Hbnyt 2015 4

Page 1

ÅRGANG 24

NR. 4

MAJ 2015

Jubilæumsfesten er skudt igang Som omtalt andetsteds i bladet kan Højby Skytte- og Gymnastikforening næste år fejre 150 års jubilæum, og som det nævnes, fejres det med forskellige arrangementer i dagene 17. - 19. marts 2016. Men allerede nu begynder festlighederne. Sammen med SuperBrugsen lancerer vi nogle jubilæumsvine i form af en rødvin og en hvidvin samt en portvin, og for hver solgt flaske tilfalder der et beløb til foreningen. Brugsuddeler Søren Mor-

tensen har fundet forskellige vine frem, og et dommerpanel har ved blindsmagning fundet frem til de vine, som nu tilbydes. Vores lokale grafiker, Peter Thorup fra firmaet Mulbjerg Thorup, har designet et jubilæumslogo og en vinetiket, som symboliserer foreningen og dens historie. Vi har store planer for festlighederne, og et ethvert bidrag fra vinsalg og andre aktiviteter vil give os økonomiske

muligheder for at skabe nogle minderige dage for lokalbefolkningen. I forbindelse med start af vinsalget er der indbudt til prøvesmagning fredag d. 22. maj 2015 kl. 14-18 i SuperBrugsen i Højby, Højbyvej 48, 5260 Odense S. Her uddeler repræsentanter fra SuperBrugsen og Højby Skytte- og Gymnastikforening smagsprøver, så man har mulighed for at vurdere de udvalgte vine.

Vi håber, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet og tage flasker med hjem til servering for gæster og/eller medbringe dem som gave ved besøg hos familie og venner. Sammen med vinen kan man få en folder, som fortæller om vinen, vores jubilæumslogo og om foreningen. God fornøjelse. Vi ses i marts 2016 til festlige dage i Højby Hallerne!

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby Skytte- og Gymnastikforening Af Marianne Koldby Larsen

Kære Højbyborgere Højby Skytte- og Gymnastikforening fylder 150 år d. 17. marts 2016. Det skal markeres. I forbindelse med foreningens 125 års jubilæum udarbejdede Højby Lokalhistoriske Arkiv et meget detaljeret og informativt jubilæumsskrift. Dette jubilæumsskrift er blevet scannet ind på Højby S&G's jubilæumshjemmeside, som I finder på højbysg-fyn.dk/jubilaeum. Her kan I læse en udførlig beskrivelse af foreningens historie gennem de første 125 år.

I forbindelse med dette jubilæum har vi valgt at gøre det anderledes, idet vi i dette nummer af Højby Nyt bringer en kortere historisk gennemgang af Højby Skytte- og Gymnastikforenings udvikling gennem de 150 år. I de efterfølgende numre af Højby Nyt vil de enkelte afdelinger under Højby S&G selv fortælle deres egen historie, om afdelingens nutidige arbejde samt om eventuelle fremtidsvisioner. Vi glæder os til at præsentere de forskellige indlæg og håber, I vil tage godt imod disse.

»Vi e r et b esøg værd !!«

Vi ses!

ÅRGANG 24

NR. 4

23. MAJ 2015

BLAD NR. 164

Udgives gratis til alle husstande i Højby - Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og Gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke- Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby Gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø, E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 - mellem kl. 16.00-18.00 på hverdage. Tryk: Kosmos Grafisk, Odense www.kosmosgrafisk.dk Oplag: 2600 stk. Uddelingskoordinator: Gunner Hansen, tlf. 29 90 88 65 uddeling@hbnyt.dk Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Gunner. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk.

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annonceindlevering: Viggo Breckling E-mail: annoncer@hbnyt.dk Nr. Lyndelse Vej 22, Højby, tlf. 65 95 91 17 Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C, tlf. 65 91 70 72 Annoncepris: kr. 2,00 pr. spalte-mm. 4 farvetillæg 900,- og enkeltfarvetillæg 300,Alle priser er excl. moms Tekstindlevering: Vibeke Alrø E-mail: tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2015: Så tidligt som muligt og senest: 24. juli udkommer 8. august 11. sept. - udkommer 26. sept. 30. okt. udkommer 14. nov.


Sporten Sporten Sporten Af Marianne Koldby Larsen

Jubilæumslogo ling og et aktivt tilbud til beboerne i Højby. Helt fra opstarten af Højby Skytteforening har fanen været en naturlig del af foreningens virke og er det stadig. Ved ethvert sportsstævne vejer flaget foran Højby Hallerne, ligesom en gymnastikopvisning altid indledes med faneindmarch. Derfor er det danske flag en naturlig del af jubilæumslogoet.

Jeres lokale idrætsforening, Højby Skytte- og Gymnastikforening, hører til blandt de ældste i Danmark. Den 17. marts 2016 fylder foreningen 150 år. Et jubilæum som er værd at markere, og som vi meget gerne vil fejre sammen med alle Højbys indbyggere og andre, som har relation til Højby S&G. I den anledning har vi udarbejdet et jubilæumslogo, som I vil møde i mange forskellige sammenhænge i perioden op til jubilæet. Overalt, hvor I ser dette logo, er der nyttige, informative oplysninger vedrørende det forestående jubilæum. På logoet ser I bakkerne i Højbyskoven. Bakkerne er resterne af den ås, som strækker sig fra Knullen nord for Højby og fortsætter vest på gennem Højbyskoven mod Volderslev og videre syd på til Bramstrup. Bakkerne blev dannet i forbindelse med sidste istid. I åsen er der igennem tiderne blevet gravet grus, og derfor var disse bakker i skoven særdeles ideelle som

baggrund for Højby Skytteforenings første 200 meter skydebane ved oprettelsen i 1866. Her afholdt skytterne hver anden søndag skydetræning med det formål at opnå en skydefærdighed, som kunne være til gavn for militæret og den danske befolkning, såfremt der blev brug for at forsvare Danmark. Ud over skydetræning blev der lagt vægt på at øve march, eksercits og legemsøvelser, så den fysiske form var i orden.

Peter Thorup, som er indehaver af den lokale grafiske designvirksomhed, Mulbjerg Thorup, har i samarbejde med Højby S&G været behjælpelig med at udforme logoet. Tak for det. Tag godt imod vores jubilæumslogo og reserver allerede nu dagene 17.-19. marts 2016, hvor jubilæet vil blive fejret på forskellig vis. Marianne Koldby

Højby Kiosk Højbyvej 40 5260 Odense Tlf. 65 95 81 66

Åben mandag-lørdag kl. 9-21 Søgne-/helligdage kl.10-19 Vi sælger ikke sportsvæddemål Stanleybet

På den højre bakke ser I to egetræer, som er lige så gamle som foreningen. Træerne symboliserer foreningens udvikling, hvor skytterne er rødderne. Træerne er i lighed med Højby S&G vokset sig store og står i dag med livskraftige stammer og rigt forgrenede, grønne kroner. Det samme kan siges om Højby Skytte-og Gymnastikforening. Siden starten i 1866 har foreningen udviklet sig til en stærk og sund forening, som i dag består af 9 forskellige afdelinger, som tilbyder ca. 20 forskellige sportsaktiviteter. En fantastisk udvik-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Sporten Sporten Sporten Af Marianne Koldby Larsen

Højby Skytte- og Gymnastikforenings 150 års jubilæum

Skyttemarch At året 1864 blev et skæbnesvangert år for Danmark, er der ingen tvivl om. Nederlaget ved Dybbøl var en realitet, og i forbindelse med fredsforhandlingerne krævede de krigsførende magter, at Danmark skulle afstå sine sydlige provinser. Det danske monarki måtte afgive alt land syd for Kongeåen, og Kong Christian den 9. blev pålagt at give afkald på alle de rettigheder, som han havde besiddet eller gjort fordringer på i de pågældende hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Fredsaftalen blev underskrevet i Wien d. 30. oktober 1864, og d. 12. november 1864 underskrev Kong Christian den 9. fredstraktaten efter at Folketinget og Landstinget i dagene forinden med et stort flertal havde stemt for den ydmygende fred. Set i lyset af dette nederlag opstod der de følgende år i den danske befolkning en overlevelsesvilje og et ønske om ikke at skulle komme til at stå i samme ydmygende militære situation igen. På mange indenrigs fronter blev mottoet de efterfølgende år: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”. Allerede i 1861 havde danske militære personligheder 4

efter forbillede fra England skrevet artikler om dannelsen af frivillige skyttekorps med det formål at vække interessen for frivillige våbenøvelser. Opfordringen var især henvendt til godsejerne for at få dem til at tage initiativ til oprettelse af disse lokale skyttekorps, idet de militære personer ikke mente, det var muligt at oprette en forening for hele landet med det formål. Tanken vandt gehør i det danske rige, og hurtigt blev der oprettet skyttekorps. Under krigen i 1864 lå skyttesagen i bero, men efter afslutningen af krigen blev skyttesagen igen vakt til live, idet repræsentanter fra alle landets bestående skytteforeninger forsamledes i København med det formål at organisere de lokale skytteforeninger amtsvis og dertil vælge en bestyrelse, som skulle være bindeled mellem regeringen og de nye amtsskytteforeninger. Vi ved, at Odense Amts Skytteforening blev stiftet den 3. januar 1866 af 170 mænd fra de enkelte sogne i Odense Amt. Fra Højby deltog sognefoged Niels Rasmussen. Formålet med foreningen var, dels at styrke den nationale følelse i befolkningen og dels at udvikle den krigeriske sans i befolkningen ved både i legemlig og åndelig

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

henseende at udvikle landets ungdom, så de kunne forsvare fædrelandet. Ideen fandt også grobund blandt Højbys borgere, og en lokal skytteforening blev stiftet. Den præcise dato for oprettelsen af Højby Skytteforening kendes ikke, men vi ved, at der i regnskaberne for Odense Amts Skytteforening d. 17. marts 1866 er noteret indbetaling fra Højby Skytteforening. Højby Skytteforening havde altså set dagens lys. Hver anden søndag eftermiddag fra 1. april og til 1. oktober øvede skytterne sig i skydning, eksercits, march og legemsøvelser. Skydningen fandt sted i skoven, hvor bakker af Højby Åsen

lå og var ideelle at skyde imod, idet der i gennem flere år var gravet grus i disse. I perioden 1869-1913 har der ikke været ført protokol for Højby Skytteforening kun regnskab, men ved at studere Odense Amts Skytteforenings arkiv kan det konstateres, at legemsøvelser i 1872 har bestået af spring over hest, også kaldet voltigering, samt fægtning og stød med bajonet. I årene derefter har der været afholdt stævner, hvor de deltagende skytteforeninger har konkurreret i både skydning og legemsøvelser. Pastor Johannes Clausen og friskolelærer Klaus Berntsen tog initiativ til, at Højby Forsamlingshus blev byg-

Skydebane 1938 Maleri af Ring


Sporten Sporten Sporten get og kunne indvies i 1878. Formålet med huset var, at det skulle danne rammen for de åndelige vækkelsesmøder samt anvendes til at træne ungdommen i våben- og legemsøvelser. Hvornår gymnastikken for børn og kvinder begyndte i Højby, ved vi ikke præcist, men ad åre blev også de interesserede deri, så i 1923 blev det vedtaget, at bestyrelsen for Højby Skytteforening skulle bestå af 2 gymnaster og 3 skytter. Gymnastikken blev efterfølgende udført af både børn og voksne med opvisning i Højby Forsamlingshus. I 1928 skete der en yderligere opdeling, idet foreningen blev delt i en skytte- og en gymnastikafdeling, men med fælles formand. Herefter blev navnet på Højby Skytteforening ændret til Højby Skytte- og Gymnastikforening. I 1938 blev der taget initiativ til badmintonspil, men det er først i 1957, at badminton for alvor kommer i gang som en vedvarende og aktiv afdeling. Interessen for håndbold var stigende, og i 1940 blev man i foreningen enige om at tage håndboldspillet på programmet under gymnastikafdelingen. Håndboldspillet blev udført i Allerup gamle Have. Først i 1949 blev håndboldspillet så udbredt, at et udvalg til at varetage deres interesser blev nedsat. På et postkort dateret 15. juni 1904 bliver Højby Fodboldklub indbudt af Ringe Boldklub til at spille kamp i Ringe søndag d. 26. juni eller søndag d. 3. juli. Dette kort giver anledning til at konkludere, at der i 1904 har været en fodboldklub i Højby, som var kendt af Ringe Boldklub.

Men det er først i 1960, at der kommer et forslag om at oprette en selvstændig fodboldafdeling. Samme år opstod ligeledes tanken om at oprette en bordtennisafdeling. Det blev imidlertid kun ved tanken, som dog overlevede for i 1971 at blive en realitet. Fra slutningen af 60-erne blev der i Højby bygget mange nye parcelhuse. Det betød også mange nye beboere, som kom med nye ideer. 3 tilflyttere, som tidlige havde dyrket budo, tog initiativ til, at budo bestående af karate og jiu-jitsu blev oprettet d. 2. maj 1983. Området omkring Højby Hallerne har i tidens løb forandret sig meget. Der er i dag et fint anlæg til fodbold foran hallerne og desuden udendørs fitnessredskaber til fri afbenyttelse. På den anden side af hallerne er anlagt strandhåndbold, beachvolleybane samt tennisanlæg. Tennisafdelingen blev stiftet d. 9. juni 1993, og 1995 var det første år, hvor der kunne spilles tennis hele sæsonen. Foreningen havde fra begyndelsen 124 medlemmer. Det at kunne dyrke motion ved forskellige motionsredskaber vandt indpas i den danske befolkning. At kunne motionere, når det passede ind i ens arbejds- og familieliv, var et stigende ønske, som gjorde, at fitnessbølgen ramte Danmark. Igennem flere år blev der arbejdet på at etablere et fitnesscenter i Højby, men først da Hal 2 blev bygget, var de fysiske rammer til, at Højby Fitness kunne etableres i et samarbejde mellem DGI og Højby S&G. I 2008 stod det parat til at tilbyde individuel fysisk

træning, konditions- og styrketræning samt spinning.

at videreføre haven uden for DGIs regi.

Fra 1866 og til i dag har Højby Skytte- og Gymnastikforening været i en rivende udvikling, og i dag består Højby S&G af ca. 1800 medlemmer fordelt på 9 afdelinger, men med adskillige flere aktivitetstilbud. F.eks. kan Gymnastikafdelingen ud over gymnastik tilbyde stortrampolin, volleyball og floorball. At Højby Skytte- og Gymnastikforening i dag er så veletableret en forening skyldes, at der gennem alle årene har været utallige initiativrige og frivillige borgere, som har været parate til at yde en ekstra indsats for foreningen og dermed Højbys idrætsliv.

I takt med at Højby S&G voksede, kneb det med pladsen til de indendørs aktiviteter. Forsamlingshuset var grundpillen langt ind i det tyvende århundrede. Da den nye folkeskole blev bygget, fik foreningen også rådighed over gymnastiksalen, hvilket var en meget kærkommen ”gave”. Men i årenes løb måtte der lejes timer i de omkringliggende haller for at kunne dække badmintons og håndbolds behov. Det var ikke en holdbar løsning i længden. Derfor blev Højby- og Aarslev Skytte- og Gymnastikforening enige om i fællesskab at bygge en hal i Årslev. Højby S&G skulle indskyde 30.000 kr., som de skaffede ved at bygge et hus, der efterfølgende blev solgt. Selvfølgelig ved hjælp af lokale frivillige idrætsudøvere. I dag har foreningen et serviceteam, som består af en gruppe seniorer, der hjælper til, når der skal udføres diverse små forbedringer, nye mål skal samles, et billede skal hænges op osv..

Fællesskabet har haft en central rolle i Højby S&G's historie. At fællesskabet også har rakt ud over den lokale forening, er der flere eksempler på. Allerede i perioden 193234 var folk fra Højby S&G i samarbejde med gymnastik-og idrætsforeninger fra Allerup, Fraugde, Birkum, Sdr. Nærå og Hjallese med til at anlægge Allerup gamle Have. Ejeren af Allerup Skovgaard havde skænket et stykke jord, som skulle anvendes til gymnastik og håndbold. Med trillebør og skovl mødte idrætsudøverne op, og ved fælles indsats blev pladsen etableret, så den kunne tages i brug i juli 1932. Allerede året efter blev området udvidet, og d. 8. juli 1934 kunne friluftsvømmebassinet tages i brug. Hest og vogn, trillebør og skovl kombineret med aktive folk var grundstenene for Allerup gamle Haves etablering. Et anlæg der stadig er et eldorado og meget benyttet område af både børn og voksne, og som Højby S&G også i dag er engageret i med henblik på

”Og har du penge, så kan du få”. Ja, sådan gælder det for alle også Højby S&G. Hele tiden har foreningen gennem tiderne taget initiativ til aktiviteter, som kunne generere penge til gavn for alle afdelinger. Papir- og flaskeindsamling i årene 1972-91 er et eksempel. I 1980 etableredes der en Støtteforening, som arrangerede juletræsfester, halfester, fællesspisninger, ”HøjBy Festen”, en slags byfest, som strakte sig over flere dage. Men ønsket om, at Højby skulle have egen hal, voksede. I forbindelse med udvidelsen af Højby Skole var

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Sporten Sporten Sporten

Skydebane i Højbyskoven Højby S&G i tæt kontakt og samarbejde med Odense Kommune. I første omgang blev det meddelt, at der ikke ville blive nogen udvidelse af idrætsfaciliteterne, som man havde håbet på. Men da udvidelsen krævede, at gymnastiksalen skulle inddrages til andet formål, besluttede Højby S&G at indsende en protestskrivelse til Odense Kommune. Det resulterede i, at der blev opført en træningshal i forbindelse med skolen. Den hal, vi i dag kalder Hal 1. Behovet for at have et lokalt klubhus samt mødelokaler voksede. I første omgang ansøgte Højby S&G Odense Kommune om tilladelse til at opstille en pavillon til formålet. De afslog, men tilbød i stedet for at være med til at bygge et klubhus i tilknytning til den eksisterende hal. Klubhuset blev taget i brug 6

i efteråret 1980 og fungerede til glæde for det lokale idrætsliv. I forbindelse med etableringen af Hal 2, som skulle ligge i forlængelse af den eksisterende hal, blev klubhuset bygget om og integreret i den nye hal. Hal 2, Multihallen og det integrerede klubhus blev indviet d. 18. august 2004 under stor festivitas. Med den nye udvidelse skulle man formode, at Højby S&G havde tilstrækkelige faciliteter til at dække alle afdelingers behov. Det er hjulpet meget, men der er stadig behov for at leje lokaler uden for Højby Hallerne, så hovedforeningen har til stadighed nye planer på tegnebrættet. Et ønske om en udvidelse af Multihallen blev sidste år afslået af Odense Kommune, men der arbejdes fortsat videre med planerne.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

I de senere år har Odense Kommune og Højby Skytte- og Gymnastikforening i fællesskab økonomisk skabt mange forbedringer, bl.a. i forbindelse med Hal 2's etablering, opbygningen af Højby Fitness og adskillige andre situationer. I årenes løb har Højby S&G indskudt ca. 1 million kr. i de kommunale fritidsfaciliteter til gavn for hele lokalbefolkningen, og behovet for, at Højby S&G fortsat indskyder penge i de lokale kommunale idrætsprojekter, bliver ikke mindre, idet der fra foreningens side er et ønske om at leve op til nutidens krav og behov. Forstadspuljen har ydet et økonomisk tilskud til Højby S&G til et redskabsrum i forlængelse af Multihallen. Redskabsrummet er påkrævet for at kunne beskytte redskaberne samt sikre, at der er plads til den fysiske udfoldelse. Li-

geledes har puljen afsat midler til, at Højby Skole, Højby Friskole, UngSyd og Højby S&G i fællesskab kan tilbyde unge i alderen 13-16 år en lederuddannelse. At kunne fejre 150 års jubilæum vidner om en forening med en lang historik. En forening, som stadig føler sig ung, vital og parat til at tage imod fremtidens udfordringer på både de sportslige og facilitetsmæssige områder til gavn for alle aldersgrupper i Højby. Vi glæder os til at markere jubilæet i dagene 17.-19. marts 2016 sammen med jer, og vi håber, I vil bakke op om jeres forening ikke kun til jubilæet, men også i fremtiden. God vind fremover for Højby Skytte-og Gymnastikforening! Marianne Koldby


Nyt fra sponsorudvalget Af Michael Krohn Larsen

Husker du Højbyvinen årgang1991? Hvis ikke, eller er du ny tilflytter eller bare blevet gammel nok til at drikke vin, så kommer alletiders chance for at smage/købe den nye Højbyvin, som vil være en rødvin fra Italien, nemlig en Appassimento. Hvidvinen er en dejlig australsk Chardonnay. Startskudddet for salget er fredag den 22 maj 2015 fra kl 14–18. Frem til Højby Skytteog Gymnastikforenings 150 års jubilæum i marts 2016 vil SuperBrugsen i Højby sælge vinen og i den forbindelse også sponsorere mindst 5 kr. pr. solgt flaske til foreningen Der vil ligeledes komme en speciel portvin, LBV 2008, fra Portugal. Fra denne vil Super Brugsen donere ikke mindre end 30 kr pr . flaske. Anledningen til Højbyvinen er ikke mindst et godt samarbejde mellem SuperBrugsen Højby og sponsorudvalget ved Højby S&G, men bestemt også en idé og kommende tradition, som blev startet i 1991. Så sponsorudvalget kan kun anbefale alle medlemmer samt familie til at besøge SuperBrugsen Højby. Køb en flaske vin eller flere og støt dermed din forening.

ENSLEV

Udviklingspuljen Sponsorudvalget vil hermed opfordre alle underafdelinger i Højby S&G om at søge tilskud i udviklingspuljen som støttes af Højby Kiosk og Energi Fyn support el. I tidligere uddelinger har fodbold , budo , gymnastik , tennis og skydning nydt godt af denne pulje. Udvalget vil også gerne opfordre tidligere modtagere af støtte om at indsende et billede med deres nyindkøbte træningsudstyr, et billede af et skur, eller har nogen fra klubben været på tur. Kort sagt et billede af nogle glade modtagere af et mindre, men ikke uvæsentligt beløb. På forhånd tak! Jobbank Sponsorudvalget har flere store events i løbet af året, bl.a. fastelavn, reklamebanko, spillemandstræf og meget andet, hvor der er brug for mange hænder. Sidder du og tænker ”der kunne jeg hjælpe og være med til at gøre en forskel”, så hører udvalget gerne fra dig. Kontakt Michael Larsen på mail : odenses@webspeed.dk. Han vil kunne give mere info om arbejdsopgaverne.

Tømrer- & Snedker ApS

 Alt i tømrer- og snedkerarbejder  Til- og ombygningsarbejder  Vinduer og døre  Forsikringsskader  Reparationer og servicearbejder  Tegninger og byggeansøgninger

Tlf. 6595 8270 . Fax 6595 8240 . Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Højby Bibliotek Af Gitte Aasholm Nielsen

Nyt fra Højby Bibliotek Lille bogsalg Mandag d. 1. juni laver vi et lille bogsalg. Vi har i løbet af foråret kasseret i bibliotekets samling, og disse materialer kan nu købes. Prisen er 5,- kr. pr. enhed og 5 enheder for 20,- kr. Kom og gør et kup til sommerferien. Sommerferie 2015 Biblioteket er lukket fra og med fredag d. 26. juni til og med torsdag d. 30. juli. Dvs. første åbningsdag efter ferien er mandag d. 3. august. Vi henviser til Dalum Bibliotek i ferien, hvor man også kan afhente reserverede materialer. Vi opfordrer dog til, at man får afhentet de materialer, som er bestilt hjem til afhentning i Højby, inden vi holder ferie. Så slipper vi for en masse forsendelse frem og tilbage. Sæt dine reserveringer i bero i ferier på odensebib.dk Hvis du skal på ferie, kan du vælge at sætte dine reserveringer på pause, så du ikke skal reservere på ny. Du beholder din plads i reserveringskøen... .som måske endda er blevet kortere i mellemtiden. NB! Du skal være opmærksom på, at pausen ikke gælder bestillinger af materialer fra andre biblioteker (de såkaldte fjernlån - uden for Odense Centralbiblioteks afdelinger). Det kan vores system desværre ikke håndtere. Generalforsamling På bibliotekets årlige generalforsamling blev Astrid Lægaard genvalgt som brugerrepræsentant.

8

Kurser i efteråret Der afholdes kurser i tablets følgende dage: Onsdag d. 26. august kl. 15 – 17: Tablets, er det noget for mig? Onsdag d. 30. september kl. 14 – 15.30: Tablets for begyndere – iPad (med iOS styresystem). Onsdag d. 30. september kl. 16 – 17.30: Tablets for begyndere – Samsung, Levono, Sony m.fl. (med android styresystem). Onsdag d. 28. oktober kl. 14 – 15.30: Tablets i hverdagen – iPad (med iOS styresystem). Onsdag d. 28. oktober kl. 16 – 17.30: Tablets i hverdagen – Samsung, Levono, Sony m.fl. (med android styresystem). Tilmelding er nødvendig. Tilmelding via odensebib.dk > Det sker > IT-introduktioner eller ved henvendelse i biblioteket. Udstilling For tiden har vi en lille udstilling med brudekjoler. De er fra 1971, 1981, 1994 og 2001. Kom og se de smukke kjoler. Med venlig hilsen Henriette, Jesper & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63750912 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Se vores hjemmeside

www. vinduespudser-toft.dk


Cykling uden alder Af Kim De King

Har du lyst til at være en del af Cykling uden alder? Af Allan og Tina Peterson

Det kan nås endnu! Over 150 har allerede tilmeldt sig Højby Klovneløb – har du? Det kan nås endnu på www. klovnelob.dk. Se mere på Facebook under ”Højby Klovneløb”.

Løbet skydes i gang lørdag den 13. juni kl. 11. Mød op ved Højbyhallerne til opvarmning kl. 10.45! Klovneløbet er et børne- og familieløb, så tag familie, venner og børn med!

Cykling uden alder handler om at give vind i håret til ældre. Som frivillig kommer du ud at cykle med 1-2 ældre, der gerne vil ud at opleve Odense.

Hvordan bliver jeg frivillig? send en mail med en kort beskrivelse af dig selv til: odense.cua@rodekors.dk eller opret dig på: www.cyklingudenalder.dk. Cykling uden alder sker i et samarbejde mellem Odense kommune og Røde Kors Odense.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Café Bakkegården Af Karin Rosenbæk

Foråret smiler på og til Bakkegården Forårscafeerne Det har været et forrygende forår på Bakkegården med meget velbesøgte caféaftener. Pengemæssigt har musikudvalget satset lidt overmodigt, men med den positive opbakning, som vi har oplevet giver det blod på tanden, og de bliver lidt mere rolige, når de skriver kontrakt med dyrere kunstnere. Tak for støtten. Kunsten på Bakkegården Det er dejligt at opleve nye tiltag. Kunstudvalget arbejder hårdt for at få ferniseringer op at stå, og det ser ud til at blive bedre og bedre besøgt. Det er dejligt, både for kunstnerne og kunstudvalget. Vi glæder os til næste fernisering. Forstadspuljen I efteråret sendte vi en ansøgning til forstadspuljen om 200.000 kr. til udskiftning af vinduer mod øst og nord samt gennemrenovering af de udvendige vægge, da vi i mange år, ja hvert år, kun har kunnet lave lappeløsninger, som heldigvis har forskønnet huset godt på lånt tid. Men det har ikke været tilfredsstillende, når man ved, det kan blive bedre. Her i det tidlige forår fik vi positiv respons på ansøgningen, og stor er vores taknemmelighed og glæde. Arbejdet går i gang midt i juli - her er udlejningen alligevel lig nul - så ingen bliver generet af arbejdet. Udskiftning Alting bliver jo slidt med alderen. Således skiftede vi vores stole og tallerkner ud sidste år, og i år gælder det så vores kopper og desserttallerkner. Det er nu dejligt at kunne 10

dække et smukt bord, når man har inviteret gæster.

tre, hyggeligt samvær og god mad.

Havedag Bakkegårdens bestyrelse holdt i april en havedag, hvor vi afsluttede med en hyggelig "julefrokost" oven på det "hårde", men fornuftige arbejde. Da vi nu skal have ordnet de udvendige vægge, vil det forreste bed ikke blive tilplantet før senere, da det nok vil gå lidt ud over planterne under arbejdet.

Markedsdagen Inden vi tager hul på fredagscaféerne, vil I også kunne møde os på Markedsdagen den 15. august. Der kan vi få en god snak om Bakkegårdens liv og levned, I kan komme med gode idéer, ris og ros samt tilmelde jer et eller flere af vores arrangementer, mens I nyder en af vores hjemmebagte vafler og gratis kaffe. I kan også komme med gode idéer til de kommende musikprogrammer, da vi i september afholder musikmøde for musikprogrammet for 2016.

Efteråret på Bakkegården Programmet for efteråret er lagt. Vi starter ud med et besøg af de musikalske og spændende Souvenirs. Derefter fremtryller Højbyhus en aften, hvor de fremstiller maden og indvier os i deres tanker og idèer. Sidste weekend i oktober vil atter en af vores lokale husere i Bakkegårdens lokaler, da Brugsen vil afholde vinaften ved Søren. Vi glæder os meget til disse lokale indslag i vores program. Senere, når mørket har sænket sig over det ganske land, og aftenerne er blevet meget længere, får vi besøg af Christian Alvad, som er en erfaren komponist og musiker og anerkendt som en af landets bedste akustiske guitarister. Så går det løs på Bakkegården, for nu afholdes der Cubansk aften med masser af tangorytmer, som sætter spor i blodet. Derefter bliver der spillet traditionel jazz ved Trad Cat´s, som har stor kærlighed til jazz, jazzmiljøet og jazzlivet Efteråret slutter med En hyggeaften, hvor vi vil synge fællessange, høre historier og nyde hinandens selskab. Det bliver an aften med gratis en-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højbystævnet Den første hele weekend i september vil Bakkegården genlyde af rigtig god spillemandsmusik, da vi igen er spillested under Højbystævnet. Kom og nyd det. Rengøring Men inden alt dette kan komme op at stå, er det nødvendigt med en grundig rengøring efter håndværkerne. Så i uge 33 vil I kunne se flittige frivillige "arbejdsbier" knokle med dette både udvendigt og indvendigt. Sidste år mødte 23 frivillige op til dette arbejde. Det er bare fantastisk med sådan en opbakning.

Cafémøde. Det er jo ligeledes nødvendigt med et cafémøde, hvor vi får fordelt arbejdsopgaver til de enkelte caféaftener, så der kommer spændende menuer og frivilligt personale nok til de enkelte aftener. Dette vil i år blive afholdt i hovedrengøringsugen som et hyggeligt indslag i det "hårde" arbejde. Vi er parate til hyggestunder på Bakkegården, kom og vær med! På gensyn Bakkegårdens bestyrelse

BAKKEGÅRDEN Svendborgvej 319 B

www. foreningen-bakkegaarden.dk email: bakkegaardenhojby@gmail.com

CAFÉEN

Telefon 65 95 99 95 Bestyrelsesformand: Karin Rosenbæk Telefon 29 21 68 69

UDLEJNING:

Erik Frandsen Telefon 29 17 98 95 Udlejningskalender kan ses på hjemmesiden


Café Bakkegården Af Per Viggo Christensen

Sommerkunst på Bakkegården Fra d. 1. juni til d. 31. august udstiller Julie Brun Hansen en serie af sine spændende malerier i lokalerne på Bakkegården. Det er første gang, Julie udstiller. Hun er lige blevet færdig med sin uddannelse i SuperBrugsen i Højby og vil nu studere videre inden for butiksbranchen. På spørgsmålet om hvor interessen for ma-

leriet kommer fra, fortæller hun, at hun for nogle år siden var elev i malerafdelingen på Syddansk Erhvervsskole, hvor der bla. blev undervist i stil, form og farve, og det gav hende lysten til at arbejde videre med maleriet. Julie siger selv: Jeg maler mest efter mit eget hoved, men jeg kan også arbejde med ideer fra an-

dre. Jeg drømmer om engang at få mit eget galleri, hvor jeg kan vise folk de ting jeg laver. Jeg vil gerne arbejde videre med maleriet i min fritid. Har du lyst til at træffe Julie og se hendes billeder er du velkommen til at besøge udstillingen. Der afholdes fernisering tirsdag d. 2. juni kl. 16.30 - 18.00.

Der er gratis adgang og alle er velkomne. Julie kan træffes på tlf. 28 19 57 80 eller på mail: tornerose-6@hotmail.dk Per Viggo Christensen. Bakkegårdens kunstudvalg.

Bakkegårdens Musikskole & Højby Beboerskole

Der undervises alle hverdage i klaver, sang/stemmepleje, guitar, keyboard, ukulele og harmonika. Der synges i Bakkegårdens Kor og spilles jazz i Big Bandet.

Ny inspiration, viden og diskussion i Højby Akademierne.

Kort og godt – en levende aftenskole i Højby for ALLE! Mød os på www.bakkegaardensmusikskole.dk skoleleder Ellen Hansen tlf.: 6088 1682

XL Byg GRØNFELDT Industrivej 2 – 5792 Årslev

Tlf. 64 75 15 95 www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Højby Sundhedscenter Af Lene Jespersen

Minimesse Vi har d. 18.4. afholdt endnu en dejlig minimesse med spændende udstillere og glade gæster. En gæst udtalte: ”Det er så hyggeligt at komme her i jeres lokaler, der en god energi, og jeg føler, der er tid til, at tale sammen”. Den næste minimesse er planlagt til søndag d. 25.10. Nye behandlere Pr. 15.5. byder vi velkommen til Johanne Gyldenfred, der er akupunktør. Hun arbejder med spændingssmerter, pollenallergi, ledsmerter, bækkenløsning, sportsskader, piskesmæld, søvnproblemer, ødemer, migræne, astma, reflux, maveproblemer, immunforsvar, menstruationssmerter og meget mere.

Pr. 1.6. byder vi velkommen til Kristoffer Rask Espensen, der er fysioterapeut og også kan akupunktur. Der behandles bl.a. med neuromuskulær elektrisk stimulering. Kristoffer tilbyder behandling af smerter i bevægeapparatet, sportsskader og genoptræning. Han behandler hver tirsdag i Højby SundhedsCenter og kører ud til patienter i deres eget hjem. Han har også firmaordning. Hold Sæsonen for qigong i Højby Sundhedscenter lakker mod enden. Sidste undervisning er onsdag den 24.6.2015. Der starter hold igen i uge 36, og det bliver, som nu, onsdage kl. 17.15–18.30 Hold øje med opslag i centret, på www.mengsunivers. dk .

Højby Sundhedscenter Fod- og Velværeklinikken Hollufgårdsvej 10 A Vibeke Secher

Tlf. 3020 9958 www.secherfod.dk

Gør noget godt for dine fødder

12

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Har du brug for massage, er Lis Meng at finde i centret om onsdagen. Torsdag d. 21.5. er der netop startet et nyt 6 ugers forløb med mindfullnes for børn v. Trine Høhrmann. Kontakt hende, hvis dit barn kunne være interesseret. Trine: 27 96 96 47. Aktiviteter og foredrag Tirsdag d. 2.6. kl. 19-22: Kanalisering med Dennis Søndergaard. Tilmelding: Ditte, tlf. 42 50 02 88 Pris: 150,- incl. kaffe/te. Tirsdag d. 9.6. kl. 19-21: Foredrag om magneters positive indvirkning på dit helbred. V. Christa og Peter Frederiksen.

Salg, test og massage med magneter. Gratis Tilmelding: Lene, tlf. 28 60 44 47. Torsdag d. 11.6. kl.19-21: Meditation med Hemisync. Tilmelding: Lene, tlf. 28 60 44 47. Pris: 100,-. Weekenden d. 29. og 30.8.: Kursus i grundlæggende healingsmassage. Tilmelding: Birgitte Søllested, tlf. 24 62 95 33. Mandag d. 7.9. kl. 19-21: Er dit barn særlig sensitiv? Foredrag ved Mette Krabek. Tilmelding: Lene, tlf. 28 60 44 47. Pris: 100,- incl. kaffe/te.


Børnehuset Syvhøje Af: Maria Louw, pædagog.

Forårsstemning raske drenge tager en dag en sæk over skulderen og går i gang med at samle affald op rundt omkring på legepladsen og rundt om vores børnehave. Det er nærmest bedre end en skattejagt, og det pynter på omgivelserne, at affaldet bliver bragt det rette sted hen.

Hvad mon vi finder? I Børnehuset Syvhøje bruger vi naturen hele året. Vi leger i naturen, vi studerer den, og vi mærker vind og vejr. Her ved forårets komme deler vi glæden ved alt det spirende i naturen sammen med børnene. Små hænder sår solsikkekerner, som nu spirer lystig i vindueskarmen, senere skal de ud i jorden på vores legeplads. Vi ser frem til den tid, hvor de høje og imponerende planter pryder vores legeplads. Vi sår ærter og gulerødder, som vi håber bliver gode at spise senere på året. Det er nu også tiden, hvor vi går ture i vores nærmiljø og se hvad foråret byder på. De ældste børn i børnehaven kender nu planten skvalderkål. Denne blev der på en gåtur plukket meget af, for næste dag at blive tryllet om til frikadeller. En idé, som mange børn undrede sig over og bestemt mente, ikke kunne smage godt. Men rørt sammen med æg, rasp og salt, blev de grønne blade til en herlig portion skvalderkålsfrikadeller stegt over bålet, og spørger vi børnene, så smager de

faktisk..……rigtig godt! Gåture til skoven er noget børnene kan lide. Vi trasker afsted hånd i hånd, øver os i at færdes på gade og vej, passe på og hjælpe hinanden. Det er skønt at komme ned i skoven bag frugtplantagen. Ren akrobatik udføres med tungen lige i munden, når de mange træstammer i forskellige tykkelser bliver forceret. Vi bygger hver gang med kæppe lidt på en hule, bygger op og bygger ned. Alle bidrager. Madpakkerne spiser vi i skovbunden, som blomstrer flot med anemoner. Der falder en særlig ro over alle, når vi sidder der og lytter til fuglenes sang, mens der gumles. På rød stue vrimler det for tiden særligt med liv i et lille akvarie. Små haletudser, der blev indfanget som æg på en udflugt med husets Christianiacykel, svømmer rundt og vækker børnenes nysgerrighed. De vil senere blive sat ud samme sted, hvor de er fanget. Når vi er så glade for at være i vores natur, må vi også passe godt på den. En håndfuld

Aktive forældre til arbejdsdagen Lørdag d. 25/4 mødte 70 børn og voksne friske og arbejdsomme op til vores traditionsrige arbejdsdag. Alle var flittige, stemningen var god. Når opbakningen er så stor, er det ikke småting der kan udrettes på relativt kort tid. Flagstangen blev endda lagt ned for at få ny flagline, da den gamle knækkede den 16. april, dagen hvor vi endte med ”ikke at flage for Dronningen”. Vi og børnene

glæder os over hver en ting, der er blevet udbedret og forskønnet på denne dag. Det er en dag, der styrker fællesskabet blandt husets børn og voksne. Vi ser allerede nu frem til næste arbejdsdag, som er sidste tirsdag i august, hvor Børnehuset også er vært med en bid mad som afslutning på dagen. I anledningen af Børnehusets 44 års fødselsdag skyder vi d.1. juni sommeren ind med vores store plantedag. Alle børn medbringer en sommerblomst, som de planter et sted på legepladsen, i bede eller i krukker. Børnene glædes sommeren igennem ved at passe deres egen og andres blomster med talrige ture med vandkanderne. I juni måned skal vi forberede en meget festlig dag, da alle børn har inviteret deres bedsteforældre til kaffe og lagkager. Vi kan se, at både børn og i særdeleshed alle de mange bedsteforældre nyder denne dag sammen, hvor ”bedsterne” kræser om deres børnebørn med medbragte madkurve i samværet med børnenes venner og personalet.

Venner på vej i skoven

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Skolerne Af Tove Marianne Jensen, pædagog

Forårs-SFO på Højby Skole

Så er vi i gang igen…… For 2 måneder siden startede en skøn flok forventningsfulde børn i Forårs-SFO. Børnene skal til august fylde skolens 2 børnehaveklasser. Det er stort at starte i ForårsSFO, når man er en 5-6 år, men heldigvis kender de fleste af børnene nogle, der også lige er startet, hvilket gør det lettere at starte på et helt nyt kapitel. Hvad er det så vi går og laver i den Forårs-SFO? Vi har musik 1 gang om ugen. Her får børnene mulighed for medbestemmelse over nogle af sangene og dansene. Musikken skaber en dynamik og en samhørighed i gruppen, der i øjeblikket er i gang med at øve sig på at vente på tur og give respekt for de andres behov. Det bedste ved musikken er dog, når vi synger sjove, sørgelige og lidt frække sange – det synes 14

børnene også! Vi har biblioteksdag 1 gang om ugen. Når vi er heldige, fortæller bibliotekaren en god historie, eller også ser vi en lille film. Det er hyggeligt og spændende at være på den store skole. Vi har en udedag 1 gang om ugen. Her bruger vi ofte bålhuset på skolen, men benytter os også af de andre dejlige områder, der er i Højby. Flere gange om ugen er vi i hallen. Det er et kæmpe hit. Her laver vi alle mulige forskellige lege. Vi sjipper, kører ræs på rullebræt, spiller stikbold m.v. Kun fantasien sætter grænser. Fødselsdag En gang om måneden holder vi en fælles fødselsdag. Her kan det ske, at vi sammen med fødselsdagsbør-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

nene kommer til at lave lidt usundt, men meget lækkert mad. Vi er nu nået derhen, hvor børnehaveklasselederne er begyndt at komme på besøg for at lære børnene at kende og for at snakke lidt med dem. Lige om lidt kommer børnene på besøg i klasserne for at snuse lidt til, hvad der sker i den skole.

Hvorfor synes vi det er en god overgang fra børnehave til skole? Alle 43 børn går i de samme lokaler og kan lege på kryds og tværs, såvel inde som ude. Børnene har vi delt op i grupper, der på mange måder minder om en klasse. I disse grupper finder de tryghed og genkendelighed, og grupperne spiser sammen hver dag, med den samme voksne.


Skolerne Der skabes tryghed I de forskellige aktiviteter, vi har i løbet af ugen, ser vi også på, hvordan børnene trives med hinanden i legene, og hvor det er, vi skal hjælpe dem med at skabe nye venskaber. På den måde bliver børnene også trygge ved hinanden og bliver en samlet flok, der starter i skole efter sommerferien. I grupperne leger børnene også med rim og remser, øver sig i at lytte til hinanden, og de arbejder i små opgavebøger. Man kan sige, at vi på en måde introducerer børnene for noget af alt det spændende, der venter, når skolen starter.

Da det er anden gang, vi har Forårs-SFO, ved vi, at den er med til at give børnene en rolig og tryg skolestart. Sidste år havde det stor betydning for børnene, at de kendte hinanden og nogle af de voksne, og at de var trygge ved skolens rammer og regler. Lige nu er det bare hyggeligt at gå i Forårs-SFO. Der skal leges, læres og opdages grænser. Børnene er glade og nysgerrige og er bare ved at være klar til at blive skolebørn. Rigtig god sommer Tove Marianne Jensen Pædagog

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Skolerne Af: Ulrike Müller og Kari Møl Søndergaard, Rudolf Steiner-Skolen i Odense

Udveksling Vilnius/Odense erne generelt havde, og hvor lidt man tjente. Derfor havde de stor forståelse for, hvordan litauernes situation ville være, når de kom til Danmark. Her ville alt bare være mange gange dyrere for dem.

Udvekslingsprojekt I ti dage i marts havde 2. videregående på Rudolf Steiner-Skolen i Odense besøg af elever og lærere fra den udvekslingsklasse fra en Rudolf Steinerskole i Vilnius (Vilniaus Valdorfo Mokykla), som de i september sidste år selv besøgte i ti dage. Besøgene sker som et led i det udvekslingsprojekt, som altid finder sted i 2. videregående. Det overordnede tema var denne gang forskelle og ligheder i videste forstand. Men delen i Danmark handlede også om at være borger i EU og om beslutningsprocesser i EU. Året før skete udvekslingen med en Rudolf Steinerskole i Budapest. At opleve det fremmede uden at dømme Gennem udvekslingsprojekterne får eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan unges liv former sig i en anden kultur og med andre traditioner og muligheder. Mødet med de nye elever, den nye skole, den anderledes måde at bo på, andre lyde, lugte, omgangsformer og ikke mindst det, at skulle tale engelsk hele tiden, kan være en stor udfordring og meget trættende i begyndelsen af 16

projektet. Erfaringen viser dog, at en daglig samtale om det, der udfordrer, hjælper de unge med at opleve det fremmede, i stedet for at vurdere og dømme det ud fra deres egen baggrund. Besøg i Odense i fare Genvisitten fra Vilnius var dog reelt i fare, da litauerne havde svært ved at se, hvordan de økonomisk kunne få råd til at tage på besøg i Danmark. Klassen i Odense syntes imidlertid, det ville være alt for ærgerligt, hvis udvekslingsprojektet ikke skulle følges helt til dørs, og søgte derfor fondsmidler i håb om, at turen for litauerne alligevel kunne blive en realitet. Det lykkedes at skaffe så mange penge, at litauerne kun selv skulle betale flybilletterne. Resten; diverse entréer, transport, overnatning på vandrehjem i København og en tur på restaurant blev dækket af fondsmidler. Derudover var de danske elever generelt meget indstillet på at hjælpe deres litauiske venner, så de fik et godt ophold og ikke skulle føle sig for økonomisk tynget under opholdet. Da de selv var i Vilnius, oplevede de nemlig, hvor langt deres egne lommepenge rakte, hvor få penge litau-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kage til morgenmad og en hund i min seng De litauiske elever og lærere blev indkvarteret privat hos 2. videregåendes familier og hos klasselederen, og disse sørgede bl.a. for forplejning og transport til og fra skole. Da klassen fra Odense besøgte Vilnius var eleverne også indkvarteret privat. Privat indkvartering kan være en kulturel udfordring, da eleverne jo må tilpasse sig de rammer, som værtsfamilien lever i. Måske har den unge ikke sit eget værelse, måske spiser familien ikke varm mad om aftenen, måske bor familien langt væk fra skolen, måske kommer hunden og lægger sig på ens seng, måske spiser de hvidt brød og kage til morgenmad, måske går de tidligt i seng, måske må man ikke rydde sin tallerken af bordet osv. Eleverne oplever det først som underligt og anderledes. De daglige samtaler drejer sig ofte om oplevelser som disse. Som lærer er det vig-

tigt at lytte og give gode råd, så de unge kan håndtere udfordringerne selv. Enten ved at acceptere, at det er sådan, eller ved at handle. Fx ved at sætte hunden udenfor døren eller gå i dialog med familien og gøre opmærksom på sine behov. I meget grelle tilfælde må lærerne selvfølgelig gribe ind. Det er dog sjældent nødvendigt, da de fleste værtsfamilier gerne vil gøre det rigtig rart for deres gæster. Nyt blik som vært Det gode ved udvekslingen er også, at de unge og deres familier både oplever rollen som vært og som gæst. Som vært er der andre ting at tage hensyn til, når man har en gæst boende i så mange dage. Det er måske nødvendigt at opgive sine fritidsinteresser i et vist omfang for at kunne være sammen med gæsterne. Mange finder ud af, at det kan være en god idé at hjælpe gæsterne med at gennemskue bus- og togforbindelser, så de kan bevæge sig rundt på egen hånd. Og så skal der laves aftaler om måltider og hjemkomsttidspunkter, så gæsten kan orientere sig indenfor værtsfamiliens rammer. Men det vigtigste ved at være vært er måske at få lov at opleve alle de ting, som


Skolerne gæsten undrer sig over og spørger til. Og dermed får eleven ikke blot et indblik i det fremmede, men også et nyt blik på sin egen kultur og egne vaner. Hvad kan man lære af det? Det centrale læringsaspekt i udvekslingsprojektet er at kunne møde det fremmede med åbenhed og interesse, at iagttage ‘anderledesheden’. At mærke hvordan det fx er at bo i en lille lejlighed i betonblokke fra sovjettiden. Og undervejs som projektet skrider frem, at få indsigt i landets historie, geografi, politiske udvikling, kunst og musik. Efterhånden som eleverne opnår en dybere indsigt, opstår også en oplevelse af, at der, bag det tilsyneladende fremmede, lever mennesker, der har de samme håb og ønsker som os. Denne erfaring giver eleverne mulighed for at udvikle empati og tolerance over for det fremmede. Når klassens grundindstilling således er præget af åbenhed og interesse, er der mulighed for at opbygge dybere relationer på tværs af landegrænser og indimellem venskaber, der varer længere end projektet. Rollespil I de dage, litauerne var på besøg i Danmark, stod den

på rollespil bl.a. på baggrund af temaet om at være borger i EU, hvilket blev ekstra underholdende, da eleverne slog sig løs i skolens kostumekælder. Desuden blev der danset folkedans og sunget. Eleverne besøgte også H.C. Andersens Hus, Brandts og Møntergården, hvor der undervejs skulle løses opgaver. En tur til København indeholdt bl.a. en guidet tur til Christiania og en kanalrundfart. Derudover var der under opholdet i Odense indpasset masser af hyggestunder i byen og privat. Medeina, elev fra Litauen “Jeg nød virkelig de oplevelser, jeg fik i Danmark. De var både underholdende og lærerige. Jeg har lært meget. Ikke bare om Danmarks historie og kultur, men også om EU’s regering. Det var enormt brugbart for mig som EU-borger. Gennem hele projektet har jeg lært meget om samarbejde, indgåelse af aftaler og kulturel udveksling. Jeg nød at bo hos min danske familie. Det gik op for mig, hvor ens folk er, og hvor meget vi alle har til fælles. Jeg bemærkede også nogle forskelle, som var lærerige og hjalp mig med at få et perspektiv på litauisk kultur. De to uger var virkelig brugbare oplevelser, som jeg vil glæde mig over i lang tid.”

SÅ ER GRÆSSÆSONEN I GANG! Er du klar?  Er kniven skarp?  Er olien skiftet?  Er startsnoren slidt?  Er alle bevægelige dele smurt? Er tiden knap ... så lad os kigge på det :-) Husk at vi henter og leverer gratis i Odense. Ring for et uforpligtende tilbud på reparation. Vi reparerer alle mærker ... husk det!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Skolerne Af Camilla Grady

Endags-bolsjefabrik i Højby Fredag d. 13. marts stod 8. klasserne på Højby Skole for en stor bolsjeproduktion. Et par uger inden produktionen kunne gå igang, skulle der ansættes medarbejdere, hvor vi skulle skrive jobansøgninger. Her skulle vi øve os i at skrive en ansøgning og ud fra et stykke papir vise, hvad vi kunne. De forskellige stillinger, man kunne søge hos bolsjefabrikken, var blandt andet direktør, økonomichef, marketingchef, dekoratør, bolsjemedarbejder og mange flere. Vi blev delt ud på de forskellige arbejdsopgaver fredag morgen, og som medarbejdere fik vi løn, som de forskellige chefer kunne forhandle med direktøren om. Medarbejderne fik også en

18

tillidsrepræsentant og en sikkerhedsrepræsentant, som kunne forhandle med direktøren, hvis arbejdsvilkårene ikke var acceptable. Det gav os et lille indblik i, hvordan det kan være på en arbejdsplads. Bolsjerne blev produceret løbende i hjemkundskabslokalet og vendt i druesukker. De blev solgt i flot dekorerede æsker lavet af emballage- og dekorationsmedarbejderne. Æskeproduktionen havde nok at se til, da der skulle bruges over 200 æsker. Men det endte dog med, at de måtte bruge den hemmelige plan B: poser. Forud skulle der reklameres for produkterne, som markedsføringsafdelingen tog sig af. Skolens elever var ellevilde

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

med bolsjerne, og favoritterne var tydeligvis cola og jordbær, da de hurtigt blev revet væk. Det varede dog ikke længe, før alle bolsjevarianterne var væk. Hele bolsjeproduktionen var dog en undtagelse fra Højby Skoles sundhedspolitik og var derfor en spændende og sjælden begivenhed, som bolsjefabrikken havde fået særlig tilladelse til.

Det var en lærerig dag, der forudsatte godt samarbejde blandt os på 8. årgang, og overskuddet gik til vores klassekasser. Der er rigtig mange, der har været med til at få projektet til at lykkes. Særlig tak til LO for lån af redskaber, kontoret, lærere og madlavningsteamet.


Spejderne Af Søren Jensen og Per Arne Simonsen

Af Andreas Cremer Sørensen

Prisen for en spejder Siger man som forældre JA til en fritidsaktivitet, er det rart at vide, hvad det koster i kroner, udover den tid og fornøjelse, der er med aktiviteten. Ved spejderne i Højby er prisen kr. 200,- det første halve år og derefter kr. 350,- pr. halve år. Hvad med udstyr? Skal vi købe os fattige i soveposer, lygter, knive, uniform, rygsæk, bestik, telt mv.? Nej, det er udstyr, der kan ønskes/købes over tid, når behovet opstår. Til en start er tørklæde ok, og det får man af gruppen ved indmeldelse, og lidt senere vil en uniform være godt. Den koster i dag kr. 590,- og kan praktisk talt ikke slides op, så derfor har vi ofte brugte uniformer til salg for kr. 100,- .

Spejderne tager flere gange om året på tur med overnatning, og en weekendtur koster typisk 75-100 kr. Det dækker overnatning og mad. På turene overnattes der typisk inde i vinterhalvåret og i telt, når vejret er til det. Der er møde hver tirsdag kl. 17.00 for de 6-9 årige og for de lidt ældre fra kl. 18.30, så kom og prøv spejderlivet - det er frit og gratis frem til sommeren. Se mere på vores hjemmeside www.hojby-spejderne. dk. Med spejderhilsen Søren Jensen, formand tlf. 30 68 69 52 og Per Arne Simonsen, gruppeleder tlf. 65 95 96 98.

Lederne på kursus

I weekenden fra fredag den 13. til søndag den 15. marts var tre af lederne på spejderlederkurset ”Linen Ud” på Østervangskolen i Roskilde. Kurset startede allerede fredag aften med den første undervisning i et par timer, inden der var andagt for alle i spisesalen.

Lørdag startede allerede kl. 7 med morgenmad og så med flaghejsning kl. 8. Derefter var der undervisning på de forskellige kurser til kl. 12.30, hvor der var frokost. Efter frokost var der forskellige udstillere, som man kunne henvende sig til, og så var 55grader Nord bussen der også, hvis nu man skulle stå og mangle noget spejdergrej.

Aftenens tema var i det irske hjørne, så spisesalen var pyntet op med grønne duge og grønne balloner. Aftenens underholdning bestod så, af gode grunde, af et band, der spillede irsk musik, så som ”Whisky in a Jar” og mange andre kendte sange. Søndag fortsatte med mere undervisning, dog afbrudt af en brunch i løbet af formiddagen for alle dem, der måske ikke var lige klar, da der blev serveret morgenmad. Det hele sluttede så omkring 12.30 med at tage flaget ned igen. Lederne tog trætte, men rige på nye idéer, hjem igen, klar til en masse spejdermøder med ny inspiration! Andreas Cremer Sørensen

Det er sjovt at være spejder, og man kan prøve mange spændende udedørs aktiviteter.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Spejderne Af Andreas Cremer Sørensen

Traditionen tro har spejderne igen i år været på den årlige fastelavnstur. Turen var bygget over Disneys animationsfilm Frost. Historien var, at Prins Hans havde kidnappet Kristoffer og rensdyret Sven, så derfor skulle spejderne ud på et løb for at redde dem. Turen lagde ud med, at spejderne skulle lave snesko for at kunne forcere alle (de dog ikke eksisterende) snemasser.

20

Spejderne fryser til! Da det var overstået, skulle spejderne ud på løb med en masse forskellige poster indenfor temaet ”Frost”. De skulle bl.a. lave snemanden Olaf med vat fra en ble, lave stentrolde, lave laviner i sodavandsflasker og den helt store succes med smagskimsleg med ting i isterninger! Sidst på eftermiddagen, efter at spejderne havde fundet Kristoffer og Sven og givet Prins Hans et lag tæsk, skulle der selvfølgelig slås katten af

tønden. Samtidig med tøndeslagning var en flok forældre samlet indenfor i hytten til gruppemøde for at vælge et nyt Grupperåd.

bålhytten med forskellige lege baseret på Frost, bl.a. ”Sæt guleroden på Olaf”, byg det højeste tårn af isterninger og blindtegning af et snefnug.

Da dette var overstået, blev der serveret aftensmad for både spejdere og forældre. Efter maden blev filmen Frost selvfølgelig sat på storskærm, så alle var med på, hvad det var, der var foregået hele dagen. Til sidst var der så lejrbål i

Søndag morgen stod så på friskbagte boller til morgenmaden, og inden vi fik set os om, var det tid for spejderne at komme hjem igen efter en weekend i frostens tegn. Andreas Cremer Sørensen Ulveleder

Her skal der være vulkanudbrud – recepten indeholder bl.a. bagepulver

For at kunne bekæmpe Prins Hans har man brug for et sværd

Snemanden skal naturligvis have et flot hvidt skæg

Med bind for øjnene bliver der sat næse på snemanden Olaf

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Spejderne Af Jens Christian Simonsen

Foråret i troppen Fra fredag til søndag var vi på tur til en hytte i Svendborg. Billedet viser, hvordan vi lavede dejlig ristaffel og bål i et knap så dejligt regnvejr. Det næste store mål for troppen er den årlige pinselejr,

hvor vi skal afsted med resten af gruppen. I år er temaet Pirat, og vi skal være i en hytte ud til vandet, så det kan kun blive godt. Jens Christian Simonsen, tropsleder

Der produceres flotte sutsko Vi har haft et dejligt travlt forår, hvor vi har haft en masse gode møder og ture. Fremfor at skrive en masse om det, har vi valgt at vise det i billeder. Det første vi gjorde i foråret var, at hver spejder skulle lave sig et par sutsko. Vi havde indkøbt klassiske Kinasko som spejderne dekorerede med perler, glimmer, læder og ikke mindst nogle ret flotte bjælder. Det tjente to formål: 1. Det sørger for, at spejderne ikke fryser om fødderne. 2. Sutskoene er et patruljesærpræg.

I februar havde vi et pioneringsforløb, hvor vi fik øvet en masse besnøringer og konstruktioner. Det afsluttede vi med at bygge en såkaldt Da Vinci bro. Det er en bro, der bygges helt uden brug af tovværk, så den hænger sammen ved at rafterne sidder i spænd imellem hinanden. I slutningen af april havde vi en travl uge. Her havde vi først kollektiv uge fra mandag-fredag, dvs. at alle spejderne boede i hytten og herfra passede man daglige gøremål, som skole osv., men havde aftener sammen med spejderkammeraterne i hytten.

Ristaffel i regnvejr

Åbningstider: Fra 19. maj til 26. juni lukket mandag. Tirsdag til søndag åbent 11-21. Stor fiskebuffet fredag, lørdag og søndag. Nu 169 kr. pr. kuvert. Fra 1. juni 189 kr. Fra 27. juni til 8. august åbent alle dage 11-21. Køkkenet lukker kl. 21. Stor fiskebuffet hver dag hele sommeren til 189 kr. pr. kuvert. - Tlf. 27 12 26 56. Vi tilbyder også selskabslokaler på caféen.

Jollehavnen

Åbningstider: 5. maj til 26. juni åbent lørdag og søndag 11-18 samt helligdage. 27. juni til 8. august åbent alle dage 11-20. (Hvis vejret tillader det).

Da Vinci Bro

OBS. Ny hjemmeside www.cafeboris.dk Find os på facebook. Boris Fisk og Café Boris.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Af Freddy Klausen

Lokalhistorisk Arkiv ”Klaus Berntsens Grundlov” Kommune. Imidlertid blev der udskrevet valg, og forslaget blev ikke behandlet. Derfor fremsatte Bajer et revideret forslag i 1887, hvor det blev vedtaget i Folketinget men forkastet i Landstinget. I de kommende år blev forslaget fremsat flere gange af Venstre og Socialdemokratiet med samme resultat: Vedtagelse i folketinget og forkastelse i Landstinget.

Klaus Berntsen Grundloven af 1849: En grundlov for de få. Den 5. juni 2015 fejrer vi 100 året for grundloven, der gav kvinderne valgret. Imidlertid indeholdt denne grundlov meget mere. Den var et stort skridt, mod det demokrati vi kender i dag. Ved grundloven af 1849 indførtes lige og almindelig valgret. Valgret til folketinget havde i praksis alle mænd over 30 år, hvis de var ustraffede, havde egen husstand og rådighed over deres bo. Det gjaldt altså også husmænd og arbejdere. Udelukket var kvinder, tyende og fattighjælpsmodtagere. I folkemunde blev de betegnet som: Fruentimmer, folkehold, fattige, fallenter og fjollede. Valgbarhedsalderen til folketinget var sat til 25 år, man var altså valgbar uden at have stemmeret. De senere konseilspræsidenter Klaus 22

Berntsen og C. Th. Zahle blev valgt efter disse regler. I praksis betød det, at ca. 15 % af befolkningen havde stemmeret, og heraf benyttede ca. halvdelen sig af denne ret. Landstingets medlemmer var valgt ved indirekte valg, og udpeget af kongen. En ordning der betød, at de mest velhavende havde plads her. I praksis kunne de blokere for lovforslag, der var vedtaget i Folketinget. Tanken om, at stemmeret var en universal rettighed, opstod først senere. De første tanker om kvindernes valgret. Snart opstod imidlertid den tanke, at kvinderne burde have valgret, og allerede i 1886 fremsatte venstrepolitikeren, den senere Nobelpristager Frederik Bajer, forslag om at give kvinder valgret og valgbarhed til Københavns

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Berntsen i Folketinget. I 1874 blev Klaus Berntsen indvalgt i folketinget. I løbet af sin karriere gjorde han den almindelige valgret for alle til sin mærkesag, og da han i 1910 blev Konseilspræsident, blev arbejdet med en ny grundlov forstærket. I 1908 var der indført valgret for kvinder til de kommunale råd, og i 1912 fremsatte Klaus Berntsen et grundlovsforslag i Folketinget, der indeholdt stemmeret til størstedelen af befolkningen. Imidlertid blev der udskrevet nyvalg i 1913, inden forslaget var vedtaget, og ved valget mistede Venstre sit flertal. Der opstod nu den ejendommelige situation, at der var et flertal bestående af Radikale og Socialdemokratiet, men disse partier, ledet af Stauning og Zahle, var egentlig indstillet på at lade Berntsen fortsætte med henblik på at få den nye grundlov vedtaget: ”Det var jo hans grundlov”. Berntsen var ikke helt utilbøjelig til at fortsætte, men Venstres reelle leder, J. C. Christensen var imod, og af frygt for at sprænge Venstre afslog Berntsen. Resultatet blev en Radikal mindretalsregering støttet af Socialdemokratiet. Den ny Grundlov. Der gik nogle år med forskellige stridigheder om

udformningen af den endelige grundlov. Stridspunkterne var bl.a., om kvinderne havde den fornødne evne til politik, men også striden om indførelse af forholdstalsvalg var væsentlig. Højre ønskede at beholde Landstinget, og først da de blev garanteret dette, kunne de stemme for. Udbruddet af 1. verdenskrig forhalede også beslutningen, men 5. juni 1915 blev forslaget endeligt vedtaget i Folketinget med 111 stemmer for og en imod. Efter vedtagelsen og uden for dagsordenen gav formanden ordet til Klaus Berntsen. Tingets medlemmer rejste sig til ære for ham, og han udtalte bl.a.: ”Medens de fleste europæiske folk i den forfærdelige kamp der nu raser, er ved at opgive hverandre, enedes det lille danske folk om i fredelig forståelse at skaffe en ny forfatning. Der er intet parti der går herfra med bitterhed. Kampens mål, en frisindet grundlov, er nået”. Senere på dagen underskrev kong Christian X grundloven, og som tak for valgretten gik kvinderne i optog til Amalienborg. Om eftermiddagen besøgte ministrene Zahle, Brandes og Rode Klaus Berntsen i hans hjem. De overrakte ham en sølvpokal med indskriften: ”Konseilspræsident Klaus Berntsen forelagde 23. oktober 1912 det grundlovsforslag, hvoraf fremgik grundloven af 5. juni 1915”. Med pokalen fulgte 41 røde og hvide roser, en for hvert af de år han havde siddet i folketinget. I sine erindringer beskriver Klaus Berntsen den glæde, han følte ved at blive kaldt: ”Den Nye Grundlovs Fader”.


Lokalhistorisk Arkiv Efter eget ønske begravet i Højby. Klaus Berntsen var medlem af folketinget sammenlagt 51 år, en rekord der endnu ikke er overgået. Den 27. marts 1927 sov han stille ind i København. Bisæt-

telsen fandt sted fra Marmorkirken, hvor en tusindtallig skare med Kongen i spidsen havde indfundet sig. Jordefærden fandt sted i Højby, hvor kisten først var opstillet i Højby Forsamlingshus, inden den blev ført til kirkegår-

En lille hilsen fra Arkivet Den 27. april er der afholdt generalforsamling i Højby Lokalhistoriske Forening. Formanden Bodil Lund fortalte om et travlt år med mange udfordringer. Derefter gennemgik Klaus Rokær "arkiv.dk", der nu er i luften med mange billeder fra hele landet.

Foreningen har fået hjemmeside. Prøv den på: hojbyfynlokalarkiv.dk. Her vil referatet fra generalforsamlingen blive tilgængeligt. Hilsen Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

den, fulgt af op mod 10.000 mennesker. Biskop Rud talte hjerteligt og sagde bl.a.: ”Her måtte han få sin grav, ikke blot fordi han her i forvejen havde to grave, sin første hustrus og deres lille piges; men her begyndte

han sin livsgerning, som førte ham så langt frem og løftede hans navn så højt”. Ved graven blev der rejst en natursten på ca. 2000 kg. Den står der stadig til minde om den mand, der gav kvinderne stemmeret.

Tømrer- & Snedkerforretning

Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Invitation til alle kvinder i Højby Af Elin Lavsen

Elin Lavsen tlf. 65 95 98 38 eller mail elin@lavsen.dk Birgit Petersen tlf. 65 95 87 34 Hanne Bruus Andersen tlf. 65 95 89 72 Vær med til at bevare og udvikle en unik forening i Højby – bliv medlem af foreningen Dannebrog. I Højby har vi en forening – Foreningen Dannebrog, der er for alle kvinder i eller med tilknytning til Højby. Den blev startet i 1899 af en gruppe kvinder i Højby, med det formål at bevare det gamle Bystævne, der dengang lå ved jernbanen. Det blev senere flyttet til Anlægget ved Forsamlingshuset, hvor der blev skabt en smuk mindeplads med træer, flagstang og de gamle bystævnesten. Der er siden kommet flere mindesten og skulpturer til. Anlægget er åbent for alle, der kan nyde stedets ro og smukke detaljer. Foreningens formål er at sikre bevaring, pasning og vedligeholdelse af Anlægget, dog bliver den praktiske vedligeholdelse udført i samarbejde med Odense Kommunes Parkforvaltning. Foreningen har et flot dannebrogsflag med påsyet rigsvåben, som vi flager med på medlemmernes runde fødselsdage og andre mærkedage samt officielle flagdage. Foreningen har i dag ca. 195 medlemmer. Vi vil gerne have flere og især yngre kvinder med i foreningen, så der kan komme nye ideer og input til foreningen og dens fremtidige virke. Der er ingen forpligtelse ved at være medlem, dog kan der – hvis man har lyst - blive 24

mulighed for bestyrelsesarbejde, hvor vi afholder 3 – 4 møder om året og står for det praktiske arbejde med omdeling af indkaldelser til generalforsamling og kontakt til Odense Kommune. Det koster p.t. 75,- kr. om året at være medlem. Vi holder hvert år generalforsamling en hverdagsaften omkring Valdemarsdag d. 15. juni, hvor vi mødes i Anlægget til nedtagning af flaget og derefter er der generalforsamling i Forsamlingshuset med efterfølgende spisning, hvor Camilla har anrettet en lækker buffet til os for et beskedent beløb. Efter generalforsamlingen er der et indslag. I år vil en gruppe dejlige piger - Old Stars – underholde med nogle sange. Derefter er der et par timers samvær med andre kvinder i Højby – og mulighed for at møde nye bekendte. Vi plejer at være ca. 75 medlemmer til generalforsamlingen. Vær med til at bevare denne forening. Få dine naboer eller andre bekendte med, så vi også fremover kan opretholde denne forening, der er enestående i Danmark. Vi skulle jo gerne bevare det arbejde, som en gruppe kvinder satte i værk i 1899. Hvis du tilmelder dig inden d. 8. juni, kan du nå at deltage i vores generalforsamling med efterfølgende spisning. Tilmeld dig til et af bestyrelsens medlemmer:

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Gitte Petersen tlf. 24 60 31 62 Herle Rasmussen tlf. 22 73 08 65


Højbylund Ældreklub Tirsdagscaféen åbent hus 10 - 12 Hygge og socialt samvær – alle er velkomne. Husk, at der kan males, spilles dart, spilles bob og spilles kort. 19. maj kl. 13-16 Bankospil Kaffe, te, kage: 10,-. 26. maj kl. 12-16 Fællesspisning Varm mad, levende musik med Swingtetten. Pris: 80,-. 2. juni kl. 13-16 Bankospil Kaffe, te, kage: 10,-. 9. juni kl. 13-16 Bjergbankens Cabaret Sang, musik og fortællinger. Pris 50,- inklusiv kaffe, te og kage. 16. juni kl. 13-16 Bankospil Kaffe, te, kage: 10,-. 23. juni kl. 13-15 Politi-foredrag Vi får besøg fra Politiet, der fortæller om deres arbejde. Pris: 40,- inkl. kaffe og kage.

18. aug. kl. 9- ca. 19 Bustur til Ebeltoft Fregatten Jylland, Ebeltoft på egen hånd, Rockmuseet (hvis man har lyst), Kalø Slots Ruin, Mols Bjerge Flæskesteg og citronfromage i Fuglsangcentret. Der serveres kaffe i bussen. Hjemkomst cirka kl. 19. Medlemmer: kr. 280,-, ikkemedlemmer 550,-. 25. aug. kl. 13-16 Bankospil Kaffe, te, kage: 10,-. 1. sep. kl. 10-16 Socialt samvær Gratis kaffe, te, kage. 8. sep. kl. 13-16 Bankospil Kaffe, te, kage: 10,-. 15. sep. kl. 13-16 Underholdning Tag godt imod Tage, der optræder med sang og underholdning - iklædt dametøj! Pris 40,- inkl. kaffe og kage. 22. sep. kl. 13-16 Bankospil Kaffe, te, kage: 10,-.

4. aug. kl. 13-16 Tøjdemonstration Gratis kaffe, te, kage.

29. sep. kl. 10-16 Socialt samvær Gratis kaffe, te, kage.

11. aug. kl. 13-16 Bankospil Kaffe, te, kage: 10,-.

HUSK! FORNYELSE AF MEDLEMSKORT I AUGUST!

Ung-til-yngre Af Nina F. Øhlenschlæger

300.000 kr. fra Forstadspuljen Odense til at uddanne unge-ambassadører til ambassadører for en fritidsinteresse overfor yngre medborgere. HS&G, Højby Skole, Højby Friskole, Ungdomsskolen (UngSyd), sognepræsten, SIKO og DGI har sammen søgt og fået bevilliget 300.000 kr. af Forstadspuljen Odense til at uddanne unge i Højby og omegn til stærke formidlere af fritidsaktiviteter, de brænder for. Et spændende projekt, hvor unge vil blive trænet i formidling, personlig fremtoning, gruppedynamik og rollen som juniorambassadør for en fritidsaktivitet. Målet med at uddanne unge til ambassadører er at gøre unge til naturlige forbilleder for yngre, når de yngre skal introduceres for nye mulige interesseområder eller afprøve et aktivitetsforløb. De unge ambassadører bliver uddannede rollemodeller, som de yngre kan se op til og lære af. Unge ambassadørerne får samtidig en ”uddannelse i aktivt medborgerskab”, som skal medvirke til at gøre dem til robuste og sociale medborgere på deres vej mod voksenlivet. Samtidig styrkes de unges selvværd, og de får et indblik i, hvordan det føles, når de gør en forskel ved at hjælpe yngre børn til

at få en god oplevelse med en fritidsaktivitet. Projektgruppen bag ansøgningen vil bruge indsatsen til i fællesskab at nå frem til nogle nye tværgående samarbejdsformer, som kan medvirke til at udvikle medborgerskabet i lokalområdet hos de unge. Der gennemføres 4 uddannelsesforløb fra august 2015 til august 2016, som hver omfatter ca. 60 timers undervisning/praktik. Uddannelsesforløbene afvikles i et samarbejde mellem fritidsliv, skoler og ungdomsskolen - både i og efter skoletid, tilpasset deltagernes behov. Alle unge i alderen 13-18 år har som udgangspunkt mulighed for at tilmelde sig forløbene enten i forbindelse med deres skolegang eller i ungdomsskolen. Unge, der har gennemført Ung-til-yngre ambassadøruddannelsen og modtaget et uddannelsesbevis, vil efterfølgende blive tilbudt forskellige hjælpefunktioner på skolerne samt i forenings- og øvrigt fritidsliv ved årlige begivenheder og andre særlige lejligheder. Hjælp os med at fortælle de unge om denne enestående mulighed, så de kan få en vigtig rolle i udbygning af fællesskab og medborgerskab i Højby og omegn. Nina F. Øhlenschlæger, klubleder i UngSyd nf@odense.dk

Stor tak til Højby Nyt

Af John Lindequist

Jeg vil på vegne af Højby Folkemusiklaug takke for jeres støtte i forbindelse med vore

40-års jubilæumsfest. Vi havde en fin aften. John Lindequist De unge ambassadører

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Højby Bridgeklub Af Svend Holm-Larsen

Velbesøgt generalforsamling i Bridgeklubben Onsdag den 22. april deltog 66 medlemmer i vores årlige generalforsamling på Højby Skole. Ingrid Woetmann blev valgt som dirigent og klarede opgaven i vanlig sikker stil. Efterfølgende var der smørrebrød fra Superbrugsen og afsluttende sæsonens sidste turnering. Som sædvanlig med masser af præmier. Den udsatte delbare gavekurv blev vundet af Jørgen Rasmussen og Jørgen Langvaad for aftenens højeste score. Beretning Efterfølgende et lille udpluk fra formanden Svend HolmLarsens beretning: Det var så første sæson, hvor medlemmernes mailadresser for alvor kom i brug her i klubben til medlemsinformation. Heldigvis har mange af jer efterhånden pc’ere eller tablets/Ipads og dermed mailadresser og ofte en netbank konto. Ingen tvivl om, at for bestyrelsen vil det herefter blive væsentlig lettere at få rundsendt orientering om ny sæson med tilhørende indbetaling af kontingent på klubbens konto. Vi har stort set været samme antal medlemmer, nemlig 199 imod 204 inkl. begynderhold, som året før. Så vores undervisning og generelle af-/tilgang holder pt. antallet af medlemmer stabilt omkring de 200. Det ser ud til at forsætte i ny sæson. I de fem spilleklubber har vi hver uge hen over sæsonen igen spillet på ca. 57 borde = 228 spillere. Vi betaler til DBF for 178 primære (heraf 11 begyndere) og 21 klubmedlemmer. Set og sket i bridgeklubben i sæsonens løb: Som det fremgår af regnska26

bet var flere præmier og en mindre forhøjelse i deltagerprisen en god cocktail for sommerbridgen sidste år. Vi forsætter i samme spor med præmier og uændret deltagerpris kr. 40,-. Se hvornår på hjemmesiden. Mht. til medlemsnr. og sommerbridge, vil der ligge en medlemsliste med disse. Bridgeforbundet har ikke mulighed for at vise jeres numre i det nuværende system på hjemmesiden. Der var 69 medlemmer tilmeldt vores julearrangement med spisning og efterfølgende turnering. Superbrugsen var leverandør af et dejlig jule-tag-selv-bord, som medvirkede til en hyggelig aften med flotte præmier til de dygtige og heldige. Vi er med i FynskSupportEl. Ca. 45 husstande har fulgt opfordringen og valgt at støtte klubben ved at deltage i ordningen med deres elforbrug. Vi har indtil nu fået knap kr. 2200,- udbetalt i sponsorstøtte og kan forvente 2 øre pr. kWh af de tilmeldtes elforbrug. De af jer, som ikke er med og har lyst til at støtte os, er velkomne til at kontakte mig for tilmelding. Rød Klub turnering Højby Bridgeklub deltog for første gang i en nyoprettet Rød Klub turnering for distrikt Fyns klubber med et flot resultat. Vi vandt turneringen med en totalscore på 33 point. Vores dygtige deltagere var John Friis og Poul Storm samt Christian Gabrielsen og Jørgen Rasmussen. Flot! Turneringen kommer i næste sæson igen og vi kan jo håbe på et lige så godt resultat næste gang.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Turneringer for breddebridge Spillere udefra, som deltager i vores to turneringer, Højby Open og Superbrugsen Cup, har fået øjnene op for, at her er turneringer for breddebridgen. Det, kombineret med, at vi udsender mails til alle tidligere deltagere, har bevirket rekordtilmeldinger til begge. Til begge havde vi for første gang på et år hver gang 6 rækker á 6 borde, d.v.s 144 deltagere i gl. hal med Rico Hemberg som en dygtig og kompetent tu-leder. Begynderhold Det nuværende begynderhold havde en trang start i august/september. De ønskede 12 deltagere var forventet, men kom ikke. Vi valgte alligevel at starte op med ni og står i dag med fem tilbage, som vi heldigvis har fået indplaceret, primært på Onsdagsholdet til ny sæson. Formanden takkede på klubbens vegne Henrik Henriksen og Jens Haahr for deres indsats i undervisningen med et par flasker god vin. Til gengæld kan vi så glæde os over, at klubben allerede nu med de to har fået etableret et opfølgningshold med mindst 12 deltagere, som skal undervises i bog 3 og 4 fra Nordisk Bridge Standard i den kommende sæson. Der vil derfor ikke blive et nyt begynderhold oprettet i september. Jubilæum Vi har 25 års jubilæum den 24. april. Det vil vi festligholde i efteråret. Vi har booket og fået gl. hal søndag den 29. november. Så husk at sætte kryds i kalenderen! Bestyrelsen er gået i tænkeboks mht. hvordan vi skal fejre jubilæ-

et. Vi har besluttet, at vi rent undtagelsesvis vil aflyse vores fælles juleafslutning først i december. Stadig flere har hen over sæsonen i mesterpointordningen optjent de nødvendige bronzepoint fra turneringsplaceringer og er blevet klubmester eller måske lidt mere. De har derfor fået udleveret systemkortetuier eller nye med flere stjerner. Turneringsledere Vi fik jo som bekendt nye tuledere på Onsdagsholdet, Jytte Huber og Jesper Højlund, efter at Holger stoppede. Tak til jer fra bestyrelsen. I har klaret opgaven flot. Til næste sæson kommer der ny tu-leder torsdag eftermiddag, idet Knud Nauerby fremover har ønsket kun at lede tirsdag eftermiddag. Vi i bestyrelsen er glade for at kunne fortælle, at stafetten går videre til Knuds hjælper, Erling Nielsen. Afsked med Birthe Christensen og Knud Nauerby På generalforsamlingen tog vi afsked med Birthe og Knud med denne hyldest fra formanden: Kære Birthe! En lang indsats i bridgeklubben som håndplukket sekretær, synger nu på sidste vers. De mange gøremål som frivillig blæksprutte gennem årene har du løst flot og kompetent for fire formænd gennem syv valgperioder, altså i 14 år. Flot gjort. Tak for din dygtige og solide indsats som info- og trykcentral til gavn for Højby Bridgeklub. Vi har fornøjelsen at overrække dig et gavekort til shopping i Rosengårdscentret og samtidig modtage forsamlingens hyldest, som tak for årene.


Højby Bridgeklub Kære Knud! Du har jo valgt i næste sæson at overlade dit ene hold torsdag eftermiddag til Erling og forsætte med det andet tirsdag eftermiddag. Som Birthe, har du også været med i rigtig mange år med mange gøremål i klubben, igen en rigtig blæksprutte. Du og Jytte har været med fra starten i 1989. I bestyrelsen fra 1994 i tre perioder. Øl og vand leverandør i mange år til klubbens hold og arrangementer. Startede det første eftermiddagshold op om tirsdagen i Beboerhuset (den gl. skole) i ca. 1994. Vi beder dig derfor komme herop og modtage

klubbens tak i form af et gavekort til shopping i Rosengårdscentret samt modtage forsamlingens hyldest. Vi har yderligere en lille overraskelse til dig, nemlig, at bestyrelsen ønsker at udnævne dig til æresmedlem som en påskønnelse af dit store mangeårige engagement og den flotte, uegennyttige indsats, du har ydet i Højby Bridgeklub gennem årene. Beviset herfor overrækker jeg dig hermed. Regnskab og kontingent Kasserer Erik Holm Christensen fremlagde det reviderede regnskab. Årets resultat blev

som forventet et mindre underskud på kr. 2.795,93, som resulterede i en egenkapital på kr. 83.948,18. Kassereren præsenterede bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 både for primær- og klubmedlemmer til henholdsvis kr. 700,00 og kr. 460,00 med bemærkningen om, at akkumulerede prisstigninger gennem de sidste tre-fire sæsoner med et uændret kontingent nødvendiggjorde forhøjelsen. Det nye kontingentforslag for 2015/16 blev godkendt enstemmigt.

Valg til bestyrelsen Ruth Petersen genvalgt Vibeke Alrø nyvalgt Valg af suppleant: Jens Haahr genvalgt Valg af revisor: Jørgen Langvaad-Madsen genvalgt Valg af revisorsuppleant: Erik Olsen genvalgt

Kræftens Bekæmpelses årlige landsindsamling

Af Gitte Petersen og Birgit Beukel

Den årlige landsindsamling fandt sted søndag, den 12. april. Der blev samlet kr. 24.202,50 ind af vore 20 indsamlere i Højby/Lindved området. En stor tak til indsamlere, bankpersonale og til giverne, som

tog godt imod vore indsamlere og dermed gav dem en god oplevelse ved at være med til at samle penge ind til forskning, patientstøtte, m.v. Ligeledes en stor tak til Højbyhus, Højby kiosken, SuperBrugsen og Fakta, der havde

sponsoreret forplejning til indsamlerne, så de havde noget at styrke sig på før, under og efter indsamlingen.

Næste år finder indsamlingen sted søndag, den 3. april, og vi håber, at der vil være lige så stor tilslutning.

I Odense blev der i 17 distrikter indsamlet godt kr. 822.000.

Gitte Petersen og Birgit Beukel

Målet er 100 Af Freddy Klausen

Generalforsamling i Højby Forsamlingshus 23. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i Højby Forsamlingshus. Aftenen startede kl. 18.00 med et lille foredrag, hvor formanden Hans-Otto Risum fortalte om renoveringen af garderoben. Herefter var der smørrebrød, inden generalforsamlingen startede kl. 19.30.

Hans Henning Klint blev valgt som ordstyrer, og han førte forsamlingen gennem den 3 kvarter lange generalforsamling på bedste vis. Herefter var der kaffe, og aftenen sluttede ca. 21.00. Vi havde en hyggelig aften, og fremover vil forløbet af generalforsamlingen følge dette koncept. Vi har nu 99 medlemmer i foreningen, og dette er rekord. Bestyrelsen i Højby Forsamlingshus. Bagerst fra venstre: Freddy Klausen, Ove Frank og Leo Rasmussen. Forrest: Lars Hermansen og Hans-Otto Riisom(Formand)

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 23/5 2015 til 08/8 15 Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra 10 – 12 er der ”Åbent hus, Mandagscafe” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær, kortspil og bobspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 1. juni kl. 12.30—16.00 Banko Mandag den 8. juni kl. 12.00Grillfest Vi får sat 3-4 webergrill op i gården ved Fælleshuset, Og der vil der blive grillet nogle stege samt pølser. Tilbehør: flødekartofler, salatbar, flutes. Herefter er der kaffe og kage. Der er ikke musik til dette arrangement. Pris kr. 65,00. Bindende tilmelding i Mandagscafeen senest mandag den 1 juni. Så er der ferie, vi starter igen, den 10. august. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 09.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 09.30–12.00: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 10.30–12.00: Bordtennis i Multihal. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 150,00. Kroket – Petanque og 28

Vikingespil Fra d. 1. maj til d. 1. sept. på Grusbanen. hver fredag fra kl. 9.00-12.00 er der mulighed for at spille Kroket – Petanque og Vikingespil (Kongespil ).

Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05 står for aktiviteten. Datoer for madholdene

Gåture Tirsdage kl. 09.30-11.00. Mødested: Højbycentret ved Fakta.

Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01.

Bowling Vi spiller stadig bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko.

Hold 3. 26/5 Fællesafslutning den 2. juni Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45

Udendørs aktiviteter Petanque og kroket Husk, vi spiller petanque og kroket fredag formiddag på grusbanen neden for Højbyhallen. Vi spiller hver fredag. Der er plads til flere, så har du lyst, er det bare med at møde op. Vi spiller fra 8. maj til 28. august kl. 9.00 på grusbanen. Her er vi 15–20, der deltager. Vi har 3 sæt meget professionelle kroketspil, originale petanquekugler, og desuden spilles der Kongespil (Vikingespil). Det er virkelig en god måde at bruge fredag formiddag på.

Udlån af bærbare PC'ere Foreningen har fået rådighed over nogle ældre bærbare PC'ere fra Odense Kommune. Disse kan vederlagsfrit lånes af vore medlemmer for en periode.

Tennis Vi vil igen prøve noget nyt. Vi vil se om nogle af vore medlemmer kunne tænke sig at spille tennis i sommerhalvåret. Vi har fået mulighed for at tilbyde vores medlemmer at spille tennis på anlægget ved siden af skolen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17. juni Åsum 24. juni Davinde Sø Der er ingen fastlagte cykelture i juli måned, men de fremmødte aftaler hvor man kører hen. Mød op, vi har det det afslappet og hyggeligt!

EDB , Forår 2015 PC Hjælp Mandag formiddage fra kl. 10-12 vil Internettet være tændt i mødelokalet Højbylund Fælleshus, Nørrelunden 70, så medlemmerne kan komme og få hjælp til løsning af deres EDB problemer.

Jens Peter Jensen og Ove Frank Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13.00. Vi kører i et roligt tempo og forventer, at turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 27. maj Sønder Højrup 3. juni Skt. Klemens 10. juni Nr. Søby

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads torsdag kl. 13.00. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 28. maj: Kratholm kl. 13.00. 25 km. 4. juni: Hesbjergskoven kl. 9.00 . 45 km. 11. juni: Sellebjerg kl. 13.00. 25 km. 18. juni: Sanderumgård, Fraugde kl. 13.00. 25 km. 25. juni: Ravnholdt-Magelund Voldsted kl. 9.00. 45 km. Der er ingen fastlagte cykelture i juli måned, men de fremmødte aftaler hvor man kører hen. Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Knud Petersen tlf. 65 95 82 55.


Højby Marked 15. august 2015 Af Bjarne Frimann

NU begynder tilmeldingerne til dette års Højby Marked. Forhåndsinteressen har været stor. Kære erhvervsdrivende, foreninger, private og andre, der har et budskab de vil ud med. Med den kæmpe opbakning, der var i 2014, har jeg udvidet til 100 standpladser, og kun med jeres hjælp kan vi få udsolgt. Der har til dette års marked

været en del forhåndstilmeldinger, så der bliver rift om de resterende standpladser. Få en opdateret oversigt ved at sende en mail til bjfrimann@webspeed.dk. På Højby Marked 2015 skal du ligesom sidste år, selv medbringe telt, parasol eller en pavillon, hvis du vil være i tørvejr i tilfælde af en lille regnbyge. Højby S&G har opsat et telt, hvor de re-

sterende standpladser udbydes til salg. Det drejer sig om pladserne fra 35 til 41 og 48 - 54. Disse pladser koster normal standleje + kr. 100,00. Alle pladser er igen 3 x 3 meter, og hvis du skal bruge strøm, skal du gøre opmærksom på dette ved bestilling.

Priserne er uændrede: private koster kr. 150,00, foreninger kr. 250,00 og erhvervsdrivende kr. 600,00. Yderligere information kan rettes til Bjarne Frimann, mail: bjfrimann@webspeed. dk eller tlf. 20 32 62 36. VI SES PÅ HØJBY MARKED Den 15. august 2015.

Fodpleje Karin Toft Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Lokalhistorisk Forening Af: Paul Georg Pedersen, Højby Lokalhistoriske Arkiv.

Karen Poulsdatter fra ”Nørrelund”

født: 25. okt. 1825 i Rørup – død: 5. feb. 1869 i Højby Karen Poulsdatter blev født på bedsteforældrenes gård i Rørup i Rønninge Sogn på faderens side, og hendes forældre var Poul Knudsen, en søn på gården, og Anne Hansdatter fra ”Nørrelund”. Et tilbageblik Men vi springer lige lidt tilbage i tiden til gården ”Nørrelund” i Højby, hvor Karens mor, Anne Hansdatter, blev født i 1802, som ældste barn af Hans Christensen og Sidsel Christensdatter. Da Anne som 20-årig imidlertid mister sin far, bliver moderen, Sidsel Christensdatter, 4 måneder senere gift 2. gang, i Højby Kirke med en gårdmandssøn fra Rørup, Lars Knudsen, der flytter ind, og et halvt år senere får skøde som selvejer på ”Nørrelund”. Selvejergården ”Nørrelund” En handel, der allerede havde taget sin begyndelse i 1804, hvor forgængeren, Hans Christensen, havde underskrevet en købekontrakt med V. Heinen på ”Hollufgård”, men som først da, efter lange og drøje forhandlinger og til sidst med 3 på hinanden følgende auktioner med en uges mellemrum, fandt sin afslutning efter små 20 år. Og med en brændevinsbrænder som mellemmand. Familien udvides På et tidspunkt har den nye, unge gårdmand på ”Nørrelund”, 26 år gammel, fået sin 6 år yngre broder, Poul Knudsen, op at hjælpe sig på gården, og han har, hvad jo har været meget naturligt, forelsket sig i den jævnald30

Gårdejerske og gift igen Men livet skal jo gå videre, og gården passes. Iflg. Skifteattest af 14. januar 1865 er hun, som eneste arving, blevet ejer af ”Nørrelund” og allerede måneden efter gift igen den 3.2.1865 i Højby Kirke, denne gang med en søn fra ”Lindeskovgård”, Jørgen Jørgensen, med hvem hun får yderligere 2 børn.

Nørrelund, 1939 rende datter på gården, Anne Hansdatter, som han også gifter sig med i Højby Kirke den 30.9.1825. Anne Hansdatter fødte efterfølgende samme år, en velskabt lille pige hos sine svigerforældre i Rørup, nemlig ovenstående Karen Poulsdatter. Glæde blev til Sorg Men ikke alt her i livet går jo, som man drømmer om eller havde ønsket, for Karen Poulsdatters mor, Anne Hansdatter, dør året efter den 18.12.1826 i Højby, kun 22 år gammel. Karens far, Poul Knudsen, tager herefter hjem til sine forældre i Rørup, men bliver gift igen to år senere i 1828 i Sdr. Nærå Kirke med en broderdatter til Niels Jørgensen på ”Lindeskovgård” og overtager efterfølgende svigerfaderens gård i byen. Han tager ikke sin datter med sig. Adoption og giftemål Karen Poulsdatter bliver adopteret af sin farbror Lars Knudsen og sin mormor Sidsel Christensdatter her på

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

”Nørrelund” og vokser op i Højby, hvor hun også bliver gift 26.11.1852 med genboens søn, Hans Hansen på ”Østergård”, der samtidig bliver bestyrer af ”Nørrelund” for sin svigerfar, Lars Knudsen. I ægteskabet føder hun 5 børn, men bliver efter 10 års ægteskab enke, da hendes mand allerede som 39-årig pludselig dør. Karen mister både mormor og mand Karens gamle mormor, Sidsel Christensdatter, Karens faste holdepunkt i mange år, var død som 84-årig et par år før Karen blev enke, så nu var Karen alene med sine 5 børn i alderen fra 2-15 år på gården sammen med sin adoptivfar, Lars Knudsen, der jo heller ikke var ung længere. Der gik kun to år efter at Karen var blevet enke, så døde også Lars Knudsen den 12.10.1864. Så nu stod Karen Poulsdatter 39 år gammel alene med ansvaret for både sine børn og nu også gården.

Nye tider i Højby Ud over livets gang på ”Nørrelund” er der faktisk sket lidt af en revolution i Højby, set med de flestes øjne, idet der er startet en Friskole op, som virkelig har sat sindene i kog i flere hjem. Værst er det for stedets præst og degn, der begge nærmest er gået i selvsving. At tænke sig, at man kan finde på at sætte sig op mod Luthers Catekismus og Balles lærebog og begynde at fortælle børnene historier i stedet for at terpe og lære udenad, og så med en lærer på kun 18 år, som Klaus Berntsen var i starten, da han kom til Højby i 1862 og afløste den første, der nogle år før jo havde været ganske almindelig karl i byen, på gården ”Granly”. Bylauget havde heldigvis besluttet, at man under ingen omstændigheder måtte have noget med Friskolen og dens tilhængere at gøre, og hvis det skete, var man for altid udelukket af Bylauget! Herefter følger et uddrag af Klaus Berntsens Erindringer som afslutning på denne artikel: På en ejendommelig måde kom jeg også i forbindelse med en anden af friskolens modstandere.


Lokalhistorisk Forening Anledningen hertil var den, at gårdejer Jørgen Jørgensens hustru på “Nørrelund” fik lungetuberkulose. Sygdommen tog rivende fart, og da hun mærkede, at døden nærmede sig, bad hun en nat manden, om han ville lade mig kalde, da hun ikke kunne holde den tanke ud at skulle dø uden at være forsonet med mig. Det pinte hende, at hun havde været med til at forfølge mig og mine meningsfæller, som aldrig havde gjort hende noget ondt. Manden lovede at opfylde hendes ønske, og næste dag sad jeg ved hendes seng. Hun fortalte mig om sin synd, og den forekom hende så stor, at hun ikke kunne blive frelst. Jeg havde aldrig før set noget menneske i så dyb vånde og blev bange for, at hun skulle miste sin forstand. Jeg lod hende tale helt ud, inden

jeg prøvede på at vende hendes tanker bort fra denne hjælpeløse følelse af synd og bad hende rette sit blik med taknemmelighed mod nådens Gud, der havde vist os mennesker så stor en kærlighed. Hun spurgte mig, om jeg kunne tilgive hende, at hun havde været med til at forfølge min virksomhed, for så kunne hun dog svare Vorherre, at den fejl havde hun fået tilgivelse for. Jeg gav hende min hånd og sagde, at hun ingen skyld havde overfor mig, og lovede at komme til hende hver dag. Under disse besøg talte jeg alvorligt med hende og sang de salmer, hun gerne ville høre, og den sidste aften, hun levede, takkede hun mig inderligt for den trøst, jeg havde ydet hende i hendes sjælenød. Efter at jeg havde bekendt troen og sunget Alt står i Guds fader-

hånd, tog jeg afsked med hende for sidste gang; næste morgen, (det var søndag d. 5.2.1869), var hun død. Et par dage før begravelsen bad manden mig komme med til jordefærden. Jeg takkede ham, men svarede, at det ville jeg ikke, da bylauget jo havde vedtaget ikke at tåle mig eller mine meningsfæller i sin midte. Men manden forsikrede, at jeg trygt kunne komme, da han havde besøgt de folk, der var mine værdste modstandere, og fortalt dem, hvad jeg havde været for ham og hans hustru; de havde alle lovet at finde sig i, at jeg kom til stede. Han bad mig tillige om at tale i hjemmet ved hendes båre. Jeg følte en inderlig glæde ved bevidstheden om, at her havde Gud lagt alt tilrette for mig, så jeg kunne få anledning til at tale midt i kredsen

af mine modstandere. Søndag d. 12.2.1869 blev Karen Poulsdatter begravet. Sognepræsten var mødt i ornat og stillede sig op ved kisten med en holdning, som om han ønskede at bringe mig ud af fatning, men det gjorde mig kun fastere i min tro på, at her havde jeg et særligt ærinde at udføre. Og til alt held virkede mine ord forsonende. På vejen til kirken hørte jeg flere samtale om, hvor sørgeligt det var med den strid, der havde skilt sognets befolkning i 2 lejre, og at det var bedst, om den snart kunne ophøre. Mange der aldrig før havde hilst på mig, gav mig hånden og takkede mig for min tale, og for hvad jeg havde været for den afdøde.

Husk vore x-tra varer – altid konkurrencedygtige

Hver mandag

THISE MÆLK Skummet, Mini, Let og Sød 1 liter

6,95

Hver fredag Bland selv slik 100 gram

6,95

Hver søndag

Schulstad Solsikkerugbrød eller Schulstad Schwarzbrød

10 kr.

Husk: Delikatessen tilbyder også pålægsplade til 10-12 personer 500 kr., eller ½ pålægsplade til 300,- kr. Bestil venligst min. 2 dage før.

SuperBrugsen – et godt sted at handle!

Højbyvej 48 . 5260 Odense S . Tlf. 63 95 50 00 www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Kirken G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Ma j 20 15  24. kl. 11.00 25. kl. 10.30  30. kl. 11.00  31. kl. 11.00 J u n i 2 0 15 4. kl. 19.00  7. kl. 11.00 7. kl. 11.00  14. kl. 9.00

v. CA Gudstjeneste, unge fra Tyskland medvirker ..... Pinsedag .......... Joh 14,22-31 Fynsk Pilgrimsvandring kommer forbi Højby kirke v. CA Lørdagsdåb, en gudstjeneste omhandlende dåb, alle er velkomne v. CA Gudstjeneste ............................................... Trinitatis .......... Joh 3,1-15 S o g n e ud f l u g t

Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet .... v. CA Gudstjeneste ............................................... 1. sø.ef. Trin ..... Luk 16,9-31 Børnehjørne i sognehuset Sogneudflugt til Tved kirke og omvisning på Svendborg Fattiggård Der er ikke gudstjeneste i Højby kirke denne søndag d. 14. juni v. CA Gudstjeneste ............................................... 3. sø.ef. Trin ..... Luk 15,1-10 v. CA Aftengudstjeneste ........................................ 4. sø.ef. Trin ..... Luk 6,36-42 Børnekonfirmanduge, se omtale eller kontakt CA for yderligere information

 21. kl. 11.00  28. kl. 19.30 Uge 27 J u li 2 01 5  5. kl. 11.00  12. kl. 19.30  19. kl. 8.30  26. kl. 8.30

v. CA v. CA v. LP v. LCN

Gudstjeneste, børnekonfirmanderne medvirker Aftengudstjeneste ........................................ 6. sø.ef. Trin ..... Matt 5,20-26 Morgengudstjeneste..................................... 7. sø.ef. Trin ..... Luk 19,1-10 Morgengudstjeneste..................................... 8. sø.ef.Trin ...... Matt 7,15-21

S o g n e g r i l lf e s t

A u gu st 20 15  2. kl. 11.00  9. kl. 8.30  16. kl. 11.00  23. kl. 11.00  29. kl. 11.00

v. CA v. LCN v. CA v. CA v. CA

Gudstjeneste ............................................... 9. sø.ef. Trin ..... Luk16,1-9 Morgengudstjeneste..................................... 10. sø.ef. Trin ... Luk 19,41-48 Gudstjeneste ............................................... 11. sø.ef. Trin ... Luk 18,9-14 Familiegudstjeneste m. sognegrillfest Lørdagsdåb, en gudstjeneste omhandlende dåb, alle er velkomne

HØJBY KIRKE

CA = Carsten Andreassen, LCN = Lene Crone Nielsen, LP = Lisbeth Petersen

B ø r n e k o nf i rm a nd

Kirkekontoret Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: +45 6595 9300 Mail: kirkekontor@hoejbykirke.dk Web: www.hoejbykirke.dk

--- På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer ---

Honning er fantastisk Honning ikke kun et Honningerhar en varieret Honning er ikke kun sødemiddel, men også sammensætning af et sødemiddel, menet krydderi. blomsternektar, der gør også et krydderi. den velsmagende PRØV DET! Prøv og det! aromatisk.

Smager så man ikke kan vente! Så se ind til

Ebba og Ejvinds Biavl Lindved Møllevej 35 Følg honningskiltene fra Svendborgvej til nr. 35

Telefon 65 95 78 16 Mød os på nettet www.ejvindogebba.123hjemmeside.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Kirken Af Carsten Andreassen

Meddelelser fra præsten

Konfirmander 2015 Søndag d. 12.4. blev flg. fra 8.a på Højby skole konfirmeret Amalie Haastrup Vesterløkke Ane Cathrine Raabjerg Stensgaard Asbjørn Lund Skaarup Celina Vestergaard Danielsen Freja Bork Kristiansen Jonas Bang Mølgaard Jonathan Jensen Josephine Sievert Pedersen Laura Ørskov Larsen

Lucas Bruun Kirkegaard Max Flodin Nadia Poulsen Nicklas Holmgren Kristensen Nicoline Jensen Pilutaq Mati Stork Sara Munk Laursen Simon Vesterskov Jensen Sofie Louise Pedersen Schou

Søndag d. 19.4. blev flg. fra 8.b på Højby skole konfirmeret Anders Nis Herforth Larsen Brynhild Fjallsbak Cecilie Wendelboe Nielsen Cecilie Yndal Enslev Emma Ingemann Fredenslund Gustav Rosendal Isabella Erica Pasch Isabella Thingholm Johanne Fage-Larsen Julie Skjoldborg Seneca Jørgensen

Katrine Albæk Videsen Laura Valgreen Petersen Louise Marlene Hansen Mads Nellemann Holmslund Johansen Malene Lund Mathias Grimstrup Christensen Natasja Schoen Elholm Nicolaj Holm Pedersen Patrick Hymøller Rikke Skjoldemose Hundebøll

Konfirmationstider frem til 2018 Konfirma Nu på tion i år Friskolen

Konfirmeres i

Tidspunkt

Nu på Højby Skole

Konfirmeres i

Tidspunkt

2016

6. kl.

7. klasse

Kristi Himmelfart

7. kl.

8. klasse

1. og 2. søndag efter påske

2017

5. kl.

7. klasse

Kristi Himmelfart

6. kl.

8. klasse

1. og 2. lørdag efter påske

2018

4. kl.

7. klasse

Kristi Himmelfart

5. kl.

8. klasse

1. og 2. lørdag efter påske

Nyt konfirmationskoncept I bestræbelserne på at skabe bedre rammer for konfirmationsforberedelsen, indfører vi i sæsonen 2015-16 et nyt koncept for konfirmationsforberedelsen. Konf-x kalder vi konceptet. Det har været afprøvet gennem 3-4 år på Sjælland. For at kunne overskue projektet, indfører vi det i første omgang kun for Friskolens konfirmander. Tanken er, at den enkelte konfirmand skal mere i centrum. Det skal samtalen også. 34

Rigtig mange konfirmander kommer nemlig med et ønske om at lære mere om Gud og styrkes i deres egen tro, og konfirmandernes tro udfordres og støttes bedst i den fortrolige samtale. Derfor bliver Friskolens konfirmander opdelt i mindre grupper, som følges ad i hele forløbet. Forberedelsen kommer til at forløbe i en 3-ugers-rytme, sådan at første uge foregår som en bibelsamtale i gruppen. Samtalen tager ca. 1 time og tager udgangspunkt

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

i faste spørgsmål. Bl.a. skal gruppen finde frem til, hvad teksten udfordrer deltagerne til at gøre: hjælpe en blind eller give sultne mad eller lytte til Gud eller noget helt andet. I den anden uge bruger gruppen 1-2 timer på så at gøre det, som de fandt frem til i den første uge. De skal altså så at sige ud og ”gøre kirke”. De skal mærke, hvad Jesu glade budskab udfordrer os med. Konfirmanderne er selv med til at finde ud af, hvad de ønsker at gøre og de orga-

niserer det i fællesskab. Den tredje uge mødes alle grupperne til en fælles ”kirke-x”, hvor vi deler vore forskellige erfaringer fra de første to uger med hinanden. Vi hører bibelhistorie, vi siger trosbekendelsen, og vi ber sammen. Måske ser vi et videoklip. Vi synger også sammen. Alle grupper involveres i gennemførelsen af kirke-x. Efter en 3-ugers-rytme starter vi forfra med et nyt tema og en ny bibeltekst.


Kirken Inden sommerferien får de nye konfirmandforældre mulighed for at høre mere om konf-x, fordi de inviteres til en indledende konfirmandforældreaften tirsdag d. 16.6. kl. 19-21. Det nye koncept involverer mine KUL’ere, som er tidligere konfirmander, der har gennemført en Kirkelig UngdomsLederuddannelse, og det involverer tre vokse ledere, så vi er mange til at støtte konfirmanderne i deres udvikling. BKU BørneKonfirmandUgen er Højby kirkes tilbud til børn, som netop har afsluttet 3. eller 4. klasse. Det er en slags før-konfirmandundervisning. Vi ønsker at give børnene en fortrolighed med kirken og kirkens glade budskab. Derfor fortæller vi ikke bare bibelhistorier. Vi skal også snakke om de gode historier og gøre dem vedkommende for børnene. Vi tager os også tid til at komme op i kirkens tårn og rundt på kirkegården. Leg, sang og hygge er også en væsentlig del af programmet. Måske når vi også en enkelt film. Og selvfølgelig skal vi bruge vore hænder til at være kreative. Der er meget, vi gerne vil nå. Det foregår mandag d. 29.6. – fredag d. 3.7. kl. 10-15 (første uge i sommerferien) samt søndag kl. 10-12. I år tager vi fat på nogle af de temaer, som typisk interesserer børn i 3. og 4. klasse, og som samtidig er vigtige i den kristne tro. 1. ”Findes engle virkelig?” Der er mange smukke historier i Bibelen om, at Gud sender en engel. Vi vil snakke sammen om, hvad børnene tænker om engle og hvordan en engel ser ud.

2. ”Hvorfor gir Gud mig ikke bare en ny Ipad?” Mange børn ber til Gud. De ber meget konkret. Vi vil snakke med børnene om, at Gud ikke er en ”ønskeautomat”, men en Gud, man kan have et forhold til. Det er meget mere værdifuldt. Far og mor er jo heller ikke bare nogle søde ”ønskeautomater”, men mennesker, som elsker os, selv om vi ikke får alle ønsker opfyldt. 3. ”Det er bare ikke retfærdigt, mor!” Mange børn går meget op i, at alle ting skal være retfærdige. Det vil vi ikke pille fra dem, men vi vil – via gode bibelhistorier – hjælpe børnene til en forståelse af, at Gud er en meget retfærdig Gud, men på en helt særlig måde. 4. ”Mor, har Gud virkelig skabt det hele på bare syv dage?” Vi taler om skabelsen og ser på, hvordan det lige var med Adam & Eva, og hvordan de passer ind i de videnskabelige verdensbilleder, som børnene begynder at præges af. 5. ”Vil du med i kirke, far?” Den sidste dag vil vi forberede den gudstjeneste, vi holder om søndagen. Det bliver en familiegudstjeneste, hvor alle børnene kan medvirke. Ved gudstjenesten får de deres diplom for BørneKonfirmandUgen, og her laver vi skuespil, måske et kor. Vi skal nok sørge for, at gudstjenesten bliver i børnehøjde.

Af Malene Rask Aastrup, sognepræst fra 2003-2015

Hjemvendt ”Kender du alle”? udbrød en af landsbyens beboere og undrede sig over, hvordan jeg kunne vide, hvem så mange var og kende dem ved navn. ”Det er mit arbejde”! lød mit svar. For det er jo netop, hvad præstens arbejde også er: At kende sine sognebørn. At vide, hvem der bor her og der, hvad de hedder, hvad de laver, hvem de er. Det medmenneskelige møde er en del af forkyndelsen. Den første tid var der mange, der spurgte: ”Er I så faldet til”? Jeg undrede mig over spørgsmålet. For vi faldt til med det samme. I gjorde det så let for os. Tog så godt imod os. Inviterede os ind og orienterede os om alt, hvad der foregik her og der i sognene. Nu kan jeg godt se, at selvom vi hele tiden har følt os hjemme, så er vi efter tolv år vokset endnu mere sammen med jer. Der er blevet holdt mange gudstjenester: Klassiske, fyraften, musik, rock, lysandagter, børne- og konfirmandgudstjenester. Der er blevet døbt, konfirmeret, viet og begravet mange. I glæde og sorg. Jeg kender ikke alle, men jeg kender virkelig mange.

Derfor har det også været en svær beslutning at tage herfra. Jeg tænker, at jeg forlader ikke jer. Jeg tager et sted hen, hvor jeg kan være præst for alle dem, som ønsker mig. Nemlig til Ryslinge Valgmenighed. En enkelt kirke. En fri menighed indenfor Folkekirken, adskilt fra Folkekirken derved, at der ingen sognegrænser er. Vi vendte hjem til jer, men min familie og jeg vender nu tilbage til det grundtvigske, som jeg kommer fra. Tak for alt skal lyde til jer <3 Babyer, børn, voksne, ældre, ”rødder”, kolleger, babysalmesangsmødre, filmentusiaster, bogorme, musikglade, dåbsfamilier, konfirmander, brudepar, alle jer, der må bære på en stor sorg, troende og tvivlende - alle jer, der fandt til kirke og lod mig møde jer! Det har været en stor ære at være en del af jeres liv! En ting har jeg kun tilbage at ønske: Må I tage lige så godt imod alle tilflyttere, som I har taget imod os, så vil FraugdeAllerup-Davinde, Højby forblive det smørhul, som jeg holder så meget af! Tak for nu på vegne af hele min familie til alle jer! Guds fred til vi ses igen!

Malene Rask Aastrup, sognepræst fra 2003-2015

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Kirken HØJBY SOGNEHUS

T ORSDAG D . 6.

AUGUST

2015

KL .

14.30

HØJBY KIRKES BØRNEKOR starter den nye korsæson TORSDAG D. 6. AUGUST kl. 14.30 i sognehuset. Alle sangglade drenge og piger fra 0. klasse og opefter er hjertelig velkommen. Jeg glæder mig til at se både gamle og nye korbørn. God sommerferie og på gensyn! Birgit Mulvad Samsing – tlf.: 24608650

HØJBY KIRKE 36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Kirken HØJBY KIRKE

S Ø NDA G D . 1 4 . JU NI 2 0 1 5 K L . 9 - 1 7

S OGNEUDFLUGT Udflugten byder på gudstjeneste i Tved kirke, efterfulgt af spisning på Hundstrup Kro. Efter spisning - rundvisning på den gamle Svendborg Fattiggård, vi runder besøget af med kaffe. ”Svendborg Købstads Arbejds- og Forsørgelsesanstalt” blev åbnet i 1872. Fattiggårdens autenticitet giver en tankevækkende museumsoplevelse.

Alle er velkomne til at deltage i udflugten, turpris udgør kr. 100,Drikkelse på kro betales selv. Mere information findes på kirkens hjemmeside. Tilmelding til sekretær ved Højby Kirke på: tot@km.dk eller tlf. 65 95 93 00 man. 10-12:30 NB: d. 14/6 2015 er der ikke gudstjeneste i Højby kirke

HØJBY KIRKE www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Kirken HØJBY KIRKE

S ØNDAG D . 23. AUGUST 2015 KL . 11

S OMMERGRILLFEST

Som afslutning på ferien og begyndelse af et nyt skoleår, indbyder Højby kirke til sognegrillfest. Præsten står ved grillen og serverer kød til alle, gæster medbringer selv salat eller kage til fælles buffet. Drikkelse kan købes på stedet. Grillfesten afholdes efter gudstjenesten, alle inviteres ned til sognehuset, hvor vi skal hygge os sammen. Børnehjørnemedhjælperne er med til at give børnene en god eftermiddag. Der er i dagens anledning opstillet en hoppeborg. For de unge laver vi en sjov aktivitet på plænen. Arrangementet er gratis og kræver tilmelding. Gudstjeneste v. Carsten Andreassen tilmelding på tlf. 65 95 93 00 eller tot@km.dk

HØJBY KIRKE 38

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten Sporten Sporten Af Janni Andreassen og John Jørgensen

Flot sæson i Bordtennisafdelingen Højby´s ungdomshold i den Fynske holdturnering blev en sikker vinder (fynsmestre) uden et eneste nederlag gennem hele sæsonen. Holdet som spillede i E-rækken bestod af 4 spillere. Det var Helene Jørgensen, William Helmig Hermand, Felix Lade og Minh Hoang som stod for den flotte indsats. Ingen tvivl om at ungdomstrænerne Carsten Jørgensen og Thomas Hermand har haft en god indflydelse på deres resultater. Klubmesterskaber for ungdom blev en spændende affære hvor 3 spillere stod lige og mesteren måtte kåres på forskel i sætscoren. Her var Helene bedst foran Felix Lade og Malte Hvidsten. På 4. pladsen kom Minh Hoang. Vandrepokalen gik til Helene som mester i A-rækken. Vandrepokalen er skænket af Bordtennisexperterne i Viby J. I doublerne vandt Helene og Albert guldmedaljer, mens Felix og Myan måtte ”nøjes” med sølvmedaljer.

Bordtennis. Det ville være helt i Torbens ånd, helt som vi husker ham, om det var til træning eller kamp, aldrig at give op og kæmpe til det sidste. I år blev det John Jørgensen. I indstillingen lagde formanden Janni Andreassen vægt på Johns kampgejst i den netop afsluttede sæson, den store træningsindsats og som holdleder for ungdomsholdet og dets flotte resultat.

John, årets fighter Seniorernes klubmesterskaber fik også en spændende afgørelse, især i doublen,. Her stod 3 par fuldstændig lige, både i sæt og indbyrdes kampe, så man blev enige om, at alle 3 par blev mestre. Ellers skulle der have været lodtrækning eller omspil, og det var der ingen, der var interesseret i. Næste år må man nok tælle bolde i de enkelte sæt for ikke at komme ud i det samme igen. I single A blev klubmester Jan Thor Hansen. B-rækken

FM mestre, ungdom

blev vundet af Kasper Kristiansen, C- rækken af Jens Sørensen. Årets fighter Sædvanen tro uddeles Torben Jensens mindepokal, som er skænket af Sparekassen Faaborg, til ”årets fighter”. Vandrepokalen skal efter Torbens families ønske gå til "Årets Fighter" i Højby

Det skal lige nævnes at John også modtog Højby S&G's legat på kr. 1.000,- i forbindelse med hovedforeningens generalforsamling i marts måned for sin indsats i bl.a. ungdomsafdelingen. Med venlig hilsen / Best Regards Højby S&G Bordtennis Janni Andreassen og John Jørgensen 28 91 11 46

Helene med vandrepokalen fra Bordtennisexperterne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten Sporten Sporten Nyt fra skytterne

Af Michael Krohn Larsen

Afslutning Torsdag d. 16 april 2015 havde klubben afslutning på indendørssæsonen 2014/2015. Rigtig mange medlemmer samt ders familie havde sat hinanden stævne denne aften, som bød på mange gode skydninger, og ikke mindre end 2 omskydninger i lokalmesterskabet. . I børnegruppen var det Sofie mod Emil, og der skulle hele 4 skud til, før Sofie vandt Guld : Sofie Sølv : Emil Bronze : Thobias På voksensiden var det en gentagelse af flere års skydning, nemlig Bo mod Henning. Mange skud senere vandt Bo. Stort tillykke til de 2 lokalmestre! Guld : Bo Sølv : Henning Bronze : Nicolaj Skydning i Bullerup Igen i år har Højby Skytteforening indgået et samarbejde med Bullerup Skyttekreds om brug af deres baner på Seden strand.

Der vil være mulighed for at skyde med cal22 på 50 m, og cal6,5X55 på 200 m. Ligeledes kan der skydes med pistol på 25 m samt duelskydning. Klubben vil prøve at stille pulje- samt terrænskydnings hold, således at nye som gamle skytter kan komme rundt i danmark til div. stævner. Husk ingen skydning før tilmelding ved Michael Larsen tlf 27 88 22 00/27 11 96 93..

under hele koncerten, som spilles under ledelse af dirigent Michael Thrane og et 30 mand stort brassband. Der vil ligeledes være 30 sangere fra

Faaborg Koret, som vil uropføre mange af Carl Nielsens sange i dette arrangement

Højby går skyttemarch Den verdensberømte komponist Carl Nielsen, som har skrevet melodien til Højby Skyttemarch, kan i år fejre sin 150 års fødselsdag. Dagen vil blive markeret med en stor gratis koncert i Bramstrup Musiklade

Henning, Bo og Nicolai

Søndag d. 31 maj 2015 kl. 15.00 Dørene åbnes kl 14.30 Højby Skytteforening vil som en del af vores 150 års jubilæum gå faneindmarch til netop Højby Skyttemarch på dagen samt stå fanevagt

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74

Thobias, Sofie og Emil 40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Sporten Sporten Sporten Af Bettina Lodberg-Jakobsen.

Gymnastikafdelingen Tak for en fantastisk sæson! Sæson 2014/2015 er slut og gymnastik, trampolin og volley holder en velfortjent pause efter en skøn sæson med fuld fart på. Lørdag d. 18. april sluttede vi af med vores lokalopvisning. Hallen var fyldt med glade og forventningsfulde tilskuere, og alle vores gymnaster var på gulvet i løbet af dagen for at vise, hvad de havde lært i løbet af sæsonen. Det var nogle flotte og spændende opvisninger. Aktiviteter efter sæsonafslutningen: Selvom sæsonen er slut for de fleste af vores hold, er der hold der fortsætter træningen. Dette gælder følgende hold:

Af Bodil Lund

Åben spring, træning for børn - aldersgruppe 8 år og op Der kræves ingen kvalifikationer, du skal blot kunne lide at springe. Mandag kl. 17-18.30 i Hal 1/Multihallen. Pris: 20 kr. pr. gang, medbringes i kontanter. Trampolin konkurrence Mandag kl 18-20 og onsdag kl. 17.45-19.45 i Hal 1. Pris: 250 kr. Bodytoning Onsdag kl. 18.30-19.45 i Hal 1. Pris: 250 kr.

Hvad får man for en tyver ?

Man får 5½ times underholdning i Højbyhallen. Her skal lyde en stor tak til Højby S. og G. gymnastikafdelingen for en fantastisk dag med gymnastikopvisning. Det var en fornøjelse at se små børn med deres forældre, drenge, piger, unge, mænd og ”gamle” fremvise,

42

Herreholdet Mandag kl. 20-22 i Hal 1/ Multihallen. Pris: 250 kr.

hvad de har arbejdet med hele vinteren. De udstrålede en iver, for at gøre sig umage. Og det gjorde alle de frivillige instruktører og hjælpere også. Publikum sørgede for stemningen. Jeg var meget glad , da jeg gik hjem. Tænk, hvad Højby kan byde ind med! Bodil Lund

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Mix volley Onsdag kl. 19-21 i Hal 2 eller udenfor, hvis vejret tillader det. Pris: 250 kr. Zumba Onsdag kl. 19-20 i Multihallen. Pris: 250 kr. Rope skipping - øvede og konkurrence Tirsdag kl. 18-20.30 på friskolen. Pris: 250 kr. Tilmelding til de forskellige hold kan ske på vores hjemmeside: http://www.hojby-sg.dk/ Selvom denne sæson kun lige er endt, er vi allerede nu i gang med at planlægge næste sæson.

Det endelige program er ikke færdigt endnu, men du kan holde dig opdateret på vores hjemmeside. Tilmelding til de forskellige hold åbner lørdag i uge 33. Næste sæson starter i uge 36. Til slut vil jeg ønske alle en skøn og forhåbentlig solfyldt sommer. Vi glæder os til at ser jer igen i den nye sæson. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen


Sporten Sporten Sporten Fynske unge viser trenden i dansk spring- og rytmegymnastik i udlandet

Lørdag den 18. april summede Højby Hallerne af liv. Godt 1.100 tilskuer overværede året lokalopvisning opført af Højby S&G. En af året populæreste indslag var opvisningshowet med Højby Junior Mix, som til sommer har en udlandsrejse til Kroatien på planen Højby Junior Mix er et fynsk opvisningshold med 20 piger og 22 drenge - alle meget dygtige udtagne spring- og rytmegymnaster i alderen 13-17 år. Holdet har trænet 2 til 4 timer hver uge, enten i Højby Hallerne eller i nogle af de ret avancerede springcentrer som findes på Fyn. Nu er hovedsæsonen slut og kun rejseholdet fortsætter træningen frem til rejsen i uge 28. Holdet har qua dets høje niveau, i denne sæson været inviteret som gæstehold ved flere forskellige idrætsforeningers opvisninger Samt DGI´s forårsopvisninger fortæller Jesper B. Steffensen, tidligere elev på Vej-

strup Gymnastikefterskole, instruktøransvarlig i Højby S&G samt én af Junior Mix holdets 6 trænere. I uge 28 tager hovedparten af holdets gymnaster på en gymnastik-rejse i Kroatien. Her skal gymnasterne repræsentere Danmark og dansk spring- og rytmegymnastik ved at gennemføre 4 opvisningsshows, vise hvordan man organiserer og laver idræt i Danmark, samt afholde 2 åbne spring- og rytmeworkshops, samt gennemføre et arrangement i samarbejde med turistbureauet i byen Pula fortsætter Casper Glerup, som ligeledes er tidligere elev på Vejstrup Gymnastikefterskole og én af Junior Mix holdets 6 trænere. Pernille Wulff Greve Andersen, tidligere elev på Bernstoffminde Idræftsefterskole og én af Junior Mix holdets kvindelige trænere anerkender udfordringen; men også grundlaget for udvikling, at for mange af gymnasterne, er denne tur den første længere

rejse langt hjemmefra uden deres forældre. Holdet rejser i bus og medbringer 2 chauffører, 6 trænere, samtlige gymnastikredskaber og lydanlæg til opvisningerne tilføjer Pernille. For at reducere gymnasternes egenbetaling til turen, har der været gjort et stort fundraising arbejde og holdet har modtaget kontante sponsorater fra Schneider Electric, Vejstup, Spar Nord Fonden, Højby S&G samt Tømrermester Bjørk. Men derudover har gymnasterne selv været rundt hos private forretningsdrivende i deres egne lokalområder – de fleste er fra Højby, Årslev, Tarup, Rolfsted, Fraugde, Holluf og Hjallese – og samlet gevinster ind til en traditionel tombola samt en spetakulær salto konkurrence ved lokalopvisningen. Mere end 300 gevinster var i spil, heriblandt et gavekort på 2.000,- til et indkøbscenter i Odense City fra en anonym giver, minucruises, weekendophold, et

væld af gavekort til tøj-, sko-, musik-, dagligvarebutikker, en DJ og meget andet. En hel fantastisk indsats af gymnasterne og en meget velvillig indstilling hos sponsorer og lokale forretningsdrivende forklarer holdets mand på fondraisingen Ole Kjær, som selv har 2 børn, der er gymnaster på rejseholdet. Anna Jørgensen, formand for Højby S&G tilføjer, at Fyn kan være stolte af sådan et hold, som nu tager trenden i dansk spring- og rytmegymnastik med ud i verden. De mange aktiviter kan kun lykkes ved frivillig indsats. Frivillige er altafgørende for en forening som vores, og vi kan altid bruge alle former for frivillige. Sidste chance for at se opvisningsshowet med Højby Junior Mix på dansk grund er i Nr. Broby den 30 marts samt den 13 juni i Højby/Allerup.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Sporten Sporten Sporten Er du klar til spring, rytmer, sjov og konkurrencer Så kom med på vores gymnastikskole i Højby den 2931. juli kl. 9-15.00 Har du lyst til at blive bedre til gymnastik, lege, spring på måtte og trampolin, lave flikflak, salto og serie til musik? I sommerferien åbner vi hallen i Højby for spring og fede rytmer, hvor du kan opleve rigtig meget sammen med dine venner - og møde nye venner, der også synes, at gymnastik er rigtig sjovt. Vi skal bruge kroppen, lege og ha’ det rigtig sjovt. Vi lover, at der bliver fart over feltet, så du sover godt om natten. Alle kan være med uanset om man er øvet eller

44

ikke har lavet gymnastik før. Vi har friske og dygtige instruktører, der står klar til at give dig og en masse andre drenge/piger på samme alder en sjov og anderledes ferieoplevelse. Programmet vil være spækket med gymnastik, spring, leg, sjov, konkurrencer og mon ikke også, der bliver en overraskelse under vejs. Lyder det som noget for dig? - så skynd dig at tilmelde dig! I, som forældre, kan føle jer helt trygge ved at tilmelde jeres barn på DGI’s gymnastikskole. De dygtige og kvalificerede instruktører og hjælpere står nemlig klar til at give jeres barn 3 oplevel-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

sesrige dage med masser af gymnastik, mens I selv er på arbejde. Hvad får jeg? Prisen er 450 kr. inkl. sund frokost, forfriskninger formiddag og eftermiddag, drikkedunk, diplom og en t-shirt, som fåes i følgende størrelse: Mål: B = under ærmet og rundt om livet L= fra skulder og ned 4-6 år (B: 74 - L: 51) 8-10 år (B: 88 - L: 58) 12-14 år (B: 96 - L: 66) Small (B: 100 - L: 70) Husk tøj til både ude- og indeaktiviteter.

Tilmelding og yderligere information: https://www.dgi. dk/201516556005 Tilmeldingsstart: Den 1. marts. Sidste frist for tilmelding: Den 15. juli. Max. antal deltagere: 70. Deltagerne bliver optaget i den rækkefølge betalingerne modtages. Spørgsmål: Højby S&G - Gymnastik Jesper Steffensen mail: jesper.b.steffensen@gmail. com DGI Fyn Camilla Hinding Tlf: 79 40 46 06 Mail: camilla.hinding@dgi.dk.


Sporten Sporten Sporten Af Lone Videsen

Har du tid og lyst til at blive instruktør i Højby Fitness? Vi søger 2 modne instruktører til centret med start i august 2015. Kan du sige ja til • Jeg har lyst til at indgå i et team af frivillige instruktører i Højby Fitness • Jeg er glad for træning • Jeg har lyst til at møde en masse glade medlemmer • Jeg er god til at snakke med nye mennesker • Jeg er udadvendt, glad og smilende • Jeg kan tage ansvar

Så er du måske lige den instruktør, vi leder efter. Som instruktør vil du have vagt en gang om ugen i hverdagen fra kl. 17.00 – 19.00. Er du interesseret i at blive instruktør, så kontakt vores formand Lone Videsen, fm@hojby-fitness.dk Hilsen Højby Fitness

Ingen instruktører i sommerferien i Højby Fitness Højby Fitness er åben i sommerferien for træning. Men der vil ikke være instruktør i centret fra den 29. juni til og med den 12. august. Har du behov for at kontakte os, er du velkommen til at skrive mail til Lone på fm@ hojby-fitness.dk. Du må dog regne med længere svartider i sommerferien.

Hold øje med vores hjemmeside og facebook side, hvor vi løbende skriver informationer. Højby Fitness ønsker alle en god sommer

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

45


Sporten Sporten Sporten Af Lone Holm Müller

Efterlysning! Fodboldafdelingen søger pr. 1. august trænere til følgende hold: U5/6 - piger og drenge U7 - drenge U11 - drenge U14 - drenge U14 - piger Senior herre - Serie 5 Herudover søger vi ungdomsassistenter fra 13 år og opefter. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Formand: Michael Gervig, tlf. 60 12 63 21, mail: gervigmichael@hotmail.com Børn- og Ungekontakt: Jonas Hempler, tlf. 53 63 14 89, mail: jonashempler@gmail.com Henning Pedersen, tlf. 60 23 90 65, mail: henningp42@gmail.com

Sæt x i kalenderen den 27. juni 2015 Fodboldafdelingen holder sommerafslutning for Ungdomsafdelingen.

Tjek også vores Facebookside hvor info løbende lægges på.

Invitation og program sendes via mail til medlemmerne.

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk 46

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

LEJ ET PARTYTELT PÅ 18, 36 eller 54m2, eller en VIP TOILETVOGN OG STØT UNGDOMSARBEJDET I HØJBY S&G Nu kan alle private og foreninger leje et partytelt af Sponsorudvalget ved Højby S&G.

For bookning af telt kontakt Bjarne Frimann Tlf. 20 32 62 36 Mail. bjfrimann@webspeed.dk


Sporten Sporten Sporten Af Michael Jensen

Af Steen Syrak

Nyt fra tennisafdelingen Tennissæsonen er godt i gang. På grund af vejret og en stor indsats fra medlemmerne kunne vi i år åbne banerne den 21. april. Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, der har hjulpet os med at klargøre banerne. Der er på nuværende tidspunkt ved at komme gang i DGI´s 2-mands turnering, hvor vi har 5 hold tilmeldt. Ligeledes begynder de indledende kampe i vort årlige klubmesterskab, hvor vi i år kan glæde os over rigtig mange tilmeldinger. Der er finaler i klubmesterskabet søndag d. 6. september, hvor der skal afvikles mange semifinale/finalekampe. Vi håber, at der vil møde rigtig mange medlemmer op, så vi kan få en festlig finaledag. På grund af DGI-turneringen og klubmesterskabskampene bliver der nok lidt ekstra pres på banerne i det næste stykke tid - Men vi har stadig plads til flere medlemmer!

Så skulle du have lyst til at prøve denne herlige udendørssport, kan du ringe til kasserer Michael Jensen, tlf. 23 43 33 31. Træning Hver onsdag i maj og juni kl. 19-20 er der begyndertræning for seniorer. Har du lyst til at lære de grundlæggende slag i tennis, så mød op eller kontakt vores træner Søren Lund på tlf. 40 33 27 08 Doubleaften Som de tidligere år holder vi doubleaften hver anden torsdag fra kl. 19.00. I år er det i alle lige uger. Doubleaftenerne fortsætter så længe vejret er med os - normalt til omkring d. 1/9 - dog afbrudt af sommerferien. Kom og vær med - alle niveauer er velkommen, og du behøver ikke at have en makker med. God sommer - og jeg håber vi ses på tennisbanerne! Michael Jensen Kasserer

Budo Graduering for junior/senior bliver afholdt tirsdag den 16.juni. kl. 19.00.

Tirsdag den 1.september & torsdag den 3.september til normal tid.

Sommerafslutning for medlemmer: torsdag den 18.juni. Dette afholdes som et ’lukket arrangement’, kun for medlemmer. Her vil der blive hygget med pølser og brød, og evt. kage, hvis en af instruktørerne eller en af de voksne seniorer har tid og lyst. Vi starter op igen i uge 36:

I den nye sæson har vi Multihallen om torsdagen fra kl. 18.00. Nærmere oplysninger herom. Ellers vil vi ønske vores medlemmer og deres familie en god sommer. Hilsen Bestyrelsen

Højby Hallerne udvider med redskabsrum Af Jakob Kristensen

Højby S&G har igennem længere tid ønsket sig en bedre opbevaring af gymnastik- og budomåtter. Både for at skåne måtterne, når de ikke bruges, og for at undgå potentielt farlige situationer, hvis der leges på måtterne udenfor træningstiden i Multihallen. Højby S&G har fået 175.000 kr. fra forstadspuljen i

Odense Kommune, og sammenlagt med egne midler, påbegynder vi at bygge et redskabsrum med direkte adgang fra Multihallen. Byggeriet planlægges til at være færdigt til efteråret. Med venlig hilsen Jakob Kristensen Formand Højby S&G

Deadline for indlæg til Højby Nyt? En del af dem, som skriver indlæg til Højby Nyt, modtager en uge før deadline en påmindelse på mail. – Er du også interesseret i at få en sådan, kan du sende en mail til hhk@klintnet.dk Du kan også se deadline i bladet på side 2 eller på vores hjemmeside ved at kalde www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

47


Sporten Sporten Sporten Af Louise Ostenfeldt Henriksen

Håndbold U6-U8 Mini-Håndboldskole i Højby

Hej alle piger og drenge i Højby og omegn – så er det blevet tid til at tilmelde sig årets mest spændende, sjove og lærerige håndboldfest, nemlig U6-U8 Mini-Håndboldskolen 2015. Mini-Håndboldskolen løber af stablen i weekenden d. 15/8-16/8. Der vil være fokus på håndboldtræning blandet med en masse sjov og leg. Der vil blive vekslet mellem at være i hallen og udenfor, hvor der også vil være mulighed for at prøve kræfter med spillet på græs og i sandet på en af Højbys to strandhåndboldbaner. Tilmelding kan ske via Dansk Håndbold Forbund (DHF SKUM mini håndboldskole): http://skole.dhf.dk/ Map/MapChoise.aspx Prisen for Mini-Håndboldskolen er 395 kr. OBS! For deltagere i årets Mini-Håndboldskole er der 100 kr rabat i kontingent for sæson 2015/2016 i Højby S&G Håndbold. For disse penge får man ud48

over en masse spændende håndboldtræning også;: • Frokost (et sundt måltid til middag) samt frugt og saft i pauserne • Puma spillertrøje • Puma spillershorts • Select Håndbold • Select Drikkedunk • Håndboldskole Diplom og naturligvis en masse nye venner og veninder. U6-U8 Mini-Håndboldskolen starter begge dage (lørdag d. 15/8 og søndag d. 16/8) kl. 10 og slutter kl. 15. De årgange, der kan tilmeldes er U8 (2007/2008) og U6 (2009/2010). Gældende for sæsonen 2015/2016. Højby S&G Håndbold glæder sig til at byde nye og gamle ansigter velkommen til året Mini-Håndboldskole.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Nyt fra dameafdelingen Fynsserien sikret til næste sæson Højbys førstehold sikrede deres plads i Fynsserien til næste sæson, efter at forårets kampe bød på mere modstand end forventet. Med en hård start i Fynsserien efter jul tog det et stykke tid, inden damerne fandt deres ståsted og niveau igen. Oprykningen til fynsserien samtidig med en sammenlægning af U18 pigerne og seniordamerne bød på flere udfordringer, end de fleste havde ventet. Førsteholdet fik dog fat igen og fik hevet nogle sejre hjem. Det betød, at de ender på en 8. plads ud af 12, og de er dermed sikre på en plads i fynsserien til næste sæson. I denne sammenhæng er der sket en rokade i trænerblokken. Claus Elgaard har overtaget styring for førsteholdet som cheftræner, og Svend Erik Pedersen træder lidt tilbage. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til SV for mange gode sæsoner som førsteholdets træner. Flot 3. plads til 2. holdet Damernes andethold spillede en flot halvsæson i serie 3 med flere flotte sejre. Deres kampgejst holdt til det sidste, og de endte på en rigtig flot 3. plads, med blot et par enkelte point op til første- og andenpladsen. Efter den lidt hårde start på forårets halvsæsonen med nederlag i de første par kampe fik de endeligt fat i den lange ende og kæmpede stødt deres vej op til top 3. Tillykke med den flotte plads herfra.

Damerne til DM Efter den flotte sejr i serie 1 før jul bød april derfor på en invitation til at spille DM for serie 1 i Svendborg. Efter en lettere rusten start om lørdagen som resulterede i to nederlag og én uafgjort, vidste damerne førstehold, at de var nødt til at oppe sig, hvis de skulle sikre sig en plads i top 3. Det viste sig at lykkes, og med to gode sejre om søndagen sikrede damerne sig en 3. plads. Klar til sommerstævner Damerne er for alvor kommet tilbage på banen efter et par stille år med tilmelding til hele 3 sommerstævner. Der bliver lagt ud med deltagelse i Strandhåndboldstævnet i Kerteminde den 30. maj. Derefter går turen til Øster Hæsinge stævnet i Faaborg 5.-7. juni som del af et mixhold med herrerne. Til sidst følger damerne i klubbens traditionelle fodspor og vender tilbage til Neumunster til det årlige stævne, som i år løber af stablen d. 20.-21. juni.

Støt vore annoncører! – De støtter os!


Sporten Sporten Sporten Af Lone Hansen

U14/U16 Håndboldstævne med Smyril line på Færøerne, påsken 2015

Deltagere: Kolle, Ole, Carsten, John, Oliver, Steffen, Mads, Nicklas, Jeppe, Jacob, Daniel, Gustav, Adam, og Christian, Anton, Noel, Lauritz, Lommer, Martin, Victor, Mikkel, Emil og Anders, samt et par forældre.

vandfald med en indsø. Og Færøernes højeste vandfald Fossa ved Langasandur, hvor vandet bliver blæst opad, når naturen stormer. Og Tjørnuvik med den sorte strand, og med udsigt til Trolden og Kællingen ude i vandet.

Vi tog af sted med bus fra Højby lørdag formiddag. Efter diverse pauser med indtag af hjemmebagte kager og forskellige aktiviteter på rastepladser, som heldigvis endte uden skader, endte vi 4 timer senere i Hirtshals, hvor vi skulle med skibet Norrena til Thorshavn.

Vi spiste aftensmad forskellige steder i Thorshavn, steder der ikke var påskelukket,. Drengene endte ved vandet, hvor de fik forskellige skrammer, men pyt, det var jo de sidste timer. En af pigerne fra holdet ved Viborg var en tur på skadestuen med en skadet tommelfinger, men nåede Norrona i sidste øjeblik.

Vi blev indkvarteret i couchetter på dæk 2, og der blev slæbt kufferter m.m. Hurtigt stod det klart, at drengene ikke var de eneste, som skulle til Håndboldstævne. Et U14 pige hold fra Rødkærsbro IF, tæt på Viborg, skulle også med, og så så vi ikke meget mere til drengene. Der var også to hold fra efterskolen Klintsøgaard på Sjælland, men dem så vi ikke meget til. Overfarten varede til mandag morgen ca kl. 6. Der blev handlet solbriller, slik m.m., sat hår, hygget i couchetterne med op til 15 – 20 drenge/piger per kahyt, badet i poolen, spillet rigtig meget bold på boldbanen og ellers spillet kortspillet Casino af dem, der ikke var teenagere længere. Maden ombord var der rigeligt af, og ligesom den ville være lavet derhjemme. En del var ramt af søsyge, men var alligevel meget aktive socialt. Efter ankomsten til Thorshavn tog vi lokalbusser til skolen, ad flere gange, og

blev indkvarteret på Højvik skolen i klasseværelser. Hele skolen virkede som indkvartering, også for de færøske hold. Vi mødte Morten og Claus, som var danskere, men bosiddende på Færøerne. Morten og Claus var virkelig håndboldens mænd og et kup for Færøerne og deres håndbold. Vi startede rask ud mandag med en tur med en 12 personers speedbåd med 2 x 300 hk. Vi rundede en ø, Nolsoy, udenfor havnen, var tæt på klipperne og havde en fart af 120 km i timen, mens der var flest omdrejninger. Alle syntes, det var en spændende oplevelse. U16 havde første kamp mandag aften kl. 20.45. Tirsdag havde de 4 kampe fra tidlig morgen. U14 havde først kampe fra tirsdag. Samlet set blev der kæmpet virkelig hårdt for målene, men det gjorde de andre også, og resultaterne endte til modstandernes fordel.

domkirke som der blev kigget på, og drengene klatrede ved fjeldet, hvor fårene også græssede. Onsdag var der finaler. Der var inviteret danske dommere med for at dømme, og Kolle blev der også trukket på. Kampene var intense, og der blev gået til den. Sejren gik både på U14 og U16 siden til færøske hold. Om aftenen var der musik og socialt samvær, også med håndbold i hallen. Torsdag blev der pakket sammen, gjort rent og så var der i fællesskab bustur, hvor vi besøgte forskellige steder på Færøerne, som er gamle Vulkanøer, på en 4 timers bustur. Vi så Saksun, et flot

Overfarten har indtil nu været med mindre søsyge, og drenge som er i Teen rummet, hvor de spiller PS4 spil og fikser PS4’er, hvor gamle stik har sat sig fast. Flere har prøvet hot tubs med varmt havvand, været i poolen eller fået sat hår i couchetterne. Vi mangler endnu en nat på skibet, inden vi når Hirtshals, og hvor mange gange de skal kaldes til ro senere vil vise sig, men alt i alt har det være en super god og meget social anlagt tur.

Om eftermiddagen onsdag tog vi lokalbussen på en kort tur til byen Kirkjubøuer, hvor der lå en 500 år gammel

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

49


Sporten Sporten Sporten Af Leo Sørensen

Badminton

Så er sæsonen 2014/2015 forbi. Det blev en sæson med mange gode oplevelser og gode resultater. Vi kom godt i gang i september 2014, hvor vi fik tilmeldt følgende hold: Serie 2 Senior Herre B Veteran 40-45 Herre A Veteran 40-45 C Her blev resultaterne til fulde indfriet. Vores serie 2 hold rykker op i serie 1. Senior Herre B ligger i bedste halvdel, Veteran 40+ Herre samt Veteran 40C+ blev placeret i dårligste halvdel. Vi tilmeldte også tre U15 hold, hvor vi fik en 2. plads og to 3. pladser. Sæsonen blev afsluttet med en klubmesterskabsturnering og en Monrad turnering for vore yngste spillere. Se vinderne på vores hjemmeside: http://hojby-sg.dk. Sidste aktivitet vi havde, var vores afslutningsstævne mandag den 27. april, hvor vi spillede om rødvin til de vindende hold.

Det blev en lidt anderledes aften end sædvanlig. Man fandt sin makker ved lodtrækning, så det var lidt andre konstellationer, end vi plejer. Ikke nødvendigvis retfærdig, men det var jo også kun for sjov. Der blev gået til den på alle banerne. Vi var i år 28 tilmeldte, hvilket var på linje med sidste år, men vi ville gerne være lidt flere. Der var 8-10 spillere på hver bane, som spillede en hel turnering på den udpegede bane, hvilket gav 3 par, et par på hver bane, som kunne gå hjem med hver 2 fl. vin. Jeg håber de nyder den! Vinderne blev: Bane 2 Pernille og Stefan samt Elin og Allan Bane 3 Bjarne og Ove Bane 5 John og Nicolai T. Tillykke med præmierne. Vi starter igen d. 17. august, og der kommer som sædvanlig en reminder til alle vore medlemmer. Vi glæder os til at se jer.

Blikkenslager-arbejde Vi udfører alle former for tag- og facadebeklædning i kvalitetsmaterialer, som Zink, Kobber og Skifer, med over 20 års erfaring har vi prøvet det meste og har stor erfaring i Karnapper, Kviste, Spir og Tårndækning. Nye tagrender. Få tagrender monteret og leveret af en fagmand, det betaler sig. Alt i reparation og nyudførelse.

Thomas K. Dujardin Højbyvej 56, 5260 Odense S. Mobil 42 40 80 27 www.blikker.dk mail@korterman-blikkenslager.dk

50

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk - murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –


Aktivitetskalender Fredag d. 22. maj. Højby S&G. Vinsmagning - jubilæumsvin SuperBrugsen, kl. 14-18. Søndag d. 24. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 25. maj. Højby Kirke. Fynsk Pigrimsvandring. Højby Kirke, kl. 10.30. Tirsdag d. 26. maj. Højbylund Ældreklub. Åbent hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 12-16. Fredag d. 29. maj. Højby Seniorforening. Udflugt. Aldi, kl. 10 Lørdag d. 30. maj. Højby Kirke Dåbsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Rudolf Steiner-Skolen. Sommerfest. Lindvedvej 64, kl. 10-15. Søndag d. 31. maj. Højby Kirke Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Carl Nielsen Koncert. Bramstrup Musiklade, kl. 15. Mandag d. 1. juni. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12.

Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 2. juni Højbylund Ældreklub. Åbent hus, kl. 10-12. Banko, kl. 13-16. Foreningen Bakkegaarden. Fernisering: . Julie Brun Hansen. Bakkegaarden, kl. 16.30-18. Højby Sundhedscenter. Foredrag. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19-22 Torsdag d. 4. juni. Højby Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Sognehuset, kl. 19. Søndag d. 7. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 8. juni. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Grillfest, kl. 12-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 9. juni. Højbylund Ældreklub. Åbent hus, kl. 10-12. Bjergbankens Cabaret. Kl. 13-16. Højby Sundhedscenter. Foredrag. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19-21

Torsdag d. 11. juni. Højby Sundhedscenter. Meditation. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19-21

Søndag d. 12. juli. Højby Kirke. Aftengudstjeneste. Højby Kirke, kl. 19.30.

Lørdag d. 13. juni. www.klovneløb.dk Klovneløb. Højby Hallerne, kl. 10.45.

Søndag d. 19. juli. Højby Kirke. Morgengudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30.

Søndag d. 14. juni. Højby Kirke. Sogneudflugt, ingen gudstjeneste.

Søndag d. 26. juli. Højby Kirke. Morgengudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30.

Tirsdag d. 16. juni. Højbylund Ældreklub. Åbent hus, kl. 10-12. Banko, kl. 13-16.

Søndag d. 2. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 21. juni. Højby Kirke Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 4. august. Højbylund Ældreklub. Åbent hus, kl. 10-12. Tøjdemonstration, kl. 13-16.

Mandag d. 22. juni. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Søndag d. 9. august. Højby Kirke. Morgengudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30.

Tirsdag d. 23. juni. Højbylund Ældreklub. Åbent hus, kl. 10-12. Politiforedrag, kl. 13-16. Søndag d. 28. juni. Højby Kirke. Aftengudstjeneste. Højby Kirke, kl. 19.30. Søndag d. 5. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste og efterfølgende sommergrillfest. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 11. august. Højbylund Ældreklub. Åbent hus, kl. 10-12. Banko, kl. 13-16. Lørdag d. 15. august. Markedsdag. Hollufgårdsvej 1, kl. 10-16. Søndag d. 16. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Vi ønsker alle vore læsere, annoncører og bidragsydere til vort blad, HøjbyNyt, en rigtig god sommer med mange gode oplevelser, varmt vejr og gode hyggestunder med familie og venner!

Team Højbynyt www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

51


52

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk