Page 1

‫@‪@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ﻧﺮﺧﯽ ‪ 500‬دﯾﻨﺎره@‬

‫‪@ @a‡äaŠbÙŽî‹Ø@ôäbîˆ@ôäbØóïnaŠ@öpóàíÙy@ñbÉî‡ï÷@çaíŽïä@óÜ@çbn†ŠíØ@óÜ@ðîŠbÙŽïi‬‬ ‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ﻻﭘﻪڕه ‪ 6‬و ‪7‬‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫‪@ôØóï‹móà@ôäòŒ@Lõ‡Žïàí÷bä@óÜ@‹mòìaì@ZbïäbnîŠói@ôäaŠbÙŽî‹Ø@ôäa‡äb“ïqü‚@öæm‹äbà‬‬ ‫ﻻﭘﻪڕه‪9‬‬ ‫‪@@@@òŠìó ‬‬

‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ڕاﭘﯚرﺗﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯽ‬

‫‚‪@ òŠbåî†@ÚŽïäüïÝà@óÜ@‹mbîŒ@×aÈ@óÜ@ÚŽïäaŽï‚@Šóè@õóäbäbà@ôuŠó‬‬

‫‪16‬ى ﺋﺎزار ﺷﻮراﮐﺎن ﻟ‪‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧ‪‬ﮑﻰ ﺟ‪‬ﻣﺎوەرﯾﻰ ﮔ‪‬ورە‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺪەﺧ‪‬ن‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪8‬‬

‫@‬ ‫@‬

‫“ﻏﻪززه”ﺑﯽ هﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪو ﺋﺎوﺷﻮﯾﺘﺲ‬ ‫ﻟﻪ ﻏﻪززهدا‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪﮐﺮ ﺋﻪﺣﻤﻪد‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪@ 3‬‬

‫@‬

‫ﺷﻪﻣﺎڵ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﮐﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺋﺎﺑﻮورﯾﻪ‬ ‫هﻪی ﻧﻪزان‪@ A‬‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪2‬‬

‫ﺑـﻪ ﭘـ‪‬ﯽ ڕاﭘﯚرﺗﯿﮑــﯽ ﮔﺮوﭘـﯽ ﺑﺎﻧﮑــﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫــﺎﻧﯿﯽ ﮐــﻪ ﭘــﺎش ڕوﻣﺎ‪‬ﮑﺮدﻧ‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾــﻪﺗﯽو ﺋــﺎﺑﻮوری ﻟــﻪ ﻋﯿﺮاﻗــﺪا‪،‬‬ ‫ﻟﻪ ‪ 1-25‬دا ڕاﮔﻪﯾـﻪﻧﺮاوه‪ ،‬ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠـﯽ‬ ‫ﺧـــﻪرﺟﯽ ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ـــﮏ ﻟـــﻪ ﻋﯿﺮاﻗـــﺪا‬ ‫ﻣﻠﯿﯚﻧ‪‬ــﮏو هــﻪزار دﯾﻨــﺎری ﻋﯿﺮاﻗﯿــﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ڕۆﻣﺎ‪‬ﮑﺮدﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿـﯽ‬ ‫ﺳــــــﺎ‪ 2007 ‬ﺋــــــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ داوهو‬ ‫‪ 18144‬ﺧ‪‬ﺰاﻧـــﯽ ﮔﺮﺗﯚﺗـــﻪوه دهری‬ ‫ﺧﺴﺘﻮوه ﮐﻪ ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠـﯽ ﺧﻪرﺟﻪﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ــﮏ ﺑــﯚ ﻣــﻪوادی ﺧﯚراﮐــﯽ ﺑــﯚ‬ ‫ﺋﺎﺳــــــــﺘﯽ ‪ %35،6‬ی هــــــــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺧﻪرﺟﯿـــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧـــــ‪‬ﺰان هﺎﺗﯚﺗـــــﻪ‬ ‫ﺧﻮارهوه‪ ،‬ﺋﻪم ڕ‪‬ﮋهﯾﻪ ﺳـﺎ‪1988 ‬‬ ‫‪ %50،2‬و ﻟﻪ ﺳﺎ‪%61،7 1993 ‬‬ ‫ﺑــــﻮوه‪ .‬هــــﻪروههﺎ ڕوﻣﺎ‪‬ﮑﺮدﻧﻪﮐــــﻪ‬ ‫ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ داوه ﮐﻪ ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠـﯽ ﺧﻪرﺟـﯽ‬ ‫ﺗﺎﮐﻪﮐﻪﺳ‪‬ﮏ ﮔﻪﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ‪ 146‬هـﻪزار‬ ‫دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻪﮐﺎﻧﯽ ڕۆژی ﺑﺎزاڕ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﭘــ‪‬ﯽ هــﻪﻣﺎن ﺋﺎﻣــﺎر‪ ،‬ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠــﯽ‬ ‫داهﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎﻧﻪی ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮏ ﺑـﻪ ﭘ‪‬ـﯽ‬ ‫ﻧﺮﺧـــــﻪﮐﺎﻧﯽ ڕۆژ ﮔﻪﯾـــــﺸﺘﯚﺗﻪ ‪952‬‬ ‫هـــﻪزار دﯾﻨـــﺎرو ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠـــﯽ داهﺎﺗـــﯽ‬ ‫ﺗﺎﮐﻪﮐﻪﺳـــ‪‬ﮏ ‪ 139‬هـــﻪزار دﯾﻨـــﺎر‬ ‫ﺑــــﻮوه‪ .‬ﺋــــﻪم ڕوﻣﺎ‪‬ﮑﺮدﻧــــﻪ‪ ،‬ﮐــــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﮔﺮوﭘﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿـــــﻪوه ﻟـــــﻪ ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾﻪﮐـــــﯽ‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪری ﻟﻪ ﻋﻪﻣﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘﯽ‬ ‫ﺋــــــــــﻮردون ﻟــــــــــﻪ ‪2009-1-25‬‬ ‫ڕاﮔﻪﯾــــﻪﻧﺮاوه‪ ،‬ﺋﻪوهﺷــــﯽ ﺋﺎﺷــــﮑﺮا‬ ‫ﮐــــــﺮدووه ﮐــــــﻪ ‪ %38‬هــــــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﻋـﯿﺮاق ﻗـﻪرزارنو ‪%68‬‬ ‫ﺋــﻪم ﻗﻪرزارﯾــﻪ ﺑــﯚ ﻓﻪراهﻪﻣﮑﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺪاوﯾــﺴﺘﯿﻪ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدﯾــﻪﮐﺎن ﺑــﻮوهو‬ ‫‪ %10‬ﺑــــﯚ داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧــــﯽ ﺧﻪرﺟــــﯽ‬

‫ﭼﺎرهﺳﻪرﮐﺮدن ﻟﻪ ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﺑﻮوه‪.‬‬ ‫هــــﺎدی اﻟﻌﺮﺑــــﯽ ﮐــــﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑــــﻪری‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕــﻪی ڕۆژهــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﺎوهڕاﺳــﺘﯽ‬ ‫ﮔﺮوﭘــﯽ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿــﻪ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧــﺪ‬ ‫ﮐــﻪ هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ڕوﻣﺎ‪‬ﮑﺮدﻧﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽو ﺋﺎﺑﻮورﯾـﻪی‬ ‫ﺧﯿﺰاﻧـــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻋـــــﯿﺮاق ﺟ‪‬ﮕـــــﺎی‬ ‫ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿــــﻪ‪ .‬ﭼﻮﻧﮑــــﻪ ﺋﺎﻣﺎژهﮐﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﮔﻪﺷــﻪﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻪﺷــﻪرﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗﺎﮐــﻮ‬ ‫ڕاﺑﺮدووﯾــﻪﮐﯽ ﻧﺰﯾــﮏ ﻟــﻪ ﺋﺎﺳــﺘ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪا ﺑﻮوه ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ زۆر ﺧ‪‬ﺮا‬ ‫ﺗــﺎﮐﻮ ﺋﺎﺳــﺘﯽ زۆر ﻧــﺰم ڕۆﭼــﻮوه ﻟــﻪ‬

‫هﻪﻧﺪ‪‬ﮏ ﺑﻮاردا‪ ،‬وهﮐﻮ در‪‬ـﮋهدان ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨــﺪن ﻟــﻪ ﻗﯚﻧــﺎﻏﯽ دواﻧﺎوهﻧــﺪیو‬ ‫ﮐﻮﺗﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎ‪‬ن‪ ،‬هﻪروا ووﺗـﯽ ﻋـﯿﺮاق‬ ‫ﻟﻪم ﺑﻮارهی ﺗﻪﻧﺪروﺳـﺘﯽ ﻣﻨﺎ‪‬ـﺪا ﻟـﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘ‪‬ﮑﯽ ﻧﺰﻣـﺘﺮ ﻟـﻪ هﻪﻧـﺪ‪‬ﮏ و‪‬ﺗـﯽ‬ ‫زۆر هﻪژاری دﻧﯿﺎداﯾﻪ‪.‬‬ ‫هــﻪروا هــﺎدی اﻟﻌــﻪرهﺑﯽ ووﺗــﯽ ﮐــﻪ‬ ‫زۆر‪‬ــﮏ ﻟــﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯿــﻪﮐﺎن ﺑــﻪ دهﺳــﺖ‬ ‫ژﯾﻨﮕﻪﯾﻪﮐﯽ زﯾﺎﻧﺒﻪﺧـﺸﻪوه دهﻧﺎ‪‬ﻨـﻦ‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ ﺷــﻮ‪‬ﻨﯽ ژﯾــﺎﻧﯽ هﻪﻧــﺪ‪‬ﮑﯿﺎن‬ ‫ﻧﺰﯾﮑــﻪ ﻟــﻪ ز‪‬ﺮاﺑــﯽ ﺳﻪرداﻧﻪﭘﯚﺷــﺮاوو‬ ‫زﺑ‪‬ﺪانو هﻪروههﺎ ﻟـﻪ ﺳـﺎﯾﻪی ﮐﻪﻣـﯽ‬ ‫ڕوﻧــﺎﮐﯽو ﻧــﻪﺑﻮوﻧﯽ وزهی ﮐﺎرهﺑــﺎدا‬

‫دهژﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳــﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪری وهزارهﺗــﯽ‬ ‫ﻧﻪﺧﺸﻪﮐ‪‬ـــــــــﺸﺎنو هﺎوﮐـــــــــﺎری‬ ‫ﮔﻪﺷــﻪﭘ‪‬ﺪان ﻣﻪهــﺪی ﻋــﻪﻻق ﮐــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻧﮕﺮه ڕۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﻪﮐﻪ ﺋﺎﻣﺎده ﺑـﻮو‬ ‫وﺗــــﯽ ﮐــــﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋــــﻪم‬ ‫ڕوﻣﺎ‪‬ﮑﺮدﻧــﻪ ﻓﺮﺳــﻪت ﺑــﻪ ﻧﺎوهﻧــﺪه‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎردهرهﮐﺎن ﻟـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﻪﺗﯽ ﻋـﯿﺮاق‬ ‫دهدهن ﮐـــــﻪ ﺳـــــﺘﺮاﺗﯿﺠ‪‬ﮏ ﺑـــــﯚ‬ ‫ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧــﻪوهی ﺋﺎﺳــﺘﯽ ﺑﺮﺳــ‪‬ﺘﯽ ﻟــﻪ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗـــﺪا ﺋﺎﻣـــﺎده ﺑﮑـــﻪن‪ .‬هﻪروههـــﺎ‬ ‫ﺋﻪوهﺷــﯽ ﭘﺸﺘ‪‬اﺳــﺘﮑﺮدهوه ﮐــﻪ ﺋــﻪو هﻪوا‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻻﭘﻪڕه ‪6‬‬ ‫زاﻧﯿﺎرﯾﻪ ﺋﺎﻣﺎرﯾـﻪ ﻣﻪﻧﮫﻪﺟﯿﺎﻧـﻪی ﻟـﻪو ﺑﺨﻮ‪‬ﻨﻨﻪوه‬

‫ڕاﭘﯚرﺗـﻪدا هـﺎﺗﻮوه ﺑﻪرهـﻪﻣﯽ ﮐــﺎری‬ ‫هﺎوﺑﻪﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاقو ﺑﺎﻧﮑـﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﺷــــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳــــﻪ ﺋــــﻪم ڕاﭘﯚرﺗــــﻪ‬ ‫و‪‬ﮑﻨﻪهﺎﺗﻨــــﻪوهو ﻧﺎڕﯾﮑﯿــــﻪﮐﯽ زۆر‬ ‫ﮔﻪوره ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠـﯽ ﺧﻪرﺟـﯽ‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ـــﮏو ﻻﻧـــﯽ ﮐـــﻪﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎراﻧﯽ ﻋــــﯿﺮاقو ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن‬ ‫دهردهﺧﺎت‪ .‬ﻟﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗﻪوه ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ‬ ‫هﺎوﭘﺸﺘﯿﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرﯾﯽ ﻟـﻪ ﻻﭘـﻪڕه ‪2‬‬ ‫دا ﺑﺨﻮ‪‬ﻨﻪرهوه‪....‬‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟﻪ ﻓﻪرهﻧﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﯽ ﺳﻪرﺗﺎﺳﻪرﯾﯽو ﻣﻠﯿﯚﻧﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﻪت دهﺧﻪﻧﻪ ژ‪‬ﺮ ﮔﻮﺷﺎرهوه‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﯚ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﺎوات ﻋﻪﻟﯽ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن ﻟﻪ ﺳﻮﯾﺴﺮا ﻟﻪﺳـــــﻪر ﺑﺎﻧﮕﮫ‪‬ـــــﺸﺘﯽ ﯾـــــﻪﮐ‪‬ﺘﯽو‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪4‬‬

‫ﻣﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺪار ﺑﻪ ﮐﺎرهوه‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺗﯚﻣﺎ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪10‬‬

‫ﺋﺎﺑﻮرﯾـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳـــﻪرۆﮐﯽ ﻓﻪرهﻧـــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﯿﮑﯚﻻ ﺳﺎرﮐﯚزی‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرانو ﮐﺎرﻣﻪﻧــــﺪاﻧﯽ ﺑﻪﺷــــﯽ‬ ‫ﮔﻮاﺳـــــﺘﻨﻪوه‪ ،‬ﺧﻪﺳـــــﺘﻪﺧﺎﻧﻪﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮑـــــــــــــﻪﮐﺎن‪ ،‬ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــــــــــــﺎ‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارﯾﻪﮐﺎن‪ ،‬ه‪‬ﯽ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧــــــﻪﮐﺎن‪ ،‬ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎﻧــــــﯽ‬ ‫ﺑﻪرهــــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﮐﺎرهﺑــــﺎ‪ ،‬ﺑﻪﺷــــﯽ‬ ‫ﺳـــﻮﺗﻪﻣﻪﻧﯽ‪ ،‬ﭘﯚﺳـــﺖو داﻣﻮدهزﮔـــﺎ‬ ‫ﻗﻪزاﯾﯿــــــﻪﮐﺎن ﻟــــــﻪم ﺋﺎﮐــــــﺴﯿﯚﻧﻪ‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺳـــﻪرﯾﻪدا ﺑﻪﺷـــﺪارﯾﺎن ﮐـــﺮدو‬ ‫ﺑ‪‬ﺠﮕــﻪ ﻟــﻪ ﭘــﺸ‪‬ﻮی ﻟــﻪ هــﺎﺗﻮﭼﯚو‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهدا ﺑـﻮوه هـﯚی داﺧـﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯿﺶ‪.‬‬

‫ﺳــﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻓﻪرهﻧــﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺳــــﻪدان هــــﻪزار ﻟــــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرانو‬ ‫ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪرﺗﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯽو ﮐﻪرﺗﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒـــﻪت ڕۆژی ﭘ‪‬ﻨﺠـــﺸﻪﻣﻤﻪ)‪29‬ی‬ ‫ﮐــــﺎﻧﻮﻧﯽ دووهم( دهﺳــــﺘﯿﺎن داﯾــــﻪ‬ ‫ﻣــــــــــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو ﺧﯚﭘﯿــــــــــﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺳــﻪری ﻟــﻪ دژی هﻪلوﻣﻪرﺟــﯽ‬ ‫ﻧﺎهــــﻪﻣﻮاری ﺋــــﺎﺑﻮری‪ ،‬زﯾﺎدﺑﻮﻧــــﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑـــﺎرﯾﯽو ﻧﺎﮐـــﺎراﯾﯽ دهو‪‬ـــﻪت ﻟـــﻪ‬ ‫ڕوﺑﻪڕووﺑﻮوﻧﻪوهی ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮرﯾـﺪاو‬ ‫ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳــــــــﺘﯽ ﺑﻪدهﺳــــــــﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫د‪‬ﻨﯿﺎﯾﯿـــﻪﮐﯽ زﯾـــﺎﺗﺮ ﻟـــﻪ ﻣﺎﻧـــﻪوهی‬ ‫ﮐﺎرهﮐﺎﻧﯿــــﺎنو ﺑ‪‬ﮑــــﺎر ﻧــــﻪﺑﻮوﻧﯿﺎنو‬ ‫ڕاﮔﺮﺗــﻨﯽ هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ ﺑﻪﺷــﯽ ڕﯾﻔﯚرﻣــﻪ ﺑﯚ ﻻﭘﻪڕه ‪2‬‬

‫←←‬

‫ه‪‬ﺰی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻟﻪ ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮو ﺑﻮونو ڕ‪‬ﮑﺨﺮاو ﺑﻮوﻧﯿﺪاﯾﻪ‬


‫‪2‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫‪@ oŽïibä@Žñ‹Ø@ôàóØ@ôäý‬‬ ‫@‪@ oŽïi@àóØ@Šbåî†@ÚŽïäüïÝà@óÜ‬‬

‫هﺎوﭘﺸﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ‬

‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﻣﺎددهی ‪46‬ی ﯾﺎﺳـﺎی ﮐـﺎری ژﻣـﺎره ‪71‬ی ﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪1987‬و ﻣـﺎددهی ‪5‬ی‬ ‫ﯾﺎﺳﺎی هﻪﻣﻮارﮐﺮدﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎری ژﻣﺎره ‪ 17‬ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ 2000‬ﻻﻧﯽ ﮐﻪﻣﯽ ﮐـﺮێ ﻟـﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪن ﻟﯿﮋﻧﻪﯾﻪﮐﻪوه دﯾـﺎری دهﮐﺮ‪‬ـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑ‪‬ﯾـﺎر‪‬ﮑﯽ وهزﯾـﺮی ﮐـﺎرو ﮐﺎروﺑـﺎری‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽو ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﺗﯽ ﭼﻪﻧﺪ ﻻﯾﻪن ﻟﻪواﻧﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪری ڕ‪‬ﮑﺨـﺮاوهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾـﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻟﻪ ﺳﻪردهﻣﯽ ڕژ‪‬ﻤﺪا ﺑـﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪری ﯾـﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﮔـﺸﺘﯽ ﺳـﻪﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران‬ ‫ﻧﺎﺳ‪‬ﻨﺮاﺑﻮو‪ ،‬ﭘ‪‬ﮏ د‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﻪوه دﯾﺎره ﮐﻪ ﺋﻪو ﯾﺎﺳﺎﯾﻪ وهک هـﻪر ﯾﺎﺳـﺎﯾﻪﮐﯽ ﺗـﺮی ﮐـﺎر ﮐـﻪ ﺑﯚرﺟـﻮازی ﺑـﻪ‬ ‫دهﺳﺘﯿﻪوه ﮔﺮﺗﻮوه ﻣﺎﻓﯽ ﺳـﻪرهﺗﺎﯾﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری ﻟـﻪوهدا ﮐـﻪ دﯾـﺎری ﺑﮑـﺎت هـ‪‬ﺰی‬ ‫ﮐﺎری ﺧﯚی ﺑﻪ ﭼﻪﻧﺪ دهﻓﺮۆﺷ‪‬ﺖ ژﯾﺮﭘ‪ ‬ﻧﺎوه‪ .‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪوهی ﻟﻪو ﯾﺎﺳـﺎﯾﻪدا ﻧـﺎوی‬ ‫هﺎﺗﻮوهو ﺋﻪﻣﺮۆﮐﻪ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاقو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا هﻪر ﻟﻪ ﺑﻨﯽ ﺑﯿﺮﮐﺮاوهو ﺑﺎﺳـﯽ ﻧﺎﮐﺮ‪‬ـﺖ‬ ‫ﻻﻧﯽ ﮐﻪﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺎی ﺧﯚﯾﻪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﻻﻧﯽ ﮐﻪﻣﯽ ﮐﺮێ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﭼﻪﻧﺪه؟ ﺋﺎﯾـﺎ ﺋـﻪو‬ ‫ه‪‬ﻪ ﮐﺎﻣﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﮐـﺮێ ﻟـﻪ ﺧـﻮار ﺋـﻪوه ﺋﯿـﺘﺮ ﻣﺎﻧـﺎی ﻧﺎﻣ‪‬ﻨﯿـﺖو ﮐـﺎر ﻟـﻪ ﺟﯿﺎﺗـﯽ‬ ‫ﮐــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺑــﻪ ﮐــﺮێ دهﺑ‪‬ﺘــﻪ ﺳــﻮﺧﺮهو ﮐﯚﯾﻼﯾــﻪﺗﯽ؟ د‪‬ﻨﯿــﺎﯾﻦ ﮐــﻪس وه‪‬ﻣــﯽ ﺋــﻪو‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺎره ﻧﺎزاﻧ‪‬ـﺖو هﯿـﭻ ﺳـﻨﻮور‪‬ﮏو ﻻﻧـﯽ ﮐـﻪﻣ‪‬ﮏ ﺑـﯚ ﮐـﺮێو ﻻﻧـﯽ زۆر‪‬ـﮏ ﺑـﯚ‬ ‫ﭼﻪوﺳﺎﻧﺪﻧﻪوهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎنو ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿﯿﻪو ﺳﻨﻮور‪‬ﮏ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽو ﮐﯚﯾﻼﯾﻪﺗﯿــﺪا ﯾــﺎن ﻧــﻪﻣﺎوه ﯾــﺎن ﺑــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺳﻪرﺳــﻮوڕه‪‬ﻨﻪر‬ ‫ﮐﺎ‪‬ﺒﯚﺗﻪوه‪.‬‬ ‫دهﻣ‪‬ﮑـﻪ ﮐـﺎﺗﯽ ﺋــﻪوه هـﺎﺗﻮوه ﮐـﻪ ﺋــﻪم ﺑـﺎره ﻧﺎﻟـﻪﺑﺎره راﺳــﺖ ﺑﮑﺮ‪‬ﺘـﻪوه‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م‬ ‫وروژاﻧﺪﻧــﻪوهی ﺑﺎﺳــﯽ ﻻﻧــﯽ ﮐــﻪﻣﯽ ﮐــﺮێ ﻟــ‪‬ﺮهدا ڕاﺳــﺘﻪوﺧﯚ ﭘﻪﯾﻮهﻧــﺪی ﺑــﻪ‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﮑﻪوه هﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﺮوﭘﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻟﻪ ‪25‬ی ﻣﺎﻧﮕﯽ ڕاﺑﺮدوو ﺳـﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑــﻪ ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠــﯽ ﺧــﻪرﺟﯽ ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮑــﯽ ﻋﯿﺮاﻗــﯽ دهرﯾﮑــﺮدووه‪ .‬ﺋــﻪم ڕاﭘﯚرﺗــﻪ وهک‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری وهزارهﺗﯽ ﻧﻪﺧﺸﻪداﻧﺎن داﻧﯽ ﭘ‪‬ﺪا ﻧﺎوه ﺑﻪ ﺋﺎﮔـﺎداری ﺣﮑﻮﻣـﻪﺗﯽ ﻋـﯿﺮاق‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪراوهو ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﯚﮐﻪی ﺋﻪم ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪی ﺑﻪﺳﻪرهوهﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ڕاﭘﯚرﺗﯽ ﻧﺎوﺑﺮاودا ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠﯿﯽ ﺧﻪرﺟﯽ ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮑﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﯚﻧ‪‬ـﮏو هـﻪزار‬ ‫دﯾﻨﺎر دﯾﺎری ﮐﺮاوه‪ .‬ﺋﻪﻣﻪ ﺧﻪﻣ‪‬ﻧﺪن ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﺑﻪرهﻪﻣﯽ ڕوﻣـﺎ‪‬ﮑﺮدنو ﺋﺎﻣـﺎرو‬ ‫هــﻪژﻣﺎرﮐﺮدﻧﯽ ووردی ﺧﻪرﺟــﻪﮐﺎﻧﯽ ‪ 18144‬ﺧ‪‬ﺰاﻧــﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿــﻪ‪ .‬ﺑــﻪم ﭘ‪‬ﯿــﻪش‬ ‫دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﺑﻪ‪‬ﮕـﻪو ﻧﯿـﺸﺎﻧﻪﯾﻪﮐﯽ ﺑﻪرﺟﻪﺳـﺘﻪ ﺑـﯚ دﯾـﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻻﻧـﯽ ﮐـﻪﻣﯽ ﮐـﺮێ‬ ‫ﻓﻪراهﻪم ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫هﺎوﭘﺸﺘﯿﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ ﻣﯚ‪‬ﻪﺗﯽ ﺋﻪوه ﺑﻪ ﺧﯚی ﻧﺎدات ﮐﻪ ﻟـﻪ ﺟﯿـﺎﺗﯽ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاو‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎریو ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗﯿــﻪﮐﯽ ﺧــﺎوهن ﺳــﻪﻻﺣﯿﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽ ﻻﻧــﯽ ﮐــﻪﻣﯽ ﮐــﺮێ‬ ‫دﯾﺎری ﺑﮑﺎت‪ .‬دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻻﻧﯽ ﮐﻪﻣﯽ ﮐﺮێ ﺗـﻪﻧﮫﺎ ﻟـﻪ ﺳـﻪﻻﺣﯿﻪﺗﯽ ﻣﻪرﺟﻪﻋ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪرو هﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮراوی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﺪاﯾﻪ‪ .‬ﺋﻪوهﻧﺪه هﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯚﻧﻪی دهرﭼﻮوﻧﯽ ﺋـﻪو‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗﻪوه دهﻣﺎﻧﻪو‪‬ﺖ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚﻣﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﺑﻪت ﺋﻪم ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﯾﻪ ﺑﻪﯾﺎن ﺑﮑﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗــﯽ ﻧــﺎوﺑﺮاو ﻧ‪‬ﻮهﻧﺠــﯽ ﺧــﻪرﺟﯽ ﺧﯿﺰاﻧ‪‬ﮑــﯽ ﻋﯿﺮاﻗــﯽ ﻟــﻪ هﻪلوﻣﻪرﺟ‪‬ﮑــﺪا‬ ‫هﻪژﻣﺎرﮐﺮدووه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﺋﺎﻣﺎره ڕهﺳﻤﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮدی وهزارهﺗـﯽ ﻧﻪﺧـﺸﻪداﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻟـﻪ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪) 2007‬ﮐـﻪ هـﻪﻣﺎن ﺳـﺎ‪‬ﻪ ﮐـﻪ ڕووﻣـﺎ‪‬ﮑﺮدﻧﯽ ﻧـﺎوﺑﺮاوی ﺗﯿـﺎ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪراوه( ‪ 9‬ﻣﻠﯿﯚن ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻟﻪ ژ‪‬ـﺮ ﺧـﻪﺗﯽ هﻪژارﯾـﻪوه ژﯾـﺎون‪ .‬ﺋـﻪو ﺋﺎﻣﺎراﻧـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳﯽ ﻟـﻪ ﭘ‪‬ﺪاوﯾـﺴﺘﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ژﯾـﺎنو ﺧﻪرﺟـﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺘﻪﮐﺎن ﺑـﯚ ﺑـﻪڕ‪‬ﭽﻮوﻧﯽ ژﯾـﺎن‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮏ ﻧﻪﮐﺮدووه ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ زاﻧﯿﺎری ﻟﻪﺳﻪر ﺧﻪرﺟﻪ ﺑـﻪ ﮐﺮدهوهﮐـﺎنو ﺋـﻪوهی ﮐـﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮔﻮزهران ڕ‪‬ﮕﺎی ﭘ‪ ‬دهدات ﭘ‪‬ﺸﮑﻪش ﮐﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺑﻪو ﭘ‪‬ﯿﻪی ﮐﻪ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎﻧﺪا ﺑﻪﺷـ‪‬ﮑﯽ ﮔـﻪورهی ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ﺗﺎﻗﺎﻧـﻪ ﻧﺎﻧﮫ‪‬ﻨـﻪری‬ ‫ﺧﯿﺰاﻧﻪﮐﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﻻﻧﯽ ﮐﻪﻣﯽ ﮐﺮێ دهﺑ‪‬ـﺖ ﺑـﻪ ﭘـ‪‬ﯽ ﭘ‪‬ﺪاوﯾـﺴﺘﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮزهراﻧ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﺗﻪﺳـﻪﻟﯽ ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ــﮏ دﯾـﺎری ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ڕاﭘﯚرﺗــﯽ ﻧــﺎوﺑﺮاو ده‪‬ـ‪ ‬ﻧــﺎوهﻧﺠﯽ ﺧﻪرﺟــﯽ‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮏ ﮐـﻪ ه‪‬ـﺸﺘﺎ ﺗﻪﺳـﻪﻟﯿﺶ ﻧﯿﯿـﻪو ﻧﺰﯾﮑـﻪی ﭼﻮارﯾـﻪﮐﯿﺎن ﻟـﻪ ﺧـﻮار ه‪‬ـﯽ‬ ‫هﻪژارﯾــﻪوه دهژﯾــﻦ زﯾــﺎﺗﺮ ﻟــﻪ ﻣﻠﯿﯚﻧ‪‬ــﮏ دﯾﻨــﺎره‪ .‬ﺑــﻪم ﭘ‪‬ﯿــﻪ ﻻﻧــﯽ ﮐــﻪﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ﮏ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪ هﯿﭻ ﺟﯚر‪‬ﮏ ﻟﻪ ﻣﻠﯿﯚﻧ‪‬ﮏ دﯾﻨﺎر ﮐﻪﻣﺘﺮ ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی ﻻﭘﻪڕه ‪1‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟﻪ ﻓﻪرهﻧﺴﺎ‪.....‬‬ ‫ڕاﺑــــــــﻪراﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــﺎران ﻟــــــــﻪم‬ ‫ﺧﯚﭘﯿـــﺸﺎﻧﺪاﻧﻪدا‪ ،‬ﮐـــﻪ ﯾﻪﮐـــﻪم ﺟـــﺎره‬ ‫ﺑﻪهﺎوﮐﺎری هﻪﺷﺖ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾـﯽ‬ ‫ﺳـــﻪرهﮐﯽ و‪‬ت ﻟـــﻪ دژی ﺣﮑﻮﻣـــﻪت‪،‬‬ ‫ﻟﻪﺳﻪردهﻣﯽ ﺳـﺎرﮐﯚزﯾﺪا ڕودهدات‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺷــــﻮرو ﺷــــﻪوﻗﻪوه ﺳــــﻪﺑﺎرهت ﺑــــﻪ‬ ‫ﺋﺎﮐــﺴﯿﯚﻧﻪﮐﻪ دووان‪ ،‬ﻟﻪواﻧــﻪ ﻓﺮاﻧــﺴﻮا‬ ‫ﺷﻴﺮﻳﻚ‪ ،‬ﺳﻪرۆﮐﯽ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‪ ،‬وﺗــﯽ‪" :‬ﺋﻪﻣــﻪ ڕۆژ‪‬ﮑــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ڕۆژه ﻣﻪزﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﻪﺑﺎتو هﻪ‪‬ـﺴﻮڕاﻧﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرﯾﯽ ﻟـــﻪ ﻣـــﺎوهی ‪ 20‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ڕاﺑﺮدودا‪".‬‬ ‫ﻧﻪﻗﺎﺑﻪﮐﺎن وﺗﯿﺎن ﻧﺰﯾﮑﻪی ‪ 2.5‬ﻣﻠﯿﯚن‬ ‫ﮐﻪس ﻟﻪ دهﯾﺎن ڕ‪‬ﭙ‪‬ﻮاﻧـﯽ ﺟﯿﺎﺟﯿـﺎدا‪،‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺳﻪراﻧــﺴﻪری و‪‬ﺗــﺪا ﺑﻪﺷــﺪارﯾﯿﺎن‬ ‫ﮐﺮدووه‪ .‬ﻟﻪﻧﺎو ﺋﻪواﻧـﻪدا ‪ 300‬هـﻪزار‬ ‫ﮐﻪس ﻟﻪ ﭘﺎرﯾﺲ‪.‬‬ ‫ﺷـــــﺎرل ﻓـــــﻮﻻر‪ ،‬ﺗـــــﻪﮐﻨﯿﮑﺎر ﻟـــــﻪ‬ ‫ﭘﺎ‪‬وﮔﻪﯾـــﻪﮐﯽ ﺳـــﻪر ﺑـــﻪ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــﺎی‬ ‫ﮔــــــــــــﻪورهی ووزه‪ ،‬ﺗﯚﺗــــــــــــﺎڵ‬

‫وﺗﯽ ‪":‬ﺣﮑﻮﻣﻪت ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺑﺎﻧﮑﻪﮐﺎﻧﺪا‬ ‫ﮐﺎری ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪا ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪوه ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ڕوﺑﻪڕوی ﻧﻪهﺎﻣﻪﺗﯽ دهﺑﻨﻪوه‪".‬‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪﯾﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﺧﯚﭘﯿـــــﺸﺎﻧﺪاﻧﻪ ﺋـــــﻪو ﺧﯚﻧﻮاﻧﺪﻧـــــﻪ‬ ‫ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮاﻧﻪ دهﮔﻤﻪﻧﻪ ﺑﻮو ﮐﻪ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯿـﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿــﻪﮐﺎن ﻟﯿــﺴﺘ‪‬ﮑﯽ هﺎوﺑﻪﺷــﯿﺎن‬ ‫ﻟــﻪ ﺧﻮاﺳــﺘﻪﮐﺎﻧﯿﺎن داﯾــﻪ ﺣﮑﻮﻣــﻪتو‬ ‫داواﯾــﺎن ﻟــﻪ ﺳــﺎرﮐﯚزی ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺋــﻪو‬ ‫ڕﯾﻔﯚرﻣﺎﻧـــﻪ ﻻﺑﺒـــﺎت ﮐـــﻪ ﺋـــﻪوان ﺑـــﻪ‬ ‫هﻪڕهﺷــــــﻪی دادهﻧ‪‬ــــــﻦ ﻟﻪﺳــــــﻪر‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارﯾﯿﻪ ﮔﺸﺘﯿﯿﻪﮐﺎن‪.‬‬ ‫ﺑـــﻪﭘ‪‬ﯽ ڕاﭘﺮﺳـــﯿﯿﻪک ﺳـــ‪ ‬ﻟﻪﺳـــﻪر‬ ‫ﭼــﻮاری ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﻓﻪرهﻧــﺴﺎو ﺳــﻪﻧﺪﯾﮑﺎ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿــﻪ ﺳــﻪرهﮐﯿﯿﻪﮐﺎن ﭘــﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺋــﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪﯾﺎن ﮐــﺮدووه ﮐــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫)ﭘ‪‬ﻨﺠﺸﻪﻣﻪی ڕهش( وهﺳﻒ ﮐﺮاﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﺷـــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳـــﻪ هـــﻪﻣﻮو ﺳـــﻪﻧﺪﯾﮑﺎو‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯿﻪﮐﺎن ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوه ڕ‪‬ﮑـﻪوﺗﺒﻮون‬ ‫ﮐﻪ ﻗﻪﯾﺮان "ﮔﺮﻓﺘ‪‬ﮑﻪ دهو‪‬ﻪﻣﻪﻧـﺪهﮐﺎن‬ ‫هﯚﮐﺎرهﮐــﻪﯾﻦو هــﻪژارهﮐﺎن ﺑﺎﺟﻪﮐــﻪی‬ ‫دهدهن‪ ".‬ﺑﻪ‪‬م هﻪر ﮐﻪرﺗﻪو ﺧﻮاﺳـﺘﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺸﯽ هﻪﺑﻮو‪ :‬ﮐﻪرﺗﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوه‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫‪AçaŒóä@õóè@óîŠìíib÷@ômłóò†@óØóÜóóà‬‬ ‫ﺷﻪﻣﺎڵ ﻋﻠﯽ‬

‫‪shemalali@yahoo.com‬‬

‫@‬

‫ﻣـــــــﺎﻧﮕﯽ ڕاﺑـــــــﺮدوو ﺳـــــــﻪﻧﺘﻪری‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﯿﻨــﻪوهی ﺳــﺘﺮاﺗﯿﺠﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﮑـــــﯽ ﻟـــــﻪژ‪‬ﺮ ﻧﺎوﻧﯿـــــﺸﺎﻧﯽ‬ ‫"ﻧﻪﺧــــﺸﻪی ﭼﺎآــــﺴﺎزﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳــــﯽو‬ ‫ﺟﯿﺎآﺮدﻧــﻪوهی ﺣـــﺰب ﻟﻪﺣﻜﻮﻣـــﻪت و‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨــﺎﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣــﻪﺗﯽ داﻣــﻪزراوهآﺎن‬ ‫ﻟﻪهــﻪر‪‬ﻤﯽ آﻮردﺳــﺘﺎن" ﺑ‪‬وﮐــﺮدهوه‪.‬‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗﻪﮐـــﻪ ﻟـــﻪ زۆر ﻻﯾﻪﻧـــﻪوه ﻗـــﺴﻪ‬ ‫هﻪ‪‬ﺪهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻣﻦ ﺋﻪوهﻧﺪهی ﺋﻪم‬ ‫ڕووﺑــــﻪره ﮐﻪﻣــــﻪ ﻓﺮﺳــــﻪت ﺑــــﺪات‬ ‫زهﻗﮑﺮدﻧــــﻪوهی ﭼﻪﻧــــﺪ ﺧــــﺎ‪‬ﻢ ﺑــــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ زاﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪو ﭘﺮﺗــﻪو ﺑﯚ‪‬ﻧــﻪی ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن‬ ‫هﻪﻧـــــﺪ‪‬ﮏ ﻧﺎوهﻧـــــﺪی ﻧﺰﯾـــــﮏ ﺑـــــﻪ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪوه ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ ﺑﺎرودۆﺧـﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎنو ﻗﻪﯾﺮاﻧــﻪﮐﺎﻧﯽ دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺟﻮوﺗﺤﺰﺑـــﯽ ﺑﺎ‪‬دهﺳـــﺘﯽ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ـــﺖ‪ ،‬ﺧـــﺎ‪‬ﯿﮑﯽ زۆر ﻣﻪﺗﺮﺳـــﯿﺪار‬ ‫هﻪﯾــــﻪ ﮐــــﻪ ﻧﺎﺑ‪‬ــــﺖ ڕهﺧﻨﻪﮔﺮاﻧــــﯽ‬ ‫ڕاﺳـــﺘﮕﯚی هﻪلوﻣـــﻪرﺟﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯽو‬ ‫ﺋــــﺎﺑﻮوری ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن ﺑﻪﺳــــﻪرﯾﺎﻧﺪا‬ ‫ﺗ‪‬ﭙﻪڕ‪‬ﺖ‪ .‬ﺋﻪوه ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾﻪ ﮐﻪ ڕاﭘﯚرتو‬ ‫ﻧﻮوﺳـــﯿﻨﻪﮐﺎﻧﯽ وهک ﺋﻪﻣـــﻪی ﺑﺎﺳـــﯽ‬ ‫دهﮐــﻪﯾﻦو ﭘــﺮۆژهی هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ ﻟﻪواﻧــﻪی‬ ‫ﮐﻪ ﺗـﺎزهﮐﯽ ﻟـﻪم ﺣﺰﺑﺎﻧـﻪ زوﯾـﺮ ﺑـﻮون‬ ‫هﯿﭽــﯽ ﺳــﻪﯾﺮو ﺳــﻪﻣﻪرهو ﺗــﺎزهی ﺗﯿــﺎ‬ ‫ﻧﯿﯿــﻪ‪ .‬ﺋــﻪوهی ﻟــﻪ ﭘــﻪﯾﺎﻣﯽ ﺋﻪواﻧــﺪا‬ ‫واﻗﻌﯿﻪﺗـــﻪو ﺋﺎﻣﺎژهﯾـــﻪ ﺑـــﯚ هﻪﻧﺪ‪‬ـــﮏ‬ ‫ڕاﺳـــﺘﯽ‪ ،‬دهﻣ‪‬ﮑـــﻪ ﺧـــﻪ‪‬ﮑﯽ ﺳـــﺎدهو‬ ‫ﺧ‪‬ﺮﻧﻪدﯾﻮی ﺋـﻪم و‪‬ﺗـﻪ ﻟـﻪ وﺗﻨـﻪوهی‬ ‫ﺑ‪‬ﺰار ﺑـﻮونو هﻮﻧـﻪر‪‬ﮑﯽ ﺗﯿـﺎ ﻧﯿـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻣﺒـــــﻪردا ﻻﯾـــــﻪﻧﯽ ﻧ‪‬ﮕـــــﻪﺗﯿﭫو‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳــــﯿﺪاری ﺋــــﻪم "ڕهﺧﻨﺎﻧﻪﯾــــﻪ"‬ ‫ﭼﻪواﺷـــــــــــــﻪﮐﺎرﯾﯿﻪﺗﯽ ﻟـــــــــــــﻪ‬ ‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺋﻪﺳ‪‬ﯽ ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﻪداو‬ ‫زۆرﺟــﺎرﯾﺶ ﺗﯚﻣــﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﻣ‪‬ﮋووﯾﻪﮐــﯽ‬ ‫ﻣﻮزهﯾﻪﻓـــﻪ ﮐـــﻪ زۆرﺑـــﻪﻣﺎن دهزاﻧﯿـــﻦ‬ ‫ڕاﺳﺖ ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪو ڕاﭘﯚرﺗــﻪدا ﮐ‪‬ــﺸﻪی ﺑﻨﺎﻏــﻪﯾﯽ ﺑــﻪ‬ ‫ﺗ‪‬ﮑـــــﻪ‪‬ﮑﺮدﻧﯽ دهﺳـــــﻪ‪‬ﺗﯽ ﺣـــــﺰبو‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـــﻪت ﻧـــﺎوﺑﺮاوه‪ .‬ﮐﻪﺳـــ‪‬ﮏ ﻟـــﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﻧــﻪژﯾﺎﺑ‪‬ﺖ ﭘــ‪‬ﯽ وا دهﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫ﮐــﻪ ﺋــﻪم ﺗ‪‬ﮑﻪ‪‬ﺒﻮوﻧــﻪ ﻟــﻪ ﻧ‪‬ــﻮان دوو‬ ‫ﺷــــﺘﺪا ڕووﯾﺎﻧــــﺪاوه ﮐــــﻪ ڕۆژﮔﺎر‪‬ــــﮏ‬ ‫هﻪردووﮐﯿﺎن ﻟﻪ ﭘﻪﻧﺎ ﯾﻪﮐـﻪوه ﺑﻮوﻧﯿـﺎن‬ ‫ﺑﻮوهو ﻟﻪ زهﻣﻪﻧ‪‬ﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاودا ﻟﻪﺑـﻪر‬ ‫هﻪﻧﺪ‪‬ﮏ هﯚﮐـﺎری ﻧـﻪزاﻧﺮاو ﺗﯿﮑـﻪڵ ﺑـﻪ‬

‫ﯾــــﻪﮐﺘﺮ ﺑﻮوﻧــــﻪ‪ .‬ﺋــــﻪم ﻟ‪‬ﮑﺪاﻧﻪوهﯾــــﻪ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﺋﻪوه ﻗﺒﻮڵ ﺑﮑﺎت ﮐﻪ ﭼﻪﻣﮑﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣــﻪتو ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﺎﯾــﻪﺗﯽ ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ ﻟــﻪ‬ ‫ژ‪‬ـــﺮ ﺳـــﺎﯾﻪی ﺑﺎ‪‬دهﺳـــﺘﯽ ﺣﺰﺑ‪‬ﮑـــﯽ‬ ‫ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗﯽو ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎﯾﯽ د‪‬ﺘﻪ ﮐﺎﯾـﻪوه‪،‬‬ ‫ﺋﯿــﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣــﻪﺗ‪‬ﮑﯽ ﺋﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻧﯿﯿــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﺗــﻪﻧﮫﺎ ﮐ‪‬ــﺸﻪﮐﻪی ﺋــﻪوه ﺑ‪‬ــﺖ ﮔﻮاﯾــﻪ‬ ‫ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺣﺰﺑــﺪا ﺗ‪‬ﮑــﻪڵ ﮐــﺮاوه‪ .‬ﺋــﻪم‬ ‫ﭘﯿﮑﮫﺎﺗﻪ ﮐﻪ ﻧﺎوی ﺣﮑﻮﻣـﻪﺗﯽ ﻟ‪‬ـﻨﺮاوه‪،‬‬ ‫ﻟﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎﻧﯽ ‪ 17‬ﺳـﺎ‪ ‬ڕاﺑـﺮدوودا‬ ‫هﯿﭻ ﻧﻪﺑﻮوه ﺟﮕﻪ ﻟﻪ ﻗﺎ‪‬ﺒ‪‬ﮏو ﻗﺎوﻏ‪‬ﮏ‬ ‫ﺑﯚ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪت ﺑﻪﺧـﺸﯿﻦ ﺑـﻪ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿــﺸﯿﺎﯾﯽ دوو ﺣــﺰب‪ .‬هﻪرﺑﯚﯾــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎﻏـــﻪوهو ﺑـــﻪ ﺳـــﮑﻤﺎک ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗ‪‬ﮑـــﯽ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮاوو ﺳﻪﻗﻪﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـــــﻪﺗﯽ هـــــﻪر‪‬ﻤﯽ ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎن‬ ‫دهزﮔﺎﯾﻪﮐـــــــﻪ ﮐـــــــﻪ ﺑﻪرهﻧﺠﺎﻣـــــــﯽ‬ ‫ﺧﯚﺳﻪﭘﺎﻧﺪﻧﯽ دوو ﺣﺰﺑـﯽ ﻣﯿﻠﯿـﺸﯿﺎﯾﯽو‬ ‫ﻋﻪﺷــﯿﺮهﺗﯽو ﺳــﻪرﮐﻮﺗﮕﻪره‪ .‬ﺑﻪرهﻪﻣــﯽ‬ ‫زهوﺗﮑﺮدﻧــــــﯽ ﺋــــــﯿﺮادهی زۆرﺑــــــﻪی‬ ‫هـــﻪرهزۆری ﺧـــﻪ‪‬ﮏو ﺑ‪‬ﺌﯿﺮادهﮐـــﺮدنو‬ ‫زهﻟﯿﻠﮑﺮدﻧﯿﺎﻧــﻪ‪ .‬ﺑﻪرهــﻪﻣﯽ ﭘــﻪﻻﻣﺎر ﺑــﯚ‬ ‫ﺳﻪر ﺷـﻮراﮐﺎنو ڕ‪‬ﮑﺨـﺮاوه ﮐﺮﯾﮑـﺎرﯾﯽو‬ ‫ﺟﻪﻣﺎوهرﯾـــﻪﮐﺎنو ﮐﻮﺷـــﺘﻦو ڕاوﻧﺎﻧـــﯽ‬ ‫ڕاﺑــﻪراﻧﯿﺎن‪ ،‬ه‪‬ﺮﺷــﮑﺮدﻧﻪ ﺳــﻪر ﺣﺰﺑــﻪ‬ ‫ﺋﯚﭘﯚزﯾــــﺴﯿﯚﻧﻪﮐﺎنو ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪﮐﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮏو دهﻣﮑﻮﺗﮑﺮدﻧﯿﺎﻧـﻪ‪ .‬ﺑﻪرهﻧﺠﺎﻣـﯽ‬ ‫ﺷـﻪڕی ﻧـﺎوﺧﯚو ﭘـﻪﻻﻣﺎری ﺳــﻪرﺑﺎزﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﯚ ﺳﻪر ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﻪدهﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﻚو ﮐﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺷـــﺎرو ﺷـــﺎرۆﭼﮑﻪﮐﺎن ﺑـــﻪ ﻣﻪﯾﺪاﻧـــﯽ‬ ‫ﺟـــــﻪﻧﮓو ﺗﯚﭘﺒﺎراﻧـــــﻪ‪ .‬ﺑﻪرهﻧﺠﺎﻣـــــﯽ‬ ‫ﺑﻪﮐ‪‬ـــــــــــــﺸﮑﺮدﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗـــــــــــــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳــــﺘﻪﮐﺎنو ه‪‬ﻨــــﺎنو ﺑﺮدﻧــــﯽ‬ ‫ﺳــﻮﭘﺎو هــ‪‬ﺰی ﺳــﻪرﺑﺎزﯾﯿﺎﻧﻪ ﺑــﯚ ﺳــﻪر‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن‪ .‬ﺑﻪﻧﺪو ﺑﻪﺳﺖو ڕ‪‬ﮑﮑﻪوﺗﻨـﯽ‬ ‫ﭼﻪﻧــﺪ ﺳــﻪره ﻟﻪﮔــﻪڵ ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳــﺘﺘﺮﯾﻦ‬ ‫هــﯿﺰو دهو‪‬ــﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاﻗــﯽ‪ ،‬ﻧﺎوﭼــﻪﯾﯽو‬ ‫ﺟﯿﮫـــــﺎﻧﯽ ﻟـــــﻪ ﭘـــــﺸﺖ ﻣﺎﻧـــــﻪوهو‬ ‫در‪‬ﮋهﮐ‪‬ـــــــﺸﺎﻧﯽ ژﯾـــــــﺎﻧﯽ ﺋـــــــﻪم‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪداﯾـــﻪ‪ .‬هﯿـــﭻ ﺷـــﺘ‪‬ﮏ ﺋـــﻪم‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗــﻪ ﺷــ‪‬ﻮاوه‪ ،‬ﺋــﻪم ﻣﻪﺧﻠﻮﻗــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﺳــــﮑﻤﺎک ﺳــــﻪﻗﻪﺗﻪ ﺑــــﻪ ﺋــــﯿﺮادهی‬ ‫ﺋﺎزاداﻧــــﻪی ﺧــــﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳــــﺘﺎﻧﻪوه‬ ‫ﻧﺎﺑﻪﺳـــﺘ‪‬ﺘﻪوه‪ .‬ﻟــــﻪ راﺳـــﺘﯿﺪا ﻧــــﻪک‬ ‫ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧــﻪوهی ﺣــﺰب ﻟــﻪ ﺣﮑﻮﻣــﻪت‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧـﻪوهی ﺋـﻪم ﺣﮑﻮﻣﻪﺗـﻪو‬ ‫ﺋﻪم دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎو ﮐﺮدﻧﻪوهی‬

‫دهﺳﺘﯽ ﺋﻪم دهﺳـﻪ‪‬ﺗﻪ ﻟـﻪ ﺑﯿﻨـﻪﻗﺎﻗﺎی‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ هﻪﻧﮕﺎوی ﯾﻪﮐﻪم ﺑﯚ‬ ‫ﭼﺎرهﺳــﻪرﮐﺮدنو وه‪‬ﻣﺪاﻧــﻪوه ﺑﻪﮐ‪‬ــﺸﻪ‬ ‫هﻪﻣﻪﻻﯾﻪﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎ‪‬ﯿﮑﯽ ﺗﺮ ﮐـﻪ ﺋـﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗـﻪ راﭘـﯚرتو‬ ‫"ڕهﺧﻨﺎﻧﻪ" زهﻗﯽ دهﮐﻪﻧـﻪوه‪ ،‬ﻓﺎﮐﺘـﻪره‬ ‫ﻓﻪرهﻪﻧﮕﯿﻪﮐﺎﻧـــﻪ ﻟـــﻪ ﭘ‪‬ﮑﮫـــﺎﺗﻨﯽ ﺋـــﻪم‬ ‫ﺷــ‪‬ﻮازه ﻟــﻪ دهﺳــﻪ‪‬ت‪ .‬ﮔﻮاﯾــﻪ ﺋــﻪم‬ ‫ﺣﺰﺑﺎﻧﻪ ﺑﯚﯾﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯿﺎن ﺑﻪم ﺷـ‪‬ﻮازه‬ ‫داڕﺷــﺘﻮوه‪ ،‬ﭼﻮﻧﮑــﻪ ﮐﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗــﻪ ژ‪‬ــﺮ‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕﻪری ﻓﻪرهﻪﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻋـﯿﺮاقو‬ ‫ﺗﻪﺟﺮوﺑــﻪی ﺳــﯚﭬ‪‬ﺘﻪوه‪ .‬ﺋﻪﻣــﻪ ﯾﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺋﻪوهی ﮐﻪ هﯿﭻ ﭘﺎ‪‬ﻨﻪرﯾﮑﯽ دﯾـﺎرﯾﮑﺮاوو‬ ‫ﺧﯚو‪‬ﺗﯽ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﮑﮫـﺎﺗﻨﯽ دهﺳـﻪ‪‬ت ﺑـﻪم‬ ‫ﺷ‪‬ﻮازهی ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ دهﺧﯿـﻞ ﻧﯿﯿـﻪ‪ .‬ﯾﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺋﻪﺳـ‪‬ﯽ ﮐ‪‬ــﺸﻪﮐﻪ ﮐـﻪﻟﺘﻮری ﺳﯿﺎﺳــﯿﻪو‬ ‫ﺋــــﻪم ﮐــــﻪﻟﺘﻮره ﺳﯿﺎﺳــــﯿﻪش هﯿــــﭻ‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧﺪیو ﭘﺎ‪‬ﻨﻪرﯾﮑﯽ ﺧﯚو‪‬ﺗـﯽ ﻟـﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﻪوه ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﻟﻪﺑﻪرﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ‬ ‫"ﮐـــﻮرد" ﮐﻪوﺗﯚﺗـــﻪ ژ‪‬ـــﺮ ﮐﺎرﯾﮕـــﻪری‬ ‫ﮐــﻪﻟﺘﻮری ﺑ‪‬ﮕﺎﻧــﻪوه‪ .‬واﺗــﻪ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧﺪیو ﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﭼﯿﻦو ﺗﻮ‪‬ﮋ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻧﯿﯿـﻪ ﮐـﻪ وای ﮐـﺮدووه ﺋـﻪم‬ ‫ﺣﺰﺑﺎﻧــﻪ وهک ﻣﯚراﻧــﻪ ﺑﻪرﺑﺒﻨــﻪ ﮔﯿﺎﻧــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎ‪ ،‬ﺑــﻪ ﭘــ‪‬ﯽ ﺋــﻪم ﺗ‪‬واﻧﯿﻨــﻪ‬ ‫ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﻪ ﮐﯚﻧﺘﺮۆ‪‬ﮑﺮدﻧــﯽ ﺋــﺎﺑﻮوریو‬ ‫ﺳﻪروهتو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ﻟـﻪ ﻻﯾـﻪن‬ ‫ﮐﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯿــﻪﮐﯽ ﮐﻪﻣــﻪوه ﻧﯿﯿــﻪ ﮐــﻪ وای‬ ‫ﮐـــﺮدووه ﺋـــﻪﺣﺰاب دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯿﺎن ﻟـــﻪم‬ ‫ﻓﯚرﻣــــﻪدا داﺑ‪‬ــــﮋن‪ .‬ﺋــــﻪم ﭼﻪﺷــــﻨﻪ‬ ‫ﻟﯿﮑﺪاﻧﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪم ﺷ‪‬ﻮازه ﻓﺎﮐﺘـﻪری‬ ‫ﺑﻨـــــــــﻪڕهﺗﯽ ﻟـــــــــﻪ ﻣﺎﻧـــــــــﻪوهو‬ ‫دووﺑﺎرهﺑﻪرهﻪﻣﮫﺎﺗﻨﻪوهی دهﺳﻪ‪‬ت ﻟﻪم‬ ‫ﻓﯚرﻣﻪی ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎﯾﺪا ﭘـﺸﺘﮕﻮێ دهﺧـﺎت‪،‬‬ ‫ﻟــﻪ ﭘ‪‬ــﺸﻨﯿﺎرﮐﺮدﻧﯽ ڕ‪‬ﮕﺎﭼﺎرهﺷــﺪا ﺑــﻪ‬ ‫ﻣـــﻮو ﺑـــﻪﻻی ﺋـــﺎﺑﻮوریو دهره‪‬ﻨﺎﻧـــﯽ‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎ ﻟــﻪ ﺑﻨﺪهﺳــﺘﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﺣﺰﺑﺎﻧﻪو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯿﺎﻧـﺪا ﻧﺎﭼ‪‬ـﺖ‪ .‬ﻟـﻪ‬ ‫ڕهﺳﻤﯽ دﯾﻮاری ﭘﯚﻟﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﻪوه‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﻻﻓﯿﺘـﻪو ﭘﯚﺳـﺘﻪری ﻧـﺎو زاﻧﮑﯚﮐـﺎن‪،‬‬ ‫ﻧــﺎوی ﺟــﺎدهو ﮐﯚ‪‬ﻧــﻪﮐﺎن‪ ،‬ﭘﻪﯾﮑــﻪری‬ ‫ﻓﻮﻟﮑــﻪﮐﺎنو و‪‬ﻨــﻪ دﯾﻮارﯾــﻪﮐﺎن‪ ،‬ﺗﺎﮐــﻮ‬ ‫ﮐﯚﺷــــﮑﯽ ﺳــــﻪرۆﮐﺎﯾﻪﺗﯽو ﺧــــﻪدهمو‬ ‫ﺣﻪﺷﻪﻣﻪﮐﺎﻧﯽ‪ ،‬ڕاﭘﯚرﺗﯽ ﻧﺎوﺑﺮاو ﺑﺎﺳـﯽ‬ ‫هﻪﻣﻮو ﺷﺘ‪‬ﮏ دهﮐﺎت‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺧـﯚی ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳــــﯽ ﺳــــﻪروهﺗﯽ ﺋــــﻪﺣﺰابو زهوی‬ ‫ﺗــــﺎﭘﯚﮐﺮاوو ﺳــــﻪرﻣﺎﯾﻪی ﺑﻨﺪهﺳــــﺘﯽ‬

‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺣﺰﺑﻪﮐﺎن دهﺑﻮ‪‬ﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫دوو ﺣﺰﺑﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪاری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻣـــﺎوهی ‪ 18‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑـــﺮدوو و ﺑـــﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒــــﻪت دوای ڕووﺧــــﺎﻧﯽ ﺑــــﻪﻋﺲ‪،‬‬ ‫ﺳــــﻪروهﺗ‪‬ﮑﯽ ﻓﻪﻟــــﻪﮐﯿﺎن ﮐﻪوﺗﯚﺗــــﻪ‬ ‫دهﺳﺖو ﺑﻪﺷـﯽ هﻪرهﮔـﻪورهی ﺋـﻪوهش‬ ‫ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪن ﺑﻪرﭘﺮﺳـــﻪ ﺣﺰﺑﯿﻪﮐﺎﻧـــﻪوه‬ ‫ﺗــــﺎ‪‬ﻧﮑﺮاوه‪ ،‬ﺧﺮاوهﺗــــﻪ ﮔﻪﻧﺠﯿﻨــــﻪی‬ ‫ﺣﺰﺑــﻪوه ﯾــﺎن ﮐــﺮاوه ﺑــﻪ ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪی‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋـﻪو دوو ﺣﺰﺑـﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣـــﻪ ﺟﮕـــﻪ ﻟـــﻪوهی ﮐـــﻪ دهﺳـــﻪ‪‬ت‬ ‫ﺑﻪﺳــﻪر زهویو زاری ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﺪا ﺑــﻪ‬ ‫ﺷـــــــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﻧﺎﻗـــــــﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺑـــــــﯚ‬ ‫دهو‪‬ﻪﻣﻪﻧـــﺪﮐﺮدﻧﯽ ﺋـــﻪم ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾﺎﻧـــﻪ‬ ‫ﺑــــﻪﮐﺎر هــــﺎﺗﻮوه‪ .‬هــــﻪﻣﻮو ﺧﻪ‪‬ﮑــــﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﺋــﻪو ڕاﺳــﺘﯿﻪ دهزاﻧــﻦ ﮐــﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﭘﺎرﺗﯽو ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ دهو‪‬ﻪﻣﻪﻧﺪﺗﺮﯾـﻦ‬ ‫ﺳــــﻪرﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻮردﺳــــﺘﺎﻧﻦو هــــﻪر‬ ‫ﮐﻪﺳــﯿﺶ ﺋــﻪو ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪ ﮔﻪورهﯾــﻪی‬ ‫ﻟﻪﺑــﻪر دهﺳــﺘﺪا ﺑ‪‬ــﺖ ﺳــﻪرهﻧﺠﺎم ﻟــﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ ده دﯾﻮارﯾﺸﻪوه ﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬دهﺳـﻪ‪‬ت‬ ‫ﺑــﻪ ﺋــﺎرهزووی ﺧــﯚی هﻪ‪‬ﺪهﺳــﻮڕ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻪراﻣﯚﺷـــﮑﺮدﻧﯽ ﺗـــﺎ‪‬ﻧﯽ ‪ 18‬ﺳـــﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ڕاﺑــﺮدوو‪ ،‬ﺑﺎﻧﮕﻪﺷــﻪ ﺑــﯚ ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧــﻪوهی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـــﻪت ﻟـــﻪ ﺣـــﺰب ﺑـــﻪ دﯾﻮ‪‬ﮑﯿـــﺪا‬ ‫ﻗﺎﻧﻮوﻧﯿـــﻪت ﺑﻪﺧـــﺸﯿﻦ ﺑـــﻪم ﺗﺎ‪‬ﻧﯿـــﻪو‬ ‫ڕزﮔﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﯾـﻪﮐ‪‬ﺘﯽو ﭘـﺎرﺗﯽو هـﻪﻣﻮو‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪﺷــﻪ ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﺗﺎ‪‬ﻧﮑــﺎری ﺋــﻪوان‬ ‫ﺳﻮودﯾﺎن وهرﮔﺮﺗﻮوه‪ ،‬ﻟﻪ ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوهو‬ ‫ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه‪ .‬ﻧﺎﮐﺮﯾـﺖ ﯾـﻪک ﺗﺎﮐـﻪ دۆﻻر‬ ‫ﻟــﻪو ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪی ﻟــﻪ ﺑﻨﺪهﺳــﺘﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﺣﺰﺑﺎﻧﻪداﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ‪‬ﮑﯽ ﯾﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺧﯚﯾـﺎن‬ ‫هﻪژﻣﺎر ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﮐﻪﺳ‪‬ﮏ دهﯾـﻪو‪‬ﺖ ﻟـﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن رﯾﻔــﯚرم ﺑﮑــﺎت ﯾﻪﮐﻪﻣﯿــﻦ‬ ‫هــﻪﻧﮕﺎوی داﻣــﺎ‪‬ﯿﻨﯽ ﺋــﻪم دوو ﺣﺰﺑﻪﯾــﻪ‬ ‫ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو ﺳــﻪروهتو ﺳــﺎﻣﺎﻧ‪‬ﮑﯿﺎن‪.‬‬ ‫ﻧﻮوﺳــــــــﻪری ﺋــــــــﻪو ڕاﭘﯚرﺗــــــــﻪو‬ ‫ﺑﺎﻧﮕﻪﺷــﻪﮐﻪراﻧﯽ ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧــﻪوهی ﺣــﺰب‬ ‫ﻟـــﻪ ﺣﮑﻮﻣـــﻪت ﮐﺎﺗ‪‬ـــﮏ ﺑـــﻪم ﺟـــﯚره‬ ‫ﺋــﺎﺑﻮوریو ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪ ﻟــﻪ ﻟﯿﮑﺪاﻧــﻪوهو‬ ‫ﭘ‪‬ـــﺸﻨﯿﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧـــﺪا ﻓـــﻪراﻣﯚش‬ ‫دهﮐـــﻪن‪ ،‬ﯾـــﻪﮐ‪‬ﮑﻦ ﻟـــﻪ دووان‪ ،‬ﯾـــﺎن‬ ‫ﺋﻪوهﺗﺎ ﺧﻪ‪‬ﮏ ﺑﻪ ﻧﻪزانو ﻓﻪراﻣﯚﺷـﮑﺎر‬ ‫دهزاﻧــﻦ‪ ،‬ﯾــﺎن ﺧﯚﯾــﺎن هــﻪر ﺋﻪوهﻧــﺪه‬ ‫ﻋــﻪﻗ‪‬ﯿﺎن ﺑــ‪ ‬دهﮐــﺎت‪ .‬ﻟــﻪ هــﻪردوو‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﻪﮐﻪﺷﺪا دهﺑـ‪ ‬ﭘ‪‬ﯿـﺎن ﺑﻮوﺗﺮﯾـﺖ‬ ‫"ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﮐﻪ ﺋﺎﺑﻮورﯾﻪ‪ ،‬هﻪی ﻧﻪزاﻧﯿﻨﻪ"‪.‬‬

‫ﻟــﻪ هﻪلوﻣــﻪرﺟﯽ ﮐــﺎرو ﮐﺮ‪‬ــﯽ ﻧــﺰم‬ ‫ﻧــﺎڕازی ﺑــﻮون‪ .‬ﻟــﻪ ﮐــﻪرﺗﯽ ﻓ‪‬ﺮﮐﺮدﻧــﺪا‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﻪﮐﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣﺎی ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺑــﻪ ﺑ‪‬ﮑــﺎرﮐﺮدﻧﯽ ‪ 13‬هــﻪزارو ‪500‬‬ ‫ﮐﺎرﻣﻪﻧــــﺪ ﺑــــﻮو‪ ،‬ﮐــــﻪ ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳــــﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧــــــــﻪوهی ﺧﻪرﺟﯿـــــــــﻪﮐﺎن‬ ‫دهرﮐﺮاﺑـــﻮون‪ .‬ﻟـــﻪ ه‪‬ـــﯽ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓﻪرهﻧﺴﯿﺪا‪ ،‬ﻧﺎڕهزاﯾـﻪﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒـﻪت ﺑـﻮو‬ ‫ﺑــﻪ ﺑ‪‬ﯾــﺎری ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧــﻪوهی ﻓــ‪‬ﯾﻦ ﻟــﻪ‬ ‫هﻪرﯾﻪﮐــﻪ ﻟــﻪ ﻓ‪‬ۆﮐﻪﺧﺎﻧــﻪی ﺋﯚرﻟــﯽو‬ ‫ﺷـــﺎرل دﯾﮕـــﯚل‪ .‬هـــﻪرﭼﯽ ﮐﻪرﺗـــﯽ‬ ‫ﻗﻪزاﯾﯿـــﺸﻪ‪ ،‬ﻟـــﻪ دژی ﺋـــﻪو ﭘﻼﻧـــﻪی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪت ﺑـﻮون ﮐـﻪ ﺧـﯚی ﺑـﻪ ﭘﻼﻧـﯽ‬ ‫ﭼﺎﮐـــﺴﺎزی دهزﮔـــﺎی ﻗـــﻪزاﯾﯽ ﻧـــﺎوی‬ ‫دهﺑﺎتو ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪاﻧﯽ ﺋـﻪو ﺑـﻮارهش ﺑـﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﺨﯚﺷـــﮑﺮدن ﺑـــﯚ دهﺳـــﺘﻪﻣﯚﮐﺮدﻧﯽ‬ ‫دهزﮔﺎی ﻗﻪزاﯾﯽ دادهﻧ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮﯾﺸﻪوه ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﭘﯚﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑـــــﻪو ﭘ‪‬ﯿـــــﻪی ﮐـــــﻪ ﻧﻪﻗﺎﺑـــــﻪﮐﺎن‬ ‫ڕاﯾﺎﻧﮕﻪﯾﺎﻧﺪووه‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﯚڕﯾـﻨﯽ ﭘـﻪﯾ‪‬هوی‬ ‫ﻧﺎوﺧﯚی ﺋﻪم دهزﮔﺎ ﺣﮑﻮﻣﯿﯿﻪ ﻧﺎڕازﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺋﻪوان ﺣﮑﻮﻣﻪت ﺑﻪوه‬ ‫ڕﯾﮕﻪ ﺑﯚ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﮑﺮدﻧﯽ ﺧﯚش دهﮐﺎت‪.‬‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــــــﺎرانو ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪاﻧــــــــــــﯽ‬ ‫ﺧﻪﺳﺘﻪﺧﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯿﺶ ﻟﻪدژی ﺋـﻪو ﭘﻼﻧـﻪ‬ ‫ﺑــﻮون ﮐــﻪ ﻗــﻪرار واﯾــﻪ ﺑــﻪم ﻧﺰﯾﮑﺎﻧــﻪ‬ ‫ﭘﻪرﻟــﻪﻣﺎن ﮔﻔﺘﻮﮔــﯚی ﻟﻪﺳــﻪر ﺑﮑــﺎتو‬ ‫هﻪ‪‬ــــــﺴﻮڕاواﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــــﺎرﯾﯽ ﺑــــــﻪ‬ ‫ﺷﮑـــﺴﺘﺨﻮاردووی وهﺳـــﻒ دهﮐــــﻪن‬ ‫ﭼﻮﻧﮑـــﻪ ﭘـــﺎرهی ﺗـــﻪواوو ﮐﺎرﻣﻪﻧـــﺪی‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎدات ﺑﻪ ﺧﻪﺳﺘﻪﺧﺎﻧﻪﮐﺎن‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟـﻪ ﺗﺎﻗﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ ﺑـﻪ ﻗﻪﯾﺮاﻧـﯽ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮورﯾــﻪوه هــﻪژﻣﺎردهﮐﺮ‪‬ﺖ ﮐــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﯾــــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــــﻪ و‪‬ﺗــــﻪ ﭘﯿﺸﻪﺳــــﺎزﯾﯿﻪ‬ ‫ﮔــــﻪورهﮐﺎﻧﯽ دﻧﯿــــﺎ ڕوودهداتو ﻟــــﻪ‬ ‫ﭘـــــﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪﺷـــــﯽ هـــــﻪرهزۆری‬ ‫هــﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮان ﺑﻪهﺮهﻣﻪﻧــﺪه‪ .‬هﻪرﭼﻪﻧــﺪه‬ ‫ﻓﻪرهﻧـــــــﺴﺎ ﺑـــــــﻪ ﺋﻪﻧـــــــﺪازهی‬ ‫دراوﺳـــــ‪‬ﮑﺎﻧﯽ وهک ﺋﯿـــــﺴﭙﺎﻧﯿﺎو‬ ‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐ‪‬ـﺸﻪی ﺋـﺎﺑﻮوری ڕووی‬ ‫ﺗــ‪ ‬ﻧــﻪﮐﺮدووه‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م دهرﺳــﻪدی‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﺎری ﺑﻪ ﺧ‪‬ﺮاﯾـﯽ ﺑﻪرزدهﺑ‪‬ﺘـﻪوه‬ ‫ﺑﻪ ﺟﯚر‪‬ـﮏ ﮐـﻪ ژﻣـﺎرهی ﺑ‪‬ﮑـﺎران‬ ‫ﮔﻪﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ‪ 2.07‬ﻣﻠﯿﯚن ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻧﯚﭬﻪﻣﺒﻪر‪/‬ﺗﺸﺮﯾﻨﯽ دووهﻣﯽ‬

‫‪ 2008‬ﮐــﻪ ‪ %8.5‬ﻟــﻪ ﺳــﺎ‪‬ﯽ ﭘــﺎر‬ ‫زۆرﺗــﺮه‪ .‬هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﭼﺎود‪‬ﺮهﮐــﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﯿــﺎن وا ﻧﯿﯿــﻪ ﮐــﻪ ﺋــﻪم ﺋﺎﮐــﺴﯿﯚﻧﻪ‬ ‫ﺑﺒ‪‬ﺘﻪ هﯚی ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﯽ ﮔﻪورهﺗﺮ ﯾﺎﺧﻮد‬ ‫هﻪڕهﺷﻪی ﮔـﻪوره ﺑـﯚ ﺳـﻪر ﺟ‪‬ﮕـﯿﺮی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪت ﭘ‪‬ﮑﺒﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــــــﻪ‪‬م وا دﯾــــــﺎره ڕاﺑﻪراﻧــــــﯽ‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﺑﯚﭼﻮوﻧ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾـــــﺎن هﻪﯾـــــﻪ‪ .‬ﺳـــــﻪرﮐﺮدهی‬ ‫ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾــــــﻪﮐﺎن ڕۆژی هﻪﯾﻨــــــﯽ‬ ‫ڕاﺑــــــﺮدوو ﺑــــــﻪ‪‬ﻨﯿﺎن دا ﮐــــــﻪ‬ ‫ﮔﻮﺷــﺎرهﮐﺎن ﺑــﯚ ﺳــﻪر ﺳــﺎرﮐﯚزی‬ ‫در‪‬ﮋه ﺑـﺪهن‪ .‬ﺋـﻪم ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫دوای ﺋــﻪو هﻪوا‪‬ﻧــﻪدا هــﺎت ﮐــﻪ‬ ‫ﺳﻪرۆﮐﯽ ﻓﻪرهﻧـﺴﺎ ﺑـﯚ دﯾﺘﻨـﻪوهی‬ ‫ڕ‪‬ﮕﺎﯾﻪک ﮔﻮاﯾﻪ ﺑﯚ ﮐﯚﻣـﻪک ﮐـﺮدن‬ ‫ﺑــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ داهــﺎت ﮐــﻪم ﺑ‪‬ﯾــﺎر‬ ‫واﯾـــــﻪ ﺳـــــﻪرۆﮐﯽ ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾـــــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن ﺑﺒﯿﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎرﮐﯚزی ﮐﻪ هﻪڕهﺷـﻪی دووﺑـﺎره‬ ‫ﺑﻮوﻧــــﻪوهو ﮔــــﻪوره ﺑﻮوﻧــــﻪوهی‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـــﻪﮐﺎن دهﺑﯿﻨ‪‬ـــﺖ‪ ،‬ﻟـــﻪ‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮑـــــﺪا ﮐـــــﻪ ﺑـــــﻪ‪‬ﻨﯽ داوه‬

‫ﻧﻪﺧﺸﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﯚ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﺪاﻧﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐـــﺎن ﺑﻪر‪‬ﺘـــﻪ ﭘ‪‬ـــﺸﻪوه‪،‬‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧـــــــﺪ ﮐـــــــﻪ ڕۆژی ‪18‬ی‬ ‫ﻓـــﻪﺑﺮﯾﻮهری ﮔﻔـــﺖوﮔﯚی ﮐـــﺮاوه‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾﻪﮐﺎﻧﺪا دهﮐـﺎت ﺑـﯚ‬ ‫ﺋــﻪوهی ڕﯾﮕﺎﯾــﻪک ﺑــﯚ ﮐﯚﻣــﻪک ﺑــﻪ‬ ‫داهﺎت ﮐﻪﻣﻪﮐﺎن ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫ﺳﺎرﮐﯚزی ﺑﻪ‪‬ﻨﯽ دا ﮐـﻪ ﻧﺰﯾﮑـﻪی‬ ‫‪ 1.4‬ﻣﻠﯿــﺎر ﯾــﯚرۆ ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﻪوه ﺑﯚ ﮐﯚﻣﻪک ﺑﻪ هﻪﻧﺪ‪‬ﮏ‬ ‫ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺷﮑــﺴﺘﻪ داﻧﺮاﺑــﻮو ﺳــﻪرف‬ ‫ﻧﻪﮐﺎتو ﺑﯿﮕ‪‬ﯾﺘﻪوه ﺑـﯚ ﺑﻪرﻧﺎﻣـﻪی‬ ‫ﺧﻪرﺟﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺑﯿﺮﻧــﺎرد ﺗﯿﺒﺎوﻟــﺖ ﺳــﻪرۆﮐﯽ‬ ‫ﮔﻪورهﺗﺮﯾﻦ ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾـﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری‬ ‫ﻓﻪرهﻧــﺴﺎ ‪ ،CGT‬ڕۆژی هﻪﯾﻨــﯽ‬ ‫ڕاﺑــﺮدوو ﮐﺎرداﻧﻪوهﯾــﻪﮐﯽ ﺗــﻮڕهی‬ ‫ﻧﯿﺸﺎن داو ووﺗﯽ ڕ‪‬ـﮋهی ﮐﯚﻣﻪﮐـﯽ‬ ‫ﻧﻪﺧــﺸﻪ ﺑــﯚ ﮐ‪‬ــﺸﺮاو ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗـــــﻪوه ﺑـــــﯚ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــــﺎو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ‪ 8‬ﻣﻠﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﻔﺮه‪.‬‬


‫‪3‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫‪@ a†òŒŒ‬‬ ‫‪@ óÌ‬‬ ‫‪@ @@óÜ@nîí’ìb÷@ìó¡óÜóè@ôiBòŒŒóÌ‬‬ ‫@‬ ‫‪B‬‬ ‫ﻟـــﻪ ‪ 3289‬ﮐﻪﺳـــﺪا ﮐـــﻪ ﺑﻪﺷـــﺪاری‬ ‫ﭘﺮﺳــﯿﺎری‪ ":‬ﻟــﻪ هــ‪‬ﺮشو ﮐﺎرهﺳــﺎﺗﯽ‬ ‫ﻏﻪززهدا ﮐـ‪ ‬ﺑﻪرﭘﺮﺳـﯿﺎره‪ ،‬ﻟـﻪ ‪%60‬‬ ‫ﺑﻪﺷــــﺪارﺑﻮوان ﭘ‪‬ﯿﺎﻧﻮاﯾــــﻪ ﺣــــﻪﻣﺎس‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳـــﯿﺎرهو ﻟـــﻪ ‪ %38‬ﭘ‪‬ﯿﺎﻧﻮاﯾـــﻪ‬ ‫ﺋﯿــــﺴﺮاﺋﯿﻞ‪ ".‬ﺋــــﻪم ڕاﭘﺮﺳــــﯿﯿﻪ ﻟــــﻪ‬ ‫ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﺪا ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻨﻪدراوه ﮐﻪ ﺑﺎ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﮐ‪‬ــﺸﻪی ﻟﻪﺷﮑﺮﮐ‪‬ــﺸﯽ ﺋﯿــﺴﺮاﺋﯿﻠﻪ ﺑــﯚ‬ ‫ﺳــﻪر ﻏــﻪززهو هﺎو‪‬ﺗﯿﯿــﺎﻧﯽ دهﮐــﺮێ‬ ‫ﺑــﻪﺟﯚر‪‬ﮏ ﻟــﻪﺟﯚرهﮐﺎن ﺑــﻪو ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪ‬ ‫وه‪‬ﻣﺒﺪهﻧـــــﻪوه‪ .‬ﺑـــــﻪ‪‬ﻜﻮ ﺋﻪﻣـــــﻪ‬ ‫ﺗ‪‬واﻧﯿـــــﻨﯽ ﺧـــــﻪﻟﮑﯽ ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒـــﻪر ﮐﻮﺷـــﺘﺎری ژنو ﻣﻨﺪا‪‬ـــﯽ‬ ‫ﻓﻪﻟﻪﺳـــﺘﯿﻨﺪا ﮐـــﻪ وه‪‬ﻣـــﯽ ڕاﭘﺮﺳـــﯽ‬ ‫ﺳﺎﯾﺘﯽ "ﺋﺎو‪‬ﻨﻪ"ﯾﺎن داوهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪﯾﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﻟﻪﺷﮑﺮﮐ‪‬ﺸﯿﯿﻪی ﺑﻪر ﻟﻪﺳـﻪری ﺳـﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪2009‬ی ﺋﯿـﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑـﯚ ﺳـﻪر ﻏـﻪززه‪،‬‬ ‫هﻪ‪‬ﮕﻪڕاﻧــــﻪوهی ﺋــــﻪو هﻪ‪‬ﻮ‪‬ــــﺴﺘﻪ‬ ‫ڕهﺳــــﻤﯿﯿﻪی دهو‪‬ــــﻪتو دهﺳــــﺘﮕﺎو‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪری ﺧﯚرﺋﺎوا ﺑﻮو ﺑـﻪ ﮔـﺸﺘﯽ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﺋــﻪم ﮐ‪‬ــﺸﻪ ﺧﻮ‪‬ﻨﺎوﯾﯿــﻪی‬ ‫ﺧﯚرهــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﺎوهڕاﺳــﺘﺪا‪ .‬دڕﻧﺪاﯾﻪﺗــﯽ‬ ‫ﺋﯿــــﺴﺮاﺋﯿﻞو ﮐﻮﺷــــﺘﻨﯽ ﺑ‪‬ــــﺸﻮﻣﺎری‬ ‫هﺎو‪‬ﺗﯿﯿــﺎﻧﯽ ﻣــﻪدهﻧﯽ ﺋــﻪم ﻧﺎوﭼﻪﯾــﻪ‪،‬‬ ‫ﺧــ‪‬ﺮا هﻪ‪‬ﻮ‪‬ــﺴﺘﯽ ﺷــﻪﻗﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽو‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ﺑﻪﺷـــ‪‬ﮏ ﻟـــﻪ دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ زۆر دهو‪‬ﻪﺗﯿﺸﯽ ﮔﯚڕی‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﯚ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿــﺎﻧﯽ دهﺳــﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ وهﮐـﻮ ﺑـﻪﻋﺲ ﻟـﻪ ﺑﻪراﻧﺒـﻪر‬ ‫هﺎوﭼﺎرهﻧﻮوﺳـــﻪﮐﺎﻧﯽ وهک ﺧﯚﯾﺎﻧـــﺪا‪،‬‬ ‫د‪‬ــــــﺸﺎدنو ﺋــــــﻪم ﻗﻪﺗ‪‬وﻋﺎﻣــــــﻪی‬ ‫ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﺎن ﺑـﻪ "ﻣـﺎﻓﯽ ﺧﯚﭘﺎراﺳـﺘﻦ‬ ‫ﻟــــــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــــــﻪر ﺗ‪‬ﺮۆرﯾــــــﺴﺘﺎﻧﺪا"‬ ‫ﻟﻪﻗﻪ‪‬ﻪﻣــــﺪهدهن‪ .‬ڕﯾﻮاﯾــــﻪﺗ‪‬ﮏ ﮐــــﻪ‬ ‫ه‪‬ﻨﺪهی ﻟﻪﻻﯾﻪن ﻣ‪‬ﺪﯾﺎﯾﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﻪوه‬ ‫ﺑﺎﻧﮕﻪﺷﻪی ﺑﯚ دهﮐﺮ‪‬ـﺖ‪ ،‬هﯿـﭻ ﻧﯿﮫـﺎدو‬ ‫ﻧﺎوهﻧــﺪ‪‬ﮑﯽ ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗــﻪوهﯾﯽ دهو‪‬ــﻪﺗﯿﯽو‬ ‫ﻏـــﻪﯾﺮی دهو‪‬ـــﻪﺗﯿﯽ ﻟـــﻪم ﮐ‪‬ـــﺸﻪﯾﻪی‬ ‫دواﯾﯿـــﺪا‪ ،‬ﺑـــﻪ هﯚﮐـــﺎر‪‬ﮑﯽ ڕهواﯾﯿـــﺎن‬ ‫ﻧﻪداﯾـــﻪ ﻗﻪ‪‬ـــﻪمو ﺗـــﻪﻧﮫﺎ ﺋـــﻪﻣﺮﯾﮑﺎو‬ ‫ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺋﻪم ﻣﯚد‪‬ﻠﯽ ﺷﯿﮑﺮدﻧﻪوهﯾﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻮ‪‬ﯽ هﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﺪا دهدا‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﭼــﯽ وادهﮐــﺎت هﻪ‪‬ﻮ‪‬ــﺴﺘ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ه‪‬ﻨــﺪه زهﻗــﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﺪۆﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪن ﺧـﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎﻧﻪوه )‪%60‬‬ ‫ی ڕاﭘﺮﺳﯿﯿﻪﮐﯽ ﺋﺎو‪‬ﻨﻪ( ﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺘـﻪ ﺑـﻪر‬ ‫ﻟﻪﮐﺎﺗ‪‬ﮑــﺪا ﺳــﻪرﺗﺎﭘﺎی دﻧﯿــﺎو ﻧﻪﺗــﻪوه‬ ‫ﯾــــﻪﮐﮕﺮﺗﻮوهﮐﺎنو ﺧــــﺎﭼﯽ ﺳــــﻮوری‬ ‫ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ــــــــــﻪﺗﯿﯽو ﺋﻪﻣﻨــــــــــﺴﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪﻧﺘﻪرﻧﺎﺳـــﯿﻮﻧﺎڵ‪ ،‬ﺋﯿـــﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑـــﻪوه‬ ‫ﺗﺎواﻧﺒﺎردهﮐﻪن ﮐﻪ ﺗﺎواﻧﯽ ﺟﻪﻧﮕﯿﯽ ﻟـﻪ‬ ‫ﻏﻪززهدا ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاوهو ﭼﻪﮐﯽ ﻓﺴﻔﯚرﯾﯽ‬ ‫ﻗﻪدهﻏﻪﮐﺮاوی ﺑﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎوه‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ﮕﻮﻣــﺎن ﺑﻪﺷــ‪‬ﮑﯽ ﺋــﻪم ﮐ‪‬ــﺸﻪﯾﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﭼﯚﻧ‪‬ﺘﯽ ﺗﯿﺸﮑﺨﺴﺘﻨﻪﺳـﻪری ﻣ‪‬ﺪﯾﺎﯾـﯽ‬ ‫ﺋــــﻪم ﮐ‪‬ــــﺸﻪﯾﻪداﯾﻪ ﻟــــﻪ ﻣ‪‬ﺪﯾﺎﯾــــﯽ‬ ‫ﮐﻮردﯾﯿﺪا‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر دﯾـﺪی ﺟـﻪﻧﮕﯽ دژی‬ ‫ﺗ‪‬ﺮۆر ﺧـﺎ‪‬ﯽ دهﺳـﺘﭙ‪‬ﮑﺮدﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾـﯽ‬ ‫ڕهﺳـــــــﻤﯽ دهﺳـــــــﻪ‪‬ﺗﻪو ﻟــــــــﻪم‬ ‫ﮔﯚﺷـــﻪﻧﯿﮕﺎﯾﻪوه ﺗﻪﻣﺎﺷـــﺎی ﮐ‪‬ـــﺸﻪﮐﻪ‬ ‫ﮐـﺮاوه‪ ،‬ﺑ‪‬ﮕﻮﻣـﺎن ڕووداوهﮐـﺎﻧﯿﺶ ﻟـﻪم‬ ‫ﮔﯚﺷــﻪﻧﯿﮕﺎﯾﻪوه ﺳــﻪرﻧﺠﯽ دهدر‪‬ــﺘ‪‬و‬ ‫هــــــــــﻪر ﺋــــــــــﻪم ﮔﻮﺗــــــــــﺎرهش‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﺪهه‪‬ﻨ‪‬ﺘــــﻪوه ﮐــــﻪ ﺣــــﻪﻣﺎس‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳــــﯿﺎری ﺋــــﻪم ﻣﺎﺟﻪراﯾﻪﯾــــﻪ‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ﻣ‪‬ﺪﯾﺎﯾﯽ ﺋﻪهﻠﯽ ﻟـﻪ ﻣ‪‬ﺪﯾﺎﯾـﯽ‬

‫دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺎﺷــﺘﺮ ﻧــﻪﺑﻮوهو‬ ‫ﻟﻪﺳـــﻪر هـــﻪﻣﺎن ڕ‪‬ﭽﮑـــﻪ ڕاﭘﯚڕﺗـــﯽ‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪواﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﭘ‪‬ﺸﮑﻪﺷـﮑﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺑــﻪﺗ‪‬ﮏ ﮐــﻪ ﺷــﻮ‪‬ﻨﯽ ﺗ‪‬واﻧﯿــﻨﯽ ﻣــﻦ‬ ‫ﻧﺎﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪم وﺗﺎرهدا‪.‬‬ ‫ﺑــﻪﻻم ﺑــﻪ ﺟﯿــﺎ ﻟــﻪوهی داﭘﯚﺷــﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣ‪‬ﺪﯾﺎﯾﯽ ﺋﻪم ﮐ‪‬ﺸﻪﯾﻪ ﻟﻪ ڕۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪری‬

‫ﮐــﺎﺗ‪‬ﮑﯿﺶ ﺧــﻪ‪‬ﮑﺎﻧ‪‬ﮑﯽ دﯾﮑــﻪ ڕۆﻟــﯽ‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ دهﺑﯿﻨﻦو ﺋﯿﻨﺘﯿﻤﺎی ﺋﻪﺗﻨﯿﯿﺎن‬ ‫ﻋــﻪرهب‪ ،‬ﻓــﺎرس ﯾــﺎن ﺗــﻮرک دهﺑ‪‬ــﺖ‪،‬‬ ‫ﺋﻪوا ﺋﻪم ﭘ‪‬ۆﺳﻪی ﭘ‪‬ﺨﯚﺷـﺤﺎ‪‬ﺒﻮوﻧﻪی‬ ‫ﮐــــﻮردی ﻗﻮرﺑــــﺎﻧﯽ ﺑــــﻪ زﻣﺎﻧ‪‬ﮑــــﯽ‬ ‫ڕاﺷــــﮑﺎواﻧﻪﺗﺮ د‪‬ﺘــــﻪ ﮔــــﯚ‪ .‬ﺋﯿﺘــــﺮ‬ ‫ﺳــﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﻪﺗﯽ ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧﯽ ژ‪‬ﺮدهﺳــﺘﻪ‪،‬‬

‫ﮐﻮردﯾﺪا ﭼﯚن ﺑﻮوه ﺗـﺎ هﻪ‪‬ﻮ‪‬ـﺴﺘ‪‬ﮑﯽ‬ ‫وهک ﺋـــﻪوهی ﺳـــﻪرهوه هـــﻪ‪‬ﺨ‪‬ﻨ‪،‬‬ ‫ﺧــﺎ‪‬ﯿﻜﯽ دﯾﮑــﻪی ﮔﺮﻧــﮓ هﻪﯾــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﻧــﺎﮐ‪‬ێ ﺳــﻪرﻧﺠﯽ ﻧــﻪدر‪‬ﺘ‪ .‬ﺋــﻪوﯾﺶ‪،‬‬ ‫ﺳـــﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﻪﺗﯿﯽ ﻟـــﻪ ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧﯿﺨﺮاوی‬ ‫"‪ "dehumanisation‬ﺧﻪ‪‬ﮑـــــــــﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳـــﺘﺎﻧﻪ‪ .‬ﺳـــﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﯿﻪﺗ‪‬ﮏ ﮐـــﻪ‬ ‫ژ‪‬ﺮدهﺳﺘﻪﯾﯽو زهﺑﺮوزهﻧﮕﯽ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟـﻪ ﻋ‪‬ﺮاﻗـﺪا ﻟـﻪ ﭘﺮۆﺳـﻪﯾﻪﮐﯽ‬ ‫در‪‬ــﮋی ﺧﻮ‪‬ﻨﺎوﯾــﺪا ﺑﻪﺳــﻪر ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻧــﯽ‬ ‫ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﺪا ﻓــﻪرزﯾﮑﺮدووهو‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕــــﻪری ﺧﯚﯾــــﺸﯽ ﻟــــﻪ ﻧﺎﺧــــﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧﻪﮐﺎﻧﺪا ﺑﻪﺟ‪‬ﮫ‪‬ـــﺸﺘﻮوه‪ .‬ﺑـــﺎ‬ ‫ﺳﻪرﻧﺠ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮرﺗﯽ ﺋﻪم ﻻﯾﻪﻧﻪ ﺑﺪهﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺷــﻪوی ‪:28‬ی ﺳــﯿﭙﺘ‪‬ﻤﺒﻪری ﺳــﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪ 1994‬هو ﻣﻦ وهک ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ﮏ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﮐﻪﺷــــــــﺘﯿﯿﻪﮐﯽ "‪ "Stena Line‬ی‬ ‫ﻧ‪‬ــﻮان ﺳــﻮﯾﺪو ﺋــﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯿﯿﺎ ﮐﺎردهﮐــﻪم‪.‬‬ ‫ﺧ‪‬ﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﻪو ﺷﻪوهدا زﯾـﺎﺗﺮ ﻟـﻪ ‪28‬‬ ‫ﻣﻪﺗﺮه ﻟـﻪ ﭼﺮﮐﻪﯾﻪﮐـﺪا‪ .‬ﮐﻪﺷـﺘﯽ وهک‬ ‫ﮐﺎﻏﻪز‪‬ﮑﯽ ﺳﻪرﺋﺎو ﺑـﻪدهم ﺷـﻪﭘﯚﻟﻪوه‬ ‫هﻪ‪‬ﺪهﻟـــﻪرزێ‪ .‬ﺑ‪‬ﺌﺎﮔـــﺎ ﻟـــﻪوهی ﮐـــﻪ‬ ‫ﻟـــــﻪدووری ﺳـــــﻪدههﺎ ﮐﯿﻠﯚﻣـــــﻪﺗﺮی‬ ‫دﯾﮑــــﻪوهو ﻟــــﻪ هــــﻪﻣﺎن دهرﯾــــﺎدا‪،‬‬ ‫ﮐﻪﺷـــــﺘﯿﯿﻪﮐﯽ دﯾﮑـــــﻪ ﺑـــــﻪ ﻧـــــﺎوی‬ ‫"‪"Estonia‬وه ﺑـــــﻪ ﺧﯚﯾـــــﯽو ‪982‬‬ ‫ﻧﻪﻓﻪرهوه‪ ،‬ﻧﻮﻗﻤـﺪهﺑ‪‬ﺖو ‪ 852‬ﻧﻪﻓـﻪر‬ ‫ﻟﻪﮔــــﻪڵ ﺧﯚﯾــــﺪا ﺑــــﯚ ﺑــــﻨﯽ دهرﯾــــﺎ‬ ‫رادهﮐ‪‬ﺸ‪‬ﺖ‪ .‬ﺋﻪم ﮐﺎرهﺳﺎﺗﻪ ڕهﺷﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎرهﺳــــﺎﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣــــ‪‬ﮋووی ﺳــــﻮﯾﺪه‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺳــﯿﺎو‪‬ﮑﻤﺎن ﻟــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﺑ‪‬ﺘﺎﻗﻪﺗــﯽ‬ ‫ﻣـــﻦو ﺳـــﻪرﻗﺎ‪‬ﺒﻮوﻧﯽ ﻣﻨـــﻪوه ﺑـــﻪم‬ ‫ﮐ‪‬ــﺸﻪﯾﻪوه ده‪‬ــ‪ ":‬ﭼــﯿﯽ ﻗــﻪوﻣﺎوه‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﺖ ﺋﺎوا ﺑـ‪ ،‬ﮐـﻮرد ﭼﻪﻧـﺪﯾﻦ ﺳـﺎ‪‬ﻪ‬ ‫ﻟ‪‬ــﺪهﮐﻮژر‪‬ﺖو ﺑــﺎ ﺋــﻪواﻧﯿﺶ ﮐﻪﻣ‪‬ــﮏ‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪهن"‬ ‫هـــﻪﻣﺎن ﺗـــ‪‬واﻧﯿﻦ ﻟـــﻪ زۆر‪‬ـــﮏ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺗﺮاژﯾﺪﯾﯿﺎ ﮔـﻪورهﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑـﻪی دﻧﯿـﺎدا‪،‬‬ ‫ﺑﻪ هﻪﻣﺎن ﮐﯚﻣ‪‬ﻨﺘﺎر وهﻻﻣﯿﺪراوهﺗﻪوهو‬ ‫ﻟــ‪‬ﺮهو ﻟــﻪو‪‬ﺶ ﻟــﻪ ﻧ‪‬ــﻮان هﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧــﺪا‬ ‫دهﺑﯿﺴﺘﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﯽ‪ ،‬ﺑﻪوهی ﮐﻮرد‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿـــﻪﮐﯽ هﻪﻣﯿـــﺸﻪﯾﯽ دهﺳـــﺘﯽ‬ ‫ڕژ‪‬ﻤﯽ ﺑﻪﻋﺲ ﺑـﻮوهو ﺷـﺎﯾﻪﺗﯽ دهﯾـﺎن‬ ‫ﮐﺎرهﺳﺎﺗﯽ ﮔﻪوره ﺑﻮوه‪ ،‬ﺑـﺎ ﺧﻪ‪‬ﮑﺎﻧـﯽ‬ ‫دﯾﮑﻪش ﮐﻪﻣ‪‬ﮏ ﺗﺎﻣﯽ ﺋﻪو ﻣﺎ‪‬ﻮ‪‬ﺮاﻧﯿﯿﻪ‬ ‫ﺑﮑــﻪن ﮐــﻪ ﮐــﻮرد دووﭼــﺎری ﺑــﻮوه‪.‬‬

‫ﺗ‪‬ﻜـــﻪڵ ﺑـــﻪ ﭘ‪‬ۆژهﯾـــﻪﮐﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺎوی‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻪ دهﮐﺮ‪‬ﺖو ﺋﻪﮔﻪر ﺗﺮس‬ ‫ﻟـﻪ ﺋـﺎﺑ‪‬ووﭼﻮونو ﺳـﮑﺎﻧﺪا‪‬ﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ‬ ‫ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ ‪ ،‬زهﻣﺎوهﻧﺪی ﺋﻪم ﺧﻮ‪‬ﻨ‪‬ﺷـﺘﻨﻪ‬ ‫دهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﯾﺎﺧﻮد هﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘ‪‬ﮑﯽ ه‪‬ﻨـﺪه‬ ‫ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﺴﺘﺎﻧﻪ دهﮔ‪‬ﺘﻪﺑﻪر‪ ،‬ﮐﻪ ﻟـﻪ دوا‬ ‫دهرﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯿــــــﺪا‪ ،‬ﭘﺮۆﺳــــــﻪﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﻟﻪوهی ﯾﻪﮐﻪﻣﯿﯿﺎن ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﺑـــــﻪ واﺗﺎﯾـــــﻪﮐﯽ ﺗـــــﺮ‪ ،‬هﻪﺳـــــﺘﯽ‬ ‫ﺧﯚﺑﻪﺗﻪﻧﯿﺎﺑﯿﻨﯿﻨـــــــﻪوهی ﺧﻪ‪‬ﮑـــــــﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒﻪر ﺋﻪو زهﺑﺮوزهﻧﮕﻪ‬ ‫ﻟﻪڕادهﺑـــﻪدهرهی ﮐـــﻪ ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒﻪرﯾـــﺪا‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪراوهو ﺑ‪‬ـﺪهﻧﮕﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫دهوروﺑـﻪریو ﮐﯚﻣـﻪ‪‬ﮕﺎی ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗـﯽ‬ ‫ﻟـــﻪ زهﻣـــﻪﻧ‪‬ﮑﯽ در‪‬ـــﮋدا‪ ،‬ﮐﺎﺋﯿﻨ‪‬ﮑـــﯽ‬ ‫دروﺳـــﺘﮑﺮدووه ﺑـــﻪ هـــﻪﻣﺎن ﺋﻪﻧـــﺪازه‬ ‫ﺑ‪‬ﺪهرﺑﺎﯾــﺴﺖو ﺑ‪‬ــﺪهﻧﮓ ﻟــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــﻪر‬ ‫ﺋﺎزارهﮐــﺎﻧﯽ ﺧــﻪ‪‬ﮑﺎﻧﯽ دﯾﮑــﻪدا‪ .‬ﺋــﻪم‬ ‫ﭘﻪرﭼـــــــﻪﮐﺮداره ﮐﺎرداﻧﻪوهﯾﻪﮐـــــــﯽ‬ ‫ﺳﺮوﺷــــﺘﯿﯿﻪ ﮐــــﻪ ﻟــــﻪ ﻧﺎوﺷــــﯿﺎرﯾﺪا‬ ‫ڕوودهدات‪ .‬زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ هﻪﺳـﺖو ﻧﻪﺳـﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪﺳ‪‬ﮏ دهﭼ‪‬ﺖ ﮐـﻪ ه‪‬ﻨـﺪهی ﻗـﯿﮋهو‬ ‫هﺎوار ﺑﯿـﺴﺘﻮوه‪ ،‬ﺋﯿـﺘﺮ هﯿـﭻ ﮔـﻮێ ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﯿﮋهو هﺎواری ﮐﻪﺳـﺎﻧﯽ دﯾﮑـﻪ ﻧـﺎدات‪.‬‬ ‫ﺑﮕــﺮه دهﮐــﺮێ ﺑــﻪ ﺟﯚر‪‬ــﮏ د‪‬ﻨﻪواﯾــﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾــﺸﯽ ﭘ‪‬ﺒﺪاﺗــﻪوهو و‪‬ﻨــﻪی ﺋــﻪوی‬ ‫ﻗﻮرﺑــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑﻪﺳــﻪرﯾﺪا ﻓـــﻪرزﮐﺮاوه‬ ‫ﻟﻪﻻی ﺧـﯚی ﺑـﺴﻪﻟﻤ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوهو ﮐﻪﻣ‪‬ـﮏ‬ ‫ﺋـــــﺎزاره ڕۆﺣﯿﯿـــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾـــــﺸﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﻪﻣﮑﺎﺗﻪوه؛" ﺋﺎﺧﺮ ﺧﯚ ﺑﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﯿــــﻢ ه‪‬ﻨــــﺪه ڕۆژڕهشو ﺑ‪‬ﭽــــﺎرهمو‬ ‫ژ‪‬ﺮدهﺳــﺘﻪم‪ .‬ﺋــﻪوهﺗﺎﻧ‪ ‬ﺧﻪ‪‬ﮑﺎﻧ‪‬ﮑــﯽ‬ ‫دﯾﮑﻪی وهک ﻣﻨﯿﺶ هﻪن‪".‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺋــﻪم ﮐﺎرداﻧــﻪوه ﺳﺮوﺷــﺘﯿﯿﻪی‬ ‫ڕۆﺣﯿﯿـــــﻪﺗﯽ ﻗﻮرﺑـــــﺎﻧﯽ‪ ،‬دهﮐـــــﺮێ‬ ‫ﺑﮕﯚڕدر‪‬ــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮۆژهﯾــﻪﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽو‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ ﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﭘﻪﯾﺎﻣﯽ ﺋـﻪو هـ‪‬ﺰه‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـــﯿﯿﻪوهی ﻟﻪﺳـــﻪر زهﻟﯿﻠﮑﺮدﻧـــﯽ‬ ‫ﺋــــﻪوی دی ﺑﻪراﻧﺒــــﻪر‪ ،‬ﮐﺎردهﮐــــﺎت‪.‬‬ ‫هﻪرﺑﯚﯾـــــﻪش ﮐﺎﺗ‪‬ـــــﮏ ﺑﻪرﮔ‪‬ﮑـــــﯽ‬ ‫ﺋﺎﯾــــــﺪﯾﯚﻟﯚژی ﺑﻪﺳــــــﻪر ﺗﻪرﻣــــــﯽ‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرهﺳــﺎﺗﯽ ﮐﻪﺳــﺎﻧﯽ‬ ‫دﯾﮑـــﻪدا دهدر‪‬ـــﺖ وهک ﻟـــﻪ ڕووداوی‬ ‫ﻏﻪززهدا‪ ،‬ﺋﻪو ﮐﺎﺗﻪ ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ "ﻋﻪرهبو‬ ‫وهﭼــــﻪو ﻧﻪوهﮐﺎﻧﯿــــﺸﯿﯿﺎن" دهﺑ‪‬ﺘــــﻪ‬ ‫هﻪ‪‬ﻮ‪‬ــﺴﺘ‪‬ﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽو ﻗﻪﺗ‪‬وﻋﺎﻣــﯽ‬

‫÷‪@ _ìíi@ôš@ôàbîóq@_òìüiüØ@çaŠbÙŽî‹Ø@Žßó óÜ@ôšüi@bàbiü‬‬ ‫وهﺳﺘﺎ ﺣﺴ‪‬ﻦ‬

‫ﺑﻪﮐﺮ ﺋﻪﺣﻤﻪد‬

‫‪wastahusain@yahoo.com‬‬

‫ﻣﻨﺪا‪‬ﻧﯽ ﻏﻪززه‪ ،‬دهﮐﺮ‪‬ﺘـﻪ ﺳـﯿﻨﺎرﯾﯚی‬ ‫ﭘﺎراﺳـــﺘﻨﯽ ﺋـــﻪﻣﻨﯽ ﺋﯿـــﺴﺮاﺋﯿﻞ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﻣﻮوﺷــﻪﮐﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﻪﻣﺎﺳــﺪا‪.‬‬ ‫ﺋﯿﺘﺮ دهرﺑ‪‬ﯾﻨﯽ ﻟﻪ ﭼﻪﺷﻨﯽ "ﺑﺎﺑﻪ ﮐﻮرد‬ ‫هــﻪزاراﻧﯽ ﻟ‪‬ﮑــﻮژراوهو ﺑــﺎ ﺧﻪ‪‬ﮑﺎﻧــﯽ‬ ‫دﯾـــﺶ ﻧﯿـــﻮ ﺋﻪوهﻧـــﺪهی ﮐﻮردﯾﯿـــﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﺒﮑــﻮژرێ" دهﮐــﺮێ وهک دهرﺑ‪‬ﯾﻨــﯽ‬ ‫ﺳـــﺎدهی هﺎو‪‬ﺗﯿﯿـــﺎن‪ ،‬ﻟـــ‪‬ﺮهو ﻟـــﻪوێ‬ ‫ﺑﺒﯿﺴﺘﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑـــــﻪﻻم ﺑﻪﺷـــــ‪‬ﮑﯽ دﯾﮑـــــﻪی ﺋـــــﻪم‬ ‫ﺗﺎواﻧﺒﺎرﮐﺮدﻧـــــﻪی ﺣـــــﻪﻣﺎس ﻟـــــﻪم‬ ‫هﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﻮهرﮔﺮﺗﻨﻪدا ﮐﻪ ڕاﭘﺮﺳﯿﯿﻪﮐﻪی‬ ‫ﺳــﺎﯾﺘﯽ "ﺋﺎو‪‬ﻨــﻪ" ﮔ‪‬هرهوهﯾــﻪﺗﯽ‪ ،‬ﺑــﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧــــــﺎی ﮐﻮﺷــــــﺘﻨﯽ هﺎو‪‬ﺗﯿﯿﺎﻧــــــﯽ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﯾــــﻪﮐﯽ ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﯿــــﻪ ﺑــــﻪوهی‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪار‪‬ﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺗﯿﺎﯾـﺪا ﻓ‪‬ﻧـﻪ‬ ‫ﯾــــﺎﺧﻮد ﻓﯿــــﺴﺎره ﮔﺮووﭘــــﻪ‪ .‬ﺑــــﻪﻻم‬ ‫ﭘﺮﺳـــﯿﺎری ﺳـــﺎده ﺋﻪوهﯾـــﻪ‪ :‬دهﮐـــﺮێ‬ ‫هــﻪﻣﻮو ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﺋــﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﮑﻮژر‪‬ــﻦ‬ ‫ﺑــــﻪوهی دهﺳــــﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳــــﯽ ﻟــــﻪ‬ ‫ﺋﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯿﺎدا ﻧﺎزﯾﺴﺘﻪﮐﺎن ﺑﻮون‪ .‬دهﮐـﺮێ‬ ‫هﻪﻣﻮو ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ هﻪوراﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺑﺨﺮ‪‬ﻨـــﻪ ژﯾـــﺮ ﻣﻪﻧﮕﻪﻧـــﻪی ﺗﺎزهﺗﺮﯾـــﻦ‬ ‫ﭼﻪﮐـــــــﻪوه ﺑـــــــﻪوهی دهﺗـــــــﻪوێ‬ ‫ﺟﻮﻧﺪوﻟﺌﯿــﺴﻼم وهدهرﻧ‪‬ﯿــﺖ‪ .‬ﯾﻪﮐ‪‬ــﮏ‬ ‫ﻟــﻪو دهرﺑ‪‬ﯾﻨــﻪ ﺑــﺎوه ﺳــﻪﻗﻪﺗﻪی ﻟــﻪ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧــﺪ ﺑــﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎﺑــﺎراﻧﯽ هﻪ‪‬ﻪﺑﺠــﻪدا‬ ‫دووﭘﺎﺗﺪهﮐﺮ‪‬ﺘـــﻪوه ﺑـــﯚ ﺋـــﻪو ﮐـــﻪسو‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﺎﻧـــﻪی ڕهﺧﻨـــﻪﮔﺮی دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽو ﭘﺎرﺗﯿﻦ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐـﻪ‪:‬‬ ‫"ﺋﻪﮔـــﻪر هـــ‪‬ﺰی ﭘ‪‬ـــﺸﻤﻪرﮔﻪ ﻟﻪﮔـــﻪڵ‬ ‫ﭘﺎﺳـــﺪاردا هﻪ‪‬ﻪﺑﺠـــﻪﯾﺎن ﻧﻪﮔﺮﺗﺎﯾـــﻪ‪،‬‬ ‫ﺑــــﻪﻋﺲ ﮐﯿﻤﯿﺎﺑــــﺎراﻧﯽ هﻪ‪‬ﻪﺑﺠــــﻪی‬ ‫ﻧﻪدهﮐﺮدو ﺋـﻪو دهرﻓﻪﺗـﻪﯾﺎن ﻧﻪدهداﯾـﻪ‬ ‫دهﺳﺘﯽ ﺑﻪﻋﺲ"‬ ‫ﮔﺮﯾﻤﺎن ﭼﻪﻧﺪ ڕۆژ‪‬ﮑﯽ ﺑﻪر ﻟﻪ ﺷﺎﻧﺰهی‬ ‫ﺳ‪‬ﯽ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪1988‬و ﺋﯿـﺴﻼﻣﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎنو ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽو ﭘﺎرﺗﯽ هﻪﻟﻪﺑﺠـﻪ‬ ‫دهﮔﺮنو ﺑﻪﻋﺴﯿﺶ ﺑﻪ هﻪﻣﻮو ﭼﻪﮐ‪‬ـﮏ‬ ‫ﺷﺎر دهﺧﺎﺗﻪ ژ‪‬ﺮ ﮔﻪورهﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎﺑ‪‬ﯚﻗﻪی‬ ‫ﺋـــﺎﺑﻮورﯾﯽو ﺑﯚردووﻣـــﺎﻧﯽ زهﻣﯿـــﻨﯽو‬ ‫ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﯿﯿﻪوه‪ .‬ﺑــﯚ هﻪ‪‬ﻮ‪‬ــﺴﺘﻮهرﮔﺮﺗﻦ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒﻪر ﺳﯿﻨﺎرﯾﯚﯾﻪﮐﯽ وهک ﺋـﻪوهی‬ ‫ﺳــﻪرهوهدا ﮐــﺎم هﻪ‪‬ﻮ‪‬ــﺴﺖ ﻟــﻪ ﭘﻠــﻪی‬ ‫ﯾﻪﮐﻪﻣﺪاﯾـــــﻪ ﺑـــــﯚ ﺗﺎواﻧﺒﺎرﮐﺮدﻧـــــﯽ‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﻪﮐﺎﻧﯽ دهرﮔﯿﺮ ﻟﻪ ﺟﻪﻧﮕﺪا‪ :‬ﮔﺮﺗﻨﯽ‬ ‫ﺷــﺎری هﻪ‪‬ﻪﺑﺠــﻪ ﻟﻪﻻﯾــﻪن ﯾــﻪﮐ‪‬ﺘﯽو‬ ‫ﭘــــﺎرﺗﯿﯽو ﺋﯿــــﺴﻼﻣﯿﯿﻪﮐﺎﻧﻪوه ﯾــــﺎن‬ ‫ﮐﯿﻤﯿﯿﺎﺑﺎراﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺷـﺎر‪‬ﮏ‪ .‬ﺑـﻪ ﺑـ‪‬وای‬ ‫ﻣﻦ هـﯚی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿﺒـﺎراﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺷـﺎر‪‬ﮏ‬ ‫ﻧﺎﺧﺮ‪‬ﺘﻪ ﺗﻪرازووی ﮐﯚﺷﺸﯽ ﺳﻪرﺑﺎزﯾﯽ‬ ‫ﺑــﯚ ﮔﺮﺗــﻨﯽ ﺷــﺎر‪‬ﮏو هﯿــﭻ ﮐﻪﺳــ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺧــﺎوهن ﻣﻮڕا‪‬ــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯿﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ‬ ‫ﺑ‪ ‬ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪو ه‪‬ﺰاﻧـﻪ ﺋـﻪو ﮐﺎرهﯾـﺎن‬ ‫ﻧﻪﮐﺮداﯾــﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻋــﺴﯿﺶ وای ﻧــﻪدهﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺗـــﻪﻧﮫﺎ ﻟـــﻪ دهﺳـــﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﯽ ﻓﺎﺷﯿـــﺴﺘﯽ‬ ‫دهوهﺷـــ‪‬ﺘﻪوه ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫دهﺳــﺘﻪﺟﻪﻣﻌﯽ ﺳــﺰای ﺳــﻪدان هــﻪزار‬ ‫هﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﺪات ﺑـﻪوهی ﭼﻪﻧـﺪ ه‪‬ﺰ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑــﻪ ﭘــ‪ ‬ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾﯿﻪﮐــﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒـﻪت ﺷـﺎر‪‬ﮏ دهﮔـﺮنو دهو‪‬ﻪﺗﯿــﺶ‬ ‫ﻏﺎزی ﮐﯿﻤﯿﯿﺎوﯾﯿﺎن ﺑﻪﺳﻪردا دهڕ‪‬ﮋ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺋــﻪوهی ﻟــﻪ ﻏــﻪززهدا ﮔــﻮزهرا هــﻪﻣﺎن‬ ‫ﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮاز‪‬ﮑﯽ ﮐﻪﻣ‪‬ﮏ ﺟﯿـﺎوازﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﯿــﯚنو ﻧ‪‬ﻮ‪‬ــﮏ ﺋﯿﻨــﺴﺎن ﺧﺮاوﻧﻪﺗــﻪ‬ ‫ﻗﻪﻓﻪﺳ‪‬ﮑﯽ داﺧﺮاوهوهو ﻧﺎنو دهرﻣـﺎن‬ ‫دهﺑ‪ ‬ﺑـﻪ ﺗﻮوﻧ‪‬ﻠـﯽ ژﯾﺮزهﻣﯿﻨـﺪا ﺑﺒﻪﻧـﻪ‬ ‫ﻧــﺎو ﺑــﺎزاڕهوه ﺗــﺎ ﺑﻪﺳــﻪدان ﻗــﺎت ﻟــﻪ‬

‫دوای ﺋ‪‬وەى ﻟ‪ ‬هﻪ‪‬ﻤﻪﺗﯽ ه‪‬ﺒﮋاردﻧ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ‪ 2008‬ﺗﻮاﻧﻰ زۆرﯾﻨ‪‬ى دەﻧﮕ‪‬ﮐﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﺧﯚی ﻣﺴﯚﮔ‪‬ر ﺑﮑﺎت‪ ،‬ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﺳ‪‬رﮐ‪‬وﺗﻦ ﺑ‪‬دەﺳﺖ ﺑﮫ‪‬ﻨ‪ ‬وەک ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ‪‬ﮏ‬ ‫ﺑﯚ ﺳـ‪‬رۆﮐﺎﯾ‪‬ﺗﻰ وو‪‬ﺗ‪ ‬ﯾ‪‬ﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐـﺎﻧﻰ ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑـﺎ‪ .‬ﺑ‪‬م ه‪‬ﺒﮋاردﻧـﻰ ﺋﯚﺑﺎﻣـﺎ‬ ‫هﺎوﮐــﺎت ﺑــﻮو ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺳــ‪‬ره‪‬ﺪاﻧﻰ ﻗ‪‬ﯾﺮاﻧ‪‬ﮑــﯽ ﻗﻮو‪‬ــﻰ ﺋــﺎﺑﻮوری ﮐ‪ ‬ﯾ‪‬ﺧ‪‬ى‬ ‫ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑﺎو زۆری وو‪‬ﺗﺎﻧﯽ ﮔـﺮﺗ‪‬وەو دەﮔـﺮ‪‬ﺘ‪‬وە‪ .‬ﺋ‪‬م ﻗ‪‬ﯾـﺮاﻧ‪ ‬ﻟ‪‬ﻣـﺎوەى )‪(80‬‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻰ ڕاﺑﺮدوو و‪‬ﻨ‪‬ى ﻧ‪‬ﺑﻮوەو ﺳ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬داری ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﯚک ﮐـﺮدووە‪ ،‬ﻧـﺎزاﻧﻦ چ‬ ‫ﭘﺎﺳﺎو‪‬ﮏ ﺑﮫ‪‬ﻨﻨ‪‬وە ﺑﯚ ﻣﯚدﯾﻠﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﺎزاڕەﮐ‪‬ﯾﺎن ﮐ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺑ‪‬دﯾﻞ ﺑـﯚ‬ ‫ﮐﯚﻣ‪‬ﮕﺎی ﺑ‪‬ﺷ‪‬ری ﭘﯿﺸﺎن دەدا ﮐ‪‬ﭼﻰ وا ﺧ‪‬رﯾﮑ‪ ‬ﺋ‪‬م ﺑﻨ‪‬ﻣﺎى ﺑﺎزاڕی ﺋـﺎزادە‬ ‫ڕۆژﺑ‪‬ڕۆژ ﻟ‪ ‬داﺧﻮوران وه‪‬رەﺳـﺪاﯾ‪ .‬ﺋ‪‬م ﻗ‪‬ﯾـﺮاﻧ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑـﺎو وو‪‬ﺗـﺎﻧﻰ ﺗـﺮ‬ ‫ﺧ‪‬رﯾﮑﻪ ﺋﺎﮐﺎم و ﺑـﺎﺟ‪‬ﮐ‪‬ى ﻟ‪‬ﺳـ‪‬ری ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرو زەﺣﻤ‪‬ﺗﮑ‪‬ـﺶ دەﺷـﮑ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺘ‪‬وەو‬ ‫ﺳﻪرەﻧﺠﺎم ﺑ‪‬ﺑ‪‬رزﺑﻮوﻧ‪‬وەی ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑﺎریو ﺧﺮاپ ﺑﻮوﻧﻰ ﺧﺰﻣ‪‬ت ﮔﻮزارﯾ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗ‪‬ﻧﺪرووﺳﺘﻰو ﺑﮋ‪‬ﻮی وﺳﯿﺴﺘﻤﻰ ﭘ‪‬روەردەو ‪ ...‬هﺘﺪ‪ ،‬ﺧﯚﯾﺪەﻧﻮ‪‬ﻨ‪.‬‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻰ ڕاﺑﺮدوو ﻟ‪‬ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑﺎ ﻟ‪‬و ﻓ‪‬زاﯾ‪‬ی ﮐ‪‬ﭘﺮۆﺳ‪‬ی ه‪‬ـﺒﮋاردن ﭼ‪‬ﻧـﺪ ﻣﺎﻧﮕـﯽ‬ ‫ﺧﺎﯾﺎﻧــﺪو ﮐﺎﻧﺪﯾــﺪەﮐﺎﻧﻰ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿ‪‬ﮐــﺎن و ﺟﻤﮫﻮرﯾ‪‬ﮐــﺎن ﭘ‪‬ووﭘﺎﮔ‪‬ﻧــﺪەﯾﺎن ﺑــﯚ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺋ‪‬ﻧﺠﺎم دەداو ﺳـ‪‬رەﻧﺠﺎﻣﯿﺶ ﺧ‪‬ﮑـﯽ ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑـﺎ دەﻧﮕﯿـﺎن ﭘـ‪ ‬دان ﺑـﻪ‬ ‫ﺋﻮﻣ‪‬ﺪی ﺋ‪‬وەى ﻟ‪ ‬داهﺎﺗﻮودا ﺗ‪‬واوی ﮐ‪‬ﺸ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﯚ ﭼﺎرەﺳـ‪‬ر ﺑﮑﺮ‪‬ـﺖ‪ .‬ﺑ‪‬م‬ ‫ه‪‬ر ﻟ‪‬ﻧ‪‬ــﻮ ﭘﺮۆﺳــ‪‬ی ه‪‬ﺒﮋاردﻧ‪‬ﮐﺎﻧــﺪا زﯾــﺎﺗﺮ ﻟ‪ ‬دوو ﻣﻠ‪‬ــﯚن ﺑ‪‬ﮑــﺎر ﮐــﺮاو واش‬ ‫ﭼﺎوهڕوان دەﮐﺮ‪‬ـﺖ ﮐ‪‬ﺳـﺎ‪‬ﻰ ‪ 2009‬ﺑ‪‬ﮑـﺎرﯾﯽ ﺑ‪‬رەو ه‪‬ﮑـﺸﺎن ﺑـ‪‬واتو ﭼ‪‬ﻧـﺪ‬ ‫ﺑ‪‬راﺑ‪‬ر ﺑﺒ‪‬ﺘ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﭘــﺎش ﺳــ‪‬رﮐ‪‬وﺗﻨﻰ ﺋﯚﺑﺎﻣــﺎو ﭼــﻮار ﭘ‪‬ﻨــﺞ ڕۆژ ﭘ‪‬ــﺶ وەرﮔﺮﺗــﻨﯽ ﭘﯚﺳــﺘﻰ‬ ‫ﺳ‪‬رۆﮐﺎﯾ‪‬ﺗﯿﯿ‪‬ﮐ‪‬ی‪ ،‬ﮐﯚﻣ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬دﻟ‪ ‬ﺷـﯿﻨ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎﻧ‪‬وە ﺑﺎﻧـﮓ ﮐﺮدﺑـﻮو‬ ‫ﺗﺎ ﭘ‪‬ﯾﺎﻣﻰ ﺧﯚی ﭘ‪‬ﺒﺎن ڕاﺑﮕ‪‬ﯾ‪‬ﻧ‪ .‬ﭘ‪‬ﯾـﺎﻣﻰ ﺋ‪‬م ﺳـ‪‬رۆﮐ‪ ‬ﺗـﺎزەﯾ‪ ‬ﺋ‪‬وە ﻧ‪‬ﺑـﻮو‬ ‫ﮐ‪ ‬ﺧ‪‬ﮑﺎﻧ‪‬ﮏ دﯾﻌﺎﯾ‪‬ى ﭼ‪‬پ ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﺑﯚ دەﮐﺮد‪ .‬ﻧـﺎوەرۆﮐﯽ ﭘ‪‬ﯾـﺎﻣ‪‬ﮐ‪‬ى ﺋ‪‬وە‬ ‫ﻧ‪‬ﺑﻮو ﮐ‪ ‬ﺑ‪‬ﮑﺎری ﻧ‪‬ه‪‬و ﺧﺰﻣ‪‬ﺗﮕﻮوزارﯾ‪‬ﮐﺎنو ﺗ‪‬ﻧﺪرووﺳـﺘﯽو ﺧﻮ‪‬ﻨـﺪن ﭼـﺎک‬ ‫ﺑﮑﺎتو ﺑ‪‬رەو ﺑﺎﺷﺘﺮی ﺑﺒﺎت ژﯾﺎﻧ‪‬ﮑﻰ ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﻰ ﺑﯚ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران دەﺳـﺘ‪‬ﺑ‪‬ر ﺑﮑـﺎت‪.‬‬ ‫دﯾﺎرە ﺑـ‪ ‬ﻣ‪‬ﻣ‪‬ت ﻧﯿـﯿ‪ ‬ﭘ‪‬ـﺶ دەﺳـﺖ ﺑ‪‬ﮐـﺎرﺑﻮوﻧﻰ وەﮐـﻮ ﺳـ‪‬رۆﮐ‪‬ﮏ ڕوو ﺑ‪‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑﺎ ﻗﺴ‪ ‬ﺑﮑﺎتو ﻗﺴ‪‬ی ﺋ‪‬م ﺟـﺎرەی ﺟﯿـﺎواز ﺑـﻮو ﻟ‪ ‬دەوراﻧـﻰ‬ ‫ه‪‬ﺒﮋاردﻧﺪا‪ .‬ﭼـﻮﻧﮑ‪ ‬ﺋﯿـﺘﺮ دەورەى درۆو دەﻟ‪‬ﺳـ‪‬ى ﺋﯿﻨﺘﯿﺨﺎﺑـﺎﺗﻰ ﺗ‪‬واوﺑـﻮوهو‬ ‫دەﺑ‪ ‬ﻓﺮﯾﻮﮐﺎرﯾﯿ‪‬ﮐﻰ ﺗﺮ ﺑﮕـﺮ‪‬ﺘ‪‬ﺑ‪‬ر‪ .‬ڕوو ﺑ‪‬و دوژﻣـﻨ‪ ‬ﺋ‪‬ﺳـ‪‬ﻰو ﺳـ‪‬رەﮐﯿﯿ‪ ‬ﮐ‪‬‬ ‫ﮔــﯚڕ ه‪‬ﮑ‪‬ﻧــﻰ ﺧﯚﯾ‪‬ﺗــﻰ ﺋ‪‬وﯾــﺶ ﮐ‪ ‬ﭼﯿــﻨﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرە ڕاﯾﮕ‪‬ﯾﺎﻧــﺪ ﮐ‪ ‬ﺳــﺎ‪‬ﻰ )‬ ‫‪ (2009‬ﺋ‪‬زﻣ‪‬ی ﺋــﺎﺑﻮورى ﻗﻮو‪‬ــﺘﺮ دەﺑ‪‬ــﺘ‪‬وەو دوورﻣــﺎوە دەﺧﺎﯾ‪‬ﻧ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﺑــﯚﯾ‪‬‬ ‫ﺧ‪‬ﮑــﻰ ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑــﺎ ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘ‪ ‬ﺧﯚڕاﮔــﺮ ﺑــﻦ ﺑــﯚ دەرﺑــﺎزﺑﻮونو ﺗ‪‬ﭙ‪‬ڕاﻧــﺪﻧﻰ ﺋ‪‬م‬ ‫ﺋ‪‬زﻣ‪‬ﯾ‪ ‬ﮐــﻪ دﯾــﺎرە ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳــﺘﻰ ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽ هــﻪر ﭼﯿــﻨﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرە‪ .‬دﯾــﺎرە ﺋﯚﺑﺎﻣــﺎ‬ ‫ﭘ‪‬ــﺸﺒﯿﻨﻰ ﮐــﺮدووە ﮐ‪ ‬ﺑــﻪ ﻗﻮو‪‬ﺒــﻮﻧ‪‬وەى ﺋ‪‬م ﺗ‪‬ﻧﮕــﮋەﯾ‪ ،‬ﺧ‪‬ﮑــﻰ ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑــﺎ‬ ‫ﻟ‪‬ﭘ‪‬ﺸﯿﺎﻧ‪‬وە ﭼﯿﻨﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺗﯚﻓﺎﻧﻰ ﺗﻮوڕهﯾﯿﺎن ه‪‬ﺪەﮐﺎ‪ .‬ه‪‬روەک ﭼﯚن ﺳـﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ڕاﺑـــﺮدوو ﮐ‪‬ـــﺸﻤ‪‬ﮐ‪‬ﺶو ڕووﺑ‪‬ڕوﺑـــﻮوﻧ‪‬وەى ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺳـــ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬دارانو‬ ‫دەو‪‬ﺗ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ﭘﻪرهی ﮔﺮﺗـﻮو ه‪‬ر ﻟ‪‬ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑـﺎوە ﺗـﺎ زۆرﺑ‪‬ى وو‪‬ﺗـﺎن ﺷـﺎﻧﯚی‬ ‫ﺋ‪‬م ﮐ‪‬ﺸﻤ‪‬ﮐ‪‬ــﺸ‪ ‬ﭼﯿﻨــﺎﯾ‪‬ﺗﯿﯿ‪ ‬ﺑــﻮون ﮐ‪ ‬ﭼ‪‬ﻧــﺪﯾﻦ ﻣــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﮔ‪‬ورەﯾﺎن ﺑ‪‬ڕێ ﮐﺮد‪ ،‬ﺗﺎ ﮐﺎر ﮔ‪‬ﯾﺸﺘ‪ ‬دەﺳﺖ ﺑ‪‬ﺳ‪‬را ﮔﺮﺗﻨﻰ ﮐﺎرﮔ‪‬ﮐﺎن ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن‬ ‫ﺧﻮدی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧ‪‬وە ﻟ‪‬ﻧﻤﻮﻧ‪‬ی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﺷﯿﮑﺎﻏﯚ‪.‬‬ ‫ه‪‬ﻣﻮو ﺋ‪‬م ڕووداواﻧ‪‬ى ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬ﯾ‪‬ک ﺳﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑـﺮدوودا ڕووﯾﯿﺎﻧـﺪا زەﻧﮕـﯽ ﺧ‪‬ﺗ‪‬رن‬ ‫ﺑــﯚ ﺳــ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬داریو ه‪‬ر ﻟ‪‬ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎوە ﻟ‪‬ه‪‬و‪‬ــﺪان ﺑــﯚ ﮔــﺮﺗﻨ‪ ‬ﺑ‪‬ری ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣــﯽ‬ ‫ﮔﻮﻧﺠﺎو ﺑﯚ ﺑ‪‬رﮔﺮﺗﻦ ﺑ‪‬م ﮔﻮرزە‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟ‪‬م ﭘ‪‬ﯾﺎﻣ‪‬ﯾﺪا ﺋ‪‬وە ﺑ‪‬ﭼﯿﻨﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر دە‪ ‬ﻧ‪‬ﮐ‪‬ن ﺷﯚڕش ﺑﮑ‪‬نو ﮔﻮێِ‬ ‫ﻟ‪ ‬ﭼ‪‬پو ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘ‪‬ﮐﺎن ﺑﮕﺮن‪ ،‬ﺧﺮاپ دەﮐ‪‬ن‪ .‬ﺗ‪‬ﺣ‪‬ﻣﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳـ‪‬ﺘﻰو ﺑ‪‬ﮑـﺎری‬ ‫ﺑﮑ‪‬ن ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﺳ‪‬روەرﯾ‪ ‬ﺑﯚ ﺋ‪‬ﻣ‪‬رﯾﮑﺎو ﺋ‪‬م ﺋ‪‬زﻣ‪‬ﯾ‪ ‬ڕاﮔﻮزەرەو ﺑﯚﯾ‪ ‬ﺧﯚڕاﮔﺮ ﺑﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣـــﺎ ﺑ‪‬م ﺳﯿﺎﺳـــ‪‬ﺗ‪‬ى دەﯾ‪‬وێ ﺋ‪‬ﻣﺠـــﺎرەش ﻧ‪‬زمو ﻧﯿﺰاﻣ‪‬ﮐ‪‬ﯾـــﺎن وەﮐـــﻮ‬ ‫ﻗ‪‬ﯾﺮاﻧ‪‬ﮐــﺎﻧﯽ ﺗــﺮ ﻟ‪ ‬ﺗﯿــﺎﭼﻮون ﺑﭙــﺎر‪‬ﺰێو ﺑــﺎﺟ‪‬ﮐ‪‬ی ﺑــﺸﮑ‪‬ﻨ‪‬ﺘ‪‬وە ﺑ‪‬ﺳــ‪‬ری‬ ‫ﺟ‪‬ﻣﺎوەری ﺑ‪‬ﺒﻪﺷﺪا‪ .‬ﺑ‪‬م ﻟ‪‬وﻻﺷ‪‬وە ﺋ‪‬وە ﭼﯿﻨﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرە ﮐـﻪ ﺋﺎﯾﻨـﺪه دﯾـﺎری‬ ‫دهﮐﺎتو ﺋﻪﻣﻪش ﺑ‪‬وەوە ﺑ‪‬ﻧﺪە ﮐ‪ ‬ﭼﯚن ﻟ‪ ‬ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘﯿﯿ‪‬ﮐﯽ ﻧ‪‬ـﻮ ﻧ‪‬ﺗ‪‬وەﯾـﺪا ﺧـﯚی‬ ‫ﺑﯚ ڕووﺑ‪‬ڕووﺑﻮﻧ‪‬وە ﺋﺎﻣـﺎدە دەﮐـﺎتو وﺷـﯿﺎراﻧ‪ ‬ڕەوﺗـﻰ ڕووداوەﮐـﺎن ﺑ‪‬ﻗﺎزاﻧﺠـﯽ‬ ‫ﺧﯚیو ﮐﯚﻣ‪‬ﮕﺎی ﺑ‪‬ﺷ‪‬رى دەﮔﯚڕێ‪.‬‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎزاڕی ﺑﮑ‪‬ﻧﻪوه‪ .‬ﺑـﻪوهی‬ ‫ﺣـــــﻪﻣﺎس دهﺳـــــﻪﻻﺗﺪار‪‬ﺘﯽ ﺋـــــﻪم‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﯾــــﻪی ﺑﻪدهﺳــــﺘﻪوهﯾﻪ‪ ،‬هﯿــــﭻ‬ ‫دهو‪‬ـــﻪﺗ‪‬ﮏ ﺑـــﻪ ﻧـــﺎوی ﻟ‪‬ـــﺪان ﻟـــﻪم‬ ‫دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﻪوه ﺑـــﯚی ﻧﯿﯿـــﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾـــﻦ‬ ‫ﭼﻪﮐــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳــﻪردهم ﺑﻪﺳــﻪر ﻣــﺎڵو‬ ‫ﻣﻨــﺪا‪‬ﯽ ﻧﺎوﭼﻪﯾــﻪﮐﯽ ﻣﻠﯿــﯚنو ﻧﯿﻮﯾــﺪا‬ ‫ﺑﺒﺎر‪‬ﻨ‪‬ﺖ ﮐﻪ دهرﻓﻪﺗﯽ هﻪ‪‬ﮫﺎﺗﻨﯿﺸﯿﯿﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ــﺴﻪﻧﺪراﺑ‪‬ﺘﻪوه‪ .‬ﺗــﯚ ﮐﺎﺗ‪‬ـــﮏ وهک‬ ‫هﺎو‪‬ﺗﯿﯿـــــﻪﮐﯽ ﮐـــــﻮرد ﭘ‪‬ﺘﻮاﻧﯿﯿـــــﻪ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺑـﻪﻋﺲ ﺣـﻪﻗﯽ ﺧـﯚی ﺑـﻮو‬ ‫ﺷــﺎر‪‬ﮏ ﮐﯿﻤﯿﯿﺎﺑــﺎران ﺑﮑــﺎت ﺑــﻪوهی‬ ‫ﮐﯚﻣــــﻪ‪‬ﮏ ﭼﻪﮐــــﺪاری ﺳــــﻪر ﺑــــﻪ‬ ‫ﮔﺮووﭘ‪‬ﮑــﯽ ﺋﯚﭘﯚزﯾــﺴﯿﯚن ﺷــﺎرهﮐﺎﯾﺎن‬ ‫ﺧﺴﺘﯚﺗﻪ ژ‪‬ﺮ ﮐﯚﻧﺘﺮۆ‪‬ﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫هــﻪﻣﺎن ﺷــ‪‬ﻮهش ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿــﺖ ﭘ‪‬ﺘﻮاﺑــ‪‬‬

‫ﺋﯿــﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺣــﻪﻗﯽ ﺧﯚﯾــﻪﺗﯽ ﻣﻠﯿــﯚنو‬ ‫ﻧﯿﻮ‪‬ــﮏ ﺋﯿﻨــﺴﺎن ﺑﺨﺎﺗــﻪ ژ‪‬ــﺮ ﭼﻪﮐــﯽ‬ ‫ﻓــــــــــــﺴﻔﯚڕﯾﯽو ﺳــــــــــــﻪرﺗﺎﭘﺎی‬ ‫ﭘ‪‬ﺪاوﯾـــﺴﺘﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾـــﻪک ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎﻏﻪوه هﻪ‪‬ﺘﻪﮐ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪ .‬ﻟـ‪‬ﺮهدا ﺑـﻪرگو‬ ‫ڕهﻧﮕـــﯽ ﺋﺎﯾـــﺪﯾﯚﻟﯚژی ﺣﻪﻣﺎﺳـــﺒﻮونو‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯿﺒﻮونو ﭘـﺎرﺗﯿﺒﻮون ﻣﺎﻧﺎﯾـﻪﮐﯿﯿﺎن‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ‪ .‬ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﺋـﻪوهی ﺟـ‪‬ﯽ ﺳـﻪرﻧﺠﻪ‪،‬‬ ‫ﺑـــﻪ ڕههﯿﻨـــﻪﮔﺮﺗﻨﯽ ژﯾـــﺎﻧﯽ ﻣﻠﯿـــﯚنو‬ ‫ﻧﯿﻮ‪‬ﮏ ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺷـﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮑﺪا ﺑـﻪوهی‬ ‫ﺣﻪﻣﺎس دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪار‪‬ﺘﯽ ﻧﺎوﭼﻪﮐﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻪڕی ﺋــﻪم دواﯾﯿﺎﻧــﻪی ﻏــﻪززه ﮐــﻪ‬ ‫ﺣـــﻪﻣﺎس ﺋﻪﮐﺘـــﻪر‪‬ﮑﯽ ﺟﻪﻧﮕﻪﮐﻪﯾـــﻪو‬ ‫ﺋﺎﺑ‪‬ﯚﻗــــﻪی ﺋــــﺎﺑﻮوریو ﺑﯚردووﻣﺎﻧــــﯽ‬ ‫دڕﻧﺪاﻧﻪی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯚ ﺋﻪم ﺷﻮ‪‬ﻨﻪ‬

‫ﺑﯚ ﻻﭘﻪڕه ‪5‬‬


‫‪4‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫÷‪@ Z@ðÝÈ@paìb‬‬ ‫@‪@ óïïä@fq@ŠbÙŽî‹Ø@üi@ôØóîaíïè@”îìó÷@öóÜaŒ@a‡äbîŠóói@pa‹Øíº†Mßbï’ü@ômìòŠ@a‹îí@ôäbØbÙî‡äó‬‬ ‫ﺳﺎزداﻧﯽ ﮔﻔﺖوﮔﯚ ﺟﻪﻣﺎل ﮐﯚﺷﺶ‬ ‫هﺎوﭘﺸﺘﯿﯽ آﺮ‪‬ﻜﺎرﯾﯽ‪ :‬هـﺎوڕێ ﺋـﺎوات‬ ‫ﻣﺎﻧﺪوو ﻧﻪﺑﻦ ﻟﻪ ﺧﻪﺑﺎتو ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﺎن ﺑﯚ‬ ‫هﻪ‪‬ـــــﺴﻮراﻧﯽ ﺑـــــﻪردهواﻣﺘﺎن ﺑـــــﯚ‬ ‫ﺑﻪرﮔﺮﯾﻜﺮدن ﻟﻪ ﻣﺎﻓـﻪآﺎﻧﯽ آﺮ‪‬ﻜـﺎران‬ ‫وﭘﻪﻧﺎﺑﻪرانو آﺮ‪‬ﻜـﺎراﻧﯽ آﯚﭼﻜـﺮدوو‪.‬‬ ‫ﺗﻜﺎﯾﻪ ﺧﯚﺗﺎن ﺑﻨﺎﺳﯿﻨﻦ؟‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻪﮐﯽ ﺳﻮﭘﺎﺳﺘﺎن دهآـﻪم ﺑـﯚ ﺋـﻪم‬ ‫ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨﻪ‪ ،‬ﻧـﺎوم )ﺋـﺎوات ﻋﻠـﯽ(هو‬ ‫‪ 1961‬ﻟﻪ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻟﻪﮔﻪڕهآﯽ آﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎﺳــﻜﺎن ﻟــﻪ ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﻜــﯽ آﺮ‪‬ﻜــﺎری ﻟــﻪ‬ ‫داﯾــﻚ ﺑــﻮوم‪ .‬ﺧﻮ‪‬ﻨــﺪﻧﯽ ﺳــﻪرهﺗﺎﯾﯽو‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﯾﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﻢ ﻟـﻪم ﺷـﺎره ﺗـﻪواو‬ ‫آـــﺮدووه‪ .‬ﻟـــﻪ ﺋﺎﻣـــﺎدهﯾﯽ ﺋﺎﺷـــﻨﺎی‬ ‫ﻣﺎرآﺴﯿﺰم ﺑﻮوم‪ ،‬ﺋﻪو آﺎﺗﺎﻧﻪ زۆر ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻪرۆﺷـــﻪوه ﺑـــﻮوم ﻟـــﻪ ر‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ﻜـــﯽ‬ ‫آﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯿﺪا آﺎر ﺑﻜﻪم‪ .‬ﺑﻪ ﻧﯿـﺎزﺑﻮوم‬ ‫ﺑﭽﻤــــﻪ ﻧــــﺎو رﯾﺰهآــــﺎﻧﯽ آﯚﻣﻪ‪‬ــــﻪی‬ ‫رهﻧﺠﺪهراﻧــــــﻪوه ﺑــــــﻪ‪‬م ﺑــــــﻪهﯚی‬ ‫وهرﭼــﻪرﺧﺎﻧﯽ ﺋــﻪم ر‪‬ﻜﺨــﺮاوه ﺑــﻪرهو‬ ‫ﺑﺎوهﺷــﯽ ﻧﺎﺳــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ آــﻮرد‪ ،‬وازم‬ ‫ﻟﻪم آﺎره ه‪‬ﻨﺎ‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م وهآـﻮ زۆرﺑـﻪی‬ ‫ﭼﻪﭘــﻪآﺎﻧﯽ آﻮردﺳــﺘﺎن ﮐﻪوﺗﻤــﻪ ژ‪‬ــﺮ‬ ‫آﺎرﯾﮕــﻪری ﺋــﻪو آﯚﻣﯚﻧﯿﺰﻣــﻪی آــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮاﻧــﺪا ﮔﻪﺷــﻪی دهآــﺮد آــﻪ هــﺎوڕێ‬ ‫ﻣﻪﻧﺴﻮر ﺣﯿﻜﻤـﻪتو هﺎور‪‬ﻜـﺎﻧﯽ دهورو‬ ‫ﻧﻪﺧﺸ‪‬ﻜﯽ ﺑﻪرﭼﺎوﯾﺎن هـﻪﺑﻮو ﺗﯿﺎﯾـﺪا‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺷـــــﺪاری ڕاﭘﻪڕﯾﻨﻪﮐـــــﻪی‪1991‬م‬ ‫آــﺮدووه ﻟــﻪ ﺳــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽو ﯾــﻪآ‪‬ﻚ ﺑــﻮوم‬ ‫ﻟﻪهﻪ‪‬ــﺴﻮڕاواﻧﯽ ﺷــﻮراﯾﯽ‪ .‬ﭘﺎﺷــﺎﻧﯿﺶ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﯾﻪآ‪‬ﺘﯽ ﺑ‪‬ﻜـﺎران ﺑـﻮوم‪ ،‬ﺋـﻪو‬ ‫ﮐﺎﺗـــﻪ آﺮ‪‬ﻜـــﺎری ﻧﺎﻧﻪواﺧﺎﻧـــﻪ ﺑـــﻮومو‬ ‫ﻟﻪﮔــــﻪڵ ﭼﻪﻧــــﺪ هــــﺎور‪‬ﯽ ﺗﺮﻣﺎﻧــــﺪا‬ ‫ر‪‬ﻜﺨـــــﺮاوی ﺟـــــﻪﻣﺎوهری آﺎرﮔـــــﻪ‬ ‫ﺋﻪهﻠﯿﻪآﺎﻧﻤﺎن دروﺳﺖ آﺮد‪ .‬ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎش‬ ‫ﺑﻪﺷـــ‪‬ﮑﯽ آﺎروهﻪ‪‬ـــﺴﻮڕاﻧﻢ ﺗـــﻪرﺧﺎن‬ ‫آﺮدووه ﺑﯚ ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی آﺮ‪‬ﻜـﺎرﯾﯽ ﻟـﻪ‬ ‫ﻋﯿﺮاقو آﻮردﺳﺘﺎن‪ .‬ﻟﻪ ﺳﺎﻟﯽ ‪1994‬‬ ‫وه آﻮردﺳــﺘﺎﻧﻢ ﺑــﻪ ﺟ‪‬ﮫ‪‬ــﺸﺘﻮهو ﻟــﻪ‬ ‫ﺳﻮﯾﺴﺮا ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪ ‬ﺑـﻮومو ﺋـﻪ ﻧﺪاﻣـﯽ‬ ‫ﺳـــﻪﻧﺪﯾﻜﺎی آﺮ‪‬ﻜـــﺎرﯾﯽ ﺋﻮﻧﯿـــﺎم آـــﻪ‬ ‫ﮔﻪورهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎﯾﻪ ﻟﻪ ﺳﻮﯾـﺴﺮادا‪،‬‬ ‫وهک وهرﮔــ‪‬ﻜﯿﺶ ﭼﻪﻧــﺪههﺎ ووﺗــﺎرو‬ ‫ﺑﺎﺳــﯽ آﺮ‪‬ﻜــﺎرﯾﯽو آﯚﻣﯚﻧﯿــﺴﺘﯿﻢ ﻟــﻪ‬ ‫ﻓﻪرهﻧﺴﯿﻪوه‪.‬وهرﮔﯿﺮاوهﺗﻪ ﺳﻪر زﺑﺎﻧـﯽ‬ ‫آﻮردی‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬ﺑﺰووﺗﻨــﻪوهی آﺮ‪‬ﻜــﺎرﯾﯽ ﻟــﻪ‬ ‫ﺳﻮﯾـــــﺴﺮا ﻟـــــﻪ آ‪‬ﺸﻤﻪآ‪‬ـــــﺸ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑﻪردهواﻣﺪاﯾﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداران دا‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺗﯚ ﺟ‪‬ﮕﻪو ڕ‪‬ﮕﻪی ﭼﯚن‬ ‫دهﺑﯿﻨﯿﺖ؟‬ ‫ﺋــﺎوات‪ :‬ﻟــﻪم ﭼﻪﻧــﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪی دواﯾﯿــﺪا‬ ‫ﺳــــــﻪرﻣﺎﯾﻪداران ﻟــــــﻪ ه‪‬ﺮﺷــــــ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑﻪردهواﻣﺪا ﺑـﻮون ﺑـﯚ ﺳـﻪر ﻣﺎﻓﻪآﺎﻧـﯽ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــــﺎران‪ ،‬ژﻧــــﺎن‪ ،‬ﮐﻪﻣﺌﻪﻧــــﺪاﻣﺎن‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻧﺎﺑـــــﻪران‪ ،‬ﺑﻪﺳـــــﺎ‪‬ﭼﻮوانو ﺑـــــﯚ‬ ‫ﻟ‪‬ـــﺴﻪﻧﺪﻧﻪوهی ﺑﻪﺷـــ‪‬ﻚ ﻟـــﻪ ﻣـــﺎفو‬ ‫دهﺳـــﺘﻜﻪوﺗﻪآﺎﻧﯿﺎن آـــﻪ ﺑﻪﺧﻪﺑﺎﺗـــﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﻮوﭼﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪدهﺳﺘﯿﺎن ه‪‬ﻨﺎﺑﻮو وهآﻮ‬ ‫آﻪﻣﻜﺮدﻧـــــﻪوهی ﻣـــــﺎوهی ﺑﯿﻤـــــﻪی‬ ‫ﺑﯿﻜــــﺎرﯾﯽو زﯾــــﺎدآﺮدﻧﯽ ﺋــــﻪو ﺑــــ‪‬ه‬ ‫ﭘﺎرهﯾــﻪی آــﻪ ﻣﺎﻧﮕﺎﻧــﻪ ﻟــﻪ آﺮ‪‬ﻜﺎراﻧــﯽ‬ ‫ﺳﻪرآﺎری دهﺑ‪‬ن ﺑﯚ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﺑ‪‬ﻜﺎرﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪﺑﻪهﺎﻧــــﻪی ﮐــــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮدﺟــــﻪی‬ ‫ﺑ‪‬ﻜــﺎری‪ ،‬زﯾﺎدﻧــﻪآﺮدﻧﯽ آــﺮێ ﺑﻪﭘ‪‬ــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﯽ ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪ آــﻪ ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺋــﻪو‬ ‫ﮔﺮاﻧﯿﻪ ﺧﻪﯾﺎ‪‬ﯿﯿﻪی آﻪ ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ ﺑﻪرﺑﯿﻨﯽ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎران دهﮔﺮ‪‬ﺖ ﺑ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬دهرآﺮدﻧـﯽ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــــﺎران ﻟﻪﺋــــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋﯿﻔﻼﺳــــﯽ‬

‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــﺎ ﮔــــﻪورهآﺎنو زﯾﺎدآﺮدﻧــــﯽ‬ ‫ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﯿﻨﯽ ﻟـﻪ‪ 62‬ﺳـﺎ‪‬ﻪوه‬ ‫ﺑﯚ ‪ 65‬ﺳﺎڵ‪...‬هﺘﺪ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﺋــﻪم ه‪‬ﺮﺷــﺎﻧﻪدا ﺳــﺴﺘﯽو‬ ‫ﺧﺎﻣﯚﺷﯿﻪآﯽ زۆر هـﻪﺑﻮوه آـﻪ ﺑﻪﭘ‪‬ـﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــــــﺴﺖ وه‪‬ﻣــــــﯽ دهو‪‬ــــــﻪتو‬ ‫ﺧﺎوهﻧﻜﺎرهآﺎﻧﯿــﺎن ﻧﻪداوهﺗــﻪوه‪ ،‬ﻧﺎ‪‬ــﻢ‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾـــﻪﺗﯽ ﻧـــﻪﺑﻮوه‪ ،‬هـــﻪﻣﻮو آـــﺎت‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾــﻪﺗﯽ هــﻪﺑﻮوه‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑﻪﭘ‪‬ــ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﻧـﻪﺑﻮوه آـﻪ ﭘﺎﺷﻪآـﺸﻪ ﺑـﻪم‬

‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻦ ﭘﺎش ﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻚ ڕاوهﺳﺘﺎﻧﻪوهی‬ ‫ﺟﻪﺳﻮراﻧﻪی آﺮ‪‬ﻜﺎران ﺷﻜﺴﺘﯽ ه‪‬ﻨﺎ‪،‬‬ ‫ﺷﻜﺴﺘﻪآﻪﺷﯽ ﺑﻮوه هـﯚی دهرآﺮدﻧـﯽ‬ ‫زۆرﺑـــﻪی آﺮ‪‬ﻜﺎرهآـــﺎن‪ .‬ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﻪﮐـــﻪ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرآﻪوﺗﻨﯽ ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪداران آﯚﺗﺎﯾـﯽ‬ ‫ﭘـــ‪ ‬هـــﺎت‪ ،‬ﺑـــﻪ‪‬م ﯾﺎدهوهرﯾﯿﻪآﺎﻧـــﯽ‬ ‫ڕۆژاﻧـــــــﯽ ﻣـــــــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو ﭼﻮوﻧـــــــﯽ‬ ‫دهﺳﺘﻪدهﺳﺘﻪی ﺧﻪ‪‬ﻚ ﺑﯚ ﭘـﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻮوان هﻪرﮔﯿﺰ ﻟﻪﺑﯿﺮ ﻧﺎآﺮ‪‬ﺖو‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ ﭼﻪﭘﻪآﺎن ﯾـﺎدی ﺋـﻪم ﻧﻪﺑـﻪرده‬

‫ه‪‬ﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻜﺎت‪.‬‬ ‫ﻟـــﻪم ﭼﻪﻧـــﺪ ﺳـــﺎ‪‬ﻧﻪی دواﯾﯿـــﺪا دوو‬ ‫ﻣـــــﺎﻧﮕﺮﺗﻨﯽ ﺑ‪‬ﻮ‪‬ﻨـــــﻪ ڕووی دا آـــــﻪ‬ ‫ﺳﻪرﻧﺠﯽ ﺳﻪرﺟﻪم ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺳﻮﯾـﺴﺮی‬ ‫ﺑـﻪﻻی ﺧﯚﯾــﺪا ڕاآ‪‬ـﺸﺎو ﻣﯿــﺪﯾﺎآﺎن ﺑــﻪ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪآﯽ ﺑﻪرﺑ‪‬و ﻟﻪﺳﻪرﯾﺎن ﻧﻮوﺳـﯽ‬ ‫ﺋــــــﻪم دوو ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨــــــﻪ ﺑﻪﺧﺎ‪‬ــــــﯽ‬ ‫وهرﭼــﻪرﺧﺎﻧﯽ ﺑﺰووﺗﻨــﻪوهی آﺮ‪‬ﻜﺎرﯾــﯽ‬ ‫ﺳﻮﯾــــــﺴﺮی دادهﻧﺮ‪‬ــــــﺖ ﺑــــــﻪرهو‬ ‫ﺑﺰووﺗﻪوهﯾﻪآﯽ ﺑﻪه‪‬ﺰ ﮐـﻪ آﯚﺗـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ‬ ‫دهوراﻧﯽ ﺳﺴﺘﯽو ﺧﺎﻣﯚﺷﯽ دهه‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﻪآــــﻪﻣﯿﺎن‪ :‬ﻣــــﺎﻧﮕﺮﺗﻨﯽ آﺮ‪‬ﻜﺎراﻧــــﯽ‬ ‫ﺳــﻮﯾﺲ‪-‬ﻣ‪‬ﺘــﺎل ﺑــﻮو آــﻪ ﻟــﻪ ‪26‬ی‬ ‫ﺟــــﺎﻧﻮهری ‪ 2006‬ﻟــــﻪ ﻧﺎوﭼــــﻪی‬ ‫ﺟﻮﻏــﺎی‪-‬ﺑــ‪‬ﺮن دهﺳــﺘﯽ ﭘ‪‬ﻜــﺮدو ﺑــﯚ‬ ‫ﻣﺎوهی ﯾﻪک ﻣﺎﻧﮓ ﺑﻪردهوام ﺑﻮو‪ ،‬ﻟﻪم‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨــــــــــﻪدا ‪ 350‬آﺮ‪‬ﻜــــــــــﺎر‬ ‫ﺑﻪﺷـــﺪارﺑﻮون‪ ،‬داواآـــﺎری ﺳـــﻪرهآﯽ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــــﺎران ﺑــــﻪرﮔﺮﯾﻜﺮدن ﺑــــﻮو ﺑــــﯚ‬ ‫ﻣﺎﻧــﻪوهﯾﺎن ﻟﻪﺳــﻪر آﺎرهآﺎﻧﯿــﺎن آــﻪ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾــﻪﺗﯽ آﺎرﮔﻪآــﻪ دهﯾﻮﯾـــﺴﺖ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــﺎر‪‬ﻜﯽ زۆر دهرﺑﻜــﺎت‪ .‬هﻪﻧﺪ‪‬ــﻚ‬ ‫ﻟــﻪم آﺮ‪‬ﻜﺎراﻧــﻪ ﺋﻪﻧــﺪاﻣﯽ ﺳــﻪﻧﺪﯾﻜﺎی‬ ‫ﺋﻮﻧﯿﺎ ﺑﻮون‪ ،‬ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎ ﺑﯚ ﻣﺎوهی ﯾـﻪك‬ ‫ﻣﺎﻧﮓ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟ‪‬ﻜﺮدن‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م دواﯾﯽ‬ ‫ﭘـــــ‪‬ﯽ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧـــــﺪن آـــــﻪ دهﺑ‪‬ـــــﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﻪآـــﻪﯾﺎن ﺑـــﺸﻜ‪‬ﻨﻦ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜـــﻪ‬ ‫ﺳــﻪﻧﺪﯾﻜﺎ ﭼﯿــﺘﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﺧﻪرﺟــﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﻪآﻪ داﺑﯿﻦ ﺑﻜﺎت!!‬

‫دهآﻪﻧﻪوه‪.‬‬ ‫دووهﻣﯿــــﺎن‪ :‬ﻣــــﺎﻧﮕﺮﺗﻨﯽ آﺮ‪‬ﻜﺎراﻧــــﯽ‬ ‫وهرﺷﻪی ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯽ ه‪‬ﯽ ﺋﺎﺳـﻦ ﺑـﻮو‬ ‫ﻟــﻪ ﺑﯿﻠــﻪن زۆﻧــﯽ آــﺎﻧﺘﯚﻧﯽ ﺗﯿــﺴﯿﯿﻦ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪﺷــﯽ ﺋﯿﺘــﺎﻟﯽ‪-‬ﺳﻮﯾــﺴﺮا ڕووی دا‪،‬‬ ‫ﻟــــﻪم ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨــــﻪدا ‪ 430‬آﺮ‪‬ﻜــــﺎر‬ ‫ﺑﻪﺷـــــﺪارﺑﻮون آـــــﻪ وهرﺷـــــﻪﮐﻪﯾﺎن‬ ‫داﮔﯿﺮآـــﺮد‪ ،‬ﺋـــﻪم ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨـــﻪ آﺎﺗ‪‬ـــﻚ‬ ‫دهﺳــــﺘﯽ ﭘ‪‬ﻜــــﺮد آــــﻪ ﺋﯿــــﺪارهی‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐـــﻪ آـــﻪ دهﯾﻮﯾـــﺴﺖ ‪250‬‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎر دهرﺑﻜﺎتو ﺑﺎﻗﯽ ﺋﻪواﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ‬ ‫ڕهواﻧــﻪی ﺷــﻮ‪‬ﻨﻪ دوورهآــﺎن ﺑﻜــﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻦ ﻟﻪ ‪7‬ی ﻣﺎرﺳـﯽ ‪ 2008‬وه‬ ‫دهﺳـــﺘﯽ ﭘ‪‬ﻜـــﺮد‪ ،‬ﺑـــﯚ ڕۆژی دواﯾـــﯽ‬ ‫‪ 800‬آـــﻪس ﺑــــﯚ ﭘــــﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟــــﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻮوان ﻟﻪ هﻪﻣﺎن ﺷﺎری ﺗﯿﯿـﺴﯿﻦ‬ ‫ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪﻧﺎو ﺷﺎردا آـﺮد‪ .‬ﻟـﻪ‬ ‫‪19‬ی ﻣﺎرﺳﯿـــﺸﺪا ﺧﯚﭘﯿـــﺸﺎﻧﺪاﻧ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺳﻪرﯾﯽ ﮔﻪوره ﺑﯚ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟـﻪ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــــﺎراﻧﯽ ﻣــــﺎﻧﮕﺮﺗﻮو ﻟــــﻪ ﺑﯿﺮﻧــــﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﺘــــﻪﺧﺖو ﻟﻪﺑــــﻪردهم ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﺳﻮﯾـــﺴﺮا آـــﺮا آـــﻪ ‪ 5000‬آـــﻪس‬ ‫ﺑﻪﺷـــــــﺪارﺑﻮون آـــــــﻪ ﻟﻪﺷـــــــﺎره‬ ‫ﺟﯿﺎﺟﯿﺎآﺎﻧﻪوه هﺎﺗﺒﻮون‪.‬‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾـﻪﺗﯽ وهرﺷـﻪﮐﻪ ﭼﻪﻧـﺪ ﺟــﺎر‬ ‫ﭘ‪‬ــﺸﻨﯿﺎری ﺋــﻪوهی آــﺮد آــﻪ ﮔﻔﺘﻮﮔــﯚ‬ ‫ﺑﻜــﻪن‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م آﺮ‪‬ﻜــﺎران ﺑﻪﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪك‬ ‫ﺳـــﻮرﺑﻮون ﻟﻪﺳـــﻪر داواآﺎرهآﺎﻧﯿـــﺎن‬ ‫هﻪﻣﻮو ﺟﺎر‪‬ﻚ ڕاﯾﺎﻧﺪهﮔﻪﯾﺎﻧﺪ آﻪ هﯿـﭻ‬

‫ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾـــــــﻪك ﻧﯿﯿـــــــﻪ‪ ،‬ﺋﻪﮔـــــــﻪر‬ ‫ﺑﻪڕﯾﻮﺑﻪراﯾــــﻪﺗﯽ ﻟــــﻪﺑ‪‬ﯾﺎری ﺧــــﯚی‬ ‫وازﻧﻪه‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻦ ﺑﻪﺷـ‪‬ﻮهﯾﻪك دهﻧﮕـﯽ داﯾـﻪوه‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧــﻪت ﺑﻪﺷــ‪‬ﻚ ﻟــﻪ دهﺳــﻪ‪‬ﺗﺪاراﻧﯽ‬ ‫ﺷـــﺎرهآﻪ هﺎﺗﻨـــﻪ ﭘـــﺎڵ آﺮ‪‬ﻜـــﺎرانو‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﺎن ﻟ‪ ‬آﺮدن‪ .‬ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻦ ﭘـﺎش‬ ‫ﻣﺎﻧﮕ‪‬ــﻚ ﻟــﻪ ڕاوهﺳــﺘﺎوی ﺋﺎزاﯾﺎﻧــﻪی‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎران‪ ،‬ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾـﻪﺗﯽ وهرﺷـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾــﺎری ﺧﯚﯾــﺎن ﭘﺎﺷــﮕﻪز ﺑﻮوﻧــﻪوهو‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﻪرآﻪوﺗﻦ ﮔﻪﯾﺸﺖ‪.‬‬ ‫هــــــــــــﺎک‪ :‬ﺳـــــــــــــﻪﻧﺪﯾﻜﺎﻟﯿﺰم‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺎرآﯚﺳـــــــﻪﻧﺪﯾﻜﺎﻟﯿﺰم‪ ،‬ڕهوﺗـــــــﯽ‬ ‫ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ آﺮ‪‬ﻜـﺎران دا ‪،‬‬ ‫ڕاﺑﻪره ﭘﻪرشو ﺑ‪‬وه آﺮ‪‬ﻜﺎرﯾﯿﻪآﺎن‪.‬ﻟﻪ‬ ‫آــﺎم ﺑــﻪشو آــﻪرﺗﯽ ﺑﻪرهﻪﻣﮫﯿﻨﺎﻧــﺪا‬ ‫ڕۆ‪‬ﯿﺎن هﻪﯾـﻪو ﭼـﯚن دهژﯾـﻦ ﻟﻪﮔـﻪڵ‬ ‫ﯾﻪآﺪا؟‬ ‫ زۆرﺑﻪی زۆری ڕاﺑﻪره آﺮ‪‬ﻜﺎرﯾﯿـﻪآﺎن‬‫ﺋﻪﻧــــــﺪاﻣﯽ ﺳــــــﻪﻧﺪﯾﻜﺎن‪ ،‬ﺑــــــﻪ‪‬م‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧـﻪرﯾﺘ‪‬ﮑﯽ ﺑـﻪه‪‬ﺰ ﻧﯿﯿـﻪ‬ ‫ﻟــــﻪ ﺳﻮﯾــــﺴﺮادا ﻟــــﻪﭼﺎو وو‪‬ﺗﺎﻧــــﯽ‬ ‫دراوﺳــ‪‬ﯽ وهآــﻮ ﺋــﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯿﺎو ﺋﯿﺘﺎﻟﯿــﺎو‬ ‫ﻓﻪرهﻧـــﺴﺎ‪ ،‬ﺳـــﻪﻧﺪﯾﻜﺎ ﺑﻪﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪآﯽ‬ ‫ﮔــﺸﺘﯽ ڕهوﺗــﯽ ﺳﯚﺳــﯿﺎل_دﯾﻤﻮآــﺮات‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرﯾﺪا زا‪‬ﻪو ﺋـﻪم رهوﺗـﻪش ﺧـﯚی‬ ‫وه‪‬ﻣﺪهرهوهی آ‪‬ـﺸﻪی آﺮ‪‬ﻜـﺎر ﻧﯿﯿـﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﺑــﻪ ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪدار‪ .‬ﺳــﻪﻧﺪﯾﻜﺎ‬ ‫وه‪‬ﻣــﯽ ڕﯾــﺸﻪﯾﯽ آ‪‬ــﺸﻪ آﺮ‪‬ﻜــﺎرﯾﯽو‬ ‫آﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿــــﻪآﺎن ﻧﺎداﺗــــﻪوه‪ ،‬ﻟــــﻪو‬ ‫ﺳــﻨﻮورهی آــﻪ ﺳﯚﺳــﯿﺎل_دﯾﻤﻮآــﺮات‬ ‫ﺑﯚی داﻧﺎوه ﻧﺎﺗﻮاﺗ‪‬ﺖ ﺗ‪‬ﭙﻪڕی ﺑﻜﺎت‪.‬‬ ‫ڕهوﺗــﯽ ﺳﯚﺳﯿﺎﻟﯿــﺴﺘﯽ ڕهوﺗﯿﻜــﯽ ﺑــ‪‬‬ ‫ه‪‬ﺰه ﺑـﻪ ﺷـ‪‬ﻮهﯾﻪآﯽ ﮔـﺸﺘﯽ ﻟـﻪ ﻧ‪‬ـﻮ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎراﻧﺪا وهآﻮ ﺧﯚﺷﺖ ﺋﯿﺸﺎرهت ﭘ‪‬‬ ‫دا ﭘﻪرشو ﺑ‪‬وه‪ ،‬ﺋﻪم ڕهوﺗـﻪ ﻣـﺎوهی‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺎ‪‬ﻜﻪ دهﯾـﻪو‪‬ﺖ ر‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ﻜـﯽ‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــــﺎرﯾﯽ دروﺳــــﺖ ﺑﻜــــﺎت‪ ،‬آــــﻪ‬ ‫ﺑﻪﺗﻪواوهﺗﯽ ﺟﯿﺎواز ﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﺳـﻪﻧﺪﯾﻜﺎ‪،‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م هــﻪﺗﺎ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﻧــﻪﯾﺘﻮاﻧﯿﻮه ﺋــﻪم‬ ‫آﺎره ﺑﻜﺎت‪.‬‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــﺎران ﺑــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪآﯽ ﮔــﺸﺘﯽ ﻟــﻪ‬ ‫آﺎرﮔﻪو داﻣﻪزراوه ﮔﻪورهآﺎﻧﺪا دهﺗﻮاﻧﻦ‬

‫ڕۆ‪‬ﻜـــﯽ ﮔـــﻪورهﯾﺎن هـــﻪﺑ‪‬ﺖ ﺋﻪﮔـــﻪر‬ ‫ﺑﯿﺎﻧــﻪو‪‬ﺖ ﺋﺎ‪‬ﻮﮔﯚڕ‪‬ــﻚ ﻟــﻪو وهزﻋــﻪدا‬ ‫ﺑﻜﻪن وهآﻮ ﺋـﻪو دوو ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨـﻪی آـﻪ‬ ‫ڕووﯾــــﺎن دا ﻟــــﻪ ﻣ‪‬ﺘــــﺎل_ﺳــــﻮﯾﺲو‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎراﻧﯽ وهرﺷﻪی ﻣﯿﻜـﺎﻧﯿﻜﯽ ه‪‬ـﯽ‬ ‫ﺋﺎﺳﻦ‪.‬‬ ‫هـــﺎک‪ :‬دهو‪‬ـــﻪتو ﺳـــﻪرﻣﺎﯾﻪداران‪،‬‬ ‫ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻦو ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘﯽ آﺎر دهآﻪوﻧـﻪ‬ ‫آﻮ‪‬ﯽ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪآﺎﻧﻪوه؟‬ ‫زۆرﺑﻪی زۆری ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣـﻪی آـﺎر آـﻪ‬‫دهآﺮ‪‬ــﺖ ﺑــﻪﭘ‪‬ﯽ ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳــﺘﯽ دهﺳــﺘﻪ‬ ‫ﺟــﻪﻣﻌﯽ آــﺎر ﺑــﻪڕ‪‬ﻮه دهﭼ‪‬ــﺖ آــﻪ‬ ‫دهو‪‬ﻪت ﭼﯚﺗﻪ ژ‪‬ﺮ ﺑﺎرﯾﻪوهو آﺮاوه ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎﺳـــﺎﯾﻪک آـــﺎری ﭘ‪‬ـــﺪهآﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋـــﻪم‬ ‫ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳـــﺘﻪ ﻟـــﻪ ﻧ‪‬ـــﻮان ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧـــﯽ‬ ‫ﺳـــــــﻪﻧﺪﯾﻜﺎآﺎنو ﺧﺎوهﻧﻜﺎرهآﺎﻧـــــــﺪا‬ ‫داڕ‪‬ﮋراوه آﻪ ڕهﭼﺎوی آﻪﻣﺘﺮﯾﯿﻦ ﻣﺎﻓﯽ‬ ‫ﺳـــﻪرهﺗﺎﯾﯽ آﺮ‪‬ﻜـــﺎراﻧﯽ ﺗ‪‬ـــﺪا آـــﺮاوه‬ ‫وهآﻮ ڕ‪‬ﮋهی آﺮێ آـﻪ آـﻪﻣﺘﺮ ﻧﻪﺑ‪‬ـﺖ‬ ‫ﻟـــﻪ ‪ 3000‬ﻓﺮاﻧـــﻚ ﻟـــﻪ ﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻜـــﺪا‪،‬‬ ‫دهرﻧـــﻪآﺮدﻧﯽ آﺮ‪‬ﻜـــﺎران ڕوو ﻧـــﻪدات‬ ‫ﺋﻪﮔـــﻪر آﺮ‪‬ﻜـــﺎر هﻪ‪‬ﻪﯾـــﻪآﯽ ﮔـــﻪوره‬ ‫ﻧﻪآﺎت‪ ،‬ﺳﻪﻋﺎت آـﺎری زﯾـﺎده دهﺑ‪‬ـﺖ‬ ‫ﻗـــﻪرهﺑﻮو ﺑﮑﺮ‪‬ﺘـــﻪوه ﺑـــﻪﭘﺎره ﯾـــﺎن‬ ‫ﺑﻪﻣﯚ‪‬ـﻪﺗﯽ ﭘــﺸﻮو‪ ،‬ﭘـﺸﻮی ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪ ‪4‬‬ ‫ﯾﺎن ‪ 5‬هﻪﻓﺘـﻪ ﺑـﯚ آﺮ‪‬ﻜـﺎراﻧﯽ ﻟﻪﺳـﻪر‬ ‫آﺎر ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺳﻮآﯽو ﻗﻮرﺳـﯽ آﺎرهآـﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﻪدهﻏــﻪآﺮدﻧﯽ آــﺎری ﻣﻨــﺪا‪‬ﻧﯽ ژ‪‬ــﺮ‬ ‫‪ 18‬ﺳـــﺎڵ‪ ،‬ﯾﻪآـــﺴﺎﻧﯽ آﺮ‪‬ـــﯽ ژﻧـــﺎن‬ ‫ﻟﻪﮔـــﻪڵ ﭘﯿـــﺎوان‪ ،‬ﭘﺮﯾﻤـــﯽ ﺳـــﺎ‪‬ﻧﻪ‪،‬‬ ‫‪13‬هﻪﻣﯿﻦ آﺮ‪‬ﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎﻧﻪ و‪...‬هﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــــﻪ‪‬م ﺳــــﻪﯾﺮ ﻟﻪوهداﯾــــﻪ هﻪﻧﺪ‪‬ــــﻚ‬ ‫ﻟـــﻪﺧﺎوهن آـــﺎره ﮔـــﻪورهآﺎن وهآـــﻮ‬ ‫ﻣﯿﮕـــﺮۆس ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ هﺒـــﻪم ﭘﻪﯾﻤﺎﻧـــﻪ‬ ‫آﺎرﻧﺎآﻪنو ﯾﺎن ﻧﺎﯾﺎﻧﻪو‪‬ﺖ ﻟﻪ ﺋﺎﯾﻨـﺪهدا‬ ‫آــﺎری ﭘ‪‬ﺒﻜــﻪن‪ ،‬دهو‪‬ــﻪﺗﯿﺶ هﯿــﭻ‬ ‫ﺋﯿﺠﺮاﺋﺎﺗ‪‬ــﻚ ﻧﺎآــﺎت ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪرﯾﺎﻧــﺪا‪،‬‬ ‫ﺳــــﻪﻧﺪﯾﻜﺎش ﻟــــﻪ آ‪‬ﺸﻤﻪآ‪‬ــــﺸﺪاﯾﻪ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﯿﺎﻧــــﺪا ﺑــــﯚ ﺋــــﻪوهی دووﺑــــﺎره‬ ‫داﯾﺒﺴﻪﭘ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﺑﻪﺳﻪرﯾﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬ڕۆ‪‬ــﯽ ﭼــﻪپو ﺑﺰووﺗﻨـــﻪوهی‬ ‫آﺮ‪‬ﻜــﺎرﯾﯽ ﻟﻪﺋﺎﺳــﺘﯽ ﺑﺎﺑــﻪتو آ‪‬ــﺸﻪ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﻪآﺎﻧﺪا ﭼﯚﻧﻪ؟‬

‫ هـــﻪﺗﺎ ﺋـــﻪو آﺎﺗـــﻪی آـــﻪ ﭼـــﻪپو‬‫ﺑﺰوﺗﻨﻪوهی آﺮ‪‬ﻜﺎرﯾﯽ ﻧـﻪﺑﻦ ﺑﻪه‪‬ﺰ‪‬ـﻚ‬ ‫ﻟــﻪﻧﺎو آﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎداو وه‪‬ﻣــﯽ ﺳــﻪرﺟﻪم‬ ‫آ‪‬ـــﺸﻪ آﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿـــﻪآﺎن ﻧﻪدهﻧـــﻪوه‪،‬‬ ‫ﺋﺎوهـــﺎش ﻧـــﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺑـــﻪﭘ‪‬ﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺖ‬ ‫دهورو ﻧﻪﺧــــــﺸﯿﺎن هــــــﻪﺑ‪‬ﺖ ﻟــــــﻪ‬ ‫وه‪‬ﻣﺪاﻧــﻪوه ﺑﻪآ‪‬ــﺸﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿــﻪآﺎن‪،‬‬ ‫وهآــــﻮ ﻟﻪﺳﻪرﯾــــﺸﻪوه ﺑﺎﺳــــﻢ آــــﺮد‬ ‫ﺑﺰوﺗﻨﻪوهی آﺮ‪‬ﻜﺎرﯾﯽ ﻟﻪﻧﺎو ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎدا‬ ‫ﺧﯚی دهﺑﯿﻨ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎش ڕهوﺗﯽ‬ ‫ﺳﯚﺳﯿﺎل‪-‬دﯾﻤﻮآﺮات ﺑﻪﺳﻪرﯾﺪا زا‪‬ﻪ آﻪ‬ ‫هﯿﻮاﯾﻪآﯽ ﺑﯚ آﺮ‪‬ﻜﺎر ﭘ‪ ‬ﻧﯿﯿـﻪ‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م‬ ‫ﻟﻪﮔــــﻪڵ ﺋﻪﻣﺎﻧﻪﺷــــﺪا آــــﻪم ﺗــــﺎ زۆر‬ ‫هﺎوﭘــﺸﺘﯽ ﺑــﯚ ﺑﺰوﺗﻨــﻪوهی آﺮ‪‬ﻜﺎرﯾــﯽ‬ ‫هﻪﯾﻪ ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪاو آﻪ ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎو ه‪‬ﺰه‬ ‫ﭼﻪﭘـــﻪآﺎن ﺋـــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ دهدهن‪ ،‬وهآـــﻮ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑـــــــﯽ آـــــــﺎری ﺳﻮﯾـــــــﺴﺮی‪،‬‬ ‫آﯚﻣﯚﻧﯿــﺴﺘﻪآﺎن‪ ،‬ﺑﺰوﺗﻨــﻪوه ﻟــﻪﭘ‪‬ﻨﺎوی‬ ‫ﺳﯚﺳــﯿﺎﻟﯿﺰﻣﺪا آــﻪ ﺋﻪﻣــﻪی دواﯾﯿــﺎن‬ ‫ڕ‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ﻜﯽ ﺗﺮوﺗﺴﻜﯿـﺴﺘﻪ‪ ،‬ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺘﻪ‬ ‫ﺋـــﻪوهش ﺑ‪‬ـــﻢ آـــﻪ ﻟﻪﺳـــﻪروﺑﻪﻧﺪی‬ ‫هﻪ‪‬ﮕﯿﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷـﻪڕی ﺋـﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟـﻪدژی‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاق‪ 50 000‬آـﻪس ﻟﻪﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘـﯽ‬ ‫ﺳﻮﯾـــﺴﺮا) ﺑـــ‪‬ﺮن( ﺧﯚﭘﯿـــﺸﺎﻧﺪﻧﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪدژی ﺷﻪڕ آﺮد‪.‬‬ ‫ﻟﻪ آﯚﺗﺎﯾﯿﺪا دوﺑﺎره ﺳﻮﭘﺎﺳﺘﺎن دهآﻪم‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪم ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨﻪ‬


‫‪5‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫‪@ •üàb‚@ñŠbÙŽî‹Ø@çaŒŠóè@ñŠbØ‬‬

‫ﻣ‪‬ﺰﮔﺮد‪‬ﮏ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎری ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋ‪‬ﺮان‬ ‫ﻣﻪﻧﺴﻮر ﺣﮑﻤﻪت‬

‫)ﺑﻪﺷﯽ ﺣﻪوﺗﻪم(‬

‫وهرﮔ‪‬اﻧﯽ‪ :‬ﺷﻪﻣﺎڵ ﻋﻠﯽ‬

‫ﺋ‪‬وەى ﻟ‪‬ﺮەدا دەﯾﺨﻮ‪‬ﻨﻨ‪‬وە ﺑﻪﺷﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ﻗﺴﻪوﺑﺎﺳﯽ ﻣﻪﻧﺴﻮر ﺣﮑﻤﻪﺗﻪ ﻟﻪ ﻓﻪﺳـ‪‬ﯽ ﺷﻪﺷـﻪﻣﯽ ﮐﺘ‪‬ـﺒﻰ)ﮐـﺎرى‬ ‫ه‪‬رزان‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرى ﺧﺎﻣﯚش(‪ .‬ﺋ‪‬م ﮐﺘ‪‬ﺒ‪ ‬ﺑ‪‬ره‪‬ﻣﻰ ﻣ‪‬ﺰﮔﺮد‪‬ﮑ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﺳﺎ‪‬ﻰ ‪ 1990‬ﺑﻪﺑﻪﺷﺪاری ﻣ‪‬ﻧﺴﻮر ﺣﮑـﻤ‪‬ت‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎری ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋـ‪‬ﺮان ﺳـﺎزدراوه‪ .‬ﺑﺎﺳـ‪‬ﮏ ﮐ‪ ‬ﻟـ‪‬ﺮەدا ﺳـ‪‬ﺑﺎرەت ﺑ‪‬ﯾﺎﺳـﺎی ﮐـﺎرى‬ ‫ﺟﻤﮫﻮرى ﺋﯿﺴﻼﻣﻰ ﺋﯿﺮان ﮐﺮاوە ﺑﺎﯾ‪‬ﺧ‪‬ﮑﻰ ﮔﺸﺘﻰو ﺑﻨﺎﻏ‪‬ﯾﯽ ﺑﯚ ﺗ‪‬ﮕ‪‬ﯾﺸﺘﻦ ﻟ‪ ‬ﯾﺎﺳﺎى ﮐﺎرو ﻟ‪‬ﮑـﺪاﻧ‪‬وەى ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ى‬ ‫ﺟﯚرﺑ‪‬ﺟﯚرەﮐﺎﻧﻰ ه‪‬ﯾ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﺣﺎ‪‬ﮑﺪا ﮐ‪ ‬ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮏ ﻟ‪ ‬ﮐ‪‬ـﺸ‪ ‬ﮔ‪‬ورەﮐـﺎﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﻰ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﻧ‪‬ﺑﻮوﻧـﻰ ﯾﺎﺳـﺎى‬ ‫ﮐــﺎر‪‬ﮑ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﻻﻧــﻰ ﮐ‪‬ﻣــﻰ ﻣــﺎفو ﺧﻮاﺳــﺘ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن داﺑﯿــﻦو دهﺳــﺘﻪﺑﻪر ﺑﮑــﺎتو ﯾ‪‬ﮐ‪‬ــﮏ ﻟ‪ ‬ﺧﻮاﺳــﺘ‪ ‬ﻓ‪‬ورﯾ‪‬ﮐﺎﻧــﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺟ‪‬ﮕﯿﺮﮐــﺮدنو ﮐــﺎرﭘ‪‬ﮑﺮدﻧﻰ ﯾﺎﺳــﺎﯾ‪‬ﮐﻰ ﮐــﺎرى ﭘ‪‬ــﺸ‪‬ەوە‪ ،‬وەرﮔ‪‬اﻧــﻰ ﺋ‪‬م ﺑﺎﺳــ‪ ‬دەﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﮐــﯚﻣ‪‬ک‬ ‫ﺑ‪‬ﺑﺮدﻧ‪‬ﺳ‪‬رى ﺋﺎﺳﺘﻰ هﯚﺷﯿﺎرى ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ڕاﺑ‪‬راﻧﯿﺎن ﻟﻪم ﺑﻮارهدا ﺑﮑﺎت‪ .‬ﻟـﻪ ژﻣﺎرهﮐـﺎﻧﯽ داهـﺎﺗﻮوی هﺎوﭘـﺸﺘﯿﯽ‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﯿﺪا ﺑﻪزﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪﺷﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﺋﻪم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑ‪‬ودهﮐﻪﯾﻨﻪوه‪.‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﺷﻪﺷﻪم‬ ‫هﻪﻗﺪهﺳﺖ)ﮐﺮێ(‬ ‫ﻣــﺴﺘﻪﻓﺎ ﺳــﺎﺑﯿﺮ‪ :‬ﻟــﻪ ﯾﺎﺳــﺎﮐﻪدا ﻟــﻪ‬ ‫ﻣﺎددهی ‪ 33‬ﺑﺎس ﻟﻪ "ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ" ‪-‬‬ ‫هــﻪﻗﯽ هﻪو‪‬ــﺪان‪ -‬دهﮐﺮ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ڕوا‪‬ــﻪت هــﻪﻣﻮو داهﺎﺗــﻪ ﻧﻪﺧﺘﯿﻨــﻪو‬ ‫ﻧﺎﻧﻪﺧﺘﯿﻨــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر دهﮔﺮ‪‬ﺘــﻪوه‪.‬‬ ‫ﻣﺎددهی ‪ 34‬ﮐﺮێ وهک ﮐﯚی هﻪﻣﻮو‬ ‫ﺷــ‪‬ﻮازه ﻧﻪﺧﺘﯿﻨــﻪو ﻧﺎﻧﻪﺧﺘﯿﻨﻪﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺋــﻪوهی ﮐــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﻟــﻪ ﺑﻪراﻣﺒــﻪر‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﮐﺎر‪‬ﮑﺪا وهری دهﮔﺮ‪‬ـﺖ‪،‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﺎﺳﻪ دهﮐﺎت‪ .‬ﺟ‪‬ﮕﺎی ﺗﺮﯾﺶ هﻪﯾﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺑﺎﺳﯽ هﻪﻗﺪهﺳﺖ دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ هﻪرﺣﺎڵ ﻟﻪ ﺑﻪﺷﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮدا ﺑﺎﺳﯽ‬ ‫زﯾــﺎﺗﺮ ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ "ﺣــﻖ اﻟــﺴﻌﯽ"‬ ‫ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖو هــﻪﻣﻮو ﺟــﯚره داهﺎﺗﻪﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻟﻪژ‪‬ﺮ ﺳﻪر ﺗﯿﺘﺮی ﮐﺮ‪‬ﺪا ﺑﺎﺳﯽ‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪ .‬دهﻣـﻪو‪‬ﺖ ﺑﯚﭼﻮوﻧـﯽ ﺋ‪‬ـﻮه‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪم داﺑﻪﺷﮑﺎرﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰاﻧﻢو ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎر چ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘ‪‬ﮑﯽ ﻟﻪم‬ ‫داﺑﻪﺷﮑﺎرﯾﻪ هﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﻟﻪ هﻪرﺣﺎ‪‬ﺪا ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻧﻪﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﯿﻪک دﯾﺎری ﺑﮑﺎت ﮐـﻪ ﻻﻧـﯽ ﮐـﻪم‬ ‫ﺑﻪﺷــﯽ ﮔﻮزهراﻧــﯽ ﺑﮑــﺎت‪ ،‬وهرﮔﺮﺗﻨــﯽ‬ ‫دهرﻣﺎ‪‬ﻪ ﺟﯿﺎوازهﮐﺎن هﻪرﭼﯚن ﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎردا ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻧــﺴﻮر ﺣﮑﻤــﻪت‪ :‬ﺋــﻪوه ڕووﻧــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر دهﺑ‪‬ـــﺖ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒـــﻪر هـــﻪر‬ ‫ﭼﻪﺷـــﻨﻪ داﺑﻪﺷـــﮑﺎرﯾﻪﮐﯽ ﮐﺮ‪‬ـــﺪا ﺑـــﯚ‬ ‫ﺑﻪﺷــــﯽ ﺟﯚرﺑـــــﻪﺟﯚر ﮐــــﻪ ﻧـــــﺎوی‬ ‫ﺟﯚرﺑــﻪﺟﯚرﯾﺎن هﻪﯾــﻪ ﻧــﺎڕازی ﺑ‪‬ــﺖ‪.‬‬ ‫هـــــﻪﻣﻮو )ﻣﻪﺑﻪﺳـــــﺖ ﺑﻪﺷـــــﺪاراﻧﯽ‬ ‫ﻣ‪‬ﺰﮔﺮدهﮐﻪﯾﻪ‪-‬و‪ (-‬ﺋﻪم ﻗﺴﻪﯾﻪﯾﺎن ﮐـﺮد‬ ‫ڕ‪‬ﮕـــﺎ ﺑـــﺪه ﻣﻨﯿـــﺶ ﺟـــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗـــﺮ‬ ‫ﺑﯿ‪‬ﻤﻪوه‪ .‬ﺳـﻪﯾﺮﮐﻪ! هﯚﮐـﺎری ﺋـﻪوهی‬ ‫ﮐـــﻪ ﺋـــﻪم دﯾـــﺎرده ﯾـــﻪک ﭘﺎرﭼﻪﯾـــﻪ‬ ‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی ﻻﭘﻪڕه ‪3‬‬

‫ﺧـــــــﻪﺗﮑﺎری دهﮐـــــــﻪنو ﺑﻪﺷـــــــﯽ‬ ‫ﺟﯚرﺑـــﻪﺟﯚری ﻟـــ‪ ‬ﻧﯿـــﺸﺎﻧﻪ دهﮐـــﻪن‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ڕۆژی ﺧﯚی هﻪر ﻟﻪو ﺟ‪‬ﮕﺎ‬ ‫ﻧﯿﺸﺎﻧﻪﮐﺮاوهدا ﺑﯿﺸﮑ‪‬ﻨﻦ‪ .‬ﺑﻪم ﮐﺎرهﯾﺎن‬ ‫ﺧــــﻪرﯾﮑﻦ ﺋــــﻪو ﺷــــﺘﻪ ﯾﻪﮐﭙﺎرﭼــــﻪو‬ ‫ﯾﻪﮐﺠﻪﺳــﺘﻪﯾﻪ ﺑــﯚ ﻟﻪتوﭘﺎرﭼــﻪ ﮐــﺮدن‬ ‫ﺋﺎﻣــﺎده دهﮐــﻪن‪ .‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﻟــﻪ "ﻓﯚرﻣــﯽ‬ ‫ﺟﯚرﺑــــــﻪﺟﯚردا" ﮐـــــــﺎر ﻧﺎﮐـــــــﺎت‪.‬‬ ‫ﺳــــﻪرﻟﻪﺑﻪﯾﺎﻧﯽ دهﭼ‪‬ﺘــــﻪ ﺳــــﻪرﮐﺎرو‬ ‫ﺋﻪوهﻧـــﺪه ﺳـــﻪﻋﺎﺗﻪی ﮐـــﻪ ﺧﺎوهﻧﮑـــﺎر‬ ‫ﻓﻪرﻣﻮﯾــــﻪﺗﯽ ﮐــــﺎر دهﮐــــﺎتو د‪‬ﺘــــﻪ‬ ‫دهرهوه‪ .‬ﮐﺎر‪‬ــﮏ‪ ،‬ﯾﻪﮐﭙﺎرﭼــﻪ ﺋــﻪﻧﺠﺎم‬ ‫دهدات‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﺋــﻪو )ﺧﺎوهﻧﮑــﺎر ﯾــﺎن‬ ‫دهو‪‬ــﻪت‪-‬و‪ (-‬ﭘﺎرهﯾــﻪک ﮐــﻪ دهﺑــ‪ ‬ﻟــﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻣﺒــﻪر ﺋــﻪو ﮐــﺎره ﯾﻪﮐﭙﺎرﭼﻪﯾــﻪدا‬ ‫ﺑﯿﺪات‪ ،‬ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺟ‪‬ﮕﺎوه داﺑـ‪ ‬داﺑـ‪‬ی‬ ‫دهﮐﺎتو دهﯾﮑﺎﺗﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪشو ﺑﯚ هﻪر‬ ‫ﺑﻪﺷــﻪش ﻧــﺎو‪‬ﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪت دادهﻧ‪‬ــﺖ‪،‬‬ ‫ﮐـــﺮێ )ﯾـــﺎن ﻣﻮوﭼـــﻪ(‪ ،‬ﻣﻮوﭼـــﻪی‬ ‫ﺋﻪﺳـــــ‪‬ﯽ‪ ،‬دهرﻣﺎ‪‬ـــــﻪ‪ ،‬دهرﻣﺎ‪‬ـــــﻪی‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﺪاریو‪...‬هﺘﺪ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪ ﺑﯚﯾﻪ دهﮐﺎت‬ ‫ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪی هﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ـﮏ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺖو ﮔﻮﻧﺠـــﺎو ﺑـــﻮو هـــﻪر ﻟـــﻪو‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺎﯾﺎﻧـــﻪوه ﺑﯿـــﺸﮑ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪ .‬ﺷـــ‪‬ﻮازی‬ ‫ﺷﮑﺎﻧﺪﻧﻪﮐﻪﺷﯽ ﺑﻪو ﺟﯚره دهﺑ‪‬ـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫دهﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﺑ‪‬ــ‪ ‬ﮐــﺮ‪‬ﻢ ﺑــﺮده ﺳــﻪرهوه‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪو ﺑﻪﺷﻪی ﺗﺮ هﺎﺗﻪ ﺧـﻮارهوه‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ هﻪﻣﻮوی ﺑﻪﺳﻪر ﯾﻪﮐﻪوه ﺳﻪﯾﺮ‬ ‫دهﮐﻪﯾﺖ دهﺑﯿﻨﯿﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺎرهو داهﺎﺗـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرهﮐـــﻪ ﮐـــﻪﻣﯽ ﮐـــﺮدووه‪ .‬ﺑـــﻪم‬ ‫ﮐﺎرهی‪ ،‬ﺧﺎوهﻧﮑـﺎر ﻣﺮوﻧـﻪت ﺑـﻪ داﻧـﯽ‬ ‫هﻪﻗﺪهﺳــــﺖ ﻟــــﻪ ﻻﯾــــﻪن ﺧﯚﯾــــﻪوه‬ ‫دهﺑﻪﺧﺸ‪‬ﺖ‪ .‬ﺋﻪو ﻻﯾﻪﻧﺎﻧﻪی ﮐـﻪ ﭘـﺎره‬ ‫ﺑــــــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑــــــﺎر دهدهن ﺋﻪوهﻧــــــﺪه‬ ‫هﻪﻣﻪﭼﻪﺷﻦ دهﺑﻦ وهک هﻪژدﯾﮫﺎﯾﻪﮐـﯽ‬ ‫ﺣــﻪوت ﺳــﻪر ﻟــﻪ ﺑﻪراﻣﺒــﻪر ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎردا‬ ‫دهردهﮐﻪونو ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر ﻟﻪﮔـﻪڵ ﭼﻪﻧﺪﯾـﻦ‬ ‫ﻻﯾﻪﻧــﺪا ڕووﺑــﻪڕوو دهﺑ‪‬ﺘــﻪوه‪ .‬ﮐﺮ‪‬ــﯽ‬ ‫ﺋﻪﺳ‪‬ﯽ دهﺑ‪‬ﺖ ﺧﺎوهﻧﮑﺎر ﺑﯿﺪات‪ ،‬ﺋـﻪو‬

‫ﺑﻪﺷﻪی ﺗﺮ ﻓ‪‬ﻧـﻪ ﻻﯾـﻪن "ﻟـﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾـﯽ‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﺪا" ﺣﯿــﺴﺎﺑﯽ دهﮐــﺎتو دهﯾــﺪات‬ ‫)ﯾــﺎﻧﯽ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺗﻮاﻧﻢ ﻟــﻪ ﻧﺎوهڕاﺳــﺘﯽ‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﺪا ﺑ‪‬ــﻢ ﺑ‪‬ﻨــﻪ ﭘﺎرهﮐــﻪی ﺧﯚﻣــﻢ‬ ‫ﺑــﺪهرێ(‪ .‬ﺑﻪﺷــ‪‬ﮑﯽ ﺗــﺮ ﺋﻪﮔــﻪر ﻓ‪‬ﻧــﻪ‬ ‫ﺷــﺖ رووﺑــﺪات دهدر‪‬ــﺖ‪ ،‬ﯾــﺎﻧﯽ ﺑــﻪ‬ ‫ﺣﯿـــﺴﺎﺑﯽ ﺧﺎوهﻧﮑـــﺎر ﺧـــﯚی ﺋﻪﮔـــﻪر‬ ‫ﻗـــﺎزاﻧﺞ ﺑـــﻪ ﻓ‪‬ﻧـــﻪ ڕاده ﭼﻮوﺑ‪‬ﺘـــﻪ‬ ‫ﺳﻪرهوه‪ .‬ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ ﺗﺮی "ﺋﻪﮔﻪر" ﻣﻨﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻓ‪‬ﻧﻪ ڕهﻓﺘﺎری ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﻢ ﻟـﻪﻧﺎو‬ ‫ﮐﺎرﮔـــﻪدا ﮐﺮدﺑ‪‬ـــﺖ‪ ،‬وهری دهﮔـــﺮم‪.‬‬ ‫)ﺧﺎوهﻧﮑــــــﺎر –و‪ (-‬ﻣــــــﺎﻓﯽ ﺑــــــ‪‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻼوﺋﻪوﻻی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ڕۆژ ﭼﯚﺗﻪ‬ ‫ﺳــﻪرﮐﺎرو ﺷــﻪو ﮔﻪڕاوهﺗــﻪوه ﻣﺎ‪‬ــﻪوهو‬ ‫ﺑﻪرهــﻪﻣ‪‬ﮑﯽ دﯾــﺎرﯾﮑﺮاوو ﯾﻪﮐﭙﺎرﭼــﻪی‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎوه )ﺳـﻪرهﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﮐـﻪی‬ ‫ﻟﻪ ژﻣﺎرهﯾﻪک ﺳـﻪﻻﺟﻪو ﺗﻪﻟـﻪﻓﯿﺰﯾﯚنو‬ ‫ﺷﺘﯽ ﺗﺮدا ﺧﯚی ﻧﯿﺸﺎن دهدات(‪ ،‬ﺋـﻪم‬ ‫ﻣـــﺎفو هﻪﻗﺪهﺳـــﺘﻪ ﭘﺎرﭼـــﻪ ﭘﺎرﭼـــﻪ‬ ‫دهﮐﺎتو دهﯾﻪو‪‬ﺖ ﭘﺎﺷﺎن ﻟﻪﺳﻪر دانو‬ ‫ﻧﻪداﻧﯿﺎن ﻓﯿ‪‬و ﯾﺎری ﺑﮑﺎت‪ .‬ﻟﻪ ﻻﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﺗـــﺮهوه ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران‬ ‫هﻪﻣﻪﭼﻪﺷﻦ دهﮐﺎت‪ :‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ﮑﯿﺎن ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷــــ‪‬ﮑﯽ دﯾــــﺎرﯾﮑﺮاوی هﻪﻗﺪهﺳــــﺖ‬ ‫ﮐﻪﻣﺘﺮی ﭘـ‪ ‬دهﺑ‪‬ـﺖو ﺋﻪﻧﮕﯿﺰهﯾﻪﮐـﯽ‬ ‫ﻻواز ﺗﺮی ﺑﯚ ﺧﻪﺑﺎت ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨـﺎوی ﺋـﻪو‬ ‫ﺑﻪﺷﻪی هﻪﻗﺪهﺳـﺖ دهﺑ‪‬ـﺖو ﯾﻪﮐ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﺎن زۆرﺗـﺮ‪ ..‬ﺑـﻪم ﺟـﯚره ﺧﺎوهﻧﮑـﺎر‬ ‫دهﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺑﺨﺎﺗــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــﻪر‬ ‫ﯾـــﻪﮐﺘﺮ‪ .‬ﺑﻨـــﻪﻣﺎی ﺋـــﻪم ﺳﯿﺎﺳـــﻪﺗﻪ‬ ‫ﭘﻪرﺗﮑﺎرﯾﯿــﻪ‪ .‬ﻣــﻦ ده‪‬ــﻢ ﺋﺎﻏــﺎ ﮔﯿــﺎن‬ ‫ﺋﻪﮔــــﻪر درۆ ﻧﺎﮐــــﻪﯾﺖو ﻣﺎﺳــــﺘﻪﮐﻪت‬ ‫ﻣﻮﯾﻪﮐﯽ ﺗﯿـﺎ ﻧﯿﯿـﻪ‪ ،‬ﮐـﺎرم ﺑـﯚ ﮐﺮدﯾـﺖ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﻪی ﺧــﯚﻣﻢ ﺑــﺪهرێ ﺋﯿــﺪی‪ .‬ﺋــﻪم‬ ‫ﺣﯿﺴﺎبو ﮐﯿﺘﺎﺑﻪ ﻟـﻪ ﮐﻮ‪‬ـﻮه هـﺎﺗﻮوه؟‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﻪرﺗﮑﺎرﯾﯽو ﻧﺎﮐﯚﮐـﯽ‬ ‫ﺧـــــــﺴﺘﻨﻪ ڕﯾـــــــﺰی ﮐﺮ‪‬ﮑـــــــﺎرانو‬ ‫هﻪﻣﻪﭼﻪﺷــﻨﮑﺮدﻧﯽ ژﯾﻨﮕــﻪی ﺧﻪﺑﺎﺗــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران ﺋﺎﻣـــﺎﻧﺠ‪‬ﮑﯽ ﮔﺮﻧﮕـــﯽ ﺋـــﻪم‬

‫‪@ a†@òŒŒ@óÌ@@óÜ@nîí’ìb÷@ìó¡óÜóè@ôiB@òŒŒóÌB‬‬

‫ﺧﻪﺳـــ‪‬ﻪﺗﯽ ﺟﯿﻨﯚﺳـــﺎﯾﺪ‪‬ﮑﯽ ڕهﺳـــﻤﯽ‬ ‫ﺑﻪﺧﯚﯾﻪوه دهﮔﺮێو ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﮐﺎﻧﯽ ﺷـﻪڕ‬ ‫ﺑـــــﯚ ﺋﯿـــــﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺗـــــﻪﻧﮫﺎ ﺑﻨﮑـــــﻪ‬ ‫ﺳــــﻪرﺑﺎزﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣــــﻪﻣﺎس ﻧﯿﯿــــﻪو‬ ‫ﺳــﻪرﺗﺎﭘﺎی هﺎو‪‬ﺗﯿــﺎﻧﯽ ﺋــﻪم ﻧﺎوﭼﻪﯾــﻪ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘـــــﻪ ﻧﯿـــــﺸﺎﻧﻪی ﻣﻮوﺷـــــﻪکو‬ ‫ﻓ‪‬ۆﮐﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿـﺴﺮاﺋﯿﻞ‪ ،‬ﺋـﻪم ڕههﻪﻧـﺪه‬ ‫ﻧﻪﺑﯿﻨﺮاوهی ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﻪﯾﻪ ﮐـﻪ ﺧﻪﺳـ‪‬ﻪﺗﻪ‬ ‫ﺑﻨﻪڕهﺗﯿـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺟـــﻪﻧﮓ دهﮔﯚڕ‪‬ـــﺖو‬ ‫ﺋﯿﺪﯾﻌﺎی ﻟ‪‬ﺪان ﻟﻪ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽو‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧــــﻪت ﻻوازﮐﺮدﻧﯿــــﺸﯽ دهﮐﺎﺗــــﻪ‬ ‫ﻧﻮﮐﺘﻪﯾﻪﮐﯽ ﺑ‪‬ﺘﺎم‪ .‬ﺋﻪوهی ﻟﻪ ﻏﻪززهدا‬ ‫ڕووی دا‪ 180 ،‬دهرهﺟــــﻪی ﻓﻪرﻗــــﻪ‬

‫ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺋــﻪوهی ﻟــﻪ ﻧ‪‬ــﻮان ﺋﯿــﺴﺮاﺋﯿﻞو‬ ‫ﺣـــﯿﺰﺑﻮ‪‬دا ﻗـــﻪوﻣﺎ‪ .‬ﭼﻪﻧـــﺪه ﮔﺮﺗﻨـــﯽ‬ ‫هﻪﻟﻪﺑﺠــــــﻪ ﻟﻪﻻﯾــــــﻪن ه‪‬ﺰهﮐﺎﻧــــــﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﻮردهوه ﻧـﺎﮐﺮێ ﺑﺒ‪‬ﺘـﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳــﺎوی ﮐﯿﻤﯿﺎوﯾﺒــﺎراﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺷــﺎر‪‬ﮏ‪،‬‬ ‫ﺑـــﻪ هـــﻪﻣﺎن ﺷـــ‪‬ﻮهش ﻣﻮﺷـــﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣــﻪﻣﺎس ﻧﺎﮐﺮ‪‬ـــﺖ ﺑﺨﺮ‪‬ﺘــﻪ ﭘﺎﺳـــﺎوی‬ ‫ﻓــــﺴﻔﯚڕﺑﺎراﻧﺪنو ﺋﺎﺑ‪‬ﯚﻗــــﻪی ﭼﻪﻧــــﺪ‬ ‫ﺳـــــﺎ‪‬ﻪی ﺋﯿـــــﺴﺮاﺋﯿﻠﻪوه‪ .‬دوورﻧﻤـــــﺎ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم ﺷـﻪڕه ﻟـﻪ ﺑﻪرﮔـﻪ‬ ‫ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿﻪﮐـــﻪی ﮔـــﻪورهﺗﺮهو هـــﻪر‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺷـــﻪ وا دهﮐـــﺎت ﺟـــﻪﻧﮕﯽ دژی‬ ‫ﺗــ‪‬ﺮۆرو ﮐﻮﺗــﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳـــــﯿﯽ ﻧـــــﻪﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ و‪‬ﻨﻪﯾﻪﮐـــــﯽ‬ ‫ﮔـــﺸﺘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﻣﺎن ﺑﺪاﺗـــﻪ دهﺳـــﺖ ﺑـــﯚ‬ ‫هﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﻮهرﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒﻪر ﻏﻪززهدا‪.‬‬ ‫ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﺟــﻮو ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿــﻪ‬ ‫ﮔﻪورهﮐﺎﻧﯽ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧـﺎزﯾﺰم ﺑـﻮون‪.‬‬ ‫ﮐﻮورهﮐـــــــﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﺴﺎﻧـــــــﺴﻮوﺗﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎوﺷﻮﯾﺘﺲ ﺑﺮﯾﻨ‪‬ﮑﯽ ﻗﻮ‪‬ـﯽ ﻟـﻪ ﻧﺎﺧـﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮودا هﻪ‪‬ﮑﻪﻧﺪ‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م ﺋـﻪم‬ ‫ڕۆﺣﯿﯿــﻪﺗﯽ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿــﻪ هﻪﻣﯿــﺸﻪﯾﯿﻪی‬ ‫ﺟﻮو ﻟﻪ دهﺳﺘﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺟـﻮودا‬ ‫ﮐﺮاﯾـــﻪ ﭘﺮۆژهﯾـــﻪﮐﯽ ﻓﺎﺷﯿـــﺴﺘﯽ ﮐـــﻪ‬ ‫ﻟﻪﮔـــﻪڵ دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﺎزﯾﺰﺳـــﺘﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋـــــــﻪﻟﻤﺎﻧﯿﺎدا ﻟـــــــﻪ زۆر ﺑ‪‬ﮔـــــــﻪدا‬

‫ﮐﺎرهﯾــﻪ‪ .‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر دهﺑــ‪ ‬ﻟــﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾــﻦ‬ ‫ﺑﻪرهدا ﺷﺎنوﻗﯚڵ ﺑﮑﻮﺗ‪‬و ﺷﻪڕ ﺑﮑـﺎت‬ ‫ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی ﮐﺮ‪‬ــﯽ ﭘﺎﯾــﻪﯾﯽ ﺧــﯚی ﮐــﻪ‬ ‫دهﺑــﻮو هــﻪر رۆژی ﯾﻪﮐــﻪم ﺑــﻪ ﭘ‪‬ــﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣــــﻪ ﮐــــﺎر ﺑــــﻪو ﺑﺪراﯾــــﻪ‪،‬‬ ‫وهرﺑﮕﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑﻪم ﭘ‪‬ﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺑـ‪‬وای ﻣـﻦ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران دهﺑــ‪ ‬ﭘ‪‬ــﺪاﮔﺮی ﺑﮑــﻪن ﮐــﻪ‬ ‫هﻪرﭼﯿــﻪک ﺑ‪‬ﯾﺎرواﯾــﻪ ﺧﺎوهﻧﮑــﺎر ﺑــﻪ‬ ‫ﺷـ‪‬ﻮهی ﻣــﻪﺑﺎﻟﻐﯽ ﺟﯚراوﺟــﯚر ﺑﯿــﺪات‪،‬‬ ‫ﯾﻪﮐﭙﺎرﭼــﻪو ﻟــﻪژ‪‬ﺮ ﯾــﻪک ﻧــﺎودا ﮐــﻪ‬ ‫ﺋﻪوﯾﺶ ﮐﺮ‪‬ﯿـﻪ‪ ،‬ﺑﯿـﺪات‪ .‬ﺋﻪﮔـﻪر ﺑ‪‬ﯾـﺎر‬ ‫واﯾﻪ ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧﻪوهو ﭘﻠﻪﺑﻪﭘﻠﻪﮐﺮدﻧ‪‬ﮏ ﻟﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﺪا هﻪﺑ‪‬ﺖ‪،‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣﺎی‬ ‫ﻓﺎﮐﺘـــــﻪری روونو ﺑﻪ‪‬ﮕـــــﻪدار‪ ،‬وهک‬ ‫ﺳــﻪﺧﺘﯽ ﮐــﺎر ﺑــﯚ ﻧﻤﻮوﻧــﻪ‪ ،‬ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﭼﻪﭘﺎرﭼــﻪ ﮐﺮدﻧــﯽ ﮐــﺮێ ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﻪ‬ ‫وهک ﮐﺮدهوهﯾــــﻪﮐﯽ دژی ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎری‬ ‫ﻣﻪﺣﮑﻮم ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺗﯚ دهﭘﺮﺳﯿﺖ ﮐـﻪ ﺋﻪﮔـﻪر ﮐﺮ‪‬ـﯽ‬ ‫ﺋﻪﺳ‪‬ﯽ )ﻣﻮﭼﻪی ﺋﻪﺳ‪‬ﯽ( ﮐﻪم ﺑ‪‬ـﺖ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﯾﺎ ﺳﻪرهﻧﺠﺎم ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺋﻪو ﭘﺎرﭼـﻪو‬ ‫ﺑﻪﺷﺎﻧﻪی ﺗﺮ وهرﺑﮕﺮﯾﻦ؟ ﻣﻦ ده‪‬ﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔــــﻪر ﮐﺮ‪‬ﮑﺎﻧﯿــــﺎن ﭘﺎرﭼﻪﭘﺎرﭼــــﻪ‬ ‫ﮐـــﺮدﯾﻦو ﺋـــﻪم ﺣﺎ‪‬ـــﻪﯾﺎن ﺑﻪﺳـــﻪردا‬ ‫ﺳﻪﭘﺎﻧﺪﻧﯿﻦ ﺋﺎﺷـﮑﺮاﯾﻪ ﮐـﻪ دهﺑ‪‬ـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮕﺎی ﺟﯚراوﺟـﯚر هـﻪوڵ ﺑـﺪهﯾﻦ ﺋـﻪو‬ ‫ﺑﻪﺷــﺎﻧﻪی ﺗــﺮﯾﺶ وهرﺑﮕــﺮﯾﻦ‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م‬

‫ﺳﻪﯾﺮ ﺑﮑﻪو ﺑﺒﯿﻨﻪ هـﻪر ﺋـﻪم ﺣﺎ‪‬ـﻪ چ‬ ‫دهردهﺳــــــﻪری ﺟﯚراوﺟــــــﯚر ﻟــــــﻪ‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧــــﻪوهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾــــﺪا دروﺳــــﺖ‬ ‫دهﮐﺎت‪ .‬ﮐﺎﺗ‪‬ـﮏ ﻟـﻪ ﺧـﻪﺑﺎت ﺑـﯚ ﮐـﺮێ‬ ‫ﺗﻪواو دهﺑﯿﺖ‪ ،‬دهﮐﻪوﯾﺘﻪ ﺳﻪر ﺧـﻪﺑﺎت‬ ‫ﺑــﯚ ﻗــﺎزاﻧﺠﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪت‪ .‬ﻟﻪﻣــﻪ ڕزﮔــﺎرت‬ ‫دهﺑ‪‬ــﺖ ﻧــﯚرهی ﭘﺎداﺷــﺘﯽ زﯾﺎدﺑﻮوﻧــﯽ‬ ‫ﺑﻪرهﻪم د‪‬ﺖو ﺋﻪوﺟﺎر ﺧﻪﺑﺎت ﺑﯚ ﺋﻪوه‬ ‫دهﺳــــﺖ ﭘ‪‬ــــﺪهﮐﺎت‪ .‬ﺑــــﻪ ﺷــــ‪‬ﻮهی‬ ‫ﺟﯚراوﺟــﯚر ﺗــﻪواوی ﺳــﺎڵ ﺳــﻪرﻗﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ﺷﻪڕوﮐ‪‬ﺸﻪﯾﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﺎو ﮐﯚﺗـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧـﮓ‬ ‫هــﻪﻣﻮو ﮐﺮ‪‬ﮑــﻪﯾﺎن ﭘــ‪ ‬داوﯾــﺖ‪ ،‬ﻟــﻪ‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﮑــﺪا ﮐــﻪ ﺑــﻪ در‪‬ﮋاﯾــﯽ ﺳــﺎ‪‬ﮏ‬ ‫ه‪‬ــﺸﺘﺎ ﺗــﻪواوی ﮐﺮ‪‬ــﯽ ﺧﯚﺗﯿــﺎن ﭘــ‪‬‬ ‫ﻧﻪداوﯾﺖ‪ .‬دهﺑ‪ ‬ﻟﻪﺳـﻪر ﺑـﻪش ﺑﻪﺷـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـﻪت ﻗــ‪‬هت ﺑ‪‬ــﺖو ﺷــﻪڕ ﺑﮑــﻪﯾﺖ‪.‬‬ ‫ﺳـــﻪرهﻧﺠﺎم ﻣـــﻦ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرمو ﻟﻪﮔـــﻪڵ‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑﺎردا ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣﻪم ﺑﻪﺳﺘﻮوه ﯾﺎن‬ ‫ﻧﺎ؟ ﺋﻪﮔﻪر ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣـﻪﻣﺎن ﺑﻪﺳـﺘﻮوه‪،‬‬ ‫ﺋﻪودهم ﮐﺮ‪‬ﯽ ﺋﻪم ﮐﺎرهی ﻣﻦ دهﯾﮑﻪم‬ ‫ﺑﻪ دروﺳﺘﯽ ﺑﺪه ﺋﯿﺪی! ﺗﻪواوی ﺑﺎﺳﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﯾﺎﺳﺎی ﮐـﺎر دهﮔﻪڕﯾﺘـﻪوه‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗﻪ‪ :‬ﺋﻪو ﮐﺎﺗﻪی ﮐﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‬ ‫ﻟــﻪ ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﻪی دۆڕاﻧﺪﺑ‪‬ﺘــﯽ‬ ‫ﺋﯿﺘﺮ ﻟﻪ هﻪزارو ﯾﻪک ﻣﻪﺳﻪﻟﻪدا ﮐ‪‬وی‬ ‫دهﻧ‪‬ﻨﻪ ﺳﻪر‪ .‬هﻪﻣﻮو ﺑﺎﺳـﻪﮐﻪ ﻟﻪﺳـﻪر‬ ‫ﺋﻪوهﯾـﻪ ﮐــﻪ ﻟـﻪ ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﻪدا‬

‫ﻧﻪﯾــﺪۆڕ‪‬ﻨﯿﻦ‪ .‬ﺋﺎﺷــﮑﺮاو ﺳــﻪﻟﻤﺎوه ﮐــﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔـﻪر ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﻧــﻪﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﻟــﻪ ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﻪی ﮔﻮزهراﻧﯽ ﺧﯚی داﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎت‪،‬‬ ‫ﺋﻪودهم هﻪر ﺗﺎﮐ‪‬ﮑﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺧﯚی ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎر دهﺑﯿﻨ‪‬ـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯚ ﺑﻪڕﯾﻮهﺑﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﮔﻮزهراﻧﯽ ﺧـﯚیو ﺧﯿﺰاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻮ‪‬ﻦ‬ ‫هﻪر ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﻪﯾﺪا ﮐﻪ ﺑﻪم ﺟﯚره‬ ‫ﭘــﻪرشو ﺑ‪‬وﯾـــﺎن ﮐـــﺮدووه ڕاﺑﮑـــﺎتو‬ ‫هﻪوڵ ﺑﺪات وهری ﺑﮕﺮ‪‬ـﺖ‪ .‬ﻣـﻦ ﺋﻪﻣـﻪ‬ ‫هﻪرﮔﯿﺰ ڕهﺗﻨﺎﮐﻪﻣﻪوه‪ .‬ﺑﻪ‪‬م ده‪‬ﻢ ﮐﻪ‬ ‫دهﺑــ‪ ‬ﺑــﯚ ه‪‬ﻨﺎﻧــﻪدی هﻪلوﻣﻪرﺟﯿــﮏ‬ ‫ﺧـــﻪﺑﺎت ﺑﮑـــﻪﯾﻦ ﮐـــﻪ ﺋـــﻪم ﺣﺎ‪‬ﻪﺗـــﻪ‬ ‫دهﺳﺘﻪوﯾﻪﺧﻪی ﺋ‪‬ﻤﻪ ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﯾﺮ ﮐﻪ! ﺧـﯚی ﻟـ‪‬ﺮهدا ﻟـﻪ ﻣـﺎددهی‬ ‫‪ 34‬ﮐﺮ‪‬ــــــﯽ ﺑﻪﺳــــــﺘﯚﺗﻪوه ﺑــــــﻪ‬ ‫"ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــﺪاﻧﯽ ﮐــﺎر"‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﻪ ﻣﺎﻓــﯽ‬ ‫هﻪو‪‬ﺪان)ﺣﻖ اﻟـﺴﻌﯽ( ﻟـﻪوه دهﭼ‪‬ـﺖ‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑـــﺎر ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮏ ﻣﻨـــﻪﺗﯽ ﻟـــﻪ‬ ‫ﮔﻪردﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺋﺎ‪‬ﻧﺪﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑﺎﺳـﻪﮐﻪی‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ رووﻧﻪ‪ .‬ﺋﺎﻏﺎ ﮔﯿﺎن هﻪرﭼﯽ ﭘﺎرهو‬ ‫ﭘﻮل دهدهﯾﺖ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒـﻪر ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧـﯽ‬ ‫ﮐــــــﺎردا دهﯾــــــﺪهﯾﺖ‪ .‬ﻣﻨﻪﺗ‪‬ﮑــــــﺖ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرﻣﺎﻧﻪوه ﻧﯿﯿـﻪ‪ .‬واﺗـﻪ ﺋـﻪو )ﺣـﻖ‬ ‫اﻟــــﺴﻌﯽ(ه ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒــــﻪر ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧــــﯽ‬ ‫ﮐﺎرداﯾﻪ‪ ،‬دهی ﺑ‪‬ﺰهﺣﻤـﻪت ﻧـﺎوی ﺑﻨـ‪‬‬ ‫ﮐﺮێ‪ ،‬ﭘﺎرﭼﻪ‬

‫ﯾﻪﮐﺪهﮔﺮﻧﻪوه‪" .‬ﺋﻪﮔـﻪر ﭼﺎوﺗـﺎن ﻏﺎﻓـ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ــﺖ‪ ،‬دوژﻣﻨــﻪﮐﺎﻧﺘﺎن دهﺗــﺎن ﺧــﯚات"‪،‬‬ ‫ﭘﻪﯾﺎﻣﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺟﻮو ﺑـﻮوه ﮐـﻪ‬ ‫ﻟـــﻪ ﭘـــﺸﺘﯿﯿﻪوه ﺳـــﯿﻤﺎﮐﺎﻧﯽ ﺟـــﻮوی‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ڕاوهﺳﺘﺎوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﻧـــــﺎو ﻣﺎ‪‬ﻮ‪‬ﺮاﻧﯿﯿـــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋـــــﻪﻧﻔﺎلو‬ ‫هﻪ‪‬ﻪﺑﺠـــــــــــــﻪوه د‪‬ﻨـــــــــــــﻪدهرو‬ ‫ﺳﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﻪﺗ‪‬ﮑﯽ ﺗ‪‬ﮑﺸﮑﺎوی ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺧﯚﯾﺎﻧــﺪا هﻪ‪‬ــﺪهﮔﺮنو دهﺑﻨــﻪ‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿــــــــﻪﮐﯽ ﺑــــــــﻪ دﯾﺪ‪‬ﮑــــــــﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿــﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔﯚﺷــﮑﺮاوو ﻟــﻪ ﭘــﺎڵ‬ ‫دﯾــﺪی‪ ":‬ﮐــﻮوره ﺧــﯚ ﮐــﻮرد هﻪزاراﻧــﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﮑــﻮژراوهو ﺑــﺎ دووژﻣﻨــﺎﻧﯽ ﮐﻮردﯾــﺶ‬ ‫ه‪‬ﻨﺪهﯾﺎن ﻟـ‪ ‬ﺑﮑـﻮژرێ"‪ ،‬ﻟـﻪ ڕووداوی‬

‫ﺟــــﻪرﮔﺒ‪‬ی ﻏــــﻪززهدا‪ ،‬ﻟــــﻪ ﭘﺎ‪‬ــــﯽ‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﻪﮐﺎﻧﯽ دهو‪‬ـﻪﺗﯽ ﺋﯿـﺴﺮاﺋﯿﻠﻪوه‬ ‫ڕادهوهﺳــــــﺘﻦ‪ .‬ﺑــــــﻪ‪‬م ﺋــــــﻪوهﻣﺎن‬ ‫ﻟﻪﺑﯿﺮﻧـــﻪﭼ‪‬ﺖ هـــﻪﻣﻮو ڕاﭘﺮﺳـــﯿﻪﮐﯿﺶ‬ ‫و‪‬ﻨﻪﯾــــﻪﮐﯽ ﮔــــﺸﺘﯿﮕﯿﺮﻣﺎن ﻧﺎداﺗــــﻪ‬ ‫دهﺳــﺖو هﻪﻣﯿــﺸﻪ ﺳــﻨﻮور‪‬ﮑﯽ ﻟ‪‬ــ‪‬‬ ‫دهﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺘــــﻪوه ﮐــــﻪ ﻧــــﻪﺗﻮاﻧﺮ‪‬ﺖ وهک‬ ‫و‪‬ﻨﻪﯾــﻪﮐﯽ دروﺳــﺖ ﭼــﺎوی ﻟ‪‬ﺒﮑــﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ هﯿﭻ ﮔﻮوﻣـﺎﻧ‪‬ﮑﻢ ﻧﯿﯿـﻪ ﮐـﻪ ڕ‪‬ـﮋهی‬ ‫ﻧـــﺎوﺑﺮاوی ڕاﭘﺮﺳـــﯿﻪﮐﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ زۆری هﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮردزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫دهرهوهی و‪‬ﺗـــﻦ ﮐـــﻪ دهﺳـــﺘﯿﺎن ﺑـــﻪ‬ ‫ﺋﯿﻨﺘــــﻪرﻧ‪‬ﺖ ﺑﺎﺷــــﺘﺮدهﮔﺎتو ﻟــــﻪﭘﺎڵ‬ ‫هــــﻪﻣﻮو دهﺳــــﺘﮑﻪوﺗﻪ ﮔﺮﻧﮕﻪﮐﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﺧﯚرﺋــﺎوادا‪ ،‬وهک ﺟﻮوﺟﻪﻓﺎﺷﯿــﺴﺘ‪‬ﮑﯽ‬

‫ﺗﺎزه ﺑ‪‬ﯾﺎره ﭘـ‪‬ۆژهی ﻣﺎ‪‬ﻮ‪‬ﺮاﻧﯿﯿﻪﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺋﺎڕاﺳــﺘﻪی‬ ‫ﻣﯚد‪‬ﻠﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺋﯿـﺴﺮاﺋﯿﻠﺪا ﺑـﻪرن‪.‬‬ ‫ﺑــــﻪﻻم ﺑﻪڕاﺳــــﺘﯽ چ ﺗﺮاژﯾﺪﯾﺎﯾﻪﮐــــﯽ‬ ‫ﺳــﻪﯾﺮه ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ ﻏــﻪززهبو ﺗﻮوڕهﯾــﯽ‬ ‫ﻗﻮرﺑــــﺎﻧﯽ ﻟــــﻪ دواﯾــــﯽ ﮐﺎرهﺳــــﺎﺗﯽ‬ ‫هﻪ‪‬ﻪﺑﺠــﻪو ﺋﺎوﺷﻮﯾﺘــﺴﻪوه دهﺳــﺖ ﺑــﻪ‬ ‫ﻣﻠـــﯽ ﯾﻪﮐﺪادهﮐـــﻪن ﺑـــﯚ ﺧﻮ‪‬ﻘﺎﻧﺪﻧـــﯽ‬ ‫هـــــﻪﻣﺎن ﭼـــــﺎرهﻧﻮوس ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒـــــﻪر‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﻏﻪززهدا‪ .‬ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧ‪‬ـﮏ‬ ‫ﮐﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﺑﻪ ڕووﺗﯽ ﻟـﻪ ﺗﻪرﻣـﻪﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﺑ‪‬واﻧﺮ‪‬ــﺖ ﻟــﻪ ﻏــﻪززهو ﺋﺎوﺷــﻮﯾﺘﺲو‬ ‫هﻪ‪‬ﻪﺑﺠـــــــــــﻪدا‪ ،‬ﺑﺮﯾﻨـــــــــــﻪﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪﯾﻪﮐـــــــــــﺪهﭼ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺗﻪﻧﺎﻧـــــــــــﻪت‬ ‫دووژﻣﻨﻪﮐﺎﻧﯿﺸﯿﺎن‪20090120 .‬‬


‫‪6‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫‪@ a‡äaŠbÙŽî‹Ø@ôäbîˆ@ôäbØóïnaŠ@öpóàíÙy@ñbÉî‡ï÷@çaíŽïä@óÜ@çbn†ŠíØ@óÜ@ðîŠbÙŽïi‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎده ﮐﺮدﻧﯽ وهﺳﺘﺎ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫وهزﯾـــﺮی ﮐـــﺎرو ﮐﺎروﺑـــﺎری هﻪر‪‬ﻤـــﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳــــــﺘﺎن ﻟ‪ ‬ﭼﺎوﭘ‪‬ﮑ‪‬وﺗﻨ‪‬ﮑــــــﻰ‬ ‫ڕۆژﻧـــﺎﻣ‪‬ى ) ه‪‬وﻟـــ‪‬ﺮ (ى ژﻣـــﺎر )‬ ‫‪ (449‬ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬رواری ‪15/1/2009‬‬ ‫ڕاﯾﮕ‪‬ﯾﺎﻧﺪ ﮐ‪ ‬ﺋﺎﻣـﺎری ﺑ‪‬ﮑـﺎری ﻟ‪ ‬ه‪‬ر‬ ‫ﺳ‪ ‬ﺷﺎرەﮐ‪‬ى ﮐﻮردﺳﺘﺎن )‪( 12%‬‬ ‫ﯾ‪ ‬هﻪروا دە‪ ‬ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ه‪‬ﻟﯽ ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﯚ‬ ‫) ‪ ( 448‬ﮐ‪‬س دۆزﯾــــــــﻮەﺗ‪‬وەو‬ ‫ﺗ‪‬ﻧﮫﺎ ‪ 68‬ﮐ‪‬س ﭼﻮﻧ‪‬ﺗ‪ ‬ﺳ‪‬رﮐﺎر ﺑـﯚ‬ ‫ﺋ‪‬م ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳﺘ‪ ‬ﭼﻮﯾﻨ‪ ‬ﻧﺎو ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧ‪‬وە‬ ‫ﺗــﺎ ﺑــﺰاﻧﯿﻦ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪم‬ ‫ﻟ‪‬ﺪواﻧﺎﻧـــﻪی وهزﯾـــﺮ ڕاﯾـــﺎن ﭼﯿﯿـــﻪو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺧﯚﯾﺎن ﭼﯚن ﻟـﻪ واﻗﯿﻌﯿ‪‬ﺗـﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــــﺎرﯾﯽ ﺋ‪‬ﻣــــ‪‬ۆ ﻟــــﻪ ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن‬ ‫دهڕواﻧﻦ‪.‬‬ ‫ﺳــ‪‬رەﺗﺎ ﻟ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﻰ ﺑﯿﻨﺎﺳــﺎزﯾﯿ‪‬وە‬ ‫دەﺳــﺘﻤﺎن ﭘــ‪ ‬ﮐــﺮد‪ .‬وەﺳــﺘﺎ )دﻻوەر‬ ‫ﻣ‪‬ﺣﻤﻮد ( ﮐﻪ ﻟـﻪ ﻣﻪﯾـﺪاﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران‬ ‫ﺑﯚﻣﺎن دهدوا ووﺗﻰ "ﺋ‪‬وەى ﺗﯚ ﻟـ‪‬ﺮەدا‬ ‫دەﯾﺒﯿــﻨﻰ ه‪‬ﻣــﻮوى ﺑ‪‬ﮑــﺎرە ه‪‬ر ﯾ‪‬ک‬ ‫ﭼ‪‬ﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓ ﺑ‪‬ﮑـﺎرە ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﮐﺎر‪‬ﮑﯿـﺶ‬ ‫دەﺳﺖ ﺑﮑ‪‬و‪‬ﺖ ﺑ‪ ‬ﻋ‪‬داﻟ‪‬ت ﻧﯿﯿ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﭘ‪‬ـــــــﻢ واﯾ‪ ‬ﺑ‪‬ﮑـــــــﺎری زۆر ﻟ‪‬وەش‬ ‫ﻓﺮاواﻧــﺘﺮه ﮐ‪ ‬ﺗ‪‬ﻧﮫــﺎ ﺑــﻮاری ﮐــﺎرەﮐ‪‬ی‬ ‫ﺋ‪‬ـــﻤ‪‬ی ﮔـــﺮﺗﺒ‪‬ﺘ‪‬وە ﺑ‪‬ﮑـــﻮ ﺳـــﺎﯾ‪‬ق‬ ‫ﺗ‪‬ﮐـــﺴﯽو ﺗ‪‬ﻧـــﺎﻧ‪‬ت دوﮐﺎﻧﺪاراﻧﯿـــﺸﯽ‬ ‫ﮔﺮﺗﯚﺗ‪‬وە‪".‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺗــﺮ ﺑ‪‬ﻧــﺎوی ) ﺳــ‪‬روەر‬ ‫ﻣــﺤ‪‬ﻣ‪‬د ( ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪو ﻗــﺴﺎﻧﻪی‬ ‫وەزﯾـــﺮ ﮐـــﻪ ﮔـــﻮاﯾ‪ 12% ‬ﺑ‪‬ﮑـــﺎرە‬ ‫ده‪‬ـــ‪ :‬ه‪‬ر ﮐ‪‬ﺳـــ‪‬ﮏ ڕاﮔـــﻮزەر ﺑ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﯿــــﺎنو ﺋ‪‬ــــﻮاران ﺑــــﻪم ﻧــــﺎوهدا‬ ‫ﺗ‪‬ﭙ‪‬ڕێو ﺳ‪‬رﻧﺠﯽ ﻣ‪‬ﯾﺪاﻧﻰ ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی‬ ‫ﺑــﺪات‪ ،‬ﺑــﯚى ڕوون دەﺑ‪‬ــﺘ‪‬وە ڕ‪‬ــﮋەی‬ ‫ﻟ‪‬ﺷــﮑﺮی ﺑ‪‬ﮑــﺎرى ﻟ‪ ‬چ ﺋﺎﺳــﺘ‪‬ﮑﺪاﯾ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﻣﻦ ﺑﻤﻪو‪‬ﺖ ڕ‪‬ﮋەﯾ‪‬ﮐﻰ دروﺳـﺖ‬ ‫ﺑﺨﻪﻣ‪‬ﻨﻢ‪ ،‬دەﺗـﻮاﻧﻢ ﺑ‪‬ـﻢ ‪ 40%‬ﺑـﯚ‬ ‫‪ 50%‬ﯾ‪ .‬ﻣـــﻦ وەﮐـــﻮ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ـــﮏ‬ ‫دەﺑﯿﻨـــــــﻢ ﻟ‪ ‬چ ﭘﻠ‪‬ﯾ‪‬ﮐـــــــﻰ ﺑ‪‬رزدا‬ ‫ﮔﯿﺮﺳــــﺎوەﺗ‪‬وە‪ ،‬ﭼــــﻮار ﻗــــﺎﺗﻰ ﺋ‪‬و‬ ‫ڕ‪‬ﮋەﯾ‪‬ﯾ‪ ‬ﮐ‪ ‬ڕاﮔ‪‬ﯾ‪‬ﻧﺪراوە‪ .‬ﻣﻦ ڕەﻧﮕ‪‬‬ ‫ﺑﯚ ﺧـﯚم ﻟ‪ ‬ه‪‬ﻓﺘ‪‬ﯾ‪‬ﮐـﺪا ڕۆژ‪‬ـﮏ ﯾـﺎن‬

‫دوو ڕۆژ ﮐــــﺎرم دەﺳــــﺖ ﺑــــﮑ‪‬وێ‪،‬‬ ‫ﻧﺎوەﻧــﺪەﮐﺎﻧﻰ ﺗــﺮﯾﺶ ه‪‬ﻣــﺎن ﭘ‪‬ﺗــﺎی‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــــﺎرﯾﯽ ﺑ‪‬وﺑــــﯚﺗ‪‬وەو ﮔ‪‬ﯾــــﺸﺘﯚﺗ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬وەى دەرﭼﻮاﻧــــــــــﻰ ﮐﯚﻟــــــــــﯿﮋو‬ ‫ﭘ‪‬ﯾﻤﺎﻧﮕﺎﮐﺎنو ﺧﺎوەن ﺑ‪‬واﻧـﺎﻣ‪‬ى ﺑ‪‬رز‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــﺎرن‪ .‬ه‪‬روەهــﺎ ژﻧــﺎﻧﯿﺶ ﺑ‪‬ﮑــﺎرن‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﺗـــــﺎﯾﺒ‪‬ت ﻧﯿـــــﯿ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﮐ‪‬رﺗـــــﻰ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی ﯾﺎن ﺧ‪‬ﮑﻰ ﺑ‪ ‬ﺷ‪‬هﺎدە ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ‪ ،‬ﻟ‪‬واﻧ‪‬ﯾ‪ ‬ﺋ‪‬م ﺣـﺴﺎﺑ‪ ‬ﺑـﯚ ﺋ‪‬وە‬ ‫ﮐﺮاﺑ‪‬ﺖ ﮐ‪ ‬دﻋﺎﯾ‪ ‬ﺑـﯚ ﺧﯚﯾـﺎن ﺑـﮑ‪‬نو‬ ‫ﺑ‪‬ــﻦ ﻟ‪ ‬ژ‪‬ــﺮ ﺳــﺎﯾ‪‬ى ﺋ‪‬ــﻤ‪‬دا ڕ‪‬ــﮋەى‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــﺎرى ﻟ‪ ‬ﺧــﻮارەو ﺋﺎﺳــﺘﻰ ﺑﮋ‪‬ــﻮی‬ ‫ﺧ‪‬ﮏ ﺑﺎﺷ‪ .‬ﻣـﻦ دە‪‬ـﻢ ه‪‬ﻣـﻮو ﺋ‪‬و‬ ‫ﺋﯿـــــﺪﯾﻌﺎﯾﺎﻧ‪ ‬دوورە ﻟ‪ ‬ڕاﺳـــــﺘﯿﯿ‪‬وەو‬ ‫ﺑ‪‬هﯿﭻ ﺷ‪‬ﻮەﯾ‪‬ک ڕاﺳﺖ ﻧـﯿ‪ ،‬هـﻪﻣﻮو‬ ‫ڕۆژ‪‬ﮏ ﺧ‪‬ﮑﯽ ﺗﺎزە ﭘ‪‬ﯾﻮەﺳﺖ دەﺑـﻦ‬ ‫ﺑ‪ ‬ﻟ‪‬ﺷـــﮑﺮی ﺑ‪‬ﮑـــﺎراﻧ‪‬وەو ﻗ‪‬ﺑـــﺎرەى‬ ‫ﮔ‪‬ورەﺗــﺮ دەﮐ‪‬ن‪ .‬هﯿــﭻ ﺧ‪‬ﺑ‪‬ر‪‬ــﮏ ﻟ‪‬‬ ‫ﺗ‪‬ﻋﯿﻨﺎت ﻧﯿﯿ‪‬و ﺧ‪‬ـﮏ زۆر ﻧـﺎڕازﯾﯿ‪،‬‬ ‫ﭼ‪‬رﺧﻰ ﮐﺎرﮔ‪‬ﮐـﺎن ﻟ‪‬ﮐـﺎر ﮐ‪‬ووﺗـﻮنو‬ ‫ﺧﺎﻣﯚﺷــﻦو ﺑ‪‬هﯿــﭻ ﺷــ‪‬ﻮەﯾ‪‬ک ﭼــﺎک‬ ‫ﻧ‪‬ﮐــــﺮاوﻧ‪‬ﺗ‪‬وە‪ .‬ﻧ‪ ‬ﮐــــﺎرﮔ‪‬ى ﻧــــﻮێ‬ ‫درووﺳـــــﺖ دەﮐﺮ‪‬ـــــﺖو ﻧ‪ ‬ﺑﯿـــــﻤ‪‬ی‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــﺎرﯾﺶ ﻟ‪‬ﮔــﯚڕ‪‬ﯿ‪‬و ﺑ‪‬ﮑــﺎران هﯿــﭻ‬ ‫ﺳـــ‪‬رﭼﺎوەﯾ‪‬ﮐﻰ ﺑﮋ‪‬ـــﻮ ﺷـــﮏ ﻧـــﺎﺑ‪‬ن‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧ‪‬ى ﺧﯚم ﮐ‪ ‬ﺧ‪‬ﺰاﻧﺪارمو ﺋ‪‬وەش‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﯽ ﮐﺎرﻣ‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺗـــﺮ ﺑ‪‬ﻧـــﺎوی )ﻋـــﯿﺰەت‬ ‫ﻣﺤ‪‬ﻣ‪‬د ﺋ‪‬ﻣﯿـﻦ ( ﮐ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری ﻟ‪‬ﺑـﻎ‬ ‫ﭼﯿﯿ‪ ‬ووﺗـﻰ‪ :‬ﺋ‪‬وە ﺋ‪‬ﺳـ‪‬و ﺋ‪‬ﺳﺎﺳـﻰ‬ ‫ﻧﯿﯿ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺋ‪‬واﻧﻪ ڕاﺳـﺖ دەﮐـﻪن ﺑـﺎ‬ ‫ﮔ‪‬ﺷﺘ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ﻧﺎو ﺧ‪‬ﮑـﺪا ﺑﮑـﻪن ﺗـﺎ ﻟ‪‬‬ ‫ﻧﺰﯾﮑ‪‬وە ﺑﯚﯾـﺎن ﺋﺎﺷـﮑﺮا ﺑ‪‬ـﺖ ﺧ‪‬ـﮏ‬ ‫ﭼﻪﻧــﺪه ﺑ‪‬ﮑــﺎرە‪ .‬ﺑــﺰاﻧﻦ ﺧ‪‬ــﮏ ﺗــﺎ چ‬ ‫ڕاددهﯾــــﻪک ه‪‬ژارە‪ .‬ﺑــــﺎ ﺑﭙﺮﺳــــ‪‬و‬ ‫ڕاﭘﺮﺳﯽ ﻟ‪‬ﻧﺎو ﺧ‪‬ﮑﺪا ﺋ‪‬ﻧﺠﺎم ﺑـﺪرێ‪.‬‬ ‫ڕ‪‬ــﮋەى ﺑ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽ ﮐــﺎرﯾﮕ‪‬رﯾﻰ ﻟ‪‬ﺳــ‪‬ر‬ ‫دوﮐﺎﻧــﺪارو ﻓﺮۆﺷــﯿﺎرهﮐﺎﻧﯿﺶ دروﺳــﺖ‬ ‫ﮐـــــﺮدووەو هﯿﭽـــــﻰ وا ﻧﺎﻓﺮۆﺷـــــﻦ‪.‬‬ ‫ﺳـــــ‪‬رەڕای ﺋ‪‬وەى دەﺑـــــ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ـــــﯽ‬ ‫دوﮐﺎﻧﯿﺶ ﺑﺪهن‪.‬‬ ‫هﺎوﭘــﺸﺘﯿﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽ‪ :‬وەﺳــﺘﺎ ﮔﯿــﺎن‬

‫ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧـــــــﺪى ﺑ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــــــﻰ‬ ‫هﺎﺗﻮوەوە ه‪‬ﯾ‪‬؟ ﻣﻪﺑﻪﺳـﺘﻤﺎن ﺋﻪوهﯾـﻪ‬ ‫ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ هـــﯚی هـــﺎﺗﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر ﻟـــﻪ‬ ‫دهرهوهی ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎﻧﻪوه ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾـــــﯽ‬ ‫هﻪﯾﻪ؟‬ ‫وەﺳــﺘﺎ ﻋــﯿﺰەت‪ :‬ﻧــﺎ هﯿــﭻ ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧــﺪی‬

‫ﺳ‪‬رﻧﺞ وڕای ﺧﯚی دهرﺑ‪‬ی‪:‬‬ ‫ﺋ‪‬و ڕ‪‬ﮋەﯾ‪ ‬دﯾـﺎرە ﺗـﻪﻧﮫﺎ ﺋ‪‬و ﺧ‪‬ـﮑ‪‬‬ ‫ﺗــ‪‬ﺮو ﭘــ‪‬ەی دەورى ﺧﯚﯾــﺎﻧ‪ ‬ﮐ‪ ‬زۆر‬ ‫ﺑﺎش دەژﯾـﻦ‪ .‬ﺑﺎﺷـ‪ ‬ﻣـﻦ ڕووی ﻟ‪‬ﯿـﺎن‬ ‫دهﭘﺮﺳــــﻢ‪ ،‬ﮔ‪‬ڕان ﺑ‪‬ﻧــــﺎو ﺧ‪‬ﮑــــﺪا‬ ‫ﻧﺎوﻧﻮوﺳــــﻰ ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾــــﺎن ﮐــــﺮدوو ﮐ‪‬‬

‫ﻟ‪‬ﺋ‪‬ﺳﺘﯚﻣ‪ ‬ﺑﺎ وەزﯾﺮ ﺑ‪‬ﺘ‪ ‬ﺷﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮐ‪‬ی‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺰاﻧﻢ ﭼﻰ ﻟ‪ ‬د‪‬ﺖ!!‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮑﻰ ﺗـﺮ ﻟ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﻰ ﺑﯿﻨﺎﺳـﺎزى‬ ‫ﺑ‪ ‬ﻧـــﺎوى )ﻣـــﺴﺘ‪‬ﻓﺎ ﺷـــﺮﯾﻒ ( ﺋـــﺎوا‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾﻰ ﻗـﺴ‪‬ى ﮐـﺮد‪ :‬ه‪‬ﻣـﻮو‬ ‫ﺟـــﺎرێ ﻟ‪ ‬ڕۆژﻧـــﺎﻣ‪‬و ﺗ‪‬ﻟ‪‬ﻓﺰﯾﻮﻧ‪‬ﮐـــﺎن‬

‫ﺑ‪‬واﻧ‪‬وە ﻧﯿــــﯿ‪ .‬ﺣﮑــــﻮﻣ‪‬ت ﺧــــﯚی‬ ‫دەرﻓ‪‬ﺗــﯽ ﮐــﺎر ﺑــﯚ ﺑ‪‬ﮑــﺎراﻧﻰ ﺋﺎﻣــﺎدە‬ ‫ﺑ‪‬ﮐـــﺎر ﻧﺎڕەﺧـــﺴ‪‬ﻨ‪ .‬ﺑ‪‬رژەوەﻧـــﺪى‬ ‫ﺣﮑــﻮﻣ‪‬ت ﻟ‪‬وەداﯾ‪ ‬ﺧ‪‬ﮑــﻰ ﺑﺮﺳــﻰو‬ ‫داﻣﺎو ﺑ‪‬ﺖو ﮐﯚﯾﻠ‪ ‬ﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ـﺰ )ﻣ‪‬ﻻ‬ ‫ﺑ‪‬ﺧﺘﯿـــﺎر ( دە‪‬ـــﺖ )‪400‬ﻣﻠﯿـــﺎر (‬ ‫دﯾﻨﺎری ﻋﯿﺮاﻗﯿﻤﺎن ﺑﯚ ﺷﺎری ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧــﻪرج ﮐــﺮدووە‪ ،‬ﻟ‪‬و ﺑــ‪‬ە ﭘــﺎرەﯾ‪) ‬‬ ‫‪ ( 400‬دﯾﻨﺎرى ﺑﯚ ﻣﻦ ﻧ‪‬ﺑﻮوە‪.‬‬ ‫ه‪‬روەهــﺎ وەﺳــﺘﺎﯾ‪‬ﮐﻰ ﺗــﺮ ﺑ‪ ‬ﻧــﺎوى‬ ‫)ﻋﻮﺳـــــﻤﺎن ﺣـــــﺴ‪‬ﻦ ( وەﺳـــــﺘﺎی‬ ‫دﯾﻮارﻣــﺎن دواﻧــﺪو ﻟ‪‬وﺑــﺎرەﯾ‪‬وە ﺋــﺎوا‬

‫ﻧﺎزاﻧﻢ‪...‬ﭘ‪‬ـﻢ واﯾـﻪ )‪25‬ه‪‬زار( ﮐ‪‬س‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ دەﺑﻮﯾﻦ‪ .‬ﺋ‪‬م ﻓﯚرﻣﺎﻧ‪‬ﯾﺎن ﭘ‪ ‬ﭘ‪‬‬ ‫ﮐــﺮدﯾﻨ‪‬وە وﺑﺮدﯾــﺎنو ﻧ‪‬هــﺎﺗﻨ‪‬وە‪ .‬ﻧ‪‬‬ ‫ه‪‬وﯾ‪‬ﯾﺎن ﺑﯚ ﮐـﺮدﯾﻦ‪ ،‬ﺋ‪‬و ﭘـﺎرەﯾ‪ ‬ﺑـﯚ‬ ‫ﮐﻮێ ﭼـﻮو؟ ﻣـﻦ ﮐـﻮڕم ه‪‬ﯾ‪ ‬دەﯾ‪‬وێ‬ ‫ﮐﺎر‪‬ـــﮏ ﺋ‪‬ﻧﺠـــﺎم ﺑـــﺪاتو هﺎوﮐﺎﺗﯿـــﺶ‬ ‫ﺑـــــﭽ‪‬ﺘ‪ ‬ﻣ‪‬ﮐـــــﺘ‪‬ب ﺑ‪‬م ﺑ‪‬داﺧ‪‬وە‬ ‫ﮐــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺑ‪‬ﻧــﺴﯿﺐ ﻧﺎﺑ‪‬ــﺖ‪ .‬ﻣــﻦ ﺑ‪‬م‬ ‫ﺑ‪‬ﮑـــﺎرﯾﯿ‪‬ى ﺧـــﯚم دەﺑـــ‪ ‬هﺎوﮐـــﺎری‬ ‫ﺑـــﮑ‪‬مو ﻣ‪‬ﺳـــﺮەﻓﯽ ﺑﮑ‪‬ـــﺸﻢ‪ ،‬ﭼـــﯚﺗ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬ﮐﺘ‪‬ﺑﯽ ﺷـ‪‬وو ﺑـﯚی ﺗ‪‬واو ﻧﺎﮐﺮ‪‬ـﺖ‪.‬‬ ‫)‪ (10‬ﮐ‪‬س ﺑ‪‬ﺧ‪‬ﻮﮐﺮدﻧﯿــــــــــــــﺎن‬

‫دەﺑﯿﺴﺘﯿﻦو دەﺑﯿﻨﯿﻦ دﯾﻌﺎﯾ‪ ‬ﺑﯚ ﮐ‪‬ﻣـﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــﺎرى دەﮐــﺮێ‪ ،‬ﺑــﺎس ﻟ‪‬وە دەﮐــﺮێ‬ ‫ﮐ‪ ‬ﻟ‪ %12 ‬ﺑ‪‬ﮑـــــﺎرﯾﻰ ه‪‬ﺑـــــﻮوە‬ ‫ﻟ‪‬ﺳﺎ‪‬ﻰ ﭘﺎردا‪ ،‬ﺑ‪‬م ﺧ‪‬ﮏ ﺋﺎﮔـﺎدارە‬ ‫ﻟ‪‬وەو ﺋ‪‬ﺑﯿﻨ‪ ‬ﮐﻪ ﺋ‪‬و ﻗﯿﺎﺳـ‪‬ى ﺋ‪‬وان‬ ‫دەﯾﻠ‪‬ﻦ ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﮐﺎرﯾﺶ ﻧ‪‬ﺑﻮو ﺑـ‪ .‬ﺑـﯚ‬ ‫ﺋ‪‬ﻣ‪‬ش ﺑ‪ ‬ﻧﻤـــــﻮوﻧ‪ ‬ﻣـــــﻦ وەﮐـــــﻮ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺑﯿﻨﺎﺳـــﺎزى ﺳـــ‪ ‬ﻣﺎﻧـــﮓ‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﯾ‪‬ک ﺋﯿﺸﻢ ﻧ‪‬ﺑـﻮوە‪ .‬ﺋﯿـﺸ‪‬ﮐﺎن‬ ‫ﭼﯿﯿ‪ ‬ﺑ‪‬ﻧﺎو ﺋ‪‬ﻦ ﺋ‪‬م ه‪‬ﻣﻮو ﺋﯿـﺶو‬ ‫ﮐـــﺎراﻧ‪ ‬دەﮐ‪‬ﯾـــﻨ‪‬وە‪ ،‬ﺑ‪‬داﺧ‪‬وە ﺑ‪‬ـــﻦ‬ ‫ﺳــ‪‬رژﻣ‪‬ﺮﯾ‪‬ک ﺑــﮑ‪‬ن ﻟ‪‬م ﺷــﺎرەدا‪ .‬ﺑ‪‬‬

‫هﻪوا‪‬ﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎنو ﻋﯿﺮاق‬

‫ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎﻧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــــــــﺎرﻟ‪‬ﺑ‪‬ﻟ‪‬دروزدەﮐ‪‬وﻧ‪ ‬ﺑ‪‬ر‬ ‫ﭘ‪‬ﻻﻣﺎرى ﺗﯿﺮۆرﺳﺘﺎن‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﮐﺎن‬ ‫ڕۆژاﻧ‪ ‬ﺋﺎﻓﺮاﺗـﺎﻧﻰ ﺑ‪‬ﻟ‪‬دروز ﺑــﯚ ﺑﮋ‪‬ــﻮى‬ ‫ژﯾﺎﻧﯿــﺎن دەﭼــﻨ‪ ‬ﺑ‪‬ر ﮐــﺎرى ﺳــ‪‬ﺧﺖ‬ ‫وﺗــــﺎﻗ‪‬ت ﭘــــﺮوﮐ‪‬ﻦ ﺑ‪‬م ﺳــــ‪‬رﺑﺎرى‬ ‫ﺋ‪‬وژﯾﺎﻧ‪ ‬ﺳ‪‬ﺧﺘ‪ ‬ﻣ‪‬ﺗﺮﺳﻰ ﮐﻮﺷـﺘﻨﯿﺎن‬ ‫ه‪‬ﯾ‪ ‬ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن ﺗﯿﺮۆرﯾــﺴﺘﺎﻧ‪‬وە ﺑ‪‬ﻧــﺎوى‬ ‫ﺷـــ‪‬رەف ﭘـــﺎر‪‬ﺰى ﯾ‪‬وە ‪.‬ﻟ‪‬ﮐﺎﺗ‪‬ﮑـــﺪا‬ ‫ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎﻧ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻰ ‪1-24‬‬ ‫دەرﭼﻮﻧ‪‬ﺳـــــ‪‬رﮐﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن دەﺳـــــﺖ‬ ‫در‪‬ﮋﯾـــــﺎن ﻟ‪‬ﮑـــــﺮاوە ژﻣﺎرەﯾـــــﺎن ‪7‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــــﺎرﺑﻮو ﭼﻮارﯾــــــﺎن ﺋــــــﺎﻓﺮەت‬ ‫ﺑﻮو‪.‬ﮔﯿﺎﻧﯿـﺎن ﻟ‪‬دەﺳـﺖ دا‪ .‬ﺑ‪‬رﭘﺮﺳـﻰ‬ ‫ﭘﯚﻟﯿـــــﺴﻰ دﯾـــــﺎﻟ‪ ‬ﺳـــــ‪‬ﺑﺎرەت ﺑ‪‬م‬ ‫ﻣ‪‬ﺳــــ‪‬ﻟ‪‬ﯾ‪ 20 ‬ﮔﻮﻣــــﺎن ﻟ‪‬ﮑــــﺮاوى‬ ‫دەﺳﺘﮕﯿﺮﮐﺮدووە‪.‬‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی ﺑـﻪﻧﺎوی ﺳـﺎﻣﺎن‬ ‫ﻣـــﻪﺣﻤﻮد ﮐـــﻪ وهﺳـــﺘﺎی ﻟﻪﺑﻐـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫ﮔﻪڕهﮐﯽ ڕاﭘﻪڕﯾﻦ ﻟﻪ ﺷـﺎری ﺳـﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟــﻪ ‪ 2009-2-1‬ﻟــﻪ ﮐــﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧــﺪا‬ ‫ﺑﺮﯾﻨــــﺪار دهﺑ‪‬ــــﺖو ﻟــــﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــــﺪا‬ ‫دهﺑﻮر‪‬ﺘــﻪوهو ڕهواﻧــﻪی ﻧﻪﺧﯚﺷــﺨﺎﻧﻪ‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ــﺖو ﭼﺎرهﺳــﻪری ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﯽ ﺑــﯚ‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫ﺧﻮ‪‬ﻨـــــﺪﮐﺎراﻧﯽ ڕاﻧﯿـــــﻪ ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗـــــﯽ‬ ‫دهردهﺑ‪‬ن‬ ‫هﺎک‪ ،‬ڕاﻧﯿﻪ‬ ‫روژى ‪ 45 11/1/2009‬ﺧﻮﯾﻨﺪﮐﺎراﻧــﯽ‬ ‫دەرﭼـــــﻮوى ﺑ‪‬ﺷـــــ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﻣـــــﯿﮋوو‪،‬‬ ‫ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿـﺎ و ﻓ‪‬ﻟـﺴﻪﻓ‪ ،‬ﮐ‪ ‬ﻧﺎوﯾـﺎن ﻟ‪‬‬ ‫وەزارەﺗﻰ ﺧﻮﯾﻨـﺪﻧﻰ ﺑـﺎ‪ ‬ﮔ‪‬ڕاوەﺗ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬م ڕاﮔــــﺮى ﮐﯚﻟﯿﮋەﮐــــﺎن ڕﯾﮕــــﺮی‬ ‫ﻟ‪‬ﺑ‪‬ردەم در‪‬ــــﮋەدان ﺑ‪ ‬ﺧﻮﯾﻨــــﺪﻧﯿﺎن‬ ‫دادەﻧ‪ .‬ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳﺘﻰ ﭼﺎرەﺳ‪‬رﮐﺮدﻧﻰ‬ ‫ﻟــــﻪ ﮔــــﻪڕهﮐﯽ ڕاﭘــــﻪڕﯾﻦ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ــــﮏ ﮐﯿـــﺸ‪‬ﮐ‪‬ﯾﺎن‪ ،‬ﻟ‪‬ﺑ‪‬ردەم ﻗﺎﯾﻤﻘﺎﻣ‪‬ﺘـــﻰ‬ ‫ﺑﺮﯾﻨﺪار ﺑﻮو‬ ‫ﻗ‪‬زای راﻧﯿ‪ ،‬ﮐﻮﺑﻮوﻧ‪‬وە‪.‬‬ ‫هﺎک‪ ،‬ڕاﭘﻪڕﯾﻦ‪ ،‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــــــﮏ ﻟ‪ ‬ﺧﻮ‪‬ﻨـــــــﺪﮐﺎرەﮐﺎن ﮐ‪‬‬

‫ﻧ‪‬ﯾﻮﯾـــﺴﺖ ﻧـــﺎوى ﺑ‪‬وﺑﮑـــﺮﯾﺘ‪‬وە‪ ،‬ﺑ‪‬‬ ‫هﺎوﭘــﺸﺘﯿﯽ ﮐﺮﯾﮑــﺎرﯾﯽ ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧــﺪ‪ ،‬ﮐ‪‬‬ ‫وە‪‬ﻣﻰ ﺗ‪‬واوﻣﺎن وەرﻧ‪‬ﮔﺮﺗﻮوە‪.‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧﺪ ﺑ‪ ‬ﮐ‪‬ـﺸ‪‬ﮐ‪‬ﯾﺎﻧ‪‬وە دﮐﺘـﻮر‬ ‫ﺧـــﺪر ﻣ‪‬ﻋـــﺴﻮم ﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧﺪﯾﯿ‪‬ﮐـــﻰ‬ ‫ﺗ‪‬ﻟ‪‬ﻓﻮﻧﯿــﺪاﺑ‪ ‬ﻗﺎﯾﻤﻘــﺎﻣﻰ راﮔ‪‬ﯾﺎﻧــﺪ"ﺋ‪‬و‬ ‫ﺧﻮﯾﻨــــــﺪﮐﺎراﻧ‪ ‬ﺋ‪‬ﻣــــــﺴﺎل ﻣﺎﻓــــــﻰ‬ ‫ﺧﻮﯾﻨﺪﻧﯿﺎن ﻧﯿﯿ‪ ،‬ﭼـﻮﻧﮑ‪ ‬ﻧﺎوەﮐﺎﻧﯿـﺎن‬ ‫درەﻧﮓ ﮔ‪‬راوەﺗ‪‬وە!‪".‬‬ ‫ﺋ‪‬و ﺧﻮﯾﻨﺪﮐﺎرە ﻟ‪‬در‪‬ﮋەى ﻗـﺴ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺪا‬ ‫ووﺗﻰ‪ :‬ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗ‪‬ﮏ ﻧ‪‬ﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﮐﻮرﺳـﯽ‬ ‫ﺧﻮﯾﻨـــﺪن داﺑﯿـــﻦ ﺑﮑـــﺎت‪ ،‬وا ﭼـــﺎﮐ‪‬‬ ‫دەرﮔﺎى ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن داﺑﺨﺎت‪.‬ﺗـﺎ ﺋﯿـﻤ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫ﭼﺎوەرواﻧﯿﺪا ﻧ‪‬ﺑﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﭼ‪‬ــﺸﺘﺨﺎﻧﻪﯾﻪآﯽ ﺷــﺎری هــﻪوﻟ‪‬ﺮ‪،‬‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎر‪‬ــﻚ آﻪوﺗــﻪ ﻧ‪‬ــﻮ ﻣﻪﻧﺠﻪ‪‬ﻜــﯽ‬ ‫ﮔﻪورهی رۆﻧﯽ ﻗﺮﭼﺎو‬ ‫ﭘﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ﺮ‪ ،‬هﻪو‪‬ﯿﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ هﻪوا‪‬ﮑﯽ ﺋﺎژاﻧـﺴﯽ ﭘﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ـﺮ‬ ‫ﻟــﻪ "ﭼ‪‬ــﺸﺘﺨﺎﻧﻪی ڕ‪‬ﺒــﻮار" ﻟــﻪ ﺷــﺎری‬ ‫هــــــﻪو‪‬ﺮ‪ ،‬ﻟــــــﻪ ﻧﺎآــــــﺎودا ﻏــــــﺎز‬ ‫ﮐ‪‬ﭙﻪی آـﺮدووه‪ .‬ﺑـﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳـﺘﯽ ﺧـﯚ‬

‫رزﮔﺎرآﺮدن ﻟﻪ رووداوهآـﻪ‪ ،‬آﺮ‪‬ﻜﺎر‪‬ـﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎوی "هﻪ‪‬ﻤﻪت ﯾﺎﺳـﯿﻦ" ﺗﻪﻣـﻪن )‬ ‫‪19‬ﺳــﺎڵ(‪ ،‬ﻟــﻪ ژووری ﭼ‪‬ــﺸﺘﺨﺎﻧﻪآﻪ‬ ‫ﺑــــﻪرهو دهرهوه ڕاﯾﻜــــﺮدووه‪ ،‬ﺑــــﻪ‪‬م‬ ‫ﻟــــﻪآﺎﺗﯽ ڕاآﺮدﻧــــﺪا آﻪوﺗﯚﺗــــﻪ ﻧ‪‬ــــﻮ‬ ‫ﻣﻪﻧﺠﻪ‪‬ﻜﯽ ﮔﻪورهی ڕۆﻧـﯽ ﻗﺮﭼـﺎو ‪،‬‬ ‫ﺑﯚﯾﻪ ﺑﻪﺷـ‪‬ﻚ ﻟﻪﺟﻪﺳـﺘﻪی ﺳـﻮوﺗﺎوه‪.‬‬ ‫ﺑـــــﻪ ﭘـــــ‪‬ﯽ راﭘﯚرﺗـــــﯽ ﭘﺰﯾـــــﺸﻜﯽ‬ ‫ﭼﺎرهﺳــــﻪرآﻪر‪ ،‬ﻟــــﻪ ﻧﻪﺧﯚﺷــــﺨﺎﻧﻪی‬ ‫ﺋﯿﻤﺮﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺋﻪو آﺮ‪‬ﻜـﺎره ﺑـﻪ ڕ‪‬ـﮋهی‬ ‫‪ %24‬ﺟﻪﺳﺘﻪی ﺳﻮوﺗﺎوه‪ .‬هﻪروههﺎ‬ ‫ﭘــﯚﻟﯿﺲ ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨــﻪوهی ﻟﻪرووداوهآــﻪ‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾــــــــــــﻪﺗﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــــــــــﺎی‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳـــــﺎزی ﺑﯚﯾﻪﺳـــــﺎزی ﺣﻪدﯾـــــﺴﻪ‬ ‫ﻣــــﺎﻧﮕﺮﺗﻦ ﺑــــﻪ ﮐــــﺎری ﺗﯿﺮۆرﯾــــﺴﺘﯽ‬ ‫ﻟﻪﻗﻪ‪‬ﻪم دهدات‬

‫ﺑﻪﻏــﺪاد‪ ،‬ﯾــﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﮔــﺸﺘﯽ ﺷــﻮراو‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬

‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪﮐﯽ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷــــــﻮراو ﺳــــــﺎﻧﯿﮑﺎﮐﺎﻧﯽ ﻋــــــﯿﺮاق‪،‬‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـﺎی ﺑﯚﯾﻪﺳـﺎزی‬

‫ﺣﻪدﯾﺴﻪ ﮐﻪ ﯾﻪﮐ‪‬ﮑﻪ ﻟﻪ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪرﺗﯽ ﺗ‪‬ﮑﻪ‪‬وو ﺑﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﮏ ﺑﻪ ژﻣﺎره‬ ‫‪ 69‬ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧــــﺪووه ﮐــــﻪ ﻣــــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو‬ ‫ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪان ﻗﻪدهﻏﻪﯾــﻪ ﻣﻪﮔــﻪر ﺑــﻪ‬ ‫وهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣﯚ‪‬ﻪﺗﯽ ڕهﺳﻤﯽ ﻟـﻪ ﻻﯾـﻪن‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣــﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔــﺎری ﺑﻪﻏــﺪادهوه‪.‬‬ ‫ﺷـــــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳـــــﻪ ﺋـــــﻪم ﺑ‪‬ﯾـــــﺎرهی‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾـــﻪﺗﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــﺎی ﻧـــﺎوﺑﺮاو‬ ‫ﭘﺎش ﺋﻪوه د‪‬ـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ ﺋـﻪم‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾﻪ ﺑﯚ داواﮐﺮدﻧﯽ ﺳـﻪرﻓﮑﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻣﻮﭼــﻪ دواﺧﺮاوهﮐﺎﻧﯿــﺎن ﻣﺎﻧﯿــﺎن ﮔــﺮت‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﭼﻪﮐﺪارهﮐﺎﻧﯽ ﺣـﻪرهس وهﺗـﻪﻧﯽو‬ ‫هـــــ‪‬ﺰه داﮔﯿﺮﮐﺎرهﮐـــــﺎﻧﯽ ﺋـــــﻪﻣﺮﯾﮑﺎو‬ ‫ﮐﺎرﺑﻪدهﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮوﻣـﻪﻧﯽ ﺷـﺎرهواﻧﯽ‬ ‫ﺗـــﻪدهﺧﻮﻟﯿﺎن ﮐـــﺮدووهو ﮐﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗـــﻪ‬ ‫هﻪڕهﺷﻪﮐﺮدن ﻟﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺑـﻪوهی ﮐـﻪ‬ ‫دهﺳـــــﺘﮕﯿﺮدهﮐﺮ‪‬ﻦو ﻟﻪﺳـــــﻪر ﮐــــــﺎر‬ ‫دهردهﮐـــﺮ‪‬ﻦ ﺋﻪﮔـــﻪر ﻣﻪﻧﮕﺮﺗﻨﻪﮐـــﻪﯾﺎن‬ ‫ﻧﻪﺷـــﮑ‪‬ﻨﻦ‪ .‬ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣـــﻪی ﻧـــﺎوﺑﺮاو ﻟـــﻪ‬ ‫در‪‬ــــﮋهی ﺧﯚﯾــــﺪا ﺋــــﻪم هــــﻪﻧﮕﺎوهی‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾــــﻪﺗﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــﺎ ﻣــــﻪﺣﮑﻮم‬ ‫دهﮐــــــﺎتو ﺑﺎﻧﮕــــــﻪوازی ڕ‪‬ﮑﺨــــــﺮاوه‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾــﻪﮐﺎنو ﻻﯾﻪﻧــﻪ داﮐﯚﮐﯿﮑﺎرهﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻣﺎﻓﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ دﻧﯿـﺎدا دهﮐـﺎت ﮐـﻪ‬ ‫ﺋــــــﻪم ﺑ‪‬ﯾــــــﺎرهی ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾﻪﺗــــــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐـــﻪ ﻣـــﻪﺣﮑﻮم ﺑﮑـــﻪنو ﺋـــﻪو‬

‫ﭼ‪‬ﻧــﺪ ﮐ‪‬ﺳــﯿﺎن وﺗــﻮوه ﺑــﯚ ﮐﺎر‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﮔﻮﻧﺠﺎوو ﻧ‪‬ﭼﻮوه ﺑﯚ ﮐﺎر؟ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر ﺑـﯚ‬ ‫ﮐﺎر‪‬ــﮏ ﺑﺎﻧــﮓ دهﮐــﻪن ﮐــﻪ هــﻪﻣﻮوی‬ ‫ﺋﯿـــــﺴﺘﯿﻐﻼﻟﻪ‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﺟﯚر‪‬ـــــﮏ ڕۆژاﻧ‪‬ى‬ ‫ﺧﯚﺷـــــﻰ دەرﻧـــــﺎه‪‬ﻨ‪‬ﺘ‪‬وە‪ ،‬دﯾـــــﺎره‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﺶ ﻟﻪ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ وادا ﺋـﻪو ﮐـﺎره‬ ‫ﻗﺒــﻮوڵ ﻧﺎﮐــﺎت‪ .‬ﻟ‪ ‬ﭘــﺎش ﺋ‪‬و ﺋ‪‬رکو‬ ‫زەﺣﻤ‪‬ﺗ‪ ‬زۆرە ﮐـﺎر زۆر ﮐ‪‬ﻣ‪ ‬ﺋ‪‬وەى‬ ‫ه‪‬ﺷ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺋ‪‬ـ‪ ‬ﺑـﺎ ﻟ‪‬ﻣـﺎڵ ﺑﭽـﻤ‪‬‬ ‫دەرەوە ﺗــﯚزێ ﻣ‪‬ﺷــﻐﻮڵ ﺑــﻢ‪ ،‬ﺷــﺘ‪‬ﮏ‬ ‫دەﺳﺘﮑ‪‬و‪‬ﺖ‪ ،‬هـﻪر ﻟـﻪ هﯿـﭻ ﺑﺎﺷـﺘﺮه‪.‬‬ ‫ﻣــﻦ ﮐــﺮ‪‬ﭽﯿﻢو ه‪‬ﺷــﺖ ﺳــ‪‬ر ﺧــ‪‬ﺰاﻧﻢو‬ ‫ﮐﺮێ ﺧﺎﻧﻮو ﺋ‪‬دەمو ﻣﻨﺎ‪‬ﻰ ﺳ‪‬رەﺗﺎﯾﻰ‬ ‫ﺗﺎ زاﻧﮑﯚم ه‪‬ﯾ‪ .‬ه‪‬ر ﺧـﯚم ﮐﺎﺳـﺒﯿﺎن‬ ‫ﺑــﯚ ﺋ‪‬ﮐ‪‬م ﺑ‪‬م وەزﻋ‪‬ى ﺑ‪‬ﮑــﺎرﯾﯿ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﮐ‪‬ﭼـــﻰ ﮐﺎﺗ‪‬ـــﮏ ﺑـــﯚ ﺳـــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎن‬ ‫دەﭼﯿﺖ وەﮐﻮ ﭘﯿﺸ‪‬وەرانو ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی‪،‬‬ ‫ده‪‬ﻦ ﭘﺎرەﮐ‪ ‬ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬و هـﻪوﯾ‪‬ﮐ‪ ‬ﺑـﮑ‪‬و‬ ‫ﺋــﺎﺑﻮوﻧ‪‬ﮐ‪ ‬ﺑــﺪهو ﺗ‪‬واو‪ .‬هﯿــﭻ ﺷــﺘ‪‬ﮑﻢ‬ ‫ﻧ‪‬ﺑﯿﻨﯿـــﻮە‪ .‬ﺋ‪‬وە ﻓ‪‬ﺗـــﺮەﯾ‪‬ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬ﯿـــﺎن‬ ‫دوورﮐ‪‬وﺗـــﻮﻣ‪‬ﺗ‪‬وە ﻟ‪‬ﺑ‪‬رﺋ‪‬وەى ﺑ‪‬س‬ ‫ﭘﺎرە ﮐ‪‬ﺸﺎﻧ‪‬وە ﺑﻮوە ﻟ‪ ‬ﺧ‪‬ﮏ‪ ،‬ﺑ‪‬م‬ ‫ﮐـــﺎﺗ‪ ‬ﮐ‪‬وﺗ‪ ‬ﺋﺎﺳـــﺘﻰ ﮐـــﺎرەوە هﯿـــﭻ‬ ‫ﺷــﺘ‪‬ﮏ ﻧ‪‬ﺑــﻮوەو هﯿﭽﯿــﺎن ﻧــﻪﮐﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺗ‪‬ﻧــﺎﻧ‪‬ت ﻟ‪ ‬ﭼ‪‬ﻧــﺪ ﺳــﺎ‪‬ﻰ راﺑــﺮدوودا‬ ‫وﺗﯿــﺎن ﻋ‪‬رزەﺗــﺎن دەدەﯾــﻨ‪ .‬هﺎﺗــﻦ‬ ‫ﻧـــﺎوى ﭼ‪‬ﻧـــﺪ ﮐ‪‬ﺳـــ‪‬ﮑﯿﺎن ﺑ‪‬دزﯾ‪‬وە‬ ‫ﻧﻮوﺳــــﻰ ﺋ‪‬رزەﯾــــﺎن داﻧــــ‪‬و ﺋ‪‬وەى‬ ‫ﻣﺴﺘ‪‬ﺣﻖ ﺑﻮو ﻧ‪‬ى دراﯾ‪ ،‬ﺋ‪‬ﯾﺎن ووت‬ ‫هﯿﭻ ﻧﯿﯿ‪.‬‬ ‫هﺎک‪ :‬ﺋ‪‬ى ﺋ‪‬و ﻧﺎو ﻧﻮﺳﯿﮑﺮدﻧ‪‬ﺗﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﺑﯿﻤ‪ ‬ﭼﻰ ﺑ‪‬ﺳ‪‬ر هﺎت؟‬ ‫وە‪‬م ‪ :‬ﻣﻦ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮏ ﺑﻮوم ﻟ‪‬واﻧ‪ ‬زﯾﺎﺗﺮ‬ ‫ﻟ‪ ‬دە ڕۆژ ﺑ‪‬و ﻣﻌــﺎﻣ‪‬ﻟ‪‬ﯾ‪‬وە ﺧ‪‬رﯾــﮏ‬ ‫ﺑﻮوم‪ .‬ڕۆﯾﺸﺘﯿﻦ ﺑﯚ ه‪‬ﻣﻮو داﺋﯿﺮەﮐﺎنو‬ ‫ﭘﺎ‪‬ﭘ‪‬ﺳﺘﯚی دﻧﯿﺎﻣﺎن ﮐـﺮد‪ .‬ﺋﺎﮔـﺎدارم‬ ‫ﮐــﺮدوون ﮐــﻪ هﯿــﭻ ﺷــﺘ‪‬ﮑﻢ ﻧﯿــﯿ‪ ‬ﻟ‪‬م‬ ‫ﺷﺎرەو هﯿﭻ ﺷﺘ‪‬ﮏ ﺑ‪ ‬ﻧﺎوﻣ‪‬وە ﻧﯿـﯿ‪،‬‬ ‫هﯿﭻ ﺳ‪‬رﭼﺎوەﯾ‪‬ﮐﻰ ﺑﮋ‪‬ﻮى ﺗﺮم ﻧﯿـﯿ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬و ه‪‬ﻣﻮو ﺷﺘﺎﻧ‪‬ﯾﺎن ﭘ‪‬ﮑﺮدﯾﻦ‪،‬‬

‫←←‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾﻪﺗﯿـــــﻪ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒـــــﻪر هـــــﻪر‬ ‫زهرهروزﯾــــــــــﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــــﺎرانو‬ ‫هڕهﺷـــﻪﯾﻪک ﺑـــﯚ ﺳـــﻪر ﺋﻪﻣﻨﯿـــﻪتو‬ ‫ﮔﯿﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪرﭘﺮس دهﮐﺎت‪.‬‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﺷﻮراو ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن‬ ‫ﺧﻮازﯾــــﺎری دهرﮐﺮدﻧــــﯽ ﻋــــﯿﺮاق ﻟــــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوی ﮐﺎری ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿﻪ‬ ‫هــــﺎک‪ ،‬ﺑﻪﻏــــﺪاد‪ ،‬ﯾــــﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﺷــــﻮراو‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪک ﮐﻪ ﮐﯚﭘـﯿـﻪﮐـﯽ‬ ‫دهﺳــﺖ هــﺎوﭘﺸــﺘــﯿــﯽ ﮐــﺮ‪‬ــﮑــﺎرﯾــﯽ‬ ‫ﮐﻪوﺗﻮوه‪ ،‬ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﺷﻮراو ﺳـﻪﻧـﺪﯾـﮑـﺎ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﻋـﯿـﺮاﻗـﯽ ﺑـﻪ ﺗـﻮﻧـﺪی‬ ‫هﻪﻧﮕﺎوه دژی ﺋﺎزادﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗـﯽ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﮑﯽ ﺋﯿﺪاﻧﻪ دهﮐـﺎت ﮐـﺎﺗـ‪‬ـﮏ ﮐـﻪ‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ڕ‪‬ﮕﺎ ﺑﻪ ﯾﻪک ﺳﻪﻧـﺪﯾـﮑـﺎ دراوه‬ ‫ﮐﻪ ﺋﻪوﯾﺶ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﻪ ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﮐـﻪرﺗـﯽ ﺗـﺎﯾـﺒـﻪتو‬ ‫ﺗ‪‬ﮑـﻪ‪‬وی ﺋـﺎﺑـﻮورﯾـﺪا هـﻪ‪‬ﺴـﻮڕاﻧـﯽ‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎت‪ .‬ﻟﻪو ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣـﻪﯾـﻪدا‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﺷﻮراو ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺪی‬ ‫ه‪‬ﺮش دهﮐﺎﺗﻪ ﺳﻪر ﺋﻪم ﺑ‪‬ﯾـﺎرهو ﺑـﻪ‬ ‫هﺎوﺷ‪‬ﻮهی ﺑ‪‬ﯾﺎرهﮐﺎﻧـﯽ ﺣـﮑـﻮﻣـﻪﺗـﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﺴﯽ دهزاﻧ‪‬ﺖ ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﺑﻪ دوور ﻟﻪ‬

‫←‬


‫‪7‬‬ ‫‪th‬‬

‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11 Jan. 2009‬‬

‫→→‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫ﺗ‪‬ﻧــﺎﻧ‪‬ت ه‪‬ﺑــﻮو ﻗ‪‬رزى دەﮐــﺮد ﺑــﯚ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻣ‪‬ﻻتو هــﺎﺗﻮوﭼﯚو ﮐــﺮێ ﭘــﺎس‪.‬‬ ‫ﺋﯿــﺘﺮ ه‪‬ر ﺋ‪‬وەﻧــﺪە ﺑــﻮو ﻧﻮوﺳــﯿﺎنو‬ ‫ﺗ‪‬واو ﮐﻮژاﻧﯿــﺎﻧ‪‬وە‪ .‬ﭼ‪‬ﻧــﺪﯾﻦ ﺟــﺎر ﻟ‪‬‬ ‫ﺗ‪‬ﻟ‪‬ﻓﺰﯾــﻮﻧ‪‬وە ﺑﺎﺳــﮑﺮاوەو ﺑ‪‬م هﯿــﭻ‬ ‫دﯾﺎر ﻧ‪‬ﺑﻮو‪.‬‬ ‫هـــﺎک‪ :‬وەزارەﺗـــﻰ ﮐـــﺎرو ﮐﺎروﺑـــﺎرى‬ ‫ﮐﯚﻣ‪‬ﻻﯾ‪‬ﺗــﻰ ﺑﺎﺳــﻰ ﺋ‪‬وە دەﮐــﺎت ﮐ‪‬‬ ‫ه‪‬ﻟــﻰ ﮐــﺎر ﺑــﯚ ﺑ‪‬ﮑــﺎران ﭘ‪‬ﯾــﺪا ﮐــﺮاوە‬ ‫ﺑ‪‬م ﻧـــﺎﯾﮑ‪‬ن‪ ،‬ﺗـــﯚ ﻟـــﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗـــﻪوه‬ ‫ده‪‬ﯿﯽ ﭼﯽ؟‬

‫زۆر ﺗ‪‬ﻧﮕﻰ ﭘـ‪ ‬ه‪‬ﭽﻨﯿـﻮن‪ .‬ﺗ‪‬ﻧـﺎﻧ‪‬ت‬ ‫ﺋ‪‬وەى ﻟ‪ ‬و‪‬ﺗــــﺎﻧﻰ دەوروﺑ‪‬رﯾــــﺸ‪‬وە‬ ‫د‪‬ــﻦ ﻣ‪‬ﺳــ‪‬ﻟ‪‬ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬وە ﻧﯿــﯿ‪ ‬ﮐ‪ ‬ه‪‬ﻟــﻰ‬ ‫ﮐﺎر ڕەﺧﺴﺎﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ﮑﻮ ﺋ‪‬و ﮐﺎرەى ﻟـ‪‬ﺮە‬ ‫ﺋ‪‬ﯾـــﮑ‪‬ن ﺑﺎﺷـــﺘﺮە ﻟ‪‬و ﮐـــﺎرەى ﺋ‪‬وان‬ ‫ﻟ‪‬وێ دەﯾﮑ‪‬ن‪ .‬هﻪروههﺎ ﺋﻪو ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﭼــﺎرهﮐﯽ ﺋ‪‬و ﮐﺮ‪‬ﯿــﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎری‬ ‫ﺋ‪‬ﻤـــﻪ وهرﯾـــﺪهﮔﺮ‪‬ﺖ ﮐـــﺎر دهﮐـــﻪن‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎری ﻻی ﺋ‪‬ﻤـــﻪ وەﺧـــﺘ‪ ‬دە‪‬ـــ‪‬‬ ‫ه‪‬ﻟﻰ ﮐﺎرم ﺑﯚ ﭘ‪‬ﯾـﺪا ﺑـﻮوە ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺘﻰ‬ ‫ﺑ‪‬وەﯾ‪ ‬ﻟ‪(25000)‬دﯾﻨـــــــﺎر ﺑ‪‬رەو‬ ‫ﺳــــ‪‬رﺑ‪ ‬ﺑ‪‬م دەﭼــــﻦ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎر ﻟ‪‬و‬

‫وە‪‬م ‪ :‬ﻟ‪‬ﮐـــﻮێ داﻣ‪‬زراﻧـــﺪن هﻪﯾـــﻪ‪.‬‬ ‫ﺗ‪‬ﻟ‪‬ﺑ‪‬ﯾ‪‬ک ﻟ‪ ‬ﭼــــﻮارى ﻋﯿﻠﻤــــﻰ واز‬ ‫ﺑ‪‬ــﻨ‪ ‬ﺑــﯚ ﭘﯚﻟﯿـــﺴﻰ ﮐ‪‬ﻓــﺎﻟ‪‬ﺗﻰ ﻟـــ‪‬‬ ‫دەﺳــــﺘ‪‬ﻨﻦ‪ .‬ﺋ‪‬ﺑــــ‪ ‬داوا ﺑــــﮑ‪‬ى ﻟ‪‬‬ ‫ﺷـــﻮ‪‬ﻨﻰ ﺧـــﯚت ﻧ‪‬ﻗ‪‬ـــﺖ ﮐ‪‬ن‪ .‬داواى‬ ‫ﺗ‪‬رﻓﯿـــﻊ ﻧ‪‬ﮐ‪‬ى‪ .‬ﺋ‪‬وﯾـــﺶ ﺑ‪ ‬واﺳـــﺘ‪‬‬ ‫دهﺳــﺖ دهﮐــﻪو‪‬ﺖو ﻟــﻪ ﻣﯿــﺪﯾﺎ ﺑــ‪‬وى‬ ‫ﻧﺎﮐ‪‬ﻧ‪‬وە ﺗﺎ ﺧ‪‬ﮏ ﺑﺰاﻧـ‪ ‬ه‪‬ﯾ‪ ‬ﯾﺎﻧـﺎ‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬س ﻗﺴ‪ ‬ﺋ‪‬ﮐ‪‬ن‪.‬‬ ‫ه‪‬روەهــﺎ ﺑــﯚ ﺋ‪‬م ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳــﺘ‪ ‬ﭼﺎوﻣــﺎن‬ ‫ﮐ‪‬وت ﺑ‪‬ه‪‬ـــﺴﻮراو‪‬ﮑﻰ ﺳـــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎﯾﻰ‬ ‫)هــﺎوەڵ ﺣﺰﻗﯿــﺎ ( ﺋ‪‬م ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾ‪‬ﻣــﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺳـــﺎزدا وەک ﺋ‪‬وەى ﭼﻪﻧﺪﯾـــﻦ‬ ‫ﺳـــــﺎ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻣ‪‬ﯾـــــﺪاﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎرانو‬ ‫ﭘﯿﺸ‪‬وەراﻧﺪا هﻪ‪‬ﺴﻮڕان دەﮐـﺎت‪ .‬ﺋـﺎوا‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ر‪‬ـﮋەى ﺑ‪‬ﮑـﺎرﯾﻰو ﭘ‪‬ﯾﺪاﺑﻮوﻧـﻰ‬ ‫ﮐﺎرو ﮔﻮزەراﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران دوا ﺑﯚﻣﺎن‪:‬‬ ‫"دﯾﺎرە ﺑ‪‬رﭘﺮﺳﺎﻧﻰ و‪‬ﺗﻰ ﺋ‪‬ـﻤ‪ ‬دوورن‬ ‫ﻟ‪ ‬واﻗﻌـــﻰ ﺧ‪‬ـــﮑ‪‬وە ﺑ‪ ‬ﻣ‪‬ﯾﻨ‪‬ﺗـــﻰو‬ ‫ﻧ‪‬هـــﺎﻣ‪‬ﺗﻰ ﺧ‪‬ـــﮏ ﻧـــﺎزاﻧﻦ‪ .‬ﻟ‪‬ڕ‪‬ـــﻰ‬ ‫ﮐ‪‬ﻧﺎ‪‬ـــــﻪﮐﺎﻧ‪‬وە ﺑ‪ ‬ﺟـــــﯚرێ ﻗـــــﺴ‪‬‬ ‫دادەڕ‪‬ﮋن ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬م وو‪‬ﺗ‪‬ى ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﺳﻮﯾﺪ‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ ﺑﯿﻤ‪‬ى ﺑ‪‬ﮑﺎرى ه‪‬ﺑ‪‬ﺖ زەﻣﺎﻧ‪‬ﺗﻰ‬ ‫ﮐﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗـــﻰ ه‪‬ﺑ‪‬ـــﺖ‪ .‬ﭘ‪‬ﺪاوﯾـــﺴﺘﯿ‪‬‬ ‫ﺳـــــ‪‬رەﺗﺎﯾﯿ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺧ‪‬ـــــﮏ ﻓ‪‬راه‪‬م‬ ‫ﮐﺮاﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑ‪‬داﺧ‪‬وە ﻟ‪ %90 ‬ﺧ‪‬ﮑﻰ‬ ‫ﺋ‪‬م و‪‬ﺗ‪ ‬ﺑ‪‬ﮑﺎرە‪ .‬ﯾ‪‬ﻋﻨﻰ ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾ‪‬ﮐـﻰ‬

‫و‪‬ﺗــــﺎﻧ‪‬وە د‪‬ﻨــــﻦ ﻣــــﺎﻧﮕﯽ )‪(150‬‬ ‫دۆﻻرى ﺋ‪‬دەﻧ‪ .‬ﮔﺴﮑﻰ ﭘ‪‬ﺌ‪‬ﯾ‪‬ن ﯾـﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬ﭼ‪‬ﺸﺘﺨﺎﻧﻪ ﮐـﺎرى ﭘـ‪ ‬دەﮐـﻪن‪ .‬ﻟـﻢ‬ ‫و‪‬ﺗــﻪى ﺋ‪‬ــﻤ‪ ‬ﺧ‪‬ــﮏ ﻟ‪ ‬ﺳــ‪‬رﺟﺎدە‬ ‫ﺋ‪‬ﺧ‪‬وێو ﺳﻮاڵ ﺋ‪‬ﮐﺎ‪".‬‬ ‫هﺎک‪ :‬ﭘﺮﺳـﯿﺎر‪‬ﮏ ﺋ‪‬وەﯾ‪ ‬ﮐـﻪ وەزﯾـﺮى‬ ‫ﮐـــﺎرو ﮐﺎروﺑـــﺎرى ﮐﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗـــﻰ ﺋ‪‬ـــ‪‬‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﻰ ﭘــﺎر ه‪‬ﻟــﻰ ﮐــﺎر ﺑــﯚ )‪(488‬‬ ‫ﮐ‪‬س ﭘ‪‬ﯾـــﺪاﮐﺮاوە ﺑ‪‬م )‪ (68‬ﮐ‪‬س‬ ‫ﺋﺎﻣـــﺎدە ﺑ‪‬ﮐـــﺎر ﺑـــﻮون‪ .‬ﻗـــﺴ‪‬ى ﺋ‪‬و‬ ‫ﺋ‪‬وەﯾ‪ ‬ﺋ‪ ‬ﺑ‪‬ﮑـﺎران ﺧﯚﯾـﺎن ﺋﺎﻣـﺎدە‬ ‫ﺑ‪‬ﮐﺎر ﻧﯿﻦ‪ .‬ﺑﻪ ﺑ‪‬وای ﺋ‪‬ﻮه ﺋﻪم ﻟ‪‬ﺪواﻧﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻪﻧﺪ ڕاﺳﺘﻪ؟‬ ‫ دﯾﺎرە ﺋ‪‬و ﺋﺎﮔﺎى ﻟ‪ ‬ﮐ‪‬ﺸ‪‬ى ﺧ‪‬ـﮏ‬‫ﻧﯿـــﯿ‪ .‬ﻣـــﺸﮑﯿﻠ‪ ‬ﺋ‪‬وەﯾ‪ ‬ﺑ‪‬رﭘﺮﺳـــﺎن‬ ‫ﺋ‪‬رزو ﺋﺎﺳــﻤﺎن ﻟ‪‬ﻤــﺎن دوورن‪ .‬ﺑ‪‬ر‪‬ــﺰ‬ ‫وەزﯾﺮى ﮐﺎرو ﮐﺎروﺑﺎرى ﮐﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗﻰ ﺗﺎ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻧ‪‬ﯾﺎﺗﻮاﻧﯿﻮە ﯾﺎﺳﺎﯾ‪‬ﮐﯿﺎن ه‪‬ﺑ‪‬ـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﯿﺎﯾﺎ ﺑﯿﻤ‪‬ى ﮐﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗﻰ ﺗﯿﺎ ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬وان ﻓﺮﺳــ‪‬ﺗﻰ ﮐﺎرﯾــﺎن دۆزﯾــﻮەﺗ‪‬وە‪،‬‬ ‫ﺑ‪‬م ﺋ‪‬و ﮐـــﺎرە ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ژﯾـــﺎﻧﻰ ﻣﻨـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎردا ﻧـــﺎﮔﻮﻧﺠ‪ .‬ﻣـــﻦ ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕـــﺎﻧ‪ ‬ﺑ‪ 750 ‬ﺑـــﯚ ‪ 800‬ه‪‬زار‬ ‫ه‪‬ﯾ‪ ،‬ﭼﻮﻧﮑ‪ ‬ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﮑﻰ ﺋ‪‬دەم ﺑ‪ ‬ﮐﺮێ‬ ‫ﮐ‪ ‬ه‪‬ـــــﺸﺘﺎ ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﮐ‪‬ﻣ‪ .‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎرێ‬ ‫ﺧــﯚىو ﺧــ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮐ‪‬ىو ﮐﺮ‪‬ــﻰ ﺧــﺎﻧﻮو ﺑ‪‬‬ ‫‪ 150‬ه‪‬زار ﭼــــﯚن ژﯾــــﺎﻧﻰ ڕۆژاﻧ‪‬ى‬ ‫ﺑﺒﺎت ﺑ‪‬ر‪‬ـﻮە؟ ﺋ‪‬ﻣ‪‬ﯾ‪ ‬ه‪‬ﻟـﻰ ﮐـﺎر ﮐـﻪ‬

‫ﺋﯿﺮادهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎﻧﯽ وهک‬ ‫دهزﮔﺎﯾـــﻪﮐﯽ ﺋـــﻪﻣﻨﯽو ﺳـــﻪرﮐﻮﺗﮕﻪر‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرﺳــــﻪر ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرهوه دروﺳــــﺖ‬ ‫دهﮐﺮد‪ ،‬ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﮐﻪ ﻟﻪ در‪‬ﮋهی ﺧﯚﯾﺪا‬ ‫داوا ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﻪت دهﮐﺎت ﮐـﻪ ڕ‪‬ـﺰ ﺑـﯚ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾــﺎره ﻧ‪‬ــﻮ دهو‪‬ﻪﺗﯿــﻪﮐﺎن ﻟــﻪ ﺑــﻮاری‬ ‫ﺋﺎزادﯾـﻪ ﺳــﻪﻧﺪﯾﮑﺎﯾﯿﻪﮐﺎن داﺑﻨ‪‬ـﺖو ﺑــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧـﻪی ﺋـﻪوهوه داوای دهرﮐﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﻋـــﯿﺮاق ﻟـــﻪ ڕ‪‬ﮑﺨـــﺮاوی ﮐـــﺎری ﻧ‪‬ـــﻮ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﯽ دهﮐﺎت‪..‬‬ ‫ﻣﺎﻓــﻪ ﺳــﻪرهﺗﺎﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﻟــﻪ‬ ‫ﺑﻪﺳﺮا ژ‪‬ﺮﭘ‪ ‬دهﻧﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮدا ﮐﻪ ﻟﻪ ﺑﻪرواری‬ ‫‪ 2/2‬ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن هــﻪﻣﺎن ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاوهوه‬

‫دهرﮐﺮاوه ﺋﺎﻣﺎژه ﺑـﻪ ژ‪‬ﺮﭘ‪‬ﻨـﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓـﻪ‬ ‫ﺳــــــــــﻪرهﺗﺎﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣــــــــــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪوهی ه‪‬ﻤﻨﺎﻧـﻪ دهﮐـﺎت ﮐﺎﺗ‪‬ـﮏ‬ ‫ژﻣﺎرهﯾﻪک ﻟـﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧـﯽ‬ ‫ﭘﯿﺘﺮۆﮐﯿﻤﯿــﺎوی ﻟــﻪ ﺷــﺎری ﺑﻪﺳــﺮه ﻟــﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻧﺒﺒﻪر ڕﯾﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯿﮑﯽ‬ ‫ه‪‬ﻤﻨﺎﻧــﻪ ﻟــﻪ رۆژی ‪ 28/1‬ڕهواﻧــﻪی‬ ‫ﮐــــﻪﻣﭙﯿﮑﯽ ﺳــــﻪرﺑﺎزی ﮐــــﺮاون ﺑــــﯚ‬ ‫ﻟﯿﭙ‪‬ﭽﯿﻨــﻪوهو ﭘﺎﺷــﺎن ‪ 4‬ﻟــﻪ ڕاﺑﻪراﻧــﯽ‬ ‫ﺋﻪو ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎوهﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯿـﻪ‬ ‫ﺣــــﺴﻦ ﺋﯿــــﺒﺮاهﯿﻢ‪ ،‬ﻗﺎﺳــــﻢ ﻋﺒــــﺎس‬ ‫ﻣﻮﺣﺴﻦ‪ ،‬ﮐـﺮﯾﻢ ﺟﻮﺣـﯽ ﺣـﺴﻦو وﻟﯿـﺪ‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﺢ ﺧﺮاوﻧﻪﺗــﻪ ﺑــﻪر ﻟ‪‬ﭙﺮﺳــﯿﻨﻪوهی‬ ‫ﯾﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪن ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﻪﮐﻪوه‪.‬‬

‫→‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@@@@@‬

‫ده‪‬ﻦ ﻓﻪراهﻪﻣﯿﺎن ﮐﺮدووه‪ .‬ﺑ‪‬راﺳـﺘﻰ‬ ‫ﮐــﺮ‪‬ﯿ‪‬ک ﮐــﻪ ﺋ‪‬وان دﯾﺎرﯾــﺎن ﮐــﺮدووە‬ ‫ﺗ‪‬وەﻗﻮﻋ‪‬ﮑــﻰ زۆر ﻧــﺰﻣ‪ .‬دەﯾــﺎﻧ‪‬وێ‬ ‫ﺟﯿﻠ‪‬ﮑــﻰ ه‪‬ژارو دواﮐ‪‬وﺗــﻮو ه‪‬ﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫ﭼــﯚن دەژى ﺑــﺎ ﺑــﮋى‪ .‬ﺑﺎﺷــ‪ ‬ﺑ‪‬ڕەواى‬ ‫دەزاﻧـــﻦ ﻣ‪‬ﺳـــﺌﻮﻟ‪‬ﮏ ﻟ‪ ‬دە ﻣﻠﯿـــﻮن‬ ‫ﺑ‪‬رەو ﺳــــ‪‬رى هــــﻪﺑ‪‬ﺖو ه‪‬ــــﺸﺘﺎش‬ ‫ﭘ‪‬ﯿﺎن ﮐ‪‬ﻣ‪ ،‬ﺋ‪‬ى ﭼﯚن ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ﮏ ﺑ‪‬‬ ‫‪ 150‬ه‪‬زار ﺑــﮋى؟ ﯾــﺎن ﺗــﯚ ﺳــﻪﯾﺮی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﻰ ه‪‬وارى ﺷـــﺎر ﺑﮑـــﻪ ﻟ‪‬م‬ ‫ﮔـــــــﺮاﻧﯿ‪‬دا ڕۆژاﻧ‪(5) ‬ه‪‬زارﯾـــــــﺎن‬ ‫وەردەﮔﺮت‪ .‬ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﭼﯚن ژﯾﺎﻧ‪‬ﮑ‪‬؟ ﺑﯚﯾ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬وان ﭘ‪‬ــﺶ ﺋ‪‬وەى ﺑ‪‬رﻧــﺎﻣ‪ ‬داﺑﻨ‪‬ــﻦ‬ ‫ﺧ‪‬ﮏ ﺗ‪‬ﻋﯿﻦ ﺑـﮑ‪‬ن‪ ،‬ﺑـﺎ ﺑـﺎزاڕ ﭼـﺎک‬ ‫ﺑﮑ‪‬ن‪ .‬ﺣﮑـﻮﻣ‪‬ت ﭘ‪‬ﺪاوﯾـﺴﺘﻰ ﺧ‪‬ـﮏ‬ ‫داﺑﯿــﻦ ﺑﮑــﺎت‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﻧﻤــﻮوﻧ‪ ‬ﺑ‪ ‬ڕوﺑــﻌ‪‬‬ ‫ﻗﯿـــــﻤ‪‬ت داﯾﺒﻨ‪‬ـــــﻦ‪ .‬ه‪‬ﻟ‪‬ﮑـــــﻰ وا‬ ‫ﺑ‪‬ەﺧـــﺴ‪‬ﻨﻦ ﺳـــﻮﺗ‪‬ﻣ‪‬ﻧﻰ داﺑ‪‬ز‪‬ﻨـــﻦ‪.‬‬ ‫ﻧﺮﺧـــﯽ ﺧـــﻮاردنو ﭘ‪‬ﺪاوﯾـــﺴﺘﯿﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ژﯾــﺎﻧﯽ ﺧ‪‬ــﮏ داﺑ‪‬ز‪‬ﻨــﻦ‪ .‬ﻟ‪ ‬وو‪‬ﺗــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬ــــﻤ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬ﯾــــﺎﻧﯿ‪‬وە )‪ 8‬ﺑــــﯚ ‪(9‬‬ ‫ﺳــ‪‬ﻋﺎت ﮐــﺎرت ﭘــ‪ ‬دەﮐ‪‬ن ﺑ‪-5) ‬‬ ‫‪ (10‬ه‪‬زار‪ .‬ﺋﻪو ﭘﺎرهﯾﻪ ﺑ‪‬ﺷـﻰ ﭼـﻰ‬ ‫دەﮐــﺎ؟ وەﮐــﻮ وﺗــﻢ هﯿــﭻ زەﻣﺎﻧ‪‬ﺗ‪‬ﮑــﻰ‬ ‫ﺋﯿﺠﺘﯿﻤﺎﻋﻰ ﻧﯿﯿ‪ .‬ﯾﺎﺳـﺎﯾ‪‬ﮐﯿﺶ ه‪‬ﺑـ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋ‪ ‬ﺑـﯚ ﺋ‪‬و ﮐ‪‬ﺳـﺎﻧ‪‬ى‬ ‫زەﻣــﺎﻧ‪‬ﺗﻰ ﮐﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗــﻰ واﺗ‪ ‬ﺑﯿﻤ‪‬ﯾــﺎن‬ ‫ﺑــــﺪر‪‬ﺘ‪ %75 ‬ﻋﺠــــﺰى ه‪‬ﺑ‪‬ــــﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﻟﻪ ‪ 65‬ﺳﺎڵ ﮐ‪‬ﻣـﺘﺮ ﻧ‪‬ﺑ‪‬ـﺖ‪،‬‬ ‫ﯾﺎﺳﺎﮐ‪ ‬ﺋ‪‬وەﻧ‪ ‬ﺳ‪‬ﯾﺮە ﺋ‪ ‬ﮐﻪﺳـ‪‬ﮏ‬ ‫ﮐﻪ داوای ﺑﯿﻤﻪ دهﮐـﺎت ﻧﺎﺑ‪‬ـﺖ ﮐـﻮڕى‬ ‫ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬رﻣﺎڵ هـــﻪﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬واﺗ‪ ‬ﺑ‪‬ـــﮑ‪‬سو‬ ‫ﺑ‪‬ـــﺪهر ﺑﯿـــﺖ‪ .‬ﺑﺎﺷـــﻪ ﮐ‪‬ﻣـــﻦ ﺋﯿﺘـــﺮ‬ ‫ﺳﻮا‪‬ﮑ‪‬رﺑﻢ ﺑﯿﻤﻪم ﺑﯚﭼﯿﯿﻪ؟ ﻧﺎزاﻧﻢ ﺑـﯚ‬ ‫ﺑـــﯿﺮ ﻟ‪‬وە ﻧ‪‬ﮐـــﺮاوەﺗ‪‬وە ﺋ‪‬و ﻗ‪‬ﯾـــﺪو‬ ‫ﺑ‪‬ﻧﺪە ﭼﯿﯿ‪ .‬ﺑﯚ ﻧﺎ‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﺋﯿﻨﺴﺎﻧ‪‬و‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﻰ ﺑ‪ ‬ژﯾــﺎﻧ‪ .‬ﺑــﺎ ﺋــﻪوه ﺑﻨ‪‬ﻣــﺎ‬ ‫ﺑ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻨﺎ‪‬ﮐــﺎﻧﻰ ﺧﯚﯾــﺎن ﭼــﯚن‬ ‫ﺋ‪‬ژ‪‬ﻨــــــﻦ! ﺧ‪‬ــــــﮏ ﺋ‪‬ــــــﺴﺘﺎ زۆر‬ ‫ﻟ‪‬ﺳــــ‪‬رﺟﺎدە ﺋ‪‬ﺧ‪‬وێ ﻟ‪‬م ﻣــــﺎوەى‬ ‫ﭘ‪‬ـــــﺸﻮودا ﻟ‪ ‬ه‪‬وﻟـــــ‪‬ﺮ ﮐ‪‬ﺳـــــ‪‬ﮏ‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬رﺟﺎدە ڕەق ﺑﯚﺗ‪‬وە‪.‬‬ ‫هــــﺎک‪ :‬ﻟ‪‬و ﺋﺎﻣــــﺎرەدا ﭘــــ‪ ‬ﻧﺎﭼــــ‪‬‬ ‫ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎﻧﯿــﺎن وەک ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧﻰ ﺑ‪‬ﮑــﺎر ﺑ‪‬‬ ‫ﺣﺴﺎب ه‪‬ﻨﺎﺑ‪ ،‬ﺗﯚ دە‪‬ﯿﺖ ﭼﻰ؟‬ ‫ڕادەى ﺑ‪‬ﮑــــــﺎرﯾﻰ ﺋﺎﻓﺮەﺗــــــﺎن دوو‬‫ﺑ‪‬راﺑ‪‬رى ﭘﯿﺎواﻧ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬رﺋ‪‬وەى دﯾﺎرە‬ ‫ژﻧـــﺎن ﯾـــﺎن ﻟ‪ ‬ﭼﻮارﭼ‪‬ـــﻮەى ﻣـــﺎ‪‬ﻦ‪،‬‬ ‫ﻧــﺎﺑﯿﻨﺮ‪‬ﻦ‪ .‬هــﻪر ﺧ‪‬رﯾﮑــﻰ ﻣﺎ‪‬ــﺪارىو‬ ‫ﻣﻨــﺪاڵ ﺑ‪‬ﺧ‪‬ﻮﮐــﺮدﻧﻦو ﭼﺎوﻟ‪‬دەﺳــﺘﻰ‬ ‫ﭘﯿــﺎواﻧﻦ‪ ،‬ﯾ‪‬ﻋــﻨﻰ ﭘﺎﺷــﮑﯚى ﭘﯿــﺎواﻧﻦ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬زۆر ﮐﺎرەﺳﺎﺗﻰ ﮐﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗـﻰ ﻟـ‪‬‬ ‫ﮐ‪‬وﺗــــﯚﺗ‪‬وە ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎﻧ‪‬ــــﮏ ﺗﻮوﺷــــﻰ‬ ‫ﺳــﻮاڵو ﻟ‪‬ﺷﻔﺮۆﺷــﻰ دەﮐــﺮ‪‬ﻦ‪ .‬ﮐﻪﭼــﯽ‬ ‫ه‪‬ـﺸﺘﺎش دەﯾﺎﻧــﺪەﻧ‪ ‬دادﮔـﺎو ﺗﺎواﻧﺒــﺎر‬ ‫دەﮐـــــﺮ‪‬ﻦ‪ .‬ﺋ‪‬ـــــﻤ‪ ‬ﻟـــــﻪ ﺳـــــﺎﯾﻪی‬ ‫ﺳﯿــﺴﺘﻪﻣﯿﮑﺪا دهژﯾــﻦ ﺗﯿﺎﯾــﺪا دەﺳــﺘﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﻋ‪‬روز ﺑ‪ ‬ﺋــﺎﻓﺮەت در‪‬ــﮋ دهﮐﺮ‪‬ــﺖ‪،‬‬ ‫ﮐــﻪﭼﯽ ﺗﺎواﻧﺒﺎرﯾــﺸﻰ دەﮐ‪‬نو ﺳــﺰاى‬ ‫ﺋ‪‬دهن‪ .‬دﯾﺎرە وەﮐﻮ وﺗﻢ ﺑ‪‬ﮑﺎرى زۆرو‬ ‫ﺑ‪‬ﺷــــــ‪‬ﮑﻰ زۆرى ﺋﺎﻓﺮەﺗــــــﺎﻧﻦ ﺑ‪‬م‬ ‫ه‪‬ﻣــﻮو ﺋ‪‬م ﻣ‪‬ﺳــ‪‬ﻻﻧ‪ ‬ﺧ‪‬ﻓ‪ ‬دەﮐ‪‬نو‬ ‫ﻧﺎﯾﺎﻧ‪‬و‪‬ﺖ ﻣ‪‬ﺳ‪‬ﻟ‪‬ى ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرو ﺑ‪‬ﮑـﺎرى‬ ‫ﺑﺎﺳـــ‪‬ﮑﻰ ﻟ‪‬ـــﻮە ﺑﮑﺮ‪‬ـــﺖ‪ .‬ﻣﻪﺳـــﻪﻟﻪی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﺎن ﺑ‪ ‬ﻧﺮخ ﮐﺮدووە‪ ،‬ﻧﺎﯾـﺎﻧ‪‬وێ‬ ‫ﻗﻪﺑﺎرهی ﺧﯚی وهرﺑﮕﺮﯾﺖ‪.‬‬ ‫هﺎک ‪:‬ﺑﺎﺷـ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺑ‪‬ـ‪‬ﻰ ﺋ‪‬و ﺋﺎﻣـﺎرە‬ ‫ڕاﺳـــﺘﯿﺶ ﺑ‪‬ـــﺖ ﮐ‪ ‬ﺟ‪‬ﻧـــﺎﺑﻰ وەزﯾـــﺮ‬ ‫ﺑﺎﺳﻰ دەﮐـﺎ‪ .‬ﺋﺎﯾـﺎ ﺣـﺴﺎب ﺑـﯚ ژﯾـﺎنو‬ ‫ﮔﻮزەراﻧﯽ ﺋﻪو ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧﻪ ﮐﺮاوە؟ ﺋ‪‬ﻣﺎﻧ‪‬‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﯿــﺎن ه‪‬ﯾ‪ ،‬ﻧــﺎن ﺋ‪‬ﺧــﯚن‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ــﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮوﯾــﺎن ه‪‬ﯾ‪ ،‬ﺋﺎﯾــﺎ ﺑ‪‬رﻧﺎﻣ‪‬ﯾ‪‬ﮐﯿــﺎن‬ ‫ه‪‬ﯾ‪ ‬ﺑﯚ ﺋ‪‬م ﻟ‪%12‬ﯾ‪‬؟‬ ‫‪-‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺗــــــﺎ ﺋ‪‬ــــــﺴﺘﺎ ﺣﮑــــــﻮﻣ‪‬ت‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫ﻧﺎﻣ‪‬ى ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ‬ ‫ﻟ‪ ‬ه‪‬ـــــﺴﻮراواﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎرﯾﻰ ﻧ‪‬ﯾـــــﺸﻪﮐ‪‬رى ه‪‬ﻓـــــﺖ ﺗ‪‬ﭘ‪ ‬ﻟـــــﻪ ﺋـــــ‪‬ﺮان‬

‫وهﺳﺘﺎ ﺣﺴ‪‬ﻦ‬

‫هﺎوڕ‪‬ﯿــــﺎن وهﺎوﭼﺎرەﻧﻮﺳــــﺎﻧﻢ ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــﺎی )ﻧ‪‬ﯾــﺸﮕ‪‬رى ه‪‬ﻓــﺖ‬ ‫ﺗ‪‬ﭘ‪ (‬ﻣــــــــﻦ ﺳ‪‬رﻧﻮﺳــــــــ‪‬رى‬ ‫ﺑ‪‬وﮐـﺮاوەى)هﺎوﭘــﺸﺘﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرى(‬ ‫ﺑ‪‬ﺑﯿــﺴﺘﻨﻰ ﺑﺎﻧﮕ‪‬ــﺸﺘﻰ دووﺑــﺎرەى‬ ‫ﺋ‪‬ـــﻮە ه‪‬ـــﺴﻮراواﻧﻰ ﺟ‪‬ﺳـــﻮرى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرﯾﻰ ﮐ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﯾ‪‬ﺗــــﻰ‬ ‫ﺳـــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎى ﻧ‪‬ﯾـــﺸﮕ‪‬رى ه‪‬ﻓـــﺖ‬ ‫ﺗ‪‬ﭘ‪ ‬ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن دادﮔـــﺎى ﺟﻤﮫـــﻮرى‬ ‫ﺋﯿـــــــــﺴﻼﻣﯿ‪‬وە ه‪‬رەﺷـــــــــ‪‬و‬ ‫ﭼﺎوﺳـــــــﻮرﮐﺮدﻧ‪‬وە ﺗ‪‬ﻧﯿـــــــﺎ ﺑ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬ﺑﻪﺳــﺘﻰ ﭼﺎوﺗﺮﺳــﺎﻧﺪﻧﻰ ﺋ‪‬ــﻮەو‬ ‫ﺑ‪‬ــﺪەﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺘــﺎﻧ‪‬و دەﺳــﺖ ﭘــ‪‬‬ ‫ه‪‬ﮕﺮﺗﻨﺘـــــــــﺎﻧ‪ ‬ﻟ‪‬ﺧ‪‬ﺑـــــــــﺎت‬ ‫وﺗ‪‬ﮑﯚﺷــــﺎﻧ‪‬ﮏ ﮐ‪ ‬ﺗــــﺎ ﺋ‪‬ــــﺴﺘﺎ‬ ‫ﻟ‪‬ﺑ‪‬راﻣـــﺒ‪‬ر ﺋﯿـــﺪارەى ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــﺎو‬ ‫دەﺳـــــ‪‬ﺗﺪاراﻧﻰ ﺳـــــ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬دارى‬ ‫ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا ﮐﺮدووﺗﺎﻧ‪.‬‬ ‫ڕاوەﺳـــﺘﺎوى ﺋ‪‬ـــﻮە ﻟ‪ ‬ﺧ‪‬ﺑـــﺎتو‬ ‫ﺗ‪‬ﮑﯚﺷﺎﻧﺘﺎن ﺑﯚ دﯾﻔﺎع ﻟ‪ ‬ﺧﻮاﺳـﺘ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ره‪‬ﻗ‪‬ﮐـــــــﺎﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــــــﺎران ﻟ‪‬‬ ‫زﯾﺎدﮐﺮدﻧﻰ ﮐﺮێو داﻧﻰ ه‪‬ﻗﺪەﺳﺘﻰ‬ ‫دواﺧﺮاو‪ ،‬ﺑﺎﺷﮑﺮدﻧﻰ ه‪‬لوﻣ‪‬رﺟـﻰ‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران ﺑﻪرهـــﻪﻣﯽ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــﺘﻰو‬ ‫ﯾ‪‬ﮐﭙﺎرﭼ‪‬ﯾﻰ ر‪‬ﺰى ﺋ‪‬ﻮهﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬م ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﺑـــﯚ ﺳـــ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬دارانو‬ ‫دەو‪‬ﺗ‪‬ﮐ‪‬ﯾـــــــﺎن ﻧـــــــﺎﺟﯚرەو‬ ‫ﻟ‪‬ﺑ‪‬رژەوەﻧــــــــﺪى ﺧﯚﯾﺎﻧــــــــﺪا‬ ‫ﻧــﺎﯾﺒﯿﻨﻨ‪‬وە ﺑ‪‬ﮑــﻮ ﭘ‪‬رژەوەﻧــﺪى‬ ‫ﺋ‪‬وان ﻟ‪‬ﭼ‪‬وﺳــــــــــــــــﺎﻧ‪‬وەى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــــﺪاﯾ‪ ‬ﺑـــــﯚﯾ‪ ‬ﺑ‪‬ر ﺑ‪‬م‬ ‫ﭘ‪‬ﺸ‪‬ەوﯾ‪‬ى ﺧ‪‬ﺑﺎﺗﮑﺎران دەﮔﺮن‪.‬‬ ‫ﻣـــــﻦ ﺋ‪‬م ﮐـــــﺎرەى ﺟﻤﮫـــــﻮرى‬

‫ﻣ‪‬ﺳﺌﻮﻟﯿ‪‬ﺗﻰ ﻧﯿﺸﺎن ﻧ‪‬داوە ﭘﯿﻮﯾـﺴﺘﻪ‬ ‫ﻟ‪‬ﻣ‪‬ودوا ﺑﻪرﭘﺮﺳــــــﯿﺎر‪‬ﺘﯿﻪﮐﺎن ﻟــــــﻪ‬ ‫ﺋﻪﺳــﺘﯚ ﺑﮕﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺑ‪‬داﻧــﻰ ﺑﯿﻤ‪‬ﯾ‪‬ﮐــﻰ‬ ‫ﻻﯾ‪‬ﻧﻰ ﮐ‪‬م ژﯾﺎﻧﻰ ﺋ‪‬م ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧ‪ ‬داﺑﯿﻦ‬ ‫ﺑﮑــﺎت‪ .‬ﺑ‪‬م ﺑ‪‬داﺧ‪‬وە ﺋ‪‬م ﺗﺎﯾﺒﻪﺗــﯽ‬ ‫ﮐﺮدنو ﺑﺎزاڕى ﺋـﺎزاده‪ ،‬ﻣـﺎ‪‬ﻰ ﺧ‪‬ﮑـﻰ‬ ‫و‪‬ﺮان ﮐﺮدووە‪ .‬ه‪‬ﺸﺘﺎ ﺑـﺎرى ﺋـﺎﺑﻮورى‬ ‫ﺟ‪‬ﮕـــﯿﺮﻧ‪‬ﺑﻮوە‪ ،‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺟ‪‬ﮕـــﯿﺮ ﺑ‪‬ـــﺖ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﺎرى زۆر ﻟ‪‬وە زﯾﺎﺗﺮ ﺋ‪‬ﺑـ‪ .‬ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ‬ ‫ﻟ‪ ‬دﻧﯿــﺎدا وا ﺑــﺎس دهﮐﺮ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﻟ‪‬‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاﻗــﺪا ﭘ‪‬ﻨــﺞ ﻣﻠﯿــﻮن ﺑ‪‬ﮑــﺎر ه‪‬ﯾ‪،‬‬ ‫ﻧــﺎزاﻧﻢ ﺋ‪‬م ﺑ‪‬ڕ‪‬ــﺰاﻧ‪ ‬ﭼــﯚن ﺋ‪‬ــﻦ ﻟ‪‬‬ ‫‪%12‬ﺑ‪‬ﮑﺎرى ه‪‬ﯾ‪ .‬ﺑﺎﺷـ‪ ‬ه‪‬ر ﭘـﺎر‬ ‫‪12‬ه‪‬زار دەرﭼﻮوى ﺑ‪‬ﮑﺎر ه‪‬ﺑﻮو‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧ‪‬ــﮏ ﺋ‪‬ﻧﺎﺳــﻢ دەرﭼــﻮوى ﺳــﺎ‪‬ﻧﻰ‬ ‫ه‪‬ﺷــﺘﺎﮐﺎﻧ‪ ‬ﺗــﺎ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ داﻧ‪‬ﻣ‪‬زراوە‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣــﺎرەﮐ‪ ‬ﻟ‪‬وە زﯾــﺎﺗﺮە ﻣــﻦ ﻟ‪ ‬ﺳــﺎ‪‬ﻰ‬ ‫‪ 1992‬ﺋﺎﻣﺎر‪‬ﮑﻢ ه‪‬ﺑـﻮو ﮐ‪ ‬ﺑ‪‬س ﻟ‪‬‬ ‫ﺳــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ ﺑﯿــﺴﺖو دوو ه‪‬زار ﺑﯿﮑــﺎر‬ ‫ه‪‬ﺑﻮو‪ .‬ﺑﯚﯾ‪ ‬دەﺳ‪‬ﻻت دەﺑـ‪ ‬ﭘﯿﻼﻧـﻰ‬ ‫ه‪‬ﺑ‪‬ـــﺖ ﺑـــﯚ ﺧ‪‬ـــﮏ‪ ،‬ﭼﺎرەﺳـــ‪‬رى‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــــﺎرى ﺑﮑــــﺎت‪ ،‬ﮐــــﺎرى ﮔﻮﻧﺠــــﺎو‬ ‫ﺑــــﺪۆز‪‬ﺘ‪‬وە‪ ،‬ﭘــــ‪‬ۆژەى ﺟﯚراوﺟــــﯚر‬ ‫ﺑــــﺪۆز‪‬ﺘ‪‬وە ﺑــــﯚ ﭘﯿــــﺸﻪوهران وهک‬ ‫ﺑﻪرﮔــــــﺪروو‪ ،‬واﯾ‪‬رﻣ‪‬ن‪ ،‬ﮐﺎرەﺑﺎﯾــــــﻰ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﯿﺎن ﺑﺪهﻧ‪ ،‬ﻗـﻪرزی ﺑﺎﻧﮑﯿـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻮودی ﮐﻪﻣﻪوه ﺑـﯚ ﻓﻪراهـﻪم ﺑﮑـﻪن‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺤ‪‬ﯾ‪‬ﮐﯿﺎن ﺑﺪەﻧ‪ ‬ﺑـﯚ ﺋ‪‬وەى ژﯾﺎﻧـﻰ‬ ‫ڕۆژاﻧ‪‬ى ﺧﯚﯾﺎﻧﯽ ﭘ‪ ‬داﺑﯿﻦ ﺑـﮑ‪‬ن ﮐـﻪ‬ ‫ﻟ‪ ‬در‪‬ﮋﻣﺎوەﺷــﺪا ﻟ‪‬ﯿــﺎن ﺑــﺴ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺘ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣــﺎﻧ‪ ‬ﭼﺎرەﺳــ‪‬رن ﻧ‪‬ک ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪﻧــﻰ‬ ‫ﺋﻪو ﺋﺎﻣﺎرە‪ .‬ه‪‬ﻣﻮو ﺧﯚﭘﯿـﺸﺎﻧﺪاﻧ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻰ ﭘﺎر‪ ،‬ه‪‬ﻣـﻮو ﺋ‪‬و ﻧﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﯿـﺎﻧ‪‬‬ ‫ﺷــﺎهﯿﺪى دەدەنو ﺋ‪‬واﻧ‪‬ش ﺑ‪‬ــﮕ‪‬ن‬ ‫ﮐﻪ ﺋﻪم ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪ هﯿـﭻ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾﻪﮐـﯽ‬ ‫ﺑـــﯚ ﭼﺎرهﺳـــﻪر ﮐﺮدﻧـــﯽ ﮐ‪‬ـــﺸﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮏ ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺑﺎﺑــﻪت ﮐﯿــﺸﻪی ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾــﻪوه ڕای‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ دهرﭼﻮوی ﺑ‪‬ﮑﺎرﻣﺎن ﭘﺮﺳـﯽ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻪم ﺟﯚره وه‪‬ﻣﯿﺎن داﯾﻨﻪوه‪.‬‬ ‫ﻣــــﻦ ﻧــــﺎوم ﺟ‪‬ﻟﯿــــﻞ ﻋﺒــــﺪﻟﺮﺣﻤﺎﻧ‪‬‬ ‫دەرﭼــﻮوى ﮐﯚﻟﯿﭽــﻰ ﺑﻨ‪‬ڕەﺗﯿــﻢ ﺑ‪‬ﺷــﻰ‬ ‫وەرزﺷــﻰ‪ .‬ﺳــﺎ‪‬هﺎﯾ‪ ‬ﻣــﻦ دەﺧﻮ‪‬ﻨــﻢ‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻰ ﭘﺎر ﺗ‪‬واوم ﮐـﺮدووە ﺑ‪ ‬داﺧ‪‬وە‬ ‫داﻣﻨـــﺎﻣ‪‬زر‪‬ﻨﻦ‪ .‬ه‪‬ـــﺒ‪‬ﺗ‪ ‬ﺣﮑـــﻮﻣ‪‬ت‬

‫ﻣ‪‬ﺳــــــــــــﺌﻮﻟ‪ ‬ﻟ‪‬وەى داﻧ‪‬ﻣ‪‬زراوم‪.‬‬ ‫هﯚﮐـــﺎرەﮐ‪‬ى ﭼﯿـــﯿ‪‬؟ ﻧ‪‬ک ه‪‬ر ﻣـــﻦ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑـــﻮ ‪ %99‬ﺧ‪‬ـــﮏ داﻧ‪‬ﻣ‪‬زراوە‪.‬‬ ‫ﺧ‪‬ـــﮏ ه‪‬ر ﭼـــﺎوەڕێ ﺋ‪‬ﮐـــﺎ ﺋ‪‬وەى‬ ‫داﻣ‪‬زراوە ڕ‪‬ﮋەﯾ‪‬ﮐـــﻰ زۆر ﮐ‪‬ﻣ‪ .‬ﺗـــﺎ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳـﻤﺎن ﻧﺎدﯾـﺎرەو ﮐ‪‬س‬ ‫ﻧــﺎزاﻧ‪ ‬ﭼﯿﻤــﺎن ﺑ‪‬ﺳــ‪‬ردێ‪ .‬وەزﻋــﻰ‬ ‫داﻣ‪‬زراﻧـــﺪن زۆرﺧـــﺮاﭘ‪ ،‬ﮐ‪‬ـــﺸ‪‬ﯾ‪‬ﮐﻰ‬ ‫ﮔ‪‬ورە روودەدات ﻟ‪‬ﻧــــــﺎو ﮔ‪‬ﻧﺠــــــﺪا‬ ‫ه‪‬ﺒ‪‬ﺗ‪ ‬دهﺑ‪ ‬ﺑﭙﺮﺳـﯿﻦ ﺋ‪‬و ﮐ‪‬ـﺸ‪‬ﯾ‪‬‬ ‫ﭼﯿ‪ ‬ﮔ‪‬ﻧﺞ ﭘ‪‬ﻧـﺎ دەﺑـﺎﺗ‪ ‬ﺑ‪‬ر دەرەوە‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ وەﮐـــﻮ ﺳـــﺎ‪‬ﻧﻰ ﻧ‪‬وەﺗﻪﮐﺎﻧـــﻰ‬ ‫ﻟ‪‬ﮫــﺎﺗﻮوە‪ ،‬ﺑ‪‬ﻟ‪‬ــﺸﺎو ﺧ‪‬ــﮏ دەروات‪.‬‬ ‫ﺧ‪‬ﻟـــﮏ ﻣ‪‬ﺟﺒـــﻮورە ﮐ‪ ‬هﯿـــﭻ ﺋﯿـــﺶ‬ ‫وﮐﺎر‪‬ﮑﯿــﺎن ﻧﯿــﯿ‪ .‬ﻣــﻦ ﻣ‪‬ﺟﺒــﻮورم ﻟ‪‬‬ ‫و‪‬ﺗ‪‬ﮑﻰ ﺗﺮ داﻧﯿﺸﻢ‪ .‬ﭼ‪‬ﻧـﺪﯾﻦ ﭘـ‪‬ۆژەو‬ ‫ﺧ‪‬وﻧــﻢ ه‪‬ﯾ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﺋﺎﻣــﺎﻧﺠﻰ ﺑﮕ‪‬ﯾ‪‬ﻧــﻢ‪.‬‬ ‫ﮔ‪‬ﻧﺠﻢ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻢ ﺑ‪‬وەﯾ‪ ‬ﺧ‪‬ﺰاﻧﻢ ﺑـﺒ‪،‬‬ ‫ﺧــــﺎﻧﻮوﯾ‪‬ﮐﻢ ه‪‬ﺑــــ‪ ،‬ﺑ‪‬داﺧ‪‬وە ﻟ‪‬م‬ ‫و‪‬ﺗ‪ ‬ﻧـــﺎﯾ‪‬ﺗ‪ ‬دى‪ .‬ﻣـــﻦ ﻧﺎﭼـــﺎرم ﺋ‪‬م‬ ‫و‪‬ﺗ‪ ‬ﺑ‪‬ﺟ‪‬ﺒﮫ‪‬ـــﻢ‪ ،‬ﺑــــﺴﺘ‪ ‬ﺋ‪‬رزم ﻟ‪‬‬ ‫ه‪‬ر ﺷـــﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮑﻰ دﻧﯿـــﺎ دەﺳـــﺘﮑ‪‬و‪‬ﺖ‬ ‫ﺗﯿﺎﯾــﺪا ﺑــﮋﯾﻢ‪ ،‬ڕەﻧﺠــﻰ ﭼ‪‬ﻧــﺪ ﺳــﺎ‪‬ى‬ ‫ه‪‬وڵو ﺷ‪‬وﻧﺨﻮﻧﯿﻢ ﺋ‪‬وەﺗﺎ هﯿﭽﻰ دﯾﺎر‬ ‫ﻧﯿﯿ‪ .‬ﺑ‪‬م ڕۆژە ﮔ‪‬ﯾﺸﺘﻮوم دواڕۆژ‪‬ﮑـﻢ‬ ‫ﻧ‪‬ﺑﻮوە‪.‬‬ ‫ڕ‪‬ـــﮋﯾﻦ ﺣـــﺴ‪‬ﯾﻦ دەرﭼـــﻮوى زاﻧﮑـــﯚ‪:‬‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﻧ‪‬ﮏ ﺑــﻮو ه‪‬ﻣــﻮو ﺋــﺎواﺗﻢ ﺑﺒــﻮوە‬ ‫ﺋ‪‬وەى ڕۆژ‪‬ﮏ ﻟ‪‬رۆژان ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن ﺗ‪‬واو‬ ‫ﺑــﮑ‪‬مو ﺑﺒــﻢ ﺋ‪‬ﻧــﺪاﻣ‪‬ﮑﻰ ﭼــﺎﻻﮐﻰ ﻧــﺎو‬ ‫ﮐـــﯚﻣ‪‬ﮕ‪ .‬وەک ﺋﺎﻓﺮەﺗ‪‬ـــﮏ ﺧـــﺎوەن‬ ‫ﺋﺎﺑﻮرﯾﯿ‪‬ﮐﻰ ﺳ‪‬رﺑ‪‬ﺧﯚى ﺧﯚم ﺑﻢ‪ .‬ﯾﺎن‬ ‫ه‪‬ر هﯿﭻ ﻧ‪‬ﺑ‪ ‬ﻟ‪‬ﻣﺎڵ ﺑـ‪‬ۆﻣ‪ ‬دەرەوەو‬ ‫ﺗ‪‬ﮑ‪‬ﻰ ﻧﺎو ﮐـﯚﻣ‪‬ﮕ‪ ‬ﺑـﻢ‪ .‬ﺋ‪‬وە ﺑـﻮو‬ ‫ﭘﺎرﺳـــﺎڵ وەک دەرﭼﻮﯾ‪‬ﮐـــﻰ ﺑ‪‬ﺷـــﻰ‬ ‫ﭘ‪‬روەردە ﺑ‪‬واﻧــــﺎﻣ‪‬ى ﺑ‪‬ﮐﺎﻟﯚر‪‬ــــﺴﻢ‬ ‫ﺑ‪‬دەﺳــــﺖ ه‪‬ﻨــــﺎ‪ .‬ه‪‬ﺗــــﺎ ﺋ‪‬ــــﺴﺘﺎ‬ ‫داﻧ‪‬ﻣ‪‬زراوم هﯿــﭻ ﺋﻮﻣ‪‬ــﺪ‪‬ﮑﻢ ﻧﯿــﯿ‪ ‬ﮐ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬م ﺳﺎ‪‬ﺪا داﺑﻤ‪‬زر‪‬ﻢ‪ .‬ﮐ‪ ‬ﺑـ‪ ‬ﮔﻮﻣـﺎن‬ ‫ﺋ‪‬وە ﺗ‪‬ﻧﮫــﺎ ﻣــﻦ ﻧﯿــﻢ ﮐ‪ ‬ﺧ‪‬وﻧ‪‬ﮐﺎﻧــﻢ‬ ‫ﺑــﻮﻧ‪‬ﺗ‪ ‬ﻗﻮرﺑــﺎﻧﻰ ﺋ‪‬م ﺳﯿــﺴﺘ‪‬ﻣ‪ ‬ﮐ‪‬‬ ‫ﻧﺎزاﻧﻢ ﻧﺎوى ﻟ‪ ‬ﺑﻨ‪‬ﻢ ﭼﻰ؟ ژﻣﺎرەﯾ‪‬ﮐﻰ‬ ‫زۆر ﻟ‪ ‬ﺧﻮ‪‬ﻨــــــﺪﮐﺎرى ﭘ‪‬ﯾﻤــــــﺎﻧﮕ‪‬و‬ ‫زاﻧﮑﯚﮐــــــﺎن ﻟ‪‬ﺳــــــ‪‬رﺟ‪‬م ﺷــــــﺎرو‬ ‫ﺷﺎرۆﭼﮑ‪‬ﮐﺎن ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯿﺎن ﺗ‪‬واو ﮐـﺮدو‬

‫ﺋﯿــــــﺴﻼﻣﻰ ﻣ‪‬ﺣﮑــــــﻮم دەﮐ‪‬مو‬ ‫ﺧﻮازﯾــــــــﺎرى ﺋ‪‬وەم ﺋــــــــﺎزادى‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوﺑـــــــﻮونو ه‪‬ـــــــﺴﻮڕاﻧﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرﯾﻰ ﺑ‪‬ڕەﺳـــﻤﻰ ﺑﻨﺎﺳـــﺮێو‬ ‫ﺑﺎﻧﮕ‪‬وازى ڕﮐﺨﺮاوە ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾ‪‬ﮐﺎﻧـﻰ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺶ دەﮐ‪‬م ﮐ‪ ‬ﺋـﻪم ﮐـﺎرەى‬ ‫دەو‪‬ﺗـــﻰ ﺳـــ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬دارى ﺋـــ‪‬ﺮان‬ ‫ﻣ‪‬ﺣﮑــــﻮم ﺑــــﮑ‪‬نو ﭘــــﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ‬ ‫ﮔ‪‬ورەى ﺧﯚﯾـــﺎن ﺑـــﯚ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان ﺑﻨـ‪‬ﺮن ﺗـﺎ ﺋ‪‬م ﺳﯿﺎﺳـ‪‬ﺗ‪‬ى‬ ‫دەو‪‬ت ﭘﻮﭼ‪‬ڵ ﺑﮑ‪‬ﻧ‪‬وە‪.‬‬

‫‪2009-1-14‬‬

‫ﺑــــــ‪ ‬ﮐــــــﺎرن‪ .‬ﻧ‪‬ک ﺗ‪‬ﻧﮫــــــﺎ ه‪‬ر‬ ‫دەرﭼﻮەﮐﺎﻧﻰ ﭘﺎرو هﻰ ﭘـ‪‬ﺮارﯾﺶ ﺋ‪‬وە‬ ‫دووﺳــﺎ‪ ‬ﭼــﺎوەر‪‬ﻰ داﻣ‪‬زراﻧـــﺪﻧﻦ ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮑﺪا وەزﯾﺮى ﮐﺎروﺑﺎرى ﮐﯚﻣ‪‬ﯾ‪‬ﺗﻰ‬ ‫ﻟ‪ ‬ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪﻧ‪‬ﮐﺎﻧـــــﺪا ﺋﯿـــــﺪﻋﺎى ﺋ‪‬وە‬ ‫دەﮐــﺎت ﮐ‪ ‬ڕ‪‬ــﮋەى ﺑ‪‬ﮑــﺎرﯾﻰ ﻟ‪‬ﺳــ‪‬دا‬ ‫‪12‬ﯾ‪ .‬ﮐ‪ ‬ﻣﻦ ﺗ‪‬ﺣﻪداى ﺋ‪‬وە دەﮐ‪‬م‬ ‫ﺋ‪‬م ر‪‬ــﮋەﯾ‪ ‬ه‪‬ــﻪﯾ‪‬و هﯿــﭻ ﺋﺎﻣﺎر‪‬ﮑــﻰ‬ ‫زاﻧـــــﺴﺘﯽو دروﺳـــــﺖ ﺋ‪‬و ﻗـــــﺴ‪‬ﯾ‪‬‬ ‫ﻧﺎﺳـــ‪‬ﻟﻤ‪‬ﻨ‪‬و ﭘ‪‬ـــﭽ‪‬واﻧ‪‬ى ڕاﺳـــﺘﯿﯿ‪.‬‬ ‫ﭼــــﻮﻧﮑ‪ ‬ﻟ‪‬م ﺋﺎﻣــــﺎرەدا ﻧ‪‬ک ﺗ‪‬ﻧﮫــــﺎ‬ ‫ﺣـﺴﺎﺑﻰ ﺋ‪‬ـﻤ‪‬ى دەرﭼـﻮوان ﻧ‪‬ﮐــﺮاوە‪،‬‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﻮ ﺋ‪‬و ژﻧـﺎﻧ‪‬ى ﮐ‪ ‬ﻧ‪‬ﺧﻮ‪‬ﻨـﺪەوارن‬ ‫ﻟ‪‬ﻣــﺎ‪‬وەن ﺑــ‪ ‬ﮐــﺎرن وەک ﭼﯿﻨ‪‬ﮑــﻰ‬ ‫ﺑــ‪ ‬ﮐــﺎر ﺣــﺴﺎب ﻧ‪‬ﮐــﺮاون‪ .‬ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬م‬ ‫ژﻧــﺎﻧ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ه‪‬ﻟــﻰ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﯿــﺎن ﺑــﯚ‬ ‫ﯾ‪‬ەﺧﺴ‪ ‬ڕۆ‪‬ﮑـﻰ ﺳـ‪‬رەﮐﻰ دەﮔـ‪‬ﺮن‬ ‫ﻟ‪‬ژﯾﺎﻧﻰ ﺧﯚﯾﺎنو ﮐﯚﻣ‪‬ﮕ‪‬ﮐﺎﯾ‪‬ﻧﺪا‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔـﻪرﭼﯽ ﻟــﻪ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن دهزﮔﺎﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺋﺎﻣـــﺎر ﮔـــﯿﺮی هﯿـــﭻ ڕ‪‬ﻮﺷـــﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮑﯽ‬ ‫زاﻧــﺴﺘﯽ ﺑــﯚ ﺋﺎﻣــﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرانو‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﺎران ﻧﺎﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪرو ﺋﯿﺪﯾﻌﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪڕﯾﺰ‬ ‫وهزﯾــﺮی ﮐــﺎرو ﮐﺎروﺑــﺎری ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗــﯽ‬ ‫ﻧﻪ دهﮐﺮ‪‬ﺖ ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺖ ﺑﮑﺮ‪‬ﺘﻪوه ﻧـﻪ‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ــﺖ ﺑــﻪ ژﻣــﺎرهی وردو ﺋﺎﺷــﮑﺮا‬ ‫ﺑﻪرﭘـــﻪرچ ﺑﺪر‪‬ﺘـــﻪوه‪ .‬ﺑـــﻪ‪‬م ژﯾﺎﻧـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺋﻪم و‪‬ﺗﻪو ﺧـﻪ‪‬ﮑﺎﻧ‪‬ﮏ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻮ‪‬ﻦ ﮐﺎردا و‪‬ـﻦ هـﻪﻣﻮو ڕۆژ‪‬ـﮏ‬ ‫ﻧﺎدروﺳﺘﯽ ﺋﯿـﺪﯾﻌﺎی ﺑﻪرﭘﺮﺳـﺎﻧﯽ ﺋـﻪم‬ ‫و‪‬ﺗﻪ ﺋﺎﺷﮑﺮا دهﮐﻪن‪ .‬ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﻪ ﺗﻪﻧﮫـﺎ‬ ‫ﻟـــﻪ ﺋﺎﻣـــﺎرﮐﺮدﻧﯽ ژﻣـــﺎرهی ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧـــﺪا‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﻟﻪ ڕ‪‬ﻮﺷﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮑﺪاﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧﻪوهی ﺳﻪﺧﺘﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﮑﺎران‬ ‫ﮔﯿﺮاوهﺗـــــﻪ )ﯾـــــﺎن ﻟـــــﻪ ڕاﺳـــــﺘﯿﺪا‬ ‫ﻧﻪﮔﯿﺮاوهﺗــﻪ( ﺑــﻪر‪ .‬ﺑﯿﻤــﻪی ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾــﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺳــــﺘ‪‬ﮑﯽ ﺳــــﻪرهﺗﺎﯾﯽو ﻣﺎﻓﯿﮑــــﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﺌﻪﻣﻼوﺋــــﻪوﻻی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــــﻪو هﯿــــﭻ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﻮوﯾــﻪک ﺑــﯚ هﻪ‪‬ﭙﻪﺳــﺎردﻧﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿﯿﻪ‪ .‬دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮏ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﯿــــﻪو‪‬ﺖ ﻻﻧــــﯽ ﮐــــﻪﻣﯽ ﺋﯿــــﺪﯾﻌﺎی‬ ‫ﺷﺎرﺳـــﺘﺎﻧﯿﻪت ﺑﮑـــﺎت ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫ﯾﻪﮐـــﻪﻣﯿﻦ هـــﻪﻧﮕﺎودا ﺋـــﻪم ﻣﺎﻓـــﻪی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺑﻪ ڕهﺳﻤﯽ ﺑﻨﺎﺳ‪‬ﺖ‪.‬‬


‫‪8‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫‪@ @Leíä@ôØóîòìóäa‡ÜóèŠó@õì쉎ïà‬‬ ‫‪@ @a‡äaŠbÙŽïi@ônŽïØóî@óÜ@bØóîŠòìa†bî‬‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ ﭘ‪‬ﻨﺠﻪم‬

‫ﺧ‪‬رﯾــﮏ ﺑــﻮو ﻟ‪‬و ﮐﯚﺑــﻮﻧ‪‬وە ﮔــﺸﺘﯿ‪‬دا ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬زۆر دواﮐ‪‬وﺗــــﻮاﻧ‪‬ﯾ‪‬؟ ﭼــــﻮﻧﮑ‪‬‬ ‫ﻣــﻦ دەﻧﮕــﻰ ﺗ‪‬واو ﺑ‪‬دەﺳــﺘﻨ‪‬ه‪‬ﻨﻢ ﯾــﯚ ڕ‪‬ﮑﺨـــﺮاوى ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرﯾﻰو ﺟ‪‬ﻣﺎوەرﯾـــﻰ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﯾ‪‬ﺗﻰ ؟!‬ ‫ﻧﺎﮐﺮ‪‬ﺖو ﻧﺎﺑ‪‬ـﺖ ﺑ‪‬هﯿـﭻ ﺟﯚر‪‬ـﮏ هﯿـﭻ‬ ‫ه‪‬واردﻧ‪‬ﮑـــﻰ )دﯾـــﻨﻰو ﻧ‪‬ﺗ‪‬وەﯾـــﻰو‬ ‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﻰ‪ :‬ﺳ‪‬رەﺗﺎ ﺑ‪ ‬داواى ﻟ‪‬ﺒﻮردﻧ‪‬وە‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧـــﻰ ﺋـــﺎزﯾﺰ ﻟ‪‬و ه‪‬ﯾ‪‬ى‬ ‫ﯾﺎﺳــﻰ ﮐﯚﺑــﻮﻧ‪‬وەى ﮔــﺸﺘﻰ دووەﻣــﻰ‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑـــﺎران ﻟ‪ ‬ﺳـــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ ﻟ‪‬‬ ‫‪ 6/11/1992‬ﺋ‪‬و ﺑ‪‬روارە‬ ‫ﮐﯚﺑﻮﻧ‪‬وەى ﮔﺸﺘﻰ ‪25/12/1992‬‬ ‫ە ‪...‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﮐﯚﺑــــــــــــﻮﻧ‪‬وەى ﮔــــــــــــﺸﺘﻰ‬ ‫‪ 25/12/1992‬ﻟ‪‬ﮐﺎﺗﻰ دەﻧﮕﺪاﻧـﺪا‬ ‫ه‪‬رﮐ‪‬س ﻧﺎوى ﺧﯚى دەوتو ﭘﯿـﺸ‪‬ى‬ ‫ﭼــﯽ ﺑــﻮوە‪ .‬ﺑ‪‬ڕاﺳــﺘﻰ ﺑ‪‬ﺌ‪‬زﻣﻮوﻧــﻰ‬ ‫دەورى زۆر دەﮔـــــ‪‬ا ﻟ‪ ‬ﭼﯚﻧﯿ‪‬ﺗـــــﻰ‬ ‫ﺧﯚﻧﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ﺷﺪارﺑﻮوان ﻣـﻦ وەک‬ ‫ﺧــﯚم زۆر ﺑ‪‬ﺷــ‪‬رﻣ‪‬وە ﺧﯚﻣﻨﺎﺳــﺎﻧﺪو‬ ‫دووەﻣﯿــﺶ ﻟ‪ ‬ﺗ‪‬ﻣ‪‬ﻧــﺪا ﻟ‪ ‬زۆرﺑ‪‬ﯾــﺎن‬ ‫ﻣﻨـــﺪا‪‬ﺘﺮﺑﻮوم ﺳـــ‪‬ﮫ‪‬ﻣﯿﺶ زۆرﺑ‪‬ﻣـــﺎن‬ ‫ﺗ‪‬ﻧﮫـــﺎ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرى دەﺳـــﺖ ﻗ‪‬ﯿـــﺸﺎوو‬ ‫ﻗﻮڕاوﯾﻤـــــﺎن ﺑ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎر دەزاﻧـــــﻰو‬ ‫زۆر‪‬ﮑﯿـــﺸﻤﺎن ﺗ‪‬ﻧﮫـــﺎ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـــﯿﺎن ﺑـــﯚ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﺎر ﺋ‪‬وەﺑﻮو ﮐ‪ ‬ﺗ‪‬ﻧﮫﺎ ﮐ‪‬ﺳﺎﻧ‪‬ﮏ ﺑ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﮑـــﺎر ﺋ‪‬ژﻣـــﺎردەﮐﺮان ﮐ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﮐـــﺎرﮔ‪ ‬ڕەﮔ‪‬زىو ﺑـــــــــﺎوەڕى ﺳﯿﺎﺳـــــــــﻰو‬ ‫دەرﮐـــﺮاﺑﻦ ﯾـــﺎن ﺑ‪‬هـــﯚى ﻧ‪‬ﺑﻮوﻧـــﻰ ﺗﺎﯾ‪‬ﻓ‪‬ﮔ‪‬رىو ﺗ‪‬ﻣ‪‬نو ﺟﻨﺲو‪...‬هﺘـﺪ(‬ ‫ﺋﯿــﺸ‪‬وە ﺗﻮﺷــﻰ ﺑ‪‬ﮑــﺎرى ﺑــﻮون ﻣــﻦ ﺗ‪‬ـــــﺪا ﺑ‪‬ـــــﺖ‪ ،‬ه‪‬ﺗـــــﺎ ﻟ‪ ‬دﻧﯿـــــﺎى‬ ‫ه‪‬رﮐـــــﺎت ﮐ‪ ‬دەﻣـــــﻮت ﻣـــــﻦ وەک ﮔ‪‬ورەﺑــﻮوﻧ‪‬وەى ﻗ‪‬ــﺸﺘﻰ ﭼﯿﻨــﺎﯾ‪‬ﺗﻰو‬ ‫دەرﭼﻮواﻧــــﻰ زاﻧﮑــــﯚو ﭘ‪‬ﯾﻤﺎﻧﮕﺎﮐــــﺎن ه‪‬ــــــــــﺴﻮڕانو ﮐ‪‬ﺸﻤ‪‬ﮐ‪‬ــــــــــﺸ‪‬‬ ‫ﻗــــﺴ‪‬دەﮐ‪‬م ﯾ‪‬ﮐــــﺴ‪‬ر ﺑ‪‬ﭼﺎو‪‬ﮑــــﻰ ﭼﯿﻨﺎﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬ﮐﺎﻧــــــﺪا ﺋ‪‬وە ﺷــــــ‪‬هﺎدەو‬ ‫ﻣﯿﮑﺮۆﺳــﮑﯚﺑﻰ ﭼ‪‬ﭘ‪‬ﮑــﻰ ﺋ‪‬ﮐــﺎدﯾﻤﻰو ﺷـــﻮ‪‬ﻦو ﻧـــﺎوو ﺟﻠـــﻮﺑ‪‬رگو ﺟ‪‬ـــﮕ‪‬و‬ ‫ﻧ‪‬ﺧـــﺸ‪ ‬دار‪‬ـــﮋراوى ﺳـــﯿﻤﺎو ﺑـــﺎ‪‬ى ﺷــــــﻮ‪‬ﻨﻰ ﺣ‪‬واﻧ‪‬وەى ﻣﺮۆﭬ‪‬ﮐــــــﺎنو‬ ‫ﺗ‪‬ﻗﻠﯿــﺪى ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرەوە ﻟ‪‬ﯿﺎﻧــﺪەڕواﻧﯿﺖ‪ .‬ﭘ‪‬وﭘﺎﮔ‪‬ﻧـــﺪەى ﺣﯿﺰﺑـــﺎﯾ‪‬ﺗﻰو ڕەﻧﮕـــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬وە ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﮑﻰ ﺑﻮو‪ ،‬ﺑ‪‬ﺷـ‪‬ﮑﻰ ﺗﺮﯾـﺸﻰ ﺋـــﺎ‪‬و ه‪‬ﺗـــﺎ ﭘﯿـــﺸ‪‬ﯾﻰو‪...‬هﺘـــﺪ ﻧـــﯿ‪‬‬ ‫ﻻﯾ‪‬ﻧــﻰ ﺳﯿﺎﺳــﻰ ﺑــﻮو ﺟــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺗــﺮ ﺟ‪‬ــــــﮕ‪‬و ﺑــــــﺎﯾ‪‬ﺧﻰ ﭼﯿﻨﺎﯾ‪‬ﺗــــــﻰ‬ ‫ﺧﻮﻟﯿــﺎى ﺋ‪‬وەى ﮐ‪ ‬دەﺑــﻮو ﭘ‪‬ﻨﺎﺳــﻰ ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧ‪‬ﮐﺎن دﯾــﺎرى دەﮐــﺎت ﺑ‪‬ﮑــﻮ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﻰ ﺧﯚﺗــﺖ ﺋﺎﺷــﮑﺮا ﺑﮑــﺮداﯾ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬وە ه‪‬وڵو ﺧ‪‬ﺑــــــﺎتو ﮐﯚﺷــــــﺶو‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@@@@@‬

‫@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫ﺋﻪﮐﺮهم ﻣﺤﻪﻣﻪد‬ ‫‪akram_nadir_1999@yahoo.com‬‬

‫ه‪‬ــﺴﻮڕاﻧﻰ ﭼﯿﻨــﺎﯾ‪‬ﺗﻰ ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧ‪‬ﮐﺎﻧ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬وە دﯾـــﺎرى دەﮐـــﺎت‪ .‬ﭼـــﻮﻧﮑ‪ ‬ﺋ‪‬وە‬ ‫دﻧﯿـــﺎی داﺑ‪‬ﺷـــﺒﻮوى ﭼﺒﻨـــﺎﯾ‪‬ﺗﯿ‪ ‬ﮐ‪‬‬ ‫ﮐﯚﻣ‪‬ﮕﺎى داﺑ‪‬ﺷـﮑﺮدووە ﺑ‪‬ﺳـ‪‬ر دوو‬

‫ﯾ‪‬ﮐﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ دەﻧﮕــﺪان ﺗ‪‬واو ﺑــﻮو)ﺟ‪‬ﻣــﺎل‬ ‫ﭼﺎوﺷــــﯿﻦ( وەک ﻧــــﻮ‪‬ﻨ‪‬رى ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘــــﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــــﺎران ﻟ‪ ‬ه‪‬وﻟــــ‪‬ﺮ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ــــﮏ ﺑــــﻮو‬

‫ﺗ‪‬وەرى دژ ﺑ‪‬ﯾ‪‬ﮐــﺪا ﺋ‪‬وﯾــﺶ دﻧﯿــﺎى‬ ‫ﮐــﺎرو ﺧ‪‬ﺑــﺎتو ﺗ‪‬ﮑﯚﺷــﺎن ﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ﻨــﺎو‬ ‫ﮐ‪‬ﮐ‪ ‬ﮐﺮدﻧــﻰ ﻗــﺎزاﻧﺞو ﺑ‪‬رژەوەﻧــﺪى‬ ‫ﺗـــــﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻰو ه‪‬ـــــﺸﺘﻨ‪‬وەى دﻧﯿـــــﺎى‬ ‫ﭼﯿﻨﺎﯾ‪‬ﺗﻰ‪ ،‬ﯾﺎن دﻧﯿﺎى ﺧ‪‬ﺑـﺎتو ﮐـﺎرو‬ ‫ه‪‬ــــﺴﻮڕان ﻟ‪‬ﭘ‪‬ﻨــــﺎو ﮔــــ‪‬اﻧ‪‬وەى‬ ‫ﺷﻮﻧﺎﺳﻰ ر‪‬ﺰى ﺋﯿﻨﺴﺎن ﺑـﯚ ﺋﯿﻨـﺴﺎنو‬ ‫دﻧﯿــــﺎﯾ‪‬ﮐﻰ ﺑﺎﺷــــﺘﺮو ﺷﺎﯾــــﺴﺘ‪ ‬ﯾــــﯚ‬ ‫ه‪‬ﻣﻮوان ﺗﺎ دەﮔﺎﺗ‪ ‬ﺑ‪‬رزﺗـﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳـﺘﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﯚﺗــﺎ ﻟ‪ ‬ﮔ‪‬ڵ ﮔ‪‬ﺷــ‪‬ى هﯚﺷــﺪارى‬ ‫ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧ‪‬ﮐﺎن ﺑــﯚ ژﯾــﺎنو ﻧ‪‬ه‪‬ــﺸﺘﻨﻰ‬ ‫دﻧﯿــــــﺎى ﭼﯿﻨــــــﺎﯾ‪‬ﺗﻰو ﺑﻨﯿــــــﺎدى‬ ‫ﮐﯚﻣ‪‬ﮕــــﺎﯾ‪‬ﮐﻰ ﺋﯿﻨــــﺴﺎﻧﻰ ﺋــــﺎزادو‬

‫ﻟ‪‬ﻟﯿﮋﻧ‪‬ى ﭼﺎود‪‬ﺮﯾﮑ‪‬رانو ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧ‪‬وەى‬ ‫دەﻧﮕ‪‬ﮐﺎن ووﺗﻰ ﺋ‪‬زاﻧﻰ دەﻧﮕﺪان ﺑﯚ ﺗﯚ‬ ‫ﺧ‪‬ﻣﻰ ﺋ‪‬وەى ﺑـﯚ دروﺳـﺘﮑﺮدﯾﻦ ﮐ‪ ‬ﺗـﯚ‬ ‫دەﻧﮕـﻰ ﺗ‪‬واو ﻧ‪‬ه‪‬ــﻨﻰ ﺑ‪‬م ﺑــﺎش ﺑــﻮو‬ ‫ﻟ‪‬ﮐﯚﺗﺎﯾﯿﺪا وا دەرﻧ‪‬ﭼﻮو‪ ،‬ووﺗﻢ )ﺧ‪‬ﻣﻰ‬ ‫ﻣﻨﺘـــﺎن ﻧ‪‬ﺑ‪‬ـــﺖ ﻣـــﻦ ﺑ‪‬ﻨـــﻢ داوە ﺑ‪‬‬ ‫ﺧﯚﺷــﻢو دەﻧﮕــﺪەران ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر دەﻧﮕﯿــﺸﻢ‬ ‫ﭘ‪‬ــــﻨ‪‬دەن وازﻧــــﺎه‪‬ﻨﻢ ﻟ‪‬ه‪‬ــــﺴﻮڕانو‬ ‫ﮐــــــﺎرﮐﺮدﻧﻰ د‪‬ــــــﺴﯚزاﻧ‪ ‬ﻟ‪‬ﭘ‪‬ﻨــــــﺎو‬ ‫ﺑ‪‬رژەوەﻧــــﺪى ﭼﯿﻨــــﺎﯾ‪‬ﺗﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرانو‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧــﺪا(‪ ،‬ﻟ‪‬دﻧﯿــﺎى واﻗﻌﯿــﺸﺪا ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرﺑ‪‬ﺖ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوەى ﺟ‪‬ﻣﺎوەرﯾﻰ ﺋـﺎزاد‬ ‫ﺑ‪‬ــﺖ دەﺑ‪‬ــﺖ ڕ‪‬ــﺰﯾﺶ ﻟ‪‬وە ﺑﮕﺮﯾــﺖ ﮐ‪‬‬ ‫دەﻧﮕــﺪەران ﮐ‪‬ﯿــﺎن دەو‪‬ــﺖو ﻣ‪‬رﺟﯿــﺶ‬

‫ﻧــﯿ‪ ‬ه‪‬رﭼــﻰ ﺗ‪‬ﻧﮫــﺎ ﺧــﯚت ﻟــ‪‬ﯽ ڕازى‬ ‫ﺑــﻮوى ﻟ‪ ‬ﮐﺎرەﮐﺎﻧــﺖ ﺋ‪‬وان ﺑ‪‬دروﺳــﺘﻰ‬ ‫ﻟ‪ ‬ﻣ‪‬ﺑ‪‬ﺳـــــــــﺘﻰ دەرەﻧﺠـــــــــﺎﻣ‪‬ﮐ‪‬ى‬ ‫ﮔ‪‬ﯾـــﺸﺘﺒ‪‬ﺘﻦ‪ .‬ه‪‬رﺑـــﯚ ﺋ‪‬وەﺷـــ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر‬ ‫ﺑﺘ‪‬و‪‬ﺖ ڕاﺑ‪‬رو ه‪‬ﺴﻮڕاو‪‬ﮑﻰ ڕاﺳـﺘﮕﯚو‬ ‫ﺧ‪‬ﻣﺨﯚرﺑﯿﺖ دەﺑ‪‬ﺖ ه‪‬ﻧﺎﺳ‪ ‬در‪‬ﮋﺑﯿـﺖو‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿـــــــﺖ ﻟ‪‬و ﮐ‪‬ﺸﻤ‪‬ﮐ‪‬ﺸﺎﻧ‪‬ﺷـــــــﺪا‬ ‫ڕاوەﺳــــــــﺘﺎوﺑﯿﺖو ﭼﯚﮐــــــــﺪاﻧ‪‬دەﯾﺖو‬ ‫ﻧ‪‬ڕوﺧ‪‬ﯿﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﮑ‪‬ﮐ‪‬ﻣﺎن ﮐـﺮدەوە و ﺑـﻮﯾﻨ‪ ‬ﺧﺎوەﻧـﻰ‬ ‫ﺑﻨﮑ‪‬ى ﺧﯚﻣﺎن ﺑ‪‬م ﭼﯚن ؟‬ ‫زۆر ﻧﯿﮕ‪‬راﻧـــــﻰ دروﺳـــــﺖ ﺑﺒـــــﻮو ﻟ‪‬‬ ‫ﭼﯚﻧﯿ‪‬ﺗــــﻰ دەﺳــــﺘﮑ‪‬وﺗﻨﻰ ﺑﻨــــﮑ‪‬ﯾ‪‬ک‬ ‫ﻣﻨﯿـــــﺶ ه‪‬ر ﮐـــــﯚ‪‬ﻢ ﻟ‪‬و ﺷـــــﻮ‪‬ﻨ‪‬ى‬ ‫ﺑ‪‬راﻣـﺒ‪‬ر ﻣﺰﮔ‪‬وﺗـﻰ ﮔ‪‬ورە ﻧ‪‬دا‪ ،‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ‬ ‫)ﺋ‪‬ﻧﻮەر ﺳﺎ‪‬ﺢو وەﺳﺘﺎ ﺳـﺎﺑﯿﺮو ﺣﺎﺟـﻰ‬ ‫ﺋ‪‬ﻧــﻮەر( زۆر ﻗــﺴ‪‬ﻣﺎن ﻟ‪‬ﺳــ‪‬ر دەﮐــﺮد‬ ‫ﺋ‪‬وان ﭘ‪‬ﯿﺎن واﺑﻮو ﭘـﺎرﺗﻰ ه‪‬ر دەﺳـﺘﻰ‬ ‫دەﺳﺘﯿﻤﺎن ﭘ‪‬ـﺪەﮐﺎت‪ ،‬ﻣﻨﯿـﺶ ﺑ‪‬ه‪‬ﻣـﺎن‬ ‫ﺷ‪‬ﻮە ﺑ‪‬م وای ﺑﯚ دەﭼـﻮوم ﺑ‪‬ﺷـ‪‬ﮑﻰ‬ ‫زۆرى ﺑ‪‬ــــﺴ‪‬رەو ﺑ‪‬رەﯾــــﻰ ﮐﺎرەﮐﺎﻧــــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬واﻧ‪‬و ﺋ‪‬ـــﻤ‪‬ش دەﮐﺮ‪‬ـــﺖ ﺳـــﻮد ﻟ‪‬و‬ ‫دەرﻓ‪‬ﺗــﻰ ﺳــﻪرﻗﺎ‪‬ﯽو ﻓ‪‬ﮐــﺎن ﻓ‪‬ﮐﺎﻧــﻰ‬ ‫ڕاوو ڕووﺗﻰ ﺋ‪‬وان ﮐ‪ ‬دەﺳﺘﯿﺎن داوەﺗ‪‬‬ ‫وهرﺑﮕــــــﺮﯾﻦو ه‪‬ﻣﯿــــــﺸ‪ ‬ﺑــــــﯿﺮم ﻟ‪‬‬ ‫ﻗﺴ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ﺋ‪‬ﮐـﺮدەوە ﺗـﺎ ووﺷـ‪‬ﯾ‪‬ﮐﯿﺎن‬ ‫ﺑــﮑ‪‬ﯾﻨ‪ ‬دەرﻓ‪‬ﺗ‪‬ــﮏ‪ .‬ڕۆژ‪‬ﮑﯿــﺎن وەﺳــﺘﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﯿﺮ ووﺗﻰ‪" :‬ﺋ‪‬ﮐـﺮەم‪ ،‬ﭼـﺎوەﮐ‪‬م‪ ،‬ﺗـﯚ‬ ‫ﺑــﯚ ه‪‬ر ﺑ‪‬و ﮐ‪‬ﻻوەﯾ‪‬وە ﮔﺮﺗــﻮوﺗ‪ ‬ﺧــﯚ‬ ‫ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺑــــــﺸﻤﺎﻧﺪەﻧ‪ ‬ﻟ‪‬ﺑ‪‬ر ﭘﯿــــــﺴﻰو‬ ‫ﺑﯚﮔ‪‬ن ﻧﺎﺗﻮاﻧﺒﻦ ﺗ‪‬ﯿﺪا داﻧﯿـﺸﯿﻦ"‪ ،‬ووﺗـﻢ‬ ‫وەﺳــــﺘﺎ ﮔﯿــــﺎن ﺋ‪‬و ﺷــــﻮ‪‬ﻨ‪ ‬ﻣﺎﻧــــﺎى‬ ‫ﺟ‪‬رﮔ‪‬ى ﺷـــﺎرو ﺷـــﻮ‪‬ﻨﻰ ﮐﯚﺑـــﻮﻧ‪‬وەى‬ ‫ڕۆژاﻧ‪‬ى دەﺳﺘﻔﺮۆﺷـــــﺎنو ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــــﻰ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﺳــﺎزىو ه‪‬رﭼــﻰ ﺑــﯚ ڕۆژ‪‬ــﮏ ﺑ‪‬ــﺘ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬م ﺷـــﺎرە زۆر ﺑ‪‬ﺋﺎﺳـــﺎﻧﻰ دەﺗﻮاﻧ‪‬ـــﺖ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﻨﺎﺳــ‪‬ﺖ‪ ،‬ووﺗــﻰ ﺧــﯚ ﻣﻨﯿــﺶ ﺋ‪‬وە‬ ‫ﺑﺎش دەزاﻧـﻢ ﺑ‪‬م ﻧﺎﯾـﺪەن ﺋ‪‬وە هـ‪‬ﺰى‬ ‫دەو‪‬ﺖ ووﺗﻢ ﺋﯿﻨﺠﺎ ه‪‬ﻣﺎﻧ‪ ،‬ﺑ‪‬م ﻣ‪‬رج‬ ‫ﻧﯿ‪ ‬ه‪‬ﺰ‪‬ﮏ ﮐ‪‬ه‪‬ﺗ‪ ‬ﺑـﯚ ه‪‬ﻣـﻮو ﺷـﺘ‪‬ﮏ‬ ‫ﺑ‪‬ﮐــﺎرى ﺑﮫ‪‬ﻨﯿــﺖ‪ .‬ووﺗــﻰ ﭼــﯚن؟ ووﺗــﻢ‬ ‫وەرە ﺑﺎ ﺑﭽﯿﻨ‪‬وە ﺑﯚﻻﯾﺎن ﭼﻮﯾﻨ‪‬وە ﻟﻘـﻰ‬ ‫ﭼﻮار ووﺗﯿـﺎن‪ :‬ﺋ‪‬ـﻦ ﭼـﺎوەڕوان ﮐ‪‬ن‪.‬‬ ‫ووﺗﻤـــﺎن ﻟ‪‬وە زﯾـــﺎﺗﺮ ﻧـــﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر‬

‫دەﮐﺮ‪‬ـــــﺖ وە‪‬ﻣ‪‬ﮐ‪‬ﻣـــــﺎن ﺑـــــﺪەﻧ‪‬وە ﺑ‪‬‬ ‫ﺳ‪‬رۆﮐﻰ دەﺳﺘ‪‬ى ﭘ‪‬ﺸﻤ‪‬رﮔ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺑﻨـﮑ‪‬ﮐ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬واﻧﯿﺶ ه‪‬ر ﺑﯚ ﺋ‪‬وەى ﻟ‪‬ﮐﯚ‪‬ﻰ ﺧﯚﯾﺎﻧﻤﺎن‬ ‫ﺑﮑ‪‬ﻧ‪‬وە ووﺗﯿﺎن ﺑ‪‬ﺳ‪‬رﭼﺎو وادەﮐ‪‬ﯾﻦ‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﯚ ﺧﯚم ﺋ‪‬وەم ﺑ‪ ‬ﺑﺎﺷﺰاﻧﻰ ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬وە زﯾﺎﺗـﺮ‬ ‫ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖ ﺳــ‪‬رداﻧﻰ ﻟــﻖ ﺑﮑ‪‬ﯾــﻦ ﺋ‪‬واﻧﯿــﺶ‬ ‫ﭘ‪‬ﯿــﺎن واﺑــﻮو ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ه‪‬ﻣــﻮوى دەﺳﯿــﺴ‪‬ى‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘﯿ‪ .‬ﺑﯚ ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻰ ﭼﻮﻣ‪‬وە ﺑﯚﻻى ﺑ‪‬رزان‬ ‫ﺳ‪‬ردەﺳــﺘ‪‬ى ﭘ‪‬ــﺸﻤ‪‬رﮔ‪‬ﮐﺎن ووﺗــﻢ هﯿــﭻ‬ ‫ﺟﻮاﺑ‪‬ﮑﺘـــﺎن ﺑـــﯚ هـــﺎﺗﻮوە؟ ووﺗـــﻰ ﻧ‪‬وە‪‬‬ ‫هﯿﭽﯿـــﺎن ﺑ‪ ‬ﺋ‪‬ـــﻤ‪ ‬ﻧ‪‬وﺗـــﻮوە‪ .‬ﻗـــﺴ‪‬ﻣﺎن‬ ‫زۆرﮐــﺮد ﭘ‪‬ــﮑ‪‬وە ﻟ‪‬و ﻣــﺎوەى هــﺎﺗﻮﭼﯚﯾ‪‬دا‬ ‫واﻣــﺎن ﻟ‪‬ﮫــﺎﺗﺒﻮو وەک هﺎوڕ‪‬ﻤــﺎن ﻟ‪‬ﮫــﺎﺗﺒﻮو‪.‬‬ ‫ڕۆژ‪‬ﮑﯿــﺎن ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺋ‪‬و هﺎوڕ‪‬ﯿــﺎﻧ‪ ‬ﺋ‪‬وەﻧــﺪە‬ ‫ﻧــﺎڕەﺣ‪‬ت ﺑﺒــﻮﯾﻦ ووﺗــﻢ ﺋ‪‬ﭼﯿــﻦ ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬رزان‬ ‫ﺋ‪‬ﯿﻦ ه‪‬ر ﺑ‪‬زۆر ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﺋ‪‬ﭼﯿﻨ‪ ‬ﻧﺎوى ﺋﯿﺘﺮ‬ ‫ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ )وەﺳــــﺘﺎ ﺳــــﺎﺑﯿﺮ( ﭼــــﻮﯾﻨ‪ ‬ﻻى‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬وﯾــﺶ زۆر ﺧــﯚى ﺑ‪‬ﺷــ‪‬رﻣ‪‬زار دەزاﻧــﻰو‬ ‫ﮐﻮڕ‪‬ﮑــﻰ زۆر ﺑــﺎش ﺑــﻮو‪ .‬ووﺗﻤــﺎن ﺑ‪‬رزان‬ ‫ﮔﯿﺎن ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﻧﺎﮐﺮ‪‬ﺖ ه‪‬ر ﺋﺎوا ﺑ‪‬ﯿـﻦو ﺑﭽﯿـﻦ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬د‪‬ﯿﻨ‪ ‬ﻧﺎو ﺋ‪‬و ژوورەى ﺑ‪‬راﻣﺒ‪‬رﺗـﺎن‬ ‫ووﺗﻰ ﻣﻦ زۆرم ﭘ‪‬ﺨﯚﺷ‪ ‬ﺑ‪‬م ﻣﻮاﻓ‪‬ﻗ‪‬ﺗﻢ‬ ‫ﺋ‪‬وێ‪ .‬ووﺗﻤﺎن ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬د‪‬ﯿﻦ ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ووﺗﯿـﺎن‬ ‫ﺋ‪‬ــﻤ‪‬ش ﺋ‪‬ﯿــﻦ ﺋ‪‬ى ﺋ‪‬ــﻮە ﻣﯚ‪‬ﺗﺘــﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﮐــ‪ ‬وەرﮔﺮﺗــﻮوە ﺋ‪‬ﺮەﺗــﺎن ﮐــﺮدووە ﺑ‪‬‬ ‫ﺑﻨﮑ‪‬ى ﺧﯚﺗﺎن؟ زەردەﺧ‪‬ﻧ‪‬ﯾ‪‬ﮐـﻰ ﮐـﺮدوو‬ ‫ووﺗﻰ ﺧﯚﺗﺎن ﭼﯿﺘﺎن ﭘ‪ ‬ﺑﺎﺷ‪ ،‬واﺑـﮑ‪‬ن!‬ ‫ووﺗــﻢ وا ﺋ‪‬ﭼﯿــﻦ ﺋ‪‬ﺷــﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن ﺋ‪‬ه‪‬ﻨﯿــﻦ‬ ‫ﯾ‪‬ﮐﺴ‪‬ر ﭼﻮﯾﻦ ﻗﻔ‪‬ﮑﻤـﺎن ﮐـ‪‬ى و داﻣـﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬دەرﮔــــــــﺎﮐ‪ .‬ﺑ‪‬دەم د‪‬ﺨﯚﺷــــــــﻰ و‬ ‫ﭘ‪‬ـــﮑ‪‬ﻧﯿﻨ‪‬وە )وەﺳـــﺘﺎ ﺳـــﺎﺑﯿﺮ( ووﺗـــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬زاﻧﻰ ﺗﯚ وەک ﺗﻨﯚﮐ‪ ‬ﺋﺎوت ﻟـ‪ ‬هـﺎﻧﻮوە‬ ‫واز ﻧﺎه‪‬ﻨﯿــﺖ ه‪‬ﺗــﺎ ﺟ‪‬ﮕــﺎﯾ‪‬ک ﺑﯚﺧــﯚت‬ ‫ﺋ‪‬ﮐ‪‬ﯾﺘ‪‬وە ووﺗﻢ دەﺑ‪‬ﺖ وەهـﺎ ﮐـﺎرﺑﮑ‪‬ﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻣـــــﺎرﮐﺲ ووﺗ‪‬ﻧـــــﻰ ﺧ‪‬ﺑـــــﺎﺗﻰ ڕۆژاﻧ‪‬ى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺑــﯚ ه‪‬ﻨــﺎﻧ‪‬دى ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ‪‬ﮐﺎﻧﯿــﺎن‬ ‫وەک ﺋ‪‬و ﺗﻨــﯚﮐ‪ ‬ﺋــﺎوو ﺟــﯚﮔ‪‬و ڕوﺑــﺎراﻧ‪‬‬ ‫واﯾ‪ ‬ﮐ‪‬ﻟ‪ ‬ﺳــــ‪‬وەﮐﺎﻧﺪا ﮐــــﯚدەﺑ‪‬ﺘ‪‬وەو‬ ‫ﻟ‪‬ﮐﯚﺗﺎﯾـــــــﺪا ﻟ‪‬ڕ‪‬ـــــــﮕ‪‬ى ﺣـــــــﯿﺰبو‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوەﮐﺎﻧﯿــﺎﻧ‪‬وە ﻻﻓــﺎوى ﮔﯚڕاﻧﮑــﺎرىو‬ ‫ڕاﻣﺎ‪‬ﯿﻨﻰ ﺳﺘ‪‬ﻣﻰ ﭼﯿﻨﺎﯾ‪‬ﺗﻰ ﺑ‪‬ڕ‪‬ﺪەﺧ‪‬ن‪.‬‬ ‫ﺑﯚ ﻻﭘﻪڕه ‪11‬‬

‫‪@ ×aÈ@ðäbn†ŠíØ@óÜ@ðîaŠí’@õòìóåmìi‬‬ ‫@ ﺑﻪﺷﯽ ﺷﻪﺷﻪم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﻰ ر‪‬ﻨﻮار ﺟﺒﺎر‬

‫‪renwar_jabar2@yahoo.com‬‬

‫ﺋ‪‬ﻣ‪‬ۆ‪ ،‬ﯾﺎدى ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧﻰ ه‪‬ﺑﺠ‪‬ﯾ‪،‬‬ ‫ﺷﻮراﮐﺎن ﻟ‪‬ﺷﺎرى ﺳـﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ دوو ڕۆژە‬ ‫ﺧﯚﯾـــﺎن ﺑـــﯚ ﯾـــﺎدﮐﺮدﻧ‪‬وەى ﺋ‪‬م ڕۆژە‬ ‫ﺋﺎﻣــــــــــﺎدە دەﮐ‪‬ن‪ .‬ﻟ‪‬ﺋﺎﺳــــــــــﺘﻰ‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺳ‪‬رﯾﺪا ﺑﻨﮑ‪‬ى "دەﺳﺘ‪‬ى ﺑ‪‬رەو‬ ‫ﭘ‪‬ﺶﺑﺮدﻧﻰ ﺑﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷـﻮراﯾﻰ" ﭘـ‪‬‬ ‫ﺑــــﻮوە ﻟ‪ ‬ه‪‬ــــﺴﻮڕاوانو ه‪‬رﯾ‪‬ﮐــــ‪‬‬ ‫ﮐﺎر‪‬ﮑﻰ ﭘ‪ ‬ﺳـﭙ‪‬ﺮدراوە‪ ،‬ﺑ‪‬ﺷـ‪‬ﮏ ﺑـﯚ‬ ‫ﺋﺎﻣـــﺎدەﮐﺮدﻧﻰ دروﺷـــﻢو ﻻﻓﯿﺘ‪‬ﮐﺎﻧـــﻰ‬ ‫ﺷــﻮراﮐﺎن‪ ،‬ﺑ‪‬ﺷــ‪‬ﮏ ﺑــﯚ ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧــﻰ‬ ‫ﭘﯚﺳﺘ‪‬رى ﺷﻮراﮐﺎن‪ ،‬ه‪‬روەهﺎ ﺑ‪‬ﺷ‪‬ﮏ‬ ‫ﺑـــــﯚ ﺋﺎﻣـــــﺎدەﮐﺮدﻧﻰ ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻨـــــﺎﻣ‪‬ى‬ ‫"ﻣﺎﻓ‪‬ﮐـــﺎﻧﻰ ﺧ‪‬ﮑـــﻰ زەﺣﻤ‪‬ﺗﮑ‪‬ـــﺸﻰ‬ ‫ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن"و ﺑــــﺎﻗﻰ ووﺗﺎرەﮐﺎﻧــــﻰ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧــــﻰ ﺳ‪‬راﺳــــ‪‬رىﻮ ﻣﺤ‪‬ﻟــــﻰ‬ ‫ﺷــﻮراﮐﺎنو ﺑ‪‬ﺷــ‪‬ﮑﯿﺶ ﻣ‪‬ﺳــﺌﻮﻟﯿ‪‬ﺗﻰ‬ ‫ﺳ‪‬رﭘ‪‬رﺷــﺘﻰ ﺋﺎﻣــﺎدەﮐﺮدﻧﻰ ڕ‪‬ﭙ‪‬ﻮاﻧــﻰ‬ ‫ﺷـــﻮراﮐﺎن ﻟ‪‬ﮐـــﺎرﮔ‪‬و ﮔ‪‬ڕەﮐ‪‬ﮐـــﺎنو‬ ‫ﺷــﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺗــﺮى ﭘــ‪ ‬ﺳــﭙ‪‬ﺮدراوە‪.‬‬ ‫ڕۆژى ‪15‬ى ﻣﺎﻧــﮓ زۆرﺑ‪‬ى ﮐﺎرەﮐــﺎن‬ ‫ﻟ‪‬واﻧ‪ ‬ﻻﻓﯿﺘ‪‬و دروﺷﻢو ﭘﯚﺳﺘ‪‬رەﮐﺎنو‬ ‫ﺟ‪‬ﻣـــــــﺎوەرى ڕ‪‬ﮑﺨـــــــﺮاوى دەورى‬ ‫ﺷﻮراﮐﺎن‪ ،‬ه‪‬روەهﺎ دەﯾﺎن ﮐ‪‬ﺳﯿﺶ ﻟ‪‬‬ ‫هــــ‪‬ﺰى ﭼ‪‬ﮐــــﺪارى ﺷــــﻮراﮐﺎن ﺗــــﺎ‬

‫ﺋﺎﺳﺎﯾــــﺸﻰ ڕ‪‬ﭙ‪‬ﻮاﻧـــــﻰ ﺷـــــﻮراﮐﺎنو‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﮐ‪‬و ه‪‬روەهـﺎ وەزﻋـﻰ ﺷـﺎر‬ ‫ﺑﭙﺎر‪‬ﺰن‪ ،‬ﺋﺎﻣـﺎدە ﺑـﻮون‪ .‬ﺷـ‪‬وﯾﺶ ﺑـﯚ‬ ‫ر‪‬ﮑﺨــﺴﺘﻨﻰ ﮐﺎرەﮐــﺎن ه‪‬ــﺴﻮڕاوان ﻟ‪‬‬ ‫ﺑﻨــﮑ‪‬ى "دەﺳــﺘ‪‬ى ﺑ‪‬رەوﭘ‪‬ــﺸﺒﺮدﻧﻰ‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷﻮراﯾﻰ" ﻣﺎﻧ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﺳــ‪‬رﻟ‪‬ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻰ ﺋ‪‬ﻣــ‪‬ۆ ﻟ‪‬ﺳــ‪‬ﻋﺎت ‪ 9‬ى‬ ‫ﺑ‪‬ﯾــﺎﻧﯿ‪‬وە ﻣ‪‬ﯾــﺪاﻧﻰ ﺳــ‪‬راى ﺷــﺎرى‬ ‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ ﮐ‪ ‬دەﮐ‪‬و‪‬ﺘ‪ ‬ﻧﺎوەﻧﺪى ﺷﺎرو‬ ‫ﻟ‪‬دواى ﺋ‪‬م ﮐﯚﺑـــﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪ ‬ﺷـــﻮراﮐﺎن‬ ‫ﻧﺎوﯾﺎن ﻧﺎ ﻣ‪‬ﯾـﺪاﻧﻰ "دەﻧﮕـﻰ ﺋـﺎزادى"‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻣــﺎدەﯾ‪ ‬ﺑــﯚ ﭘ‪‬ــﺸﻮازى ﮐﯚﺑــﻮوﻧ‪‬وەى‬ ‫ﺟ‪‬ﻣﺎوەرى ﮔ‪‬ورەى ﺷﻮراﮐﺎن‪ .‬ﺷﻮراى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﮐﺎرﮔ‪‬ى ﺟﮕ‪‬رەو ﺋ‪‬ﻟﺒﯿﺴ‪‬و‬ ‫ﺷـــــﻮراى ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧﻰ ﺷـــــﺎرەواﻧﻰو‬ ‫ﻧ‪‬ﺧﯚﺷـــــﺨﺎﻧ‪‬ﮐﺎنو ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧﻰ زۆر‬ ‫ڕﺷﺘ‪‬ى ﺗﺮ ﻟ‪‬واﻧ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﮐـﺎرﮔ‪‬ى‬ ‫ﭼﯿﻤ‪‬ﻧﺘــﯚو ﺋ‪‬ﺷــﻐﺎلو ﺋــﺎوو ﮐﺎرەﺑــﺎو‬ ‫ڕ‪‬ﮕــــﺎو ﺑــــﺎن ه‪‬روەهــــﺎ ﺷـــــﻮراى‬ ‫ﮔ‪‬ڕەﮐ‪‬ﮐﺎن‪ ،‬ﻟ‪‬واﻧ‪ :‬ﮔ‪‬ڕەﮐﻰ ﺋﺎزادى‪،‬‬ ‫ﺑ‪‬ﺧﺘﯿـــــﺎرى‪ ،‬ﺧ‪‬ﺑـــــﺎت‪ ،‬ﺳـــــ‪‬ﯾﻮان‪،‬‬ ‫ﺳـــــ‪‬رﮐﺎر‪‬ﺰ‪ ،‬زەرﮔ‪‬ﺗ‪ ،‬ﺷـــــ‪‬ﮐﺮەﮐ‪،‬‬ ‫ﺳـــ‪‬رﭼﻨﺎر‪ ،‬ﺷـــ‪‬ﺦﻣﺤ‪‬ـــﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻣ‪‬ﺟﯿـــﺪ‬ ‫ﺑ‪‬گ‪ ،‬ه‪‬وارەﺑ‪‬رزەو ﺗﻮوىﻤ‪‬ﻟﯿـــــــﮏ‪،‬‬

‫ﺳ‪‬رﺷــــــ‪‬ﻗﺎم‪ ،‬ه‪‬رﯾ‪‬ک ﻟ‪‬ﺷــــــﻮ‪‬ﻨﻰ‬ ‫ﺧـﯚﯾ‪‬وە ڕۆژى ﭘ‪‬ــﺸﺘﺮ ﺧـﯚى ﺑــﯚ ﺋ‪‬م‬ ‫ﮐﯚﺑــــــــﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪ ‬ﺋﺎﻣــــــــﺎدەﮐﺮدﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرانو ﺧ‪‬ﮑــﻰ ﮔ‪‬ڕەﮐــﻰ ﺳــﺎزو‬ ‫ﺋﺎﻣــﺎدە ﮐﺮدﺑــﻮو ﺑ‪‬ڕ‪‬ﭙ‪‬ــﻮانو ﻻﻓــﺘ‪‬ى‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎﻧ‪‬وە ه‪‬ر ﯾ‪‬ﮐــﻰ ﻟ‪‬ﺷــ‪‬ﻗﺎﻣ‪‬ﮑ‪‬وە‬ ‫ڕژاﻧ‪ ‬ﻧــﺎو ﻣ‪‬ﯾــﺪاﻧﻰ دەﻧﮕــﻰ ﺋــﺎزادى‪،‬‬ ‫ه‪‬ﻧﮕﺎوەﮐــﺎن ﮔــﻮرﺟﻦو ﺋــﺎ‪‬ى ﺳــﻮورو‬ ‫ﻻﻓﯿــﺘ‪ ‬ڕەﻧﮕــﺎو ڕەﻧﮕ‪‬ﮐــﺎﻧﻰ ﺷــﻮراﮐﺎن‬ ‫دەﺷ‪‬ﮐ‪‬ﻨ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ ﻣ‪‬ﯾـــﺪاﻧﻰ ﻧﺎوەڕاﺳـــﺘﻰ ﺷـــﺎر‬ ‫ﺑ‪‬ڕادەﯾ‪‬ک ﻗ‪‬رەﺑــﺎ‪‬ﻎ ﺑــﻮوە ﺟ‪‬ﮕــﺎى‬ ‫ﮐ‪‬ﺳــﻰ ﺗــﺮى ﺗﯿــﺎ ﻧــﺎﺑ‪‬ﺘ‪‬وە‪ ،‬دهﯾــﺎن‬ ‫هــــﻪزار ﮐ‪‬س ﺷــــ‪‬ﻗﺎمو ﺳــــ‪‬رﺑﺎنو‬ ‫ﮐﯚ‪‬ﻧ‪‬ﮐـــــﺎﻧﻰ ﭘ‪‬ﮐـــــﺮدووە‪ ،‬دەﯾـــــﺎن‬ ‫ﻻﻓﯿـــﺘ‪‬ش ﺑ‪‬دﯾـــﻮارى ﻣ‪‬ﯾـــﺪاﻧ‪‬ﮐ‪‬وەو‬ ‫ﺑ‪‬دەﺳـــﺘﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو ﺟ‪‬ﻣـــﺎوەرەوە‬ ‫ﺑ‪‬رز ڕاﮔــﯿﺮاوەو داواﮐــﺎرىﻮ دروﺷــﻤﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﻟ‪‬ﺳ‪‬رەو "ﻣ‪‬ﯾﺪاﻧﻰ دەﻧﮕـﻰ‬ ‫ﺋـــﺎزادى" ﭘـــ‪ ‬ڕازاوەﺗ‪‬وە‪ ،‬دروﺷـــﻤﻰ‬ ‫"ﮔــﺸﺖ دەﺳــ‪‬ﺗ‪‬ﮏ ﺑــﯚ ﺷــﻮراﮐﺎن"‪،‬‬ ‫"ﻣـــــــــــــــ‪‬رگ ﺑـــــــــﯚ ﻧﯿﺰاﻣــــــــﻰ‬ ‫ﺳــــــــ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬دارى‪ ،‬ﺑـــــــــــــــــــﮋى‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم"‪ " ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﺟﯿــــــﮫﺎن‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧﯽ هﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪ ﻟﻪﮐﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﯿﻨﮕﯽ ﺟﻪﻣﺎوهرﯾﯽ ﺷﻮراﮐﺎن ﻟﻪ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ‪1991-3-16‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐﮕــــﺮن!"‪" ،‬ﺋــــﺎزادى‪ ،‬ﯾ‪‬ﮐــــﺴﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗــﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرى" ‪" ،‬ﺑــﮋى ﻧــﺎن‪،‬‬ ‫ﮐــﺎر‪ ،‬ﺋــﺎزادى‪ ،‬ﺣﮑــﻮﻣ‪‬ت ﺷــﻮراﯾﻰ"‪،‬‬ ‫"ﺑــﮋى ﻗﺎﻧﻮﻧﮑــﺎرى ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران"‪35" ،‬‬ ‫ﺳـــــ‪‬ﻋﺎت ﮐـــــﺎرو دوو ڕۆژ ﭘـــــﺸﻮو‬ ‫ﻟ‪‬ه‪‬ﻓﺘ‪‬ﯾ‪‬ﮐــــــﺪا" ‪"،‬ﭼﯿﺘــــــﺎن ﺋ‪‬وێ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‪ ،‬ﻣ‪‬ﺣــﮑ‪‬ﻣ‪‬ى ﺗﺎواﻧﺒــﺎران"‪،‬‬ ‫"ﭼﯿﺘــﺎن ﺋ‪‬وێ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‪ ،‬دەرﮐﺮدﻧــﻰ‬ ‫ﻣﻮدﯾـــﺮان"‪" ،‬ﺑـــﮋى ﯾ‪‬ﮐـــﺴﺎﻧﻰ ژﻧـــﺎنو‬ ‫ﭘﯿــﺎوان"‪ ،‬ه‪‬روەهــﺎ ﭼ‪‬ﻧــﺪﯾﻦ دروﺷــﻢ‬

‫ﻟ‪‬دژى ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗﻰ دﯾﮑﺘﺎﺗﯚرى ﺑ‪‬ﻋـﺲو‬ ‫ﻟ‪‬ﺳـــــ‪‬ر ﮐﯿﻤﯿﺎﺑـــــﺎراﻧﻰ ه‪‬ﺑـــــﺠ‪‬و‬ ‫ﺋ‪‬ﻧﻔﺎﻟ‪‬ﮐﺎن‪....‬‬ ‫دﯾﻤ‪‬ﻧ‪‬ـــﮏ ﻟ‪‬ﺧﺮۆﺷـــﺎﻧﻰ ﺟ‪‬ﻣـــﺎوەرى‬ ‫ﺑ‪‬ــــﻮ‪‬ﻨ‪ ،‬ﺟ‪‬ﻣــــﺎوەرى ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرانو‬ ‫زەﺣﻤ‪‬ﺗﮑ‪‬ﺸﺎن‪ ،‬ژﻧﺎنو ﻻوانو ﻣﻨـﺎ‪‬نو‬ ‫دەﺳﺖﻓﺮۆﺷﺎنو ﭼ‪‬ﻧﺪﯾﻦ ﺗﻮ‪‬ﮋىﺘﺮ‪....‬‬ ‫ه‪‬ﻣﻮوﯾﺎن ﺑ‪‬ﺷﻮ‪‬ﻦ ﺑﺎﻧﮕ‪‬واز‪‬ﮑﻰ ﻧﻮ‪‬ـﺪا‬ ‫هــــﺎﺗﻮونو ﻟــــ‪‬ﺮەدا ﮐﯚﺑــــﻮوﻧ‪‬ﺗ‪‬وە‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮕ‪‬واز‪‬ﮏ ﺟﯿـﺎوازە ﻟ‪‬ﺑﺎﻧﮕ‪‬وازەﮐﺎﻧـﻰ‬

‫ﭘ‪‬ـــﺸﻮو‪ ...‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺟـــﺎران ﺑـــﯚ ﻓـــ‪‬ن‬ ‫ﺳـــ‪‬رۆک ﻋ‪‬ﺷـــﯿﺮەتو ﺷـــ‪‬ﺦو ﻓـــ‪‬ن‬ ‫ﺳــ‪‬رﮐﺮدەى ﺣــﯿﺰﺑ‪ ‬ﺑﯚرژوازىﯿ‪‬ﮐــﺎن‬ ‫ﺧ‪‬ـــﮏ ﮐﯚدەﺑـــﻮوﻧ‪‬وە‪ ،‬ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ ﺑـــﯚ‬ ‫ﺷــﻮراﮐﺎﻧﻰ ﺧﯚﯾــﺎن‪ ،‬ﺑــﯚ ﮔــﻮێ ﮔﺮﺗــﻦ‬ ‫ﻟ‪‬ڕاﺑ‪‬راﻧــﻰ ﺧﯚﯾــﺎن‪ ،‬و ﺑــﯚ ﺑ‪‬ﯾــﺎردان‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﻰ ﮐﯚﻣ‪‬ﮕـﺎ ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن‬ ‫ﺧﯚﯾــــﺎﻧ‪‬وە‪ ،‬ﺑ‪‬م ڕﯾــــﺰە ﺑ‪‬رﯾــــﻨ‪‬وە‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬ﺗ‪‬وە‪ ...‬ﮐ‪ ‬ﺑﻮوە ﺟ‪‬ﮕﺎى‬

‫ﺑﯚ ﻻﭘﻪڕهی ‪11‬‬


‫‪9‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫‪@ òŠìó @ôØóï‹móà@ôäòŒ@Lõ‡Žïàí÷bä@óÜ@‹mòìaì@ZbïäbnîŠói@ôäaŠbÙŽî‹Ø@ôäa‡äb“ïqü‚@öæm‹äbà‬‬ ‫ش‪.‬ع‬ ‫ﻗـــﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺋـــﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮫـــﺎن ﭼﯿﻨـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎری ﺑــــﯚ ﺧــــﻪﺑﺎتو هﺎﺗﻨــــﻪوه‬ ‫ﺳﻪرﺷــﻪﻗﺎم ﺑﺎﻧﮕــﻪواز ﮐــﺮدووه‪ .‬ﺑــ‪‬‬ ‫ﻋﯿﻠﻠــﻪت ﻧﯿﯿــﻪ ﮐــﻪ وهزﯾــﺮی ﺋــﺎﺑﻮوری‬ ‫ﻓﻪرهﻧــــﺴﺎ ﮐﺮﯾــــﺴﺘﯿﺎن ﻻﮔــــﺎرد ﻟــــﻪ‬ ‫ﻟ‪‬ﺪواﻧـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧـــﯚی ﻟـــﻪ ﮐﯚﻧﮕـــﺮهی‬ ‫ﺋــﺎﺑﻮوری داﭬــﻮس هﯚﺷــﺪاری دا ﮐــﻪ‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪ دوو ﻣﻪﺗﺮﺳــﯽ ﮔــﻪوره ﺑــﯚ‬ ‫ﺳـــــﻪر دهﺳـــــﻪ‪‬ﺗﺪارانو دهو‪‬ﻪﺗـــــﻪ‬ ‫ﺳـــــــــﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫـــــــــﺎن‪،‬‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪ ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﯿــﻪﮐﺎن ﯾــﺎن وهک‬ ‫ﺋــــــﻪو ﻧــــــﺎوی ﻧــــــﺎ "ﻧﺎﺋﺎراﻣﯿــــــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿﻪﮐﺎﻧــﻪ"‪ .‬ﻟــﻪ ﯾﯚﻧﺎﻧــﻪوه ﺑــﯚ‬ ‫ﺑﯚﻟﮕﺎرﯾﺎ‪ ،‬ﺋﯿﺴﻼﻧﺪا‪ ،‬ڕوﺳﯿﺎ‪ ،‬ﻓﻪرهﻧﺴﺎو‬ ‫ﺑــــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺷــــﻪﻗﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪوروﭘــــﺎ‬ ‫ﺧﻪرﯾﮑﻦ دهﺑﻨﻪ ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ ﺧﯚﻧﯿﺸﺎﻧﺪانو‬ ‫ﺗﻮڕهﯾﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ﺟﻪﻣﺎوهری ﺑ‪‬ﺒﻪش‬ ‫ﻟـــﻪ ﺑﻪراﻧﺒـــﻪر دهو‪‬ـــﻪتو ﺳﯿﺎﺳـــﻪﺗﻪ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮورﯾﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﻗــﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﯽ‬ ‫ﮐـــــﻪ ﺧـــــﯚی ﻟـــــﻪ ﻗـــــﻪﯾﺮاﻧﯽ دراوو‬ ‫هﻪرهﺳﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻪورهدا‬ ‫ﻧﯿﺸﺎن داوه‪ ،‬زۆر‪‬ـﮏ ﻟـﻪ دهو‪‬ﻪﺗـﻪﮐﺎن‬ ‫ﺧــﻪرﯾﮑﻦ ﻟــﻪ داهــﺎﺗﯽ ﺑﺎجوﺳــﻪراﻧﻪی‬ ‫ﮐ‪‬ـــﺸﺮاوه ﻟـــﻪ ﺧـــﻪ‪‬ﮏ ﻗـــﻪرهﺑﻮوی‬ ‫داﻣــﻪزراوه ﻣﺎﻟﯿــﻪﮐﺎن دهﮐﻪﻧــﻪوهو ﻟــﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮهوه ﻓﺸﺎر ﺑـﯚ ﺳـﻪر ﺋﺎﺳـﺘﯽ‬ ‫ﮔــﻮزهرانو ﮐــﺎری ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران دهه‪‬ﻨــﻦ‪.‬‬ ‫هﻪﻣﻮو ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﺟﻪﻣﺎوهری ﺑ‪‬ﺒﻪشو ﻟـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﯿﺎﻧﻪوه ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺗـﻮڕه ﮐـﺮدووهو‬ ‫ﺋــﻪم ﺗﻮڕهﯾﯿــﻪ ﺧﻪرﯾﮑــﻪ ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو‬ ‫ﻻﯾﻪﮐـــــﻪوه ﻟﻪﺷـــــ‪‬ﻮازی ﻣـــــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو‬ ‫ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ه‪‬ﻤﻨﺎﻧﻪ ﯾﺎن ﺗﻮﻧﺪو ﺗﯿـﮋ‬ ‫دهﺗﻪﻗ‪‬ﺘﻪوه‪ .‬هﻪﻣﻮو ﺋﺎﻣﺎژهﮐﺎن ﺑـﻪرهو‬ ‫ﺋﻪوهن ﮐﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓو ڕهﻧﮕـﻪ ﭼﻪﻧـﺪ‬ ‫ﺳــــــــﺎ‪‬ﯽ داهــــــــﺎﺗﻮو زهﻣﻪﻧــــــــﯽ‬ ‫ﺳـــــﻪرهﻪ‪‬ﺪاﻧﻪوهی ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهﯾﻪﮐـــــﯽ‬ ‫رادﯾﮑﺎ‪‬ﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرﯾﯽ ﻟـﻪ ﺳﻪرﺗﺎﺳـﻪری‬ ‫ﺟﯿﮫﺎنو ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﻟﻪ ﺋﻪوروﭘﺎ ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺋــﻪم ﺳــﻪرهﻪ‪‬ﺪاﻧﻪوه ﻧﻮ‪‬ﯿــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺋــﻪوروﭘﺎ ﭼﻪﻧــﺪه ﺧﺎ‪‬ــﻪ ﺑﻪه‪‬ﺰهﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪ ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن دهردهﺧـﺎتو‬ ‫ﺋــﻪم ﭼﯿﻨــﻪ دووﺑــﺎره وهک ه‪‬ﺰ‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕﻪرو ﮔﻪوره دهه‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـــﻪتو ﺧـــﻪﺑﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ‪ ،‬ﻟـــﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪﮐﯽ ﺗـﺮهوه ﺧﺎ‪‬ـﻪ ﻻوازهﮐـﺎﻧﯽ ﺋـﻪم‬ ‫ﻧﺎرهزاﯾــﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﺎﻧــﻪ ﺑﻪرﺟﻪﺳــﺘﻪ‬ ‫دهﮐﺎﺗﻪوهو هﻪ‪‬ﺴﻮڕاوانو ڕاﺑﻪراﻧﯽ ﺋﻪم‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪواﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﻟـﻪ ﺋـﻪوروﭘﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻪﮔـــــــﻪڵ ﭘﺮﺳـــــــﯿﺎری ﮔـــــــﻪورهو‬ ‫ﭼﺎرهﻧﻮوﺳﺴﺎزدا ﺑﻪرهو ڕوو دهﮐﺎﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟﻪو ﭘﺮﺳﯿﺎره هﻪره ﮔﻪوراﻧﻪش‬ ‫ﭼﯚﻧ‪‬ــــــــــﺘﯽ هﺎوﺋﺎهــــــــــﻪﻧﮕﮑﺮدنو‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺳـــــﻪری ﮐﺮدﻧـــــﯽ ﺧﻪﺑﺎﺗـــــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻪ ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎدا‪.‬‬ ‫دﯾﺎردهﯾـــﻪﮐﯽ ﺑﻪرﺟﻪﺳـــﺘﻪو ﺋﺎﺷـــﮑﺮاو‬ ‫ﻻوازﯾــــﻪﮐﯽ ﮔــــﻪورهی ﺟﻮو‪‬ﻧــــﻪوهی‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ ﻟـﻪ ﺋـﻪوروﭘﺎ ﻟـﻪ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ دهﯾﻪی ڕاﺑﺮدوودا ﻗﻪﺗﯿﺴﻤﺎﻧﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﭼﻮراﭼ‪‬ـــــــــــﻮهی و‪‬ﺗـــــــــــﻪﮐﺎنو‬ ‫هﻪﻧﮕﺎوهﻪ‪‬ﻨﻪﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑﻮوه ﺑﯚ ﺳـﺎزداﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪرهﯾﻪﮐﯽ ﻓـﺮاوان ﻟـﻪ ﺋﺎﺳـﺘﯽ هـﻪﻣﻮو‬ ‫ﺋـــﻪم ﮐﯿـــﺸﻮهرهدا‪ .‬ﮔﺎ‪‬ﺘﻪﺟﺎڕﯾﻪﮐـــﯽ‬ ‫ﻣ‪‬ﮋووﯾﯿـــﻪ ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ﮑـــﺪا ﮐـــﻪ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗـــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋـــــﻪوروﭘﺎو ﭼﯿﻨـــــﯽ‬ ‫ﺑﯚرﺟﻮازی ﻟـﻪ هـﻪو‪‬ﯽ هـﻪرﭼﯽ زﯾﺎﺗـﺮ‬ ‫ﯾﻪﮐﺎﻧﮕﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و‪‬ﺗـﻪﮐﺎﻧﯿﺎنو‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﯿﺮﮐﺮدنو ﻗﻮو‪‬ﮑﺮدﻧﻪوهی هﺎوﮐﺎری‬ ‫ﻧ‪‬ﻮاﻧﯿــــﺎنو ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨــــﺎﻧﯽ ﺋــــﻪوروﭘﺎی‬

‫ﯾــــﻪﮐﮕﺮﺗﻮو چ وهک ﺑــــﺎزاڕو چ وهک‬ ‫ﻗﻪوارهﯾﻪﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺳـﻪروو‪-‬و‪‬ﺗﯿـﻦ‪،‬‬ ‫هﻪ‪‬ﺴﻮڕاواﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرﯾﯽو ﺑﻪﺷـﯽ ﺧـﯚ‬ ‫ﺑﻪﭼــﻪپو ﺳﯚﺳﯿﺎﻟﯿــﺴﺖ زاﻧــﯽ ﺋــﻪوان‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺳـﻪﻧﮕﻪرﯾﺎن ﻟـﻪ ﺑﻪراﻣﺒـﻪر ﺋـﻪم‬ ‫هﻪو‪‬ـــــﻪدا ﻧـــــﻪﮔﺮﺗﺒ‪‬ﺖو ﻗﻮرﺳـــــﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـــﯽو ڕﯾﮑﺨﺮاوهﯾـــﯽ ﺧﯚﯾـــﺎن ﺑـــﯚ‬ ‫ﺑﻪﺷﮑﺴﺘﮑ‪‬ﺸﺎﻧﯽ ﻧﻪﺧﺴﺘﺒ‪‬ﺘﻪ ﮐﺎر ﺋﻪوا‬ ‫ﻟــﻪ ﭼــﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗــﺪا ﺑ‪‬ﺪهرﺑﻪﺳــﺖو‬

‫دهرﮐــــــــــﻪوﺗﻨﯽ ﺳــــــــــﻪرهﺗﺎﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳــــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣ‪‬ﮑﯽ ﺗﻮﻧــــﺪڕهوو "دژه‪-‬‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯿﯿﻪ" ﻟﻪ ڕﯾﺰهﮐﺎﻧﯽ ﺋـﻪم ﭼﯿﻨـﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﻟـــــــﻪ ﻻﯾـــــــﻪن ﺳـــــــﻪرﻣﺎﯾﻪدارانو‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧـــــﻪوه دﻧـــــﻪدهدر‪‬ﺖو‬ ‫ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺘﯽ ﻟ‪ ‬دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﯽ‬ ‫ﻣﻪﺳﻔﺎی ﻧﻪوﺗﯽ ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ ﻟﻪ ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ‬ ‫ﻟﻪدژی ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺋﯿﺘﺎﻟﯽو‬

‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهﯾﻪﮐﯽ ڕاﺳﯿﺴﺘﯽ‪.‬‬ ‫هﻪ‪‬ﻪﯾــﻪﮐﯽ ﮔــﻪوره دهﺑ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﺋــﻪم‬ ‫ﻣﻪﯾﻠﻪ "دژه‪-‬ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ" ﻟﻪ ﻧـﺎو ﮐﺮﯾﮑﺎراﻧـﯽ‬ ‫ﺑــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎدا ﺑــﻪ ﻣــﻪﯾﻠﯿﮑﯽ ﺧﯚڕﺳــﮏ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪداران هﻪﻣﯿـﺸﻪ ﻟـﻪ‬ ‫هــــﻪو‪‬ﯽ ﮔﻮاﺳــــﺘﻨﻪوهی ﺋﺎراﺳــــﺘﻪی‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪ ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن ﺑـﻪرهو ڕووی‬ ‫هﺎوﭼﯿﻨــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾــــــﺎﻧﻦو ﻟــــــﻪم‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪی ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎش ﭘ‪‬ﺸﯿﻨﻪی ﺋﻪم‬

‫ﺑ‪‬ﺒﺎک ﺑﻮوﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﺎروﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم‬ ‫هﻪﻧﮕﺎوهی ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداران‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎی ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﯽ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﻪﮐﺎنو ﻧﺎوهﻧﺪهﮐﺎﻧﯽ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺳـــﻪرﻣﺎﯾﻪداران ﻟـــﻪ ﺋﺎﺳـــﺘﯽ دﻧﯿـــﺎدا‬ ‫ﭘﺎ‪‬ﭙ‪‬ﻮه دهﻧ‪‬ـﺖ ﺑـﯚ ﭘ‪‬ﮑﻪوهﮐﺎرﮐﺮدﻧـﯽ‬ ‫زﯾــﺎﺗﺮو ﺑــﻪرﭘﺎﮐﺮدﻧﯽ ﮐﯚﺑﻮوﻧــﻪوه ﻟــﻪ‬ ‫دوای ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪوه ﺑﯚ ﺗـﺎووﺗﻮێ ﮐﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﺑﺎروﺋﻪﻧﺠﺎﻣــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋــــﻪم ﻗﻪﯾﺮاﻧــــﻪو‬ ‫دﯾﺘﻨــﻪوهی ڕ‪‬ﮕﺎﮐــﺎﻧﯽ ﺧﺎ‪‬ﮑﺮدﻧــﻪوهی‬ ‫ﻗـــﻪﯾﺮان ﻟﻪﺳـــﻪر ﺷـــﺎﻧﯽ ﮐﺮﯾﮑـــﺎرانو‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﺑ‪‬ﺒﻪﺷﯽ دﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺋﻪوا ﺑﯚ ﭼﯿﻨـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﻟــﻪ ﺋﺎﺳــﺘﯽ دﻧﯿــﺎدا ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﻪ‬ ‫ﺋـــﻪم ﺑﺎرودۆﺧـــﻪ ﺗﺎزهﯾـــﻪ ﭘﺎ‪‬ﻨـــﻪری‬ ‫ﯾﻪﮐﺨــﺴﺘﻨﯽ ڕﯾﺰهﮐــﺎنو ﮔﺮدﺑﻮوﻧــﻪوهی‬ ‫هـــﻪرﭼﯽ زﯾـــﺎﺗﺮ ﺑـــﻪ دهوری ﯾﻪﮐـــﺪاو‬ ‫داڕﺷـــــﺘﻨﯽ ﺳـــــﺘﺮاﺗﯿﺞو ﻧﻪﺧـــــﺸﻪی‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺳـــﻪری ﺑـــﯚ ﺑﻪرﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧـــﻪوهی‬ ‫ﮔﻮﺷـــﺎرو ﺳﯿﺎﺳـــﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﯚرﺟـــﻮازی‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮﯾﮑﺎر ﻟﻪ ﺋﻪوروﭘﺎ ﮐﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳــــﺘ‪‬ﮑﯽ ﻧﯿــــﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑــــﻪرز ﻟــــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوﺑـــــــــﻮونو ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮوﯾـــــــــﯽ‬ ‫ﺑﻪهﺮهﻣﻪﻧﺪه دهﺑ‪ ‬ﻟﻪم هﻪلوﻣﻪرﺟـﻪدا‬ ‫ﻟﻪ رﯾﺰی ﭘ‪‬ﺸﻪوهی ﺋـﻪم ﺟﻮو‪‬ﻧـﻪوهدا‬ ‫ﺑ‪‬ــﺖ ﺑــﯚ ﺷــﮑ‪‬ﭙﯿﺪان ﺑــﻪ ﻗﻮﺗﺒ‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرﯾﯽ ڕادﯾﮑـــﺎڵ‪ .‬ﺑـــﻪ‪‬م ﺋـــﻪوهی‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺎی د‪‬ﺴﺎردﯾﻪ ﺋﻪوهﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺑﻪﺷـﯽ‬ ‫ڕﯾﮑﺨــﺮاوی ﺋــﻪم ﭼﯿﻨــﻪ ﻟــﻪ ﺳــﺎﯾﻪی‬ ‫ﺑﺎ‪‬دهﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗ‪‬ﮑﯽ ﻧﺎﮐﺮﯾﮑـﺎرﯾﯽو‬ ‫ﻟﻪ ﺳﯿﺒﻪری هﻪژﻣﻮوﻧﯽ ﺳـﻪﻧﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺰمو‬ ‫ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾﻪﮔﻪرﯾﻪﮐﯽ هﻪ‪‬ﺸ‪‬ﻠﺮاو ﻟﻪﮔـﻪڵ‬ ‫ﻟﯚﮐـــــــــﺎ‪‬ﯿﺰمو ﻧﺎﺳـــــــــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎوﺗﻪﺳــﮑﺪا‪ ،‬ﺧــﻪﺑﺎتو رووﺑــﻪڕوو‬ ‫ﺑﻮوﻧــــﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﺧــــﯚی ﻟــــﻪ ﺋﺎﺳــــﺘﯽ‬ ‫ﻣﺤﻪﻟﻠﯿــــﺪا ﻗــــﻪﺗﯿﺲ ه‪‬ــــﺸﺘﯚﺗﻪوهو‬ ‫ﺑﺎﻧﮕﻪﺷﻪو هﻪو‪‬ﮑﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﯚ ﮐـﺎری‬ ‫ﭘﯿﮑــﻪوهﯾﯽو ﺳﻪرﺗﺎﺳــﻪری ﻧﺎﺑﯿﻨﺮ‪‬ــﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﺑﺎرودۆﺧﻪ ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺮه زﯾﺎﻧﯽ ﮔﻪورهی‬ ‫ﺑـــــﻪ ﭼﯿـــــﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎرو ﺧﻪﺑﺎﺗـــــﯽ‬ ‫ﯾﻪﮐــﺴﺎﻧﯿﺨﻮازاﻧﻪو ﻣﺎﻓﺨﻮازاﻧــﻪی ﺋــﻪم‬ ‫ﭼﯿﻨـــﻪ ﮔﻪﯾﺎﻧـــﺪووه‪ ،‬ﺑـــﻪ‪‬م ﻟﻪﻣـــﻪش‬ ‫واوهﺗـــﺮ ﺋـــﻪوهی ﮐـــﻪ دهﮐﺮ‪‬ـــﺖ ﺑـــﻪ‬ ‫ﮐﺎرهﺳﺎﺗﺒﺎرو زهﻧﮕﯽ ﺧﻪﺗـﻪر ﺑﺒﯿﻨﺮ‪‬ـﺖ‬

‫ﭘﻮرﺗﻮﮔﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻪﯾﻨﯽ ڕاﺑﺮدوو ﻟﻪ ژ‪‬ـﺮ‬ ‫دروﺷــﻤﯽ "ﮐﺎرهﮐــﺎﻧﯽ ﺑــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑــﯚ‬ ‫ﮐﺮﯾﮑــــﺎراﻧﯽ ﺑــــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ" ﺑــــﻪرﭘﺎﮐﺮا‪،‬‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪکو دهرﮐﻪوﺗ‪‬ﮑﯽ ﺋـﻪم ﻣﻪﯾﻠـﻪ‬ ‫ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐﻪ ﻟﻪﻧﺎو ڕﯾﺰهﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـﯽ‬ ‫ﺋﻪوروﭘﺎداﯾــﻪ‪ .‬ﺋــﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪ‪ ،‬ﮐــﻪ‬ ‫ﺳﻪرهﻧﺠﺎم ﺑﻪ ڕ‪‬ﮑـﻪوﺗﻨﯽ ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾـﻪی‬ ‫ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻟﻪﮔﻪڵ هﻪﯾﺌﻪﺗﯽ ﺋﯿﮑﺎس )ﮐـﻪ‬ ‫هﻪﯾﺌﻪﺗ‪‬ﮑﻪ ﺑﯚ ﭼﺎرهﺳﻪرﮐﺮدﻧﯽ ﮐ‪‬ـﺸﻪ‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﯿـــﻪﮐﺎن( ﺑـــﻪوهی ﮐــــﻪ ‪101‬‬ ‫ﻓﺮﺳـــــﻪﺗﯽ ﮐـــــﺎر ﺑـــــﯚ ﮐﺮﯾﮑﺎراﻧـــــﯽ‬ ‫ﺑــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﻪراهــﻪم ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖ ﺑــﻪرهو‬ ‫ﮐﯚﺗــــﺎﯾﯽ دهﭼ‪‬ــــﺖ‪ ،‬ﻟــــﻪ ﻣــــﺎوهی‬ ‫هﻪﻓﺘﻪﯾﻪﮐــــــﺪا ﺑــــــﻪ ﺷــــــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺳــــﻮڕهﯿﻨﻪر ﻟــــﻪ ﺳﻪرﺗﺎﺳــــﻪری‬ ‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟﯽ ﮐﺮاوهو ﻓﺮاوان‬ ‫ﺑﻮوهﺗــــــــﻪوه‪ .‬ووردهﮐﺎرﯾﻪﮐﺎﻧــــــــﯽ‬ ‫ﺑـﻪرﭘﺎﺑﻮوﻧﯽ ﺋـﻪم ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨـﻪ ﻧﯿﮕﻪراﻧـﯽ‬ ‫ﻟــﻪ ﻣــﻪوداﮐﺎﻧﯽ ﺋــﻪم ﻣﻪﯾﻠــﻪ ﻟــﻪ ﻧــﺎو‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎراﻧــــﺪا زﯾــــﺎﺗﺮ دهﮐــــﺎت‪ .‬ﺋــــﻪم‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨـــﻪ ﻟـــﻪو ﺋﺎﮐـــﺴﯿﯚﻧﺎﻧﻪﯾﻪ ﮐـــﻪ‬ ‫ﻟﻪﻻﯾــﻪن ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾــﻪوه ﺑﺎﻧﮕــﻪوازی ﺑــﯚ‬ ‫ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖو ﮔﻮاﯾــﻪ ﺑــﻪ دهﺳﺘﭙ‪‬ــﺸﮑﻪری‬ ‫ﺧــﻮدی ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺧﯚﯾــﺎن‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﻪ‬ ‫ﭘــــــــــﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾــــــــــﻪﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﻪرﭘﺎدهﮐﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﮐـﻪ ﺋﻪﻣـﻪش ﻧﯿـﺸﺎﻧﻪی‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ دروﺷـﻤﯽ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿـﺴﺘﯽو‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯽ ﮐﺮﯾﮑﺎراﻧﯽ ﻣﻪﺳﻔﺎی‬ ‫ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟـﻪ ﻧـﺎو رﯾﺰهﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﺪا هﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺋـــﻪم دﯾﺎردهﯾـــﻪ ﺑـــﯚ ﺑﻪﺷـــﯿﮏ ﻟـــﻪ‬ ‫هﻪ‪‬ــــﺴﻮڕاواﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرﯾﯽ ﻣﺎﯾــــﻪی‬ ‫ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿـــﻪﮐﯽ ﮔﻪورهﯾـــﻪ‪ .‬ﮔﯚﮔﻠﯿﺎﻟﻤـــﯚ‬ ‫ﺋﯿﭙﻔﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻪرۆﮐﯽ ﮐﯚﻧﻔﯿﺪراﺳﯿﯚﻧﯽ‬ ‫ﮔـــﺸﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎراﻧﯽ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎﯾـــﻪ ﻟــــﻪ‬ ‫ﻟ‪‬ــــﺪواﻧ‪‬ﮏ ﺑــــﯚ ﺋﺎژاﻧــــﺴﯽ ڕۆﯾﺘــــﻪر‬ ‫ﻧﯿﮕـــــﻪراﻧﯽ ﻗﻮو‪‬ـــــﯽ ﺧـــــﯚی ﻟـــــﻪم‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهﯾـــــﻪ ﺑـــــﻪﯾﺎن ﮐـــــﺮدووهو‬ ‫وﺗﻮوﯾـــــــﻪﺗﯽ ﮐـــــــﻪ ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـــــــﻪ‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﯿــــــﻪﮐﺎن ﺳــــــﻪﺑﺎرهت ﺑــــــﻪ‬ ‫ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺑـﻪﻧﺎو "ﺑﯿـﺎﻧﯽ"‬ ‫وهک ﺋﻪوهی ﮐﻪ ﻟﻪ ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ رووﯾﺪاوه‬ ‫دهﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﻓــﺮاوان ﺑﺒ‪‬ﺘــﻪوهو ﺑــﺸﺒ‪‬ﺘﻪ‬

‫دهرﮐﻪوﺗﻪ ﮐﺎر‪‬ﮑﻪ ﮐﻪ ﻟﻪ ﭼﻪﻧـﺪ ﻣﺎﻧـﮓ‬ ‫ﻟﻪﻣﻪوﺑــــﻪرهوه ﺣﮑﻮﻣــــﻪﺗﯽ ﻟﻪﯾﺒــــﻪر‬ ‫ﺳـــﻪرﻗﺎ‪‬ﯿﻪﺗﯽ‪ .‬دروﺷـــﻤﯽ ﺳـــﻪرزاری‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻮو ﻟـﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـﻪ‬ ‫)ﮐﺎرهﮐــﺎﻧﯽ ﺑــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑــﯚ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﯽ‬ ‫ﺑـــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺳـــﺎ‪‬ﮏو ﭼﻪﻧـــﺪ ﻣﺎﻧـــﮓ‬ ‫ﻟﻪﻣﻪوﺑــﻪر ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن ﺧــﻮدی ﮔــﯚردن‬ ‫ﺑﺮاوﻧــــــﯽ ﺳــــــﻪرۆک وهزﯾﺮاﻧــــــﻪوه‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﻪﻧـــﺪراوه‪ .‬ﻟ‪‬ﺪواﻧـــﻪﮐﺎﻧﯽ وهزﯾـــﺮو‬ ‫ﮐﺎرﺑﻪدهﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ دهو‪‬ﻪت هﻪر ﻟﻪ ﻓﯿﻞ‬ ‫ووﻻس وهزﯾــﺮی ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﮐﯚﭼﺒــﻪر‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﮏ ﻓﯿﻠﺪ وهزﯾﺮی ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﮐـﺎر‪،‬‬ ‫ﺗﺎﮐﻮ ﺟﯚن ﮐﺮوداﺳﯽ ﺋﻪﻧﺪام ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﺣﺰﺑـﯽ ﻟﻪﯾﺒـﻪر ﮐـﻪ هﻪﻧـﺪ‪‬ﮑﯿﺎن ﺗـﺎ‬ ‫ﺳــﻨﻮوری دژه‪-‬ﺑﯿــﺎﻧﯿﯽ دهرۆن ‪ ،‬ﺑــﻪر‬ ‫ﻟــﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪو ﻟــﻪ ﺳــﻪروو ﺑﻪﻧــﺪی‬ ‫ﺑــﻪرﭘﺎ ﺑﻮوﻧﯿــﺪا‪ ،‬هــﻪﻣﻮوﯾﺎن زهﻣﯿﻨــﻪی‬ ‫دهرﮐﻪوﺗﻨﯽ ﺋـﻪم دﯾﺎردهﯾـﻪﯾﺎن ﺧـﯚش‬ ‫ﮐـــﺮدووه‪ .‬ﺑﺎﯾﻪﺧـــﺪاﻧﯽ ﻣﯿـــﺪﯾﺎ ﺑـــﻪم‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪو زهﻗﮑﺮدﻧــﻪوهی ﺟ‪‬ﮕــﺎی‬ ‫ﺳﻪرﻧﺠﻪو ﻧﯿـﺸﺎﻧﻪی ﭘﺎ‪‬ﭙـﺸﺘﯽ ﭼﯿﻨـﯽ‬ ‫دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﺪاره ﺑـــﯚ ﺋـــﻪم ﺧﻪﺳـــ‪‬ﻪﺗﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯿﻪی ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨﻪﮐﻪ‪.‬‬ ‫ﺋـﻪم واﻗﻌﯿﻪﺗــﻪش هﯚﮐــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗــﺮه ﺑــﯚ‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﻧﯿﮕﻪران ﺑﻮون ﻟﻪ ﺑ‪‬وﺑﻮوﻧـﻪوهی‬ ‫ﺋـــــــﻪم دﯾﺎردهﯾـــــــﻪ‪ .‬دروﺷـــــــﻤﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻪی "ﮐﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﺑــﯚ ﮐﺮﯾﮑــﺎراﻧﯽ ﺑــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ"ی ﮔــﯚردن‬ ‫ﺑﺮاون هﻪ‪‬ﻪﯾﻪکو ﻟـﻪدهم دهرﭼﻮوﻧ‪‬ـﮏ‬ ‫ﻧـــﻪﺑﻮوه وهک هﻪﻧـــﺪ‪‬ﮏ دهﯾﺎﻧﻪو‪‬ـــﺖ‬ ‫ﻧﯿـــﺸﺎﻧﯽ ﺑـــﺪهن‪ ،‬ﺋـــﻪو دوور ﻧﯿﯿـــﻪ‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ڕهگو ڕﯾـــﺸﻪی ﻣ‪‬ﮋووﯾـــﯽو‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﺎﻧﻪی ﺋﻪم دروﺷـﻤﻪش ﺑﺰاﻧ‪‬ـﺖ‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﺳـﺎ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ‪ 1930‬ﻟﻪﮔـﻪڵ‬ ‫ﭘــﻪﻻﻣﺎر ﺑﯚﺳــﻪر ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﺟــﻮو ﻟــﻪ‬ ‫ﻟﻪﻧﺪهن وﺗﺮاوهﺗﻪوه‪ .‬ﺋﻪم دروﺷـﻤﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮهوه هﯿﭻ ﻧﺎﮐﯚﮐﯿﻪﮐﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﺑﺎﻧﮕﻪﺷﻪی ﺋﻪو ﻟﻪ ﮐﯚﻧﮕﺮهی ﺋـﺎﺑﻮوری‬ ‫داﭬــﻮس ﺑـــﯚ ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨـــﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺪا ﻧﯿﯿﻪ‪ .‬ﮔﯚردن ﺑﺮاون ﺳﻪرۆﮐﯽ‬ ‫ﺣﺰﺑ‪‬ﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎوی ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرو دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺳـــﻪرﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ﺑـــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑـــﻪڕ‪‬ﻮه‬ ‫دهﺑــﺎت‪ .‬ﻟــﻪ هــﻪردوو ﺳــﻪرﯾﺶ ﮐــﺎر‬

‫دهﮐﺎت‪ .‬ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﺪا ﺗﯚوی "دژه‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯿﯽ" دهﭼ‪‬ﻨ‪‬ـﺖو ﺑـﯚ ﺑﯚرﺟﻮازﯾـﺶ‬‫ﺑــﻪ ﻧــﺎوی ﺣﮑﻮﻣــﻪﺗﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿــﻪوه ﻟــﻪ‬ ‫هــــــــــــﻪو‪‬ﯽ ﯾــــــــــــﻪﮐﺎﻧﮕﯿﺮﮐﺮدنو‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﻨﺰﯾﮑﺮدﻧــــﻪوهی ڕﯾﺰهﮐــــﺎﻧﯽ ﺋــــﻪو‬ ‫ﭼﯿﻨﻪﯾــﻪ‪ .‬ﺋــﻪوه ﺋﯿــﺘﺮ ﺧﻪﺳــ‪‬ﻪﺗ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳــــــــــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺳــــــــــﻪردهﻣﯽ‬ ‫ﮔ‪‬ﯚﺑﺎ‪‬ﺰهﯾــــﺸﻨﻪ ﮐــــﻪ ﺗــــﻪﻧﮫﺎ ﺑــــﯚ‬ ‫ﻟﯿﮑﺘﺮازاﻧـــﺪﻧﯽ ڕﯾﺰهﮐـــﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو‬ ‫ﺑﺎ‪‬دهﺳــﺘﯽ ﺑﯚرﺟــﻮازی ﺑﻪﺳﻪرﺳــﻪری‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرهوه ﻟـﻪ ﺋﺎﺳـﺘﯽ هـﻪر و‪‬ﺗ‪‬ﮑــﺪا‬ ‫ﻣﺎﻧﺎی ﻣـﺎوه‪ ،‬دهﻧـﺎ هﯿـﭻ رۆ‪‬ﯿﮑـﯽ ﺑـﯚ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎزاڕی ﻧﺎوﺧﯚو ﭘﺎراﺳـﺘﻨﯽ‬ ‫ﺋــﻪو ﺑــﺎزاڕه ﻟــﻪ ﺑﻪراﻣﺒــﻪر ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪی‬ ‫ﮔﻠﯚﺑﺎ‪‬ﺪا ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﻟــــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــــﻪر ﺋــــﻪم ﻣﻪﺗﺮﺳــــﯿﻪدا‬ ‫هﻪ‪‬ــــﺴﻮڕاواﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرﯾﯽ ﺋﻪرﮐــــﯽ‬ ‫ﮔﻪورهﯾﺎن دهﮐﻪو‪‬ﺘﻪ ﺳﻪرﺷـﺎن‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م‬ ‫وهک زۆر ﺣﺎ‪‬ــﻪﺗﯽ ﺗــﺮ ﻟــﻪم ﺑﻮارهﺷــﺪا‬ ‫هـــ‪‬ﺮش ﺑـــﺮدن ﺑﺎﺷـــﺘﺮﯾﻦ ﺷـــ‪‬ﻮازی‬ ‫ﺑــﻪرﮔﺮی ﮐﺮدﻧــﻪ‪ .‬ﺋﻪﮔــﻪرﭼﯽ ﺳــﻪرﻧﺞ‬ ‫ڕاﮐ‪‬ــــــــﺸﺎن ﺑــــــــﯚ ﺧﻪﺳــــــــ‪‬ﻪﺗﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿـــــﺴﺘﺎﻧﻪی ﺋـــــﻪو ﺟـــــﯚره‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪواﻧﻪو ﺑﻪرهﻧﺠﺎﻣﯽ ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪه‪‬ﺰﮐﺮدﻧﯽ ﮔﯿﺎﻧﯽ "دژه‪-‬ﺑﯿـﺎﻧﯿﯽ"و‬ ‫ڕاﺳﯿﺰمو ﻓﺎﺷـﯿﺰم ﺋـﻪرﮐ‪‬ﮑﯽ ﻓﻪورﯾـﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م وه‪‬ﻣﯽ ﮐﺎرﺳﺎزو ﭘ‪ ‬ﺑﻪ ﭘ‪‬ـﺴﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪم ﺑﺎرودۆﺧﻪ ﻟﻪوه واوهﺗـﺮو ڕﯾـﺸﻪﯾﯽ‬ ‫ﺗــﺮهو ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﻪ ﺑﭽ‪‬ﺘــﻪ ﺳــﻪر ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽ‬ ‫ﮐ‪‬ــــﺸﻪ‪ .‬ﺟﻮو‪‬ﻧــــﻪوهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾــــﯽ‬ ‫ﻟﻪﺟﯿﮫﺎﻧﺪاو ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﻟﻪ ﺋﻪوروﭘﺎ ﻟـﻪ‬ ‫ﺳـــﺎﯾﻪی ﺑﺎ‪‬دهﺳـــﺘﯽ ﺳـــﻪﻧﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺰمو‬ ‫ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾﻪﮔـــﻪراﯾﯽ ﻟـــﻪ دووڕﯾﺎﻧ‪‬ﮑـــﯽ‬ ‫ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐﺪا وهﺳﺘﺎوه‪ .‬ﻓﺮاواﻧﺒﻮوﻧﻪوهی‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـــــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾـــــﻪﮐﺎن ﻟـــــﻪم‬ ‫ﺳﻪردهﻣﯽ ﻗﻪﯾﺮاﻧـﻪدا ﺣﻪﺗﻤﯿـﻪ‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م‬ ‫ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی ﺋــﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﺋﺎراﺳـــــﺘﻪی ﭘﺎﺷﻪﮐـــــﺸﻪﮐﺮدن ﺑـــــﻪ‬ ‫ﺑﯚرﺟـــــﻮازی هـــــﻪﻧﮕﺎو هـــــﻪ‪‬ﮕﺮ‪‬ﺖو‬ ‫ﺋﻮﻣ‪‬ـــﺪ‪‬ﮏ ﺑﯚﺳـــﻪرﮐﻪوﺗﻦ دهﺳـــﺘﻪﺑﻪر‬ ‫ﺑﮑــﺎت دهﺑ‪‬ــﺖ ﺑــﻪ دهوری ﺋﺎﺳــﯚﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽو ﺋﻪﻧﺘﻪرﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿـﺴﺘﯿﺪا‬ ‫ﯾـــﻪﮐﮕﺮﺗﻮو ﺑ‪‬ـــﺖو ﺑﭽﯿﺘـــﻪ ﭘ‪‬ـــﺸﻪوه‪.‬‬ ‫ﻏﯿـــﺎﺑﯽ ﺋـــﻪم ﺋﺎﺳـــﯚﯾﻪ‪ ،‬ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـــﻪ‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن ﭘﻪرشو ﺑ‪‬وو ﺑ‪ ‬ﻗﯿﺒﻠـﻪ‬ ‫ﻧﯚﻣـــﺎ دهﮐـــﺎتو دهرﮔـــﯿﺮ ﺑـــﻮون ﺑـــﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳـــــــــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣ‪‬ﮑﯽ ﺗﻮﻧـــــــــﺪڕهوو‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎوﺗﻪﺳـــﮏو ﮔﯚڕﯾـــﻨﯽ ﺋﺎراﺳـــﺘﻪی‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـــــــﻪﮐﺎن ﺑـــــــﯚ ﺳـــــــﻪر‬ ‫هﺎوﭼﯿﻨﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﻧﻪداﻧﯽ ﺑﯚرﺟﻮازی‬ ‫دهﮐﺎﺗﻪ ﺋﻪﮔﻪر‪‬ﮑﯽ ﺷﯿﺎو‪.‬‬ ‫ﺋﻪرﮐﯽ هﻪ‪‬ﺴﻮڕاواﻧﯽ ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻟــﻪم ﺳــﻪروﺑﻪﻧﺪی ﻗﻪﯾﺮاﻧــﻪدا و‪‬ــ‪‬ای‬ ‫دهرﮔﯿﺮﺑﻮون ﻟﻪﮔﻪڵ ﺧـﻪﺑﺎﺗﯽ ڕۆژاﻧـﻪی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو هﻪو‪‬ـــﺪان ﺑـــﯚ ﺑﻪﺷـــﺪاری‬ ‫ﭼﺎﻻﮐﺎﻧــﻪ ﻟــﻪو ﺟﻮو‪‬ﻧﻪواﻧــﻪدا ﺧﺎ‪‬ــﻪ‬ ‫ﻻوازهﮐــﺎﻧﯽ ﺟﻮو‪‬ﻧــﻪوهی ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾـــﻪﮐﺎن دهﺳﺘﻨﯿـــﺸﺎن ﺑﮑـــﻪنو‬ ‫ڕهﺧﻨﻪی ﻟ‪‬ﺒﮕﺮن‪ .‬ﺑﻮوﻧﻪ ﺑﻪﺷـ‪‬ﮏ ﻟـﻪم‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪواﻧــﻪ زﯾــﺎﺗﺮ ﻟــﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣـــﻪی‬ ‫ﻻﯾــــﻪﻧﮕﺮیو دهرﺑ‪‬ﯾــــﻨﯽ هﺎوﭘــــﺸﺘﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎرﻟ‪‬ﮑ‪‬ﮑﯽ ڕهﺧﻨﻪﮔﺮاﻧـﻪ‬ ‫هﻪﯾــﻪ ﮐــﻪ ﻟــﻪ ڕهوﺗــﯽ ﻗﻮو‪‬ﺒﻮوﻧــﻪوهو‬ ‫ڕووﻧﺒﻮوﻧﻪوهﯾﺪا دهﺗﻮاﻧ‪‬ـﺖ ه‪‬ﺰ‪‬ـﮏ ﻟـﻪ‬ ‫ﻧــﺎو ﺋــﻪم ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهﯾــﻪدا ﺑــﻪ دهوری‬ ‫ﺋﺎﺳـــﯚو ﺳﯿﺎﺳـــﻪﺗﯽ ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿـــﺴﺘﯿﺪا‬ ‫ﺷﮑ‪ ‬ﭘ‪ ‬ﺑﺪات‪.‬‬ ‫هــﻪﻧﮕﺎو‪‬ﮑﯽ زۆر ﮔﺮﻧــﮓ ﻟــﻪم ﭘﺮۆﺳــﻪ‬ ‫ڕهﺧﻨﻪﯾﯿــﻪ‪ ،‬دهﺳﺘﻨﯿــﺸﺎﻧﮑﺮدﻧﯽ ڕۆ‪‬ــﯽ‬

‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰم ﻟـﻪ ﭘﻪﮐﺨـﺴﺘﻨﯽ ﺧﻪﺑﺎﺗـﯽ‬ ‫ﯾــﻪﮐﮕﺮﺗﻮوی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﻪ ﻟــﻪ ﺋــﻪوروﭘﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰم ﻧـﻪک ﺗـﻪﻧﮫﺎ ﺋـﻪو ﮐﺎﺗـﻪی‬ ‫ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﮐﻪ‪‬ﺒــﻪ ﺑﺮﯾﻨﺪارﮐﻪرهﮐﺎﻧﯿــﻪوه‬ ‫د‪‬ﺘﻪ ﻣﻪﯾﺪان‪ ،‬ﻧﻪک ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺋـﻪو ﮐﺎﺗـﻪی‬ ‫ﺑـــــﻪ دروﺷـــــﻤﻪ ﻓﺎﺷﯿـــــﺴﺘﯽو دژی‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﮐﺎﻧﯿـــﻪوه ﺧـــﯚی دهردهﺧـــﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﺗﻪﻧﺎﻧـﻪت ﺋـﻪو ﮐﺎﺗـﻪش ﮐـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ڕوا‪‬ـــﻪت ﺑـــ‪ ‬دهﻧﮕـــﻪ‪ ،‬ﻟـــﻪ ڕاﺳـــﺘﯿﺪا‬ ‫ﮐﯚﺳﭙﯽ ﮔﻪوره ﻟﻪﺑﻪردهم هﺎوﮐﺎری ﻧ‪‬ﻮ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﭘ‪‬ﮑـﺪهه‪‬ﻨ‪‬ﺖو ﻟـﻪ ﺟ‪‬ﮕـﺎی‬ ‫ﺋـــــــﻪوه ﺑﺎﻧﮕـــــــﻪوازی هﺎوﮐـــــــﺎری‬ ‫ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداری ﺧـﯚ و‪‬ﺗـﯽو ﭘﺎراﺳـﺘﻨﯽ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری ﻧﺎوﺧﯚو ﺑﺎزاڕی ﮐـﺎری ﻧﺎوﺧـﯚ‬ ‫دهﮐﺎت‪.‬‬ ‫ﮐـــﺎﺗﯽ ﺋـــﻪوه دهﻣ‪‬ﮑـــﻪ هـــﺎﺗﻮوه ﮐـــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﯽ ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿـــﺴﺖ ه‪‬ﺮﺷـــﯽ‬ ‫هﻪﻣﻪﻻﯾﻪﻧــﻪ ﺑــﯚ ﺳــﻪر ﻧﺎﺳــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰمو‬ ‫هﻪرﭼﯿﻪک ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﺑﻪ دهﻣـﺎرﮔﯿﺮیو‬ ‫ﮔﯚﺷــــﻪﮔﯿﺮی ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿــــﻪوه هﻪﯾــــﻪو‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧــﻪت ﺧــﻮدی ﭼــﻪﻣﮑﯽ ﻧﻪﺗــﻪوهو‬ ‫و‪‬ﺗﯿﺶ ﺑﻪرن‪ .‬ﻟﻪ دﻧﯿﺎﯾﻪﮐﺪا ﮐـﻪ ﺑﯚﺗـﻪ‬ ‫ﻻد‪‬ﯿــﻪﮐﯽ ﺑﭽﮑﯚﻟــﻪ‪ ،‬ﻟــﻪ ﺳــﺎﯾﻪی ﺋــﻪم‬ ‫ﺗ‪‬ﮑـﻪڵ ﺑــﻮونو ﻟ‪‬ﮑﮫﻪ‪‬ــﺸ‪‬ﻠﺮاوﯾﻪی ﮐــﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮫﺎﻧـﺪا دهﺑﯿﻨﺮ‪‬ـﺖو ﺋـﻪم‬ ‫ﺧﻪﺳ‪‬ﻪﺗﻪ ﺑﻪرﺟﻪﺳـﺘﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿـﻪی ﮐـﻪ‬ ‫ڕۆژﺑﻪڕۆژ ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداری‬ ‫ﺑﻪ ﺧﯚﯾﻪوه دهﺑﯿﻨ‪‬ﺖ‪ ،‬هﯿﭻ ﺷﺘ‪‬ﮏ ﻟـﻪ‬ ‫ﭼـــﻪﻣﮑﯽ ﻧﻪﺗـــﻪوهو ﻧﯿـــﺸﺘﻤﺎنو و‪‬ت‬ ‫ﭘــﻮوچ ﺗــﺮ ﻧﯿﯿــﻪ‪ .‬ﺋﻪﮔــﻪر دهوراﻧ‪‬ــﮏ‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﮫـــﺎﺗﻨﯽ و‪‬ﺗـــﻪﮐﺎنو ﮔﻪﺷـــﻪﮐﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺑــﺎزاڕی ﻧــﺎوﺧﯚ ﻣــﻪرﺟ‪‬ﮑﯽ ﮔﻪﺷــﻪی‬ ‫ﺋــﺎﺑﻮوری ﺑــﻮو‪ ،‬ﺋــﻪﻣ‪‬ۆ ﺑﻪﺳــﺘﺮاﻧﻪوهی‬ ‫ﺑــﺎزاڕی ﻧــﺎوﺧﯚی ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪداری ﺑــﻪ‬ ‫ﺑــــﺎزاڕی ﺟﯿﮫــــﺎنو ﻣﻠﮑــــﻪﭼﯽ ﺑــــﯚ‬ ‫داﺑﻪﺷﮑﺮدﻧﯽ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻧﺎو ﺋـﻪم ﺑـﺎزاڕهدا‬ ‫ﻣـــﻪرﺟﯽ زﯾﻨﺪووﻣﺎﻧـــﻪوهی ﺋﺎﺑﻮورﯾـــﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ڕۆژﮔﺎر‪‬ﮏ ﻧﻪﺗﻪوهو ﻧﯿـﺸﺘﯿﻤﺎنو‬ ‫و‪‬ت دهﯾﺘﻮاﻧــــــــﯽ ﭼﻮارﭼﯿــــــــﻮهی‬ ‫ﭘﯿﻨﺎﺳـــــــﻪﮐﺮدنو ﺑﻪدهﺳـــــــﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯿﮏ ﻣﺎﻓﯽ دﯾـﺎرﯾﮑﺮاو ﺑـﯚ ﭼﯿﻨـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑ‪‬ـﺖ‪ ،‬ﺋـﻪﻣ‪‬ۆ ﺳـﻨﻮورداﻧﺎن ﻟـﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ــﻮ و‪‬ﺗﻪﮐﺎﻧــﺪاو ﺳــﻪﭘﺎﻧﺪﻧﯽ هﻪوﯾﻪﺗــﻪ‬ ‫ﻧﯿــﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯽو ﻧﻪﺗــﻪوهﯾﯽو و‪‬ﺗﯿــﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑﻪﺳـــﻪر ﭼﯿـــﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎردا ﺋـــﺎﻣﺮازی‬ ‫ﺑ‪‬ﺒﻪﺷـــﮑﺮدﻧﯽ ﺳـــﻪدان ﻣﻠﯿـــﯚن ﻟـــﻪ‬ ‫ﺳــﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻓــﻪﮐﺎﻧﯿﺎنو ﺑــﻪ ﺳــﻮﺧﺮه‬ ‫ﮐ‪‬ﺸﺎنو ﮐﯚﯾﻠﻪﮐﺮدﻧﯽ دهﯾﺎن ﻣﻠﯿﯚن ﻟﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﻪک ﺗﻪﻧﮫﺎ دﯾـﺎردهی وهک ﺋـﻪوهی ﻟـﻪ‬ ‫ﺑــــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎدا دهرﮐــــﻪوﺗﻮوه ﻧﺎﺑ‪‬ــــﺖ‬ ‫ﺗﻪﺣـــﻪﻣﻮل ﺑﮑﺮ‪‬ـــﺖ‪ ،‬ﺑـــﻪ‪‬ﮑﻮ ﺋﻪرﮐـــﯽ‬ ‫ڕاﺑﻪرانو هﻪ‪‬ـﺴﻮڕاواﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾـﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﻟـــﻪ ﺑﻪراﻣﺒـــﻪر ﻧﺎﺳـــﻨﺎﻣﻪو ﺳـــﻨﻮوره‬ ‫ﻣﻮزهﯾـــــــــﻪفو دهﺳـــــــــﺘﮑﺮدهﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯚرﺟﻮازﯾـــﺪا ﺟـــﻪﺧﺖ ﻟﻪﺳـــﻪر ﯾـــﻪک‪-‬‬ ‫ﻧﺎﺳــــﻨﺎﻣﻪﯾﯽ ﭼﯿﻨﺎﯾــــﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎران‬ ‫ﺑﮑﻪﻧــــﻪوهو ﻟــــ‪‬ﺮهوه ﺑــــﯚ ﺳــــﺎزداﻧﯽ‬ ‫ﻗﻮﺗﺒ‪‬ﮑﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ هﻪﻧﮕﺎو هـﻪ‪‬ﮕﺮن‪.‬‬ ‫‪ 140‬ﺳـــﺎڵ ﻟﻪﻣﻪوﺑـــﻪر ﮐﯚﻣﯚﻧﺎرهﮐـــﺎن‬ ‫ﺑﺎﻧﮕﻪوازﯾﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻪرهﻧﺴﺎ ﻣـﺮدووه‬ ‫ﺑــﮋی ﺑﻪﺷــﻪررﯾﻪت‪ ،‬ﺋــﻪﻣ‪‬ۆ ڕۆژﮔــﺎری‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮﯾﮑﺎر ﻧـﻪک ﺗﻪﻧﮫـﺎ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰمو ﻧ‪‬ﺸﺘﯿﻤﺎنو و‪‬ﺗﭙﻪروهری‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﭼﻮارﭼﯿﻮهو ﻗﺎ‪‬ﺒـﻪ ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽو‬ ‫ﻧﯿــــــــــﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧــــــــــﻪﺑﺎتو‬ ‫ڕﯾﮑﺨﺮاوﺑﻮووﻧـــﯽ ﺧـــﯚی وهﻻﺑﻨ‪‬ــــﺖو‬ ‫هﻪﻧﮕﺎو ﺑﯚ دهرﮐـﻪوﺗﻦ وهک ﻗﻮﺗﺒ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺮدهوه ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ هﻪ‪‬ﮕﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬


‫‪10‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫‪òìòŠbØ@ói@Ša‡î‡äòíîóq@ô Šóà‬‬

‫ﺗﯚﻣﺎ ﺣﻤﯿﺪ*‬

‫ﻣـــﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـــﺪار ﺑـــﻪ ﮐـــﺎرهوه‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗ‪‬ﮑﯽ ﯾﻪﮐﺠﺎر ﮔﺮﻧﮕﻪ ﺑـﯚ ﺋﻪواﻧـﻪی‬ ‫ﺑﺎﯾﻪخ ﺑﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﮐﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرو‬ ‫ﺳـــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﮐـــﺎر دهدهن‪ .‬ﺳـــﻪرهڕای‬ ‫ﻻﯾــــﻪﻧﯽ ﺋﯿﻨــــﺴﺎﻧﯽ ﺋــــﻪم ﻣﻪرﮔــــﻪو‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕﻪرﯾــﻪ ﮐﺎرهﺳــﺎﺗﺒﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﻟﻪﺳــﻪر‬ ‫ﮐﻪسو ﮐﺎرو هﺎوڕێو هﺎوﮐﺎری ﮐﻪﺳـﯽ‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮐﺎرﯾﮕﻪری ﺋﺎﺑﻮوری ﮔﻪورهی‬ ‫هﻪﯾــﻪ‪ .‬ﺧﯚﭘﺎراﺳــﺘﻦ ﻟــﻪو ڕووداواﻧــﻪی‬ ‫دهﺑﻨــﻪ هــﯚی ﻣــﻪرگ دهﺑ‪‬ﺘــﻪ هــﯚی‬ ‫ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧــــﻪوهی زهرهرو زﯾﺎﻧــــﻪﮐﺎنو‬ ‫ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟـﻪ ﺗـﻮوش ﺑـﻮون‬ ‫ﺑــﻪ ﻧﻪﺧﯚﺷــﯽ ﺧﻪﺗــﻪرﻧﺎک ﮐــﻪ ﻣــﻪرج‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻪرگ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑ‪‬ﺖ هﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻣـــﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـــﺪار ﺑـــﻪ ﮐـــﺎرهوه‬ ‫ﺑﺮ‪‬ﺘﯿﯿﻪ ﻟﻪ ﻣﻪرﮔﯽ هﻪرﮐﻪﺳ‪‬ﮏ ﮐﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻨـــﺎوی ﺑﻪدهﺳـــﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ داهﺎﺗ‪‬ﮑـــﺪا‬ ‫ﮐﺎردهﮐﺎت )هﻪر ﻟـﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧ‪‬ـﮏ ﮐـﻪ‬ ‫ﻟــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﮐﺮ‪‬ــﺪا ﮐﺎردهﮐــﻪن ﺗــﺎ‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪی ﮐـﻪ ﮐـﺎری ﺋـﺎزادو ﺳـﻪرﺑﻪﺧﯚ‬ ‫دهﮐــﻪن‪ ،‬ﺗــﺎ ﺋﻪواﻧــﻪی ﻟــﻪ ﭘــﺮۆژهی‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﯿﺪا ﮐﺎرهدهﮐﻪن‪ ،‬ﯾـﺎن ﻟـﻪ ﭘ‪‬ﻨـﺎو‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺷﺎرهزاﯾﯽ ﮐﺎردهﮐـﻪنو‬ ‫هــﻪروههﺎ ﺳــﻪرﺑﺎزاﻧﯿﺶ دهﮔﺮ‪‬ﺘــﻪوه(‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ ﻣــﻪرﮔﯽ ﮐﻪﺳــﯽ ﮐﺎرﮔــﻪر ﻟــﻪ‬ ‫ﺋــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ رووداو‪‬ﮑــﯽ ﮐــﺎرﮐﺮدن وهک‬ ‫ﭘﻠﯿﺸﺎﻧﻪوه‪ ،‬ﺳﻮوﺗﺎن‪ ،‬ﺑﺮﯾﻨـﺪار ﺑﻮوﻧـﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﻟﻪش‪ ،‬ﮐﻪوﺗﻨﻪ ﺧﻮارهوه ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪرزاﯾﯿﻪوه ﯾﺎﺧﻮد ﺑﻪﮐ‪‬ﺸﮑﺮان ﺑﯚ ﻧـﺎو‬ ‫ﻣﻪﮐﯿﻨــﻪ‪ ،‬ﺷــﯚﮐﯽ ﮐﺎرهﺑــﺎ‪ ،‬ﯾــﺎن ﻟــﻪ‬ ‫ﺋﺎﮐــــﺎﻣﯽ هــــﻪر ﻧﻪﺧﯚﺷــــﯿﻪک ﮐــــﻪ‬ ‫ﻟﻪﺋــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐــﺎرﮐﺮدن ﭘﻪﯾــﺪا دهﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫وهک ﺳﻪرهﺗﺎنو ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳـﯽ‪،‬‬ ‫ڕوودهدات‪ .‬هــــــــﻪروههﺎ ﻣﻪرﮔــــــــﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾــــﺪار ﺑــــﻪ ﮐــــﺎرهوه ﺋــــﻪو‬ ‫ڕووداواﻧـــﻪی ﻟﻪﺳـــﻪرﮐﺎر ﯾـــﺎﺧﻮد ﻟـــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮕــﺎی هــﺎﺗﻦو ﭼــﻮون ﺑــﯚ ﺳــﻪر ﮐــﺎر‬ ‫روودهدهنو ﻣــﻪرﮔﯽ ﮐﻪﺳــﺎﻧﯽ ڕ‪‬ﺒــﻮار‬ ‫ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ ﻧﺰﯾـــﮏ ﺷـــﻮ‪‬ﻦ ﮐﺎر‪‬ﮑـــﻪوه‬ ‫ﺗ‪‬ﺪهﭘﻪڕن ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﺎری ﮐﻪﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺮهوه‪ ،‬دهﮔﺮ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ﻣﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺪار ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺗﻪﻧﺎﻧـﻪت‬ ‫ﻟــﻪ و‪‬ﺗــﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ــﺸﮑﻪوﺗﻮوش ﺑﺎﯾﻪﺧــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﭘ‪ ‬ﻧﺎدر‪‬ـﺖ‪ ،‬ﻣﻪﮔـﻪر ﺑﺒ‪‬ﺘـﻪ‬ ‫هــﯚی ﺷــﯚﮐﯽ ﮔــﻪوره ﯾــﺎﺧﻮد هﺎوﮐــﺎت‬ ‫ﺑ‪‬ـــﺖ ﻟﻪﮔـــﻪڵ وهﺳـــﺘﺎﻧﯽ ﮐـــﺎر ﻟـــﻪ‬ ‫ﻧﺎوهﻧـــــﺪ‪‬ﮑﯽ دﯾـــــﺎرﯾﮑﺮاودا‪ .‬ﺋـــــﻪم‬ ‫ﺑ‪‬ﺪهرﺑﻪﺳــــﺘﯿﻪ هــــﻪم ﻟــــﻪ ﻻﯾــــﻪن‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﻪﮐﺎﻧــــﻪوه هــــﻪم ﻟــــﻪ ﻻﯾــــﻪن‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﻪوه دهﺑﯿﻨﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑـــﻪ ﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﮔـــﺸﺘﯽ ﺑﻪﺑـــﻪراورد‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ هﯚﮐﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﻣﻪرﮔـﺪا )ﺑـﯚ‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧـــﻪ ﻟـــﻪ ﺋـــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﺗﺎواﻧﮑﺎرﯾـــﺪا(‬ ‫ﮐﻪﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﻪخ ﺑﻪ ﻣﻪرﮔﯽ ﮐﺎرﮔـﻪران ﺑـﻪ‬ ‫هﯚی ﮐﺎرهوه دهدهن‪ .‬هﯚﮐﺎری ﺋﻪﻣﻪش‬ ‫زۆر ﺑﻪ ﺳﺎدهﯾﯽ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﻟﻪم ﺟﯚره‬ ‫ﻣﻪرﮔﻪدا ﺋﻪﮔﻪری زۆری ﺋﻪوه هﻪﯾﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪدارانو ﺧﺎوهﻧﮑﺎرهﮐـــﺎن وهک‬ ‫ﺧــــﻪﺗﺎﮐﺎر ﺑﻨﺎﺳــــ‪‬ﻨﺮ‪‬ﻦ هــــﻪر ﺑﯚﯾــــﻪ‬ ‫ﺑــﻪرهﻧﮕﺎری ﮔــﻪوره ﻟــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــﻪر هــﻪر‬ ‫ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوهﯾــﻪک ﻟــﻪم ﺑــﻮارهدا ﻧﯿــﺸﺎن‬ ‫دهدهن‪ ،‬ﺑــــﻪ ﺗﺎﯾﺒــــﻪت ﻟــــﻪ ﺑــــﻮاری‬ ‫ﺳــــﺰاداﻧﺪا‪ .‬زۆرﺑــــﻪی ڕووداوهﮐﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﻣـــﻪرﮔﯽ ﻧﺎﺳﺮوﺷـــﺘﯽ دهﺑ‪‬ﺘـــﻪ هـــﯚی‬ ‫ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوهو دهﮐ‪‬ﺸﺮ‪‬ﺘﻪ دادﮔﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫زۆرﺑﻪی ﮐﺎت ڕووداوه ﻣﻪرﮔﮫ‪‬ﻨﻪرهﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳــﻪرﮐﺎرو ﺋﻪواﻧــﻪی ﭘﻪﯾﻮهﻧــﺪﯾﯿﺎن ﺑــﻪ‬ ‫ﮐـــﺎرهوه هﻪﯾـــﻪ ﺋـــﻪم ﺳـــﻪرهﻧﺠﺎﻣﻪی‬

‫ﻧﺎﺑ‪‬ﺖو ﺧﺎوهﻧﮑﺎرهﮐﺎن دهﺗﻮاﻧﻦ ﺧﯚ ﻟﻪ‬ ‫ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه ﺑﭙﺎر‪‬ﺰنو ﺋﻪو ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﺎﻧﻪش‬ ‫ﮐــﻪ ڕهواﻧــﻪی دادﮔــﺎ دهﮐــﺮ‪‬ﻦ زۆر ﺑــﻪ‬ ‫دهﮔﻤﻪن ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪﮐﻪﯾﺎن ﺧﻪﺗﺎﺑﺎرﮐﺮدﻧﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــﺎو ﮐﺎرﺑﻪدهﺳــﺘﻪ ﺑﻪرﭘﺮﺳــﻪﮐﺎن‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪرﭼﯽ ﺑﻪﺷﯽ هـﻪره زۆری‬ ‫ﺋـــــﻪو ڕووداواﻧـــــﻪ ﻟـــــﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣـــــﯽ‬ ‫ﮐﻪﻣﺘﻪرﺧـــﻪﻣﯽو ﺑـــﯽ دهرﺑﻪﺳـــﺘﯿﯿﻪوه‬

‫زۆری ﭘ‪ ‬دهﭼ‪‬ـﺖ‪ ،‬وهک ﺑﻪرﮐﻪوﺗﻨـﯽ‬ ‫ﻣــﺎدهی ﮐﯿﻤﯿــﺎوی دﯾــﺎرﯾﮑﺮاوو ﺗــﻮوش‬ ‫ﺑﻮون ﺑﻪ هﻪﻧﺪ‪‬ﮏ ﺟـﯚری دﯾـﺎرﯾﮑﺮاوی‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎنو ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﺳﯽو‪...‬هﺘﺪ‪ .‬ﮐﻪ‬ ‫دﯾﺎره دﯾﺘﻨﻪوهی ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﻟـﻪ ﻧ‪‬ـﻮان‬ ‫ﺋﻪو ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﺎﻧﻪو ﻣـﺎوهی دﯾـﺎرﯾﮑﺮاوی‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدن ﺳﻪﺧﺖ دهﺑ‪‬ـﺖ‪ .‬زﯾﺎدﺑﻮوﻧـﯽ‬ ‫دراﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪاﯾﻪﺗﯽ ﺗﻮوﺷـﺒﻮون‬

‫ڕوودهدهن‪ .‬هــﻪروههﺎ ﺋﺎﻣﺎرﮐﺮدﻧــﻪﮐﺎن‬ ‫ﻟــﻪم ﺑــﻮارهدا ﻟــﻪ زۆر و‪‬ﺗــﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧــﺪا‬ ‫وردو دروﺳﺖ ﻧﯿﻦ ﺋﻪﻣـﻪش ﻟﻪﺑـﻪر زۆر‬ ‫هﯚﮐـــﺎر ﮐـــﻪ ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻨﯿـــﺎن ﻧﻪﺑﻮوﻧـــﯽ‬ ‫ﻻﯾﻪﻧ‪‬ﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺪاره ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯚﮐﺮدﻧــﻪوهی ﺋﺎﻣﺎرهﮐــﺎن ﻟــﻪ ﺋﺎﺳــﺘﯽ‬ ‫و‪‬ﺗﺪا‪ .‬ﯾﺎﺧﻮد ﺑﻪ هﯚی ﭘـﺸﺖ ﺑﻪﺳـﺘﻦ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﯚﻣــﺎری ﺋــﻪو ﮐﻪﯾــﺴﺎﻧﻪی ﮐــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫دادﮔـــﺎدا ﺳـــﻪردهﮐﻪو‪‬ﺖ ﮐـــﻪ دﯾـــﺎره‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﺷﯽ زۆر ﮐﻪﻣﯽ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﻪﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﻣـــﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـــﺪرا ﺑـــﻪ ﮐـــﺎرهوه‬ ‫دهﮔﺮ‪‬ﺘــﻪوه‪ .‬ﻟــﻪ هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ و‪‬ﺗــﺪا زۆر‬ ‫ﺑﻪﺷــــﯽ ﮐﺎرﮔــــﻪران ﺋﺎﻣﺎرﮐﺮدﻧــــﻪﮐﺎن‬ ‫ﻧﺎﯾﺎﻧﮕﺮ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬وهﮐﻮ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ هـﺎﺗﻮو‬ ‫)ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﯽ ﮐﯚﭼﺒـــﻪر( ﺳـــﻪرﺑﺎزانو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧﯽ ﮐـــــﻪرﺗﯽ ﮐـــــﺸﺖوﮐﺎڵ‪،‬‬ ‫هـــﻪروههﺎ رووداوهﮐـــﺎﻧﯽ ﻣـــﻪرگ ﻟـــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮕﺎی هﺎﺗﻦو ﭼﻮون ﺑﯚ ﺳـﻪر ﮐـﺎر ﻟـﻪ‬ ‫زۆر و‪‬ﺗﺪا وهک رووداوی ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـﺪار‬ ‫ﺑــﻪ ﮐــﺎرهوه هــﻪژﻣﺎر ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﻟـــﻪو‬ ‫و‪‬ﺗﺎﻧــﻪی ﮐــﻪ ﺋﺎﻣــﺎرﮐﺮدن ﭘــﺸﺖ ﺑــﻪ‬ ‫ﮐﻪﯾﺴﻪ ﺑﺮاوهﮐﺎﻧﯽ دادﮔـﺎ دهﺑﻪﺳـﺘ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫زۆر ﺣﺎ‪‬ــﻪت ﺑــﻪ هﯿــﭻ ﺟﯚر‪‬ــﮏ ﺗﯚﻣــﺎر‬ ‫ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖ ﻟﻪﺑﻪرﺋــﻪوهی هﯿــﭻ ﻻﯾﻪﻧ‪‬ــﮏ‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﮐﻪ دهﻋﻮا ﻟﻪ دادﮔﺎ ﺗﯚﻣﺎر ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫هــﻪروههﺎ ﺋــﻪو ڕووداواﻧــﻪی ﮐــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺋــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐــﺎری ﺷﻪﺧــﺴﯽو ﺧ‪‬ﺰاﻧﯿــﺪا‬ ‫رووودهدهن ﺗﯚﻣﺎر ﻧﺎﮐﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫هﻪﻧـﺪ‪‬ﮏ ﺟــﺎر ﺑﯿﻨﯿﻨـﻪوهی ﭘﻪﯾﻮهﻧــﺪی‬ ‫ﻟـــﻪ ﻧ‪‬ـــﻮان ﮐـــﺎرو ﻣﻪرﮔـــﺪا ﺳـــﻪﺧﺖ‬ ‫دهﺑ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﺑــﯚ ﻧﻤﻮوﻧــﻪ ﺧﯚﮐﻮﺷــﺘﻦ ﻟــﻪ‬ ‫ﺋــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﮔﻮﺷــﺎری ﺳــﺎﯾﮑﯚﻟﯚﺟﯽ ﺑــﻪ‬ ‫هﯚی ﮐﺎرهوه ﯾـﺎن ﺋـﻪو ﻧﻪﺧﯚﺷـﯿﺎﻧﻪی‬ ‫ﮐــﻪ دهرﮐــﻪوﺗﻨﯽ ﻧﯿــﺸﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣــﺎوهی‬

‫ﺑﻪ ﺳﻪرهﺗﺎن ﻟﻪم دهﯾﺎﻧﻪی دواﯾﯿﺪا ﺑ‪‬‬ ‫ﮔﻮﻣﺎن دهﺑ‪ ‬ﻟﻪ ﻻﯾﻪﻧ‪‬ﮑﻪوه ﺑـﻪ هـﯚی‬ ‫ﺑﻪرﮐــــﻪوت ﺑــــﻪ ﻣــــﺎدده ﮐﯿﻤﯿﺎوﯾــــﻪ‬ ‫ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐﻪﮐﺎﻧــﻪوه ﺑ‪‬ــﺖ ﻟﻪﺳــﻪر ﮐــﺎر‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪم ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﻪ ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻟﻪ زۆر‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﺪا ﻧﻪﻧﺎﺳﺮاوهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺗﻪﮐﻨﯚﻟﯚﺟﯿﺎی زۆر ﮐﯚنو‬ ‫ﺋـــــﺎﻣ‪‬ﺮو ﻣﻪﮐﯿﻨـــــﻪی ﺑﻪﻧﺎدوﺳـــــﺖ‬ ‫دﯾﺰاﯾﻨﮑــﺮاو‪ ،‬ﻣﺎﻣﻪ‪‬ــﻪ ﻟﻪﮔــﻪڵ ﻣــﻪوادی‬ ‫ﮐﯿﻤﯿــﺎویو ﺗﯿــﺸﮑﺪهر ﺑــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﻧﺎدروﺳــﺖ‪ ،‬ﮐﻪﻣﺘﻪرﺧــﻪﻣﯽو ﻧﻪﺑﻮوﻧــﯽ‬ ‫هﻪ‪‬ﻤـــﻪﺗﯽ هﯚﺷـــﯿﺎرﮐﺮدﻧﻪوهو ﮐﻪﻣـــﯽ‬ ‫ڕاه‪‬ﻨـﺎن ﻟــﻪ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳـــﺘﯽو ﺳـــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﭘﯿـــﺸﻪﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻧـــﻪﺑﻮوﻧﯽ ﺗﯿﻤـــﻪﮐﺎنو ﭘﻼﻧـــﯽ ﮐﺎﺗـــﯽ‬ ‫ﻧﺎﺋﺎﺳـــــــﯿﯽو ﻓﺮﯾﺎﮐـــــــﻪوﺗﻦو ﻻوازی‬ ‫ﺑﻪڕﯾﻮهﺑﺮدﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽو ﺳـﻪﻻﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﺷـﻮ‪‬ﻨﮑﺎرهﮐﺎن ﺑﭙـﺸﮑﻨﻦو‬ ‫ﮐــﺎرو هﻪ‪‬ﺲوﮐﻪوﺗــﻪ ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐــﻪﮐﺎن‬ ‫دﯾـــــﺎری ﺑﮑـــــﻪن‪ ،‬ﻟـــــﻪ هﯚﮐـــــﺎره‬ ‫ڕاﺳـﺘﻪوﺧﯚﮐﺎﻧﯽ ڕووداوهﮐــﺎﻧﯽ ﻣﻪرﮔــﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾــﺪاره ﺑــﻪ ﮐــﺎرهوه‪ .‬هﻪروههــﺎ‬ ‫ﻧﻪﺧﻮ‪‬ﻨـــــﺪهواریو ﺑ‪‬ﺘﻮاﻧـــــﺎﯾﯽ ﻟـــــﻪ‬ ‫ﺗ‪‬ﮕﻪﯾﺸﺘﻨﯽ ﻣﻪﺳـﻪﻟﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳـﻪﻻﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﺎرﯾﮕﻪری هﻪﯾـﻪ‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م هﯚﮐـﺎری‬ ‫ڕاﺳــﺘﻪﻗﯿﻨﻪ ﻟــﻪ ﭘــﺸﺖ هــﻪﻣﻮو ﺋــﻪو‬ ‫رووداواﻧـــﻪوه ﺑـــﻪدﯾﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪرهﻪﻣـــﯽ‬ ‫زۆرﺗــﺮه‪ .‬ﺑﻪﺷــﯽ زۆری ﺋــﻪو ڕووداوی‬ ‫ﻣﺮدﻧﺎﻧـــﻪ ﺑـــﻪرهﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋﻪوهﯾـــﻪ ﮐـــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــﺎو ﺧﺎوهﻧﮑﺎرهﮐــﺎن ﻧﺎﯾﺎﻧﻪو‪‬ــﺖ‬ ‫هﻪﻧﮕﺎوهﮐﺎﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽو ﺳﻪﻻﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﮐــــﺎر ﺟﯿﺒــــﻪﺟ‪ ‬ﺑﮑــــﻪنو ﺧﻪرﺟــــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺖ ﺑــﯚ ﻓﻪراهــﻪﻣﮑﺮدﻧﯽ ﻣــﺎدده‬ ‫ﭘﯿﻮﺳـــــﺘﻪﮐﺎن ﺑـــــﯚ ﺗﻪﻧﺪروﺳـــــﺘﯽو‬

‫ﺳـــﻪﻻﻣﻪﺗﯿﯽ ﺷـــﻮ‪‬ﻨﮑﺎرهﮐﺎن ﺑﮑـــﻪنو‬ ‫ﺋــــﻪوهش هــــﻪﻣﻮوی ﻟــــﻪ ﭘ‪‬ﻨــــﺎوی‬ ‫ه‪‬ــﺸﺘﻨﻪوهی ڕادهی ﺑــﻪرزی ﻗــﺎزاﻧﺞ‪.‬‬ ‫هﻪروههﺎ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ دهو‪‬ﻪت‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاز‪‬ــﺖ ﮔﻮﺷــﺎر ﺑــﯚ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐــﺎنو‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑﺎرهﮐــﺎن ﺑﮫ‪‬ﻨﯿــﺖ ﮐــﻪ هــﻪﻧﮕﺎوه‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟــﯽ‬ ‫ﺑﮑﻪن‪ ،‬ﯾـﺎﺧﻮد ﺳـﺰای ﺗﻮﻧـﺪﯾﺎن ﺑـﺪات‬ ‫ﮐﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪﻣﺘﻪرﺧـﻪﻣﯿﺎن دهﺑ‪‬ﺘـﻪ هـﯚی‬ ‫ﻣــﻪرﮔﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﻧــﻪﺑﺎدا ﺋﻪﻣــﻪ ﺑﺒ‪‬ﺘــﻪ‬ ‫هﯚی ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧﻪوهی ﻗﺎزاﻧﺠﯿﺎن‪ .‬دﯾﺎره‬ ‫هﻪﻣﻮو ﺋﻪﻣـﻪش ﺑﯿﺎﻧﻮوهﮐـﻪی ﺋﻪوهﯾـﻪ‬ ‫ﮐــــﻪ ﺗﻮﻧــــﺪ ﺑــــﻮون ﻟــــﻪ ﺑﻪراﻣﺒــــﻪر‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺪا دهﺑ‪‬ﺘﻪ هﯚی ﺋﻪوهی ﮐﻪ‬ ‫ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪو وهﺑﻪره‪‬ﻨﺎﻧــﻪﮐﺎن ﻟــﻪ و‪‬ت‬ ‫ڕاﺑﮑــــﻪن‪ .‬ﻟــــﻪ زۆرﺑــــﻪی و‪‬ﺗﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﮑﻪوﺗﻮوﺷـــــــﺪا ﻣـــــــﺮدن ﻟـــــــﻪ‬ ‫ﺷــﻮ‪‬ﻨﮑﺎرهﮐﺎن ﺑــﻪ ﺗــﺎوان داﻧﺎﻧﺮ‪‬ــﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﯾﻪک دادهﻧﺮ‪‬ـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺳﺎ ﻣﻪدهﻧﯿﻪﮐﺎنو زۆرﺟﺎر‬ ‫ﮐﻪﯾـــﺴﻪﮐﻪ‪ ،‬ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ﻟـــﻪ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﺳﻪﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳـﯿﺎر‪‬ﺘﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـﺎو‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑﺎرﯾﺸﺪا ﻟـﻪ ﻻﯾـﻪن دادﮔـﺎوه ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺰاداﻧ‪‬ﮑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐـﻪم ﮐﯚﺗـﺎﯾﯽ د‪‬ـﺖ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ و‪‬ﺗــﺪا هﯿــﭻ ﯾﺎﺳــﺎﯾﻪک‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽو ﺳـﻪﻻﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﮑﺎر ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﯿﺒﻪرﮐ‪ ‬ﻟﻪﮔﻪڵ و‪‬ﺗـﺎﻧﯽ وهک ﭼﯿـﻦو‬ ‫هﯿﻨﺪﺳﺘﺎن ﺑﻮوه هﯚی ﺋـﻪوهی زۆر‪‬ـﮏ‬ ‫ﻟﻪ ﯾﺎﺳـﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒـﻪت ﺑـﻪ ﺳـﻪﻻﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﮐـﺎر ﻟـﻪ و‪‬ﺗـﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ـﺸﮑﻪوﺗﻮو‬ ‫ﻻﺑﺒﺮ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﺋﻪﻣــﻪش ﺧﺎوهﻧﮑﺎرهﮐــﺎن‬ ‫هـــﺎن دهدات ﺑـــﯚ هﻪ‪‬ﻮهﺷـــﺎﻧﺪﻧﻪوهی‬ ‫هـــﻪﻣﻮو ﭘ‪‬ﻮاﻧـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳـــﺘﯽو‬ ‫ﺳــــــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﮐــــــﺎرو زﯾﺎدﮐﺮدﻧــــــﯽ‬ ‫ﺳــﻪﻋﺎﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐــﺎرﮐﺮدنو هــﻪﻣﻮو ﺋــﻪو‬ ‫ﻣﺎﻧــﺪووﺑﻮونو ﺷــﻪﮐﻪﺗﮑﺮدﻧﻪﮐﻪی ﮐــﻪ‬ ‫هﺎوﮐــــﺎت ﻟﻪﮔــــﻪڵ در‪‬ﮋﮐﺮدﻧــــﻪوهی‬ ‫ڕۆژﮐـــــﺎردا زﯾـــــﺎد دهﮐـــــﻪن‪ .‬ﺋـــــﻪو‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﺎﻧــــﻪی ﮐــــﻪ ڕادهی ﺑــــﻪرزی‬ ‫ﺳــﻪﻋﺎﺗﮑﺎرﯾﺎن هﻪﯾــﻪ ﻟــﻪ ﺳــﺎ‪‬ﺪا‪ ،‬ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر زﯾـﺎﺗﺮ ﻟـﻪ ‪50‬‬ ‫ﺳﻪﻋﺎت ﻟﻪ هﻪﻓﺘﻪﯾﻪﮐﺪا دا ﮐﺎر دهﮐﺎت‬ ‫ڕادهﯾﻪﮐﯽ زۆرﺑﻪرزی ﻣﺮدﻧﯽ ﺗﯿﺎداﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪم ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪی دوواﯾﯿــﺪا‪ ،‬ﺋﺎﻣﺎرهﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻣــﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾــﺪار ﺑــﻪ ﮐــﺎرهوه ﻟــﻪ‬ ‫و‪‬ﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋـﺎوادا ﯾـﺎن ﻟـﻪ ﺟ‪‬ﮕـﺎی‬ ‫ﺧـــﯚی ﻣﺎوهﺗـــﻪوه‪ ،‬ﯾـــﺎﺧﻮد ﺑـــﻪرهو‬ ‫زﯾـــﺎدﺑﻮون ﭼـــﻮوه‪ .‬ﮔﻮﺷـــﺎر ﻟﻪﺳـــﻪر‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎران ﺑــــﻪ هــــﯚی ﻣﻪﺗﺮﺳــــﯽ‬

‫ﻟﻪدهﺳــــﺘﺪاﻧﯽ ﮐﺎرهﮐﺎﻧﯿﺎﻧــــﻪوه‪ ،‬ﺑــــﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒـﻪت ﻟـﻪو و‪‬ﺗﺎﻧـﻪی ﮐـﻪ ڕادهﯾﻪﮐــﯽ‬ ‫ﺑﻪرزی ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ ﺗﯿﺎدا هﻪﯾـﻪ‪ ،‬ﻧﻪﺑﻮوﻧـﯽ‬ ‫ﯾﺎﺳﺎی وههﺎ ﮐﻪ ﻟﻪﺳﻪرﮐﺎر دهرﮐﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺳﻪﺧﺖ ﺑﮑﺎتو ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﯚﻧﺘﻪراﮐﺘﯽ ﮐﺎﺗﯽو ﺑﯚ ﻣﺎوهی ﮐـﻮرت‪،‬‬ ‫وا دهﮐﺎت ﮐﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺳـﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ‬ ‫داﮐﯚﮐــــﯽ ﻟــــﻪ ﻣﺎﻓــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾــــﺎنو‬ ‫ﮔﺎزﻧـــــــﺪهﮐﺮدن ﻟـــــــﻪ ﺑﺎرودۆﺧـــــــﻪ‬ ‫ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐـــﺎرﮐﺮدن ﺑ‪‬ﻤﻪﯾﻠـــﯽ‬ ‫ﻧﯿﺸﺎﻧﺒﺪهن‪ .‬ﺋﺎﻣﺎرهﮐـﺎن ﺋـﻪوه ﻧﯿـﺸﺎن‬ ‫دهدهن ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿـــﺎ ﻟـــﻪ هـــﻪر‬ ‫‪ 100،000‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر ڕ‪‬ـــﮋهی ‪6،9‬‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻣﺮدن هﻪﯾﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋـﻪم‬ ‫ڕ‪‬ﮋهﯾـــﻪ ‪ ،4‬ﻟـــﻪ ﻓﻪرهﻧـــﺴﺎ ‪3‬و ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ‪ 0.8‬ه‪ .‬ڕادهی ﻣــﺮدن ﻟــﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮ ﮐﺮﯾﮑﺎراﻧﯽ ﮐﯚﭼﮑﺮدوو ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒـﻪت‬ ‫ﮐﯚﭼﮑﺮدوواﻧﯽ ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ زۆر زﯾﺎﺗﺮه ﻟﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﻟـﻪ ﺑﻨﻪڕهﺗـﻪوه ﻧﯿـﺸﺘﻪﺟ‪‬ﯽ‬ ‫و‪‬ﺗﻪﮐﻪن‪ .‬هﻪﻧـﺪ‪‬ﮏ ﮐـﻪرﺗﯽ ﮐـﺎرﮐﺮدن‬ ‫ﺑــــﻪ ﺧﻪﺗــــﻪرﻧﺎک دهژﻣــــ‪‬ﺮر‪‬ﻦ وهک‬ ‫ﮐﺸﺖوﮐﺎڵو دارﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ڕ‪‬ـﮋهی‬ ‫‪ 30‬ﺣﺎ‪‬ــﻪت ﺑــﯚ هــﻪر ‪100،000‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﻪرو ﮐﺎﻧﻪﮐﺎن ‪28‬و هﺎتوﭼﯚ ‪17‬‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻣـﺮدن ﺑـﯚ هـﻪﻣﺎن ژﻣـﺎره ﻟـﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﻪر هﻪﯾﻪ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪ ﺟﮕـﻪ ﻟـﻪ ﮐﻪرﺗـﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﺳــــــﺎزیو ﭘﯿﺸﻪﺳــــــﺎزی ﮐــــــﻪ‬ ‫ﺑـــﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻣﻪﮐﯿﻨـــﻪی ﺟﯚرﺑـــﻪﺟﯚر‬ ‫دهﮔﺮ‪‬ﺘﻪوه ﺑـﻪ ﮐﻪرﺗـﻪ ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐـﻪﮐﺎن‬ ‫دادهﻧﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﻟــــﻪ و‪‬ﺗــــﻪ دواﮐــــﻪوﺗﻮوهﮐﺎن ڕادهی‬ ‫ڕووداوهﮐﺎﻧﯽ ﻣﺮدن زۆر ﺗﺮﺳـﻨﺎﮐﻪو ﻟـﻪ‬ ‫ﭼﯿﻦ ﻧﺰﯾﮑـﻪی ‪ 40‬هـﻪزار ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر ﻟـﻪ‬ ‫ﺧـــﻮدی ﺷـــﻮ‪‬ﻨﮑﺎرهﮐﺎﻧﺪا ﮔﯿـــﺎن ﻟـــﻪ‬ ‫دهﺳﺘﺪهدهن‪ ،‬ﮐﻪ دﯾﺎره ﺋـﻪم ژﻣﺎرهﯾـﻪ‬ ‫ﺋﻪو ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻪ ﻧﺎﮔﺮ‪‬ﺘﻪوه ﮐﻪ ﺑﻪ هـﯚی‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﯾﺎن ﻣﺎﻧـﺪووﺑﻮوﻧﯽ زۆر‪ ،‬ﯾـﺎن‬ ‫ﻟــﻪ ڕ‪‬ﮕــﺎی هــﺎتوﭼﯚ ﺑﯚﺳــﻪرﮐﺎر ﻟــﻪ‬ ‫دهرهوهی ﺷــﻮ‪‬ﻨﮑﺎرهﮐﺎن دهﻣــﺮن‪ .‬ﻟــﻪ‬ ‫و‪‬ﺗــﻪﮐﺎﻧﯽ وهک ﺑﺎﺷــﻮری ﺋــﻪﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﮐﯚرﯾــﺎی ﺑﺎﺷــﻮر‪ ،‬ﺗﻮرﮐﯿــﺎ‪ ،‬ﻣﻪﮐــﺴﯿﮏو‬ ‫ﭘﻮرﺗﻮﮔﺎل ڕ‪‬ﮋهی ﻣﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـﺪار‬ ‫ﺑــﻪ ﮐــﺎرهوه ﺑــﻪ رادهﯾــﻪﮐﯽ ﺑــﻪرﭼﺎو‬ ‫ﺑﻪرزه‪.‬‬ ‫وهک وﺗﻤــﺎن ﻣــﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾــﺪار ﺑــﻪ‬ ‫ﮐـــﺎرهوه ﮐﺎرﯾﮕـــﻪری ﮔـــﻪوره ﻟﻪﺳـــﻪر‬ ‫ﮐﻪسوﮐﺎرو هﺎوڕێو هﺎوﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪﺳـﯽ‬ ‫ﻣـــﺮدوو ﺟ‪‬ـــﺪهه‪‬ﺖ‪ .‬ﭼﻮﻧﮑـــﻪ ﺋـــﻪم‬ ‫ﺟﯚره ﻣﻪرﮔﻪ ﭼﺎوهڕوان ﻧـﻪﮐﺮاوهو زۆر‬ ‫ﺟـــﺎرﯾﺶ هﯿـــﭻ ﻓﺮﺳـــﻪﺗ‪‬ﮏ ﺑـــﯚ دوا‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﺌــﺎواﯾﯽ ﻧﺎﺑ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺋــﻪم ﮐﺎرﯾﮕﻪرﯾـــﻪ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘﻪ هﯚی ﮔﯚﺷﻪﮔﯿﺮیو د‪‬ـﻪڕاوﮐ‪‬و‬ ‫ﮐ‪‬ـــﺸﻪی ﺗﻪﻧﺪروﺳـــﺘﯽو ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﺟﯚرﺑــﻪﺟﯚر‪ .‬زۆر ﮐــﻪس ﻟــﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪ ﺑﻪ دهﺳﺖ ﻣﯚﺗﻪﮐﻪو ﮔﯿﺮوﮔﺮﻓﺘـﯽ‬ ‫ﺧﻪوﻟ‪‬ﮑــــﻪوﺗﻦو ﺗــــﺮسو ﺗﻮڕهﯾــــﯽو‬

‫ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧــــﻪوه ﻟــــﻪ ﺧــــﯚ ﮐﻮﺷــــﺘﻦو‬ ‫ﺷﻪﮐﻪﺗﯽو ﺋـﺎزاری ﺳـﻨﮓو ﺗ‪‬ﮑﭽﻮوﻧـﯽ‬ ‫ﺧﻮاردنو ﺧﻪﻣﯚﮐﯽو ﺑ‪‬ﺘﻮاﻧﺎﯾﯽو ﮐ‪‬ـﺶ‬ ‫ﻟﻪدهﺳــــﺘﺪانو ﻗﻪ‪‬ــــﻪویو ﺋﺎﮐــــﺎری‬ ‫ﻧﺎوازهوه دهﻧﺎ‪‬ﻨﻦ‪.‬‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ڕﯾﮕﺎﮐــﺎﻧﯽ ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧــﻪوهی‬ ‫ڕ‪‬ﮋهی ﻣﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺪار ﺑﻪ ﮐﺎرهوه‬ ‫هﯚﺷﯿﺎرﮐﺮدﻧﻪوهو ڕاه‪‬ﻨﺎﻧـﻪ‪ .‬ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺘﻪ‬ ‫ﺋــﻪو ﮐــﻪﻟﺘﻮرهی ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﮐــﻪ ﻣﻪرﮔــﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺪار ﺑﻪ ﮐﺎرهوه ﺑﻪ ڕووداو‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﻻواﮐــــﯽ دهزاﻧ‪‬ــــﺖ ﺑﮕﯚڕ‪‬ــــﺖ ﺑــــﻪ‬ ‫ﻓﻪرهـــﻪﻧﮕ‪‬ﮏ ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﭘـــ‪‬ﯽ ﺋـــﻪوه‬ ‫ﺳــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﮐــﺎرﮐﺮدن ﻟــﻪ ﺷــﻮ‪‬ﻨﮑﺎردا‬ ‫ﭘﻠــﻪی ﯾﻪﮐــﻪﻣﯽ ﻟــﻪ ﻟﯿــﺴﺘﯽ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﻪﺧﺪارهﮐﺎﻧــﺪا هــﻪﺑ‪‬ﺖ‪ .‬هﻪرﭼﻪﻧــﺪه‬ ‫ﺟﻪﺧﺘﮑﺮدﻧــﻪوه ﻟﻪﺳــﻪر ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽو ﺳﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﭘﯿﺸﻪﯾﯽ ﺋـﻪم‬ ‫دﯾﺎردهﯾـــﻪ ﮐـــﻪم دهﮐﺎﺗـــﻪوه‪ ،‬ﺑـــﻪ‪‬م‬ ‫هﯚﺷــﯿﺎرﮐﺮدﻧﻪوهو ڕاه‪‬ﻨــﺎن ﺑــﻪ ﺗﻪﻧﮫــﺎ‬ ‫ﺑـــﻪس ﻧﯿـــﻦو ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﻪ ﻟـــﻪ ڕ‪‬ﮕـــﺎی‬ ‫ﯾﺎﺳـــﺎوه ﺋـــﻪم ﻓﻪرهﻪﻧﮕـــﻪ ﺷـــﻮ‪‬ﻨﮕﯿﺮ‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﻪ ﯾﺎﺳــﺎی وا ﺑ‪‬ﯾــﺎری‬ ‫ﻟﻪﺳـــﻪر ﺑـــﺪر‪‬ﺖ ﮐـــﻪ ﺳـــﺰای ﺗﻮﻧـــﺪو‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕﻪر ﻟـﻪ ﺑﻪراﻣﺒـﻪر ﮐﻪﻣﺘﻪرﺧـﻪﻣﯽو‬ ‫ﺑ‪‬ﺪهرﺑﻪﺳﺘﯽ ﻟـﻪ ﺑـﻮاری ﺗﻪﻧﺪروﺳـﺘﯽو‬ ‫ﺳﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﮕﺮ‪‬ﺘﻪ ﺑﻪر‪ .‬ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﮑﺎرهﮐﺎن ﻟﻪ ﻻﯾـﻪن هﻪﯾﺌﻪﺗ‪‬ﮑـﻪوه‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺑـﻪ ڕادهﯾـﻪﮐﯽ ﺑﺎﯾﻪﺧـﺪار‬ ‫ﺗﯿﺎﯾﺪا ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾـﻪﺗﯽ ﮐـﺮاﺑﻦ ﮐﺎرﯾﮕـﻪری‬ ‫ﺧﯚی ﻟﻪ ﮔـﻪﻟ‪‬ﮏ و‪‬ﺗـﺪا ﻧﯿـﺸﺎن داوه‪.‬‬ ‫زﯾﺎدﮐﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﮔﻪی "ﺗـﺎواﻧﯽ ﭘﯿـﺸﻪﯾﯽ"‬ ‫ﺑﯚ ﯾﺎﺳﺎی ﺳﺰادان ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺘﻪ ﮐـﻪ ﻟـﻪم‬ ‫ﺑ‪‬ﮔﻪﯾــــﻪدا ﺳــــﺰای دﯾــــﺎرﯾﮑﺮاو ﺑــــﯚ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــــﺎو ﮐﺎرﺑﻪدهﺳـــــﺘﯽ ﺑـــــﺎ‪‬ی‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐـــــﻪ ﮐـــــﻪ ﺳﻪرﭘﻪرﺷـــــﺘﯽ‬ ‫ﺷــﻮ‪‬ﻨﮑﺎرهﮐﺎن دهﮐــﺎت ڕهﭼﺎوﮐﺮاﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫ﺋﻪﮔــﻪر هــﺎﺗﻮو ﺑــﻪ ﭘــ‪‬ﯽ ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﯿﻨــﻪوه‬ ‫ﺋــﻪوه ﺳــﻪﻟﻤ‪‬ﻨﺪرا ﮐــﻪ ﮐﻪﻣﺘﻪرﺧــﻪﻣﯽو‬ ‫ﺑ‪‬ﺪهرﺑﻪﺳﺘﯽ ﺋﻪو ﮐﺎرﺑﻪدهﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯚﺗـﻪ‬ ‫هﯚی ﻣﻪرﮔﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﯾﺎن ﺋﺎﺳـﯿﻮدﯾﺘﻨﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﮐـﺎﺗﯽ ﮐـﺎرﮐﺮدن ﯾـﺎن ﻟـﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣـﯽ‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺪا‪ .‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ رووداوهﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺒﻨـــﻪ ﮐ‪‬ـــﺸﻪﯾﻪﮐﯽ ﺗﺎواﻧﮑـــﺎری ﻧـــﻪک‬ ‫ﻣﻪدهﻧﯽ‪ .‬هﻪروا ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺳﻪﻋﺎﺗﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐـــﺎرﮐﺮدن ﻟـــﻪ هـــﻪﻣﻮو ﮐﻪرﺗﻪﮐﺎﻧـــﺪا‬ ‫ﮐﻪﻣﺒﮑﺮ‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧﻪوهی ڕادهی‬ ‫ﻣـــﻪرﮔﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـــﺪار ﺑـــﻪ ﮐـــﺎرهوه‪.‬‬ ‫ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧﻪوهی ﺋـﻪم دﯾﺎردهﯾـﻪ ﯾﻪﮐ‪‬ـﮏ‬ ‫ﻟﻪ ﺋﻪرﮐﻪ هﻪره ﮔﺮﻧﮕﻪﮐﺎﻧﯽ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوهو‬ ‫ﺣﺰﺑﻪ ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﻪﮐﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫* دﮐﺘــﯚر ﺗﯚﻣــﺎ ﺣﻤﯿــﺪ ﺑﻪﮐﺎﻟﯚرﯾﯚﺳــﯽ‬ ‫ﭘﺰﯾــﺸﮑﯽو ﻧﻪﺷــﺘﻪرﮔﻪرﯾﯽ ﻟــﻪ زاﻧﮑــﯚی‬ ‫ﻣﻮﺳــ‪‬و هــﻪروههﺎ ﻟــﻪ زاﻧﮑــﯚی ﻣﻠﺒﯚرﻧــﯽ‬ ‫ﺋﻮﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وهرﮔﺮﺗﻮوهو ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﮐﯚﻟﯿﺠﯽ‬ ‫ﭘﺰﯾﺸﮑﻪ ﭘﺮاﮐﺘﯿﺸﻨﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻮﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﻪ‪.‬‬


‫‪11‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی ﻻﭘﻪڕه‪... 8‬‬ ‫ﻣ‪‬ﮋووی ﺳﻪرهﻪ‪‬ﺪاﻧﻪوهﯾﻪﮐﯽ ﻧﻮێ‪....‬‬ ‫ﺑ‪‬ﺳـــ‪‬رﺟ‪‬م هﺎوڕ‪‬ﮑﺎﻧﻤـــﺎن ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧـــﺪ‬ ‫ه‪‬رﮐ‪‬ﺳ‪‬ﮏ ه‪‬رﭼـﻰ ﻟ‪ ‬ﺗﻮاﻧـﺎدا ه‪‬ﯾ‪‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ﺪاوﯾﺴﺘﻰ ﻧﻮﺳﯿﻨﮕ‪ ‬وەک ﮐﯚﻣ‪‬ک‬ ‫ﺑﯿﮫ‪‬ﻨ‪‬ــــﺖ ﺳــــﺒ‪‬ﯾﻨ‪ ‬ﺑــــﯚ ﺑﻨــــﮑ‪، ‬‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﯿ‪‬ﮐ‪‬ى ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬ﻣـﺎڵ هـﺎﺗﻤ‪ ‬دەرەوە‬ ‫ﮐﻮرﺳﯿ‪‬ک ﻟ‪ ‬ﺑﺎﺧ‪‬ﮐ‪‬ﻣﺎن داﻧﺮاﺑﻮو دام‬ ‫ﺑ‪ ‬ﺷﺎﻧﻤﺪاو ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ دەﻓﺘ‪‬رى ﻧﺎوﻧﻮﺳﻰ‬ ‫ﺋ‪‬ﻧﺪاﻣﺎن ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺧﯚم ﺑـﺮدم ﮐ‪ ‬ﻧﺰﯾـﮏ‬ ‫ﺑــﻮﻣ‪‬وە ﻟ‪ ‬دەرﮔــﺎى ﺑﻨــﮑ‪ ‬دﯾﻤ‪‬ﻧ‪‬ﮑــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬وەﻧـــﺪە ﺟـــﻮاﻧﻢ دى ﯾ‪‬ﮐـــﺴ‪‬ر د‪‬ـــﻢ‬ ‫ﭘ‪‬ﯾــــﻮو ﻟ‪ ‬ﮔﺮﯾــــﺎن ﺋ‪‬وەﻧــــﺪە د‪‬ــــﻢ‬ ‫ﺧﯚﺷـــﺒﻮو )وەﺳـــﺘﺎ ﻧ‪‬وزادو وەﺳـــﺘﺎ‬ ‫ﺣـــﺴﯿﻦو وەﺳـــﺘﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠـــﻪو وەﺳـــﺘﺎ‬ ‫ﺣﻤ‪‬ڕهﺷــــــــــــــﯿﺪو وەﺳــــــــــــــﺘﺎ‬ ‫ﺣﻤ‪‬وﻣﯿـــــﻦو‪...‬هﺘـــــﺪ( زۆر‪‬ـــــﮏ ﻟ‪‬‬ ‫ﻧــــﻮ‪‬ﻨ‪‬رانو ه‪‬ــــﺴﻮڕاوان ﻟ‪‬ﺑ‪‬ردەم‬ ‫ﻧﻮﺳـــﯿﻨﮕ‪‬ﮐ‪ ‬وەﺳـــﺘﺎﺑﻮونو ﻣ‪‬ﺰ‪‬ﮑـــﻰ‬ ‫ﮐﯚﻧ‪‬ى ﻗـﺎچ ﺷـﮑﺎوﯾﺎن ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺧﯚﯾـﺎن‬ ‫ه‪‬ﻨــﺎﺑﻮو ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮑﯿــﺸﯿﺎن ﻟ‪‬ﺗــ‪ ‬ﺑﻠﯚﮐــﻰ‬ ‫ه‪‬ﮕﺮﺗﺒﻮو ه‪‬ﺗﺎ ﺑـﯚى ﺑﮑ‪‬ﯾـﻦ ﺑ‪‬ﻗـﺎچ‪.‬‬ ‫ه‪‬ﻣﻮو دەﺳﺘﺨﯚﺷـﯿﻤﺎن ﻟ‪‬ﯾ‪‬ک ﮐـﺮدوو‬ ‫ﺑ‪ ‬ﺷﻮروﺷـــ‪‬وﻗ‪‬ﮑﻰ زۆرو ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾـــﻰ‬ ‫ﻟ‪‬ﯾ‪‬ک ﺑﻨﮑ‪‬ﮐ‪‬ﻣــــﺎن ﺑــــﯚ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﻣﺠــــﺎر‬ ‫ﮐـــــﺮدەوە دواﺗـــــﺮﯾﺶ ﮐﻮرﺳـــــﯿ‪‬ﮐﻰ‬ ‫ﺗ‪‬ﺧــــﺘ‪‬ى در‪‬ﮋﯾــــﺎن ﺑــــﯚ ه‪‬ﻨــــﺎﯾﻦو‬ ‫دەﺳـــــﺘﻤﺎن ﮐـــــﺮد ﺑ‪ ‬ﭘـــــﺎﮐﺮدﻧ‪‬وەو‬ ‫ڕازاﻧــــــﺪﻧ‪‬وە ﻟ‪‬ﺟﯿــــــﺎﺗﻰ ﺑﯚﯾــــــﺎخ‬ ‫دﯾﻮارەﮐﺎﻧﻤــﺎن ﺑ‪ ‬ڕۆژﻧــﺎﻣ‪ ‬داﭘﯚﺷــﻰو‬ ‫ﺑ‪‬ﻧﻮﺳـــــﯿﻨﻰ هﯚﻧـــــﺮاوەو دروﺷـــــﻤﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرى ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن ﺧﺎﻟﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒو ﻋﻤـﺮ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺧ‪‬ﺗﺎﺗﻰ هﺎور‪‬ﻢ ﺟﺎر‪‬ﮑﻰ ﺗﺮﯾﺶ‬ ‫ﺑ‪‬ــﺌ‪‬وەى ﮐ‪‬س ﺑﯿﻨﺎﺳــ‪‬ﺖ ﮐﯚﻣ‪‬ﯿــﮏ‬ ‫دروﺷــﻢو هﯚﻧــﺮاوەى ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﻰ ﮐــﺮدە‬ ‫دﯾﺎرى ﯾﻨﮑ‪‬ﮐ‪‬ﻣﺎن وەک‪:‬‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﺎر ﺑﯿﺖ ﯾﺎن ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﮐﺎر‬ ‫ﻟ‪‬م ﺷﺎرﺑﯿﺖ ﯾﺎﺧﻮد ﻟ‪‬وﺷﺎر‬ ‫ﺑ‪‬ﺑﺮﺳﻰ ﯾﺎن ﺑ‪‬ﺗ‪‬ﺮى‬ ‫ﺑﯿﺮت ﻧ‪‬ﭼ‪‬ﺖ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘﻰ‬ ‫ﯾ‪‬ﮐﮕﺮﺗﻮﯾﯿﺖ ﻟ‪‬ﺑﯿﺮﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ه‪‬ﺗﺎ ه‪‬ﺰت زﯾﺎﺗﺮﺑ‪‬ﺖ ‪.....‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@‬

‫ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪوهﯾﻪک ﻟﻪ ﺋﻮﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ‬ ‫ﺑﯚ ﮐﯚﻣﻪک ﺑﻪﮐﯚﻧﮕﺮهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﻋ‪‬ﺮاق ﻟﻪ هﻪوﻟ‪‬ﺮ‬

‫ﻋﺎﻣﺮ ﺳﺎﺑﯿﺮ‬

‫ﻟـــــــﻪ ﺋ‪‬ـــــــﻮارهی ڕۆژی هﻪﯾﻨـــــــﯽ‬ ‫‪ 16/1/2009‬ﻟــﻪ ﺷــﺎری ﺳــﺪﻧﯽ ﻟــﻪ‬ ‫ﺋﯚﻓﯿﺴﯽ ﻧﻪﻗﺎﺑﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ‪CFMEU‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻮاره داﻧﯿﺸﺘﻨ‪‬ﮏ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاﺑﻮو ﻟﻪﻻﯾـﻪن‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــــــــﺮاوی )‪ (AusiIraq‬ﺑــــــــﯚ‬ ‫ﮐﯚﮐﺮدﻧــﻪوهی ﮐﯚﻣــﻪک ﺑــﻪ ﮐﯚﻧﮕــﺮهی‬ ‫ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗــﻪوهﯾﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﻋــ‪‬ﺮاق ﻟــﻪ‬ ‫هﻪوﻟ‪‬ﺮ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎره ڕۆژاﻧﯽ ‪ 27‬و ‪28‬ی‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻓ‪‬ﺒﺮﯾﻮهری ﺋﻪﻣﺴﺎڵ ﻟـﻪ ﺷـﺎری‬ ‫هﻪوﻟ‪‬ﺮ ﺑﻪرﭘﺎﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﻪو ﺋ‪‬ﻮاره ﮐﯚڕهدا ﮐـﻪ ﻧﺰﯾـﮏ ﺑـﻪ ‪65‬‬ ‫ﮐـــﻪس ﺋﺎﻣـــﺎدهی ﺑـــﻮون‪ ،‬ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪری‬ ‫ﭼﻪﻧــﺪﯾﻦ ﻧﻪﻗﺎﺑـــﻪ و ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاو ﺗﯿﺎﯾـــﺪا‬ ‫ﺑﻪﺷــــﺪارﺑﻮون‪ ،‬ﻟﻪواﻧــــﻪ ﺳــــﮑﺮﺗ‪‬ﺮی‬ ‫ﻧﻪﻗﺎﺑﻪی ‪CFMEU‬ﺋﻪﻧـﺪرۆ ﻓﯿﺮﮔـﺴﻦ‬ ‫و ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪری ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاوی ﻓﯿﺪراﺳــﯿﯚﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳـــﺘﺎﯾﺎن و ﻧﻪﻗﺎﺑـــﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷــــﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳــــﺘﯽ و ﮐﯚﻣﯿﺘــــﻪی‬

‫ﮐﯚﻧﮕﺮه‪ ،‬ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﺧﯚﺷﯿﺎن )ﻣﻪﻧﺴﻮر‬ ‫ڕهزاﻗﯽ( ﻟـﻪ ﺋﻮﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎوه دهﻧـ‪‬ﺮن ﺑـﯚ‬ ‫هﻪوﻟ‪‬ﺮ ﺑﯚ ﺑﻪﺷﺪاری ﻟﻪو ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾـﻪدا‪،‬‬ ‫وه هﻪرﯾــﻪک ﻟــﻪ ﻧﻪﻗﺎﺑــﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﯽ‬ ‫ﺋـــــﺎﮔﺮ ﮐﻮژاﻧـــــﻪوه و ﻓﯿﺪراﺳـــــﯿﯚﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳـــــﺘﺎﯾﺎن ﮐﯚﻣـــــﻪﮐﯽ ﻣﺎﻟﯿـــــﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ــﺸﮑﻪش ﺑــﻪ ﮐﯚﻧﮕــﺮهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﯽ‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاق ﻟﻪ هﻪوﻟ‪‬ﺮ ﮐﺮدووه‪.‬‬ ‫هﻪروههﺎ ﻟﻪ ﺋـﻪﻣﺮﯾﮑﺎش ڕ‪‬ﮑﺨـﺮاوی )‬ ‫‪(US Labour against the war‬‬

‫ﺳـﻪرهڕای ﺋــﻪوهی ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪرﯾﺎن ﺋــﻪڕوات‬ ‫ﺑــــﯚ ﺑﻪﺷــــﺪاری ﻟــــﻪو ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾــــﻪدا‪،‬‬ ‫ﻟﻪهــﻪﻣﺎن ﮐﺎﺗــﺪا ﮐــﻪﻣﭙﯿﻨ‪‬ﮑﯽ ﻣﺎﻟﯿــﺎن‬ ‫ﺑﻪر‪‬ﺨﺴﺘﻮوه ﺑﯚ ﮐﯚﮐﺮدﻧﻪوهی ﮐﯚﻣـﻪک‬ ‫ﺑﻪ ﮐﯚﻧﮕﺮه‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﺎ ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ ﻧﺰﯾـﮏ ﺑـﻪ)‬ ‫‪ (30‬هــﻪزار دۆﻻر ﮐﯚﮐﺮاوهﺗــﻪوه‪ ،‬ﮐــﻪ‬ ‫زۆر ﮔﺮﻧﮕــﻪ ﺑــﯚ ﭘﺮﮐﺮدﻧــﻪوهی ﺑﻪﺷــ‪‬ﮏ‬ ‫ﻟــــــﻪ ﻣﻪﺳــــــﺮهﻓﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻧﮕــــــﺮه و‬

‫ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾﻪی ‪CFMEU‬ﻟﻪ ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧ‪‬ﮑﯽ هﻪزار ﮐﻪﺳﯽ ﻟﻪ ﺷﺎری ﺳﯿﺪﻧﯽ‬

‫هﻪﯾﻪ ﻟـﻪوهی ﮐـﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ ﻋـ‪‬ﺮاق‬ ‫ﺑـــــﻪ ﭘﻼﺗﻔﯚرﻣ‪‬ﮑـــــﯽ هﺎوﺑـــــﻪش و‬ ‫ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮو ﺗﺮ ﺑ‪‬ﻨﻪدهر و ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒﻪر‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـــــﻪﺗﻪ دژی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﻪﮐﺎﻧـــــﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣــﻪﺗﯽ ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳــﺘﯽ ﻋــ‪‬ﺮاق و‬ ‫داﮔﯿﺮﮐــﺎری ﺋــﻪﻣﺮﯾﮑﺎ ڕاﺑﻮهﺳــﺘﻨﻪوه‪،‬‬ ‫ﻟﻪﺳــﻪرو هﻪﻣﻮﯾﺎﻧــﻪوه ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﺑــﻪ‬ ‫ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ ﻣﻮﻣﺘﻪﻟﻪﮐﺎﺗﯽ دهو‪‬ﻪت ﮐـﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣــﻪت وهک دﯾــﺎری ﺋــﻪﻣﺮﯾﮑﺎ و‬ ‫‪ IMF‬ﺑﻪﻧﯿﺎزه ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﯽ ﺑﮑـﺎت هـﻪر‬ ‫ﻟـــــــــﻪ ﻧـــــــــﻪوت و ﺳـــــــــﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻪﮐﺎﻧﻪوه دهﺳﺘﭙﯿﺪهﮐﺎت ﺗـﺎ‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارﯾﯿــــﻪ ﺳــــﻪرهﺗﺎﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫وهک ﺋــــــــــــﺎو و ﮐﺎرهﺑــــــــــــﺎ و‬ ‫ﺧﻪﺳﺘﻪﺧﺎﻧﻪﮐﺎن دهﮔﺮ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬ﮐﻪ ﺑـﯚ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران و ﺗ‪‬ﮑ‪‬ای ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ﮔﺮاﻧـﯽ‬ ‫زﯾـــﺎﺗﺮ و ﺑ‪‬ﻤـــﺎﻓﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر ﻟﻪﮔـــﻪڵ‬

‫‪-‬ﺋﻪرﺷﯿﻒ‪-‬‬

‫هﺎوﭘـــــﺸﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧﯽ ﺋـــــ‪‬ﺮان و‬ ‫ﺋﻮﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﻪ ﺑﻪﺷـﺪاری ﺗﯿﭙ‪‬ـﮏ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﯚﺳــــــــــــﯿﻘﺎی )ﺟــــــــــــﺎز(هوه و‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﮑﻪﺷﮑﺮدﻧﯽ ﺧـﻮاردن و ﻓﺮۆﺷـﺘﻨﯽ‬ ‫ﺧﻮاردﻧــﻪوه‪ ،‬ﻧﺰﯾــﮏ ﺑــﻪ هــﻪزار دۆﻻر‬ ‫ﮐﯚﮐﺮاﯾــﻪوه ﺑــﯚ ﮐﯚﻧﮕــﺮهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﯽ‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاق ﻟﻪ هﻪوﻟ‪‬ﺮ‪.‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑﺎران ﻟ‪ ‬ﺷﺎردا دەﻧﮕﻰ داﯾ‪‬وە ﺋـــﻪوهی ﺷـــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳـــﻪ ﻧﻪﻗﺎﺑـــﻪی‬ ‫؟!‬ ‫‪)CFMEU‬ﻧﻪﻗﺎﺑـــــﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــــﯽ‬ ‫در‪‬ـــﮋەى ﯾﺎدەوەرﯾ‪‬ﮐـــﺎن ﺑـــﯚ ﺑ‪‬ﺷـــﻰ ﺑﺒﯿﻨﺎﺳﺎزی و ﮐﺎﻧﻪﮐﺎن و دارﺳﺘﺎﻧﻪﮐﺎن‬ ‫داهﺎﺗﻮو‪.....‬‬ ‫و وزه( ﺳــﻪرهڕای ﮐﯚﻣــﻪﮐﯽ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ‬

‫ﺑﻪﺳـــﻪرﮐﻪوﺗﻦ ﮔﻪﯾﺎﻧـــﺪﻧﯽ‪ ،‬هﻪروههـــﺎ‬ ‫ﭘ‪‬ــﺪهﭼ‪‬ﺖ ﭼﻪﻧــﺪﯾﻦ ﻣﯿﻮاﻧــﯽ ﺗــﺮ ﻟــﻪ‬ ‫ڕاﺑﻪراﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری و ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪری ﻧﻪﻗﺎﺑـﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿـــﻪﮐﺎﻧﯽ و‪‬ﺗـــﺎﻧﯽ دﻧﯿـــﺎ ﮐـــﻪ‬ ‫دهﻋﻮهﺗﮑﺮاون ﺑ‪‬ـﻦ ﺑـﯚ ﺑﻪﺷـﺪاری ﻟـﻪو‬ ‫ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾﻪدا‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﻋـ‪‬ﺮاق ﻟـﻪ‬ ‫ﺷﺎری هﻪوﻟ‪‬ﺮ ﮐﻪ ﻟـﻪ ﻻﯾـﻪن )اﻻﺗﺤـﺎد‬ ‫اﻟﻌــﺎم ﻟﻤﺠــﺎﻟﺲ و ﻧﻘﺎﺑــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿــﻪ(‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﻪﻧــﺪراوه ﮐــﻪ )ﺳــﻮﺑﺤﯽ ﺑــﻪدری(‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳــﻪﮐﻪﯾﻪﺗﯽ‪ ،‬ﻟــﻪم هﻪﻟﻮﻣﻪرﺟــﻪی‬ ‫ﺋــﻪﻣ‪‬ۆی ﻋ‪‬ﺮاﻗــﺪا ﮔﺮﻧﮕﯿﯿــﻪﮐﯽ زۆری‬

‫ﺧﯚﯾﺪا ﺋﻪه‪‬ﻨ‪.‬‬ ‫ﺋـــﻪم ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾـــﻪ ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ هﻪوﻟﯿـــﺮ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺎدهﮐﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬وادهﮐﺎت ﮐﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری‬ ‫ﻧﻪﻗﺎﺑﻪ و ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟﻪ‬ ‫هــــﻪﻣﻮو ﺷــــﺎر و ﺷــــﺎرۆﭼﮑﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاﻗــﻪوه ﺑﺘــﻮاﻧﻦ ﺑ‪‬ــﻦ و ﺑﻪﺷــﺪاری‬ ‫ﺗﯿﺎدا ﺑﮑﻪن‪.‬‬ ‫ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻮوﺑ‪‬ﺖ ﮐﯚﻧﮕﺮهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاق‪ ،‬ﺑﮋی هﺎوﭘﺸﺘﯽ ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾـﯽ‬ ‫ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪.‬‬

‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی ﻻﭘﻪڕهی ‪8‬‬ ‫‪@ ×aÈ@ðäbn†ŠíØ@óÜ@ðîaŠí’@õòìóåmìi‬‬

‫ﭘــﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ ﺧﯚﯾــﺎن ﺑــﯚ ﺑﺎﺳــ‪‬ﮐﺎنو ﺑــﯚ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رەﮐﺎﻧﯿــﺎن ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧــﺪ‪ .‬ﻟ‪‬ﺳــﯿﻤﺎى‬ ‫ه‪‬ﻣـﻮو ﻻﯾــــــ‪‬ﮐﺪا ﺧﯚﺷــﺤﺎ‪‬ﯿ‪‬ﮐﻰ زۆر‬ ‫ﺑ‪‬دى دەﮐــﺮا‪ .‬ﯾ‪‬ﮐ‪‬م ﺟــﺎرﺑﻮو ﺋـــــﺎوا‬ ‫ﺋـــــــــﺎزاداﻧ‪‬و ﻟـــ‪‬ﮐﯚﺑﻮوﻧــــــ‪‬وەﯾ‪‬ﮐﻰ‬ ‫ﺟ‪‬ﻣﺎوەرى ﮔ‪‬ورەى ﺧﯚﯾﺎندا ﮔـﻮێ ﻟ‪‬‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رەﮐﺎﻧﯿــﺎنو ﻗــﺴ‪‬ﮐ‪‬راﻧﻰ ﺧﯚﯾــﺎن‬ ‫دەﮔـــﺮنو ڕازو ﺧﻮاﺳـــﺘ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺧﯚﯾـــﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎن دەﮐ‪‬ن‪.‬‬ ‫ﻟ‪‬م ڕۆژەدا ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن "دەﺳـــــﺘ‪‬ى ﺑ‪‬رەو‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺒﺮدﻧﻰ ﺑﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷـﻮراﯾﻰ" ﯾ‪‬وە‬ ‫"ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻨـــــﺎﻣ‪‬ی ﻣﺎﻓ‪‬ﮐـــــﺎﻧﻰ ﺧ‪‬ﮑـــــﻰ‬ ‫زەﺣﻤ‪‬ﺗﮑ‪‬ــــــــــﺸﻰ ﮐﻮردﺳــــــــــﺘﺎن"‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨـــــﺪراﯾ‪‬وەو ﺑ‪‬ﺗ‪‬ﮑـــــ‪‬اى دەﻧـــــﮓ‬ ‫ﺟ‪‬ﻣﺎوەرى ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻮو ﻗﺒﻮ‪‬ﯿﺎن ﮐﺮد‪...‬‬ ‫ه‪‬روەهـــﺎ ﻧـــﻮ‪‬ﻨ‪‬رى ﭼ‪‬ﻧـــﺪ ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ﮑـــﻰ‬ ‫ﺑ‪‬رەى ﮐﻮردﺳـــﺘﺎﻧﯿﺶ ﻟ‪‬وێ ﺑـــﻮون ﮐ‪‬‬ ‫ه‪‬ﻧــــﺪ‪‬ﮑﯿﺎن ﻗــــﺴ‪‬ﯾﺎن ﮐــــﺮد‪ ،‬وەڕس‬ ‫ﺑــــﻮونو ﺑ‪‬ﺘــــﺎﻗ‪‬ﺗﻰ ﺑ‪‬ﻗــــﺴ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎﻧ‪‬وە‬ ‫دﯾـــﺎرﺑﻮو‪ ،‬ﻟ‪‬واﻧ‪ ‬ﻣ‪‬ﻻﯾ‪‬ک ﮐ‪‬ﻧـــﻮ‪‬ﻨ‪‬رى‬ ‫ڕەوﺗ‪‬ﮑــــﻰ ﺋﯿــــﺴﻼﻣﻰ ﺑــــﻮو‪ ،‬هــــﺎتو‬ ‫ﺷﻮراﮐﺎن ڕ‪‬ﮕﺎﯾﺎن ﭘ‪‬ﺪا ﻗـﺴ‪‬ﺑﮑﺎت‪ ،‬ﺋ‪‬م‬ ‫ﻣ‪‬ﻻﯾ‪ ‬ﻟ‪‬ﻗـــﺴ‪‬و ﺑﺎﺳـــ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺪا وﯾـــﺴﺘﻰ‬ ‫ﺳـــ‪‬رﻧﺠﻰ ﺋﺎﻣـــﺎدەﺑﻮوان ﺑـــﯚ ﺋﺎﻣـــﺎﻧﺞو‬ ‫ﺋﺎﺳﯚى ڕەوﺗ‪ ‬ﺋﯿﺴﻼﻣﯿ‪‬ﮐﺎن ڕاﺑﮑ‪‬ـﺸ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺳــــﻰ داﻣ‪‬زراﻧــــﺪﻧﻰ ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗ‪‬ﮑــــﻰ‬ ‫ﺋﯿـــﺴﻼﻣﻰ دەﮐـــﺮد ﺑـــﯚ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎنو‬

‫ﻋــ‪‬ﺮاق‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران وزەﺣﻤ‪‬ﺗﮑ‪‬ــﺸﺎنو‬ ‫ﺟ‪‬ﻣـــﺎوەرى ﺋﺎﻣـــﺎدەﺑﻮو‪ ،‬ﺑ‪‬هﻮﺗـــﺎف‬ ‫ﻗﺴ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑ‪‬م ﻣ‪‬ﻻﯾ‪ ‬ﺑ‪‬یو ڕ‪‬ﮕﺎﯾـﺎن‬ ‫ﻧ‪‬دا زﯾــــﺎﺗﺮ ﻗــــﺴ‪‬ﺑﮑﺎتو ﻧﺎڕەزاﯾــــﻰ‬ ‫ﺧﯚﯾـــﺎن ﺑ‪ ‬دروﺷـــﻤﻰ ﺋﯿـــﺴﻼﻣﯿ‪‬ﮐﺎن‬ ‫ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪ‪ ...‬ﺑ‪‬دواﯾـﺪا ﺑـﯚ وە‪‬ﻣـﺪاﻧ‪‬وە‬ ‫ﺑ‪‬ﻗـــﺴ‪‬ى ﺋ‪‬م ﻣ‪‬ﻻﯾ‪ ،‬ژﻧ‪‬ـــﮏ هـــﺎت‬ ‫ﻗــــﺴ‪‬ى ﮐــــﺮد‪ ،‬ﮐ‪ ‬ه‪‬ــــﺴﻮڕاو‪‬ﮑﻰ‬ ‫ﺷـــﻮراى ﮔ‪‬ڕەﮐـــﻰ ﺑ‪‬ﺧﺘﯿـــﺎرى ﺑـــﻮو‬ ‫ﺑ‪‬ﻧﺎوى "ﺳﻮﺳﻦ ﺳﻠﯿﻢ" ﻟ‪ ‬ﻗـﺴ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺪا‬ ‫وﺗــــــــﻰ ﺋﯿــــــــﺴﻼم ڕەوﺗ‪‬ﮑــــــــﻰ‬ ‫ﮐﯚﻧ‪‬ﭘ‪‬رﺳــﺘﺎﻧ‪‬ﯾ‪‬و ﭘ‪‬ــﭽ‪‬واﻧ‪‬ﯾ‪ ‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ‬ ‫ﺋـــﺎواتو ﺋﺎرەزووەﮐـــﺎﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو‬ ‫ﺧ‪‬ﮑــﻰ زەﺣﻤ‪‬ﺗﮑ‪‬ــﺸﻰ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﺋﯿــﺴﻼﻣﯿ‪‬ﮐﺎن دەﯾﺎﻧ‪‬و‪‬ــﺖ ﮐﺎﺑﻮوﺳــﻰ‬ ‫ﺳ‪‬ر ﺳـ‪‬رى ﺧ‪‬ﮑـﻰ ﺋـ‪‬ﺮان دووﺑـﺎرە‬ ‫ﺑــﮑ‪‬ﻧ‪‬وە ﻟ‪‬ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬ﻟ‪‬ﺑ‪‬راﻣــﺒ‪‬ردا‬ ‫ﺑ‪‬دەﻧﮕــﻰ ﺑ‪‬رز ﺑــﮋى دەﺳــ‪‬ﺗﺪار‪‬ﺘﻰ‬ ‫ﺷﻮراﮐﺎﻧﯽ وﺗ‪‬وە‪ .‬ﺟ‪‬ﻣﺎوەرى ﺑ‪‬رﯾﻨـﻰ‬ ‫ﺷـــﻮراﮐﺎن ﺑ‪‬دەﻧﮕـــﻰ ﺑ‪‬رزو ﭼ‪‬ﭘـــ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﺪان ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﯚ ﻗـﺴ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺋ‪‬م ژﻧ‪‬و ﺷﻮراﮐﺎن ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪ‪ .‬دروﺷﻤﻰ‬ ‫"ﭼﯿﺘــﺎن دەوێ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‪ ،‬دەﺳــ‪‬ﺗﻰ‬ ‫ﺷـــﻮراﮐﺎن"و دروﺷـــﻤﻰ "ﺑ‪‬دﯾﮫ‪‬ﻨﺎﻧـــﻰ‬ ‫ﺟﯿـــــﺎﯾﻰ دﯾـــــﻦ ﻟ‪‬دەو‪‬ت" ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن‬ ‫ﺟ‪‬ﻣـــﺎوەرەوە ﭼ‪‬ﻧـــﺪ ﺟـــﺎر دووﺑـــﺎرە‬

‫‪.......‬ﺳ‪‬رﺳــــــﻮڕﻣﺎنو ﻧﯿﮕ‪‬راﻧــــــﻰ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑ‪‬ﮐــﺎﻧﻰ "ﺑ‪‬رەى ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﻰ" ﮐ‪‬‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟ‪‬و ﻧﺎوە ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮون‪.‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻧﺎوەﻧـــﺪى ﻣ‪‬ﯾـــﺪاﻧ‪‬ﮐ‪‬دا ﺟ‪‬ﮕـــﺎﯾ‪‬ک‬ ‫ﺗ‪‬رﺧﺎن ﮐﺮاﺑﻮو ﺑـﯚ ﻧﻤﺎﯾـﺸ‪‬ﮏ ﻟ‪‬ﺳـ‪‬ر‬ ‫ﮐﯿﻤﯿﺎﺑـــﺎراﻧﻰ ه‪‬ﺑـــﺠ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﺷـــﻮراى‬ ‫ﺳــــ‪‬ﯾﻮانو ﺳــــ‪‬رﮐﺎر‪‬ﺰ ﺋﺎﻣﺎدەﯾــــﺎن‬ ‫ﮐﺮدﺑــﻮو‪ .‬ڕﯾﺰ‪‬ــﮏ ﻣﻨــﺪا‪‬ﻰ زۆر ) ﮐ‪‬‬ ‫ﺷﻮرا ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڕەﮐ‪‬وە ه‪‬ﻨـﺎﺑﻮوﻧﻰ( ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ‬ ‫ژﻣﺎرەﯾــــ‪‬ک ژنو ﭘﯿـﺎو‪ ،‬دەموﭼﺎوﯾـﺎن‬ ‫ڕەشﮐــــــــــﺮدﺑﻮو‪ ،‬ﺑــــــــــ‪‬ﻧﻤﺎﯾﺸ‪‬ﮏ‬ ‫دەﮐ‪‬وﺗــﻦ ﺑ‪‬ﺳــ‪‬رﯾ‪‬ﮐﺪاو دەﯾﺎﻧﻮﯾــﺴﺖ‬ ‫ﺑ‪‬ــﻦ ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗــﻰ دﯾﮑﺘــﺎﺗﯚرى ﺑ‪‬ﻋــﺲ‬ ‫ﻟ‪‬م ڕۆژەداو ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬رﭼـــﺎوى ﺟﯿﮫـــﺎﻧ‪‬وە‬ ‫ﻟ‪‬ﺳـــــﺎ‪‬ﻰ ‪1988‬دا ﮔ‪‬ورەﺗـــــﺮﯾﻦو‬ ‫دڕﻧـــــﺪاﻧ‪‬ﺗﺮﯾﻦ ﺗـــــﺎواﻧﻰ ﺧﻮ‪‬ﻘﺎﻧـــــﺪ‬ ‫ﻟ‪‬ه‪‬ﺑﺠ‪ .‬ﭘﯚﺳﺘ‪‬رو دروﺷـﻤ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺶ‬ ‫ﻟ‪‬م ﻧﻤﺎﯾـــﺸ‪‬دا ﺑ‪‬دەﺳـــﺖ ژﻣـــﺎرەﯾ‪‬ک‬ ‫ﻣﻨﺪاڵو ژنو ﭘﯿﺎوەوە ﺑ‪‬رز دەﮐﺮاﯾ‪‬وە‪،‬‬ ‫ﮐ‪ ‬ﺗﯿﺎﯾﺪا ﻧﻮوﺳـﺮاﺑﻮو‪ ،‬ﻧـﺎ ﺑـﯚ ﺳـﻪدام‬ ‫ﺣﺴ‪‬ﻦ‪ ،‬ﻧﺎ ﺑﯚ دەﺳ‪‬ﺗﻰ ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧـﻰ‬ ‫ه‪‬ﺑﺠ‪ ،‬ﺑ‪‬ـ‪ ‬ﺑـﯚ ﺷـﻮرا‪ ،‬و و‪‬ـﻨ‪‬ى‬

‫ﮔ‪‬ورەى ﺳـــﻪدام ﺣـــﺴ‪‬ﻦ ﺑ‪ ‬ﺑﯚﯾـــﺎخ‬ ‫ﺧ‪‬ﺗﻰ ڕاﺳـﺖوﭼ‪‬ﭘـﻰ ﭘﯿـﺎدا ه‪‬ـﻨﺮاﺑﻮو‬ ‫ﻧﯿﺸﺎﻧﻪی ﻧﺎزﯾﺴﻤﯽ ﻟﻪﺳﻪر داﻧﺮاﺑﻮو‪...‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺳــ‪‬ﻋﺎت ‪10‬ى ﺳــ‪‬ر ﻟ‪‬ﺑ‪‬ﯾــﺎﻧﯿ‪‬و‬ ‫ﺗ‪‬واوى ﺟ‪‬ﻣــﺎوەرى ﺑ‪‬رﯾــﻨﻰ ﺷــﻮراﮐﺎن‬ ‫ﮔ‪‬ﯾﺸﺘﻮوﻧ‪‬ﺗ‪ ‬ﻣ‪‬ﯾﺪاﻧﻰ دەﻧﮕﻰ ﺋﺎزادىو‬ ‫ﻟ‪‬ﻣــــﻼوﺋ‪‬وﻻى ﻣ‪‬ﯾــــﺪاﻧ‪‬ﮐ‪ ‬ﺑ‪‬ﻨﺪﮔــــﯚ‬ ‫داﻧﺮاوە‪ ،‬دەﯾﺎن ﮐـﺎﻣ‪‬ﺮاى ﺗ‪‬ﻟ‪‬ﻓﺰﯾﯚﻧـﯽو‬ ‫ﻓﯚﺗﯚﮔﺮاﻓـــﻰ و‪‬ـــﻨ‪‬ى ﺋ‪‬م ﺧﺮۆﺷـــﺎﻧ‪‬‬ ‫ﺟ‪‬ﻣـــــﺎوەرىﯿ‪ ‬دەﮔـــــﺮن ﻟ‪‬ﺷـــــﻮ‪‬ﻨ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬رزەﮐﺎﻧ‪‬وە‪ ...،‬ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﮐ‪ ‬دەﺳﺘﻰ‬ ‫ﭘ‪‬ﮑــﺮدو ﻟ‪‬ﻧ‪‬ــﻮان ﻗــﺴ‪‬ﮐﺎﻧﺪا ﺑ‪‬دەﻧﮕــﻰ‬ ‫ﺑ‪‬رز دروﺷــــﻤ‪‬ﮐﺎن دەوﺗــــﺮ‪‬ﺘ‪‬وە‪ ،‬ﮐ‪‬‬ ‫ه‪‬ر ه‪‬ﻣــــــﺎن ﺋ‪‬و دروﺷــــــﻤﺎﻧ‪‬ﺑﻮون‬ ‫ﮐ‪‬ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر ﻻﻓﯿﺘ‪‬ﮐـــﺎن ﻧﻮﺳــــﺮاﺑﻮون‪،‬‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رى "دەﺳﺘ‪‬ى ﺑ‪‬رەو ﭘ‪‬ﺶﺑﺮدﻧـﻰ‬ ‫ﺑــــﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷــــﻮراﯾﻰ"‪ ،‬ه‪‬روەهــــﺎ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧــــﻰ ﺳــــ‪‬رﺟ‪‬م ﺷــــﻮراﮐﺎنو‬ ‫ڕاﺑ‪‬راﻧــــﻰ ﻧﺎﺳــــﺮاوو ﺧﯚﺷ‪‬وﯾــــﺴﺘﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ﺟ‪‬ﻣﺎوەر ﻗﺴ‪‬ﯾﺎن ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺟ‪‬ﻣﺎوەرى ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮو ﺗ‪‬ﮑ‪‬ا ﺑ‪‬هﻮﺗـﺎف‬ ‫ﮐ‪‬ــﺸﺎنو وﺗــﻨ‪‬وەى دروﺷــﻤ‪‬ﮐﺎن‪ ،‬ﮐ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻧ‪‬ـــــﻮان ﻗـــــﺴ‪‬ﮐﺎﻧﺪا دەوﺗـــــﺮاﯾ‪‬وە‬

‫‪26/1/2009‬‬

‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی ﻻﭘﻪڕه ‪12‬‬ ‫ﮐﻪﻣﭙﯿﻨﯿﮕﯽ ﺳﻪرﺗﺎﺳﻪری‪.....‬‬

‫ﮐﺎرﺧﺎﻧـــﻪی ﻓﺮاﻣـــﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻪﺳـــﺎزی‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺋﺎﺧﮕﻪری ﮔﺎز‪ ،‬ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی‬ ‫ﺳــﯿﻤﯽ ﮐﺎﺑــﻞ‪ ،‬ﺧــﺸﺘﯽ ﺳــﻮوری ﺷــﯿﻠﯽ‬ ‫ﺳﻨﻪ‪ ،‬ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻧـﯿﺮ ﭘـﺎرس‪ ،‬ﮔﻮﻧـ‪‬‬ ‫ﭼﻨﯿــﻨﯽ ﺳــﻪﻣﺎ‪ ،‬ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــﺎی ﺋﺎﺟﯿﻨــﯽ‬ ‫ﺳﺎزه‪ ،‬ﮐﺎرﮔﻪی ﻓﺮاﺳﺎز‪ ،‬ﭘﯿﺸﻪﺳـﺎزﯾﻪ‬ ‫ﮐﯿﻤﯿﺎوﯾــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳــــﻔﻪهﺎن ‪،LAB‬‬ ‫ﭘﯿﺘﺮۆﮐﯿﻤﯿـــﺎوی ﺋﻪﺳـــﻔﻪهﺎنو ﭼﻪﻧـــﺪ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻲ ﻟﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی‪.‬‬

‫ﻟــــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎراﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧــــﻪﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــــﺎراﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳــــــــــﺎزی‪،‬‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزاریو‪...‬‬ ‫ﺑﯚ ﺷﻮرای ﺑﻪرزی ﮐﺎر‬ ‫و‪‬ﻨﻪ ﺑﯚ‪ :‬وهزارهﺗﯽ ﮐﺎرو ﮐﺎروﺑﺎری‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽو ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﻣﻪﺟﻠﯿﺴﯽ‬ ‫ﺷﻮرای ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ‬ ‫ﺋﻪوهﻪﻗﺪهﺳﺖو ﻣﻮوﭼﺎﻧﻪی ﮐـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﻣـﺎوهی ﭼﻪﻧــﺪﯾﻦ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑــﺮدوودا‬ ‫ﺑـــﯚ ﺋ‪‬ﻤـــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو هـــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺑﻪﺷـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗـــﺮی ﻣﻮوﭼـــﻪﺧﯚران‬ ‫وهﮐﻮ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﮐﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪﻧـﺸﯿﻨﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﻣﻪﻧــﺪان دﯾــﺎرﯾﮑﺮاوه‪ ،‬ﺑــﻪ ه‪‬ــﭻ‬ ‫ﺟﯚر‪‬ﮏ ﺑـﻪ در‪‬ﮋاﯾـﯽ ﺋـﻪم ﺳـﺎ‪‬ﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ ﺧﻪرﺟﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪی‬ ‫ﻧـــــﻪﮐﺮدووهو ﻟﻪﮔـــــﻪڵ ڕهوﺗـــــﯽ‬ ‫ڕووﻟﻪﺳــــﻪری هــــﻪﻣﻮو ﺳــــﺎ‪‬ﻪی‬ ‫هﻪ‪‬ﺌﺎوﺳــﺎﻧﯽ ﺋــﺎﺑﻮوری‪ ،‬ﺳــﺎڵ ﻟــﻪ‬ ‫دوای ﺳــﺎڵ ﺧ‪‬ﺰاﻧــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫هــﻪژاریو ﻣﻪﯾﻨــﻪﺗﯽ زﯾــﺎﺗﺮدا ﻧﻘــﻮم‬ ‫ﺑـــﻮون‪ .‬ﺑـــﻪ ﺟﯚر‪‬ـــﮏ ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫هﻪلوﻣـــــﻪرﺟﯽ ﺋ‪‬ـــــﺴﺘﺎدا ﺑـــــﻪ‬ ‫ﻟﻪﺑــــــــــﻪرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﮔﺮاﻧــــــــــﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺳﻮڕه‪‬ﻨﻪری ﭘ‪‬ﺪاوﯾـﺴﺘﯿﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ژﯾــﺎن‪ ،‬ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺋﯿــﺘﺮ ﻧــﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻻﻧــﯽ‬ ‫ﮐـــﻪﻣﯽ ﮔـــﻮزهران ﺑـــﯚ ﺧﯚﻣـــﺎنو‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﮐﺎﻧﻤﺎن داﺑﯿﻦ ﺑﮑﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑﺮدوو ﻻﻧﯽ ﮐﻪﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ﺘـﺎن‬ ‫ﺑـــــــﯚ ﺳـــــــﺎ‪‬ﯽ ‪ 2008‬ﺑـــــــﻪ‬ ‫‪ 2196000‬ﺗﻤﻪن دﯾﺎری ﮐـﺮد‪،‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ڕادهی ه‪‬ــﯽ هــﻪژاری ﻟــﻪ‬ ‫ﺳـــﻪروو ‪ 600‬هـــﻪزار ﺗﻤﻪﻧـــﻪوه‬ ‫ﺑــﻮو‪ ،‬ﺋﻪﻣــﻪ ﻟــﻪ ﺣﺎ‪‬ﯿﮑــﺪا ﮐــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫در‪‬ﮋاﯾﯽ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ﺋـﻪم ﺳـﺎڵ ﻟﻪﮔـﻪڵ‬ ‫زﯾــــﺎدﺑﻮوﻧ‪‬ﮑﯽ ﺑــــ‪ ‬ﭘ‪‬ــــﺸﯿﻨﻪی‬ ‫ﮐﺮاﯾ‪‬وە‪ .‬ﯾ‪‬ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران‪ ،‬ﭘﯿﺎو‪‬ﮑـﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﺗ‪‬ﻣ‪‬نو ڕﯾﺶ ﺳﭙﻰ‪ ،‬وەﮐﻮ ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رى‬ ‫ﺷﻮراى ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﻰ ﺷـﺎرەواﻧﻰ‪ ،‬هـﺎتو‬ ‫ﻟ‪‬ﻧﯚﺑ‪‬ى ﺧﯚﯾﺪا ﻗـﺴ‪‬ى ﮐـﺮد‪ ،‬وەزﻋـﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﺑﺎس ﮐﺮد‪ ،‬ﭘﺎﺷـﺎن هـﺎوارى‬ ‫ﮐﺮد‪" -:‬ﺋ‪‬ـﻤ‪ ‬دەﺑـ‪ ‬ﺧﯚﻣـﺎن ڕ‪‬ﮑﺨـﺮاو‬ ‫ﺑﮑ‪‬ﯾــــﻦ ﻟ‪‬ﺷــــﻮراﮐﺎﻧﻤﺎﻧﺪا‪ ،‬وەدەﺑــــ‪‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐﺒﮕـــــﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻧ‪‬ک ه‪‬ر ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــــﻰ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑ‪‬ﮑـﻮ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﻰ ﻋـﯿﺮاقو‬ ‫ﮔﺸﺖ ﺟﯿﮫﺎن"‪ ....‬ﺣ‪‬ﻣﺎﺳ‪‬تو هﺎوارى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﻰ ﺷــﺎرەواﻧﻰ ﺑــﯚ ﭘــﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ‬ ‫ﻟ‪‬ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رەﮐ‪‬ﯾـــﺎن ﺑ‪‬رزﺑـــﯚوە‪ ،‬ﮔـــﺸﺖ‬ ‫ﺟ‪‬ﻣــــﺎوەرى ﺋﺎﻣــــﺎدەﺑﻮو‪ ،‬ﺑ‪‬ﭼ‪‬ﭘــــ‪‬‬ ‫ﭘــــــﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ ﺧﯚﯾــــــﺎن ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧــــــﺪ‪.‬‬ ‫دواﻧﯿـــﻮەڕۆى ﺋ‪‬ﻣـــﺮۆ‪ ،‬ﺧﯚﭘﯿـــﺸﺎﻧﺪانو‬ ‫ﮐﯚﺑــــﻮوﻧ‪‬وەى ﺟ‪‬ﻣــــﺎوەرى ﺑ‪‬رﯾﻨــــﻰ‬ ‫ﺧ‪‬ﮑـــﻰ ﺷـــﺎرى ﺳـــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ ﻟ‪‬دەورى‬ ‫ﺷـــــﻮراﮐﺎنو دروﺷـــــﻤﻰ ﺷـــــﻮراﮐﺎن‬ ‫ﺳـــــ‪‬رﮐ‪‬وﺗﻮواﻧ‪ ‬ﮐﯚﺗـــــﺎﯾﻰ هـــــﺎت‪،‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو زەﺣﻤ‪‬ﺗﮑ‪‬ـﺸﺎن ﺧﯚﺷـﺤﺎڵو‬ ‫ﭘ‪ ‬ﻋ‪‬زمو ﮔ‪‬وﺗﯿﻦ‪ ،‬ﭘﺎش ﻧﻤﺎﯾﺶﮐﺮدﻧﻰ‬ ‫هــ‪‬ﺰى ﭼﯿﻨــﺎﯾ‪‬ﺗﻰ ﺧﯚﯾــﺎنو ڕ‪‬ﺰﮔــﺮﺗﻦ‬ ‫ﻟ‪‬ﯾﺎدى ﮐﯿﻤﯿﺎﺑـﺎراﻧﻰ ه‪‬ﺑـﺠ‪ ،‬ﺑ‪‬رەو‬ ‫ﻣــﺎڵ ﮔ‪‬ڕاﻧ‪‬وە‪ ،‬ﺗــﺎ ﺑــﯚ ه‪‬ﻧﮕﺎوەﮐﺎﻧــﻰ‬ ‫ﺗﺮى ﮐـﺎرى ﺷـﻮراﮐﺎن ﺧﯚﯾـﺎن ﺋﺎﻣـﺎدە‬ ‫ﺑﮑ‪‬ن‪.‬‬

‫هﻪ‪‬ﺌﺎوﺳــﺎن‪ ،‬هــﻪژاریو ﻓﻪﻻﮐــﻪت‬ ‫زۆرﺗــﺮو زﯾــﺎﺗﺮ ﺳــ‪‬ﺒﻪری ﺷــﻮوﻣﯽ‬ ‫ﺧﯚی ﺑﻪﺳﻪر ژﯾﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪدا ﮐ‪‬ـﺸﺎو‬ ‫ﮐﻪﻣﻪری ﺋ‪‬ﻤﻪی ﻟﻪ هﻪﻣﻮو ﮐﺎﺗ‪‬ـﮏ‬ ‫زۆرﺗـــﺮ ﻟـــﻪ ژ‪‬ـــﺮ ﺑـــﺎری ﻗﻮرﺳـــﯽ‬ ‫هﻪژاریو ﻧﻪﺑﻮوﻧﯿﺪا ورد ﺑﻮو‪.‬‬ ‫هـــﻪر ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺷـــﻪرﯾﻒو ﺑـــﻪ‬ ‫ﺋﯿﻨــﺴﺎف ﮐــﻪ ﻟــﻪم و‪‬ﺗــﻪدا ژﯾــﺎن‬ ‫دهﮐﺎت‪ ،‬دهزاﻧ‪‬ﺖ ﮐﻪ ﺗﻪﻧﺎﻧـﻪت ﺑـﻪ‬ ‫ﯾﻪک ﻣﻠﯿﯚن ﺗﻤﻪﻧﯿﺶ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﻪو‬ ‫ﺟـــﯚره ﮐـــﻪ ﺷﺎﯾـــﺴﺘﻪی ﻧﺮﺧـــﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮزهران ﺑﮑﻪﯾﺖ‪.‬‬ ‫ﺟــﺎ ﭘﺮﺳــﯿﺎری ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺋ‪‬ــﻮه‪ ،‬ﮐﻪﺳــﺎﻧ‪‬ﮏ ﮐــﻪ ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺋﺎﺳــﺘﻪﮐﺎﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗــﺪا ﺳﯿﺎﺳــﻪﺗﯽ‬ ‫ﻻﻧـــــﯽ ﮐـــــﻪﻣﯽ هﻪﻗﺪهﺳـــــﺘﻪﮐﺎن‬ ‫دادهڕ‪‬ــﮋن ﺋﻪوهﯾــﻪ ﮐــﻪ ﺋﺎﯾــﺎ ﺑــﻪ‬ ‫ڕاﺳﺘﯽ ﺋ‪‬ﻮه ﺧﯚﺗـﺎن ﺋﺎﻣـﺎدهن ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺎﻧﻪی ‪ 200‬ﺗـﺎ ‪ 300‬هـﻪزار‬ ‫ﺗﻤـــــﻪن ﺗﻪﻧﺎﻧـــــﻪت ‪ 3‬ڕۆژﯾـــــﺶ‬ ‫ﮔـــﻮزهران ﺑﮑـــﻪن؟ دهی ﮐﻪواﯾـــﻪ‬ ‫ﺑﯚﭼﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران دهﺑ‪ ‬ﺋﻪﻣـﻪ‬ ‫ﻗﺒﻮڵ ﺑﮑﻪﯾﻦ؟ ﺑﯚﭼـﯽ دهﺑـ‪ ‬ﺋ‪‬ﻤـﻪ‬ ‫ﺋﻪوه ﻗﺒﻮڵ ﺑﮑﻪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪ‬ ‫ﻟــﻪم هــﻪﻣﻮو ﺳــﻪروهتو ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪی‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ‪ ،‬هﻪژاریو ﻓﻪﻻﮐـﻪﺗﯽ ڕۆژ‬ ‫ﻟﻪ دوای رۆژ زﯾﺎﺗﺮ ﺑ‪‬ﺖ؟‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ڕاﯾﺪهﮔﻪﯾﻪﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻪ‬ ‫ژ‪‬ـــﺮ ﺧـــﻪﺗﯽ هﻪژارﯾـــﻪوه ژﯾـــﺎن‬ ‫ﺑﮑﻪﯾﻦو در‪‬ﮋه دان ﺑـﻪم ژﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﯚ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ﻗﺎﺑﯿﻠﯽ ﺗﻪﺣﻪﻣﻮل ﻧﯿﯿﻪ‪ .‬ﺑـﻪم‬ ‫ﭘ‪‬ﯿﻪ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺧﻮازﯾـﺎری دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﻻﻧــﯽ ﮐــﻪﻣﯽ ﮐــﺮ‪‬ﯿﻦ‪ ،‬ﺋــﻪوﯾﺶ ﺑــﻪ‬ ‫هﻪژﻣﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺧﻪرﺟﯽ داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ‬ ‫ژﯾـــــــﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺷـــــــﻪراﻓﻪﺗﻤﻪﻧﺪاﻧﻪو‬ ‫ﺧﯚﺷــﮕﻮزهران ﺑــﯚ ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮑــﯽ ‪4‬‬ ‫ﮐﻪﺳــﯽ‪ ،‬ﻟــﻪ ڕ‪‬ﮕــﺎی ﺗﻪدهﺧﻮﻟــﯽ‬ ‫ڕاﺳـــــــــﺘﻪوﺧﯚی ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧـــــــــﯽ‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮراوی ﮐﯚﺑﻮوﻧـﻪوهی ﮔـﺸﺘﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران‪.‬‬ ‫داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧـــــــــــﯽ ژﯾﺎﻧ‪‬ﮑـــــــــــﯽ‬ ‫ﺷــــــﻪراﻓﻪﺗﻤﻪﻧﺪاﻧﻪو ﺋﯿﻨــــــﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎﻓ‪‬ﮑﯽ ﺋ‪‬ﻤـﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرانو ﺗـﻪواوی‬ ‫ﻣﻮﭼﻪﺧﯚراﻧﻪو ﺋﻪﻣﻪش ﺧﻮاﺳـﺘ‪‬ﮑﻪ‬ ‫ﮐــﻪ ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺑــﻪ ﺋﯿﻤــﺰا ﮐﺮدﻧــﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﺗﯚﻣــﺎره زۆر ﺗﻮﻧــﺪی ﭘــ‪‬ﯽ ﻟﻪﺳــﻪر‬ ‫دادهﮔﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫@‬ ‫‚‪@ îÈ@íØbåàŒ@ZŒbïnáï÷@çòìb‬‬ ‫‪@ b–@æŽïy@ZŠóìíäŠó‬‬ ‫‪wastahusain@yahoo.com‬‬

‫‪ZŠóìíäŠó@õŠò†ò‡îŠbî‬‬ ‫’‪@ ðÝÈ@Žßbàó‬‬ ‫ﺳﺘﺎﻓﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻦو ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدن‪:‬‬ ‫هﺎوڵ ﺣﺰاﻗﯿﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻦ ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﺑﺎز ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎر ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ‪ ،‬ﺋﻪﮐﺮهم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی‪:‬‬ ‫ﺳﻪرﻧﻮوﺳﻪر ‪07701957588‬‬

‫ﺑﻪﺷﯽ هﻪواڵو ڕﯾﭙﯚرﺗﺎج‪:‬‬ ‫هﺎوڵ ﺣﺰاﻗﯿﺎ‬

‫‪07701939801‬‬

‫ﺑﻪ‪‬ﻦ ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪07701482968‬‬

‫ﺋﯽ‪-‬ﻣﻪﯾﻠﯽ ﺑﻪﺷﯽ هﻪواڵ‬

‫‪hakhawal@yahoo.com‬‬


‫@‪@@@@@@@@@@@@ (7),11th Jan. 2009‬‬

‫@‬

‫@@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@ژﻣﺎره‪7‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪11‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دووهﻣﯽ ‪2009‬‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @دواﻻﭘﻪڕه@@@@‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران‬ ‫ﺑ‪‬وﮐﺮاوهی هﺎوﭘﺸﺘﯽ ﺑﺨﻮ‪‬ﻨﻨﻪوهو‬ ‫ﺑﻪ دهﺳﺘﯽ هﺎوڕێو هﺎوﭼﯿﻨﻪﮐﺎﻧﺘﺎﻧﯽ ﺑﮕﻪﯾﻪﻧﻦ!‬ ‫هﻪوا‪‬ﯽ ﺧﻪﺑﺎتو ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﺗﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﺑﻨ‪‬ﺮن!‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻪرﻧﺞو ﭘﯿﺸﻨﯿﺎرو ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚﺗﺎن ﺋﺎﮔﺎدارﻣﺎن ﺑﮑﻪن!‬

‫ﮐﻪﻣﭙﯿﻨ‪‬ﮑﯽ ﺳﻪراﺳﻪری ﺑﯚ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻻﻧﯽ ﮐﻪﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮان‬

‫ﺳﻪرهڕای ﺳـﻪرﮐﻮتو داﭘ‪‬ﯚﺳـﯿﻨﯽ‬ ‫ژ‪‬ــﺮ ﺳــﺎﯾﻪی ﺟﻤﮫــﻮری ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ‬ ‫ﺋــــ‪‬ﺮان ﯾــــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــــﻪ دﯾــــﺎدره‬ ‫ﺑﻪرﺟﻪﺳـــﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﭼﻪﻧـــﺪ ﺳـــﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ڕاﺑــــﺮدوو ﻟــــﻪ ﺋــــ‪‬ﺮان ﮔﻪﺷــــﻪو‬ ‫ﻓﺮاواﻧﺒﻮوﻧــــﻪوهی ﺟﻮو‪‬ﻧــــﻪوهی‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻪﮐﺎن ﺑﻮوه‬ ‫ﺑــﻪم دوواﯾﯿﺎﻧــﻪ ﻟــﻪ هﻪﻧﮕﺎو‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ـــﺪا‪ ،‬ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮏ هﻪ‪‬ـــﺴﻮڕاوی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽ ﻟــﻪ ﭼﻪﻧــﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔــﻪو‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧـــﻪی ﺋـــ‪‬ﺮان ڕاﮔﻪﯾﺎﻧـــﺪنو‬ ‫ﺗﯚﻣﺎر‪‬ﮑﯿـــــﺎن ﺑـــــﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳـــــﺘﯽ‬ ‫ﮐﯚﮐﺮدﻧــــــﻪوهی ﺋﯿﻤــــــﺰا ﺑــــــﯚ‬ ‫دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻻﻧﯽ ﮐـﻪﻣﯽ ﮐـﺮێ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻪدهﺧﻮﻟﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری هـﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮراوی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺑ‪‬وﮐـﺮدهوه‪ .‬هﺎوﭘـﺸﺘﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎری و‪‬ـــــ‪‬ای دهرﺑ‪‬ﯾﻨـــــﯽ‬ ‫ﭘــــــﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟــــــﻪ ﺧﻪﺑﺎﺗــــــﯽ‬ ‫هﺎوﭼﻪﻧــﻪﮐﺎﻧﻤﺎن ﻟــﻪ ﺋــ‪‬ﺮان دهﻗــﯽ‬ ‫وهرﮔ‪‬راوی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪنو ﺗﯚﻣﺎرهﮐﻪ‬ ‫ﺑ‪‬و دهﮐﺎﺗﻪوه‪.‬‬

‫زﯾــﺎدﮐﺮدﻧﯽ ﮐــﺮێو ﺑﻪهﺮهﻣﻪﻧــﺪ‬ ‫ﺑـــﻮون ﻟـــﻪ ژﯾـــﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﺣﺎﺷﺎهﻪ‪‬ﻨﻪﮔﺮی ﺋ‪‬ﻤﻪﯾﻪ‬

‫هﺎوه‪‬نو هﺎوﮐﺎران!‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻪهﺎﯾﻪ ﺋ‪‬ﻤﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ﺑـﻪ هـﯚی‬ ‫ﻟﻪﺧﻮارهوه ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎﻧﻤﺎنو‬ ‫زﯾـــــــــﺎدﺑﻮوﻧﯽ ﺑ‪‬ﻮهﺳـــــــــﺘﺎﻧﻪوهی‬ ‫ﺧﻪرﺟﻪﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮزهران ﻟﻪﮔﻪڵ هﻪژاریو‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوﻧﯿـــﺪا دهﺳـــﺖو ﭘﻪﻧﺠـــﻪ ﻧـــﻪرم‬ ‫دهﮐــﻪﯾﻦو ﺑــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺑــﻪردهوامو‬ ‫هـــــــﻪﻣﻮو ڕۆژه ﺷـــــــﻪرﻣﻪزاری ﻻی‬

‫ﭼﯿــﺪی ﻧﺎﭼــﺎر ﻧــﻪﺑﯿﻦ ﻣــﻞ ﺑــﻪ ﮐــﺎری‬ ‫ﺗﺎﻗــﻪﺗﭙﺮوﮐ‪‬ﻦو ﮐــﺎری دووهﻣــﯽ دوای‬ ‫دهوام ﺑﺪهﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣـــــﻪ ﻣـــــﺎﻓﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪﯾـــــﻪو ﻣـــــﺎف‬ ‫وهردهﮔﯿﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺑــﻪم ﭘ‪‬ﯿــﻪ ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﺋﯿﻤﺰاﮐﺎﻧﻤﺎن ﻟﻪ ﺧﻮارهوهدا هﺎﺗﻮوه‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﻮهی هﺎوﮐﺎرﻣﺎن ﻟﻪ هـﻪﻣﻮو ﮐﺎرﮔـﻪو‬ ‫ﭘــــــــــــﺮۆژه ﺧﺰﻣــــــــــــﻪﺗﮕﻮزاریو‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﺳــﺎزیو‪...‬هﺘــﺪ‪ ،‬ﻟــﻪ ﺳﻪرﺗﺎﺳــﻪری‬ ‫و‪‬ﺗﺪا داوا دهﮐﻪﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﺋﯿﻤﺰاﮐﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﺋـــــﻪم ﺗﯚﻣـــــﺎرهی ﺧـــــﻮارهوه وهک‬ ‫هﻪﻧﮕﺎوی ﯾﻪﮐﻪم ﺑﯚ زﯾـﺎدﮐﺮدﻧﯽ ﮐـﺮێ‬ ‫ﺑــﻪ ﺟﻮو‪‬ﻧــﻪوهی ﺋ‪‬ﻤــﻪوه ﭘﻪﯾﻮهﺳــﺖ‬ ‫ﺑﻦ‪.‬‬

‫هﺎوﺳــﻪرو ﻣﻨﺎ‪‬ــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﻣــﺎﻧﯿﻦ‪ .‬ﺑــﻪ‬ ‫در‪‬ﮋاﯾــﯽ ﺋــﻪم ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪ هــﻪر ﯾــﻪک ﻟــﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ﻟﻪ ﻻی ﺧﯚﯾﻪوه هﻪو‪‬ﯽ داوه ﮐﻪ‬ ‫ﻟﻪ ڕﯾﮕـﺎی زﯾﺎدهﮐـﺎری ﺗﺎﻗـﻪﺗﭙ‪‬وﮐ‪‬ﻦو‬ ‫ﭘﯿﻨﻪوﭘـــــﻪڕۆﮐﺮدﻧﯽ ﮐـــــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗـــــﺮ‪،‬‬ ‫دهرﺳــﻪد‪‬ﮑﯽ ﮐــﻪم ﻟــﻪ ﻧﺎڕهﺣــﻪﺗﯽو‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﮐﺎﻧﻤﺎن ﺑﯚ ﺑﻪڕ‪‬ﮑﺮدﻧﯽ ﮔﻮزهران‬ ‫ﮐﻪم ﺑﮑﻪﯾﻨﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ڕاﺳﺘﯿﻪﮐﻪی ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐـﻪ ﭼﯿـﺪی‬ ‫ﺑــــﻪم هﻪﻗﺪهﺳــــﺘﻪو ﺑــــﻪم ﮔﺮاﻧﯿــــﻪ‬ ‫ﺳﻪرﺳــــﻮڕه‪‬ﻨﻪرهی ﺋ‪‬ــــﺴﺘﺎوه‪ ،‬ﻧــــﻪ‬ ‫زﯾﺎدهﮐﺎریو ﻧﻪ ﮐﺎری ﺗـﺮ دوای دهوام‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪‬ـــﺖ ﮔﺮ‪‬ﯿـــﻪک ﻟـــﻪ ﮔﺮ‪‬ﮑﺎﻧـــﯽ‬ ‫هﻪژاریو دهﺳﺘﮑﻮرﺗﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑﮑﺎﺗـﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻪﻣــﻪش ﻟــﻪوﻻوه ﺑﻮوهﺳــﺘ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﯾﺎ ﺑﻪ ڕاﺳﺘﯽ ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪو ﺷـﯿﺎوه ﮐـﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺑــﻪ هــﯚی ﮐــﻪﻣﯽ هﻪﻗﺪهﺳــﺖو‬

‫ﭘ‪‬ﺸﺒﯿﻨﯽ دهﮐﺮ‪‬ﺖ ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎی ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ‬ ‫‪ 2009‬ﺑﺒ‪‬ﺘﻪ هﯚی ﺑ‪‬ﮑﺎرﮐﺮدﻧﯽ ‪ 50‬ﻣﻠﯿﯚن ﮐﻪس‬

‫ڕۆژی ﯾﻪک ﺷـﻪﻣﻤﻪ ‪ 1-25‬ڕ‪‬ﮑﺨـﺮاوی‬ ‫ﮐﺎری ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ ‪ ILO‬هﯚﺷﺪاری دا‬ ‫ﮐــﻪ دوو ﺳــﺎڵ ﻟــﻪ ﻗــﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺋــﺎﺑﻮوری‬ ‫ڕهﻧﮕﻪ ﺑﺒ‪‬ﺘﻪ هـﯚی ﻟـﻪ دهﺳـﺘﺪاﻧﯽ ‪50‬‬ ‫ﻣﻠﯿﯚن ﻓﺮﺳﻪﺗﯽ ﮐﺎرو ﺳـﻪرهﻧﺠﺎم ﺋـﻪو‬ ‫ژﻣﺎره ﮔﻪورهﯾﻪ ﻟﻪ ﺑ‪‬ﮑـﺎر ﻟـﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾـﯽ‬ ‫ﺳـــﺎ‪2009 ‬دا ﭘﻪﯾﻮهﺳـــﺖ ﺑﺒـــﻦ ﺑـــﻪ‬ ‫ﻟﻪﺷــﮑﺮی ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧــﻪوه‪ ،‬ﮐــﻪ دهﮐﺮ‪‬ــﺖ‬ ‫ﺑﺎرو ﺋـﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﻪﺗﺮﺳـﯿﺪاری هـﻪﺑ‪‬ﺖو‬ ‫ﺑﮑ‪‬ﺸ‪‬ﺘﻪ ﻧﺎﺋﺎراﻣﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ‪.‬‬ ‫ﺑــــﻪ ﭘــــ‪‬ﯽ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾـــــﻪﮐﯽ ‪،ILO‬‬ ‫ﺧﻪﻣ‪‬ﻧﺪﻧ‪‬ﮑﯽ ﻧـﻮێ وا ﻧﯿـﺸﺎن دهدات‬ ‫"ﮐـــﻪ ﺑ‪‬ﮑـــﺎرﯾﯽ ﻟـــﻪ ﺋﺎﺳـــﺘﯽ دﻧﯿـــﺎدا‬ ‫ﻟﻪواﻧﻪﯾــﻪ ﻟــﻪ ﺳــﺎ‪‬ﯽ ‪ 2009‬ﻟــﻪ ﭼــﺎو‬ ‫ﺳــﺎ‪ 2007 ‬ﺑــﻪ ‪ 18‬ﺗــﺎﮐﻮ ‪ 30‬ﻣﻠﯿــﯚن‬ ‫ﮐـــﻪس زﯾـــﺎﺗﺮ ﺑﺒ‪‬ـــﺖ‪ .‬وه ﺋﻪﮔـــﻪری‬ ‫ﺋﻪوهش هﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﺋﻪم ژﻣﺎرهﯾﻪ ﺑﮕﺎﺗـﻪ‬ ‫‪ 50‬ﻣﻠﯿﯚن ﺋﻪﮔﻪر ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺋـﺎﺑﻮوری‬ ‫ﺑﻪ هﻪﻣﺎن ڕهوﺗﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ڕوو ﻟﻪ ﺧﻮار‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ"‪.‬‬ ‫ﺑﻪم ﭘ‪‬ﯿﻪش ﻣﺎرهی ﺑ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ ﺟﯿﮫـﺎن‬ ‫ﻟﻪواﻧﻪﯾــــﻪ ﺑﮕﺎﺗــــﻪ ‪ 198‬ﯾــــﺎﺧﻮد ‪230‬‬ ‫ﻣﻠﯿﯚن ﻟﻪ ﺧﺮاﭘﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﺪا‪ .‬ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗــﯽ ﺋــﻪو ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاوه ﮐــﻪ ﻟــﻪ ژ‪‬ــﺮ‬ ‫ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ "ﺋﺎراﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ ﻟـﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳــﺘﯽ دﻧﯿــﺎدا ‪ "2009‬ﺑ‪‬وﮐﺮاوهﺗــﻪوه‬ ‫ﻟﻪ ﺳـﺎ‪ 2007 ‬ﻧﺰﯾﮑـﻪی ‪ 179‬ﻣﻠﯿـﯚن‬

‫ﮐﻪس ﻟﻪ دﻧﯿﺎدا ﺑ‪‬ﮑﺎرن‪.‬‬ ‫"ڕاﭘﯚرﺗﻪﮐــــــــﻪی ‪ ILO‬واﻗﯿﻌﯿــــــــﻪو‬ ‫هﯚﺷﺪاراﻧﻪ ﻧﯿﯿﻪ" ﺋﻪﻣـﻪ وﺗـﻪی ﺧـﻮان‬ ‫ﺳـــــﺎﻣﯚﭬﯿﺎ‪ ،‬ﻣﻮﻧﻪﺳـــــﯿﻘﯽ ﮔـــــﺸﺘﯽ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐﻪﯾــــﻪ ﮐــــﻪ ﻟــــﻪ در‪‬ــــﮋهی‬ ‫ﻗـــﺴﻪﮐﺎﻧﯿﺪا ده‪‬ـــ‪" :‬ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﻪ وای‬ ‫داﺑﻨ‪‬ﻦ ﮐﻪ ﺋ‪‬ﻤـﻪ ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ ڕووﺑـﻪڕووی‬ ‫ﻗﻪﯾﺮاﻧ‪‬ﮑﯽ ﺑ‪‬ﮑـﺎرﯾﯽ ﺟﯿﮫـﺎﻧﯽ هـﻪﻧﮕﺎو‬ ‫دهﻧ‪‬ﯿﻦ‪".‬‬ ‫ﺑـــﻪ ﭘـــ‪‬ﯽ ﺋـــﻪو ژﻣﺎراﻧـــﻪ دهرﺳـــﻪدی‬ ‫ﺑ‪‬ﮑـــﺎرﯾﯽ ﻟـــﻪ ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ 2007‬دا ‪%5.7‬‬ ‫ﺑﻮوهو ﺋﻪﮔـﻪری ﺋـﻪوه هﻪﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺋـﻪم‬ ‫ڕ‪‬ﮋهﯾﻪ ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺘﯽ ‪ %7.1‬ﺑﻪرزﺑﺒ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫هﻪر ﺋﻪو ڕاﭘﯚرﺗﻪ ژﻣﺎرهی ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ‪2008‬دا ﺑﻪ ‪ 190‬ﻣﻠﯿـﯚن ﮐـﻪس‬ ‫ﺧﻪﻣ‪‬ﻧﺪ ﭘﺎش ﺋﻪوهی ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ڕاﺑﺮدوودا ‪ 11‬ﻣﻠﯿﯚن ﮐﻪس ﮐﺎرهﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪ دهﺳﺖ دا‪.‬‬ ‫هﻪﻣﺎن ڕاﭘـﯚرت ﺋﺎﻣـﺎژه ﺑـﻪوه دهﮐـﺎت‬ ‫ﮐـــﻪ ﻗـــﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺑ‪‬ﮑـــﺎرﯾﯽ ‪ 200‬ﻣﻠﯿـــﯚن‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑﯚ ژ‪‬ـﺮ ﺳـ‪‬ﺒﻪری هﻪژارﯾﻪﮐـﯽ‬ ‫ﺳﻪﺧﺖ ﭘﺎڵ ﭘ‪‬ـﻮه دهﻧ‪‬ـﺖ‪ .‬ﺑﻪﺷـﯿﮑﯽ‬ ‫ﮔﻪورهی ﺋﻪو ﮐﺮﯾﮑﺎراﻧﻪ هﻪر ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎرودۆﺧ‪‬ﮑﯽ ﻧﺎﻟﻪﺑﺎر‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺮ‪‬ـﯽ ﮐـﻪمو‬ ‫ﻟــــﻪ ﺑــــﺎزاڕی ﮐــــﺎر‪‬ﮑﯽ ﻧــــﺎﺟ‪‬ﮕﯿﺮو‬ ‫ﻧﺎﺋﻪﻣﯿﻨــﺪا ﺑــﻪ ﺗﺎﯾﺒــﻪت ﻟــﻪ ﺋــﻪﻓﺮﯾﻘﯿﺎو‬ ‫ﺋﺎﺳﯿﺎ ﮐﺎردهﮐﻪن‪.‬‬

‫ﮔﻮﺷﺎری ﮐﻪﻣﻪرﺷـﮑ‪‬ﻨﯽ ﺧﻪرﺟﻪﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﮔﯚزهراﻧـــﻪوه ﻧﺎﭼـــﺎر ﺑﯿـــﻦ ﻣـــﻞ ﺑـــﻪ‬ ‫زﯾﺎدهﮐــــﺎری ﺗﺎﻗــــﻪﺗﭙ‪‬وﮐ‪‬ﻦو ﮐــــﺎری‬ ‫دووای دهوام ﺑـﺪهﯾﻦو ﺷـﻪواﻧﻪ ﻟــﻪشو‬ ‫ﮔﯿــﺎﻧﯽ ﺷــﻪﮐﻪتو ﻣﺎﻧــﺪووی ﺧﯚﻣــﺎن‬ ‫ﺑﮕﻪﯾﻪﻧﯿﻨﻪوه ﻣﺎڵو ﺗﺎﻗـﻪتو ﻓﺮﺳـﻪﺗﯽ‬ ‫ﭘﺸﻮودانو ﺣﻪﺳﺎﻧﻪوهﻣﺎن ﻟـﻪ ﮐﯚﺷـﯽ‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﻣﺎنو ﻧﺎوﻣﻨﺎ‪‬ﯽ ﺧﯚﻣﺎن‬ ‫ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ؟‬ ‫دۆﺳﺘﺎنو هﺎوﮐﺎران‪:‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺋﻪﺳ‪‬ﯽ ﺗﻪواوی‬ ‫ﺳﻪروهتو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾﻦو ﺋﻪﻣـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻓ‪‬ﮑﯽ ﺣﺎﺷـﺎهﻪ‪‬ﻨﻪﮔﺮی ﺋ‪‬ﻤﻪﯾـﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﯚ ﻣﺎوهی ڕهﺳـﻤﯽ‬ ‫ﮐﺎر‪ ،‬ﺋﻪوهﻧﺪه هﻪﻗﺪهﺳﺖ وهرﮔﺮﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺋﯿــﺘﺮ و‪‬ــ‪‬ای ﺑﻪهﺮهﻣﻪﻧــﺪ ﺑــﻮون ﻟــﻪ‬ ‫ﺧﯚﺷــﮕﻮزهراﻧﯽو ﺋﺎﺳــﻮودهﯾﯽ ژﯾــﺎن‪،‬‬

‫ﺳـــﻪﻧﺪﯾﮑﺎی ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــﺎی‬ ‫واﺣﯿـــــــﺪی ﭘﺎﺳـــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗـــــــﺎرانو‬ ‫دهوروﺑــــــﻪری‪ ،‬ﯾــــــﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﺋــــــﺎزادی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧﯽ ﺋـــــ‪‬ﺮان‪ ،‬ﺳـــــﻪﻧﺪﯾﮑﺎی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎراﻧﯽ ﭼﺎﻧــــﺪنو ﭘﯿﺸﻪﺳــــﺎزی‬ ‫ﻗﺎﻣﯿــــﺸﯽ ﺷــــﻪﮐﺮی هــــﻪﻓﺖ ﺗﻪﭘــــﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣــــﻪﻧﯽ ﭘﯿــــﺸﻪﯾﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــــﯽ‬ ‫ﮐﺎرهﺑــــﺎو ﮐﺎﻧﺰاﮐــــﺎراﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﺷــــﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــــﺎراﻧﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــــﺎی ڕﺳــــــﺘﻨﯽ‬ ‫ﭘﺮرﯾﺲ‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﮐﺎرﮔﻪی ﺷـﺎهﯚ‪،‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــــــﺎراﻧﯽ ﻓﻪرﺷـــــــﯽ ڕۆژﺋــــــــﺎوا‬ ‫ﮐﯚﻣــــــــﻪ‪‬ﻧ‪‬ﮏ ﻟــــــــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــــــــﯽ‬ ‫ﻋﻪﺳـــــــــــــــﻠﻪوﯾﻪ‪ ،‬ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــــــــــــــﺎی‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳـــــﺎزﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐـــــﺎﻧﺰا‪ ،‬ﻟﻮﻟـــــﻪو‬ ‫ﭘﻮﺷـــــــﺸﯽ ﺳـــــــﻠﻔﭽﮕﺎن‪ ،‬ﻻﺳـــــــﺘﯿﮑﯽ‬ ‫ﺋـــﻪﻟﺒﻮرز‪ ،‬ﻟﻮﻟـــﻪو ﭘﺮۆﻓﯿﻠـــﯽ ﺳـــﺎوه‪،‬‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿـــــــﺎی ﻣـــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳـــــــﺎزان‪،‬‬ ‫ﭘﺘﺮۆﮐﯿﻤﯿـــــــﺎوی ﭘـــــــﺮدی ﺋﻪﺗﻠﯿـــــــﻦ‬ ‫ﺳﻪﻧﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﯚﻻﭘﻪڕه ‪11‬‬

‫ﮐﺮێ ﻧﺸﯿﻨﯽ وهﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ)ﻣﻦ(‪‬ﮏ‬

‫ﻋﺰﯾﺰ‬

‫ﺋ‪‬ﻤﻪ هﻪﻧﺪ‪‬ﮑﻤﺎن ﺗﻪﻧﯿﺎ ﻟـﻪ ژوور‪‬ﮑـﺪاو ﻟﻪﺳـﻪر ﻣـﺎ‪‬ن ژﯾـﺎن ﺑﻪﺳـﻪردهﺑﻪﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﺧﯚﻣــﺎنو ﻣﻨﺎ‪‬ــﻪﮐﺎﻧﻤﺎن هــﻪﻣﻮو ڕۆژو ﺳــﻪﻋﺎﺗ‪‬ﮏ هﻪﺳــﺖ دهﮐــﻪﯾﻦ ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧﯽ‬ ‫دهرهﺟﻪ دووﯾﻦ‪ ،‬ﻟﻪهـﻪﻣﻮو دهﻧـﮓ ﺑـﻪرز ﺑﻮوﻧـﻪوهو ﺗﻪﭘﻪﯾـﻪﮐﯽ ﭘ‪‬ﻤﺎﻧـﺪا ﺋـﻪو‬ ‫هﻪﺳــﺖو دهرﮐــﻪﻣﺎن ﻻ ﺗــﺎزه ﺋﻪﺑ‪‬ﺘــﻪوه‪ .‬هﻪﻧــﺪ‪‬ﮑﻤﺎن ﻟــﻪ ژ‪‬ــﺮ زهﻣﯿﻨــﻪ ﺷــ‪‬‬ ‫دارهﮐﺎﻧﺪا ﺋﻪژﯾﻦ)ﺑﺒﻮرن زﯾﻨﺪاﻧﯿﻦ(‪ .‬هﻪﻧﺪ‪‬ﮑﯽ ﺗﺮﻣﺎن ﻟﻪ ﺧـﺎﻧﻮوی ﺳـﻪرﺑﻪﺧﯚ‬ ‫)ﺑﺎﺷﺘﺮ واﯾﻪ ﺑ‪‬ﯿﻦ ﺳﻪر ﺑﻪ ﺧﺎوهن ﺧﺎﻧﻮو(دا ﺋﻪژﯾﻦ ﮐﻪ هﻪﻣﻮو ﺳﺎ‪‬ﮏ ﯾﺎن‬ ‫ﭼﺎوهڕ‪‬ﯽ زﯾﺎد ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺮێ‪ ،‬ﯾﺎن وهدهرﻧﺎﻧﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ هﻪﻣﻮو ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﺑﯿﺮ ﻟـﻪ ﻣﻪﻋﺎﺷـﻪﮐﻪﻣﺎن ﺋﻪﮐﻪﯾﻨـﻪوه ﺣـﻪز‬ ‫ﺋﻪﮐــﻪﯾﻦ هــﻪﻣﻮو ڕۆژ‪‬ــﮏ ﮐﯚﺗــﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧــﮓ ﺑ‪‬ــﺖو ﻣﻪﻋﺎﺷــﻪﮐﻪﻣﺎن وهرﮔــﺮﯾﻦو‬ ‫ﺗﻪﻣﻪﻧﻤﺎن زوو ﺗ‪‬ﭙﻪڕ‪‬ﺖ‪ ،‬ﮐﺎﺗ‪‬ﮑﯿﺶ ﺑﯿﺮ ﻟﻪ ﮐﺮێ ﺧﺎﻧﻮو ﺋﻪﮐﻪﯾﻨﻪوه ﺗﻪﻣﻪﻧﻨـﺎ‬ ‫ﺋﻪﮐﻪﯾﻦ ﻟﻪ ﺑﻪ‪‬ﯿﻨﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ هﻪر‪‬ﻢ ﺑﭽ‪‬ﺖو ﻗﻪت ﮐﺎﺗﯽ ﻧﻪﯾﻪت‪ .‬ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ‬ ‫وهک دوو ﺑﻪرداش ژﯾﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺋﻪهﺎڕنو ﻟـﻪ ﺋ‪‬ـﺴﮏو ﭘﺮوﺳـﮑﻤﺎن ﮐﯚﻣﻪ‪‬ـﮏ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮووی دهﺳﺘﻪﭘﺎﭼﻪی ﺗﺮﺳﻨﯚک دروﺳﺖ ﺋﻪﮐﻪن‪.‬‬ ‫ ﺑﻪ‪‬م ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪو‪‬ﺖ وا ﺑﻢ!‬‫ﺑﺎﺷــﻪ ﺋﻪواﻧــﻪی هــﻪﻣﻮو ﺗﻪﻣــﻪﻧﯿﺎن ﺋــﺎوا ﺑﻪﺳــﻪر ﺋﻪﺑــﻪن ﺋــﻪﺑ‪‬ﺖ ﻟــﻪﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ژﯾﺎﻧﯿﺎﻧــﺪا چ‬ ‫هﻪﺳﺘ‪‬ﮑﯿﺎن هﻪﺑ‪‬ﺖ؟ ﺑ‪‬ﯽ ﭘﻪﺷـﯿﻤﺎﻧﯿﻪﮐﯽ ﺋﻪوهﻧـﺪه ﻗـﻮرس داﯾﺎﻧﻨـﻪﮔﺮ‪‬ﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮدﻧﯿـﺸﯿﺎن‬ ‫ﻧﺰﯾﮑﺘﺮ ﮐﺎﺗﻪوه؟‬

‫ﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪو‪‬ﺖ ﻣﺮدﻧ‪‬ﮑﯽ وا ﺑﻤـﺮمو ﻧﺎﺷـﻤﻪو‪‬ﺖ ﺋـﻪم ﺑﻪﺷـﻪ ﺑـﯚ ﮐﻪﺳـﯽ ﺗـﺮ‬ ‫ﺑﻪﺟ‪‬ﺒﮫ‪‬ﻢ‪ .‬دهی ﺑﺎﺷﻪ ﺧﯚ هﻪر ﻣـﻦ ﮐﺮ‪‬ﻨـﺸﯿﻦ ﻧﯿـﻢ‪ .‬ﺑﯚﭼـﯽ هـﻪوڵ ﻧـﻪدهم‬ ‫ﺑﺰاﻧﻢ ﺋﻪواﻧﯽ ﺗﺮ ﭼﯚﻧﻦ!‬ ‫ﺋﺎﺧﺮ ﺋﻪوهﻧﺪهی ﯾﻪﮐﺘﺮ ﺋﻪﺑﯿﻨﯿﻦ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎﺳـﯽ ﮐﺮ‪‬ﻨـﺸﯿﻨﯽ ﺋﻪﮐـﻪﯾﻦ‪ ،‬ﺟﮕـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳﯽ ﺧﺎوهن ﺧﺎﻧﻮوهﮐﺎﻧﻤﺎن ﻗﺴﻪﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮﻣﺎن ﻧﯿﻪ ﺑﻪﯾﻪﮐﻪوه ﺑﯿﮑﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻧﺎ ﺋﯿﺘﺮ ﻣـﻦ وا ﻧـﺎﺑﻢو دهﺑ‪‬ـﺖ ﻟـﻪ ﻣـ‪‬ﮋووی ﮐﺮ‪‬ﻨـﺸﯿﻨﻪﮐﺎﻧﯽ دﻧﯿـﺎوه دهرسو‬ ‫ﺋﻪزﻣﻮون وهرﮔﺮمو ﺑﻪواﻧﯿﺸﯽ ﺑ‪‬ﻢ‪ ،‬ﺋﺎﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﺎر‪‬ﮑﯿﺎن ﮐﯚﻣـﻪ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ﺨﺎﻧـﻪو‬ ‫ﻻﻧـﻪی ﺋﯿﺘـﺎﻟﯿﻢ ﺑﯿــﻨﯽ ﻟﻪﭘ‪‬ـﺸﺪا ﭼﻪﻧـﺪ ﮐﯚﺑﻮوﻧﻪوهﯾــﻪﮐﯿﺎن ﮐـﺮدو ﭘﺎﺷـﺎن ﻟــﻪ‬ ‫ﺳﻪﻋﺎﺗﯽ ﺳﻔﺮدا ﭼﻮون ﺑﯿﻨـﺎ ﭼﯚ‪‬ـﻪﮐﺎﻧﯿﺎن داﮔـﯿﺮ ﮐـﺮدو ﺣﮑﻮﻣـﻪﺗﯿﺎن ﻧﺎﭼـﺎر‬ ‫ﮐﺮد ﮐﺮ‪‬ﯽ ﺧﺎﻧﻮوهﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪات! ﺑ‪‬ﯽ ﺋ‪‬ﻤـﻪش ﻧـﻪﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺋـﻪم ﺑـﺎره ﻟﻪﺳـﻪر‬ ‫ﺷــﺎﻧﯽ ﺧﯚﻣــﺎن ﻻ ﺑﺒــﻪﯾﻦو ﺑﯿﺨﻪﯾﻨــﻪ ﺳــﻪر ﺷــﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣــﻪت؟ ﺧــﯚ ﺋﻪﮔــﻪر‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪت ﺋﻪوهﻧﺪه ﺑ‪ ‬دهرﺑﻪﺳﺖ ﺑﻮو هﻪ‪‬ﯽ ﻧﻪﮔﺮت‪ ،‬ﺋﯿﺘﺮ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺋـﻪم ﺟـﯚره‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪﻣﺎن ﺑﯚﭼﯿﻪ؟ ﺑﺎﺷﺘﺮ واﯾﻪ ﺋ‪‬ﻤـﻪ ﺋﯿـﺘﺮ هـﻪﻣﻮو ﺋـﻪو)هـﺎو(اﻧـﻪی ﮐـﻪ‬ ‫ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺋﻪواﻧــﺪا ﺑــﻪ)ﻧﯿــﺸﺘﻤﺎن(و)دﯾــﻦ(و)ﻧﻪﺗــﻪوه(وه دهﻣﺎﻧﺒﻪﺳــﺘ‪‬ﺘﻪوه‬ ‫ﺗﻮوڕهﻪ‪‬ﺪهﯾﻦ!‬

‫ﺋﺎﺑﻮوری ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﯽ ﺟﯿﮫﺎن ﻟﻪ ﭘﺎش دهرﮐﻪوﺗﻨﯽ ﻗﻪﯾﺮان‬

Hawpshti Krekari Jmara 7  

Hawpshti Krekari Jmara 7