Page 1

Üye Giriş, Onursal Üyelik Verilmesi ve Aidat Yönergesi Kabul Tarihi: 08/06/2012 Revizyon No: 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ üye girişi, onursal üyeliğe kabul ve üye aidatlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak Madde 2- Bu yönerge HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu’nun Genel Sekretere verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kapsam Madde 3: Bu yönerge, Dernek bünyesine katılmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiliği haiz dış paydaşları ve dernek bünyesinde olan tüm üye ve onursal üyeleri kapsamaktadır. İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar Madde 4: Bu yönergede ve tüm yönergelerde yer alan tanımlardan;

a. Dernek: HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ’ni, b. Üye: Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve hizmet konularını içtenlikle benimseyen, on sekiz yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip, yasal kısıtlamaları olmayan Gerçek Kişiler ve gerekli yasal koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla Tüzel Kişiyi, c. Onursal Üye: Çevresine ya da Derneğin amaç ve konularına belirli ve önemli hizmet ve yararlılığı bulunan gerçek kişiyi, d. Aidat: Derneğin giderleri ve amaçları için üyelerin aylık düzenli olarak ödemeyi taahhüt ettikleri nakdi bedeli, e. Bağış: Dernekler mevzuatına uygun olarak aidat dışında Derneğin amacını gerçekleştirmek için özgülenen her türlü ayni ve nakdi katkıyı, f. Öğrenci: Devlet koruması altında kalan ve örgün öğretime devam ettiğini belgeleyen gerçek kişiyi, g. Gönüllü: Dernek proje ve faaliyetlerinde yer alan fakat üye olmayan gerçek kişiyi, h. Yönetim Kurulu: Dernek Yönetim Kurulunu, Çıktı Almadan Önce Çevreye Etkisini Düşünelim!/Think before You Print! iletisim@hayatsende.org www.hayatsende.org


i. Genel Sekreter: Yönetim Kurulu tarafından Dernek üyeleri arasından atanmış yetkili makamı, ifade eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üye Giriş, Onursal Üyelik Verilmesi ve İlkeleri ve Sorumluluklar

Madde 5- Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve hizmet konularını içtenlikle benimseyen, on sekiz yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip, yasal kısıtlamaları olmayan Gerçek Kişiler ve gerekli yasal koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla Tüzel Kişiler Derneğe üye olabilir. Ancak yukarıda sayılan şartları yerine getirse bile a. Yasaların Dernek ve derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler, b. Özel işlerinde veya taşıdığı kamusal sorumluluklarda yasaları ve/veya kamu vicdanını zedeleyici durumlara neden olmuş kişiler, Derneğe üye olamazlar. Madde 6: Dernek üyeliği, Dernekler mevzuatının genel hükümleri ve Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği Tüzüğü ve Üyelik Yönergesinde belirtilen şartlar sağlandığı sürece devam eder. Madde 7: Dernekte, Üyelik ve Onursal Üyelik olmak üzere iki üyelik türü vardır. a. Bu yönetmeliğin 1nci maddesindeki şartları taşıyan ve kayıtları yapılmış üyeler Dernek üyesidir. b. Dernek Üyeleri, gereken şartları haiz olmak kaydıyla her türlü göreve aday olmayı, katılmayı ve içinde bulunduğu birim, proje ve/veya faaliyet esnasında oylama gerektiren durumlarda oy hakkını kullanmayı haizdir. c. Dernek Üyeleri, Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü yansıtacak şekilde hareket etmekle ve bu yönergede belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. d. Çevresine ya da Derneğin amaç ve konularına belirli ve önemli hizmet ve yararlılığı bulunan kişilere, Dernek yaşamında önemli görevler almamakla birlikte yaptığı başarılı çalışmalar yönünden büyük katkıları olan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. e. Dernek Üyelerinden en az 10 (on)'u ve/veya Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi tarafından aday gösterilen ve Genel Kurulun oy çokluğu ile onayladığı şahıslar da Onursal Üye olur. f. Dernek Onursal Üye sayısı toplam Dernek Üye sayısının % 10’ununu geçemez. g. Genel Kurul herhangi bir kimsenin onursal üyeliğini her zaman sona erdirebilir veya iptal edebilir. h. Onursal Üyeler, normal üyeliğin bütün hak ve özelliklerine sahip olup, aksi belirtilmedikçe Aidat ödemezler. i. Onursal Üyeler isterlerse Derneğe bağış yapabilirler. Madde 8: Üyelik İşlemleri sırasıyla aşağıdaki gibidir: a. Derneğe üye olmak isteyenler, “Etik Beyannamesini” ve “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup imzalayarak Dernek Genel Sekreterine elden teslim eder veya posta yolu ile gönderir. b. Diğer Sivil Toplum Kuruluşları yalnızca "Üyelik Başvuru Formu"nu yetkili organlarının kararı ve temsil ve ilzama yetkili kimsenin imzaladığı başvuru


formuyla ve üyeliğe kabul edilmesi halinde Dernekte kimin tarafından temsil edileceğini belirten Yönetim Kurulu kararının fotokopisiyle Dernek Genel Sekreterine elden teslim eder veya posta yolu ile gönderir. c. Genel Sekreter, üyelik başvurusunu, başvuru tarihinden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak üzere gündeme aldırır. d. Yapılan başvurular Yönetim Kurulu'nca yasalar, dernek ilkeleri ve iç mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. e. Yönetim Kurulu başvurunun kendisine gelişinden başlayarak en geç 30 gün içinde adayın üyeliği hakkında karar verir. f. Alınan karar adaya sözlü veya yazılı olarak bildirilir. g. Üyelik Beratı katılım sağlayan üyeye posta yolu gönderilir veya elden teslim edilir. Madde 9: Yönetim Kurulunun, üyeliğin reddine ilişkin kararları kesin olup itiraz edilemez. Madde 10: Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri tamamlanır ve her türlü aidat / ödentisi alınır. Madde 11: Dernek faaliyetlerinden iş yaşantısı gereği (yurtiçi veya yurtdışında başka bir bölgede görevlendirme gibi) belirli bir süre uzak kalacak Üyeler, dilekçe ile Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurarak belirli bir süre üyeliğinin askıya alınmasını isteyebilir. Yönetim Kurulu Başkanlığı durumu değerlendirerek askıya alınma talebini onaylayabilir. Bu durumdaki Üyeler süre sonunda Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurarak askıya alınma talebinin kaldırılma veya üyelikten ayrılma isteğini iletmelidirler. Madde 12: Dernekten geçerli nedenlerle ve kendi arzusu ile ayrılmış bir üyenin, gerekli üyelik koşullarını taşıması halinde, yazılı olarak yeniden üye olmak istemesi halinde Yönetim Kurulunca bir karar verilir. Madde 13: Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ya da çıkarılma kararı ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ayrılan üye, Derneğe olan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Madde 14: Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen durumların oluşması durumunda ilgili üye için "Üyelikten çıkarma" kararı verir: a. Dernekler Kanununa, ilgili diğer yasa, yürürlükteki hüküm ve kurallara göre üyelik hakkını kaybedenler, b. Üyeliğe engel durumu olduğu sonradan anlaşılanlar, c. Sözlü ve yazılı bildirimlere karşın verilen süre içinde ödentisini ve varsa giderlere katılma payını ödemeyenler, d. Dernek Tüzüğünde ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlar, e. Dernek içinde ya da dışında Derneğin manevi kişiliğini yaralayıcı, küçültücü, kötü ve küçük gösterici tutum ve davranışta bulunanlar, söz, yazı, işaret, vb. yollarla dolaylı veya doğrudan Derneğin manevi kişiliğine saldıranlar, f. Dernek organlarınca verilmiş yetkiye dayanmaksızın Dernek adına davrananlar, Derneği maddi ya da manevi sorumluluk altına sokanlar, g. Dernek işlerini veya çalışmalarını kişisel çıkarlarına aracı kılanlar. Çıktı Almadan Önce Çevreye Etkisini Düşünelim!/Think before You Print! iletisim@hayatsende.org www.hayatsende.org


Madde 15: Yönetim Kurulu çıkarma kararı vermeden önce gerekirse hakkında karar verilecek üyeyi dinleyebilir, uyarabilir, yazılı veya sözlü savunmasını isteyebilir. Madde 16: Her Dernek Üyesi Derneğe yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Genel Kurulca belirlenmiş aidatın miktarını her yıl Yönetim Kurulu ilan eder. Aidatlar en geç her yılın Temmuz Ayı sonuna kadar Dernek hesabına yatırılır veya Sayman Üyeye "Alındı Belgesi" karşılığında elden teslim edilir. Madde 17: Devlet koruması altında kalan ve örgün öğretime devam ettiğini belgeleyen öğrenciler üyelik başvurusunda bulunabilir ve üyeliğe kabul edilmeleri halinde üye aidatını isterse ödemez. Madde 18: Dernek proje ve faaliyetlerinde yer alan fakat üye olmayan gönüllüler aidat veya herhangi bir katkıda bulunmak zorunda değildir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Yürürlük Madde 19- Bu yönerge internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20- Bu yönerge hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı alanlarda Genel Sekreter yürütür.

10 üye giriş, aidat ve onursal üyelik yönergesi  
Advertisement