Page 1

16 04 2012

PANDORA - Çok Satan Kitaplar

Pa n d o ra H a kkın d a

Y E Nİ K İ T A P L A R

b e yo g l u .p a n d o ra .co m .tr

ÇO K S A T A NL A R

Pa n d o ra fa ce b o o k

Y A Y I NE V İ L İ S T E S İ

DE T A Y L I A RA M A

Pa n d o ra tw i tte r

K O NU L İ S T E S İ

1 6 .0 4 .2 0 1 2

Y A ZA RL A R Ö DÜL A L A NL A R

-- Gezindiğim Sayfalara Dön -İ n g i l i z ce k i t a p l a rd a ço k s a t a n l a rı g ö s t e r (b o ş )

Çok Satan Kitapların Devamı: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25

Çılgın Tür kler Kıbr ıs

Üy e Girişi

Liky a Yolu' nda Yür ümek : Tür kiy e' nin İlk Uzun Mes afeli Yür üy üş Rot as ı

Turgut Ö z a kma n

Ye ni Üy e lik Güv e nli Ç ıkış

Türk ka lma k için v e rile n 100 y ıllık şa şırt ıcı, de hşe t v e rici müca de le .

Fiyatı: 20,00 TL %20 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 16,00 TL

Ka t e C low

1

T. Ö z a kma n'ın Diriliş, Şu Ç ılgın Türkle r v e C umhuriy e t -Türk Muciz e si e se rle rinde n oluşa n Türkiy e Üçle me si, t opla m 623 ba skı

Bir Kedi Bir A dam Bir Ölüm

DETA YLI A RA MA

Fiyatı: 13,00 TL %20 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 10,40 TL

Fiyatı: 25,00 TL

Yakın Tar ihin Ger çekler i : Os manlı' nın Çöküş ünden Küller inden Doğan Cumhur iy et ' e

Zülf ü Liv a ne li

“A rka da şla rım bunun f a rkında de ğil a ma be n bu ba ğla nt ıla rın üst ünde y a da dışında y ım. O nla r gibi da v ra nma y a , onla ra be nz e me y e ça lışıy orum, la kin içim f a rklı, işt e roma nı y a z a n z a v a llı a rka da şımın ine me diği

Be nce Türkiy e 'nin e n güz e l bölge si de bura sıdır. Ly kia 'nın ışık dolu günle rine sığınma k e pe y iy i ge ldi. Ya şa m pille rimi doldurdum. Me hme t Ya şın, Hürriy e t

İlbe r O rt a y lı

2

Tra blusga rp Sa v a şı'nda Türk komut a nla r e t ra f ı şa şırt a ca k de re ce de e t kin örgüt çü, e ğit imci v e he r şa rt a lt ında sa v a şçı oldukla rını göst e rdile r. " "Ba lka n Sa v a şla rı'nda ki y e nilgi; İngilt e re v e F ra nsa ’da

Uy ums uz Defne Kaman' ın Macer alar ı : Su

Fiyatı: 14,00 TL %20 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 11,20 TL

İs t anbul Rumlar ından Yemek Tar ifler i : Mas al Yıllar ımın Mut fağı

Buke t Uz une r

Sula Boz is

Fiyatı: 18,00 TL %20 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 14,40 TL

Buke t Uz une r’in, bugün A na dolu’da y a şa y a n he r kült ürü de rinde n e t kile miş ka dim Ka ma nlık (Şa ma niz m) ge le ne ğinin dört unsuru ola n SU, TO PR A K, HA VA , A TEŞ’t e n ilha m a la ra k y a z dığı y e ni roma nı UYUMSUZ DEF NE

3

Küçük Mucizeler Dükkanı

Fiyatı: 18,00 TL %20 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 14,40 TL

Tür kler v e Ölüm

De bbie Ma combe r

Kit a pla rı büt ün düny a da 140 mily onda n f a z la sa t a n v e birçok dile çe v rile n De bbie Ma combe r, y üre k ısıt a n roma nla rıy la şimdi de Türkiy e ’de …

Pe k çok e se re imz a a t a n Sula Boz is’in Ya pı Kre di Ya y ınla rı’nda n çıka n İst a nbul R umla rında n Ye me k Ta rif le ri - Ma sa l Yılla rımın Mut f a ğı kit a bı sa de ce bir y e me k t a rif i kit a bı de ğil. A y nı z a ma nda 20. y üz y ılın

Edwa rd Try ja rski

4

“A rt ık o e ski t a sa sız kız de ğilim. Ya şa dığım he r günün de ğe rini

T’u-küe le r de ndi onla ra ilk ba şt a … O rt a A sy a ’nın boz kırla rında n v e A lt a y ’ın da ğla rında n doğdula r. Ç in’de n Güne y Sibiry a ’y a , A f ga nist a n’da n A na dolu’y a v e ha t t a bu kit a bın y a z a rının ülke si Polony a ’y a ka da r

Fiyatı: 17,00 TL %25 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 12,75 TL

Fiyatı: 40,00 TL %20 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 32,00 TL

A ş kın Cep Deft er i

Bör t ü Böcek için Doğa Dos t u Öner iler v e Ev Yapımı İlaçlar

Mura t ha n Munga n

F üsun Te z ca n

Fiyatı: 10,00 TL %20 indirimli pandora.com.tr fiyatı: 8,00 TL

Mura t ha n Munga n'ın y e ni kit a bı çok ilgi göre ce k. "Ya z ınca da Ge çmiy or", "Ke di Ka pısı", "F a l Me t inle ri", "Be nde Ka la nla r" v e "A şkın C e p De f t e ri" ba şlıklı be ş bölümde n oluşa n v e biline n e de bi t ürle rde n

5

Bu kit a pt a , ba hçe v e e v le riniz de sıkça ka rşıla şt ığınız böce k v e diğe r ha y v a nsa l ca nlıla rda n z a ra rlı v e y a ra rlı ola nla r t a nıt ılıp, y a şa mla rı v e y öne t imle riy le ilgili öne mli bilgile r v e rilmişt ir. A y rıca

Fiyatı: 20,00 TL

Çok Satan Kitapların Devamı: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25

www.pandora.com.tr/Cok_Satan_Kitaplar

1/2


16 04 2012

PANDORA - Çok Satan Kitaplar

İle t iş im

Sa t ış : sa t is@pa ndora . com. t r

M üş t e r i Hiz m e t le r i: must e rihiz me t le ri@pa ndora . com. t r

T e le fo n: +90 212 230 0962 Sit e Ha rit a sı

Bilgi: bilgi@pa ndora . com. t r

Fa k s : +90 212 219 4292

Pa ndora Ha kkında

Giriş Sa y f a sı

©1996-2012 Pa ndora Ya y ın v e Bilgisa y a r Tic. Lt d. Şt i.

www.pandora.com.tr/Cok_Satan_Kitaplar

2/2

cok satan  
cok satan  

cok satan asd

Advertisement