Page 1

‫@‪@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ﻧﺮﺧﯽ ‪ 500‬دﯾﻨﺎره@‬

‫‚‪Šìí’bi@õbîŠüØ@óÜ@çbïäbØòìa‹ƒÙŽîŠ @öçaŠbÙŽî‹Ø@ômbió‬‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫‪@ çìíi@a†óØóáï÷bÔ@óÜ‬‬

‫ﺋﺎﻣﺎدهﮐﺮدﻧﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﺎﺑﯿﺮ‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫‪@ @öóïïä@çbîìí“q@çbØóäbƒ’bmŠó‬‬ ‫‪oŽïäaŒò†@póîŠímbnÙî†@ói@ìí“q@ÚŽîˆûŠ@ôäbäa†@”îŠaŒí ŠbØ@õbÙî‡äó@ôØûŠó‬‬

‫‪óàaìò†Šói@çbn†ŠíØ@óÜ@çaŠb؇åŽîí‚@ôäbØóïmóîaŒòŠbä‬‬ ‫ﻋﯿﺮاق ڕووﺑﻪڕووی ﻗﻪﯾﺮاﻧ‪‬ﮑﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﮔﻪوره دهﺑ‪‬ﺘﻪوه‬

‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪﮐﺮ ﺋﻪﺣﻤﻪد‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪3‬‬

‫@‬

‫‪Š aŒbi@ômóïuüÜüÙîb‬‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﻪوهﯾﻪﮐﯽ ﮐﯚﻣﻪﻻﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺑﯚ ﺳﺎﺗﻪﮐﺎﻧﯽ داڕﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری‪.‬‬ ‫ﺟﻪﻣﺎل ﮐﯚﺷﺶ‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪3‬‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫‪@@@@@@@@@@@ The Queen @@ðáïÝÐ‬‬ ‫‪@ ômóïäaìóÜbq@bî‡ïà‬‬ ‫@‪@ çˆb’@öÝi@ôäüm@Ûóä‬‬

‫@@@دﻟ‪‬ﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻓﯚﺗﯚ ﻟﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻮوان‬

‫ﻻﭘﻪڕه ‪9‬‬ ‫@‬

‫@‬

‫÷‪@‡äóš@òíïb‬‬ ‫‪@ ômóØó’@ôäbØòìíiòŠbi‬‬ ‫)‪( Repetitive Strain Injury‬‬

‫ﺗﯚﻣﺎ ﺣﻤﯿﺪ‬

‫ﻻﭘﻪڕه ‪@ 10‬‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫@‬ ‫†‪@ óîbïä†@ãó÷@e‹Øò‬‬ ‫@‪AæîóÙi@’bi‬‬ ‫ﻧﻪﺑﻪز ﺧﺎﻟﯿﺪ‬ ‫ﻻﭘﻪڕه ‪11‬‬

‫ﻟﻪ ﻣﺎوهی ﻣﺎﻧﮕﯽ ڕاﺑـﺮدوو ﻟـﻪ ﭼﻪﻧـﺪ‬ ‫ﺷــــﺎری ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن زﻧﺠﯿﺮهﯾــــﻪک‬ ‫ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪانو ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯽ ﺟﻪﻣﺎوهری‬ ‫ﺑـــﻪرﭘﺎﮐﺮاوه ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﺑـــﻪرﭼﺎو ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪن ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎراﻧـــﯽ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﻪ ﺟﯚراوﺟﯚرهﮐـﺎﻧﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧـﻪوه‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪراوه‪ .‬ﺧﻪﺳ‪‬ﻪﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪرﭼﺎوی‬ ‫ﺋﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧﻪ ﭘﻪﯾﻮهﺳـﺖ ﺑﻮوﻧـﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺋﺎﯾﻨـﺪهی ﺧﻮ‪‬ﻨـﺪنو‬ ‫ﭘﺎﺷﻪڕۆژی ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎراﻧﻪوهﯾﻪ ﻧﻪک ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮۆﺳـــﻪی ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪنو هﻪلوﻣﻪرﺟـــﯽ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا‪ .‬ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪﮐـﯽ‬

‫ﮔـــﻪورهو ﺳﻪراﺳـــﻪری ﮐـــﻪ ﺗﺎﮐـــﻮ‬ ‫ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎش ﮐ‪‬ـــﺸﻪﮐﻪی ﻟـــﻪ ﺟﯿﮕـــﺎی‬ ‫ﺧﯚﯾـــﺪا ﺑـــ‪ ‬ﭼﺎرهﺳـــﻪر ﻣﺎوهﺗـــﻪوه‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾـــــــــﻪﺗﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎراﻧـــــــــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻟﯿﺠـــــــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﺰﯾـــــــــــﺸﮑﯽو‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪﻧﮕﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳـــﺘﯿﯿﻪ ﺑـــﻪ‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ‪.‬‬ ‫هــــﻪروههﺎ ﺧﻮ‪‬ﻨــــﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺷﻪﺷــــﯽ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﺰﯾـﮏ ﺑـﻪ ‪ 10‬هـﻪزار‬ ‫ﮐﻪس دهﺑﻦ ﻟﻪﺑﻪر وهرﻧﻪﮔﯿﺮاﻧﯿﺎن ﻟـﻪ‬ ‫هﯿﭻ ﮐﯚﻟﯿﺞو ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎﯾﻪﮐﺪا هﻪر ﻟـﻪم‬ ‫ﻣﺎﻧﮕــﻪی ﮐــﻪ ڕاﺑــﻮورد زﻧﺠﯿﺮهﯾــﻪک‬

‫ﺧﯚﭘﯿــــــــﺸﺎﻧﺪانو ﻧﺎرهزاﯾــــــــﻪﺗﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﺨﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪﮐﯽ ﺗــﺮی ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎراﻧــﯽ‬ ‫دهرﭼــﻮی ﭘــﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎی ﻣﺎﻣﯚﺳــﺘﺎﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐـــــﻪ ﻟـــــﻪ ﺑﻪراﻣﺒـــــﻪر ﺑ‪‬ﯾـــــﺎری‬ ‫داﻧﻪﻣﻪزراﻧﺪﻧﯿﺎن دهﻧﮕﯿﺎن هﻪ‪‬ﺒ‪‬ﯾﻮهو‬ ‫ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﭼﻪﻧـﺪﯾﻦ ﺧﯚﭘﯿـﺸﺎﻧﺪاﻧﯿﺎن‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاوه‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪﮐﯽ ﺗــﺮهوه ﮐﺎرﯾﮕﻪرﯾﻪﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻗـــﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺳـــﻪرﻣﺎﯾﻪداری ﺟﯿﮫﺎﻧـــﯽ‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕـــــﻪری ﻟﻪﺳـــــﻪر ﺑﺎرودۆﺧـــــﯽ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری ﻋـﯿﺮاﻗﯿﺶ دادهﻧﯿـﺖو ﺋﻪﻣـﻪ‬

‫ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾــﻪﮐﯽ ﺟ‪‬ﮕــﺮی‬ ‫ﺳـــﻪرۆآﯽ ڕژ‪‬ﻤـــﯽ ﻋـــ‪‬ﺮاق "ﻋـــﺎدل‬ ‫ﻋﻪﺑﺪوﻟﻤﻪهــــــــــــــــــــــــــــــــﺪی"‬ ‫ﭘﺸﺘ‪‬اﺳـــــــــﺘﺪهﮐﺮ‪‬ﺘﻪوه‪ .‬ﺋـــــــــﻪو‬ ‫ﺋﺎﺷـــﻜﺮاﯾﻜﺮدووه‪ ،‬ﺑـــﻪهﯚی داڕﻣﺎﻧـــﯽ‬ ‫ﺑﻪهﺎی ﻧﻪوت ﻟـﻪﺑﺎزاڕه ﺟﯿﮫﺎﻧﯿـﻪآﺎن‪،‬‬ ‫ﻋ‪‬ﺮاق رووﺑﻪڕوی ﻗﻪﯾﺮاﻧ‪‬ﮑﯽ داراﯾـﯽو‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری ﮔﻪوره دهﺑ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫هــﻪروههﺎ ﺑﻪﯾﺎﻧﻪﮐــﻪ ده‪‬ــ‪" ‬ﺋــﻪﻣ‪‬ۆ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ دهرﮔﯿﺮی ﻗـﻪﯾﺮاﻧ‪‬ﮑﯽ ﺋـﺎﺑﻮوری‬ ‫ﺳــــﻪﺧﺖ ﺑﻮوﯾﻨﻪﺗــــﻪوه ﺑــــﻪ هــــﯚی‬ ‫هﻪرهﺳــﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻧﺮﺧــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧــﻪوت‪ ،‬و‬

‫ﺳﺎ‪‬ﯽ داهﺎﺗﻮو ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ هﻪر‪‬ﻢ‬ ‫ﻧﻪوت دهﻧ‪‬ﺮ‪‬ﺘﻪ دهرهوه‬

‫ﺳﺮوﺷــﺘﯿﻪﮐﺎن ﺋﺎﺷــﺘﯽ هﻪوراﻣﯿــﻪوه ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ ﺑﮑﺮ‪‬ﺘﻪوه ﺑﻪ ﺗﯚڕی ﻟﻮوﻟـﻪ‬ ‫هﻪوا‪‬ﻪﮐــﻪی ﺑ‪‬وﮐﺮدۆﺗــﻪوه‪ ،‬ﻧﻪوﺗــﯽ ﻧﻪوﺗﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﻪوه‪.‬‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن "ﻟـﻪ دوو ﮐ‪‬ﮕـﻪی ﻧـﻪوت ﺑـــﻪ هـــﯚی ﻧﺎﺳـــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﺷـــﻮ‪‬ﻨﯽ‬ ‫ﻟــﻪ ﺑــﺎﮐﻮری ﻋــﯿﺮاق ﺑــﯚ ﺑﻪﻧــﺪهری ﮐــﺎرهوه ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾــﮏ ﻟــﻪ ﺳــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫــﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐــﯽ دهﮔﻮ‪‬ﺰرﯾﺘــﻪوه" ‪ .‬ﮔﯿﺎن ﻟﻪ دهﺳﺖ دهدات‬ ‫هﻪﻓﺘــــﻪی ڕاﺑــــﺮدووش ﻧ‪‬ﭽﯿﺮﭬــــﺎن هﺎک‬ ‫ﺑـــــــﺎرزاﻧﯽ ﻟـــــــﻪ ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾﻪﮐـــــــﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر‪‬ﮑﯽ ﮐﺎرهﺑـــﺎ ﻟـــﻪ ﺳـــﯿﺎﻧﻪی‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳـــﯽ هﺎوﺑﻪﺷـــﺪا ﻟﻪﮔـــﻪڵ ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ڕزﮔﺎری ﮐﻪ ﻧﺎوی ﺳﻪﻻم‬ ‫ﺣﺴ‪‬ﻦ ﺷﻪهﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﻪوهی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﺟﻮﻣﻌﻪﯾــــــﻪ‪ ،‬ڕۆژی ﭘ‪‬ﻨﺠــــــﺸﻪﻣﻤﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪﮐﻪی ڕازی ﺑﻮوه ﺑﻪوهی ڕ‪‬ﮑﻪوﺗﯽ ‪ 10-2‬ﺳﻪﻋﺎت ‪ 2.30‬ﻟﻪ‬ ‫ﮐ‪‬ﮕــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧــﻪوت ﻟــﻪ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﻧﺎوﭼــﻪی ﭘﯿﺸﻪﺳــﺎزی ﻟــﻪ ﺑــﻪردهم‬

‫ﮐﺎرﮔﻪی ﺋﻪرﺧﻪوان ﺑﻪ هﯚی ﺗﻪزووی‬ ‫ﮐﺎرهﺑــﺎوه ﮔﯿــﺎن ﻟﻪدهﺳــﺖ دهدات‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳــﻪ ﮐــﻪ ﮐــﻪرﺗﯽ ﮐﺎرهﺑــﺎ‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﮑــــﻪ ﻟــــﻪو ﻧﺎوهﻧﺪاﻧــــﻪی ﺑــــﻪ‬ ‫ﺑﻪردهواﻣﯽ ڕووداوهﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺗﯿﺎﯾـﺪا‬ ‫ﻗﻮرﺑـــﺎﻧﯽ ﻟـــﻪ ﮔﯿـــﺎنو ﺳـــﻪﻻﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران دهﮔﺮ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﮐــﻪ هﯚﮐــﺎری‬ ‫ﺳﻪرهﮐﯽ ﺋﻪﻣـﻪش دهﮔﻪڕﯾﺘـﻪوه ﺑـﯚ‬ ‫ﮐﻪﻣﺘﻪرﺧــﻪﻣﯽ ﻟــﻪ ﻓﻪراهﻪﻣﮑﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﭘﯿﺪاوﯾـــﺴﺘﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﭘـــﺎرﯾﺰی ﻟـــﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪن ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﮐﺎرهﺑﺎوه‪@ @.‬‬

‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ هﻪﻧﺪ‪‬ﮏ ﺳﻪرﭼﺎوه ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫داهﺎﺗﻮوهوه ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕۆژاﻧﻪ ‪100‬‬ ‫هـــﻪزار ﺑـــﻪرﻣﯿﻞ ﻧـــﻪوت دهﻧ‪‬ﺮ‪‬ﺘـــﻪ‬ ‫دهرهوهو ﺋﻪم ڕ‪‬ﮋهﯾـﻪ ﺗـﺎﮐﻮ ﮐﯚﺗﺎﯾـﯽ‬ ‫‪ 2009‬دهﮔﺎﺗـــــﻪ ‪ 250‬هـــــﻪزار‬ ‫ﺑـــﻪرﻣﯿﻞ‪ .‬ﺑـــﻪ ﭘـــ‪‬ﯽ ﺑ‪‬وﮐـــﺮاوهی‬ ‫‪ News & Observer‬ﮐــــــﻪ‬ ‫ﻟﻪزاری وهزﯾﺮی هﻪر‪‬ﻢ ﺑﯚ ﺳـﻪرﭼﺎوه‬

‫دهو‪‬ـــــﻪت دهﺑ‪‬ـــــﺖ ﭘ‪‬ـــــﺸﻮهﺧﺖ‬ ‫ڕووﺑـــــﻪڕووی ﺋـــــﻪم ﺋﺎڵوﮔﯚڕاﻧـــــﻪ‬ ‫ﺑﺒ‪‬ﺘــﻪوهو ﭼــﺎوهڕواﻧﯽ ﺋــﻪوه ﻧﻪﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎروﺋﻪﻧﺠﺎﻣـﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟﻪﺳـﻪر ژﯾﺎﻧـﯽ‬ ‫هﺎو‪‬ﺗﯿـــﺎنو ﭘﺮۆژهﮐـــﺎﻧﯽ ﺋـــﺎوهدان‬ ‫ﮐﺮدنو ﭘﻪرهﭘ‪‬ﺪان ڕهﻧﮕﺒﺪاﺗﻪوه"‬ ‫ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﻪ ﺋﻪم ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪ دوای‬ ‫آﯚﺑﻮوﻧﻪوهﯾﻪك هﺎﺗﻮوه آـﻪ ﻟـﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫"ﻋــﺎدل ﻋﻪﺑﺪوﻟﻤﻪهــﺪی" و "ﺟــﻪﻻل‬ ‫ﺗﺎ‪‬ــﻪﺑﺎﻧﯽ" ﻟــﻪﺑﺎرهی ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻧــﻪوت ﻟــﻪ هــﻪر‪‬ﻤﯽ آﻮردﺳــﺘﺎن و‬ ‫ﻧﺎردﻧﻪدهرهوهی ﺳﺎزدراوه‪.‬‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ڕووداوی ﮐﺎر‬ ‫ﺳﻪﻻم ﺟﻮﻣﻌﻪ‬

‫ه‪‬ﺰی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻟﻪ ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮو ﺑﻮونو ڕ‪‬ﮑﺨﺮاو ﺑﻮوﻧﯿﺪاﯾﻪ‬


‫‪2‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫‪@ @ói@pòŠbió@óÔ@‡äóš‬‬ ‫‪@ Šb嚊ó@õünäóáïš@õó ŠbØ@ôäaŠbÙŽî‹Ø@ðìíäòŠbš‬‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@@@@‬

‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨــﺪﮐﺎران ﻟــﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪردهواﻣﻪ‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫ﺗـــــﺮهوه ﺧﻮ‪‬ﻨـــــﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺷﻪﺷـــــﯽ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﯾـﮏ ﺑـﻪ ‪ 10‬هـﻪزار‬

‫وهﺳﺘﺎ ﺣﺴ‪‬ﻨﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی‬ ‫‪wastahusain@yahoo.com‬‬

‫وا زﯾــﺎﺗﺮ ﻟ‪‬ﺳــ‪ ‬ﻣﺎﻧــﮓ ﺑ‪‬ﺳــ‪‬ر ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪاﻧﻰ ﭘ‪‬ﺷــﮑﯚى ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﻰ ﭼﯿﻤ‪‬ﻧﺘــﯚى‬ ‫ﺳ‪‬رﭼﻨﺎر ﺗ‪‬ﺪەﭘ‪‬ڕێو ه‪‬ﺸﺘﺎ وادەو ﺑ‪‬ﻨ‪‬ﮐﺎﻧﻰ دەﺳ‪‬ﺗﺪاران ﺑ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻧ‪‬ﭼﯚﺗ‪‬‬ ‫ﺑـــﻮارى ﺟ‪‬ﺒ‪‬ﺟ‪‬ﮑـــﺮدﻧ‪‬وە‪ .‬دواى ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨـــﺎﻧﻰ ﻟـــﯿﮋﻧ‪‬ى هﺎوﺑ‪‬ﺷـــﻰ ه‪‬ردووﻻ واﺗ‪‬‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎى ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰو ﺳ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎن‪ .‬ﺑ‪‬م ه‪‬ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ه‪‬ﻧﮕﺎو‪‬ﮏ ﻧ‪‬ﭼـﯚﺗ‪ ‬ﭘ‪‬ـﺸ‪‬وەو‬ ‫ﺗ‪‬واوى ﮐﺎرهﮐــﺎن ﺑــﯚ ﺋ‪‬م ﻟــﯿﮋﻧ‪‬ﯾ‪ ‬ﺑــﯚﺗ‪ ‬ه‪‬ﻨــﺎنوﺑﺮدﻧﻰ ﮐﯿﺘــﺎبو وهرهﻗــﻪی ﺋ‪‬م‬ ‫وەزارەت ﺑﯚ ﺋ‪‬و وەزارەت ﺑﻪ‪‬ﻦ وهرﮔﺮﺗﻦ ﻟـﻪم ﮐﺎرﺑﻪدهﺳـﺖو ﺧﯚﺷـﺨﻪﯾﺎ‪‬ﺒﻮون ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﯽ ﺋ‪‬و ﺑ‪‬رﭘﺮس‪ .‬ه‪‬ﻣﻮو ﺋ‪‬ﻣﺎﻧ‪ ‬در‪‬ﮋەﯾﺎن ﮐ‪‬ـﺸﺎوە‪ ،‬ﺗـﺎ ﺳـ‪‬رەﻧﺠﺎم ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرانو‬ ‫ﮐﺎرﻣ‪‬ﻧﺪاﻧﯽ ﻟ‪‬وﭘ‪‬ڕى ﺟﯚش وﺧﺮۆﺷ‪‬وە ﺑﯚ ﺧﻮاﺳـﺘ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ه‪‬ﻨـﺎوەﺗ‪ ‬ﺧـﻮارەوە ﺑـﯚ‬ ‫ﭼﺎوەڕواﻧﻰ و ﺑ‪‬ﺌﻮﻣ‪‬ـﺪى وﺷـﻮ‪‬ﻨﮑﻪوﺗﻨﯽ ﭼﺎرەﺳـ‪‬رى ﻓ‪‬ردی وﺑ‪‬ه‪‬ر ﻗﯿﻤ‪‬ﺗـ‪ ‬ﺑ‪‬ـﺖ‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎن ڕزﮔــﺎرﺑﮑ‪‬ن ﻟ‪‬و وەزﻋــﻪو ﺗــﺎ ﭼﺎرەﻧﻮﺳــﯿﺎن ﺧــﺮاب ﻧ‪‬ﺑــ‪‬و ﺗــﺎ زووە ﺧﯚﯾــﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﺷﻮ‪‬ﻨ‪ ‬داﻣ‪‬زر‪‬ﻨﻦ‪ .‬ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬واﻗﻌﯿ‪‬ﺗـﻰ ﺋ‪‬ﻣـ‪‬ۆى ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧ‪‬و ﭼﺎرەﻧﻮﺳـﯿﺎن ﻧﺎدﯾـﺎرە‪.‬‬ ‫دﯾﺎرە ﺑﯚ زۆر‪‬ـﮏ ﻟ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ﺷﺎﻧـﺴﻰ ﺋ‪‬وەﯾـﺎن ﻧـﯿ‪ ‬ﺗـﺎ ﺋ‪‬م ر‪‬ﮕـﺎﯾ‪ ‬ه‪‬ﺒﮋ‪‬ـﺮنو‬ ‫ﻧ‪‬ﺟﺎﺗﯿﺎن ﺑ‪‬و ﺑﯚﯾ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺋ‪‬و وەزﻋ‪‬ى ﺧﺮاب ﺷﮑﺎﯾ‪‬وە زۆرﯾـﻨ‪ ‬زەرهرﻣ‪‬ﻧـﺪ دهﺑـﻦ‬ ‫ﻟ‪‬و ﻣﺎﻓﻪی ﺑﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﯿﻪوهن‪ ،‬ﺋﻪوهی ﮐﻪ رهﻧﺠﯽ ﭼﻪﻧﺪ ﺳـﺎ‪‬ﻪﯾﺎن ﻟـﻪو ﮐﺎرﮔﻪﯾـﻪدا ﺑـﻪ‬ ‫هﻪدهر ﻧﻪڕوات‪ ،‬ﺑﯿﺒﻪری دهﺑﻦ‪.‬‬ ‫هﯚﮐﺎرهﮐﺎﻧﻰ ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﭼﯿﯿ‪‬؟‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬م ﺷﺖ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺧﻪرﯾﮑﻦ دهﺑﻨـﻪ ﻗﻮرﺑـﺎﻧﻰ وههﻤ‪‬ـﮏ ﮐـﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣـﯽ‬ ‫ﮐ‪‬ﺸﻤ‪‬ﮐ‪‬ﺸﻰ دەﺳـ‪‬ﺗﺪاراﻧﻪ‪ ،‬ﺑ‪‬وەى ﮐ‪ ‬ﮐـﺎرﮔ‪ ‬ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن دەﺳـﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑ‪‬وە دادەﺧـﺮێ‬ ‫ﮐ‪ ‬ﭘـــﺎرﺗﯿﯿ‪‬و دەﺳـــ‪‬ﺗﻪﮐﻪی ﺗـــﺮ ﮐ‪)‬ى ن ک( ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﺣـــﺴﺎب ﻧ‪‬ﮐـــﺮدن ﺑـــﯚ‬ ‫دەﺳ‪‬ﺗﯿﺎن دەزاﻧ‪ ،‬ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬ژ‪‬ﺮ ﺳﺎﯾ‪‬ﯾﺎﻧﺪا ﮐﺎرﮔ‪ ‬دادهﺧﺮ‪‬ﺖو ﭘﺮﺳﯿﺎن ﭘـ‪ ‬ﻧﺎﮐﺮ‪‬ـﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟﻪ داﺧﺴﺘﻨﯽ ﮐﺎرﮔﻪو ﺑﻪ هﻪدهر ﭼﻮوﻧﯽ ڕهﻧﺠﯽ ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺎ‪‬ﻪﯾﺎن ﻧﯿﮕـﻪرانو‬ ‫ﺗﻮوڕه ﺑﻮون‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﭼﯽ ﻣﻠﻤﻼﻧ‪‬ﯽ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ ﯾـﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﻟﻪﮔـﻪڵ ﭘـﺎرﺗﯽ ﺑـﻮوه هـﯚی‬ ‫ﺋﻪوهی ﮐﻪ ﺋ‪‬م دەﺳ‪‬ﺗ‪ ‬ﺑ‪‬ﮔ‪‬رﻣﻰ ﺑـﭽ‪‬ﺘ‪ ‬ﭘـﺸﺘﻰ ﺋ‪‬م ﻧـﺎڕازاﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬ى ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ﻟ‪‬‬ ‫ڕ‪‬ــﻰ ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاوە دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿ‪‬ﮐــﺎﻧ‪‬وەو ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺳــﻮودﯾﺎن ﻟــﻪم ﮐﻪﻟ‪‬ﻨــﻪی ﻧ‪‬ــﻮان‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪاران وهرﮔﺮت ﺑﯚ ﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺮدﻧﯽ هـ‪‬ﺰی ﺧﯚﯾـﺎن‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م ﻟـﻪ هﻪﻣﺎﻧﮑﺎﺗـﺪا ﺋـﻪم‬ ‫هﻪ‪‬ﻮ‪‬ـــﺴﺘﻪی ڕ‪‬ﮑﺨـــﺮاوه دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿـــﻪﮐﺎنو ﺳـــﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﻓﺮﺳـــﻪﺗﯽ ﺑـــﻪ ﺗـــﻪوههﻮم‬ ‫ﺑ‪‬وﮐﺮدﻧﻪوهو ﺧﯚﺷﺨﻪﯾﺎ‪ ‬ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﺪا دا‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺗﻮاﻧﯿﯿـﺎن هـ‪‬ﺰی ﺧﯚﯾـﺎن ﺑﮫ‪‬ﻨﻨـﻪ ﺳـﻪرﺟﺎدهو ﻧﯿـﺸﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣـﻪ‪‬ﮕﺎی ﺑـﺪهن‪.‬‬ ‫هــﻪروا ﺗﻮاﻧﯿــﺎن ﭘــﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ ﭼ‪‬ﻧــﺪﯾﻦ ﻧﺎوەﻧــﺪى ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽ ﺑﻪدهﺳــﺘﺒﮫ‪‬ﻨﻦو ﺑﯿﺎﻧﺨﻪﻧــﻪ‬ ‫ﭘــﺸﺘﻰ ﺧﯚﯾــﺎن‪ .‬زاﯾ‪‬ى دروﺷــﻤﻰ)ﻧــﺎﺑ‪ ‬ﮐــﺎرﮔ‪ ‬داﺑﺨــﺮێ ﺗﺎﻣﺎﻓ‪‬ﮐﺎﻧﻤــﺎن ﻧ‪‬درێ(‬ ‫ﺷــ‪‬ﻗﺎﻣﻰ ﺧﺮۆﺷــﺎﻧﺪﺑﻮوە ﭘ‪‬ﯾﻮەﺳــﺖ ﺑﻮوﻧــﻰ ه‪‬ر ﺑ‪‬ﺷــ‪‬ﮏ ﻟ‪‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﻰ ﺟــﮕ‪‬رهو‬ ‫ﭼﯿﻤ‪‬ﻧﺘــﯚی ﺗﺎﺳــﻠﻮﺟﻪو ﺷــﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺗــﺮ ﺷــﻮرو ﺷــﻪوﻗﯽ ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪاﻧﻪﮐﻪی زﯾــﺎد‬ ‫دهﮐــﺮد‪ .‬ﺋ‪‬و ڕۆژە ﺷــﺎر ﺳــﯿﻤﺎﯾ‪‬ﮐﻰ ﺗــﺮى ه‪‬ﺑــﻮو ﺟ‪‬وى ﺋــﯿﺮادە ﻧﻮاﻧــﺪنو دەﻧــﮓ‬ ‫ه‪‬ﺒ‪‬ﯾﻨﻰ ﺑ‪‬ﺒ‪‬ﺷﺎن ﺑﻮو‪ ،‬ﺋ‪‬واﻧ‪‬ﺷﻰ وا ﻟﻪﺳ‪‬ر ﺷﯚﺳﺘ‪‬ى ﺷﺎر ﺋﺎﭘﯚرەﯾـﺎن ﺑ‪‬ﺳـﺘﺒﻮو‬ ‫ﺗ‪‬ﮑ‪‬وى ﺋ‪‬م ﻧﺎڕەزاﺗﯿ‪ ‬دەﺑﻮون ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ ﮔ‪‬رﻣﻰ ﺧﯚﯾﺎن ﻧﯿـﺸﺎن دەدا‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م ﻟـﻪ‬ ‫هـــﻪﻣﺎن ﮐﺎﺗـــﺪا دﯾـــﻮی دووهـــﻪﻣﯽ ﺋـــﻪم دهﺳـــﺖ ﺷـــﻠﮑﺮدﻧﻪوهﯾﻪی دهﺳـــﻪ‪‬ت ﻟـــﻪ‬ ‫ﺳــﻪرﮐﻮﺗﮑﺮدﻧﯽ ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪاﻧﻪﮐﻪو ﻓﺮﺳــﻪﺗﭙ‪‬ﺪاﻧﯽ ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪان‪ ،‬وههﻤ‪‬ــﮏ ﺑــﻮو ﮐــﻪ‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳﻪر ﺑﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯿﺶ ه‪‬ﻨﺪهی ﺗﺮ ﭘﻪرهﯾﺎن ﭘ‪ ‬دا‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ه‪‬دا ﻧ‪‬ﭼــﻮوﺑﻢ ﯾ‪‬ﮐ‪‬م ﺟــﺎر ﺑــﻮو ﺳــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳﻪرﺑﻪدهﺳــﻪ‪‬ت ﺋــﺎوا ﭘ‪‬ــﺶ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﮐ‪‬وﺗﺒﻦو ﺧﻮاﺳﺘ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑ‪‬رز ﮐﺮدﺑ‪‬ﺘ‪‬وە‪ .‬ﺑﻪ‪‬م هﻪر ﺑـﻪ ﭼـﻮوﻧ‪‬ژورەوەى‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧﻰ ﺳ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎ ﺑﯚ ﻻی ﮐﺎرﺑﻪدهﺳﺘﺎن دوﺑﺎرە هﺎوﮐ‪‬ﺸ‪‬ی ﻧﺎڕهزاﯾـﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران‬ ‫ﻟﻪ دژی دهﺳﻪ‪‬ت ﮔﯚڕا ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ﻦو ﮔﻔﺘﻮﮔﯚى ﺳ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎو دەﺳ‪‬ﺗﺪارانو ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯿﺎن‬ ‫ﺧــﺎﺗﺮﺟ‪‬م ﮐــﺮد ﮐ‪ ‬ﺑــ‪‬ۆﻧ‪ ‬ﻣــﺎ‪‬وە ﮔﻮاﯾــﻪ ﺧﻮاﺳــﺘﺎﮐﺎﻧﯿﺎن زۆر ﺋﺎﺳــﺎﻧ‪‬و ﻗﺎﺑﯿﻠــﻰ‬ ‫ﺟ‪‬ﺒ‪‬ﺟ‪‬ﮑﺮدﻧ‪‬و ﻻﻧﻰ ﮐ‪‬م ‪ 90%‬ﺟ‪‬ﺒ‪‬ﺟ‪ ‬دەﮐﺮێ‪ .‬ه‪‬ر ﺑﯚﯾ‪ ‬ﻟ‪‬م ﻧـﻮﯾﻨ‪‬راﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬دا‬ ‫دووﺑــﺎرە ﺳــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎن هــﻪﻣﺎن ڕۆ‪‬ــﯽ ڕاﺑــﺮدووی ﺧﯚﯾــﺎن ﺑﯿــﻨﯽو ﺑﻮوﻧــﻪ هﯚﮐــﺎری‬ ‫ﺧﯚﺷﺒﺎوەرى ﺑ‪‬دەﺳ‪‬تو ﭼﺎوهڕواﻧﻰو ه‪‬ﻨﺎنو ﺑﺮدﻧﯽ ﻧﻮوﺳﺮاو‪ .‬دﯾﺎره ﮐﻪ هﻪﻧﺪ‪‬ـﮏ‬ ‫ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﺑﯚ ﺑﻪدواداﭼﻮوﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻣﺎﻧﺪوو ﺑﻮن‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﺋﻪﻣــﻪ ڕ‪‬ﮕــﺎ ﻟــﻪوه ﻧﺎﮔﺮ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺎﻧــﺪوو ﺑﻮوﻧﻪﮐــﻪﯾﺎن ﺑــ‪ ‬ﺳــﻪﻣﻪر ﺑــﻮوهو ﺑﮕــﺮه‬ ‫ﺳﻪرهﻧﺠﺎﻣﻪﮐﻪی ﺋﻪوه ﺑﻮو ﮐـﻪ ﺑﺎﺳـﻤﺎن ﮐـﺮدو ﺑـ‪ ‬ﺋﻮﻣ‪‬ـﺪی ﺑـﯚ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران دروﺳـﺖ‬ ‫ﮐﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪو ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﻪی ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎ د‪‬ﺴﯚزاﻧﻪ ﺋﺎﯾﻨﺪهﯾﻪﮐﯽ ﺗﺮﯾﺎن ﺑﯚ ﺋﻪم ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهﯾـﻪ‬ ‫دهوﯾﺴﺖ دهﺑﻮوا ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮏ ﺧﺎ‪‬ﯿﺎن ﺋﻪﻧﺠﺎم ﺑﺪاﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﻪﮐﺮا‬ ‫دهﺑﻮوا‪ :‬ﯾﻪﮐﻪم‪ /‬رۆژی ﺧﯚﭘﯿـﺸﺎﻧﺪان ﻟـﻪ ﺟﻪرﮔـﻪی ﺋـﻪو ﻧـﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬دا ﺑ‪‬رﭘﺮﺳـﺎﻧﻰ‬ ‫ﺷــﺎرﯾﺎن ﺑﮫ‪‬ﻨﺎﯾ‪‬ﺗــﻪ دەرهوەو ﻟﻪﺑــﻪرﭼﺎوی هــﻪﻣﻮو ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﻗــﺴﻪﯾﺎن ﺑﮑﺮداﯾــﻪو ﺑــﻪ‬ ‫ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﻪ‪‬ﻨﯿﺎن ﺑﺪاﯾـﻪو دواﺗـﺮ ﺳـ‪‬ﻗﻔ‪‬ﮑﻰ زەﻣ‪‬ﻧـﻰ داﺑـﻨﺮاﯾ‪ ‬ﺑـﯚ ﺟـﻮاب داﻧ‪‬وەى‪،‬‬ ‫ﺗﺎﮐﻮ ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﮐﺎرەﮐﺎن ﻧﺎﭼ‪‬ﺘ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸ‪‬وە ﺋ‪‬ﻧﺠﺎم ﻧﺎدرێ ﺷ‪‬ﻮازى ﺗـﺮى ﺧ‪‬ﺑـﺎت ﮐـﺎراﻧ‪‬‬ ‫ﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺘ‪ ‬ﺑ‪‬ر‪ .‬دووم‪ /‬ﮐﯚﺑـﻮوﻧ‪‬وەى ﻧﺎوەﻧـﺪەﮐﺎن ﺑ‪‬ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ﺑﮑـﺮاﯾ‪‬و ه‪‬وا‪‬ﮐﺎﻧﯿـﺎن‬ ‫ﭘــ‪ ‬ڕاﺑﮕ‪‬ﯾﻨــﺪﻧﺎﯾ‪ .‬ﺳــ‪‬ﮫﻪم‪/‬ﻟ‪‬م ﮐﯚﺑــﻮﻧ‪‬واﻧ‪‬دا ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧ‪‬ﮑــﻰ ﺗــﺮ ه‪‬ﺒﮋ‪‬ــﺮاﻧ‪‬ﯾ‪ ‬ﺑــﯚ‬ ‫ﺑﺮدﻧ‪‬ﭘ‪‬ــﺸ‪‬وەى ﮐﺎرەﮐــﺎن‪ ،‬ﭼــﻮارهم‪ /‬ﻟ‪‬ﺳــﻪر ﻣﯿــﺪﯾﺎ ﮐــﺎر ﺑﮑــﺮاﯾ‪ ‬ﺗــﺎ ﻣ‪‬ﺳــ‪‬ﻟ‪‬ﮐ‪‬‬ ‫ﺑﻪردهوام ﺋﯿﺒﺮازﺑ‪‬ﺖو وون ﻧ‪‬ﺑ‪‬ﺖ ﻟ‪‬ﭼﺎوى ﮐﯚﻣ‪‬ﮕـﺎ‪ .‬ﭘ‪‬ﻨﺠـﻪم‪ /‬دەﺑـﻮاﯾ‪ ‬هﺎوﭘـﺸﺘﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﻰ ﺟﯿﮫــﺎنو ﻧــﺎوﭼ‪‬ﮐ‪ ‬ﺑــﯚ ﺋــﻪم ﺟﻮو‪‬ﻧــﻪوهو ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ڕاﺑﮑ‪‬ــﺸﺮاﯾﻪ ﮐــﻪ ﺑ‪‬‬ ‫داﺧ‪‬وە هﯿﭻ ﮐﺎم ﻟ‪‬ﻣﺎﻧ‪ ‬ﻧﻪﮐﺮا ﺑ‪‬ﮑﻮ ﺧﯚﺷﺨ‪‬ﯾﺎ‪‬ﻰ ﺑ‪‬دەﺳـ‪‬ت واى ﻟـ‪ ‬ﮐـﺮدن ﮐ‪‬‬ ‫ﮐﺎرى ﭼ‪‬ﻧﺪ ڕۆژى داﻣ‪‬زراﻧﺪﻧﻰ ﭼ‪‬ﻧﺪﺳ‪‬د ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑ‪‬ﺳ‪ ‬ﻣﺎﻧﮓ ﻧ‪‬ﮐﺮێ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﻮوی دهﺳـﻪ‪‬تو دامودهزﮔﺎﮐـﺎﻧﯽ ﺋﻪوهﯾـﻪ ﮐـﻪ ﮔـﻮاﯾ‪ ‬ﻟ‪‬م ﺷـﻮ‪‬ﻨﺎﻧ‪‬ى ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران‬ ‫دواﯾﺎن ﮐﺮدوە ﺷﻮ‪‬ﻨﻰ ﺑـﻪﺗﺎڵ ﻧﯿﯿـﯿ‪ .‬ﺑﺎﺷـ‪ ‬ﺑـﯚ دەﺑـ‪ ‬واﺳـﺘ‪‬و ﺋ‪‬ﻣـﻼوﻻى ﺣﯿﺰﺑـﻰ‬ ‫ﮐﯚﺗــﺎﯾﻰ ﻧﻪﯾــﻪت‪ .‬ﻟ‪‬و ﭘ‪‬ڕى ﻧ‪‬ﺑﻮﻧــﻰ ﮐــﺎرو داﻣﻪزراﻧــﺪﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎری ﻧﻮ‪‬ــﺪاﯾﻦ ﮐﻪﭼــﯽ‬ ‫ه‪‬زاران ﮐ‪‬ﺳــﻰ ﺣﯿﺰﺑــﯽ ﮐ‪ ‬ﻧ‪‬ﺑ‪‬ره‪‬ﻣﮫ‪‬ﻨــﻦو ﻧ‪‬هﯿــﭻ ﻣﻮﭼ‪‬ﮐ‪‬ﯾــﺎن ﭼ‪‬ﻧــﺪﺑ‪‬راﺑ‪‬رى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪاﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﯚ ﻻﭘﻪڕه ‪7‬‬

‫ﻟﻪ ﻣﺎوهی ﻣﺎﻧﮕﯽ ڕاﺑﺮدوو ﻟـﻪ ﭼﻪﻧـﺪ‬ ‫ﺷــــﺎری ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن زﻧﺠﯿﺮهﯾــــﻪک‬ ‫ﺧﯚﭘﯿــــــــﺸﺎﻧﺪانو ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗــــــــﯽ‬ ‫ﺟـــﻪﻣﺎوهری ﺑـــﻪرﭘﺎﮐﺮاوه ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ‬ ‫ﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺑـــﻪرﭼﺎو ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪن‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨــــــــــــﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺋﺎﺳــــــــــــﺘﻪ‬ ‫ﺟﯚراوﺟﯚرهﮐــــــﺎﻧﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧــــــﻪوه‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣـــــــﺪراوه‪ .‬ﺧﻪﺳـــــــ‪‬ﻪﺗﯿﮑﯽ‬ ‫ﺑـــــﻪرﭼﺎوی ﺋـــــﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧـــــﻪ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ ﺑﻮوﻧـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﺋﺎﯾﻨــــﺪهی ﺧﻮ‪‬ﻨــــﺪنو ﭘﺎﺷــــﻪڕۆژی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎراﻧﻪوهﯾﻪ ﻧﻪک ﺑﻪ ﭘﺮۆﺳـﻪی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪنو هﻪلوﻣﻪرﺟﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨـﺪن ﻟـﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎدا‪ .‬ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪﮐﯽ ﮔــﻪورهو‬ ‫ﺳﻪراﺳـــﻪری ﮐـــﻪ ﺗـــﺎﮐﻮ ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎش‬ ‫ﮐ‪‬ــﺸﻪﮐﻪی ﻟــﻪ ﺟﯿﮕــﺎی ﺧﯚﯾــﺪا ﺑــ‪‬‬ ‫ﭼﺎرهﺳـــﻪر ﻣﺎوهﺗـــﻪوه ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﯚﻟﯿﺠﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯽو‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪﻧﮕﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳـــﺘﯿﯿﻪ ﺑـــﻪ‬ ‫ﮔـــﺸﺘﯽ‪ .‬ﺋـــﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻧﺒـــﻪر هـــﻪو‪‬ﯽ دهﺳـــﻪ‪‬ت ﺑـــﯚ‬ ‫ﻓـــــﻪرزﮐﺮدﻧﯽ داﻣﻪزراﻧـــــﺪن ﺑـــــﻪ‬ ‫ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳــــــﺖو هﻪ‪‬ﻮهﺷــــــﺎﻧﺪﻧﻪوهی‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرهﮐــــــﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ــــــﺸﻮو ﻟﻪﻣــــــﻪڕ‬ ‫داﻣﻪزراﻧــــﺪﻧﯽ ﻣﻪرﮐــــﻪزی هــــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺧﺎوهﻧﺒ‪‬واﻧﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم ﺑﻮارهﯾـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺧﻪﺳـــــــــﺘﻪﺧﺎﻧﻪو داﻣـــــــــﻪزراوه‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯿﻪﮐﺎﻧﺪا‪ .‬ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫هــﻪواڵ ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﮐــﺎﺗﯽ ﺋﺎﻣﺎدهﮐﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﺋــﻪم ڕاﭘﯚرﺗــﻪ ﻟﻪﺑــﻪر دهﺳــﺖ ﺑــﻮوه‪،‬‬ ‫ﭘﺎش ﺋﻪوهی ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن ﻟﻪ داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ‬ ‫ڕۆژی ‪ 11-24‬ﺑ‪‬ﯾــﺎری ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﻪﯾــــﻪﮐﯽ ﺑــــﯚ ﺑﻪدواداﭼﻮوﻧــــﯽ‬ ‫ﮐ‪‬ـــﺸﻪی ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪﮐﺎرانو ﮔﻔﺖوﮔـــﯚ‬ ‫ﮐــﺮدن ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺣﮑﻮﻣــﻪت ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨــﺎ‪،‬‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرواﺑﻮوه ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗﯽ ﭘﻪرﻟـﻪﻣﺎنو‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـــﻪت ڕۆژی ﯾﻪﮐـــﺸﻪﻣﻤﻪ ‪-30‬‬ ‫‪ 11‬ﮐﯚﺑﺒﻨﻪوه ﺑﯚ ﺗـﺎووﺗﻮێ ﮐﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﮐ‪‬ـــﺸﻪی ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪﮐﺎران‪ ،‬ﺑـــﻪ‪‬م ﺗـــﺎ‬ ‫ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ هﯿــﭻ هــﻪوا‪‬ﮏو ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﻧـــــﻮێ ﻟـــــﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗـــــﻪوه ﺑـــــ‪‬و‬ ‫ﻧﻪﮐﺮاوهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫هﻪﻧــــــﺪ‪‬ﮏ ﻟــــــﻪ ﻧﺎوهﻧﺪهﮐﺎﻧــــــﯽ‬ ‫ﻧﻪوﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎران ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ ﺋﻪوهن ﮐﻪ‬ ‫ﺋﻪم داﻧﯿﺸﺘﻦو ﻗﺴﻪوﺑﺎﺳﺎﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﭘــﻪرده‪ ،‬ﮐــﻪ ﺑــ‪ ‬ﺋﺎﮔــﺎداری ﺋــﻪوان‬ ‫ﺋــﻪﻧﺠﺎم دهدر‪‬ــﺖ ﻟــﻪ ﺑﻪرژهوهﻧــﺪی‬ ‫ﺋــــــﻪوان ﻧــــــﻪﺑ‪‬ﺖو ڕﯾﮑﻪوﺗﻨــــــﻪ‬ ‫ژ‪‬ﺮﺑﻪژ‪‬ﺮهﮐﺎن ﺑـﻪ دژی ﺑﻪرژهوهﻧـﺪی‬ ‫ﺋﻪوان ﺑ‪‬ـﺖ‪ ،‬ﻟـﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗـﻪوه ﺳـﺎﯾﺘﯽ‬ ‫ﻣـــــــــــــــــــﺎﻧﮕﺮﺗﻮوان )‪http://‬‬ ‫‪ (mangrtwan.com‬ﮐــــــــﻪ‬ ‫ﺳــﺎﯾﺘ‪‬ﮑﻪ ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن ﮔﺮوﭘ‪‬ــﮏ ﻟــﻪ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﯚﻟﯿﺠـــﯽ ﭘﺰﯾـــﺸﮑﯽ‬ ‫زاﻧﮑﯚی ﺳﻪﻻﺣﻪددﯾﻦ دروﺳـﺘﮑﺮاوه‪،‬‬ ‫ﻧﯿﮕــﻪراﻧﯽ ﺧــﯚی دهرﺑ‪‬ﯾــﻮهو داوای‬ ‫ﮐـــــﺮدووه ﮐـــــﻪ ﻟـــــﻪ ﮔﻔـــــﺖﮔﯚو‬ ‫ڕ‪‬ﮑﮑﻪوﺗﻨـــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﻪرﻟـــــــﻪﻣﺎنو‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪت ﺋﺎﮔﺎدار ﺑ‪‬ـﺖ‪ .‬ﻟـﻪ ﻻﯾﻪﮐـﯽ‬

‫ﮐﻪس دهﺑﻦ ﻟﻪﺑﻪر وهرﻧﻪﮔﯿﺮاﻧﯿﺎن ﻟﻪ‬ ‫هﯿﭻ ﮐﯚﻟﯿﺞو ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎﯾﻪﮐﺪا هﻪر ﻟﻪم‬ ‫ﻣﺎﻧﮕــﻪی ﮐــﻪ ڕاﺑــﻮورد زﻧﺠﯿﺮهﯾــﻪک‬ ‫ﺧﯚﭘﯿـــــــﺸﺎﻧﺪانو ﻧﺎرهزاﯾـــــــﻪﺗﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﺨــــــﺴﺖ ﮐــــــﻪ ﺳــــــﻪرهﻧﺠﺎم‬ ‫ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻮو ﺑﻮون ﻟـﻪوهی ﺑﻪﺷـ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺧﻮﯾﻨﺪﮐﺎران ﺑﻪ زاﻧﺴﺘﯽو و‪‬ﮋهﯾﯿـﻪوه‬ ‫ﻟـــــﻪ ﭘـــــﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎ ﺗﻪﮐﻨﯿﮑﯿـــــﻪﮐﺎن‬ ‫وهرﺑﮕـــﯿﺮ‪‬ﻦ‪ .‬ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـــﻪﮐﯽ ﺗـــﺮی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨــﺪﮐﺎراﻧﯽ دهرﭼــﻮی ﭘــﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎی‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑ‪‬ﯾﺎری‬ ‫داﻧﻪﻣﻪزراﻧﺪﻧﯿﺎن دهﻧﮕﯿﺎن هﻪ‪‬ﺒ‪‬ﯾﻮهو‬ ‫ﺗﺎ ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ ﭼﻪﻧـﺪﯾﻦ ﺧﯚﭘﯿـﺸﺎﻧﺪاﻧﯿﺎن‬ ‫ﺑــﯚ ﺧﻮاﺳــﺘﯽ ﺳــﺎدهی داﻣﻪزراﻧــﺪن‬ ‫وهک ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاوه‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳــﻪ ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــﯽ‬ ‫ﺗﻮڕهﯾــــــﯽو ﺑــــــ‪‬ﺰاری ﺧــــــﻪ‪‬ﮏو‬ ‫وه‪‬ﻣﻨﻪداﻧــﻪوهی دهﺳــﻪ‪‬ت ﺑــﻪ داوا‬ ‫ﺳﺎدهو ﺳﺎﮐﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺟﻪﻣﺎوهرو ﺑﮕﺮه‬ ‫ﭘﻪﻻﻣﺎری ﺑﻪردهواﻣﯽ ﺋﻪم دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ‬ ‫ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮔﻮزهرانو ژﯾـﺎﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ـﮏ‬ ‫دﯾـــﺎردهی ﺧﯚﭘﯿـــﺸﺎﻧﺪان ﺧﻪرﯾﮑـــﻪ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘﻪ دﯾﺎردهﯾﻪﮐﯽ ﺑﻪرﭼﺎوو ڕۆژاﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‪.‬‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪی ﮔﺎردﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯽ‪:‬‬ ‫ﮐﯚرﯾــﺎی ﺑﺎﺷــﻮر ﺑــﻪ ﺑــ‪ ‬ڕهزاﻣﻪﻧــﺪی‬ ‫ﺑﻪﻏــــــﺪاد ﺋﺎﺳــــــﺘﯽ وهﺑﻪره‪‬ﻨﺎﻧــــــﻪ‬ ‫ﻧﻪوﺗﯿـــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟـــــــﻪ ﮐﻮردﺳـــــــﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪرزﻧﺎﮐﺎﺗﻪوه‬ ‫هﺎک‪:‬‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣــﻪی ﮔﺎردﯾــﺎن ﻟــﻪ هﻪوا‪‬ﮑــﺪا‬ ‫ڕۆژی ‪ 11-27‬ﺑ‪‬وﯾﮑﺮدۆﺗــﻪوه ﮐــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺋﻪﻧﻪرﺟﯽ ﮐﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷﻮر‬ ‫ڕۆژی ﭘ‪‬ﻨﺠﺸﻪﻣﻤﻪ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪووه ﮐـﻪ‬ ‫دوو ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﻣﻨﺎ‪‬ﯽ ﻋﻪرهﺑﺰﻣﺎن ﻟﻪ‬ ‫آ‪‬ﮕﻪﯾﻪآﯽ ﻣﯿﻦ ﺑﻮوﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ﺮ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ هﻪوا‪‬ﯿﮑﯽ ﺋﺎژاﻧﺴﯽ هﻪوا‪‬ـﯽ‬ ‫ﭘــﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ﺮ‪ ،‬ﻟــﻪ ﮔﻮﻧــﺪ‪‬ﻜﯽ ﺳــﻨﻮوری‬ ‫ﻧﺎﺣﯿــــﻪی )زاو‪‬ﺘــــﻪ(ی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔــــﺎی‬ ‫دهﯚك‪ ،‬دوو ﺷـﻮاﻧﻜﺎری ﻋـﻪرهﺑﺰﻣﺎن‬ ‫آﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗــــﻪ ﻧ‪‬ــــﻮ آ‪‬ﮕﻪﯾﻪآــــﯽ‬ ‫ﻣﯿﻨ‪‬ﮋآـــﺮاوو ﺑـــﻪهﯚی ﺗﻪﻗﯿﻨـــﻪوهی‬ ‫ﻣﯿــﻦ ﯾــﻪآ‪‬ﻜﯿﺎن ﮔﯿــﺎﻧﯽ ﻟﻪدهﺳــﺘﺪاو‬ ‫ﺋـــﻪوی دﯾﻜـــﻪش ﺑﺮﯾﻨـــﺪارﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﻟﻪ راﮔﻪﯾﻪﻧﺪراو‪‬ﻜﯽ دهزﮔـﺎی ﮔـﺸﺘﯽ‬ ‫آﺎروﺑــﺎری ﻣﯿــﻦ هــﺎﺗﻮوه‪ ،‬آﺎﺗﮋﻣ‪‬ــﺮ‬ ‫‪3:30‬ی ﺧﻮﻟﻪآﯽ ﺋ‪‬ـﻮارهی دو‪‬ﻨـ‪‬‬ ‫ﻧﺰﯾـــﻚ آﯚﻣﻪ‪‬ﮕـــﻪی )ﺑـــﺎﮔﯿﺮا( ﻟـــﻪ‬ ‫زﻧﺠﯿﺮه ﭼﯿﺎی )ﺳﻪری ﻏﻠﺒﯚآ‪ (‬ﻟـﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﺪی )ﻋﻠﺒﯚآ‪ ،(‬دوو ﻣ‪‬ﺮدﻣﻨﺪا‪‬ﯽ‬ ‫ﺷﻮاﻧﻜﺎری ﻋﻪرهﺑﺰﻣﺎن آﻪ ﺗﻪﻣـﻪﻧﯿﺎن‬ ‫‪ 16‬ﺳﺎڵ ﺑﻮوه ﻟﻪ آﺎﺗﯽ ﻟﻪوهڕاﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﻣﻪڕو ﻣﺎ‪‬ت آﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗﻪ آ‪‬ﮕﻪﯾﻪآﯽ‬ ‫ﻣﯿﻨ‪‬ﮋآـــﺮاوی ﺳـــﻪردهﻣﯽ رژ‪‬ﻤـــﯽ‬ ‫ﺑــﻪﻋﺲ و ﻟــﻪ ﺋــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﺗﻪﻗﯿﻨــﻪوهی‬

‫ﺋﺎﺳﺘﯽ وهﺑﻪره‪‬ﻨﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪی‬ ‫ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن‪ ،‬ﺑـــﻪ ﺑـــ‪ ‬ڕهزاﻣﻪﻧـــﺪی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـــــﻪﺗﯽ ﻣﻪرﮐـــــﻪزی‬ ‫ﻋــــﯿﺮاق‪ ،‬ﺑﻪرزﻧﺎﮐﺎﺗــــﻪوه‪.‬‬ ‫هﻪروا ڕۆژﻧﺎﻣﻪﮐﻪ ﻟﻪ زاری‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑـــﻪری ﺳـــﻪرﭼﺎوهو‬ ‫ﮐـــﺎره ﮐﯿﻤﯿﺎوﯾـــﻪﮐﺎن ﻟـــﻪ‬ ‫ﮐﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷﻮر ﯾﻮ ﺟﯚﻧـﮓ‬ ‫ﺟــﯚن ﺋــﻪوهی وﺗــﻮه ﮐــﻪ‬‫"ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــﺎی ﺋﻪﻧﻪرﺟــــﯽ‬ ‫ﮐﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷـﻮر ﺑﻪﺷـﺪاری‬ ‫ﺋﻪو ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾـﻪ ﻧﺎﮐـﺎت‬ ‫ﮐــﻪ ﻟﻪﻻﯾــﻪن ﺣﮑﻮﻣﻪﺗــﯽ‬ ‫هﻪر‪‬ﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪوه ﻟـﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺋﻪﯾﻠﻮﻟﯽ ڕاﺑﺮدوو ﻣﯚر‬ ‫ﮐـــــﺮاوهو ﻧﺎﭼ‪‬ﺘـــــﻪ ﻧـــــﺎو هﯿـــــﭻ‬ ‫ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪﮐﻪوه ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺑﻪ ﺑ‪‬‬ ‫ڕ‪‬ﭙ‪‬ـــﺪانو ڕهزاﻣﻪﻧـــﺪی ﺣﮑﻮﻣﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﻓﯿﺪراﻟﯽ ﻋﯿﺮاق‪".‬‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎر‪‬ــــــﻚ ﻟــــــﻪﻧﮫﯚﻣﯽ ﺳــــــ‪‬ﯿﻪﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎ‪‬ﻪﺧﺎﻧﻪﯾﻪك آﻪوﺗﻪ ﺧﻮارهوه‬ ‫ﭘﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ﺮ‪:‬‬ ‫ﺑــــﻪ ﭘــــ‪‬ﯽ هــــﻪوا‪‬ﯿﮑﯽ ﺋﺎژاﻧــــﺴﯽ‬ ‫هﻪوا‪‬ﻨ‪‬ﺮی ﭘﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ﺮ‪ ،‬ﻟﻪﺷـﺎرۆﭼﻜﻪی‬ ‫ﺑـــﻪردهِرهش ﻟـــﻪآﺎﺗﯽ آﺎرآﺮدﻧـــﺪا‪،‬‬ ‫آﺮ‪‬ﻜﺎر‪‬ﻚ ﻟﻪ ﺑﺎ‪‬ﻪﺧﺎﻧﻪﯾﻪك آﻪوﺗﯚﺗﻪ‬ ‫ﺧــــﻮارهوهو ﻟﻪﺋﻪﻧﺠﺎﻣــــﺪا ﮔﯿﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﻟﻪدهﺳﺘﺪاوه‪ .‬ﮐﺮ‪‬ﻜﺎرهﮐﻪ ﻧﺎوی "داﻧﺎ‬ ‫ﺧﺎﻟﯿــــﺪ"هو ﺗﻪﻣــــﻪن )‪34‬ﺳــــﺎڵ(‬ ‫ﻟــﻪآﺎﺗﯽ آــﺎرآﺮدن ﻟﻪﺑﺎ‪‬ﻪﺧﺎﻧﻪﯾﻪآــﺪا‬ ‫ﻟﻪﻧﮫﯚﻣﯽ ﺳ‪‬ﯿﻪم آﻪوﺗﯚﺗﻪ ﺧﻮارهوهو‬ ‫ﺑﻪهﯚﯾــــﻪوه دهﺳــــﺘﺒﻪﺟ‪ ‬ﮔﯿﺎﻧــــﯽ‬ ‫ﻟﻪدهﺳـــﺘﺪاوه‪ .‬ﭘﺎﺷـــﺎن ﺗﻪرﻣﻪآـــﻪی‬ ‫ڕهواﻧﻪی ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﻪی ﺷﺎرۆﭼﻜﻪآﻪ‬ ‫آﺮاوه‪ ،‬ﻟﻪ ﻻی ﺧﯚﯾـﻪوه ﭘـﯚﻟﯿﺲ ﺑـﯚ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎدارﺑﻮون ﻟﻪ ﺑـﺎرهی هﯚآﺎرهآﺎﻧـﯽ‬ ‫آﻪوﺗﻨـــﻪ ﺧــــﻮارهوهی آﺮ‪‬ﻜﺎرهآــــﻪ‬ ‫دهﺳﺘﯽ ﺑﻪﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوه ﻟﻪ ڕووداوهآﻪ‬ ‫ﮐﺮدووه‪.‬‬ ‫ﻧﺰﯾﮑـــــــــﻪی ‪ 40‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــــــــﺎر ﻟـــــــــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرهﮐـــﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔـــﻪی ﭼﯿﻤـــﻪﻧﺘﯚی‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎن ﻟﻪﺳﻪر ﮐﺎر دهرﮐﺮاون‪.‬‬ ‫هﺎک‪:‬‬ ‫ﻟﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـﻪﮐﯽ ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧﯿـﺪا ه‪‬ﻤـﻦ‬ ‫ﺟﻪوهــﻪر ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ ﮐــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﮑــﯽ‬ ‫ﮐﺎرﮔﻪی ﭼﯿﻤﻪﻧﺘﯚی ﺑﺎزﯾﺎن ﺑـﻮه ﺑـﻪ‬ ‫ﺑ‪‬وﮐﺮاوهﮐــــﻪﻣﺎﻧﯽ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧــــﺪ ﮐــــﻪ‬ ‫ﻣــﺎوهی ﭼﻪﻧــﺪ ڕۆژه ﻧﺰﯾﮑـــﻪی ‪40‬‬

‫ﻣﯿــﻦ‪ ،‬ﯾــﻪآ‪‬ﻚ ﻟــﻪ ﺷــﻮاﻧﻜﺎرهآﺎن ﺑــﻪ‬ ‫ﻧـــﺎوی )ﻓـــﻪﻻح ﺣﻪﺳـــﻪن ﺣـــﻪﻣﺎد(‬ ‫دهﺳــﺘﺒﻪﺟ‪ ‬ﮔﯿــﺎﻧﯽ ﻟــﻪ دهﺳــﺘﺪاوه و‬ ‫ﺋﻪوی ﺗﺮﯾـﺎن ﺑـﻪ ﻧـﺎوی )ﻓـﺎﻟﺢ ﻓﺮﯾـﺎن‬ ‫ﺟﻪرﯾﺖ( ﺑﻪ ﺳﻪﺧﺘﯽ ﺑﺮﯾﻨﺪارﺑﻮوه‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ راﮔﻪﯾﻪﻧﺪراوهآــﻪدا هــﺎﺗﻮوه‪ ،‬دوای‬ ‫ﺋﻪوهی ﺋ‪‬ﻮاره ﻣﻪڕو ﻣﺎ‪‬ﺗـﻪآﺎن ﺑﻪﺑـ‪‬‬ ‫ﺷـــﻮان ﮔﻪڕاوﻧﻪﺗـــﻪوه و آﻪﺳـــﻮآﺎری‬ ‫ﻣﻨﺪا‪‬ـــــﻪآﺎن ﺑﻨﻜـــــﻪی ﭘـــــﯚﻟﯿﺲ و‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر ﻟـــﻪ ﮐﺎرﮔـــﻪی ﭼﯿﻤـــﻪﻧﺘﯚی‬ ‫ﺑﺎزﯾـــﺎن ﻟﻪﺳـــﻪر ﮐـــﺎر دهرﮐـــﺮاونو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧ‪‬ﮏ ﻟﻪ دهرهوهی ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﻟــﻪ ﺟﯿﮕﺎﯾــﺎن داﻣــﻪزر‪‬ﻨﺮاون‪ .‬ﺋــﻪو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻪی ﮐﻪ دهرﮐﺮاون ﺑـﻪ زۆری‬ ‫ﺧـــــﻪ‪‬ﮑﯽ ﺋـــــﺎواﯾﯽو د‪‬ﮫﺎﺗﻪﮐﺎﻧـــــﯽ‬ ‫دهوروﺑــﻪری ﮐﺎرﮔــﻪنو ه‪‬ﻤــﻦ ﻟــﻪم‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗﻪوه ووﺗـﯽ ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ ﻟـﻪ ﮐﺎرﮔـﻪی‬ ‫ﭼﯿﻤــﻪﻧﺘﯚی ﺑﺎزﯾــﺎن ﺋ‪‬ﻤــﻪ هــﻪر ﺋــﻪو‬ ‫دووﮐﻪ‪‬ﻪﻣﺎن ﭘ‪ ‬دهﺑ‪‬ﺖ ﮐﻪ رۆژاﻧـﻪ‬ ‫دهﯾﮑﻪن ﺑﻪ ﻗﻮڕﮔﻤﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪاﻧﯽ هﺎتوﭼﯚ ﻟﻪ ڕاﻧﯿـﻪ واز‬ ‫ﻟﻪ دهواﻣﮑﺮدن دهه‪‬ﻨﻦ‬ ‫هﺎک‪ ،‬ڕاﻧﯿﻪ‪:‬‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬رەﺗﺎى ﻣﺎﻧﮕﻰ ‪7‬ی‪ 2008-‬ﺗﺎ‬ ‫ﮐﯚﺗﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﮕﻰ ‪10‬ی‪ 2008-‬واﺗ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻣــﺎوەى ﺳــ‪ ‬ﻣﺎﻧﮕــﺪا ﻟ‪ ‬ﺳــﻨﻮرى‬ ‫ﻗ‪‬زاى راﻧـــــــــــــــــــﯿ‪ (5)‬ﮐ‪‬س‬ ‫ﻟ‪‬ﮐﺎرﻣ‪‬ﻧــــﺪاﻧﻰ هــــﺎﺗﻮﭼﯚى راﻧــــﯿ‪‬‬ ‫وازﯾــــﺎن ﻟ‪ ‬دەواﻣﮑــــﺮدن هﯿﻨــــﺎوە‪.‬‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪو ‪ 5‬ﮐﻪﺳــﻪ ﻣــﻔ‪‬وەزەو‬ ‫ﺋ‪‬واﻧﻰ ﺗﺮ ﻋ‪‬رﯾـﻒو ﻧﺎﺋـﺐ ﻋ‪‬رﯾﻔـﻦ‪.‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮏ ﻟ‪ ‬ﮐﺎرﻣ‪‬ﻧﺪاﻧﻰ هـﺎﺗﻮﭼﯚ ﻟ‪‬و‬ ‫ﺳــﻨﻮرە ﮐ‪ ‬ﻧ‪‬ﯾﻮﯾــﺴﺖ ﻧــﺎوى ﺧــﯚى‬ ‫ﺋﺎﺷــــــﮑﺮاﺑﮑﺎت )ﻟ‪ ‬ژﯾﺮﻓــــــﺸﺎرداو‬ ‫ﮐ‪‬ﺑ‪‬ردەواﻣ‪ ‬ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﮐـﺎرى رۆژاﻧ‪‬ى‬ ‫ﺧــﯚى(‪ ،‬وﯾــ‪‬اى ﭘﺸﺘ‪‬اﺳــﺘﮑﺮدﻧ‪‬وەى‬ ‫ه‪‬وا‪‬ﮐ‪ ‬ووﺗﻰ ﺋ‪‬و ﭘﯚﻟﯿـﺴﺎﻧ‪‬ى ﻟ‪‬‬ ‫دەوام وازﯾﺎﻧﮫ‪‬ﻨــــــــﺎوه ﻟ‪‬ﺑ‪‬ر زۆرى‬ ‫دەوامو ﮐ‪‬ﻣــــــــــﻰ ﻣــــــــــﻮوﭼ‪‬و‬ ‫ﺋﯿﮫﺎﻧ‪‬ﮐﺮدﻧﯿــﺎن ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن ﺑ‪‬رﭘﺮﺳــﺎنو‬ ‫ﭘﺎﺑ‪‬ﻧــﺪﻧ‪‬ﺑﻮوﻧﻰ ﺑ‪‬رﭘﺮﺳــﺎﻧﻰ ﺣﺰﺑــﻰو‬ ‫ﺳـــﻪﺑﺎزی ﺑ‪‬ﯾﺎﺳـــﺎﯾﻰ هـــﺎﺗﻮﭼﯚوە‪.‬‬ ‫هــﻪروههﺎ ﺋ‪‬و ﮐﺎرﻣ‪‬ﻧــﺪە ﺋ‪‬وەﺷــﻰ‬ ‫ووت ﮐ‪ ‬ﺟﯿﻨــــﺸﯿﻨﻰ ﻗ‪‬زاى راﻧــــﯿ‪‬‬ ‫ﯾﺎﺳﺎ ﺗ‪‬ﻧﮫﺎ ﺑ‪‬ﺳ‪‬ر ﺧ‪‬ﮑـﻰ ه‪‬ژاردا‬ ‫ﺟ‪‬ﺒ‪‬ﺟ‪ ‬دەﮐﺎت‪ .‬زۆر ﺟـﺎر ﻟ‪‬ﺳـ‪‬ر‬ ‫ﺋ‪‬وەى ﺑ‪‬رﭘﺮﺳــ‪‬ﮑﻰ ﺣﺰﺑــﻰ ﺳــﺰاى‬ ‫ﯾﺎﺳﺎﯾﻰ دراوە ﮐﺎرﻣ‪‬ﻧﺪاﻧﻰ هﺎﺗﻮوﭼـﯚ‬ ‫ﻟ‪‬ﺳــ‪‬ر ﺋ‪‬و ﮐــﺎرە ﯾﺎﺳــﺎﯾﯿ‪ ‬ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن‬ ‫ﺟ‪‬ﻨــــــــﺸﯿﻨﻰ ﻗ‪‬زاى راﻧــــــــﯿ‪‬وە‬ ‫ﺳــﺰادراون‪ ،‬ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬وە ﺑــﯚﺗ‪ ‬ﺟﯿﮕــﺎى‬ ‫ﻧﯿﮕ‪‬راﻧـــــﻰ ﮔـــــﺸﺖ ﮐﺎرﻣ‪‬ﻧﺪاﻧـــــﻰ‬ ‫هــــــﺎﺗﻮوﭼﯚ ﻟ‪‬و ﺳــــــﻨﻮرە‪ .‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر‬ ‫واﺑــــــﺮوات ﭼــــــﺎوەڕی دەﮐﺮ‪‬ــــــﺖ‬ ‫ﮐﺎرﻣ‪‬ﻧــــــﺪاﻧﻰ ﺗــــــﺮﯾﺶ واز ﻟــــــﻪ‬ ‫دەواﻣﮑﺮدن ﺑﮫ‪‬ﻨﻦ‪.‬‬

‫ﺋﺎﺳﺎﯾــﺸﯿﺎن ﺋﺎﮔﺎدارآﺮدۆﺗــﻪوه‪ ،‬ﻟــﻪ‬ ‫ر‪‬ﮕﻪی ﺋﻪواﻧﻪوه ﺗﯿﻤ‪‬ﻜـﯽ ﺷـﺎرهزای‬ ‫هﻪ‪‬ﮕﺮﺗﻨـــﻪوهی ﻣﯿـــﻦ ﻟـــﻪ دهـــﯚك‬ ‫ﮔﻪﯾـــﺸﺘﯚﺗﻪ ﺷـــﻮ‪‬ﻨﯽ رووداوهآـــﻪ و‬ ‫دوای ﺗ‪‬ﭙﻪڕﺑﻮوﻧﯽ ﭼﻪﻧﺪ آﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ‪‬ـﻚ‬ ‫و ﻻداﻧــﯽ ﭼﻪﻧــﺪﯾﻦ ﻣﯿــﻦ ﺗﻮاﻧــﺮاوه‬ ‫ﺷــﻮاﻧﻜﺎره ﺑﺮﯾﻨﺪارهآــﻪ و ﺗﻪرﻣﻪآــﻪ‬ ‫ﺑﮕﻪﯾﻪﻧﺮ‪‬ﺘﻪ ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﻪی دهﯚك‪.‬‬


‫‪3‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫‪@ çìíi@a†óØóáï÷bÔ@óÜ‬‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﻣـﺎﻧﮕ‪‬ﮑﯽ دوای ڕاﭘﻪڕﯾﻨـﻪو‬ ‫ﺑــــﻪﮐﺎر‪‬ﮑﯽ ﻧﻪﺧﯚﺷــــﯽ‪ ،‬دهﮔﻪﻣــــﻪ‬ ‫ﺧﻪﺳﺘﻪﺧﺎﻧﻪی ﺟﺎﻣﯿﻌﻪی ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﭘــــﺎش ﺗ‪‬ﭙــــﻪڕﯾﻦ ﻟــــﻪ ﭘﺮﺳــــﮕﻪی‬ ‫ﺑــﻪردهرﮔﺎ‪ ،‬ﻟــﻪ ﺣﻪوﺷــﯽ ﮔــﻪورهی‬ ‫ﺧﻪﺳــــــــﺘﻪﺧﺎﻧﻪدا‪ ،‬ﮐﯚﻣﻪ‪‬ــــــــﮏ‬ ‫ﭘ‪‬ــﺸﻤﻪرﮔﻪی ﯾــﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﻧﯿــﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن دهﺑﯿﻨﻢ‪ .‬ﺗﻪرﻣ‪‬ﮏ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫زهوی ڕاﮐ‪‬ـــــﺸﺮاوهو ﺑﻪﺗﺎﻧﯿﯿﻪﮐـــــﯽ‬ ‫ﭼ‪‬ﮑـــﻨﯽ ﭘ‪‬ﻮهﯾـــﻪ‪ .‬ﯾـــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ـــــــــﺸﻤﻪرﮔﻪﮐﺎن دهﻧﺎﺳـــــــــﻢ‪.‬‬ ‫هﺎوﭘﯚﻟ‪‬ﮑﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺋﺎﻣﺎدهﯾﯿﻤﻪ‬ ‫ﮐـﻪ ﻟـﻪ دوای ڕاﭘﻪڕﯾﻨـﻪوه‪ ،‬ﺷــﻪوﻗﯽ‬ ‫ﭼﻪکو ﭼﻪﮐﮫـﻪ‪‬ﮕﺮﺗﻦ‪ ،‬واﯾﻠ‪‬ﮑـﺮدووه‬ ‫ﻟــــﻪ ﻧــــﺎو ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯿﯿــــﺪا ﺷﻮﻧﺎﺳــــﯽ‬ ‫ﺷﯚڕﺷﮕ‪‬ﺑﻮوﻧﯽ ﺧـﯚی ﺑﺪۆز‪‬ﺘـﻪوه‪.‬‬ ‫ﭘـــﺎش ﺳـــ‪‬و‪ ،‬ﻟ‪‬ﯿﺪهﭘﺮﺳـــﻢ "ﭼـــﯽ‬ ‫دهﮔـــﻮزهرێ؟" ﻟﻪوه‪‬ﻣـــﺪا ده‪‬ـــ‪":‬‬ ‫هﯿــﭻ ﻧﯿﯿــﻪ‪ ،‬ﺗــﻪرﻣﯽ ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪو‬ ‫ژﻧﺎﻧﻪﯾــــــﻪ ﮐــــــﻪ ﻧﺎوﯾــــــﺎن ﻟــــــﻪ‬ ‫ﻗﺎﺋﯿﻤﻪﮐﻪداﯾـــﻪو ﻟﻪﺳـــﻪر ﺟـــﺎدهی‬ ‫ﺷﻪﺳـــﺖ ﻣﻪﺗﺮﯾﯿﻪﮐـــﻪ ﻓ‪‬ـــﺪراﺑﻮو‪،‬‬ ‫ه‪‬ﻨﺎوﻣﺎﻧــﻪ ﺑــﯚ ﺋــ‪‬ﺮهو ﺑــﺰاﻧﯿﻦ ﮐــ‪‬‬

‫ﺧﯚﯾــﺪهﮐﺎت ﺑــﻪ ﺳــﺎﺣ‪‬ﺒﯽ‪ ".‬هﯿــﭻ‬ ‫ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪک ﻟﻪ دهﻣﻮوﭼﺎﯾﺪا ﺑـﻪدی‬ ‫ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــــﺖ‪ ،‬ﺋــــﺎﺧﺮ‪ ":‬ﻗﻪﺣﺒﻪﯾــــﻪک‬ ‫ﮐـــﻪﻣﺘﺮ"‪ ،‬وهک هﺎوڕ‪‬ﮑـــﻪم ده‪‬ـــ‪،‬‬ ‫ﻻﺷﻪی داﭘﯚﺷﺮاوی ﺳﻪر ﺋﻪرزهﮐﻪی‬ ‫ﻧــــﺎو ﺣﻪوﺷــــﻪی ﺧﻪﺳــــﺘﻪﺧﺎﻧﻪی‬ ‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬دهﮐﺎﺗﻪ ﮐﻮژراو‪‬ﮑﯽ ﺑ‪‬ﻨﺎو‬ ‫ﻟﻪم ﺷﺎرهدا‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﻗﺴﻪوﺑﺎﺳـﻪﮐﺎن دهﮔﺎﺗـﻪ‬ ‫ﺳﻪر ﺷـﻪڕی ﻧـﺎوﺧﯚی ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‪،‬‬ ‫زهﯾـــﻨﯽ ﺋﯿﻨـــﺴﺎن ﺑـــﯚ ﻣ‪‬ﮋووﯾـــﻪک‬ ‫دهﭼ‪‬ــــﺖ ﮐــــﻪ ﻟــــﻪ ﻧﺎوهڕاﺳــــﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪوهدهﮐﺎﻧــﻪوه دهﺳــﺖ ﭘ‪‬ــﺪهﮐﺎت‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م هﻪﻣﯿﺸﻪ ﺋﻪوه ﻟﻪ ﯾﺎددهﮐﺮ‪‬ـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑـﻪر ﻟـﻪو ﺷـﻪڕه ﻣﺎ‪‬ﻮ‪‬ﺮاﻧﮑـﻪره‪،‬‬ ‫ﺷــــﻪڕ‪‬ﮑﯽ دﯾﮑــــﻪی ﻧــــﺎوﺧﯚ ﻟــــﻪ‬ ‫ﮐﻮدﺳــــﺘﺎﻧﺪا دهﻣ‪‬ﮑــــﻪ ﺋﺎﻣﺎدهﯾــــﯽ‬ ‫هــﻪﺑﻮوه‪ .‬ﺷــﻪڕ‪‬ﮏ ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﺋﺎﺳــﺘﯽ‬ ‫ﻗﻮرﺑـــــﺎﻧﯿﯽو ﻣﺎ‪‬ﻮ‪‬ﺮاﻧﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯿـــــﺪا‪،‬‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ﻟـــﻪ ﺋﺎﺳـــﺘﯽ ژﻣـــﺎرهی‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯿﺸﯿﺪا‪ ،‬ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻟـﻪ‬ ‫ﺷﻪڕی ﻧﺎوﺧﯚ ﮔﻪورهﺗﺮ ﺑﻮوه‪ .‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﺗﺮاژﯾـﺪﯾﺎی ﺷـﻪڕی ﻧـﺎوﺧﯚی ﯾﻪﮐـﻪم‬

‫ﻟﻪوهداﯾــﻪ ﮐــﻪ هﯿــﭻ ﮐﻪﺳــ‪‬ﮏ ﻟــﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﺪا ﺑــﻪ ﺷــﻪڕی ﻧــﺎوﺧﯚی‬ ‫ﻧﺎوﻧﺎﺑــﺎت‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﭼﯿﺮۆﮐــﯽ ‪ ":‬ﻟــﻪ‬ ‫ﻗﺎﺋﯿﻤﻪﮐــﻪدا ﺑــﻮون"‪ ،‬هﯿــﭻ ﺷــﺘ‪‬ﮏ‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﺟﮕﻪ ﻟﻪ ﺑـﻪﯾﺎﻧﯽ ژﻣـﺎره ﯾﻪﮐـﯽ‬ ‫دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ دوای ڕاﭘﻪڕﯾــﻦ‬ ‫ﺑﯚ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧـﺪﻧﯽ ﺷـﻪڕ‪‬ﮑﯽ ﺧﻮﯾﻨـﺎوی‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒﻪر ژﻧﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫"ﻟــــــﻪ ﻗﺎﺋﯿﻤﻪﮐــــــﻪدا ﺑــــــﻮون"‪،‬‬ ‫ﺳﻪرﮔﻮزﺷﺘﻪی ﻟﯿﺴﺘ‪‬ﮑﯽ ﻟﻪ ﭘ‪‬ـﺸﺪا‬ ‫ﺋﺎﻣـــﺎدهﮐﺮاوی ﺣﺰﺑ‪‬ﮑـــﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ‬ ‫ﮔﻪورهی ﮐﻮردﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﯚ ﻓﺘﮑـﺮدنو‬ ‫ﺑﻨﺒ‪‬ﮐﺮدﻧــﯽ ﺋــﻪو ﮐــﭻو ژﻧﺎﻧــﻪی ﺑــﻪ‬ ‫ﭘـــــــــــــــ‪‬ﯽ ﺳـــــــــــــــﻪرﭼﺎوه‬ ‫"ﺋﯿـــﺴﺘﯿﺨﺒﺎراﺗﯿﯿﻪﮐﺎن"ی ﺧﯚﯾـــﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﺎری ﻟﻪﺷﻔﺮۆﺷﯿﯿﺎن ﻟﻪﮔﻪڵ ﭘﯿﺎواﻧﯽ‬ ‫ﺳــﻪر ﺑــﻪ دهﺳــﺘﮕﺎ ﺋﻪﻣﻨﯿﯿﻪﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﺴﺪا‪ ،‬ﺋﻪﻧﺠﺎﻣـﺪاوه‪ .‬ﺋـﻪو ﺣﯿﺰﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻪورهﯾﻪ ﺋﻪم ﻟﯿﺴﺘﻪ ﺋﺎﻣﺎدهدهﮐـﺎتو‬ ‫ﻟﻪڕ‪‬ﮕﺎی ﺗﻔﻪﻧﮕﭽﯿﯿـﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾـﻪوه‪،‬‬ ‫ﺋـــــــﻪم ﺗـــــــ‪‬ﺮۆره ﺋﺎﺷـــــــﮑﺮاﯾﻪ‬ ‫ڕادهﮔﻪﯾــــﻪﻧ‪‬ﺖو ﻟــــﻪ ﻧﺎوﭼﻪﮐﺎﻧــــﯽ‬ ‫دﯾﮑﻪﺷــﺪا‪ ،‬ﻟﻪﺳــﻪر ﺋــﻪم ﮐــﺮدهوه‬

‫ﺗﺎزهﮔﻪرﯾﯿﻪی ﺋﻪم ﺣﺰﺑﻪ‪ ،‬ﺣﺰﺑﻪﮐﻪی‬ ‫ﺗﺮو ه‪‬ﺰهﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑﻪی ﺋﯿـﺴﻼﻣﯿﺶ‪،‬‬ ‫وهک ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﯿﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺑـﻪوهﻓﺎ‪ ،‬در‪‬ـﮋه‬ ‫ﺑـــﻪم ﮐـــﺮدهوه ﺳﯿﺎﺳـــﯿﻪ دهدهن‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ ﮐﯚﻧﻪﭘﻪرﺳﺘﯽ ﮐﯚﻣـﻪ‪‬ﮕﺎی‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻣﯿﻠﯽ ﭼﻪﮐﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧـﯚی‬ ‫ڕادهﮐ‪‬ـــﺸ‪‬ﺖو ﻟﻪﺳـــﻪﻧﮕﻪرداو ﻟـــﻪ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﺑﺎﺷﺪا‪ ،‬ﻟﻪو ڕۆژهوه‪ ،‬ﺧﻪرﯾﮑﯽ‬ ‫دهﺳﺘ‪‬ﮋﮐﺮدﻧﯽ ﺧﯚﯾﻪﺗﯽ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ﺗـ‪‬ﺮۆری ڕهﺷـﯽ ‪ ":‬ﻟـﻪ‬ ‫ﻗﺎﺋﯿﻤﻪﮐﻪدا ﺑﻮون" ﻟﻪو ﺳﻪردهﻣﻪدا‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻣ‪‬ﮏ ﻟﻪ د‪‬ﯽ ژﻧﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎﻧﺪا‬ ‫دهﺧﻮ‪‬ﻘ‪‬ــﻨ‪ ‬ﮐــﻪ ﭼﻮوﻧــﻪدهرهوهی‬ ‫ﺋﺎزاداﻧﻪی ژﻧﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎنو ﮐﭽـﺎن‬ ‫دهﺑ‪‬ــــﺖ ﺑــــﻪ ﮐﯚﻣــــﻪ‪‬ﮏ دوﻋــــﺎو‬ ‫ﭘﺎڕاﻧﻪوهی ژﻧـﺎن ﮐﯚﺗـﺎﯾﯽ ﺑ‪‬ـﺖ‪ ،‬ﺗـﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺳـﻪﻻﻣﻪﺗﯽ ﺑﮕﻪڕ‪‬ﻨـﻪوه ﻣﺎ‪‬ـﻪوهو‬ ‫ﮐﻪﺳـــﯿﺎن ﺑـــﻪر ﮔﻮﻟﻠﻪﯾـــﻪﮐﯽ و‪‬ـــ‪‬‬ ‫ﻧﻪﮐﻪونو ﺷﻪرهﻓﯽ ﺑﻨﻪﻣﺎ‪‬ﻪ ﻟﻪﮐﻪدار‬ ‫ﻧﻪﮐﻪن‪ .‬ﺋﺎﺧﺮ ﻟﻪ ﺋﻪﮔﻪری ﺑﻪرﮐﻪوﺗﻦ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻮﻟﻠــﻪی و‪‬ــﺪا‪ ،‬دهﺑﻮاﯾــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫دﯾــــﻮاری ﺷــــﻮ‪‬ﻨﻪ ﮔــــﺸﺘﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﺎرهوه ﻻﻓﯿﺘـﻪی ڕهش هﻪ‪‬ﺒﻮاﺳـﻦ‬

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‪@ Š aŒbi@ômóïuüÜüÙîb‬‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﻪوهﯾﻪﮐﯽ ﮐﯚﻣﻪﻻﯾﻪﺗﯽ ﺑﯚ ﺳﺎﺗﻪﮐﺎﻧﯽ داڕﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری‪.‬‬ ‫ﯾـــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟـــﻪ ﺑﺎﺷـــﺘﺮﯾﻦ دﮐﺘـــﯚره‬ ‫ﺳــــــــﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳــــــــﻮﭘﻪر‬ ‫دهوﻟﻪﻣﻪﻧــــﺪهﮐﺎﻧﯽ واﺷــــﻨﺘﯚن ﻟــــﻪ‬ ‫ﭼﺎوﭘ‪‬ﮑﻪوﺗﻨ‪‬ﮑـــــﺪا ﺑﺎﺳـــــﯽ ﻟـــــﻪ‬ ‫ﺗﻮﻧــﺪوﺗﯿﮋی دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﭘــﺎره ﮐــﺮد‬ ‫ﻟــﻪدژی ﺋﯿﻨــﺴﺎنو ﻟــﻪ ﭘ‪‬ــﺸﯿﺎﻧﻪوه‬ ‫دهوﻟﻪﻣﻪﻧﺪهﮐﺎن‪)) ،‬ﭘـﺎره زۆر ﺟـﺎر‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﻪﮐﯽ ﺟﺪدﯾﯿﻪ ﺑﯚ ﺳﻪرﺧﺎوهن‬ ‫ﭘﺎره((‪.‬‬ ‫دو‪‬ــﻨﯽ ﺳــﺘﯽ ﮔﺮوﭘــﯽ ﺋﻪﻣﻪرﯾﮑــﯽ‬ ‫راﯾﮕﻪﯾﺎﻧـــﺪ ‪ 250‬هـــﻪزار ﮐـــﻪس‬ ‫ﺑ‪‬ﮑـــــﺎر دهﮐـــــﺎت ﻟﻪﺳﻪراﺳـــــﻪری‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧــــﺪا‪ ،‬ﺑــــﻪم هــــﻪﻧﮕﺎوهی ﻟــــﻪ‬ ‫داﺗﻪﭘﯿﻦ رزﮔﺎری دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻮﯾﺴﺮا ﮐﻪ ﻟﻪ ﺳﻪدا دهی ه‪‬ﺰی‬ ‫ﮐــﺎری ﻟــﻪ ﺑﺎﻧﮑﻪﮐﺎﻧــﺪا ﮐــﺎر دهﮐــﻪن‬ ‫ﻟﻪﮔـــﻪل ﻣﻪﺗﺮﺳـــﯽ ﻟﻪدهﺳـــﺘﭽﻮوﻧﯽ‬ ‫ﮐﺎرهﮐﺎﻧﯿﺎن ڕووﺑﻪڕوون‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ـــﮏ ﺑـــﺎزاڕ ڕهوﻧـــﻪﻗﯽ ﻧﺎﺑ‪‬ـــﺖو‬ ‫ﺟﻤﻮﺟــﯚل ﻟــﻪ ﺑــﺎزاڕدا ﮐــﺰ دهﺑﯿــﺖ‬ ‫ﺳـــﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﺎی ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮕﺎ دهﭼ‪‬ﺘـــﻪ‬ ‫دۆﺧ‪‬ﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑــﺮادهر‪‬ﮑﻢ ﮐــﻪ ﭘــﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ﺮی ڕادﯾــﯚی‬ ‫ﺣﺰﺑــﯽ ﺷــﯿﻮﻋﯽ ﻋﯿﺮاﻗــﯽ ﺑــﻮو ﻟــﻪ‬ ‫هـــﻪوﻟﯿﺮ ﺋـــﻪم ﺑﻪﺳـــﻪرهﺎﺗﻪی ﺑـــﯚ‬ ‫ﮔ‪‬ﺮاﻣﻪوه‪:‬‬ ‫))ﻧﯿﻮهڕۆﯾــﻪﮐﯽ ﺗــﻪﻣﻮوز ﻟــﻪ ﺳــﺎﻟﯽ‬ ‫‪ ،1995‬ﺷـــﻪﮐﺮ زۆرﮔـــﺮان ﺑﺒـــﻮو‪،‬‬ ‫ﻣﻨﯿﺶ وﯾﺴﺘﻢ ﻟﻪﺳﻪر ﺑﺎزاڕی ﺷـﻪﮐﺮ‬ ‫ﻓﺮۆﺷﯽ ﭼﺎوﭘ‪‬ﮑﻪوﺗﻦ ﺋـﻪﻧﺠﺎم ﺑـﺪهم‬ ‫ﻟــــﻪ ﺷــــ‪‬ﺨﻪﻻ ﻟﻪﮔــــﻪڵ ﭘﯿﺎو‪‬ﮑــــﯽ‬ ‫ﺷﻪﮐﻪت‪ ،‬ﺑﻪﺗﻪﻣﻪنو ﭼﺎوﻗﻮو‪‬ﯽ ﺑـﺮۆ‬ ‫ﻗــﻪوی ﮐــﻪ ﻟﻪﺳــﻪر ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪﮐــﻪی‬ ‫دۆﺷﺪاﻣﺎﺑﻮو‪ ،‬دهﺳﺘﻢ ﭘﯿﮑﺮد‪ .‬ﻣﺎﻧﺪوو‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوﻧﻢ ﻟﯿ‪‬ﮑﺮدو ﺧﯚم ﭘﯿﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣــﻦ ﻟــﻪ رادﯾــﯚی ﺣﺰﺑــﯽ ﺷــﯿﻮﻋﯿﻪوه‬ ‫هــــــــــﺎﺗﻮومو ﺑــــــــــﯚ ﺋــــــــــﻪم‬

‫ﻣﻪﺑﻪﺳــﺘﻪ‪...‬ﭘﺮﺳــﯿﺎرم ﮐــﺮد‪ :‬ﺧــﺎره‬ ‫ﭼﻪﻧــﺪ ﮐﯿﻠــﯚ ﺷــﻪﮐﺮت ﻓﺮۆﺷــﺘﻮوه؟‬ ‫ﺋﻪو دﯾﺎر ﺑﻮو ﻏﻪرهﻗﯽ ﺳـﻪودای ﺗـﺮ‬ ‫ﺑــﻮو‪ ،‬وهﻻﻣــﯽ داﻣــﻪوه چ‪ ،‬چ‪ ،‬ﻣــﻦ‬ ‫دووﺑﺎره ﺧﯚم ﭘﯿﻨﺎﺳﺎﻧﺪهوه‪ ،‬ده‪‬ـﻢ‬ ‫ﺧــــﺎره ﭼﻪﻧــــﺪ ﮐﯿﻠــــﯚ ﺷــــﻪﮐﺮت‬ ‫ﻓﺮۆﺷـــﺘﻮوه؟ ﺋـــﻪو ﺑﻪﺗﻮوڕهﯾﯿـــﻪوه‬ ‫وه‪‬ﻣﯽ داﻣﻪوه ﻻﮐﻪوه ﻟﻪﺑﻪر ﭼـﺎوم‬ ‫ﺋــﻪﻧﮕﯚ ﺋﻪﮔــﻪر دهﺳــﻪ‪‬ﺗﺘﺎن هﻪﺑﺎﯾــﻪ‬ ‫ﮔﻪﻟــﻪک ﻟــﻪم ﺗﻪرهﺳــﺎﻧﻪ ﻏــﻪدار ﺗــﺮ‬ ‫دهﺑﻮون‪ ...‬ﺋﻪو ﺑﺮادهرم ووﺗﯽ ﮐﯿﻠـﯚ‬ ‫ﺷﻪﮐﺮهﮐﻪﺷﯽ هﻪ‪‬ﮕﺮت ﺑﯚم‪...‬‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕﻪری داڕﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﻟﻪﺳـﻪر‬ ‫ﺗﻮ‪‬ـــﮋه ﺟﯚراﺟﯚرهﮐـــﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨـــﺴﺎن‬ ‫ﺑﻪﺷـــﯿﻮهی ﺟﯚراﺟـــﯚر ﮐﺎرﯾﮕـــﻪری‬ ‫دادهﻧ‪‬ﺖ‪ .‬هﺎوڕ‪‬ﯿﻪﮐﻢ ﺑﯚی ﮔ‪‬ﺮاﻣﻪوه‬ ‫ﮐــﻪ ‪ 25‬دﯾﻨــﺎری رهﻓــﺰ ﮐﺮاﯾــﻪوه‪.‬‬ ‫ژﻧ‪‬ﮑـﯽ ﺟﯿﺮاﻧﻤــﺎن ﻟـﻪ ﭘ‪‬ﮑــﺪا ﻗــﮋی‬ ‫ﺳﭙﯽ ﺳﭙﯽ ﺑﻮو‪...‬‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﭘﺎرهو ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧـﻪوهی‬ ‫ﻗـــﺎزاﻧﺞو ﺗـــﻪﻣﺎﺣﯽ ﺳـــﻪرﻣﺎﯾﻪداری‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯽ ﺳﻪردهﻣﯽ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﻣـﻪرگ‪،‬‬ ‫ﺷـــــﻪڕ‪ ،‬ﻧﻪﺧﯚﺷـــــﯽ‪ ،‬ﺳـــــﻪﮐﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪرزﺑﻮوﻧـــﻪوهی ﮔﻮﺷـــﺎری ﺧـــﻮﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﺧﯚﮐــﻮژی‪ ،‬دووڕووﯾــﯽ‪ ،‬درۆ‪ ،‬دزی‪،‬‬ ‫ﻟﻪﺷﻔﺮۆﺷـــــــﯽ‪ ،‬دهﻣـــــــﺎر ووردی‪،‬‬ ‫ﮐﯿﺒ‪‬ﮐ‪ ،‬ﺋ‪‬ﺮهﯾﯽ‪...‬داﻧﺎوه‪.‬‬ ‫ﻣـــﺎرﮐﺲ ده‪‬ـــﺖ‪ )):‬دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻣﺮدوو‪ ،‬ﺑﻪﺳﻪر ژﯾﺎﻧﯽ زﯾﻨﺪووﮐﺎﻧـﻪوه‬ ‫ﺣﻮﮐﻤ‪‬اﻧـــﯽ دهﮐـــﺎت((‪ ،‬ﭘـــﺎره ﮐـــﻪ‬ ‫ﺧﻮدی ﺋﯿﻨـﺴﺎن ﺑﻪرهـﻪﻣﯽ ه‪‬ﻨـﺎوهو‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣــﻪو هــﯽ دو‪‬ﻨ‪‬ﯿــﻪ‪ ،‬ﺑﻪﺳــﻪر‬ ‫ﭼﺎرهﻧﻮوﺳــﯽ ﺳــﺒﻪﯾﻨ‪‬ﻪوه ﺗﻮاﻧﺎﯾــﯽ‬ ‫دهﺷﮑ‪ .‬ﭘﺎرهﯾﻪ ﺋﯿﻨﺴﺎن ﺋﺎراﺳـﺘﻪ‬ ‫دهﮐﺎت دهﻣﺎﻧﺠﻮ‪‬ﯿﻨ‪‬و ژﯾﺎﻧﻤـﺎن ﭘـ‪‬‬ ‫ڕهوا دهﺑﯿﻨ‪‬ﺖ ﯾﺎن ﻧﺎ‪ .‬ﯾـﺎن دهﺑﯿﻨـﻪ‬ ‫ﮔــــﻪﻟ‪‬ﮏ ﺑــــﻪ ژههــــﺮی هﻪژارﯾــــﯽ‬

‫ﻗﻪﻻﭼﯚﮐﺮاوﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺟﯿـــﻦ ﺗـــﺴﯿﮕﻠﺮ ﭘـــ‪‬ﯽ واﯾـــﻪ ﮐـــﻪ‬ ‫ﺑﻪﺗـــﻪواوی ﺳﯿﺎﺳـــﻪﺗﯽ ﮐﻮﺷـــﺘﻨﯽ‬ ‫ﺑﻪﮐﯚﻣــــــﻪڵ ﺑــــــﻪهﯚی ﭼﻪﮐــــــﯽ‬ ‫هﻪژارﮐﺮدﻧـــﻪوه ﺋﺎراﺳـــﺘﻪﮐﺮاوه ﻟـــﻪ‬ ‫ﺳﯿــــــــﺴﺘﻪﻣﯽ ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧــــــــﯽ‬ ‫ﺳﻪردهﻣﺪا‪.‬‬ ‫ﭘﻠﯿﺨـــﺎﻧﯚف ڕﯾـــﮋهی ﺧﻮﯾﻨﺪﻧـــﻪوهو‬ ‫ﻓﺮۆﺷــﺘﻨﯽ ﮐﺘﯿــﺐو ﺑ‪‬وﮐﺮاوهﮐــﺎن‪،‬‬ ‫ﯾﻪﮐــــــﺴﻪر ﮔﺮ‪‬ﺪهداﺗــــــﻪوه ﺑــــــﻪ‬ ‫هﻪﻗﺪهﺳﺖو ﺗﻮاﻧﺎی ﮐ‪‬ﯾﻨﻪوه‪.‬‬ ‫زاﻧـــﺴﺖو زاﻧﯿـــﺎری ﭘـــﻪﯾ‪‬هوی ﻟـــﻪ‬ ‫هﻪﻣﺎن ﯾﺎﺳﺎ دهﮐﻪن‪...‬‬ ‫ﮐـــﺎر ﮐـــﻪ ﺑﻪﺷـــ‪‬ﮑﯽ ﮔﺮﻧﮕـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫ﻟــــــــﻪزهﺗﺒﺮدﻧﯽ ژﯾــــــــﺎنو ووزهی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻘﺎﻧﺪن‪ ،‬ﺑﯚﺗﻪ ﻣﯚﺗﻪﮐﻪو داﮔﯿﺮﻣﺎن‬ ‫دهﮐــﺎت‪ ،‬هﻪ‪‬ﮕﻪڕاوهﺗــﻪوهو دهﺑ‪‬ﺘــﻪ‬ ‫هــــﯚی ﺗ‪‬ﮑــــﺪاﻧﯽ ژﯾــــﺎن‪ ،‬ﻣــــﺎنو‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻪوهرﯾﻤﺎن‪...‬‬

‫ﺟﻪﻣﺎل ﮐﯚﺷﺶ‬

‫ﻟﻪ هﻪر ﮔﯚﺷﻪﯾﻪﮐﻪوه ﺑ‪‬واﻧﯿﻨـﻪ ﻧ‪‬ـﻮ‬ ‫ﭘﺮۆﺳــﻪی ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎوه‪ ،‬هﻪﺳــﺖ ﺑــﻪ‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕﻪری ﺧﺮاپو و‪‬ﺮاﻧﮑـﻪری ﭘـﺎره‬ ‫دهﮐــــﻪﯾﻦ‪ .‬ﻟــــﻪ ﻣﯚرا‪‬ــــﻪوه‪ ،‬ﺗــــﺎ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﻪت‪ ،‬ﻟــﻪ ﺳــﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﯿﺎوه ﺗــﺎ‬ ‫زاﻧــﺴﺖو هﻮﻧــﻪر‪ .‬ﻟــﻪ ﮐــﺎرهوه ﺗــﺎ‬ ‫ﺧﻮﯾﻨﺪﻧــــﻪوه‪ ،‬ﻟﻪﭘﻪﯾﮑــــﻪرهوه ﺗــــﺎ‬ ‫دامودهزﮔﺎﮐـــــــﺎﻧﯽ‪ ،‬هـــــــﻪﻣﻮوﯾﺎن‬ ‫ﮔــﯿﺮۆدهی ﺋﻪ‪‬ﻘﻪﯾــﻪﮐﻦ ﮐــﻪ ﺗﺎد‪‬ــﺖ‬ ‫ﺗــــﻪﻧﮕﺘﺮو ﺧﻨﮑ‪‬ﻨــــﻪرﺗﺮ دهﺑ‪‬ــــﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎن ﺋﻪﮔﻪر ﺑﮕـﻪڕ‪‬ﺖ ﺑـﯚ ﺷـﺎری‬ ‫ﺧﯚﺷـــــــﺒﻪﺧﺘﯽ‪...‬ﻟـــــــﻪدهرهوهی‬ ‫ﻧﻪﺧــﺸﻪی ﭘــﺎره داﯾــﻪ‪ ،‬ﻟــﻪدهرهوهی‬ ‫ﺳﻪروهری ﺳﻨﻮورهﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎره داﯾـﻪ‪.‬‬ ‫ﺑـــﯚ ﺋـــﻪوهی داهﺎﺗﻮوﻣـــﺎن ڕزﮔـــﺎر‬ ‫ﺑﮑـــﻪﯾﻦ‪ ،‬ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﻪ ﻟـــﻪم ﻣـــ‪‬ﮋووه‬ ‫داﺑـــــــــــــﺒ‪‬ﯾﯿﻦ‪ ،‬داﺑـــــــــــــ‪‬انو‬ ‫دوورﮐﻪوﺗﻨﻪوهﯾــــــﻪﮐﯽ ﻣﯚڕاﻟــــــﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬زاﻧﺴﺘﯽ‪ ،‬و ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪20.11.2008‬‬

‫و ﺑﻨﻮوﺳﻦ‪" :‬ﺑﺒﻮرن ﮐﻪ ﻓ‪‬ﻧﻪ ﮐﻪس‬ ‫ﺑﻪر ﮔﻮﻟﻠﻪی و‪ ‬ﮐﻪوﺗﻮوه‪ ،‬ﯾﺎن ﺑـﻪ‬ ‫هﻪ‪‬ﻪ ﮐﻮژراوهو ﻧﺎوی ﻟﻪ ﻗﺎﺋﯿﻤﻪﮐﻪدا‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوه"‬ ‫‪ Rick Wilford‬ﻟــــــــــــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺘﯚﻟﯚﮔﯿﯿﻪ ﺳﻪرﻧﺠ‪‬اﮐ‪‬ـﺸﻪﮐﻪﯾﺪا‪":‬‬ ‫‪Women, Ethnicity‬‬ ‫‪ and Nationalism‬دا‬ ‫دهﻧﻮوﺳـــــ‪‬ﺖ‪ ":‬ﭼـــــﯚن ﺷـــــﯚڕش‬ ‫ﻣﻨﺎﻟــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧــﯚی هﻪ‪‬ﺪهﻟﻮوﺷــ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨـــــﻪوهی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿـــــﺴﺘﯿﺶ‬ ‫ﺑﻪهــﻪﻣﺎن ﺷــ‪‬ﻮه ژﻧــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧــﯚی‪".‬‬ ‫هﯚﮐـــــــﺎری ﺳـــــــﻪرهﮐﯽ ﺋـــــــﻪم‬ ‫دهرﯾﺎﻟﻮوﺷــــــﯿﯿﻪی ﺑﺰووﺗﻨــــــﻪوهی‬ ‫ﻧﺎﺳﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﺑﯚ ژﻧـﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧـﯚی ﻻی‬ ‫وﯾ‪‬ﻔـــﯚرد‪ ،‬دهﮔﻪڕ‪‬ﺘـــﻪوه ﺑـــﯚ ﺋـــﻪو‬ ‫ﺗ‪‬واﻧﯿﻨــﻪ ﮔــﺸﺘﯽو ﺳــﻪرﺗﺎﭘﺎﮔﯿﺮهی‬ ‫ﻧﺎﺳــــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﻟﻪﺳــــﻪر ﭼﻪﻣﮑــــﯽ‬ ‫ﻧﻪﺗـــﻪوهو ﻧﯿـــﺸﺘﯿﻤﺎن داﯾ‪‬ﺷـــﺘﻮوه‪.‬‬ ‫ﻧﯿـــﺸﺘﯿﻤﺎنو ﻧﻪﺗـــﻪوه ﻟـــﻪ ﺗﯿـــﯚری‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﺪا دهﮐﺮﯾﻨـﻪوه ﺑـﻪ ﻣـ‪،‬‬ ‫هﻪر ﺑﯚﯾﻪش ﺗﻪواوی ﺋﻪو ﺧﻪﺳ‪‬ﻪﺗﻪ‬ ‫ﺳ‪‬ﮑــﺴﻮاﻟ‪‬ﺘﯿﯿﺎﻧﻪی ﻟﻪﺗ‪‬واﻧﯿﻨ‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﺗﺮادﯾﺴﯿﯚﻧﯿﺪا ﺑﻪ ڕهﮔـﻪزی ﻣ‪‬ﯿﻨـﻪوه‬ ‫دهﻟﮑ‪‬ــــﻨﺮ‪‬ﻦو ژنو ﺳ‪‬ﮑــــﺴﻮاﻟ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪوی ﻟﻪﺳﻪرهوه ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـﺪهﮐﺮ‪‬ﺘﻪوه‪،‬‬ ‫ﻟــــــﻪ ﻧﯿــــــﺸﺘﯿﻤﺎنو ﻧﻪﺗــــــﻪوهدا‬ ‫ﺑﻪرﺟﻪﺳـــﺘﻪدهﮐﺮ‪‬ﻨﻪوه‪ .‬ﺑﺎﻧﮕـــﻪوازه‬ ‫ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﻪﮐــﻪی هﯿﺘﻠــﻪر ﺑــﯚ ژﻧﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺋﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دهﺑـ‪":‬ﭘـﺎک و داو‪‬ـﻦ‬ ‫ﭘﺎک ﺑﻦ"‪ ،‬ﻟﻪﮔﻪڵ ﭘﻪﯾﺎﻣﯽ ‪":‬ﺑﯚ هﻪر‬ ‫ﺳﻪرﺑﺎز‪‬ﮑﯽ ﺳﺮﺑﯽ ﮐـﻪ ﻟﻪﺑﻪرهﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺟﻪﻧﮕﺪا دهﮐـﻪو‪‬ﺖ‪ ،‬دهﺑـ‪ ‬داﯾﮑﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺳﺮﺑﯽ ﺳﻪدان ﺳﻪرﺑﺎزی ﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ‬ ‫ﺑ‪‬ﻨﻦ"‪ ،‬ﻟﻪﮔـﻪڵ "ژﻧـﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷـﻪرهﻓﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن" و "ﺣﻤﻠــﻪ اﻻﻧﺠــﺎب"ی‬ ‫ﺑﻪﻋﺴﺪا‪ ،‬دهڕژ‪‬ﻨﻪ هـﻪﻣﺎن ﺋـﺎوهڕۆی‬ ‫ﻓﯿﮑﺮﯾﯿﻪوه‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﻣ‪‬ﮋوو ﻟﻪ ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺷﻪڕی‬ ‫ﻧـــﺎوﺧﯚی ﯾﻪﮐـــﻪﻣﯽ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎﻧﻪوه‬ ‫ﺳــﻪرﻧﺠﺪهدر‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋــﻪو ﮐــﺎت ﺋﺎﺳــﺎن‬ ‫ﻟﻪوه دهﮔﻪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯚﭼﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧـﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن‪ ،‬ﯾﺎﺳـــــﺎی ﻓﺮهژﻧـــــﯽ‬ ‫ﭘﻪﺳﻪﻧﺪ دهﮐﺎت‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﺑــ‪‬وای ﻣــﻦ‪ ،‬ﯾﺎﺳــﺎی ﺑــﺎری‬ ‫ﮐﻪﺳ‪‬ﺘﯽو ﺑ‪‬ﮔﻪی ﻓﺮهژﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫دهرﺋــــــــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﻓــــــــﺸﺎره‪‬ﻨﺎنو‬ ‫دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ ه‪‬ﺰهﮐـــﺎﻧﯽ ﺋﯿـــﺴﻼﻣﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﻧﯿﯿـــﻪ ﻟـــﻪ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎﻧﺪا‪،‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬ﮑﻮ زادهی ﺑﺎﻻدهﺳــﺘﯽ ﺗ‪‬واﻧــﯽ‬ ‫دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﺎﺳــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐــﻮرده‬ ‫ﻟـــﻪو ﺋﯚرﮔﺎﻧـــﻪدا‪ .‬هـــﻪر ﺑﯚﯾـــﻪش‬ ‫ﻟﮑﺎﻧــــﺪﻧﯽ ﺋﺎوه‪‬ﻨــــﺎوی ﺳﯚﺷــــﯿﺎل‬ ‫ﻋﻪﺷــﺎﯾﻪرو دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻋﻪﺷــﯿﺮهﺗﯽ‬ ‫ﺑـــﻪ ﺑﺰووﺗﻨـــﻪوهی ﻧﺎﺳـــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ‬ ‫ﮐــــﻮردهوه‪ ،‬ﯾــــﺎن ﻟ‪‬ــــﺴﻪﻧﺪﻧﻪوهی‬ ‫ﺧﻪﺳــ‪‬ﻪﺗﯽ ﻧﺎﺳــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﺒﻮون ﻟــﻪم‬ ‫ه‪‬ﺰاﻧــﻪ وهک ﺋــﻪوهی ﮐــﻪ ﻣــﯚدهی‬ ‫ﺳﻪرزاری ڕووﻧﺎﮐﺒﯿﺮاﻧﯽ ﮐـﻮرده‪ ،‬ﻟـﻪ‬ ‫ﺋﺎﯾﯿﻨـــــﺪهدا‪ ،‬دهﻣﻮﭼـــــﺎوی ﺋـــــﻪو‬ ‫دهﺳﻪﻻﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒﻪر ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی‬ ‫ﯾﻪﮐـــــــﺴﺎﻧﯿﺨﻮازی ﮐﻮردﺳـــــــﺘﺎﻧﺪا‬ ‫وﻧـــﺪهﮐﺎت ﺗـــﺎ ﻧـــﻪﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﻧﻮوﮐـــﯽ‬ ‫ڕهﺧﻨﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺋﺎڕاﺳﺘﻪ ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨﻪوه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿـﺴﺘﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫زهﻣـــــــــﻪﻧﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰهﯾـــــــــﺸﻦ‪،‬‬

‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪﮐﺮ ﺋﻪﺣﻤﻪد‬ ‫ﺟﯿﺎوازﯾﻪﮐﯽ ﺑﻨﻪرهﺗﯿﯿﺎن هﻪﯾـﻪ ﻟـﻪو‬ ‫ﻧﺎﺳـــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﻪی ﻟـــﻪ ﻧﺎوهڕاﺳـــﺘﯽ‬ ‫ﺳــــﻪدهﮐﺎﻧﯽ هــــﻪژدهو ﺣﻪﭬــــﺪهی‬ ‫ڕاﺑـــﺮدوودا ﺑﻮوﻧـــﯽ هـــﻪﺑﻮوه‪ .‬ﺋـــﻪو‬ ‫ﻧﺎﺳـــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﻪی ﻟﻪﺳـــﻪر ﭼﻪﻣﮑـــﯽ‬ ‫هــــﺎوﻻﺗﯿﺒﻮون ﺷﻮﻧﺎﺳــــﯽ ﺧــــﯚی‬ ‫داڕﺷـــــــﺘﻮوهو وهک ﻣﯚد‪‬ﻠ‪‬ﮑـــــــﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗــﻪوهﯾﯽ ﺳــﻪرﻧﺠﯽ دهدر‪‬ــﺘ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﻟﻪﻣ‪‬ۆی دﻧﯿـﺎی ﮔ‪‬ﯚﺑﺎ‪‬ـﺪا‪،‬‬ ‫ﺟــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗــﺮ ﺑ‪‬ﺘــﻪوه ﺳــﻪر ﺷــﺎﻧﯚ‪.‬‬ ‫ﺑﯚﯾــــــﻪش ﮐﯚﺷــــــﺸﻪﮐﺎن ﺑــــــﯚ‬ ‫دﯾﻤﻮﮐﺮاﯾﺰهﮐﺮدﻧـــﯽ ﻧﺎﺳـــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ‬ ‫ﮐـــــﻮردو ﺋﺎﻣﯚژﮔـــــﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺑـــــﯚ‬ ‫ﭘـــــﻪﯾ‪‬هوﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺋـــــﻪوهی ﮐـــــﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣ‪‬ﮑﯽ ﻣﻪدهﻧﯽ ﺑ‪‬ـﺖ‪ ،‬ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎﻏﻪوه ﮐﯚﺷﺸ‪‬ﮑﯽ ﺑ‪ ‬ﺳﻪﻣﻪره‪.‬‬ ‫وهک ﭼــﯚن ﺟــﻪﻧﮕﯽ ﻧــﺎوﺧﯚی‪":‬‬ ‫ﻟــﻪ ﻗﺎﺋﯿﻤﻪﮐــﻪدا ﺑــﻮون" ﮐــﻪس ﺑــﻪ‬ ‫ﺟﻪﻧﮕﯽ ﻧـﺎوﺧﯚی ﻟـﻪ ﻗﻪ‪‬ـﻪم ﻧـﻪداو‬ ‫ﺋﻪﻧــــﺪازﯾﺎری ﻧﻪﺧﺸﻪﺳــــﺎزی ﺋــــﻪم‬ ‫ﺷﻪڕهش هﻪر ﻧﺎﺳـﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐـﻮرد‬ ‫ﺑﻮو‪ ،‬هﻪر واش ﻟﻪ ﺟﻪدهﻟﯽ ﯾﺎﺳـﺎی‬ ‫ﺑﺎری ﮐﻪﺳـ‪‬ﺘﯽو ﺑ‪‬ﮔـﻪی ﻓﺮهژﻧﯿـﺪا‪،‬‬ ‫ﻧﻮوﮐـــﯽ ڕهﺧﻨـــﻪ ﺑﻪراﻧﺒـــﻪر ﺋـــﻪم‬ ‫ﺋﻪﮐﺘـــــﻪرهی ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨـــــﻪرهوهی‬ ‫ﻧﺎﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯿﺪا زۆر ﮐﻮل ﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﮐﻮوﻟﺒﻮون ﺑﻪو ﻣﺎﻧﺎﯾﻪی ﮐﻪ هﯿـﭻ‬ ‫ﮐــﺎم ﻟــﻪ ﭘﺎﯾــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰمو‬ ‫دﯾﺪی ﺋﻪم ﺋﺎﯾﺪۆﻟﯚژﯾﯿـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯿﯿﻪو‬ ‫ڕژ‪‬ﻤــﯽ ﺟﻪﻧــﺪهری ﺋــﻪو ﻟــﻪ هﯿــﭻ‬ ‫ﺳـــﻮوﭼﯿﮑﻪوه ﺗﯿـــﺸﮑﯽ ﻧﻪﺧﺮاﯾـــﻪ‬ ‫ﺳﻪر‪ .‬هﺎوﮐﺎت‪ ،‬ﺑﻮوﻧـﯽ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻟــﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧــﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳــــﺘﺎنو ﺗــــﻪواوی ﺋﯚرﮔﺎﻧــــﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـــــﯿﯽو ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿﯿﻪﮐﺎﻧــــــﯽ‬ ‫دﯾﮑـــﻪی ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮕﺎدا‪ ،‬ﺗ‪‬واﻧﯿﻨـــﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷـ‪‬ﮑﯽ زۆری ڕهﺧﻨـﻪی ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕــﺎ‬ ‫ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﺋــﻪم ﺑ‪‬ﯾــﺎره ﺋﺎڕاﺳــﺘﻪی‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯿﻪﮐﺎن دهﮐﺎت‪.‬‬ ‫ﻟـــــــﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ﮑـــــــﺪا‪ ،‬ﺋﺎزادﯾﯿـــــــﻪ‬ ‫ﻓﻪردﯾﯿـــﻪﮐﺎﻧﯽ ژﻧـــﺎن ﺑـــﻪر ﻟـــﻪوهی‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺋﯿـﺴﻼﻣﯿﯿﻪﮐﺎﻧﻪوه دژاﯾﻪﺗـﯽ‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ـــﺖ‪ ،‬ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪن دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳـــــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﻪوه ڕ‪‬ﮕـــــﺮی ﺑـــــﯚ‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﺪهه‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ‪ .‬دﯾـﺎره ﻟـﻪ ڕواﻧﮕـﻪی‬ ‫ﻧﺎﺳــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﻪوه ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﻪ ڕ‪‬ﮕــﺮی‬ ‫ﺑـــــــﯚ ﭘ‪‬ﮑﺒﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ـــــــﺖ‪ ،‬ﺋﺎﺧـــــــﺮ‬ ‫ﺑﻪدهﺳـــــــــﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺋﺎزادﯾﯿـــــــــﻪ‬ ‫ﻓﻪردﯾﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ ژﻧــﺎن‪ ،‬ﺑــﻪ ﺋﺎزادﯾﯿــﻪ‬ ‫ﺳﯿﻜﺴﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯿــﺸﯿﯿﻪوه ﮐــﻪ دهﮐــﺮێ‬ ‫ﮔﻮرز‪‬ﮏ ﻟﻪ دهﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎری ﺑﻪ ﻧـﺎو‬ ‫"ﻗــﻪﯾﺮهﯾﯽ" ﺑــﺪات ﻟــﻪ ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﺪا‪،‬‬ ‫ﺑﻪ هـﻪﻣﺎن ﺷـ‪‬ﻮه ﭼـﻪﻣﮑﯽ "ژﻧﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷــﻪرهﻓﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن" دهﺧﺎﺗــﻪ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺎﯾـــﻪﮐﯽ ﺗـــﺮهوهو ﻧﺎﺳـــﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم‬ ‫دهﺧﺎﺗﻪ ﻧﺎو ﺋﻪزﻣﻪﯾـﻪﮐﯽ ﺋـﻪﺧﻼﻗﯽو‬ ‫رهﻣﺰﯾﯿﻪوه‪ .‬ﭼﻮﻧﮑـﻪ ژﻧـﺎﻧﯽ ﺋـﺎزادی‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﻪوهﮔﺮﺗﻮو‪ ،‬ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻦ ﮐﻮڕاﻧـﯽ‬ ‫ﮐﻮون ﻟﻪ ﺟﻪرﮔﺪا ﻧـﻪﺑﻮو ﭘ‪‬ـﺸﮑﻪش‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﺑﮑﻪن‪،‬‬ ‫ﺋـــﺎﺧﺮ ﺋـــﻪوان ﻟـــﻪ ﺑﻪدهﺳـــﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎزادﯾﯿﻪ ﺷﻪﺧـﺴﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧـﺪا‪،‬‬ ‫ﭼﯿﺪی ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺑـﻪ ﭘـ‪‬ﯽ ﺗ‪‬واﻧﯿﻨـﻪ‬ ‫ﺑﺎوهﮐـــﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳـــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰم ژﻧﺎﻧـــﯽ‬ ‫"ﭘﺎکو داو‪‬ﻨﭙﺎک ﺑﻦ"‪.‬‬ ‫‪20081124‬‬


‫‪4‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫‪Šìí’bi@õbîŠüØ@óÜ@çbïäbØòìa‹ƒÙŽîŠ @öçaŠbÙŽî‹Ø@ômbió‚@óÜ@Ûóîó’ü ‬‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎ ﮐﻮرﺗﻪ ﻣ‪‬ﮋووﯾـﻪک‪ ،‬ﻟـﻪ ﻣﺎﻧﮕـﯽ‬ ‫دووی ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ 1945‬ڕ‪‬ﮑـﻪوﺗﻨﯽ ﯾﺎ‪‬ﺘـﺎ‬ ‫)‪ (Yalta‬ﺑﻪﺳﺘﺮا ﻟﻪﺑﻪﯾﻨﯽ هـﻪر ﺳـ‪‬‬ ‫دهو‪‬ـــﻪﺗﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿـــﺴﺘﯽ ﺋـــﻪﻣﺮﯾﮑﺎو‬ ‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎو ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﺳﯚﭬﯿﻪت‪ ،‬ﮐﯚرﯾﺎ ﻟـﻪ‬ ‫ﺧـــﻪﺗﯽ )‪ (38‬هوه داﺑﻪﺷـــﮑﺮا‪ ،‬ﮐـــﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ ﺑـﺎﮐﻮوری ﺑـﯚ ﺳـﯚﭬﯿﻪتو ﺑﻪﺷـﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻮوری ﺑﯚ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ه‪‬ﺰهﮐــــﺎﻧﯽ ﺳــــﯚﭬﯿﻪت ﻟــــﻪ ﻣﺎﻧﮕــــﯽ‬ ‫‪ 8/1945‬ﭼﻮوﻧﻪ ﺑﻪﺷﯽ ﺑـﺎﮐﻮورهوه‪،‬‬ ‫ﻟـــــــﻪ ‪8‬ی ﺳـــــــ‪‬ﭙﺘﻪﻣﺒﻪری ‪1945‬‬ ‫ه‪‬ﺰهﮐـــﺎﻧﯽ ﺋـــﻪﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻮوﻧـــﻪ ﺑﻪﺷـــﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻮورهوه‪ ،‬ﮐــﻪ ﺋﻪﮐﺎﺗــﻪ ﺷــﻪش ڕۆژ‬ ‫دوای ﺋـــﻪوهی ﮐـــﻪ ﺧـــﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﯚرﯾـــﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷـــﻮورو ﮐﯚﻧﮕـــﺮهی ﻧﯿـــﺸﺘﻤﺎﻧﯽ دژی‬ ‫داﮔﯿﺮﮐــــﺎری ﯾﺎﺑــــﺎن ﺷﮑــــﺴﺘﯿﺎن ﺑــــﻪ‬ ‫ه‪‬ﺰهﮐــﺎﻧﯽ ﯾﺎﺑــﺎن ه‪‬ﻨــﺎو ﭘﺎﺷﻪﮐــﺸﻪﯾﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﮑــﺮدن‪ ،‬و دوو ڕۆژ دوای ﺋــﻪوهی ﮐــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻧﮕــﺮهی دژی ﯾﺎﺑــﺎن ﮐﯚﻣــﺎری ﮔﻪﻟــﯽ‬ ‫ﮐﯚرﯾﺎی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﻪﮐـﺴﻪر هـﻪﻣﻮو‬ ‫زﯾﻨـــﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯿﺎن ﺋـــﺎزاد ﮐـــﺮدو‬ ‫ﯾﺎﺑﺎﻧﯿﯿـــــــﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﭼـــــــﻪک ﮐـــــــﺮدو‬ ‫ﺳﯿﺨﻮرهﮐﺎﻧﯽ زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻟﻪوﮐﺎﺗــﻪوه ﺗــﺎ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﺑــﻪردهوام )‪(٤٠‬‬ ‫هﻪزار ﺳـﻪرﺑﺎزی ﺋـﻪﻣﺮﯾﮑﯽ ﻟـﻪ ﮐﯚرﯾـﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷﻮوردا هﻪﯾﻪ‪ ،‬ﺋﻪم ه‪‬ﺰاﻧﻪی ﺋﻪﻣﺮﯾﮑـﺎ‬ ‫هﻪر ﻟﻪ ﯾﻪﮐـﻪم ڕۆژهوه ﺑـﻪردهوام وهک‬ ‫داﮔﯿﺮﮐـــﺎر ﭼﺎوﯾـــﺎن ﻟ‪‬ﮑـــﺮاوهو ﻟﻪﮔـــﻪڵ‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾـــﻪﺗﯽ ﺑـــﻪردهواﻣﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرانو‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﯿـــــــﺎنو ﺧـــــــﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﯚرﯾـــــــﺎدا‬ ‫ﺑﻪرهوڕووﺑﯚﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﯾﻪﮐﻪم ﺳﻪرۆک ﮐﻪ ﺋـﻪﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳـﻪﭘﺎﻧﺪی‬ ‫ﺑﻪﺳـــﻪر ﺧـــﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﯚرﯾـــﺎی ﺑﺎﺷـــﻮوردا‬ ‫ﮐﺎﺑﺮاﯾﻪﮐﯽ ‪ 41‬ﺳﺎڵ ﺑـﻮو ﺑـﻪ ﻧـﺎوی )‬ ‫‪ (Syngman Rhee‬ﮐــــــﻪ ‪39‬‬ ‫ﺳـــــﺎ‪‬ﯽ ﺗﻪﻣـــــﻪﻧﯽ ﻟـــــﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑـــــﺎ‬ ‫ﺑﻪﺳــﻪرﺑﺮدﺑﻮو‪ .‬ﻟــﻪ ﺳــﺎ‪‬ﯽ ‪ 1960‬دا‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﻪﮐــــﻪی ﺑــــﻪ ﺧﯚﭘﯿــــﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎنو ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ڕووﺧﺎ‪.‬‬ ‫هﻪردوو ﮐﯚرﯾﺎ ﻟﻪ ﺷﻪڕ‪‬ﮑﯽ ﺳ‪ ‬ﺳﺎ‪‬ﯿﺪا‬ ‫ﺗ‪‬ـــﻮهﮔﻼن )ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﺷـــﻪڕی ﮐﯚرﯾـــﺎ‬ ‫ﻧﺎﺳــﺮاوه( ﻟــﻪ ﻣــﺎﻧﮕﯽ ﺷﻪﺷــﯽ ‪1950‬‬ ‫هوه ﺑـــﯚ ‪ 27/7/1953‬ﮐـــﻪ ﺳـــ‪‬‬ ‫ﻣﻠﯿـــﯚن ﻟـــﻪ ﺧـــﻪ‪‬ﮑﯽ هـــﻪردوو ﮐﯚرﯾـــﺎ‬ ‫ﮐﻮژران ﺗﯿﺎﯾﺪا‪ .‬ﺋﻪم ﺷﻪڕه دﻧﯿﺎی ﺑـﺮده‬ ‫ﺳﻪر ﻟ‪‬ﻮاری ﺟﻪﻧﮕﯽ ﺟﯿﮫـﺎﻧﯽ ﺳـ‪‬ﮫﻪم‪،‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺳــﺎ‪‬ﯽ ‪ 1948‬هوه ﺑــﻪ ڕهﺳــﻤﯽ‬ ‫ﮐﯚرﯾـــﺎ داﺑﻪﺷـــﮑﺮا ﺑـــﯚ دوو دهو‪‬ـــﻪت‪،‬‬ ‫ﺑﺎﮐﻮور و ﺑﺎﺷﻮور‪ ،‬ﻟﻪو ﮐﺎﺗﻪدا ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻪ‬ ‫‪ 300‬هــــﻪزار ﺳــــﻪرﺑﺎزی ﺋــــﻪﻣﺮﯾﮑﺎو‬ ‫و‪‬ﺗــﺎﻧﯽ ڕۆژﺋــﺎوا ﻟــﻪ ﺑﺎﺷــﻮوردا ﺑــﻮونو‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ‪ 500‬هﻪزار ﺳﻪرﺑﺎزی ﭼﯿﻨـﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﺑﺎﮐﻮردا ﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﻟـــــﻪ ﮐﯚرﯾـــــﺎی ﺑﺎﺷـــــﻮوردا ڕژ‪‬ﻤـــــﯽ‬ ‫ﺳــــــﻪﭘ‪‬ﻨﺪراو ﺑــــــﻪردهوام ﻟﻪﮔــــــﻪڵ‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾــــﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرانو ﻗﻮﺗﺎﺑﯿــــﺎن‬ ‫ﺑﻪرهوڕووﺑﯚﺗـﻪوه‪ ،‬ﺗــﻪﻧﮫﺎ ﻟــﻪ ﻣــﺎوهی ‪8‬‬ ‫ﻣﺎﻧﮕـــــــــــﺪا ‪ 1/9/1948‬ﺗـــــــــــﺎ‬ ‫‪ (89710) 30/4/1949‬ﮐـــﻪس‬ ‫ﻟــــﻪ ﺧﯚﭘﯿــــﺸﺎﻧﺪهرانو هﻪ‪‬ــــﺴﻮڕاوان‬ ‫زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﮐﺮاونو هﻪزاراﻧﯿﺶ ﺗﯿﺮۆرﮐـﺮان‬ ‫ﯾﺎﺧﻮد ﺑ‪‬ﺴﻪروﺷﻮ‪‬ﻦ ﺑﻮون‪.‬‬ ‫ﮐﯚرﯾــﺎی ﺑﺎﺷــﻮور ﻟــﻪ ‪ 1960‬هوه ﺗــﺎ‬ ‫‪ 1992‬ﻟـــــﻪ ﻻﯾـــــﻪن ﺟﻪﻧﻪرا‪‬ﻧـــــﯽ‬ ‫ﺳـــﻪرﺑﺎزﯾﯿﻪوه ﺑـــﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮاوه‪ .‬ﭼﻪﻧﺪﯾـــﻦ‬ ‫ﮐﻮدهﺗﺎی ﻋﻪﺳﮑﻪری ﺗﯿﺎﯾـﺪا ڕووﯾـﺪاوه‪.‬‬ ‫ﺑـــﻪردهوام ﺟﻪﻧـــﻪرا‪‬ﻧﯽ ﻋﻪﺳـــﮑﻪریو‬ ‫ڕژ‪‬ﻤـــﻪ ﮔﻪﻧـــﺪهڵو ﺳـــﻪرﮐﻮﺗﮕﻪرهﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷـﻮور ﺑﻪهﺮهﻣﻪﻧـﺪ ﺑـﻮون ﻟـﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺋﯚﮐﺘﯚﺑـﻪری ‪1979‬دا ﻟـﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ﮑـﺪا‬ ‫هــﻪﻣﻮو ﺷــﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚرﯾــﺎی ﺑﺎﺷــﻮور‬ ‫ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪانو ﻧﺎڕهزاﯾــﻪﺗﯽ ﺗﯿــﺎدا ﺑــﻮو‬ ‫ﺳﻪرۆﮐﯽ ﮐﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷـﻮور ﺟﻪﻧـﻪراڵ )‬ ‫‪ (Park Chung Hee‬ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫‪ 1961‬ﺗﺎ ‪ 1979‬ﺳﻪرۆک ﺑـﻮو‪ ،‬ﻟـﻪ‬ ‫ﻣــــــــﺎﻧﮕﯽ ﺋﯚﮐﺘﯚﺑــــــــﻪری ‪1979‬دا‬ ‫ﺗﯿﺮۆرﮐﺮا‪ .‬دواﺗﺮ دهرﮐﻪوت ﮐﻪ ﻟﻪ ﻻﯾﻪن‬ ‫ﻧﺰﯾﮑــﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪﺳــﯽ ﺧﯚﯾــﻪوه ) ‪Kim‬‬ ‫‪ (Jae Kye‬ﮐــﻮژراوه ﮐــﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣــﯽ‬ ‫‪ CIA‬ﺑﻪﺷــﯽ ﮐﯚرﯾــﺎ ﺑــﻮو‪ ،‬ﮐــﻪ ﺑــﻪ )‬ ‫‪ (KCIA‬ﻧﺎﺳــــﺮاوه‪ .‬ﺋــــﻪﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋــــﻪم‬ ‫ﮐﺎرهی ﮐﺮد ﺑـﯚ ﺋـﻪوهی ﺧﯚﭘﯿـﺸﺎﻧﺪانو‬ ‫ﺗﻮوڕهﯾﯽ ﺧﻪ‪‬ﮏ داﻣﺮﮐ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫هﻪروههﺎ ﺳﻪرۆﮐﯽ دوای ﺋـﻪو ﺟﻪﻧـﻪراڵ‬ ‫)‪ (Chun Doo Hwan‬ﮐــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫‪ 14/4/1980‬هوه ﺗـــــــــﺎ ‪1987‬‬ ‫ﺳﻪرۆک ﺑﻮو‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ﮑـﺪا زۆر دڕﻧﺪاﻧـﻪ‬ ‫ﺧﯚﭘﯿـــﺸﺎﻧﺪانو ﻣـــﺎﻧﮕﺮﺗﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳـﻪرﮐﻮوﺗﮑﺮدﺑﻮو‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م ﻟـﻪ‬ ‫ﻓ‪‬ـــﺒﺮﯾﻮهری ‪ 1981‬دا ﻟـــﻪ ﮐﯚﺷـــﮑﯽ‬ ‫ﺳــﭙﯽ ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن)ڕۆﻧﺎ‪‬ــﺪ ڕهﯾﮕــﻪن(هوه‬ ‫وهک ﮐﯚﺗـــﺮی ﺋﺎﺷـــﺘﯽو ﺳـــﻪرﮐﺮدهی‬ ‫ﻣﻪ‪‬ﺒﻪﻧـــﺪ‪‬ﮑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳـــﯽ ﭘ‪‬ـــﺸﻮازی‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﺮا‪.‬‬ ‫هـــﻪر ﻟـــﻪﮐﺎﺗﯽ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧـــﺪﻧﯽ ﮐﯚﻣـــﺎری‬ ‫ﮐﯚرﯾــﺎوه‪ ،‬ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدﯾﻪﯾــﻪﮐﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾــﯽ‬ ‫هـــﻪﺑﻮوه ﺑـــﻪ ﻧـــﺎوی ﮐﯚﻧﻔﯿﺪراﺳـــﯿﯚﻧﯽ‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯿﯿـــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚرﯾـــﺎ )‬ ‫‪Korean Confederation‬‬ ‫‪ (of Trade Union‬واﺗــــــــــﻪ‬ ‫‪KCTU‬ﮐﻪ زﯾـﺎﺗﺮ دهو‪‬ـﻪت دهﺳـﺘﯽ‬ ‫ﺗﯿﺎدا هﻪﺑﻮوه‪ .‬ﻟﻪ ﮐﯚﺗـﺎﯾﯽ ﺣـﻪﻓﺘﺎﮐﺎنو‬ ‫ﺳـــــﻪرهﺗﺎی هﻪﺷـــــﺘﺎﮐﺎﻧﺪا ه‪‬ﺷـــــﯽ‬ ‫ﺑـﯚرژوازی ﮐﯚرﯾــﺎ ﻟﻪوﭘــﻪڕی ﺧﯚﯾــﺪاﺑﻮوه‬ ‫ﺑــﯚ ﺳــﻪر ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‪ ،‬ﻟــﻪ ﮐﺮ‪‬ــﯽ ﮐــﻪمو‬ ‫ﺳـــــــﻪﻋﺎت ﮐـــــــﺎری زۆرو ﺧﺮاﭘـــــــﯽ‬ ‫هﻪﻟﻮﻣﻪرﺟﯽ ﮐﺎر‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ڕ‪‬ﮑﺨـﺮاوی‬ ‫ﺳـــﻪرﺑﻪﺧﯚی ﺧﯚﯾـــﺎن داﻣﻪزراﻧـــﺪ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﻧﻪﻗﺎﺑــﻪ زهردهﮐــﺎﻧﯽ ﺳــﻪر ﺑــﻪ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗـــﺪا‪ .‬ﮐــــﻪ )‪ (DTUM‬واﺗــــﻪ‬ ‫‪Democratic Trade‬‬ ‫‪،U n i o n M o v e m e n t‬‬ ‫و ‪KTUC‬ﮐـــــــــــــــﻪ ﺑـــــــــــــــﻪ‬ ‫‪Cheonnohyeob‬ﻧﺎﺳـــــــﺮاوه‬ ‫واﺗﻪ ‪Korean Trade Union‬‬ ‫‪ ،Congress‬ﮐـــــــﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾـــــــﻦ‬ ‫ﻧﻪﻗﺎﺑﻪی ﺟﯿﺎ ﺟﯿﺎ ﻟﻪﺧﯚدهﮔﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ هﻪﺷــﺘﺎﮐﺎﻧﺪا ﺋــﺎﺑﻮوری ﮐﯚرﯾــﺎ ﺑــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮋهی ‪ %10‬زﯾـﺎدی ﺋـﻪﮐﺮد ﺳـﺎ‪‬ﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﺋـﻪم ﮔﻪﺷـﻪﮐﺮدﻧﻪ ﻟـﻪو ﮐﺎﺗـﻪدا دوو‬ ‫ﺋﻪوهﻧـــﺪهی ﯾﺎﺑـــﺎنو ﺳـــ‪ ‬ﺋﻪوهﻧـــﺪهی‬ ‫ﺋــﻪﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋــﻪﺑﻮو‪ ،‬هﯚﮐــﺎری ﺳــﻪرهﮐﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣــﻪ‪ ،‬هــ‪‬ﺰی ﮐــﺎری هــﻪرزان ﺑــﻮو ﻟــﻪ‬ ‫ﮐﯚرﯾــــﺎی ﺑﺎﺷــــﻮوردا‪ ،‬وهک ﺋ‪‬ــــﺴﺘﺎی‬ ‫ﭼﯿﻦ‪ .‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ ﻟﻪ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪ 1980‬دا‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــــــــﺎر‪‬ﮑﯽ ﮐـــــــــﯚری ‪%10‬ی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺋــــــــﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪%50 ،‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــــﺎر‪‬ﮑﯽ ﻣﻪﮐــــــﺴﯿﮑﯽو ‪%60‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺑــﻪرازﯾﻠﯽ وهردهﮔــﺮت‪ ،‬ﻟــﻪ‬ ‫‪1980‬دا ﮐﯚرﯾــﺎ ﯾﻪﮐــﻪم و‪‬ﺗــﯽ دﻧﯿــﺎ‬ ‫ﺑــــﻮو ﻟــــﻪ در‪‬ــــﮋی ﺳــــﻪﻋﺎت ﮐــــﺎری‬ ‫هﻪﻓﺘﺎﻧﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﺪا‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﮐﻪ داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ ﮐﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷـﻮور‬ ‫‪ 48‬ﻣﻠﯿﯚﻧـــﻪ‪ ،‬ﻟـــﻪ ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪1960‬دا‬ ‫ﺗــﻪﻧﮫﺎ ‪%10‬ی داهــﺎﺗﯽ و‪‬ت ﻟﻪﺳــﻪر‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳــﺎزﯾﯽ ﺑــﻮوه‪ ،‬و ﺗــﻪﻧﮫﺎ ‪%11‬‬ ‫هــــ‪‬ﺰی ﮐــــﺎری ﮐﯚرﯾــــﺎ ﻟــــﻪ ﺑﻪﺷــــﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳـــﺎزﯾﯿﺪا ﮐـــﺎری ﮐـــﺮدووه‪ ،‬ﺑـــﯚ‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧـــﻪ ﻟـــﻪ ‪1963‬دا ‪ 600‬هـــﻪزار‬

‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﺑﻪﺷﯽ ﭘﯿﺸﻪﺳـﺎزﯾﯽ هـﻪﺑﻮوه‪،‬‬ ‫ﻟﻪ ‪ 1973‬دا ﺑﻮوه ﺑـﻪ ‪ 1.4‬ﻣﻠﯿـﯚن‪،‬‬ ‫وه ﻟﻪ ‪ 1980‬دا ﺑﻮوه ﺑﻪ ‪ 3‬ﻣﻠﯿـﯚنو‬ ‫ﻟــﻪ ‪ 1986‬دا ﺑــﻮوه ﺑــﻪ ‪ 5‬ﻣﻠﯿــﯚن‪.‬‬ ‫ﻟﻪوﮐﺎﺗﻪﺷــــــﻪوه ﺗــــــﺎ ﺋ‪‬ــــــﺴﺘﺎ زۆر‬ ‫ﺳﻪرﺳـــﻮڕه‪‬ﻨﻪراﻧﻪ زﯾـــﺎدی ﮐـــﺮدووه‪.‬‬ ‫ﮐﯚرﯾﺎ ﺑﻪ دوای ﯾﺎﺑﺎﻧﺪا دووهم و‪‬ﺗﻪ ﻟـﻪ‬ ‫دروﺳـــــﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪﻟـــــﻪﻣﯽ ﮔـــــﻪورهو‬ ‫ﺑﭽﻮوﮐـــﺪا‪ ،‬ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ ﺳـــﻪﯾﺎرهو ﺋـــﺎﻣ‪‬ﺮی‬ ‫ﺋﻪﻟـــﻪﮐﺘﺮۆﻧﯽ ﮐﯚرﯾـــﺎ ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﮋﯾﻨـــﯽ‬ ‫هﻪرزاﻧﯽ ﺷـﯿﻠﻪی ﮔﯿـﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ﻟـﻪ‬ ‫ﮐﯚرﯾــﺎدا دروﺳــﺘﺒﻮوه هــﻪﻣﻮو دﻧﯿـــﺎی‬ ‫ﺗﻪﻧﯿﻮه‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ‪1983‬دا ﮐﯚرﯾﺎ ﭼـﻮارهم دهو‪‬ﻪﺗـﯽ‬ ‫ﻗﻪرزاری ﺟﯿﮫـﺎن ﺑـﻮوه ﮐـﻪ ‪ 43‬ﻣﻠﯿـﺎر‬ ‫ﻗــﻪرزار ﺑــﻮوه‪ ،‬ﺑــﻪ دوای هﻪرﯾــﻪک ﻟــﻪ‬ ‫ﺑـــﻪرازﯾﻞ ‪ 98‬ﻣﻠﯿـــﺎرو ﻣﻪﮐـــﺴﯿﮏ ‪93‬‬ ‫ﻣﻠﯿــﺎرو ﺋﻪرﺟــﻪﺑﺘﯿﻦ ‪ 45‬ﻣﻠﯿــﺎر ﻗــﻪرزار‬ ‫ﺑــــﻮوه‪ .‬ﻟــــﻪ دهﯾــــﻪوﻧﯿﻮی ڕاﺑــــﺮدوودا‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ﮐﯚرﯾﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺸﺎری ﺳـﻨﺪوﻗﯽ‬ ‫داراوی ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ )‪ (IMF‬زۆرﺑـﻪی‬ ‫ﻣﻮﻣﺘﻪﻟﻪﮐﺎﺗﯽ دهو‪‬ـﻪﺗﯽ ﻓﺮۆﺷـﺘﻮوه ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﻪرﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت‪ ،‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ ﻟﻪ ‪1994‬‬ ‫ﺑــﯚ ‪ 1998‬ﭘــﻪﻧﺠﺎو هﻪﺷــﺖ ﮐﺎرﮔــﻪو‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــﺎی ﻟــــﻪ ﺳــــﻪرﺟﻪﻣﯽ ‪133‬‬ ‫ﻓﺮۆﺷﺘﻮوه ‪.‬‬ ‫ﻟــــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــــﻪر ه‪‬ﺷــــﯽ ﺑــــﯚرژوازیو‬ ‫ﭼﻪوﺳﺎﻧﻪوهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﺪا‪ ،‬ﻧﺎڕهزاﯾـﻪﺗﯽو‬ ‫ﺗﻮوڕهﯾــﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺑــﻪردهوام ﻗﻮ‪‬ﭙــﯽ‬ ‫داوه‪ ،‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪ ﻣـﺎوهی ﺳـ‪‬‬ ‫ﻣﺎﻧﮕـــﺪا )ﺟـــﻮ‪‬ی ﺑـــﯚ ﺳـــ‪‬ﭙﺘﻪﻣﺒﻪر(ی‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﯽ ‪ 1987‬دا ‪ 3372‬ﻣــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾـــﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران ﻟـــﻪ ﮐﺎرﮔـــﻪو‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐــﺎﻧﯽ ﮐﯚرﯾــﺎدا ڕووﯾــﺪاوه‪ ،‬ﻟــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﺶ ﺋﻪو ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﻪ ﺳﻪراﺳﻪرﯾﯿﻪی‬ ‫ﮐﻪ ﻟﻪ ‪ 10/6/1987‬دا ﺋـﻪﻧﺠﺎم درا‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـــﻪت ﭘـــﻪﻧﺠﺎ هـــﻪزار ﭘـــﯚﻟﯿﺲو‬ ‫ﺳــــﻪرﺑﺎزی ﺗــــﻪﻧﮫﺎ ﻟــــﻪ ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘــــﺪا‬ ‫)ﺳﯿﺌﯚل( ﮐﺮدﺑﻮوه ﺳـﻪر ﺷـﻪﻗﺎﻣﻪﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﺳــ‪ ‬هــﻪزار ﻟــﻪ ڕاﺑــﻪراﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎریو‬ ‫‪ 140‬ﻟــــﻪ هﻪ‪‬ـــــﺴﻮڕاواﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑـــــﯽ‬ ‫ﺋﯚﭘﯚزﺳـــــﯿﯚن ) ‪New Korean‬‬ ‫‪(D e m o c r a t i c P a r t y‬‬ ‫دهﺳــــﺘﮕﯿﺮ ﮐــــﺮد‪ ،‬ﮐــــﻪ ﺳــــﻪرهﻧﺠﺎم‬ ‫داواﮐﺎرﯾﯿـــﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑـــﻪدی هـــﺎت ﮐـــﻪ‬ ‫ﯾـــــﻪﮐ‪‬ﮑﯿﺎن هـــــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺳـــــﻪرۆک‬ ‫ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺧﻪ‪‬ﮑﻪوهﯾﻪ‪ .‬وه ﺑـﻪ‬ ‫ﺧـــﻪﺑﺎﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐﺎﻧﯿـــﺎن‬ ‫ﮐﺮ‪‬ـﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر ﻟـﻪ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪ 1990‬هوه‬ ‫ﺑـــﯚ ‪ 1996‬ﺑـــﻪڕ‪‬ﮋهی ‪ %67‬زﯾـــﺎد‬ ‫ﮐﺮاوه‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ﮐﯚرﯾـﺎ ﻟـﻪ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪1996‬دا‬ ‫ﺑــﻪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻮو ﯾﺎﺳــﺎی ﮐــﺎر ﺑﮕــﯚڕێ )‬ ‫‪ (Labour Code Reform‬و‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﺗﯿﺎدا ﮐﻪم ﺑﮑﺎﺗﻪوه‪ ،‬ﻟـﻪ‬ ‫دژی ﺋــــﻪوه ﮔــــﻪورهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﮕﺮﺗﻨــــﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺳــــﻪری‪ ،‬ﮐــــﻪ ﻟــــﻪ ‪1948‬هوه‬ ‫ﺑ‪‬ﻮ‪‬ﻨــﻪ ﺑــﻮوه‪ ،‬ﻟــﻪ ‪26/12/1996‬‬ ‫دا ڕووﯾــــﺪا ﮐــــﻪ ﺳــــﻪرﺟﻪم ﮐﺎرﮔــــﻪو‬ ‫ﺷـــــﻪﻗﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚرﯾـــــﺎی ﮔﺮﺗـــــﻪوه‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـﻪت ﻧﺎﭼـﺎرﮐﺮا ﭘﺎﺷﻪﮐـﺸﻪ ﺑﮑــﺎت‪،‬‬ ‫ﺑـﻪ‪‬م ﭼﯿـﻨﯽ ﺑــﯚرژوازی ﺑـﻪ هـﯚی ﺋــﻪو‬ ‫ﺋﻪزﻣﻪ ﺋﺎﺑﻮورﯾﯿـﻪی ﮐـﻪ ﻟـﻪ ‪ 1997‬دا‬ ‫ﺋﺎﺳﯿﺎی ڕۆژهﻪ‪‬ﺗﯽ ﮔﺮﺗﻪوه‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﯿﺎﯾـﺪا‬ ‫ﭘـــــﺎرهی ﮐـــــﯚری )‪%96 (Won‬‬ ‫ﻧﺮﺧﯽ ﺷﮑﺎ ﺑﻪراﻧﺒﻪر ﭘﺎرهی ﺋـﻪﻣﺮﯾﮑﯽ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣــﻪی ﮐــﺮده ﺑﯿــﺎﻧﻮو ﺑــﯚ ه‪‬ﺮﺷــﮑﺮدﻧﻪ‬ ‫ﺳـــــــﻪر ﻣﺎﻓـــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــــــﺎرانو‬ ‫ﭘﺎﺷﻪﮐـــﺸﻪﭘ‪‬ﮑﺮدﻧﯿﺎنو ﻟ‪‬ـــﺴﻪﻧﺪﻧﻪوهی‬ ‫دهﺳﮑﻪوﺗﻪﮐﺎﻧﯿﺎن‪.‬‬

‫ﭼﯿـﻨﯽ ﺑـﯚرژوازی ﮐﯚرﯾــﺎ ﭘﯿﻮﯾـﺴﺘﯽ ﺑــﻪ‬ ‫ه‪‬ﺰی ﮐﺎری دهرهوه هﻪﺑﻮوه‪ ،‬ﺑﯚﯾـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫و‪‬ﺗـــﺎﻧﯽ وهک )ﺑـــﻪﻧﮕﻼدش‪ ،‬ﻧﯿﭙـــﺎڵ‪،‬‬ ‫ﻻوس‪ ،‬ﺋﻪﻧﺪهﻧﻮﺳــــــــﯿﺎ‪ ،‬ﺗﺎﯾﻼﻧــــــــﺪ‪،‬‬ ‫ﭬ‪‬ﺘﻨﺎم‪...‬هﺘﺪ( ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ ﺑـﺮدووهو ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﯿــﻪﮐﯽ ﮐــﻪﻣﺘﺮ ﭼﻪوﺳــ‪‬ﻨﺮاوﻧﻪﺗﻪوه‪،‬‬ ‫ﺑﯚرژوازی ﺑـﻪردهوام ﺋﻪﯾـﻪو‪‬ﺖ ﻧﺎﮐﯚﮐـﯽ‬ ‫ﻟـــﻪ ﻧ‪‬ـــﻮان ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﯽ ﮐﯚﭼﮑـــﺮدوو و‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺗﺮدا دروﺳﺖ ﺑﮑـﺎت‪ ،‬ﺗـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫هــﻪرزاﻧﺘﺮ هــ‪‬ﺰی ﮐﺎرﯾــﺎن ﺑﮑ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺋــﻪم‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﻪ ﮐــﻪ ﭬــﯿﺰای ﮐــﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺳــ‪‬‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﯿﺎن ﭘ‪‬ــﺪراوه‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣــﻪت ﻣﻪرﺟــﯽ‬ ‫ﺑﻪﺳــﻪردا ﺳــﻪﭘﺎﻧﺪوون ﮐــﻪ ﻧﺎﺑ‪‬ــﺖ ﻟــﻪو‬ ‫ﺳ‪ ‬ﺳﺎ‪‬ﻪدا ﺧﺎوهﻧﮑﺎرو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﺑﮕــــﯚڕنو ﻧــــﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺑﺒﻨــــﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣــــﯽ‬ ‫ﯾﻪﮐﯿﺘﯿﯿﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﻪﮐﺎن‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘـ‪‬ﯽ داﺗـﺎی ﻧﻪﻗﺎﺑـﻪی )‪(KCTU‬‬ ‫ﻟﻪ ﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪ 2003‬دا )‪ (640‬هـﻪزار‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎری ﮐﯚﭼﮑـــﺮدوو ﻟـــﻪ ﮐﯚرﯾـــﺎدا‬ ‫هـــﻪﺑﻮوه‪ ،‬ﮐـــﻪ ‪ 220‬هـــﻪزارﯾﺎن ﺑـــ‪‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣـــــــــــــــﻪ ﺑﻮوﻧـــــــــــــــﻪ )‬ ‫‪ (Undocumented‬وه ‪420‬‬ ‫هـــــــــﻪزارﯾﺎن )‪(Documented‬‬ ‫ﺑﻮوﻧــﻪ‪ ،‬ﻧﻪﻗﺎﺑــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿــﻪﮐﺎنو ﭼﯿﻨــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎری ﮐﯚرﯾــﺎ زۆر هﯚﺷــﯿﺎراﻧﻪ‪ ،‬ﺑــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪی ﺋﺎرهزووی ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪوه‬ ‫ﻧﻪک ڕﻗﯿﺎن ﻟـﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ ﮐﯚﭼﮑـﺮدوو‬ ‫ﻧـــﻪﺑﻮوه ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﮐﺮ‪‬ﯿـــﻪﮐﯽ ﮐﻪﻣﺘـــﺮ‬ ‫ﺋﻪﭼﻪوﺳ‪‬ﻨﺪراﻧﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﭘـﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﺎن‬ ‫ﺑﻮوﻧﻪو ﺑﻪرﮔﺮﯾﯿﺎن ﻟ‪‬ﮑﺮدوون ﺗﺎ هـﻪﻣﺎن‬ ‫ﻣــﺎﻓﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎری ﮐﯚرﯾــﺎ ﺑــﯚ ﺋﻪواﻧﯿــﺶ‬ ‫ﺑﻪدهﺳــﺖ ﺑﮫ‪‬ﻨــﻦ‪ .‬ﺑــﯚ ﺋــﻪم ﻣﻪﺑﻪﺳــﺘﻪ‬ ‫ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﺎن داوون ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣـﺎﻧﮕﯽ ﺋﻪﭘﺮﻟـﯽ‬ ‫‪ 2005‬دا ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧﯽ ﮐﯚﭼﮑـــــﺮدوو‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــــﺮاوی ﺗﺎﯾﺒــــﻪت ﺑــــﻪ ﺧﯚﯾــــﺎن‬ ‫درووﺳــﺘﮑﺮد‪ ،‬ﺑــﻪ ﻧــﺎوی ‪Migrant‬‬ ‫‪ (MTU) Trade Union‬و‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﮐﯚرﯾــﺎ ﺋــﻪم ﻧﻪﻗﺎﺑﻪﯾﻪﺷــﯿﺎن‬ ‫ﮐﺮدۆﺗﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﮐﯚﻧﻔﯿﺪراﺳﯿﯚﻧﻪﮐﻪﯾﺎن‪.‬‬ ‫ﻟــــــﻪ ‪1‬ی ﻓ‪‬ــــــﺒﺮﯾﻮهری ‪ 2007‬دا‬ ‫دادﮔـــﺎی ﺑـــﺎ‪‬ی ﮐﯚرﯾـــﺎ ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾـــﺪا ﮐـــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﯽ ﮐﯚﭼﮑـــﺮدوو ﻣﺎﻓﯿﺎﻧـــﻪ ﮐـــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاوی ﺧﯚﯾــﺎن داﻣــﻪزر‪‬ﻨﻦو ﺑﺒﻨــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧــﺪاﻣﯽ ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯿﯿــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿــﻪﮐﺎن ﺑــﻪ‬ ‫ﺑــ‪ ‬ﻟﻪﺑــﻪرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋــﻪوهی ﮐــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ڕهﺳﻤﯽ ﻟﻪو‪‬ﻦ ﯾﺎن ﺑـﻪ ﻗﺎﭼـﺎغ واﺗـﻪ )‬ ‫‪Documented or‬‬ ‫‪.(Undocumented‬‬

‫ﺣﮑﻮﻣــﻪﺗﯽ ﮐﯚرﯾــﺎ ﺑــﻪﺑ‪ ‬ﮔﻮ‪‬ﺪاﻧــﻪ ﺋــﻪم‬ ‫ﺑ‪‬ﯾــــــــــﺎرهی دادﮔــــــــــﺎش ﻟــــــــــﻪ‬ ‫‪ 27/11/2007‬دا ﺳــ‪ ‬ﮐــﻪس ﻟــﻪ‬ ‫ڕاﺑــــﻪراﻧﯽ ﻧﻪﻗﺎﺑــــﻪی )‪ (MTU‬ﺑــــﻪ‬ ‫ﻧﺎوهﮐــــــــــــــــــــــﺎﻧﯽ ‪Kajiman‬‬ ‫‪Raju Kumar،Khapung‬‬ ‫و‪Abdul Basher Masum‬‬ ‫ﮐــــﻪ ﺳــــﻪرۆکو ﺟ‪‬ﮕــــﺮی ﺳــــﻪرۆکو‬ ‫ﺳــﮕﺮﺗ‪‬ﺮی ﻧﻪﻗﺎﺑﻪﮐــﻪ ﺑــﻮون‪ ،‬دهﮔﺮ‪‬ــﺖو‬ ‫ﻟـــﻪ ﮔـــﻪڵ ‪ 20‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎری ﺗـــﺮدا ﻟـــﻪ‬ ‫‪ 13/12/2007‬دا دﯾﭙﯚرﺗــــــــــــﯽ‬ ‫و‪‬ﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟ‪‬ـﻮهی هـﺎﺗﻮون )ﻧﯿﭙـﺎڵ‬ ‫و ﺑــــــــﻪﻧﮕﻼدﯾﺶ و ﺋﻪﻧﺪهﻧﻮﺳــــــــﯿﺎ(‬ ‫دهﮐﺎﺗـــﻪوه‪ ،‬ﺑـــﻪ ﺑﯿـــﺎﻧﻮوی ﺋـــﻪوهی )‬ ‫‪ (Undocumented‬ﺑﻮوﻧـــﻪ‪ .‬ﻟـــﻪ‬ ‫ﺳــــﻪر ﺋــــﻪم ﻣﻪﺳــــﻪﻟﻪﯾﻪ ﻧﻪﻗﺎﺑــــﻪی‬ ‫‪KCTU‬ﮐـــــــﻪ )‪ (MTU‬ﯾـــــــﺶ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﯿﯿﻪﺗﯽ‪ ،‬ﺳﮑﺎ‪‬ی ﮐﺮدﺑـﻮو ﻟـﻪ ﻻی‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوی ﮐﺎری ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ) ‪ (ILO‬ﻟـﻪ‬ ‫دژی ﺋﻪم ﮐﺎرهی ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ﮐﯚرﯾـﺎ ﮐـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧـــﻪی ﯾـــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟـــﻪ ﺑﻨﻪﻣﺎﮐﺎﻧـــﯽ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاوی )‪ (ILO‬ﯾــﻪ ﮐــﻪ ﺋــﺎزادی‬ ‫ڕﯾﮑﺨﺮاووﺑﻮوﻧــﻪ واﺗــﻪ ) ‪Freedom‬‬ ‫‪.(of Association‬‬ ‫ﻟﻪﺑﻪرﺋــــﻪوهی ﻟــــﻪ ﮐﯚرﯾــــﺎدا ﺋﻪﮔــــﻪر‬ ‫ﺧﯚﭘﯿــــﺸﺎﻧﺪان ﻟــــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــــﻪر هــــﻪر‬ ‫ﺑﯿﺮۆﯾـــﻪﮐﯽ دﯾﭙﻠﯚﻣـــﺎﺗﯽ و‪‬ﺗـــﺎﻧﯽ ﺗـــﺮدا‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋﻪﺑ‪‬ﺖ ﺳﻪد ﻣـﻪﺗﺮ ﻟ‪‬ـﻮهی دور‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ زۆر ﻟﻪ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚرﯾـﺎ‬ ‫ﻟﻪواﻧــﻪ )‪ (Samsung‬ﺳــﻮد ﻟﻪﻣــﻪ‬ ‫وهردهﮔـــﺮنو دهﻋﻮهﺗـــﯽ ﺳــــﻪﻓﺎرهتو‬ ‫ﺑﺎ‪‬ﻮ‪‬ﺰی و‪‬ﺗﻪﮐﺎن دهﮐﻪن‪ ،‬ﺗـﺎ ﺑ‪‬ـﻦ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﮐﺎﻧﯿﺎﻧــﺪا ﺟ‪‬ﮕــﻪ ﺑــﻪﮐﺮێ ﺑﮕــﺮن‪ ،‬ﺗــﺎ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻧﺎڕهزاﯾـﻪﺗﯿﺎن دهرﺑـ‪‬ی‬ ‫ﺳﻪد ﻣـﻪﺗﺮ ﻟـﻪ ﺋﯚﻓﯿـﺴﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧﻪوه دوور‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣــﻪﺗﯽ ﮐﯚرﯾــﺎ ﻟــﻪ ه‪‬ﺮﺷــﯽ ﺗﺎزهﯾــﺪا‬ ‫ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﮔﯚرﯾﻮه‪ ،‬ﺑـﯚ ﻧﻤﻮوﻧـﻪ ﺋﻪ‪‬ـﺖ‬ ‫ﻣـــﺎﻧﮕﺮﺗﻦو ﺧﯚﭘﯿـــﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران‬ ‫ﺋـــــﻪﺑ‪‬ﺖ ﺗــــــﻪﻧﮫﺎ ﺗﺎﯾﺒــــــﻪت ﺑ‪‬ــــــﺖ‬ ‫ﺑﻪﮐﺎرهﮐﺎﻧﯿﺎﻧـــــــﻪوه‪ ،‬وهک )ﮐـــــــﺮێ‪،‬‬ ‫هﻪﻟﻮﻣـــــﻪرﺟﯽ ﮐـــــﺎرﮐﺮدن(و ﺋﻪﺑ‪‬ـــــﺖ‬ ‫داواﮐﺎرﯾﯿـﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺧـﺎ‪‬ﯽ ﺑ‪‬ــﺖ ﻟـﻪ هــﻪر‬ ‫داواﮐﺎرﯾﯿــﻪﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺗــﺮ‪ .‬ﺑﯚﯾــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻧﻔﯿﺪراﺳﯿﯚﻧﯽ ﻧﻪﻗﺎﺑﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﻪﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﮐﯚرﯾﺎ واﺗﻪ )‪ (KCTU‬ﮐـﻪ ﺳـﻪر ﺑـﻪ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﯿـــــــﺸﻪ ﻟـــــــﻪ ‪2/7/2008‬‬ ‫ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺳـﻪدان هـﻪزار ﮐﻪﺳـﯿﺎن‬

‫ﺋﺎﻣﺎدهﮐﺮدﻧﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﺎﺑﯿﺮ‬

‫ﻟــــﻪ زۆرﺑــــﻪی ﺷــــﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚرﯾــــﺎدا‬ ‫ﺑﻪرﭘﺎﮐﺮد ﻟﻪ دژی ﺑ‪‬ﯾـﺎری دهو‪‬ـﻪت ﺑـﯚ‬ ‫دووﺑـــﺎره ه‪‬ﻨﺎﻧـــﻪ ﻧـــﺎوهوهی ﮔﯚﺷـــﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﺰﯾـﮏ ﺑـﻪ ﯾـﻪک هﻪﻓﺘـﻪی‬ ‫ﺧﺎﯾﺎﻧـــﺪو ﺑﺒـــﻮوه هـــﻪوا‪‬ﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣـــﯽ‬ ‫ﻣﯿــــﺪﯾﺎﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫــــﺎن‪ ،‬ﻟﻪﺳــــﻪر ﺋــــﻪم‬ ‫ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪاﻧﻪ ﺑــﻪم داواﮐﺎرﯾﯿــﻪوه ﮐــﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧــــﺎی ﺳﯿﺎﺳــــﯽ ﺧــــﯚی هــــﻪﺑﻮو‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣـــــــﻪﺗﯽ ﮐﯚرﯾـــــــﺎ ﺳـــــــﻪرۆﮐﯽ‬ ‫ﮐﯚﻧﻔﯿﺪراﺳــﯿﯚﻧﻪﮐﻪ ﮐــﻪ ﻧــﺎوی ) ‪Lee‬‬ ‫‪ (Suk-haeng‬و ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮهﮐﻪی ﮐﻪ‬ ‫ﻧــــﺎوی )‪ (Lee Yong-shik‬ﻟــــﻪ‬ ‫ﮔــــﻪڵ ﺷــــﻪش ڕاﺑــــﻪری ﻧﻪﻗﺎﺑــــﻪی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﯽ ﺷـــﻪرﯾﮑﻪی ‪Hyundai‬‬ ‫زﯾﻨـــﺪاﻧﯽ دهﮐـــﺎتو ﺋﺎزارﯾـــﺎن دهدات‪،‬‬ ‫ﻟﻪﺳـــﻪر ﺋـــﻪم ڕهﻓﺘـــﺎرهی ﺣﮑﻮﻣﻪﺗـــﯽ‬ ‫ﮐﯚرﯾﺎ‪ ،‬ڕﯾﮑﺨﺮاوی ‪International‬‬ ‫‪T r a d e U ni on‬‬ ‫‪ (ITUC)Confederation‬ﮐﻪ‬ ‫‪ 168‬ﻣﻠﯿﯚن ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺋﻪﻧﺪاﻣﯿﯿـﻪﺗﯽ ﻟـﻪ‬ ‫‪ 155‬و‪‬ﺗـــﺪا ﮐـــﻪ ‪ 311‬ﺳـــﻪﻧﺪﯾﮑﺎی‬ ‫ﺟﯿــــﺎ ﺟﯿﺎﯾــــﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻣــــﻪی ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗــــﯽ‬ ‫ﺋﻪﻧ‪‬ﺮ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﺳـﻪرۆﮐﯽ ﮐﯚرﯾـﺎ ) ‪Lee‬‬ ‫‪.(Myung-bak‬‬ ‫ﻟـــــﻪ ‪ 13/10/2000‬دا ﺧﻪ‪‬ﺗـــــﯽ‬ ‫ﻧﯚﺑ‪ ‬ﺑﯚ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺑﻪﺧﺸﺮا ﺑﻪ ) ‪Kim‬‬ ‫‪ (Dae-Jung‬ﺳــــﻪرۆﮐﯽ ﮐﯚرﯾــــﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷــــﻮور ﻟﻪﺳــــﻪر هﻪو‪‬ــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑــــﯚ‬ ‫ﺑﺎﺷﮑﺮدﻧﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﻟﻪ ﮔـﻪڵ ﮐﯚرﯾـﺎی‬ ‫ﺑـــﺎﮐﻮورو ﭘﻪرهﭘ‪‬ـــﺪاﻧﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳـــﯽو‬ ‫ﻣــﺎﻓﯽ ﻣــﺮۆڤ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻪﮔــﻪر ﻟﯿﮋﻧــﻪی‬ ‫ﺑﻪﺧــــــﺸﻪری ﺧﻪ‪‬ﺗﻪﮐــــــﻪ وهزﻋــــــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ڕهﻓﺘﺎری دهو‪‬ـﻪت ﺑﻪراﻧﺒـﻪر‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻪﻗﺎﺑـﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿـﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟـﻪ ﺑـﻪرﭼﺎو‬ ‫ﺑﮕﺮﺗﺎﯾﻪ‪ ،‬ﺋﻪوا هـﻪرﮔﯿﺰ ﺋـﻪو ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪی‬ ‫ﺋﻪو ﺧﻪ‪‬ﺗﻪ ﻧﻪﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﺳﻪرﭼﺎوهﮐﺎن‬ ‫‪South Korea The (١‬‬ ‫‪ Miracle Unmasked‬ﻟـــــــﻪ‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ‪Eric Toussaint‬‬ ‫‪ (٢‬ﺳـــ‪‬ﺮﭬﻪی ﺳـــﺎ‪‬ﻧﻪی ڕ‪‬ﮑﺨـــﺮاوی‬ ‫ﮐﯚﻧﻔﯿﺪراﺳﯿﯚﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ ﻧﻪﻗﺎﺑـﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿــــﻪﮐﺎن )‪ (ITUC‬ﻟﻪﺳــــﻪر‬ ‫ﭘ‪‬ــــــﺸ‪‬ﻠﮑﺮدﻧﯽ ﻣــــــﺎﻓﯽ ﻧﻪﻗﺎﺑــــــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﻪﮐﺎن ﺑﯚ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪.2008‬‬


‫‪5‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫ﮐﺎری هﻪرزان‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﺧﺎﻣﯚش‬ ‫ﻣ‪‬ﺰﮔﺮدﯾﮏ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎری ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋ‪‬ﺮان‬ ‫ﻣﻪﻧﺴﻮر ﺣﮑﻤﻪت‬

‫ﺑﻪﺷﯽ ‪5‬‬

‫وهرﮔ‪‬اﻧﯽ‪ :‬ﺷﻪﻣﺎڵ ﻋﻠﯽ‬

‫ﺋ‪‬وەى ﻟ‪‬ﺮەدا دەﯾﺨﻮ‪‬ﻨﻨ‪‬وە ﺑﻪﺷﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ﻗﺴﻪوﺑﺎﺳﯽ ﻣﻪﻧﺴﻮر ﺣﮑﻤﻪﺗﻪ ﻟﻪ ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﭼﻮارهﻣـﯽ ﮐﺘ‪‬ـﺒﻰ)ﮐـﺎرى‬ ‫ه‪‬رزان‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرى ﺧﺎﻣﯚش(‪ .‬ﺋ‪‬م ﮐﺘ‪‬ﺒ‪ ‬ﺑ‪‬ره‪‬ﻣﻰ ﻣ‪‬ﺰﮔﺮد‪‬ﮑ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﺳﺎ‪‬ﻰ ‪ 1990‬ﺑﻪﺑﻪﺷﺪاری ﻣ‪‬ﻧﺴﻮر ﺣﮑﻤ‪‬ت‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎری ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﺳﺎزدراوه‪ .‬ﺑﺎﺳـ‪‬ﮏ ﮐ‪ ‬ﻟـ‪‬ﺮەدا ﺳـ‪‬ﺑﺎرەت ﺑ‪‬ﯾﺎﺳـﺎی ﮐـﺎرى‬ ‫ﺟﻤﮫﻮرى ﺋﯿﺴﻼﻣﻰ ﺋـﯿﺮان ﮐـﺮاوە ﺑـﺎﯾ‪‬ﺧ‪‬ﮑﻰ ﮔـﺸﺘﻰو ﺑﻨـﺎﻏ‪‬ﯾﯽ ﺑـﯚ ﺗ‪‬ﮕ‪‬ﯾـﺸﺘﻦ ﻟ‪ ‬ﯾﺎﺳـﺎى ﮐـﺎرو ﻟ‪‬ﮑـﺪاﻧ‪‬وەى‬ ‫ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ى ﺟﯚرﺑ‪‬ﺟﯚرەﮐﺎﻧﻰ ه‪‬ﯾ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﺣﺎ‪‬ﮑﺪا ﮐ‪ ‬ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮏ ﻟ‪ ‬ﮐ‪‬ﺸ‪ ‬ﮔ‪‬ورەﮐﺎﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﻰ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﻧ‪‬ﺑﻮوﻧـﻰ‬ ‫ﯾﺎﺳﺎى ﮐﺎر‪‬ﮑ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﻻﻧﻰ ﮐ‪‬ﻣﻰ ﻣﺎفو ﺧﻮاﺳﺘ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن داﺑﯿﻦو دهﺳﺘﻪﺑﻪر ﺑﮑﺎتو ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮏ ﻟ‪ ‬ﺧﻮاﺳﺘ‪ ‬ﻓ‪‬ورﯾ‪‬ﮐﺎﻧـﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺟ‪‬ﮕﯿﺮﮐﺮدنو ﮐـﺎرﭘ‪‬ﮑﺮدﻧﻰ ﯾﺎﺳـﺎﯾ‪‬ﮐﻰ ﮐـﺎرى ﭘ‪‬ـﺸ‪‬ەوە‪ ،‬وەرﮔ‪‬اﻧـﻰ ﺋ‪‬م ﺑﺎﺳـ‪ ‬دەﺗﻮاﻧ‪‬ـﺖ ﮐـﯚﻣ‪‬ک‬ ‫ﺑ‪‬ﺑﺮدﻧ‪‬ﺳ‪‬رى ﺋﺎﺳﺘﻰ هﯚﺷﯿﺎرى ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ڕاﺑ‪‬راﻧﯿﺎن ﻟﻪم ﺑﻮارهدا ﺑﮑﺎت‪ .‬ﻟﻪ ژﻣﺎرهﮐﺎﻧﯽ داهـﺎﺗﻮوی هﺎوﭘـﺸﺘﯿﯽ‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾﯿﺪا ﺑﻪزﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪﺷﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﺋﻪم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑ‪‬ودهﮐﻪﯾﻨﻪوه‪.‬‬ ‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﭼﻮارهم‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو‬ ‫ﻣﻪرﺟﻪﻋﻪﮐﺎﻧﯽ ﯾﻪﮐﻼﯾﯿﮑﺮدﻧﻪوه‬ ‫ﻟﻪ ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎردا‬ ‫ﻣـــــــﺴﺘﻪﻓﺎ ﺳـــــــﺎﺑﯿﺮ‪ :‬ﻣﻪﺳـــــــﻪﻟﻪی‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾــﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﻟــﻪ ﯾﺎﺳــﺎی‬ ‫ﮐــﺎری ﺟﻤﮫــﻮری ﺋﯿــﺴﻼﻣﯿﺪاو ﺋــﻪو‬ ‫ﻣﻪرﺟﻪﻋﺎﻧﻪی ﮐﻪ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺋﻪم ﯾﺎﺳﺎﯾﻪ‬ ‫دهﺑــ‪ ‬ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ ﭼﺎرهﻧﻮوﺳــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑ‪‬ﯾﺎر ﺑﺪهن‪ ،‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﮐﺮێ‪ ،‬ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرو ﺧﺎوهﻧﮑــﺎرو ﺷــﺘﯽ ﺗــﺮ‪ ،‬و‬ ‫ﺋــــﻪوهی ﮐــــﻪ ﺋــــﻪم ﯾﺎﺳــــﺎﯾﻪ چ‬ ‫ﻣﻪرﺟﻪﻋ‪‬ﮏ وهک ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران‬ ‫ﺑﻪ ڕهﺳﻤﯽ دهﻧﺎﺳ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﯾﺎﺳﺎی ﮐـﺎری ﺟﻤﮫـﻮری ﺋﯿـﺴﻼﻣﯿﺪا‬ ‫ﺑ‪‬ﯾـــﺎر واﯾـــﻪ ﺷـــﻮرای ﺑـــﺎ‪‬ی ﮐـــﺎر‬ ‫ﻣﻪرﺟﻪﻋ‪‬ﮑﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎردهر ﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻟـﻪ‬ ‫‪ 9‬ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﮐﻪی ‪ 3‬ﮐﻪس زﯾـﺎﺗﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎو ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر وای داﺑﻨ‪‬ﯿﻦ ﮐـﻪ ﺋﻪواﻧـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ڕاﺳــﺘﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪری ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﻧﯿﺶ ﺑــﻦ‪،‬‬ ‫زۆر ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾﻪ ﮐﻪ ﮐﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯿﻦ‪ .‬ﺳـ‪‬‬ ‫ﮐﻪﺳﯽ ﺗﺮ ﻟـﻪو ‪ 9‬ﮐﻪﺳـﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪری‬ ‫وهزارهﺗﯽ ﮐﺎرنو ﺳ‪ ‬ﮐﻪﺳﻪﮐﻪی ﺗﺮ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﺧﺎوهﻧﮑﺎرن‪ .‬ﺑﻪم ﭘ‪‬ﯿﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ڕاﺳـــﺘﯿﺪا ﻣﺎﻓ‪‬ـــﮏ ﺑـــﯚ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺑــﻪ ڕﺳــﻤﯽ ﻧﻪﻧﺎﺳــﺮاوه‪.‬‬ ‫دهﻣﻪو‪‬ﺖ ﻟ‪‬ﺮهدا زۆرﺗﺮ ﻟﻪم ﺑﺎرهﯾﻪوه‬ ‫ﻗــــﺴﻪ ﺑﮑــــﻪﯾﻦ ﮐــــﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧــــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرانو ﻣﻪرﺟــــﻪﻋﯽ ﺧــــﺎوهن‬ ‫ﺳﻪﻻﺣﯿﻪﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟـﻪ ڕواﻧﮕـﻪی‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪوه ﮐﺎﻣﻪﯾﻪ‪ .‬ﺋ‪‬ﻮه ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻮرای ﺑـﺎ‪‬ی ﮐـﺎرو ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪﺑﻮونو‬ ‫ﻧﺎﺷﺎﯾـﺴﺘﻪﺑﻮوﻧﯽ ﺑــﯚ هــﻪﺑﻮوﻧﯽ ﺋــﻪو‬ ‫ﺋﯿﺨﺘﯿﺎراﺗــــﻪ ﯾﺎﺳــــﺎﯾﯿﺎﻧﻪی ﭘ‪‬ــــﯽ‬ ‫ﺳﭙ‪‬ﯿﺮدراوه ﭼﯽ ده‪‬ﻦ؟‬ ‫ﻣﻪﻧــﺴﻮر ﺣﮑﻤــﻪت‪ :‬ﺷــﺘ‪‬ﮏ ﮐــﻪ زۆر‬ ‫ڕووﻧﻪ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ هﯿﭻ ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎر‪‬ﮏ‬ ‫دووا ﻗـــــــﺴﻪ ﺳـــــــﻪﺑﺎرهت ﺑـــــــﻪ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐــــﺎرو ﺳــــﻪرﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﻧﺎﮐـــــﺎت‪ ،‬ﺑـــــﻪ‪‬ﮑﻮ ﭼﻮارﭼﻮهﯾـــــﻪک‬ ‫ﻓﻪراهـــــﻪم دهﮐـــــﺎت ﮐـــــﻪ هـــــ‪‬ﺰه‬ ‫دهرﮔﯿﺮهﮐــــﺎن ﻟــــﻪ ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧــــﺪا‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﺳـﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ ﭼﻪﻧـﺪو ﭼـﯚنو‬ ‫ﭘ‪‬ﻮاﻧــﻪﮐﺎن ڕ‪‬ﮑﺒﮑــﻪون‪ ،‬ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧــﯽ‬ ‫ﺋــﻪو ڕ‪‬ﮑﮑﻪوﺗﻨﺎﻧــﻪ زهﻣﺎﻧــﻪت ﺑﮑــﻪنو‬ ‫ﺷـﺘﯽ ﻟـﻪم ﺟـﯚره‪ .‬ﻟ‪‬ﺮهداﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﺑــ‪‬وای ﻣــﻦ ﺑــﻪر ﻟــﻪوهی ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪی‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾــﻪﺗﯽ ﮐﺮدﻧــﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﻟــﻪو‬ ‫ﺋﻮرﮔﺎﻧﺎﻧـــﻪی ﮐـــﻪ ڕژ‪‬ـــﻢ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـــﻪی‬ ‫ﮐــﺮدوون ﺟــ‪‬ﯽ ﺑــﺎس ﺑ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﺧــﻮدی‬ ‫ﺋــﻪوهی ﮐــﻪ چ ﻣﻪرﺟــﻪﻋ‪‬ﮏ دهﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫ﻓﺎﮐﺘﯚرهﮐﺎﻧﯽ وهک ﮐﺮێو ﺳﻪﻋﺎﺗﮑﺎرو‬ ‫ﺷــﺘﯽ ﺗــﺮ ﯾــﻪﮐﻼﯾﯽ ﺑﮑﺎﺗــﻪوه دهﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫ﺑﺎس ﺑﮑﺮ‪‬ـﺖ‪ .‬ﻣـﻦ دهﻣـﻪو‪‬ﺖ ﺋﺎﻣـﺎژه‬ ‫ﺑــﻪ ﭼﻪﻧــﺪ ﻣﻪﯾــﺪاﻧﯽ ﮔﺮﻧــﮓ ﺑﮑــﻪم‪.‬‬

‫دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﮐﺮێو ﺳﻪﻋﺎﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرو‬ ‫ﭘ‪‬ﻮاﻧﻪ ڕۆژاﻧﻪﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪرهـﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎنو‬ ‫ﺷﺘﯽ ﺗﺮ‪ .‬ﮐ‪ ‬ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ دﯾﺎری دهﮐﺎت؟‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪرﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ‪ ،‬ﭼـﺎود‪‬ﺮی‪،‬‬ ‫ﮐــﺎری ژﻧــﺎن‪ ،‬ﺋﺎﯾﻨﻨﺎﻣــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧــﺎوﺧﯚی‬ ‫ﮐﺎرﮔﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺗـﺮن‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ڕواﻧﮕــﻪی ﻋــﻪﻗ‪‬ﯽ ﺳــﻪﻟﯿﻢو ﻟــﻪ‬ ‫ڕواﻧﮕﻪی ﮐﻪﺳ‪‬ﮑﻪوه ﮐـﻪ ﻣﺎﺳـﺘﻪﮐﻪی‬ ‫ﻣﻮﯾﻪﮐﯽ ﺗﯿـﺎ ﻧﯿﯿـﻪ‪ ،‬ﻧـﻪک هـﻪر وهک‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﺑــﻪ‪‬ﮑﻮ وهک ﮐﻪﺳــ‪‬ﮏ ﮐــﻪ‬ ‫ﭘﯿﻜﮕﻪﯾــــــــﺸﺘﻨﯽ دوو ﻓﺎﮐﺘــــــــﻪری‬ ‫ﺑﻪرهــــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎن دهﺑﯿﻨ‪‬ــــﺖو ﻟﻪﺳــــﻪر‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧـــﺪﯾﺎن داوهری دهﮐـــﺎت‪ ،‬ﮐـــ‪‬‬ ‫دهﺑـــ‪ ‬ﺋـــﻪو ﻓﺎﮐﺘﻪراﻧـــﻪی ﺳـــﻪرهوه‬ ‫دﯾــــﺎری ﺑﮑــــﺎت؟ ﺳــــﻪﺑﺎرهت ﺑــــﻪ‬ ‫هﻪﻗﺪهﺳــﺖ ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺧــﻪرﯾﮑﯿﻦ ده‪‬ﯿــﻦ‬ ‫ﮐــﻪ ﺋــﻪم هﻪﻗﺪهﺳــﺘﻪ ﭘﺎرهﯾﻪﮐــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎر ﺧﻪرﯾﮑــــﻪ ﻟــــﻪ ﺑﻪراﻣﺒــــﻪر‬ ‫ﮐﺎرهﮐﻪی وهرﯾﺪهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾﻪ ﮐﻪ‬ ‫دهﺑـــ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر دﯾـــﺎری ﺑﮑـــﺎت ﮐـــﻪ‬ ‫ﮐﺎرهﮐـــــﻪی ﺧـــــﯚی ﺑـــــﻪ ﭼﻪﻧـــــﺪ‬ ‫دهﻓﺮۆﺷــــــ‪‬ﺖ‪ .‬ﻟــــــﻪ ﮐﯚﻣــــــﻪ‪‬ﮕﺎی‬ ‫ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﺪا ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ هــﻪر‬ ‫ﮐﺎ‪‬ﯾــﻪﮐﯽ ﺗــﺮ ﺑــﻪم ﺟﯚرهﯾــﻪ‪ .‬ﮐــﻪس‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﺑﭽ‪‬ﺘــﻪ دووﮐﺎﻧ‪‬ﮑــﻪوه ﺑ‪‬ــ‪‬‬ ‫ﺋﻪوه ﻣﻦ ﺋﻪم ﺷﺘﻪم ﺑﻪوهﻧـﺪه ﮐـ‪‬یو‬ ‫هــﻪ‪‬ﯿﮕﺮ‪‬ﺖو ﺑﯿﺒــﺎت‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م وا دﯾــﺎره‬ ‫ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ ﮐﺎ‪‬ﯾــﻪک ﮐــﻪ ﻧــﺎوی‬ ‫هـــ‪‬ﺰی ﮐـــﺎره ﮐﺎرهﮐـــﻪ ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧـــﻪی‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ! ﺧﻮدی ﮐ‪‬ﯾﺎر ﺧﯚی ﺧﻪرﯾﮑـﻪ‬ ‫ﻧــﺮخ دﯾــﺎره دهﮐــﺎتو ﻓﺮۆﺷــﯿﺎرﯾﺶ‬ ‫ﻧﺎﭼــﺎره ﺑﯿﻔﺮۆﺷــ‪‬ﺖ‪ .‬ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ‬ ‫هﻪﻗﺪهﺳــﺖ ﻧــﻪ ﺷــﻮرای ﺑــﺎ‪‬ی ﮐــﺎر‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﻪو ﻧـــﻪ هﯿـــﭻ‪ .‬ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو ڕ‪‬ﮑﺨـــﺮاوهی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾـــﯽ‬ ‫دهﺑ‪ ‬هﻪرﺳﺎ‪‬ﮏ ﻻﻧﯽ ﮐـﻪﻣﯽ ﮐـﺮێو‬ ‫هﻪﻗﺪهﺳـــﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران ڕاﺑﮕﻪﯾـــﻪﻧﻦ‪.‬‬ ‫ده‪‬ــﻦ ﺋــﺎﺧﺮ ﻟــﻪم ﺣﺎ‪‬ﻪﺗــﻪدا ﺋﻪواﻧــﻪ‬ ‫هﻪر ﺑﻪ ﻗـﺎزاﻧﺠﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر ﺑـ‪‬ی ﮐـﺮێ‬ ‫دﯾـــﺎری دهﮐـــﻪن‪ .‬ﺋـــﻪوان ﺧﻮاﻧـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ڕهﻧﮕﯿﻨـﺘﺮ دهﮐـﻪن‪ .‬ﻣﻨﯿـﺶ‬ ‫ده‪‬ﻢ ﺑﻪ ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪﺷﻪوه ﺋ‪‬ﻮهش ﺑـﻪ‬ ‫ﻗــــﺎزاﻧﺠﯽ ﺧﺎوهﻧﮑــــﺎر ﺑ‪‬ﯾــــﺎردهدهن‬ ‫ﺋﯿــﺪی‪ .‬دهی ﮐﻪواﺗـــﻪ ﺋﻪواﻧــﻪی ﺑـــﻪ‬ ‫ﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑ‪‬ﯾـﺎر دهدهن دهﺑـ‪‬‬ ‫ﮐــﺮێ دﯾــﺎری ﺑﮑــﻪن‪ .‬ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ‬ ‫ﭼﺎرهﺳــﻪرﮐﺮدﻧﯽ ﮐ‪‬ــﺸﻪو ﻧﺎﮐﯚﮐﯿــﺶ‬ ‫ﺑــﻪ هــﻪﻣﺎن ﺷــ‪‬ﻮه‪ .‬ﻧﺎﮐﯚﮐﯿــﻪک ﻟــﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ــــــﻮان ﮐﺮ‪‬ﮑــــــﺎرو ﺧﺎوهﻧﮑــــــﺎردا‬ ‫دهردهﮐـــﻪو‪‬ﺖ‪ ،‬چ ﮐﻪﺳـــﯿﮏ دهﺑـــ‪‬‬ ‫داوهری ﺑﮑــﺎت‪ .‬دﯾــﺎره ﮐــﻪ هــﻪردوو‬ ‫ﻻی ﮐ‪‬ـــﺸﻪﮐﻪ ﻟـــ‪‬ﺮهدا ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗـــﯽ‬ ‫دهﮐــﺮ‪‬ﻦو ﻗــﺴﻪی ﺧﯚﯾــﺎن دهﮐــﻪنو‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰهرﯾــﺎن هﻪﯾــﻪو‪...‬هﺘــﺪ‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م چ‬ ‫ﮐﻪﺳــــ‪‬ﮏ دهﺑــــ‪ ‬داوهری ﺑﮑــــﺎت؟‬ ‫دهﺳـــــــﺘﻪی داوهری ﻟـــــــﻪ ﮐـــــــ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﮫــﺎﺗﻮوه؟ ﯾﺎﺳــﺎﯾﻪﮐﯽ ه‪‬ﻨــﺎوه ﮐــﻪ‬ ‫ﮔﻮاﯾــــﻪ ﺋﻪﻣــــﻪی ﻟــــﻪ ﺧﺎوهﻧﮑــــﺎرو‬

‫دهو‪‬ﻪتو ﺑﻪ ﻗﺴﻪی ﺧﯚی ﻟﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨــــﺎوه‪ .‬ﯾــــﺎﻧﯽ ﺑــــﻪ ﺷــــﻮرای‬ ‫ﺋﯿـــﺴﻼﻣﯽ وﺗـــﻮه ﮐـــﻪ ﻟﻪﺑﻪرﺋـــﻪوهی‬ ‫ﺳــﻪروﺑﯿﭽﻤﯽ ﺋ‪‬ــﻮه هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ ﺷــ‪‬و‬ ‫ﺷـــ‪‬ﻮاو ﺗـــﺮه‪ ،‬ﺋ‪‬ـــﻮه وهرن ڕۆ‪‬ـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑﺒﯿﻨﻦ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻨﺒﺎخ ﻣﻪﮐﻪنو ﻟـﻪو‬ ‫دﯾﻮه داﺑﻨﯿﺸﻦ‪ .‬ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرهﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧــﺎو ﺋــﻪو دهﺳــﺘﻪی داوهرﯾــﻪن‪ .‬ﻣــﻦ‬ ‫ده‪‬ــﻢ ﺗﻪﻧﺎﻧــﻪت ﺋﻪﮔــﻪر ﺋــﻪم ﺷــﻮرا‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ هـﻪر هﯚﯾﻪﮐـﻪوه ﺑ‪‬ـﺖ‬ ‫ﻧﺎﭼـــﺎر ﺑـــﻦ ﻟـــﻪو دهﺳـــﺘﻪﯾﻪدا ﺑـــﻪ‬ ‫ﻗـــﺎزاﻧﺠﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر دهﻧـــﮓ ﺑـــﺪهن‪،‬‬ ‫ﺳــﻪرهﻧﺠﺎم هــﻪر ﻗــﺴﻪی ﺧﺎوهﻧﮑــﺎر‬ ‫ﻟــــﻪوێ دهﯾﺒﺎﺗــــﻪوه‪ .‬دهی ﮐﻪواﯾــــﻪ‬ ‫داوهری دراﯾــﻪ دهﺳــﺘﯽ ﺧﺎوهﻧﮑــﺎر‪.‬‬ ‫ﻣــﻦ ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺧﺎوهﻧﮑﺎر‪‬ﮑــﺪا دهﻧﮕــﻢ‬ ‫هﺎﺗﻮوهو ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﮐـﻪ ﮐﺎرهﮐـﻪ ﮔـﻪوره‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘــــﻪوه ﺑــــﯚ داوهری دهﭼﯿﻨــــﻪ‬ ‫ﺑـــﻪردهم ﺧﺎوهﻧﮑـــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗـــﺮ!! دهی‬ ‫ﺋﯿﺘﺮ دﯾﺎره ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﺧﺎوهﻧﮑﺎر‬ ‫ﺑ‪‬ﯾــﺎر دهدات‪ .‬ﻣــﻦ ده‪‬ــﻢ دهﺑ‪‬ــﺖ‬ ‫ﻣﻪرﺟـــﻪﻋ‪‬ﮏ هـــﻪﺑ‪‬ﺖ ﺑـــﻪ ﻗﺎزاﻧﺠـــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﺑ‪‬ﯾــﺎر ﺑــﺪات‪ .‬ﺋﻪﮔــﻪر ده‪‬ــﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﺋـﺎﺧﺮ ﺋـﻪو هﻪﯾﺌﻪﺗـﻪی ﮐـﻪ هﻪﯾـﻪ‬ ‫ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻓﯽ هﻪﯾـــﻪ‪ ،‬ﻣﻨﯿـــﺶ ده‪‬ـــﻢ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﺶ ﺋﯿﻨــﺴﺎﻓﯽ هﻪﯾــﻪ‪ .‬ﺋﻪﮔــﻪر‬ ‫ﺑﺎﺳــﻪﮐﻪ ﻟﻪﺳــﻪر ﺋﻪوهﯾــﻪ ﮐــﻪ ﺋﺎﺧــﺮ‬ ‫ﺋﻪم هﻪﯾﺌـﻪﺗﯽ ﭼـﺎرهﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺎﮐﯚﮐﯿـﻪ‬ ‫ژﯾــﺮهو ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾــﻪ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿــﻪﮐﺎنو‬ ‫ﯾﺎﺳــﺎﮐﺎنو هــﻪر زههﺮهﻣــﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗــﺮ‬ ‫ﻟﻪﺑـــﻪرﭼﺎودهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻣﻨﯿـــﺶ ده‪‬ـــﻢ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﺶ دهزاﻧ‪‬ــﺖ هــﻪﻣﻮو ﺋﻪواﻧــﻪ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪرﭼﺎوﺑﮕﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑﻪهﻪر هﯚﮐﺎر‪‬ﮏ ﺗﯚ‬ ‫ﺋـــــﻪم ﻣﻪرﺟﻪﻋﯿﻪﺗـــــﻪت داوه ﺑـــــﻪ‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑــﺎر ﻣﻨﯿــﺶ ﺑــﻪ ﭘــ‪‬ﯽ هــﻪﻣﺎن‬ ‫هﯚﮐــﺎرو ﺑﻪ‪‬ﮕــﻪ ده‪‬ــﻢ ﻣﻪرﺟﻪﻋــﯽ‬ ‫دﯾﺎرﯾﮑﺮدنو ﭼﺎرهﺳﻪرﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ‬ ‫دهﺑ‪‬ـــﺖ داﻣﻪزراوهﯾـــﻪﮐﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾـــﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ـــﺖ‪ .‬ﺟـــﺎ ﺋﻪﮔـــﻪر دوو ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪری‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑـــــﺎرﯾﺶ ﻟـــــﻪ ﻧـــــﺎو ﺋـــــﻪو‬ ‫داﻣﻪزراوهﯾــﻪدا هــﻪﺑ‪‬ﺖ ﻣــﻦ ﺟﻪﻧــﮓ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺎ ﻧﺎﮐﻪم‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗـﻪی ﺋـﻪو‬ ‫ﻣﻪرﺟﻪﻋﯿﻪﺗــﻪ دهﺑــ‪ ‬ﺑــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣـــﺴﺘﻪﻓﺎ ﺳـــﺎﺑﯿﺮ‪ :‬ﺑﺒﻪﺧـــﺸﻦ‪ ،‬ﺑـــﻪ‬ ‫ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﮔــﺸﺘﯽ ﯾﺎﺳــﺎی ﮐــﺎری‬ ‫ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽو هﻪﻣﻮو ﯾﺎﺳـﺎی‬ ‫ﮐﺎرهﮐــــــــــﺎن ﺧﻪﺳــــــــــ‪‬ﻪﺗ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺳــــــﻪرووﭼﯿﻨﺎﯾﻪﺗﯽ دهﺑﻪﺧــــــﺸﻦ‪،‬‬ ‫دهﻣــــﻪو‪‬ﺖ ﺑــــﺰاﻧﻢ ﺋ‪‬ــــﻮه ڕاﺗــــﺎن‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗـﻪی ﺑﻪﺧـﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ڕۆ‪‬ﯿﮑـــــﯽ ﺳـــــﻪروو ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎرﯾﯽو‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺑﻪ دهو‪‬ﻪت ﻟﻪ ﯾﺎﺳـﺎی‬ ‫ﮐﺎردا ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫ﻣﻪﻧﺴﻮر ﺣﮑﻤﻪت‪ :‬ﺑـﻪ ﺑـ‪‬وای ﻣـﻦ ﻟـﻪ‬ ‫ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎی ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﺪا دهو‪‬ــﻪت‬ ‫دهﺑــ‪ ‬وهک ﺑﻪﺷــ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﭘﻪﯾﮑــﻪرهی‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑـــﺎرﯾﯽ ﻟﻪﺑـــﻪرﭼﺎوﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺖ‪ .‬چ‬

‫ﺑﻪو هﯚﯾﻪوه ﮐﻪ وهک ﺋﯿﺮهج ﺋﺎزهرﯾﻦ‬ ‫وﺗﯽ دهو‪‬ﻪت ﺧﯚی ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪدار‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﮐﻪﻟﻠـﻪ زﻟﯽ و‪‬ﺗﻪ‪ ،‬و چ ﺑـﻪو هﯚﯾـﻪوه‬ ‫ﮐــﻪ دهو‪‬ــﻪت ﺑﻪرﭘﺮﺳــﯽ ڕ‪‬ﮑﺨــﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﻪ ﻟﻪم ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾﻪدا‪ ،‬ﺑﺎج‬ ‫وهردهﮔﺮ‪‬ـــﺖو ﮐﯚﻧﺘﺮۆ‪‬ـــﯽ ﺟﻮو‪‬ـــﻪی‬ ‫ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪ دهﮐﺎت‪ .‬ﺳﻪرهڕای ﺋـﻪوهش‬ ‫دهو‪‬ﻪت داﻣﻪزراوهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻨـﯽ‬ ‫ﺳـــﻪرﻣﺎﯾﻪداره ﮐـــﻪ ﻟـــﻪم ﺑﺎﺳــــﻪدا‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧــــﻪت ﻧﺎﻣــــﻪو‪‬ﺖ ﭘــــﺸﺘﯽ ﭘــــ‪‬‬ ‫ﺑﺒﻪﺳــــﺘﻢ‪ .‬دهو‪‬ــــﻪت دهﺑــــ‪ ‬ﺑــــﻪ‬ ‫ﻧﺎوﻧﯿــــﺸﺎﻧﯽ ﮐﻠﮑ‪‬ﮑــــﯽ ﺧﺎوهﻧﮑــــﺎر‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﻪم ﺟﯿﺎوازﯾﻪوه ﮐﻪ ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺧﺎوهﻧﮑـﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗﺎﮐـﺪا ﺑـﻪراورد‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﻪﯾﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﮐــﻪی‬ ‫ﺧــﯚیو ﺑﻪرژهوهﻧــﺪی ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪﮐﻪی‬ ‫ﺧـــﯚی دهﮐـــﺎت‪ ،‬دهو‪‬ـــﻪت هـــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺑــﺎرودۆﺧﯽ ﺋــﺎﺑﻮوریو ﺑﻪﮐﺎرﺧــﺴﺘﻦو‬ ‫ﺑﻪرهــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎنو ﺑﻪرژهوهﻧــﺪی ﺋﻪواﻧــﻪ‬ ‫ﻟﻪﺑــﻪرﭼﺎو ﻟــﻪ ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎدا ﻟﻪﺑــﻪرﭼﺎو‬ ‫دهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﻟﻪ ڕواﻧﮕﻪی ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﯿـﺸﻪوه‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕــــــﻪی ﺧﺎوهﻧﮑــــــﺎراﻧﯽ و‪‬ت‬ ‫ﭘﯿـــــﺎواﻧﯽ ﺧـــــﯚی ﺑـــــﯚ ﭘﯚﺳـــــﺘﻪ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﯿــﻪﮐﺎن دهﻧ‪‬ﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺗــﺎ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ‬ ‫ﻧﻪﻣﺎﻧﺪﯾﺖ ﮐﻪ دهﺳﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ـﮏ ﻟـﻪ‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﯾﻪﮐــﻪ ﭘﯿﺸﻪﺳــﺎزﯾﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑﮕــﺮنو ﺑﯿﺒــﻪن ﺑﯿﮑــﻪن ﺑــﻪ وهزﯾــﺮی‬ ‫ﮐــﺎر‪ .‬ﻟــ‪‬ﺮهدا ده‪‬ــﻦ دوو ﮐــﻪس ﻟــﻪ‬ ‫"ﮐﻪﺳﺎﻧﯽ ﭼـﺎوﮐﺮاوهو ﺑـﻪ ﺋﺎﮔـﺎ" ﻟـﻪم‬ ‫ﺷــﻮراﯾﻪدا هــﻪن‪ .‬ﭘ‪‬ــﺖ واﯾــﻪ هﯿــﭻ‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ﻦ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ﮑﯽ ﻓ‪‬ﻧـﻪ ﺟ‪‬ﮕـﺎ‬ ‫ﮐــﻪ ﺧــﻪرﯾﮑﯽ ﮐــﺎره وهک ﮐﻪﺳــﯿﮑﯽ‬ ‫ﭼــﺎوﮐﺮاوهو ﺑــﻪ ﺋﺎﮔــﺎ ﺑﺒــﻪن؟ ﺋﺎﯾــﺎ‬ ‫وهزﯾــﺮی ﮐــﺎر د‪‬ــﺖو ﺋــﻪو ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎره‬ ‫دهﮐﺎﺗﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﺧـﯚی؟ ﺳـﻪرهﻧﺠﺎم‬ ‫ﺧﺎوهﻧﮑﺎر‪‬ــﮏ ﯾــﺎن ﺋﺎﻏﺎزادهﯾــﻪک ﮐــﻪ‬ ‫ﻟـــﻪ ﺋـــﻪﻣﺮﯾﮑﺎ دهرﺳـــﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪووه‬ ‫دهه‪‬ﻨﻦو وهک ﮐﻪﺳـ‪‬ﮑﯽ ﭼـﺎوﮐﺮاوهو‬ ‫ﺑــﻪ ﺋﺎﮔــﺎ ﻟــﻪم ﺋﯚرﮔﺎﻧــﻪدا داﯾــﺪهﻧ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪم ﭘ‪‬ﯿــﻪ ﺗﻪﻧﺎﻧــﻪت ﻟــﻪ ڕواﻧﮕــﻪی‬ ‫ﭘﯿﮑﮫﺎﺗﻪی ﺋﻪو ﻣﻪرﺟﻪﻋﺎﻧﻪوه ‪ ،‬ﯾـﻪک‬ ‫ﮐﻪﺳﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻟﻪ ﻧﺎوﯾﺎﻧﺪا ﻧﺎﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫هــﻪرﺣﺎڵ ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻪﮐــﻪ ﺧﺎوهﻧﮑﺎرﯾﯿــﻪو‬ ‫هﻪر ﺑﯚﯾﻪ ﺋﻪوان ده‪‬ﻦ ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻪﮐﻪی‬ ‫ﺑﻪم ﺟـﯚره ﺑ‪‬ـﺖو ﻣﻨﯿـﺶ ده‪‬ـﻢ ﺑـﺎ‬ ‫ﺑـــﻪم ﺟـــﯚرهی ﺗـــﺮ ﺑ‪‬ـــﺖ‪ .‬ﺑﺎﺳـــﯽ‬ ‫ﭼــﺎودﯾﺮی ﺋﯿــﺘﺮ ﻟﻪﻣــﻪش ڕووﻧــﺘﺮه‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎر واﯾﻪ ﮐﻪﺳـ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ـﺖ‪ ،‬ﭼـﺎود‪‬ﺮی‬ ‫ﺑﮑﺎتو ﺑﺒﯿﻨ‪‬ﺖ ﮐﻪ ﺋﺎﯾـﺎ ﺧـﻪرﯾﮑﻦ ﻟـﻪ‬ ‫ژﯾﻨﮕﻪﯾﻪﮐﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﺪا ﮐﺎر ﻟﻪ ﻣﻨـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر دهﮐ‪‬ﺸﻨﻪوه ﯾﺎن ﻧـﺎ؟ ﭼﺎﮐـﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎود‪‬ﺮ ﺑﯚ ﺋﻪم ﮐـﺎره‬ ‫ﺧﻮدی ﻣﻦو ﺋﻪو ﮐﻪﺳـﺎﻧﻪی ﺗـﺮن ﮐـﻪ‬

‫ﻟــــﻪو ژﯾﻨﮕﻪﯾــــﻪدا ﮐــــﺎر دهﮐــــﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻏﺎﯾـــــﻪﮐﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳـــــﺘﺎی زاﻧﮑـــــﯚو‬ ‫ﭘﺰﯾــﺸﮏو ﮐﻪﺳــﯽ ﻟــﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗــﻪ ﺑ‪‬ﯾــﺎر‬ ‫واﯾـــﻪ ﻟـــﻪ ژ‪‬ـــﺮ ﭼـــﺎوی ﺧﺎوهﻧﮑـــﺎرو‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﺪا ﺑ‪‬ﻦو ﺑ‪‬ﯾﺎر ﺑـﺪهن ﮐـﻪ ﺋـﻪو‬ ‫ژﯾﻨﮕﻪﯾــــﻪ ﺗﻪﻧﺪروﺳــــﺘﻪ ﯾــــﺎن ﻧــــﺎو‬ ‫ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﮐــﻪ ﯾــﺎن ﻧــﺎ‪ .‬ﭼﺎﮐــﻪ‪ ،‬ﻣــﻦ‬ ‫ده‪‬ــﻢ ﭼــﺎود‪‬ﺮی دهﺑ‪‬ــﺖ ﮐﻪﺳــ‪‬ﮏ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎت ﮐـﻪ ﻟـﻪ دﯾﺘﻨـﻪوهی هﻪ‪‬ـﻪﮐﺎن‬ ‫ﺧــــﺎوهن ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾــــﻪ‪ .‬ﭼﺎود‪‬ــــﺮ‬ ‫ﺑـــﻪﺟ‪‬ﯽ دهه‪‬ـــ‪‬و دهڕوات ﺑـــﻪ‪‬م‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪‬ــﮏ ﮐــﻪ ﻟــﻪو ژﯾﻨﮕﻪﯾــﻪدا ﮐــﺎر‬ ‫دهﮐﺎت‪ ،‬ﺑﻪو دهزﮔﺎﯾﺎﻧﻪ ﮐـﺎر دهﮐـﺎت‪،‬‬ ‫ﻟــــﻪوێ هﻪﻧﺎﺳــــﻪ دهداتو ﺗﻮوﺷــــﯽ‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﮐـﺎر دهﺑ‪‬ـﺖ ﮐﻪﺳـﯿﮑﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺋﻪوهﻧــﺪه هﻪﺳــﺘﯿﺎره ﮐــﻪ ﺑﭽﻮﮐﺘﺮﯾــﻦ‬ ‫ﻧﯿــﺸﺎﻧﻪی ﮔﯿﺮوﮔﺮﻓــﺘﯽ ﻟــﻪو ﺑﺎﺑﻪﺗــﻪ‬ ‫دﯾﺎرﯾﺒﮑــﺎت‪ .‬ﻟــﻪ ﺑﺎﺑــﻪت ﭼﺎود‪‬ﺮﯾــﻪوه‬ ‫ﺑ‪‬ﮕﻮﻣــــﺎن ﺑــــﻪ رههــــﺎﯾﯽ دهﺑ‪‬ــــﺖ‬ ‫ﺋﯚرﮔﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ ﺋـﻪو ﭼﺎود‪‬ﺮﯾـﻪ‬ ‫ﺋـــــﻪﻧﺠﺎم ﺑـــــﺪات‪ .‬ﺳـــــﻪرﻧﺠ‪‬اﮐ‪‬ﺶ‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ‪ ،‬ﻟﻪم ﺋﺎﯾﻨﺎﻣﻪﯾﻪدا دهﺳﺘﻪﯾﻪک‬ ‫هﻪﯾـــﻪ ﮐـــﻪ ﯾﺎﺳـــﺎﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎرﯾـــﯽ‬ ‫ﺗـــﻪﮐﻨﯿﮑﯽ دادهﻧ‪‬ـــﺖ ﮐـــﻪ ﻟﻪو‪‬ـــﺪا‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژهﯾــﻪک ﺑــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر هﻪﯾــﻪ‪ .‬ﺋــﻪو‬ ‫ﮐﺎﺗــــﻪش دهﻗــــﯽ ڕﺳــــﺘﻪﮐﻪ ﺑــــﻪم‬ ‫ﺟﯚرهﯾــﻪ‪" ،‬ﺑــﯚ ﺑﻪﺷــﺪارﯾﯽ زﯾــﺎﺗﺮی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﻟــﻪ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪی ﭼــﺎود‪‬ﺮیو‬ ‫ﮐﯚﻧــــــﺘﺮۆڵ" دهﺳــــــﺘﻪﯾﻪﮐﯽ ﺗــــــﺮ‬ ‫ﭘ‪‬ﮑــﺪهه‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ ﮐــﻪ هــﻪر ﺑــﯚ ﺧــﺎﺗﺮی‬ ‫ﺧــــﻮاش ﻟــــﻪو دهﺳــــﺘﻪﯾﻪدا ﯾــــﻪک‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﺶ ﺑﻮوﻧـﯽ ﻧﯿﯿـﻪ! ﺑـﻪ ﺑـ‪‬وای‬ ‫ﻣﻦ ﭼﺎود‪‬ﺮی دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪ ڕههـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ‬ ‫دهﺳﺘﯽ ڕ‪‬ﮑﺨـﺮاوه ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﻪﮐﺎﻧـﻪوه‬ ‫ﺑ‪‬ﺖو ﻗﺴﻪی ﮐﯚﺗﺎﯾﯿﺶ ﻟﻪو‪‬ﺪا دهﺑـ‪‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑﯿﮑﺎت‪ .‬ﺳـﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ ﮐـﺎری‬ ‫ژﻧﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ هﻪﻣﺎن ﺷـ‪‬ﻮه‪ .‬ﺑﻪﺷـ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒــﻪﺗﯽ ﺑــ‪ ‬ﻣــﺎف ﻟــﻪ ﻧــﺎو ﭼﯿﻨــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎردا هﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﯚ ﺋﯿﺪﯾﻌﺎی ﺋـﻪوه‬ ‫دهﮐــﻪﯾﺖ ﮐــﻪ ﺧــﻪرﯾﮑﯿﺖ ﯾﺎﺳــﺎی وا‬ ‫دادهﻧ‪‬ﯿــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺎﻓﯿــﺎن دهدهﯾــﺘ‪‬و‬ ‫ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪو ﺧﺎوهﻧﮑـﺎر‬ ‫ﺑﻪرهو ژﯾﺮﭘ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﻧﻪ‪ .‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ‬ ‫ده‪‬ﯿﺖ ﮐﻪ دهﺑ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ـﯽ ﯾﻪﮐـﺴﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﭘــ‪ ‬ﺑــﺪر‪‬ﺖ‪ ،‬و ﺋــﻪم ﯾﺎﺳــﺎﯾﻪت ﺑــﯚ‬ ‫ﺋـــﻪوه ه‪‬ﻨـــﺎوه ﮐـــﻪ ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮕﺎ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا ﮐﺮ‪‬ـﯽ ﯾﻪﮐـﺴﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ژﻧـــﺎن ﻧـــﺎدات‪ .‬ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ چ ﮐﻪﺳـــ‪‬ﮏ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ داﺑﻨ‪‬ﯿﻦ ﮐﻪ دﯾﺎری ﺑﮑـﺎت ﮐـﻪ‬ ‫ﺋﺎﯾﺎ ﺋﻪو ﯾﺎﺳﺎﯾﻪ ﺳـﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ ژﻧـﺎن‬ ‫ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪ ‬دهﮐﺮ‪‬ﺖ ﯾﺎن ﻧـﺎ؟ دووﺑـﺎره‬ ‫ﻧــﻪک هــﻪر دهﺑ‪‬ــﺖ داﻣﻪزراوهﯾﻪﮐــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽ ﺋــﻪو ﮐــﺎره ﺑﮑــﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﮑــﻮ‬

‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺟﯿﺪدی ژﻧﺎﻧـﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗﯽ ﺑﮑﺮ‪‬ﻦ‪ .‬ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺋﻪﻣﻪ‬ ‫دهﺗﻮاﻧ‪‬ــــﺖ دهﺳــــﺘﻪﯾﻪﮐﯽ ﭼــــﺎود‪‬ﺮی‬ ‫ڕاﺳــــﺘﻪﻗﯿﻨﻪ ﺑ‪‬ــــﺖ‪ .‬ﺳــــﻪﺑﺎرهت ﺑــــﻪ‬ ‫ﺋﺎﯾﻨﺎﻣــﻪی ﻧــﺎوﺧﯚ ﮐﺎرﮔــﻪش ﺑــﻪ هــﻪﻣﺎن‬ ‫ﺷ‪‬ﻮه‪ .‬هﻪر ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ ﺋﺎﯾﻨﻨﺎﻣﻪی ﻧـﺎوﺧﯚی‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣـــﻪﻧﺖ )ﻣﻪﺑﻪﺳـــﺖ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧـــﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪراﻧﯽ ﺟﻤﮫــﻮری ﺋﯿــﺴﻼﻣﯿﻪ( داﯾــﻪ‬ ‫دهﺳــﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﺋــ‪‬ﺮان ﻧﺎﺳــﯿﯚﻧﺎل‬ ‫ﺑﯿﻨﻮوﺳــــﻦ‪ ،‬ﺋــــﻪو ﮐﺎﺗــــﻪ ﺋﺎﯾﻨﻨﺎﻣــــﻪی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﺋــ‪‬ﺮان ﻧﺎﺳــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺶ ﺑــﺪهره‬ ‫دهﺳﺖ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪن ﺑﯿﻨﻮوﺳﻦ‪.‬‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮏ ﺧﻪ‪‬ﮏ هـﻪن ﻟـﻪ ﮐﺎرﮔﻪﯾﻪﮐـﺪا‬ ‫ﮐﺎر دهﮐﻪن‪ ،‬ﺧﯚﯾـﺎن ﺋﺎﯾﻨﺎﻣـﻪی ﺧﯚﯾـﺎن‬ ‫دهﻧﻮوﺳﻦ ﺋﯿـﺪی‪ .‬ﮐـﻪ ﻧﺎﺑ‪‬ـﺖ ﺋﻪوهﺷـﺖ‬ ‫ﺑــﯿﺮ ﺑﭽ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﻪرﭘ‪‬ﭽﯽ ﮐــﺮدن ﻟــﻪو‬ ‫ﺋﺎﯾﻨﺎﻣﻪﯾﻪ دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﯾﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرﮐﺎر دهرﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر‪ .‬ﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻪو‬ ‫ﺟﯚرهی ﺋﻪم ﯾﺎﺳﺎﯾﻪ دﯾﻪو‪‬ﺖ ﺧﺎوهﻧﮑـﺎر‬ ‫ﺑ‪‬ﯾــــﺎر واﯾــــﻪ ﺧــــﯚی ﺋﺎﯾﻨﻨﺎﻣﻪﯾــــﻪک‬ ‫ﺑﻨﻮﺳــ‪‬ﺖو ﺑﯿﮫ‪‬ﻨﯿــﺖ ﮐــﻪ ﺋﻪﮔــﻪر ﻣﻨــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺳﻪرﭘ‪‬ﭽﯿﻢ ﻟ‪ ‬ﮐﺮد دهمودهﺳـﺖ‬ ‫ﻟــــﻪ ﮐﺎرﮔــــﻪ دهرم ﺑﮑــــﺎت‪ .‬ﺋﻪﻣﺎﻧــــﻪ‬ ‫هــﻪﻣﻮوﯾﺎن ﺑــﻪ ﺑــ‪‬وای ﻣــﻦ ﻧﯿــﺸﺎﻧﺪهری‬ ‫ﺧﻪﺳـــ‪‬ﻪﺗﯽ ﺧﺎوهﻧﮑـــﺎرﯾﯽو ﺑﻮرژواﯾـــﯽ‬ ‫ﺑﻮوﻧــﯽ ﺋــﻪم ﯾﺎﺳــﺎﯾﻪﯾﻪ‪ .‬ﺋــﻪوهی ﻣــﻦ‬ ‫دهﻣﻪو‪‬ﺖ ﺑﯿ‪‬ﻢ ﺋﻪﻣﻪﯾﻪ‪ .‬ﻟـﻪ ﺳـﻪرهﺗﺎی‬ ‫ﺑﺎﺳـــﻪﮐﻪ ‪ 14‬داﻣـــﻪزراوهو ڕ‪‬ﮑﺨـــﺮاوم‬ ‫ژﻣﺎرد ﮐﻪ ﻟﻪ ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎردا ڕﻣﺒﺎز‪‬ﻨﯿﺎﻧـﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ‪ 14‬ﯾﻪﯾﺎن ه‪‬ﻨﺎوه ﺑـﯚ ﺋـﻪوهی ﮐـﻪ‬ ‫ﯾﻪک ﺋﯚرﮔﺎن ﺑﻪ ڕهﺳـﻤﯽ ﻧﻪﻧﺎﺳـﻦ‪ ،‬ﮐـﻪ‬ ‫ﺋــــﻪوﯾﺶ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾــــﻪﺗﯽ ڕاﺳــــﺘﻪوﺧﯚی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻪ‪ .‬ﺑﯚﭼﯽ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان ﺋﻪو ‪14‬ﯾـﻪ‬ ‫ﻧﻪﯾـــﺪهﺗﻮاﻧﯽ ﺑـــﻪ ﯾـــﻪﮐ‪‬ﮏ ﺑﻪﺳـــﻪﻧﺪه‬ ‫ﺑﮑــﺎت؟ ﭼﻮﻧﮑــﻪ ﺑــﺎوهﻣﺮده ﺋﺎﮔــﺎی ﻟــﻪ‬ ‫ﮐ‪‬ــﺸﻪی ﻧــﺎوﺧﯚی ﺧﯚﯾــﺎن هﻪﯾــﻪ‪ .‬ﺋــﻪم‬ ‫وهزارهﺗــﯽ ﮐــﺎره ﺋــﻪو ﻻﯾﻪﻧــﻪی ﻗﺒــﻮوڵ‬ ‫ﻧﯿﯿﻪو ﺑﻪم ﺟﯚره‪ .‬ﺑﻪم ﭘ‪‬ﯿﻪ هﻪﻣﻮوﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟــﻪ ﯾﺎرﯾﻪﮐــﻪدا ﺑﻪﺷــﺪار ﮐــﺮدووه‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎر ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻧﯽ ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ‬ ‫هــﻪﻣﻮو ﺋــﻪم ﺑــ‪‬و ﭘ‪‬ﻮاﻧــﻪو ﭼــﺎود‪‬ﺮیو‬ ‫ﺷﺘﺎﻧﻪی ﺗﺮه ﺗﻪﻧﺎﻧـﻪت ﻟـﻪ ﯾـﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟـﻪو‬ ‫ﺋﯚرﮔﺎﻧﺎﻧــﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾــﻪﺗﯽ ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺑــﻪ‬ ‫هــﻪرﺣﺎڵ ﮐﯚﻧﺘﺮۆ‪‬ﯿــﺎن ﺑﻪﺳــﻪر ژﯾﻨﮕــﻪی‬ ‫ﮐﺎرو ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر ﻟـﻪ ﻧ‪‬ـﻮان ﺧﯚﯾﺎﻧـﺪا‬ ‫داﺑـــﻪش ﮐـــﺮدووه‪ .‬هـــﻪﻣﻮو ﺋـــﻪم ‪14‬‬ ‫داﻣــﻪزراوه ﭘﻪردهﯾﻪﮐــﻪ ﺗــﺎ ﻟــﻪ ژ‪‬ﺮﯾــﻪوه‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﺑـ‪ ‬ﺋـﻪﻣﻼوﻻو ﯾﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻪﺳـ‪‬ﮏ‪،‬‬ ‫ﮐـﻪ دهﺑ‪‬ـﺖ ﻟـﻪ هـﻪﻣﻮو ﺋـﻪو ﺑﺎﺑﻪﺗﺎﻧـﻪدا‬ ‫ﺑ‪‬ﯾــﺎر ﺑــﺪاتو ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــﺪاﻧﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎرهﮐــﺎن‬ ‫ﮐﯚﻧﺘﺮۆڵ ﺑﮑﺎت‪ ،‬ﭘ‪‬ﺸ‪‬ﻞ ﺑﮑﻪن‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ دووهﻣﯽ ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﭼﻮارهﻪم‬ ‫ﺑﯚ ژﻣﺎرهی داهﺎﺗﻮو‬


‫‪6‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫‪@ @öóïïä@çbîìí“q@çbØóäbƒ’bmŠó‬‬ ‫‪oŽïäaŒò†@póîŠímbnÙî†@ói@ìí“q@ÚŽîˆûŠ@ôäbäa†@”îŠaŒí ŠbØ@õbÙî‡äó@ôØûŠó‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﻰ هﺎوڵ‪ ،‬ﺑ‪‬ﻦو ﺷﺎﺑﺎز‬ ‫ﻟ‪‬ﻧﺎو ﺳ‪‬رﺗﺎﺷ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺷﺎر ﻧﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﻰ‬ ‫دروﺳــــــﺖ ﺑــــــﻮوە ﺑ‪‬ﺷــــــ‪‬ﮏ ﻟ‪‬‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــــــــ‪‬ﮐﺎن داواى ﮔ‪‬ڕاﻧ‪‬وەى‬ ‫ﭘـــــﺸﻮوى ڕەﺳـــــﻤﻰ ﮐ‪ ‬ڕۆژ‪‬ـــــﮑ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ه‪‬ﻓﺘ‪‬دا وەﮐﻮ ﺧﯚﯾﺎن دە‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻣ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻧﺎو ه‪‬ﻣﻮو ﭘﯿﺸ‪‬ﮐﺎﻧﺪا ه‪‬ﯾ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﺑ‪‬‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ ﭘﺸﻮو ﺑﺪەن‪ ،‬ﺑ‪‬م ﺑ‪‬ﺷـ‪‬ﮑﻰ‬ ‫ﺗﺮﯾﺎن دە‪‬ﻦ ﺑﺎ ه‪‬رﮐ‪‬س ﺋﺎزاد ﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﮐ‪‬ى ﮐﺎر ﻧ‪‬ﮐﺎت ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﺑـﯚﺗ‪ ‬ﮔﺮﻓﺘـ‪‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﻧــﺎو ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــ‪‬ﮐﺎﻧﺪا‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﺑﺎﺷــﻤﺎن‬ ‫زاﻧــــﻰ ﻟــــﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗــــﻪوه ﺳــــﻪرۆﮐﯽ‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﻮزاری ﺑـﻪڕ‪‬ﺰ ﺳـ‪‬رۆ‬ ‫ﻋ‪‬ﺑـــﺪول ﮐـــﺮﯾﻢ ‪ ،‬ﮐـــﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧـــﺪی‬ ‫ڕاﺳــﺘﻪوﺧﯚی ﺑــﻪم ﮐ‪‬ــﺸﻪﯾﻪوه هﻪﯾــﻪ‬ ‫ﺑﺪو‪‬ﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫هﺎوﭘــــــــــﺸﺘﯿﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــــﺎرﯾﯽ‪:‬‬ ‫ﻧﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﯿ‪‬ﮐﻰ زۆر ﻟ‪‬ﻧـﺎو ﺑ‪‬ﺷـ‪‬ﮑﻰ‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــــ‪‬ﮐﺎﻧﺪا ه‪‬ﯾ‪ ‬ﺳــــ‪‬ﺑﺎرەت‬ ‫ﺑ‪‬ﻧ‪‬ﻣــــــﺎﻧﻰ ﭘــــــﺸﻮوﯾﺎن ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮑﺪاﯾ‪ ‬ﻟ‪ ‬دﻧﯿﺎدا ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ه‪‬وڵ‬ ‫ﺋ‪‬دەن ﭘــﺸﻮوى زﯾــﺎﺗﺮ ﺑ‪ ‬دەﺳــﺖ‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨــــﻦ‪ .‬ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎران دە‪‬ــــﻦ ﻟ‪‬‬ ‫ﺳ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎوە ﺋ‪‬م ﭘﺸﻮوەﻣﺎن ﻧ‪‬ﻣﺎوە؟‬ ‫ﺳـــﻪرۆ ﻋﺒـــﺪول ﮐـــﻪرﯾﻢ ‪ :‬ﺟـــﺎرێ‬ ‫ﺳــــ‪‬رەﺗﺎ ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﻗــــﺴ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺳــــ‪‬ر‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎران ﺑﮑﺮ‪‬ـــــﺖ ﺳـــــﻪرﺗﺎش‬ ‫وردەﺑﯚرﺟــــﻮازﯾﯿ‪‬و ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎر ﻧﯿــــﯿ‪‬‬ ‫ﺧـــــﺎوەن ﭘﯿـــــﺸ‪‬ﮐ‪‬ى ﺧﯚﯾ‪‬ﺗـــــﻰ‬ ‫دوﮐــــﺎﻧ‪‬ﮑﻰ ه‪‬ﯾ‪ ‬ﺋــــﺎزادە ﻟ‪ ‬ژ‪‬ــــﺮ‬ ‫ﺳﯿــﺴﺘ‪‬ﻣ‪‬ﮑﻰ واﻧﯿــﯿ‪ ‬ﺗــﺎ ﮐــﺎرى ﺑ‪‬‬ ‫ﺳــ‪‬را ﻓ‪‬رزﺑﮑــﺮێ ﮐ‪‬ﺳــ‪‬ﮑ‪ ‬ﺑﯚﺧــﯚى‬ ‫ﺋﺎزاده ﮐ‪ ‬ﮐﺎرى ﺗﯿﺎ ﺑﮑـﺎ‪ .‬ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ﮐـﻰ‬ ‫ﺗﺮەوە ﮐ‪ ‬ﻣ‪‬ﺳـ‪‬ﻟ‪‬ى ﭘـﺸﻮوە دﯾـﺎرە‬ ‫ﻟ‪‬د‪‬ــــﺮ زەﻣــــﺎﻧﯽ ﺑﺎوﺑﺎﭘﯿﺮاﻧـــــﻪوه‪،‬‬ ‫ﻧ‪‬ر‪‬ﺘ‪‬ــــﮏ ه‪‬ﺑــــﻮوە ﭘ‪‬ــــﻢ واﺑ‪‬ــــﺖ‬ ‫دەﮔ‪‬ڕ‪‬ﺘ‪‬وە ﺑﯚ ﻧ‪‬ر‪‬ﺘ‪‬ﮑﻰ دﯾـﻨﻰ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ردەوام ﺑ‪‬ﮔـــﺸﺘﻰ ﺳـــ‪ ‬ﺷـــ‪‬ﻣﻤﺎن‬ ‫ﭘــﺸﻮوﺑﺪر‪‬ﺖ ﻟ‪‬ﻧــﺎو ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــ‪‬ﮐﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫وﺗﻮﯾـــﺎﻧ‪ ‬ﺳﻪرﺗﺎﺷـــﯿﻦ ﻟـــﻪو ڕۆژهدا‬ ‫ﺣ‪‬راﻣ‪ .‬دﯾـــــــﺎرە ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬هـــــــﻪر وا‬ ‫هﺎﺗﻮوه‪ .‬ﺗﺎ ﻟﯿﮋﻧ‪ ‬دروﺳـﺖ ﺑـﻮوە ﺗـﺎ‬ ‫ﻣ‪‬ﺳــ‪‬ﻟ‪‬ى ﮔ‪‬ﺷــﺖوﮔ‪‬ڕان ﻣﻪﺑﻪﺳــﺖ‬ ‫ﭼـــﻮوﻧ‪ ‬دەرەوە ﺑـــﯚ ﮔﻪﺷـــﺖوﮔﻮزار‬ ‫ﺑﯚﺗــــﻪ ﻣﻪﺳــــﻪﻟﻪ‪ .‬ﻟ‪ ‬دواى ﺳــــﺎ‪‬ﻰ‬ ‫‪1991‬وە ﮐ‪ ‬ﮔﯚران دروﺳﺖ ﺑـﻮوە‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷ‪‬ﮐﺎن داواﯾﺎن ﮐﺮدووە ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﻓ‪‬ﺳﻠ‪‬ﮐﺎن ﭘـﺸﻮو داﺑﻨﺮ‪‬ـﺖ‪.‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﻣﺎﻧﮕﻰ ﯾﻪﮐﻪوه ﺑـﯚ ﭼـﻮار ڕۆژاﻧـﯽ‬ ‫هــﻪﯾﻨﯽ ﭘــﺸﻮوﺑﺪەنو ﮔ‪‬ﺷــﺖوﮔﻮزار‬ ‫ﺑــــﮑ‪‬ن ﻟ‪‬و وەرزەدا‪ .‬ﺑــــﻪ‪‬م ﻟــــﻪم‬ ‫وهرزهدا واﺗـــﻪ ﻟـــﻪ ﻣـــﺎﻧﮕﯽ ده ﺑـــﯚ‬ ‫ﻣـــﺎﻧﮕﯽ ﯾـــﻪک ﺑـــﭽ‪‬ﺘ‪ ‬ﺳ‪‬ـــﺸ‪‬ﻣﺎن‪.‬‬ ‫دﯾــﺎرە دەﻧﮕــﺪاﻧﻤﺎن ﺑــﯚ ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬ﮐــﺮد‪،‬‬ ‫زۆرﯾﻨ‪‬ى دەﻧﮕﯽ ﺑﯚ ﭘـﺸﻮوی وەرزى‬ ‫دا‪ .‬دواى ﺋ‪‬وە ﻧﺎرەزاﯾ‪‬ﺗـــــــــــــــﻰ‬ ‫ڕووﺑ‪‬ڕووى ﺋ‪‬ــﻤ‪ ‬ﺑــﯚوە‪ ،‬دﯾــﺴﺎﻧ‪‬وە‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﻣــﺎن ﮐــﺮد ﭼــﻮﻧﮑ‪ ‬ﺋ‪‬وان‬ ‫ﮐــــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺋــــﺎزاد ﺋ‪‬ﮐ‪‬ن ﺑــــﯚﯾ‪ ‬ﻟ‪‬و‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪‬دا ﭘـﺸﻮو ﻧ‪‬ﻣـﺎ‪ .‬ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ‬ ‫ﭘـــﺸﻮو ﺑ‪‬و ﺟـــﯚرەى ﻟ‪‬ﮫـــﺎﺗﻮوە ﮐ‪‬‬ ‫ه‪‬رﮐ‪‬س ﺑــــــﯚ ﺧــــــﯚى ڕۆژ‪‬ــــــﮏ‬ ‫ﭘﺸﻮودەدات ﺑﯚ ﻧﻤﻮﻧ‪ ‬ﺳـ‪ ‬ﮐﻮرﺳـﻰ‬ ‫ﻟ‪ ‬دەﻻک ﺧﺎﻧ‪‬ﯾ‪‬ﮐـــــــــﺪا ه‪‬ﯾ‪ ‬ه‪‬ر‬ ‫ڕۆژەى ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮑﯿﺎن ﭘـﺸﻮودەدات ﺋ‪‬ﻣ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﺗ‪‬ﻧــﺎوﺑ‪ ‬دوﮐــﺎﻧ‪‬ﮐ‪‬ش داﻧــﺎﺧﺮێ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬داواى ﺧﯚﯾﺎﻧ‪.‬‬ ‫هﺎک‪ :‬ﺋ‪‬ﻮە ﺋ‪‬م ﺋﯿﺴﺘﻔﺘﺎﯾ‪‬ﺗﺎن ﻟ‪‬ﻧﺎو‬ ‫ﺧــﺎوەن دوﮐﺎﻧ‪‬ﮐﺎﻧــﺪا ﮐــﺮدووە ﺑــﯚ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرەﮐﺎن ﻧ‪‬ﮐﺮدووە؟‬

‫ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ ﺋ‪‬ــ‪‬ﻰ ﻗ‪‬رار ﺋ‪‬ﻣ‪‬ﯾ‪ ‬داواو‬‫ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎرى ﺧﯚﯾﺎن ﺑـﻮوە ﺑـﯚ ﺑ‪‬ردەم‬ ‫ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﻧ‪‬ک ﻓ‪‬رزﮐﺮاﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫هـــﺎک‪ :‬ﺑـــﻪ‪‬م ه‪‬ﺳـــﺖ ﻧﺎﮐ‪‬ﯾـــﺖ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﺶ ﺋ‪‬وﻣــﺎﻓ‪‬ى ه‪‬ﯾ‪ ‬وەﮐــﻮ‬ ‫دوﮐﺎﻧــﺪارەﮐ‪ ‬ﭘﺮﺳــﻰ ﭘ‪‬ﺒﮑﺮ‪‬ــﺖ وا‬ ‫ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ ﻧـــﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﻰو ڕەﺧـــﻨ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻮەى ﻟ‪ ‬ﮐ‪‬وﺗﯚﺗ‪‬وە؟‬ ‫ﺋ‪‬واﻧﯿـــــﺶ ﭘـــــﺸﻮوﯾﺎن ه‪‬ﯾ‪ ‬ﺋ‪‬و‬‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﺗ‪‬ﻧــﺎوب‪ ،‬ﺋ‪‬وە واﻧﯿــﯿ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﮐــﯚى دەﻻﮐ‪‬ﮐــﺎن ﯾ‪‬ک ﺷــﺎﮔﺮدﯾﺎن‬ ‫ه‪‬ﯾ‪ ‬ﮐ‪ ‬دوﮐـــﺎن ﭘـــﺎک دەﮐـــﺎﺗ‪‬وە‪،‬‬ ‫ﯾــــﺎن دووان‪ .‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ وەﺳــــﺘﺎﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ه‪‬ﻣﻮوﯾﺎن ﺋﯿﺴﺮاﺣ‪‬ﺗﯿﺎن ه‪‬ﯾ‪ ،‬هﯿـﭻ‬ ‫ﺋ‪‬ﺷــــــﮑﺎﻟ‪‬ﮑﯿﺎن ﻧﯿــــــﯿ‪ .‬ﺋ‪‬واﻧ‪‬ى‬ ‫ﻧﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﯿـــــﺎن ه‪‬ﯾ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ﻧـــــﺠ‪‬ى‬ ‫دەﺳــﺖ ﺗ‪‬ﻨــﺎﭘ‪‬رن ﻣــﻦ ﺣ‪‬ز ﺋ‪‬ﮐ‪‬م‬ ‫ﺋ‪‬ــﻮە ﺑ‪‬دﯾﻠ‪‬ﮑﺘــﺎن ه‪‬ﺑ‪‬ــﺖ ﺑﺎﺷــﺘﺮ‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬ﺋــﺎﺧﺮ ﻟ‪ ‬دﻧﯿــﺎدا ﻧﯿــﯿ‪ ‬ﺑ‪‬ــ‪‬‬ ‫ﭘــﺸﻮوﺑ‪ ،‬ﭘــﺸﻮوﻧ‪‬دا‪ .‬ﺑــﯚ ﺋ‪‬وەى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺋﯿﺨﺘﯿﺎرى ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ ﺋﯿﺠﺒﺎرى‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣــــﻦ ﺋ‪‬م ﭘ‪‬ــــﺸﻨﯿﺎرەى ﺋ‪‬ــــﻮە ﺑ‪‬‬‫دﯾﮑﺘــــــﺎﺗﯚرىو ﻣ‪‬رﮐ‪‬زى دەزاﻧــــــﻢ‬ ‫ﻓ‪‬رزى ﺋ‪‬ﮐ‪‬ن ﻟ‪ ‬ﺳ‪‬ر ﺧ‪‬ـﮏ‪ .‬ﺋ‪‬م‬ ‫ﺗﻮ‪‬ـــــﮋە ﻟ‪ ‬ﻓ‪‬هﻤـــــﻰ ﻋﯿﻠـــــﻤﯿ‪‬وە‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـــ‪‬ى ﺑـــﮑ‪‬ى ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر ﻧﯿﯿـــﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺋ‪‬و ﮐ‪‬ﺳ‪‬ﯾ‪ ‬واﺗ‪ ‬ﭘﺮۆﻟﯿﺘﺎرﯾﺎ‬ ‫ﺋ‪‬وﮐ‪‬ﺳــــ‪‬ﯾ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﮐﺎر‪‬ــــﮏ ﺋ‪‬ﻧﺠــــﺎم‬ ‫ﺋ‪‬دات ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬راﻣــــــﺒ‪‬ر ﮐﺮ‪‬ﯿﻪﮐــــــﻰ‬ ‫دﯾـــــــــــــــــﺎرﯾﮑﺮاوداو ﺑ‪ ‬دەوام ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﺎرﮔ‪‬ﮐﺎﻧـــــﺪا دەﻣ‪‬ﻨ‪‬ـــــﺘ‪‬وە‪ .‬ﺑ‪‬م‬ ‫ﺋ‪‬واﻧ‪‬ى ﻟ‪ ‬ﺑــــــﻮارى ﺑﯿﻨﺎﺳــــــﺎزىو‬ ‫دەﻻﮐـــﻰ دا ﮐـــﺎر دەﮐ‪‬ن وردە وردە‬ ‫ﻓـــ‪‬ﺮى ﺋ‪‬و ﮐـــﺎرە دەﺑـــﻦو ﮔ‪‬ﺷـــ‪‬‬ ‫دەﮐ‪‬ن ﺋ‪‬وە ﭘ‪‬ﯿــــــﺎن دەوﺗﺮ‪‬ــــــﺖ‬ ‫وردەﺑـــﯚرژوا‪ .‬ﺋ‪‬ﮔـــﺎﺗ‪ ‬ﺋ‪‬وەى ﺑﺒـــﻨ‪‬‬ ‫ﺧــﺎوەن ﺳــ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬و ﮐ‪‬ﺳــﻰ ﺗــﺮ ﻟ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ردەﺳــــﺘﯿﺎن ﺋﯿــــﺶ ﺑﮑــــﺎت ﺋ‪‬ﻣ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬ﻓﮫﻮﻣـــﻰ ﺋ‪‬و ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرە ﻧﯿـــﯿ‪ ‬ﮐ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﯿـــﻦ وادار)ﺋﯿﺠﺒـــﺎری( ﺑﮑـــﻪﯾﺖ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﭼ‪‬ﺸﺘﺨﺎﻧ‪‬ﮐﺎﻧﺪا‬ ‫ﮐ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎرى زۆرى ه‪‬ﯾ‪ ‬دەﺑــــ‪‬و‬ ‫ﻓ‪‬رزە ﻟ‪ ‬ه‪‬ﻓــﺘ‪‬دا ڕۆژ‪‬ــﮏ ﭘــﺸﻮوى‬ ‫ه‪‬ﺑ‪‬ــــــــﺖ‪ .‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺋ‪‬و ﺷــــــــﻮ‪‬ﻨ‪‬‬ ‫ﺑﯚداﺧﺴﺘﻦ ﻧ‪‬ﺑﻮو دەﺑـ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ـﻰ زﯾـﺎد‬ ‫ﺑﮑﺮێ‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬ﺑﯚﭼــﻰ ﯾﺎﺳــﺎﯾ‪‬ک ﻧﯿــﯿ‪ ‬ﺑــﯚ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨـــــﺴﺘﻨﻰ ﺋـــــﻪو ﮐـــــﺎراﻧ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫ﺳ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎوە؟‬ ‫دﯾﺎرە ﺳـ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎ ﻟـﯿﮋﻧ‪‬ى ﺗ‪‬ﺷـﺮﯾﻌﻰ‬‫ﻧﯿ‪ ،‬ﺑ‪‬م ه‪‬ر ڕ‪‬ﮑﺨﺮاو‪‬ﮏ دروﺳـﺖ‬ ‫دەﺑ‪ ‬ﻟ‪ ‬دﻧﯿﺎدا ﭘ‪‬ﯾ‪‬ەو ﭘ‪‬ۆﮔﺮاﻣ‪‬ﮑﻰ‬ ‫ﺑﯚ ﺧـﯚى دروﺳـﺖ ﮐـﺮدووەو ڕووﻧـﯽ‬ ‫دهﮐﺎﺗــــﻪوه ﮐــــﻪ ﮐــــ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺧــــﯚى‬ ‫ﮐﯚدەﮐﺎﺗ‪‬وەو ﭼﯚن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺧﯚى‬ ‫دﯾــــــﺎرى دەﮐــــــﺎت‪ .‬دﯾــــــﺎرە ﺋ‪‬و‬ ‫ﺑ‪‬رﻧﺎﻣ‪‬ﯾﻪى ﻟ‪ ‬ﮐﯚﺑﯚﻧ‪‬وەى ﺧﯚﯾﺎﻧـﺪا‬ ‫داﯾﺎﻧ‪‬ﺷــﺘﻮو ﮐ‪ ‬ه‪‬ــﺒﮋاردن ﮐــﺮاوەو‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﯾ‪‬ﺗــــــﻰ دﯾــــــﺎرى ﮐــــــﺮاوە‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﯾ‪‬ﺗــﻰ دەﻻﮐ‪‬ﮐــﺎن دەﮐــﺎ ﮐ‪‬‬ ‫ﺧﯚﯾـــﺎن دەﻻﮐـــﻦ ﺧﯚﯾـــﺎن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗـــﻰ‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎن دەزاﻧــﻦ ﺑــﯚﯾ‪ ‬ﻗــﺴ‪‬ى ﻟ‪‬ــﻮە‬ ‫دەﮐ‪‬ن ﭘــﺸﻮوەﮐﺎﻧﻰ ﺧﯚﯾــﺎن ﺧﯚﯾــﺎن‬ ‫دﯾﺎرى دەﮐ‪‬ن‪.‬‬ ‫هﺎک‪ :‬ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺋ‪‬وەﯾ‪ ‬ﺋ‪‬م ﭘﯿﺸ‪‬ﯾ‪‬‬ ‫ه‪‬ﻧــــﺪ‪‬ﮏ ﻟ‪‬ڕواﻧــــﮕ‪‬ى ﺋــــﺎﯾﯿﻨ‪‬وە‬ ‫ﺳ‪‬ﯾﺮى ﮐﺎرەﮐ‪‬ى ﺧﯚى دەﮐـﺎت ﻟ‪‬‬

‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮑــﺪا ﮐــﺎر ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧــﺪى ﺑ‪ ‬ﺋــﺎﯾﻦو‬ ‫ﺋﺎﯾﺪۆﻟﯚژىو ﻣ‪‬زه‪‬ﺑﻪوە ﻧﯿﯿ‪ .‬ﺋ‪‬وان‬ ‫ﻟ‪ ‬ڕووى ﺗ‪‬ﻧﺪروﺳـــﺘﯿ‪‬وە ﺑـــﺎس ﻟ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬ﺳـــ‪‬ﻟ‪‬ى ﻣ‪‬ﻗ‪‬ﺳـــﺖو ﮐﺎرەﮐﺎﻧـــﻰ‬ ‫دەﮐﻪن؟‬ ‫ ﻟ‪‬رووى ﻋﻘﺎﯾـــــــــــﺪو ﺷـــــــــــﺘ‪‬‬‫ﺧﻮرﻓﺎﺗﯿ‪‬ﮐــﺎﻧ‪‬وە‪ ،‬ﮐﯚﻣ‪‬ﻟﮕــﺎى ﺋ‪‬ــﻤ‪‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ژ‪‬ﺮ ه‪‬ژﻣﻮوﻧﮕ‪‬رى داﮔﯿﺮﮐﺎرى ﻟـﻪ‬ ‫‪1400‬ﺳــــــــــــــﺎڵ ﻟ‪ ‬ﻣ‪‬وﺑ‪‬رهوه‬ ‫ﮐ‪‬ﻟﺘﻮورى ﺋﯿﺴﻼم ﺑﺎ‪ ‬دەﺳﺖ ﺑﻮوه‪.‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺖ وا ﻧـﻪﺑ‪‬ﺖ ﻟ‪‬و ﻓ‪‬ﺗـﺮە زەﻣ‪‬ﻧـﯿ‪‬‬ ‫ﺧﻮرﻓـــﺎﺗ‪‬ﮑﻰ زۆر ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر ﻋ‪‬ﻗﻠـــﻰ‬ ‫ﻓ‪‬ردى ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﮐـﺎرﯾﮕ‪‬رى داﻧـﻪﻧﺎﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ه‪‬ﺗـــﺎ ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎش ه‪‬ﻧـــﺪێ ڕ‪‬ﻨﻤﺎﯾـــﻰ‬ ‫دەرﺋ‪‬ﮐ‪‬ن‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬رﺋ‪‬وەى ﺋ‪‬م دﯾـــﻨ‪‬‬ ‫ه‪‬ژﻣﻮوﻧــــﻰ ﺧــــﯚى ه‪‬ﯾ‪ .‬ﺑــــﯚﯾ‪‬‬ ‫ﭘﺎﺑ‪‬ﻧـــﺪﻧ‪‬ﺑﻮوﻧﻰ ه‪‬ﻧـــﺪێ ﮐ‪‬س ﺑ‪‬م‬ ‫ﺑﺎوەڕەوە ﺋ‪‬وە ﺟﻮزﺋﯿﺎﺗ‪‬و ﭘ‪‬ـﻢ واﯾ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﮔ‪‬ﺷ‪‬ى ﮐﯚﻣ‪‬ﮕﺎ ﻧﺎﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺟــــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺗــــﺮ ﺋ‪‬وەى ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧــــﺪى‬ ‫ﺑ‪‬ﭘﺸﻮى ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرەوە ﺑ‪‬ـﺖو ﺋ‪‬واﻧ‪‬ى‬ ‫ﻧﺎڕازﯾﻦ ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر وەﺳﺘﺎﮐ‪‬ى ﺳ‪‬رﭘ‪‬ﭽﻰ‬ ‫ﺑﮑـــﺎتو ﭘـــﺸﻮوى ﻧـــﻪداﺗ‪ ‬ﺳـــﮑﺎ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ـﺸﮑﻪش ﺑﮑــﺎت‪ ،‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺋﯿﺠﺮاﺋﺎﺗــﻰ‬ ‫ﺗﺎ ﺳ‪‬ر ﺋ‪‬ﺴﻘﺎن ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ وەﺳـﺘﺎﮐ‪‬ﯾﺪا‬ ‫ﻧ‪‬ﮐـــــﺮا هﻪﻗﯿـــــﻪﺗﯽ ﻧﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗـــــﻰ‬ ‫دەرﺑﺒ‪‬ــﺖ‪ .‬ﯾﺎﺳــﺎش ه‪‬ﯾ‪ ‬ﺑــﯚ ﺋ‪‬ﻣ‪‬‬ ‫ﮐ‪ ‬ﻗ‪‬رەﺑــــــــــﻮو ﺑﮑــــــــــﺮ‪‬ﺘ‪‬وەو‬ ‫ﺋﯿﺠﺮاﺋﺎﺗﯿﺸﻤﺎن ﮐﺮدووە‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬ﺑﺎﺷــ‪ ‬دووﺑــﺎرە ڕاﭘﺮﺳــﯿ‪‬ک‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧﯿﯿ‪‬و ﺋ‪‬ﻤ‪‬ش ﺋﺎﻣﺎده‬ ‫ﺑﯿﻦ؟‬ ‫ﻣﻦ دەﯾ‪‬ﻤ‪‬وە دوﮐﺎﻧ‪‬ـﮏ ﮐ‪‬ﺳـ‪‬ﮑﻰ‬‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرى ﻻﺑـ‪ ‬ﻣـﺎوهﯾ‪‬ﮐ‪‬و ﺑـﯚ ﺋ‪‬وە‬ ‫ﮐﺎردەﮐﺎت ﺗﺎ ﻟ‪ ‬ﻧﺰﯾـﮏ ﻣـﺎوهدا ﺑﺒـ‪‬‬ ‫ﺑ‪ ‬وەﺳﺘﺎﺑﺎﺷــــــــﯿﯿ‪‬ک‪ .‬ﻧــــــــﺎﯾ‪‬ت‬ ‫ﻧﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﻰ ﭘ‪‬ـﺸﮑﻪش ﺑﮑـﺎت‪ .‬ﺑـﯚﯾ‪‬‬ ‫ﺗــﯚ ﻟ‪‬ﺧــﯚﺗ‪‬وە ﻧﺎﯾ‪‬ﯾــﺖ ﺷــﺖ ﻓ‪‬رز‬ ‫ﺑﮑ‪‬ﯾــﺖ ﻟ‪‬دواى ﺳــﮑﺎ‪‬ى ﺧ‪‬ــﮑ‪‬وە‬ ‫ﺋﯿﺠﺮاﺋــﺎت دهﮐﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺋ‪‬و ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرەى‬ ‫ﻻى ﺗﯚ ﺳﮑﺎ‪‬ى ﮐـﺮدووە ه‪‬رﭼ‪‬ﻧـﺪە‬ ‫ﮐﺎرەﮐ‪‬ى ﺑﯚ ﻓ‪‬ﺗﺮەﯾ‪‬ﮐ‪ ‬ﺑ‪‬م ﺋ‪‬ـﻤ‪‬‬ ‫ﺋﯿﺠﺮاﺋﺎﺗﻰ ﺧﯚﻣﺎن دەﮐ‪‬ﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺳﻪرﺗﺎﺷـﻪﮐﺎن چ دوﮐﺎﻧـﺪارو چ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎر زۆرﯾــــﺎن ﻟﻪﮔــــﻪڵ ﺋــــﻪم‬ ‫ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧــﻪی ﺳــﻪرۆﮐﯽ ﺳــﻪﻧﺪﯾﮑﺎ‬ ‫ﻧــﺎﮐﯚﮐﻦو زۆر ﺑــﻪ زﻣــﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺳــﺎده‬ ‫ﮐ‪‬ﺸﻪی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺎس دهﮐﻪن‪.‬‬ ‫ﻣ‪‬رﯾﻮاﻧــــﻰ دەﻻک ﻟــــﻪ ﺷــــ‪‬ﻗﺎﻣﻰ‬ ‫ﭘﯿﺮەﻣــــــ‪‬ﺮد ﮐــــــﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬ر‪‬ﮑــــــﻰ‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷ‪‬ﮐﺎﻧﻪ ده‪" :‬ﻣﻨﯿـﺶ وەﮐـﻮ‬ ‫ه‪‬ر ﺳ‪‬رﺗﺎﺷ‪‬ﮏ ﭘ‪‬ﻢ ﺧﯚﺷـ‪ ‬ﭘـﺸﻮو‬ ‫هﻪﺑ‪‬ﺖو ﺑﮕ‪‬ر‪‬ﺘ‪‬وە" ﺋـﻪو ﺳـﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑــﻪ ﭘ‪‬ــﺸﯿﻨﻪی ﺑ‪‬ﯾــﺎری ﺋﺎزادﮐﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﭘــــﺸﻮو وﺗــــﯽ‪" :‬ﺋ‪‬ــــﻤ‪ ‬ﭘــــﺎر ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﯚﺑــــــــﻮﻧ‪‬وهی ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــــــــ‪‬ﮐﺎﻧﺪا‬ ‫ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾﻪﮐﻤﺎن ﺧـﺴﺘ‪ ‬ﺑ‪‬ردەﺳـﺘﯿﺎن‬ ‫ﮐ‪ ‬ﺋﺎﯾـــــﺎ ﭘـــــﺸﻮو وەرزى ﺑ‪‬ـــــﺖ؟‬ ‫ﻧـــﻪﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺖ ﯾـــﺎن هـــﻪﺑ‪‬ﺖ؟ زۆرﯾـــﻨ‪‬‬ ‫دەﻧﮕﯿـــﺎن ﺑـــﻪ ﭘـــﺸﻮوی وهرزی دا‪.‬‬ ‫ﺑـــــــــﻪ‪‬م دواى ﺋ‪‬وەى ﭼ‪‬ﻧـــــــــﺪ‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــ‪‬ﮏ ﺳــ‪‬رﭘ‪‬ﭽﯿﺎن ﮐــﺮد‪ ،‬ﮐــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐـﺎت ﻧﺎوﯾـﺎن ﺑ‪‬ﻨـﻢ‪ ،‬ﺋ‪‬ﻣ‪‬‬ ‫ﺑﻮوە هﯚى ﺋ‪‬وەى ﮐ‪ ‬ﺳ‪‬رﺗﺎﺷـ‪‬ﮐﺎن‬ ‫ﮔﻠ‪‬ﯾﻰ ﺑﮑﻪن ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬داﻣﺎﻧﺨـﺴﺘﻮوە‬ ‫ﻣﺸﺘ‪‬رﯾﺎﮐﺎﻧﻤﺎن ڕوودەﮐـﻪﻧ‪ ‬ﺋ‪‬واﻧ‪‬ى‬ ‫ﮐ‪ ‬هﻪﯾﻪ‪ .‬ﺋ‪‬ﻤ‪‬ش ﻧ‪‬ﻣﺎﻧﺘﻮاﻧﻰ ﺑﭽﯿﻨ‪‬‬ ‫ﺳــ‪‬رﯾﺎن ﺋﺎزارﯾــﺎن ﺑــﺪهﯾﻦ ﭼﻮﻧﮑــﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ـــﻤ‪ ‬ﺧﯚﻣـــﺎن ﺑ‪ ‬ﻧـــﻮ‪‬ﻨ‪‬رى ﺋ‪‬وان‬

‫دهزاﻧﯿــﻦ ﻧ‪‬ﻣــﺎﻧ‪‬وێ ﮐ‪‬س د‪‬ﮕـــﺮان‬ ‫ﺑﮑ‪‬ﯾﻦ‪ .‬ﺑﯚﯾ‪ ‬ﺑ‪‬ﯾﺎرﻣﺎن دا ﭘـﺸﻮوەﮐ‪‬‬ ‫ﺋﺎزاد ﺑﮑﺮێ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣـــﻪ ﻧﺰﯾﮑـــﻪی ﻣـــﺎﻧﮕ‪‬ﮕ‪ ‬واى ﻟـــ‪‬‬ ‫هــﺎﺗﻮە‪ ".‬ﺑــﻪ‪‬م وهک دهردهﮐﻪو‪‬ــﺖ‬ ‫ﺑﻪﺷـ‪‬ﮑﯽ زۆری ﺳﻪرﺗﺎﺷـﻪﮐﺎن ﺑﻪﻣـﻪ‬ ‫ڕازی ﻧﯿــﻦو ﻣــﻪرﯾﻮان ﻟــﻪم ﺑﺎرهﯾــﻪوه‬ ‫وﺗـــــــــــﯽ‪" :‬ﺋ‪‬ـــــــــــﺴﺘﺎ ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷ‪‬ﮐﺎﻧ‪‬وە داوا دەﮐـﺮێ‪ ،‬چ ﺑ‪‬‬ ‫ﺗ‪‬ﻟ‪‬ﻓــﯚن ﯾــﺎن ڕووﺑــﻪڕوو ﮐــﻪ ﭼ‪‬ﻧــﺪ‬ ‫ﺟﺎر ﭘ‪‬ﯿﺎن وﺗـﻮمو داواى ﮔ‪‬ڕاﻧ‪‬وەى‬ ‫ﭘﺸﻮەﮐ‪ ‬دەﮐـﺮێ‪ ،‬ﻟ‪‬ﺑ‪‬ر ﺋ‪‬وە ﺋ‪‬ـﻤ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻣـــــﺎﻧﮕﻰ ‪12‬دا ﮐﯚﺑـــــﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪‬ک‬ ‫ﺑ‪‬ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــ‪‬ﮐﺎن دەﮐ‪‬ﯾــﻦ‪ .‬ﺑــﯚﯾ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫ر‪‬ـــﻰ ﺑ‪‬وﮐـــﺮاوەﮐ‪‬ى ﺋ‪‬ـــﻮهوە داوا‬ ‫دەﮐ‪‬م ﮐ‪ ‬ﺳﻪرﺗﺎﺷﻪﮐﺎن ﺑ‪‬ﺷﺪار ﺑـﻦ‬ ‫ﻟ‪‬و ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﯾﻪدا‪ ،‬ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت دهﮐﺮێ‬ ‫ﺋﺎراﯾــﺸﮕﺎﮐﺎﻧﻰ ژﻧــﺎﻧﯿﺶ ﺑ‪‬ﺷــﺪارﺑﻦ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻧــﮓ ﺋ‪‬وەﯾ‪ ‬ڕۆژێ ﭘــﺸﻮو هﻪﺑــ‪‬‬ ‫دەﻧﮕــــﻰ ﻣﻨﯿــــﺶ ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ دەﻧﮕــــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬واﻧ‪‬ﯾ‪ ‬ﮐــﻪ داوای ڕۆژ‪‬ــﮏ ﭘــﺸﻮو‬ ‫دهﮐﻪن‪".‬‬ ‫ﻟـــﻪم ﻗـــﺴﺎﻧﻪی ﻣﻪرﯾﻮاﻧـــﻪوه ﺋـــﻪو‬ ‫ڕاﺳﺘﯿﻪ دهردهﮐﻪوﯾﺖ ﮐﻪ ﺋﺎزادﮐﺮدﻧﯽ‬ ‫ﭘﺸﻮو ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺎی ﻧـﻪﻣﺎﻧﯽ ﭘـﺸﻮوه ﻟـﻪ‬ ‫ڕاﺳـــﺘﯿﺪاو ﺋﻪﻣـــﻪ ﺑـــﻪ ﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ڕاﺳــﺘﻪوﺧﯚ ﮔﻮﺷــﺎر ﻟﻪﺳــﻪر ﺧــﺎوهن‬ ‫دوﮐﺎﻧﻪﮐﺎنو ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران دادهﻧ‪‬ـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫هﯿﭻ ڕۆژﯾـﮏ ﭘـﺸﻮو وهرﻧـﻪﮔﺮن ﺋـﻪم‬ ‫ڕاﺳـــــﺘﯿﻪ ﻟـــــﻪ ﻻﯾـــــﻪن ﺧﺎوهﻧـــــﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺷــــﺨﺎﻧﻪی ﺳــــﺎراوه ﭘــــﺸﺖ‬ ‫راﺳﺘﮑﺮاﯾﻪوه ﮐـﻪ ووﺗـﯽ‪" :‬ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺘﻪ‬ ‫رۆژ‪‬ﮏ ﭘﺸﻮو هﻪﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪ‪‬م ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‬ ‫ﺳـــ‪‬رﺟ‪‬م ﺳ‪‬رﺗﺎﺷـــ‪‬ﮐﺎن ﭘ‪‬ـــﻮەى‬ ‫ﭘ‪‬ﺑﺎﻧـــﺪﺑﻦ ﻧ‪‬ک ﺋـــﻪوەى ﺑ‪‬ﺷـــ‪‬ﮑﻰ‬ ‫ﺑﯿﮑـــﺎﺗ‪‬وەو ﺑ‪‬ﺷـــ‪‬ﮑﻰ ﻧ‪‬ﯾﮑـــﺎﺗ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﯾ‪‬ک ڕۆژ دﯾﺎرى ﺑﮑﺮێ‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫ﺋ‪‬وەى ﺧ‪‬ــﮏ ﺳــ‪‬رى ﻟ‪‬ﻨ‪‬ﺷــ‪‬ﻮێ‪.‬‬ ‫ﻟ‪‬ه‪‬ﻓﺘﻪدا ﺑﯚﻧﻤﻮﻧ‪ ‬ﺷ‪‬ﻣﻤ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺸﺘﯽ ﻧ‪‬ک ﻣﻦ داﯾﺨ‪‬مو ﺋ‪‬واﻧـﻰ‬ ‫ﺗﺮ ﺑﯿﮑﻪﻧ‪‬وە"‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮑــﻰ ﺗــﺮ ﺑ‪‬ﻧــﺎوى ﻋ‪‬ﻟــﻰ ﺣــﻤ‪‬‬ ‫ﺋﯿﺒﺮاهﯿﻢ وﺗﯽ "ﻣﻦ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرم ﻣﺎﻧﮕـﺎﻧ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬رﺗﺎﺷﺨﺎﻧﻪى ﺳـﺎرا ﻻى ﺳـﯿﻨ‪‬ﻣﺎ‬ ‫ﺳــﯿﺮوان ﺣ‪‬زﺋ‪‬ﮐ‪‬م ﭘــﺸﻮو ه‪‬ﺑ‪‬ــﺖ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬وەى ڕۆژێ دێ ﺑــــــﯚﻻى ﺋ‪‬ــــــﻤ‪‬‬

‫ﺋ‪‬ﺗﻮاﻧـــ‪ ‬ڕۆژى دواﺗـــﺮ ﺑ‪‬ـــﺖ واﺗ‪‬‬ ‫ﺳـــﺒ‪‬ﯾﻨ‪ ‬د‪‬ﺘـــﻪوه ﺋﻪﮔـــﻪر ﭘـــﺸﻮو‬ ‫ﮔــﺸﺘﯽ ﺑﯿــﺖ‪ ،‬هﯿــﭻ ﻣــﺸﮑﯿﻠ‪‬ﯾ‪‬ﮐﻤﺎن‬ ‫ﻧﺎﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﭘﺸﻮوش ﺑﻪ ﭘـ‪‬ﯽ وەرزەﮐـﺎن‬ ‫ﺑﮕﯚر‪‬ـــﺖ ﺑﺎﺷـــﻪ ﻟ‪‬وەرزى ﺑ‪‬هـــﺎردا‬ ‫ﺟﻮﻣﻌــــﻪﮐﺎن ﺋﯿــــﺶ ﮐ‪‬ﻣ‪ ‬ﺧﻪ‪‬ــــﮏ‬ ‫ﺋ‪‬ﭼ‪‬ﺘ‪ ‬دهرەوەى ﺷﺎر‪".‬‬ ‫ه‪‬روەهــﺎ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ــﮏ ﻟ‪‬ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﮔ‪‬ڕەﮐﻰ ﮐﺎﻧﻰ ﺳﭙﯿﮑ‪ ‬ﺑ‪‬ﻧﺎوى ﺑ‪‬ﻦ‬ ‫ﺣـــﺴﯿﻦ ووﺗـــﻰ ه‪‬ﻣـــﻮو ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧ‪‬ﮏ‬ ‫ﻟ‪‬دﻧﯿــﺎدا ﺋ‪‬ﺑــ‪ ‬ﭘــﺸﻮى ه‪‬ﺑــ‪ .‬وا‬ ‫ﭼﺎﮐﯿـــﺸﻪ ﻟ‪‬وەرزەﮐﺎﻧـــﺪا ﺑﮕـــﯚرێ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ ﺑ‪‬ﺗـــﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻰ وەرزى ﭘـــﺎﯾﺰە‬ ‫ﺑﮑـــــﺮێ ﺑ‪‬ﺳـــــ‪ ‬ﺷـــــ‪‬ﻣﻤ‪ ‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﮑﺎراﻧـــﺪا ﮔﻮﻧﺠـــﺎون ﮐ‪‬ﺋ‪‬ﺗﻮاﻧـــﻦ‬ ‫ﺟﻮﻣﻌ‪‬ﮐــــﺎن ﺑــــﭽﻨ‪ ‬ﻻی دەﻻک‪ .‬ﻟ‪‬‬ ‫ﻣـــﺎﻧﮕﯽ ‪ 4-1‬وە ﺑﮕـــﯚرێو ﺑﺒ‪‬ﺘـــﻪ‬ ‫ڕۆژاﻧﯽ هﻪﯾﻨﯽ‪ ،‬ﭼﻮﻧﮑ‪ ‬ﻣﻨﯿﺶ وەﮐـﻮ‬ ‫ﺋ‪‬و ﺧ‪‬ــــــــــــﮑ‪ ‬ﭘ‪‬ﻮﯾــــــــــــﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑ‪‬ﮔ‪‬ﺷــــــــــــــــــــﺘﻮﮔﻮزارەو ﺣ‪‬زم‬ ‫ﻟ‪‬ﺋﯿـــﺴﺮاﺣ‪‬ﺗ‪ .‬ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﻪ ڕۆژ‪‬ـــﮏ‬ ‫ﭘــﺸﻮ ه‪‬ﺑــ‪ ‬ﻟ‪‬ه‪‬ﻓــﺘ‪‬دا‪ .‬ﻟ‪‬ﻧﺎﺧــﻰ‬ ‫د‪‬ـﻤ‪‬وە ﻗــﺴ‪‬دەﮐ‪‬م دﻧﯿــﺎ ه‪‬ر ﺋ‪‬وه‬ ‫ﻧﯿــﯿ‪ ‬ﭘــﺎرە ﭘ‪‬ﯾــﺪاﮐ‪‬ى‪ ،‬ﺧﯚﺷﯿــﺸﻰ‬ ‫ﺗ‪‬ﯿــﺎﯾ‪ ‬ﺷ‪‬ﺧــﺴﻰ ﺧــﯚم ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ دوو‬ ‫ڕۆژ ﭘﺸﻮودام‪ ،‬ﺑ‪‬م ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺮ‪‬ـﺖ ﺑـﺎ‬ ‫ﻻﻧﯽ ﮐﻪم ڕۆژ‪‬ﮏ دﯾﺎرى ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪".‬‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷ‪‬ﮑﻰ ﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﻪﯾﻮﯾﺴﺖ ﻧـﺎوی‬ ‫ﺑ‪‬و ﺑ‪‬ﺘﻪوه وﺗﯽ‪" :‬ﻣﻦ ﭘ‪‬ﻢ ﺑﺎﺷ‪ ‬ﮐ‪‬‬ ‫ڕۆژ‪‬ــﮏ ﺑــﯚ ﭘــﺸﻮو هــﻪﺑ‪‬ﺖو دﯾــﺎری‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖو ﺟ‪‬ﮕــﯿﺮ ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺳــﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑــﻪ ﺳــﻪﻧﺪﯾﮑﺎش‪ ،‬ﺳــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎ ﻧــﺎو‪‬ﮑ‪‬و‬ ‫هﻪﯾ‪ ،‬ﺑ‪‬ﻧﺎوى ﺳ‪‬رﺗﺎﺷ‪‬ﮐﺎﻧ‪‬وە ﻗﺴﻪ‬ ‫دهﮐــﻪن‪ .‬ﻧــﺎزاﻧﻢ ﺑــﯚ ﺷــﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺗــﺮ‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﭼﯚﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺳـﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﺑـﯚ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤـــﻪ هـــﻪر ﻧـــﺎو‪‬ﮑ‪‬و هﯿﭽـــﯽ ﺗـــﺮ‪.‬‬ ‫ﺟ‪‬ﻣــــﺎﻋ‪‬ﺗ‪‬ﮑﻦ ﻟ‪‬ﺳــــ‪‬ر ﺣــــﺴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷــــ‪‬ﮐﺎن ﺧﯚﯾــــﺎن ﮐــــﺮدووە‬ ‫ﺑ‪‬ﻧﻤــﻮوﻧ‪‬و هــﻪوﯾ‪ ‬دەردهه‪‬ﻨﻨــﻦ ﺑ‪‬‬ ‫‪ 10‬ه‪‬زار دﯾﻨـــــــﺎر ﮐـــــــﻪ ‪500‬‬ ‫دﯾﻨﺎرﯾـــﺸﯽ ﺗ‪‬ﻨـــﺎﭼ‪‬و هـــﻪوﯾ‪‬ﮐ‪‬ش‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﯚ دووﺳﺎڵ ﺳ‪ ‬ﺳ‪‬ڵ دهﺧﻮا‪.‬‬ ‫ﻣـــﺎوەﯾ‪‬ک ﻟ‪‬ﻣ‪‬وﺑ‪‬ر ﻓﯚرﻣﯿـــﺎن ﭘـــ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﮐــــﺮدﯾﻨ‪‬وە وﺗﯿــــﺎن ﻋ‪‬رزهﺗــــﺎن‬ ‫ﺋ‪‬دهﻧ‪ .‬ﺑﻪ‪‬م ﻋ‪‬رزەى ﭼـﻰو ﺷـﺘﻰ‬ ‫ﭼﻰ‪ ،‬هﯿﭻ ﻧﻪﺑﻮو‪ .‬ﻧ‪‬ﺧـﯚش دەﮐ‪‬وى‬

‫ﻟ‪‬ﺖ ﻧﺎﭘﺮﺳـﻦ‪ ،‬ﺋ‪‬وەى ﻟـ‪‬ﻰ ﻧﺎﭘﺮﺳـﻦ‬ ‫ﭘﯿـــــﺸ‪‬وهراﻧ‪ ،‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺋﯿـــــﺸ‪‬ﮑﯿﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﻤــﺎن ﺑ‪‬ــﺖ ﺋﺎﻣــﺎدهن د‪‬ــﻦ‪ ،‬ﺑ‪‬م‬ ‫ﺳ‪‬رﺗﺎﺷـــــ‪‬ﮐﺎن داواﯾـــــﻪک ﯾـــــﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ۆژەﯾ‪‬ﮐﯿــﺎن هــﻪﺑ‪ ‬ﺑﯚﯾــﺎن ﻧﺎﮐــﻪن‪.‬‬ ‫ﺑﯚﯾ‪ ‬دەﻣـﻪوێ ﭘـﺸﻮ هـﻪﺑ‪ ‬ﭼـﻮﻧﮑ‪‬‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑ‪‬ردەوام ﻧـﺎﮐﺮێ‪ ،‬ﭘـﺸﻮوت‬ ‫هــــــﻪﺑ‪‬ﺖ ه‪‬م ﺑــــــﻮارت دهﺑ‪‬ــــــﺖ‬ ‫دووﮐﺎﻧ‪‬ﮐــﻪ ﭘــﺎک ﺑــﮑ‪‬ﯾﺘ‪‬وەو هــﻪم‬ ‫ﺧﯚﺷـــــﺖ ﻧﺎوﺑـــــﻪﻧﺎو ﭘـــــﺸﻮوﯾﻪک‬ ‫دهدهﯾﺖ‪ .‬ﺋ‪‬ﻤـﻪ داواﮐـﺎرﯾﻦ ﺳـ‪‬رۆﮐﻰ‬ ‫ﺳ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎ وو‪‬م دەرەوەى ﺋ‪‬ﻤ‪‬ﺑ‪‬ﺖ"‬ ‫ﺋــــﻪوهی ﮐــــﻪ ﻟــــﻪم ﻗﺴﻪوﺑﺎﺳــــﻪی‬ ‫ﺳﻪرﺗﺎﺷـــــﻪﮐﺎن ﺑـــــﻪ دوﮐﺎﻧـــــﺪارو‬ ‫ﮐﺮﯾﮑـﺎرهوه دهردهﮐــﻪو‪‬ﺖ ڕاﺳــﺘﯿﻪﮐﻪ‬ ‫ﮐــﻪ ﻧﮑﻮ‪‬ــﯽ ﻟــ‪ ‬ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﻟــﻪ هﯿــﭻ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺎﯾﻪﮐﯽ دﻧﯿـﺎ‪ ،‬ﺑـﺎزاڕی ﮐـﺎرو ﮐـﺎ‪‬‬ ‫ﺋﺎوا ﺋﺎزاد ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﮐـﻪ هـﻪﻣﻮو ﺷـﺘ‪‬ﮏ‬ ‫ﺑـــﯚ ﻣـــﻪﯾﻞو ﺋـــﺎرهزووی ﺗﺎﮐـــﻪﮐﺎن‬ ‫داﺑﻨﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺋــﻪم ﭼﻪﺷــﻨﻪ ﺋﺎزادﯾــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺳﺎﯾﻪی ﺑﻪراﻧﺒﻪرﮐ‪‬ﯽ ﺑﺎزاڕو هﻪ‪‬ﭙـﻪی‬ ‫ﺧﯚڕاﮔــﺮﺗﻦ ﻟــﻪ ﺑــﺎزاڕدا ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑﻪدهر ﻟـﻪ ﺋـﯿﺮادهی ﺧﯚﯾـﺎن دهﮐﺎﺗـﻪ‬ ‫دوژﻣﻨﯽ ﭘﺸﻮو و ژﯾـﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳـﻮودهی‬ ‫ﺧﯚﯾـــﺎن‪ .‬ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺖ ﺑـــﻪ ﺗﯿﺌـــﻮری‬ ‫داﺗﺎﺷـــــــــﯿﻦو ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧـــــــــﻪوهی‬ ‫ووردهﺑـــﯚرژاو ﭘﺮۆﻟﯿﺘـــﺎری ﻧﺎﮐـــﺎتو‬ ‫ﺋــــﻪوهی ﻧﺎو‪‬ــــﺖ ﮐﺎرﺑﻪدهﺳــــﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳــﻪﻧﺪﯾﮑﺎ ﺋﺎﺷــﻨﺎﯾﻪﺗﯽ ﺳــﻪرهﺗﻪﻗﻪی‬ ‫ﺧﯚﯾــــﺎن ﻟﻪﮔــــﻪڵ ﻣﺎرﮐــــﺴﯿﺰم ﺑــــﯚ‬ ‫ﺗﻪﺑﺮﯾﺮه‪‬ﻨﺎﻧــﻪوه ﺑــﯚ دڕﻧــﺪهﯾﯽ ﺑــﺎزاڕ‬ ‫ﺑـــﻪﮐﺎر ﺑﮫ‪‬ﻨـــﻦ‪ .‬ﻓﻪﻟـــﺴﻪﻓﻪو ﻗـــﻮول‬ ‫ﺑﻮوﻧـــــﻪوهی ﻓﻪﻟـــــﺴﻪﻓﯽ ﻧﺎو‪‬ـــــﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧﻪﮐﺎن ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﯿﺎن ﺑــﻪ ﭘــﺸﻮو‬ ‫هﻪﯾــﻪو ﺋﻪﮔــﻪر ﺳــﻪﻧﺪﯾﮑﺎ دهﯾــﻪو‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﯚزﻗﺎ‪‬ﯿﮏ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﺎی ﻧﺎوهﮐـﻪی ﺧـﯚی‬ ‫هــﻪ‪‬ﮕﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻟﻪﺳــﻪرﯾﻪﺗﯽ ﻟــﻪ ﺟ‪‬ﮕــﺎی‬ ‫ڕﺳـــــﺘﻪی ﺑﯚﺷـــــﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳـــــﯽو‬ ‫ﺑـــــــﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﯚرﯾـــــــﻪتو‬ ‫ﻣﻪرﮐﻪزﯾﻪت ﻟﻪ ﺟ‪‬ﮕﺎی زۆر ﻧﻪﺷﯿﺎوو‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺎی ﭘ‪‬ﮑﻪﻧﯿﻨﺪا ڕ‪‬ﮕﺎﯾﻪﮐﯽ ﮐﺎرﺳﺎز‬ ‫ﺑــﯚ ﺋﻪﻣــﻪ داﺑﻨ‪‬ــﺖو رۆژ‪‬ــﮏ ﭘــﺸﻮو‬ ‫ﺑﻪﺳــﻪر دوﮐﺎﻧﺪارهﮐﺎﻧــﺪا ﺑــﺴﻪﭘ‪‬ﻨﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪوهی دهﺳﺖ ﻟـﻪ ﺷـﻪﮐﻪﺗﮑﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎنو ﮐﺮﯾﮑﺎرهﮐــﺎﻧﯽ ﺑﻪردهﺳــﺘﯿﺎن‬ ‫هﻪ‪‬ﮕﺮن‪.‬‬


‫‪7‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪی داﮐﯚﮐﯽ ﻟﻪ ﮐﺮ‪‬ﻨﺸﯿﻨﯽ‪:‬‬

‫÷‪@@μmłóò†@öô›Žî‹Ø@çaíŽïä@õ‡äòíîóq@óáŽï‬‬

‫ﺳﺎزداﻧﯽ هﺎول ﺣﺰاﻗﯿﺎ‬

‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ــﻪی داﮐﯚﮐــﯽ ﻟــﻪ ﮐﺮ‪‬ﻨــﺸﯿﻨﯽ‪،‬‬ ‫ﺋــﻪم ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوهﯾــﻪ ﻟــﻪ ﻣــﺎﻧﮕﯽ ‪12‬ی‬ ‫ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ 2004‬ﻣﯚ‪‬ـــﻪﺗﯽ ڕهﺳـــﻤﯽ‬ ‫وهرﮔﺮﺗﻮوهو ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮕﯽ ‪9‬ی ‪2006‬‬ ‫ﯾﻪﮐـــــﻪﻣﯿﻦ ﮐﯚﻧﻔﺮاﻧـــــﺴﯽ ﺧـــــﯚی‬ ‫ﺑﻪﺳﺘﻮوه‪ .‬ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ 2007‬ﺑـﻮوه ﺑـﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوو ﯾﻪﮐﻪﻣﯿﻦ ﮐﯚﻧﮕـﺮهی ﺧـﯚی‬ ‫ﺑﻪﺳـــﺘﻮوه‪ .‬ﻋـــﻪدﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤـــﻦ‬ ‫اﺣﻤـــﺪ ﺳـــﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﺋـــﻪم ڕﯾﮑﺨـــﺮاوه‬ ‫ده‪ ‬ﮐﻪ "ﺋﻪو ﺑﺎرﮔﺮاﻧﯿﻪی ﮐﻪ ﺑـﻮوه‬ ‫ﻣﺎﯾـــــﻪی هﻪ‪‬ﺌﺎوﺳـــــﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺑـــــﻪرزو‬ ‫هــﻪروههﺎ ﻗــﻪﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿــﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون‪،‬‬ ‫ﺑﻪرزﺑﻮوﻧﻪوهی ﮐﺮ‪‬ـﯽ ﺧـﺎﻧﻮو‪ ،‬ﺋﻪﻣـﻪ‬ ‫وای ﮐــــــﺮد ﮐﺮ‪‬ﻨــــــﺸﯿﻨﯽ ﺑﺒ‪‬ﺘــــــﻪ‬ ‫ﮐ‪‬ﺸﻪﯾﻪک ﮐﻪ ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﭼﺎرهﺳـﻪری‬ ‫ﺑــﯚ ﻧــﻪﮐﺮ‪‬ﺖو ﺋﻪﻣــﻪ ﺑــﻮوه هﻪو‪‬ﻨــﯽ‬ ‫داﻣﻪزراﻧــــﺪﻧﯽ ﺋــــﻪم ڕﯾﮑﺨــــﺮاوه‪".‬‬ ‫هﺎوﭘــﺸﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎری ﺑــﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳــﺘﯽ‬ ‫ﺗﯿﺸﮏ ﺧﺴﺘﻨﻪ ﺳﻪر ﺋﻪم ﮐ‪‬ـﺸﻪ زۆر‬ ‫ﮔﻪورهﯾــﻪی ژﻣﺎرهﯾــﻪﮐﯽ ﻓــﺮاوان ﻟــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ﺧـﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐـﻪم دهراﻣﻪﺗـﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﻪم ﮔﻔﺖوﮔﯚﯾﻪی ﻟﻪﮔـﻪڵ‬ ‫ﺳـــــﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ڕ‪‬ﮑﺨـــــﺮاوی ﻧـــــﺎوﺑﺮاو‬ ‫ﺳﺎزداوه‪.‬‬ ‫هﺎوﺷـــــﺘﯿﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎرﯾﯽ‪ :‬ﺋ‪‬ـــــﻮه‬ ‫ﻧـــــﻪﺗﺎدهﺗﻮاﻧﯽ وهک ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪﯾـــــﻪک‬ ‫هﻪو‪‬ﯽ زهوی داﺑﯿـﻦ ﮐـﺮدن ﺑـﯚ ﺋـﻪو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﭽﯿﺎﻧــــﻪی ﺷــــﺎری ﺳــــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽو‬ ‫دهوروﺑــﻪری ﺑــﺪهن ﮐــﻪ ﺑﺪراﯾــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﻧﻪک ﺑﻪ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎن؟‬ ‫ﭘ‪‬ـــﺶ ﺋـــﻪوهی وه‪‬ﻣـــﯽ ﺋـــﻪوهت‬‫ﺑﺪهﻣــــﻪوه‪ ،‬ﮐــــﺎرو ﭼــــﺎﻻﮐﯽ ﺋــــﻪم‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــــﺮاوه ﺋﻪوهﻧــــﺪهی ﮐﺎر‪‬ﮑــــﯽ‬ ‫ﺋﻪﮐﺎدﯾﻤﯿﻪ ﮐـﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗـﻪﻧﻔﯿﺰی ﻧﯿﯿـﻪ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ دهﻧﮕـﯽ ﮐﺮ‪‬ﻨـﺸﯿﻦ دهﮔﻪﯾﻪﻧﯿﻨـﻪ‬ ‫ﺳــﻪرهوه‪ ،‬ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧــﺪی ﺑﻪﯾﻨــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﭽﯽو دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯿﻦ‪ .‬ﺋـﻪو ﮐﺎراﻧـﻪی‬ ‫ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺗــﺎ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﮐﺮدووﻣﺎﻧــﻪ ﯾﻪﮐــﻪم‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻮﻣﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ واژۆی ‪ 50‬ڕﯾﮑﺨــﺮاو‬ ‫داوای زﯾــﺎدﮐﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﮔﻪﯾــﻪک ﺑﮑﻪﯾــﻦ‬ ‫ﮐـــــﻪ ﻣـــــﺎدهی ‪49‬ﯾـــــﻪ‪ ،‬ﺋﻪﻣـــــﻪ‬ ‫دهﺳـــــﺘﮑﻪوﺗ‪‬ﮑﯽ ﻣ‪‬ﮋووﯾﯿـــــﻪ ﮐـــــﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪتو دهو‪‬ﻪت ﺑﻪرﭘﺮﺳـﯿﺎره ﻟـﻪ‬ ‫ﯾﻪﮐــــﻪی ﻧﯿــــﺸﺘﻪﺟ‪ ‬ﺑــــﻮون ﺑــــﯚ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﻨــﺸﯿﻨﺎن‪ ،‬واﺗــﻪ ﮐــﻪ ﻣــﻦ هﺎﺗــﻢ‬ ‫ﮐ‪‬ـــﺸﻪی ﮐـــﺮ‪‬ﭽﯿﻢ ﮐـــﺮده ﮐ‪‬ـــﺸﻪی‬ ‫دهو‪‬ﻪت وهﮐـﻮ ﺑـﺎوﮐﯽ ﺋـﻪو ﺧﻪ‪‬ﮑـﻪ‬ ‫ﺋﯿﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﺎن ﺋﻪﮐﻪو‪‬ﺘﻪ ﺳـﻪر‬ ‫ﺷــﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣــﻪت‪ ...‬ﺋﺎﺷــﮑﺮاﯾﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﮐ‪‬ـــﺸﻪی ﮐﺮ‪‬ﻨـــﺸﯿﻨﯽ ﮐ‪‬ـــﺸﻪﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﮔﻪورهﯾــﻪو ﻟــﻪ ﺋﺎﺳــﺘﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪﯾﻪﮐــﯽ‬ ‫وهﮐﻮ ﺋ‪‬ﻤـﻪدا ﻧﯿﯿـﻪ ﮐـﻪ ﭼﺎرهﺳـﻪری‬ ‫ﺑﮑــﻪﯾﻦ‪ .‬ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺗــﻪﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻪﮐﺎن‬ ‫دهﮔﻪﯾـــﻪﻧﯿﻦ‪ .‬ﺑـــﯚ ﻧﻤﻮوﻧـــﻪ ﺋ‪‬ﻤـــﻪ‬ ‫ﭘﺮۆژهﯾــﻪﮐﻤﺎن دا ﺑــﻪ ﭘﻪرﻟــﻪﻣﺎن ﮐــﻪ‬ ‫ﻟـــــﻪم ﻣﺎوهﯾـــــﻪدا وهک ﭘـــــﺮۆژهی‬ ‫ﯾﺎﺳــﺎﯾﻪک دهﻧﮕــﯽ ﺑــﯚ درا ﺋﻪوﯾــﺶ‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﮐﺮ‪‬ﭽﯽ دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﺑﭽ‪‬ﺘـﻪ‬ ‫ﻻی ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﺗﺎﭘﯚی ﺧﺎﻧﻮو ﮐﻪ‬ ‫ﻟﯿﮋﻧـــﻪی ﺑـــﯚ دهرﮐـــﻪن ﮐـــﻪ ﺑﭽـــ‪‬‬ ‫ﺗﻪﺧﻤﯿﻨﯽ ﺋﻪوهی ﺑﯚ ﺑﮑـﻪن ﮐـﻪ ﺋـﻪو‬ ‫ﺧﺎﻧﻮوه ﺑﺎﯾﯽ ﭼﻪﻧﺪه‪ ،‬ڕﯾﮋهﯾـﻪﮐﯽ ﺑـﯚ‬ ‫دادهﻧ‪‬ﻦ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﺪا ﺋﻪوهﻧﺪه ﮐـﺮێ‬ ‫ﺑﺪا‪ .‬ﺋﻪﻣﻪ ﭼﺎرهﺳﻪری ﻟﻪ ﺳﻪدا ﺳﻪد‬ ‫ﻧﯿﯿﻪو ﺟﺰﺋﯿﻪ‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م ﺋـﻪﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﺋـﻪو‬ ‫ﻧﺮﺧــﻪ ﺗﯚز‪‬ــﮏ ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺘــﻪ ﺧــﻮارهوهو‬ ‫زهﺑــﺘﯽ ﺑﮑــﺎتو ﮐﺮ‪‬ﻨــﺸﯿﻨﺎن هﻪﺳــﺖ‬ ‫ﺑﻪوه ﺑﮑﻪن ﮐـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﻪت دﯾﻔﺎﻋﯿـﺎن‬

‫ﻟ‪ ‬دهﮐﺎت وهﮐﻮ ﯾﺎﺳﺎ‪.‬‬ ‫هــﺎك‪ :‬ﺋــﻪی ﺋﻪﮔــﻪر ﺧــﺎوهن ﺧــﺎﻧﻮو‬ ‫ڕازی ﻧﻪﺑﻮو ﺑﻪو ﮐﺮ‪‬ﯿـﻪی ﺋ‪‬ـﻮه ﯾـﺎن‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪت دﯾﺎری دهﮐﻪن‪ ،‬ﺋـﻪو ﮐﺎﺗـﻪ‬ ‫ﭼﯽ دهﮐﻪن؟‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ﻟﻪو ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﻪدا ﻟﯿﮋﻧﻪﻣﺎن هﻪﯾﻪ‪،‬‬‫ﻟﯿﮋﻧﻪی ﭼﺎرهﺳﻪری ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻟﻪو‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﻪدا دهﯾﻨ‪‬ﺮﯾﻦ ﭼﺎرهﺳﻪری ﺋـﻪو‬ ‫ﮐ‪‬ـﺸﻪﯾﻪ ﺑﮑــﺎت ﻟــﻪ ﺷــﻮ‪‬ﻨﯽ ﺧﯚﯾــﺪا‪.‬‬ ‫دﯾﺎره ﺋ‪‬ﻤﻪ زۆر ﺟـﺎر ﺑـﻪ ڕ‪‬ﮑﻪوﺗﻨـﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ــــﻮان هــــﻪردوو ﻻ ﭼﺎرهﺳــــﻪرﻣﺎن‬ ‫ﮐﺮدووه‪ ....‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪﮔﻪر ﺑﻪ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾــﻪﺗﯽ ﭼﺎرهﺳــﻪر ﻧــﻪﮐﺮاو ﺋــﻪو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﭽﯿــﻪ دهﻋــﻮای ﻗﻪﯾــﺪ ﮐــﺮد‪ ،‬ﺋــﻪوا‬ ‫ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺑﻪﺷــﯽ ﯾﺎﺳــﺎﯾﯿﻤﺎن هﻪﯾــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﭘـــــﺎرﯾﺰهری ﺷـــــﺎرهزاﻣﺎن هﻪﯾـــــﻪو‬ ‫ڕﯾﮕــﻪﯾﺎن ﭘﯿــﺸﺎن دهدات ﮐــﻪ ﭼــﯽ‬ ‫ﺑﮑـــﻪن‪ .‬ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ﭘﺎر‪‬ﺰهرهﮐﺎﻧﻤـــﺎن‬ ‫هﻪﻧـــﺪ‪‬ﮏ ﺟـــﺎر ﺑـــﻪدواداﭼﻮون ﺑـــﯚ‬ ‫ﮐ‪‬ــﺸﻪﮐﺎﻧﯿﺶ دهﮐــﻪن ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻪﮔــﻪر‬ ‫هﻪق ﺑﻪ ﮐﺮ‪‬ﭽﯽ ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ داﮐﯚﮐـﯽ ﻟـ‪‬‬ ‫ﻧﺎﮐــﻪﯾﻦ‪ .‬ﺋ‪‬ﻤــﻪ هــﻪق ﺑــﻪ ﮐﺮ‪‬ﭽــﯽ‬ ‫ﻧـــﺎدهﯾﻦ ﺑﭽـــ‪ ‬ﺧﺎﻧﻮوﯾـــﻪک داﮔﯿـــﺮ‬ ‫ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺑﻪ‪‬ﮕــﻪﻣﺎن ﻻﯾــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫ﺧـــﺎوهن ﻣـــﺎڵ ﮐﺮ‪‬ﭽـــﯽ دهرﮐﺮدۆﺗـــﻪ‬ ‫دهرهوهو ﺷﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﻓ‪‬ێ داوه‪ ،‬وهﮐﻮ‬ ‫ﺋـــﻪوهی ﻻی ﻋﻪﻟﻮهﮐـــﻪ ﮐـــﻪ ﺧـــﯚم‬ ‫ﺋﺎﮔﺎدارم ﮐﺮدﻧﻪوه‪ ،‬ﭼﻮون ﺑﻪﻻﯾﻪوه؟‬ ‫ﻣــﻦ وهک ﺧــﯚم ﺋﺎﮔــﺎم ﻟــ‪ ‬ﻧﯿﯿــﻪ‪.‬‬‫ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﮐــﺎری ﺧﯚﺑﻪﺧــﺸﺎﻧﻪ دهﮐــﻪﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﻣــــﻦ ﻟــــﻪ دهزﮔﺎﮐــــﺎﻧﯽ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧــــﺪن‬ ‫ڕاﻣﺎﻧﮕﻪﯾﺎﻧـــﺪووه ﮐـــﻪ وهرن ﮐﺎرﻣـــﺎن‬ ‫ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﺪا ﺑﮑـﻪن ﺑـﯚ ﺑﻪرهوﭘ‪‬ـﺸﭽﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺋــﻪم ڕﯾﮑﺨــﺮاوه‪ ،‬ﺑﺒﻨــﻪ ﺋﻪﻧــﺪام ‪ ،‬ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﻓﯚن هﺎوﮐﺎرﯾﻤﺎن ﺑﮑﻪن‪.‬‬ ‫هﺎک‪ :‬ﭘ‪‬ﺖ وا ﻧﯿﻪ ﻣﻪﺳـﻪﻟﻪﮐﻪ ﺋـﻪوه‬ ‫ﺑ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﺧــﻪ‪‬ﮏ ڕاﺳــﺘﮕﯚﯾﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ڕﯾﮑﺨﺮاواﻧـــﻪی ﺑـــﯚ ﭼﻮوﺑ‪‬ﺘـــﻪ ژ‪‬ـــﺮ‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺎرهوه‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﻧﺎﯾﻪت؟‬ ‫ ﻣـــﻦ ﻟﻪﮔـــﻪ‪‬ﺘﺎم‪ ،‬ﺑـــﻪ‪‬م ﺑـــﺎ ﺋـــﻪو‬‫ڕﺳﺘﻪﯾﻪ ڕاﺳﺖ ﺑﮑﻪﻣـﻪوه‪ ،‬ﺧـﻪ‪‬ﮏ وا‬ ‫ﻟـــــﻪم ڕﯾﮑﺨﺮاواﻧـــــﻪی وهک ﺋ‪‬ﻤـــــﻪ‬ ‫ﺗ‪‬ﮕﻪﯾـــﺸﺘﻮوه ﮐـــﻪ وهک ﺷـــﺎرهواﻧﯽ‬ ‫زهوی داﺑﻪش ﺑﮑﺎت‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪ هﻪ‪‬ﻪﯾـﻪو‬ ‫ﺋﻪﮔﻪڕ‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ ﻧﺎهﻮﺷـﯿﺎری ﺧـﻪ‪‬ﮏ‪.‬‬ ‫ﺋــﻪم ﭼﯿﻨــﻪی ﻻی ﺋ‪‬ﻤﻪﯾــﻪ هــﻪژاری‬ ‫وای ﻟ‪‬ﮑــــﺮدووه ﻧــــﻪزاﻧ‪‬ﺖ ﮐــــﺎری‬ ‫رﯾﮑﺨﺮاوهﯾــﯽ ﻣﺎﻧــﺎی ﭼﯿﯿــﻪ‪ .‬ﺑﯚﯾــﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ داواﻣﺎن ﮐﺮدووه ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﮐﺎﻧﻤﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ﻦ ﺧﻮﻟﯿﺎن ﺑﯚ ﺑﮑﻪﯾﻨﻪوهو ﺗ‪‬ﺒﮕﻪن‪.‬‬ ‫ﺋﻪوه ﺑﺰاﻧﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎن ﻟﻪ دهﺳﺘﻮردا‬ ‫ﭼﯿﯿـــﻪ‪ .‬ﺋـــﻪو ﮐﻪﺳـــﻪی ﺗـــﯚ ﺑﺎﺳـــﯽ‬ ‫دهﮐــﻪﯾﺖ ﺑﮫﺎﺗﺎﯾﺎﺗــﻪ ﻻی ﺋ‪‬ﻤــﻪ‪ ،‬ﺗــﺎ‬ ‫ﻣﻪﺣﮑﻪﻣﻪ ﺋﻪﭼﻮوﯾﻦ ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﯽ‪.‬‬ ‫هﺎک‪ :‬ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧ‪‬ﮏ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻮون ﯾﺎن‬ ‫ﻟﻪﺳـــﻪر ﺟـــﺎده دهﺧـــﻪون ﯾـــﺎن ﻟـــﻪ‬ ‫ﺧــــﻪ‪‬ﻮهﺗﮕﺎی ﭘــــﯿﺮان‪ .‬ﺋ‪‬ﻤــــﻪ زۆر‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕــــﻪﻣﺎن ﻻﯾــــﻪ‪ .‬ﺋﺎﯾــــﺎ ﭼﻪﻧــــﺪه‬ ‫ﺳــﻪرژﻣ‪‬ﺮی ﺋﻪواﻧــﻪﺗﺎن ﮐــﺮدووه ﺗــﺎ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﯿﺎن ﺑﯚ داﺑﯿﻦ ﺑﮑﻪن؟‬ ‫دﯾﺎره هﻪﻣﻮو ﺷـﺘﻪﮐﺎن هـﻪﻧﮕﺎو ﺑـﻪ‬‫هـــﻪﻧﮕﺎو دهڕوات ﺑـــﻪ ﯾـــﻪک ﮐـــﺎت‬ ‫ﻧﺎﮐﺮﯾـــﺖ‪ .‬ﺋ‪‬ﻤـــﻪش ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪﮐـــﻪﻣﺎن‬ ‫ﺳــﻨﻮورداره‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻮﻣ‪‬ــﺪﻣﺎن واﯾــﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻟـﻪ ﺋﻪﻧـﺪاﻣﮕﯿﺮی ﺗـﺎزهدا ﺧﻮﯾﻨـﯽ‬ ‫ﺗـــﺎزه ﺑ‪‬ﺘـــﻪ ﻧـــﺎو ڕﯾﮑﺨﺮاوهﮐـــﻪوهو‬ ‫ﮐﺎرﻣـــﺎن ﻟﻪﮔﻪ‪‬ـــﺪا ﺑﮑـــﻪن‪ ،‬ﭼﻮﻧﮑـــﻪ‬

‫ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﻪ هﯽ هﻪﻣﻮوﻣﺎﻧﻪو ﻟﻪم ﻧﺎوهدا‬ ‫ﺑﻪس ﮐﺮ‪‬ﭽﯽ ﻗـﺎزاﻧﺞ دهﮐـﺎت‪ .‬ﺋ‪‬ﻤـﻪ‬ ‫هﻪﻓﺘﻪﯾﻪک ﻧﺎﺑ‪‬ـﺖ ﭘ‪‬ﻨـﺞ ﻧﻮوﺳـﺮاوی‬ ‫ڕهﺳﻤﯿﻤﺎن ﺋﺎراﺳـﺘﻪی ﭼﻪﻧـﺪ ﺷـﻮ‪‬ﻦ‬ ‫ﮐـــﺮدوه‪ ،‬ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪراﯾـــﻪﺗﯽ ﮐﺎروﺑـــﺎری‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ‪ ،‬ﺗﺎﭘﯚ‪ ،‬ﺑﺎﺟﯽ دهراﻣﻪت‪،‬‬ ‫دادﮔــــﺎی ﺳــــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽو ﺧﺎﻧﻮوﺑــــﻪره‪.‬‬ ‫دواﻣـــﺎن ﻟ‪‬ﮑـــﺮدوون داﺗـــﺎی ﺳـــﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪ 2007‬ﻣﺎن ﺑﺪهﻧ‪ .‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺳـــﺎ‪‬ﯽ ‪ 2007‬ﺗـــﺎ ‪ 2008‬ﺋـــﻪو‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧﺎﻧﻪی ﺑﻪ هﯚی ﮐﺮﯾﭽﯽ ﺑﻮوﻧـﻪوه‬ ‫ﺟﯿــــﺎ ﺑﻮوﻧﻪﺗــــﻪوه ﭼﻪﻧــــﺪن؟ ﻟــــﻪ‬ ‫ﮐﺎروﺑــــﺎری ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾــــﻪﺗﯽ داواﻣــــﺎن‬ ‫ﮐﺮدووه ﮐﻪ ﺋﺎﻣﺎری ﭼﻪﻧﺪ ﮐﻪﺳﯽ ﺑ‪‬‬ ‫ﻻﻧﻪو ﺳﻪرﭘﻪرﺷـﺖ هﻪﯾـﻪ ﺑﻤﺎﻧـﺪهﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺋ‪‬ﻤــﻪ وهک ﮐــﺎری ﻣﻪﯾﺪاﻧــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪ ﺑﯿﻪوﯾﺖ ﺋﺎﻣـﺎری ڕاﺳـﺘﻪﻗﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺖ ﺑﮫ‪‬ﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﯾﺎن ﻗﻮرﺳـﻪ‪.‬‬ ‫ﺧـــﯚت دهزاﻧـــﯽ ﺋﺎﻣـــﺎر هـــﻪﻣﻮوی‬ ‫ﺗﻪﺧﻤﯿﻨﯿـــﻪو هـــﻪرﮔﯿﺰ ڕاﺳـــﺘﻪﻗﯿﻨﻪ‬ ‫ﻧﯿﯿــﻪ‪ .‬ﺋــﻪم ﮐﺎراﻧــﻪ ﮐــﺮاوه‪ ،‬ﺋﻪﻣــﻪش‬ ‫هﻪر ﺑﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪﮐﻪﻣﺎن ﻧﺎﮐﺮﯾﺖ‪ .‬ﺑﯚﯾﻪ‬ ‫داواﺗﺎن ﻟ‪ ‬دهﮐﻪﯾﻦ ﺋﻪﻣـﻪ ﺑﮕﻪﯾﻪﻧﻨـﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣـــﻪﮐﺎن ﺑﯿﻨـــﻪ ﭘ‪‬ـــﺸﻪوه ﻟـــﻪ‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﻪﮐﺎﻧــﺪا ﮐــﺎر ﺑﮑــﻪن‪ ،‬ﺑﻪﺷــﺪارﯾﯽ‬ ‫ﺑﮑﻪن‪ .‬ﺋﻪواﻧﻪی د‪‬ﻦ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﻪﯾﺎن ﺑـﯚ‬ ‫دهﮐـــــــﻪﯾﻦ‪ ،‬ﭼﻮﻧﮑـــــــﻪ ﮐـــــــﺎری‬ ‫ﺧﯚﺑﻪﺧﺸﺎﻧﻪﯾﻪ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑ‪‬ﯿـﻦ ﺑـ‪‬ۆ‬ ‫ﺋـــﻪو ﮐـــﺎره ﺋـــﻪﻧﺠﺎم ﺑـــﺪه‪ .‬ﺑﯚﯾـــﻪ‬ ‫دهﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮕ‪‬ﮑﺪا دوو ﮐﺎری ﭘ‪‬‬ ‫ﺑﺴﭙ‪‬ﺮﯾﻦ‪ ،‬ﯾﺎن ﭘﺎرﯾﺰهرﯾﮑﻤـﺎن هﻪﯾـﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪوﯾﺶ ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﺗﻮاﻧﺎو ﺑـﻮاری ﺧـﯚی‬ ‫ﮐﺎردهﮐﺎت‪ ،‬ﭼﻮﻧﮑﻪ دهواﻣﯽ هﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫هـــﺎک‪ :‬ﺋ‪‬ـــﻮه ﻟـــﻪ ‪2004‬هوه ﺑـــﯚ‬ ‫‪ 2008‬هـﻪن‪ ،‬ﺧـﻪ‪‬ﮏ ﮐﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗـﻪ‬ ‫ﺳــــــﻪرﺟﺎدهو ﺗﻪﻧﺎﻧــــــﻪت ژﻧــــــﺎن‬ ‫دهﺳﺘﺪر‪‬ﮋﯾﺎن ﮐﺮاوهﺗـﻪ ﺳـﻪر‪ ،‬ﺋ‪‬ـﻮه‬ ‫ﺋﻪ‪‬ﻦ ﭼﯽ؟‬ ‫ ﺋ‪‬ﻤــﻪ وهﮐــﻮ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ــﻪ ﮐﺎروﺑــﺎری‬‫ﺧﯚﻣــﺎن دهزاﻧﯿــﻦ‪ ،‬ﺑــﻪ ڕاﺳــﺘﯽ ﺋ‪‬ﻤــﻪ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﺳــــﺘﯿﻦ ﺑــــﻪ ﮐــــﺮێو ﮐــــﺮێ‬ ‫ﻧــﺸﯿﻨﻪوه‪ .‬ﻣــﻦ وا هﻪﺳــﺖ دهﮐــﻪم‬ ‫ﺋﻪوهی ﺗﯚ ﺑﺎﺳـﯽ دهﮐـﻪﯾﺖ دهﭼ‪‬ﺘـﻪ‬ ‫ﻗـــﺎ‪‬ﺒﯽ ﺋـــﻪو ﻻﯾﻪﻧﺎﻧـــﻪی ﮐﺎروﺑـــﺎری‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿـــﻪوه‪ ،‬ﻟـــﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ـــﻮهی‬ ‫ﮐﺎری ﺋﻪواﻧﺪاﯾﻪ‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م وهﮐـﻮ ﮐـﺎری‬ ‫ﻻوهﮐــﯽو ﻧﺎﻧﯚرﻣــﺎڵ ڕاﺳــﺖ دهﮐﻪﯾــﺖ‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ــــﺖ ﺑﯿﺨﻪﯾﻨــــﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ــــﻮهی‬ ‫ﮐﺎرهﮐﺎﻧﻤﺎﻧـــــﻪوه‪ ،‬ﺑـــــﻪ‪‬م ﮐـــــﺎری‬ ‫ﺑﻨـــــــﻪرهﺗﯿﻤﺎن ﺋﻪوهﯾـــــــﻪ ﮐـــــــﻪ‬ ‫ڕاﻣﺎﻧﮕﻪﯾﺎﻧﺪووهو ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ دهدهﯾﻦ‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬ﺑﺎﺷــﻪ ﻟــﻪم ﺷــﺎرهدا ﺳــﻪدان‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﭽـــــﯽ دهرﮐـــــﺮاوه‪ ،‬ﮐﻪﺳـــــﯿﺶ‬

‫داﮐﯚﮐﯿــﺎن ﻟــ‪ ‬ﻧﺎﮐــﺎت‪ ،‬ﺋﻪﻣــﻪش ﺑــﻪ‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪوه ﺑﺎس دهﮐﻪم‪.‬‬ ‫ ﺑﺎﺷﻪ ﺋﻪوهی ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪ ﺗـ‪ ‬دهﮔـﺎت‬‫ﺋــﻪم ڕﯾﮑﺨــﺮاوه ﺑــﯚ داﮐﯚﮐــﯽ ﻟــﻪو‬ ‫دروﺳـــﺖ ﺑـــﻮوه‪ .‬ﺋﺎﯾـــﺎ ﭼﻪﻧـــﺪ ﻟـــﻪو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﭽﯿﺎﻧــــﻪ هــــﺎﺗﻮون ﺑ‪‬ــــﻦ ﺋــــﻪو‬ ‫ﮐ‪‬ــﺸﻪﯾﻪﻣﺎن هﻪﯾــﻪ‪ .‬ﻣــﻦ ﭼــﯽ ﺑﮑــﻪم‬ ‫ﻟــﻪوهی ﺧــﻪ‪‬ﮑ‪‬ﮏ ﮐــﻪم هﻮﺷــﯿﺎره‪،‬‬ ‫دووﺑﺎرهی دهﮐﻪﻣﻪوه ﮐـﻪ هﯚﺷـﯿﺎری‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾــــﻪﺗﯽ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوﯾــــﺎن ﻧﯿﯿــــﻪ‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﻪﯾﻪک ﻟـﻪ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐـﻪ‬ ‫وهردهﮔﺮ‪‬ﺖو دهڕوات ﻧﻪ ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧ‪‬ـﮏ‬ ‫دهﮐﺎتو ﻧﻪ هﯿـﭻ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـﻪک‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ده‪‬ــﻢ ﮐﺮ‪‬ﭽــﯽ ﺧــﯚی ﻧﻪﯾــﻪت ﻣــﻦ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻧﻮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮو ﺑﮕﻪڕﯾﻢ‪.‬‬ ‫هﺎک‪ :‬ﺗﯚ ﭘ‪‬ﺖ وا ﻧﯿﯿـﻪ ﺑﺎﺷـﺘﺮ واﯾـﻪ‬ ‫زهوی ﺑـﺪر‪‬ﺖ ﺑــﻪ ﺧـﻪ‪‬ﮏو ﺳــﻠﻔﻪﯾﺎن‬ ‫ﺑﺪر‪‬ﺘ‪ ‬ﺑﯚ دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮو ﻧﻪک‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دروﺳﺘﯽ ﺑﮑﺎتو ﺑﻪ ﻧﺮﺧﯿـﯽ‬ ‫ﮔﺮان ﺑﯿﻔﺮۆﺷ‪‬ﺖ؟‬ ‫ ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﭼــﻮوﯾﻦ ﺋــﻪو ﭘ‪‬ــﺸﻨﯿﺎرهی‬‫ﺗﯚﻣــﺎن دا ﺑــﻪ ﺣﮑﻮﻣــﻪت زۆر ﺟــﻮان‬ ‫ﺟﻮاﺑﯿــﺎن داﯾﻨــﻪوه‪ .‬وﺗﯿــﺎن ﺋﻪواﻧــﻪی‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ دراوه ﺑﻪ ﺧـﻪ‪‬ﮏ ﺑـﺰاﻧﻦ ﭼـﯽ‬ ‫ﻟ‪ ‬دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ڕاﺳﺖ دهﮐﻪن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ــﻮه دهﮐﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﻟــﻪ ﺋــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋــﻪو‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿــﻪ دهﺳــﺖ ﺑــﻪ دهﺳــﺘﻪ ﺑــﯚ‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧﻪ ‪ 50‬هﻪزار ﭘﺎرﭼـﻪ زهوی ﻟـﻪ‬ ‫ﺳــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ داﺑﻪﺷــﮑﺮاوه ﺑــﯚ ﯾﻪﮐــﻪی‬ ‫ﻧﯿــﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون‪ ،‬ﺑﺰاﻧــﻪ ‪ 10‬هــﻪزاری‬ ‫ﮐﺮاوه ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮوی ﻧﯿـﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون؟‬ ‫هﻪﻣﻮو ﯾﺎری ﭘـ‪ ‬دهﮐـﺎتو ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮه دهﮐﺎت‪ .‬ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﭘﺮۆژهی ﯾﺎﺳﺎی‬ ‫ﻧﯿـــﺸﺘﻪﺟ‪ ‬ﺑـــﻮون ﮐـــﻪ ﺣﮑﻮﻣـــﻪت‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳﻪر دا ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐـﻪ ﺧـﯚی‬ ‫ﺑــﺎﺑﯽ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﺎن ﺑ‪‬ــﺖو ﻧﻪدر‪‬ﺘــﻪ‬ ‫دهﺳﺖ ﮐﻪس‪.‬‬ ‫هــﺎک‪ :‬دوا ووﺗــﻪت ﺑــﯚ ﺧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧــﯽ‬ ‫ﺑ‪‬وﮐﺮاوهﮐﻪﻣﺎن ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫ دوا ﻗﺴﻪم ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐـﻪ ﭼﻪﭘ‪‬ـﻪ ﺑـﻪ‬‫دهﺳﺘ‪‬ﮏ ﻟ‪‬ﻨﺎدر‪‬ﺖ‪ .‬ﺋ‪‬ﻤـﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪری‬ ‫ﺋــﻪو ﺗﻮ‪‬ــﮋهﯾﻦ ﮐــﻪ ﮐــﺮێ ﻧــﺸﯿﻨﻪ‪.‬‬ ‫داواﯾــﺎن ﻟــ‪ ‬دهﮐــﻪﯾﻦ ﮐــﻪ ﺑ‪‬ــﻦ ﺑــﯚ‬ ‫ﻻﻣـــﺎن‪ ،‬ﺑﯿﻨﺎﮐـــﻪﻣﺎن ﻟـــﻪ ﻧﻪﻗﺎﺑـــﻪی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﻪ‪ .‬ﯾﻪﮐــﻪم ﺑﺒﻨــﻪ ﺋﻪﻧــﺪام‪،‬‬ ‫دووهم ﮐﺎرﻣﺎن ﻟﻪﮔـﻪڵ ﺑﮑـﻪن‪ .‬ﺋﻪﻣـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﺋﻪوهی ژﻣﺎرهی ﺧﯚﻣﺎن‬ ‫ﺑﺰاﻧﯿﻦ‪ .‬داوام ﻟﻪ هﻪﻣﻮو ﮐﺮﯾﻨـﺸﯿﻨﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐــﻪ ﯾﺎرﻣــﻪﺗﯿﻤﺎن ﺑــﺪهن ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی‬ ‫ﺑــﺰاﻧﯿﻦ ﺣﻪﻗﯿﻘــﻪﺗﻤﺎن ﭼﻪﻧــﺪه‪ .‬ﺋ‪‬ﻤــﻪ‬ ‫دهﺑ‪‬ـــﺖ ﺑـــﺰاﻧﯿﻦ داﺗﺎﻣـــﺎن ﭼﻪﻧـــﺪهو‬ ‫ﺑﯿﺪهﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣـﻪت ﺋـﻪو ﮐﺎﺗـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ڕاﺳﺘﯽ ﺋﯿﺸﻤﺎن ﺑﯚ دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫‪@ çbåï“åŽî‹Ø@õìa‹ƒÙŽîŠ @öpóàíÙy@öï“åŽî‹Ø@õó“ŽïØ‬‬ ‫هﺎوﭘﺸﺘﯿﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﯽ‬ ‫ﺋﺎﺷــﮑﺮاﯾﻪ ﮐــﻪ ﺋــﻪو ڕ‪‬ﮑﺨﺮاواﻧــﻪی داﮐﯚﮐــﯽ ﻟــﻪ ﻣــﺎﻓﯽ ﻣﻪﺳــﺮهﻓﺒﻪران دهﮐــﻪن‬ ‫دهﺗﻮاﻧﻦ ﺳﻮﭘﻪر‪‬ﮑﯽ ﺑﻪه‪‬ﺰ ﺑﻦ ﺑﯚ ﭘﺎراﺳـﺘﻨﯿﺎنو ﻟـﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗـﻪوه ﻟـﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‬ ‫دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ڕﯾﮑﺨﺮاو‪‬ﮏ ﺑﯚ ﮐﺮ‪‬ﻨﺸﯿﻨﺎنو ﺑـﯚ ﺑـﻪرﮔﺮی ﮐـﺮدن ﻟﻪواﻧـﻪی ﻟﻪﺳـﻪر‬ ‫ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘ‪‬ﮏ زهوﯾﺎن ﻧﯿﯿﻪ ﮐﺎر‪‬ﮑﯽ زۆر ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖو ژﯾﺎﻧﯿﯿـﻪ‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م‬ ‫ﻟﻪ ڕاﺳﺘﯿﺪا ڕ‪‬ﮑﺨﺮاو‪‬ﮑﯽ ﻟﻪم ﭼﻪﺷﻨﻪ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻟﻪ و‪‬ﺗ‪‬ﮏ ﮐـﻪ دهﺳـﻪ‪‬ت‬ ‫ﺗﯿﺎﯾـﺪا ﮔــﻪورهﺗﺮﯾﻦ ﻣـﺎﻟﮑﯽ زهویوزاره‪ ،‬ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﻟـﻪ ﯾــﻪک ﮐﺎﺗـﺪا داﮐﯚﮐــﯽ ﻟــﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﻨﺸﯿﻨﺎنو ﺑ‪‬ﺨﺎﻧﻪو ﻻﻧﻪﮐﺎن ﺑﮑـﺎتو ﻟـﻪ هـﻪﻣﺎن ﮐﺎﺗـﺪا "ﺣﮑﻮﻣـﻪت" ﺑـﻪ ﺑﺎﺑـﯽ‬ ‫ﻣﯿﻠﻠﻪت ﺑﺰاﻧ‪‬ﺖ‪" .‬ﺣﮑﻮﻣﻪت" ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﯚی ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪدار‪‬ﮑﯽ ﮔﻪورهﯾﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرانو ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻪﻣﺪهراﻣﻪت ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮوی ﺧﯚﯾﺎن دهﺗﻮاﻧﻦ‬ ‫هﻪﻗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻟ‪ ‬ﺑﺴﺘ‪‬ﻨﻦ‪.‬‬ ‫هﻪﻣﻮو ﮐﻪس دهزاﻧ‪‬ﺖ ﮐﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﻪزهوﯾـﻪوه دهﮐﺮ‪‬ـﺖ‪ ،‬هﯚﮐﺎرهﮐـﻪی‬ ‫ﭼﯿﯿﻪ‪ .‬ﺑﺎﺳﯽ زهوی داﺑﻪﺷـﮑﺮدنو زهوی وهرﮔـﺮﺗﻦ ﻟـﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﯾـﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳﻪ ﮔﻪرﻣﻪﮐﺎﻧﯽ "ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ" ﺑﻮوه ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑـﺮدوودا‪ .‬ﺋـﻪم دهﺳـﻪ‪‬ﺗﻪ‬ ‫ﺋﻪو ﮐﺎﺗﻪش ﮐﻪ ﺑﯚ ﭼﺎوهزار زهوی ﺑﻪ ﺳﻪر ﮐﻪﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪدا داﺑﻪش ﮐﺮدووه‬ ‫ﻣﻪﮔــﻪر ﺑــﻪ دهﮔﻤــﻪن‪ ،‬دهﻧــﺎ ﺋــﻪوهی ﻧــﺎوی ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارﯾــﻪو زهوی دهﮐﺎﺗــﻪ‬ ‫ڕووﺑﻪر‪‬ﮑﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎو ﺑﯚ ﺧﺎﻧﻮﺑﻪره دروﺳﺘﮑﺮدن ﻓﻪراهـﻪﻣﯽ ﻧـﻪﮐﺮدووه‪ ،‬ﺑﯚﯾـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫‪ 50‬هﻪزار ﭘﺎرﭼﻪ زهوی ﺗﻪﻧﮫﺎ ‪ 10‬هﻪزاری دهﮐﺮ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮو‪ .‬ﻧﺎﮐﺮ‪‬ـﺖ ﺋـﻪم‬ ‫ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰاﻧﯿﻦو ه‪‬ﺸﺘﺎ ﺑـﻪ ﭼﺎوﺑﻪﺳـﺖو ﻓ‪‬ـﻪﮐﺎﻧﯽ دهﺳـﻪ‪‬ت ﺑ‪‬ﯿـﻦ وه‪‬ﻣـﯽ‬ ‫ﺟﻮان‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر زهوی ﺑﻪ ﮐﻪﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪو ﻣﻮﺳـﺘﻪﺣﻪقو ﺑـ‪ ‬ﺧـﺎﻧﻮو ﺑـﺪر‪‬ﺖو‬ ‫ﻗﻪرزی ﻋﻪﻗﺎری ﮔﻮﻧﺠﺎو ﺑﯚ ﺧﻪ‪‬ﮏ ﻓﻪراهﻪم ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮔﻮزهراﻧ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻣﻨﺎوهﻧــﺪﯾﺶ ﺑــﻪ ﺧــﻪ‪‬ﮏ ڕهوا ﺑﺒﯿﻨﺮ‪‬ــﺖ‪ ،‬دهﺳــﻪ‪‬ت ﺧــﯚی ﺑــﻪ ﺑﻪرﭘﺮﺳــﯽ‬ ‫داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ ﺋـﺎوو ﮐﺎرهﺑـﺎو دروﺳـﺘﮑﺮدﻧﯽ ز‪‬ـﺮابو‪ ...‬هﺘـﺪ ﺑﺰاﻧ‪‬ـﺖ‪ ،‬ﮐـ‪ ‬هﻪﯾـﻪ‬ ‫زهوﯾﻪﮐــﻪی ﺑﻔﺮۆﺷــ‪‬ﺖو ﺑــﻪم ﻗﺎتوﻗ‪‬ﯾــﻪی ﺑــﺎزاڕ ﺧــﯚی ﻟــﻪ داوی ﮐﺮ‪‬ﭽﯿﺘﯿــﺪا‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﺘﻪوه‪ .‬ﺧﻪ‪‬ﮏ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاو‪‬ﮑﯿﺎن دهو‪‬ﺖ ﻟﻪ ﭘﯿﻼﻧﻪﮐﺎﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬ت ﺋﺎﮔﺎدارﺑ‪‬ـﺖو‬ ‫ﻟﻪ دژی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬تو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎن ﻟﻪﺳﻪر ﺣﯿـﺴﺎﺑﯽ ﺑـ‪ ‬ﺧﺎﻧـﻪو‬ ‫ﻻﻧﻪﯾﯽ ﺧﻪ‪‬ﮏ ﺑﻮهﺳـﺘ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬ڕاﺳـﺘﯽ ﮐ‪‬ـﺸﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﺰاﻧ‪‬ـﺖو درک ﺑـﻪ ﻗﺎزاﻧﺠـﯽ‬ ‫ﺟﯿﺎو دژ ﺑﻪ ﯾﻪﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﻪتو ﺧﻪ‪‬ﮏ ﺑﮑﺎت‪ .‬دهﻧﺎ ﻟﻪﺑﻪرﺋـﻪوه ﻧﯿﯿـﻪ ﮐـﻪ ﺧﻪ‪‬ـﮏ‬ ‫هﯚﺷﯿﺎر ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺑﮕﺮه هﯽ هﯚﺷﯿﺎرﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﻪ دهرﮔﺎی ﺋﻪو ڕ‪‬ﮑﺨﺮاواﻧﻪ ﻧﺎدهن ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﻪت ده‪‬ﻦ ﺑﺎﺑﻪ‪.‬‬

‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی ﻻﭘﻪڕه ‪2‬‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﻗﺴﻪ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﭼﺎرهﻧﻮوﺳﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﭼﯿﻤﻪﻧﺘﯚی ﺳﻪرﭼﻨﺎر‬ ‫ﮐﺮﯾﮑﺎر‪‬ـــﮏ ﭼﻪﻧـــﺪ رۆژ ﻟﻪﻣﻪوﺑـــﻪر ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑ‪‬رﻧــــــﺎﻣ‪‬ى ﺋ‪‬ﻮارەﺑﺎﺷــــــﻰ ﮔ‪‬ﻟــــــﻰ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﺪا ﻟــﻪو ﭘــﻪڕی دهردهدارﯾــﺪا‬ ‫وﺗﻰ‪" :‬ﺧـﯚ ﺋ‪‬ـﻤ‪ ‬ﻓـﺎﯾﺮۆس ﻧﯿـﻦ ﺑـﯚ ﻟ‪‬و‬ ‫ﺷـــــﻮ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬داﻣﺎﻧﻨـــــﺎﻣ‪‬زر‪‬ﻨﻦ"‪ .‬ﺋﻪﻣـــــﻪ‬ ‫واﻗﯿــﻌ‪‬ن ﻗــﺴ‪‬ى ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﻪ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒــﻪر‬ ‫دهﺳـــﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﺪا ﮐـــﻪ ﻧـــﻪک ﺑﺎﯾـــﻪخ ﺑـــﻪ‬ ‫ﮔــﻮزهرانو ژﯾــﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرانو ﺧ‪‬ﮑــﻰ‬ ‫ه‪‬ژار ﻧـــﺎدهن ﺑـــﻪ‪‬ﮑﻮ ﺑﻪوﭘـــﻪڕی ﺑـــ‪‬‬ ‫ﺑﺎﮐﯿـــــــــﻪوه وهک زﯾﻨﺪهوهراﻧ‪‬ﮑـــــــــﯽ‬ ‫زﯾﺎﻧﺒــﻪﺧﺶ ﺑﯚﯾــﺎن دهڕواﻧــﻦ‪ .‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‬ ‫دهﺑــ‪ ‬ﺧﯚﯾــﺎن دهﺳﺘﭙ‪‬ــﺸﮑﻪری ﺑﮑــﻪنو‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨـــــﻪراﻧﯽ ڕاﺳـــــﺘﻪﻗﯿﻨﻪی ﺧﯚﯾـــــﺎن‬ ‫هــﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮنو ﭼﯿــﺘﺮ ﭼــﺎوهڕواﻧﯽ دهﺳــﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪواﻧــــــﻪ ﻧــــــﻪﺑﻦ ﮐــــــﻪ ﺧﻮاﺳــــــﺖو‬ ‫داواﮐﺎرﯾــﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟــﻪ دا‪‬ﻧــﻪ ﺗﺎرﯾﮑﻪﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫دامودهزﮔﺎﮐــﺎﻧﯽ دهﺳــﻪ‪‬ﺗﺪا ﺑ‪‬ﻨﻪوﺑــﻪره‬ ‫ﭘ‪ ‬دهﮐـﻪن‪ .‬ﺋﻪﮔـﻪر ﮐﻪﺳـﺎﻧ‪‬ﮑﯿﺶ هـﻪن‬ ‫ﻟـــــــﻪﻧﺎو ﺳـــــــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎى ﮐﺮ‪‬ﮑـــــــﺎران‬ ‫وﺗ‪‬ﮐﻨﯿﮑﮑــﺎرانو ﻓ‪‬رﻣــﺎﻧﺒ‪‬ران د‪‬ــﺴﯚزاﻧﻪ‬

‫دهﯾﺎﻧــﻪو‪‬ﺖ ﺧﺰﻣــﻪﺗ‪‬ﮏ ﺑــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرانو‬ ‫ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪان ﭘ‪‬ﺸﮑﻪش ﺑﮑﻪنو دەﯾﺎﻧ‪‬وێ‬ ‫ﺧﻮاﺳــــــــــﺘ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺋ‪‬م ﻧﺎوەﻧــــــــــﺪە‬ ‫ﺑ‪‬ﺳــ‪‬رﮐ‪‬وﺗﻦ ﺑﮕــﺎت ﺑــﺎ ﭼﯿــﺘﺮ ﻟــﻪم‬ ‫ﯾﺎرﯾــﻪدا ﺑﻪﺷــﺪاری ﻧﻪﮐــﻪنو ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‬ ‫ﻟ‪‬ﭼﺎوەڕواﻧﯿﺪا ﻧﻪه‪‬ﻨ‪‬وە‪ .‬ﺑـﺎ ﮐـﺎر ﺑ‪‬و‬ ‫ﺧﺎ‪‬ﻧ‪‬ى ﺳ‪‬رەوە ﺑﮑ‪‬ن ﮐ‪ ‬دهﺗﻮاﻧ‪‬ـﺖ‬ ‫ﻣﯿﮑــــــﺎﻧﯿﺰﻣ‪‬ﮑﻰ ﮔﻮﻧﺠــــــﺎو ﺑ‪‬ــــــﺖو‬ ‫وه‪‬ﻣﺪەرەوە ﺑ‪‬ـﺖ‪ .‬ﻣـﻦ ﭘ‪‬ـﻢ واﯾ‪ ‬ﺋ‪‬م‬ ‫ﮐـــــﺎرە دەﮐﺮ‪‬ـــــﺖ‪ ،‬ﮔ‪‬رﻧـــــﺎ ﺋـــــﻪوا‬ ‫ﻣ‪‬ﺳﺌﻮﻟﯿ‪‬تو ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯿﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﺋ‪‬ﺳــﺘﯚﯾ‪‬و ﺋــﻪم ﻣــ‪‬ﮋووه ﻟ‪‬ﺳــ‪‬رﯾﺎن‬ ‫دەﮐ‪‬و‪‬ــﺖ‪ .‬ﺋ‪‬ــﻤ‪ ‬وەﮐــﻮ هﺎوﭘـــﺸﺘﯿﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻰ ﻟ‪‬ﭘﺸﺖ ﺧ‪‬ﺑﺎتو ﻧﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯿﻦو ﺑ‪ ‬ه‪‬ﻣـﻮو ه‪‬و‪‬ﮑﻤـﺎﻧ‪‬وە‬ ‫دەﻣـــﺎﻧ‪‬وێ ﺧﻮاﺳـــﺘ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران‬ ‫ﺑ‪‬دەﺳــﺖ ﺑ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺋﻮﻣ‪‬ــﺪاوارﯾﻦ ﺋﻪﮔــﻪر‬ ‫ﮐﻪﺳﺎﻧ‪‬ﮑﯽ د‪‬ﺴﯚز ﻟﻪﻧﺎو ﺳﻪﻧﺪﯾﮑﺎﮐﺎﻧﺪا‬ ‫هﻪن ﻟ‪‬و ﭘ‪‬ﻨﺎوەدا ه‪‬ﻣﺎن ر‪‬ﮕﺎ ﺑﮕﺮن‪.‬‬

‫ﺋﻪﻣﻪی ﺧﻮارهوه و‪‬ﻨﻪی ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺎرهﺑﺎی ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺪا ﻟﻪ ﻧﺎوهڕاﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ ‪ .10‬ﺋﻪﻣﻪ ﮐﻪﻣﺘﻪرﺧﻪﻣﯽ ﮐ‪‬ﻪ؟‬


‫‪8‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫‪ @a‡äaŠbÙŽïi@ônŽïØóî@óÜ@bØóîŠòìa†bî@Leíä@ôØóîòìóäa‡ÜóèŠó@õì쉎ïà‬ﺑﻪﺷﯽ ‪3‬‬

‫ﺋﻪﮐﺮهم ﻣﺤﻪﻣﻪد‬

‫ﺑـــﯚ ﻧﺎﺳـــﺎﻧﺪﻧﻰ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑـــﺎران‬ ‫ﭼﯿﻤﺎن ﮐﺮد ؟‬ ‫ﻟ‪ ‬دوو ﺑ‪‬ﺷـــــﻰ ﯾﺎدەوەرﯾ‪‬ﮐﺎﻧـــــﺪا‬ ‫ﺋ‪‬وەﻣﺎن ﺑﺎﺳﮑﺮد ﮐ‪ ‬ﭼـﯚنو ﭼ‪‬ﻧـﺪ‬ ‫ﮐﺎرﻣــــــﺎن ﮐــــــﺮد ه‪‬ﺗــــــﺎ ﯾ‪‬ﮐ‪‬م‬ ‫ﮐﯚﺑــﻮﻧ‪‬وەى ﮔــﺸﺘﯿﻤﺎن ﺑ‪‬ﺋ‪‬ﻧﺠــﺎم‬ ‫ﮔ‪‬ﯾﺎﻧــﺪ‪ ،‬ﺋ‪‬وەﻧــﺪەى ﻗــﻮرس ﺑــﻮو‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﻣﯿـــــﻦ ه‪‬ﻧﮕﺎوەﮐـــــﺎن ﺑـــــﻮو‬ ‫ﺋ‪‬وﯾــﺸﻤﺎن ﺑــ‪‬ى ﺋﯿــﺘﺮ ڕ‪‬ﮕــﺎ ﺑــﯚ‬ ‫دوود‪‬ــــﻰو ﺳــــﺎردﺑﻮوﻧ‪‬وە ﻧ‪‬ﻣــــﺎ‪،‬‬ ‫دەﺑﻮو ﺋ‪‬وەى ﺑﺮﯾﺎرﻣﺎن ﻟ‪‬ﺳ‪‬رداﺑﻮو‬ ‫ﻟ‪‬و ﮐﯚﺑـــﻮﻧ‪‬وەى ﮔـــﺸﺘﯿ‪‬دا ﮐـــﺎرى‬ ‫ﻟ‪‬ﺳ‪‬ر ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬م داﻧﯿـــــــﺸﺘﻦو دﯾـــــــﺪارﻣﺎن‬ ‫هﺎوڕ‪‬ﯿﺎﻧ‪‬ــﮏ ﺑــﻮون ﮐ‪ ‬ﻟ‪)‬ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘــﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑـــﺎراﻧﻰ ه‪‬وﻟـــ‪‬ﺮ(ەوە هـــﺎﺗﺒﻮنو‬ ‫ﺑ‪‬ﺷﺪارى ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﭼﻮوﻧـﻰ ﮐﯚﺑـﻮﻧ‪‬وە‬ ‫ﮔﺸﺘﯿ‪‬ﮐ‪‬ﺷـــﻤﺎن ﺑـــﻮون ه‪‬ر دواى‬ ‫ه‪‬ﺒﮋاردﻧـــﻰ ﻧـــﻮ‪‬ﻨ‪‬ران ﭼـــﻮﯾﻨ‪‬وە‬ ‫ﭼﺎﯾﺨــــﺎﻧ‪‬ﮐ‪‬ى)ﺣ‪‬ﻣ‪ ‬ﻗ‪‬دۆ وﻋ‪‬زە‬ ‫ڕﯾــــﺸ‪(‬و ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رەﮐــــﺎﻧﻰ ه‪‬وﻟ‪‬ــــﺮ‬ ‫)ﺟ‪‬ﻣــﺎل ﭼﺎوﺷــﯿﻦ‪ ،‬ﻋﺒــﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن‬ ‫ﻣﻮﻟـــﻮد‪ ،‬ﯾﻮﺳـــﻒ ﺑﮑـــﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠـــﻪ‬ ‫ﺳــــــــﻠ‪‬ﻤﺎن( ﺑــــــــﻮون ﺑ‪‬م ﺋ‪‬و‬ ‫هﺎوڕ‪‬ﯿــﺎﻧ‪‬ى ه‪‬وﻟــ‪‬ﺮ ﭘ‪‬ــﺶ ﺋ‪‬ــﻤ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﭼ‪‬ﻧـــــــﺪ ﻣﺎﻧﮕ‪‬ـــــــﮏ ﻧـــــــﺎوى‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوەﮐ‪‬ﯾــﺎن ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧــﺪﺑﻮو ﺑ‪‬م‬ ‫ه‪‬ــــﺸﺘﺎ ﮐﯚﺑــــﻮﻧ‪‬وەى ﮔــــﺸﺘﯿﺎن‬ ‫ﻧ‪‬ﮐﺮدﺑﻮو‪ ،‬ﻟ‪‬و دﯾﺪارەﻣﺎﻧﺪا ﺑﺎﺳﻤﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬هﺎوﭘـــــــﺸﺘﻰو ﺑ‪‬ه‪‬ﺰﮐﺮدﻧـــــــﻰ‬ ‫ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧــﺪﯾ‪‬ﮐﺎﻧﻤﺎن ﮐــﺮدو ﺗــﺎ ڕادەى‬ ‫ﮐــــﺎرﮐﺮدﻧﻰ ﺳ‪‬راﺳــــ‪‬رى ﺑ‪‬م ﻟ‪‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬م دﯾــﺪارو ﮔﻔﺘﻮﮔــﯚدا ﺗ‪‬ﻧﮫــﺎ ﻟ‪‬‬ ‫ﺋﺎﺳــﺘﻰ ﯾ‪‬ﮐــﺘﺮ ﻧﺎﺳــﯿﻨﺪا ﻣــﺎﯾ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﻧـــــﻮ‪‬ﻨ‪‬ران ﮐﯚﺑـــــﻮﯾﻨ‪‬وەو ﺳـــــ‪‬‬ ‫ﻟﯿﮋﻧ‪‬ﻣــــﺎن ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨــــﺎ) ﻟــــﯿﮋﻧ‪‬ى‬ ‫ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧﺪﯾ‪‬ﮐﺎن‪ ،‬ﻟﯿﮋﻧ‪‬ى ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧـﺪن‪،‬‬ ‫ﻟﯿﮋﻧ‪‬ى داراﯾـﻰ(و ﺑـﯚ ﺳ‪‬رﭘ‪‬رﺷـﺘﻰ‬ ‫ه‪‬ﻣﻮو ﮐﺎرەﮐﺎن)ﻟـﯿﮋﻧ‪‬ى ﺑـﺎ‪(‬ﻣـﺎن‬

‫ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬م ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻨــــﺎﻣ‪‬ى ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪﻧــــﻰ‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧﻤـــﺎن ﻟ‪ ‬ﺳـــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻧﻮوﺳﻰ‪:‬‬ ‫ﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪‬وى ‪25‬‬ ‫ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر‪)26/9/1992‬ﺋ‪‬ﻧـــﻮەر‬ ‫ﺳــﺎﻟﺢو ﻓــﺎروق ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪو ﺋ‪‬ﮐــﺮەم‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪ( ﻟ‪ ‬ﻣــﺎ‪‬ﻰ)ڕزﮔــﺎر ﻋﺰﯾــﺰ(ى‬ ‫ﺋــــﺎوە‪‬ﺰاواى)ﺋ‪‬ﻧــــﻮەر ﺳــــﺎﻟﺢ( ﻟ‪‬‬ ‫ﮔ‪‬ڕەﮐــــــﻰ)ﺷــــــ‪‬ﺦ ﻣﺤ‪‬ــــــﺪﯾﻦ(‬ ‫ﮐﯚﺑـــــــــﻮﯾﻨ‪‬وەو ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻨـــــــــﺎﻣ‪‬ى‬ ‫ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧﺪﻧ‪‬ﮐ‪‬ﻣﺎن ﻧﻮﺳﻰو ﺑﯚ ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻰ‬ ‫ﭼﺎﭘﻤـــﺎﻧﮑﺮدو ﺑ‪ ‬هﺎوﮐـــﺎرى ﭼ‪‬ﻧـــﺪ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎر‪‬ﮑﻰ ﺋــــﺎﻓﺮەﺗﻰ هــــﺎوڕێو‬ ‫د‪‬ــﺴﯚزو هﺎوﮐــﺎرم ﻟ‪ ‬ﺳــ‪‬ردەﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﮐــــﺎرى ﻧﮫ‪‬ــــﻨﻰ ڕژ‪‬ﻤــــﻰ ﺑ‪‬ﻋــــﺲ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﮋەﯾ‪‬ﮐــــــــــﻰ زۆر ﺑــــــــــﺎش‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎﻧﻨﺎﻣ‪‬ﮐ‪‬ﯾــﺎن ﺑ‪ ‬ﺑ‪‬ﺒ‪‬راﻣــﺒ‪‬ر ﺑــﯚ‬ ‫ڕاﮐ‪‬ﺸﺎﯾﻦ‪ .‬ﻟﯿﮋﻧ‪‬ى ﺑﺎ‪ ‬ﺑﺮﯾﺎرﻣﺎن دا‬ ‫ه‪‬ر دوﮐﺎﻧﻰ ﮐﺘ‪‬ﺒﺨﺎﻧ‪‬ﮐ‪‬ى)ﻋ‪‬ﺑﺎس‬ ‫ﺷــــــــﻮان( ﺑ‪‬ﮐــــــــﺎرﺑﮫ‪‬ﻨﯿﻦ وەک‬ ‫ﺟ‪‬ﮕ‪‬ﯾ‪‬ک ﺑـﯚ ﭼـﺎوﭘ‪‬ﮑ‪‬وﺗﻦ ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ‬ ‫ه‪‬رﮐ‪‬ﺳـــــــــ‪‬ﮏ ﮐ‪ ‬ﺑﯿ‪‬و‪‬ـــــــــﺖ‬ ‫ﭘ‪‬ﯾﻮەﻧــــﺪﯾﻤﺎن ﭘ‪‬ﻮەﺑﮑــــﺎت ه‪‬ﺗــــﺎ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮏ ﭘ‪‬ﯾﺪادەﮐ‪‬ﯾﻦ وەک ﺑﻨﮑ‪‬ى‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑـﺎران ﺑ‪‬ﮐـﺎرى ﺑﮫ‪‬ﻨﯿـﻦ‪.‬‬ ‫هﻪروا ﺑﺮﯾﺎرﯾﺶ درا دەﺳﺘﺒﮑ‪‬ﯾﻦ ﺑ‪‬‬ ‫ﻧﺎوﻧﻮﺳــﯿﻨﻰ ﺑ‪‬ﮑــﺎرانو ﻓﯚرﻣ‪‬ﮑﻤــﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ڕەﮐــﺎﻧﻰ دەﻓﺘ‪‬ر‪‬ﮑــﻰ ﻗ‪‬ﺑــﺎرە‬ ‫دووﺳـــ‪‬د ﭘ‪‬ڕەدا ﺋﺎﻣـــﺎدەﮐﺮد ﺑـــﯚ‬ ‫ﻧﺎوﻧﻮﺳـــﯿﻦ ه‪‬ر زۆر زوو ژﻣـــﺎرەى‬ ‫ﺋ‪‬ﻧﺪاﻣﺎن ﻟ‪ 500 ‬ﮐ‪‬س ﺗ‪‬ﭙ‪‬ڕى‪.‬‬ ‫ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ هــﺎوڕ‪‬ﯿ‪‬ﮐﻰ زۆر ﺋﺎزﯾﺰﻣــﺎ ﮐ‪‬‬ ‫ﻧﺎوى )ﻋﻤﺮ ﺣـﺴﯿﻦ(ەو ﺧﯚﺷـﻨﻮس‬ ‫ﺑـــﻮو ﺑـــﯿﺮۆﮐ‪‬ى دروﺳـــﺖ ﮐﺮدﻧـــﻰ‬ ‫ﺋﺎرﻣ‪‬ــﮏ ﺑــﯚ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوەﮐ‪‬ﻣــﺎن زۆر‬ ‫ه‪‬ـــﺴ‪‬ﻧﮕﺎﻧﺪو ه‪‬ر ﺋ‪‬و ﺷـــ‪‬وەش‬ ‫ﭘ‪‬ﮑ‪‬وە ﺑـﻮوﯾﻦ ﻟ‪‬ﻣـﺎ‪‬ﻰ ﺧﯚﯾـﺎن ﻟ‪‬‬ ‫ﮔ‪‬ڕەﮐــﻰ ﺳــﺎﺑﻮﻧﮑ‪‬ران ﺋــﺎرﻣ‪‬ﮐ‪‬ى‬

‫دروﺳـــﺘﮑﺮدو ﺑ‪‬ه‪‬ﻣـــﺎن ﺷـــ‪‬ﻮەش‬ ‫ﻓﯚرﻣﻰ ڕەﺳﻤﻰ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑﺎران ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪/‬ﺳــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ و دروﺷــﻤﻰ‬ ‫)ﮐــــﺎرى ﮔﻮﻧﺠــــﺎو ﯾــــﺎن ﺑﯿــــﻤ‪‬ى‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــﺎرى ( ﻟ‪‬ﺳــ‪‬ر ﻓــﯚرﻣ‪‬ﮐ‪ ‬ﺑــﻮو‬ ‫ه‪‬روەهـــــــــﺎ ﺋـــــــــﺎرﻣ‪‬ﮐ‪‬ش ﻟ‪‬‬ ‫ﻧﺎوەڕاﺳــﺘﯿﺪا ﺑــﻮو ﮐ‪ ‬ﭼ‪‬ﮐﻮﺷــ‪‬ﮏ‬ ‫وەک ڕەﻣﺰى ﭼﯿﻨـﺎﯾ‪‬ﺗﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـﻰ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدەﺑ‪‬ﮐــــــﺎرو ﻟ‪ ‬ﻧﺎوەڕاﺳــــــﺘﻰ‬ ‫ﭼ‪‬رﺧــــﻰ ﮐــــﺎردا ﺑ‪‬دوو ﺑــــﺎزﻧ‪‬ى‬ ‫ﮔ‪‬ورەو ﺑﭽــﻮوک دەورەدراﺑــﻮو و ﻟ‪‬‬ ‫ﻧﺎوﯾﺎﻧﺪا ﺑ‪‬ه‪‬رﺳ‪ ‬زﻣـﺎﻧﻰ ﮐـﻮردىو‬ ‫ﻋ‪‬رەﺑﻰو ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰى ﻧﺎوى )ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﺘﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﮑﺎران ﻟ‪ ‬ﮐﻮردﺳﺘﺎن( ﻧﻮﺳـﺮاﺑﻮو‪،‬‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﻰ ﺋ‪‬م ﮐﺎراﻧ‪ ‬ﺋﻪوه ﺑﻮو ﮐﻪ ﻟ‪‬‬ ‫ڕووى ﺋﯿﺪارﯾ‪‬وە ڕەﺳـﻤﯿ‪‬ﺗﻰ زﯾﺎﺗـﺮ‬ ‫ﺋ‪‬دا ﺑ‪‬ﮐﺎرەﮐﺎﻧﻤـــــﺎنو ﺋ‪‬وەﺷـــــﻰ‬ ‫ﻧﯿـــﺸﺎﻧﺪەدا ﮐ‪ ‬ﺋﯿـــﺘﺮ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺋﺎﺷﮑﺮانو ﺑ‪‬ﻧﮫ‪‬ﻨﻰ‬ ‫ﮐﺎرﻧﺎﮐ‪‬ن‪.‬‬ ‫ﺳــــــ‪‬رداﻧﻰ ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﯾ‪‬ﺗــــــﻰ ﺑ‪‬رەى‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﻤﺎن ﮐﺮد ﻟ‪ ‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ‪:‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺳــ‪‬رەﺗﺎى ﺋﯚﮐﺘــﯚﺑ‪‬رى ‪1992‬‬ ‫)ﺋ‪‬ﻧــﻮەر ﺳــﺎ‪‬ﺢو ﻓــﺎروق ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪو‬ ‫ﻣــﺎم ﺣﻤ‪‬ﺋ‪‬ﻣﯿــﻦو ﺋ‪‬ﮐــﺮەم ﻣﺤﻤــﺪ(‬ ‫ﻧـــﺎﻣ‪‬ﯾ‪‬ﮐﻰ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑﺎراﻧﻤـــﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺧﯚﻣــﺎن ﺑــﺮد ﺑــﯚ ﺑﺎرەﮔــﺎى‬ ‫ﺑــﻪرەى ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﻰ ﮐ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺋ‪‬ﻣــﻨ‪‬‬ ‫ﮐـــﯚﻧ‪‬ﮐ‪‬ى ﺟـــﺎرانو ﺳـــ‪‬رۆﮐﺎﯾ‪‬ﺗﻰ‬ ‫ﺷــــﺎرەواﻧﻰ ﺋ‪‬ــــﺴﺘﺎى ﺳــــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿﺪا‬ ‫ﺑــﻮون‪ .‬ﭘ‪‬ــﺸﻮازﯾﺎن ﻟ‪‬ﮑــﺮدﯾﻦو زۆر‬ ‫ﺑ‪‬ﺳ‪‬رﺳــﻮڕﻣﺎﻧ‪‬وە ﭘﺮﺳــﯿﺎرى ﻧــﺎوى‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوەﮐ‪‬ﯾﺎن ﻟ‪‬ـﺪەﮐﺮدﯾﻦ)ﺟﻤـﺎل‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ( ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬رى ﭘﺎرﺗﻰ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗـﻰ‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﺳــ‪‬رۆﮐﻰ ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﯾ‪‬ﺗــﻰ‬ ‫ﺑ‪‬رەى ﮐﻮردﺳـــــــﺘﺎﻧﻰ ﺑـــــــﻮو ﻟ‪‬‬ ‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻧﺎﻣ‪‬ﮐ‪‬ﯾـﺎن وەرﮔـﺮتو ﻟ‪‬‬ ‫ﻧﺎو ﺧﯚﯾﺎﻧﺪا دەﯾﺎﻧﺨﻮ‪‬ﻨﺪەوە‪)،‬ﺟﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﺳـــــﻢ ( ﻟ‪‬ﺳـــــ‪‬ر ﮐﻮرﺳـــــﯿ‪‬ک‬

‫داﻧﯿﺸﺘﺒﻮو زووزوو ﺑ‪‬ﻣﺪﯾﻮو ﺋ‪‬ودﯾﻮدا‬ ‫ﺧﯚی ﺑﺎﺋ‪‬دا ﺳ‪‬ﯾﺮ‪‬ﮑﻰ ﮐﺮدﯾﻦو ووﺗﻰ‬ ‫ﻣﻦ ه‪‬ر ﻟ‪ ‬ﺋ‪‬ﻣﺮﯾﮑﺎوە ه‪‬ﺗﺎ ﺋـ‪‬ﺮە ﻟ‪‬‬ ‫هﯿــــﭻ وو‪‬ﺗ‪‬ﮑــــﻰ دﻧﯿــــﺎدا ﻧــــﺎوى‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاو‪‬ﮑﻢ ﻧ‪‬ﺑﯿــﺴﺘﻮوە هــﻰ ﺑ‪‬ﮑــﺎر‬ ‫ﺑ‪‬ـــﺖ‪ ،‬ووﺗـــﻰ ﺋ‪‬ـــﻮە ﭼﯿﺘـــﺎن ﺋ‪‬وێ‬ ‫ووﺗﻤـــــﺎن ﺳـــــ‪‬رەﺗﺎ ﺋ‪‬ﻣﺎﻧ‪‬و‪‬ـــــﺖ‬ ‫ﺑﻨﮑ‪‬ﯾ‪‬ﮐﻤـــــــــﺎن ه‪‬ﺑ‪‬ـــــــــﺖ وەک‬ ‫ﻧﻮﺳــﯿﻨﮕ‪‬ى ٍر‪‬ﮑﺨﺮاوەﮐ‪‬ﻣــﺎن ووﺗــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬ى ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﺘـــــﺎن ﭼـــــﯿ‪ ‬ووﺗﻤـــــﺎن‬ ‫ﮐﯚﮐﺮدﻧ‪‬وەى ﺑ‪‬ﮑـﺎرانو داواﮐـﺮدن ﻟ‪‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗــﻰ ه‪‬ر‪‬ﻤــﻰ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﺑــﯚ‬ ‫دۆزﯾﻨ‪‬وەى ﯾﺎن داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﻰ ﮐﺎر ﯾﺎن‬ ‫داﻧــﻰ ﺑﯿــﻤ‪‬ى ﺑ‪‬ﮑــﺎرى ﺑــﯚ ﺑ‪‬ﮑــﺎران‬ ‫ووﺗﻰ ﺋﯿﻨﺠﺎ ﮐﺎﮐ‪ ‬ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر واﺑ‪‬ـﺖ دوو‬ ‫ڕۆژى ﺗـــﺮ ﺑ‪‬ردەﻣـــﻰ ﺋ‪‬م ﺑﺎرەﮔـــﺎﯾ‪‬‬ ‫ﭘــ‪‬دەﮐ‪‬ن ﻟ‪ ‬ﺧ‪‬ــﮏو زەﻻﻣــﻢ ﺋ‪‬وێ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧ‪‬ﺖ وەﻻﻣﯿﺎن ﺑـﺪاﺗ‪‬وەو ﺋ‪‬ـﻤ‪‬ش‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺗﻮاﻧﺎﻣﺎﻧــﺪا ﻧــﯿ‪‬و ﺋــﺎواش ﺑــ‪‬وات‬ ‫ﮐ‪‬س ﭼ‪‬ﮐﺪارى ﺑﯚ ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﻧﺎﮐﺎت ﺋ‪‬ى‬ ‫ﮐــ‪ ‬ﺑ‪‬رﮔــﺮى ﻟ‪ ‬ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﺑﮑــﺎت‬ ‫ووﺗﻤــﺎن ﺋ‪‬ﮔ‪‬ر ﺋ‪‬ــﻮە ژﯾــﺎﻧﻰ ﺧ‪‬ــﮏ‬ ‫داﺑﯿـــﻦ ﺑـــﮑ‪‬ن ﺋ‪‬وە ﺧ‪‬ـــﮏ ﺧـــﯚى‬ ‫ﺑ‪‬رﮔﺮى ﻟ‪ ‬ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﺋ‪‬ﮐـﺎت دواى‬ ‫ﺋ‪‬وە ﺋ‪‬ﻮە ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﺧ‪‬ﮑﻰ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺑـــــﻮﯾﻦ ﺑ‪‬ﻋـــــﺴﻤﺎن دەرﮐـــــﺮد ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬ﺳــ‪‬ر‪‬ﮑﻰ ﺑــﺎداو ووﺗــﻰ‬ ‫وە‪ ‬ﻣـــﻦ ﻧ‪‬ک ﭘ‪‬ــــﻢ ﺑـــﺎش ﻧﯿــــﯿ‪‬‬ ‫ﺑﻨﮑ‪‬ﺗﺎن ﺑـﺪەﯾﻨ‪ ‬ﺋ‪‬ﺑ‪‬ـﺖ ڕ‪‬ﮕ‪‬ﺷـﺘﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﻨ‪‬در‪‬ــــــﺖ‪ .‬ﺑ‪‬ڕاﺳــــــﺘﻰ زۆر زۆر‬ ‫ﻧﺎڕەﺣ‪‬ت ﺑﻮوﯾﻦ ﻟ‪‬و ﺷ‪‬ﻮازو وە‪‬ﻣ‪!‬‬ ‫دەﻣـــﻢ ﺑـــﺮدە ﭘ‪‬ـــﺸ‪‬وەو ﭼﺮﭘﺎﻧـــﻢ‬ ‫ﺑ‪‬ﮔﻮ‪‬ﻰ)ﺋ‪‬ﻧﻮەر ﺳﺎﻟﺢ(دا ووﺗـﻢ ﺑ‪‬ـ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬ــﻤ‪ ‬ﺑ‪‬ﯾــﺎرى ﭘ‪‬ﮑﮫــﺎﺗﻨﻰ ﺧﯚﻣﺎﻧﻤــﺎن‬ ‫داوەو هﯿﭽﯿــﺸﻤﺎن ﻧــﯿ‪ ‬ﻟ‪ ‬دەﺳــﺘﻰ‬ ‫ﺑــﺪەﯾﻦو ﺑ‪‬ردواﻣﯿــﺶ دەﺑﯿــﻦ ﺑــﯚﯾ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬وم ووت ﭼــﻮﻧﮑ‪ ‬ﺋ‪‬وﻣــﺎن داﻧــﺎﺑﻮو‬ ‫ﺑـــﯚ ﻗـــﺴ‪‬ﮐ‪‬رى ﺧﯚﻣـــﺎن ﺑ‪‬ڕاﺳـــﺘﻰ‬ ‫ﺋ‪‬وﯾـــــﺶ زۆر ﻟ‪ ‬ﻣـــــﻦ ﮔ‪‬رﻣـــــﺘﺮو‬

‫د‪‬ﺴﯚزاﻧ‪ ‬ﺗﺮ ووﺗﻰ ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﻧ‪‬هﺎﺗﻮﯾـﻦ‬ ‫ﺋﯿﺠﺎزەﺗـــﺎن ﻟ‪‬ﻮەرﮔـــﺮﯾﻦ ﺋ‪‬ـــﻤ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫ﮐﯚﺑـــﻮﻧ‪‬وەى ﮔـــﺸﺘﻰ ﺑ‪‬ﮑـــﺎراﻧ‪‬وە‬ ‫ه‪‬ﺒﮋ‪‬ـــــــــﺮدراوﯾﻦو ﺑ‪‬ﯾـــــــــﺎرەو‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﯿﺸﮫﺎﺗﻮﯾﻦ ڕ‪‬ﮕ‪‬ﻣـﺎن ﺑـﺪەن ﯾـﺎن‬ ‫ﻧﺎ ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬هﯿﭻ ﻟ‪‬دەﺳـﺖ ﻧـﺎدەﯾﻦو ﻟ‪‬‬ ‫ه‪‬ـــــــــــﺴﻮڕاﻧﻤﺎن ه‪‬ر ﺑ‪‬ردەوام‬ ‫دەﺑﯿــﻦ‪ .‬ﺋﯿــﺘﺮ دﯾــﺎرﺑﻮو ﻗــﺴ‪‬ﮐﺮدن‬ ‫ﻟ‪‬وە زﯾﺎﺗﺮ ﺑ‪‬ﮫـﻮدەﯾ‪ ‬ﻣﺎ‪‬ﺌﺎواﯾﯿﻤـﺎن‬ ‫ﮐﺮدو هﺎﺗﯿﻨ‪ ‬دەرەوە ‪.‬‬ ‫)ﻣﺎم ﺣﻤ‪ ‬ﺋ‪‬ﻣﯿﻦ( وازﯾﮫ‪‬ﻨﺎ‪...‬‬ ‫ﻟ‪ ‬هﺎﺗﻨ‪ ‬دەرەوەﻣﺎﻧﺪا )ﻣـﺎم ﺣ‪‬ﻣ‪‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻣﯿﻦ( دواﮐ‪‬وت ﻧ‪‬ﺧﺘ‪‬ﮏ ﻟ‪‬ﺳ‪‬رى‬ ‫وەﺳــﺘﺎﯾﻦ ه‪‬ﺗــﺎ هــﺎﺗ‪ ‬دەرەوە ﮐ‪‬‬ ‫هـــﺎﺗ‪ ‬دەرەوە ووﺗﻤـــﺎن ﺋ‪‬وە ﺑـــﯚ‬ ‫دواﮐ‪‬وﺗﻰ ووﺗﻰ)ﭘ‪‬ﻢ ووﺗﻦ ﻣـﻦ ﺋـﺎ‬ ‫ﻟ‪‬م ڕۆژەوە ﺋ‪‬ﻧــﺪاﻣﻰ ﺋ‪‬ــﻮە ﻧﯿــﻢ (‬ ‫ووﺗﻰ ﺋ‪‬ﻣﺎﻧ‪ ‬دژى ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرن‪ ،‬ﺋ‪‬ـﻤ‪‬‬ ‫ﭼ‪‬ﻧـــﺪﯾﻦ ﺳـــﺎ‪ ‬ﺑﯚﭼـــﻰ ﺧﯚﻣـــﺎن‬

‫ﺋ‪‬دەﯾـــﻦ ﺑ‪ ‬ﮐﻮﺷـــﺖ‪ ،‬ووﺗـــﻰ ه‪‬ﻣـــﻮو‬ ‫ﺗ‪‬ﻣ‪‬نو ژﯾﺎﻧﻤــﺎن ﻟ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرىو ﻧﮫ‪‬ﻨــﻰ‬ ‫ﮐــﺎرى ﺑــﺮدۆﺗ‪ ‬ﺳــ‪‬ر ﺋ‪‬وە وە‪‬ﻣ‪‬ﮐ‪‬ﯾــﺎﻧ‪‬‬ ‫ﺋﯿـــﺘﺮ ڕەﻓﺘـــﺎرەﮐ‪‬ى و ه‪‬ﻮ‪‬ـــﺴﺘ‪‬ﮐ‪‬ى‬ ‫ﺋ‪‬وﯾﺶ ه‪‬ﻨﺪەى ﺗﺮ ﺋ‪‬ﻤ‪‬ى د‪‬ﺨﯚش ﮐﺮد‬ ‫)ﻣـــﺎم ﺣـــﻤ‪ ‬ﺋ‪‬ﻣﯿـــﻦ ( ﻟ‪ ‬ﺳـــﺎ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﻧﺎوەڕاﺳﺘﻰ ﭘ‪‬ﻧﺠﺎﮐﺎﻧﻰ ﺳ‪‬دەى ﺑﯿﺴﺘ‪‬وە‬ ‫ه‪‬ـــﺴﻮڕاو‪‬ﮑﻰ ﺳـــ‪‬ﻧﺪﯾﮑﺎﯾﻰ ﺑـــﻮوەو ﻟ‪‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐ‪‬م ﮐﯚﺑـــــــــﻮﻧ‪‬وەى ﮔـــــــــﺸﺘﻰ دا‬ ‫ه‪‬ﺒﮋﯾــــﺮدراو ه‪‬ﺗــــﺎ دوا ﺳـــــﺎﺗ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗ‪‬ﻣ‪‬ﻧــــــﻰ ﮐﯚ‪‬ــــــﻰ ﻟ‪ ‬ه‪‬ــــــﺴﻮڕانو‬ ‫ﺑ‪‬رەﻧﮕـــــﺎرﺑﻮوﻧ‪‬وە ﻧ‪‬دا ﺑـــــﯚ ه‪‬ﻣـــــﻮو‬ ‫ﺑﯚﻧ‪‬ﯾ‪‬ﮐﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرى ﻟ‪ ‬ڕﯾـﺰى ﭘ‪‬ـﺸ‪‬وەى‬ ‫ه‪‬ــﺴﻮڕاواﻧﺪا ﺑــﻮو ﯾــﺎدى ه‪‬ﻣﯿــﺸ‪ ‬ﻟ‪‬‬ ‫د‪‬ﻤﺎﻧﺪا زﯾﻨﺪووە ‪.‬‬ ‫دەﺳـــــــــــــــــــــﺘﻤﺎﻧﮑﺮد ﺑ‪ ‬ﮔ‪‬ڕان ﺑ‪‬دواى‬ ‫داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﻰ ﺑﻨﮑ‪‬دا‪:‬ﭼﯚن دەﺳﺘﻤﺎﻧﮑ‪‬وت؟‬ ‫در‪‬ـــﮋەى ﯾﺎدەوەرﯾ‪‬ﮐـــﺎن ﺑـــﯚ ﺑ‪‬ﺷـــﻰ‬ ‫ﭼﻮارەم‪...‬‬

‫‪ @×aÈ@ðäbn†ŠíØ@óÜ@ðîaŠí’@õòìóåmìi‬ﺑﻪﺷﯽ ﭼﻮارهم @‬

‫ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﻰ ر‪‬ﻨﻮار ﺟﺒﺎر‬

‫‪renwar_jabar2@yahoo.com‬‬

‫)ﺳـــــ‪‬ﺑﺎرەت ﺑ‪ ‬ﺟ‪‬ﮕـــــﺎو ﻧ‪‬ﺧـــــﺸﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﻟ‪ ‬ﺷﻮراﮐﺎﻧﺪا وە ﺧﻮاﺳﺘﻰ‬ ‫ﻻﺑﺮدﻧﻰ ﻣﻮدﯾﺮان‬ ‫ﺳــ‪‬رەﺗﺎى ﮐﯚﺑــﻮوﻧ‪‬وە ﮔــﺸﺘﯿﯿ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺷـــﻮراﮐﺎن ﻧﺎڕۆﺷـــﻨﻰ زۆر ه‪‬ﺑـــﻮو‪،‬‬ ‫ﺑﯚﭼﻮﻧ‪‬ﮑــــﻰ ه‪ ‬ﭘــــ‪‬ﻰ وا ﺑــــﻮو‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧﻰ ه‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮدراو ﺷـﻮران ﻧ‪‬ک‬ ‫ﮐﯚﺑـــﻮوﻧ‪‬وە ﮔـــﺸﺘﯿﯿ‪‬ﮐﺎن ﺧﯚﯾـــﺎن‪،‬‬ ‫ﺑـــﯚﯾ‪ ‬ﭘ‪‬ﻟ‪‬ﭘ‪‬ﻟـــﻰ زۆر دەﮐـــﺮا ﺑـــﯚ‬ ‫ه‪‬ﺒﮋاردﻧﻰ ﻧـﻮ‪‬ﻨ‪‬ران وەﮐـﻮ ﺋ‪‬وەى‬ ‫ﮐﯚﺑـــﻮوﻧ‪‬وەى ﮔـــﺸﺘﻰ ﺗ‪‬ﻧﮫـــﺎ ﺑـــﯚ‬ ‫ه‪‬ﺒﮋاردﻧﻰ ﻧـﻮ‪‬ﻨ‪‬رى ﺷـﻮراﯾ‪ ،‬ه‪‬ر‬ ‫ﺑــﯚﯾ‪ ‬ﺋ‪‬م ﺑﯚﭼــﻮوﻧ‪ ‬ه‪‬ﯾ‪ ‬ﺑــﻮارى‬ ‫ﮐ‪‬ﻣــــﺘﺮ دەﮐــــﺮد ﺑــــﯚ دەﺧــــﺎﻟ‪‬تو‬ ‫ﺑ‪‬ﺷـــــﺪارى ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎران‪ .‬ﮐـــــﺎرى‬ ‫رۆﺷـــﻨﮕ‪‬رىو ه‪‬ﻟـــﺴﻮراﻧﻰ راﺑ‪‬رانو‬ ‫ه‪‬ﺴﻮراواﻧﻰ ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺖو ﺑ‪‬ﺗﺎﯾﺒ‪‬ت‬ ‫دەرسو ﺗ‪‬ﺟﺮوﺑ‪‬ﮐــﺎﻧﻰ ﺑــﺰووﺗﻨ‪‬وەى‬ ‫ﺷــــﻮراﯾﻰ ﻟ‪ ‬ﺋــــ‪‬ﺮانو دەﺧﺎﻟ‪‬ﺗــــﻰ‬ ‫ه‪‬ﺴﻮراواﻧﻰ ﮐﻮﻣﯚﻧﯿﺴﺘﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﻰ‬ ‫ﺋـــ‪‬ﺮان دەورو ﻧ‪‬ﺧـــﺸﻰ ﺑ‪‬رﭼﺎوﯾـــﺎن‬ ‫ه‪‬ﺑﻮو ﻟ‪ ‬ﮐﺎ‪‬ﮑﺮدﻧ‪‬وەى ﺋ‪‬م ﺑﯚﭼﻮﻧ‪‬‬ ‫ه‪‬ﻧ‪ ‬ﻟ‪‬ﺳــــــــــ‪‬ر ﺷــــــــــﻮراو ﻟ‪‬‬ ‫ﮔ‪‬ﺷــــ‪‬ﭘ‪‬ﺪاﻧﻰ ﮐــــﺎرو ه‪‬ــــﺴﻮراﻧﻰ‬ ‫ﺷﻮراﮐﺎن‪ .‬ﺑ‪‬و ﺋ‪‬ﻧﺪازەﯾ‪‬ى ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران‬

‫رواﻧﮕ‪‬ﯾ‪‬ﮐـــﻰ رۆﺷـــﻨﺘﺮﯾﺎن ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر‬ ‫ﺷﻮرا ﭘ‪‬ﯾﺪا دەﮐﺮد ﺑ‪‬و ﺋ‪‬ﻧـﺪازەﯾ‪‬ش‬ ‫ﺑ‪‬ﺷﺪارىو دەﺧﺎﻟ‪‬ﺗﯿﺎن ﻟ‪‬ﺷـﻮراﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎﻧﺪا زﯾـﺎﺗﺮدەﺑﻮو‪ .‬ﺋ‪‬م ﺋـﺎ‪‬ﻮﮔﯚڕە‬ ‫ﺑ‪ ‬ﺋﺎﺷﮑﺮا دەﺑﯿﻨﺮا‪ ،‬ﻟ‪ ‬ه‪‬ر ﮐﺎرﮔ‪‬و‬ ‫داﻣ‪‬زراو‪‬ﮑﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎرﯾﺪا ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەى‬ ‫ﮔـــــــﺸﺘﻰ دووەم زۆر ﺑ‪‬ﺟـــــــﯚشو‬ ‫ﺧﺮۆﺷﺘﺮ ﺑﻮو ﻟ‪‬وەى ﯾ‪‬ﮐ‪‬م‪.‬‬ ‫ﯾ‪‬ﮐــــــ‪ ‬ﻟ‪‬دﯾــــــﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳــــــﯿﻤﺎو‬ ‫ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻤ‪‬ﻧـــــﺪﯾ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﺑـــــﺰووﺗﻨ‪‬وەى‬ ‫ﺷــــﻮراﯾﻰ‪ ،‬ﺑ‪‬ﺗــــﺎﯾﺒ‪‬ت ﻟ‪ ‬ﮐــــﺎرﮔ‪‬و‬ ‫داﻣ‪‬زراوەﮐﺎﻧـــــــﺪا‪ ،‬ﺑ‪‬ڕ‪‬ﺨـــــــﺴﺘﻨﻰ‬ ‫ﺑــﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﻻﺑﺮدﻧــﻰ ﺑ‪‬ڕ‪‬ــﻮەﺑ‪‬ران‬ ‫)ﻣﻮدﯾـــــﺮان( ﺑـــــﻮو‪ .‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎرانو‬ ‫ﻓ‪‬رﻣــــــﺎﻧﺒ‪‬ران ﻟ‪‬ه‪‬ر ﺟ‪‬ﮕــــــﺎﯾ‪‬ک‬ ‫ﮐﯚﺑــﻮوﻧ‪‬وەى ﮔــﺸﺘﯿﯿﺎن ﺳــﺎزدەداو‬ ‫ﺷﻮراى ﺧﯚﯾﺎن ﭘ‪‬ﮏ دەه‪‬ﻨﺎ‪ ،‬ﯾ‪‬ﮐ‪‬ﮏ‬ ‫ﻟ‪ ‬داواﮐــــﺎرﯾﯿ‪ ‬ﺳــــ‪‬رەﮐﯿﯿ‪‬ﮐﺎن ﮐ‪‬‬ ‫ﺑﺎﺳﯿﺎن دەﮐﺮدو دەﺳﺘﯿﺎن ﺑﯚ دەﺑـﺮد‬ ‫ﻻﺑﺮدﻧﻰ ﺑ‪‬ڕ‪‬ـﻮەﺑ‪‬رە ﮐﯚﻧ‪‬ﮐـﺎن ﺑـﻮو‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬م ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬راﻧ‪ ‬ﺑ‪‬در‪‬ﮋاﯾﻰ ﭼ‪‬ﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎڵ ﺳـ‪‬رەڕاى ﺑ‪‬ﮐﺮ‪‬ﮕﯿﺮاوﯾﯿـﺎن ﺑـﯚ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗﻰ ﺑ‪‬ﻋﺲو ﺑﯚ ﺳ‪‬رﻣﺎﯾ‪‬داران‬ ‫ﻟ‪ ‬ه‪‬ﻣﺎن ﮐﺎﺗـﺪا ﻧ‪‬ﺧـﺸﻰ ﺟـﺪدﯾﯿﺎن‬ ‫ه‪‬ﺑﻮوە ﻟ‪ ‬ﭼ‪‬وﺳـﺎﻧ‪‬وەو ﺳـ‪‬رﮐﻮﺗﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو ﻓ‪‬رﻣـــﺎﻧﺒ‪‬ران‪ ،‬ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬ﻣ‪‬‬

‫ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ﮑــــﻰ ﺟــــﺪدى ﺳــــﻮورﺑﻮوﻧﻰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻰ ﻧﯿـﺸﺎن دەدا ﻟ‪‬ﺳـ‪‬ر ﺋ‪‬م‬ ‫داواﮐﺎرىﯿ‪.‬‬ ‫ﻟ‪‬ﮐــــﺎرﮔ‪‬ى ﺟــــﮕ‪‬رەى ﺳــــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ـــﮏ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران ﺑ‪ ‬دوو ڕﯾـــﺰ ﻟ‪‬‬ ‫دەرﮔـــﺎى دەرەوە ﺗـــﺎ ﻧـــﺎو ﮐـــﺎرﮔ‪‬‬ ‫ڕﯾﺰﯾــﺎن ﺑ‪‬ﺳــﺘﺒﻮو وەﮐــﻮ ﻧﯿــﺸﺎﻧ‪‬ى‬ ‫ﻧــﺎڕەزاﯾ‪‬ﺗﻰ ﺑ‪‬راﻣــﺒ‪‬ر ﺑ‪‬ه‪‬و‪‬ﮐﺎﻧــﻰ‬ ‫ﭼ‪‬ﮐﺪارەﮐﺎﻧﻰ "ﺑ‪‬رە" ﺑﯚ ﮔـ‪‬اﻧ‪‬وەى‬ ‫ﻋ‪‬زﯾـــــﺰ ﺧﯚﺷـــــﻨﺎو ﺑ‪‬ڕ‪‬ـــــﻮەﺑ‪‬رى‬ ‫ﮐـــــﺎرﮔ‪‬ﮐ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻻﯾ‪‬ن ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧ‪‬وە‬ ‫دەرﮐﺮاﺑـــــﻮو‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎران ﺗـــــﻮوﻟ‪‬‬ ‫ڕ‪‬ﮕﺎﯾ‪‬ﮐﯿـــﺎن دروﺳـــﺖ ﮐﺮدﺑـــﻮو ﺗـــﺎ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ــﻮەﺑ‪‬رى ﮐــﺎرﮔ‪ ‬ﺑ‪‬ــﺖو ﻟ‪‬و‪‬ــﻮە‬ ‫ﺗ‪‬ــﭙ‪‬ڕ ﺑ‪‬ــﺖ وەﭘــﺎش ڕﯾــﺴﻮا ﮐﺮدﻧــﻰ‬ ‫ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن ﮐﺮ‪‬ﮑــــــــﺎراﻧ‪‬وە ﮐــــــــﺎرﮔ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﺟ‪‬ﺒﮫ‪‬ﺖ‪ .‬ﭼ‪‬ﻧﺪﯾﻦ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرى ژن‬ ‫ﺑ‪ ‬دەﻧﮕــﻰ ﺑ‪‬رز هﺎوارﯾــﺎن دەﮐــﺮد‪:‬‬ ‫"ﻋ‪‬زﯾــﺰ ﺧﯚﺷــﻨﺎو ﺑ‪‬ڕاﺳــﺘﻰ ﺧﻮ‪‬ﻨــﻰ‬ ‫ﺋ‪‬ـــــــﻤ‪‬ى ﻣﮋﯾـــــــﻮە ﺳـــــــ‪‬رەڕاى‬ ‫ﭼ‪‬وﺳﺎﻧ‪‬وەﻣﺎن ﺑ‪‬زۆر ﭼ‪‬ﻧـﺪﯾﻦ ﺑﺘـ‪‬‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﻰ ﻟ‪‬ـﺴ‪‬ﻧﺪووﯾﻦ ﺑـﯚ ﺷـ‪‬ڕەﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣ‪‬ﺗـــﻰ ﺑ‪‬ﻋـــﺲ ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ ﭼـــﯚن‬ ‫دەﯾ‪‬ﯿــــﻦ ﺑــــﮕ‪‬ڕ‪‬ﺘ‪‬وە ﺑــــﯚ ﻧــــﺎو‬ ‫ﮐﺎرﮔ‪....."‬‬ ‫ﻻﯾ‪‬ﻧ‪‬ﮑﻰ ﺗـﺮى ﺋ‪‬م ﺟـﻮو‪‬ﻧ‪‬وەﯾ‪ ‬ﻟ‪‬‬

‫دژى ﻣﻮدﯾﺮان‪ ،‬دەﺳﺖ ﺑﺮدﻧﻰ ﺧﻮدى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎرانو ﻓ‪‬رﻣـــﺎﻧﺒ‪‬ران ﺑـــﻮو ﺑـــﯚ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑﺮدﻧﻰ ﮐـﺎرﮔ‪‬و داﻣ‪‬زراوەﮐـﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬ڕ‪‬ﮕـــﺎى ﺷـــﻮراﮐﺎﻧﻰ ﺧﯚﯾـــﺎﻧ‪‬وە‪،‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران دەﯾﺎﻧﺰاﻧﻰ ﺋ‪‬م ﮐﺎرە ﺑ‪‬ﺑـ‪‬‬ ‫ﻻﺑﺮدﻧــﻰ ﺑ‪‬ڕ‪‬ــﻮەﺑ‪‬رو ﺋﯿــﺪارەى ﮐــﯚن‬ ‫ﺟ‪‬ﺒــــﻪﺟ‪ ‬ﻧﺎﺑ‪‬ــــﺖ‪ .‬ﺑ‪‬م ﺷــــ‪‬ﻮەﯾ‪‬‬ ‫ﻻﺑﺮدﻧــﻰ ﻣﻮدﯾــﺮان ﯾ‪‬ﮐ‪‬ــﮏ ﺑــﻮو ﻟ‪‬‬ ‫ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻤ‪‬ﻧـــــﺪﯾﯿ‪ ‬ﺳـــــ‪‬رەﮐﯿﯿ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺷﻮراﮐﺎنو ﺑ‪‬ﭘ‪‬ﭽ‪‬واﻧ‪‬ﺷـ‪‬وە ﺣـﯿﺰﺑ‪‬‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿـــــــــــــــﺴﺘ‪‬ﮐﺎن و ﺑ‪‬رەى‬ ‫ﮐﻮردﺳـــــــــــﺘﺎﻧﻰ ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــــــــــﮏ ﻟ‪‬‬ ‫ﺗﺎﯾﺒ‪‬ﺗﻤ‪‬ﻧــــﺪﯾﯿ‪ ‬ﺳــــ‪‬رەﮐﯿﯿ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫وەﺳـــﺘﺎﻧ‪‬وە ﺑـــﻮو ﻟ‪ ‬ﺑ‪‬راﻣـــﺒ‪‬ر ﺋ‪‬م‬

‫ﮐﺎرەى ﺷﻮراﮐﺎنو دﯾﻔﺎع ﮐﺮدن ﺑـﻮو ﻟ‪‬‬ ‫ﻣﺎﻧ‪‬وەى ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﺑ‪‬رە ﮐﯚﻧ‪‬ﮐﺎن‪.‬‬ ‫ڕۆژى ‪12‬ى ﻣﺎﻧﮓ ﻟ‪‬ﮐﺎرﮔ‪‬ى ﺟـﮕ‪‬رە‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪‬ﮐـــﻰ ﻓﺮاواﻧـــﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ﻮەﭼــــﻮو ﮐ‪ ‬ﺑ‪‬دەﺳﺘﭙ‪‬ــــﺸﺨ‪‬رى‬ ‫ه‪‬ــﺴﻮڕاواﻧﻰ ﺑــﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷــﻮراﯾﻰ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺮاﺑــــــــــــــــــﻮو‪ ،‬و ﺋ‪‬ﻣ‪ ‬دووەم‬ ‫ﮐﯚﺑــــﻮوﻧ‪‬وەى ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎراﻧﻰ ﮐــــﺎرﮔ‪‬ى‬ ‫ﺟـــﮕ‪‬رە ﺑـــﻮو دواى ﺋ‪‬و ﮐﯚﺑـــﻮوﻧ‪‬وە‬ ‫ﮔــﺸﺘﯿﯿ‪‬ى ﮐ‪ ‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڕەﮐــﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﻰ‬ ‫ﮐـــﺎرﮔ‪ ‬ڕۆژى ﭘ‪‬ـــﺸﺘﺮ ﻟ‪‬ﻗﻮﺗﺎﺑﺨـــﺎﻧ‪‬ى‬ ‫ﺋــــــــــﺎراس ڕ‪‬ﮑﺨﺮاﺑــــــــــﻮو‪ ...‬ﻟ‪‬م‬ ‫ﮐﯚﺑـــﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪‬دا ﭘـــﺎش ﻗـــﺴ‪‬و ﺑـــﺎس‬ ‫ﮐـــﺮدن ﻟ‪‬ﺳـــ‪‬ر ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧـــﺪﻧﻰ ﺷـــﻮراى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــــﺎراﻧﻰ ﮐـــــﺎرﮔ‪‬ى ﺟـــــﮕ‪‬رەو‬

‫داواﮐﺎرىﯿ‪‬ﮐــﺎﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرانو ﻟ‪‬ﺳــ‪‬ر‬ ‫ﯾﺎﺳــﺎى ﮐــﺎرى ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‪ ،‬ڕﯾــﺰ ڕﯾــﺰ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ﺑ‪‬ﭘ‪‬ﻰ ﺑ‪‬ﺷـ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟ‪‬ﻧـﺎو‬ ‫ﮐـــﺎرﮔ‪ ‬ﺟﯿـــﺎ ﮐـــﺮاﻧ‪‬وەو ﻧـــﻮ‪‬ﻨ‪‬رى‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎن ﻟ‪‬ه‪‬ر ﺑ‪‬ﺷــ‪ ‬دﯾــﺎرى ﮐــﺮد‪،‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧ‪‬ﮏ ه‪‬ـﺴﺎنو ﻟ‪‬ﺳـ‪‬ر ﺑـﺎرو‬ ‫ﮔﻮزەراﻧــﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﻗــﺴ‪‬ﯾﺎن ﮐــﺮد‪،‬‬ ‫وە ﭘ‪‬ﺪاﮔﺮﯾﯿﺎن ﮐﺮد ﻟ‪‬ﺳـ‪‬ر ﻻﺑﺮدﻧـﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ڕ‪‬ـــﻮەﺑ‪‬رى ﮐـــﺎرﮔ‪ .‬ﺋ‪‬م ﻗـــﺴ‪‬و‬ ‫ﺑﺎﺳـﺎﻧ‪ ‬ﺟـﯚشو ﺧ‪‬ۆﺷـ‪‬ﮑﻰ ﮔ‪‬رﻣــﻰ‬ ‫ﻟ‪‬ﻻى ﻗـــــــــﺴ‪‬ﮐ‪‬ران و ﺧـــــــــﻮدى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﯿﺶ دروﺳـــﺖ ﮐﺮدﺑـــﻮو‪....‬‬ ‫ﭘﺎﺷﺎن ﺋ‪‬ﻤ‪ ‬ﺑﯚﻣﺎن ﮔﺮﻧﮓ ﺑﻮو ﺷﻮرا‬ ‫ﺑﯚ ﻻﭘﻪڕه ‪11‬‬


‫‪9‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫‪@ The Queen @ðáïÝÐ‬‬

‫@@@@@@@@@@‪@@@çˆb’@öÝi@ôäüm@Ûóä@ômóïäaìóÜbq@bî‡ïà‬دﻟ‪‬ﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫زۆر درهﻧﮓ ﮐﺎﺗﻢ ﺗـﻪرﺧﺎن ﮐـﺮد ﺑـﯚ‬ ‫ﺳــــــــﻪﯾﺮ ﮐﺮدﻧــــــــﯽ ﻓﻠﯿﻤــــــــﯽ‬ ‫ﺷـــﺎژن ‪...‬ﺋـــﻪوهش ﺑـــﻪهﯚی ﺋـــﻪو‬ ‫ﭘ‪‬ــﺸﺪاوهرﯾﻪی ﮐــﻪ هــﻪﻣﺒﻮو ﻟﻪﺳــﻪر‬ ‫ﻓﻠﯿﻤﻪﮐـــﻪ‪ ،‬وام ﻣﻪزهﻧـــﺪه دهﮐـــﺮد‬ ‫ژﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎژﻧﯽ ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎو ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪل ﺗﯚﻧﯽ ﺑﻠ‪‬ﺮو ﻣﺮدﻧـﯽ دﯾﯿﺎﻧـﺎی‬ ‫ﺷﺎژن دهﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﮐﻮ‪‬ﻮه ﺑﻪر ﻣﻦ ﯾﺎن‬ ‫ﺋـــﻪو ﺣﻪﺷـــﺪه زۆرهی هﻪواداراﻧـــﯽ‬ ‫ﻓﻠﯿﻢ ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا ﺑﮑﻪوێ ‪...‬‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﺧﻮهﮐــﺎﻧﯽ ﻣــﺮۆڤ ﮐــﻪ‬ ‫ﺑﺎش ﻧﯿﯿﻪو ﻟﻪ هﻪﻣﻮوﺷﻤﺎﻧﺪا ﺑـﻪﺑ‪‬ی‬ ‫ﺟﯿﯿﺎواز هﻪﯾﻪ ﭘ‪‬ـﺸﺪاوهرﯾﯿﻪ )ﺣﮑـﻢ‬ ‫ﻣﺴﺒﻖ( ﮐﻪ ﮐﺎر دهﮐﺎﺗﻪ ﺳﻪر هﻪﻧﺪێ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرو ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﻪﮐﺎﻧﯽ رۆژاﻧﻪﺷﻤﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻟ‪‬ﺮهدا دهﭼﻤـﻪوه ﻻی ﺷـﺎ ژﻧـﯽ‬ ‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺗﻪوهﺧﺘﯽ ﻓﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺎ دهﺳـﺖ‬ ‫ﭘ‪‬ــﺪهﮐﺎت‪ ،‬ﺑــﻪو هﻪوا‪‬ﻧــﻪ دهﺳــﺖ‬ ‫ﭘ‪‬ﺪهﮐﺎت ﮐﻪ ﺑـﺎس ﻟـﻪ هـﻪ‪‬ﺒﮋاردنو‬ ‫ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻨﯽ ﺗﯚﻧﯽ ﺑﻠ‪‬ﺮ دهﮐﺮ‪‬ﺖ ﺑـﯚ‬ ‫ﭘﯚﺳـــــــــــــــﺘﯽ ﺳـــــــــــــــﻪرۆک‬ ‫وهزﯾــﺮان ‪...‬ﺷــﺎژﻧﯿﺶ ﻟــﻪ ﺑــﻪردهم‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﻓﯿﺰو‪‬ﻨ‪‬ﮑﺪا ﭼﺎود‪‬ﺮی هﻪواﻟﻪﮐﺎن‬ ‫دهﮐــﺎت‪ .‬ﺋﺎﻣﺎژهﯾــﻪک دهدر‪‬ــﺖ ﻟــﻪ‬ ‫ﺗﯽﭬـــﯽ ﯾـــﻪوه ﺑـــﻪوهی ﮐـــﻪ ﺑﻠ‪‬ـــﺮ‬ ‫ﮔــــﻪﻧﺠﺘﺮﯾﻦ ﺳــــﻪرۆک وهزﯾﺮاﻧــــﯽ‬ ‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾــــﻪ ﻟــــﻪدوای ﺑﺮدﻧــــﻪوهی‬ ‫هﻪﻟﺒﮋاردﻧــﻪﮐﺎن‪ ،‬ڕووداوهﮐــﺎن ﻟــﻪو‬ ‫رۆژهدا ﺑـــﻪردهوام دهﺑـــﻦو ﺗﯿـــﺸﮏ‬ ‫دهﺧﺮ‪‬ﺘـــــــﻪ ﺳـــــــﻪر داﯾﺎﻧـــــــﺎو‬ ‫ﺳﻪرﮐ‪‬ــﺸﯿﻪﮐﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻟــﻪو ﺳــﺎﺗﻪی ﻟــﻪ‬ ‫ﭘــــﺎرﯾﺲ دﯾﻤﻪﻧــــﻪﮐﺎن ﺋﺎﺷــــﻨﺎﻣﺎن‬ ‫دهﮐﻪن ﺑﻪو ڕۆﺗﯿﻦو ﺳﯿﺴﺘﻪﻣﻪی ﻟـﻪ‬ ‫ﮐﯚﺷﮑﯽ ﺷﺎهﺎﻧﻪدا ﭘﻪﯾﺮهو دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾــــــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﺷــــــــــﮏ‬ ‫ﮐﺎرداﻧﻪوهﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪﺳﻪر هﻪ‪‬ﺒﮋاردنو‬ ‫ﺑ‪‬واﺑﻪﺧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﯚﻧﯽ ﺑﻠ‪‬ﺮ ﻟﻪﻻﯾـﻪن‬ ‫ﺷـــﺎژﻧﻪوه‪ .‬ﺋـــﻪم دﯾﻤﻪﻧـــﻪ هـــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺋﻪﺗﻪﮐﯿﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯽ دهﺳـﺖ ﻣـﺎﭼﮑﺮدنو‬ ‫ﻟﻪﺳــﻪر ﭼــﯚک ﮐ‪‬ﻧﯚﺷــﺒﺮدﻧﯽ ﺗ‪‬ــﺪا‬ ‫ﺋـــﻪﻧﺠﺎم دهدر‪‬ـــﺖ ﮐﺎﺗ‪‬ـــﮏ ﺑﻠ‪‬ـــﺮ‬ ‫دهﭼ‪‬ﺘﻪ ﮐﯚﺷﮏ ﺑـﯚ ﺋـﻪوهی ﺑـﺮاوی‬ ‫ﺷﺎهﺎﻧﻪ وهرﮔﺮ‪‬ـﺖ‪ .‬ﺋﻪﮔـﻪرﭼﯽ ﺑﻠ‪‬ـﺮ‬ ‫وهک ﭘﯿــﺎو‪‬ﮑﯽ ﻣﯚد‪‬ــﺮنو دوور ﻟــﻪ‬ ‫ﺋﻪﺗﻪﮐﯿـــﻪت ڕهﻓﺘﺎردهﮐـــﺎت‪ ،‬ﺑـــﻪﻻم‬ ‫ﺷـــﺎژن هﺎوﮐـــﺎری دهﮐـــﺎتو ﭘ‪‬ـــﯽ‬ ‫ده‪‬ﺘﻪوه ﮐﻪ دهﺑ‪‬ـﺖ ﭼـﯚن رهﻓﺘـﺎر‬ ‫ﺑﮑــــــــﺎت‪ .‬ﺳــــــــﻮژده ﭼــــــــﯚن‬ ‫دهﺑﺮ‪‬ﺖ‪...‬دهﺳﺖ ﻣﺎج ﮐﺮدن‪...‬‬ ‫ﻟــ‪‬ﺮهدا ﺳــﻪرهﺗﺎﮐﺎﻧﯽ دوو ﺟﯿﮫﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺟﯿــﺎواز ﻧﯿــﺸﺎن دهدر‪‬ــﺖ ﻟــﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪ‪‬ﮑﯽ ﻣـﯿﺮی ﮐـﻪ ﮔﻪورهﺗﺮﯾـﻦ‬ ‫ﭘﯚﺳــﺘﯽ ﺋﯿــﺪاری وﻻﺗــﯽ هﻪﯾــﻪ ‪-‬ﮐــﻪ‬ ‫هﻪﻣﺎن ه‪‬ـﻞ ﻟﻪﮔـﻪل دﯾﺎﻧـﺎدا دهﯾـﺎن‬ ‫ﺑﻪﺳﺘ‪‬ﺘﻪوه‪ -‬وهک ﻣﺮۆﭬ‪‬ﮑﯽ ﺳـﺎدهو‬ ‫ﺋﺎﺳــﺎﯾﯽ دهژی‪ ،‬ﺟﯿﮫــﺎﻧﯽ دووهــﻪم‬ ‫ﺋـــﻪو ﮐـــﻪﻟﺘﻮوره ﺑـــﺎوهی ﮐﯚﺷـــﮑﯽ‬ ‫ﺷـــﺎهﺎﻧﻪﯾﻪ ﮐـــﻪ ﮔﯚڕاﻧـــﯽ ﺑﻪﺳـــﻪردا‬ ‫ﻧﻪهﺎﺗﻮوه‪ .‬ﻟ‪‬ﺮهدا دهﻣﻪو‪‬ﺖ ﺟﻮاﻧـﯽ‬ ‫ﺋﻪو ه‪‬ﻠﻪ ﺑﺎس ﺑﮑﻪم ﮐﻪ ﺋﻪم ﻓﻠﯿﻤﻪ‬ ‫ﮐــﺎر‪‬ﮑﯽ ﮔــﻪورهی ﺗ‪‬ــﺪا ﮐــﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺋﻪوﯾﺶ هﻪﯾﺒﻪتو ﺷـﮑﯚو ﮐﺎرﯾﺰﻣـﺎی‬ ‫ﺷــــــــــﺎهﻪﻧﻪﯾﻪ‪ .‬ﻟــــــــــﻪدهرهوهی‬ ‫رووداوهﮐــــﺎﻧﯽ ﻣــــ‪‬ﮋوو و ﮔــــﯚران‪،‬‬ ‫ﺑـــﻪردهواﻣﯽ ﺑـــﻪ ﻣﯿﺮاﺗـــﯽ ﺳـــﻪدان‬ ‫ﺳـــــﺎﻟﻪی ﺧـــــﯚی دهدات‪ .‬ﺋـــــﻪم‬

‫ﺳﯿـــــﺴﺘﻪﻣﻪی ﮐـــــﻪ ﻟﻪﻧﺎوهﻧـــــﺪی‬ ‫ﺷﺎهﺎﻧﻪدا ﺋﻪﻧﺠﺎم ﺋـﻪدر‪‬ﺖ ﻟـﻪ ﺳـﻪر‬ ‫ﻣ‪‬ﮋووﯾﻪﮐﯽ ه‪‬ﻨﺪه ﭘﺘـﻪو داﻣـﻪزراوه‬ ‫ﮐــﻪ ﺑﯚﺗــﻪ ﺑﻪﺷــ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﺳــﻮوﻣﺒﻮﻟﯽ‬ ‫ﺧــــــــــــﻪﻟﮑﯽ‪ .‬ﺧﻪﻧــــــــــــﻪدانو‬ ‫ﺋﻪرﺳـــــــﺘﯚﮐﺮاﺗﻪﮐﺎن ﻟﻪڕ‪‬ﮕـــــــﻪی‬ ‫ﺳﻪروهتو ﺳﺎﻣﺎنو ﺋﺎﯾﻦو ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ‬ ‫زاﻧــــــﺴﺖ‪ ،‬ﭘ‪‬ﮕﻪﯾــــــﻪﮐﯽ واﯾــــــﺎن‬ ‫ﭼﻪﺳﭙﺎﻧﺪووه ﮐﻪ ﻟﻪڕ‪‬ﮕﻪی ﺋﻪم ﺳ‪‬‬ ‫ﮔﯚﺷــﻪﯾﻪوه ﺑﻮوﻧﻪﺗــﻪ ﺑﻪﺷــﯿﮏ ﻟــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗــــﻪی ﺧــــﻪﻟﮑﯽ‪ .‬زاﻧــــﺴﺖو‬ ‫هﯚﺷــــﯿﺎرﯾﯽ ڕهﻧﮕــــﻪ ﻟــــﻪم ﺳــــ‪‬‬ ‫ﮔﯚﺷــــﻪﯾﻪدا ﺑــــﯚ هﻪﻧــــﺪێ ﮐــــﻪس‬ ‫ﺑﻪﺷـــﯿﺎوی ﻧـــﻪزاﻧ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑـــﻪﻻم ﮔـــﻪر‬ ‫ﺑﮕﻪر‪‬ﯿﻨــﻪوه ﺑــﯚ ﺳــﻪردهﻣﺎﻧ‪‬ﮏ ﮐــﻪ‬ ‫ﻧﻮوﺳــــﯿﻦو ﮐﺘ‪‬ــــﺒﯽ دهﺳــــﺘﻨﻮوس‬ ‫هﺎﺗﻮﻧﻪﺗــﻪ ﺋــﺎراوه‪ ،‬ﺋــﻪوﮐﺎت ﺑﯚﻣــﺎن‬ ‫دهردهﮐــﻪو‪‬ﺖ ﮐــﻪ ﻧﺮﺧــﯽ ﮐﺘ‪‬ﺒــﮏ‬ ‫دهﯾــﺎن ﺳــﻪر ﺣــﻪﯾﻮان ﺑــﻮوه‪ .‬ﯾــﺎن‬ ‫ﭘﺎرهﯾــﻪﮐﯽ ﺧــﻪﯾﺎ‪‬ﯽ ﻧﻮوﺳــﯿﻨﻪوهی‬ ‫ﮐﺘ‪‬ﺐ دهﯾﺎن ﻣﺎﻧﮕﯽ وﯾﺴﺘﻮه‪ ،‬دﯾﺎره‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧــﻪش دهﺳــﺖ ﺧــﻪﻟﮑﯽ ﺳــﺎده‬ ‫ﻧﻪﮐـــــﻪوﺗﻮون هـــــﻪﻣﻮو زاﻧـــــﺴﺘﻪ‬ ‫ﻣﺮۆﭬﺎﯾﻪﺗﯿﻪﮐﺎنو ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﺋﯿﻨﺠﯿﻠـﺶ‬ ‫هــــﻪر ﺑــــﯚ ﺧــــﻪﻟﮑﯽ ﺧﺎﻧــــﻪدانو‬ ‫دهو‪‬ﻪﻣﻪﻧــــﺪهﮐﺎن ﺑــــﻮون‪ .‬ﺑﯚﯾــــﻪ‬ ‫زاﻧــﺴﺖو رۆﺷــﻨﺒﯿﺮﯾﯽ وهک ﺋــﺎﯾﻦو‬ ‫ﺧﺎکو ﺳﺎﻣﺎن هﻪر ﻟﻪدهﺳﺖ ﺋﻪواﻧﺪا‬ ‫ﺑﻮون‪ .‬دﯾﺎره ﺑﻪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪ ﺑﺎوهﮐﻪش‬ ‫هﯚﯾـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪرهـــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎنو ﺑﮋ‪‬ـــﻮی‬ ‫ﮐﯚﻣــﻪﻟﮕﺎ ﻟــﻪ دهﺳــﺖ ﮐﯚﺷــﮑﻪﮐﺎنو‬ ‫ﺧﺎﻧﻪداﻧﻪﮐﺎﻧــــــﺪا ﺑــــــﻮون‪ .‬ﻟــــــﻪ‬ ‫ﺋﻪﺗﻪﮐﯿﻪﺗــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺷــــﺎژن هــــﻪﻣﻮو‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧﻪی ﺗ‪‬ﺪا دهﺑﯿﻨﯿﻦ‪ .‬ﻟﻪم ﺳـﻪری‬ ‫ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﻪش ﺗﯚﻧﯽ ﺑﻠ‪‬ﺮ وهﺳﺘﺎوه ﮐـﻪ‬ ‫و‪‬ﻨﻪﯾـــــﻪﮐﯽ ﻧﻮ‪‬ـــــﯽ دهﺳـــــﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻣﯚدﯾﺮنو دهو‪‬ـﻪﺗﯽ ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪدارﯾﻪ‪،‬‬ ‫دﯾﻤﻪﻧﻪﮐﺎن ﺑﻪردهوام دهﺑﻦ‪ .‬ڕهوﺗـﯽ‬ ‫ﺋــﻪم ﮐــﺎره دراﻣــﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗ‪‬ــﺪا ﻻوازه‬ ‫ﺑﻪو ﻣﺎﻧﺎﯾﻪ ﻧﺎ ﮐﻪ ﺋﻪم ﻓﻠﯿﻤﻪ دراﻣﺎی‬ ‫ﺗ‪‬ﺪا ﻧﯿـﻪ ﺑـﻪ‪‬ﮑﻮ ﺑـﻪو ﻣﺎﻧﺎﯾـﻪی ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻠﻤﻼﻧــ‪ ‬ﺗﯿﺎﯾــﺪا ﻟﻪﺳــﻪر ه‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﺑﻪﯾﺎﻧﯽ دهڕوات ﮐـﻪ ﺑـﻪرزوﻧﺰﻣﯽ زۆر‬ ‫ﮐﻪﻣﻪ‪ .‬ﺑﯿﻨﻪر ﺗﻪﻧﮫﺎ ﭼـﺎوهر‪‬ﯽ ﺋـﻪوه‬ ‫دهﮐﺎت ﺑﺰاﻧ‪‬ﺖ هﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ ﮐﯚﺷـﮏو‬ ‫دهو‪‬ﻪت ﭼﯽ ﺑـﻮوه ﻟﻪﺳـﻪر ﻣﻪرﮔـﯽ‬ ‫دﯾﺎﻧـــﺎدا‪ .‬وهک دﯾﮑﯚﻣ‪‬ﻨﺘ‪‬ـــﮏ ﺗ‪‬ـــﯽ‬ ‫دهڕواﻧﯿــــﻦ ﻧــــﻪک وهک ﻧﮫ‪‬ﻨﯿــــﻪک‬ ‫هﻪﺑ‪‬ﺖ ﭼﺎوهر‪‬ﯽ ﮐﺮدﻧﻪوهی ﺑﮑـﺎت‪،‬‬ ‫ﯾــﺎن ﮔﺮ‪‬ﯿــﻪﮐﯽ ﺋــﺎ‪‬ﯚزی ﭘﯚﻟﯿــﺴﯽ‬ ‫هــﻪﺑ‪‬ﺖ ﺑﯿﻨــﻪر ڕاﮐ‪‬ــﺸ‪‬ﺖو ﺗﻮﺷــﯽ‬ ‫ﺷﯚﮐﯽ ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫ﺋــــﻪوهی ﻣــــﻦ دهﻣــــﻪو‪‬ﺖ زﯾﺎﺗــــﺮ‬ ‫هﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﻪی ﻟﻪﺳﻪر ﺑﮑﻪم ﻣﯿﺪﯾﺎﯾـﻪو‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕــﻪرﯾﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾــﻪ ﻟﻪﺳــﻪر ژﯾــﺎنو‬ ‫ڕهوﺗــــﯽ ڕووداوهﮐــــﺎن ﮐــــﻪ ﻟــــﻪم‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﻪدا ﺑﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ هﻪﺳﺖ ﺑـﻪوه‬ ‫دهﮐــﻪﯾﻦ ﮐــﻪ دهﺳــﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮏ ﻟــﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﺋــــﻪو دوو ﺟﻪﻣــــﺴﻪرهدا هﻪﯾــــﻪو‬ ‫ﯾﺎرﯾﻪﮐــﻪ دهﺑﺎﺗــﻪ ڕ‪‬ــﻮه‪ .‬ﺑــﺎ ﻟــ‪‬ﺮهدا‬ ‫ﺑﭽﯿﻨﻪوه ﺑﯚ ﻻی داﯾﺎﻧﺎ‪...‬‬ ‫ﺷﺎژﻧ‪‬ﮏ ﻟﻪ و‪‬ﻠـﺰ ‪...‬دهﯾـﻪو‪‬ﺖ وهک‬ ‫ﮐﻪﺳــ‪‬ﮑﯽ ﺋﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺑــﮋی‪ ،‬واز ﻟــﻪو‬ ‫ﺷﮑﯚو ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﯾﻪ ﺑﮫ‪‬ﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﯿﺮات‬ ‫ﺑﯚی ﻣﺎوهﺗﻪوه‪ .‬دﯾﺎره ﻟﯿﺮهوه ﻣﯿﺪﯾﺎ‬ ‫ﺳﻪرﮐ‪‬ــــﺸﯿﻪﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻧــــﺎ دهﮐﺎﺗــــﻪ‬ ‫ﺑﺎﺑــﻪت‪ ،‬وهک ﮐﻪﺳــ‪‬ﮑﯽ ﻟــﻪ ڕهوت‬

‫دهرﭼﻮوی ﺷﺎهﺎﻧﻪ ﻧﺎوزهدی دهﮐﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﮐـﺎر دهﮔﺎﺗـﻪ ﺋـﻪوهی ﮐـﻪ ژﯾﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺷﻪﺧﺴﯽ ﭘ‪ ‬ڕهوا ﻧﺎﺑﯿﻨﻦ‪ .‬داﯾﺎﻧﺎ ﻟﻪ‬ ‫رووداو‪‬ﮏ ﻟﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﯿﺎن ﻟﻪدهﺳﺖ‬ ‫دهدات‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻣـﻪرﮔﯽ داﯾﺎﻧـﺎدا‪ ،‬ﺑﻠـ‪‬ﺮ ﺳـﻪرۆک‬ ‫وهزﯾﺮاﻧﻪ‪ .‬ﻣﯿﺪﯾﺎﮐﺎن ﺑﻪﻣﻪرﮔﯽ داﯾﺎﻧﺎ‬ ‫ﺧﯚراﮐ‪‬ﮑــﯽ ﺑﺎﺷــﯿﺎن ﺑــﯚ درووﺳــﺖ‬ ‫ﺋﻪﺑ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﭼﺎود‪‬ﺮی ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﯚﺷﮑﯽ‬ ‫ﺷﺎهﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪﻧﺪه ﺑ‪ ‬دهرﺑﻪﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪو ﻣﻪرﮔﻪ ﻟﻪژ‪‬ﺮ ﮐﺎرﯾﮕﻪری ﻣﯿﺪﯾﺎدا‬ ‫ﺗﯚﻧﯽ ﺑﻠﯿﺮ ﺑـ‪ ‬هﻪ‪‬ﻮ‪‬ـﺴﺘﯽ ﮐﯚﺷـﮏ‬ ‫وهڕﺳـــﯽ دهﮐـــﺎت داوا ﻟـــﻪ ﺷـــﺎژن‬ ‫دهﮐﺎت ﮐﻪ ﮐﺎر‪‬ﮏ ﺑﮑـﺎت‪ .‬ﺗﻪﻧﺎﻧـﻪت‬ ‫ﻧﺎﭼــﺎری دهﮐــﺎت ﮐــﻪ ﺑﻪﺷــﺪاری ﻟــﻪ‬ ‫ﻣﻪراﺳﯿﻤﯽ ﺑﻪﺧﺎک ﺳﭙﺎردﻧﯽ ﺑﮑﺎتو‬ ‫ﺑ‪‬ﺘـــﻪ ﻧـــﺎو ﺧﻪ‪‬ﮑـــﻪوه ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﯿﺎﻧـــﺪا‬ ‫ﺑﻪﺷــﺪار ﺑ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺳــﻪرهڕای ﺋــﻪوهش‬ ‫داوای ﻟ‪‬ــﺪهﮐﺎت ﺑــﯚ ﺗﻪﻟﻪﻓﯿﺰﯾﯚﻧﯿــﺶ‬ ‫ﺑﺪو‪‬ﺖو ﺳﻪرهﺧﯚﺷﯽ ﺑﮑﺎت ﺑـﻪﻧﺎوی‬ ‫ﮐﯚﺷـــﮑﻪوه دﯾـــﺎره ﺷـــﺎژن ﻧـــﻪی‬ ‫دهوﯾﯿﺴﺖ ﺋﻪﻣﻪ ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﯿــــﺪﯾﺎﮐﺎن ﭼﯿﺮۆﮐ‪‬ﮑــــﯽ ﺳــــﺎدهو‬ ‫ﺋﺎﺳــﺎﯾﯽ داﯾﺎﻧﺎﯾــﺎن ﮐــﺮده ﺑﺎﺑــﻪت‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺪﯾﺎ هﺎﻧﯽ ﺑﻠـﯿﺮی دا ﻓـﺸﺎر ﺑﺨﺎﺗـﻪ‬ ‫ﺳـــﻪر ﮐﯚﺷـــﮏ ﺗـــﺎﮐﻮ ﻟـــﻪ ڕ‪‬ﮕـــﻪی‬ ‫ﻣﯿﺪﯾﺎﮐﺎﻧـــﻪوه ﺷـــﺎژن دهرﮐـــﻪو‪‬ﺖو‬ ‫وهﻻو ﻏﻪﻣﮕﯿﻨﯽ ﺧﯚی دهرﺑ‪‬ـﺖ ﺑـﯚ‬ ‫ﮐﯚﭼﯽ داﯾﺎﻧﺎ‪ .‬ﺑﻪم ﺷـ‪‬ﻮهﯾﻪ هـﻪﻣﻮو‬ ‫ﮔﻪﻣﻪﮐﻪ ﻟﻪ ﮔﯚڕهﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﮐﺎﻧﺪاﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﺑﻪرهﻪﻣﻪ ﺑـﯚﻣﻦو ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧـﻪوهی‬ ‫ﻣــﻦ ﺋــﻪوه ﻧﯿﯿــﻪ ﮐــﻪ ﭼﯿﺮۆﮐــﻪ ﺑــﺎوو‬ ‫ﺳــﺎدهﮐﻪی ﻓﻠﯿﻤﻪﮐــﻪ دهﯾﮕ‪‬ﺘــﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑﮕﺮه ﺋﻪو ه‪‬ﻪﯾﻪ ﮐﻪ هﻪ‪‬ﺴﻮڕ‪‬ﻨﻪری‬ ‫رووداوهﮐﺎﻧــﻪ‪ .‬ﻣﯿــﺪﯾﺎ ﺷــﺎژن ﺟــﻮان‬ ‫دهﮐـــﺎتو ﮐﺎرﯾﺰﻣـــﺎی ﺑـــﯚ دروﺳـــﺖ‬ ‫دهﮐﺎﺗـــﻪوه‪ ،‬ﻟـــﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ﮑـــﺪا ﺗـــﻮوڕهو‬ ‫ﻧـــﺎرازی ﺑـــﻮو ﻟـــﻪ ﺷـــﺎژن‪ .‬ﺑﻠ‪‬ـــﺮ‬ ‫ﺧﯚﺷــﺤﺎل دهﺑ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎژن ﻣــﻞ‬ ‫دهداتو داواﮐﺎﻧﯽ ﻗﺒﻮوڵ دهﮐﺎت‪.‬‬ ‫ﻓﻠﯿﻤﻪﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻤﻪﻧ‪‬ﮏ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ د‪‬ـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦو زۆرﺗﺮﯾﻦ واﺗﺎ ﻟﻪﺧﯚی‬ ‫دهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﻣﺎوهﯾـﻪک ﺗ‪‬ﭙـﻪڕﯾﻮه ﺑﻠ‪‬ـﺮ‬ ‫د‪‬ﺖ ﺑﯚ ﻻی ﺷﺎژن‪ .‬ﻧﻪرﯾﺘﯽ دهﺳـﺖ‬ ‫ﻣﺎﭼﮑﺮدﻧﻪﮐﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎم ﻧﺎدر‪‬ـﺖ‪ .‬ﺑﻠ‪‬ـﺮ‬ ‫ﺑﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻧﯽ و‪‬ﻨﻪی ﺷـﺎژن دهﮐـﺎت‬ ‫ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮهﻧﺪه دهو‪‬ﻪﺗﯿﻪﮐﺎﻧـﺪا‪ .‬ﺑـﻪدهم‬ ‫ﮔﻔﺘﻮﮔــــﯚوه هــــﻪردوو ﺟﻪﻣــــﺴﻪری‬ ‫ﮐ‪‬ــــﺸﻪﮐﻪ ﯾﻪﮐﺪهﮔﺮﻧــــﻪوه‪ .‬ﺑــــﻪﻧﺎو‬ ‫ﺑﺎﺧﭽـــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﺷـــــﮑﺪا ﭘﯿﺎﺳـــــﻪ‬ ‫دهﮐـــﻪن‪ .‬ﺋـــﻪوه ﻟـــﻪو دﯾﻤﻪﻧـــﻪدا‬ ‫ﺑﻪدواﯾﺎﻧﻪوهن‪ ،‬ﺗـﻪﻧﮫﺎ ﭼﻪﻧـﺪ ﺳـﻪﮔﯽ‬ ‫ﻗﻪزهﻣﻦ‪...‬‬ ‫ﻣــﻦ ﻟــ‪‬ﺮهدا هﻪﻧــﺪێ ﭘﺮﺳــﯿﺎر ﺑــﯚ‬ ‫ﺧﯚﺷﻢو ﺑﯚ ﺧﻮ‪‬ﻨـﻪری ﺋـﻪم ﺑﺎﺳـﻪی‬ ‫ﻣﻦو ﺑﯿﻨﻪری ﻓﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎژن ﺟ‪‬ﺪ‪‬ﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﻪر ﻣﯿﺪﯾﺎ دهﺳﻪﻻﺗﯽ ﭼﻮارهم ﺑ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ــــﺴﺘﺎ ﻟــــﻪ ﮐﻮ‪‬ــــﯽ ﮐ‪‬ــــﺸﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺮۆﭬﺪاﯾـــــﻪ؟ ﻟـــــﻪچ ﺑﻪرهﯾﻪﮐـــــﺪا‬ ‫ﮐﺎردهﮐــــﺎت؟ ﻣﯿــــﺪﯾﺎی ﮐﺎرﯾﮕــــﻪر‬ ‫ﻧﻪهﻪﻧﮕـــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳـــــــﻪرﻣﺎﯾﻪداری‬ ‫ﺧـــﺎوهﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻟـــﻪ هـــﻪر ﺷـــﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧـــــﺪا ﺑ‪‬ـــــﺖ ﻧﻪهﻪﻧﮕـــــﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧـــــﺪﯾﺎن ﻟـــــﻪ ﮐﻮ‪‬ﺪاﯾـــــﻪ؟‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرﺗﺎدا ڕووداو ﻣﯿﺪﯾﺎی درووﺳـﺖ‬ ‫ﮐــﺮد‪ ،‬ﺋــﻪی ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﻣﯿــﺪﯾﺎ ڕووداو‬ ‫درووﺳـــﺖ ﻧﺎﮐـــﺎت؟ ﮐ‪‬ـــﺸﻪ‪ ،‬ﮐـــﻪ‬

‫درووﺳﺖ ﺑﻮو‪ ،‬ﯾﺎن ﺟﻪﻧﮓ دهﺧﻮازێ‬ ‫ﯾﺎن داﻧﻮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺟـﻪﻧﮓ ﻣﺎﻟﻮ‪‬ﺮاﻧﯿـﻪو‬ ‫داﻧﻮﺳــــﺘﺎﻧﯿﺶ ﺷــــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺗــــﺮی‬ ‫ﺟﻪﻧﮕــﻪ ﮐــﻪ ﺋــﺎ‪‬ﯚﮔﯚڕی دهﺳــﻪ‪‬ت‬ ‫ﺗ‪‬ﯿﺪا ڕوودهدات ﯾﺎن ﺑﻪرژهوﻧﺪﯾﻪﮐﺎن‬ ‫ﻣــــﺴﯚﮔﻪردهﮐﺎت‪ .‬ﻟــــﻪم هــــﻪﻣﻮو‬ ‫دۆﺧﺎﻧﻪﺷــﻪدا زهرهرﻣﻪﻧــﺪی ﮔــﻪوره‬ ‫زۆرﯾﻨــــﻪی ﻣﺮۆﭬﺎﯾﻪﺗﯿــــﻪ ﮐــــﻪ ﻧــــﻪ‬ ‫ﺟﻪﻧﮕـــﻪﮐﺎنو ﻧـــﻪ داﻧﻮوﺳـــﺘﺎﻧﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑﻪرژهوﻧــﺪی ﺋــﻪواﻧﯽ ﺗ‪‬ــﺪا ﻣــﺴﯚﮔﻪر‬ ‫ﻧﺎﮐﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬ﻣــﻦ ﺑــﯚ ﺧــﯚم ﭼﻪﻧــﺪه ﻟــﻪ‬ ‫ﺑﻪرﺑ‪‬وی ﭼـﻪﮐﯽ ﺋـﻪﺗﻮﻣﯽ دهﺗﺮﺳـﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ هﻪﯾﻪ ﺑﯚ ﺳـﻪر هـﻪﻣﻮو‬ ‫ﺟﯿﮫﺎن‪ ،‬ه‪‬ﻨﺪهش ﻟﻪ ﻣﯿﺪﯾﺎ دهﺗﺮﺳﻢ‬ ‫ﭼﻮﻧﮑــــﻪ ﺋــــﻪوهی ﮐــــﻪ ﺑﺘﻮاﻧ‪‬ــــﺖ‬ ‫ﺑﻪﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﻗﻪﺷﻤﻪری ﺑﻪ ڕاﺳﺘﯿﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑﮑﺎتو ﮔﯚڕاﻧﯿﺎن ﺑﻪﺳـﻪردا ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬ـﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﯿــــﺪﯾﺎﮐﺎﻧﻦ‪ .‬ﮐــــﻪ دهﮐﺮ‪‬ــــﺖ ﻟــــﻪ‬ ‫هـــــﻪوا‪‬ﮑﯽ ﭼﻪﻧـــــﺪ ﺧﻮﻟﻪﮐﯿـــــﺪا‬ ‫ﻧﺎنوﺑﮋ‪‬ﻮﯾﻤـــــﺎن ﮔـــــﺮان ﺑﮑـــــﻪن‪،‬‬ ‫ﺋﺎراﻣﯿﻤـــﺎن ﺑـــﺸ‪‬ﻮ‪‬ﻨﯿﻦ‪ .‬ﺋﻪﺗﻮاﻧـــﻦ‬ ‫ﮔﻪﻧـــﺪهڵو ﻓﺎﯾﻠـــﺪاراﻧﻤﺎن ﻟ‪‬ﺒﮑﻪﻧـــﻪ‬ ‫ﻓﺮﯾــﺎدڕهسو ﺳــﻮارﭼﺎﮐﯽ ﻣﻪﯾــﺪان‪.‬‬ ‫ﺳﻪرﮐﺮده ﺗـﻮوڕهو دهﺳـﺖ ﺑﻪﺧﻮ‪‬ـﻦ‬ ‫ﺳــــﻮورﺑﻮهﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫــــﺎن ﺑﮑﻪﻧــــﻪ‬ ‫هــﺎوڕێو دۆﺳــﺘﯽ ﮐﯚﺗــﺮی ﺋﺎﺷــﺘﯽو‬ ‫ﺗﺎﺟــﻪ ﭼــﻨﺮاوی ﭼ‪‬ــﻪ زهﯾﺘﻮوﻧﯿــﺎن‬ ‫ﺑﮑﻪﻧﻪ ﺳﻪر‪ .‬ﺑﯚﺷﻤﺎن ﻟ‪ ‬ﺑﮑـﻪن ﺑـﻪ‬ ‫دۆﺳﺘﯽ ﮔﻪورهی ﻣﻪﺳﯿﺢو ﺋـﺎ‪‬ﻮدهی‬ ‫ﺋﯿﻨﺠﯿـــﻞ‪ .‬هـــﻪر ﻣﯿـــﺪﯾﺎﮐﺎن ﺑـــﻮون‬ ‫ﭘﺎ‪‬ﭙـــــﺸﺘﯽ ﺳـــــﺘﺎﻟﯿﻦ‪ ،‬ه‪‬ﺘﻠـــــﻪر‪،‬‬ ‫ﺳــﻪداﻣﯿﺎن ﮐــﺮد ﺗــﺎ ﺑﺒﻨــﻪ ﭘﯿــﺎوه‬ ‫درﻧﺪهﮐﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ‪..‬و هـﻪر ﻣﯿـﺪﯾﺎﮐﺎﻧﻦ‬ ‫ﻣﻠﻮ‪‬ﻨﺎن ﺧﻮ‪‬ﻨﻪر ﻟﻪ دهوری ﺑﻨ‪‬ﺸﺘﻪ‬ ‫ﺟﻮوراوهﮐـــﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘـــﻨﯽ ﺳـــﺒﺎرس‬ ‫ﮐﯚدهﮐﻪﻧـــــﻪوه‪ .‬هـــــﻪر ﺋﻪواﻧـــــﻦ‬ ‫ﺑﯿﺮﭼﻮوﻧــــﯽ دهرﭘــــ‪ ‬ﮐﻮرﺗﻪﮐــــﻪی‬ ‫ﺟ‪‬ﻨﯿﻔـــﺮ ﻟﯚﺑ‪‬ﺰﻣـــﺎن ﺑـــﯚ دهﮐﻪﻧـــﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳــــﺮاوﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧــــﺸﯿﺖ‪ .‬دهﯾــــﺎن‬ ‫ﮐﯚﻣﯿــﺪﯾﺎو هــﻪوا‪‬ﯽ ﺳــﻪﺧﯿﻔﺘﺮ ﮐــﻪ‬ ‫ڕۆژاﻧـــــﻪ د‪‬ﻨـــــﻪ ﻣﺎ‪‬ﻪﮐﺎﻧﻤﺎﻧـــــﻪوه‪.‬‬ ‫ﻟﻪﺗﻪﻧﯿـــــﺸﺖ ﮐﻮرﺳـــــﯽ ﭘـــــﺎسو‬ ‫ﻗﯿﺘﺎرهﮐﺎﻧــﻪوه ﻟﻪﻻﻣﻨــﺪا دادهﻧﯿــﺸﻦ‪،‬‬ ‫ﯾﺎن ﻣﯿﺰاﺟﯽ رۆژاﻧﻪﻣﺎن ﺗ‪‬ﮏ دهدهن‬ ‫ﯾــﺎن ﺋﺎﺳــﺎن دهﻣﺎﻧﮑﻪﻧــﻪ ﺧﻮ‪‬ﻨــﻪری‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎن‪ .‬هــﻪﻣﻮو ﮐــﯚی ﺑﻪرهﻪﻣــﯽ‬ ‫ﻓﻠﯿﻤــﯽ ﺷــﺎژن ﻟــﻪ ﻣﺮدﻧــﯽ داﯾﺎﻧــﺎوه‬ ‫ﺳﻪرﭼﺎوه دهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋﻪﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪهﻪﻣﺎن‬ ‫رۆژدا ﭼﻪﻧــﺪه ﻣــﺮۆڤ ﻟﻪﺳــﻪر ﮔــﯚی‬ ‫ﺋﻪم زهوﯾﻪ ﻟﻪﻧﺎو ﭼﻮو ﺑـﻦو ﻣـﺮدﺑﻦ‪،‬‬ ‫ﺑــﯚ دهﺑ‪‬ــﺖ ﺗــﻪﻧﮫﺎ ﺗﺎﮐ‪‬ــﮏ ﻟﻪﻧ‪‬ــﻮ‬ ‫ﺋﻪواﻧـــﻪدا ﺑﺒ‪‬ﺘـــﻪ ﺗـــﻪوهره؟ ﺋـــﻪم‬ ‫ﻧﺎﺑﻪراﺑﻪرﯾﻪ ﻣﯿﺪﯾﺎ ﺧﻮﻟﻘﺎﻧﺪووﯾﻪﺗﯽ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺋﻪم ﺑﻪرهﻪﻣﻪ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟﻪ‬ ‫ه‪‬ﻠﯿـــﻦ ﻣـــﯿﺮ‪‬ﻦ ﻟـــﻪ ﮐﺎرهﮐﺘـــﻪری‬ ‫ﺷﺎژﻧﺪا‪ ،‬ﺗﻮاﻧـﯽ ﺧـﻪ‪‬ﺗﯽ ﺋﯚﺳـﮑﺎری‬ ‫‪ 2007‬ﺑﻪدهﺳـــــــﺖ ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬ـــــــﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻮاﻧﺪﻧﻪﮐــــــــﻪی زۆر زﯾﺮهﮐﺎﻧــــــــﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﺒــــــﻮوی هــــــﻪﻣﻮو دۆﺧــــــﻪ‬ ‫دهرووﻧﯿﻪﮐﺎن ﻟﻪ ﺑـﺎره ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﮐﺎﻧـﺪا‬ ‫ﺑﻪرﺟﻪﺳﺘﻪ ﺑﮑـﺎت ﺑﻪﺷـ‪‬ﻮهﯾﻪک ﮐـﻪ‬ ‫ﺷــﮑﯚو وﯾﻘــﺎری ﺷــﺎژﻧﺎﻧﻪی ﺧــﯚی‬ ‫ﺗ‪‬ﮑﻨـــﻪدات‪ .‬هﻪرﮐـــﻪس دهﺗﻮاﻧ‪‬ـــﺖ‬ ‫ﺑﻪﺋﺎﺳــــــﺎﻧﯽ ﺋــــــﻪو هــــــﻪ‪‬ﭽﻮونو‬ ‫ﺑﺎرﮔﺮژﯾﺎﻧﻪ بﺑﯿﻨ‪‬ـﺖ ﮐـﻪ ﻟﻪﺳـﯿﻤﺎﯾﺪا‬ ‫دهﯾﻨﻪﺧـــــﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻮاﻧـــــﺪﻧ‪‬ﮏ ﺑـــــ‪‬‬ ‫ﺗﻪﺷﻪﻧﺞو زﯾﺎدهڕۆﯾﯽ‪ .‬ﺑﯿﻨﻪر هﻪﺳﺖ‬

‫ﺑﻪو ﺑﻮورﮐﺎﻧﻪ دهﮐـﺎت ﮐـﻪ ﻟﻪﻧﺎﺧﯿـﺪا‬ ‫ﻗﻮﻟﭗ دهدات‪ ،‬ﺷﺎژن ﺋﯿﻨﻔﻌﺎﻟﻪﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ﻻی ﻧﺰﯾﮑـــﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪﺳـــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧـــﯚی دهرﻧـــﻪدهﺑ‪‬ی‪ .‬ه‪‬ﻠﯿـــﻦ زۆر‬ ‫دهﮔﻤﻪﻧﺎﻧﻪ ﮐـﺎری ﻟـﻪو ﮐﺎرهﮐﺘـﻪرهدا‬ ‫ﮐﺮدﺑـــﻮو ﮐـــﻪ ﺷـــ‪‬ﻮاز‪‬ﮑﯽ ﻧـــﺎوازهو‬ ‫دهﮔﻤــــﻪن ﺑــــﻮو ﺑــــﯚ ﮐﺎﯾﻪﮐﺮدﻧــــﯽ‬ ‫ﮐﺎرهﮐﺘﻪر‪‬ﮑﯽ وا ﺋﺎ‪‬ﯚز‪.‬‬ ‫ﻣﯿــﺸ‪‬ﻞ ﺷــ‪‬ﻦ ڕۆ‪‬ــﯽ ﺗﯚﻧــﯽ ﺑﻠــ‪‬ﺮی‬ ‫دهﺑﯿـــﻨﯽ ﮐـــﻪ ﺗـــﺎ ڕادهﯾـــﻪﮐﯽ زۆر‬ ‫ﺳـــﻪرﮐﻪوﺗﻮاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺒـــﻮوی ﺗﯚﻧـــﯽ‬ ‫ﺑﻠ‪‬ﺮﻣـــﺎن ﺑـــﯚ ﺑﻨﻪﺧـــﺸ‪‬ﻨﯽ ﻟﻪﺳـــﻪر‬ ‫ﺟﻪﺳــﺘﻪو ﺋﯿﻤﺎﺋﻪﺗــﻪﮐﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻪﻧﺎﻧــﻪت‬ ‫رۆﯾﺸﺘﻦو ﺋﯿﻘـﺎﻋﯽ ﺟﻮو‪‬ـﻪﮐﺎﻧﯽ‪ .‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺑــﻪردهواﻣﯽ ﺋــﻪو ﮐﺎراﮐﺘــﻪره ﺋﯿﻘــﺎع‬ ‫ﺧ‪‬ﺮواو ﭘ‪ ‬ﮔﻮرﺟﻮﮔﯚ‪‬ﯿﻪﻣﺎن دهﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﮐــﻪ ﻟــﻪ هﻪوا‪‬ﻪﮐﺎﻧــﺪا ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﯚﻧــﯽ ﺑ‪‬ــ‪‬ﺮی ﺳــﻪرۆک وهزﯾﺮاﻧــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ــــــﺸﻮوی ﺑــــــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘ‪‬ــــــﯽ‬ ‫ﺋﺎﺷﻨﺎﺑﻮوﯾﻦ‪.‬‬

‫‪Stephen frears‬‬ ‫دهره‪‬ﻨﻪری ﺋﻪم ﮐﺎرهﯾﻪ‬ ‫(‪Cheri) (2008) post-production‬‬ ‫)‪Skip Tracer (2008) (TV‬‬ ‫)‪The Making of 'The Queen' (2007‬‬ ‫)‪(TV) (uncredited‬‬ ‫‪The Queen (2006) ... aka Regina,‬‬ ‫‪La (Italy) ... aka The Queen‬‬ ‫)‪(France‬‬ ‫)‪Mrs Henderson Presents ... (2005‬‬ ‫‪aka Mrs Henderson Presents‬‬ ‫)‪(USA‬‬ ‫)‪The Deal (2003) (TV‬‬ ‫)‪Dirty Pretty Things(2002‬‬ ‫)‪Liam ... (2000) aka Liam (France‬‬ ‫)‪Fail Safe (2000) (TV‬‬ ‫)‪High Fidelity(2000‬‬ ‫)‪The Hi-Lo Country1998‬‬

‫ﺋﻪﻣﺎﻧـــــــﻪی ﺳـــــــﻪرهوه ﮐـــــــﯚی‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم دهره‪‬ﻨﻪرهن ﮐـﻪ‬ ‫ﺋﻪزﻣﻮوﻧ‪‬ﮑﯽ ﮔﻪورهی ﺑﻪﺧﺸﯿﻮه ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﺎرهﮐــﺎﻧﯽ ﺋــﻪم ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪی دواﯾــﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺗﺎﯾﺒــﻪﺗﯽ ﺷــﺎژن ﮐــﻪ ﮐ‪‬ــﺸﻪﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﺮاوی ﺑـﺎوی ﮐﺮدۆﺗـﻪ دهرﮔﺎﯾـﻪک‬ ‫ﺑﯚ دهﯾﺎن ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﻪوهی ﺗﺮ‬

‫ﻣﻨﻰ ﺗ‪‬ﻧﯿﺎ‬

‫ﭘ‪‬ﺸﮑ‪‬ﺷ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﻣﻨﺎ‪‬ﻧﻰ ﺳ‪‬ر ﺟﺎدە‬

‫ﺋ‪‬ﻮارەﯾ‪‬و‪...‬‬ ‫دﯾﺴﺎن ﺗ‪‬ﻧﯿﺎم ‪...‬‬ ‫ﺷ‪‬ﻗﺎم ﺑ‪‬ﺪەﻧﮓ ﭼﯚڵ و هﯚ‪‬‬ ‫دوور ﻟ‪ ‬ﺧ‪‬ﮑﻰ‪ ,‬ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڵ ﺗﺮﭘ‪‬ى د‪‬ﻰ ﻣﻨﺪا‪‬ﮑﻰ ﻣﺎﻧﺪوو !‬ ‫ه‪‬ردەم و‪!‬‬ ‫ﺷ‪‬ﻗﺎﻣﻰ ﺷﺎر ه‪‬ﻮر‪..‬ه‪‬ﻮور ﻟ‪ ‬ﺳ‪‬رﺧﯚﯾ‪‬و ‪ ،‬ﺋ‪‬و ﺷﭙﺮزە !‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺗ‪‬ﻣ‪‬و ﺑﺎراﻧﺎوى‬ ‫ﺳ‪‬داى ﻟ‪‬ﺰﻣ‪‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗ‪‬ﻧﯿﺎ ﺑﻢ وەﮐﻮ ه‪‬ﻧﮕﺎو ﭘ‪‬ﭙ‪‬ﮐﺎﻧﻢ ﺳﺮوو ﺑ‪‬ﺳﺘﻮو‬ ‫وەک ﮐﯚﺗﺮ‪‬ﮑﻰ ﺑﺎڵ ﺗ‪‬زﯾﻮو ‪..‬‬ ‫ه‪‬ردەﻓ‪‬م و ﺟ‪‬ﯿ‪‬ک ﻧىﯿ‪ ‬ﺗﯿﺎﺑﺴﺮەوم‬ ‫ژﯾﺎن و‪‬ﻰ ﺷ‪‬ﻗﺎﻣ‪‬ﮑ‪‬و‬ ‫ﻧﺎن و ﺋﺎوى ﺗ‪‬ﺪا ووﻧﺒﻮوم‬ ‫ﺷﯿﻌﺮى ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮوف )ﺑ‪‬هﺮەوەردى (‬ ‫‪2008-1-25‬‬


‫‪10‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫÷‪@ ômóØó’@ôäbØòìíiòŠbi@‡äóš@òíïb‬‬ ‫)‪( Repetitive Strain Injury‬‬ ‫ﺋﺎﺳﯿﻮه ﭼﻪﻧﺪﺑﺎرهﺑﻮوهﮐﺎﻧﯽ ﺷـﻪﮐﻪﺗﯽ‬ ‫ﯾﺎﺧﻮد ﺋﺎﺳـﯿﻮهﮐﺎﻧﯽ زۆر ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﭘﯿـــﺸﻪﯾﯽ ﺋﺎﻣـــﺎژه ﺑـــﻪو ﺗ‪‬ﮑﭽـــﻮونو‬ ‫زﯾﺎﻧﺎﻧــــﻪ دهﮐــــﻪن ﮐــــﻪ ﺗﻮوﺷــــﯽ‬ ‫ﻣﺎﺳــــــــــــﻮﻟﮑﻪﮐﺎنو ڕاﯾﻪ‪‬ــــــــــــﻪ‬ ‫ﻣﺎﺳــﻮﻟﮑﻪﯾﯿﻪﮐﺎن )‪ (Tendons‬و‬ ‫ﭼﻪﺳــــــﭙﻪﮐﺎن‪(ligaments) 2‬و‬ ‫دهﻣــــــﺎرو ﮐ‪‬ﮐ‪‬اﮔــــــﻪو ﺗﻪﻧﺎﻧــــــﻪت‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﮑﻪﮐﺎن دهﺑﻦ ﻟـﻪﭘﺎی ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧـﯽ‬ ‫ﺟﻮو‪‬ــﻪو ﭼــﺎﻻﮐﯽ ﭼﻪﻧــﺪﺑﺎرهﺑﻮو ﻟــﻪ‬ ‫ﻻﯾﻪن ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ دﯾـﺎرﯾﮑﺮاوی ﺟﻪﺳـﺘﻪ‬ ‫ﺑﯚ ﻣﺎوهی دوورودر‪‬ﮋ ﻧـﻪک ﺑـﻪ هـﯚی‬ ‫ﺗــﺎک ڕووداو‪‬ﮑــﯽ زاﻣﮫ‪‬ﻨــﻪرهوه‪ .‬ﺋــﻪو‬ ‫ﺟﻮو‪‬ــﻪ ﭼﻪﻧﺒﺎرهﺑﻮواﻧــﻪی ﻟــﻪش ﮐــﻪ‬ ‫ﮐﺎری در‪‬ﮋﻣـﺎوه ﮔﻪرهﮐﯿـﻪﺗﯽ دهﺑ‪‬ﺘـﻪ‬ ‫هـــﯚی ڕووداﻧـــﯽ دادڕاﻧـــﯽ ﭼﮑﯚﻟـــﻪی‬ ‫ﻣﯿﮑﺮﯾﺴﮑﯚﺑﯽ ﻟـﻪ ﺷـﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟﻪﺷـﺪاو‬ ‫ﻟﻪﮔــﻪڵ ﺗ‪‬ﭙــﻪڕﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺎﺗــﺪا ﮐﻪ‪‬ﻪﮐــﻪ‬ ‫دهﺑﻦو دهﺑﻨـﻪ هـﯚی هـﻪوﮐﺮدﻧﯽ ﺋـﻪو‬ ‫ﺑﻪﺷــــﻪ ﻟــــﻪ ﻟــــﻪشو ﭼﺮﺑﻮوﻧــــﻪوهو‬ ‫هــﻪ‪‬ﺘﯚﻗﯿﻨ‪‬ﮏ ﮐــﻪ وهک ﺷــﻮ‪‬ﻨﻪواری‬ ‫زامو ﺑــــﺮﯾﻦ واﯾــــﻪ )‪.(Scaring‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪ ﺑﯚﯾـﻪ ڕوودهدات ﭼﻮﻧﮑـﻪ ﻟـﻪش‬ ‫هــــﻪوڵ دهدات ﮐــــﻪ ﺋــــﻪو دادڕاﻧــــﻪ‬ ‫ﻣﯿﮑﺮوﺳــﮑﯚﺑﯿﻪ‪ ،‬ﺋــﻪو زاﻣــﻪ ﭼﮑﯚﻻﻧــﻪ‬ ‫ﺳــــﺎڕ‪‬ﮋ ﺑﮑــــﺎت‪ ،‬ﮐﺎﺗ‪‬ــــﮏ ڕ‪‬ــــﮋهی‬ ‫زﯾﺎﻧﻠ‪‬ﮑـــﻪوﺗﻦ ﻟـــﻪو ﺷـــﺎﻧﺎﻧﻪی ﻟـــﻪش‬ ‫دهﮔﺎﺗﻪ ﺋﺎﺳﺘ‪‬ﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو دﯾﺎردهی‬ ‫وهک ﺋـــﺎزارو ﺗ‪‬ﮑﭽﻮوﻧـــﯽ ﻓﻪرﻣﺎﻧـــﯽ‬ ‫)ﻓﺎﻧﮑــﺸﻨﯽ( ﺋــﻪو ﺑﻪﺷــﺎﻧﻪی ﻟــﻪش‬ ‫دهردهﮐــــﻪون‪ .‬ﻟــــﻪ هﻪلوﻣﻪرﺟــــﯽ‬ ‫ﺋﺎﺳـــﺎﯾﯿﺪا ﻟـــﻪش ﺳـــﻪرهﻧﺠﺎم ﺋـــﻪو‬ ‫زﯾﺎﻧﺎﻧـــﻪ ﭼﺎرهﺳـــﻪر دهﮐـــﺎتو ﺋـــﺎزار‬ ‫ﻧﺎﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م ﻟﻪﮔـﻪڵ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧـﯽ‬ ‫ﮐــــــﺎری زۆرﺗـــــــﺮ ﺑــــــﻪ هـــــــﯚی‬ ‫ﭘ‪‬ﺪاوﯾﺴﺘﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرهوه ﺋﻪو ﺷـﺎﻧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﺷـــﯽ ﺑ‪‬ﯾﮑـــﯽ زﯾـــﺎﺗﺮ ﻟـــﻪ زﯾـــﺎنو‬ ‫هـــﻪوﮐﺮدنو هـــﻪ‪‬ﺘﯚﻗﯿﻦ دهﺑـــﻦ ﮐـــﻪ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘـــﻪ هـــﯚی ﺑـــﻪردهوام ﺑـــﻮونو‬ ‫زﯾـــــﺎﺗﺮﺑﻮوﻧﯽ ﺋـــــﺎزارو ﺗ‪‬ﮑﭽﻮوﻧـــــﯽ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﯿﯽ‪.‬‬ ‫ﺑـــــــــﻪم ﺟـــــــــﯚره ﺋﺎﺳـــــــــﯿﻮه‬ ‫ﭼﻪﻧﺪﺑﺎرهﺑﻮوهﮐﺎﻧﯽ ﺷـﻪﮐﻪﺗﯽ ﺑﺮ‪‬ﺘﯿـﻦ‬ ‫ﻟــﻪو زاﻣــﻪ ﮐﻪ‪‬ﻪﮐﻪﺑﻮواﻧــﻪی ﮐــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫هــﯚی زﯾــﺎدهڕهوی ﻟــﻪ ﺑﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺟﻪﺳــﺘﻪو ﻟــﻪﭘﺎی ﺋﻪﻧﺠﺎﻣــﺪاﻧﯽ ﮐــﺎری‬ ‫ﭼﻪﻧـــﺪﺑﺎرهﺑﻮو ﮐـــﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﯽ ﺑـــﻪ‬ ‫ﺑــــﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧﯽ هــــ‪‬ﺰو ﭘﻪﻟــــﻪﮐﺮدنو‬ ‫هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ ﺟــﺎر ﺟﻮو‪‬ــﻪی ﻧﺎدروﺳــﺖ‬ ‫هﻪﯾـــﻪ‪ ،‬دهﮐﻪوﻧـــﻪوه‪ .‬ﺋـــﻪم ﺟـــﯚره‬ ‫ﺋﺎﺳﯿﻮاﻧﻪ ﺗﻮوﺷـﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﯽ ﺑﻪﺷـﯽ‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزاری‪ ،‬ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵ‪ ،‬ﮐﺎﻧـﻪﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳــﺎزی ﺑــﻪ ﺗﺎﯾﺒــﻪت ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷــﯽ ﻣﯚﻧﺘ‪‬ﺮﯾﻨــﮓ )ﻣﻮﻧﺘــﺎج واﺗــﻪ‬ ‫ﭘﺎرﭼـــﻪ ﭘ‪‬ﮑـــﻪوهﻧﺎن(و ﭘ‪‬ﭽﺎﻧـــﻪوهو‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﭘﯿــﺸﻪ ﺟﯚراوﺟﯚرهﮐﺎﻧــﯽ‬ ‫وهک ﺳﻪرﺗﺎﺷﯽو درووﻣﺎنو ﻣﯚﺳﯿﻘﺎو‬ ‫ﺑﯚﯾﻪﮐﺎریو ﻗﻪﺳﺎﺑﯽو ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺋـﻪو‬ ‫ﻧﻮوﺳــــﯿﻨﮕﺎﻧﻪی ﮐــــﻪ ﮐﯚﻣﭙﯿﻮﺗــــﻪر‬ ‫ﺑــﻪﮐﺎردهه‪‬ﻨﻦ‪ ،‬ﺑــﻪ ﺗﺎﯾﺒــﻪت ﺋﻪواﻧــﻪی‬ ‫ﮐــﻪ ﮐــﺎری ﺗــﺎﯾﭙﮑﺮدن زۆر دهﮐــﻪن‪،‬‬ ‫هــــﻪروههﺎ ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎراﻧﯽ ﺑﺎرهــــﻪ‪‬ﮕﺮ‪،‬‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯚ ﯾﻪﮐﻪم ﺟﺎر ﺋﻪم ﺟـﯚره ﺋﺎﺳـﯿﻮاﻧﻪ‬ ‫ﻟـــﻪ ﺳـــﻪدهی ‪ 17‬دا‪ ،‬واﺗـــﻪ ﭘـــﺎش‬ ‫ﺑــــــــــﻪرﭘﺎﺑﻮوﻧﯽ ﭘﯿﺸﻪﺳــــــــــﺎزی‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺳـــﺮاوهﺗﻪوهو ﺗﻪﺷـــﺨﯿﺲ ﮐـــﺮاوهو‬

‫ﻟﻪﮔــﻪڵ ﻓﺮاواﻧﺒﻮوﻧــﻪوهو ﭘﻪرهﮔﺮﺗﻨــﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳـــﺎزیو ﭘﻪﯾـــﺪا ﺑﻮوﻧـــﯽ ﺋـــﻪو‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳـــﺎزﯾﺎﻧﻪی ﭘـــﺸﺖ ﺑـــﻪ ه‪‬ـــﯽ‬ ‫ﺑﻪرهــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎن دهﺑﻪﺳــﺘﻦو زۆرﺑﻮوﻧــﯽ‬ ‫ژﻣــﺎرهی ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺋــﻪوﯾﺶ زۆرﺗــﺮ‬ ‫ﺑــﻮوه‪ .‬ﻟــﻪو ﭘﯿﺸﻪﺳــﺎزﯾﺎﻧﻪی ﮐــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ه‪‬ـــﯽ ﺑﻪرهـــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎن ﮐـــﺎری ﺗﯿـــﺎدا‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﺗــﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪﺷــ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﭼﮑﯚﻟــﻪو ﺳــﺎدهی ﮐﺎر‪‬ــﮏ ﮐــﻪ ﺑــﯚ‬ ‫ﺑﻪرهــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﮐﺎ‪‬ﯾــﻪﮐﯽ دﯾــﺎرﯾﮑﺮاو‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــــﺴﺘﻪ ﺋــــﻪﻧﺠﺎم دهدات‪ .‬ﺑــــﻪم‬ ‫ﺟــــﯚرهش ﮐﺎرﮔــــﻪر ﺑﻪﺑــــﻪردهواﻣﯽو‬ ‫ﭼﻪﻧﺪﺑﺎرهو ﺑﯚ ﻣﺎوهﯾﻪﮐﯽ دوورو در‪‬ﮋ‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﯾـﻪک ﺟﻮو‪‬ـﻪی ﺳـﺎده ﺋـﻪﻧﺠﺎم‬ ‫دهدات‪ .‬ﻟﻪﮔــــــــﻪڵ ﭘﻪﯾﺪاﺑﻮوﻧــــــــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﯿﻮﺗــﻪردا ﺋــﻪم ﺟــﯚره ﺋﺎﺳــﯿﻮه‬ ‫دووﺑﻪراﺑﻪر ﺑﻮوهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ڕادهی ﺋﻪم ﺋﺎﺳﯿﻮاﻧﻪ ﻟـﻪ ﮐﻪﺳـ‪‬ﮑﻪوه‬ ‫ﺑـــﯚ ﮐﻪﺳـــ‪‬ﮏو ﺑـــﻪ ﭘـــ‪‬ﯽ ﮐﺎرهﮐـــﺎن‬ ‫دهﮔﯚڕ‪‬ﺖو‪ ،‬ﻟﻪ ﺋﺎزار‪‬ﮑﯽ ﺑ‪‬ﺰارﮐﻪرهوه‬ ‫ﺗـــﺎﮐﻮ ﺋﺎﺳـــﯿﻮ‪‬ﮑﯽ ﺧﻪﺗـــﻪرﻧﺎک ﮐـــﻪ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘﻪ هﯚی ﻟـﻪ ﮐﺎرﮐـﻪوﺗﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر‬ ‫ﺑــﻪ ﯾــﻪﮐﺠﺎری‪ ،‬دهﮔﺮ‪‬ﺘــﻪوه‪ .‬هــﻪروا‬ ‫ڕ‪‬ﮋهﮐـــﻪی ﻟـــﻪ ﺷـــﻮ‪‬ﻨﮑﺎر‪‬ﮑﻪوه ﺑـــﯚ‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ﮑﯽ ﺗــﺮ دهﮔﯚڕ‪‬ــﺖ‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﻪ‬ ‫ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﮔــﺸﺘﯽ ‪ %50‬ﺋﺎﺳــﯿﻮو‬ ‫ڕووداوهﮐــﺎﻧﯽ ﺳــﻪرﮐﺎر ﭘ‪‬ﮑــﺪهه‪‬ﻨﻦو‬ ‫هﯚﮐــﺎری ﯾﻪﮐــﻪﻣﻦ ﺑــﯚ ﻏﺎﯾــﺐ ﺑﻮوﻧــﯽ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎر ﻟـــﻪ ﮐـــﺎرو ﮐﻪﻣﺒﻮوﻧـــﻪوهی‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣــﺪارﯾﯽو ﻟــﻪ هﻪﻧــﺪ‪‬ﮏ و‪‬ﺗــﺪا‬ ‫هﯚﮐـــــﺎری ﯾﻪﮐـــــﻪﻣﯽ داواﮐﺮدﻧـــــﯽ‬ ‫ﻗﻪرهﺑﻮوﮐﺮدﻧـــــــﻪوهی ﺋﻪﻧﺠﺎﻣـــــــﯽ‬ ‫ﭘﻪﮐﮑﻪوﺗﻪﯾﯿﻪ‪ %30 .‬ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎران ﺑـﻪ‬ ‫دهﺳــــﺖ ﺋــــﻪم ﺟــــﯚره ﺋﺎﺳــــﯿﻮهوه‬ ‫دهﻧـــﺎ‪‬ﯿﻦ‪ ،‬ﻟـــﻪ هﻪﻧـــﺪ‪‬ﮏ ﭘﯿـــﺸﻪو‬ ‫ﮐــﻪرﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧــﺪا ﺋــﻪم ڕ‪‬ﮋهﯾــﻪ ﺗــﺎ‬ ‫ڕادهی ‪ %60‬ﺑﻪرزدهﺑ‪‬ﺘـــﻪوه‪ ،‬ﺑـــﯚ‬

‫ﻧﻤﻮوﻧـــﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧ‪‬ـــﮏ ﮐـــﻪ ﻟﻪﺳـــﻪر‬ ‫ﮐﯚﻣﭙﯿﻮﺗـــــــﻪر ﮐـــــــﺎر دهﮐـــــــﻪنو‬ ‫ﺑﻪﺑــــﻪردهواﻣﯽ ﮐــــﺎری ﺗﺎﯾﭙ‪‬ــــﺴﺘﯽ‬ ‫دهﮐـــﻪن ﺗﻮوﺷـــﯽ ﺋـــﺎزاری ﻣﻪﭼـــﻪک‬ ‫دهﺑـــــﻦ‪ %10 .‬ﮐﺎرﮔـــــﻪران ﺑـــــﻪ‬ ‫ڕاددهﯾـﻪک ﺑــﻪ دهﺳـﺖ ﺋــﻪم ﭼﻪﺷــﻨﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﯿﻮهوه دهﻧﺎ‪‬ﻨﻦ ﮐﻪ ﺑﺒ‪‬ﺘـﻪ هـﯚی‬ ‫ﺋــــﻪوهی ڕ‪‬ﮕــــﺮ ﺑ‪‬ــــﺖ ﻟﻪﺑــــﻪردهم‬ ‫هﻪ‪‬ــــﺴﻮڕاﻧﯽ ﺳﺮوﺷــــﺘﯿﺎﻧﺪا‪ .‬ﺋــــﻪم‬ ‫ﭼﻪﺷــﻨﻪ زﯾﺎﻧﻠ‪‬ﮑﻪوﺗﻨــﻪ‪ ،‬ﻟــﻪ دﻧﯿــﺎدا‪،‬‬ ‫ﺳـــــﺎ‪‬ﻧﻪ ﭼﻪﻧـــــﺪﯾﻦ ﻣﻠﯿـــــﺎر دۆﻻر‬ ‫ﺧﻪرﺟﯿﻪﺗﯽ‪ .‬چ ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهی ﺳـﻪﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐــﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﻟﻪدهﺳــﺘﭽﻮو ﺑ‪‬ــﺖ ﯾــﺎﺧﻮد‬ ‫ﺧـــــﻪرﺟﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳـــــﺘﯽ دﮐﺘـــــﯚرو‬ ‫دهرﻣــــﺎنو ﻗﻪرهﺑﻮوﮐﺮدﻧــــﻪوه ﮐــــﻪ‬ ‫دهﮔﺎﺗـــــﻪ ‪ %4‬ﮐـــــﯚی داهﺎﺗـــــﯽ‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯽ هﻪﻧﺪ‪‬ﮏ و‪‬ت‪ .‬ﮐﻪ دﯾـﺎره‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ زۆری ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﺋـﻪم ﺧﻪرﺟـﻪ‬ ‫دهﮐﻪو‪‬ﺘـــﻪوه ﺳﻪرﺷـــﺎﻧﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن‪ ،‬ﮐـﻪ دهﺑ‪‬ﺘـﻪ ﺑـﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗـﺮ ﺑـﯚ‬ ‫ﺳﻪرﺑﺎری ﻗﻮرﺳﯿﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن‪.‬‬ ‫ﺟﯚرهﮐــــــــﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﻨــــــــﺪار ﺑﻮوﻧــــــــﯽ‬ ‫ﭼﻪﻧﺒﺎرهﺑﻮوی ﺷﻪﮐﻪﺗﯽ‬ ‫ﻟــــــﻪ ﺋ‪‬ــــــﺴﺘﺎدا دهﺳــــــﺘﻪواژهی‬ ‫ﺑﺮﯾﻨـــــــﺪارﺑﻮوﻧﯽ ﭼﻪﻧـــــــﺪﺑﺎرهﺑﻮوی‬ ‫ﺷﻪﮐﻪﺗﯽ ﺑﯚ وهﺳﻔﮑﺮدﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﻓــــــﺮاوان ﻟــــــﻪ ﺑﺮﯾﻨــــــﺪار ﺑــــــﻮون‬ ‫ﺑﻪﮐﺎردهه‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ ﮐﻪ زﯾـﺎﺗﺮ ﻟـﻪ ‪100‬‬

‫ﺗﯚﻣﺎ ﺣﻤﯿﺪ*‬

‫ﺟــﯚره‪ .‬ﺋــﻪم ﺑﺮﯾﻨﺪارﺑﻮوﻧﺎﻧــﻪ زۆرﺗــﺮ‬ ‫ﺗﻮوﺷـــــﯽ ﭘﻪﻧﺠـــــﻪﮐﺎنو دهﺳـــــﺖو‬ ‫ﺟﻮﻣﮕﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣﻪﭼـﻪکو ﻗـﯚڵو ﺷـﺎنو‬ ‫ﻣﻞو ﭘﺸﺖو ﺳﻤﺖ دهﺑـﻦ‪ .‬ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾـﻦ‬ ‫ﺋﻪو ﺑﺮﯾﻨﺪارﺑﻮوﻧﺎﻧﻪ ﺋﻪﻣﺎﻧﻪن‪:‬‬ ‫هــﻪوﮐﺮدﻧﯽ ڕاﯾﻪ‪‬ــﻪ ﻣﺎﺳــﻮﻟﮑﻪﯾﯿﻪﮐﺎن‬‫)‪ (Tendonitis‬ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ ﭼﻪﻧـــﺪ‬ ‫ﺷـــــﻮ‪‬ﻨﯽ ﻟﻪﺷـــــﺪا ڕوودهدهن‪ ،‬وهک‬ ‫ﺟﻮﻣﮕﻪﮐﺎﻧﯽ ﻗـﯚڵ ﮐـﻪ دهﺑ‪‬ﺘـﻪ هـﯚی‬ ‫ﺋــــﻪوهی ﭘــــ‪‬ﯽ دهوﺗﺮ‪‬ــــﺖ ﻗﯚ‪‬ــــﯽ‬ ‫وازﯾﮑـــﻪراﻧﯽ ﮔﯚ‪‬ـــﻒ ) ’‪Golfers‬‬ ‫‪ (Elbow‬ﯾــﺎن ﻗﯚ‪‬ــﯽ وازﯾﮑﻪراﻧــﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﻨــﺲ )‪ (Tennis Elbow‬ﮐــﻪ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘـــﻪ هـــﯚی ﺋـــﺎزار ﻟـــﻪ ڕاﯾﻪ‪‬ـــﻪ‬ ‫ﻣﺎﺳــﻮﻟﮑﻪﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ دهوری ﺟﻮﻣﮕــﻪی‬ ‫ﻗﯚڵ‪.‬‬ ‫هــــــﻪوﮐﺮدﻧﯽ ﮐ‪‬ﻼﻧــــــﯽ ڕاﯾﻪ‪‬ــــــﯽ‬‫ﻣﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﻟﮑﻪﯾﯽ )‬ ‫‪ (Tenosynovitis‬ﮐــﻪ دهﺑ‪‬ﺘــﻪ‬ ‫هﯚی ﺋﺎزارو هﻪ‪‬ﺌﺎوﺳـﺎﻧﯽ ڕاﯾﻪ‪‬ـﻪﮐﺎن‬ ‫ﮐــــﻪ ﺑــــﻪ زۆرﯾــــﺶ ﻟــــﻪ ڕاﯾﻪ‪‬ــــﻪ‬ ‫ﻣﺎﺳـــﻮﻟﮑﻪﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ دهﺳـــﺖو دهوری‬ ‫ﻣﻪﭼﻪک ڕوودهدهن‪.‬‬ ‫ ﺳــﯿﻨﺪرۆﻣﯽ ﮐﺎرﭘــﻪڵ ﺗﻮﻧ‪‬ــ‪) ‬ﺋــﻪو‬‫ﺗﻮﻧ‪‬ــــﻪی ﮐــــﻪ ﻟــــﻪ ﻣﻪﭼﻪﮐﺪاﯾــــﻪو‬ ‫دهﻣﺎرهﮐــﺎﻧﯽ ﭘﻪﻧﺠــﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﯿــﺎ ﺗ‪‬ﭙــﻪڕ‬ ‫دهﺑ‪‬ـــــﺖ(‪ ،‬ﮐـــــﻪ دهﺑ‪‬ﺘـــــﻪ هـــــﯚی‬ ‫هﻪﺳـــﺘﮑﺮدن ﺑـــﻪ ﺋـــﺎزارو ﺳـــ‪‬ﺑﻮونو‬ ‫ﻣ‪‬ﺮوﻟــــﻪﮐﺮدنو ﺑﺮﯾــــﺴﮑﻪﮐﺮدن ﻟــــﻪ‬ ‫دهﺳــﺖو ﭘﻪﻧﺠــﻪ ﮔــﻪورهو ﭘﻪﻧﺠــﻪی‬ ‫دووهمو ﺳــ‪‬ﮫﻪﻣﯽ دهﺳــﺖو هﻪﻧﺪ‪‬ــﮏ‬ ‫ﺟﺎر ﺑﻪﺷ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﭘﻪﻧﺠﻪی ﭼﻮارهم ﮐﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﮔﻮﺷﺎر ﺑﯚﺳـﻪر دهﻣـﺎری‬ ‫ﻧﺎوهڕاﺳﺘﻪوه دروﺳﺖ دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ هـــﻪوﮐﺮدﻧﯽ ﮐﯿـــﺴﻪی زوﻻﻟـــﯽ )‬‫‪ :(Bursitis‬ﮐﯿﺴﻪ زوﻻﻟﯿﻪﮐﺎن ﺋﻪو‬ ‫ﮐﯿـــﺴﺎﻧﻪن ﮐـــﻪ دهوری زۆر‪‬ـــﮏ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺟﻮﻣﮕــــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟــــــــﻪش دهدهن‪،‬‬ ‫هﻪوﮐﺮدﻧﯽ ﺋﻪم ﮐﯿﺴﺎﻧﻪ دهﺑﻨـﻪ هـﯚی‬ ‫ﺋـــــــﺎزار ﻟـــــــﻪ دهوری ﺟﻮﻣﮕـــــــﻪ‬ ‫زﯾﺎﻧﻠ‪‬ﮑﻪوﺗﻮهﮐﺎن وهﮐﻮ ﺣﻪوزو ﺷﺎنو‬ ‫ﻗﯚڵو ﺳﻤﺖ‪.‬‬ ‫ ﭘـــــﺸﺖ ﯾﻪﺷـــــﻪی ﺑـــــﻪردهوام )‬‫‪ (Chronic Back Pain‬ﮐـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫هﯚی زﯾﺎﻧﻠ‪‬ﮑﻪوﺗﻨﯽ ﺋـﻪو ﭼﻪﺳـﭙﺎﻧﻪوه‬ ‫دروﺳﺖ دهﺑ‪‬ﺖ ﮐﻪ ﺑ‪‬ﺑ‪‬هﮐﺎﻧﯽ ﭘـﺸﺖ‬ ‫ﺑﻪﯾﻪﮐﻪوه دهﺑﺴﺘﻦ‪ ،‬ﯾﺎﺧﻮد ﺑـﻪ هـﯚی‬ ‫ﺳــــــــــﻪوهﻓﺎﻧﯽ ﮐ‪‬ﮐ‪‬اﮔــــــــــﻪﮐﺎنو‬ ‫هﻪ‪‬ﺨﻠﯿﺴﮑﺎﻧﯿﺎن‪.‬‬ ‫ ﺳــــــــــﯿﻨﺪرۆﻣﯽ ﻣﺎﺳــــــــــﻮﻟﮑﻪی‬‫ﺧﻮﻻﻧﺪﻧﻪوهی ﻗﯚڵ‪ ،‬ﮐﻪ دهﺑ‪‬ﺘﻪ هـﯚی‬ ‫ﺋــﺎزاری ﺷــﺎﻧﻪﮐﺎن ﺑــﻪ ﺗﺎﯾﺒــﻪﺗﯽ ﻟــﻪ‬ ‫ﮐــــﺎﺗﯽ ﺑﻪرزﮐﺮدﻧــــﻪوهی ﻗــــﯚڵ ﺑــــﯚ‬ ‫ﺳﻪرهوه‪.‬‬ ‫ﺳــــﯿﻨﺪرۆﻣﯽ ﺋ‪‬ــــﺴﮑﯽ ﺳــــﻪرهوهی‬‫ﺳــــــﻨﮓ ) ‪(Thoracic Outlet‬‬ ‫‪Syndrome‬ﮐﻪ ﺑﻪ زۆری ﺑﻪ هـﯚی‬ ‫ﺋــﻪو ﮐﺎراﻧــﻪوه دروﺳــﺖ دهﺑ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ دهﮐﺎت دهﺳﺖ ﺑﯚ ﭘ‪‬ـﺸﻪوه‬ ‫ڕاﺑﮑ‪‬ﺸﺮ‪‬ﺖو ﺷﺘ‪‬ﮏ ﺑﻪرهو ﺳﻨﮓ ﺑـﻪ‬ ‫ﮐ‪‬ـــﺶ ﺑﮑﺮ‪‬ـــﺖ ﮐـــﻪ دهﺑ‪‬ﺘـــﻪ هـــﯚی‬ ‫ﮐﻪواﻧﻪﮐﺮدﻧــــﻪوهی ﺷــــﺎﻧﻪﮐﺎن ﺑــــﯚ‬ ‫ﭘ‪‬ـــﺸﻪوهو ﺋﻪﻣـــﻪش دهﺑ‪‬ﺘـــﻪ هـــﯚی‬ ‫ﮔﻮﺷﺎرﺧـــــﺴﺘﻨﻪ ﺳـــــﻪر دهﻣـــــﺎرو‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺒﻪرهﮐﺎن ﮐﻪ ﺧﻮ‪‬ﻦ ﺑﻪ ﻗﯚ‪‬ﻪﮐﺎن‬ ‫دهﮔﻪﯾــــــﻪﻧﻦ‪ ،‬ﺋﻪﻣــــــﻪش ﺋــــــﺎزارو‬ ‫ﻣ‪‬ﺮووﻟــــﻪﮐﺮدنو هﻪﺳــــﺘﮑﺮدن ﺑــــﻪ‬

‫ﺑﺮﯾﺴﮑﻪ ﻟﻪ ﻗﯚ‪‬ﻪﮐﺎنو ﮔﯚڕاﻧﯽ ڕهﻧﮕﯽ‬ ‫ﻗﯚ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟ‪ ‬دهﮐﻪو‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ ﻧﻪﺧﯚﺷــــــــــــﯽ ڕﯾﻨــــــــــــﻪود)‬‫‪ (Raynaud’s disease‬ﮐــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫دهرﮐــــﻪوﺗﻨﯽ ﮐــــﺖوﭘ‪‬و ﻧﺎوﺑــــﻪﻧﺎوی‬ ‫ﮔﯚڕاﻧــﯽ ڕهﻧﮕــﯽ ﻧﻮﮐــﯽ ﭘﻪﻧﺠــﻪﮐﺎن‬ ‫دهﺳﺖو ﻗﺎچ ﻟﻪ زهردﺑـﻮون ﺑـﯚ ﺷـﯿﻦ‬ ‫ﺑﻮوﻧــــﻪوهو ﺑــــﯚ ﺳــــﻮور ﺑﻮوﻧــــﻪوه‪،‬‬ ‫ﺟﯿﺎدهﮐﺮ‪‬ﺘﻪوه )ﮐﻪ ﺋﻪﻣﻪش ﺑﻪ هﯚی‬ ‫زۆر ﺑﻪر ﺳـﻪرﻣﺎﮐﻪوﺗﻨﯽ ﭼﻮارﭘﻪﻟـﻪوه‬ ‫دروﺳــﺖ دهﺑ‪‬ــﺖ ﮐــﻪ دهﺑ‪‬ﺘــﻪ هــﯚی‬ ‫ﺗﻪﺳــــــــــــــــــﮑﺒﻮوﻧﻪوهﯾﻪﮐﯽ زۆری‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺒﻪرهﮐﺎنو هﺎوﺗﺎ دهﺑ‪‬ـﺖ ﻟﻪﮔـﻪڵ‬ ‫ﺋــﺎزارو هﻪﺳــﺖ ﮐــﺮدن ﺑــﻪ ﺳــﻪرﻣﺎو‬ ‫ﻣ‪‬ﺮووﻟـــــﻪﮐﺮدن ﻟـــــﻪ دهﺳـــــﺘﻪﮐﺎنو‬ ‫ﭘ‪‬ﯿﻪﮐﺎﻧﺪا(‪.‬‬

‫ﮔﺮژﺑﻮﻧـــــــــﻪوهی ﻣﺎﺳـــــــــﻮﻟﮑﻪﯾﯽ‬‫ﺗﺎﯾﭙ‪‬ــــﺴﺘﻪﮐﺎن‪ ،‬ﮔﺮژﺑﻮوﻧــــﻪوه ﻟــــﻪ‬ ‫ﻣﺎﺳـــــﻮﻟﮑﻪی دهﺳـــــﺖو ﭘﻪﻧﺠـــــﻪی‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﯽ ﺗﺎﯾﭙ‪‬ﺴﺖ‪.‬‬ ‫ ﮐﯿـــﺴﻪی ﺟﻮﻣﮕـــﻪ ‪Ganglion‬‬‫‪Cyst‬ﮐﻪ ﺑﺮ‪‬ﺘﯿﻪ ﻟﻪو ﮐﯿﺴﺎﻧﻪی ﮐﻪ‬ ‫ﻟــــﻪ ﺋــــﻪﻧﺠﺎﻣﯽ دڕاﻧــــﯽ ﭘــــﻪردهی‬ ‫ﮐﻪﭘــــﺴﻮﻟﻪی ﺟﻮﻣﮕــــﻪوه دروﺳــــﺖ‬ ‫دهﺑﻦ‪ ،‬زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮﻣﮕـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻮوﺷـﯽ‬ ‫ﺋـــﻪم ﺣﺎ‪‬ﻪﺗـــﻪ دهﺑ‪‬ـــﺖ ﺟﻮﻣﮕـــﻪی‬ ‫ﻣﻪﭼﻪﮐــــﻪ ﮐــــﻪ دهﮐﻪو‪‬ﺘــــﻪ ژ‪‬ــــﺮ‬ ‫ﮔﻮﺷﺎرﯾﮑﯽ زۆرهوهو وا دهردهﮐﻪو‪‬ـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺋ‪‬ﺴﮑﯽ زﯾﺎدهﺑ‪‬ﺖو ﺋﺎزار دروﺳـﺖ‬ ‫دهﮐـــﺎت ﺑـــﻪ ﺗﺎﯾﺒـــﻪت ﻟـــﻪ ﮐﺎﺗـــﯽ‬ ‫ﺑﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺟﻮﻣﮕﻪی زﯾﺎﻧﻠ‪‬ﮑـﻪوﺗﻮو‬ ‫ﯾــﺎﺧﻮد ﺋــﻪو ﮐﺎﺗــﻪی ﮐــﻪ ﮔﻮﺷــﺎرهﮐﻪ‬ ‫دهﮐﻪو‪‬ﺘﻪ ﺳﻪر دهﻣﺎری ﺗﻪﻧﯿﺸﺘﯽ‪.‬‬ ‫ ﺷــــﻪﮐﻪﺗﯽ ﻣﺎﺳــــﻮﻟﮑﻪﯾﯽ ﮐﺎﺗــــﯽ‬‫وهﺳــــــــﺘﺎن ‪Static Muscle‬‬ ‫‪ ،Strain‬ﻟــــﻪو ﻣﺎﺳــــﻮﻟﮑﺎﻧﻪدا ڕوو‬ ‫دهدات ﮐــﻪ ﺑــﯚ ڕاﮔﺮﺗــﻨﯽ ﻟــﻪش ﯾــﺎن‬ ‫ﺑﻪﺷــ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﻟــﻪش ﺑــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕـــــﯿﺮ ﺑـــــﯚ ﻣﺎوهﯾـــــﻪﮐﯽ در‪‬ـــــﮋ‬ ‫ﺑــﻪﮐﺎردهه‪‬ﻨﺮﯾﺖ‪ ،‬ﮐــﻪ دهﺑ‪‬ﺘــﻪ هــﯚی‬ ‫ڕهﻗﺒﻮونو ﺋـﺎزار وهک ﻣﺎﺳـﻮﻟﮑﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫دهوری ﻣﻞو ﺷﺎنو ﻗﯚڵ‪.‬‬ ‫هﯚﮐﺎرهﮐــﺎنو ﻓﺎﮐﺘــﻪرهﮐﺎﻧﯽ ﻣﻪﺗﺮﺳــﯽ‬ ‫ﺗﻮوﺷـــــــــــﺒﻮون ﺑـــــــــــﻪ ﺋﺎﺳـــــــــــﯿﻮه‬ ‫ﭼﻪﻧﺒﺎرهﺑﻮوهﮐﺎﻧﯽ ﺷﻪﮐﻪﺗﯽ‬ ‫وهک وﺗﻤﺎن ﺋﺎﺳـﯿﻮهﮐﺎﻧﯽ زﯾﺎدهڕۆﯾـﯽ‬ ‫ﻟــﻪ ﺑــﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎن ﻟــﻪﭘﺎی ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧــﯽ‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻪی ﭼﻪﻧﺪﺑﺎرهﺑﻮو ﺑﯚ ﻣﺎوهﯾﻪﮐـﯽ‬ ‫در‪‬ــﮋ دهﮐﻪو‪‬ﺘــﻪوه‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻪﮔــﻪری‬ ‫ﺋــﻪم ﺋﺎﺳــﯿﻮه ﻟــﻪ ﺣﺎ‪‬ــﻪﺗﯽ ﺑﻮوﻧــﯽ‬ ‫ﻓﺎﮐﺘﻪری ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ ﺗـﺮ زﯾـﺎد دهﮐـﺎت‪.‬‬ ‫وهک ﺋــﻪوهی ﮐــﻪ ﮐﺎرهﮐــﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪ ه‪‬ﺰ‪‬ﮑﯽ ﮔﻪوره ﺑ‪‬ـﺖ‪ ،‬ﺑـﯚ ﻧﻤﻮوﻧـﻪ‬ ‫ﺋـــﻪو ﮐﺎراﻧـــﻪی ﮐـــﻪ ﺑﺎرهـــﻪ‪‬ﮕﺮﺗﻦو‬ ‫ﺑﻪرزﮐﺮدﻧــــــــﻪوهو ﭘﺎ‪‬ﭙ‪‬ﻮهﻧــــــــﺎنو‬ ‫ڕاﮐ‪‬ﺸﺎﻧﯽ ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ زۆرﯾـﺎن ﺗ‪‬ﺪاﯾـﻪ‪،‬‬ ‫ﯾــﺎﺧﻮد ﺟﻮو‪‬ﻪﮐــﻪ زۆر ﺑــﻪ ﺧ‪‬ﺮاﯾــﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ وهک ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟﻪﮔﻪڵ ﻣﻪﮐﯿﻨـﻪی‬ ‫ﺧــــ‪‬ﺮاو ﭘــــﺸﺘﻮ‪‬ﻨﻪی ﺧــــﻮﻻوه ﻟــــﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﻪﮐﺎﻧــﺪا‪ .‬ﯾــﺎﺧﻮد ﺋﻪﮔــﻪر دۆﺧــﯽ‬ ‫وهﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﻪش ﯾﺎن ﺑﻪﺷ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﻟﻪش‬ ‫ﻧﺎﻟـــﻪﺑﺎر ﯾــــﺎن ﺟ‪‬ﮕــــﯿﺮ ﺑ‪‬ــــﺖ ﺑــــﯚ‬ ‫ﻣﺎوهﯾـــﻪﮐﯽ زۆر‪ .‬هـــﻪروههﺎ ﺑﻮوﻧـــﯽ‬ ‫ﺑﻪرﮐﻪوﺗﯽ ﺗﻮﻧﺪ ﻟﻪﮔـﻪڵ ﺋﺎﻣﺮازهﮐﺎﻧـﯽ‬

‫ﮐــــﺎرﮐﺮدن ﺑــــﻪ ﻓﺎﮐﺘــــﻪر‪‬ﮑﯽ ﺗــــﺮی‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ دهژﻣﯿﺮر‪‬ﺖ‪ ،‬هﻪروهک ﭼﯚن‬ ‫ﻟﻪرﯾﻨــــﻪوهو ﻟــــﻪرزهی ﻟــــﻪش ﺑــــﻪ‬ ‫ﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺑـــﻪردهوامو ﭼـــﻪﻧﺒﺎره‬ ‫ﻓﺎﮐﺘﻪری ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﺷـــﻮ‪‬ﻨﮑﺎر‪‬ﮏ ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﺷـــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﮔﻮﻧﺠــﺎو ڕ‪‬ﮑﻨــﻪﺧﺮاوه‪ ،‬وهک ﺋــﻪوهی‬ ‫ﮐـــﻪ ﺟ‪‬ﮕـــﺎی ﮐﺎرهﮐـــﻪ ﺑـــﻪرزﺑ‪‬ﺖو‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺳﻪروو ﺷـﺎﻧﻪﮐﺎن‬ ‫هـــﻪﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﯾـــﺎﺧﻮد ﻧـــﺰم ﺑ‪‬ـــﺖو ﺑـــﻪ‬ ‫ڕادهﯾـــــﻪک ﮐـــــﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾـــــﺴﺘﯽ ﺑـــــﻪ‬ ‫ﺑﻪرزﮐﺮدﻧﻪوهی ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ هـﻪﺑ‪‬ﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﮐﻪوﺗﯚﺗــﻪ ﺧــﻮار ﺳــﻤﺘﻪوه ﯾــﺎﺧﻮد ﺑــﻪ‬ ‫ڕادهﯾﻪک دوور ﺑ‪‬ﺖ ﻟـﻪ ﻟﻪﺷـﻪوه ﮐـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــــــﺴﺘﯽ ﺑــــــﻪ ﻧﻮوﺷــــــﺘﺎﻧﻪوهو‬ ‫ﺧﯚدر‪‬ﮋﮐــــــــﺮدنو ﺳــــــــﻮوڕاﻧﻪوهی‬ ‫ﺑﻪردهوام ﺑﻪ دهوری ﮐﻪﻣﻪر ﯾﺎن ﻣﻠـﺪا‬ ‫هﻪﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﻓﺎﮐﺘﻪرهﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﻣﻪﺗﺮﺳـﯽ‬ ‫ﺳــﻪﻋﺎﺗﮑﺎری دوورو در‪‬ــﮋو وهﺳــﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪش ﻟـﻪ ﯾـﻪک ﺣﺎ‪‬ـﻪﺗﯽ دﯾـﺎرﯾﮑﺮاودا‬ ‫ﺑـــﯚ ﻣﺎوهﯾـــﻪﮐﯽ زۆرو ﻧـــﻪﺑﻮون ﯾـــﺎن‬ ‫ﮐـــﻪﻣﺒﻮوﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑـــﺎری ﻟـــﻪ ﮐـــﺎردا‪.‬‬ ‫ﮐـــﻪﻣﯽ ڕاه‪‬ﻨـــﺎن ﺑـــﯚ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧـــﯽ‬ ‫ﺋﻪرﮐﻪﮐﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻪﻻﻣﻪﺗﺘﺮﯾﻦ ﺷـ‪‬ﻮاز‪،‬‬ ‫ﺑـــﻪﮐﺎرﺑﺮدﻧﯽ ﺗـــﻪﮐﻨﯿﮑﯽ ﻧﺎدروﺳـــﺖو‬ ‫ﻧـــــﻪﮔﻮﻧﺠﺎنو ڕاﻧـــــﻪهﺎﺗﻦ ﻟﻪﮔـــــﻪڵ‬ ‫ﺑــﺎرودۆﺧﯽ ﮐــﺎرﮐﺮدنو ﮐــﺎرﮐﺮدن ﻟــﻪ‬ ‫ﭘﻠـــﻪی ﮔـــﻪرﻣﺎی ﻧﺰﻣـــﺪا‪ ،‬ﻧﻪﺑﻮوﻧـــﯽ‬ ‫ﭘــــﺸﻮوی ﭘ‪‬ﻮﯾــــﺴﺖ ﻟــــﻪ ﮐﺎﺗــــﯽ‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدﻧـــــﺪا‪ ،‬ﺑـــــﻪﮐﺎرﺑﺮدﻧﯽ ﻣـــــ‪‬ﺰو‬ ‫ﮐﻮرﺳﯽو ﺋﺎﻣﺮازو ﮐﻪرهﺳﺘﻪو دهزﮔﺎی‬ ‫وا ﮐﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻟﻪﺷﺪا ﻧﻪﮔﻮﻧﺠ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋـﻪو‬ ‫ﮐﺎراﻧــــﻪی ﮐــــﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾــــﺴﺘﯿﯿﺎن ﺑــــﻪ‬ ‫ﺑﻪدهﺳـــﺘﮕﺮﺗﻨﯽ ﺷـــﺖو ﺟﻮو‪‬ﻧﺪﻧـــﯽ‬ ‫ﺑــﻪردهواﻣﯽ ﻣﻪﭼــﻪک هﻪﯾــﻪ هﯚﮐــﺎری‬ ‫ﺗــﺮی ﻣﻪﺗﺮﺳــﯿﻦ‪ .‬هــﻪروههﺎ ﻣﻪﺗﺮﺳــﯽ‬ ‫ﺗﻮوش ﺑﻮون ﺑﻪم ﺑﺮﯾﻨﺪارﯾﺎﻧـﻪ ﻟﻪﮔـﻪڵ‬ ‫ﮔﻪورهﺑﻮوﻧﯽ ﺗﻪﻣﻪﻧـﺪا زۆرﺗـﺮ دهﺑ‪‬ـﺖ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪرﺋـــــﻪوهی ﺷـــــﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟـــــﻪش‬ ‫ﺷﮑــﺴﺘﻪﺗﺮو ﺑ‪‬ﮫ‪‬ﺰﺗــﺮ دهﺑــﻦ‪ .‬ژﻧــﺎن‪،‬‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪی ﮐﻪ ﻟ‪‬ﮫـﺎﺗﻮوﯾﯽ ﺟﻪﺳـﺘﻪﯾﯿﺎن‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﯾﺎن ﮐﻪﻣـﻪ‪ ،‬ﺋﻪواﻧـﻪی ﻧﻪﺧﯚﺷـﯽ‬ ‫وهک ﺷــﻪﮐﺮهو ﻗﻪ‪‬ــﻪویو هﻪوﮐﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﺟﻮﻣﮕــﻪﮐﺎﻧﯿﺎن هﻪﯾــﻪ زۆرﺗــﺮ ﺗــﻮوش‬ ‫دهﺑـــــﻦ‪ .‬ﺧـــــﻪﻣﯚﮐﯽو د‪‬ـــــﻪڕاوﮐ‪‬و‬ ‫ﺑ‪‬ﺰاریو ﮐﻪﻣﺨﻪوی ﻟـﻪ ﻓﺎﮐﺘﻪرهﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺗﺮی ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ژﻣـﺎرهی داهـﺎﺗﻮودا ﺳـﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﯿﺸﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﯿﻮی ﭼﻪﻧـﺪﺑﺎرهﺑﻮوی‬ ‫ﺷﻪﮐﻪﺗﯽو ڕ‪‬ﮕﺎﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﭘﺎر‪‬ﺰی ﻟ‪‬ﯽو‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪرﮐﺮدﻧﯽ ﻗﺴﻪدهﮐﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫* دﮐﺘﯚر ﺗﯚﻣﺎ ﺣﻤﯿـﺪ ﺑﻪﮐﺎﻟﯚرﯾﯚﺳـﯽ‬ ‫ﭘﺰﯾﺸﮑﯽو ﻧﻪﺷﺘﻪرﮔﻪرﯾﯽ ﻟـﻪ زاﻧﮑـﯚی‬ ‫ﻣﻮﺳــــ‪‬و هــــﻪروههﺎ ﻟــــﻪ زاﻧﮑــــﯚی‬ ‫ﻣﻠﺒﯚرﻧـــﯽ ﺋﻮﺳـــﺘﺮاﻟﯿﺎ وهرﮔﺮﺗـــﻮوهو‬ ‫ﺋﻪﻧــــــﺪاﻣﯽ ﮐﯚﻟﯿﺠــــــﯽ ﭘﺰﯾــــــﺸﮑﻪ‬ ‫ﭘﺮاﮐﺘﯿﺸﻨﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻮﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﻪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺋﺎﺳﯿﻮ ﻟﻪم وﺗﺎرهدا ﻟـﻪ ﺟﯿـﺎﺗﯽ )‬ ‫‪(Injury‬ی ﺋﯿﻨﮕﻠــﯿﺰی‪ )،‬اﺻ ﺎﺑﺔ (‬ ‫ی ﻋﺮﺑـــــﯽو )آﺳـــــﯿﺐ(ی ﻓﺎرﺳـــــﯽ‬ ‫ﺑـــــﻪﮐﺎرهﺎﺗﻮوه‪ ،‬ﻟـــــﻪ ﻓﻪرهﻪﻧﮕـــــﻪ‬ ‫ﮐﻮردﯾﻪﮐﺎﻧــﺪا هﯿــﭻ وﺷــﻪﯾﻪﮐﯽ ﻟﻪﻣــﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﺠﺎوﺗﺮم ﺑﯚ ﭘﻪﯾﺪا ﻧﻪﮐﺮا‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﯚﻣﺎ ﺣﻤﯿﺪ وﺗﺎرهﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑـﯽ‬ ‫دهﻧﻮوﺳ‪‬ﺖو ﻣﻦ دهﯾﮑﻪم ﺑﻪ ﮐﻮردی‪،‬‬ ‫ﻟــــﻪ ﺗﻪرﺟﻮﻣــــﻪﮐﺮدن دهﺳــــﺘﻪواژه‬ ‫ﭘﺰﯾﺸﮑﯿﻪﮐﺎن ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯿﻮﻣﻪ ﺳـﻮدم ﻟـﻪ‬ ‫ﻓﻪرهﻪﻧﮕــــــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪردهﺳــــــــﺖو‬ ‫ﻓﻪرهـــــﻪﻧﮕﯽ ﺳـــــﻪر ﺋﻪﻧﺘﻪرﻧ‪‬ـــــﺖ‬ ‫وهرﮔﺮﺗﻮوه‪ ،‬ﻟﻪو ﺟ‪‬ﮕﺎﯾﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ هﯿـﭻ‬ ‫ﮐﺎم ﻟﻪواﻧـﻪ ﻓﺮﯾـﺎم ﻧﻪﮐـﻪوﺗﻮون ﺧـﯚم‬ ‫وﺷــﻪی ﮔﻮﻧﺠــﺎوم ﺑــﯚ دۆزﯾﻮهﺗــﻪوه‪،‬‬ ‫دﯾﺎره ﺋﻪم ﮐﺎره ﺑ‪‬‬


‫‪11‬‬ ‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫†‪AæîóÙi@’bi@óîbïä†@ãó÷@e‹Øò‬‬ ‫ﺋﻪم ﺳﺎڵ ‪ 200‬ﺳﺎڵ ﺑﻪﺳﻪر ﺷﯚڕﺷـﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳــﺎزیو ﺑﻪرهــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺗﺮاﮐﺘــﯚرو‬ ‫ﺋﺎﻣﺮازهﮐــــــﺎﻧﯽ ﺑﻪرهــــــﻪم ه‪‬ﻨﺎﻧــــــﺪا‬ ‫ﺗ‪‬ﺪهﭘــﻪڕێ‪ 300 .‬ﺳــﺎ‪‬ﻪ ﮐــﻪ ووزهی‬ ‫هﻪ‪‬ﻢ ﻟـﻪ ﺧﺰﻣـﻪﺗﯽ ﺑﻪﺷـﻪرداﯾﻪ‪100 .‬‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻪ ﻣﯚﺗﯚڕی دﯾﺰڵ دۆزراوهﺗﻪوه‪80 .‬‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻪ ﭘﻪﻧﺴﻠﯿﻦ دۆزراوهﺗﻪوه‪ .‬ﻟـﻪ ﺳـﻪد‬ ‫ﺳــﺎڵ ﻟﻪﻣﻪوﺑــﻪرهوه دهزاﻧﺮ‪‬ــﺖ هﯚﮐــﺎری‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﭼﯿﯿﻪو هﻪﻓﺘﺎ ﺳﺎ‪‬ﯿﺸﻪ‬ ‫دهرﻣــﺎﻧﯽ ﺑــﯚ دۆزراوهﺗــﻪوه‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﯚ‬ ‫زۆرﺑﻪی داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ ﺋﻪم ﺳـﻪرزهﻣﯿﻨﻪی‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ هﯿﭻ ﮐـﺎم ﻟـﻪم ﺷـﺘﺎﻧﻪی ﺳـﻪرهوه‬ ‫ڕووی ﻧﻪداوه‪.‬‬ ‫ﻣــﻪﻻرﯾﺎ ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪ ‪ 3‬ﻣﻠﯿــﯚن ﻣــﺮۆڤ ﺑــﯚ‬ ‫دوﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋـﻪدهم دهﻧـ‪‬ﺮێ‪ .‬ڕۆژاﻧـﻪ ‪40‬‬ ‫هــﻪزار ﺑﻪﺷــﻪر‪ ،‬ﺑــﻪ‪ ‬هــﻪر رۆژ! ‪40‬‬ ‫هــﻪزار ﻣﺮۆﭬــﯽ ﺋــﻪم ﺳــﻪرزهﻣﯿﻨﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳــــﺎﻧﺪا ﮔﯿــــﺎن ﻟﻪدهﺳــــﺖ دهدهن‪،‬‬ ‫زۆرﺑﻪﯾﻪﮐﯽ ﺗـﺮﯾﺶ ﮐـﻪ ﻟﻪﮔـﻪڵ ﺋﻪﻣﺎﻧـﺪا‬ ‫ﻧــﺎﻣﺮن ﻣــﻪﺣﮑﻮﻣﯽ هﻪﻣﯿــﺸﻪﯾﯽ ﮐــﺎری‬ ‫ﺗﺎﻗـــﻪت ﭘـــﺮوﮐ‪‬ﻨﻦ ﺑـــﯚ ﺋـــﻪوهی ﺑـــﻪ‬ ‫ﮐﻮوﻟﻪﻣﻪرﮔﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺑ‪ ‬ﻣﺎﻧﺎﯾﺎن ﺑﻪﺳـﻪر‬ ‫ﺑــﻪرن‪ 250 .‬ﻣﻠﯿــﯚن ﻣﻨــﺪا‪‬ﯽ ﺗﻪﻣــﻪن‬ ‫ﻧ‪‬ـــﻮان ‪ 5‬ﺗـــﺎ ‪ 14‬ﺳـــﺎڵ ﻣـــﻪﺟﺒﻮورن‬ ‫ﮐﺎرﺑﮑﻪن‪ 120 ،‬ﻣﻠﯿـﯚن ﻟـﻪم ﻣﻨﺪا‪‬ﻧـﻪ‬ ‫زﯾــﺎد ﻟــﻪ ‪ 40‬ﺳــﻪﻋﺎت ﻟــﻪ هﻪﻓﺘــﻪدا‬ ‫ﮐﺎردهﮐــﻪن‪ .‬ﻣﻨــﺪا‪‬ﻧﯽ ‪ 4‬ﺗــﺎ ‪ 5‬ﺳــﺎڵ‬ ‫ڕؤژاﻧــﻪ ‪ 16‬ﺳـــﻪﻋﺎت ﮐـــﺎری ﺳـــﻪﺧﺖ‬ ‫دهﮐــﻪن‪ ،‬ﺋﻪﻣــﻪش ﺗــﻪﻧﮫﺎو ﺗــﻪﻧﮫﺎ ﺑــﯚ‬ ‫ﺋـــﻪوهی ﺧﯚﯾـــﺎنو داﯾـــﮏو ﺑـــﺎوﮐﯽ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕـــﺎدا ﮐـــﻪوﺗﻮ‪ ،‬ﻟـــﻪ ﺑـــﺎزاڕی ﮐـــﺎردا‬ ‫داڕزاوﯾـــﺎن ﺑـــﻪ زﯾﻨـــﺪووﯾﯽ ﺑﮫ‪‬ﻨـــﻪوه‪.‬‬ ‫‪ 400‬ﻣﻠﯿــــــــﯚن ﻣﻨــــــــﺪال ﻟــــــــﻪم‬ ‫ﺋﻪﺑﺴﻮردﺳﺘﺎﻧﻪدا دهﺳﺘﯿﺎن ﺑﻪﺋﺎوی ﭘﺎک‬ ‫ﻧﺎﮔـــﺎت ﺑـــﯚ ﺧﻮاردﻧـــﻪوه‪ .‬ﻣ‪‬ـــﺸﻮوﻟﻪی‬ ‫ﻣــﻪﻻرﯾﺎ ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪ ﯾــﻪک ﻣﻠﯿــﯚن ﻣﻨــﺪاڵ‬ ‫دهﮐﻮژێ‪ 3 .‬ﻣﻠﯿـﯚنو ﻧﯿـﻮ ﻣﻨـﺪاﻟﯽ ژ‪‬ـﺮ‬ ‫‪ 15‬ﺳﺎڵ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﻪﺧﯚﺷـﯽ ﺋﻪﯾـﺪزن‪،‬‬ ‫ﭼﻪﮐﯿـــــــﺸﯿﺎن داوهﺗـــــــﻪ دهﺳـــــــﺘﯽ‬ ‫‪300‬هــــــﻪزارﯾﺎنو ﻟــــــﻪ ﻟﻪﺷــــــﮑﺮه‬ ‫واﻗﻌﯿﻪﮐﺎﻧــﺪا ﺑــﻪ ﺳــﻮﻏﺮه ﮔــﯿﺮاون ﺑــﯚ‬ ‫ﺋﻪوهی ﺑﮑﻮژنو ﺑﮑﻮژر‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫زﯾــﺎﺗﺮ ﻟــﻪ ﯾــﻪک ﻣﻠﯿــﯚنو ‪ 200‬هــﻪزار‬ ‫ﻣﻨﺪاڵ ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ وهک ﺋﺎژهڵ دهﻓﺮۆﺷﺮ‪‬ﻦو‬ ‫ﯾـــﻪک ﻣﻠﯿﯚﻧﯿـــﺸﯿﺎن ﻟـــﻪ) ﺑﺎزرﮔﺎﻧـــﯽ‬ ‫ﺳ‪‬ﮑﺲ( دا ﺑﻪﮐﺎردهه‪‬ﻨﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫هﻪﻣﻮو ﺋﺎژه‪‬ـﮏ ﺑـﻪ ﭘـ‪‬ﯽ ﻏﻪرﯾﺰهﯾـﻪک‬ ‫ﮐـــﻪ هﻪﯾﺎﻧـــﻪ ﺑـــﻪ ﭼﻨـــﮓو ددان ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑﻪﭼﮑﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪرﮔﺮی دهﮐـﻪن‪ .‬ﺋﺎژه‪‬ـﻪ‬ ‫وهﺣــــﺸﯿﯿﻪﮐﺎن‪ ،‬هﻪرﭼﻪﻧــــﺪه ﺑــــﻪهﯚی‬ ‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی‬ ‫ﺑﺰوﺗﻨﻪوهی ﺷﻮراﯾﯽ ﻻﭘﻪڕه ‪8‬‬ ‫ﺑ‪‬ڕەﺳـــﻤﻰ ڕاﺑﮕ‪‬ﯾ‪‬ﻧـــﺮێو ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧـــﻰ‬ ‫ﺷــﻮرا دﯾــﺎرى ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖو ﺑ‪‬ه‪‬ﺒﮋاردﻧــﻰ‬ ‫ﮔﺸﺘﻰ دەﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎن ﺑﮑـﺮ‪‬ﻦ‪ .‬ﭘﺎﺷـﺎن‬ ‫ﺋ‪‬م ﮐﺎرە ﮐﺮا‪.‬‬ ‫ﻟ‪‬ﺷــﺎرەواﻧﻰ ﺳــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﮐ‪ ‬ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران‬ ‫ﺑ‪‬ﺷـــــ‪‬ﻮەﯾ‪‬ﮐﻰ ﺳـــــ‪‬رﻧﺞ ڕاﮐ‪‬ـــــﺶ‬ ‫ﺧﺮۆﺷــﺎﺑﻮون ﺗﻮاﻧﯿﻤــﺎن ڕۆژى ‪ 11‬ى‬ ‫ﻣﺎﻧــﮓ ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪‬ﮐــﻰ ﮔــﺸﺘﻰ ڕ‪‬ــﮏ‬ ‫ﺑﺨ‪‬ﯾــﻦ‪ ،‬ﺳــ‪‬دان ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎر ﺑ‪‬ﺷــﺪارﯾﯿﺎن‬ ‫ﻟ‪‬م ﮐﯚﺑـــﻮوﻧ‪‬وەﯾ‪‬دا ﮐـــﺮد‪ ،‬ﭘﺎﺷـــﺎن‬ ‫ﮐﯚﺑــﻮوﻧ‪‬وەى دووەﻣﻤــﺎن ﻟ‪‬ڕۆژى ‪12‬‬ ‫ى ﻣﺎﻧﮕــــﺪا ﺋ‪‬ﻧﺠــــﺎم داو ﺳــــ‪‬رەڕاى‬ ‫ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧــــــﺪﻧﻰ ڕەﺳــــــﻤﻰ ﺷــــــﻮراو‬ ‫ه‪‬ﺒﮋاردﻧـــﻰ ﻧـــﻮ‪‬ﻨ‪‬ران‪ ،‬ﯾ‪‬ﮐ‪‬ـــﮏ ﻟ‪‬‬ ‫ﺧﻮاﺳـــﺘ‪ ‬ﺳـــ‪‬رەﮐﯿ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎران‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻰ ﻻﺑﺮدﻧﻰ ﺑ‪‬ر‪‬ﻮەﺑ‪‬رى ﮐـﯚنو‬ ‫ه‪‬ﺒﮋاردﻧـــﻰ ﺑ‪‬ر‪‬ـــﻮەﺑ‪‬رى ﺗـــﺎزە ﺑـــﻮو‬ ‫ﻟ‪‬ﻻﯾ‪‬ن ﮐﺮ‪‬ﮑــــــﺎراﻧ‪‬وە‪ .‬ه‪‬روەهــــــﺎ‬

‫ووﺷـﮑﺎﯾﯿﻪوه ﺑﺮﺳـﯽو ﺗﯿﻨــﻮو ﺑـﻦ ﺑــﻪ‪‬م‬ ‫در‪‬ﻐــﯽ ﻟــﻪ ﺷــﯿﺮدان ﺑــﻪ ﺑ‪‬ﭽﻮوهﮐﺎﻧﯿــﺎن‬ ‫ﻧﺎﮐــﻪن‪ .‬ﺋﻪﮔــﻪر ﭼﺎرهﻧﻮوﺳــﯽ ﻣﻨﺪا‪‬ﻧــﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷﻪر ﺋﻪﻣﻪ ﺑ‪‬ﺖ دهﮐﺮێ ﺗ‪‬ﺒﮕـﻪﯾﻦ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷــﻪری ﮔﻪورهﺳــﺎ‪‬ﯽ ﺋــﻪم ﺳــﻪردهﻣﻪ‬ ‫ﮐﻪوﺗﯚﺗﻪ چ ڕۆژ ڕهﺷﯽو دهردهﺳﻪر‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺑ‪‬و‪‬ﻨﻪو ﺗﺎڵ‪.‬‬ ‫ﺑﯚﭼﯽ؟‪ ...‬ﺑﯚﭼﯽ ﻟـﻪ ﺳـﻪدهی ﺑﯿـﺴﺖو‬ ‫ﯾﻪﮐـــــﺪا ﺳـــــﻪرهڕای هـــــﻪﻣﻮو ﺋـــــﻪو‬ ‫ﭘ‪‬ـــﺸﮑﻪوﺗﻦو ﺳـــﻪروهﺗﻪ زهﺑﻪﻻﺣـــﻪی‬ ‫ﻟﻪﺑﻪردهﺳــﺘﺪاﯾﻪ‪ ،‬ﺋــﻪو هــﻪﻣﻮو زاﻧــﺴﺖو‬

‫ﺋﻪﻓﻐﺎﻧـــــــــــﺴﺘﺎنو و‪‬ﺮاﻧﮑﺮدﻧـــــــــــﯽ‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷــــــــــﺨﺎﻧﻪﮐﺎن‪ ،‬ﺑﻨﮑﻪﮐﺎﻧــــــــــﯽ‬ ‫ﺋﺎوﮔﻪﯾﺎﻧﺪنو ژ‪‬ﺮﺧﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﺑﯚﻣــﺒﯽ ﻓــﺴﻔﯚڕو ﻧﺎﭘــﺎ‪‬ﻢ‪ ،‬دﯾــﺎری‬ ‫ﺧﻮواﯾــــﯽو ﺑــــﯚ ﺑﻪدهﺳــــﺖ ه‪‬ﻨﺎﻧــــﯽ‬ ‫دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳـــــﯽو ﺋﺎزادﯾﯿـــــﻪ‪ .‬ﺋﻪﻣﺎﻧـــــﻪو‬ ‫ﻣﻠﯿﯚﻧﻪهﺎ ﮐﻪﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪزهﯾـﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎن ﺑــﻪ ﺑﺮﺳــﯿﻪﮐﺎﻧﯽ دﻧﯿــﺎ ﻧﯿــﺸﺎن‬ ‫دهدهن! ﮐﺎرﯾــﺎن ﺑــﻪ ﭘــ‪‬ﯽ ﻟ‪‬ﮑﺪاﻧــﻪوهو‬ ‫ﺷـــﯿﮑﺮدﻧﻪوهﮐﺎﻧﯿﺎن ﺋﻪوهﯾـــﻪ دﻧﯿـــﺎ ﺑـــﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ــــﺪهﻧﮓ ﻟــــﻪ ﺑﻪراﻣﺒــــﻪر ﮐﻮﺷــــﺘﺎرو‬

‫دهوو‪‬ﻪﺗﯿـــــــﻪﮐﺎﻧﻦو ﺑـــــــﻪ هـــــــﯚی‬ ‫دهﺳﺘﺒﻪﺳﻪراﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﯿﻌﺘﯿﺒﺎره ﭘﻮو‪‬ﯽو‬ ‫ﻗـــــــﻪرزه ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯿﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧـــــــﻪوه‬ ‫ﺳــﻪرﻗﺎ‪‬ﯽ ﺟ‪‬ﺨــﺴﺘﻨﯽ ﺋــﺎﺑﻮوری ﺳــﻪر‬ ‫ﺑﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻪﻣﯽ ﻟﯿﺒﺮﻟﯿﺰﻣـﯽ ﻧـﻮ‪‬ﻦو ﺑـﻪ‬ ‫دڕﻧﺪهﯾﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺳﯿﺎﺳـﻪﺗﯽ ﺋـﺎﺑﻮوری‬ ‫وو‪‬ﺗﺎﻧﯿــــﺎن ﻟــــﻪ ژ‪‬ــــﺮ ﻗــــﻪرزی زۆر‬ ‫زهﺑﻪﻻﺣــﺪا داڕزاﻧــﺪووه( ﺷﺎنﺑﻪﺷــﺎﻧﯽ‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــﺮاوی ﻧﻪﺗــﻪوه ﯾــﻪﮐﮕﺮﺗﻮوهﮐﺎن‪،‬‬ ‫هﺎوارﯾﺎن ﻟ‪ ‬ﺑﻪرز ﺑـﻮوهوهو ﺧﻮاﮐﺎﻧـﯽ‬

‫ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزیو ﺗﻪﮐﻨﻪﻟﯚﺟﯿﺎﯾﻪی ﮐﻪ هﻪﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺋــﻪﺑ‪ ‬ﺋﻪﻣــﻪ ﺣــﺎڵو ڕۆژﮔــﺎری ﺑﻪﺷــﻪری‬ ‫ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﺑ‪‬ﺖ؟ ﺑﯚﭼـﯽ دهﮐـﺮێ ﺑﻔـ‪‬ی ﺑـﯚ‬ ‫ﻣﺎﻧﮓ‪ ،‬ﻟﻪ ژ‪‬ﺮ ﮐ‪‬ـﻮو دهرﯾﺎﮐﺎﻧـﺪا ﺗﻮﻧ‪‬ـﻞ‬ ‫ﻟــ‪ ‬ﺑــﺪرێ‪ ،‬ﻟــﻪ ووزهی ﺋــﻪﺗﯚم ﮐﺎرهﺑــﺎ‬ ‫درووﺳﺖ ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬دهﮐﺮێ ﺋﺎوی ﺳﻮ‪‬ﺮی‬ ‫دهرﯾﺎﮐﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ؟ ﺑﻪ‪‬م ﻧـﺎﮐﺮێ‬ ‫ﮐﯚﺗــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﺳــﻮ‪‬ﺮیو ﺗــﺎ‪‬ﯽ ڕۆژﮔــﺎری‬ ‫ﻣﻠﯿﺎر ﻣﻠﯿﺎر ﺑﻪﺷﻪری ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﺑﯚ هﻪﻣﯿﺸﻪ‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ؟‬ ‫ﻟﻪم ڕۆژاﻧﻪدا ﮔﻮێ ﻟﻪ هﻪر ﺗﻪﻟـﻪﻓﺰﯾﯚنو‬ ‫ڕادﯾﯚﯾـــــﻪک ﺑﮕﺮﯾـــــﺖ‪ ،‬ﮐﻪﺷﯿـــــﺸ‪‬ﮏو‬ ‫ﻣﻪﻻﯾــــــــــﻪک‪ ،‬ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﻪرهوهﯾــــــــــﻪک‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﯽ زاﻧﮑﯚﮐﺎن ﭘﻪﯾﺪا دهﺑﻦ ﺑـﯚ‬ ‫وه‪‬م داﻧــﻪوه ﺑــﻪم ﭘﺮﺳــﯿﺎراﻧﻪ‪ .‬ﺋﻪﻣﺎﻧــﻪ‬ ‫ﮐــﻮرهی ﺋﺎﺳــﻨﮕﻪرﺧﺎﻧﻪﯾﻪﮐﯿﺎن ﺗــﺎوداوه‬ ‫ﮐــﻪ ﺑﻪهﯚﯾــﻪوه زهــﻦو ﺑــﯿﺮی ﺋ‪‬ﻤــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﺋﺎرهزووی ﺧﯚﯾﺎن ﭼﻪﮐﻮﺷـﮑﺎری ﺑﮑـﻪنو‬ ‫ﭘ‪‬ﻤــﺎن ﺑــﺴﻪﻟﻤ‪‬ﻨﻦ ﮐــﻪ ﻗــﻪﺗ‪‬و ﻋﺎﻣــﯽ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮑﯽو ﻣﻨﺪا‪‬ﻧﯽ ﺑ‪‬ﮕﻮوﻧـﺎﺣﯽ ﻋـ‪‬ﺮاقو‬

‫ﺑﺮﺳــﯿﮑﺮدﻧﯽ ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﻋــ‪‬ﺮاقو ﻏــﻪززهدا‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﻪوهو ﺋﻪم ﺗﺮاژﯾﺪﯾﺎﯾﺎﻧﻪ ﻟﻪ ڕواﻧﮕﻪی‬ ‫ﺑﺎزاڕی ﺋـﺎزادی ﺋـﻪﻣ‪‬ۆوه ﺑﺒﯿﻨـﻦ‪ .‬ﺋﻪﻣـﻪ‬ ‫ﺑﯚ؟‬ ‫ﻟﻪم ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺎ‪‬ﻪی ﮐﻪ ڕاﺑﻮورد‪ ،‬ﺷﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ڕاﭘــﻪڕﯾﻦو ﻧﺎڕهزاﯾــﻪﺗﯽ ﻟــﻪ ‪ 10‬وو‪‬ﺗــﯽ‬ ‫ﺟﯿــﺎوازدا ﺑــﻮوﯾﻦ ﻟــﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧــﺪا‪ .‬ﯾﻪﮐ‪‬ــﮏ‬ ‫ﻟـــﻪم وو‪‬ﺗﺎﻧـــﻪ ﺑـــﻪﻧﮕﻼد‪‬ﺶ ﺑـــﻮو ﮐـــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣــﺴﺎڵ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﯽ ﺋــﻪوێ دهﺳــﺘﯿﺎن‬ ‫داﯾـــــﻪ ﺧﯚﭘﯿـــــﺸﺎﻧﺪانو ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗـــــﯽ‬ ‫دهرﺑ‪‬ﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ زۆری ﺋﻪو ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺎﮐـﺎﻧﯽ درووﺳـﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺋﻪﻧﺘ‪‬ﻨـﯽ‬ ‫ﻣﯚﺑﺎﯾــــﻞ ﮐﻪﺳــــﻪر ﺑــــﻪ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿــــﺎی‬ ‫ﺋ‪‬ﺮﯾﮑﺴﯚﻧﯽ ﺳﻮﯾﺪﯾﻪ ﮐﺎرﯾﺎن دهﮐﺮد‪ .‬ﻟـﻪ‬ ‫ﺋﺎﮐــــﺎﻣﯽ ﺋــــﻪم ڕووداواﻧــــﻪدا ﺑﺎﻧﮑــــﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯽو ﺳﻨﺪووﻗﯽ ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ) ﻟـﻪ‬ ‫ﮐﺎﺗ‪‬ﮑــﺪا ﺋــﻪم دوو دهﺳــﮕﺎﯾﻪ هﯚﮐــﺎری‬ ‫ﺳـــﻪرهﮐﯽ وهدهرﻧـــﺎنو ﻟﻪﮐﺎرﺧـــﺴﺘﻨﯽ‬ ‫زۆرﺑـــــــﻪی ﺋﯚرﮔﺎﻧـــــــﻪ ﺋـــــــﺎﺑﻮوریو‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨـــــــــﻪره ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾـــــــــﻪﺗﯽو‬

‫ﺳـــــﻪر زهوﯾﯿـــــﺎن ﺋﺎﮔـــــﺎدارﮐﺮدهوهو‬ ‫ﺋﯿﻨﺰارﯾــﺎن ﮐــﺮدن ﮐــﻪ ﺋﻪﮔــﻪر ﮐﺎر‪‬ــﮏ‬ ‫ﻧﻪﮐﻪن‪ ،‬ﻟﻪ داهﺎﺗﻮوﯾﻪﮐﯽ ﻧﺰﯾﮑـﺪا هﯿـﭻ‬ ‫ﻧــﻪﺑ‪ 40 ‬وو‪‬ﺗــﯽ ﺗــﺮﯾﺶ دووﭼــﺎری‬ ‫ﺋـــﻪوﺟﯚره ﺷﯚڕﺷـــﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿﺎﻧـــﻪ‬ ‫دهﺑـــﻦو ڕاﭘﻪڕﯾﻨـــﻪ ﺟﻪﻣﺎوهرﯾﯿـــﻪﮐﺎن‬ ‫دهﺑﻨﻪ هﯚی ﻧﺎﭘﺎﯾﻪداری ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻟـﻪو‬ ‫ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪدا‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔـــﻪر ﺗـــﺮسو ڕاﭘـــﻪڕﯾﻨﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑـــﯽ‬ ‫ﻧــﻪﺑ‪ ،‬ﺑــﺎسو ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﯿﻨــﻪوه ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺖ‬ ‫ﻧﺎﮐــﺎت‪ ،‬دهﮐــﺮا ﻟ‪‬ﮕــﻪڕ‪‬ﯿﻦ هــﻪر وهک‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐــﯚن ﺑﺮﺳــﯿﺎﻧﯽ دﻧﯿــﺎ ﻟــﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﺪهﻧﮕﯿــﺪا ﺑﮫ‪‬ﯿﻨــﻪوهو ﮔﯿــﺎن ﺑــﻪن‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺳ‪‬ﺘﯽ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی هﯿـﭻ ﮐـﺎم ﻟﻪﻣﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻧﯿﯿــﻪ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﯿﻨــﻪوه ﻟــﻪ ﺳــﻪر‬ ‫ﺑﺮﺳ‪‬ﺘﯽ ﺑﯚﺗﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﯾﺎن ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪﺑﻪر‬ ‫ﺋﻪوهی ﮐﻪ ﺧﻮدی ﺑﺮﺳﯿﯿﻪﮐﺎن وه‪‬ﻣﯽ‬ ‫درووﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﮐﻪی ﺧﯚﯾــﺎن‬ ‫ﻧﻪدهﻧﻪوه‪ ،‬ﺧﯚﯾﺎن وه‪‬ﻣﯽ ﺑﯚﭼﯿﯿﻪﮐﺎن‬ ‫ﺑﺪهﻧــﻪوهو ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﭘــ‪ ‬ﻟــﻪ ﺧــﺸﺘﻪ‬

‫ﭘ‪‬ﯾــﺎﻣﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎراﻧﻰ ﺷــﺎرەواﻧﻰ ﺑــﯚ‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎراﻧﻰ ﮐﻮردﺳــﺘﺎنو ﺑ‪‬ﯾﺎرﻧــﺎﻣ‪‬ى‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑـــﺎراﻧﻰ ﺷـــﺎرەواﻧﻰ ﺳـــ‪‬ﺑﺎرەت‬ ‫ﺑ‪‬ﺣﯿﺰبو ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوە ﺳﯿﺎﺳـىﯿ‪‬ﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن ڕاﮔ‪‬ﯾ‪‬ﻧــــﺪرا‪ ،‬ﮐ‪ ‬ﺋ‪‬م‬ ‫ﭘ‪‬ﯾــــــﺎمو ڕاﮔ‪‬ﯾﺎﻧــــــﺪﻧ‪ ‬ﻟ‪‬ﻧــــــﺎو‬ ‫ﺷﯚڕوﺷ‪‬وقو ﺣ‪‬ﻣﺎﺳ‪‬ﺗﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧﺪا‬ ‫ﭘــــﺸﺘﯿﻮاﻧﻰ ﻟــــ‪ ‬دەﮐــــﺮاو ﻟ‪‬ﻧــــﺎو‬ ‫ﺳ‪‬رﺟ‪‬م ﺷﻮراﮐﺎﻧﺪا دەﻧﮕﻰ داﯾ‪‬وە‪.‬‬ ‫ﮐﺮﯾﮑــــﺎراﻧﻰ ﮐــــﺎرﮔ‪‬ى ﺋ‪‬ﻟﺒﯿــــﺴ‪‬ى‬ ‫ﺳـــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ ﮐ‪ ‬ﺳـــ‪‬رەﺗﺎ ﮐﻮﺑـــﻮﻧ‪‬وە‬ ‫ﮔـــــﺸﺘﯿﯿ‪‬ﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟ‪ ‬ﻗﻮﺗﺎﺑﺨـــــﺎﻧ‪‬ى‬ ‫ﺋﺎﻣـــﺎدەﯾﻰ ﺳـــﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ ﮐﭽـــﺎن ﺳـــﺎز‬ ‫دەﮐــﺮد رۆژى ‪16‬ﻣــﺎرس ﺑ‪ ‬ﭼ‪‬ﻧــﺪ‬ ‫ﭘـــﺎس ﺑ‪‬رەو ﮐـــﺎرﮔ‪ ‬ﺑ‪‬ر‪‬ﮑ‪‬وﺗـــﻦ‪،‬‬ ‫ﻟ‪‬وێ ﺑ‪‬ر‪‬ﻮەﺑ‪‬رى ﮐـﺎرﮔ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﻧﯿـﺎزى‬ ‫ﭘ‪‬ــــﺸﻮازى ﺑ‪‬رەو رووى ﮐﺮ‪‬ﮑــــﺎران‬ ‫دەﭼ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﺑ‪‬م ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران ﺋ‪‬وەﻧــﺪە‬ ‫ﻗﯿﻨـــــــــﻠ‪‬دڵ دەﺑـــــــــﻦ ﻧ‪‬ک ه‪‬ر‬

‫ﭘ‪‬ﺸﻮازﯾ‪‬ﮐ‪‬ى ﻗﺒﻮوڵ ﻧـﺎﮐ‪‬ن ﺑ‪‬ﮑـﻮ‬ ‫ﻟ‪ ‬ﮐــﺎرﮔ‪‬ش دەرى ﺋ‪‬ﮐ‪‬نو ﺧﯚﯾــﺎن‬ ‫ﺋﯿﺪارەى ﮐﺎرﮔ‪ ‬ﺑ‪‬دەﺳﺘ‪‬وە دەﮔﺮن‪.‬‬ ‫ه‪‬روەهـــﺎ ﻟ‪‬م ڕۆژاﻧ‪‬دا ﻟ‪‬داﺋـــﯿﺮەى‬ ‫ﮐﺎرەﺑــــﺎو ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڕەﮐــــﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧــــﻰ‬ ‫ﺷـــ‪‬ﮐﺮەﮐ‪‬و ﮔ‪‬ڕەﮐـــﻰ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎراﻧـــﻰ‬ ‫ﭼﯿﻤ‪‬ﻧﺘﯚ ﻟ‪ ‬ﺳ‪‬رﭼﻨﺎر‪ ،‬ه‪‬روەهـﺎ ﻟ‪‬‬ ‫ﮔ‪‬ڕەﮐ‪‬ﮐــــﺎﻧﻰ ﺧ‪‬ﺑــــﺎتو ﮔﯚﯾــــﮋەو‬ ‫ﭼﻮارﺑــــﺎخو ﺑ‪‬ﺧﺘﯿــــﺎرىﻮ زەرﮔ‪‬ﺗ‪‬‬ ‫ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەى ﮔﺸﺘﻰ ﺑ‪‬رﭘﺎ ﮐﺮا‪....‬‬ ‫ﺷ‪‬وى ‪13‬ى ﺋﺎزار ﻟ‪ ‬ﮐﯚﺑـﻮوﻧ‪‬وەى‬ ‫"دەﺳــــﺘ‪‬ى ﺑ‪‬رەو ﭘ‪‬ــــﺶﺑﺮدﻧــــﻰ‬ ‫ﺑــﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷــﻮراﯾﻰ" دا ﺑﺎﺳــﻤﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﭘ‪‬ﻮﯾــــــــــﺴﺘﻰ ڕ‪‬ﮑﺨــــــــــﺴﺘﻨﻰ‬ ‫ﮐﯚﺑـــﻮوﻧ‪‬وەى ﮔـــﺸﺘﻰ ﺷـــﻮراﮐﺎنو‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨﺴﺘﻨﻰ ﺳ‪‬راﺳ‪‬رى ﺑﺰووﺗﻨ‪‬وەى‬ ‫ﺷـــﻮراﯾﻰ ﮐـــﺮد‪ ،‬ﭘ‪‬ـــﺸﻨﯿﺎر ﮐـــﺮا ﮐ‪‬‬ ‫ﮐﯚﺑــﻮوﻧ‪‬وەى ﮔــﺸﺘﻰ ﺷــﻮراﮐﺎن ﻟ‪‬‬ ‫ﺑﻨـــﮑ‪‬ى ﺷـــﻮراى ﻣ‪‬ﺟﯿـــﺪ ﺑ‪‬گ ﻟ‪‬‬

‫"ﻗﻮﺗﺎﺑﺨــــــﺎﻧ‪‬ى ﺋ‪‬ﻣﯿــــــﻦ زەﮐــــــﻰ"‬ ‫ﺑﺒ‪‬ﺳﺘﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ڕۆژى دواﺗﺮ ﮐﯚﺑﻮوﻧ‪‬وەﮐ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﺑ‪‬ﺷـــﺪارى ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧـــﻰ "دەﺳـــﺘ‪‬ى‬ ‫ﺑ‪‬رەو ﭘ‪‬ــــﺶﺑﺮدﻧــــﻰ ﺑــــﺰووﺗﻨ‪‬وەى‬ ‫ﺷـــﻮراﯾﻰ" وە ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧـــﻰ ﺳـــ‪‬رﺟ‪‬م‬ ‫ﺑﻨــــﮑ‪‬ى ﺷــــﻮراﮐﺎن ﻟ‪‬ﮔ‪‬ڕەﮐ‪‬ﮐــــﺎنو‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨ‪‬راﻧﻰ ﺷﻮراى ﮐﺎرﮔ‪‬ﮐﺎن ﺑ‪‬ﺳـﺘﺮا‪.‬‬ ‫هﯚ‪‬ـــﻰ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨـــﺎﻧ‪‬ى ﺋ‪‬ﻣﯿـــﻦ زەﮐـــﻰ‬ ‫ﺑ‪‬ﺗ‪‬واوى ﭘ‪ ‬ﺑﻮو‪ ،‬ﭼ‪‬ﻧـﺪ ﺳـ‪‬د ﮐ‪‬س‬ ‫ﻟ‪‬ﻧـــــــــﻮ‪‬ﻨ‪‬ران و ه‪‬ـــــــــﺴﻮڕاواﻧﻰ‬ ‫ﺑــﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷــﻮراﯾﻰ ﺋﺎﻣــﺎدە ﺑــﻮون‪،‬‬ ‫ﺳ‪‬رەڕاى ﺋ‪‬وەى ﮐﻮرﺳﯿﯿ‪‬ﮐﺎن ه‪‬ﻣﻮو‬ ‫ﭘــ‪ ‬ﺑــﻮو ﺑــﻮون‪ ،‬ژﻣــﺎرەﯾ‪‬ﮐﻰ زۆرﯾــﺶ‬ ‫ﺑ‪‬ﭘ‪‬ــﻮە ڕاوەﺳــﺘﺎﺑﻮون‪ .‬ﻧــﻮ‪‬ﻨ‪‬رى ه‪‬ر‬ ‫ﺷــﻮ‪‬ﻨ‪ ‬ه‪‬ــﺴﺎو ﻗــﺴ‪‬و ﺑﺎﺳــﻰ ﮐــﺮد‪،‬‬ ‫ه‪‬ﻧــــﺪ‪‬ﮑﯿﺎن ﺷــــﻮراﯾﺎن دەﻧﺎﺳــــﺎﻧﺪو‬ ‫ه‪‬ﻧﺪ‪‬ﮑﯿﺎن ﺑﺎﺳـﯿﺎن ﻟ‪‬ﮐـﺎرى ﻋ‪‬ﻣ‪‬ﻟـﻰ‬ ‫دەﮐــــﺮد‪ .‬ﺋ‪‬ــــﻤ‪ ‬ﮐ‪ ‬ﺗــــﺎﻗﯿﮑﺮدﻧ‪‬وەى‬ ‫ﺑﻨﮑ‪‬ﯾ‪‬ﮐــــﻰ ﺳ‪‬راﺳــــ‪‬رﯾﻤﺎن ه‪‬ﺑــــﻮو‬ ‫ﺑﺎﺳـــﻤﺎن ﻟ‪ ‬زەرورەﺗـــﻰ ڕ‪‬ﮑﺨـــﺴﺘﻨﻰ‬

‫ﺑــــﻪرن‪ ،‬ﺋﻪﻣــــﻪش هﺎوﮐــــﺎت ﻟﻪﮔــــﻪڵ‬ ‫ﺋﺎﻣــــﺎدهﮐﺮدنو ﻣﻪﺷــــﻘﺪاﻧﯽ ﺳــــﻪرﺑﺎزو‬ ‫ﭘﯚﻟﯿﺲو ﻟﻪﺷﮑﺮه ﺟﯚراوﺟﯚرهﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﺳﻪرﮐﻮﺗﯽ ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪﮐﺎن‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺧﺒــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــــﻪ‪‬ﮕﺎ‪ ،‬زاﻧﮑﯚﮐــــﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎن‪ ،‬ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪﮐﺎن‪ ،‬ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧـﯽ‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎنو ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﻪرهوه ﺳﯿﺎﺳـﯿﻪﮐﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒـــﻪر هﻪژاراﻧـــﺪا ڕاﮔﺮﺗـــﻮوه ﮐـــﻪ‬ ‫وه‪‬ﻣﯽ ﺧﻮازراوی ﺋﻪوان ﺑﻪم ﮐﯚﯾﻠﻪﯾﯿـﻪ‬ ‫ﻣﯚدﯾﺮﻧــﻪ ﺑﺪهﻧــﻪوه‪ .‬هــﻪﻣﻮو ه‪‬ﺰ‪‬ﮑﯿــﺎن‬ ‫ﺑـــﻪﮐﺎرد‪‬ﻨﻦ ﻟـــﻪ ﭘ‪‬ﻨـــﺎوی ﺋـــﻪوهی ﮐـــﻪ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﻣـﻪﺟﺒﻮر ﺑـﻪ ﺑ‪‬ـﺪهﻧﮕﯽ ﺑﮑـﻪن‪.‬‬ ‫دهﯾﺎﻧــﻪوێ ﺑــﻪ ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﺑــﺴﻪﻟﻤ‪‬ﻨﻦ ﮐــﻪ‬ ‫ﺋﻪم هﻪﻣﻮو ﻧﻪهﺎﻣﻪﺗﯽو ﺑﺮﺳـ‪‬ﺘﯿﯿﻪ وهک‬ ‫ڕووداوی ﺑﻮوﻣﻪﻟـــــــــﻪرزهو ﺗﯚﻓـــــــــﺎن‬ ‫ﺳﺮووﺷﺘﯿﯿﻪ‪ ،‬هﻪروهک ﭼـﯚن ﺑـﻪرزوﻧﺰم‬ ‫ﺑﻮوﻧـــﻪوهی ڕۆﺧـــﻪﮐﺎﻧﯽ زهوی دهﺑ‪‬ﺘـــﻪ‬ ‫هــﯚی ﺑﻮوﻣﻪﻟــﻪرزه ﺑﻪهــﻪﻣﺎن ﺷــ‪‬ﻮهش‬ ‫ﺑـــﻪرزو ﻧـــﺰم ﺑﻮوﻧـــﻪوهی ) ﻋـــﺮض و‬ ‫ﻃﻠـﺐ ( ﻟﻪ ﺑﺎزاردا ﺑﺮﺳ‪‬ﺘﯽ د‪‬ـﻨ‪ ،‬ﺧـﯚ‬ ‫ﺋﻪواﻧــﻪی دووﭼــﺎری ﺑﻮوﻣﻪﻟــﻪرزه دهﺑــﻦ‬ ‫دهﺳــــــﺖ ﻧﺎدهﻧــــــﻪ ﺧﯚﭘﯿــــــﺸﺎﻧﺪانو‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯽ‪ ،‬ﮐﻪواﺗﻪ ﺳـﻪﯾﺮه ﺑﺮﺳـﯿﻪﮐﺎن‬ ‫ﺋــﻪم ﮐــﺎره دهﮐــﻪن‪ .‬ﮐﻪواﺗــﻪ هــﻪروهک‬ ‫ﭼــــﯚن ﺑــــﻪهﯚی ﺧــــ‪‬ﺮو ﺳــــﻪدهﻗﻪوه‬ ‫دهﺗــﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﯾــﺎی ﻟ‪‬ﻘــﻪوﻣﺎواﻧﯽ ﺗﯚﻓــﺎنو‬ ‫رووداوه ﺳﺮووﺷــﺘﯿﻪﮐﺎن ﺑﮑــﻪوﯾﻦ دهﺑــ‪‬‬ ‫ﺑﻪهﻪﻣﺎن ﺷـ‪‬ﻮهش ﺑـﻪ ﺧـ‪‬ﺮو ﺳـﻪدهﻗﻪ‬ ‫ﻓﺮﯾــﺎی ﺑﺮﺳـــﯿﻪﮐﺎن ﺑﮑـــﻪوﯾﻦ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﯾـــﻪ‬ ‫ﻗـــــــﺴﻪی ﺳـــــــﻪرزﻣﺎنو ﺋﺎﮐﺎﻣـــــــﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﯿﻨــــﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﺋــــﻪم ﻧﻮﺧﺒﺎﻧــــﻪی‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ‪.‬‬ ‫ده‪‬ﻦ ﺑﻪرز ﺑﻮوﻧـﻪوهی داوا)ﻃﻠـﺐ( ﻟـﻪ‬ ‫ﺳــــــــﻪر ﺧــــــــﯚراکو ﭘ‪‬ﻮﯾــــــــﺴﺘﯿﻪ‬ ‫ﺳــﻪرهﮐﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣــﺮۆڤ‪ ،‬زﯾــﺎد ﺑﻮوﻧــﯽ‬ ‫داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ دﻧﯿﺎﯾﻪ!‪ .‬ﻟﻪوه ﺋﻪﭼ‪ ‬ﺋـﻪم‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﯚﻟﻪرهوه زرﻧﮓو ﺧـﺎوهن دﮐﺘﯚراﯾﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺗﺎزه ﺑﻪم ڕاﺳﺘﯿﻪ ﮔﻪﯾﺸﺘﺒﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺮۆڤ‬ ‫زاوزێ دهﮐـــﺎت! وهﺧـــﺘ‪ ‬ﺳـــﻪد ﺳـــﺎڵ‬ ‫ﻟﻪﻣﻪوﺑـــــﻪر دهﯾـــــﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑـــــﻪ زهربو‬ ‫ﺗﻪﻗــﺴﯿﻤ‪ ‬ﺑــﻪ ﺋﺎﺳــﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ﺒﮕــﻪن ﮐــﻪ‬ ‫داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ زهوی ﻟﻪﺳـﺎ‪‬ﯽ ‪ 2008‬دا‬ ‫دهﺑـــ‪ ‬ﺑﻪﭼﻪﻧـــﺪو ﭼﻪﻧـــﺪه ﺧﻮاردﻧـــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺖ دهﺑـــ‪ .‬ﮐﻪﺳـــ‪‬ﮏ هﯚﮐـــﺎری‬ ‫ﺑﺮﺳــ‪‬ﺘﯽ ﺑــﻪوه ﺑﺰاﻧــ‪ ‬ﮐــﻪ داﻧﯿــﺸﺘﻮاﻧﯽ‬ ‫زهوی زﯾــــﺎدی ﮐــــﺮدووه‪ ،‬ﺷــــﻪرﻣﻨﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻪرﯾﮑﯽ ﺋﻪوهﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺑ‪‬ـ‪ ‬ﭼﺎرهﺳـﻪری‬ ‫ﺑﺮﺳ‪‬ﺘﯽ ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧﻪوهی ﺋﻪم ژﻣﺎرهﯾﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫هــﻪﻣﺎن ﮐــﺎرو ﺑﻪرﺋــﻪﻧﺠﺎم ﮐــﻪ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ‬ ‫ﺧﻪرﯾﮑﻪ ﺑﻪ واﻗﻌـﯽ ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑـﯽ دهﮐـﻪن‪،‬‬ ‫ﺳ‪‬راﺳــ‪‬رى ﺑــﺰووﺗﻨ‪‬وەى ﺷــﻮراﯾﻰ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷـــ‪‬وى‪ 15‬ى ﺋـــﺎزار‪ ،‬ه‪‬ﻣـــﻮو ﻟ‪‬‬ ‫ﺑﻨـــﮑ‪‬ى ﺋـــﺎوات ﮐﯚﺑـــﻮوﯾﻨ‪‬وە‪ ،‬زۆر‬ ‫ﺳــــ‪‬رﻗﺎڵ ﺑــــﻮوﯾﻦ‪ ،‬ﺧﯚﻣــــﺎن ﺑــــﯚ‬ ‫ﻣﯿﺘﯿﻨﮕــﻰ ﺟ‪‬ﻣــﺎوەرى ﺷــﻮراﮐﺎن ﻟ‪‬‬ ‫‪ 16‬ى ﻣﺎﻧﮕـــــــــﺪا ﺳـــــــــ‪‬ﺑﺎرەت‬ ‫ﺑ‪‬ﺳــﺎ‪‬ۆژى ﮐﯿﻤﯿﺎﺑــﺎراﻧﻰ ه‪‬ﺑــﺠ‪‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدە دەﮐﺮد‪ ،‬ﺗﯿﻤ‪‬ﮐﺎﻧﻰ ﭘﺎراﺳـﺘﻦو‬ ‫ﺋﯿﻤﮑﺎﻧـــــﺎﺗﻰ ﻓ‪‬ﻧـــــﻰو ه‪‬روەهـــــﺎ‬ ‫ﻗـــﺴ‪‬ﮐ‪‬راﻧﻰ ﻣﯿﺘﯿﻨـــﮕ‪‬ﮐ‪ ‬دەﺳـــﺖ‬ ‫ﻧﯿﺸﺎن ﮐﺮان‪ ،‬و ﺑـﯚ ه‪‬ر ﺑ‪‬ﺷـ‪‬ﮑﯿﺶ‬ ‫ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﺮاو‪‬ﮑﻤﺎن دﯾﺎرى ﮐﺮدو ﻟ‪‬ﺳـ‪‬ر‬ ‫دروﺷﻢو ﻗـﺴ‪‬و ﺑﺎﺳـ‪‬ﮐﺎن وﺗﻮو‪‬ـﮋى‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﮐﺮد‪ .‬ه‪‬ﻣـﻮو ﺧﯚﺷـﺤﺎڵ‬ ‫ﺑــﻮوﯾﻦ‪ ،‬دەﻣــﺎﻧﺰاﻧﻰ ﺑ‪‬ﯾــﺎﻧﻰ ﮐﺎر‪‬ﮑــﻰ‬ ‫ﻣ‪‬زن دەﮐ‪‬ﯾﻦ‪.‬‬

‫ﻧﻪﺑﻪز ﺧﺎﻟﯿﺪ‬ ‫ڕ‪‬ﮕﻪی ڕزﮔﺎرﺑﻮون ﻟﻪ ﺑﺮﺳ‪‬ﺘﯽو ﻧﻪداری‬ ‫ﮐﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯽ ﺋﻪو زﯾﺎدهﯾﻪﯾﻪ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷﻪر ﮐﻪ ﺑﺮﺳﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ــﺸﻪرﻣﯿﻪﮐﯽ زﯾــﺎد ﻟﻪﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﯽ دهوێ‬ ‫ﮐــﻪ ﺋﻪﻣﺎﻧــﻪ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒــﻪر ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺗﺎﻧـــﮏو ﺑﯚﻣـــﺐو ﭼـــﻪﮐﯽ ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮑﻮژ‬ ‫ﻟﻪﺟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮاﮐﺘﯚری ﮐﺸﺘﻮﮐﺎ‪‬ﯽو ﭘﻪﻣﭙﯽ‬ ‫ﺋــﺎو‪ ،‬هﯿــﭻ ﻧﺎڕهزاﯾــﻪﺗﯽ ﯾــﻪک دهرﻧــﺎﺑ‪‬ن‬ ‫ﺑـــﻪ‪‬م ﺑـــﯚ زﯾـــﺎد ﮐﺮدﻧـــﯽ ﻣﻮﺷـــﻪﮐﻪ‬ ‫ﺋﻪﺗﯚﻣﯿﯿــــﻪﮐﺎن ﺳــــﻪری ڕازی ﺑــــﻮون‬ ‫دهﻟﻪﻗ‪‬ﻨﻦو ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﺋﻪم ﺳـﻪرزهﻣﯿﻨﻪش‬ ‫ﺑﻪزﯾﺎد ﺑﺰاﻧﻦ‪.‬‬ ‫ده‪‬ﻦ داوا ﻟﻪ ﺳﻪر دهﻏ‪‬ودان ﺑﻪﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ﻟــﻪ زﯾــﺎد ﺑﻮوﻧﺪاﯾــﻪ‪ ،‬و ﯾــﻪﮐ‪‬ﮑﯿﺶ ﻟــﻪ‬ ‫هﯚﮐﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ژﻣﺎرهﯾﻪﮐﯽ زۆر‬ ‫ﻟـــﻪ ﭼﯿـــﻨﯽو هﯿﻨﺪوﺳـــﺘﺎﻧﯿﻪﮐﺎن‪ ،‬ﮐـــﻪ‬ ‫ﺳــﺎ‪‬ﻧﯽ دورودر‪‬ــﮋ ﭼﺎوﯾــﺎن ﺑــﻪ ﮔﯚﺷــﺖ‬ ‫ﻧﻪﮐــﻪوﺗﺒﻮو‪ ،‬ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﮔﯚﺷــﺖ دهﮐــ‪‬نو‬ ‫دهﺧﯚن! ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﺑ‪‬ﺸﻪرﻣﺎﻧﻪ ده‪‬ﻦ ﻧﺎﺑ‪‬‬ ‫ڕ‪‬ﮕــــﻪ ﺑــــﺪر‪‬ﺖ ﺟﻮﺗﯿــــﺎره ﭼﯿــــﻨﯽو‬ ‫هﻨﺪﺳﺘﺎﻧﯿﻪﮐﺎن ﺑ‪‬ﻨـﻪ ﺑـﺎزاری ﺷـﺎرهﮐﺎن‬ ‫ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی ﮐــﺎر ﭘﻪﯾــﺪا ﺑﮑــﻪنو ﺑﺮﺳــﯽ‬ ‫ﻧــﻪﺑﻦ‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﮐــﻪ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﮐــﺎر ﻟــﻪ ﮐــﺎر‬ ‫ﺗﺮازاوهو ڕ‪‬ﮕﻪ ﺑﻪم ﮐﯚﭼـﻪی د‪‬ﮫـﺎت ﺑـﯚ‬ ‫ﺷﺎر ﻧﺎﮔﯿﺮێ‪ ،‬دهﺑ‪ ‬ﺧﻪرﯾﮑﯽ ﺋﻪوه ﺑﯿـﻦ‬ ‫ﮐﻪ دهﺳﺘﻪ ﻧـﻪﺑﯿﻨﺮاوهﮐﺎﻧﯽ ﺑـﺎزار ﻧﺮﺧـﯽ‬ ‫ﺧــﻮاردن ﺑــﻪرز ﺑﮑﻪﻧــﻪوه ﺗــﺎ ﺋــﺎﺑﻮوری‬ ‫ﺟﯿﮫــﺎن ﭘﺎرﺳــﻪﻧﮓ ﺑ‪‬ﺘــﻪوهو ﺑﻪﺣﺎ‪‬ــﯽ‬ ‫ﺟــﺎران ﺑﮕﻪڕ‪‬ﺘــﻪوه‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﺑـﻪرﭘﺎ ﻧـﻪﺑ‪ ‬دهﺑـ‪‬‬ ‫ڕ‪‬ﮑﺨــــﺮاوی ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗــــﻪوهﯾﯽ‪ ،‬ﮐ‪‬ــــﺴﺎو‬ ‫ﻣﺰﮔـــﻪوتو ﻧﻮﺧﺒـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣـــﻪڵ ﺋـــﻪم‬ ‫ڕووداوه ﺑــﻪڕهواو درووﺳــﺖ ﻟــﻪ ﻗﻪ‪‬ــﻪم‬ ‫ﺑﺪهن!‬ ‫ده‪‬ــﻦ ﺑﻪرزﺑﻮوﻧــﻪوهی ﻧﺮﺧــﯽ ﻧــﻪوتو‬ ‫ﺳﻮوﺗﻪﻣﻪﻧﯽ‪ ،‬و ﺑﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧﯽ دهﻏ‪‬ودان‬ ‫وهک ﺳﻮوﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﺋﻪ‪‬ﺘﻪرﻧﺎﺗﯿﭫ‪ ،‬ﻧﺮﺧـﯽ‬ ‫دهﻏ‪‬وداﻧﯽ ﺑﺮدۆﺗﻪ ﺳﻪرهوهو ﻟﻪ ﺑﺎزاردا‬ ‫دهﻏ‪‬ودان وهک ﺧﯚراک ﮐﻪﻣﺘﺮ دهﺳـﺖ‬ ‫دهﮐﻪوێ‪ .‬ﺋﻪﻣﺎﻧـﻪ ﺋﻪﯾﺎﻧـﻪوهێ ﺑـﻪ ﺋ‪‬ﻤـﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ــــﻦ ﮐــــﻪ ﻧــــﻪوتو ﺧﻮاردهﻣﻪﻧــــﯽ‬ ‫ﺋﻪ‪‬ﺘﻪرﻧﺎﺗﯿﭭﯽ ﯾﻪﮐﺘﺮنو ﻧﺎﮐﺮێ ﺑﻪرهﻪﻣﯽ‬ ‫هــﻪردووﮐﯿﺎن ﻟــﻪ ﯾــﻪک ﮐﺎﺗــﺪا ﺑﻪرﯾﻨــﻪ‬ ‫ﺳـــﻪر‪ .‬هـــﻪروههﺎ ده‪‬ـــﻦ ﺳـــﻮﺗﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﻧــــــﻪوتو ﺧــــــﻪ‪‬ﻮزی ﮐﺎﻧــــــﻪﮐﺎن‪ ،‬و‬ ‫ﺑـــــﻪﮐﺎره‪‬ﻨﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑـــــﻪردهواﻣﯿﺎن ﺑـــــﯚ‬ ‫ﺑﻪدهﺳـــﺖ ه‪‬ﻨـــﺎﻧﯽ ووزه‪ ،‬ﮔـــﯚی زهوی‬ ‫ﻧــﺎﺑﻮوت دهﺑــ‪‬و ﺑﺎﺷــﺘﺮه ﺳــﻮوﺗﻪﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮودﺗﺮ ﺑﯚ داﻧﯿﺸﺘﻮواﻧﯽ‬

‫ﺑﯚ ﻻﭘﻪڕه ‪←12‬‬

‫‚‪@ îÈ@íØbåàŒ@ZŒbïnáï÷@çòìb‬‬ ‫‪@ b–@æŽïy@ZŠóìíäŠó‬‬ ‫‪wastahusain@yahoo.com‬‬ ‫‪ðÝÈ@Žßbàó’ ZŠóìíäŠó@õŠò†ò‡îŠbî‬‬ ‫ﺳﺘﺎﻓﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻦو ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدن‪:‬‬ ‫هﺎوڵ ﺣﺰاﻗﯿﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻦ ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ‪ ،‬ﺷﺎﺑﺎز‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎر ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ‪ ،‬ﺋﻪﮐﺮهم ﻣﺤﻤﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻻری ﺋﺎﺳﻨﮕﻪر‪.‬‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی‪ :‬ﺳﻪرﻧﻮوﺳﻪر ‪07701957588‬‬

‫ﺑﻪﺷﯽ هﻪواڵو ڕﯾﭙﯚرﺗﺎج‪:‬‬ ‫‪07701939801‬‬ ‫هﺎوڵ ﺣﺰاﻗﯿﺎ‬ ‫‪07701482968‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻦ ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ﺋﯽ‪-‬ﻣﻪﯾﻠﯽ ﺑﻪﺷﯽ هﻪواڵ‬ ‫‪hakhawal@yahoo.com‬‬


‫@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (5), 3rd Dec. 2008‬‬

‫@@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@‬

‫@@@@@@@@@@@@‬

‫@ژﻣﺎره‪5‬ی دهورهی ﺳ‪‬ﮫﻪم ‪3‬ی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻪﮐﻪﻣﯽ ‪2008‬‬

‫@@@@‬

‫‪@ LóîòíŽîŠ ói@çb¹bîˆ@Šó@üi@•‹Žïè‬‬ ‫@‚‪@ AæîóÙi@ò†bàb÷@üi@ôäbàü‬‬

‫ﻋﺎﺑﺪی ﺗﻪواﻧﭽﻪ ﻟﻪ ﺳﺎﯾﻪی دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺪا ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺋﻪو ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ‪-‬ﻟﯿﻨﯿﺴﺘﻪ‪:‬‬

‫‪@ @póäbäóm@ãóØò†@oóè@ÛóîbŽïu@ómóàín“îó ‬‬ ‫‪@ pa†ò†@ãŠaŒb÷@óäüØ@bïä†@ãó÷@õaìóè@î‰áÜóè‬‬

‫ﻋﺎﺑــﺪ ﺗﻮاﻧﭽــﻪ هﻪ‪‬ــﺴﻮڕاو‪‬ﮑﯽ ﭼــﻪپو‬ ‫ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿـــﺴﺘﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿـــﻪ‪ ،‬ﺳـــﯿﻤﺎﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳــــــﺮاوی ﺟﻮ‪‬ﻧــــــﻪوهی ﭼﻪﭘــــــﯽ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨــﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧــﻪو ﻟــﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧــﺪ‬ ‫ﻟﻪﮔـــﻪڵ ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺋـــﺎزادﯾﺨﻮازو‬ ‫ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯿﺨﻮازی ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا ﮐﻪ ﻟـﻪ ﺳـﺎ‪‬ﮏ‬ ‫ﻟﻪﻣﻪوﺑــﻪرهوه ﺑﻪﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺋﺎﺷــﮑﺮا‬ ‫ﻟـــﻪﻧﺎو ﺋ‪‬ﺮاﻧـــﺪا ﻟـــﻪ ﺳـــﺎﯾﻪی ڕژ‪‬ﻤـــﯽ‬ ‫ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧـﺪا هﻪ‪‬ـﺴﻮڕان‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎم دهدات‪.‬‬ ‫هﺎوڕی ﻋﺎﺑﺪ ﭼﻪﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓ ﻟﻪﻣﻪوﺑﻪر ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻮﮐﻤ‪‬ﮑــــﯽ ﻧــــﺎڕهوای دادﮔــــﺎ ﺑــــ‪‬‬ ‫دادهﮐــﺎﻧﯽ ﺋــ‪‬ﺮان ﺑــﻪ ﺑﻪﻧــﺪﮐﺮدن ﺑــﯚ‬ ‫ﻣـــﺎوهی ‪ 8‬ﻣﺎﻧـــﮓ دهﺳـــﺘﮕﯿﺮ ﮐـــﺮاو‬ ‫هﻪرﭼﻪﻧﺪ ﻓﺮﺳـﻪﺗﯽ ﺧﯚﺷـﺎردﻧﻪوهو ﻟـﻪ‬ ‫ﺋــ‪‬ﺮان دهرﭼﻮوﻧــﯽ هــﻪﺑﻮو‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﻪ‬ ‫ﺋﯿﺮادهی ﺧﯚی ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳـﺘﯽ ﻣﺎﻧـﻪوهو‬ ‫در‪‬ـــﮋهدان ﺑـــﻪ هﻪ‪‬ـــﺴﻮڕان‪ ،‬ﺧـــﯚی‬ ‫ڕادهﺳــﺘﯽ دهزﮔــﺎ ﺋﻪﻣﻨﯿــﻪﮐﺎن ﮐــﺮدو‬ ‫ﻣــﺎوهی ﭼﻪﻧــﺪ ﻣﺎﻧــﮓ ﻟــﻪ ﺑﻪﻧﺪﯾﺨﺎﻧــﻪ‬ ‫ﻣﺎﯾﻪوه‪ ،‬ﺋﻪوهی زﯾﺎﺗﺮ ﺳـﻪرﻧﺞ ڕاﮐ‪‬ـﺶ‬ ‫ﺑــﻮو ﺋــﻪوه ﺑــﻮو ﮐــﻪ ﻋﺎﺑــﺪی ﺗﻪواﻧﭽــﻪ‬ ‫هﺎوﮐﺎت ﻟﻪﮔﻪڵ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﻪوهی ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﯚ زﯾﻨـﺪان دهﭼ‪‬ـﺖ ﻟـﻪ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧ‪‬ﮑـﯽ‬ ‫ﺋﺎﺷــــــﮑﺮادا ووﺗــــــﯽ ﮐــــــﻪ ﺋــــــﻪو‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﯿـــﺴﺘ‪‬ﮑﯽ‪-‬ﻟﯿﻨﯿﻨﯿـــﺴﺘﻪو ﭘـــﺎش‬ ‫ﺗﻪواوﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺎوهی ﻣﻪﺣﮑﻮﻣﯿﻪﺗﻪﮐـﻪی‬ ‫دهﺳـــﺖ ﺑـــﻪ هﻪ‪‬ـــﺴﻮڕاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯽو‬ ‫ﻋﻪﻟﻪﻧﯽ ﺧﯚی دهﮐﺎﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ هﻪﻓﺘﻪ ﻟﻪﻣﻪوﺑﻪر هﺎوڕێ ﻋﺎﺑﺪ ﻟﻪ‬ ‫زﯾﻨﺪان ﺋﺎزاد ﺑﻮو‪ ،‬ﻟﻪ ﮔﻔـﺖو ﮔﯚﯾﻪﮐـﺪا‬ ‫ﻟﻪﮔــﻪڵ هﺎوﭘــﺸﺘﯿﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎرﯾﯽ هــﺎوڕی‬

‫ﭘﺎﺷﻤﺎوهی دهﮐﺮ‪‬ﺖ ﺋﻪم دﻧﯿﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺘﺮ‬ ‫ﺑﮑﻪﯾﻦ ﻻﭘﻪڕه ‪11‬‬

‫→‬

‫زهوی ﺑــــﻪﮐﺎرﺑ‪‬ﻨﯿﻦ‪ .‬ﻟﻪﺑــــﻪر ﺋﻪﻣــــﻪ‬ ‫ﭼﺎرهﯾــﻪﮐﯽ ﺗﺮﻣــﺎن ﻧﯿــﻪ ﺑ‪‬ﺠﮕــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﻗﺒﻮوڵ ﮐﺮدﻧـﯽ ﺑﻪرزﮐﺮدﻧـﻪوهی ﻧﺮﺧـﯽ‬ ‫دهﻏـــــــــ‪‬ودانو ﺧﻮاردهﻣـــــــــﻪﻧﯽ!‬ ‫ڕاﺳﺘﯿﻪﮐﻪﺷﯽ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﻟﻪڕووﮐﻪﺷﺪا‬ ‫ﺷــﮏ ﻧﯿــﻪ ﻟــﻪ ﺳــﻪر ﺋــﻪوهی ﮐــﻪ ﺋــﻪم‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﻪرهواﻧـــــﻪ دهﯾ‪‬ـــــﻦ! ﺑـــــﻪ‪‬م‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺎرهﮐﻪ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﮐـﺎﺗ‪ ‬داوا ﻟـﻪ‬ ‫ﺳـﻪر ﮐـﺎ‪ ‬ﭼﺎرهﻧﻮوﺳـﯽ ﮔــﯚی زهویو‬ ‫هــﻪرﭼﯽ زﯾﻨــﺪهوهره دﯾــﺎری دهﮐــﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﯚﭼــﯽ هﯿــﭻ ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ ﺳــﻪروهریو ﺑــﺎ‪‬‬ ‫دهﺳﺖ ﺑﻮوﻧﯽ ﺧﻮای ﺑﺎزار ﻧﺎﺧﻪﻧﻪ ژ‪‬ﺮ‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺎرهوه؟‬ ‫ﺑﯚﭼﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋـﻪم ﺳـﻪردهﻣﻪ ﻧﺎﺗﻮﻧـﻦ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺑ‪‬ﯾﺎر ﺑﺪهن ﭼﯽ ﺑﻪرهﻪﻣﺒ‪‬ﻨﻦ؟‬ ‫ﭼﻪﻧﺪه ﺑﻪرهـﻪﻣﺒ‪‬ﻨﻦ؟ ﭼﻪﻧـﺪه ﺋـﻪﻣﺒﺎر‬ ‫ﺑﮑﻪن؟ ﺑﯚﭼﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﯚﻣـﺎن ﺑ‪‬ﯾـﺎر‬ ‫ﺑﺪهﯾﻦ ﺑﻪرهﻪﻣﻪﮐﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪدهﺳـﺘﯽ ﮐـ‪‬‬ ‫ﺑﮕﺎت؟ ﺑﯚﭼﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋـﻪم ﺳـﻪردهﻣﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧـــــــﺎی ڕ‪‬ﮑﺨـــــــﺴﺘﻨﯽ ژﯾﺎﻧـــــــﯽ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮووﻟﻪﯾﯿﺸﯽ ﻟـ‪ ‬زهووت ﮐـﺮاوه‪ ،‬ﮐـﻪ‬ ‫هـﻪﻣﻮو ﺋــﻪو ﮐﺎراﻧــﻪ دهﮐــﻪنو وه‪‬ﻣــﯽ‬ ‫ﭘﺮﺳـــﯿﺎرهﮐﺎﻧﯿﺎن داوهﺗـــﻪوه‪ .‬ﺑﯚﭼـــﯽ‬ ‫ﺋﺎﮔـــﺎﯾﯽ ﺑﯿـــﻨﺮاوو ﻋـــﻪﯾﻨﯽ‪ ،‬دهﺳـــﺘﯽ‬ ‫ﻧـــﻪﺑﯿﻨﺮاوو ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧﮑﻮژو و‪‬ﺮاﻧﮑـــﻪرو‬ ‫ﮐﻮ‪‬ـــﺮی ﺑـــﺎزار ﻧﺎﺑﻪﺳـــﺘ‪‬؟ ﺋﻪﻣﺎﻧـــﻪ‬

‫ﻋﺎﺑﺪ ﺟﻪﺧﺘﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوه ﮐﺮدهوه ﮐﻪ‬ ‫ﺋﻪو ﺳـﻪرهڕای زﯾﻨـﺪاﻧﯽو ﺋﻪﺷـﮑﻪﻧﺠﻪو‬ ‫ﺋﺎزاری ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎو ﻟﻪﮔـﻪڵ ﺋـﻪوهدا ﮐـﻪ‬ ‫دهزﮔﺎ ﺋﻪﻣﻨﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺟﻤﮫﻮری ﺋﯿـﺴﻼﻣﯽ‬ ‫ﭼﻪﻧــﺪ ﻣﻪﻟــﻪﻓﯽ ﺗﯚﻣــﻪﺗﺒﺎرﯾﺎن ﻟﻪﺳــﻪر‬ ‫ﺋــﻪو ﺗﯚﻣــﺎر ﮐــﺮدووه ﺑــﻪ‪‬م ﺋــﻪو ﺑــﻪ‬ ‫هﺎوﮐﺎری هﺎوڕﯾﮑـﺎﻧﯽ ﻟـﻪ ﺟﻮو‪‬ﻧـﻪوهی‬ ‫ﭼﻪﭘﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﻟـﻪ هﻪو‪‬ـﯽ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﺨـــــﺴﺘﻨﻪوهی ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿـــــﻪﮐﺎنو‬ ‫ﺑـــــــﻪرﭘﺎﮐﺮدﻧﯽ ﻣﻪراﺳـــــــﯿﻤﯽ ڕۆژی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎر ﮐﻪ ﭼﻪﻧﺪ ڕۆژی ﮐﻪﻣﯽ ﻣﺎوه‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪوهی ﮐـﻪ ﭼﯚﻧـﻪ ﺋـﻪو ﺑـﻪ‬ ‫ﺷــــﯿﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺋﺎﺷــــﮑﺮا ﻟــــﻪ ﺳــــﺎﯾﻪی‬ ‫ﺟﻤﮫــــﻮری ﺋﯿــــﺴﻼﻣﯿﺪا ﺧــــﯚی وهک‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﯿـــﺴﺖ‪-‬ﻟﯿﻨﯿـــﺴﺘ‪‬ﮏ ﻧﺎﺳـــﺎﻧﺪووه‬ ‫هــﻪوڕێ ﻋﺎﺑــﺪ ده‪‬ــﺖ‪ " :‬ﻟــﻪ ڕاﺳــﺘﯿﺪا‬ ‫ﻣﻦ ﭘﺎش ﭼﻪﻧـﺪ ﺟـﺎر زﯾﻨـﺪاﻧﯽ ﺑـﻮونو‬ ‫ﻟﻪ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن وهدهرﻧﺎنو ﺑ‪‬ﺒـﻪش ﺑـﻮون‬ ‫ﻟــﻪ ﮐــﺎرﮐﺮدنو ﮔــﻪورهﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷــﺎری‬ ‫ﻣﺎﻟﯽو دووﺑﺎرهو ﭼﻪﻧﺪ ﺑﺎره ڕاﭘ‪‬ﺠﮑﺮان‬ ‫ﺑـــﯚ زﯾﻨـــﺪان‪ ...‬ﺷـــﺘ‪‬ﮑﻢ ﻧـــﻪﻣﺎوه ﻟـــﻪ‬ ‫دهﺳــﺘﯽ ﺑــﺪهم‪ ...‬هﻪرﭼﻪﻧــﺪ زﯾﺎﺗــﺮ‬ ‫دهﭼﻤــﻪ ﭘ‪‬ــﺸﻪوهو ﺋﺎﺷــﻨﺎﯾﯽ زﯾــﺎﺗﺮو‬ ‫زﯾــﺎﺗﺮم ﺑــﻪ ﻣﺎرﮐــﺴﯿﺰم ﻣــﻨﯽ ﺑــﻪم‬ ‫دﻧﯿﺎﯾــﻪ ﻧــﺎﻣﯚو ﻧــﺎﻣﯚﺗﺮ ﮐــﺮدووه‪ .‬ﺗــﺎ‬ ‫ﮔﻪﯾــﺸﺘﻮوﻣﻪﺗﻪ ﺟ‪‬ﮕﺎﯾــﻪک ﮐــﻪ هﻪﺳــﺖ‬ ‫دهﮐﻪم ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت هﻪ‪‬ﻤﮋﯾﻨﯽ هﻪوای ﺋﻪم‬ ‫دﻧﯿـــﺎ ﮐﯚﻧـــﻪ ﺋـــﺎزارم دهدات‪ .‬ﮐﺎﺗ‪‬ـــﮏ‬ ‫ﮐﻪﺳ‪‬ﮏ ﺑﻪ ﺗﻪواوی ﺧﺎﻧـﻪﮐﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻧـﯽ‬ ‫ﻧﺎﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧـــﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـــﻪﮐﺎنو‬ ‫ﯾﺎﺳــــــﺎو ڕ‪‬ــــــﺴﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــــــﻪ‪‬ﮕﺎی‬ ‫ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداری ﺗ‪‬ﺪهﮔﺎت‪ ،‬ژﯾﺎن ﺑﯚ ﺋـﻪو‬

‫ﺗـــــــﻪﻧﮫﺎ ﯾـــــــﻪک‬ ‫ﺷــــﺘﻪ‪:‬ژ‪‬ــــﺮو ژوور‬ ‫ﮐﺮدﻧــــــﯽ ﺋــــــﻪم‬ ‫ﺳﯿــــــــــــــﺴﺘﻪﻣﻪ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯿـــــــــــــــﻪو‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺮﺗﻨـــﻪوهی ﺑـــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾﻪﮐـــــــــﯽ‬ ‫ﻧـــﻮێو ﺋﯿﻨـــﺴﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﮐــﻪ دهﮔﻪﯾﺘــﻪ ﺋــﻪم‬ ‫ﺧﺎ‪‬ﯽ وهرﭼﻪرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺋﯿــــــــــــــــﺘﺮ زۆر‬ ‫ﻗﺎزاﻧﺠﺨﻮازیو ﺗﺮسو دوود‪‬ـﯽ دهﺑﻨـﻪ‬ ‫ﺷﺘﯽ ﺑ‪‬ﻤﺎﻧﺎو ﭘﻮوچ‪.‬‬ ‫ﺳــﻪﺑﺎرهت ﺑــﻪ ﭼﺎﻻﮐﯿــﻪﮐﺎن ﻟــﻪ ڕۆژی‬ ‫‪ 16‬ﺋﺎزهر )ڕۆژی ﺧﻮ‪‬ﻨـﺪﮐﺎران( ﮐـﻪ‬ ‫دهﮐﺎﺗــﻪ ‪ 12-7‬ڕ‪‬ﮑــﻪوﺗﯽ ﺷــﻪﻣﻤﻪی‬ ‫داهـــﺎﺗﻮو‪ ،‬هـــﺎوڕێ ﻋﺎﺑـــﺪی ﺗﻪواﻧﭽـــﻪ‬ ‫ده‪‬ــ‪ ": ‬ﭼــﻪپ دهﺑــ‪ ‬دووﺑــﺎره ﻟــﻪ‬ ‫زاﻧﮑــﯚدا هﻪ‪‬ــﺴﻮڕاﻧﯽ ﺟﯿــﺪدی ﺧــﯚی‬ ‫دهﺳــــﺖ ﭘ‪‬ﺒﮑﺎﺗــــﻪوهو ﻟﻪﺑﻪرﻣﺎﺑــــﻪر‬ ‫دهﺳــﻪ‪‬ﺗﺪا هﻪ‪‬ﻮ‪‬ــﺴﺘﯽ ه‪‬ﺮﺷــﺒﻪراﻧﻪ‬ ‫ﺑﮕﺮ‪‬ﺘـــﻪ ﺑـــﻪر‪ ...‬ڕۆژی ﺧﻮ‪‬ﻨـــﺪﮐﺎران‬ ‫ﺑﺎﺷــﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳــﻪﺗ‪‬ﮑﻪ ﺑــﯚ ﺳــﻪرﻟﻪﻧﻮێ‬ ‫دهرﮐﻪوﺗﻨﻪوهی ﺋﺎﺷﮑﺮای هﻪ‪‬ﺴﻮڕاﻧﯽ‬ ‫ﭼﻪپ ﻟﻪ زاﻧﮑﯚﮐﺎﻧـﺪا‪ ،‬ﺳـﻪرهڕای هـﻪر‬ ‫ﺑ‪‬وﺑﯿﺎﻧﻮوﯾـــﻪک ﮐـــﻪ د‪‬ﻠـــﻪرزﯾﻮوهﮐﺎن‬ ‫دهﯾﮫ‪‬ﻨﻨــﻪوه‪ ،‬ﺳــﻪرهڕای ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗــﯽ‬ ‫هﻪﻧﺪ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﺧـﯚ ﺑـﺎ ﺑﺎوﮐﺰاﻧـﻪﮐﺎن ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳـــــــــﯽ ﻻوازی ﺟﻮو‪‬ﻧـــــــــﻪوهی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎری دهﮐﻪن‪ ،‬ﺑﻪ هﻪر ﻧﺮﺧ‪‬ـﮏ‬ ‫ﮐﻪ ﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺎدا ﺑ‪‬ﺖ دهﺑـ‪ ‬ﻣﻪراﺳـﯿﻤﯽ‬ ‫ڕۆژی ﺧﻮ‪‬ﻨــــﺪﮐﺎر ﻟــــﻪ زاﻧﮑﯚﮐﺎﻧــــﺪا‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ﺖ"‬

‫هـــﻪﻣﻮوی ﺋـــﻪو ﭘﺮﺳـــﯿﺎراﻧﻪن ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒـــﻪﺗﯽ ﻧـــﺎﺑ‪ ‬ﻟـــﻪ ﻧـــﺎو ﺑﺮﺳـــﯿﻪﮐﺎﻧﺪا‬ ‫ﺑﮑﺮ‪‬ــﺖو ﺑﺎﺳــﺒﮑﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋــﻪم ﭘﺮﺳــﯿﺎراﻧﻪن‬ ‫ﮐﻪ ‪ 200‬ﺳﺎ‪‬ﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎر وه‪‬ﻣـﯽ‬ ‫ﭘــ‪ ‬داوﻧﻪﺗــﻪوه ‪ ،‬ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕــﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧــــ‪ ‬ﺋــــﻪوهی ﮐــــﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾــــﺴﺘﯿﻪﺗﯽ‬ ‫ﺑﻪرهــــــﻪﻣﺒ‪‬ﻨ‪ ‬دهﺑــــــ‪ ‬هﯚﯾﻪﮐﺎﻧــــــﯽ‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎن ﺑﮑﺎﺗﻪ ﻣﻮ‪‬ﮑﯽ ﺧﯚی‪.‬‬ ‫ده‪‬ﻦ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺒﻪﺳﺘﻦ ﺑـﻪ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری ﺑـﺎزاری ﺋـﺎزاد ﺳـﻪﻟﻤﺎﻧﺪووﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎراﻣـﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷـ‪‬ﻮهی ﺑﻪرهـﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎنو‬ ‫داﺑﻪﺷـــﮑﺮدﻧﻪ‪ ،‬ده‪‬ـــﻦ ﺧﻮاﺳـــﺘﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎ ﺧﯚی ﻟﻪ ﺷ‪‬ﻮهی داوا ﻟﻪ ﺳﻪر‬ ‫ﮐﺎ‪‬و ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارﯾﻪ ﺟﯿﺎوازهﮐﺎن ﺑـﻪﯾﺎن‬ ‫دهﮐــﺎت‪ ،‬ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨــﻪرﯾﺶ هــﻪر ﮐــﻪسو‬ ‫ﻻﯾــﻪﻧ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﺑــﻪﺑ‪ ‬وه‪‬ﻣﺪاﻧــﻪوه ﺑــﻪ‬ ‫داواﮐــﺎﻧﯽ ﺑــﺎزار‪ ،‬ﺳــﺘﻪﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧــ‪ ‬ﻟــﻪ‬ ‫ﻣﻪﯾﺪاﻧــﺪا ﺑﻤ‪‬ﻨ‪‬ﺘــﻪوه‪ .‬ده‪‬ﯿــﻦ ﮐ‪‬ﺒ‪‬ﮐــ‪‬‬ ‫) ﻣﻨﺎﻓﻪﺳـــــــــﻪ( ﻟـــــــــﻪ ﻧ‪‬ـــــــــﻮان‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﻪرهﮐﺎﻧــــﺪا دهﺑ‪‬ﺘــــﻪ هــــﯚی‬ ‫هــﻪرزاﻧﯽو ﻓــﺮاوان ﺑــﻮونو ﺑﺎﺷــﺘﺮﺑﻮوﻧﯽ‬ ‫ﮐﺎ‪‬ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎزار‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪم ﻗﺴﺎﻧﻪی ﮐـﻪ‬ ‫ﮔﻮﺗــﺮاون ڕاﺳــﺖ ﺑــﻦ ﮐــﻪ ﮔﻮاﯾــﻪ داوا‬ ‫ﻟﻪﺳــﻪر ﮐﺎ‪‬ﮐــﺎﻧﯽ ﺑــﺎزار ﺑــﻪﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿــﺎزو‬ ‫ﺧﻮاﺳــﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾــﻪ‪ ،‬ﺋــﻪو ﮐﺎﺗــﻪ‬ ‫دهﺑ‪ ‬ﺑﯿﺴﻪﻟﻤ‪‬ﻨﯿﻦو ﻗﺒـﻮوڵ ﺑﮑـﻪﯾﻦ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷـــﻪری ﺋـــﻪﻣ‪‬ۆ زﯾـــﺎﺗﺮ ﺑـــﺎ ﺑﯚﻣـــﺐو‬ ‫ﻓﯿﺸﻪک ﻧﯿﺎزی هﻪﯾﻪ ﺗﺎ ﻧـﺎن‪ ،‬زﯾـﺎﺗﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻓ‪‬ۆﮐﻪی ﺟﻪﻧﮕﯽو ﺗﺎﻧﮏ ﻧﯿﺎزی هﻪﯾﻪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﺮاﮐﺘــﯚری ﮐــﺸﺘﻮﮐﺎ‪‬ﯽ‪ ،‬زﯾــﺎﺗﺮ ﺑــﻪ‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟﻪﺷﻔﺮۆﺷﯽ ﻧﯿﺎزی هﻪﯾﻪ ﺗـﺎ‬

‫ﺑــﻪ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧــﻪ‪ ،‬زﯾــﺎﺗﺮ ﺑــﻪ ﭘﯚرﻧﯚﮔﺮاﻓــﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎزی هﻪﯾـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺘ‪‬ﺒـﻪﮐﺎﻧﯽ دهرس‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن‪ ،‬زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑ‪‬ﮫﯚﺷﮑﻪرهﮐﺎن‬ ‫) ﻣﺨـﺪرات( ﻧﯿـﺎزی هﻪﯾـﻪ ﺗـﺎ دهرﻣـﺎن‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪو ﮔﻮﺗﺮاواﻧﻪ ڕاﺳﺖ ﺑﻦ‪ ،‬ﮐﻪواﺗﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳـــــﯿﯿﻪﮐﺎن داوای ﻧﺎﻧﯿـــــﺎن ﻧﯿﯿـــــﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﯿﯚﻧﻪهﺎ ﻣﻨﺪا‪‬ﯽ ﺋﻪﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﺋﻪﯾﺪز داوای دهرﻣﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﯿﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪی ﮐﻪ ﺷﻪواﻧﯿﺎن ﻟﻪ ژ‪‬ـﺮ ﮐﺎرﺗﯚﻧـﺪا‬ ‫ﻟﻪ ﺷﻪﻗﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﺷﺎراﻧﯽ ﺋـﻪم ﺟﯿﮫﺎﻧـﻪدا‬ ‫ڕۆژ دهﮐﻪﻧـــﻪوه‪ ،‬داوای ﺧﺎﻧﻮوﺑـــﻪرهﯾﺎن‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﻟـﻪ هﻨﺪﺳـﺘﺎنو زۆر وو‪‬ﺗـﯽ ﺗـﺮی‬ ‫ﺋـــــﻪم دﻧﯿﺎﯾـــــﻪ ﻣﻠﯿﯚﻧـــــﻪهﺎ ﺑﻪﺷـــــﻪر‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرﺟﺎده ﻟﻪ داﯾﮏ دهﺑﻦ ﻟﻪﺳـﻪرﺟﺎده‬ ‫ﻣﻨــﺪا‪‬ﯿﯿﺎن ﺑﻪﺳــﻪردهﺑﻪنو ﻟﻪﺳــﻪرﺟﺎده‬ ‫ﮔــــــﻪوره دهﺑــــــﻦ‪ ،‬زهواج دهﮐــــــﻪنو‬ ‫ﻟﻪﺳـــــﻪرﺟﺎده ﻣﻨﺪا‪‬ـــــﺪار دهﺑﻨـــــﻪوه‪،‬‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرﺟﺎدهش دهﻣﺮن‪ ،‬ﺗﯚﺑ‪‬ـ‪‬ﯽ ﺋﻪﻣﺎﻧـﻪ‬ ‫هﯿﭻ داواﯾـﻪﮐﯿﺎن ﻟﻪﺳـﻪر ﮐﺎ‪‬ﮐـﺎﻧﯽ ﺋـﻪم‬ ‫ﺑﺎزاره ﻧـﻪﺑ‪ .‬ﺑﯚﭼـﯽ ﻟـﻪم ﺳﯿـﺴﺘﻪﻣﻪدا‬ ‫ﺋﻪو داواﯾﻪی ﮐـﻪ دۆﻻر ﭘﺎ‪‬ﭙـﺸﺘﯽ ﻧﻪﺑـ‪‬‬ ‫ﺑﻪ داوا ﺣﺴﺎب ﻧﺎﮐﺮێ‪.‬‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨــﻪری ﻧــﺎو ﺋــﻪم ﺳﯿــﺴﺘﻪﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺑﻪﺳﺖ ﻟـﻪ ﺧﺎوهﻧـﺪاراﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮازهﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎن‪ ،‬هﻪر ﺷـﺘ‪‬ﮏ ﺑﻪرهﻪﻣﺒ‪‬ﻨـﻦ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﻣﻮ‪‬ﮑﯽ ﺧﯚﯾﺎن) هﻪرﭼﻪﻧﺪه ﺋﻪم‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﺎﻧﻪﯾﺎن ﺑـﻪ ﺋـﻪرﮐﯽ ﺧﺎ‪‬ﮑـﺎﻧﯽ ﺗـﺮ‬ ‫دروﺳﺘﮑﺮدووه(‪ ،‬ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮاﯾـﺎ وه‪‬م‬ ‫ﺑــﻪ ﺧﻮاﺳــﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎ دهدهﻧــﻪوه‪،‬‬ ‫ﮐﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯽ ﯾﻪﮐﯽ زۆر زۆر ﮐـﻪﻣﯽ ﻧـﺎو ‪6‬‬ ‫ﻣﻠﯿــﺎرد داﻧﯿــﺸﺘﻮوی ﺳــﻪر ﺋــﻪم ﮔــﯚی‬

‫ﻋﺎﺑــﺪی ﺗﻪواﻧﭽــﻪ ﺑــﻪ ﺋﻮﻣ‪‬ــﺪهوه ﺑــﯚ‬ ‫ﺋﺎﯾﻨـــﺪهی ﺟﻮو‪‬ﻧـــﻪوهی ﭼـــﻪپ ﻟـــﻪ‬ ‫زاﻧﮑﯚﮐﺎﻧــــﺪا دهڕواﻧ‪‬ــــﺖو ده‪‬ــــ‪:‬‬ ‫"هــﻪﻣﻮو ﮔﺮوﭘــﻪ ڕاﺳــﺘ‪‬هوهﮐﺎن ﻟــﻪ‬ ‫زاﻧﮑـــﯚدا ﮔﻪﯾـــﺸﺘﻮوﻧﻪﺗﻪ ﺑﻨﺒﻪﺳـــﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهی ﭼﻪﭘﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨـﺪﮐﺎران ﺑـﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳــﺎﻧﯽ دهﺗﻮاﻧ‪‬ــﺖ ﺑــﻪ ﺑﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪﮐــﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮان ﻣـﺎوه ڕاﺑـﻪری ﺋﻪڵوﮔﯚڕهﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﻧــﺎو زاﻧﮑﯚﮐــﺎن ﺑﻪدهﺳــﺘﻪوه ﺑﮕﺮ‪‬ــﺖ‪.‬‬ ‫هﻪرﺋﻪوهﻧــﺪهی ﻟ‪‬ﺮهﺑﯿــﺖ ﺑﻪﺳــﻪ ﺑــﯚ‬ ‫ﺋـﻪوهی ﺑـﻪ ﺗــﻪواوی ﻟـﻪوه ﺗ‪‬ﺒﮕﻪﯾــﺖ‬ ‫ﮐــﻪ ﺑــﻪدﯾﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺋــﻪم ﺋﺎﻣﺎﻧﺠــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫دهﺳﺘ‪‬هﺳﺪاﯾﻪ‪".‬‬ ‫ﻟﻪ ﮔﻔﺖوﮔﯚی ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋ‪‬ﻤـﻪدا هـﺎوڕێ‬ ‫ﻋﺎﺑــﺪ ﺗــ‪‬واﻧﯿﻦو ﻟ‪‬ﮑﺪاﻧــﻪوهی ﺧــﯚی‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﮔـﻪﻟ‪‬ﮏ ﻻﯾـﻪﻧﯽ ﺟﻮو‪‬ﻧـﻪوهی‬ ‫ﭼــــﻪﭘﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨــــﺪﮐﺎرانو ﻣﻪﺳــــﻪﻟﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﯿﻪﮐﺎن ﺑﺎﺳــﮑﺮد‪ ،‬ﻟــﻪ ژﻣــﺎرهی‬ ‫ﺋﺎﯾﻨﺪهی هﺎوﭘـﺸﺘﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری ﭼﻪﻧـﺪ‬ ‫ﺑــــﻪش ﻟــــﻪم ﮔﻔﺖوﮔﯚﯾــــﻪ ﺑــــ‪‬و‬ ‫دهﮐﻪﯾﻨﻪوه‪.‬‬

‫زهﻣﯿﻨـــﻪن‪ ،‬و ﺗـــﻪﻧﮫﺎ ﻣﻪﺑﻪﺳـــﺘ‪‬ﮏ ﮐـــﻪ‬ ‫هﻪﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪدهﺳﺖ ه‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺳﻮوده‪ ،‬ﻟﻪهﻪر‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨ‪‬ﮏ ﺳﻮود هـﻪﺑ‪ ،‬ﺑـ‪ ‬ﯾـﻪکو دوو‬ ‫ﺋــــﻪوێ ﻣﻪﯾــــﺪاﻧﯽ ﺳــــﻪرﻣﺎﯾﻪﮔﻮوزاری‬ ‫ﺋﻪواﻧــﻪ‪ ،‬ﮐﻪواﺗــﻪ ﺑــﻪم ﭘ‪‬ﯿــﻪ ﮐــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ـــــﺴﺘﺎی ﺟﯿﮫﺎﻧـــــﺪا ﺑﻪرهـــــﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎنو‬ ‫ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﭼﻪﮐــﻪ ﺑﻪﮐﯚﻣــﻪڵ ﮐﻮژهﮐــﺎنو‬ ‫ﺋﺎﻣﺮازاﮐـــــﺎﻧﯽ ﺟـــــﻪﻧﮓو و‪‬ﺮاﻧﮑـــــﺎری‪،‬‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ژﻧﺎنو ﻣﻨـﺪا‪‬ن ﻟـﻪ ﺑـﺎزاری‬ ‫ﺳ‪‬ﮑـــــﺴﺪاو ﺑ‪‬وﮐﺮدﻧـــــﻪوهی ﻣـــــﺎده‬ ‫ﺑ‪‬ﮫﯚﺷﮑﻪرهﮐﺎن) ﻣﺨﺪرات(‪ ،‬ﭘ‪ ‬ڕهوﻧـﻪق‬ ‫ﺗـــﺮﯾﻦ ﺑﻪﺷـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋـــﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮫـــﺎﻧﻦو‬ ‫زﯾـــــﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳـــــﻮود ﺑﻪﺳـــــﻪرﻣﺎﯾﻪداران‬ ‫دهﮔﻪﯾــــﻪﻧﻦ‪ ،‬ﺋﯿــــﺘﺮ ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧــــﻪوه ﻟــــﻪ‬ ‫ﺳـــﻪرﻣﺎﯾﻪﮔﻮوزاری ﻟـــﻪ دهرﻣﺎﻧـــﺪا ﺑـــﯚ‬ ‫ﭼﺎرهﺳــﻪری ﻣﻠﯿﯚﻧــﻪهﺎ ﻣﻨــﺪا‪‬ﯽ ﻣﻮﺑﺘــﻪﻻ‬ ‫ﺑــــﻪ ﺋﺎﯾــــﺪزو ﮐﯚﻟــــ‪‬ﺮا‪ ،‬ﺑ‪‬ﺌﻪﻗ‪‬ﯿﻪﮐــــﯽ‬ ‫ﮔﻪورهﯾـــﻪ‪ ،‬ﻟﻪﮐﺎﺗ‪‬ﮑـــﺪا دهﮐـــﺮێ ﺑـــﻪو‬ ‫ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪﯾﻪ ﮔــﺎزﯾﻨﯚی ﻗﻮﻣــﺎری ﺗــﺎزهو‬ ‫ﮔـﻪورهﺗﺮ ﻟـﻪ ﻻس ﭬ‪‬ﮕـﺎسو ﺳـﺘﯚﮐﮫﯚ‪‬ﻢ‬ ‫ﺑﮑﻪﻧﻪوه‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ دﯾــﻨﯽ ﺋﻪواﻧــﺪا ﺑــﻮونو ﻣﻮ‪‬ﮑﯿﻪﺗــﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒـــــﻪﺗﯽ ﭘﯿﺮۆزﺗـــــﺮﯾﻦ ﻣﻪﺳـــــﻪﻟﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﻮﺷــــﺘﻨﯽ ﺑــــ‪ ‬ﯾــــﻪکو دووی ﺋــــﻪو‬ ‫ﺑﺮﺳــﯿﺎﻧﻪی ﮐــﻪ هــ‪‬ﺮش دهﮐﻪﻧــﻪ ﺳــﻪر‬ ‫ﺋﻪﻣﺒﺎرهﮐﺎﻧﯽ دهﻏـ‪‬ودانو ﻓﺮۆﺷـﮕﺎﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﻮاردهﻣــﻪﻧﯽ ﯾــﺎن زﯾﻨــﺪاﻧﯿﮑﺮدﻧﯽ ﺋــﻪو‬ ‫ﮐﻪﺳﺎﻧﻪی ﺑـﻪﺑ‪ ‬ﻣﯚ‪‬ـﻪتو داﻧـﯽ ﭘـﺎرهی‬ ‫ﺣﻪﻗﯽ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎز‪ ،‬ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دهرﻣﺎﻧﺴﺎزی‬ ‫دروﺳﺘﺪهﮐﻪنو هﻪﻧـﺪێ ﺟـﺎر ﺑﻪﺧﯚڕاﯾـﯽ‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﻪﮐﺎن ﭼﺎرهﺳﻪر دهﮐﻪن‪ ،‬هـﻪﻣﻮو‬

‫ﺷﻪﻣﺎڵ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﻨــﺪﮐﺎرانو ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪاﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﭼﻪﻧــﺪ هﻪﻓﺘــﻪی ڕاﺑــﺮدوو‬ ‫ﻧﯿـــﺸﺎﻧﻪی ﭘ‪‬ـــﺸﮫﺎﺗﯽ ﺗـــﺎزهنو دهﺑ‪‬ـــﺖ ﺑـــﻪ ووردی ﺑﺨﻮ‪‬ﻨﺮ‪‬ﻨـــﻪوه‪ .‬ﺋـــﻪم‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧﻪ ﭘﻪرﭼﻪﮐﺮدارنو ﺟﻮو‪‬ﻧﻪوهی ﺑﻪرﮔﺮیو داﮐﯚﮐﯿﻦ ﻟـﻪ ﻣﺎﻓـﻪ هـﻪره‬ ‫ﺳــﻪرهﺗﺎﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻪﻧــﺪانو ﻧــﻪوهی ﻧــﻮێ ﻟــﻪ ﮐﺎرﮔــﻪراﻧﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ .‬ﻟــﻪم‬ ‫ﺟﻮو‪‬ﻧﻪواﻧﻪ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﮐﺎران ﻧﻪک ﺑﯚ ﺋﻪﻣ‪‬ۆﯾﺎن ﺑﻪ‪‬ﮑﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺋﺎﯾﻨﺪهی ﻧﺎدﯾﺎرو‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ ﺑ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﺎن هﺎﺗﻮوﻧﻪﺗﻪ ﺳﻪرﺟﺎده‪ .‬ﺋﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧﻪ ﭘﻪرﭼﻪﮐﺮدارن ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺳﯿﺎﺳﻪتو ﮐﺎرﮐﺮدی دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑـﯚ ﺋـﺎزادﮐﺮدﻧﯽ زﯾـﺎﺗﺮی‬ ‫ﺑﺎزاڕو ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ه‪‬ﻨﺎن ﺑﻪ هﻪر ﺷﺘ‪‬ﮏ ﮐﻪ ﻟﻪﻣﭙﻪری ﻟﻪﺑﻪردهم داﻧﺎوه‪.‬‬ ‫ﯾﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪ ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚﮐﺎﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺎری ﻋﯿﺮاق ﭼﻮﻧﻪﭘ‪‬ﺸﻪوهی ﻧﻪﺧﺸﻪﯾﻪﮐﻪ‬ ‫ﺑﯚ داﻣﻪزراﻧـﺪﻧﯽ ﺋـﺎﺑﻮوری ﺑـﺎزاڕی ﺋـﺎزاد‪ ،‬ﺋـﺎﺑﻮوری ﺑـﺎزاڕی ﺋـﺎزاد دروﺷـﻤﯿﮑﻪ ﺑـﯚ‬ ‫وهﻻﻧﺎﻧﯽ هﻪﻣﻮو ﻟﻪﻣﭙﻪر‪‬ﮏ ﻟﻪﺑـﻪردهم ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣـﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑـﺎزاڕو ﺑـﻪ ﮐﻮرﺗﯿﻪﮐـﻪی ﺑـﻪ‬ ‫واﺗــﺎی ﭼﻪوﺳــﺎﻧﺪﻧﻪوهی ﺋــﺎزاده‪ .‬وا دﯾــﺎره ﮐﺎرﺑﻪدهﺳــﺘﺎﻧﯽ ﻋــﯿﺮاق ﺑﻪﻣﻪﻧــﺪهی ﺗــﺎ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ﻟﻪ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﺮدنو ﺑ‪‬ﻤﺎﻓﮑﺮدﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮏ ﮐﺮدووﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪﺳﻪﻧﺪه ﻧﺎﮐﻪنو ه‪‬ﺸﺘﺎ‬ ‫هﻪﮔﺒﻪﮐﻪﯾﺎن ﭘ‪‬ﯾﻪﺗﯽ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﻪتو ﻧﻪﺧﺸﻪی ﻧﺎﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯽ ﺑـﯚ هـﻪژارﮐﺮدﻧﯽ زﯾـﺎﺗﺮی‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮏو ﮐﯚﮐﺮدﻧﻪوهی ﻗﺎزاﻧﺠﯽ هﻪرﭼﯽ زﯾﺎﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداری ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺶ ڕۆ‪‬ﯽ ﺧﯚی هﻪﯾﻪو دهﺳﻪ‪‬ت ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﯚﮐﻪوﺗﻮوه ﺗﺎﮐﻮ ڕﯾﮕﺎﯾﻪک ﺑـﯚ ﺑﻪرهﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧـﻪوهی هﺎﺗﻨـﻪ ﺧـﻮارهوهی ﻧﺮﺧـﯽ‬ ‫ﻧﻪوتو ﮐﻪﻣﮑﺮدﻧﻪوهی زﯾﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪداریو ﭘﺮۆﺳـﻪی ﮐﻪ‪‬ﻪﮐـﻪی‬ ‫ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺑﺪۆزﯾﺘﻪوه‪ .‬ﮐﻪ ﺋﻪم ڕﯾﮕﺎﯾﻪش هﯿﭽﯽ ﺗﺮ ﻧﺎﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺟﮕﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﮔﺮﺗﻨــﻪوهی زﯾــﺎﺗﺮی ﺧﻪرﺟﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣــﻪت ﮐــﻪ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﺑــﯚ داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﺧﻮاردنو ﭘﯿﺪاوﯾﺴﺘﯿﻪ ﺳﻪرهﮐﯿﻪﮐﺎنو ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارﯾﻪﮐﺎن ﺗﻪرﺧﺎن ﮐﺮاوه‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪﮐﯽ ﺗــﺮهوه ﺣﮑﻮﻣــﻪﺗﯽ هــﻪر‪‬ﻤﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﭘ‪‬ﻮﯾــﺴﺘﯽ ﺑﻪوهﯾــﻪ ﻟــﻪم‬ ‫ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ هﻪژارﮐﺮدنو ﮐﻪﻣﺪهراﻣﻪﺗﮑﺮدﻧﻪی ﺧﻪ‪‬ﮑﺪا هـﻪﻧﮕﺎوی ﮔـﻪوره ﺑﮫﺎو‪‬ـﺖ‪.‬‬ ‫ﺋــﻪم دهﺳــﻪ‪‬ﺗﻪ ﮐــﻪ ﻧﯿﮕــﻪراﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾــﻪﮐﺎﻧﯽ دوای دهرﭼﻮوﻧــﯽ ﺳــﻮﭘﺎی‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪ هﻪ‪‬ﻪداوان دهﯾﻪو‪‬ﺖ ﺑﻪ دهو‪‬ﻪﺗﻪﮐﺎنو ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻪﮐﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ ﮐﻪ ﺋﻪو ﺷﻪرﯾﮑ‪‬ﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪو دهﯾﻪو‪‬ﺖ هﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﮑﺎت ﮐـﻪ ﺑـﻮاری ﻗﺎزاﻧﺠﮑﯚﮐﺮدﻧـﻪوه دهڕهﺧـﺴ‪‬ﻨ‪‬و ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﮐﻪو ﺟﯿﮫﺎن ڕادهﮐ‪‬ﺸ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋﺎﻣﺎدهﯾﻪ ﺧﻪ‪‬ﮏ هﻪژارو ﺑ‪‬ﮑـﺎر ﺑﮑـﺎتو هـ‪‬ﺰی‬ ‫ﮐﺎر هﻪرزان ﺑﮑﺎت ﺗـﺎ ﻗـﺎزاﻧﺠﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐـﺎن ﻣـﺴﯚﮔﻪر ﺑﯿـﺖ‪ .‬ﺋـﻪم ﮐـﺎره ﺑـﯚ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ﭘﺎرﺗﯽو ﯾﻪﮐ‪‬ﺘﯽ ﺟﮕﻪ ﻟﻪ ﻣـﻪودای ﺋـﺎﺑﻮوری‪ ،‬ﻣﻪوداﯾـﻪﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ‬ ‫ﻧﺰﯾﮑﻤﺎوهو ژﯾﺎﻧﯿﺸﯽ هﻪﯾﻪو ڕﯾﮕﺎﯾﻪﮐﻪ ﺑﯚ ﺑﻪرﮔﺮﺗﻦ ﺑﻪ هﻪرهﺳـﯽ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯿﺎن‪.‬‬ ‫دﯾــﺎره ﭼﻪﻧــﺪه ﻗــﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺳــﻪرﻣﺎﯾﻪداری دﻧﯿــﺎ ﻗﻮو‪‬ﺪهﺑ‪‬ﺘــﻪوه‪ ،‬ه‪‬ﻨــﺪهش ﺋــﻪم‬ ‫ﺋﻪرﮐــﻪی ﺣﮑﻮﻣــﻪﺗﯽ هــﻪر‪‬ﻢ ﻗﻮرﺳــﺘﺮ دهﺑ‪‬ــﺖو ﭘ‪‬ﺪاوﯾــﺴﺘﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘــﻪﻻﻣﺎری‬ ‫هﻪﻣﻪﻻﯾﻪﻧﻪ ﺑﯚ ﺳﻪر ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮏ زۆرﺗﺮ دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ دﮐﺘﯚرو ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻪﻗﺪ ﻟﻪ ﺣﺎ‪‬ﮑﺪا ﮐـﻪ ﺋﻪﻣـﻪ‬ ‫ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﺗـﻪواوو ﺋﺎﺷـﮑﺮای ﻟﻪﮔـﻪڵ ﯾﺎﺳـﺎﮐﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗـﺪا هﻪﯾـﻪ )ﮐـﻪ زهﻣﺎﻧﻪﺗـﯽ‬ ‫داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ دﮐﺘﯚره ﺷﻪهﺎده دارهﮐﺎن ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ دوای ﺗﻪواوﮐﺮدﻧﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨـﺪن‬ ‫دهﮐﺎت(‪ ،‬ﻧﯿﺸﺎﻧﻪی ﺋـﻪو ﭘﻪﻟـﻪ ﭘ‪‬وﺳـﮑ‪‬و هﻪ‪‬ﭙﻪﯾﻪﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﻪﺗﯽ هﻪر‪‬ـﻢ‬ ‫دهﯾــــﻪو‪‬ﺖ ﻟﻪﻣﻪﯾــــﺪاﻧﯽ وهﻻﻧــــﺎﻧﯽ ﻟﻪﻣﭙــــﻪرهﮐﺎﻧﯽ ﺑــــﻪردهم ﺋﺎزادﮐﺮدﻧــــﯽ‬ ‫ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎزاڕدا ﻟﻪ ﺧﯚی ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪات‪ .‬دهرﮐﻪوﺗ‪‬ﮑﯽ ﺋـﻪو ﺳﯿﺎﺳـﻪﺗﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﮑﺮدﻧﻪی ﮐﻪرﺗﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳـﺘﯿﻪ ﮐـﻪ ﻟـ‪‬ﺮهو ﻟـﻪو‪‬ﺶ ﻟـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ هﻪﻧﺪ‪‬ـﮏ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﻪوه ﻧﯿﺎزی ﭘﯿﺎدهﮐﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮا دهﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ هﻪر‪‬ﻢ‪ ،‬دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺋﻪم دوو ﺣﺰﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪرﭘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ ﺳـﻪرﻣﺎﯾﻪن ﻟـﻪم ﻧﺎوﭼﻪﯾـﻪدا‪ ،‬ﺑـﯚ‬ ‫ﻣﺎﻧﻪوهی ﺧﯚﯾﺎنو ﭘﺎرﯾﺰﮔـﺎری ﻟـﻪ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯿﺎن هﯿـﭻ در‪‬ﻐـﯽ ﻟـﻪ ﺑﺮﺳـﯿﮑﺮدنو‬ ‫ﺑ‪‬ﮑــﺎرﮐﺮدنو ﺑ‪‬ﺨﺰﻣــﻪﺗﮑﺮدﻧﯽ زﯾــﺎﺗﺮی ﺧــﻪ‪‬ﮏ ﻧﺎﮐــﻪنو ﺋــﻪم ﮐــﺎره ﺑﯚﯾــﺎن ﻟــﻪ‬ ‫ﺳﻪرهوهی ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋﻪوﻟﻪوﯾﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧﺪاﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺋﺎﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ﭘﺎرﺗﯽو ﯾﻪﮐ‪‬ﮑﺘﯽ ﻟـﻪم هﻪو‪‬ﻪﯾﺎﻧـﺪا ﺳـﻪرﮐﻪوﺗﻮو دهﺑـﻦ؟‬ ‫وه‪‬ﻣــﯽ ﺋﻪﻣــﻪ ﻻی ﺧﻪ‪‬ﮑــﻪ‪ ،‬ه‪‬ــﺸﺘﺎ ﻓﺮﺳــﻪﺗﯽ ﺋــﻪوه ﻣــﺎوه ﮐــﻪ ﺧــﻪ‪‬ﮏ ﺑــﻪ‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾــﻪﺗﯽو ﯾــﻪﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﺧﯚﯾــﺎن ﺑﻪرﭘــﻪرﭼﯽ ﺋــﻪم ﭘﻪﻻﻣﺎراﻧــﻪ ﺑﺪهﻧــﻪوه‪،‬‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﭼﻪﻧﺪ هﻪﻓﺘﻪی ڕاﺑـﺮدوو ﺑـﻪ دﯾﻮ‪‬ﮑـﯽ ﺗـﺮدا ﺋـﻪم ڕاﺳﺘﯿﻪﺷـﯽ‬ ‫ﺑﻪﯾﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﻧﺎڕازیو ﮐﻪﻣﺪهراﻣﻪﺗﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن دهﺗـﻮاﻧﻦ ﺑﻪراﻣﺒـﻪر‬ ‫ﻧﻪﺧﺸﻪﮐﺎﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬ت ﺑﻮوهﺳﺘﻨﻪوهو ﮔﯿﺮ ﺑﺨﻪﻧﻪ ﮐﺎرهﮐﻪﯾﺎﻧـﻪوه‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م ﺋـﻪوه‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺰاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺋﻪم ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪم ﭘﻪرشو ﺑ‪‬وﯾﻪی ﺋ‪‬ﺴﺘﺎوه‪ ،‬ﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫دهﺗﻮاﻧﻦ ﮐﺎت ﺑﮑ‪‬ن‪ ،‬دهﻧﺎ ﻧﻪﺧﺸﻪو ﭘﻪﻻﻣﺎری دهﺳﻪ‪‬ت ﺑﯚ ﺳﻪر ﺧﻪ‪‬ﮏ ﻟـﻪوه‬ ‫ﮔــﻪورهﺗﺮه ﺑــﻪ دوو ﺧﯚﭘﯿــﺸﺎﻧﺪان ﭘــﻪک ﺑﺨﺮ‪‬ــﺖ‪ .‬دهﺑ‪‬ــﺖ ﻧﺎڕهزاﯾﻪﺗﯿــﻪﮐﺎن‬ ‫ﮐﯚﺑﮑﻪﯾﻨــﻪوهو هﺎوﺋﺎهــﻪﻧﮕﯿﺎن ﺑﮑــﻪﯾﻦ‪ ،‬ڕﯾﮑﺨــﺮاوهی ﺳــﻪرﺑﻪﺧﯚ ﮐــﻪ دهرﺑــ‪‬ی‬ ‫ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪی ﺧﻮاﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑﻦ ﭘ‪‬ﮏ ﺑ‪‬ﻨﯿـﻦ‪ .‬دهﺑ‪‬ـﺖ ﮔﯿـﺎﻧﯽ هﺎوﭘـﺸﺘﯿﯽو‬ ‫هﺎوﭼﺎرهﻧﻮوﺳﯽ ﻟﻪ ﻧ‪‬ـﻮان ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎرانو ﺑﻪﺷـﻪ ﺟﯚراوﺟـﯚره ﮐﻪﻣﺪهراﻣﻪﺗﻪﮐﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﮑﺪا ﺑﮋ‪‬ﻨﯿﻨـﻪوه‪ .‬دهﺑ‪‬ـﺖ ﺋـﻪوه ڕۆﺷـﻦ ﺑ‪‬ـﺖ ﮐـﻪ ه‪‬ﺮﺷـﯽ ﻧـﻮێ ﺑـﯚ ﺳـﻪر‬ ‫ﮔﻮزهرانو ژﯾﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪڕﯾﻮهﯾﻪو ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺧﯚﻣﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎده ﺑﮑﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧـﻪ ﻟــﻪ ﭘ‪‬ـﺶ هــﻪر ﺷـﺘ‪‬ﮑﯽ ﺗــﺮ ﻟــﻪ‬ ‫ﻗــﺎﻧﻮوﻧﯽ هــﻪﻣﻮو و‪‬ﺗﺎﻧــﺪا داڕ‪‬ــﮋراوه‪.‬‬ ‫دهو‪‬ــﻪت دهو‪‬ــﻪﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧــﻪ‪ ،‬ﭘﯚﻟﯿــﺲ‬ ‫ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﻪ‪ ،‬ﭘﻪرﻟـﻪﻣﺎن ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎﻧـــﻪو دادﮔـــﺎش دادﮔـــﺎی ﺧﯚﯾﺎﻧـــﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﯚﺋ‪‬ﻤــﻪش زۆرﺑــﻪی زۆری داﻧﯿــﺸﺘﻮاﻧﯽ‬ ‫ﮔــﯚی زهوی ﺑ‪‬ﺠﮕــﻪ ﻟــﻪ دوو ڕ‪‬ﮕــﻪ ﮐــﻪ‬ ‫وهک ﺗــﺎک هــﻪ‪‬ﯿﺎﻧﺒﮋ‪‬ﺮﯾﻦ ﻧﻪﻣﺎوهﺗــﻪوه‪،‬‬ ‫ﯾــﺎن ﻣــﺮدن ﻟــﻪ ﺑﺮﺳــﺎن ﯾــﺎن ﺑــﻮون ﺑــﻪ‬ ‫ﮐﯚﯾﻠﻪی ﻣﻮوﭼﻪی ﻣﺎﻧﮕﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮ‪‬ﮑﺎران ڕزﮔﺎرﮐﻪری ﺑﻪﺷﻪرﯾﻪﺗﻦ‪ ،‬ﻧﻪک‬ ‫ﻟﻪﺑــﻪر ﺋــﻪوهی ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو ﮐــﻪس زﯾﺎﺗــﺮ‬

‫ﮔﻮﻧـــﺎﺣﻦ‪ ،‬ﻧـــﻪک ﻟﻪﺑـــﻪر ﺋـــﻪوهی ﻟـــﻪ‬ ‫هــﻪﻣﻮو هــﻪژارﺗﺮن ﯾــﺎن ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﺘﺮو ﺑﺮﺳﯽ ﺗﺮن‪ .‬ﺑـﻪ‪‬ﮑﻮ ﻟﻪﺑـﻪر‬ ‫ﺋــــﻪوهی ﮐــــﻪ ﻗﻮڕﻗﻮڕاﮔــــﻪی ﺋــــﻪم‬ ‫ﺳﯿــﺴﺘﻪﻣﻪ ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧــﻪو دژه ﺑﻪﺷــﻪره‬ ‫ﺑﻪدهﺳــﺘﯽ ﺋﻪواﻧﻪوهﯾــﻪ‪ ،‬ﺋــﻪو ﮐﺎﺗــﻪی‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﻪوێو ﻧﯿﯿﻪت ﺑ‪‬ﻨﻦ! هﻪﻣﻮو ﺟﯿﮫﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﺟﻮو‪‬ـﻪ دهوهﺳـﺘ‪‬ﻨﻦو ﺋـﺎﮔﺮی ﺋـﻪم‬ ‫ﺟﻪهﻪﻧﻨﻪﻣﻪ دهﮐﻮژ‪‬ﻨﻨﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ﻨـــﻪوا ﺑـــﻪ ﻧـــﻪواو ﺑﺮﺳـــﯿﯿﻪﮐﺎن ﺑـــﻪ‬ ‫ﺧــﯚراکو ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎﮐﺎﻧﯿﺶ ﺑــﻪ ﺋــﺎزادی‬ ‫هﻪﻣﯿﺸﻪﯾﯽ دهﮔﻪﯾﻪﻧﻦ‪.‬‬

Hawpshti Krekari Jmara 5  
Hawpshti Krekari Jmara 5  

Hawpshti Krekari Jmara 5

Advertisement