Page 1

PORT FORLIO

HAYE BERETE


คำนำ PREFACE

แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio)เล่มนี ้ ข้ ำพเจ้ ำจัดทำขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนนำเสนอประวัติ ส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ผลงำนที่ได้ รับและทักษะควำมสำมำรถของข้ ำพเจ้ ำในด้ ำนต่ำงๆ ให้ ทุกท่ำนได้ เห็นและรู้ จกั ตัวตนของข้ ำพเจ้ ำมำกยิ่งขึ ้น ข้ ำพเจ้ ำหวังว่ำแฟ้มสะสมผลงำนนี ้ จะทำให้ ทกุ ท่ำนที่อ่ำนได้ เห็นถึงควำมสำมำรถโดยรวม ของข้ ำพเจ้ ำมำกยิ่งขึ ้น ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรม และควำมสำมำรถพิเศษ ข้ ำพเจ้ ำขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู เพื่อนๆ และผู้ที่มีสว่ นร่วมในกำรให้ ควำม ช่วยเหลือ ให้ คำแนะนำ รวบรวมเอกสำร หลักฐำน และข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งเพื่อจัดทำ แฟ้มสะสมผลงำนในครัง้ นี ้

น.ส.ฮาย เบเรเต้ ผูจ้ ดั ทา


สารบัญ CONTENT PROFILE

01

ประวัติส่วนตัว

02

03

EDUCATION ประวัติการศึกษา

ACTIVITY

กิจกรรม

04 CERTIFICATE เกียรติบัตร


ประวัติส่วนตัว Haye’s PROFILE

720/28 จันทร์ 45 แยก 8 หมู่บ้านเจริญสุขใจ แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อ-นามสกุล นางสาวฮาย เบเรเต้

ความสามารถพิเศษ -เล่นกีฬาได้หลายอย่าง เช่น บาสเกตบอล แชร์บอล วอลเล่บอล

วัน/เดือน/ปีเกิด

แบตมินตัน อื่นๆ

25 เมษายน พ.ศ.2545

-พูดได้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ กินี

ส่วนสูง 173 เซนติเมตร น้าหนัก 70 กิโลกรัม

คติประจ้าใจ

กรุ๊ปเลือด o

“the only way to do great work is to love what you do”

CONTACT

Haye shefanee

_queenhaye_

093-979-2475


2

ข้อมูลการศึกษา

และ ประวัติ

การศึกษา พ.ศ. 2548-2550 ชั้นอนุบาล1-3 พ.ศ.2551-2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนศิลปวัฒนา พ.ศ.2554-2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนรักษาราชวิตร พ.ศ.2557-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


x

ปพ.5


เกี ยรติ บตั ร

CERTIFICATE ปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดขับบทเพลง “พระราชนิพนธ์”

เข้ าร่วมเป็ นผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรม ค่ายพักแรมยุวกาชาด เนตรนารี และผู้บาเพ็ญประโยชน์

แข่งขันศิลปหัตถกรรม ได้ รับรางวัล ระดับเหรี ยญทองแดงกิจกรรม การ แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)


ปี 2561 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ได้ รับรางวัล ระดับเหรี ยญทองแดงกิจกรรมกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)

อบรมค่ายฤดูร้อนในโครงการค่าย “วิถีอิสลาม สานสัมพันธ์ชมุ ชน สู่ สังคมที่ยงั่ ยืน”

เข้ าร่วมกิจกรรมค่าย คุณธรรมและค่านิยม 12 ประการ


ปี 2562

ได้ รับยกย่องให้ เป็ น”เด็กดีศรี สรุ ิโยทัย” ด้ านการสร้ างชื่อเสียงให้ แก่โรงเรี ยน

ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น”เด็กดีศรี สรุ ิโยทัย” ด้ านการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

จัดกิจกรรมในโครงการค่าย อบรมผู้นานักเรี ยน


กิ จกรรม

ACTIVITIES ประกวดธิดารักษ์ ไทย

ประกวดธิดารักษ์ ไทยในปี การศึกษา 2561 เนื่องในวัน ภาษาไทยแห่งชาติ ได้ รับรางวัลชนะเลิศและ ทุนการศึกษา


ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมและมอบสิง่ ของที่โรงเรี ยน พระราชทานบ้ านนายาว บ้ านนาอิสานที่จงั หวัด ฉะเชิงเทรา


ค่ายทักษะผู้นา

เข้ าค่ายทักษะผู้นาซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสภานักเรี ยนปี การศึกษา 2561


ค่ายภาคฤดูร้อน

จัดทาค่ายภาคฤดูร้อน “วิถีอิสลาม สานสัมพัน์ชมุ ชน สูส่ งั คม ที่ยงั่ ยืน” เป็ นเวลา 4 วัน – 3 คืน เพื่อให้ เด็กๆและเยาวชนอยู่ ในหนทางแห่งอิสลาม ณ มัสยิดอัสสละเฟี ยะฮ์


โครงการสร้ างเสริ มเติมฝัน

เข้ าร่วมกิจกรรมมอบความสุข บริ จาคสิง่ ของให้ แกเด็กยากไร้ และ เด็กกาพร้ า ณ วัดโบสถ์วรดิษฐ์ อาเภอ ป่ าโมก จังหวัด อ่างทอง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด และบาเพ็ญ

จัดกิจกรรมและเป็ นสตาฟค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญ ประโยชน์เป็ นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายศรี กะอางแคมป์ จังหวัด นครนายก


HAVE A GREAT DAY

Profile for haye berete504-17

portfolio17-604  

portfolio17-604  

Advertisement