Højby Nyt 2017 1

Page 1

ÅRGANG 26

NR. 1

JANUAR 2017

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad: S. 2: Højbynyt jubilæum S. 3 og 5: Aktuelt S. 4: Sundhedscenter S. 6: Bibliotek S. 7, 8, 9: Spejderne S. 10: Gadekærets Venner S. 11: Højby Bridgeklub S. 12: Højby Skole S. 13: Højby Friskole S. 14, 15: Café Bakkegården S. 16, 17: Sponsorudvalget S. 18, 19: Seniorforeningen S. 20: Foredragsforeningen S. 21: Kirken S. 22, 23: Lokalhistorisk Arkiv S. 24: Højby Jagtforening S. 25-29: Sporten S. 30: Højbylund Ældreklub S. 31: Aktivitetskalender

Fra kunstudstillingen på Højby Friskole HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Højby Nyt 25 år – 175 udgivelser Et lokalblad som, bortset fra selve trykningen, har bestået i 25 år udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft, hører vist til sjældenhederne. Under alle omstændigheder vil vi hermed gerne gøre opmærksom på begivenheden, og vi, der er med i den daglige drift af bladet, er ret stolte af bladet. Først lidt i historie Med god hjælp fra Paul Georg, Lokalhistorisk Arkiv, er det lykkedes at lave en oversigt over de tidligere lokalblade i Højby: Den 25.7.1984 udkom ”Højby-Posten” som det første blad i Højby. Manden bag ideen var Erling Holst, der startede et miniblad i Ålborg. Siden bredte projektet sig til hele Jylland, Sjælland og Fyn, hvor der fra starten blev omdelt til ca. 1500 husstande i Højby. Udgiver og tryk: Fynbo-Tryk. I 1985 hed bladet ”Lokalavisen for Højby”. Udgiver og tryk: Lokalavisen Aps.

I 1986 hed bladet Højby Beboerblad, der alene blev udgivet af Højby Beboerskole. I august 1989 startede Højby Avisen, der under ledelse af Højby Beboerskole (Højby Samvirke), blev udgivet af foreninger og institutioner i Højby. Med udgangen af 1991 ophørte Samvirket, men en del af ledelsen for Samvirket inviterede i januar 1992 lokale foreninger/grupper til et møde for at drøfte fremtiden og hvilke arbejdsområder, der evt. kunne fortsætte. Som en udløber heraf mødtes repræsentanter for Højby Bibliotek (dengang Biblioteksbutikken), Ungdomsskolen, Højby Skole og Højby S&G, og resultatet heraf blev, at der forsøgsvis skulle udgives 3 numre i løbet af foråret 1992 med første udgivelse d. 15.3.1992. Bladet skulle lyde navnet ”Højby Nyt” og udkom i 2000 eksemplarer, første nummer var på 12 sider og blev lavet manuelt uden computere.

Indholdet i Højby Nyt var/ er: • Indlæg fra lokale foreninger (ingen redaktionelle indlæg) • Indlæg fra beboere og erhvervsdrivende • Aktivitetskalender • Annoncer, primært fra lokale erhvervsdrivende. Udgangspunkt for bladet var /er, at det udelukkende skal drives ved hjælp af frivillig, lokal arbejdskraft, da det vurderedes at være det mest bæredygtige på langt sigt, og det er vel også hermed bevist. Efter forsøgsperioden blev samarbejdet mere formaliseret med 7 foreninger/institutioner som økonomiske garanter for driften af bladet. Herefter fulgte vedtægter for samarbejdet, repræsentantskab og forretningsudvalg, og senere, da omsætningen steg, blev Højby Nyt momsregistreret.

Status Efter 25 år er der nu udkommet 175 numre af bladet, og 175 gange har ca. 40 lokale borgere været i gang med at få indlæg og annoncer samlet til et blad og få dette distribueret til alle husstande i Højby, Lindved, Allerup og Thorup. Indsatsen er forskellig for at tegne annoncer, lave layout, lave regnskab og omdele bladet, men alles arbejde er vigtigt og afgørende for bladet eksistens, og der bringes hermed en stor tak til alle. I dag udkommer bladet i 2500 eksemplarer, og sidetallet er for det meste på 40 sider. Annoncer og layout fremstilles i dag med moderne teknik, og takket være den teknologiske udvikling får vi i dag trykt bladet i 4 farver til en rimelig pris, som dog løbende forfølges. Rent økonomisk er udgangspunktet, at bladet skal hvile i sig selv. I de første år måtte de 7 foreninger/institutioner bag bladet yde et årligt tilskud til driften, men takket være loyale annoncører og frivillige bidrag har vi nu

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 26

NR. 1

20.-21. JANUAR 2017

BLAD NR. 175

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: Kosmos Grafisk, Odense. wwwkosmosgrafisk.dk. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris: Kr. 2,00 pr. spalte mm. 4 farvetillæg: kr. 900. Enkeltfarvetillæg: kr. 300. Alle priser er excl. moms. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2017: Så tidligt som muligt og senest: 24. februar ......... udkommer 10.-11. marts. 12. april ..............udkommer 28. - 29 april 24. maj udkommer 9. - 10. juni


Aktuelt en fornuftig arbejdskapital, og Højby Nyt har siden 2004 doneret penge til lokale foreninger til forskellige formål. Der bliver således årligt uddelt kr. 30-50.000, afhængigt af omfanget af ansøgninger. Der er med udgangen af 2016 i alt uddelt midler for kr. 409.037 til 45 formål. Derfor skal der også bringes en tak til vores annoncører samt til de mange, som yder et frivilligt bidrag til bladet. Vi opfatter det som en opmuntring til den frivillige indsats og som en kvittering for, at man er tilfreds med bladet. Vi har som nævnt mange gode annoncører, og mange støtter os for en god sags skyld, men det er vores indtryk, at mange også annoncerer, fordi vi har mange læsere, så derfor også en tak til alle jer læsere. Vores håb er, at bladet er til gavn for dem, som annoncerer, kommer med indlæg og for dem, som læser bladet. Team Højby Nyt Team Højby Nyt er navnet på den gruppe, som tager del i arbejdet omkring redaktion, annoncesalg, økonomi og logistik, og flere af deltagerne

har været med fra starten eller i hvert fald i en lang periode. Der har været udskiftninger undervejs, men der er en stor kontinuitet i gruppen, og det har været rimeligt problemfrit at finde nye aktive. En stor tak til alle nuværende og tidligere medlemmer af Team Højby Nyt for den store indsats. Hjemmeside Som så mange andre har Højby Nyt også en hjemmeside, som kan nås ved www. hbnyt.dk eller www.højbynyt.dk. Her kan man bl.a. • Læse om kommende deadlines og udgivelsesdatoer • Læse tidligere udgivelser af bladet • Aktivitetskalender for aktiviteter indtil næste nummer • Fælleskalender for kommende aktiviteter i Højby • Artikler fra Lokalhistorisk arkiv Til lykke til det frivillige arbejde i Højby, og tak til alle, som interesserer sig for Højby Nyt. På forretningsudvalgets vegne Hans Henning Klint

Ny distriktsleder søges Kræftens Bekæmpelse mangler en person, der vil påtage sig at stå for den årlige landsindsamling i Højby/Lindved området. Næste landsindsamling finder sted søndag den 2. april 2017 fra kl. 10. I Højby/Lindved området

samles der ca. kr. 23.000 ind pr. år. Interesserede bedes kontakte mig på 21 63 28 95, hvorefter jeg vil formidle kontakten videre til kampagneleder Karina Madsen. Birgit Beukel

Allerup Gamle Have Sæsonen 2016 er vel overstået med balance i økonomien og et nogenlunde pænt besøgsantal – sommervejret taget i betragtning. Den store opgave med at skaffe midler til nødvendig vedligeholdelse og forbedringer af haven arbejder bestyrelsen fortsat på. Der er blevet søgt midler hos diverse fonde, og vi håber på et mere positiv udfald end i det forgangne år. Der er oprettet et ”husudvalg” af lokale Allerupbeboere til at forestå vedligeholdelsen af den gamle cafébygning, der jo ikke er i

den bedste stand. Der er ikke hidtil lykkedes at skaffe midler til en istandsættelse af det gamle hus. Vigtige datoer i 2017: Generalforsamling 20/3, arbejdsdage 8/4 og 29/4 samt åbning lørdag den 20/5. Indmeld dig i foreningen og støt haven ved at indbetale på konto 0003882071 (reg. nr. 0828). Årligt kontingent kr. 100,-. Husk navn, adr. og evt. mailadr., så får du automatisk tilsendt vore nyhedsbreve. På bestyrelsens vegne. Johs. Videsen

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Sundheds Center

Højby SundhedsCenter

Højby Sundheds Center

Af Lene Jespersen

Godt nytår til alle vores klienter, kunder og gæster ved vores arrangementer i 2016. Vi er ved årsskiftet 11 behandlere i Centeret og glæder os alle til at hjælpe med div. problemstillinger og input under vores fælles paraply: Sundhed for alle. Glæd dig til den næste minimesse søndag d. 26.3. kl. 10-17. Indkaldelse til generalforsamling d. 27.2. kl. 19 1. Valg af dirigent (som godkender og styrer generalforsamlingen) og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, samt fremlæggelse af næste års budget 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af evt. forslag 6. Debat om foreningens formål, fremtidige udvikling, konkrete initiativer og målsætninger for det kommende år 7. Behandling af indkomne forslag jf. §6, stk.2 8. Valg til bestyrelsen: A. Valg af formand i ulige år. Lene Jespersen modtager genvalg B. Valg af kasserer i lige år C. Evt. valg bestyrelsesmedlemmer D. Valg af revisor 9. Eventuelt Nye behandlere Mit navn er Michael Heckenthaler (48). Jeg er ba. i psykologi og er for tiden i gang med at færdiggøre min uddannelse som psykolog. 4

I min praksis er det selvfølgelig vigtigt for mig at kunne hjælpe mine klienter med deres udfordringer. Men hvad der er endnu vigtigere er at hjælpe mennesker til personlig vækst og at opnå et lykkeligt og fyldestgørende liv. Livet byder på mange op- og nedture. De færreste af os kan gå igennem et helt liv uden at blive udsat for diverse prøvelser, lad det være af psykisk eller fysiologisk karakter. Men livet er for kort til ikke at få det bedste ud af det. Jeg prøver i mine samtaletimer at hjælpe mennesker med at gå på opdagelse i deres eget ’jeg’. I fælleskab finder vi ud af, hvad der er værd at kæmpe for, og hvad man kan komme i ’pyt-lommen’. Psykoterapi skal lindre psykiske udfordringer, men først og fremmest skal den hjælpe med at få ’det gode liv’. Gå ind på hoejby-psykoterapi.dk for yderligere info. Vita Jensen er ny fodplejer pr. 2.1. 2017 Vita's Fodpleje vil være i Højby Sundhedscenter og sørge for, at du får glade fødder at gå hjem på. Jeg har været fodplejer siden 2006 med udekørsel, men jeg har også en klinik på min private bopæl og nu også i Højby Sundhedscenter, hvor jeg vil være fortrinsvis torsdag og fredag fra kl. 9.00. Tidsbestilling vil være nødvendig og kan ske på mobil nr. 61 66 17 31. På gensyn. Vita Jensen www.vitasfodpleje.dk Kundalini yoga v. Liv Hellesen Tirsdag kl. 17-18.30. Start 17.1. (9 gange) Du kan melde dig til hele forløbet eller droppe ind fra gang til gang. Se mere på www.mindfultraining.dk Kundalini betyder ”opmærksomhed”/sjælens energi - og

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

er betegnelsen for den livskraft/livsenergi, som findes i os alle. Det er ikke perfektionisme i den enkelte øvelse – det er sammensætningen af øvelser, der gør forskellen, da hver øvelse øger effekten af den forrige - og du vil bl.a. opnå et mere udholdende nervesystem, bedre fordøjelse og ilt-optag samt hormonel balance, som tilsammen i simple vendinger betyder en bedre basis for det ”lykkelige liv”. Tilmelding: 31 62 00 20 (Liv) eller E-mail: mail@mindfultraining.dk.

Klarsynsaftner v. Anne Marqvar Engelhardt Mandag d. 20.3. og d. 24.4. kl. 19-21 Anne er Clairvoyant og healer og til daglig har hun sin praksis i helseinstituttet i Nyborg. Der vil begge aftner være beskeder fra den åndelige verden. Samt mulighed for, at få svar på egne spørgsmål. Der er indlagt en lille pause, hvor der vil blive serveret kaffe/kage. Det koster 100 kr. Tilmelding er nødvendig til Clairvoyant Anne Marqvar Engelhardt. Mobil: 28 71 53 56.

Meditation med Hemi-sync v. Lene Jespersen Onsdag d. 1.2. og onsdag d. 5.4. kl. 19-21 Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Alt bliver forklaret inden meditationerne, der foregår på engelsk. Hemi-sync balancerer begge hjernehalvdele imens meditationen foregår. Medbring: madras, pude og 100,- pr. gang Tilmelding: 28 60 44 47 (Lene).

Hemi-sync Personal development workshop v. Anja Lysholm Lørdag d. 22.4. kl. 10-18.30 og søndag d. 23.4. kl.9-17.30. Workshoppen henvender sig til dem, der i forvejen har været på den 1. Workshop (The Excursion Workshop) og er altså en fortsættelse af den. Pris: 2200,Tilmelding: 28 60 44 47 (Lene Jespersen) eller energiarbejder@gmail.com.

Vis annoncen og få 50 kr. rabat på din første fodbehandling!


Aktuelt Højby Klovneløb gentager succesen i 2017! Sæt X i kalenderen lørdag d. 10. juni HØJBY Afholder ordinær generalforsamling d. 25. 4. 2017 kl. 19:30 i Superbrugsen.

En løbetur, der giver mening – og midler…..

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder meddelelse om anvendelse af årets resultat. 4. Indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest d.1. 4. 2017. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er John Andersen(ønsker ikke genvalg) Anne Heiede Jacob Vesterløkke Kurt Offesen Valg af suppleant. 6. Eventuelt. Der sælges spisebilletter i Superbrugsen til 50 kr. pr. stk., og der vi være 75 pladser. (Kan købes fra d. 1. 4. 2017). Årsregnskab kan afhentes af medlemmerne i butikken fra d. 1. 4. 2017. Efter generalforsamlingen er der smørrebrød. Forventet afslutning kl. 21:30.

Hollufgårdsvej 10 A www.facebook.com/hojbySundhedsCenter

Bodywrap og hypnoterapi 61363201 Tina Linnebjerg www.tinashypnoseterapi.dk

Enhedsterapi

2866 3500

Finn Lindholm www.finnlindholm.dk

2280 9680

Charlotte Frank www.alternativkost.dk

6166 1731

Vita Jensen www.vitasfodpleje.dk

Ernæring Fodpleje

Healing & Clairvoyance

6060 9109 Maj Jørgensen www.healingogtransformation.dk

Healingsmassage Birgitte Søllested

2462 9533

Hypnoseterapi og Bodywrap 2252 7069

Heidi Lykkegaard www.heidishypnoterapi.dk

Kinesiologi

2860 4447

Lene Jespersen www.energiarbejder.dk

4091 3893

Lotte W. Lassen lottewelas@gmail.com

Kranio Sakral Psykoterapi

Michael Heckenthaler 3110 5804 www.hoejby-psykoterapi.dk

SjælogKrop

5127 0046

Lise Lie www.sjaelogkrop.com

Zoneterapi og Hotstone

2635 7092 Charlotte Englund www.birgittesollested.dk tmonz@hotmail.com

Højby Klovneløb er et børneog familieløb, hvor alle som kan kravle, gå, skubbes eller løbe, kan være med. Det handler ikke om at være hurtigst; det handler om at få nogle hyggelige og sjove timer, og samtidig støtte et godt formål – nemlig Hospitalsklovnene. Danske Hospitalsklovne får smil på læben hos børn, der er indlagt på børneafdelinger rundt om i Danmark. Ved at deltage i Højby Klovneløb, kan du være med til at støtte klovnenes vigtige arbejde for syge børn. Det kommer igen i år til at koste 60 kr. at deltage,

hvoraf min. 48 kr. går direkte til Hospitalsklovnene. Der er selvfølgelig klovnenæser og medaljer til alle :o) I 2016 deltog hele 518 glade børn og voksne, og der blev delt præmier ud for over 25.000 kr., men vigtigst af alt, blev der samlet imponerende 100.102 kr. ind til Hospitalsklovnene! Meget mere info om løbet, tilmelding og selve dagen tilgår i næste nr. af Højby Nyt, og løbende på Facebook, find os under ”Højby Klovneløb”. Vi glæder os – Det bli’r Sjaw Tina & Allan Peterson

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Højby Bibliotek Åbningstider i vinterferien – uge 7 I vinterferien holder biblioteket åbent som normalt med den ene undtagelse, at der er lukket søndag d. 19. februar. Strikkecafé Husk bibliotekets strikkecafé. Her kan strikkeglade mennesker mødes og forhåbentlig inspirere hinanden. Vi har kaffe på kanden, så medbring blot dit strikketøj. Alle er velkomne. Datoerne: søndag d. 12. februar, søndag d. 12. marts begge dage kl. 14-16. Fyn på film og tv Tirsdag d. 31. januar kl. 19 FilmFyn har med succes fået Fyn på landkortet, når det gælder film og tv-serier som ”Drømmen”, ”1864” og ”Arvingerne”. Hør direktør Bo Damgaard fortælle om FilmFyns arbejde og se klip fra udvalgte film og tv-serier. Der serveres kaffe i pausen. Billetpris: 25 kr. inkl. kaffe. Billetter købes via odensebib.dk. Begrænset antal billetter!

Bo Damgaard Kreativt LEGO-værksted Søndag d. 5. marts kl. 13.30 – 15.30 Kom og udfold din kreativitet ved at bygge og konstruere dine egne LEGO-modeller. Alle muligheder står åbne i vores LEGO-byggeværksted, hvor børn i alderen 6-10 år er velkomne. LEGO-klodser, ideer, inspiration og assistance bliver stillet til rådighed af LEGOdamen Hanne. Medbring sutsko, sokker eller indesko. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via odensebib.dk (kun tilmelding af børn, ikke forældre). Begrænset antal deltagere!

Generalforsamling Husk, at der er generalforsamling i biblioteket mandag d. 6. marts kl. 18.15. Der er valg til vores bestyrelse. Alle lånere over 18 år er valgbare.

Med venlig hilsen Jesper, Susan & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Spejderne

Juleaktiviteterne var igen en succes

I november måned er spejderhytten omdannet til julestue, hvor der fremstilles juledekorationer i lange baner KFUM spejderne i Højby afholdt endnu engang en række aktiviteter op under jul, og det samlede overskud slog alle hidtidige rekorder. Vi kan derfor med fast røst sige, at aktiviteterne var en stor succes, og vi takker alle, der på den ene eller anden måde har støttet os. De fleste af aktiviteterne har gennem mange år været ”som vi plejer”, og det gjorde sig også gældende denne gang. Først blev der solgt julestjerner ved dørsalg rundt i Højby en lørdag i november, og i år var der også taget dekorationer med kalenderlys

Tidligt lørdag morgen kommer de første faste kunder og køber adventskranse ved Brugsen

med i bilerne – og der blev udsolgt på knap 3 timer. Dette var i høj grad fordi, mange forældre kom med både børn og bil. Tak for det, og tak til alle køberne.

der lyde en tak til de mange, der brugte penge på den ene eller anden måde – men bestemt også til Brugsen, der på mange måder støtter spejderne året igennem.

Den efterfølgende lørdag havde Brugsen igen stillet sit indgangsparti til rådighed for salg af adventskranse og juledekorationer. Her var der i år suppleret med TilOg-Fra kort, som spejderne selv havde lavet. Mens der blev solgt dekorationer til de mange faste kunder, hjalp juniorspejderne med at fylde indkøbsposerne ved kasserne i Brugsen. Også her skal

”Den store finale” er hvert år Julebanko på Højby Friskole 1. søndag i advent. Her var der stuvende fuldt i gymnastiksalen, og det var nødvendigt at stille ekstra borde op ad flere omgange. Ud over banko er der altid tombola, bod med juledekorationer samt salg af æbleskiver, gløgg og lignende, så alle kan komme i julehumør. Her skal der lyde en stor tak til

alle vore sponsorer, og især skal alle deltagerne have en stor tak, da der kom rigtigt mange penge i kassen. Overskuddet går ubeskåret til spejderarbejdet i Højby, hvor den største begivenhed i 2017 bliver den store ”Spejdernes Lejr 2017” i Sønderborg med op mod 40.000 deltagere. Det vil vi fortælle mere om i kommende numre af Højby Nyt. Henning Holm Sørensen, spejderven

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Spejderne

Nyt fra ulvene Sidst i november var vi af sted på efterårets ulvetur i Geels Skov. Det er en fantastisk hytte, med masser af dejlig plads til en flok spændte ulveunger. Temaet var sørøvere. Så vi lavede hatte af aviser, lavede klør, som Kaptajn Klo, prøvede at gå med træben, og skyde med kanonkugler. Senere på aftenen var der skattejagt med skattekort, som førte til en skattekiste med guldmønter - af chokolade.

Da vi tog af sted, var det ikke alle, der turde sove ude. Men de var trætte, da der var sket en masse, så alle sov helt uden problemer. Så er man blevet en ”rigtig” ulveunge, når man kan sove ude, sammen med de andre. Det er sejt, at man overvinder det vante! Juleafslutning i gruppen midt i december - ren hygge. Julelege, æbleskiver, dans om juletræet, med de gamle julesange, som alle kender.

Og i løbet af aftenen kom også julemanden forbi med godter. Så alle var klar til en lang juleferie. Nu er vi så kommet i gang med det nye år. Og vi har lagt program ind til sommerferien. Og vi glæder os til at komme i gang igen. Vi skal ud i naturen og plukke brændenælder, som senere skal laves til suppe over bålet. Vi skal tage et af de nye mærker, der hedder opdagelse, og der skal vi bygge huler, lege med kokosnødder, karse og førstehjælp. Vi går tilbage i tidsalderen, og skal lege som i vikingetiden, og også som indianere med alt, hvad det indebærer. I løbet af foråret holder vi åbent hus, hvor alle kan

UDSA

LGET

Julemanden kom også i år til spejderhytten

Det kræver koncentration at arbejde med saks og tykt pap 8

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

komme og kigge og få en fornemmelse af, hvad spejder er. Men det er som altid muligt at tage venner med hele tiden, eller at komme forbi som ny, og se hvad vi laver. Fastelavnstur d. 4.-5. marts er for hele gruppen og foregår i vores egen hytte, hvor vi selvfølgelig skal have fundet både en kattekonge og en dronning. Pinseturen går til det skønne Enebær Odde, hvor der er vand hele vejen rundt, og derfor mulighed for en god gåtur og for badning, hvis vejret er til det. Men pinsen ligger sent i år, så der er nok nogen, der skal en tur i vandet. Pia Thaarup ulveleder

STAR

TER d . 20. janua r

11:00


Spejderne

Foråret i troppen Hos tropsspejderne i Højby har vi forberedt et travlt og tætpakket forår, så vi er klar til at tage på den store Spejdernes Lejr til sommer. Desuden skal vi også på flere forskellige ture, tage et enkelt mærke og egentlig bare have det rigtig sjovt hver tirsdag fra 18.30-20.15 plus det løse. For at blive klar til Spejdernes Lejr skal vi både arbejde med hver enkelt spejders lejrfærdigheder, samt styrke sammenholdet i vores to relativt nye patruljer. Så hver gang vi skal tænde bål, bygge noget, finde vej i skoven eller løse en kode er det en opgave, som spejderne skal løse sammen i deres patruljer. Som en lille gulerod, er det en del af et nyt mærke, der hedder ”Styrk Patruljen”, som spejderne vil gøre sig fortjent til i løbet af foråret. Udover at forberede os til en lejr med 40.000 af vores nærmeste spejderkammerater fra ind- og udland, skal vi også på distrikttræf i starten af maj. Det er en weekend, hvor vi er sammen med spejdere

Fra Facebook:

fra hele Øst- og Sydfyn. Det plejer at være rigtigt sjovt at gense gamle og få nye spejderkammerater. Vi skal selvfølgelig også afsted på Pinselejr sammen med resten af gruppen, og i år skal vi til Enebærodde til en hytte uden strøm, så det bliver dejligt primitivt. Højby Spejderne på Facebook I december kom gruppen også på Facebook med siden Højby Spejderne, som det er muligt ”at synes godt om” her: https://www.facebook. com/hojbyspejderne. På siden vil man kunne følge med i, hvad vi går og laver samt få et indblik i, hvad spejder kan være. Vi deler bl.a. udvalgte billeder, film og andet, samt fortæller om hvilke aktiviteter, der er på vej. Så det er bare med få givet ”tommel op”.

I går havde vi uddeling af årsstjerner i troppen. Det var en speciel uddeling, da en af gruppens unge ledere, Magnus skulle have en 10 årsstjerne. Det er altid med en vis stolthed, at vi uddeler den flotte 10 års stjerne.. Selvom Magnus bruger meget tid på at være leder hos ulvene, har han stadig tid til at selv være aktiv spejder. Det ses blandt andet på dette billede fra den indledende runde i DM i Spejder, hvor han var patruljeleder for den vindende seniorpatrulje.

Jens Christian Simonsen, tropsleder

Fodpleje Karin Toft Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Gadekærets Venner Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes generalforsamling i foreningen Gadekærets Venner den 20. marts kl. 19.30 i Sognehuset. Hvis du endnu ikke er medlem, kan du sagtens nå at melde dig ind via vores hjemmeside eller på generalforsamlingen. Kontingentet er 50 kr for 2017. Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere.

5. Indkomne forslag – (skal være formanden i hænde skriftlig senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse). 6. Kontingent for næstfølgende år fastlægges. 7. Valg af bestyrelse (alle modtager genvalg) og 1 suppleant. 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 9. Eventuelt.

3. Bestyrelsens beretning.

Efter mødet drikker vi kaffe og spiser småkager.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

På bestyrelsens vegne Mette Harper (sekretær).

10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Bridgeklub Af Vibeke Alrø

Godt nytår til alle medlemmer i Højby Bridgeklub og til vores sponsorer og samarbejdspartnere! SuperBrugsen Cup Så er startskuddet til tilmeldinger til vores årlige SuperBrugsen Cup gået. Turneringen finder sted den 12. februar kl. 13 – ca. 18. Vi satser på at blive 120 spillere, som tilbringer en hyggelig søndag eftermiddag med benhård konkurrence! Rico Hemberg har som sædvanlig lovet at styre eftermiddagen for os, så vi er i kompetente hænder. Vi håber på mange tilmeldinger både

fra ”egne” spillere og fra andre klubber – det er sundt at møde nye modstandere. Skolebridge Højby Skole har for anden gang inviteret Dansk Bridgeforbund og Højby Bridgeklub til at formidle vores yndlingsspil til eleverne. Vi har fået to onsdage denne gang. Spændende, om vi får vakt interessen for spillet, så vi senere ser de unge mennesker i klubben. Det kan jo være, vi får startet en livslang, sund interesse! Vi voksne glæder os til at deltage! Læs mere om elevernes oplevelse andetsteds i bladet.

Friluftsbad Åben hver dag fra midten af maj. Skulle man være i besiddelse af førstehjælpsprøve og livredderprøve, er der stort brug for personale til hele sæsonen. Legepark Åben når vejret tillader det. Der er aktivitetsbaner og rekvisitter, hoppepude, trampoliner og legeplads. Café / Ishus

TOFT’S

Salg af mad og drikkevarer. Mad til selskaber. Salg af is, drikkevarer, pommesfrites og slik i poser. Her vil vi specielt i weekenden kunne bruge mange frivillige til at hjælpe med at holde gang i ishuset.

VINDUESPUDSNING

Svømmeundervisning i alle kategorier:

Toft’s HAVESERVICE

-Børnehold for begyndere, letøvede og øvede -Voksen-hyggehold Festtelt Udlejes medio april – september. Skole- og foreningsarrangementer Jo hurtigere man melder sig til, jo mere sikker er man på at få lige nøjagtig den dato, man gerne vil have. Kontakt: www.allerupgamlehave.dk / Tlf.: 2330 9888 jimmy-andersen@oncable.dk

Økologisk vinduesvask

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Skolerne Af Thinesh Baskaramoorthy og Linn Lykkegaard-Larsen, lærere på Højby Skole

Så er der igen gang i kortene på Højby Skole

6. årgang på Højby Skole har i disse uger besøg af Højby Bridgeklub. Vi var så heldige også at have besøg af bridgeklubben i foråret og er glade for at kunne fortsætte samarbejdet omkring skolebridge. Eleverne er hurtigt kommet ind i spillet igen og oplever at have fået mere indsigt i spillets strategier. Vi oplever, at eleverne synes, det er sjovt at kunne spille sværere spil, når spillet udbygges med flere regler. "Det er mega fedt at spille bridge". Det har været en fornøjelse at se, hvordan ambassadørerne fra bridgeklubben og eleverne fra 6.a og 6.b har nydt at samarbejde i forløbet med skolebridge. Eleverne har hygget sig og er blevet bedre til at samarbejde. De udtaler, at "det er sjovt at være sammen med ambassadørerne", og "det er et sjovt spil". Eleverne oplever, at "det er anderledes end det, vi plejer at lave" - det er godt at have besøg ude fra.

Den non-verbale kommunikation har eleverne også stiftet bekendtskab med som en af spillets facetter, ligesom det at være mere strategiske i spillet end modstanderen vækker elevernes gejst. Flere af eleverne håber på, at der kommer flere ungdomsspillere i klubben, så de også kan hygge sig om aftenen med kammeraterne omkring spillet. Vi håber på at kunne fortsætte det gode samarbejde med Højby Bridgeklub, så andre årgange også får glæde af at lære et spil, hvor strategi og logisk tænkning går hånd i hånd med godt samarbejde og hygge.

Christian fra bridgeklubben instruerer

Resultatet af spillet diskuteres

Der var heldigvis god brug for "ambassadørerne" - vi skulle jo nødigt kede os! 12

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Skolerne af Elin Fredsted Ravn – Højby Friskole

Den lille og den store kunst Når man træder ind på en skole, skal man kunne se, at det er børnenes sted, og at de er med til at sætte deres præg på rammerne. Derfor gør vi på Højby Friskole meget ud af, at børnenes kreative arbejder bliver udstillet og er en del af vores hverdag. Ved vores morgensang bliver der ofte fortalt om de forskellige nye værker, der er udstillet. Elever og lærere fortæller om tankerne bag værkerne og om arbejdet med dem. Tape som materiale I år har to store menneskefigurer af tape prydet fællesrummet. Det er 4. klasse, som gennem en lang proces har arbejdet med dette lidt usædvanlige materiale. Først øvede de sig ved at tape telefoner, cykelhjelme, bolde og lignende ind. Senere gik klassen i gang med at lave menneskefigurerne stykke for stykke. Børnene viklede deres egne arme, ben, hænder, fødder og torso ind i tape men til hovedet blev der dog brugt et flamingohoved! Til sidst blev figurerne samlet – og heldigvis passede de forskellige dele sammen - næsten! Og knæene vendte også – næsten – den rigtige vej! Drengenes figur blev naturligvis en fodboldspiller, mens pigernes blev en siddende kvinde.

Undervejs i forløbet blev klassen inspireret til at lave små digte om processen: Med tape der har vi viklet det er det, vi vil fortælle om i digtet. I opgaven vi fik fat men der var også pjat. Det ben han fik gjorde det svært for ham, da han gik. Da vi var færdige, blev vi kunstnere - mere værdige!! Vi brugte mange taperuller, vi lavede tapeskuldre. Tapeskulpturen blev flot og værdig, og nu er den færdig. Vi har alle tapet, men vi har også ”failet.” Vi har tapet ben og arme, men dog ikke tarme! Fugle som motiv Et af klassernes gennemgående motiver det sidste år har været fugle: Både de graciøse og smukke sangfugle, men også de store, de skræmmende og dem, man ellers ikke beskæftiger sig med, krager f.eks. Der er blevet set på andre kunstneres arbejder – f.eks. Johannes

Larsens og Asger Jorns - og hver elev har formet eller tegnet sin specielle fugl. Det er der kommet spændende og endnu ikke opdagede arter ud af: Grisefugle, f.eks… At arbejde med bevægelse Inspirationen kom her bl.a. fra malerier og skulpturer af Edgar Degas. Her har eleverne brugt ståltråd, som de bagefter har beklædt med ostevoks. Opgaven lød på at lave figurer, der udtrykte forskellige former for bevægelse, og gerne figurer, hvor bevægelsen blev en smule

udfordret. Denne opgave blev løst på meget forskellig vis. Den kreative dimension handler langt fra om nogle få udvalgte fag, som dansk eller billedkunst – som det stadig hedder hos os – men om en tilstand i undervisningen. Den handler om at skabe et rum og nogle stemninger, hvor fantasien og sanserne vækkes, og hvor den enkelte tør se og skabe nye sammenhænge.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Café Bakkegården

Godt Nytår 2017! Skal lyde fra Café Bakkegården, Café Bakkegårdens medarbejdere og Foreningen Bakkegårdens bestyrelse. Samtidig, fra samme gruppe, skal der lyde en tak for den store opbakning vi har oplevet i forbindelse med vore arrangementer i

2016!

Vi håber, at et eller flere af de arrangementer vi har planlagt for foråret 2017, som efterfølgende beskrives, vil falde i din smag. Vi vil gøre alt for at skabe en hyggelig atmosfære og servere god, sund og velsmagende mad. Med andre ord vil vi gøre alt for alt for at holde den standard, vi er kendt for! Så velkommen til vores nye sæson! Vi glæder os til at byde dig velkommen.

med nyt og spændende indhold, og der vil nok dukke andet interessant indhold op i år, men traditioner skal jo også indeholde traditionelt indhold, så det bliver der også. Hvem husker ikke grønærter og skinke og høns i asparges i disse dejlige sprøde skaller?? Tarteletaften er blevet moderne og mange gør det! Så vi gør det atter. Derfor indbyder vi til en aften med lige så mange tarteletter, som du/I kan spise.

Swing te den

Fredag den 3. februar. Entre: 100 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr. Menu: Fremgår af vores hjemmeside

I løbet af aftenen spiller Swing te den op til et par fællessange, så publikum også får mulighed for at få rørt stemmerne….;-) Glæd jer til en hyggelig aften i swingende tempo.

Opera- og operetteaften sopran Anitta Nielsen

akkompagneret af Anne Mette Stæhr Fredag den 24. februar. Entre: 150 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr. Menu: Fremgår af vores hjemmeside Anitta Nielsen er født i 1987 i Sønderjylland, men har slået

Du kan tilmelde dig det enkelte arrangement på følgende måde: Tlf.: 23 32 43 19 eller på mail: bakkegaardenhojby@gmail. com

Tarteletaften

Fredag den 27. januar. Entre: Gratis Hovedret: 120 kr. - hovedret, dessert og kaffe

Så gør vi det igen…. Det er blevet moderne, mange gør det, og nu gør vi det for sjette gang. Sidste år blev det tarteletter 14

mesang er utrolig smuk, og hun elsker sit arbejde. Hun er glad for på den måde at være med til alle livets milepæle. Både de glade med vielser, dåb og babysalmesang og de triste tider, hvor vi skal tage afsked med vores kære. Anitta har en varm og udtryksfuld, stemme, og hun får altid ros for at gå helt ind under huden på folk, Desuden har hun en stemme, der ikke lyder som alle andre. I 2016 afsluttede hun sin eksamen "Kirkemusiker i Sang" fra Løgumkloster kirkemusiker skole, med karakteren 12 for Mozart "Der Hölle Rache" og Puccini "O mio Babbino”. Sidstnævnte er på programmet blandt mange flere dejlige opera- og operette stykker.

Lunau&Sund Fredag den 3. marts. Entre: 150 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr. Menu: Fremgår af vores hjemmeside

Swing te den er en nydannet konstellation bestående af lokale musikudøvere fra Højbys nærområde, som har spillet sammen i mange år i forskellige sammenhænge på kryds og tværs i og uden for Højby. Som navnet antyder, vil der blive spillet swingmusik, når Swing te den indtager scenen på Bakkegården. Repertoiret består dels af deciderede swingnumre, men Swing te den spiller også andre stilarter - herunder ballader af blandt andre Elton John, Leonard Cohen, Beatles, Bob Dylan og Mark Knopfler.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

sig ned i det fynske landskab. Anitta startede med at synge i 1999 i Skt. Jørgens kirkens Pigekor i Aabenraa. Lige siden har stemmen været hendes instrument. Til dagligt synger hun i diverse kirker på Fyn og i Kirkegårdskapellet i Odense. Hun synes, den danske sal-

Lunau&Sund Er det viser, sange, singer-songwriting? Det er ikke til at sætte i bås. Det er tidløst og så enkelt, spillet og sunget så smukt og med så stor ro, at lytteren bliver fanget helt ind. Viltre og fantasifulde arrangementer,


Café Bakkegården som hele tiden bliver holdt i snor som en drage i vinden. Lunau&Sund klæder hinanden så suverænt godt, at de kan tillade sig at få al det svære og komplicerede til at flyde enkelt og ukompliceret. Musikken og de danske tekster er skrevet af Trine Lunau og Peter Sund. Trine Lunau (sang) og Peter Sund (guitar) har spillet sammen i 15 år. Sammenspillet og indfølingen med hinanden er i særklasse. Koncerterne er bygget op omkring sang og akustisk guitar, men man vil også kunne opleve duoen kaste sig over andre instrumenter, såsom harmonika, mandolin, klokkespil, porchboard, kalimba og dobro-guitar. Til koncerterne bliver musikken suppleret af nærværende fortællinger og anekdoter fra duoens liv og de historier som teksterne tager afsæt i. Lunau&Sund har udgivet to albums: 2006: “Når Engle Danser” (GO0700), 2011: “Jeg tar dig med mig” (GO0911), 2015: “Prinsen af bjerget” (GO1515). Lunau&Sund producerer løbende musikvideoer, der kan findes på youtube: https://www.youtube. com/user/trinelunauband.

kerskab og intens stemmepragt samler sig i en strøm af musik, har vi Lunau&Sund i en nøddeskal.” Carl Erik Lundgaard (Musiker/Historiefortæller): “En lille perle af et album. Afdæmpet, oprigtig, vedkommende og djævelsk godt sunget er de 11 sange… Ikke kun engle vil danse, de lytter til Lunau&Sunds mere end lovende debutudspil….” ***** Simon Staun - Fyens Stiftstidende: “Det er en sjælden slags plade, Lunau&Sund debuterer med. Så drømmende og så fuld af symbolik, og dog ikke tung og verdensfjern at dykke ind i. Trine Lunaus glasklare stemme er en fornøjelse. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en hyggelig aften på Café Bakkegården!

Vild med dans? Fredag den 10. marts. Entre: 75 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr. Menu: Fremgår af vores hjemmeside Man har måske glemt trinene, eller aldrig prøvet? Så får du nu mulighed for at lære det! Odense har landets største hold med Round Dance. Bente Knudsen leder og øver sine dansere tirsdag aften på Rosengårdsskolen. Hun har lovet at komme og lære os i Højby trinene til et par af dansene. Bente fortæller om Round Dance: Round Dance er koreograferet pardans. Man danser alle de rytmer, der findes i standard og latindans, men når man danser Round Dance bliver dansen instrueret og cuet af en såkaldt ”cuer”, som lægger koreografien ind over dansen, så danseparrene danser de samme

figurer på samme tid. Danseformen er ikke så kendt i Danmark, men meget udbredt i det meste af verdenen. Round Dance findes tilbage til 1920 ca. og stammer fra Amerika. Der danses til såvel ældre som ny musik. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en hyggelig aften på Cafe Bakkegården!

For yderligere info: lunausund@gmail.com, Mobil: 40 36 93 39, www.lunau-sund.dk, www.facebook.com/lunausund “Dejlig udgivelse. Smukt og ukrukket sangforedrag, varmt og velklingende guitarspil og meget “varm produktion”, hvad den overordnede lyd angår.” Jørgen Bøgen, Journalist og studievært, DR P5 “Lunau&Sund er en demonstration i fantasifuldhed, nærvær, musikalsk overskud og rolig harmoni i vilter udfoldelse. Når gode melodier, gode tekster, gode arrangementer, godt musi-

Telefon 23 32 43 19

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Højby S&G's sponsorudvalg

REKLAME BANKO I HØJBY HALLERNE DØRENE ÅBNES KL. 12.30

KORTPRISER: 1 KORT KR. 20,- 3 KORT KR. 50,- OG 6 KORT KR. 80,-

Præmier for over

kr. 25.000

Arrangør: Sponsorudvalget Højby S&G

Bankohygge 16

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Reklamebanko I forlængelse af fastelavnsfesten afholder Højby S&G’s Sponsorudvalg Kæmpe Reklamebankospil Sponsorudvalget under Højby S&G har brugt de sidste par måneder til gevinstindsamling, og det er ikke små donationer, der har været. Så kom og vær med, hvor det sker, ind at spille, ind at vinde, måske går du hjem med en masse gode præmier. Så Højby S&G sponsorudvalg siger velkommen til Reklamebanko lørdag d. 25. februar 2017 Dørene åbnes kl. 12.30, og spillet starter kl. 13.30. Der er gevinster for over 25.000 kr. Pris for spilleplader er 1 stk. kr. 20, 3 stk. kr. 50, 6 stk. kr. 80. Kom i god tid – der bliver rift om pladserne! Højby Hallens Cafeteria holder åbent, så der vil være mulighed for at købe lidt godt til ganen. Overskuddet går som sædvanligt til ungdomsarbejdet i Højby Skytte- og Gymnastikforening.


Højby S&G's sponsorudvalg

Tak til dig – dig og dig Højby S&Gs Sponsorudvalg takker for året 2016 til alle medlemmer samt samarbejdspartnere Igen i kalenderåret 2016 har Højby S&Gs Sponsorudvalg mødt en stor velvilje hos en lang række af personer, som har ønsket at støtte idrætsarbejdet i lokalsamfundet Højby-Lindved. Der har været hjælp fra jeres flittige hænder, udholdenhed og godt humør. I har også været med til at hjælpe aktuelle afdelinger igennem krisetider med at stille fornøden arbejdskraft. Sponsorudvalget påskønner jeres forståelse for de udsving en enkelt eller flere af vores underafdelinger kan komme ud i.

den en stor tak til alle, som støttede op om salget, præmierne til de heldige vindere er blevet udleveret her sidst på året. Tak til alle sponsorer som gjorde julekalendersalget muligt. Støt vores sponsorer, de støtter os!

Fastelavn Lørdag den 25. februar kl. 9.30 åbnes dørene til dette års fastelavnsfest, og kl. 10 går tøndeslagningen i gang, hvor der skal kæmpes om Kongeog Dronningetitlerne. Alle børn og barnlige sjæle i Højby og oplandet er velkommen. Der er GRATIS ENTRE. Der vil være 8 tønder i alt, fordelt på 4 stk. til alders-

gruppen 0–5 år, 3 tønder fra 6–8 år og 1 stk. til gruppen fra 9–12 år. De bedste udklædninger i hver aldersgruppe vil blive præmieret. I år har sponsorudvalget indgået samarbejde med Højby Hallens cafeteria ang. mulighed for at købe fastelavnsboller, sodavand, juice samt kaffe og øl til rimelige priser.

Højby S&G holder Fastelavnsfest

Kom til fastelavnsfest lørdag d.25 februar kl. 10.00

Sponsorudvalget vil derfor benytte lejligheden til at ønske hver enkelt af jer et GODT NYTÅR med tak for et godt samarbejde i 2016, og udvalget håber på samme store velvilje i 2017. Vi kan sandsynligvis se frem til behov for hjælp til fastelavnsfest, Reklamebanko, Højby Marked og julekalendersalg samt aktører til Fynsk Support El, OK Benzinkort og Højby Bilvask i det kommende år. Med venlig hilsen til jer og jeres familier. Sponsorudvalget Eric Skovsgaard Formand. Julekalendersalg Den 18. november 2016 havde sponsorudvalget salg af julekalendere, hvor mange friske unge mennesker gik rundt i Højby og solgte kalendere. Der skal herfra udvalget ly-

Dørene åbnes kl 9.30 Gratis Entre

Højby S&Gs Sponsorudvalg arrangerer igen i år fastelavnsfest

Velkommen i Højby Hallerne (hal 1) for alle med tilknytning til Højby Skytte- og Gymnastikforening og lokalsamfundet Højby-Lindved samt oplandet Tøndeslagning inddelt i aldersgrupper Der er kåringer af kattekonge og dronning i flere aldersgrupper samt kåringer af bedste udklædte

Arrangør Højby S&G Sponsorudvalg

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program

Gældende fra 21.01 2017 til 10.03 2017

Juleafslutning for Seniorforeningens svømmehold

Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra 10-12 er der ”Åbent hus, Mandagscafe” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pcproblemer. Mandag den 23. januar kl. 13-16 Bogcafe Mandag den 30. januar kl. 13-16 Underholdning Snakes! Nostalgi rock med danmarksmestrene fra 60'erne. Pris for kaffe, brød og film kr. 40. Tilmelding 23.1. i Mandagscaféen. Mandag den 6. februar kl. 12.30-16 Banko Mandag den 13. februar kl. 13-16 Generalforsamling Dagsorden iflg. vedtægterne.. Mandag den 20. februar kl. 13-16 Underholdning Sømandsliv med Knud Skægs Musikforsyning. Oplev ægte sømandsstemning med sømandsviser og folkemusik, når Knud Skæg underholder med sin harmonika.

18

9. december var der juleafslutning i Seniorforeningens svømmeafdeling. Her ses holdet på vej op af vandet i Bolbro svømmehal på vej hjem til morgenbordet hos Keld og Hanne Pris for underholdning kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest den 13.02 i Mandagscaféen. Mandag den 27. februar kl. 12-16 Fællesspisning En frokostbuffet vil være på bordet, og når den er spist, vil Latinerne spille op til dans. Pris for mad, musik og kaffe kr. 90,00. Bindende tilmelding senest 20. februar i Mandagscaféen. Mandag den 6. marts kl. 12.30-16 Banko Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 09–12: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Prisen for aktiviteterne vil være Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Højbycentret ved Fakta. Datoer for madholdene: Hold 1: 2.2. og 2.3. Hold 2: 7.2. og 7.3. Hold 3: 24.1, 14.2. og 14.3. Eventuelt afbud til Eva Carlsen, tlf. 27 51 97 45. Bowling Vi spiller stadig bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko.

Bordtennis Vi spiller bordtennis hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, står for aktiviteten. Svømning Vi har et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Biltur i private biler Højby Seniorforenings bilture i private biler er kommet godt fra start. Vi har nu kørt i ½ år. Vi er nu en gruppe, som kommunikerer via SMS. Prøver på, at holdet kører hver søndag. Interesserede kan melde sig på tlf. 24 66 06 22 pr. tlf. eller SMS.


Højby Seniorforening Alle foreningens ture køres om søndagen og vil så vidt muligt blive lagt i mappen i Mandagscaféen, så interesserede kan komme med, og de er sendt til gruppen med SMS. Man kan altid møde op på Aldis parkeringsplads kl. 13 eller på det annoncerede tidspunkt og komme med, hvis der er plads i bilerne. Kun gruppen får besked, når der er afbud. Desuden bliver det sådan, at ser man eller hører om noget, man gerne vil se eller opleve, sender eller ringer man på 24 66 06 10. Disse ture bliver så sendt til gruppen over SMS og så vidt muligt lagt i mappen i Mandagscaféen. De vil også

kræve tilmelding. Disse ture har ingen begrænsning, hverken tid eller sted. Vil man med i gruppen, må man tilmelde sig på tlf. 24 66 06 10. EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp hver mandag formiddag fra kl. 10-12 i Mandagscaféen. Tag din bærbare PC med op til os, hvis du har problemer. Foreningen har sørget for tilslutning til Internettet i mødelokalet Højbylund. Vi kan derfor hjælpe dig med de fleste problemer, der opstår i forbindelse med almindelig brug af PC.

www.lindvedfrugt.dk Salg af frisk frugt af egen avl Lindved Frugt v/ Lars Andersen Hegningvej 2, Lindved (bag Lindvedparken) 26 74 77 64. www.lindvedfrugt.dk

Tablets og iPads hjælp Foreningens medlemmer kan også få hjælp i brugen af Tablets og iPads samme tid og sted. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem kan ydes uden betaling efter aftale på telefon eller e-mail. Højby Seniorforening har stadig ejerskab til et antal - Bærbare PC er - iPads (Apple) - Tablets (Lenovo) De kan alle lånes for en periode af Højby Seniorforenings medlemmer. Jens Peter Jensen tlf. 30 42 35 70 jens_peter_jensen@outlook. com Ove Frank tlf. 28 71 81 31 o_frank@kabelmail.dk Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand.

Januar—februar—marts er der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Mød op, vi har det det afslappet og hyggeligt! Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10. Lars Thaarup tlf. 29 12 86 01. Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. Der er ingen fastlagte cykelture i januar og februar måned. De fremmødte aftaler, hvor man kører hen. 2.03.: Davinde-Kappendrup 25 km 9.03: Åstien-Hjallese-Skovsøen 25 km Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10.

Åbningstider: Bodsalg fra selvbetjeningsbod hver dag fra kl. 8.00-21.00 Der kan betales kontant og med MobilePay

Vi sælger frugt indtil marts

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Højby Foredragsforening Af Villy Sørensen

Foredragsforeningens arrangementer i februar og marts Kropssprog, arketyper og skjulte tendenser. Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19 i Sognehuset. Skuespiller og dramatiker Tina Kruse Andersen holder foredrag om menneskets arketypiske træk og kropslige attituder. Med udgangspunkt i at virke som skuespiller og dramatiker fortæller Tina Kruse Andersen om de bagvedliggende årsager til diverse variationer. Udstråler vi hver især det, vi egentlig ønsker, eller bliver vi ofte misforstået? Hvorfor tiltrækker de fleste af os altid de samme situationer igen og igen? Kan u-charmerende adfærd korrigeres? Foredragsholderen stiller sin egen krop til skue med eksempler på både det ene og det andet. Der bliver både til eftertanken og lattermusklen. Arrangementet er gratis for medlemmer.

Generalforsamling Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19 i Sognehuset Den årlige generalforsamling. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. februar 2017. Umiddelbart efter generalforsamlingen underholder Corde di Gioia – Strings of Joy, der er et ensemble for historiske koncerter. Navnet er italiensk for ”strenge af glæde”. Ensemblet består af Maria Johannsen og hendes to døtre Anna og Giuly. En spændende musikoplevelse. Foreningen er vært ved aftenens kaffebord.

Ann-Katrine

Mette

-40%

på udvalgte produkter

ONLINE BOOKING !

Bestil tid på: m-design.kliksite.dk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

Rikke

Voks af bryn KUN kr.

50,-

i forbindelse med klip. Lukket 9.00-17.30 10.00-15.00 9.00-19.00 10.00-18.00 8.00-12.30

GLÆD ÉN DU HOLDER AF MED ET GAVEKORT TIL M DESIGN!

Svendborgvej 319A · v/Fakta i Højby

20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Følg med på Facebook!


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Februar 2017

5. kl. 11.00 9. kl. 10.00

Gudstjeneste........................................................... Sidste sø. ef. hel.tre. ........Matt 17,1-9 Samtaleforum, med samtale om tros- og samfundsspørgsmål, v. CA

 12. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste........................................................... Sø. septuagesima ............Matt 20,1-16

 19. kl. 8.30

v. AAa Morgen gudstjeneste ............................................... Sø. seksagesima ..............Mark 4,1-20

19. kl. 12.30

Fastelavnsvandring m. ”Fynsk Pilgrimsvandring”, tilmelding nødvendig

23. kl. 19.00

Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet

 26. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste........................................................... Fastelavns søndag ...........Matt 3,13-17

Marts 2017 

5. kl. 11.00

 12. kl. 11.00  19. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste........................................................... 1. sø. i fasten ..................Matt 4,1-11

Gudstjeneste........................................................... 2. sø. i fasten ..................Matt 15,21-28 v. CA Gudstjeneste........................................................... 3. sø. i fasten ..................Luk 11,14-28

23. kl. 10.00

Samtaleforum, med samtale om tros- og samfundsspørgsmål, v. CA

23. kl. 19.00

Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet

 26. kl. 11.00

v. AAa Gudstjeneste........................................................... Midfaste søndag .............Joh 6,1-15

HØJBY

CA = Carsten Andreassen, AAa = Anders Aastrup, LP = Lisbeth Petersen

På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300

Blikkenslager-arbejde Vi udfører alle former for tag- og facadebeklædning i kvalitetsmaterialer, som Zink, Kobber og Skifer, med over 20 års erfaring har vi prøvet det meste og har stor erfaring i Karnapper, Kviste, Spir og Tårndækning. Nye tagrender. Få tagrender monteret og leveret af en fagmand, det betaler sig. Alt i reparation og nyudførelse.

Thomas K. Dujardin Højbyvej 56, 5260 Odense S. Mobil 42 40 80 27 www.blikker.dk mail@korterman-blikkenslager.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Lokalhistorisk Arkiv

HØJBY – hvor er det? Ja, det ved vi lokale da godt, men ved vi også, hvor langt væk fra “rundkørslen” Højby er? Kommer du ad Svendborgvej fra Odense, starter Højby Sogn allerede før trafiklyset v/ Energivej og inkluderer de huse på begge sider ad Svendborgvej ind til Lindved Å. Sognegrænsen fortsætter langs åen mod syd, forbi vest siden af Højbyskoven, og derefter mod sydøst, hvor Musegyden bliver til Kesselstedet og fortsætter parallelt med Nr. Lyndelsevej/ Tokkerodvej. Ved Ellekærvej svinger den sydvendte sognegrænse mod øst, skærer Svendborgmotorvejen, togbanen og gml. A9 umiddelbart nord for jernbanebroen. Derefter drejer sognegrænsen nordpå og skærer Rindebækvej/ Nærågårdsvej for at krydse Svendborgmotorvejen igen ved broen over Højbyvej. Videre nordpå bag om Nørrelunden, Ugletoften og skærer Knullen øst for Hvilehøjvej indtil E 20, som er den nordlige grænse. Efter Lindved Å’s krydsning

af E20 følger grænsen igen åen ned til Lindved, bagom Lindvedparken og igen mod vest ad Svendborgvej til udgangspunktet lige før Krumtappen. Som beskrevet afgrænses Højby Sogn mod vest af Lindved Å, så åen ligger sådan set i baghaven af sognet. Lindved Å udspringer syd for Nørre Søby, løber gennem Søby Sø og fortsætter vest om Nr. Lyndelse og Højby for at krydse motorvej E 20 ved den nye afkørsel 50 i Glisholm Skoven, hvorefter den munder ud i Odense Å omkring Aasum – en længde på ca. 23 km. Åen har flere kunstige ændringer under sit løb. Ved Lindved Mølle er der ændret på det naturlige løb for at få vand til møllehjulet, og i Glisholm Skoven har Odense Kommune spaltet det oprindelige løb i to grene for at danne en aquadukt i parken. Åen kan følges på cykel det meste ad vejen fra Højby til Åsum, og retur langs Odense Å gennem Odense til Skovsøen – en virkelig anbefalelsesværdig naturtur.

Lidt lokalhistorie Højby, en forstad til Odense med ca. 4800 personer – et tidligere landsogn på Midtfyn. Hvordan opfattes vores dejlige sted ? – og hvordan er dets tilstand blevet ændret gennem tiden ?

22

I middelalderen er stedet præget af dets geografiske placering i krydsfeltet mellem hovedgårdene “Bramstrup”, “Hollufgård” og “Lindvedgård”, som alle tre kan føres tilbage til 1400-tallet, og både “Lindvedgård”

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

og “Hollufgård” var præget af ejerskabet fra Jørgen Marsvin og efterkommere, samt “Bramstrup” præget af Brockenhuus-slægten. De ældste af højbygårdene er første gang nævnt ca. 200 år senere nemlig i 1600-tallet, så sandsynligvis er højbysamfundet opstået på forbindelsesvejen mellem de tre hovedgårde. Dog mener Nationalmuseet, at Højby Kirke kan føres helt tilbage til ca. 1130. Der arbejdes på at verificere denne påstand, men i lokalhistorisk arkiv har vi intet, der indikerer en sådan datering. Men én ting ved vi: der har været “liv” i området væsentlig længere tilbage – og det er der bevis for : nemlig HØJBYMANDEN. Højbymanden er en knap 16 cm bronzefigur forestillende en nøgen mand i siddende stilling. Hænderne er vendt således, at den ene har holdt noget i lodret stilling og den anden i vandret stilling – måske tømme og pisk, så den er givetvis en del af noget mere! Den blev fundet 1977 under udgravning af fundamentet til transformatorstationen på den østlige side af Hvilehøjvej ved T-krydset til Knullen i tilknytning til et lille vandløb, som i dag afskiller Højby og Allerup sogn. Der er på Fyn fundet yderligere 8 små bronzemænd, som alle er dateret til 300500 e.K. Arkæologer mener den er fremstillet herhjemme (måske af Højbys første smedje) og er et billede af

én af de nordiske guder. Vi har hermed bevis for at vores parcelhaver er blevet betrådt af menneskefødder allerede for små 2000 år siden. Højbymanden befinder sig i natura på Møntergården i Odense.


Lokalhistorisk Arkiv Lokalhistorisk arkiv v/Freddy Klausen

Det stod i avisen. Fyns Stiftstidende 16. maj 1978. Årets første vandingsforbud Højby har problemer med vandet. Højby Vandværk har allerede nu måtte indføre vandingsforbud. Det er der naturligvis ikke særlig stor glæde over blandt parcelhusejerne, men i bestyrelsen omgås man da også med planer om at overlade vandforsyningen til Odense Kommune, hvilket vil betyde, at grundejerne får alt det vand, de kan ønske sig. Vandværket holder generalforsamling den 30. maj, og på dagsordenen er et forslag om at bede den kommunale vandforsyning

overtage leverancen. - Efterhånden som vandforbruget stiger, må vi vælge mellem en udbygning af vort eget vandværk eller lade os tilslutte Odense, siger formanden Hans Chr. Schärfe. Da udviklingen går i retning af større enheder af hensyn til en overordnet vandplanlægning, vil det nok være naturligt, om vi blev tilsluttet det kommunale forsyningsnet, men det er et spørgsmål, som afgøres af medlemmerne på generalforsamlingen.

Jubilæum i Højby Lokalhistoriske Forening og foreningen Højby Forsamlingshus Den 26. maj 1977 blev Højby Lokalhistoriske Forening stiftet ved en generalforsamling i Højby Forsamlingshus. 15 år senere, den 9. juni 1992, var der stiftende generalforsamling i foreningen Højby Forsamlingshus. Ligeledes i Højby Forsamlingshus. Disse to foreninger har dermed 40 og 25 års jubilæum.

Efter en del drøftelser er det besluttet, at dette vil blive markeret ved en fælles udstilling i Forsamlingshuset den 8. november i år. I foreningerne håber vi på, at det vil lykkes at få en festlig og hyggelig dag. Vi vil arbejde målrettet med opgaven. Lokalarkivet/Forsamlingshuset

Torkil.

Selv om bier drømmer mildt om kløveren og lyngen, mens nordenvinden hyler vildt, forbliver de i klyngen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Højby Jagtforening Af Anne Vibskov Elkjær

24. November var 13 madglade til vildtmadlavning på Højby Friskole. Jægerkonerne var også indbudt til dette arrangement. Inge havde fundet opskrifter og købt ind til aftens festmåltid, hun kom også med gode råd under vejs. Vi havde som sædvanligt en hyggelig aften, med lækker mad og drikke. Der var også tid til snak om løst og fast. Aftenens menu: svampesuppe, dådyrfilet, pæresalat med tranebær, grønkålssalat med granatæble, ovnstegte kartofler efterfulgt af kaffe og kage. Jagtmiddag er en årligt tilbagevende aktivitet, hvor der er plads til alle, uanset køkkenkundskaber.

tæveræv, som blev dagens udbytte. Der blev også drevet to såter ved Højby Skoven, her blev der ikke set ræv. Vi havde en dejlig formiddag med tørvejr, der blev set fasaner, gråænder, sneppe, hare og råvildt. På foreningens rævejagt skyder vi kun ræv, da arealerne vi går på kvit og frit stilles til rådighed af områdets lodsejere. Efter vildtparaden spiste vi vores madpakker og delte jagthistorier. I år gik vi glip af de gule ærter, da der indtil efter deadline for tilmelding var tyndt med tilslutningen. De gule ærter har ellers været og bliver forhåbentligt igen en fast bestanddel af Højby Jagtforenings årlige rævejagt.

7. Januar mødtes 8 jægere til rævejagts parole på Højby Friskole. Vejret bød på let frost, hvilket ikke gør jagtmulighederne ringere. Der var tre hunde, hvoraf den ene er en rutineret dame, som har jaget mange ræve af grav igennem tiderne. Vi besøgte fire grave, dog uden at træffe ræven hjemme. Der blev drevet to såter i Årslev, her mønstrede Knud Erik kunsten i at være stille og vente til ræven kommer på skudhold. Han nedlagde en

Højby Jagtforening byder også på flugtskydning i samarbejde med naboforeningen. Før bukkejagten er der mulighed for indskydning af jagtriffelen. Der kan skydes om pokal på både flugt-og riffelskydebanen. Efter generalforsamlingen har en indbudt foredragsholder et indlæg om et jagtrelateret emne.

24

Så skulle der være nogle lokale jagtinteresserede, som kunne tænke sig at deltage i

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Jagtforenings aktiviteter og modtage Danmarks Jægerforbunds medlemsblad ”Jæger” kan man melde sig ind her :

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemsskab/ bliv-medlem/ Eller kontakt formand Rasmus Kristensen tlf. 51 32 98 05.

Tømrer- & Snedkerforretning

Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00


Sporten

Sporten

Louise Ostenfeldt Henriksen

Nyt fra Højby Håndbold Alle i Højby håndbold er glade for at være kommet i gang igen efter juleferien. Der venter nogle spændende måneder i klubben med U14 pigernes divisionskamp d. 7.01.17, det store U5-U8 stævne d. 21.01.17 og ellers en masse spændende hjemmesøndage for alle klubbens hold i Højbyhallen, hvor spillerne selvfølgelig håber på en masse heppende publikummer. D. 24.3. afholder klubben generalforsamling og vi håber på at se en masse deltagere fra og omkring klubben. I forbindelse med generalfor-

samlingen har klubben dette spændende tilbud til dig der kan lide at lege med ord: Spændende frivillig sekretær/pr-tjans tilbydes! Kære alle i og omkring Højby Håndbold Klubben tilbyder nu ganske særligt jobbet som sekretær til dig som kan lide at skive referater, rette artikler og lave fangende og informerende opslag på Facebook. Du kommer til at arbejde sammen med inspirerende bestyrelsesmedlemmer og tale med gode frivillige kræfter i klubben, som i samarbejde med dig, bidrager med materiale til Højby Nyt....

Sporten

Højby Håndbolds Aktivitetskalender 2017

2017 Lørdagd.den Lørdag 7.1. 7.

januar

FHF Børnetræner ku FHF børnetrænerkursus U14 piger 1.U14 div.Piger kamp1.Division kl. 15

Søndagd.den Søndag 8.1. 8.

januar Hjemmesøndag Hjemmesøndag Lørdag den 21. januar U5 - U8 stævne i beg Lørdag d. 21.1. U5-U8 stævne i begge haller Søndag den 22. januar Hjemmesøndag Søndagd.den Hjemmesøndag Søndag 22.1.26. februar Hjemmesøndag Søndag den 12. marst Hjemmesøndag Søndag d. 26. 2. Hjemmesøndag Fredag den 24. marts kl. 19:00 Generalforsamling Søndag 12.3.1. april Hjemmesøndag Lørdagd.den U10 stævne Lørdag den 1. april Hjemmesøndag og k Fredag d. 24.3. kl. 19

Generalforsamling

Lørdag d. 1.4.

U10 stævne

Lørdag d. 1.4.

Hjemmelørdag og kåring af Årets Spiller og Træner, støtteaktier og KLUBFEST

Når de mindste bliver de største!

I Højby Håndbold har de yngste årgange U6 og U8 nu rundet intet mindre end 80 friske børn. De yngste er nu klubbens største årgange! Alle knokler på til træning og giver den gas i kamp – der er altid fart over feltet. I december måned holdt vi et brag af en juleafslutning, selvfølgelig med besøg af selveste Julemanden. Se billede. Husk. Vi har altid plads til flere friske håndboldbørn i Højby Håndbold. Vi træner torsdag kl 16.45. U6 (årgang 2010-2011) i den gamle hal og

U8 (årgang 2008-2009) i den nye hal. Se kontakt-info på hjemmesiden. Godt Nytår til alle og tak for masser af gode håndboldoplevelser i 2016. Året bød på bl.a. håndbold-tur til Neumünster, mini-håndboldskole og ikke mindst et flot sponsorat af spillertøj til alle fra Betina i REMA1000Højby – stor TAK for det! Vi glæder os til mange flere dejlige håndbold-oplevelser i det nye år! U6 og U8 trænerne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Sporten

Sporten

Sporten

Håndbold, lege og fjollerier til Forældre/Barn håndbold i Højby S & G Håndbold Halvvejs igennem håndboldsæsonen, og der er stadig godt gang i de små håndboldspirrevipper i hallen hver tirsdag. Meget har været nyt her i den første halvsæson. Opstart af holdet igen efter pause, ny træner og nye hjælpetrænere. Et virkelig stort fremmøde af små spirende håndboldspirrevipper ved sæsonstart har nu stabiliseret sig, så der nu hver tirsdag er cirka 10-12 små håndboldspirrevipper ifølge af ældre søskende, forældre eller bedsteforældre. Da håndboldspirrevipperne er for små til at deltage i stævner, har der i stedet været afholdt træning med halloween-tema. En masse små spøgelser, skeletter, (u)farlige prinsesser og drilske U12hjælpetrænere fløj og løb rundt i hallen d. 1. november. I den forbindelse vil vi gerne sige 1000 TAK til Lone fra KONDITORIET KAGEDÅSEN, der havde sponsoreret fantastiske cupcakes

med halloween-tema til alle børnene. Første halvsæson sluttede med træning d. 6. december, hvor temaet selvfølgelig var jul. Der blev startet med at pynte juletræ og smage på pebernødder efterfulgt af sneboldkamp mod forældre a la stikbold, ”kælketure” i lagener på jagt efter bolde som drillenisserne (U12-hjælpetrænerne) havde hugget, julesange samt fællesspisning i cafeteriet med forældre og søskende. Julemanden kom også på besøg, og var så sød at dele godteposer ud til håndboldspirrevipperne. Træning starter op igen tirsdag d. 3. januar 2017 kl. 16.00 – 16.45 i den gamle hal i Højby Hallerne Nørrelunden 20. Træningen er gratis og vi har spillere helt ned til 2,5 års alderen.

Vel mødt til Forældre/Barn håndbold. Vi glæder os til at ser jer til 2. halvsæson.

Med venlig hilsen trænerne Kathrine, Cathrine, Christine og Linda

Knullen 16, 5260 Odense S Telf: 6595 7093 Web: www.jenssandberg.dk Mail: info@jenssandberg.dk CVR: 20797606

26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Generalforsamling i Højby S&G tennisafdeling onsdag den 1. marts kl. 19.00

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Gymnastikafdelingen Vi skriver nu 2017, og vi håber, at alle har haft en glædeligt jul og er kommet godt og sikkert ind i det nye år. Vi skal nu i gang med anden halvdel af sæsonen, og vi håber, at alle er klar til at give den max gas. Nu skal der arbejdes hen imod forårets opvisninger og konkurrencer. Generalforsamling Gymnastikafdelingen holder i år generalforsamling d. 23. februar kl. 19 i Højbyhallerne. Vi håber at rigtig mange af jer har lyst til at møde op og deltage i denne aften. Det er her, at du som medlem af gymnastikafdelingen har mulighed for at høre, hvordan det går i foreningen, samt få indfly-

delse på, hvad der skal ske fremadrettet i afdelingen. Opvisninger i 2017 Her i foråret afholder vi to opvisninger i Højbyhallerne. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen på nedenstående datoer. D. 18.-19. marts afholder vi DGI's forårsopvisning. Der vil her være mulighed for at komme og se en masse flot og spændende gymnastik. D. 22. april afholder vi gymnastikafdelingens egen lokalopvisning. Alle vores hold skal på gulvet og vise, hvad de har lært og trænet med i løbet af hele sæsonen. Vi glæder os meget til disse to arrangementer og håber at

Nu er det igen ved at være den tid på året, hvor alle generalforsamlingerne løber af stablen. Vi vil gerne invitere alle medlemmer til en hyggelig aften, hvor vi i bestyrelsen meget gerne vil have netop DIN mening og forslag til hvad 2017 skal bringe på tennisbanerne, og hvad vi skal arbejde mod i de kommende år.

Kom og inspirer os onsdag den 1. marts kl. 19.00 i Højby hallen.

se rigtig mange glade gymnaster og tilskuere. Du kan altid holde dig orienteret omkring hvad der sker i gymnastikforeningen på vores hjemmeside: www. hojbygymnastik.mono.net. Slutteligt vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår. Vi håber at se rigtig mange i hallerne til de forskellige træninger og til vores arrangementer her i løbet af foråret.

På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen

Sportslige hilsner Michael Jensen

Øverst: De flyvende tøser Tv.: De boblende tøser øver serier

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael Krohn-Larsen

Nyt fra Skytterne Godt nytår Højby Skytteforening ønsker hermed alle medlemmer, deres familie samt sponsorer og samarbejdspartnere et godt og lykkebringende nytår! Tak for et spændende jubilæumsår, som bragte mange sjove/gode timer med sig, samt fine gaver og besøg af nye som gamle medlemmer. Ligeledes kiggede mange folk fra skydeverdenen og Jane Jegind fra Odense kommune forbi til vores Åbent hus.

Juleandespil Torsdag d. 15 december 2016 havde ikke mindre end 40 medlemmer og familie sat hinanden i stævne i klubbens lokaler til det årlige andespil. Men først skulle der uddeles en vandrepokal til den bedste skytte i december måned. Udfordringen fra bestyrelsen lød på: Kom så tæt på 73,7 point som muligt med 10 skud. En udfordring, som var svær for mange, da man normalt skyder efter midten af skiven, som giver 10 point, men med vores nye elektroniske anlæg kan vi nu tælle point med pointtal med decimal. Vinderen af aftenens skydning blev Emil Hansen, og der skal lyde et stort TILLYKKE herfra. Holdtræning Torsdag d. 5. januar 2017 og efterfølgende hver den første torsdag i måneden vil der være holdtræning i klubbens lokaler. Her vil et hold af nye og gamle instruktører gennemføre forskellige træningsmoduler med fokus på åndedræt, sigte, aftræk samt almindelig kondition og kost

28

vedrørende skydning. Interesserede nye medlemmer og skytter bedes møde til næste træning kl. 18.30 præcis, hvorefter de vil indgå i holdtræningen. Generalforsamling Højby Skytteforening afholder generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19 i klubbens lokaler. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsesmedlem Lars Christiansen og Emil Hansen

Jane Jegind på besøg

Julebanko

Højby S&G logo Generalforsamling Højby S&G 2017 Fodbold Budo Badminton Gymnastik Skydning Fitness Tennis Bordtennis Håndbold Hovedforeningen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31. januar 23. februar 2. marts 23. februar 28. februar 22. februar 1. marts 7. marts 24. marts 29. marts

kl. 20.00 kl. 20.30 kl. 19.00 kl. 18.30 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00

Højbyhallerne Højbyhallerne Højbyhallerne Højbyhallerne Skydekælderen Højbyhallerne Højbyhallerne Kælderen Højbyhallerne Højbyhallerne


Sporten

Sporten

Sporten

Juleferie i bordtennis og opstart igen Bordtennis startede godt op i efteråret med træning for både børn og voksne. Børneafdelingen er ikke så stor som vi plejer – så der er stadigvæk ledige pladser i kælderen mandag kl. 18 og torsdag kl. 17.30. Mød bare op. Hvis du bare vil se det an, om det er noget for dig, så er det gratis at spille foråret ud for nye medlemmer. Dette gælder både børn og voksne. De voksne (seniorer lyder bare sååå gamle ) spiller hver onsdag kl. 19.00 i Multihallen. Ofte er der kamp, men vi har muligheden for at komme i kælderen og træne, hvis der er to kampe samtidig. Dog ønsker vi at kunne træne i Multihallen mest muligt. Efteråret betød, at ungdomsholdet skal spille A-række her efter nytår. De bliver derfor matchet til ”tænderne”, men jeg ved at de vil gøre deres bedste for helt sikkert også at sejre i foråret. Serie 2, 3 og 4 har også spillet turnering i efteråret. Serie 2 klarede desværre med mindst mulig margin ikke at komme i oprykningsspillet. Dog er der ikke mange, der tror på, at en nedrykning kommer på tale, så foråret drejer sig om at få tanket noget selvtillid op, således at næste sæson har den bedst mulig forberedelse. Serie 3 klarede med nogle flotte præstationer sig sikkert videre til oprykningsspillet. Dog plejer det at blive noget anderledes, når der spilles oprykning i foråret, men med et par års erfaring i oprykningsspillet så satser vi på, at vi kan blande os i den bedste del af rækken. Serie 4 spiller absolut for at vinde, men mangler lidt held, og skal derfor spille

”slutspil” da serie 4 er den laveste række. Jeg er sikker på, at de går benhårdt efter at vinde ”slutspillet”. Kort før jul, blev der afholdt en juleafslutning både for børn og voksne. Børnene afholdt det på en træningsaften, hvor de hyggede sig under og efter træningen. De voksne afholdt det en lørdag, hvor man startede lidt tidligere end normalt, og i år stod det på meget anderledes bordtennis end normalt, hvor der både skulle spilles ”ping pong”, Venstrehånds og ”Triple”. Der blev fundet vindere, således at der som sædvanligt er nogen der har ”drilleretten” indtil næste store stævne – klubmesterskabet i april.

De lykkelige vindere af juleafslutningens Triple turnering

Ny storsponsor i Bordtennis NTT Data har været så venlige at sponsere nyt spilletøj til hele bordtennisafdelingen. De bliver dermed ”Storsponsor”, da vi har en del spillere med mange X’er i trøjerne. Stor tak til NTT Data for dette bidrag. På bordtennis' vegne Michael Agergaard Formand Bordtennis sponsor af Tøj NTT Data

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Højbylund Ældreklub Betaling af kontingent 17. januar 17. jan. kl. 13-16 Banko Kaffe, boller, kage 10 kr. 24. jan. kl. 13-16 Bjergbankens Cabaret underholder 40 kr. 31. jan. kl. 13–16 Banko Kaffe, boller, kage 10 kr. 7. feb. kl. 12-16 Spisning, kaffe, kage Swingtetten, 3 mands orkester underholder, og vi danser for. Kun 50.kr.

14. feb. kl. 13-16 Banko. Kaffe, kage. 10 kr. Rema 1000 Højby sponsorerer alle gevinsterne. 21. feb. kl. 13-16 Nattevægter fortæller om gamle dage i Odense. 40 kr. 28. feb. kl. 13-16 Banko Kaffe, boller, kage 10 kr 7. mar. kl. 13– 16 Medlemsmøde Kaffe, boller, kage. Gratis

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

30

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

14. mar. kl. 13-16 Banko Kaffe, boller, kage 10 kr. 21. mar. kl. 13-16 Generalforsamling 3 halve stk. smørrebrød, kaffe, kage. Gratis. 28. mar. kl. 13-16 Banko Kaffe, boller, kage 10 kr. HEREFTER NYT PROGRAM

Stolegymnastik hver TIRSDAG fra 10-11 i Fælleshuset i samarbejde med Hollufgård Nørrelunden 70 25 kr. pr. gang. Formand Jette Marstrand tlf. 40 82 59 33


Aktivitetskalender Lørdag d. 21. januar. Højby S&G, Håndbold. U5-U8 stævne. Højby Hallerne. Højby Sundhedscenter Reception Vitas Fodpleje Kl. 12-15.30 Søndag d. 22. januar. Højby Kirke. Morgengudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30. Højby S&G, Håndbold. Hjemmestævne. Højby Hallerne. Mandag d. 23. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-16. Fredag d. 27. januar. Café Bakkegården Tarteletaften. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 29. januar. Højby Kirke. Familiegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 15. Mandag d. 30. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Tirsdag d. 31. januar. Højby Bibliotek. Film Fyn. Højby Bibliotek, kl. 19. Højby S&G, Fodbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 20. Fredag d. 3. februar. Café Bakkegården Swing te den. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 5. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste.

Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 6. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Onsdag d. 8. februar. Højby Foredragsforening. Kropssprog mm. Sognehuset, kl. 19. Torsdag d. 9. februar. Højby Kirke. Samtaleforum. Højby Kirke, kl. 10. Søndag d. 12. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bibliotek. Strikkecafé. Højby Bibliotek, kl. 14-16. Højby Bridgeklub. SuperBrugsen Cup. Højby Skole, kl. 13-18. Mandag d. 13. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Generalforsamling, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-16. Søndag d. 19. februar. Højby Kirke. Morgengudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30. Fastelavnsvandring. Højby Kirke, kl. 12.30 Mandag d. 20. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Onsdag d. 22. februar. Højby S&G, Fitness. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Torsdag d. 23. februar. Højby Kirke.

Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19. Højby S&G, Budo. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 20.30.

Højby Hallerne, kl. 19. Fredag d. 3. marts. Café Bakkegården Lunau&Sund. Bakkegården, kl. 18.30.

Højby S&G, Gymnastik. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 18.30.

Søndag d. 5. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Fredag d. 24. februar. Café Bakkegården Opera- og operetteaften. Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 25. februar. Højby S&G, Sponsor. Fastelavnsfest. Højby Hallerne, kl. 10. Højby S&G, Sponsor. Reklamebanko. Højby Hallerne, kl. 13.30. Søndag d. 26. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby S&G, Håndbold. Hjemmestævne. Højby Hallerne. Mandag d. 27. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-16. Højby Sundhedscenter. Generalforsamling. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19. Tirsdag d. 28. februar. Højby S&G, Skydning. Generalforsamling. Skydekælderen, kl. 19. Onsdag d. 1. marts. Højby S&G, Tennis. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Torsdag d. 2. marts. Højby S&G, Badminton. Generalforsamling.

Højby Bibliotek. Kreativ LEGO. Højby Bibliotek. Kl. 13.30-15.30. Mandag d. 6. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Højby Bibliotek. Generalforsamling. Højby Bibliotek, kl. 18.15. Tirsdag d. 7. marts. Højby S&G, Bortennis. Generalforsamling. Kælderen, kl. 19. Torsdag d. 9. marts. Højby Foredragsforening. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19. Fredag d. 10. marts. Café Bakkegården Vild med dans. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 12. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby S&G, Håndbold. Hjemmestævne. Højby Hallerne. Højby Bibliotek. Strikkecafé. Højby Bibliotek, kl. 14-16. Onsdag d. 15. marts. Højby Vandværk. Generalforsamling Højby Forsamlingshus. Kl. 19.30.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk