser frem til å høre fra deg!! Vennlig hilsen

Styret 09/10


27


28

HHBS infohefte 2010  

HHBS infohefte 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you