Page 1

Hayagr eevNar ayan 431 9702

PORTFOLI OFORELECTI VES


Hay agr eevNar ay an P age3

F ami l yCar

+

P R OJ ECTDET AI L S I n di v i du alpr oj ec t . Con c eptc arc on t es ten t r yat c ol l ege’ sn at i on als y mpos i u m. BACKGR OUND Wi t hbu s i err oads ,peopl e s pen di n c r eas i n gt i mei nt r an s i t . Wi t hf as t er pac edl i f es t y l es , peopl en ol on gers pen d s u f f i c i en tqu al i t yt i mewi t hf ami l y .

L i v i n gR oom

=

F AMI L I Ei sac on c eptc ari dea des i gn edt os ol v ebot ht h es e c h al l en gesbybr i n gi n gt h el i v i n g r oom i n t ot h ef ami l yc ar !

t h eF AMI L I E! 1s tP l ac e,Con c eptCarCh al l en ge, Sy n er gy‘ 08,Nat i on alT ec h n i c alSy mpos i u mi nI n di a


Hay agr eevNar ay an P age4

CL ASSI C MODE

DI F F ER ENTSI T UAT I ONS, SAMECAR !

T HE L I VI NG R OOM MODE

T h eF ami l i eh asau n i qu e s eat i n gadj u s t men tmec h an i s m wh i c hen abl est h eu s ert o modi f yt h ec ar ’ ss eat i n gbas ed ondi f f er en tt r av els i t u at i on s .

I NT I MAT E MODE

1s tP l ac e,Con c eptCarCh al l en ge, Sy n er gy‘ 08,Nat i on alT ec h n i c alSy mpos i u mi nI n di a


Hay agr eevNar ay an P age5

T HEL I VI NG R OOM MODE Han dss k et c h edar t i s t ’ si mpr es s i on i nt wopoi n tper s pec t i v e

I n s i dev i ew ofc ari nL i v i n gR oom mode. Appr opr i at es c al eh asbeenc on s i der ed.


Hay agr eevNar ay an P age6

T ECHNI CALDESCR I P T I ON T h ek eyt oF AMI L I E’ ss eat i n g v er s at i l i t yl i esi nt h eu n i qu er ai l gu i deds eat si n c or por at edi ni t . Ac ombi n at i onofs i mpl e mec h an i s msmak esi tpos s i bl et o ph y s i c al l ymov ear ou n dt h e c ar ’ ss eat sal on ggu i ded c on c eal edr ai l s . T h i sgi v esu n par al l el ed c u s t omi z at i onal t er n at i v es , u n s eeni nc on v en t i on al au t omobi l es .

GUI DER AI LSYST EM

R ai ll ay ou tont h ef l ooroft h ec ar


Hay agr eevNar ay an P age7

P R OJ ECTDET AI L S I n di v i du alpr oj ec t . F r eel an c ec on c eptdes i gn as s i gn men t . Nov ember2012. BACKGR OUND F oots c an n er sar ec ommon l y u s edbydoc t or st omeas u r e pr es s u r eappl i edatdi f f er en t poi n t sont h ef eet .Un ev en pr es s u r ec anl eadt os ev er al pr obl emsl i k ebadpos t u r eor l owerbac ks t r es san dc anev en h as t ent h eon s etofgan gr en ei n s en i ordi abet espat i en t s .T h e f oots c an n erh el psdoc t or s det ec tt h i san dpr es c r i bet h e r i gh tc or r ec t i v ei n s ol est or ec t i f y t h epr obl em. HAP P YF EETi saf oots c an n er des i gn eds pec i f i c al l yk eepi n g t h eSENI ORUSERi nmi n d.


Hay agr eevNar ay an P age8

P R I MAR YUSER

SECONDAR YUSER S


Hay agr eevNar ay an P age9

BR AI NST OR MI NG ANDI DEAT I ON F i r s t ,s ol u t i on st odi f f er en t c h al l en geswer eeac h appr oac h eds epar at el yh ow t o mak et h ef or m appearmor e f r i en dl y ,h ow t omak et h edev i s e por t abl e,h ow t odes i gnt h e mos tef f ec t i v eh an dl e. . .

Atal at ers t age,t h e i n depen dan t l ydev el oped s ol u t i on swer ebr ou gh tt oget h er i n t oon edes i gn .


Hay agr eevNar ay an P age10

T ECHNI CALAND ER GONOMI C CONSI DER AT I ONS Mu l t i pl eh u manan d t ec h n ol ogi c alf ac t or swen ti n t o t h ef i n aldes i gn .


Hay agr eevNar ay an P age11

F I NALP R ODUCTANDF EAT UR ES Han ds k et c h edi nt wopoi n tper s pec t i v e an dt ou c h edu pwi t hAdobeP h ot os h op.

I NT UI T I VEUSAGE

SI MP L EMAI NT ENANCE

gl owsOR ANGE wh eni nu s e

gl owsGR EEN wh ens c anc ompl et e

HI GHP OR T ABI L I T Y

Eas yt i l tan dr ol lmec h an i s m wi t h s t u r dy6i n c hwh eel . Es c al at oran del ev at orf r i en dl y

F u s eds u r f ac ewi t h ou tan yj oi n t s . Cl ean i n gwi t hwat eror di s i n f ec t an twi pespos s i bl e


Hay agr eevNar ay an P age12

3DMODELOFSCANNER Ac on c ept u al3Di men s i on almodelwas c r eat edu s i n gP r oEn gi n eerW i l df i r e. Des i gn edwi t hal lmeas u r emen t st os c al e.

T opVi ew Si deVi ew F r on tVi ew

Vi ew f r om abov eey el ev el


Hay agr eevNar ay an P age13

P R OJ ECTDET AI L S Gr ou ppr oj ec t( 2member s ) . Con c ept u al i z at i on ,des i gn , pr ot ot y pi n gan dmar k et i n g. Sept embert oDec ember2012. BACKGR OUND GOBBL EDEGEEKi sapr odu c t des i gns t ar t u pai medmai n l yat s at i s f y i n gt h epopu l ar c u l t u r e c r av i n gsofu r banedu c at ed I n di any ou t hbyc r eat i n gi n s pi r ed mer c h an di s ean dwear abl es . T h ewor ki n c l u dedex t en s i v e r es ear c h ,i deat i onan du s er t es t i n g.P r ot ot y pi n gi n v ol v edbot h h an dpr ot ot y pi n gaswel las wor k i n gwi t hr api d man u f ac t u r i n gequ i pmen ts u c h asl as erc u t t er s .


Hay agr eevNar ay an P age14

MODELMAKI NG Hav ewor k edons ev er alpr oj ec t s i nc ol l egewh i c hi n v ol v edmodel mak i n gs k i l l s . BAJ AVEHI CL EDESI GN W aspar tofa12member c ol l egeBaj at eam t h at des i gn ed,pr ot ot y pedan dr ac ed af u l l yf u n c t i on all i f es i z eal l t er r ai nv eh i c l esagai n s tc ol l ege t eamsf r om ac r os st h ec ou n t r y . Con t es twash el di n2008 s u mmer .

F i n i s h edV eh i c l e F abr i c at i onP h as e


Hay agr eevNar ay an P age15

L ogos

Br oc h u r es GR AP HI C DESI GN Hav ewor k edex t en s i v el yi n c r eat i n gc ol l at er al ,br an di n g an dl ogodes i gnaswel las en v i r on men tdes i gnpr oj ec t s .

W ebs i t es

<As k et c hofar ope c l i mbi n gc on t r apt i onI dev i s edasay ou n gc h i l d

4319702 portfolio electives  
Advertisement