Page 1


@ a††ŠíØ@aŠ@óÜ@ðmóîbÜóàüØ@ñ‡äóèòŠ @ RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçþuü÷@bÜû‡ióÈ @ @ óåŽî‰îóà@ì@ñˆóà@ñŠbØ a†@Zçaíu@ñóÜóàüØ @ WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçaŒŠbØ@•‹Žïè @ @ póbï@ì@wäó  @ QQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbÐónà@Œüèbi @ @ _oŽïÜò†@ðš@ñ†ŠíØ@ðàbÔó’@ñó÷@Lpì@çbîaì@çbØò†‹ØŠó@ì@płóò† @ QSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNðàaŠìóè@†aŒb÷ @ @ oŽïibä@aìb÷@óÙŽîŠü‚@ZçaŠóØ a†@ŠójàaŠói@óÜ@Ûóš@ðÜûŠ @ QTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŽðÕÐ@çaŠü @ @ ÚŽîìómóä@ñòìóäbîˆ@@ŽñíäóÜŠó @ QWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNðäbïàŠó @OãaŠb÷ @ @ òìímbèóä@ðîbmüØ@óÙŽïäbàûŠ@ÛNÛNt @ RPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNãò†ìbè @ @ çûŠò†@ŽñíØ@üi @ RRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÖîŠóÐ@çaŠü  @ @ @ @ ŽïÙå‚ó÷@òíŽï÷@bîŠò† @ RRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNðäaí’@û†ŠíØ @ @ óïä@oaŠ@óÝ°†@ðÙŽîŽïè@ð䆋Ùn슆 @ RSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNðØíØŠóØ@çaŠü @ @ a†@âŽîŠóè@ðäbØòüÙäaŒ@óÜ@ímbè@ãóèŠói@ðmóŽîbóØ @ SVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNðäbáŽïÝ@ðàb @ @ æîb÷@ì@wä@ó  @ RXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNòŠaìb÷@ñŒbÔ @ @ ŠímbÙîŠbØ @ SRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†aŒb÷@âŽîŠóè

‫ﻧﺪی‬‫رەه‬ ‫ﺗﯽ ﻟ‬‫ﯾ‬‫آﯚﻣ‬ ‫راﺳﺘﯽ آﻮرددا‬

٢

@ çþuü÷@bÜû‡ióÈ

:‫ی ﺟﻮان‬‫آﯚﻣ‬ ‫ژی و‬‫داﮔﯿﺮآﺎری ﻣ‬ ‫ﻨ‬‫ﯾﮋ‬‫ﻣ‬

٧

@ çaŒŠbØ@•‹Žïè

‫ﻧﻮێ‬‫رﻟ‬‫ﺳ‬ ‫ﻚ‬‫و‬‫ﺗ‬‫وەی ﻧ‬‫ژﯾﺎﻧ‬

١٧ @ ðäbïàŠó @OãaŠb÷ ‫ﻜﯽ‬‫ﺰ‬‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ه‬ ‫ ڕاﺳﺖ ﻧﯿ‬‫دﯾﺠﻠ‬

٢٣ @ ðØíØŠóØ@çaŠü

305 : ‫ ژﻣﺎرەی ﺳﭙﺎردە‬/ ‫ ﺳﺘﺎﻓﯽ ﮔﯚﭬﺎر‬: ‫ دﯾﺰاﯾﻦ‬/ ‫ژال ﻣﺴﻌﻮد‬‫ آ‬: ‫ﺰەری ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ‬‫ ﭘﺎر‬/ ‫ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺎﻧﺖ‬: ‫ر‬‫رﻧﻮﺳ‬‫ﮕﺮ ﺳ‬‫ ﺟ‬/ ‫ﯾﻮان اﺑﻮﺑﻜﺮ‬‫ آ‬: ‫ﺧﺎوەن ﺋﯿﻤﺘﯿﺎز‬ ‫ﻤﺎﻧﯽ‬‫ ﺳﻠ‬: ‫ﻤﺎﻧﯽ‬‫ی ﺳﻠ‬‫ ﻧﻮﺳﯿﻨﮕ‬/ .‫ﮕﺎ‬‫ﺘﯽ ﻣ‬‫رﻣﺎرآ‬‫ر ﺳﻮﭘ‬‫راﻣﺒ‬‫ ﻧﺎو ﺑﺎزاڕی زاﻧﻜﯚ ﺑ‬99 ‫رەآﯽ‬‫ ﮔ‬،‫ﺮ‬‫وﻟ‬‫ ه‬: ‫رەآﯽ‬‫ی ﺳ‬‫ﻣﺎل ﻧﻮﺳﯿﻨﮕ‬‫ی آ‬‫ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧ‬: ‫ﭼﺎپ‬ ‫ ﺑﺎزاڕی‬:‫ی دهﯚك‬‫ ﻧﻮﺳﯿﻨﮕ‬/ 07480115663 : ‫ﻤﺎﻧﯽ‬‫ی ﺳﻠ‬‫ﻓﯚﻧﯽ ﻧﻮﺳﯿﻨﮕ‬‫ﻟ‬‫ ژﻣﺎرە ﺗ‬/.‫ﻧﺪی‬‫ﻜ‬‫ر ﺑﺎﻧﻜﯽ ﻣ‬‫راﻣﺒ‬‫ﺰە ﺑ‬‫ﺣﻤﻮدی آﺎر‬‫ﺦ ﻣ‬‫ڕەآﯽ ﺷ‬‫ ﮔ‬،‫ﺗﺎزە‬ www.hawdem.com

:‫ر‬‫ﭙ‬‫ ﻣﺎ‬hawdem@hotmail.com: ‫ﯽ ﮔــﯚﭬــــﺎر‬‫ـــ‬‫ ﺋــــﯿــﻤـــ‬/ 148 ‫ی ژﻣﺎرە‬‫ ﺷﻮﻗ‬،‫م‬‫ﻨﺠ‬‫ری آﯚچ ﻧﮫﯚﻣﯽ ﭘ‬‫ﻧﺘ‬‫ ﺳ‬،‫دهﯚك‬ www.facebook.com/hawdam :‫ﯾﺴﺒﻮك‬‫ﻓ‬


@ çþuü÷@bÜû‡ióÈ

ðma‹Øíº†@ñòì@ómóä@ñòŠbšóŽîŠ@ì@†ŠíØ@ñó“ŽïØ@ðØímŠóq@ZòìbšŠó @a†ò‹ŽïÜ@ ñóîŠbØò†Šì@@ ì@ó÷@ãbÜói@NoŽî‹åïji @a‡äì@í@ jïäì@ì@†@ Šó @óÜ@NóîbÜóàüØ@ðäóòŠ

ãóØóî@ð’ói

@ñ‡äòíîóq@Næîò†ò†@ð䆋َïqòˆbàb÷@ðÜì@óè @çbØóàbåbä@ãóuŠó@ðmóîaŠóåŽîíä@oŽï’ò† @ðØóîóàbåbä@Šóè@†í‚bî@†ŠíØ@ñóàbåbä @Nóîóè@ ˆbq@ ì@ð @ äì@ì@†Šó @çaíŽïä@ñóÜóîaŠ@ói @üi@ çbØóïäì@ì@†@ Šó @ð䆋ْóia†@NoŽî‹Ùi @ðÜb‚@ μàóØóî@ oŽïi@‘bi@ñbŽïu@óÙî† @óîbÜóàüØ@ðØûŠòì@bä@†ŠíØ@aŠ@a‡ÙŽïmbØóÜ @óÜ@ ñŠóîŠbØ@ ñŒaì@b@ïu@ ðäòŠóàóè @óàbåbä@ZoŽïi@´“îóŽïm@ñóîbà@ónîíŽïq @Lòì@ó@ nŽïåŽïàò†@ ñü‚@ Ûòì@@ ì@òŠü óä@óØ @ì@b@Ùî‹àó÷@ñbÜóàüØ@NpbØbä@ñóØóØûŠòì@bä @bÜóàüØ@ NóïïmóîbÜóàüØ@ ðØóïnaŠ @ð‚û†@ ”íØ@ ðmóîbÜóàüØ@ñ‡äóèòŠ @ñŒaì@b@ïu@N´’@çbàóè@a‡ØûŠòì@bä@óÜ@bqì@Šì@ó÷ @Äû‹à@ ñŠüu@ óØ@ óîò†Šbî†@æîäaì@a‹ÐŠói @NóîóØûŠòì@b@ä@ ì@ó@ ÷@ ðäbØòŒaì@bïu@òíŽï’ @Nóîòì@ò@ Šb‚ì@ì@Š@ @ ói@ pòŠbió@çbïäaíŽïä @ÚŽïmbØ@ òì@óîóäü@ì@óÜ@NoŽî‹ ò†@òìü‚óÜ @óÜ@ •òì@ó@ móä@ ñ‡äóèòŠ@ì@çþØ@ñ‡äóèòŠ @óÜ@ æîóØò†@ †ŠíØ@ aŠ@ ðbi@ÚŽïmbØ @LoŽî‹åŽïèò†ŠbØói@ bÜóàüØ@ñòˆaì@ónò†

Nça†@†ŠíØ@aŠ@ñòíŽïšŠaíš @NæîóØò†@ æŽïÜüq@†ŠíØ@ñbÜóàüØ@a‡ïnaŠ @ðØóîòˆaì@ónò†@μåïji@oîíŽïq@óîóäaì@óÜ @ì@ç@ bÝØ@ Lón’@ çbàóè@ aŠ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ @ñbÜóàüØ@ oŽî‹míi@Šó @òŠbiì@ì@†@a†ò‹ŽïÜ @óîóäaì@ó@ Ü@ NoŽî‹åïji@†bîŒ@báïåï÷@ñóÙî† @çóØò†@ óîbÜóàüØ@ì@óÜ@•ŠaŒí @•òì@ómóä @NoŽïi@ ò†íè@Žði@ì@Žðuóibä@óîóäaì@óÜ@bÜóàüØ @oŽïi@ bÜóàüØ@ ð䆋ØóbåŽïq@æînaŠ

@çb’@ Nòìím‹ @ çbîòíŽï’@ ì@çì@aŠü @óØ @ñómí @ Žßó óÜ@ †ŠíØ@ aŠ@ ñómí  @ì@ñ @ ††bà@ ñŠaíi@ óÜ@ †ŠíØ@ ñbÜóàüØ @ð䆋ÙŽîímì@bm@óîòì@ó䆋ÙnaŠ@ì@ó÷@ðäb’ói @òì@ó@ îóäü@ ì@ó@ Ü@NóäbØóî@a‡îˆüÜüî‡îb÷ @çì@í@ àŒó÷@ ì@Š@ óØ‹ŽïÐ@ðmóîbÜóàüØ@ñ‡äóèòŠ @ñ‡äóèòŠ@ ðbi@†ŠíØ@ñbÜóàüØ@óÜ@ÚŽïmbØ NoŽïiò†@”‚ói @bäbà@ Žði@ óîóäaì@ó@ Ü@ oŽî‹Ùi@ðmóîbÜóàüØ

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

@ãbÜói@ Nòì@ó@ äbØóïØòì@bä@óàbåbä@ñóäbïàóÜ @óÜ@ μnî‹i@ çbØbÜóàüØ@ ñòì@ó÷@ŠóióÜ @oŽïiò†@çbïäbåŽïÜì@bä@Ša†üÙ’@ðØóïäòŠóàóè @ñòì@ó@ ÷@NìaŠ†óäŠói@Ž @ ðÜ@oò†@ðÙŽîì@bäóè@ói @ñòˆaìónò†@ðäì @ @ íi@ðäì ì@@†Šó @óä‹ @a†ò‹ŽïÜ

٢


@ò†ŠíØ@ NðØòŠò†@ çbî@ æi@ ü‚ì@bä@ñò†aŒ @óîaí @ oŽî‹Øò†@òŠüuì@óÜ@ðØóîŠbØó’aì@óš @ñóØòŠì@ó@  @óïîŒaì@bïu@μäaímò†@ü‚ì@ónaŠ @óÜ@ ì@ñ‹Žï’Šü’@ðÙŽîŒaíŽï’@ói@ðäbØóïîaŠói @ì@ó@ Ü@ Nòíî†óä@ òì@ó@ îü‚ói@ñó‚bäüÔ@ì@ó÷ @ÚïnïÜíïä@ì@çüØ@ð‚bš@ðmóîa†ŠíØ@çaíŽïä @ðàò†ŠóóÜ@ Lçì@íibîˆ@ÚïnïÜüïä@a‡ïîýì@íÔ @òì@ò‹Žî†òŠó@ì@ó÷@‹ŽîˆóÜ@ñòì@ó÷@òì@óîóäü @ónïä‹Žî†üà@ñóäóäóà@ì@bä@ðmóîa†ŠíØ@Žßó óÜ @ñbå’b÷@ òì@òŠóàü@ðmóîbåïš@ñbÜóàüØ @ói@òìíi@bÜóàüØ@ðmóÑïói@ì@oŽî‹Øò†ŠbÙï’ @ãóuŠó@ Ûòì@@ NæîóÙi@ çb“ïånò† @Nçì@í@ ji@ ðmóîbåïš@ ñòì@óäì@íibïu @Nò†ŠíØ@ aŠ@ ðîòì@ó@ móä@ðØóîóàbåbä @”íØ@ ñbÜóàüØ@ óÙî†@ðäbØbÜóàüØ @ì@b@äóè@ ðØŠò†@ðmóîbåïš@ñòì@óäì@íibïu @ðäì@í@ àŒó÷@ bîˆüÜüïü@ óØ@óîa‹Ù’b÷ @ðäüØ@ ð‚bš@ †í‚bî@ÚïnïÜíïä@ðØóïnaŠ

@ðîü‚ì@b@ ä@ ñ‡äóèòŠ@ üi@ ì@bäóèói @ì@ó@ ÷@ •óîüiŠóè@LónЋ @ói@ŠûŒ@ðÙŽïnäaŒ @ì@…Šóšì@b@è@ ðØóïnaŠ@ ãbÜói@ Lóîóè I@ @ ðmü @ðäa†óäb‚@óäìí¹@üi@Nòì@ónŽîŒaí ò†

.´îíŽïq@ŠûŒ@óäaìó䆋Ùäì @ ì@Š@òŠüu @ @‘bi@ñbŽïu@ÛóîbÜóàüØ@Nóîóè@ð“ïä‹Žî†üà

@ðäüïaŠ‡ïÐ@ üi@ HŒNt ٢١٥٠-٢٢٥٠ @ðØóîòíŽïšŠaíš@óÜ@ðmóîbÜóàüØ@ñ‡äóèòŠ @ãbÜói@oŽïióè@ðä‹Žî†üà@ðØóïnaŠ@óØ@oŽïibä @òì@ónŽîŠó ò†@çbØóïîaŠói@ò†ŠíØ@ðÙŽïÜó òm @ŠbØói@ óäbîbÜóàüØ@ ì@ó÷@üi@a‡ÙómŠói @ðàì@óÔ@†í‚bî@ŽÞŽï‚@LóÝïióÔ@LçbÝØ@ñóàbåbä @ñòì@ó@ äì@í@ ibïu@ói@Šóàü@ñbÜóàüØ@óÜ@óØ @çbïmóîbåïš@ ðmóÑï@ óØ@oŽî‹åŽïèò† @ói@ãì@óÔ@ð‚bäüÔ@ÚŽïmbØ@Nòì@båŽïèóä@oò†ói @ì@ñ @ ŠbÙäaŠü @ NçíîŠórŽïm@ a‡ïmóîbåïš @ñóäbïnaŠ@ì@ó÷@óäì@í¹@üi@Nòì@båŽïénò†ói @òì@a@Šü @ óàbåbä@ï÷@pb ò†@ónïä‹Žî†üà

@pbèóä@ Šbàˆ@ óÜ@ñòíŽï’ì@bè@ðä‡äóòŠóq

@óÝŽï‚@ ðäüïaŠ‡ïÐ@ Nçì@íjbi@ñbŽïu

٣

@ñóØónóuŠói@ òíŽï’ói@ómaì@@çbØò†ŠíØ

@oò†ói@ ðàì@óÔ@ì@çþØ@LóÝïióÔ@ðmóÝó‚ @ü‚ì@ó@ naŠ@ ðØóîòíŽï’ói@ Nòì@båŽïè @çþØ@ LóÝïióÔ@ì@ó÷@ñì@bä@ói@çbï䆋؆òŒì@bä

@çbïŽïq@ ŠóóÜ@ ì@o @ Žïiì@íšóäì@bäóÜ@Šó ó÷

@Žßó óÜ@ ðmóîbå’b÷@ ómaì@@ LoŽï ibà @ò†@ðîòì@ómóä@ñóàbåbä@Žî‡äó¸ójîbm

@ŠóóÜ@ çbîòŠì@ó @ðØóîŠóîŠbØ@çbØóîŠí‚ @bïäóm@ NónaŠ@ ðÙŽïnŽîíÜóè@ãì@óÔ@†í‚bî @ðØóîòíŽï’@ï÷@”ïmóîaì@ómóä@Nòì@ì@†‹ÙŽïq @ì@Šì@í’b÷@Loïnïè@LðÝibi@ðmóÜì@ò†@ñómbéÙŽïq @ðmóîbåïš@ ðmóÝó‚@ bÜóàüØ@ÚŽïmbØ @n“îóŽïm@Nóàì@óÔ@ñbÜóàüØ@ñ‹mì@ì@Šó @†ŠíØ@ ñbÜóàüØói@ð䆋iì@bä@båŽïè@oò†ói @ómóÝó‚@ ñóäbïàóÜ@ bÜóàüØ @‹maŠbØ@ óÙî†@ ðØóîbÜóàüØ@Šóè@†í‚bî @NòÙîä@ aŠ@ óÜ@ òì@ó@ îóØóïîòì@ómóä

.oŽïiò† @ñbäbà@ ðÙïåmó÷@ Žî†ŠíØ@ói@ð䆋iì@bä @Žði@ çbî@oŽïi@oóÕäó÷@ói@bu@óîŠbØó’aì@óš @ðîa‰ŽîŠ†ói@μŽïÝi@μäaímò†@òì@óïîbïå܆ói @ðØóîòíŽï’ói@çbàû‹àó÷@ñˆûŠ@óÜ@Nðîb b÷ @ðäbØóÝîóà@ñbå’b÷@ça†ŠíØ@ì@ì@‰Žïà @óïîŠbØó’aì@ó@ š@ ì@ó@ ÷@ üi@bäóq@ãaì@ò†Šói @ðmóîbåïš@ ñòì@ó@ äì@íibïu @óØ@Úïåmó÷@Ûòì@@ðØóîò†Šbî†@ÚŽïmbØ@NoŽî‹iò† @óäbàó÷@ bvåï÷@çì@íi @çbàû‹àó÷@ ñˆûŠ@ üi@ òìíia‡îóq@ŒNtUPPP @ðîòì@ómóä@ñbÜóàüØ@aŠ@òì@ónŽîaí ò† @òì@í@ i@ ò‰ŽïàóÜ@óØ@oŽî‹Øò‡ŽïÜ@ðÜüÙä@ça†ŠíØ @ñŠbšì@ ì@ †@ @ LbÜbi@ ðØóîòíŽï’@ ói

www.hawdem.com


@óÜ@ãóèò†Œüä@ñò†óóÜ @óÜ@ÚŽïmbØQXTW@ðÜb @Ãói@çb‚Š†ói@ðóØ @çbmüi@ï“äà@‹maì† @çbïîbmüØ@ï÷@a‹iìbäóÜ @ @ãaì@ò†Šói@NpbéŽïq @Ûòì@ñ‡äój“Ôóä@ì @ @ ñŠ†bÔ @ðÙŽïÜóånƒÙŽîŠ @Ûòì@kîŠómì @ @ bè

@”ïmójîbmói@çbØómóÕîŠóm @a†ŠíØ@ ñóšói@ ì@b@äóÜ@ðmóîbåïš@ñò†Šbî† @óÜ@ óu@çbî@Nì@íióè@çüØ@ð‚bš@ñì@íiŠaŠí÷ @ñü‚@ ñó“îŠ@ ì@à @ òŠ@ ì@òì@ì@†@ ‹Ø@ Žïu @óÜ@ çbïÜûŠ@ ça†óäb‚@ æî‡äóš@ çbîü‚ @òì@ì@‰@ ïà@ ì@ó@ Ü@ μŽïÝi@μäaímò†@Nòì@bmíØa† @ì@ó@ ÷@çbî@òíïåïi@a†óäbmóÜì@ò†@ì@ó÷@ðäbä†bïäíi

@ŠójàaŠói@ÚŽïÅïmbäŠónÜó÷

@ónŽïiò†@ ï“äà@ ðàónï@òì@aì†ói @a‡äbØóîŠí‚@ ðäbØómbÅu@ì@bäóÜ@óäbmóÜì@ò†

@çbØóåï“äà

@ðàò†ŠóóÜ@ NðmóîbÜóàüØ@ðØóîò†Šbî† @çbîü‚@ ñónóiaì@@ ðäa†óäb‚@ æî‡äóš

@ ça‹åŽïèŠbØói

@ò†ŠíØ@ bàûŠ@ ì@ç@ bØóïäbb@LçbØóïåïÝŽïè @ña‹Žîì@@ NòŠó üà@ óàó÷@ Zòì@ì@†@ ‹Øaì@b÷ @ðàónï@ ñbàóåi@ŠóóÜ@çbØóåïàóØóî @HçbØóåïàóØóîI@çbØóïîaŠói@ò†ŠíØ@•óäbàó÷

@çbîü‚@‹mì@ímì@óÙ“Žïq@ñŒbiŠó@ì@ðmóîbåïš @HçbØóäüïaŠ‡ïÐI@ ï“äà@ì@ðmóîbÝŽï‚ @naŠbq@ ói@ çbïäŒóà@ ðØóïä‹ @ñbÜóàüØ@ñaì†@N†‹Ø@‹mŽïèói@ì@òì@ò†‹ÙŽîíä @ì@ð @ îü‚ì@b@ä@ mì@óÙÙŽîŠ@æî‡äóš@ñóäbïàóÜ @ðäbØóåïÔónaŠ@óÝŽï‚@ì@óÝïióÔ@Žî‡äó¸ójîbm @çbØómóÕîŠóm@ óîóäaì@óÜ@kïèaŠ@’ò†ŠòŒ @ì@çì@í@ i@ naŠbq@ ói@çbï‚óîbi@ðØòŠò† @ì@óÝïióÔ@a†óäb‚û†@ì@ó÷@ñì@aì@óm@óÜ@Nòì@a‡äbîü‚ @bïäóm@ óØ@ çŠa†b b÷@a‡ïîbÜì@íÔ@óÜ@çbØóÝŽï‚ .òìa‡äbîü‚@ñ†aŒb÷@óÜ@熋Ùî‹ Šói @

@ðÜóàüØ@ðÙŽîì@a‹ƒÙŽîŠ@ðmóÑï@ói@ì@óØóîŠóè

@ì@à @ òŠ@ a†bÜóàüØ@ ñ†bïäíi@óÜ@ðäò†óà @ñŠóîŠbØ@ Žñíä@ ðÙŽïäì@íibÜóàüØ@Ûòì@ @òì@òŠbî†@ðÙŽïäüïaŠ‡ïÐ@ð䆋Øaì@b÷@ñóäbïàóÜ @ó‚û†@ ói@ a‡ïnaŠóÜ@ NbmíØa†@çbîó“îŠ @ò†ŠíØIça†ŠíØ@ ðmòŠóåi@ ŠóóÜ@ãþï÷ @ñ†aŒb÷@ ói@ì@çŽîŠbri@çbîü‚@ðäì@íi@æäaímò† @ñòì@a@ŠŒóàa†@ çbØómóÕîŠóm@ çbîóØóÐb

@ñòì@ó@ äì@íibïu@ói@ŠójàaŠói@çì@íi@ça†í‚Šói @LpbÜóò†@ ói@ ì@í@ nójn“q@ðmóîbåïš

@ð䆋ØŽïèói@ñbàóåi@ŠóóÜ@HçbØóåïàóØóî @ñbŽîŠ@ óÜ@ @òì@íi@òì@óïåï“äà@ðàónï @óqì@‹ @a‡ÙŽïmbØ@óÜ@Nòì@óäbØóïåïîb÷@ómóÈbàóu

@ðØû‹î†@ óØ@ŒNtVPP@ðäbØóïîbmüØ@óÜ@Næî‰i

@óïîŠí’b÷@ ðmóîŠüma‹ráï÷@ ðäb‚ì@ì@Š @ói@ íji@ Hbî‡ïàI@ †bà@ ðäüïaŠ‡ïÑäüØ

@óØ@ çì@íi@ðäò†óà@ðÜóàüØ@ðÙŽïÜó ì@a‹ƒÙŽîŠ @çbØómóÕîŠóm@ñòíŽï’@ói@‹mbîŒ@çbØóïåïîb÷ @Nñü‚@ðàò†Šó@ðmóîŠüma‹ráï÷@æî‹mòŠì@ó  @‹maŠbØ@ì@ŽßbÙî†aŠ@çbàû‹àó÷@ñˆûŠ@ñóäaì@ó÷@óÜ @ðàónï@LbåŽïèò‡ÙŽïq@çbïäò†óà@ðÜóàüØ @‹maì†@ óØ@ ómóîŠüma‹ráï÷@ì@ó÷@ðàò†ŠóóÜ

@ðäa†ŠòíŽïnnò†@ ñüèói@ ãbÜói@Nçì@íi @ñónï@ ðmóÜby@óÜ@”îì@bi@ï“äà @ì@í@ i@ ãaì@ò@ †Šói@ òì@ó@ äbØóŠbq@ñóäbïàóÜ

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

٤


@ñìaì @ ómói@”ïäbØómóÕîŠóm@ðqóÜ@ì @ @ bä@óåmì @ óØò†@ñóäaì @ ó÷ @óÜ@a†óäa†ó@ì@óÜ@óÙäíš@Nça‹iò†a†@bÜóàüØ@aŠ@óÜ

@ïš@ ñŠbØì@bè@ì@çbØómbÜóò†@ðàaì@ò†Šói @ñˆ†@ ì@çì@í@ ió’aì@ó@ š@ LçbïÜó óÜ@ì@ì@Šó @a‡ØûŠòì@b@ä@ óÜ@ Nòì@ó@ åmì@óØ@çbïäbØó−bàb÷

@üi@çbØómóÕîŠóm@a‡mòŠóåi@óÜ@òìòŠaí‚bm@òì @ @ òŠó

@ói@ æîì@b@ä@ ð‚bš@ ñbÜóàüØ@oŽï’ò†

@ çì@íiaŠü @ñŠíƒï@ñŠóîŠbØ@ðÙŽïÜó ìaŠŒóàa† @

@óåï“äà@ ð“Žïq@ mì@ óØŠò† @Òòì@@ çbØómóÕîŠóm@ ì@ðmóîb óiòŠò†

@†óì@ì@†@ @ ì@ó@ Ü@ †ŠíØ@ ñbÜóàüØ@Nçbîü‚ @NbåŽïè@ oò†ói@çbîòŠì@ó @ðÙŽïåmì@óÙ“Žïq @ñbÜóàüØ@ óÜ@ •ò†Šbî†@ì@ì@†Šóè@NoŽî‹Ùi @ñónïä‹Žî†üà@ ói@ ì@a@Š‡Žî‹ @ðîaì†@ñóÜb @ñˆ†@ çbïäbåŽïèŠbØói@ ñüèói@ çbàíŽïi @Nòì@a@‡ÜóéäbîŠó@ì@bšŠói@ðØóîòíŽï’ói@†ŠíØ @ðmóäbï‚@æî‹mòŠì@ó @ñŠbšì@ì@†@ñŠa†óîbàŠó @Nì@í@ i@ ŽîŠóä@ óÜûŠ@ ì@ó@ ÷@çbØóäa‡ÜóèŠó @ðmóÜì@ò@ †@ üi@ ”ïäbØóåï“äà@ñŠóiŠûŒ @a†ò‹ŽïÜ@ ñòì@ó@ ÷@ Npbè@ ñü‚@ ñì@ì@‰Žïà @ðÜì@í@ Ô@ðØóîŠbÙäa‹îì@@üi@ñbŽîŠ@•óîüiŠóè @ãóèò†äb’@ñò†ó@bm@Nçì@íiaŠü @çaì@a‹ÐòŠ @ïš@ðäbØóî†bà@óïî‡äòì@òˆŠói@ì@íiŠóÙîŠbî† @ñHbÜb÷I@ óÔ‹Ð@ Nòì@ò@ †‹Ø@ bÜóàüØŠó @ói@ Úîä@ðØóîóŽïq@óÜ@çbØò†ŠíØ@óåï“äà @†ŠíØ@ ñbÜóàüØ@ói@çì@ì@‡äóibq@Nì@íiì@ì@Šó @ñbŽîŠ@ †ŠíØ@ ñbÜóàüØ@ì@bäóÜ@óïî‡ïàóy @ðÙŽï äa‡Žî‹ @ Nçbîˆò†@ ðîü‚óiŠó @ñbÜóàüØ@ì@båŽïq@óÜ@çb’üÙŽïm@ói@íŽïq @‹mòŠbÙäa‹Žîì@@ ðÙŽïàb−ó÷Šò†@ ”ŽïqóÜ @Nì@íi@‘bi@ñbŽïu@òì@óÑïÜó‚@ói@çbïïÜüjáï @ì@ó@ ÷@ ÚŽïmbØ@Nì@íióè@熋ØŠó’@ì@ðîòì@ómóä @ñ†ŠíØ@ ñì@ì@Š@ ó@ ïš@ ãóè@Nòì@ò†‹Ø @ói@ çbØóîì@ó@ Ðó@ ŠójàaŠói@ óÜ@ ÚŽïmbØ

٥

@ŠóóÜóØ@çì@íióä@ìímì@óØŠó@•óäì@íjï‚bî @óÝŽï‚@ Žßó óÜ@ãóè@Lbäòì@òØói@a‡îü‚ì@bäóÜ @Lçì@íi@ónóiaì@@òì@óïäbíÈ@ðmóîŠüma‹ráï÷ @ðîa‹Žï‚ói@ ï÷@ La‡äbîì@ì@Š@óîbàóåi@ì@ó÷ @óïïn‚@òì@óäbØóiòŠóÈ@ì@ðäbî‹@LðäóàŠó÷ @çbïäbîü‚@ðàüäümü÷@ì@bäóèói@ì@bäóè@ï÷ @ói@ ŠójàaŠói@ LpbÜóò†@ói@çì@íjnò†aŠ @æîqa‹‚@ ï÷@ Nòì@ó@ äa†a‡ÙŽïq@ì@Šó’@ì@bä @ðÜb@ óÜ@ãóèò†Œüä@ñò†óóÜ@Na‡nò†óÜ @LŽî†ŠíØ@ óÜ@ ça†Šójnò†@ñ‡äòì@òˆŠói @ò†@ çbØòì@a@Žî‹Øói@ò†ŠíØ@ð‚bäüÔ @‹maì†@Ãói@çb‚Š†ói@ðóØ@óÜ@ÚŽïmbØQXTW @óÜ@ μåïi@ ŽßûŠ@ póäbäóm@ ì@ç@ ‹Ùmóäbï‚ @ñò†óóÜ@ ñóäbîŠbÙäaŠü @ì@ó÷@Nì@íi†‹ÙŽïq @çbïîbmüØ@ ï÷@a‹iì@bäóÜ@çbmüi@ï“äà @çaì@ó@ ÷@ üi@a‡ïnŽî†ŠíØ@ð䆋iì@bäóÜ@ì@´“Žïèóä @a‡îì@ì@Š@ @ †ŠíØ@ ñbÜóàüØ@ óÜ@ãóèò†Œüä @”ïmójîbmói@çbØómóÕîŠóm@ãaì@ò†Šói@NpbéŽïq

@ðÙŽï‚û†@ óÜ@ Nì@í@ i@ ì@a@Š†óäŠójŽïÜ@oò† @Nì@í@ ióä@çbØóïîü‚ì@bä@óàïàbåî†@ðÙŽïàb−ó÷ @ðÙŽïÜóånƒÙŽîŠ@Ûòì@@ñ‡äój“Ôóä@ì@ñŠ†bÔ @ðäbîˆ@ ói@ ò‰îŠ†@ðäaímò‡äbîóä@a†óäaì@ó›Žïq @ðØóîŠbÙäaŠü @ óÜ@ ñü‚@ ðØŠüà @ŠójàaŠói@ ÚŽïÅïmbäŠónÜó÷@Ûòì@@kîŠómì@bè @òì@ó@ îbàò†@ ñòì@ó@ ÷@ Nçò‡i@ çbîü‚@ñ†bà @óäaŠbÙïÜüÙä@ì@ñì@aŽî‹Øói@LóäbnŠóqóäüØ @ñò‹Žîí ói@ Nça‹åŽïèŠbØói@çbØóåï“äà @•óäaì@ó@ ÷@Nì@íi@çaŒóä@ì@ŠójŽîŠ@Žði@ðÙŽïÜóàüØ @ŠójàaŠói@ óÜ@ ì@ì@Š@ ó@ ðäbØóåïš@Na†ò† @çbïØì@ì@†Šóè@çbØóäbnÜí@çbïäbØóî‡äòì@òˆŠói

@ bÜóò†@ ói@ çì@ íiónóiaì@ @ómbØ@ ì@óÜ@Šói@Žßb@çaŠaŒóè@ðäbØóàŠí‚@üi @ì@ p

@ñaì†@ Nçì@í@ i@‡äóà†ì@í@çbïŽïÜ@ì@çbåŽïèŠbØói

@ðäbÝØ@ ñbÜóàüØ@ üi@ómaì@@Lòì@óäaŠó ò† @óÜ@ çì@í@ ia†Šójnò†@Šórî‡äòì@òˆŠói @ñò†ŠóóÜ@çbØò†ŠíØ@óåï“äà@n“Žïèóä @ì@b@ä@óåmì@óØò†@ñóäaì@ó÷@NóÝïióÔ@ì@ðîbmòŠó @Lì@íibäa†@ðØòŠó@ðmóbï@ói@çbïïnŽî†ŠíØ @óÜ@ òì@óäa‹ÙÔòŒ@ñóäbmóÕîŠóm@ì@ó÷@ãóèò†Œüä @aŠ@ óÜ@ ñì@aì@ómói@”ïäbØómóÕîŠóm@ðqóÜ @ðmóbï@Žði@ói@çbîì@íi†‹Ø@‹m@ðØóîbäbàói @†ŠíØ@ ñbÜóàüØ@ð䆋ÙïmóîaŠóåŽîíä@ob÷

www.hawdem.com


@ì@p @ óÝó‚@ói@ì@íiò†@a‡mòŠóåi@óÜ@”íØ @•óàó÷@ Nòì@a‡îì@ì@Š@ @ a‡“ïäbØóíØ @óÜ@ a†óäa†ó@ì@óÜ@óÙäíš@Nça‹iò†a†@bÜóàüØ @òíŽï’@ ì@ó@ ÷@ NóÙÜó‚@ ì@ó@ ÷@ ðmóïèbà @lòŠóÈI@ ñì@ò†ói@@ðäò†óà@ñóØòŠójàaŠói @a‡mòŠóåi@ óÜ@ òì@ ò@ Šaí‚bm@ òì@ òŠó @ñbÜóàüØ@ óÜ@ çb‚ŠóšŠòì@@ñóïîbmòŠó @ì@b@äóÜ@“Žïq@óØ@ì@íi@Hçbibïi@lòŠóÈ@@Šb’ @ñŠóîŠbØ@ðÙŽïÜó ì@aŠŒóàa†@üi@çbØómóÕîŠóm @ðîòì@ó@ móä@ ñbÜóàüØ@üi@òì@óÝŽï‚@ì@óÝïióÔ @ïš@ ñò‡äóš@Nì@íjmì@óØŠò†@çbØóiòŠóÈ @ñŠbÙäaŠü @ æîä‹ @Nçì@íiaŠü @ñŠíƒï

@oŠóiŠó@ ðÙŽï‚û†@ ói@ðäbØó−bà‹Ø @çaì@a@‹Њói@ ì@æ@ mbèò‡ÙŽïq@ çbØóäbáØŠím @ñòì@ò@ Šò†@ ómóäì@í@ š@ óØ@ óîóäbóØ@ì@ó÷ @ŠóióÜ@ çŠbØ@ ñŽïè@ çòì@b‚@ì@çì@íjn“îó @ïš@ çóîýóÜ@ çbØóäbáØŠím@Nçì@íiò† @nƒÙŽîŠ@ì@bä@óÜ@ñbŽïu@LçbØóÝŽï‚@ì@óÝïióÔ

@ñŒbó“ïq@ ð’Šü’@ Žð iói@ ñòì@ó÷ @ì@ç@ a‹äò†a†@ Ûì@í@ ói@òì@òóäbîü‚@ñì@ì@Šó @ói@ Lòì@ómòíîŒû†óä@çbØóåï“äà@ì@póÕîŠóm @ðäbqó@Nçì@íiŠbÙŽïi@çbîóiŠûŒ@çì@ímì@óØŠò† @NaŠ†ò‡ŽïÜ@ çbîBÛŠa‡ï÷@Žði@ðØŠímB@ðØŠüà @ÚŽïäì@í@ iŠbnïÜû‹q@Nça‹äŠò†Šói@‹m@ðØóîbäbà @óÜ@ ‹mbîŒ@óØ@ì@íi@ñŠbnïÜû‹q@ó›áïä@ñòíŽï’ @ñý@ îŠóä@ ŽïØŠím@ a‡ïnaŠ@óÜ@ðšóØ @ðØóîòíŽï ’@ ói@ óØ@ óbi@ ñbŽï u @ñaì†@ Nì@í@ i‡äóîòŠóq@ ŽßbØín“Ø@ñŠaíi @ðØóîòíŽï’@ói@Šó ó÷@Nbîˆò†@çbØóäbáØŠím @ðä‡äóòŠóq@ðàbØb÷@óÜ@oŽïi@•ü‚ì@ónaŠbä @ñŒŠòì@@ ñŠó−òŠ@ ñŠbØ@ ñŽïè@ ”îì@ó÷ @óÜ@ •ì@ò@ Š@ çbàóè@ oŽï i@ ”îäòŠ† @ŽðiI@ ñŠaˆóè@ ðäì@íjnì@Š†@ì@ñŠa†óîbàŠó @ñòíŽï’ì@bè@ðÙŽï‚û†@•óàó÷@Nì@íi@H‹ŽîŒŠòì@I @a‡“íØ@ ñbÜóàüØ@ ñòì@ó@ äì@í@ ibïu @ð−òŠ@Žñ‹Ø@ói@ŠójàaŠói@çì@íiŠbšbä@HðÙÜíà @ì@ð @ äüÜüØ@ bÜóàüØ@óÜ@óØ@ì@íió’ì@òŠ@ì@ó÷ @a†ò‹ŽïÜ@ ðØòŠó@ ñŒaì@b@ïu@ Npì@óØŠò† @óäaì@ó@ ÷@ Næ’û‹Ñi@ çbØòŠaŒbi@ óÜ@çbîü‚ @ì@ó@ ÷@ Nì@í@ ia†aŠb÷@ óÜ@ çbØóïäüÜüØ@ó›áïä @ðý@ì@ì@Šó@ðäbØóåïš@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@Zóîòì@ó÷ @òŠóØŠbØ@ ì@Š@ bïmì@í@ u@ ó›áïä@ðÙŽïäbÙÜó‚ @çbØò‡äí óÜ@ bmòŠó@ ñóïnŽï−bà‹Ø @òŠónØbÐ@ì@ãa‡äó÷@‹mbîŒ@çbØóØŠím@ì@lòŠóÈ @‹m@ ðØóîbäbàói@Lçì@íi@çbØòŠa‡Žî‹Ø@óïòì@ @ñˆûŠ@ óÜ@ L‡äóîòŠóq@ ì@ pì@ óØŠò† @ïš@ Lçì@í@ i@ póÜì@ò@ †@ ðäbØóäa‹Ùîüè @çbîóØòŠbàˆ@ ì@í@ šò†@ bm@Nçì@íi@‘óØ@Žði @ñóØóïØòŠó@óÜóàüØ@óäì@íi@a‡äbû‹àó÷ @ðَîím@ñŠóåŽïéÙŽïq@‹mbîŒ@ça†ŠíØ@ñì@ì@Šó @ómaì@@òì@òŠaí‚@óÜ@ñò‰Žîím@ì@ó÷@N†‹Øò†@ñ†bîŒ @ðÜóàüØ@ NŠb’@ ñòì@ò@ Šò†@ ðäbØóØòŠó  @ñì@ì@Šó@ïš@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@Nçì@íi@ì@aŽî‹Øói @wäbà‹Ø@ ói@tì@‹ @Ûòì@@ì@íjmbéÙŽïq@óÙåi@óÜ @ ŽïØŠím@ çòì@b@‚@ çbØóiòŠóÈ@ì@ÛŠím @Nçì@í@ i@ •òì@ò@ Šò†@ üi@熋ٚüØ@ðØòŠó @ì@ @ì@í@ šò†@ bm@ Nça‹iò†@ ì@b@ä@ B†íØ@ðÄû‹àB @óÜ@ ñóÜóàüØ@ ì@ó@ ÷@ óïïä@pì@óÙŽîŠ@ðÙŽïn’ @ïš@Lçì@íi@çbîü‚ói@pójîbm@ðØóïnŽïiòŠóÈ @oîˆò†@ a‡îŠì@í@ nÝØ@ ì@ðbï@ðØóïîb’üi @æm‹åŽîü’@ŠójàaŠói@óÜ@”ïäa†ŠíØ@ñì@ì@Šó @óÜ@ Nçì@í@ iò†@ ÛüØbä@Žî†ŠíØ@ì@Žï−bà‹Ø @óØ@ oŽïåŽî‡ÙŽïq ð @ ØòŠó@ ñŠòì@b@àóu @Žî†ŠíØ@ óÜ@ŠûŒ@ðØóîò†aŠbm@a‡mbÜóò†@óÜ @ÚŽïmbØ@ a‡àónïi@ì@ãóèò†Œüä@ðäbØò†ó @ñ‡äóèòŠ@ ð䆋ÙïmóîaŠóåŽîíä@ñó’óäbiói @Žî†ŠíØ@ óÜ@ ”ïmójîbm@ ói@oŽî‹iò†a† @wäbà‹Ø@ ói@ “ ói@ a‹Øò†@†ŠíØ@ðbi @óÙÜó‚@ ì@ó@ ÷@ ðØŠóšì@b@è@ ðmóîbÜóàüØ @”î‹mbîŒ@ LoŽî‹iò†a†@ðbï@ì@ðîòì@ómóä

.ì@íi@´“îóŽïm@ñóîbà@ìa‹bäò† @

.òì@a‡ÜóéîŠó @ì@ó@  Ü@ N†‹Øò†@ Žî†ŠíØ@ óÜ@ ðmóäbï‚ @ì@ó@ ÷@ ðØóîòíŽï’ì@bè@ò‹îó@a†ò‹ŽïÜ@ñòì@ó÷ @óÜ@ ãaì@ò@ †Šói@ ñò‰Žîím@ ì@ó@ ÷@òì@óîóäü @a‡îì@ì@Š@a‡äbØóØóØŠím@òm@óÜ@ñóïîŠbÙäaŠü ‫ ژەﻣﺎرەی دەهﺎﺗـﻮدا‬‫ ﻟ‬‫ﮐ‬‫ﺗ‬‫) ﺑﺎﺑ‬ @ñò†Šbî†@ Nçì@íi@çbØó−bà‹Ø@ì@íia‡äì@íi†bîŒ @óÝŽï‚@ óÜ@ oŽïi@ òì@ó@ “ïäòŠ†@ói@Šó ó÷ ( ...‫ﺖ‬‫ردەوام دەﺑ‬‫ﺑ‬

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

@‹maì†@ ñóïmòŠóåi@ ò‰Žîím@ ì@ó@ i@ oŽïiò† @óÜ@ pbÜóò†@ñbàóåiŠóóÜ@ÛŠím@ñì@ì@Šó @ïjŽïm@ a†bÜóàüØ@ñŠaíi@óÜ@ó‚bäüÔ@ì@óÜ @NoŽïåŽî‡ÙŽïq@ †ŠíØ@ð‚Šóšì@bè@ñbÜóàüØ @ómbÑu@ Lòì@ó@ îì@í@ iò†bïu@ ì@ì@Šaí‚@ïš @ðäaì@a@‹Њói@ðÙŽïÜó ‰Žîím@mbéÙŽïq@oŽî‹Øò†

٦


@ çaŒŠbØ@•‹Žïè @ðÙàóš@ñìbÜóÙŽïm@óäbbåŽïq@ìó÷@ãbÜóiLçŠûŒ @ñóÜóàüØ@ðmbió‚@ì@wäbàb÷@óÜ@ÚŽîòìóåîím @æm‹ †í@ ð−bàb÷@ ói@ ì@ ñŠa‡mbÜó† @óäí¹@üiNóäbäb−ó BñŠíå@Žði@ñòŒòìBóÜ @ðbåŽïq@ìóØóî@Šóè@çbØbîˆüÜû‡îb÷@ãóuŠó @bîˆüÜû‡îb÷@Lçb−ó @üi@óîóè@ñü‚@ðmójîbm @ì@ ìa‹ä†bïåi@ ðàïÜbï’ü@LçbØóïåîb÷ @Žðq@ ói@ ìóØóîóè@ bqìŠìó÷@ ðàï䊆üà @üi@ ÚŽîóŽïq@ì@ßûŠ@çbîü‚@ðäbØóî‡äó¸ójîbm

٧

@aìb÷@ wäó @ ñ‰Žîím@ ì@ çbØóåïš@ãóuŠó @ì@ æî‹móäbÔþ‚ó÷@ Žð i@ ãbÜóiNçó؆ @óÜ@ û‹àó÷@ bm@óØ@bîˆüÜû‡îb÷@æî‹móäbÐû‹àbä @ì@pbÙi@óÝîüØ@wäó @ïš@óîíïäaìóm@a†ì쉎ïà @ó−bàb÷@ üi@ @ çaìó÷@ ñòŒòì

@ _çaíu

@ðäbØòŒŠói@ bïš@óÙmíÜ@óÜ@çaíu@ñóÜóàüØ @ñü‚@ ñbb÷@ ñò‹äüØ@μàŠaíš@Þî‡äóÔ @ðÜb@ óÜ@ çaíu@ ñóÜóàüØNoói

@@ðmóïÝÔóÈì@ðiy@ðÝî†üà@@çaíu@ñóÜóàüØ @ñŠóÄóm@ ñòìóäb’òíÜóè@@ñaì†óÜRPPR @ðä†óà@ ñbÜóàüØ@ ñòìa‹ƒŽîŠ@ðÙïþØ @òìHÛNaNxNpIçbn†ŠíØ@ ñ†aŒb÷@ðäbäaíu @ð䆋Øaìb÷B@ ñòíŽïšŠaíš@óÜ@ìóïïä@@ßaïÜ @N‡äbï aŠ@ñü‚@ì@oói@ñ‹äüØ@@μàóØóî @ðàónï@ ìbäóÜ@ BÂå“Žïq@ ð−ó  @ói@ ñü‚@ çaíu@ñóÜóàüØ@óØ@óïîˆbàb÷@Žðu @ì@ ðÔbÝ‚ó÷L@ ðma‹Øíº†@ ðîbÜóàüØB @ðäbäaíu@ ŽïØóî@ ðàa솊ói@ ìómaà @ðma‹Øíº†@ñòìómóä@ðäb’üÙŽïm@a†Bðbï @ðÜb@ óÜ@ óØ@oŽïäaŒ†@HÛNxNñIçbn†ŠíØ @bnŽï÷@ bmóè@ çbàü @Žði@NoŽî‹ †bàóåi@ói @ìbäóÜ@ ì@ çbn†ŠíØ@ óÜ@ ì@aŠàa†@QYXW @wäó @ðÜûŠ@ìóŽïq@óÜ@óåïÔónaŠ@ðÙŽïbåŽïq @ðÙŽïnƒÙŽîŠ@ íØòì@ a†@†ŠíØ@ðäb−ó  @wäó @ ñóbåŽïq@ òìóîbïå܆ói@Lòìa‹Øóä @ì@ íia‹bä@ @ çb−ó @ ñ‹Žï ’Šü’ @HÛNxNñI@ a†٢٠٠٢@ðÜb@óÜNa‹Øò†óbåŽïq @ñŒaíŽï’@ óÜ@ ñü‚@ nƒÙŽîŠ@ðÝî†üà @ðàónï@ üi@ òìBóïnŽïØóîB @ñòìbä@ ói@ aŠü BçaìbÜ@ ðáïÜaŠ‡ÑäüØB @솋Ø@ ðmbió‚@RPPU@ðÜb@bm@òìHÛNaNxNpI @μàóØóî@nói@ói@a‡“î٢٠٠٥@ðÜb@óÜ @ñü‚@ çaíu@ ñóÜóàüØ@ íØòì@ ò‹äüØ @bnŽï÷@bmóè@bmaì@NòìónƒÙŽîŠ@ñíäóÜŠó @òìòíni@ ñ‹äüØ@Šaíš@çaíu@ñóÜóàüØ @ðäb−ó @ ì@ Ûbm@Šó@óÜ@ñŠûŒ@ñŠóîŠbØ @ñŠbï’üèB@ ñŠaíi@ óÜ@ pójîbmói@†ŠíØ @ñóŽï qì@ ñóbåŽï qB@ ì@ Bñòìómóä @ Nò솋،b@Bwäó @ðmóîbÜóàüØ

www.hawdem.com


@ñ‰Žîím@ Bð䆋Øò‰iü÷Bóàó÷@a†@ÀóÜóÐ @a‡äbîˆ@ðäbØóäbqŠü @ãóuŠó@óÜ@ñŒbó“ïq

@ÀóÜóÐ@ìóäaìŠ@ìbäóÜ

@wäó @a‡îŠa†óîbàŠó@ðîbîˆüÜû‡îb÷óÜ@Ló−ó  @ñŠa†óîbàŠó@ðàónï@Næäb−ó @ñ‰Žîím

@@wäó @a†@çaíu@ñóÜóàüØ

@ãóÜ@ óu@ì@çbåŽïè@ãóèŠói@ðÙŽïn‹Ø@béäóm @çb−ó @ì@oŽïåïi†@òŒòì@ãóÜ@†í@æî‹mŠìó  @çb−ó @ üi@ ÛóŽîbèói@ì@…Šóä@ïè@óïŽïq @ñìbäói@ @ BçaŠbÙŽî‹Ø@ ñŽï èB@ íØòì @ìbåŽïq@ óÜ@•†ŠòìŠóq@ðàónï@NoŽî‹äbäa† @ñŠbÙŽî‹Ø@ @ ì@ HÓŒòíà@ bmaìIŠójäbàŠóÐ @çòìb‚@ çb−ó @ ðîŠím@ Bð䆋Ø@ðÜbàB @üi@ òìò‹m@ ðÙŽîìbäŠóè@ ìò†b

@çaŒóä@béäómóä @ñŠóåŽîŠàa†@BíÙÜóiLóïä @ðØŠó÷@ìBò†aŒb÷@ðäbîˆ

@óÜ@ òŒaíŽï’@ ãói@ìóÙî‰ïmaï÷@ðÙŽîóŽïq @ŠójàaŠói@ óÜ@ ñü‚@ ðäbØóî‡äìòˆŠói

@ð’Šü’@@ðå“Žîóq

@ñŠaŒümóà‚@ ðî†bàb÷@wäó @‡äbØòüÙäaŒ @ŠbØói@ a†@ …‹ä@Žði@ì@çaŒŠóè@ŠûŒ@ðÙŽîóšíà

@ðäbØóî@ì@ða‹Øíº†

@òìóïîŠójäbàŠóÐ@ñìbäóiNoŽî‹Ø†@ðmóÜìò† @ð䆋ØŠü‚óšíà@ ói@òìóÙŽîý@óÜ@NoŽïåŽïè† @oŽî‹Ø†@aìb÷@çbåŽïè@ãóèŠói@ñŽïè@óÜ@ÚŽîbqí @óÜ@ ìòìónŽïnójî†@òìóîü‚ói@wäó @ñ‰Žîím @çíi@μÈóm@ì@ŠbØ@ñòìóåîŒû†@üi@póäbäóm@óØ @óÜ@ãbÜóiNoŽî‹ †@ñŒòì@óÜ@‰Žïš@òìò‹m@ðÙŽîý

@ñbmaì@ óÜLoŽî‹ä†a†@ üi@ ð‚Šóä@ a‡äbåŽïè @ðäbåŽïè@ãóèŠói@ñŒòì@æîïØŠóóäí¹@üi@

@ŠóóÜ@Bðäbn†ŠíØ @ óäb’

@óäìó؆@ Ûóî@ŽßóØóÜ@a†óàónï@ãó÷@ìbä@óÜ @ÚŽîŠbØÜóèŠói@ì@ðmóîaŒŠbä@òŠüuŠóè@ñŠó ó÷ @oŽïåŽïi@ ŠbØói@ü‚@ðäbØóîŠíib÷@ì@ðbï @ì@ Žßbîó‚@ óîüiNòìòŠíå@Žði@ðÙŽîŠóibØŠ @æî‹mŠìó @ñìŠóiìŠ@a‡àónï@ŠójàaŠói@óÜ @óÜ@ Ûòì@ ŠóèNóîŠa†óîbàŠó@ ñónïäŠ†üà @μÈóm@ ói@ oŽïi†@Ša†Šíå@çb−ó @ðmaìb÷ @ðàíÙy@ ì@ ðîbbî@ ña @ðØóš@ æî‹mòŠìó @ òŠbî†@ a‡ïØòìbä @”ŽïqóÜ@ðÙŽïäbîˆ@ìóšíà@ð䆋Ùåïia†@ì@çìíi @óÜ@ ìì‰Žïà@ ðäbØŠó’@æî‹mòŠìó NòìónŽïi† @bmaì@BóîóîbàŠóB@ñŠa†óîbàŠó@ðàónï @çaíu@ ñóÜóàüØ@ @ @ _Nòìòìa‹Ø@ ñŠbî† @ói@ ò‡äbØómóÜìò†@ì@çbØóîŠíma‹ráï÷@çaíïä @üi@ NŽïè@ Žßó óÜ@óå@ìbè@•òŠbq@LòŠbq @íØòì@ ìì‰Žïà@ ðîa‰ŽîŠ†ói@ ñŠa†óîbàŠó @óÜ@ çbØbqí@•bnŽï÷@Lòìa‹Ø@wäó @ñŽïè @óØ@ ÚŽïqì‹ @ìbïäbràüØ@ì@póÜìò†@Šóè@óäí¹ @çb−ó @ ñˆ†@ óÜ@ bîˆüÜû‡îb÷@ æî‹mŠìó  @bm@ðÜbQX@àóm@óÜ@NoŽî†@ÚŽïq@wäó @ñŽïè @óÜ@ aìó÷@ oŽïióè@ ð’bi@ñŠíib÷@ðäb‚‹Žîˆ @oŽïi†@wäó @óØ@óîaì@ñŠòìbi@ì@pbØò†óbåŽïq @çóîýóÜ@ Ša‡äbn÷@àóm@íØòì@ðÜb@٢٠ @ìbäóÜ@ oŽïióè@ñóÔ@oŽïäaím†@a‡mbÙäbàóè @ð䆋Øaìb÷@üi@ì@pbÙi@Šb ŒŠ@ó‚û†@ãóÜ@ñü‚ @óÜ@ çìíiŠa‡’ói@üi@òìóäbØóïmóÜì†íïä@b Œ† @bbî@ì@ðîò†ŠòìŠóq@ðàónï@ì@póbï @Âå“Žïq@ ðÜûŠ@ ðma‹Øíº†@ ðîbÜóàüØ @a†@ wäó @ Šóói@ ìòìa‹ØŠbî†@ a†bqí @óØ@ ñòìó÷@ ãbÜóiNa‡äbØóîŒbiŠó@òŽïè@ì @ Nðäb’Šó@ónŽî‹ ói @oŽî‹mì‡Žïq@ óØ@ ðàónï@ìó÷Nòìa‹åŽïr @ñ‰Žîím@oŽïåŽî†@ãóèŠói@óäbèói@ãó÷@ãóuŠó @ñòìómóä@ð‹q@üi@çaíu@ñóÜóàüØ@ñóäaìŠ @ Z†ŠíØ

@òìóØûi@ ìó÷@ói@HñŠbÜbqIða‹Øûäˆ @ì@ ñ‹ÙÐ@ ñŒòì@ ñŒŠói@ b÷Nó−ó @óäbÝ Ôb÷@ ñbäaìóm@ ìóäaŒóä@ wäó @ óØ @ãóèŠói@ B@ ðmóibi@ óÜ@çb−ó @ñónóu @Šíå@ ð Ž i@ @ ãbÜóiLóïïä@ ñòìó䆋Øi @üi@ ò‹ óåÜóèb’by@ðÙŽîŠónØbÐ@a†@BçbåŽïè

@HQXRI@ @ óî†ó@ ìì†@ ñŠbØ a†@ ñ†Šbî† @†í@Ba‡äbåŽïè@ãóèŠóiB@ðmŠóØ@óÜ@oŽî‹äaím† @ðàónï@ ì@ Bpójîbm@ ðmŠóØB @æî‹m‹š@ ói@ ñ†ŠíØ@ñbÜóàüØ@ìbïÐa‹ üu @ðàónï@ óÜNoŽî‹åïji@ ñŒòì@ óÜ @ŠûŒ@ ñŠóîŠb @ ìòìómòì‡äbíš@òíŽï’ @ãóèŠói@ñbmaì@óÜ@béäóm@wäó @a‡îŠa†óîbàŠó

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

@ NñŠa†óîbàŠó

٨


@ñòìómóä@ ðÝî†üàB@ óÜ@ ñŠóòŠbš @ñ†ŠíØ@ ñˆû‹qB@ ìòìón“Žïèóä@Žïéä@ói @çbàóØbÜóàüØ@ ì@ Ûbm@Šó@óÜ@ðÑïmóä

@ @NoŽïåŽïi†@a†@Bðma‹Øíº† @ŽðuójŽïu@òìbqìŠìó÷@ìaìb÷ˆûŠ@ói@Bóiaì @òìbïÐa‹ üu@ñŠaíióÜ@béäómNòín“Žïè@Žðuói @ì@ ‘íäìì‰Žïà@ ì@ ‘båÜóàüØ@ãóuŠó@@ @ñ†Šbî†@ B@ óØ@ ñìó÷@ ŠóóÜ@çbØóÐíÝïÐ @bmaìNçaŠìbè@ BóïÝÔóÈ@ðَbî†LñŠbØ a† @ì@ ðÝÔóÈ@ ñŠaíióÜ@bmóè@ÛóŽîbÜóàüØ@ïè @ñŠaíióÜ@ aìó÷@ oŽî‹Øóä@  a†@òìóïä슆 @oŽî‹äaímbä@ òìóïäbáïn“ïä@ìbïÐa‹ üu @óÜóáŽï÷@ çóšŠóèNñŠóónŽî‹Ùi@ñ‰ŽîŠ‡† @çbºŠbØ a†@ çbn†ŠíØ@ ñŠí’bi @•óÙî†@ ñ†ó@‡äóš@bmóè@ãbÜóiLòìb䊆òì @ðäbØóîŠóîŠbØ@ ãóuŠó@íØbm@ónîíŽïq @ì@ ñŒüÜb÷Nòìóåî‹ói@ ñŠbØ a† @çbn†ŠíØ@ñŠí’bi@ñbÜóàüØ@ðäbØóïØüØbä

٩

@ðÙïþØ@ñŠa‡mbÜóò†@ðÙàóš@çaíïä@óÜ @ì@ ðîaìb÷Šü‚@ ðàïäŠ†üà@ì@ðmbÜóèŠü‚

@ìíi@çbØòŽïèóÜŒ@ð−bàb÷@óàó÷@‡åšŠóèN†‹Ø @a‡äbmbÜì@ çaíïäóÜ@•óiŠaíš@ói@çbn†ŠíØ @ì@ òìóäbn†ŠíØ@ 솊íØ@ ñìbäói@ ãbÜói @ì@ †ŠíØ@ ðØbm@a‡mbÙäbàóèóÜLòìíióä@•óia† @ñìì‰Žïà@ ñ†ó@ ìì†@ ðäbiŠüÔ@ì@ça‡ïèó’ @ì@ ñ†ŠòìŠóq@ ðàónï@ói@ð’óØbÜóàüØ @B@ üi@ ìíi@ •bi@ðÙŽïmìóÙnò†@@òìò†ŠíØ @@ðÙîˆüÜû‡îb÷@ì@ñŒbiŠó@‚Œ@ì@ç‡äbï aŠ @Lçbn†ŠíØ@ BãóuŠó@ ñ†aŒb÷@ ðû‹q @òìa‹Ø@òìóîa‹ïÝÝïà@òìbäói@@ì@æîb÷@ñìbäói @ðäbáåŽïèŠbØói@ñŽïè@ìbäaìóm@†ŠíØ@ÚŽïu‹àói @NñØóî@ óÜ@ Œaìbïu@ ð’ói@çaŠaŒóè@ói @óØ@ óäìŠ@ ìa‹Ù’b÷@òìó÷@ãbÜóiNpa‡i@çb“ïq @ŠójàaŠói@óÜ@†ŠíØ@ŽîíÜóè@ì@ça‡ÜóèŠó @ˆ†@ ñ†Šbî†@ ìì†@íØòì@BpóÜìò†@ì@ñ†aŒb÷B @ì@ †aŒb÷@ ðäbîˆ@ ñŠbØaìa†@ ì@ ñŠbØ a† @ói@BpóÜìò†@ói@çìíiBói@ñ†aŒb÷@ì@çóØóî@ói @òíŽï’@æî‹móäa‡äŠ†@ì@æî‹m‡äím@ói@ü‚óiŠó @ñòìómóä@ ð−bàb÷@Šó ó÷NoŽîìóØbä@o† @솊íØ@ @ NòìómóîaŠ‡åŽïíš@ìaŠ†@òŠa‡Žï@óÜ @ómbØìó÷@ ómóÜìò†@ ðäbåŽïè@‘†ói@†ŠíØ @ðäbØóî‡äòìòˆŠói@ ìbåŽïq@óÜ@çbn†ŠíØ @óÜ@ bmaìNoŽïåŽïi@ ñ†aŒb÷@ óÜ@Œaì@ónîíŽïq @ðäbiŠíÔ@ói@a‹Ø@a‡äbØòŽïèóÜŒ@ómbÜì@ìaìb÷ˆûŠ @oŽïi†@ çbî@ †ŠíØ@a†@‘íäòŠbš@ð䆋؊bî† @ìbäóÜ@@B†ŠíØ@ñü‚óió@ðmóÜì†B@ðÜbï‚@ì @ @NpóÜìò†@çbî@oŽî‹Žî‰jÜóè@ñ†aŒb÷ @ðÙŽï−bàb÷@ íØòì@a†@†ŠíØ@ñbîˆüÜüÙîb

@ñóÜb@ çaŠaŒóè@ ðäbØóîŠóîŠbØ @ðä‡äaŠàa†@íØbm@ìòìóåî‹qaŠ@ðmbØ@óÜ@ãbÜói @ñóîbà@ óäbïiaŠíàóy@ ðmóîŠímbnÙî† @ói@ðmóÜìò†@ðÝî†üà@†ŠíØ@LâŽîŠóè@ðäbàóÜŠóq @óÜ@óäbïØüØbä@ãó÷@ãóuŠó@ãbÜóiNóån“ïŽïm @•ìó÷@ ìòìò†‹Ø@ðÔbm@ì@ïi@ñü‚@ñòìbš @ì@ ŽÞu@ì@pìóØíÜóè@ìòìó䆋Øi@ñŒaíŽï’ @ì@ póÜìò†@ ðÙáš@ óØ@ a‹åïi@çíàŒó÷@ói @ói@a‡äb−ó @”ïmójîbm@ói@Ûbm@ìbä@óÜ@ì@Êói @oŽïäaímbä@a†‹àó÷@ñˆûŠ@óÜ@òìómóäMpóÜìò† H@ RT@ I@óÜ@çíš@NoŽî‹åïi†@ìbšŠói@ðÙŽîíŽï’ @ì@ pbÙi@ ŠóòŠbš@ÚŽîòìómóä@ïè@ñó“ŽïØ @‹Žïà‰mbØ@ HW@ I@ãóØ@òŠóè@wäó @a†‹Žïà‰mbØ @çíšNóîó“ŽïØ@ æî‹mŠìó @ñü‚@póäbäóm @óÜ@ ‹Žïà‰mbØ@ HT@I@ìóÜbàóåi@ñóåŽîˆ@ìbäóÜ @@ñóØóåîb÷@ì@çbàŒ@ì@ìbä@ñaŠòŠó@póÜìò† @ì@ ðäbØóîŠìbè@ìbäóÜ@‹Žïà‰mbØ@HW@Iìóäb£bmüÔ @óÜ@ ð܇äó @ ì@ ñŠóåŽïìóš@ì@ñ‰à@æîí‚ @òìóïÈó@ì@póya‹ï÷@ói@ð’óÙî†@ñìó÷ @LómóÜì†@ Šóè@ póÜìò†@ ì@ pa†bä@ o† @ÚŽï−ó @ðmbØ@ñóåîŠûŒ@bmaì@NoŽïi†@ŽßbÔŠó @íØòì@B@ñ†aŒb÷@ì@póÜìò†@Bçaíu@ñóÜóàüØ @‹Žîˆ@ óÜ@ ì@a†óÜbàóåi@ðÜûäüØ@ñòìòŠò†@óÜ @ì@ pbØò†@ óbåŽïq@Ûóî@ñˆ†@ñ†Šbî†@ìì† @ñónïäŠ†üàB@ ðäbØòŒò‹àb÷@ ñŠóîŠbØ

@ãóØóîì@oïi@ñ†ó@óÜ@LòìóîaˆüØ@Žßbyóà @üi@ bÙî‹àó÷@ ðäa†ŠíŽïn†@ ñaì†óÜ@ìa† @ðÙŽïnïÜaŠ‡Ð@×a‹Žï÷@ì@oaŠòìbä@ðmbÜóèŠü‚ @a‡äbn†ŠíØ@ðÙŽï’ói@óÜ@béäóm@”îìó÷@Ûí›i @ñ†ŠíØ@üi@òìóäbØóïmóÜì†íïä@òŽïè@çóîý@óÜ @óØ@ ñòìóÜ@ óuNa‹bä@ðà‹Ð@ói@ó’ói@ìó÷ @ì@ ñŠbï‹qŠói@@îì@òŒaíŽï’@ãói@aìb÷ˆûŠ @ì@ çbn†ŠíØ@ ñ‡îbíåîˆ@óÜ@ñü‚@@ðÜûŠ @ñìbä@ ì@ pa‡ibbq@a‡îŠbØ a†@ðmóbï @òìónŽî‹i@óqa‹‚@ói@ì쉎ïà@ñŠóqý@óÜ@ñü‚ @ð䆋Øaìb÷@ ð−bàb÷@ a‡mbØ@ çbàóè@óÜL @òíØòì@ ñŒbiŠóMð @ bï@ ðÙŽîb òŠbi @a‡naŠìbä@ðmbÜóèŠü‚@ð ò‹u@óÜ@ðÝîa‹ï÷

www.hawdem.com


@wäó B@ óîüi@NoŽî‹qò‡Žïm@a†BñŠa†óîbàŠó @ñìaíŽï “Žï ÜŠó@ ì@ ñŒüÜb÷@ oŽî‹mìò†

@ó‚û†@ãói@NBoŽïióä@wäó @óÜ@óu@ón’@íàóè @ãó÷@ òìóàü‚@ ñý@ óÜ@æà@LBðÙîˆüÜû‡îb÷ @bîb÷@ óØ@óîóè@çb−ó @ãóuŠó@üi@ãó‹q @ _NNóïïš@çbîˆ@aŠói @çaíu@ñóÜóàüØ@ÀóÜóÐ@ìóäaìŠ@ìbäóÜ@óîüi @BíÙÜóiLóïä@ çaŒóä@ béäómóä@ @wäó @a† @ðØŠó÷@ ìBò†aŒb÷@ ðäbîˆ@ ñŠóåŽîŠàa† @ðäbØóî@ì@ða‹Øíº†@ð’Šü’@@ðå“Žîóq @BðîbŽîŠ@ ói

@ @@Nóäb’@ŠóóÜ@Bðäbn†ŠíØ

@ì@üÙäaŒ@ðä‡äaŠàa† @‹Žîˆ@óån‚@óÜ@óu@a†@ãòŠaíš@ñò‹äüØ@óÜ @Bñóäb£bmüÔ @B@ ñŒaíŽï’@ìû‹àó÷@ðäbéïu@ðàónï@ð‹q @pójîbm @ñ‹Žïu@ ðàónï@ ð䆋Øaìb÷ @çóàaìò†Šói @óÜLa‹ØŠóóÜ@ ñü ünÑ @BñŠa†óîbàŠó @ãóØ@ñŒbjŽîŠ@ŠóóÜ @ñŽîŠìbè@ ì@ðä†ìbè@óÜ@o‚óu@a‡mbÙäbàóè @ñòìó䆋ÙäŠ @Bð‚bäüÔ@ óÜ@ pójîbmói@Nòìóîa‹Ø@çb−ó  @ñòìó䆋ÙÜóšíq@ ì@ñòìómóä@óè @ìbî‰ïmaŽï÷@a†Bßó @ñ‹Žï’Šü’@ñŠó’ @ñŠínÝØ@ðä‡äbbä@ì@ñŠaìò†ŠíØ@ñŠínÝØ @ì@ ãónï@ðä‡äaŠàa†@üi@çb−ó @ðÙïnØbm @ãó÷@ ŠójàaŠóióÜ@Nçb¹bØó−ó @ói@óäbŽïi @Na‹Ø@ ñímìbm@ ñ†Šòìói@çb’üÙŽïm@ñŒaíŽï’ @íØòì@ çb−ó @ ðma‹Øíº†@ðØbÜbš@ðÜóè @Šó@ónŽî‹Ø†@ñóäbïÔþ‚ó÷@ì@ñŠínÝØ@ó’‹Žïè @ì@ ãónï@ ìbäóè@ ói@ ìbäóè@çíš @üi@ Šb’ü @ ì@ ñ‹ óå‚òŠ@ ðàïäbÙïà @ì@ ´ƒÙŽîŠ@ nƒ“Žï q@ çb−ó  @oŽï‚ìŠò†@çbn†ŠíØ@ñŠbØ a†@ðäbáïqìbè @‹Žîˆ@ ómìóØ@ pbÜóò†@ð䆋Øòïma‹Øíº† @ðÙŽïu‹à@íØòì@ñ†a÷@äaŒ@b÷†Šìónq @óäó ò†@ çbšòì@ Žði@ðäb’üÙŽïm@ói@†ŠíØ@ì @ìò‹äüØ@ ñóäbåïi†Šòì@ ñòìóåïÜüÙŽïÜ @ò‹äü @ðÜb‚@μàì†Na‹ØŠbî†@‹ óåÜóèb’by @ñŽïè@ wäó @çíšNça‹Ø@ñŠbî†@ðäbØòŒbjŽîŠ @çaìaŠóЊói@ ì@ ça‡ŽïqòŠóq@ ŠóóÜ@‰Žîìímì @Žßìóè@ û‹àó÷@ìóäbîˆ@ðÜíuíàóu@ì@ðØbÜbš @ñòìó䆋Ø‹š@ì@çb−ó @nƒÙŽîŠ@ðä†‹Ø @çb−ó @ óÜ@ òŒòì@ ãó÷@ oŽîŠ†ò† @ NoŽîŠ†iŠòì

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

@ @Na‹Ø@çbïäaíïä@ñ‡äòíŽïq@b÷

@ @@@Nçbîü‚@ñóåïÔónaŠ@ñóŽïq@ìóàbåbä @çbn†ŠíØ@ñŠí’bi@ói@pòŠbió@pójîbmói @@ì@ ðÙîˆüÜû‡îb÷@ðäb’üÙŽïm@Šó@óÜ@o‚óu @ì@ pbÜóò†@ðàónï@ð䆋Øòïma‹Øíº† @óØ@çaŠbØ a†@ŠójàaŠóióÜ@Nòìóîa‹Ø@bÜóàüØ

١٠


@ bÐónà@Œüèbi @õóbåŽï q@ bmòŠóóÜ

@óÜ@çbåŽïèŒaì@Žßó óÜ@óäóìbè@póbï@óÜ@çbåŽïèŒaì

@ü‚b÷@ LæîóÙi@ póbï

@ói@ðäa†‰îì@ì@ðÔþ‚ó÷@ñŠaíi@ñòìó÷@Nça†‰îì@ì@×þ‚ó÷

@ôØóïî‡äòíîóq@@póbï@_óïïš@póbï

@ pbÙi@póbï@oŽïäaímbä@oŽïióä@Žïè

@üi@ ó’bi@póbï@bîb÷@_óîóè@òìó−ó @ói @óÜ@ çìíi@ ŠaŽïi@ôšüi@çb−ó @_çbØóÄû‹à @ói@ póbï@ õ‡äòíîóq@ _póbï

@ì@ ×þ‚ó÷@ óÜ@ çbåŽïèŒaì@Žßó óÜ@óäóìbè @Nóîóè@ òìóÙŽïq@ çbîìónq@ôØóïî‡äòíîóq @ðäa†‰îì@ ì@ðÔþ‚ó÷@ñŠaíi@ñòìó÷@Nça†‰îì @Žßó óÜ@ ôÔþ‚ó÷@póbï@Šó ó÷@óÙäíš

١١

@LpbÙi@ póbï@oŽïäaímbä@oŽïióä@Žïè@ói @ì@ aìŠò†@ Šbî†bä@ ôÙŽîŠbÔb÷@ ìòŠói@Žôióä @ñbmìbè@Žði@ðÙŽŽîŒ†@çbî@ŠümbnÙî†@çbî@íÙÜói @NoŽïiò†@ ŠûŒ@ bÜóàüØ@ ìbä@ ôäbØó“ŽïØ @üi@ Ša†ó¸óbï@ NoŽïiò†@ o슆@ Ž¶ @ñŠbØ@ ì@óïmóîłóàüØ@ðØóîò†Šbî†@póbï @üi@ íÙÜói@ @ LpbØbä@ ŠbØ@ ñü‚@ðäbÐ @póbï@óÜ@çbåŽïèŒaì@NóîbÜóàüØ@ðØòŠó @@ˆûŠ@ì@ìó’@õóØóÜó @ðäbØó“ŽïØ@ñŠóòŠbš

@ _óïïš@òìóÔþ‚ó÷ @ô䆋Ùäaíu@ üi@ óÙŽîŠóäíè@ póbï @ói@ bÜóàüØ@ô䆋iòíŽîŠói@üi@ì@çbØóÄû‹à @Âäóìbè@ ìóäaŠòìŠóq†a†@ ðØóîòíŽï’ @ôÙŽï䆋Ùäbîˆ@üi@LòìbÜóàüØ@ñ†í‚@çóîýóÜ @×þ‚ó÷@ ì@ póbï@Lôma‹Øíº†@ì@†aŒb÷

@oŽïi@ oîíŽïq@Šó ó÷@póäbäóm@NoŽîìò‹bä @NpbØò†@ a‡ïÐ@ a†òìbåŽïq@ãóÜ@ñü‚@ðäbï  @oŽî‹Øò†@òìómóbï@ñìbäói@û‹àó÷@ñòìó÷ @ŠaŽïiNoŽïióä@ póbï@béäóm@ón’@ìíàóè @ñ‡äòíîóq@ póbï@óÜ@”ïäb−ó @ðäìíi @òìómóbï@ñìbäói@óØ@óîóè@òìó‚û†@ãói @óÜ@ óäˆ@ì@@wäó @@ñ‰Žîím@î‹ia†@@NoŽî‹Øò† @a‡îü‚@ óÜ@ñü‚@μŽïÝi@μäaímò†@Lpóbï @ÚŽïn’@ @ïè@a†òˆû‹àóÜ@LóÙŽïmóbï@óàó÷ @ìbä@ óÜ@ pbØ@ ŠûŒ@ NoŽî‹Øbä@póbï@Žði

www.hawdem.com


@íØòì@ ôØóîbÜóàüØ@ìbäóÜ@LoŽî‹Øò†@ŠóóÜ @ì@ wäó @õómbéÙŽïq@çüš@óØ@pbiò†@õòíŽîŠói @NAóîó“Ð@ póbï@çbî@òìbàóä@póbï

@çbïmóbï@òìòHÙŽï@L@ŠóäíèL@•ŒŠòìI @óáŽï÷@ ñbÜóàüØ@ û‹àó÷@óØ@ñóïbï @õìbi@ ZæŽïÜò†@ óØ@ μnïiò†@a‡äb−ó @ñínójÔóš@ÚïþØ@ôÙŽïmóïÝÔó÷óØ@†ŠíØ @ì@ póbï@ óÜ@ òìómün‚Šì†@ çbïäˆ @ì@ ó䆋Ø@ óÔ@ òíŽï“àói@wäó @ð䆋Øaì‹i @ÚŽïn’@ ìíàóè@pbiò†@õòíŽîŠói@ãïÜa†íïÐ @òìómóä솋Ø@•òŠ@çbîìbšŠói@óÜ@çbïmóbï @óØ@ óÙŽïmóbï@õü‚üi@óàó÷@ðäbåŽïè@Šòìbi @ñó“ŽïØ@ ómüi@bÜóàüØ@ñ†í‚@ó“ŽïØ@ómüi @ð䆋Ùmóbï@ŽðiB@ômóbï@æî‹mòŠìó  @NoŽî‹Øò†@ ìò‹îóq@ çb−ó @ ŠóóÜ @ñŠaˆóè@ ñó“ŽïØ@æŽïÜò†@ÚŽî‡äóè@NôØòŠó @üi@ LçóØò†@ ìò‹îóq@ Bçb−ó @ìbÜóàüØ @æî‹’bä@ì@póbï@óÜ@wäó @õòìóån‚Šì† @óîóè@ôÔþ‚ó÷@ñó“ŽïØ@æŽïÜò†@Žñ‡äóè@óîóè @ôäóàóm@bmóè@wäó @a†@çbàóÜŠóq@ìbäóÜ@óäí¹ @ì@ õìbšŠóióÜ@ póbï@ ô䆋Ø @óîóè@ çb¸óÜìò†@ ñó“ŽïØ@æŽïÜò†@Žñ‡äóè @oŽïi@ çbàóÜŠóq@ñŠa‡’ói@Žôäaímbä@ðÜb@SP @ì@ lyói@ póbï@ñòìó䆋ÙÙómŠói @çbØó“ŽïØ@ ñŠbØüè@ üi@póÜìò†@ôäìíióä @üi@ æäaímbä@çb−ó @óØ@óîaì@ñbäbà@•óàó÷ @Nóïbï@äaŒ@ñŠbØó’aìóš@òìómóÜìò† @çbØó“ŽïØ@ñŠaíi@Žñ‡äóè@óîóäaìóÜ@LæŽïäò†a† @çóîýóÜ@ íÙÜói@çò‡i@çbîü‚@ñŠbî‹i@çbîü‚ @ŽðØ@ ñŠbØ@ñó÷@oŽïióä@wäó @ñŠbØ@póbï @a‡îü‚óÜ@ ñü‚@ ãłói@ LoŽï i@ óäbàó÷ @LŽñ‹Øò†@ Žðq@ çbîŠbî@òìò‹m@ðóØ@Žñ‡äóè @ðÙ“Žïà@ óÜ@aì@ðØóîóåŽîì@ì@óbåŽïq@@N_óî @ôn’ì‹@ óÜ@ bÜóàüØ@ ôån‚Šò† @ô䆋i@ òíŽîŠói@ õìíàóè@óäbàó÷@ñŠbØüè @çóØò†Œb@póbï@ói@pòŠbió@a‡äb−ó  @Nóîó“ŽïØ@ æî‹mòŠìó @ñü‚@ñóåïÔónaŠ @ói@ óØ@ òìóÙŽïåïš@ çóîýóÜ@ bÜóàüØ @üi@ ðmóbï@ òŠìó @ ñaí‚@ óîaí @óØ @óÜ@çb−ó @ðäìíi@ŽßóÙŽïm@ói@•óàó÷@ñòŠbš @ÚŽïn’@ìíàóè@óØ@ða‹Øümüåîˆ@ôÙŽïmóïÝÔó÷ @Nòì솋Ø@ oŠì†@çbØómóÜìò†@ì@çbØóiïy @ìó÷@ Nóîa‡ïma‹Øíº†@ñbÜóàüØ@ðmóbï @óäóØò†@ çbäˆ@ì@çb−ó @Lçóiò†@çbîü‚@üi @×þ‚ó÷ói@ ì@ oaŠ@ôÙŽïmóbï@ôäìíióä @çbàí @óníŽïq@oŽïióä@ðbï@óØ@ñó−ó  @óÜ@ çbïÙŽî‡äóè@Lçbîü‚@ômłóò†@ñóÝîüØ @óØ@ óîó“ŽïØ@ æî‹mòŠìó @ a†bÜóàŽíØóÜ @ðmóbï@ ñbŽîŠ@ì@pbÙi@ñü‚@ðäbîˆ@óÜ @ì@ çóØò†@ póbï@ òìóîbàŠó@ñóŽîŠ @üi@ ìòìónŽî‹Øò†@çbäˆ@ì@çb−ó @õììŠóiììŠ @Ûóä@ ãłói@ NòìónŽîŒì†ói@ ðma‹Øíº† @Žñ‡äóè@ òìóåî†@ ñóŽîŠ@ óÜ@ çbïÙŽî‡äóè @ì@ôØòìý@ôn’ói@çb−ó @ôÙ“Žïà@ð䆋Ø‹ @íÙÜói@ ðiy@ ì@ ðmóÜìò†@ ðmóbï @ô䆋ØóÝîüØ@ ðÜìóè@òìbïubïu@õóŽîŠóÜ @oŽïi@ ò†@ óÜ@ ðš@płóò†@òìóqa‹‚ @Nðbï@ì@ðÔþ‚ó÷@ñbÜóàüØ@ðmóbï @ì@ çbØó’Šü’@ õìaìóm@ @Lçò†ò†@çb−ó  @ôäa‡ÙŽïm@ ñüè@ ónŽïiò†@•óàó÷@NpbÙîò† @ñŠínÜóØ@ì‡äbš@ônb÷@óÜ@ÛóîbÜóàŽíØ@Šóè @ì@ @ ŠíØ@ói@bÜóàüØ@ôäbØóîŠbÙäaŠŽí @õìaìóm @óàónï@ ìó÷@ LbÜóàüØ@ôäóìbè @ì@ póbï@ ì@ pbÙi@ çbîˆ@ a†@ ñŽí ‚ @ãłói@ òìa‹Ø@ wäó @ôäˆ @ìó÷@ @ aìó÷@ oŽïi@ oaŠ@ ñóØóÔþ‚ó÷ @æîóÙi@ ‹îó@ Šó ó÷ @ðîbb÷@ôØóîbÜóàüØói@μäaímò†@óîbÜóàüØ @ì@ æîò‡åi @ô䆋Ø@•ójŽïi@Læîóji@ìbä@†aŒb÷@@ôn’ì‹@ì @âÜìŒ@ ì@ æî‹mòìbìóš @ôäˆ@ ì@ ŠíØI@bÜóàŽíØ@õóîómbéÙŽïq@ìì†@ìó÷ @ñómbéÙŽïq@ æî‹mìa‹ÙŽïÜ @ói@ ì@ †aŒb÷@ ì@ oaŠ@ ômóbï@óÜ@Hwäó  @ìíàóè@ óÜ@ LçbÜóàüØ @ñó“ŽïØ@ ôØòŠó@ ñŠbØüèói@ ×þ‚ó÷ @•‹Žïè@ òìóØóîý @ Næîóji@ìbä@bÜóàüØ @ñóŽîŠ@ óÜ@ óäbîŠóóÜ

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

١٢


@ _oŽïÜò†@ðš@ñ†ŠíØ@ðàbÔó’@ñó÷@Lpì@çbîaì@çbØò†‹ØŠó@ì@płóò† @ómłóò†@ ói@ ŠójàaŠói@ çbïØóîòìóäíi @üi@ óîóè@ çbïØòŠó@ ðÜûŠ@”ïäbØbî‡ïà @ N_çbîŠòŽîŠbq@ónŽïji@ãbÔó’@a‡äbØóïbï @ói@ óØ@ çbØbî‡ïà@LçbØó“ŽïØ@ñŠóòŠbš

@ ðàaŠìóè@†aŒb÷

@ói@ o‚ónîbq@ òŠb ˆûŠ@ãói@çbØò†‹ØŠó @La‡äbéïu@óÜ@æŽî‹bäò†@ãòŠaíš@ðmłóò† @ãóuŠó@ ói@μåŽï“£@ÚŽîìbš@çbàíàóè@bi @ónŽïäóîói@çbØó“ŽïØ@ðmóïäb’Šó@ðØŠó÷ @ _μåïiò†@ðš@a‡äbàóØbÜóàüØ @ðÜó @ãóuŠó@ñìbäói@ì@æŽîŠó ò†@o‚ónîbq @ñ†ŠíØ@ ðàbÔó’@ì@çò†ò†@ça쇎ïÜ@òìò†ŠíØ @ñŠóòŠbš@ üi@ ðäbØóÜìóè@ì@Šòìbàóu @LñŠbïàaŠ@ ó‹q@ ãóuŠó@ óÜ@çíjîŒaŠbä @ò‹i@ μä@çbïÜó @óÜ@Ûóä@a‡äbïäa쇎ïÜ@ŠûŒ@óÜ @ñ†ŠíØ@ ðàbÔó’@ ðäò†@ì@pbÙi@a‹Ù’b÷ @ó‹q@ Lôåîb÷@LñŠaŒímóà‚@LðmóîłóàüØ @ói@ bnŽï÷bm@ãłói@LÚŽïåŽîí’@íàóè@ónŽïäóîói @òìómû†‹Øóä@ŽðÜ@çbï“îi@ÛóîòíŽï’@ïè@ói @ói@ ó‹q@æîïØòŠó@óØ@çbØóïmóîaìómóä @ óäòŠ@Nòíî†óä@ãóîòìóäa‡äòŠ@ìó÷@òìó‚a† @óÜ@ çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðØûŠó@Læiaì@óØ @ðàò†@ óÜ@ óØ@N‹m@ð‹q@æî‡äóš@ì@æà@ñaŠ @ @ N_üi@æŽ ï Ý  i @çbÌû†Šó÷@ óÜ@ ð’ü‚@oò†@òìòŠóÙäó÷ @ãóuŠó@ ói@ òìò†ŠíØ@ ðÙŽïØbm@ìíàóè @üi@ òì솋Ø@ ðš@çbÌû†Šó÷@_ðšüi@pbØò† @ói@ μåŽï“£@ ÚŽîìbš@ òìóÙŽïq@bi@çŠòì

١٣

@ Nμnïiò†@@òìóäbØóåïš

@_ð‹q@ ñóàó÷@ ÚŽïä‡äbîó aŠ@ïè@_†ŠíØ @çbØóØûŠó@_Aμåïiò†@ðš@a‡äbØóä‡äbîó aŠ @ñŠóòŠbš@üi@òìó“Žïq@ónŽî†@ÚŽï‹q@a†ò‹ŽïÜ @ò‡äbîó @ çbïäbn†ŠíØ@ ðÙÜó‚@ðäò† @LçbØómŠbq@ ðmóîa†‹ØŠó@ ðäbàa‡äó÷ @ŽðØ@ ñó÷@ æîŒaŠbä@çbàìíàóè@Šó @çbØó“ŽïØ @†ŠíØ@ ðØbm@ñóáŽï÷@‹Žï‚óä@óØ@çbéïu@ìíàóè @pì@ çbïš@ çbØòŠbnäbàóÜŠóq@LçbØò‹Žïm‹Ù @ @_pbÙi@ñŠóòŠbš @óîóè@çb¸ò‹Ðóä@íÙÜói@ð’ü‚@oò†@Ûóä @ðš@ çbïnóióà@pì@çbïŽïØ@ói@çbïmì@çüš @ŽîŠbq@płóò†@ðäbØóä‡äbîó aŠ@óáŽï÷@ÚŽïmbØ @ñóØómłóò†@•ómb@ãó÷@bm@LçbÌû†Šó÷@üi @ N@òìómüm‹ @ðäbØónŽï“äbà@ìíàóè@ìíi @ì@ çóØò†@ ðma‹Øíº†@ óÜ@‘bi@@μåïiò† @ì@ oŽïåŽïbäò†@oîŠûm@ói@†ŠíØ@bïØŠím @a‡młóò†@ ðä‡äbîó aŠ@óÜ@béäóm@Ûóä@òìó÷ @óÜ@ çóØò†@ìbä@ói@ój‚íä@ói@çbàóØbÜóàüØ @çaŠbjjàüi@ ”ïäbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðØb‚ @ñóäbä‡äbîó aŠ@ìó÷@íÙÜói@òìómòìa†@@ðä@òŠ @ói@ çbá“ïäbØòŠb’@ì@a‡naŠòìbä@ðmłóèˆûŠ @pbØò†@ça‹Žîì@çbïmłìbè@ôÜbàìŠó@ì@pbØò† @çbàóè@ çóØò†@ ”îü‚óiŠó@ñó’óäbi @ìbä@ ói@ oaŠòìbä@ ðmłóèˆûŠ@ïàóØóî @çbï“ïäbØòŒü܆@ óä‡äbîó aŠ@ ðšóØ @ N@@òìím‹ @çbîóÙ›ŽîŠ @ @_óïïš@çbàó“ŽïØ@ómaìóØ@@LçóØò† @âŽîŠóè@ðØûŠó@ðäbØómì@ói@çbïäbØónŽï“äbà @ñbŽîŠ@ óÜ@ üqbm@ ói@ òìa‹Ø@óØ@płóò† @ó“ŽïØ@ì@æîó“ŽïØ@çòìb‚@a‡ØûŠòìbä@óÜ@ãłói @Lpłóò†@ @Zæ@  íäò†@ ìòìóäóØò†@ ‹ q @ìíàóè@ ñŠè@ óÜ@òìóä‡äbîó aŠ@ðäbØb Œò† @òìóäbØò†‹ØŠó@ðàò†@ói@çb¹bØóîìómóä @ñ‹Žïm‹Ù@ LŠbnäbàóÜŠóq@ Lò†‹ØŠó @o슆@ñbèòì@ðØóîóåŽîì@a†bÜóàüØ@ðÙŽïØbm @ N@oŽî‹Øò†@bäbà@Žði@ì@Ûí›i @ @Apì@çbîaì@çbØó‹qŠói@LçbØómŠbq @Šóè@ ì@ Šò†Šbî‹i@ æäaìó÷@ Šóè@ òì솋Ø @ @_oŽïÜò†@aì@ñ†ŠíØ@ðàbÔó’@æŽïÜbä@üi@ãbÜói @ìó÷@ póäbäóm@ LòìòŠó‹rŽïÜ@ æ“ïäaìó÷ @óÙŽïÜb@‡äóš@óäb“ŽïØ@ìó÷@ñŠóòŠbš@üi @çóîýóÜ@ óàaìò†Šói@ çb’üÙŽïm@ ì@Žßìóè @”ïäaìó÷@ðÝŽïè@ñòìòŠò†@ñóäaŠbÙä‡äbîó aŠ @ì@ ðbï@ ðmóîbóØ@ ì@ ìa‹ƒÙŽîŠ @Žði@ çbî@ çóØò‡ŽïÜ@ñó’òŠóè@çbî@oŽïíåi @płóò†@ íØòìbm@ òìóäbØòjå’ûŠ @ NoŽî‹Øò†@æŽîí’ìŠó @ N@pbÙi@çbîŠóòŠbš @ðäò†@ ðšüi@çbØòŠbØ@ç‡äbîó aŠ@ómaìóØ @òìaŠ‡Žïq@ðŽîí óä@òìómłóò†@çóîýóÜ@ãłói @ì@ ŠbÄü @ì@óàbäˆûŠ@Žï“äbà@@óäóØbä@ãbÔó’ @ Nòìa‹äüi@ð“îìbäóèóä @ììŠóiììŠ@ Šóè@ óÜ@ bm@ @ çbïäbØóÜìóè

www.hawdem.com


@ oŽïibä@aìb÷@óÙŽîŠü‚@ZçaŠóØ a†@ŠójàaŠói@óÜ@Ûóš@ðÜûŠ @ ŽðÕÐ@çaŠü @Lçbî‹Žï“@ì@çaìóØ@ìm@ðÌbäüÔ@çbmóÜìò† @ñ‹m@ðäbåŽïèa†@Äû‹àLpbØ@ðäìíi@ŠórŽïm@Žßó óÜ @óÜ@熋ÙîŠb ŽîŠbq@üi@ÛóïnîíŽïq@Ûòì@Äû‹à @ŠóvŽïàŠb÷@ ì@ óä‹i@ ñŠa†‹ b÷@ ðØóš@ói @óÜL†‹Ø@†bîŒ@‰ïm@Ûíä@ñŠa†@ì@†Šói@Žîí’@óÜ @óÜòˆb÷@ ð’‹Žïè@ ŠójàaŠói@ óÜ@ Lñü‚ @çbnòìóä@ òìó’óà@ ói@ãłói@L‡äaŠórŽïm @La‹Ø@aìb÷@‹Žï“@‰ïm@óØóÜóØ@ñ†Šói@ñbŽïu @óäb’‹Žïè@ìó÷@ñŠbäòŠói@óÜ@ñiLçbØò‡äŠ† @ðØóš@ð䆋Ø@o슆@ói@a†@çbîòŠóq@íÙÜói @o슆@ m@ ì@ ãŠ@ ‰ïm@Ûíä@ñŠa†@ñŠói@óÜ @çóiò†@ñìbä@óÜ@ñŠó@óåŽî‹Øò†@óØ@òìò†‹Ø @ðØóš@ ãb−òŠó@ L‹mímìóÙ“Žï q @Äû‹à@ ñi@ ôä‡äóòŠóq@ ãłói@ Nça‹Ø @ð“ŽïÙÜóq@ ðÄû‹à@õòìóäbà@ñòîŠóÌ@ì @ Noƒnò†ói@çbïÙïmbàümü÷ @ñˆûŠ@bm@óØ@íi@ñìbmbòŠbØ@ðÙŽïäb‚ŠóšŠòì @Ûòì@ ðäbØóïîbmòŠó@òŠüu@óÜL†‹Ø@çbåŽïè@a† @ói@ ìíi@ ðÙïmbàümü÷@ðØóš@a†Šbuaì†@óÜ

@ì@ ìaŠ@ ðäbØòŒa‹àb÷@Lóàaìò†Šói@çbàû‹àó÷ @üi@ ðØíä@ð䆋؉ïmL†Šói@óÜ@æm‹ Šòì@†í

@ì@ óØû‹Ð@ ì@ tüm@ ì@Úäbm@Lò†b@ðÙŽïØóš @ð䆋i@ìbäóÜ@üi@oŽî†ŠbØói@Lçłòˆb÷@n’íØ @ðÙŽîŠa†@ ”ïn‚òŠ†@ ðÕÜ@óÜ@ì@æî‹i@ñŠbØ @ NòìóÄû‹à@çóîý@óÜ@Äû‹à @L†‹Øò†@ ‰ïm@ çbïÙŽîŠó@ì@ñ‹iò†@çb @Šòí“ïØ@ðØó’íàLñìbïáïØ@ðØóš@L…ìŠb

@ìó÷@ üi@ ìíi@ òŠìó @ ðÙŽïäbåŽïèa†@óØ@òìó÷ @ ‡nèNNNŠòŽïÜ@LñˆüÜóîbi@Lðàümó÷@àüi@L‹i @ð䆋ØŽïèói@ üi@LçbØòŠüma‹ráï÷@ì@b’bq @çbïån’íØ@ Žñíä@ ñŒa‹àb÷@ @çbîóØbqí @ðØaŠü‚@ ãóè@ òŒa‹àó÷@ìì†@ãóÜ@Äû‹àNpbØ @ì@ çaŠaŒóè@ ñóØóàóèŠói@óØLñŠó@ómbè @ñˆ†@ óÜ@ ãóè@ ì@ †‹Øò†@ μia†@ Žðq@ñü‚ @ì@ só÷@ a†Šó’@ ðäbØóäa‡îóà@óÜ@ìbåŽïèa† @ì@ çaŠb’@ ì@ †‹i@ ìbä@ óÜ@ ðÄû‹à@@çbäüïÝà @ì@ só÷@ñbŽïu@a†û‹àóÜ@LbåŽïèŠbØói@çbïÝïÐ @ììaŠ@ ïbä@üi@@LbåŽïèò†@ñŠbØói@a‡äłòˆb÷ @ N†‹Ø@çbØóî@ñìòŒ@Žßó óÜ@ðäbïmbéŽî† @ðäaínîò†@ Äû‹à@ ñóØóš@ãó÷LñŽîŠbqü‚ @ói@ a‡äbØòŠó’@ óÜ@ •ürŽîŠŒ@ì@ÚäbmLÞïÐ @òŠbmí @ òìa‹ia†@ ÊïÔaì@ óÜ@ ñòìó÷@ãłói @ NoŽîˆíÙäbï“i@ì@pbÙi@Ša‡åî‹i@çłòˆb÷ @ Næäóuò†@çbØbqí@ðäb’ói@çb’@ì@çŠa‡’ @ì@ ðîbî‡ïà@ì@ðbï@ò‡äòìbä@ôäbØó’óiìbè @ì@ ðäbáÝïÈ@ ì@ ðàþï÷@ómŠbq@ñjå’ûŠ @ NóäbØóqóš @ðmbió‚@ óîaí @ ZóØ@ æäóîó ò†aŠ@òìó÷ @a†bnŽï÷@ óÜ@ ìòìbàóä@ ñìbi@ @ñŠa‡Øóš @ói@ Óbà@ ðäbåŽïénò†ói@ üi@ça‡Üìóè @LpbØò†@ æî’bä@†ŠíØ@ñóåŽîì@ñ‰ïmì‡äím @ói@ çbàóØòŒû†@ ”ïmóÜìò†@b÷@ŠóóÜ @ñbŽîŠói@ oŽïió÷@ íÙÜói@ Lç‹ bä@Âä‹  @ñaìa†@ì@oŽî‹Ùi@pbió‚@óäbïn’b÷ì@óäbïäò†óà @ NæîóÙi@çbØóïmóîaìómóä@óÐbà @óÜ@ çbîììŠ@ LóäbïåŽîŠóä@ óäaì‡ŽïÜ@ ãó÷ @ NAómłóè@ˆûŠ@ì@ŠíØbi@ðäa‹Žï’Šü’

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

١٤


@üi@ p‹ ò†Šòì@ Ž¶@ ðÙÜó؇nèNNN@ñìbïáïØ @òìbšŠó@ ðàbÑÜbØ@ñìbÙÜòŒ@óÜ@óäbÔ@ãó÷

@ómòìíi@çbéïu@a†bnŽï÷@óÜ @ðØóš@ðØóîóäb‚óju @ðØó’íà@Lðàümó÷ @ñ‹Üóè@ñ‹i@Šòí“ïØ @ðØóš@Lðàümó÷@ñòìþØ @ì@ŠòŽïÜ@ì@ñìbïáïØ @çbî‹mbîŒ@ðäbåŽïèa† @íØòìbm@LoŽî‹Øò†üi @ æi‹mŠbÙäa‹Žîì @Ûóš@ óØ@ð’óäbmóÜìò†@ìó÷@Næi@bïä†@ñbÌ@b÷ @ñ‹ Šói@ ðàónï@ óîòìó÷üi@Lç‹Øò†

١٥

@ N†ŠíØ@ðäbán“ïä@ð䆋Ø a† @Ðóm@ðiïy@ðÙóm@ðÙŽîi@ói@Lç‹ ò† @ói@ ìaŠ‡Ôìóm@ ì@ çbïØ@ Žôi@ðÙŽïÜó @†ŠíØ @ðÙïnØa‹q@ óÜ@ ðäò†óà@ðmbió‚LoŽî‹Øò† @óÜ@oò†@æióä@ò†bàb÷@LŽïÄü’@ñŠóØ a† @ìíàóè@ óÜ@ ì@ a†@ ÊïÔaì@ ñŒŠó÷ @ì@ çò†Šói@ †ŠíØ@ ðäbØ@ óÐbà@ð䆋ÙmìòŒ @ñó“ïàóè@ ð䆋؊bØ@ðÙŽï’óiLa‡äbØómbØ @ó“Øó’bq@ çbn†ŠíØ@óÜ@çbî@çbØ@ò‹Ù’óÜ @Ûóä@ ŠíØbi@ óÜ@ bmaìó÷@ LóØa‰q@ì@óØóØóq

@a†@ òŠa‡ï‹móà@ ó‚û†@ ãóÜ@ LçóÙi@Žôq @LæŽî‹Øò†@nò†@ðäaŠaŒóèói@ðäbäaíØýbš @ðmbió‚@ óÜ@ çbåŽïèŒaì@ çbî@ çbäa‡Øóš @ðäbØóäbƒåî‡äói@óÜ@Žßbåà@ò‡äòìó÷@íÙÜói @ónîó£@ 熊ó @óîaì@òìó÷@Ûòì@LñŠa‡Øóš @Lóïä@a†bïä†@ðÙŽïåŽîí’@ïè@óÜ@çóè@a†bïØŠím @òíŽï÷@ ðŽïq@ôŽïÝi@ì@†ýóu@ñüÔóš@@ãò†Šói @óîòŠa‡Žï@ ðmóq@ òìó÷@a‡“ïmłóè@ˆûŠ@óÜ @ NAóîòíŽï÷@ðÜłóy@æà@Žîí‚

@ NŽô’íÜò‡Üóè@çbäaíØýbš

@bïäì†@ ðäbmóÜìò†@ ñŠûŒ@ òŠóè@ñóåîŠûŒ @ì@ ’b÷@L†ŠíØ@ñŒaí²†aŒb÷@ñŠóÄóm@ñý @óÜ@ ÚŽï’ói@ómòì솋Ø@ðäýó @ðäbîˆ@òìóÙŽïq @Lóïä@ŠóóÜ@çbï䆋Ø@ a†@ð’‹Žïè@ð‹móà @ Nð䆋؊bØ@ñóÐóÜóÐ @‹q@ òŒbm@ ðØóš@ói@çbîü‚@ãaìò†Šói@ãłói @Žïèói@ çbî‹ Šói@ðàónï@LçóØò†@Ûóš @†ŠíØ@ üi@ ŠóØ a†@ñŠbïå“Žïq@ÚŽïmbØ@ãłói @ NçóØò† @oŽïiò†@çbî@Žði@óÝîüØ@Žôi@ò†@çbî@LoŽïi@òìó÷

@ói@ Äû‹à@ @ oŽî‹Øbä@ìòìónŽî‹Øò‡mòŠ@Lñ‹· @ðØóš@ Žßó óÜ@ oŽïi@ çb’ìbè@çbîŒbiŠó @Àbà@ ñŠòŽîŠbq@ÀóÜóØ@L@bqìŠìó÷@@ì@bÙî‹àó÷ @ì@ ‘íäòŠbš@æàˆì†@oŽî‹ØbäL@oîˆóä@ñ†aŒb÷ @üi@ ñŒbiŠó@ ñbîˆüÜóåØóm@ Lãò†Šó @òŒ@ ðØóîŒbó“ïq@ðšóØ@La†bïä†@óÜ@æÄû‹à @oŽïÜb¸a†@oŽïåŽï“‚óåi@üi@ÚŽîŠüu@ói@oÙŽïäbîˆ @tì‹ @ a†ó‚û†@ãóÜ@NçóÙi@μia†@çbîóØómłì @ðØóš@ ðäbåŽïéàóèŠói@ñŠaíi@óÜ@æyłói @ Nçìíi@ñbèói@ì@ñ†aŒb÷@ì@çbîˆ@óÜ @ NˆíÙÜóàüØ@ì@ŠbÙÜìbØ @ðäìíšŠóói@ L†ŠíØ@ðàbÑÜbØ@ðäbóØ@ì @óäóÑmìó÷@ì@æäóîó ò†aŠ@ñŠa‡Øóš@ðmbió‚ @ðšüi@ óîòìó÷@ òŠbï‹q@ñbŽïu@ñòìó÷ @oò†@óäìíióä@ò†bàb÷@pbØ@ïè@çaŠóØ a† @ì@ óîaŒŠa†@ ça‹Žï’Šü’@ò†@ñóîìbäòˆ @ìó÷@ óäłb@ LbqìŠìó÷@ì@bïìŠ@ì@bÙî‹àó÷ @ì@ ç‹Üóè@çbn†ŠíØ@ðØb‚@ð䆋Ø a†@óÜ @ãłói@ Læåïiò†@ a‡ïäaŠbÙmbió‚@ñìbšóÜ @LçóØò†@ o슆@ óäa‡å’íØ@óØóš@ìíàóè@ @óÜ@ Lñ‰i@ü‚ói@Šó@ì†aŒb÷@”íØ@@@æÝŽïéi

@çaŠóØ a†@ ñˆíÙÜóàüØ@ðØóš@ñóäb‚óju @ð’óäaìó÷@ bèòìŠóè@ _æ’û‹Ð@ çbîò† @ça‹Žîì@ì@‘ŠíÔ@ðØóš@bèòŠüu@ói@òìó÷@ðŽïu @a‡äbîìbš@óÜ@ì@óÙŽïåb @Lbïä†@@ðäbmóÜìò†ì @ìíàóè@ ãó÷@ óäbØóšìó÷@ñŠbî‹Ø@óåiò†óØ @çbïäbn†ŠíØ@Šóói@×ò‹܆@ñ‹Ù’@óÜ@ì@ŠbØ @ N_Aæåïjîbä@ðšóØ @óîa‹Ù’b÷@ óØóàłòì@ _óïšüi@çbîóØóš @ìó÷@ ŠójàaŠói@ óÜ@ ”ïäa†ŠíØ@ Lòìa†@a†

@ð’Šü’@ çbåàˆì†@ Lbnòì@ óîŠbØ a† @bÙî‹àó÷@ðØóš@n’û‹Ð@ðmbèa†@a†óÜb@ãóÜ @Äû‹à@ pbØ@ ïè@LçbØó’û‹Ð@Ûóš@ómóÜìò† @ì@ oîŠûm@ ì@ çaìíi@ ð‚bî@ói@çbíØ @†ŠìaŠói@ói@óØ@LŠýû†ŠbïÝà@bnÐóy@ómün“îó  @Ã@Š@ óà@ bmòìó÷@ óÙäíš@ Lóäìíióä@oû† @a†@ ÚŽïmbØ@ óÜ@ Lòì솋i@ ìbä@‹ŽîŠ@ì@ómóš @ói@ ñŒŠói@ ðäb“ÙÜóè@a†ì솋iaŠ@ðäłbói @H熋àüi@ óÙŽîŒa‹àb÷@ ÛóšI@ æ’û‹Ðò† @òìíi@ Ûí›i@ ìò†b@ðÙŽïØóš@†ŠíØ@ðØóš @çb“ïä@ òìó÷@ òŠbàb÷@ìó÷@Lòíî†@òìóîü‚ @ðàónï@ ói@ça†òŠóq@”î‹m@ðØóîýóÜ @Ûb‚@ì@ìb÷@ì@çbîˆ@ìbåŽïq@óÜ@ÓüÙåï’þØ@Ûòì @ñŠbØaìa†@ æî‹Ø@ Ûóš@ aí‚óØ@pa†ò† @ì@ óåîóè@ naŠbq@ðŽïÜ@wäbàb÷@ñŒbØóš @óØû‹Ð@ói@ñŠóØ a†@ãłói@LòìbåŽïè@ñŠbØói @óÜ@ Šóè@ çbØòïäòŠó’@ómóÜìò†@NòŠûŒ @bm@ ì@ ‹m@ ðäbmóÜìò†@Šóói@óäbïnò†łbi @ðØóš@ ì@ …ìŠb@ ì@ tüm@ ì@ Úäbm@ ói

www.hawdem.com


@ob÷óÜ@ çìíi@ Âäò‡Žïi @ãó÷@ L熋iìbäóÜ@ Øóî@ óióàói

@ì@ ðmóÜìò†íŽïä@ñbÜóàüØ @ça‡ŽïäþáÝà@ óÜLû‹àó÷@ íØòìbm@òìóäüØ @óäaìó÷@ LçbØóäaìbm @ói@ ò‰ŽîŠ†@ La‡’ímbèa†óÜ@ óîŽï bäaŠó’ @óØ@ òìómb‚ò†ûŠ†ói @bèòì@ñóîbóÜ@óîüi@Npa†ò†@ñü‚@ðäìíióè @ð䆋iìbäóÜ@ Z‡äbîó ò‡îaŠ @pójîbm@ ói@ çýó @ð“îbb÷@@La‡ÙŽï’ìòŠ @óáŽîˆŠ@ çóîýóÜ@ çýó  @”ïäaìó÷@ Lóîa‡ï‹móàóÜ@oò‡åi@ðäýó  @ŽßíjÔ@ òìóäbØòŠbÙàón @ŽômbØ@NçóÙi@çbïäíióè@óÜ@ñŠb ŽîŠbq@çŠbšbä @ãbÈíÝmóÔ@ ãłói@ LoŽî‹Øbä @Šói@ ðäaínîóä@ LçbØòìómóä@ ñóÜóàüØ @熋Ø a†@ ì@ 熋Ø @ÚŽîŠíå@ì@oŽî‹i@ãóØóî@ðäbéïu@ðäóuói @”ïn“ @ ñaŠ@ ìóàaìò†Šói @ãói@ LoŽïåia†@ çbØó’óØŠó@ómóÜìò†üi @ñóáŽï÷@ Nóïä@çaíïà@ð“Žïà @a‡ïåŽîí’óÜì@ òìò‡äb’òì@çbïÜóè@òíäbïi @ìì†@ ãó÷@ ãò†ŠóióÜ@ †ŠíØ @çbïäbØòím‹Øóî@ òìómóä@ ñìa‹ƒÙŽîŠ @ðmóÜby@Læîìbà@sØ@a†ómóÜby @ñóàbäŠbu@ òìa‹ƒÙŽîŠ@ ãó÷@ L‡äaŠŒóàa† @çbmóÜìò†@ð䆋Ø@Ûóš‹qü‚ @óØ@ Lo’Ša†@ ðÄû‹à@ ðäbØóÐbà@ðäì솊ó  @ñłaì@ oò†@ ðmóÜby@ ì @ì@ çýó @ ñ†aŒb÷@ üi@ ìíi@ÛóîbŽîŠ@ó“‚óä @ðäbØòŠbÙàón@ ómóÜìò† @ñ‰ŽîŠ‡nò†@ÚŽîŠóØ a†@ïè@ói@ça†óä@óŽîŠ @ðÜó @ oŽïiò†@Lçbn†ŠíØ @ãó÷@ ðØŠó÷@ L‹m@ðÙŽïÜó @ðØb‚Šó@ómbÙi @ói@pbÙi@Ûóš‹q@ñü‚@†ŠíØ @LìíiüØ@ ì@ Ûbm@ Àbà@naŠbq@óîóàbäŠbu @ñ‹ Šói@LìímìóÙ“Žïq@ðØóš @ói@ ñŠbØ@ Ûóä@ òìa‹ƒÙŽîŠ@ ãó÷@ ãłói @ì@ âÜìŒ@ NpbÙi@ ðäìíi@óÜ @óÙŽîŒa‹àb÷@ íÙÜói@ †‹Øóä@ ñóØóàbäŠbu @†ŠíØ@ óäaŠóØ a†@ñŠa†ŠûŒ @ðä@ óu@ LçbØòŽïŒ@@ómóÜìò†@oò†ói @ñŠa‡Øóš@ ðmbió‚ói@Šbšbä @Šìíqb‚@ Žôq@ ñbáï’ûè@ãòìì†@ðäbéïu @ìó÷@ Žßó óÜ@ Lòì솋Ø @òìa†ììŠ@ ãó÷@ •bq@ óîò†ìì†@ ñaì†@ L†‹Ø @ñŠa†Šójnò†@ óîò†bàb÷ @ðàümó÷@ àüi@ bïìŠ@a†Šb@ðäóuóÜ @ñóØóïîòìbäòˆ@ óäóÑm @õò‡äòìó÷@ †ó@ Žð@óØ@LpbØò†@o슆 @óÜ@ LAòì솋Ø@ @ ðØóš‹q@ ì@ ñŒbiŠó @pa†bäììŠ@ ï Šóè@ ì@ óÜbyóà@ãłói@LoŽïji @àüi@bnŽï÷@óïä@a‡Žïm@ðäbàí @Nóîbáï’ûè @†ŠíØ@ ðÜó @ üi@Ûóš@òŠüªói@ðÙŽï’ìòŠ @çbïäbØòˆíÙÜóàüØ@óØóšóÜ@oò†@çbmóÜìò† @LbÙî‹àó÷@ ì@ bïìŠ@ óÜ@ÛóîŠóè@ðàümó÷ @Nó“îŒûq@íÙÜói@Lóïïäbîˆ@ðØóïnîíŽïq@Ûóä @ì@ Ûóš@ ð䆋Ùn슆@óÜ@wäbàb÷@Nçò†bäŠói @ðäóu@ ñŠb ˆûŠ@ ðèóÜ@ò‹mìímìóÙ“Žïq @ðmóÜìò†@ ói@ ìaŠ‡äóm@ ñbïä†@ óÜ@ †ŠíØ @ðØóï‹móà@óØ@òìímbèóä@òìòìóÜ@î‹Ø @ómòìíi@ çbéïu@ a†bnŽï÷@ óÜ@ N†Šb @óÜ@ òìóäóØbä@ŽÞ@óØ@LˆíÙÄû‹à@ì@ŠbnïÜbmüm @ìóÜ@ ÛóîŠóè@ íÙÜói@LoŽïia†aŠb÷@óÜ@ðÉïÔaì @ðØó’íà@ Lðàümó÷@ðØóš@ðØóîóäb‚óju @ñˆíÙÜóàüØ@ çbØómb@ óÜ@ ÚŽïmbŠóè @çbîü‚üi@ çbïáèòì@ðÙŽïåàˆì†@óäbmóÜìò† @Lðàümó÷@ ñòìþØ@ ñ‹Üóè@ñ‹i@Šòí“ïØ @ðmbió‚@ ì@ Ûóš@ óáŽï÷@ üi@ LæåŽïÕÜí£ @ì@ ñŠbÙäaìbq@ ðybàóm@ @ Lòì솋Ùn슆 @ðäbåŽïèa†@ ì@ ŠòŽïÜ@ ì@ ñìbïáïØ@ðØóš @ NoŽïibä@aìb÷@ì@óÙŽîŠü‚@ñŠa‡Øóš @óåm‹ @ ì@ ñŽïäòŠó’@ì@Êóà@ñòîŠóÌ @ANæi‹mŠbÙäa‹Žîì@íØòìbm@LoŽî‹Øò†üi@çbî‹mbîŒ @ðØóïîóÙåi@Nðäbéïu@ðàónï@ò† @ñìbšŠóiói@ ÞïÅ@ ðÙÜó‚@ñˆíÙÜóàüØ

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

١٦


@çóÙi@ Ž¶@ õìbä@ a‡“îbmüØóÜ@ìòìóäóÙiŠì† @ò†ŠíØ@ ôäbØa†‹ØŠó@ ôäìíiò†a÷

@ ðäbïàŠó @OãaŠb÷

@óäbàó÷@ NoŽî‹Ùi@ónîíŽïq@ìómóbï@óàó÷ @bn“Žïè@óØ@òì솋Ø@ómýì@ãóÜ@õaì@a†ì‰ŽïàóÜóØ @Šaíš@çóîýóÜ@óØ@óÙŽïmýì@bèòìb÷@óáŽï÷@ômýì @òŠb’@ ìbä@ óååŽïi@æàˆì†@õbqí@æäaímò† @ô’ü‚@ì@熋ØóbåŽïq@ómóîbä@ÚŽïmbÜì@@Ûòì @ãó÷@ ì@ òìa‹Ø a†@ òìóØóšìbä@ õŽïŒ @æäaímó÷@LçóØóä@”îŠó’@ì@çbØòìa‹ØŠb ŒŠ @õ‹îó@ çbn†ŠíØ@ômýìbè@ì@pýì@@Ûòì @ôäbØòŽïŒ@ ìíàóè@ çóîýóÜ@óîŠbØ a† @çóÙi@óÜóàbÈíà@ÚŽïånƒÙŽîŠ@ì@lïy@ŠóóÜ

١٧

@ NpbØbä@õŠóiìŠìò†@ì@õü‚ @ì@ o‚ói@ bèòìb÷@ Nòìa‹؇äóóq@òìbïä†

@ôØóŽîòŠbq@ ÚŽî‹Žï’Šü’@Šóè@õŠó@üi@ì @†ŠíØ@ ôäbØó“ŽïØ@ æî‹mòŠìó @óÜ@ÚŽïØóî @ì@ pýì@ ïè@ óØ@ óîóè@ ôÙŽïíäòŠbš @çóØóä@çbîü‚@ì@ç‹iŠòì@æàˆì†@óÜ@pójîbm @çbåàˆì†@ìòìbàóä@õü‚ói@õaì‹i@óØ@óîòìó÷ @ìòìa‹ØóÌò†óÔ@ ôäbàŒ@ômóïä@Ûóîòìómóä @çbîü‚óÜ@ ìbä@”ïØûŠó@íØòì@ôäòìb‚@ói @õŽïè@ ìò†a÷@ çaŠóØ a†@ ì @ãó÷@ çòìb‚@ íØòìóä@ìòìa‹bäóä@ôäìíióè @ N@çóÙi @ìòìì‡äó@ †ŠíØ@¶ó óÜ@çbïäìíiŠòìbiü‚ói @ô Ž i@ ì@ôØòŠò†@ôÙŽïóØ@ì@Ûòì@íÙÜói@ómýì

@õˆûŠ@ @ Ûòì@ óØ@a†bèòìb÷@ôÙŽïuŠóà@íÜóèóÜ @çòìb‚@ ónïji@ôäaímbä@üm@òìa‹åŽï¾ó@ôŽïq @•aì@ ì@ 熋Ø@ óbåŽïq@ómòìímbè@óàbåbä @L@ Ûbq@ ônóè@óØ@wäó @ÚŽî‡äóè@ìíi@‹’óy @pbØ@ ìíàóè@ ì@ 熋iòíŽîŠóiü‚@ õŽïè @ŠóióÜ@ béäóm@óàó÷@N熋Ø@ŽßíjÔ@ómòìímbè

@çbîbŽîŠ@ô’ím@béäóm@õŠòìbiü‚ói@ìò†a÷ @ôØóîýóÜ@NóïØòŠò†@ôÙŽïóØ@ói@onîíŽïq @óïä@ñŠbØ a†@ì@@ôäìíiŽïèói@ì@õ‹Žïäþïq @ìò‹mŠŽìŒ@ ôäbØóîŽí‚ìbä@ òŠbØŽíè@ íÙÜói @óÜ@ i@ N†‹Ø@ çb’üÙŽïm@ói@çbïò†@ìíi @Ãói@ ýóà@„ï’I@†ŠíØ@ôäa‡mýóò†@òìò‹m @ó“ŽïØ@ óÜ@ ò‹mbîŒ@ ŠûŒ@ õü‚ìbä@õó“ŽïØ @ì@ •û‹Ðü‚@ì@oŽïia‹Ø@ a†óØ@æîóÙi@ÚŽïmýì @ìó÷@ôäòìb‚@ôäaímbä@üm@æŽïÜò†@ôŽïq@HóÜbàóåi @†ŠíØ@ ¶ó @ ðäaŠóØ a†@ôäbØòìa‹Ùn슆 @ì@ æäai@pýì@ôäòìb‚@ói@çbîü‚@çbØóåï÷b‚ @óØ@ óîa‡ÙŽïmbØóÜ@óàó÷@N@oïi@óïmóîbóØ @ÚŽïm@çbáŽïq@a‹Øóä@Žôq@çbŠü’@Šó ó÷I@æŽïÝi @ÛûŠó@ L@ ça‹Žï÷@ õb’@ õóÔói@çbîü‚ @μä@ãóØ@ì@ç‡äbmóÜóƒÜóè@ómòìímbè@ììŒ@ŠûŒ @ìa‡mýì@õómbØ@ìó÷@ôuŠóà@ì@ßóèóÜ@HoŽîŠ†ó÷ @bÙîŠóàó÷@ ôØûŠó@ ìbïØŠím@ôäa‹îŒòì @üi@ óî‡äó¸ójîbm@ãó÷@Žõìóäbîó÷@õóäaìó÷ @óä@ ‘óØ@ çbn†ŠíØ@õŠíØbi@óÜ@pójîbm@ói @çaŠaŒóè@ ì@ æåŽïéi@•Šü’@óÜ@Œaì@æäaímò† @æåŽïiŠbØói@ çbîü‚@ õ‡äòìòˆŠói

@ói@ õŠòìbi@ óä@ìíibà@ômóîa†ŠíØói@õŠòìbi @ômóîa†ŠíØ@ ì@ •Šü’@ óÜ@ †ŠíØ@ô−ó @Žõ‡äóè@ ôån’û‹Ðü‚@ì@çìíiìaŽî‹Øói @Žôi@ óäaŠbØüè@ ìóÜ@ òïÙŽïØóî@”ïóØ

www.hawdem.com


@õˆûŠ@ãóØóîóÜ@HóØóØóqI @bnŽï÷@íØbm@ôåmíØŠò† @ìŽïè@ïè@ói@õü‚@ôn“q @ìòìínóióä@ÚŽïmóÜìò† @@óØ@òìíióä@òìói@õŠòìbi @ôÙŽïn“rÜbq@ßó @óÜ@óu @ @oŽïióè@õ‹m

@çaŠaŒóè@ ônóè@ói@ìíi@ìa‹Ø@Ž¶@ãón@ôäˆ @ônaŠ@ õ‹îó@ Šó ó÷@ çìímìóØŠò† @ô‚b’@ óÜ@ Zpíî†@æàˆì†@N†ŠíØ@ôäìíióè @ì@ çbØòŠýbq@ çóîýóÜ@ óØ@ wäó  @ðmó‚ûŠ@ æîóÙi@ †ŠíØ@ ômóîýóàüØ @†‹Ø@ãünäóáïš@ìŠü ìbäón‚@ㆊíØ@õ‹ b÷ @ì@ Þî†@ @ òìbÜóàüØ@ õìímòíØaì† @çóîýóÜ@ bÜóàüØ@ ói@ æmìóÙ“Žï q @póÕïÔóy@íØòì@õóàó÷@”íØ@ìbîŠóói @ì@ çˆ@ ôšüqb÷@õóÐóÜóÐ@Nçìíia‹ØóÝîüØ @óîüi@ NòìaŠ†óä@ @ òìò†ŠíØ@ôäaŠa‡mýóò† @õŽïè@ ói@ ó−ó @wåŽïq@Šaíš@ãó÷Lôåïió÷ @õŽïè@ ói@ ì@ Âäó“Žïq@ ói@ †‹Ø@ô−ó  @üqb÷@ ŠójŽîŠ@ôäó“Žïq@ói@HóØóØóqI@ÚŽïmbØ @N†‹Ø@ çb’üÙŽïmói@çbïnò†@@òìóäbïnáï÷ @wäaŒóÔ@ a‡äbïŽïq@õò†a÷@ìóäbánà@@òìóäbáï÷ @óäüØ@ ì@ ÚïþØ@óiy@ìó÷@La‡Üóè@õŠó @ó−ó @‡äóš@ãó÷@óØ@†‹Øò†óä@õŠòìbi@‘óØ @HóØóØóqI@ìbäóÜ@çˆ@ì@wäó @õò†Šbî†@N@ç†‹Ø @ÚŽîŠaˆóè@õŠíØ@óÜíÔbàB@pì@çbîò†@óäbnŠóq @õìaìóm@ póäbäóm@ ì@ÚŽïmýì@õì쉎ïà@ÚŽîˆûŠ @ôäbØóîŒaìbïu@æîä‹ óÜ@ìíi‹m@ôÙŽïØóî@a† @òìóÙàóš@ ãóiNB@pbÙi@óáŽï÷@ômóîbØûŠó

@ NçŠüi@oaŠòìbä@ômýóèŠü‚

@çbn†ŠíØ@ôäbØóÙïþØ@@óiy@ì@HóØóØóqI @ói@ çbïnò†@ ÛŠím@ ômóÜìò†@ ”Žï q @óÜ@ ôšüqb÷@ ôÄai@ ôåmìóØŠò†@ ”Žïq @óä@ çˆì@ wäó @ï÷@NòìóØóšìbä@õìaìóm@ì @ãóØóî@ N@ †‹Ø@ HóØóØóqI@ ômóîbåàˆì† @õ‹Žï’Šü’@ ÚŽî‡äóè@çìíióè@a‡äbn†ŠíØ

@ôäó“Žïq@õŽïè@íÙÜói@ÚŽîŒa‹àb÷@†í‚bî@‹Žïàb÷ @ãó÷@ çóîýóÜ@ HóØóØóqI@ ói@ˆ†@ðØó“ïÐ @ì@ ãaŠb÷Ž@ õŠìbè@ ‡ïèó’@ì@Ûòì@óåïÔónaŠ @çìíi@ Šbu@ãóØóî@üi@çˆ@ì@wäó @N@çŠójŽîŠ@ì @Šó’@ •bnŽï÷@ bmóè@ìa‹åŽïÔóm@@òìóäaïè @ãýói@ ‡á«@õŒbÔ@ì@ôäbnÜí@bÐónà@†aíÐ @üi@ ì@ æi@ çbîü‚@ õò†a÷@ìó÷@çòìb‚@ói @ói@ HóØóØóqINóàaìò†Šói@@òìóî‹Ð@ôäóîýóÜ @ì@ ü‚ìbä@ ômóäbï‚@õüèói@óäbäó“Žïq@ãó÷ @N@ æ’üÙi@Žðm@çbîü‚@ômóîbóØ@ômóÕïÔóy @a†òŠbîóä@ ìì†@ ãó÷@ ŠójàaŠóióÜ@çb’üÙŽïm @ì@ Žïèói@ ìónq@ôÙŽïånƒÙŽîŠ@ôäíióäŠóióÜ @ìbäóÜ@ wäó @ ô›Ø@ ìŠíØ@çaŠaŒóèói@û‹àó÷ @ói@ ìíi@ NòìóÙÜó‚@çbäüïÝà@ói@ô܆@ómìóØ @Nça‹؇ïèó’@ çbåàˆì†@ õ‹ŽïØ@ çþïq

@ @NçóØò†@Šó’@ónóióà@ãó÷@üi@a†H@óØóØóqI @@çóîýóÜóØ@‘óØ@Žôi@ì@Šaˆóè@õ†ŠíØ@ôäò† @Žôi@ bî@ ì@ çìíšìbäóÜ@ bî@ çbïäbØóiïy @íØbm@ ôåmíØŠò†@õˆûŠ@ãóØóîóÜ@HóØóØóqI @òìóîa‹åŽïäóìóšò†@@òìóäbåï÷b‚@ì@çbåàˆì† @çbØóØûŠó@ a†ómýì@ ãóÜ@N@çìíiŠóîŠbØ @ÚŽïmóÜìò†@ìŽïè@ïè@ói@õü‚@ôn“q@bnŽï÷ @ì@ Úîa†@ çaŠaŒóè@ôÙŽïà‹Ð@ôäòŠói@ìíi@@ì @bÜóàüØ@ õòìòŠó@ ôåïšóÜ@ó“ïàóè

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

١٨


@a‡äbn†ŠíØ@ ô’ói@Ša횊óèóÜ@çb’üÙŽïm @õóäaìó›Žïqói@@òìa†@ò†ŠòìŠóq@ói@õòŠóq @óu@@óØ@òìíióä@òìói@õŠòìbi@ìòìínóióä

@çbåàˆì†@ óÜ@ õˆûŠ@ ìóÙmíÜ@ómòìín“îó @HóØóØóqI@õóÐóÜóÐ@óÜ@çbØóÙïþØ@óiy @ìì†@ óÜ@ N@ oŽïióè@õ‹m@ôÙŽïn“rÜbq@ßó @óÜ @íàóè@ †‹Ø@ çbbi@íØòì@Nòì솋Ø@ÚîŠbm @ŠûŒ@ŠójØó÷@õ†béïuómaì@póîbóØ@õŠó’@a† @çbØó’Šü’@ ìíàóè@ a†òì솋iaŠ@õò†ó @bmóè@ bqìŠìó÷@ ìbÙî‹àó÷@ óÜ@ çbåàˆì† @üqb÷@ŠójŽîŠ@ìa‡åàˆì†@Žßó óÜ@Šó’@óÜ@òä‹  @‹m@ ôäbØómóÜìò†@Žßó @óÜ@õŠbØìbè@õóäüiói @ìbäóÜ@ ôäa‡Üìóè@óÜ@çbåï÷b‚@ì@çaìaŽî‹Øói @ômóîbóØ@Žßó óÜ@æà@õŠó’@@HYUE@ @IZŽôÜò† @çbîóä@ çbn†ŠíØ@ ôäaŠóØ a†@pójîbmói @‘óØ@Žõ‡äóè@û‹àó÷@Lça†ó’Šü’@ãó÷@ô䆋i @Žßó óÜ@ æà@ õŠó’@ H@U@E@Ibéäóm@óîa†ŠíØ @ôäbØómaìb÷@ õìòŠò†@ ãbÜòì@ óåji@ôäaím @Ûóš@ óÜ@ Œaì@HóØóØóqI@ónîíŽïq@óØ@æŽïÜò†

@ Nóîa‡åàˆì† @bmóè@õŒbÔ@aìó“Žïq@ô’Šü’óÜ@N@çbàóØóÜó

@ìóØû‹Ð@ìóibiò†@çbîü‚@óØ@a‡ÙŽïmbØóÜ@oŽïåŽïi @ìíàóè@ ói@ çbåàˆì†@ óäaŠbØüè@ãó÷ŠóióÜ @õìó÷@õüèói@a‡äbØó’Šü’@ìíàóèóÜ@ôäaŒŠbi @ôäbmóÜìò†@ìbïØŠím@ì@ça‹Žï÷@óÜ@‘ŠíÔ@ôØóš @HóØóØóqI@ô䆋i@ìbäóÜ@ôäa‡ÜìóèóÜ@ÚŽîŒaíŽï’ @òíïäaìím@çbîóä@ìíi@ôØòŠò†@çbïn“rÜbq@óØ

@†í‚bî@ ÚŽï‚b’@òíŽï÷ó’bi@N@ç‹Øò†@aìb÷ˆûŠ @õŒaíŽï’@ ìíàóè@•ónóióà@ãó÷@üi@ì@ça† @N†ŠíØ@ ¶ó @ ôäbØómaìb÷@ì@wäbàb÷@ói@çói @ì@ Ûòì@ ôÙŽî†‹ @ ò−Œ@ μŽïÝi@ ’bi @ìíàóèói@ ìòìbåŽïèŠbØói@çbïÜóqóš@õŠó’ @óØ@ †‹Ø@ HóØóØóqI@óÜ@õaì@óäbäìíàŒó÷@ãó÷

@ŠìíØbi@çüš@õó÷@oŽîŠŽîŠbqbä@Žðq@çbnåî‹àóy @솊íØ@ ¶ó @ ômóîbåàˆì†@ òìóäbîŽïè @ïè@ ói@ õaì‹i@ õóØóÜó @ì@õü‚@óÜ@óu @†aŒb÷@ Ûóš@ Žðiói@ aìb÷ˆûŠ@ ì@pýóèˆûŠ@ì @ NoŽïióä@ïØòŽŽïè I@ @õ‹Žï @çþïq@N@òìì‡äbîó aŠ@çbîóØóäó“Žïq @ @_oŽî‹Øò† @æî‹mòŠìó @ HQYYY@ IôÜb@ômbií’@H@QU @ãói@ bïäóm@ ôäìíiü‚óiŠó@HóØóØóqI

١٩

@ì@ ÛŠím@ õò‡äŠ†@ ómóÜìò†@ ãó÷@ ó’bi @ôÙŽïÜûŠ@ a†óî‹Žï @ çþïq@ãóÜ@@Nóîóäìí¹ @ôäóîýóÜ@ ìòì솋ØóäŠa†Šíå@òìóîò†Šbî† @ôÐbà@ óØ@ HóqóØb÷I@õbnŽï÷@õóØòŠóåŽîíä @†ŠíØ@ ðäb’û‹Ðü‚@ì@çìaŽî‹Øói@õòŠìó  @õü‚@ôäòóiü‚óiŠó@òìóïÐóÜóÐ@ì@õ‹ÙÐ @ôÐbà@ μäaìímó÷@ æŽïÜó÷@ì@æbäbä@†ŠíØ @òŒaíŽï’@ ãói@æäaìímò†@ìíiaì@çbïŽïq@ìíióè @H@ óØóØóqI@Šbu@ãóØóî@ónaŠ@L@òìínaŠbq @õbŽîŠ@Šó@ónŽî†@ôšói@Næî†ói@Žðq@çbn䆋à @ãbÜói@ N@ çóÙi@ çbîü‚@ñŠbšbä@†ŠíØ@¶ó  @ônïåïåïÜ@ôØŠbà@ôqóš@ôÙŽïmŠbq@íØòì @ói@ μŽïÝi@ a‡îbmüØóÜ@ μäaímó÷@_oaŠ @çbàŒ@Šó@óäbàbåŽïè@óØ@õóäaŠbØüè@ìó÷@ŠóióÜ @õˆûŠ@ ãóØóîóÜ@ Šóè@ ãýói@ a‡Üóè@õŠó @óÜ@ õ†aŒb÷@õòìóåmìi@ômbió‚@ôåmìóÙ“Žïq @íÙÜói@ ìíšóä@ ìbäóÜ@bïäóm@óä@HóØóØóqI @õaì‹i@ bnŽï÷@ íØ@ bmóè@òìóïä‡äaŠŒóàa† @pójîbm@ ói@ òìóäbn†ŠíØ@ õý@ Šaíš @ñíä@õbáî†aŠbq@ói@bnŽï÷@Lìíi@”î‹mŽïèói @ìòìíióä@ ãïÜbïü@ômóïÐü@õŒaíŽï’ói

@õ‡åŽîí@óØ@õóäbóØ@ìó÷@pýì@õŠí’bióÜ @ì@ ÛóîŠbØ a†@ óå’óš@ìíàóè@ŠójàaŠóióÜ @óÜ@ ü‚óiŠó@ a†QYWP@ ôäbØóÜb@óÜ@Šóè @ìüqb÷@ ŠójŽîŠ@ ì@ßó @õˆ†óÜ@çbïmóîbåàˆì† @ì@ pbØò†@ õü‚@ ôäb’üÙŽïm@a‡àïÜbî‹ráï÷ @íØbmóè@ óîüiN@ òì솋Ø@õŠbnÐòŠ@òŒaíŽï’ @ì@ æiò†@ Žïè@ Žôi@ òì솊aí‚@ HóØóØóqI @ça‡ïèó’@ ôØbq@ ôåŽîí‚ói@ õ‡åŽîí @õü‚@ ôÐóÜóÐ@õ‹ÙÐ@ MôÙïnØóÜbî†@û‹àó÷ @ìbäóÜ@ oÝÐóÌ@ ì@ póäbï‚@ì@õìaŽî‹Øói @ôäbØómaìb÷@ ói@ pbi@ óØ@ òì솊aìí‚ @ôäbØóïnîìa‡Žïq@õò‹Žîí ói@ìòìínaŠbq @ãó÷@ ZoŽïÜò†@ üqb÷@ŠójŽîŠ@íØ@òìN@oŽïšò† @ @NçbàóØóÜó  @ôa‹Øíî†@ ì@ õ†aŒb÷@ ônaŠ@ ì@ pýì @ì@ æà@ ìóåmìóØ@æi@‘íäòŠbš@ô’ói@òŠbu @ôÜb@ μà@H@SU@IõŠórŽïm@a‡ÙŽïmbØóÜ@û‹àó÷ @a‡’óäa‡Üìóè@ ãóÜ@ N@ òìómòìaŠíÜóè @ NæmìóØŠó@ói@æîó ò†@bÜbÄóè @ì@ ça‡Üìóè@óØ@μiò†@HóØóØóqI@ôä‡äaŠŒóàa† @ìòìím‹ @ bàóåiói@¶ó @슆bØ@õò†ŠòìŠóq @oäaŒ@ ôäbØbá û†@ óÜ@Šì†@ôÙŽîŒaíŽï’ói

www.hawdem.com


@ ã†ìbè Ša†‰à@ñRW@ñˆûŠ@óÜ@óØPKK @ói@pòŠbió@çýbuü÷@bÝÜì‡ióÈ@†ŠíØ@ðÜó @ñŠójŽîŠ @ói@Šó@ðïÐ@ñ‡äí @óÜ@ŠóiìóàóÜ@Žßb@ST@ómaì@LQYWX@ðÜb@ñHãòìì†@î‹“mI oŽïÜò†@LaŠŒóàa†@†óàb÷@ñŠb’@ñóvïÜ@ñóšìbä

@ðîbmüØ@óÙŽïäbàûŠ PKK @Lça@Lòìímbèóä @óØ@óÙïÜí @LoójÜóè @ñìòŒ@ðyûŠ @LoŽïåŽï“‚óäò† @íØòì@Lóäbîˆ@ñ‹ aŠü‚ @ì@a†ónóu@óÜ@ÚŽïåŽîí‚ @ðäbØòŠaíi@ìíàóè@óÜ @ @NoŽïÜíuò†@a†@çbîˆ @‚ónîbq@ ñòŠóÙäó÷@óÜ@óØóqìì‹  @a†@ ðäóàóm@ ðÜb@ST@óÜ@óîòìóåmìi @RU@ óÜ@ óØ@a†@ÛóîòìóäìíiüØ@óÜ@@bïØŠím

@òìa†@ çbn†ŠíØ@ñì쉎ïà@óÜ@ñü‚@ñŠüà

@óäìíš@ ñŠbî‹i@ LìíjmbéÙŽïq@‘óØ

@ìbäói@ çbn†ŠíØ@ ð’Šü’@íØòì@ì

@•óØóqìì‹ @ðäbàa‡äó÷@NaŠ†@çbn†ŠíØ

@ Nòìa‹Ø

@Lâï‹Žî†@ LÛüÝî†@ ðäbØòŠb’@ìòŠói @†óyŠó@ ì@ |ÝŽï÷@ Lby@ûŠ@LîŒóÉÜó÷ @ Nçìíš

@ça†ŠíØ@ ñìì‰Žïà@óÜPKK @ðä‡äaŠŒóàa† @ NŽñíä@ðÙŽïàò†Šó@ðäb“ïä@ìbä@òìíi@a† @oaŠòìbä@ðmbÜóèˆûŠ@ñóåïàòŒŠó@óÜ @ñŽïè@ói@óîóÜb@TP@óäb’üÙŽïm@ãó÷@La†

@ói@ óØ@ ñòìó÷@ ŠóióÜ@ bmòŠó @ómòìíi@ ñü‚@ ðmóbï@ ói@ñü‚ @ñŠójŽîŠ@ ðmóîaŠójŽîŠ@ì@ðmóîbäó“Žïq @a‡äýbuü÷@ bÝÜì‡ióÈ@ †ŠíØ@ ðÜó

@Lq@ ßbàóØ@ LçbnîóÔ@Šò‡îóy@ðÜóÈ @Na‹bä@ çbØóïšüqb÷@ói@LòìaŠŒóàa† @ŠòŠbØ@ðÔóy@L•íàŠì†@ñ‹îó‚@†óàó«

@ñŠb ŒŠ@ ñbqí@íØòì@”îŠbu@Žñ‡äóè

@ì@ Úîbi@Þïàóu@LóØŠím@ÛóÜóšòŠ@ói@óØ

@ Nòìa‹bä@ðîòìómóä

@ Nçìíi@a†óØóqìì‹ @ìbäóÜ@çbÌû†@ãíÜŒóà

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

@ NŽïàbøíäòŠbš@ðÙŽîŠóÄóm @çóîý@ óÜ@ óîòíŽï’@ ãói@ðÙŽîŠóÄóm @ì@ ðáŽîŠóè@ ðäbmóÜìò† @òìóÙîä@ óÜ@ LòìóäbØóïïmóÜìò†íŽïä @ãó÷@ Nòìa‹Ø@ ðmóîaˆ†@ ì@@ ñ‹Žî†ìbš

٢٠


@ðàŠóÐ@ óiPKK @ ì@ aŠ†@ ãb−ó÷

@ Na‹äóîó aŠ @óØómŠbq@ñünïÑïä@bà@a†@óØòìóäìíiüØ@êÜ @óØómŠbq@ ñŠóiòíîŠói@ì@a‹Ø@‡äóóq @ NaŠ†‹Žî‰jÜóè PKK @ ñìì‰Žï à@ ãòìì†@ çbàíŽï i @óÜ@ ðbï@ mìóÙ“Žïq@ðàò†Šó @ Nìíi@QYXP@üi@QYWX@ñbÜb@çaíïä @ñ‹Žï’Šü’@ðäb’üÙŽïm@a†óàò†Šó@ìóÜ @òìíi@ çaíÝïy@ñŠóiìŠìò†@óÜ@ñŠa‡Øóš @üi@ßó @ñ‹Žï’Šü’@ñŠó’@ðÙŽïrnò† @ Nñ†aŒb÷@ì@ñŠb ŒŠ @óÉàíu@ì@ßa‡äbØ@|Üb@LçíÄbš@ÞïÜó‚

٢١

@†‹Ø@ò†ŠòìŠóq@çbîŠòìbäóu@çbîò†@Ûbm @ N†‹Ø@´ƒÙŽîŠ@ói@Šbï’ì@çbïÜó @ì

@çýbuü÷@ @LòŠóÙäó÷@ñóØòìóäìíiüØ@•bq @L‘ŠóÔ@ Lñ‹ b÷@ ðäbØòŠb’@ ìòŠói @ì@ o’ûŠ@ÛíÝî†@ì@†óàb÷@Ltò†@Lâï‹Žî† @ Na†@ãb−ó÷@ñòìóäìíiüØ @óØóqìì‹ @ •óäaìóäìíiüØ@ ãói @Nðbï@ ðÙŽîŠóÄóm@ óîaŠó Šòì @ðîòŠím@ ÛŠím@ ðmóÜìò†@a†ŠójàaŠóióÜ @ðÔóy@ ð䆋ØŠûm@ ói@ñü‚@ð‹mì @ NììŠón‚@ŠòŠbØ @ðÜbÄóè@ ŽñŠ@ μàóØóî@óÜ@ŠòŠbØ@ðÔóy @ñaìòŠb’@ ðyûŠ@ ói@ óØ@ìíi@çýbuü÷ @ñ@ QX@ ñˆûŠ@ óÜ@LpbØò†@ñìbäói@ðîü‚ @Šûm@ ÛüÝî†@ óÜ@QYWW@ðÜb@ðäbÜí  @ Na‹Ø @üi@ ”ïäìíi@ ðmŠbq@ìòŠói@çbäìbäóè @ói@ @Š@ òŠbØ@ ðÔóy@ ñòìó䆋؆bî

@ðØóîòìbà@óÜ@óØòŠóÄóm@óîòíŽï’@ãói @ómìóØ@ Lòìóä‡äó@óÜüm@ðØóïïØýbš @a†@ Ûóîý@ ìíàóè@ ói@ a†@ pŠíØ @óÜ@ ÞïÜó‚@ ðäa†í‚Šói@Nòìóîìíiìþi @ìíàóè@ LñŠóiìŠìò†@ ì@by@ûŠ@LçaíÝïy @ñŠóîŠbØ@ ‹Žîˆ@ ón‚@ ðäbn†ŠíØ @ Nòìóîü‚ @ˆûŠ@ L‹Žï’Šü’@ðäaìý@ñòŠóÄóm@ãó÷ @Žñíä@ ðàa‡äó÷@ ðäìíiŠa‡’ói@ói@ˆûŠói @ NpìóØò‡“Žïq

@ Nòì@Žñíä@ðÙŽï‚bäüÔ @ðäýí @ñQY@ñˆûŠ@óÜ@ñòíŽï’@çbàóèói @óÜ@ ÚŽïØóî@ çaíÝïy@óÜ@QYWX@ðÜb @ÞïÜó‚I@ ŠóÄóm@ ðäbØóäó“Žïq @ Na‹Ø@Šûm@HçíÄbš @óÜ@ QYWX@ðÜb@ñŠa†‰à@ñRW@ñˆûŠ@óÜ @ñóvïÜ@ñóšìbä@ói@Šó@ðïÐ@ñ‡äí 

@ðØòŠó@ñìbäóè@ÚŽïmbØ@çbn†ŠíØ@óÜ @üi@ L†‹ÙŽïrïnò†@ çb’üÙŽïm@ìòŠói @R@ LóØóqì‹ @ ñóàbåbä@ð䆋Ø@ñŠbî† @ NaŠ†@ãb−ó÷@Âä‹ @ñòìóäìíiüØ @ñóšìbä@óÜ@”ïäbØòìóäìíiüØ@óÜ@ÚŽïØóî @ü ínÑ ì@aŠ†@ãb−ó÷@òŠóÙäó÷@ðä@báÙî† @ðàŠóÐói@ ì@ ç‡äbbä@Žïäüš@Šó@óÜ @ Na‹Ø@óØòŠóÄóm@ðä†‹Ø @ðÜb@ óÜ@ñ‡ïèó’@μàóØóî@óØóqìì‹  @”îìó÷@óØLa†@òŠóÙäó÷@ñŠb’@óÜ@QYWV @ Nìíi@Hñüäþó÷@ñŒìóÐI

@óÜ@ ‘óØ@RR@ñŠa‡’ói@ói@†óàb÷@ñŠb’

@”îŒìóÐ@ ð䆊brØb‚ói@ðáïaŠóà

@Ûóîò‹äüØ@ íÜì‹ ûŒ@póáïÈ@ðÜbà

@ NìíiPKK @ñŠòìbàóu@ðØýbš@μàóØóî

www.hawdem.com


@ @çûŠò†@ŽñíØ@üi

@ †‹Ø@ãóÜóàbà@bïáïØ@Žßó @óÜ@ãìíi@ò†ŠòìŠóq@a†‹ b÷@óÜ

@ æåŽîŒóiò†@ðš@ñŠìíå@çûŠò†@ŽñíØ@üi

@ †‹Ø@ŽñŠói@âåîˆ@b‚b’@óÜ@p‹ @âàaŠb÷@bäa‡åîŒ@óÜ

@ æåŽîíŽï“i@æîˆ@æäaímbä@çóØ@ã‡å@â“Žïq@ì@oò†@Šó

@ †‹Ø@‹q@â Œ@×òŠ@óäbä@ói@ãìíi@ónŽîìb÷@a‹Ð@ói@Žßó @óÜ

@ òìa†@ãóØbÜb÷@ñóÙ“ïm@ìói@a†í‚@ói@‡åŽîí@ì@óÙŽïäbºóq

@ †‹ióä@aìòŠ@âŽïq@çbn“îìó÷@ìíi@•òŠ@ñ‹ŽîŒ@‹q@ãóØóØb‚

@ òìa‹Žïr@Ûb‚@ói@ìóïîŠbî†@ñó Šóà@ìói@ãóØò†@ñŒbäb’

@ æåŽîŒóiò†@ðš@ñŠìíå@çûŠò†@ŽñíØ@üi

@ çóØò†@ÞŽï“Žïq@âÐbà@ðšüi@çûŠò†@ŽñíØ@üi

@ æåŽïi@çbà†óîb’@ò’bi@æŽïiìbäóè@Ûóî

@ çìò†@ì@Ša†@béäóm@Ûóä@ó“Žïq@óÜ@çbnÜó @óiŠói

@ òìbàóä@ãý@ò‹îó@ðšŠóè@ã‹ bä@ò‹Ôü÷@âÙŽï÷@ón“îó 

@ óäbƒÜóÔ@ì@óÜí @ðŽïu@ìíàóè@òìa‹äóm@âåï@æäaŒbä@Žðq@òìíš@çbmi

@ òìbi@ãò†ói@ãò†ò†@çbmó’ýòì@Â䉎ïi@ói@ãóØò†@çbn Šóu

@ bäa‡îóà@óÜ@ãìbnòìaŠ@òìóÜby@ìói@Âäóm@ãóbäóè

@ òìa†@çbnŽïq@ñóÐbà@ìó÷@ŽðØ@æåŽîŒóiò†@ðš@ñŠíå@çûŠò†@ŽñíØ@üi

@ çbàŠìm@ñóŽïu@ómüi@ŠbÔó’@ãónóu@óîbè@óÜb

@ ëìaói@òìó¹óàóm@ói@æàóÜ@óÙŽï’ói@ãóØóØb‚

@ çbØóÜìí“Žïà@Ûòì@æ¼òŠ@Žði@ç‰àò†@âåŽîí‚@æŽïäò†@ŽðÜ@âŽïq

@ ÖîŠóÐ@çaŠü

@ æåŽîŒóiò†@ðš@ñŠìíå@çûŠò†@ŽñíØ@üi

@ çbnÜbi@ì@Šóq@âåŽïmìíò†@çû‹i@‹mbîŒ

@ LçíióÜóè@çóš

@ òìón‚@çbîŠìì†@Ûb‚Šó@óÜ

@ †‹Ø@çbóè

@ ŽïÙå‚ó÷@òíŽï÷@bîŠò†

@ çíi@bîŠò†@ñaíïè@ói@òíŽï÷

@ @AAbîŠò†@ðîłíÔüi@çbi

@ ‹m@ò‡ŽîŒ@ñ†aŒb÷@ñŠa†

@ çbØóÙÜía†

@ @AAŽŽïi@ñ†ói@çbmóØóäìó‚

@ ñ‡ï÷@çbïmì

@ AA_@bmíØó÷a†@ñó“îŠ@ì@ÃòŠ

@ ñ‹ió÷@çbïî†aŒb÷@ðàbàóä

@ Œaí²†aŒb÷@ñbîŠò†@bnŽï÷

@ AA_@Žñ†@ðîbmüØ@çbØòììŠói@Ša†

@ òìòŠûŒ@ðÙŽïnÙ’ói

@ A_bÙ’@çbîü‚@ðàò†@ðšóØ

@ @AAŽñ†@ñòˆbè@òìý@ìíàóèóÜ

@ òìbîŠò†@ón‚@çbá òŠb’

@ @AAbÙm@ìaä@üi@òìóäíš

@ Šìóm@üi@†‹i@çbîŠaìbè@óîüi

@ ç‹Üóè@çbmü‚@õŠó@çû‹i

@ @AAŽñìŠbä@Žðàbàóä@ïè@ï÷

@ L@pbè@ñü‚üi@Šìóm

@ @AAbÙm@óåmìóØ@†‹i@çbï’íä‹Ø

@ AA@_@ŽŽïÙå‚ò†@òíŽï÷@bîŠò†

@ LæiŠaŒóàŠó’

@ AA_@ðäbØónû†@ìíàóè@Žßó óÜ

@ æmì@ðŽïq@Šìóm

@ ðäaí’@û†ŠíØ @ AA_@çbØòŠìómìóÙÜía†@çóØ‹îó

@ òìóåîi@ÃòŠb’@çbïmì

@ çˆíØó÷@ñ†aŒb÷@Šó ó÷

@ òíï’üq@ñ†aŒb÷@bïš

@ @AAðäbb÷@ói@æîóØó÷@çbïÙ’ì

@ AA_òìóäóÙmìŠ@bïš@çû‹i

@ Žñìbèó÷@ßüqó’@ñ†aŒb÷

@ L@ÚŽïäþïqói

@ çóÙi@‰ïm‰ïm@çbnäbØójÜóØ

@ @AAçbØóäłüØì@ãbÔó’@óÜ

@ AA_bîŠóói@ñŠbi@Šìóm@ÃòŠb’

@ @AAòìóäi@çbØòììŠóiŠa†

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

٢٢


@ ðØíØŠóØ@çaŠü @Žßó óÜ@ãò†ìbè@ñŠbÄü @ñóäbº†@ @ãó÷@ ð䆋Ø@ oì슆@óÜ@wäbàb÷@Z@ãò†ìbè @çaíŽïä@ óÜ@ðØüØbä@ñòìó÷@Šói@óÜ@óîóäbšìbä

@ðma‹Øíº†@ñŠóòŠbš@ðmŠbq@ðØûŠóìbè

@ _@óïš@òŽïè @a‡äbn†ŠíØ@ ðáŽîŠóè@ì@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy

@pòŠbió@L@kîŠóÌ@Šbî†@ŽîŠ@ói@çbn†ŠíØ

@ìó÷@ naŠbq@ ðmóïäüš@ ŠóóÜ@óîóè

óÝ°†@ðäbØóäüïa‹qü÷@ói

@ñó“ŽïØ@“Žïq@†‹Ø@âbi@íØòì@ZkîŠóÌ@Šbî† @ŠóóÜ@çbîó“ŽïØ@ñóäbšìbä@ìó÷@ì@ÛìíØŠóØ @óïä@ û‹àó÷@ ñó“ŽïØ@óîó“ŽïØ@ìó÷@L@óîóè

@óäìíióä@ŠóòŠbš@óäbïØüØbä@ãó÷@L@óäbšìbä @a†@ ñŠbî‹i@ óäaìòŠ@ Ûbm@ ×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @óÜ@ æŽïØ@ óÝ°†@ðäbØóäüïa‹qü÷@Zãò†ìbè

@ _æŽî‹Øò†@ñŠbØìbè@òíŽïØ@çbîý @òìóÔa‹ŽïÈ@ ðäìíi@ oì슆@ ñbmòŠóóÜ @ñò‡äbàŠóÐ@ðmóîbØûŠó@ñónò†@ñìbäói @ðÜó @çaíŽïä@óÜ@óîóè@óäòŠ@ãói@ðØóîó“ŽïØ @çbîýóÜ@ òŽïè@ãó÷@N@†‹Ø@oì슆@ñóÝ°† @ðîbmüØ@ óÜ@ μäaŒò†@ Ûòì@ Z@kîŠóÌ@Šbî† @Ûòì@ †ŠíØ@ ðÜó @L×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@ì@†ŠíØ @oì슆@ óäaìòŠ@Ûbm@òìóïÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @ðáŽîŠóè@ çaíŽïä@ óÜ@ çbØó“ŽïØ@Y@ðäbà

٢٣

@QYRU@ ðÜb@ bm@ QYQY@ ðÜb@óÜ@μäaŒò† @ðmóàíÙy@çbîýóÜ@”ïäbØómbÜóò†@@òìa‹Ø @L@ ëìómòìíi@ ŽßìíÔ@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ì@çbn†ŠíØ @ì@ óÜ@ ×a‹ŽïÈ@ Šó@ ónŽîìóØóä@bm@a†@ðÜìóè @ñòìó÷@ ðvåàb÷@ói@òì@òìaŠ†@ðŽïq@òìóÔa‹ŽïÈ @òìómüi@ ŽßíÔ@ óØ@ ñóäb“ŽïØ@ìóÜ@ÚŽïØóî @ŽÞíà@ ðmóîþîì@ ŠóóÜ@ü @ínÑ @a†ómbØ @òìónŽî‹ @çbîò†@QTP@ñò†bà@ñóäbšìbä@ìó÷ @QTP@ ñò†bà@ óØ@ çóäbšìbä@ìó÷@ì@ÛìíØŠóØ

@Ûòì@ Šb’@ íØòì@ ”î@ ŽÞíà@bmóè@ìíióè @†‹Øò†@òìóÜ@çbïbi@bmòŠó@çóÙi@ðÜûäüØ @ó“ŽïØ@ óÜ@ ÚŽïØóî@ N@ òìónŽî‹äbîò† @òìónŽîŠó ò†@ óÜbî†@ ì@ÛìíØŠóØ@béäóm@óØ @a‹Øò†@ •òìó÷@ŠóóÜ@ü @ínÑ @òì@N@‡äòìbä @ìó÷@ naŠbq@ ñó“ŽïØ@”ïäbØóïØòŠó @ãbÜói@ L@ Šó@ò†‹Ø@çbï“ïåî†óyþ@‹maì† @ãbÜói@ ðÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@Šó@ónŽîìóÙi@óØ @oŽïi@ ãaìò†Šói@ òŽïè@ãó÷@óØ@bàíŽïi@æà @óÜ@ QYRV@ ì@ QYRU@ ðÜb@ óÜ@ ‹maì† @ N@òìónŽî‹ ò†@”î@Þíà @ñaì†@ óÜ@ a†@ çbºóq@ Žñ‡äóè@ñòíŽïšŠaíš @ì@ bïäbnîŠói@çaíŽïä@óÜ@çbºóq@ÚŽî‡äóè@çaŒüÜ @ñòíŽïš@Šaíš@óÜ@Na‹Ø@aáï÷@×a‹ŽïÈ@ì@bïØŠím @óÜ@ a†óäbäbºóq@ìó÷

www.hawdem.com


@òìòaì†ói@ RPPW@îìbè@óÜ@ÛìíØŠóØ@àó÷

@ñóØòŠbØì@òìónŽï’òíjÜóè@ónîíŽïq@ìóîóÜóè@òŽïè@ãó÷

@RPPX@ óÜ@ñòìó÷@ñüè@òìíi@óàó÷@ìíi@ta‹‚

@çbàóÜŠóq@óÜ@òŽïè@ãó÷@ónîíŽïq@óÙäíš@óîŠìínò†bä

@ðmóàíÙy@çbîý@óÜ@ŠûŒ@ñü @ínÑ @RPPY@bm @bÙî‹àó÷@óØ@a‹Ø@@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ì@×a‹ŽïÈ

@ð‚û†@ ìŠbi@ N@ òìóäìíi@‹m@ŽßìíÔ@çbØó“ŽïØ

@ @oŽî‹iŠòì@ñóÔóÐaíà

@ãó÷@ ðàb−ó÷@ N×a‹ŽïÈ@óÜ@âØby@ói@oŽî‹Ùi @Žð@ ðÙŽïåmìóÙŽîŠ@ìíi@òìó÷@óäbîü @ínÑ  @ñóäb“ŽïØ@ìóÜ@ÚŽïØóî@b‚ììŠ@ãa†ó@ðáŽîˆŠ @ñŠìí’bi@ ì@ ŽÞíà@ðmóîþîì@QYRV@ðÜb @•óiìbè@ ðÙŽîŽïè@ úòìó÷@ŠóóÜ@óäóîý @ìó÷@ ì@ ÛìíØŠóØ@ ð‹q@òìóîüi@×òŒ@óØ @òìómbØ@ ìóÜ@ ×a‹ŽïÈ@Šó@óîa‹‚@çbn†ŠíØ @óäbšìbä@ ãó÷@naŠbq@üi@çóÙi@oì슆 @ðÜb@ñbmòŠó@óÜ@ómbØ@ìó÷@N@çìíi@óäbšìbä @“ ói@ L@ óîóšìbä@ìó÷@ŠóóÜ@béäóm@Ûóä @N@ òìónŽïåïàò†@×a‹ŽïÈ@óÜ@bÙî‹àó÷@íØòìbm @ð䆋iíŽîŠ@ ói@ ñbbî@ ðïîbŽîŠ@óÜ@RPPT @a†@ ×a‹ŽïÈ@ ì@ †ŠíØ@ ðÜó @çaíŽïä@óÜ@ó“ŽïØ @óØ@ ìíi@ a @ñòìó÷@ŠóóÜ@Šbî‹i@çbàíŽïi @ómbØ@ ìó÷@ìíi@ðmbØ@ðØóîbbî@óØ@póÜìò† @ñòìóäbÜíu@ðmbØ@óÜ@óäb“ŽïØ@ãó÷@N@òìíióè @bmaì@ oŽïÝŽïjŽïu@×a‹ŽïÈ@bÙî‹àó÷@RPQQ@ðÜb @üi@ óØ@ a‹Ø@ Žïu@óîbbî@ìóÜ@UX@ñò†bà @óÙäíš@çìíi@Ša†@Šìíå@ÚŽî‡äóè@a†@ßìíÝîó÷ @ñóäbšìbä@ìó÷@naŠbq@ó’óiìbè@òŽïè@ãó÷ @‹maì†@ N@ óäb“ŽïØ@ ãó÷@ ð䆋Ø@ŠóòŠbš @ìíi@ òìó÷@ ßìíÝîó÷@ ñòìóäbÜíu@ ñaì† @ñó“ŽïØ@òìóïîŠa‡ï÷@ñììŠóÜ@ì@oŽîŠ†ò†@Žðq @ŠóòŠbš@ óäb“ŽïØ@ ãó÷@RPPU@íØòìbmóè @ñŠìíå@ ói@ ðäa†@ ×a‹ŽïÈ@ ðmóàíÙy @bmóè@Šó ó÷@ì@oŽî‹Ùi@ŠóòŠbš@óäbšìbä@ìó÷ @ìó÷@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ñŠìínò†@óÜ@ómbØìó÷@ìíióä @ñŠìíå@ ãbÜói@ Nbä@çbn†ŠíØ@ðàüäümü÷ @pbØ@ ìó÷@ @ ìíióä@ ŠóòŠbš@RPQQ@ðÜb @ÚŽî‡äóè@ói@QTP@ñò†bà@üi@òìóîaŠŒí @óîò†bà @‹ŽïÜìóè@ói@ðäa†@béäóm@çbn†ŠíØ@ðàüäümü÷ @ó’óiìbè@ òŽïè@ãó÷@üi@ÚŽïÝî†@ói@ónîíŽïq @Žïu@a‡Ôa‹ŽïÈ@ñŠìínò†@óÜ@òìóïîŠbÙäaŠü  @Ûòì@ ‹m@ ñbŽïu@N@†‹Ø@Ûüè†@ì@ðäbáŽïÝ@ì @çbØó“ŽïØ@RPQQ@ðÜb@óÜ@oŽî‹Ùi@oì슆 @ñìaìóm@óáŽï÷@î‹Žïä@ói@”î@QTP@ñò†bà@Na‹Ø @ÚŽïØóî@•óàó÷@bäóäa†@Žðq@ðäa†@‹m@ñŠìíå @ÚŽïÜó @RPQR@ñbmòŠóóÜ@çìíióäŠóòŠbš @ãbÜói@pbØbä@ŠóòŠbš@óäbšìbä@ìó÷@ñó“ŽïØ @ì@ †ŠíØ@ñòìóäbÜíu@çaíŽïä@ñóäb“ŽïØ@ìóÜ@ìíi @a‡äbîììŠ@ a‡Ì@ói@âŽîŠóè@çaíŽïä@óÜ@‹m@ñó“ŽïØ @ñó“ŽïØ@ óÜ@ ÚŽï’ói@ñòìó÷üi@ìíi@ÚŽîŒbjŽîŠ @ðÜb@ Žßb@ T@ ñòìabà@N@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @ì@ ðÙïÜbà@ çaíŽïä@ ðäbØó“ŽïØ@ðmójîbmói @óØ@ òŠbî†@ ì@NpbÙi@ŠóòŠbš@óäbšìbä@ãó÷ @†‹Øò†@òìó÷@ŠóóÜ@çbîóÔ@QYWT@bm@QYWP @ñòìó÷@ ñŠbØüè@ óäìíi@ óäbàó÷@NðäaŒŠbi @ñòìó÷@üi@ìíi@a‹äa†@Šìíå@RPPW@ðÜb@bmóè @ŠóòŠbš@ãbÜói@çóÙi@ŠóòŠbš@óäb“ŽïØ@ìó÷ @ãóÜ@ æ“ïäóäa†@†ŠíØ@ì@ðÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @ð‚bäüÔ@ oŽî‹Ùi@ ŠóòŠbš@óäb“ŽïØ@ìó÷ @çaíŽïä@ óÜ@ Šó’@ ñŠbØüè@óÜ@ÚŽïØóî@Na‹Øóä @óØ@ ìíiaì@ ðŽïq@ñ†ŠíØ@ðäóîý@Na†ó‚û†ìŠbi @ónîíŽïq@ óîaìíi@ìaìóm@ñòìó䆋Ø@ðîbb÷ @òìó÷@ bÜóè@a†‹Ø@ì@ðÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @óïä@ çbØòìa‹ia†@ óšìbä@ ŠóóÜ@ ó“ŽïØ @ì@ óîa‹Ùi@ñ‹Žïàˆ@Šó@@Œìíàóm@ðäbà@íØbm @L@ ìíióä@ ñŒaŠ@ òŠìíå@ ìói@ †ŠíØ@ ìíi @ãbÜói@ N@ óïä@naŠbq@ñó“ŽïØ@ìòìaŠŽîŠbq @ãû‡äa‹ÑîŠ@ QP@ ñ@ QU@ íØbm@ìíi@oîíŽïq @ñŒaŠ@ †ŠíØ@ðäbØaìa†@ói@”ïÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @ì@ çìíióä@ ñŒaŠ@ óàói@ ðÔa‹ŽïÈ@ ðäóîý @ñûŠ@ RPPW@ çbáïåïi@ Ûòì@ ãbÜói@óîa‹Ùi @ñaì†@ üi@ òìóîaŠŒaí @ óîó“ŽïØ@ãó÷@ìíióä @ó Šóá“Žïq@Àbà@píîò†@ðÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @ómbØ@ ìó÷@ çìíióä@ ŠóòŠbš@çbØó“ŽïØ @óØ@ RPPS@ óÜ@ çŠa†b b÷@Ûòì@ãa†ó@ðáŽîˆŠ

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

٢٤


@Šbïå“Žïq@ ÚŽî‡äóè@a†óîòˆû‹q@ìóÜ@æîóØò† @‡äóšŠóè@óïä@oaŠ@aì@ðÙŽîŽïè@ð䆋Ùn슆 @ónîíŽïq@oŽîŽîŠbri@óäbšìbä@ìó÷@bïäóm@ói@óïä @oŽî‹Ùi@ ŠóòŠbš@ÃüÜbî†@ói@ó“ŽïØ@ìóîóè @ðmŠíØíàóØ@ ó Šóá“Žïqì@ñ†ŠíØ@ðäóîý @ñŠbî‹i@ ðÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@ì@oŽïióè@Þî†@ói @Šó ó÷@ðbï@ŽîíÜóè@ì@Šó’@óÜ@ò’bi @ðmóàíÙy@LÃüÜbî†@üi@ìíióä@ò†bàb÷@ìóîóè @oŽîŽîŠbrïi@ñü‚@óäbšìbä@ìó÷@óØ@a†@ñòìó÷ @ì@ ò’bi@ pbÙi@ŠóòŠbš@ó“ŽïØ@oŽïäaíni @Ûbm@ oŽïÜò†@ óØ@ pbØò†@ óÜóè@”ïÔa‹ŽïÈ @ñŽïè@ð䆋Ùnì슆@ñŠbî‹i@ñòíŽïšŠaíš@óÜ @”íØ@ ì@òŒaìý@×a‹ŽïÈ@ñŒbiŠó@ðÑÔìóà @òŽïè@ ãó÷@ì@çŽîŠbqò†@óäbšìbä@ìó÷@óäbäbîý @óØ@çìíi@Úîä@ðàŠóä@ói@bmòŠóóÜ@a†@óÝ°† @ómŠbØ@ ìíàóè@”íØ@ì@N@óïä@Žïè@ói@ŠûŒ @òìónŽï’òíjÜóè@ ónîíŽïq@ ìóîóÜóè @‹Žîˆ@óÜ@óÙäíš@†‹Ø@Žðq@çbïnò†@òìóÜbî†@óÜ @ðmóbï@ òìbåŽïèóä@ŠbØ@ói@ðäbØóïbï @ónîíŽïq@óÙäíš@óîŠìínò†bä@ñóØòŠbØì @óÜ@ ìóîa†@ ðÔa‹ŽïÈ@ ðmóÜìò†@ ðÜûäüØ

٢٥

@ãó÷@ RPPU@ L@ óïäìímìóØŠó@ ŠûŒ@ †ŠíØ @oŽî‹iŠòì@ñóÔóÐaíà@çbàóÜŠóq@óÜ@òŽïè@ãó÷ @çìaŠ†Šbä@óäbšìbä@ìó÷@naŠbq@üi@a‡bó÷ @†‹Ø@ ‡åóq@çbîŠìínò†@çìíi@óäaŠóåŽîíä @ðäóîý@ ŠûŒ@ Žßó @ óÜ@çb¹bnìíäa†@óáŽï÷@ì @óäbšìbä@ìóÜ@ñ†ŠíØ@ðmbÜóò†@oŽîìóîò†@ì @óÜ@ óØ@ ìíi@ ÚŽï@óØ@bÐónà@çaì’ìóäì @òŽïè@ ãó÷@ ónîíŽïq@óØ@ÛìíØŠóØ@óÜ@†ŠíØ @a‡äbØóåï“ä@óäìí@óšìbä@óÜ@ì@pbÙi@Œaìý @ðÜûŠ@ì@ò솋Ø@ñŠa‡’@ói@a†Šìínò†@ðäbäa† @ìíàóè@óØ@óï’üƒ܆@ðŽïu@ìòìónŽï’òíi@Žßóè @çbïmbÜóò†@ ´ò†bÜbi@æî†óyþ@óÜ@óØ @ãó÷@ ì@ òìíióè@ a†@ Šìínò†@n’Ša†@óÜ @ N@çìíi@oŽîíÜóè@Ûóî@çbØóïbï@óäóîý @béäóm@ð−bàb÷@óîò†bïÔ@ãó÷@NòìómbÙi@ãóØ @ì@ †ŠíØ@ ðÜó @ñ‡äòìòˆ@Šói@óÜ@òŠìínò† @ðiòŠóÈ@ íÙÜói@óïä@†ŠíØ@ð䆋Ø@ŽßûäüØ @ñòìóäb“Ø@ói@†ŠíØ@óØ@oŽî‹mìò†@Z@ãò†ìbè @çbáäò†@óáŽï÷@RPPU@óÜ@ì@óïä@a†@ðma‹Øíº† @üi@ Šóè@ N@ ó“ïäbáØŠím@ñŽïè@ì@ó’óäìí @ì@ ŽïØóî@ ói@ ì@ a†óä@ òŠìínò†@ ìói @×a‹ŽïÈ@ ðmóàíÙy@óÜ@ðäbØbÜbi@ó‹q@Šói @çbîýóÜ@ ðmbÜóò†@ ŠûŒ@ ónóióà@ãó÷ @ói@ ŠûŒ@ ðmbÜóò†@ ãó÷@ pì@çbá“ïmŠbq @ñŠó’@ óÜ@ Ûòì@ pbØò†@ wäaŒbÔ@ ’bi @ _ñŠa‡Øóš @òŽïè@ ìó÷@N@òìaŠ‡Žïq@òìóïÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @ói@æŽïÜò†@Žßb@W@ñaì†@bnŽï÷@pa†ò†@‡äòìbä @òìó÷@ŠóióÜ@ìòìaŠ‡Žïq@ðîò†bàb÷@ðmóÜby@Àbà @ N@óîŠìínò†@çbØó“ŽïØ@ðÙŽï’ @ñŠóòŠbš@ðmŠbq@íØòì@óáŽï÷@Z@kîŠóÌŠbî† @ðma‹Øíº†@ ñŠóòŠbš@ðmŠbq@íØòì@óáŽï÷ @ñŠbØò†bàb÷@ çbn†ŠíØ@ ðma‹Øíº† @N@ òìa†@ òìó÷@ ŠóóÜ@çb¹a쇎ïÜ@çbn†ŠíØ @Ûóîòˆû‹q

www.hawdem.com


@ ðäbáŽïÝ@ðàb

@ \óîünó÷óÜ@çbïÜó @ôåmìóÙ“Žïqìímbèa†@ôäa‹ ì@òŠìó @ôØŠó÷@çaŠb؇åŽîí‚ì@çb−ó @õ‰Žîím^ @çbîìbä@ ç‡åŽîí‚üi@ óáŽîŠóè @a†@ çbn†ŠíØ@ ñŠí’bi@ ôäbØóî‹ÙïÐì @õòŒaìŠò†@ õòìó䆋Ø@ Žßó óÜ@ óäýb @@ãó÷@ õììŠóiìŠ@ ômójîbmóiLòìónŽîŠó ò† @ìóäýb@ õóäbnЋ ìó“ŽïØóÜóàüØ@ìóÜóïnî‹i @çaŠb؇åŽîí‚@ çbØbä‡åŽîí‚ìó ‹Žï Ð @‹mbîŒ@ üi@ ìa†ò‹ŽïÜ@ Nòìóåiò†óäb“ŽïØ @õìŠóiìŠ@ ç‡åŽîí‚@ ôÜb@ ðÙŽïrnò†óÜ @õìaíïèì@ oóióà@ÚŽïÜóàüØói@çaŒaí‚‹ŽïÐì @ôäbØò‡äòìbäóÜ@çb−ó @õó“ŽïØ@ôån‚Šò† @pójîbmói@òìónŽïi@ò†@çaŠb؇åŽîí‚ì@çbïibmíÔ @óÌbäüÔóÜ@ ÚŽïÌbäüÔ@ óäóØò†ìŠ@ paìb÷ @õŠaŒóÜ@ μåïiò†@ ôníŽïqói@a‡ä‡åŽîí‚ @ìòìónŽïiò†@çbØbäbºóq@ìüÙäaŒ@ôäaŠb؇åŽîí‚ @Lç‡åŽîí‚@ôäbØò‡äòìbäóÜ@L@çbîˆ@ôäbØóåî‹  @òìóÙîäóÜ@ òìóäbîü‚@ çaŠb؇åŽîí‚ @çaŠb؇åŽîí‚@ôäbØó“ŽïØ@æîä‹ óÜ@ÚŽïØóîói @ôÄòˆûŠ@ óåîóÙïi@óäbánóióàa†ò‹ŽïÜ@õòìó÷ @çbïäbØbubïu@ @ ónЋ ì ìó“Žï Ø @æm‹ Šòì@ õó“ŽïØ@NoŽîŠ†‹Žïàˆò†@@çb−ó ì @ìaŠì@ æîóÙiŠóóÜ@õónŽîíÜóè@ì@çbàóØóbi @çaŠa‡mýóò†@ õ†Šbàó‚òìLìŠóåîó£ @N‡nè@ NNNì@ óÜbàŠò†ì@ ðîü‚ìbä@ô’óiì @Žßó óÜ@ óîòìó÷@ òìóåîŠüi@ çb¹íšüi NììŠóåîó£ýbi@ôä‡åŽîí‚@ômòŠaŒòìì @ãó÷@ ôäbØbïubïuóšìbäóÜ@õóäaŠb؇åŽîí‚ìó÷ @ônäaŒ@ò‡äòìbäóÜ@Œaí‚‹ŽïÐ@ômaìb÷ì@ôåj“Žïq

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

٢٦


@ôäbØbäbºóqóÜ@òŠb؇åŽîí‚óØ@ Z|Üb–@wäbàb÷ @ZoŽïÜò†@ çbn†ŠíØ@ôäbØb ŽîŠbq@óÜ@ÚŽïØóî @óØ@ æîŠb؇åŽîí‚@ ÚŽï ÜóàüØóáŽï ÷ @μåïiò†@òìóåïåŽïàò†@a‡äbØóïîü‚ìbäó’óióÜ @Šb؇åŽîí‚H Y I@ óÜ‹mbîŒ@a‡ïîü‚ìbä@ô’óiŠûŒóÜ @ómòíi@ •óàó÷@æîˆò†@a‡î‹móàHUIôÙŽîŠìˆóÜ @Šb؇åŽîí‚üi@Âäónb÷ìó“ŽïØ@æî‡äóš@õüè @çbîü‚@ ôØŠó÷ói@æäaímóä@oîíŽïq@Ûòì@óØ @óØ@ õón슇äómbä@aìóè@ì@•óØ@ìó÷@õŽíèói @ô䆋iòíŽîŠóiì@ç‡åŽîí‚@ôàónï@óÜ@ó“ŽïØ @ôäóîýLæäóîói@ Žðuói@Šb؇åîí‚@Ûòì @õŠí’bióÜ@ a‡ä‡åŽîí‚@ ôäbØò‡äòìbäóÜ @òìíšióÜ@ çbîòìó÷@Nóîóè@a†óáŽîŠóè@ãó÷ @óäaŒaìýŠûŒ@ ”ï‹qŠóiìŠa‡ïäòíîóq @Šb؇åŽîí‚@ òìa‹åŽï‚òŠ@ a‡äbn†ŠíØ @óÜóØ@ çóè@ ÚŽïåïš@ a†óîbÜóàüØ@ãóÜóØ @óáŽï÷@ óäýbì@ç‹ ò†Šòìóáï÷@ôäbØó“ŽïØ @õjå’ŽìŠ@ì@oäaŒ@õóåïÔónaŠ@õìò‹ŽîŠóÜ @o“ óÜbÜóàüØ@ ôåmìóÙ“ŽïqLìímbèa† @çaŠb؇åŽîí‚@ õó“ŽïØ@ çbàóè@õìŠóiììŠ

٢٧

@ôÜŽìŠ@ çbØbäbºóq@ ìŽíÙäaŒ@óîŽíi@òìa‡îý @ôä‡äbîóŽïqì@´ƒÙŽîŠói@ò‡äói@a‡äbØòŠaíi @ômòŠaŒòì@ ì@ âŽîŠóè@ômóàíÙyóØ@òìóåŽïiò† @ìòìó䆋ØŠbï’ŽíèóÜ@òìa†@oò†óÜ@çbîŽí‚ @oŽî‹äaínibm@Œü܆ì@æŽïéàóèŠói@ôØóîòìóä @óäb“ŽïØ@ ãóÜ@çbnìónò†@ýbi@ôä‡åŽîí‚ @ì@ o슇äóm@ ôÙŽïØbm@ ôä‡äbîóŽïq @çb−ó @ õòŒì@ ìbäaímóÜ@ ÚÜóØ @ŠûŒ@ ôÙïmýììóÜ@ õòìó÷@ ÛòìLæåŽïàò†

@óÜ@ ×þ‚ó÷@ ói@ì@oäaŒ@ói@ôØóïmóîbóØ @çb−ó @ õ‰Žîím@ óÙäíšLoŽîiŠòì @çóÙjŽïq@ çbà‹Žï‚@†í‚bî@æî‰i@a†ímìóØaì† @ôäìíi@póÜaìŠói@õŽíèói@Na‡î†ŠíØ@õóÜóàŽíØ @ôäa‹ ì@ òŠìó @ ôØŠó÷@ çaŠb؇åŽîí‚ì @ôäb‹qŠói@õóåîŠûŒ@õómììói@Næåïjäbàò† @Ûòì@ Šb؇åŽîí‚@ ç‡åŽîí‚@ ôäbØò‡äòìbä @ @@NâŽîŠóè @ãýóiLóîünó÷óÜ@çbïÜó @ôåmìóÙ“Žïqìímbèa† @ìó÷@ õòìòŠò†@ ãbÜòì@ ónŽïibä@ oîíŽïq @ômóàíÙy@ôàó‚@óîa‹Ù’b÷ì@òŠbî†@õòìó÷ @õŠbØüè@ ZüÙäaŒ@õŠb؇åŽîí‚@†í¼óà@ãbØb÷ @ãóÜ@ óØ@ õóäbïîòìómóä@ì@õ‹ÙÐ@óïîb’Žíi @ãói@ Šó ó÷@ óîòìó÷@ òìónŽî‹ ò†@õ†ŠíØ @ômóàíÙy@ ôäþrŽïi@üi@ôäbØónЋ @ìó“ŽïØ @õaìòŠ@ õŒŽì†@ ìóÜóàŽíØ@ Žíi@ a†óÌbäŽíÔ @ôä‡åŽîí‚@ôäóîý@òŠüu@ãói@ìbnŽï÷@õòŠüu @ýbi@ ôä‡åŽîí‚@ ômòŠaŒòì@ ì@ âŽîŠóè @a‡mbØ@ çbàóèóÜ@ L´îíŽïq@ çbàóØóÜó  @ünó÷@óä‹ óä@ó‚û†@ãó÷@õŠbï‹qŠóiŽ@ýbi @ìó“ŽïØ@ ãò†ói@ óäaŒaìý@ óØ@òìónŽî‹Žï ò† @bnŽíàbà@õŠóîŠbØ@ì@ŽßŽìŠ@@õŒaìý@ónîíŽïq @bèòì@ ôØóî‡Žïàü÷@ Žði@õüè@ónŽïiò†@aìó÷ @õòìóÜ@ oŽïšò†@ òìóäaŠb؇åŽîí‚@ôäbØaìa† @õónŽîíÜóè@a†Šb؇åŽîí‚@ô䆋Ø@o슆óÜ @ôäbØóïjÝ@ óîŠóîŠbØ@ a†ímbèa†óÜóØ @óïä@õìa‹Øò†bàb÷@ì@o‚òí“Žïq@ôäþqóäýb @ìò‹îóq@ôäìíióä@bèòìŠóèòì@LoŽî‹Ùi@ŠóóÜ @ NoŽîìóØò†Šò† @a†ìímbèa†@ ôäýb@ óÜ@ çbî†@õòìó÷@üi @Žßó óÜ@ óØ@ o슇äóm@ ôÙŽïàa‹ Žì‹q @oŽï−üi@a‡î†ŠíØ@õóÜóàŽíØ@õóåïÔónaŠ @ãói@ ðØóîóÄû‹’@ μäaím†@a†@ãb−ó÷@óÜ @ômbØóÜ@ @ bïäómòì@ Lòìóåióä@ òŠbiìì† @ôäbåŽïè@ ãóèŠói@ õŽíè@ ómòìíi@•óàó÷

@ ZæîóÙi@óîòíŽï’ @pòŠaŒòì@ç‡åŽîí‚@õŒŠòì@õòìó䆋َïrnò†

@NŠbï’Žíèbä@ì@‘‹qŠóibä@ôÙŽîŠb؇åŽîí‚

@Šbàí“Žïi@óØ@òìónŽîìóØò†@çbîi@póàíÙyì

www.hawdem.com


@ òŠaìb÷@ñŒbÔ @óÜ@ ÛóŽïnîìó’ü‚ì@pòŒóÜì@î’@ìó÷ @ðäbîˆ@ ’óèói@ ì@pbØò†@o슆@çbîˆ

@æŽïÜ ò†@ì@çóØò†@çbáäò‡Žïi@æîb÷@ñìbä@ói@çaŠa‡mýó@ò†

@òìbi@ Lì@ ÛòìŠóè@NŠü @ónŽïåŽî†@ðmóîbÄû‹à

@ŒŠói@çbnäò†@Læäaímbä@òíŽï÷@LæäaŒbä@òíŽï÷@Læi@Âä†@Žði

@ìŽïè@ LóïyûŠ@ ðØóïnîíŽïq@çbáï÷@ì@ñŠ @póØòŠóy@ ïè@ñŠòìbiì@çbáï÷@Žði@NóîòŠì

@ çóØóà@ÚŽïn’@ñaìa†@ìòìóäóØóà

@ðäaíuLðÜbmì@î’@NŽðibä@ÚŽïÜíuì@âuì @ŽðiLóîŠ@ òìbiì@ çbáï÷@ñìaŠ‡Žî‹ Lî‹’bäì @ðäaŠa‡äbï @óÜ@Äû‹à@ñòìó÷LóîŠòìbi@çbàóè @óä‹ @ŠûŒ@òŠa‰àì@póibi@ãó÷@æà@ñaì‹i@ói @pbì@ çbîˆ@óÜ@‰Žïš@@Äû‹à@ñŠ@òìbiì@çbáï÷ @ói@ pójîbm@ðmóàaŠóØ@òìómbØò†@a†íu@óÙî† @óiì@ oŽî‹Ùi@Šó@óÜ@ñónòìaŠ@ónîíŽïqì

@óØóîòìóäa‡àbÜòì@çbáï÷@Npbibä@ðäbØómbØì @ðäóîý@ómaì@çóîý@çbàóè@oŽï“‚óiò†@Äû‹à @ŠóóÜ@ ñòìóåïÜüÙŽïÜ‹qì‹š@ðØóî@òíŽï’ @óîŒaí‚a†@ çbØóïäìŠò†@ óîŒaí‚a†@ üi @çòìb‚@ ñŠòìbi@ óîüi@ NóîìóåÈóàì@ðyûŠ @ðäaŠóiˆ†@ óØ@óÙŽîŠa‰à@òìó÷@óÙäíš@NoŽî‹Ùi

@oîŠòìbiì@çbáï÷@oŽïiò†@Šó óà@NçbØóïyûŠ @óÜ@ò‡äóàŒûq@ì‡äóàüÙ’@ðØóîóŽïqì@æŽîí’ @ç‹ ò†@ ŽðÜ@ñ†ìí@wä@ó @ðäaŠbî@óäì@wäó  @óÜ@ ì@ ñóÙi@ ñŠbØa‡ïÐ@ @ ãbÜói@_oŽïi@óä @ãbÜói@Na†@wäó @íŽïä@óÜ@pójîbm@ói@ì@Äû‹à@íŽïä @ñóŽîŠ@ói@Nòì@æåŽïìóš@ò†@Žðq@ðäb−ó ì @ðäbîˆì@çbï @ÚÜó‚@ðàaŠb÷ì@ðî@ò†íb÷ìbåŽïq @ói@ Äû‹à@ óØ@ ñòìóÜ@A_ñŠòìbiì@æîb÷@ãbØ @Šìì†@ ñü‚@ ñŠóèìó @ óÜ@ wäó @ æîb÷ @oŽïiò†Šó óà@ _oîóÙi@•óÙ“Žïq@pü‚ @çòìb‚@ ìóÄû‹à@ çbáï÷@ì@ñŠòìbi@ðäìíióè @æîb÷@ ñˆ†@ æà@çó óåŽïm@ta‹‚@Nòìóäó‚ò†

@_oîóÙi@óØbš@ãŽđýói@LŽði@óä@oäbáï÷ì@ñŠòìbi @çbàí @ oŽïibä@ ‘óØ@ïè@óïäbåï÷@ñóÝq @óä‹ @ðÙŽîŠa‰à@òìóäaìó›Žïq@ói@âïä@ñŠòìbiì @óÙî†@ ðäbóØüi@ _oîóÙi@熊ìíiü‚@óÜ @_æîb÷@óàbØì@ñŠòìbi@óàbØ@NoŽïióè@ðÙŽïÙ’ì @ìì†óÜ@ Äû‹à@ óÙäíš@Nóäbîˆ@ðØóïnîíŽïqì @ñìbåŽïq@óÜ@pü‚@ðÙŽïn’ŠóèóÜ@_oîóÙiŠbØ @ñŠòìbi@óÜ@bnŽï÷@óØ@ÚŽîÐómì@óÄû‹’@bîb÷ @ðyûŠì@ ñìóåÈóà@ðäóîý@LoŽî†@ÚŽïq@çóîý @ììŒòŠb÷@ ìíàóè@ óÜŒaì@ì@ŽñŠò íi@çbÙÜó‚ @óŽïuì@ ñŒûq@ oŽïäaímò†@Žñ‹Øò†@æîb÷ì @ðäóîý@ Nðî@ón@óuì@ñ††bà@ðäóîýì@Äû‹à

@bàóåiói@ ÚÜó‚@ _Žïi@pü‚@ðäbØónîì @oŽïåŽïró›i@æîb÷@ñìóåÈóàì@Âä‹ @ñóŽïqì @Žðiì@ ñŠòìbi@Žði@ìóîŠòìbi@çbàóè@ñìóåÈóà @ónîóÙi@ pü‚@ ðäbØóî‡äòìòˆŠói@ì@ñ‹i @æîb÷@ñì쉎ïà@ónŽî‹Ùi@ÚŽî‹îó@Šó ó÷@_bä@çbî @ðØóîbäbà@ ìbmaì@ çbîˆ@pbîìóåÈóàì@çbáï÷ @ðäbØóïn“ óî‡äòìòˆŠói@ña‡ïÐ@ì@ðäbiŠíÔ @LòìónŽî‹Ùjï’@çbáï÷@ì@ñŠòìbi@ñóÐóÜóÐì @ñŒûqì@ÛûŠòìbäì@ûŠ@óØ@ñòìó÷@NoŽïåŽïàbä @ì@ pŠí‚@ñŠ@òìbiì@çbáï÷@Žði@çbàíŽïi@Nßó  @æîb÷@ Šó ó÷@ óØ@oŽî‹äaŒ@ò†@ómbØìó÷@òìó÷ @çbî@ ñìóåÈóà@ðäóîý@oŽï“‚ói@ò†@çbîˆ@ói

@ónîíŽï q@ óîüi@ NŽù ibäóàó÷@ çŒóà @oŽî‹Ùiìò‹î@óq@ñóåïÔónaŠ@ñbmaì@ói@çbáï÷ì

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

٢٨


@aŒò†@ îíŽïqói@ óØ@ óÙî†@ ðÙŽïÜb‚ @óÙŽïq@Äû‹à@çŒaí‚ò†@çaŠa‡mýóò†@óØíäóè @æîb÷@ óÜ@ o슆ì@oaŠ@ðØóîòìóä‡åŽîí‚

@ŽðÜ@ ðäbb÷@ ói@aìŠóèì@ãò‡i@Žðq@ñòˆbàb÷ @çaŠa‡mýóò†ì@ pýóò†@ bîb÷@_æî‰i@òì @óò†@ ñbnŽï÷@ ñòìóä‡åŽîí‚@LoŽî‹Ùi @ÚŽïØóî@ çbáï÷ì@æîb÷@ Z óîòìó÷@âŽîŠòŒí óä @çaíŽïä@ óÜ@ óäbánàì@ ñŠòìbi@ çŒaí‚ò† @béäómóä@ çbáï÷@ ìŠòìbi@ óÜ@ çaŠa‡mbÜ @ðäbØóïmòŠóåi@ì@ðØòŠó@óuŠóàì@pŠó’óÜ @ñŠbØóïä@bèòì@òŠbî†@_oŽïiìónq@çbïmýììbè @æîb÷@ íÙÜói@ Lóïä@oaŠ@ðØóîòìóä‡åŽîí‚ @æî‰ŽîínŽïÜì@ 熋ÙåïÜüÙŽïÜ@Lóîòìó䆋Øi @ñŠòìbi@ ð䆋iý@ çaŠa‡mýóò†@ðØòŠó @ì@ pbÜóò†@ ðmóà‚@ ómb‚ò†@ñŠòìbiì @ì@çìíiŠbï’íè@Ló䆋ØbäaŒ@ì@çìíi@bäaŒLóä†‹Ø @ta‹‚@ñŠòìbiì@óäbánà@óØ@ÚŽïmbØ@Nóîóäbánàì @ómb£@ ”ïäb−ó @pa†ò†@Žßìóè@òŠüuìói @óò†@ bnŽï÷@ bîb÷@ãýói@Nó䆋؊bï’íè @ìbmaì@ LoŽïiò†@ ta‹‚@ ”ïäbîˆ@òìó÷@ìíi @’bi@ ñòìó÷üi@ NpbÜóò†@ ðmóà‚ @ñŠbï’íè@ ói@ðä‹ @Ûóîò†aŠ@@bm@çaŠa‡ma @ñóÝq@”ïäbîˆ@ì@oŽïåŽïàbä@çbîˆ@ðmóîìóåÈóà @óÜ@ ÚŽïàóØ@oŽîìóàò†@òìóàóÙjï’@óØómóibi @Ûóîò†aŠ@bm@_çò†ò†@ðmóîýóàüØì@ðbï @@b÷ì@ pa†ò†@ oò†óÜ@ ñü‚@ñŒûq @æîb÷@ ðäbØòŠínò†ì@çbØò†íàŠóÐ@Šó @òìóäóÙii@ çb−ó @ çò†ò†@ pó‚ìŠ @ÚŽïäbîˆ@ ói@ oŽïiò†@ ì@ ŽñŒóiò†a†@ çbîˆ @óÜ@ çaŠa‡mbÜóò†@ðØóî@òìóä‡åŽîí‚ì@âŽîì‡i @ñŠaíi@ óäó£@ çbîóäb−ó @ ð’üèìiì @ãþï÷@ NóÙî†@ðäaŠa‡äbï @ðäbîˆ@’óšóÜ @üi@ óåïàòŒ@ìó÷@Ûóîò†aŠ@@bm@_òìóîŠa†‹Ø @ðäbØòŒûq@ óØímŠóq@ìŠójàóÍŽïq@ð䆊bä @ì@ çbáï÷@ ñ‹îó@ _æåŽï‚ûŠò†@wäó  @óÙŽïq@ñóåïàòŒ@ð䆋ØÝüi@ÛóîóÜói@Ûòì @æîb÷@ ñìbä@ ói@ çóÙi@ wäó @ ð‚û†ìŠbi @ãóÜóÔóÜ@a†Øóî@Žßó @óÜ@çbØóÄû‹à@ðäbîˆòì

٢٩

@wäó @ óÜ@ çbï’üèìi@çbáï÷ì@ñŠòìbiì @pbØò†@ o’ìòŠ@ ì@ ×þ‚ó÷@ðbi@Npa†ò† @bäaŒ@LoŽïióä@Šbï’ìì@wäó @ñòìó÷@üi@Nòí @×þ‚ó÷ì@ o’ìòŠói@ ñŠòìbiì@ óäbánàì @oŽïbäóä@ ñóØómýì@ì@ÚÜó‚ì@ñü‚@Læióä @çbàüm@óáŽï÷@ó¿óyíàbîI@ZoŽïÜò†ì@oŽïäaŒò† @òŠüu‹è@ ìòìónŽïäò†@ ÚŽïäþïq@òŠüuŠóè @ð›iüØbm@ ŠójàóÍŽïq@ò†‹Ø@çbàüm@솊bä @ Npa†ò†@ãb−ó÷@aìòŠbä@ðØóîòì@ò†‹ØìŠbØ @orÉi@ ðägI@oîóÙi@ÞàbØ@o’ìòŠì@×þ‚ó÷ @ñò†ìíàŠóÐì@ póîb÷@μàóØóî@óØ@μäaŒò† @òìó÷@ ñŒóia†@†óá«@ðm@òŠŒóy@üi@çb÷ŠíÔ @ñóØbäbà@ NóåŽîí£@ ómaì@ c‹Ôg@NHc‹ÔgIóî @Nóîòìó䆋Øi@ ì@ ´“îóŽïm@ì@ñŠbï’íè @óä@ ómaì@ HžðàcIð¿í÷@ †óá«@ðmòŠŒóy @æîb÷ì@ çb÷ŠíÔ@ñý@ãýói@LòìíiŠaìò‡åŽîí‚ @bm@ çìíi@ bäaŒì@ ´“îóŽïmì@ ñŠbï’íè @póîb÷@ μàóØóî@ óØ@ óä‹ @óîò†aŠìó÷ @μäaŒ@ üi@óäbØóÄû‹à@ðäa‡äbè@çbØò†íàŠóÐì

@ @@@@@@@@@@@@@@@NòHc‹ÔgIpóîb÷@μàóØóî@óîüi@N´“îóŽïmì

@çbàüm@†ó¿óyíà@ñó÷ILómaì@H×þ‚ýa@â¸ý @óÜ@ ×þ‚ó÷@ ð›iíØbm@ ŠójàŠóÍŽïq@ò†‹Ø @Nñò‡i@ xaìòŠ@ ça‡äóàŠòìbiì@çaŠa‡äbáï÷íŽïä @çaŠa‡mýóò†@ óØbnŽï÷@ μäaŒò†@ãýói @×þ‚ó÷@ ðäbØóäaíŽïqì@ ×þ‚ó÷@bïäómóä @òŠòíŽï qì@ óäaíŽï q@ íÙÜói@ LçŽîŠbqbä @Nçó؆@ ‹mŒaìý@ ˆûŠ@ óÜ@ ˆûŠ@ çbØóïÔþ‚ó÷ @òŠbØìó÷@ æîb÷@ ì@çbáï÷@ñìbäói@òìó‚a†ói @æîb÷@ óÜ@ óÙî†@ ðØóîòìóä‡åŽîí‚@Nçó؆ @Npýóò†@ðmóà‚@óäó‚ò†@æîb÷@ì@çóØò†

@ NãóÙi@çb“ïånò†@ñŠ@òìbiì@çbáï÷ @óØ@ aìŠóè@ çbáï÷@ìŠòìbi@ãóØóî@Zóäí¹üi @ðyûŠ@ ðØóïnîíŽïq@a‡Žïq@ãòˆbàb÷“Žïq @çbáï÷ì@ ñŠòìbi@ Zμàòìì†@ Nóïäbîˆì @óäbîˆ@òìóÙŽïq@ñŠòìbiì@óäbánà@ð䆋Ùn슆 @熋Ø@ óäbánàì@ñŠòìbi@Žði@Na‡Äû‹à@çaíŽïä@óÜ @ãaìò†Šóiì@ çbîˆ@ òìóÙŽïqì@ çbîˆ@Øóîói @ñòìóäíiüØ@ LpbØbä@ çbÙáï÷@çbîˆ@ðä†‹Ø @óÜ@ Äû‹à@ ðäbîˆ@òìóÙŽïq@ì@Ûóî@Žßó óÜ@Äû‹à @Äû‹à@ LoŽî‹ ò†@òìbšŠó@ñŠòìbi@ìóäbánà @ïè@ oŽïi@óä@Ûóîói@ñóäbánàì@ñđŠòìbi@óØ @ñbàóåi@NçóÙi@çbîˆØóî@ñýóÜ@æäaímbä@pbØ @ói@Äû‹à@NóîŠòìbi@ìóäbánà@ðmóîýóàüØ@ðäbîˆ @ðmóîýóàüØ@ ðäbîˆ@ ñŒaíŽï’@ói@熋ØìŠ @óäbánà@ ðàóèŠói@•óàó÷@NÄû‹à@ómòìíi @@ñŠòìbiì@ æîb÷@ Zómaì@Ló䆋ÙîŠòìbiì@ç†‹Ø @ðåî‹ @ ðäbØòŠbØüè@óÜ@óÙŽïØóî@çbáï÷ì @Äû‹àì@ ðmóîýóàüØ@ñŒaíŽï’@ói@óÄû‹à@ðäbîˆ @bîb÷@ óîa†@ óÜb‚@ ãóÜ@ ‘‹q@NÄû‹à@ðäìíi

www.hawdem.com


@üi@óåïÔónaŠ@îb÷ @çŒóàì@熋ØbäaŒ @熋ØbäaŒóäLóäNóä†‹Ø @wäó @bi@熋Ø@Ûí›iì @oŽïäaíni @ðîbäaŒ@óibiLpbÙiŠbï‹q @òìóîŠbï’üè@ñììŠ@óÜ@ì @ oŽî‹Žî‰jÜóè@ñóØóŽîŠ @Šbï’ììbäaŒ@ ðÙŽï−ó @óÜ@ðšüi@A_æi‹ŽïÐì @•òŠ@ μîb÷Ló‚ó’@ ìó÷@óÙäíšNóäbáï÷ @çbáäò‡Žïi@ æîb÷@ñìbä@ói@çaŠa‡mýó@ò† @îb÷@ðØŠüàì@oîóØò†@ðäaŒóä@A_ð‹m@ò† @ÚîŠûm@ òŠüu@ æîb÷@ ×óèŠò†@óÜ@ìbØò† @LæäaŒbä@ òíŽï÷@Læi@Âä†@Žði@æŽïÜò†@ì@çóØò† @ói@ óîòŠìó @ðÙŽïmóäbï‚@óàó÷@Noîò†ò†@ŽðÜ @óØóîŽîŠ@Žði@ì@póäbï‚@óàó÷@pa†ò†@ãb−ó÷ @ìòìóäóØóà@ ŒŠói@ çbnäò†@Læäaímbä@òíŽï÷ @óïqa‹‚ìíàóè@ ðØüØ@ìó“îŠ@ðäaŒóäNæîb÷ @üi@ óåïÔónaŠ@ îb÷@Næîb÷@ói@×óèŠò† @ò†óÜ@ ÚŽïn’Šóè@NçóØóà@ÚŽïn’@ñaìa† @óäLçbØ@ óïqa‹‚ìíàóè@ñòìbšŠ@ó@NóäbØ @熋ØbäaŒóäLóäNó䆋Ø@ çŒóàì@ 熋ØbäaŒ @æîŒaí‚óä@çbnŽïq@æîò‡îò†@æîŒaí£@óîa†@óáŽï÷ @çaŒ@ óä@ ðäbåï÷@óØ@çíš@NóÝèóuì@μäaŒ @oŽïäaíni@ wäó @ bi@ 熋Ø@ Ûí›iì @óØ@ æÔþ‚ó÷@Žði@ò‡äòìó÷@óäaìó÷@Læîò‡îbä @ñŒ†LŽñˆíØò†@ Äû‹àNpbØò†@ çaìbm @ñììŠ@ óÜ@ ì@ ðîbäaŒ@ óibiLpbÙiŠbï‹q @ðäaíŽïq@ói@ìü²Ší @óÜ@ÚŽïn’Š@óèói@çbîü‚ @ñŠbÙàónì@âÜìŒ@@pb؆@ðmóÜa†óÈbäNpbØò† @óibiNoŽî‹Žî‰jÜóè@ ñóØóŽîŠ@òìóîŠbï’üè @LpbÙi@ ÚŽï‹q@ Žð−ó @ bm@NçíŽïqò†ü‚ @ NpbØò† @ó @ñŠbï‹q@oŽïiò†@üiLpbÙi@çbîˆ@òìóïîbäaŒ @æŽïÜò†Lçó£@ðÙÜó‚@ñìbšŠói@óÜ@çŒaí‚ò† @ìói@ îíŽï q@ Šbï’ììb b÷@ ðÄû‹à@ @çaìbm@óîüiŠóè@oŽïäaŒ@ò†@óïä@ñóäbqa‹‚òŠbØ @æŽîí’@ónŽïšò†@póØó−ó NpbØbä@òbäìó @ì @íàó÷@AòìónŽïäò†@üi@pŒóáÜü @Nta‹‚@ñŠbØ @óÙäíš@ _ðšüi@ AoŽïåŽîíŽï’ò†@ŽðÜ@pìó÷ @ãýòì@ oäbØòŠbï‹q@ Nòì솋Øóä@pbäaŒ @ñìóåÈóàì@ ðyûŠ@îíŽïqNòì@ómòìa†óä @ @NpbØò†@óqa‹‚@óîüi@òì솋Ø@óä@μia†@pìó÷

@Žßó óÜ@ 熋ÙîŠóiˆ†ì@ðäbáï÷@ŽùiíØòì@ÚŽï− @óÜóàó÷@ A_oŽîŠ‡i@ ãóÜóÔ@ óÜ@ μîb÷ @üi@ ñó’óäbi@üm@óåîb÷@ìó÷@óØóîa‡ÙŽïÜby @òìó䆋Øi@ ÚŽïmb@ ZðmóîímìLñóØò† @ç‡åŽîí‚‰îíäIpò†bjïÈ@ ŽßbbnÐóyóÜ @ñó÷Nò‹mŒŠ@ óiìäbi@ HNNNì@ æm‹ ììˆûŠì @çb−ó üi@ñó÷@A_oïŽïÜbä@çb−ó ói@òìó÷üi @çóÙi‹ŽïÐì@ òìóäóÙii@ bm@ ñò†båäbè

٣٨ :‫& ژمارەی‬  ‫گﯚﭬاری ھاودەم‬

@ NNNóïä@çbáÜííà@óïnŠ@óqbäaí‚@òìó÷ @ðmóîbóØ@ ñŠûmì@ çóØò†@ð’òŠ@ómaì @póàbïÔóÜ@ Žð−ó @ Zóäí¹üi@ NçóØò† @Žð‹q@ ò†NNNì@ ãóåäóè@ óuì@o’óèóiì @oò†ói@ ñŠbïäaŒ@ Žñ‡äóè@ ŽñŒaí‚ò†ì @ZæŽïÜò†ì@pa†ò†@ŽðÜ@ðØŠüà@ììŒ@ŠóèLpb‚ói @óÜNpbÙi@bèòì@ð‹q@Žðibä@Nóäbáï÷@Žði@òìó÷ @Žði@ ñü‚LoŽïÜò†@ bèòì@ ñòìó÷@a‡ïnaŠ

٣٠


@çb−ó @ ónîíŽï qómbØìó÷@ Næäbîˆ @òŠbš@ ðáÜóÔói@ ðàíÙy@ òìa‹Ø @óîüiNçóØò†Œóy@ óqa‹‚@óÜ@çaŠa‡mýóò†

@NçóÙi@ æîb÷@ óÜ@ oaŠ@@ðØóîòìóä‡åŽîí‚ @ñŠbÙÕÜí‚@ Žßó óÜ@óàó÷@ó’bjîò†N‘ìíä @æäaíni@íØbm@NpbÙióqa‹‚@wäó @çóØò†Œóy @A_@ óïš@ æîb÷@ óÜ@oaŠ@ðØóîòìóä‡åŽîí‚ @_Nóîóè@ðØóïäóìbè@@Äû‹à@ñŠóåŽî‹Ðb÷ì @óiì@ çóÙi@ónŽîíÜóè@ó−ó @ìó÷@ŠójäaŠóióÜ @ó@ óÜ@ ðäaíniNóîòìóåï‹rŽïÜì@òìóåïÜüÙŽïÜ @óÜóàüØìó÷@ðØòŠó@ñŠbjäaìbm@a‡ïnaŠ@óÜ @âïÝóm@bÜóàüØ@ó−ó @ìó÷@m‹ @âïÝóm @òìó÷NoîóÙiŠbï‹q@LoîóÙi@μÜüÙŽïÜ@æîb÷Š @ðÙŽïäóº†@ìüÝibm@óØ@çóäbäaŒ@óäóïÔóÐìýóà @ìó÷ŠójäaŠói@ óÜ@æm‹ @ónŽîíÜóèóiŒ@ç‹i @LóîóÜóè@ çbî@ ónaŠ@óÜb‚ìó÷@Lóîaì@ðšüi @óäó‚ò†@æîb÷@óÜ@óäbåïi@•òŠì@•ü‚bä@bèòì @çóÙi@bÜóàüØ@ŠójäaŠói@óÜ@ónŽîíÜóèLó−ó  @Žði@ ói@ ñòìó÷@ _óïä@ñŽî‹Žïi@óïä‹ÑØ@òìó÷ @çbáï÷ì@ æî†@ ónîíŽïqNçóØ@ò†@ñŠbî†ììŠ @òìó÷@ çaŒóä@ ñbÜ@ óàüØ@@çaŒóä@ð−ó  @ìbØò†@ ‡äóóq@ ÚŽïn’@μÜüÙŽïÜìŠbï‹q @‘bó÷@ ìŠóèìóu@ òìónŽîŠói@ñŠ@òìbiì @îì@póÜìò†ŠóèNóäaŠa‡mýóò†@ð−bàŠb÷ @òìó÷@pbØò†@‹ÑØ@òìó÷@pa‡i@ðÔóy@oŽïäaímbä @òŠì@

Nñü‚@

ðmòŠóåiì @óÜü‚@ ói@ pójîbm@ñŒaíŽï’@ói@ÚŽïmý@óò†

@Lóäbîˆüi@ çbØò†ìíàŠ@ óÐì@ æîb÷Nò‹ÐbØ @óäbàó÷@ ŽïèLaíïèLçbáï÷NûŠLpbîìóåÈóà @çb−ó @mì@óÙ“Žïq@ì@熋Øó’ó @ãò†Šói @ìóäbîˆ@ ðäbØóïnîíŽïq@ ð䆋Ø@μia†üi @üi@ æäbîˆ@ ñ‹ óåÜóèb’by@ðØóïnîíŽïq @òìbä@ ðmýóèˆûŠ@óÜLpb‚ò†Š@ò†@Âäónb÷ @óäbØónЋ ì @ìó“ŽïØ@ð䆋؊óòŠbšüi @ÂäòŠ@ çbîˆ@ LŽðibä@ æióäŠó ó÷@ NÄû‹à @bÔóä@óØò†@æîb÷@ñŠûŒ@òŠóè@ñóiŠûŒ@a‡naŠ @ì@ ðyûŠ@ ónЋ ì @ ðmójîbmói @ðÙŽïäbîˆ@ónŽïiò†@çbîˆ@NoŽïåŽïàbä@ðØóï’ü‚ì @óØ@óîa‡ÙŽïÜby@óÜ@óàó÷NçbïäbØ@óïqa‹‚@ðäbÍÜ @Nóäbîˆ@ ðäbØ@óàa‹ û‹qì@óàbäŠóiNóäbØóïäaìŠ @NpòŒóÜ@ Žði@ðäbîˆ@Loóq@ðäbîˆ@Lðäaíîóy @oŽïiŠóØ@ó’üƒŽîŠ@ónîíŽïq@ñŠòìbiì@çbáï÷

٣١

@ó“ŽïØ@ ói@ çìíi@ ãa‹ û‹qìóàbäŠói@Šó ó÷ @òìóïÜa‡åà@óÜNpaìŠò†@ìó’ì@oŽî†ìó’@bïäóm @ói@ ´“î@ ó üiLñ†aŒb÷@ ói@ ´“î@ó üi @ói@ @ ñ‡ï÷@ òìó÷@ †‹ØŒb@ çbïnЋ ì @ðmóîìýüi@òìóïÜa‡åà†‹Žïà@óÜLðÜa‡åà†‹Žïàüi @ó’ó @ wäó @ æÝŽïèbä@çbØbá û†@ãýóiNŽïè @óÜ@Ûóîòìóä‡åŽîí‚@_oŽïåŽïà@ò†@çbïÙŽï‚‹äìbè @N熋àì@ çìíiq@ bm@ NNNüi@òìóïmóîìý@óÜ @ðíäòŠbš@üm@@oŽïÜò†@ñü‚üi@æîb÷@LçóÙi @aíïè@LoŽïióä@”‚ói@òŒìLpa†óäŽïè@óØ@æîb÷ @ói@ Nóîbèòì@ ”ïn‚òŠ†@ ìŠa†@ ì@ ÛòììŠ @Nñò†a÷@ çòìb‚@ ümNóÙi@ ñŠbî†@ pü‚ @laŒŒóuì@ çaíu@ çbîˆ@ LpbØóä@ o슆 @îbq@ì@çò†ò†@ãóèŠói@æîìbè@æiò†@μ’Šbè @Äû‹à@ ZóØòìímbè@ a‡äb÷ŠíÔ@ óÜ@póäbäóm @çbîˆ@ ðàa‹ û‹qónŽïiò†@ñóØ@òìó÷@LpbØóä @o’ì‹ì@ ç‹àò†@ ”ïäbnŒ@Læiò†@†ŠòŒ @Äû‹à@ ñóÝq@ó’bi@Nóîa†í‚@ñ‹Žïu@ìóÑïÜó‚ @_Äû‹à@ ðèbäóq@ ói@ Ži@ Žðäaímò†@ñóØì @ñóáŽï÷@ãbÜói@Nñü‚@ðäóàóm@ðîbmüØ@ómb ò† @ñ‹Žïu@ ói@ oŽïiò†@óØ@óîòŠìó @ò‡äòìó÷ @LóØóà@ ZÛòì@ ÚŽï nŽîíÜóè @ói@ óáŽï÷@ð‚‹äì@óÝq@Nμi@bè@òì@oŽïibä@Äû‹à @ói@Ži@Žðäaímò†@ÚŽïmbØ@NŠóåŽî‹Ðb÷@ìŠóåŽïÕÜü‚ @‘‹q@ ŽðiLó‹qóàLóèbäí LóîóÌò†óÔ @bïäóm@A_óïš@ñòŠbšNóîóäbà@óÜäbi@ì‹mŒŠ @@ð“îü‚@ Žðäaím@ ò†LŠóåŽïÕÜí‚ìŠ@óåŽî‹Ðb÷ @ñ‡äóóqóÜíuì @ÆïmbäŠónÜb÷@ónîíŽïq@oŽïibä@æm‹ óå‚òŠ@ói @ãóÜ@ ãýóiLpbÙi@ñŠbî†@ñü‚@ðïíäòŠbš @pìóÙ’ó÷íŽï äü›iLói ó’ü LóÙi @ÆïmbäŠónÜó÷@NoŽî‹ÙiìbšòŠ@üi@ñŽïuì @îb÷@ óÙî†@ ðÙŽïÜb‚@ŠóèíØ@òì@a†óÜb‚ @pòŠbØNóÙiŒbïäìŒaŠ@ ìóÙi@ pò†bjïÈì @çbáï÷@ ñòìóäaŠó @ ÆïmbäŠónÜó÷@_óïš @ñóÜóèŠbvŽï÷@ðØóîòìóä‡åŽîí‚ìa‹Ø@ó’aìóš @ñ‹ÙÐóiNoŽïióä@ðmóîbÜóàüØ@ñŠbØí“ï÷ói @ì@ Äû‹à@ üi@ óîìóåÈóà@ ñŽïèì@ñŠòìbiì @óÜ@ Äû‹à@ðíäòŠbšì@Šò†óÔ@Nóîóè@æîb÷@óÜ @ NNNbÙïibi@pbØò†@òŠbš@ŽðØNóiü‚ @çˆ@óØ@æî‹ÙÐìbè@òìóÜ@Nçbvå @üi@ðmójîbmói @ñŠbØbäaím@ ì@ ò†a÷@ ìŽï è@ ñòìòŠò† @ðäbØóÝŽïäbmüqì@ Úïàbåî†@ìŽïè@wä@ó ì @ó’aìóš@ îb÷@ñaì‹i@ói@wäó @NŽïiò†ìó÷

www.hawdem.com


‫‪ ‬‬ ‫‪٣٢ ‬‬

‫گﯚﭬاری ھاودەم ‪ & ‬ژمارەی‪  ٣٨ :‬‬


PERSPEKTÎF

Pêngavên stratejiya şerê gel ê

tîrmehê silav kir û bi vî ruhî pêş

serhildanan seferber bibe. Dê

şoreşgerî de rolê gerîla heye.

ket. Hemleya şoreşgerî ya li

hemû hêza xwe deyne holê. Dê

Gerîla berxwedanê pêş dixe û dê

Rojavayê Kurdistanê ne tenê li

bi awayeke girseyî tevlî refên

pêş bixe. Ji bo parastina Rêber

Rojava, li Rojava û Bakûrê

gerîlayan bibe. Dê serhilanan

APO û nirxên azadiya gelê

Kurdistanê weke şoreşek hevpar

pêş bixe û bi rê ve bibin.

Kurd, hemû ferdên gerîlayên

pêşket. Li gel hemleya şoreşgerî

Kurdistanê

xeta

ya li Efrîn, Kobanê û Dêrikê pêş

qehremantî ya Egîd û Zîlanan dê

ket, li Şemzînan, Gever, Çelê,

li ber xwe bide. Bila tu gumana

Elkê û heta Dêrsimê hameleyek

tu kesî tune be. Bila tu kesek din

ruhê şoreşgerî pêş ket. Tiştên li

hesabên şaş neke.

Çelê, Şemzînan, Elkê qewimîn,

li

ser

Pêvgava din jî serhildan e; gel çalakiyên xwe yên girseyî û tundiya xwe derdixe holê! Bi daxwaza „a niha azadiya Rêber Apo,

20

a

niha

xweseriya

demokratîk‟ dadikevin kolanan, li her tax, kolan, gund, bajarok û bajaran li her derê li dijî qirkirina ji aliyê rejîmê tê fezkirin, li dijî terora polîsan li ber xwe didin... Armanca vê ya sereke serhildan e. Pênşengê van wezîfeyan

hemû

ciwan

in.

Gerîla berxwedana ciwanan e, serhildan çalakiya ciwanan e. Li

Bakûr

û

Rojavayê

Kurdistanê pêvajoya serhildan û şoreşê heye. 4emîn Kongreya Komalên

Ciwan

şoreşa

Rojavayê Kurdistanê ya 19‟ê

ji yên li Efrîn, Kobanê û Dêrikê qewimîn ne cûda ne. Gelek dişibin hev. Ji ber wê jî li her du parçeyên Kurdistanê hemleyek mezin heye. Evane hemleya ku pêvajoya çaremîn a stratejîk derxistiye holê û encamên wê ne. Şoreşa 19‟ê tîrmehê ya Rojavayê Kurdistanê teqez wiha bû. Hemleya 19‟ê pûşperê ya li Gever, Şemzînan û Oremarê jî

Em bawer dikin ku ciwanên Rojhilat û Başur jî li ser vî esasî xebatên xwe bimeşîne. Rolek mezin dikeve ser milê ciwanên Kurd ên li her aliyê cîhanê û bi taybet li Ewropa û Rûsyayê. Ji xwe

li

Rûsyayê

demokratîk

têkoşîna meşandin.

Ciwanên Ewropayê jî çalakî û bandorên wê hene, ciwanên Kurd li Ewropayê divê li ser bandorên

Ewropayê

baldartir

bin, ger xwe pewerde bike, bi rêxistin bike, dikare bi tevlîbûna pêvajoya

ya

stratejîk

feydeyek mezin bide têkoşînê.

wiha ye. Dîsa li Şemzînanê

Dê ciwanên Kurd li her derê

hemleya 23‟yê tîrmehê heye. Li

li ser esasê azadiya Rêber Apo

Çelê hemleya 4ê tebaxê, li Elkê

bimeşîne. Xwe bi rêxistin bike.

jî 3yê îlonê heye. Evane hemû

Xweseriya demokratîk ava bike.

hemle û operasyonên şoreşê ne.

Şer bike. Serhildanê pêş bixe.

Wezîfeya

ciwanên

Kurdistanê ew e ku li Bakûrê Kurdistanê weke kevirên sereke gerîla û serhildanan pêş bixe.

Ciwanên Kurd li ser esasê kongreya 4‟emîn dê azadiya gel û Kurdistanê pêk bîne. Bila her kes vê yekê bizane.

Ciwanên Bakûr dê ji bo gerîla û

www.hawdem.com


Duran KALKAN

S

hemberî

mêtîngerî,

çar

welat hembêz bike. Ev yek tenê

heye. Her wiha coş û heyecana

bi ciwanan re sînordar namîne;

bidestxistina nasname û azadyê

Dê gelê Kurd, jin û kedkarên

jî heye. Gelek dilsozên Rêber

Kurd jî bigire nava xwe. Dê

Apo, partî û şehîdên me ne. Ji bo

hemleyek li ser esasê “Ji Rêber

Rêber Apo û gel hestek mezin a

Apo re Azadî” bê pêşxistin.

Komalên Ciwan di demeke

wiha de kongreya xwe pêk anî

her

hêrseke mezin a ciwanên Kurd

awayeke herî xurt vê atmosferê

armanca

li

parçeyên Kurdistanê û derveyê

berpirsyartiyê heye. Kongreyê bi

û

Kurd

qirkirin û faşîzma AKPê kîn û

ku

edem

ciwanên

nîşan dan.

Pênaseya vê pêvajoyê stratejiya şerê gel ê şoreşgerî ye. Armanca vê stratejiyê ew e ku li Kurdistanê

gelek zelal û aşkere ye. Em wekî

Encama kongreyê wiha ye:

gel têkoşîna man û nemanê

“A niha ji Rêber Apo re azadî, a

Me

dimeşînin.

hemberî

niha ji Kurdistnaê re xweseriya

Kurdistanê ji bo em çarseriya

polîtîkayên binkol û êrîşkkar ên

demokratîk”. Ji ber vê jî ev

xweseriya demokratîk bi rêbazên

qirkirinê

û

kongre kongreya mezinkirina

diyalog, hevdîtin û lihevkirinê û li

azadiyê dimeşînin. Ruhê vê

gerîla û serhildanan bû. Em

ser

têkoşînê, hêza dînamîk a wê

bawer

4emîn

derxist pêş. Li ser vî esasî Rêber

ciwan e. Komalên ciwan ji bo

Kongreya Komalên Ciwan rê li

Apo û Tevgera me 18 sal

gotûbêjkirina

pirsgirêkên

ber hemleyek mezin a gerîlayan

têkoşiyan: Me gelek proje pêşkêş

têkoşînê, têkoşîneke wiha dê

û serhidlanan vebike û dê rê li

kir. Bi qasî dihat xwestin em bi

çawa bigihînin serkeftinê, bi

ber hemleyeke azadiyê vebike.

awayeke aşkere nêzîk bûn. Me

kîjan rê û rêbazan dê bigihînin

Pêvajoya

gelek hewl da. Me tawizên dihatin

serkeftinê, kongre ya xwe pêk

encamên kongreyê aşkere bike.

xwestin da, lê me dît ku dewleta

anî. Kongre bi awayeke serkeftî

Biryardarî û îddîayek wiha hebû.

Komara Tirkiyeyê û hukûmeta

bi dawî bû. Hin caran em jî

Biryarên kongreyê li vir namîne,

AKP‟ê tu bersivek nade. Vana

beşdar bûn û me jî guhdar kir.

dê li her derê belav bibe. Dê

weke lawaziyên me dibîne.

Em têkoşîna

li

hebûn

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

PERSPEKTÎF

Li

dikin

li

ku

pêşiya

me

xweseriya demokratîk bê pêşxistin. weke

esasê

Tevgera

siyaseta

Azadiya

demokratîk

19


hemû

me ewe ku xwedî li niqaş û

ciwan wê xwedî li nasnameya

Kurdistan û li derveyî welat pêk

biryarê konferansê derbikevin û

xwe derbikevin û rêxistina xwe

bîne.

ciwan

li ser wan esasa xebat bimeşînin.

xurttir bikin. Di hemû xebatan

perwerdeyê xwe ê xweser baştir

Pêwîste heta jinek ciwan derveyî

de û di guhertina ciwakê de

bi rêxistin bike xwe di birdoziya

pergala me nemîne em xebat

pêşengtî bikin. Ji bo pêşengtî

PKK û PAJK de kûrtir bike. Ji

bimeşînin û asta tekoşîna zayend

kirin jî pêwîste jinên ciwan hîn

bo ku astengiyê li ber jinên

bilind bikin. Ji vir dîsa hemû

pirtir di nava şoreşê de cîh

ciwan rabin wekî erkeke sereke

jinên

bigrin. Jinên ciwan çiqas di nava

wê tevlîbûna refên gerîla xurttir

konferansê pîroz dikim û ji bo

şoreşê de cîh bigrin wê tekoşîna

bike. Ew erka sereke a li hember

kombûyîna bin siwana Komalên

me jî ewqas mezintir bibe.

pêvajoyê ye. Bes bi tevlîbûna

Jinên Ciwan banga hemû jinên

Pêwîste jinên ciwan di nava

refên gerîla jinên ciwan dikarin

ciwan dikim.

serhildana de cîh bigrê û heta

li hember modernîteya kapîtalîst

tenê bi cîh girtin re sînordar

bisekînin. Herî daviyê ji bo

nemîne bibe pêşenga serhildana.

hemû jinên ciwan bangawaziya

ROPORTAJ

- Zozan

Qamışlo;

Jinên

pêşengtiya Disa

li

jinên

ciwan

hembêz

dikim

18

www.hawdem.com


yekîneyeke

DÊRSIM; Wekî

darxistin ji bo viya jî ez niha

xeta

azadiyê

kelecanek pir mezin jiyan dikim.

jinên

ciwan

Konferans hem bi tevlîbûnê çar

kirina

perçe Kurdistan û hem jî derveyî

jinên ciwan daye ser milê xwe.

welat beşdar bûyîna jinên ciwan

Ew pir erkeke girîng û bi wate

pêk hat. Bi salane hemû jinên

ye. Pêwîste em, rêxistinkirina

ciwan konferansek bi vî awayî

hemû jinan ê ku ji bo xwe xeta

xeyal dikir, ji bo vê jî konferans,

Rêber

li

hemû jinên ciwan ê cîhanê

hember pevajoyê xwe rêhet hîs

hembêz kir û bi avayekî pir bi

nakin, ji bo xwe, gelê xwe, ji bo

çoş

jinan, ji bo ciwanan û ji bo

Bendawariyeke pir mezin di

runiştandin û tekoşîn mezin

Rêber Apo azadî esas digrin

hemû jinên ciwan de da ava

kirin

Di

weke rêgezek bigrin dest û li ser

kirin. Niqaşê pir kûr çê bûn û

konferansa me de slogana “Me

wê bingehê xebat bimeşînin.

biryarê pir girîng hatin sitendin.

bi Rêber APO dest pê kir em ê

Hemû jinên ciwan pêwîste xwe

Pirsgirêken jinên ciwan ê li

bi Rêber APO re serbikevin.”

ji pergala deshiladar xelas bikin

Kurdistan û derveyî welat jiyan

Herî

pêşiyê.

û cihê xwe zelal bikin. Ji bo

dikin hatin niqaş kirin. Me

Diruşmayê konferansa me jî “

hemû jinên ciwan xwe di xeta

rêxistinek hîn bi hêztir çawa pêş

Em di xeta Şehîd Bêritan de

mîlîtantiya PKK û PAJK de kûr

bixin, jinên ciwan ji krîza ciwakî

bibin mîlîtan, xwe rêxistin bikin

kirin û zelal kirin pir girîng e.

a

û serbikevin” bû. Konferansek

Komalên Jinên Ciwan jî pêwiste

derbixînin; dîsa jinên ciwan ji

wisa pêk anîn ji bo jinên ciwan

bibe bingeha wan xebatan.

bandora kapîtalîst modernîteyê

komalên berpirsiyartiya

biryarek esas e.

zêde

derket

gavek mezine û wateya wê dîrokî ye. Bi kurtasî ez dikarim bêjim

tekoşîn

xurt

kirin,

rêxistina xwe mezin kirin, di çalakiyan

de

pêşengtî

kirin

perspektîfa giştî konferansê bû. Erkên Sereke Ê Yekitiya Komalên Jinên Ciwan Hun Çawa Pênase Dikin?

Apo

rêxistin

esas

digrin,

Hun Konferansa Komalên Jinên Ciwan A Yekem Çawa Dinêrxînin Û Di Konferansê De Mijarên Sereke Ê Hatin Nîqaş Kirin Çi bûn?

de

cara

yekem

konferansa jinên ciwan tê li

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

moral

jiyan

derbas

kirin

de

bû.

çawa

çawa dûr bixin, li hemberî nêzîkatiyê malbatî bi çi şêwazî tekoşîn bikin û hwd. mijarê cûr be cûr niqaş kirin. Li Gorî We Ew Konferans

- Zozan Qamışlo; Di hemû cîhanê

û

Di Dema Pêşiyame De Rotayek Çawa Ciwan?

ROPORTAJ

- Nûda

Bide Xebatên Jinên

17


-

Newal

ZERDEŞT;

Di

ROPORTAJ

konferansê de ji bo jinên ciwan perspektîfek bi giştî derket. Di konferansa me de li hember xeta Serok Apo rexnedayînek xurt hatin dayîn û ji bo rêhevaltiyek rast tekoşîn dayin weke rêgezek hat nîşan kirin. Azadiya Serok Apo pêk anîn û di şerê gel ê şoreşgerî

de

pêşengtî

kirin

hedefên konferansa me ne. Di konferansê de di serî de çanda destdirêjî a pênc hezar salan hat mahkûm kirin. Disa li her qadê

Kurdistanê Çi Biryar Hatin

tekoşîna cins weke biryarê esasî

li beramberî êrîşên li ser jinan

Girtin?

bûn. Lê belê dîsa jî ji bo her

pêk tên biryara xurt kirina

16

parastina cevherî hat sitandin. Taybet

Ji

Bo

Başûrê

- Newal ZERDEŞT; Bi giştî ji bo her kadê rêxistinkirina jinên ciwan û mezin kirina

qadê

gorî

xweseriyên

qada

biryarê cûda jî hatin girtin. Ji bo qada Başûr biryarên herî girîng zanabûnek xurt ava kirin, ji bo zanabûna azadiyê bê rûniştin xebat meşandin bûn. Li Başûrê Kurdistanê di kesayeta jin de fêrbûnên pir kûr û bingehîn hene. Malbat, ol, terza jiyanê de ew fêrbûn xwe diyar dikin. Ji bo wan fêrbûn werin şikandin pênaseyek rast a azadiyê kirin, li hemberî pergalê bertek ava kirin pir girîng e. Li vê qada me ji birdoziya

azadiya

jin

dûr

bûyinek heye. Ji bo vê jî rizgariya birdoziya jin dayîna

www.hawdem.com


Konferansa

Komalên

ROPORTAJ

1.

Jinên Ciwan di navbera 20-22 ye

Cotmehê

2012

de

bi

tevlêbûna delegeyên her çar parçeyê Kurdistan û Avrupa pêk hat. Bi rêka vî konferansê

Zel Devrîm

jinên ciwan di tekoşîna zayendî de gavekî dirokî avêtin. Bi vê konferansê ve jinên ciwan bi navê “Komalên Jinên Ciwan” rexistina

xwe

îlan

kirin.

Konferansa di serîde şexsê Ş. BERİTAN,(GÜLNAZ KARATAŞ)

Ş.

(GURBET

ZEYNEP

ELLİERSÖZ)

Ş.MERYEM

ÇOLAK

de

15

tevahî şervanên azadiyê ku di meha cotmehê de şehît ketinê re hatin diyarî kirin. Jinên ciwan bi şîara “EM DI XETA Ş.BERÎTAN DE MILÎTAN BIBIN, XWE BI RÊXISTIN BIKIN

Û

BER

SERKEFTINÊ

BI VE

Yekem

Konferansa

konferans wê bi xwe re xebatên

Komalên Jinên Ciwan Li Ser

jinên

Xebatên

Serokatî gotibû “jina ku xwe

Jinên

Ciwan

ciwan

xurttir

bike.

rêxistin nekiribe dikeve insafa

Bandorek Çawa Çêbike?

zilam” em jî li ser vê perspektîfê

BIMEŞIN” ve helwestên xwe

- Newal ZERDEŞT; Di serî

ye demê dîyarkir. Em jî li

de wekî jinek ciwan tevli bûyîna

digrin dest. Ji bo me jî a girîng

herêmên

vê konferansê ji bo xwe pir

ewe ku tu jinek ciwan bê

endamên Komalên Jinên Ciwan

girîng dibînim.

rêxistin nemîne û ew konferans

re axivi û me derhakê yekemîn

zanîn bi salane xebatê jinên

konferansa

ciwan tên meşandin, lê bele

parastina

jinên

roportajan amadekir.

medyayê

ciwan

de

Wekî ku tê

yekem car konferansek jinên ciwan tê li darxistin.

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

Ew

rêxistin

kirina

jinên

ciwan

jî ji xwe re viya esas digre. Di Konferansa We De Biryarê Çawa Hatin Girtin?


Piştî

ANALÎZ

peyama

axaftina

vekirinê,

Serokatiya

Desteya

“sembola

zêde bikin.

binavkirin.

berxwedanê”

hatin

Rêveber a KCKê hate xwendin.

Di kongreyê de ji bo ciwanên

Yek ji mijarên din ên girîng

Piştre rojeva kongreyê hate

Kurd ên di têkoşîna azadiya

ên kongreyên serhildanên li

diyarkirin. Di kongreyê de piştî

Kurdistanê de jiyana xwe ji dest

Kurdistanê bû. Di kongreyê de

rojeva siyasî xebatên sê salan ên

dane jî biryar hatin girtin.

biryar hate dayin ku dê li

Komalên ciwan hatin nirxandin.

gerîlayê HPGê Baz Mordem

hemberî hemû êrîş û polîtîkayên

Piştî gotûbêjan biryarên girîng

(Emrah Bayer) yê 7ê cotmeha

qirkirinê yên li hemberî gelê

hatin girtin.

2011 li Botanê jiyana xwe ji

Kurd rola pêşengiyê bigire.

Di kongreyê de biryar hate

14

azadiya Ocalan û gelê Kurd

dest da weke “Sembola pêşengê

dayin ku ji bo azadiya Rêberê

ruhê

fedayî

û

milîtanî

Gelê Kurd Abdullah Ocalan û

ciwanên Kurd”, Hakî Şiyar

gelê Kurdistanê dê têkoşîn bê

(Senar Mete) yê 10ê berfanbara

xurtkirin, dê ciwanên Kurd li ser

2011 jiyana xwe ji dest da weke

esasê parastina rewa çalakiyên

“sembola

xwe yên li hemberî hemû êrşên

şoreşger”

li hemberî tenduristî, ewlehî û

(Hêmin) yê ku ji aliyê rejîma

pêngava Huseyîn

ya

ciwanên Xizirî

Îranê ve hate darvekirin jî weke

Axaftina dawî jî ji aliyê Endama Desteya Rêveber a KCKê Ronahî Serhat ve hate kirin. Serhat da zanîn ku kongre bi coş, heyecan û îdîayek mezin ya ji bo armancên şoreşgerî bi dawî bûye. Serhat bal kişand ser rola çalak a ciwanên Kurd a di serhildanan de û got: “ Armanc ew e ku derbeyên mezintir li

Kongre diyarî gerîlayên di “Operasyona Şoreşgerî” de jiyana xwe ji dest dan hate kirin

dijmin bidin, lingê serhildanê biafirînin, çawa ku di qada gerîlayan de îradeya dewleta Tirk hate şikandin, divê li her bajar û taxên Kurdistanê jî ev yek bê şikandin. Ev wezîfe dikeve

ser

milên

Komalên

Ciwan.” Kongre bi dirûşimên “Bijî Serok Apo, “Şehîd Namirin”, “Ciwan Fedayiyên Apo ne” bi dawî bû.

www.hawdem.com


ANALÎZ 13 Hawdem

R

êxistina Komalên Ciwan 4‟emîn Kongreya xwe ya Awerte li Herêmên Parastinê yên Medyayê pêk anî. Ji her çar parçeyên Kurdistanê û derveyê welat 60 delege beşdarî kongreya li Herêmên

Parastinê yên Medyayê hatin lidarxistin bûn. Di kongreyê de Endamên Desteya Rêveber a KCKê Dûran Kalkan, Mûstafa Karasû, Ronahî Serhat, Dr. Jiyan Garzan, ji Koordînasyona KJBê Kawenda Herekol û ji Koordînasyona YJAyê Elîf Ronahî amade bûn. Axaftina vekirinê ya kongreya bi dirûşima “Me bi Rêber Apo dest pê kir, em ê bi Rêber Apo ser bikevin” pêk hat ji aliyê Endamê Desteya Rêveber a KCKê Dûran Kalkan ve hate kirin. Kalkan bal kişand ser pêvajoya ku kongre têde pêk hat. Kalkan denstîşan kir ku tevgera PKKê tevgera ciwanan e û got: “Weke pêngava rêxistinî, em di sala 35emîn a rêxistinkirina ciwanan de ne” û wiha domand: “Em rêxistinek a ciwanan a ku dê wezîfeyên xwe yên di demên pêş de bi awayeke zanatir pêk bînin û bi rêxistinbûneke xurt pêk bînin dibînin.”

Kowara Hawdem & Hejmar: 38


PEYAM 12

Tenduristiya min baş e. Li

şuna barî li wan bê kirin, di serî

wir bi têkoşîna hemû gel û

şûna tenduristiya min ez li

de Amed, hemû herêm û cihên

derdorên din re dê pêk bê. Heke

geşedan

girtiyan

kurd lê dijîn gel bên cem hev û

bi hev re tevbigerin dê bi wate

difikirim. Ez bi şev û roj

têkildarî pirsgirêkan de bertekên

bibe û çareseriyê pêk bînin. Bila

difikirîm. Têkoşîna min ji bo vê

xwe bînin ziman. Bi taybet

kurdên Surî baş bizanin ku, tenê

yekê ye. Ez li rê û rêbazan

têkoşîna tê dayîn divê li hemberî

pirsgirêk bi 6 bajaran çareser

digerim.

li

rizgarkirina hevalên di girtîgehê

nabe. Heke pêşnekevin dibe ku

Îmraliye li keyfa xwe dinêre'

de be. Vê yekê bikin. Tenê BDP

destketiyên

Bila her kes baş zanibe ku ji bo

û KCD na divê hemû saziyên

talûkeyê. Ji bo kurdên Surî bi

ev pêvajo baş birêv biçe ez li vir

civakî yên sivîl û derdorên

hev

di nava lêhûrbûnek mezin de

demokratîk ji bo çareseriya

me. Ji bo êşên li ser gelê kurd bi

pirsgirêka kurd tevkariyê bidin û

YA MIN LI SER PIYAN

dawî

ji

DIGIRE

û

rewşa

Dibêjin

bibin,

'Ocalan

pirsgireka

kurd

bo

azadiya

hevalên

di

re

wir tevgerîn

bikevin baştir

ÇARESERIYA

çareser bibe û bi tevahî pirsgirêk

girtîgehê de bixebitin. Tu sucê

DEMOKRATÎK

ji holê rabe ez di nava hewldana

wan tune ye. Ew bê sûc hatin

PIRSGIRÊKA KURD E

de me. Ez bi şev û roj vê yekê

girtin. Tenê bi mafên xwe yên

difikirim û ji bo wê têdikoşim.

zagonî û demokratîk têkoşiyan.

BARÊ XWE NEAVÊJIN SER MILÊ

HEVALÊN

LI

GIRTÎGEHÊ

e.

A

Hindek nûçeyan de tê gotin, 'Ocalan li Îmraliyê di nava luksê

Tenê kurdên Suriyeyê 6 bajar

de dijî', Ev derewên gelek mezin

bi dest xistin pirsgirêka li

in. Di nava çar dîwaran de em bi

Suriyeyê

zorê

çareser

nabe.

Di

bêhnê

digirin.

Heke

saziyên demokratîk û dezgehan

dewleta Tirkiye bi awayekî

kêm û

de bi gelên ereb, cihû, xirstiyan

demokratîk nêzî pirsgirêkê bibe,

gelek ez dişopînim. Lê heke

û hemû gelên din re di nava

tu

pêşketinek pêk bê û bê kirin

têkiliyê de bin. Bila bi hev re

çareserkirin tune û riya rast ev e.

divê bar li hevalên di girtîgehan

tevbigerin, saziyan ava bikin û

Ya di nava çar dîwaran de min li

de neyê barkirin. Ev yek exlaqî

da ku bi vî şiklî xweseriya bi

ser

nîne û cihê wê di wijdanê de jî

wate bikin. Ji vê saetê şunde ne

pirsgirêka

tune ye. Ne jî mirovahî ye. Çi bê

Beşşer Esed û ne jî Artêşa Azad

pirsgirêkên din ên Tirkiyeyê yên

kirin, kîjan têkoşîn bê dayîn

a Suriyeyê gelan azad nake.

bi riyên demokratîk in.

divê kesên derve li gorî hêz û

Pevçûnên li wir gelek xeter in.

derfetên xwe bikin. Dehhezaran

Ji bo ku ev talukeyê ji holê bê

gelê me di girtîgehan de ye. Li

rakirin, xweseriya demokratîk li

Geşedanên

derve

pirsgirêkên

piyan

neyên

digire,

çareseriya

kurd

û

hemû

www.hawdem.com


Hawdem

PEYAM

Çalakiya greva birçîbûyinê 68 roj berdawam kir û bi banga Rêber Abdullah Ocalan çalakî bi dawî bû. Rêberê gelê Kurd Abdullah Ocalan hevdîtina ku di 17’ê Mijdarê de birayê xwe re pêk anî de banga seknandina greva birçîbûyînê kir. Girti û gelê Kurd bangawaziya Rêber APO bi cih anî û çalaki xilas kirin. Banga Rêber APO wiha bû;

11

K

Greva birçîbûnê pir bi wate ye esên

greva

Çalakî gihiştiye armanca xwe û

girtiyên hundir e. Divê ev çalaki

birçîbûnê, kar û barê kesên

wateya xwe dîtiye. Bêyî ku

li derve bê kirin. Karê kesên li

li derve ku bikin dane ser milê

têkevin nava fikaran û ramanan

derve girtiyên zindanan kir. Ev

xwe û pêk anîne. Kesên li derve

bila zû dest ji çalakiya greva

ne rast e. Nêzî 70 roj in ketine

jî bila kar û barê xwe li ser

birçîbûnê berdin. Ez li vir ji

grevê û hatine sînorê mirinê. Ez

girtiyên ku di nava çar dîwaran

hemû

greva

li vir dibêjim lazim e bi lezgîn

de di nava şert û mercên giran

birçîbûnê bi taybetî kesên koma

dawî li grevê bînin. Dema tu

de

Greva

ewil û duyemîn yek bi yek silav

vegeriya

birçibûnê, bi awayekî şêwazê ne

dikim. Barkirina karê li ser milê

çapemeniyê ragihîne. Ev çalakî

rast e. Ger ku dê greva birçîbûnê

girtiyan ne sincî û mirovane ye.

gihiştiye

pêk bê, divê ne kesên li hundir

Ne wijdanî ye jî.

çalakî ji bo min pir bi wate û

dijîn

ketine

bar

nakin.

kesên li derve têkevin grevê. Greva birçîbûnê pir bi wate ye.

kesên

Greva

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

ketine

birçibünê

ne

karê

Stenbolê armanca

bi xwe.

rêya Ev

girîng e. Ez bawer dikim ku gihiştiye cihê xwe.


NUÇE Hawdem

K 10

omalên

Ciwanên Gelek

partiyên

û ji bo berxwedana bakurê

armanca piştgirî dayîna çalakiya

siyasî û rêxistinên sivîl, herwiha

Kurdistan piştgirî bê dayin.

birçîbûnê ya li girtîgehên Tirk li

gelek

ber

siyasetmedar

Welatparêzê Kurdistan bi

Parlementoya

Hikumeta

nûnerên

kesên

navdar ,

weke

rewşenbîr,

Piştî

daxuyaniya

bi

rojnamevan, rêxistinên ciwanan

girseya

dirûşmaya “Azadî wê serbikeve”

û karkerên ku ji parçeyên din

parlementoyê

konê çalakiya birçîbûyinê ji bo 3

yên Kurdistanê hatin serdana

bigirseyî ber bi konsolosa Tirk

rojan vekir û bêdengiya ku

çalakgerên çalakiya birçîbûnê.

ve meşiyan. Çalakvanan li ber

başurê

Çalakiya birçîbûnê ji aliyê gel

konsolosa Tirk jî daxuyanî da û

ve jî bi girseyî hate ziyaretkirin.

komek ciwan bi şewitandina ala

Herêmê

Kurdistanê

Kurdistanê

de

hebû

şikand. Çalakiya birçîbûyinê bi beşdarbûyina BDP‟ê

PÇDK, ya

bîroya

Piştî greva birçîbûyînê 3 rojê

Hewlêrê,

çalakvanan bi meşekî girseyî ber

Hemwelatiyên Azad û Wekhev,

bi

Rêxistina

Kurdistanê ve meşiyan û bi

Azadiya

Jinên

parlementoya

heremê

Kurdistan û Meclîsa gel a

daxuyaniyeke

Wargeha Şehîd Rûstem Cudî ve

rayadarên heremê kurdistanê re

gehişt girseyekî mezin. Çalakî

kirin da ku bi awayekî eşkere

de

dewleta turk were şermezarkirin

100 kes

birçîbûnê bû.

beşdarî gireva

ve

bang

li

ku

li

çapemeniyê ber

kom

deriyê bibûn,

dewleta Tirk nerazîbûyin û hêrsa xwe

nîşanda.

çalakvanan “Azadî

bi

Piştî

meşê

diruşmayên

Serdikeve,

Berxwedana

Zindanan,

Bijî Bijî

Serok APO, Qatîl Kerdoğan, Terorîst Tırkiye û Bakur, Başur, Rojhilat APO Serokê Welat” çalakiya 3 rojê bi dawî anîn.

www.hawdem.com


DOSYA YA TAYBET

D

i sala 1921‟an de li zindanên Rusya greva birçîbûyîn çêbû. Di sala 1909‟an de li Brîtanyayê, 1917‟an

û1920‟an de jî li Îrlandayê çalakiya greva birçibûyin hatin ceribandin. Di sala 1923‟an de dîsa li Îrlandayê bi beşdarbûyina 8000 kesê ve greva birçibûyin hatin dubare

9

kirin. Çalakiya greva birçîbûn di sala 1940‟an, 1980‟an û 1981‟an de jî li Îrlandayê wekî rêbazê têkoşînê hatin bikaranîn.

Serkirdeya

Hîndîstanê

Gandhî

li

dijî

kolonyalîzma Brîtanya ket greva birçibûyînê. Muxalîfên Kubayê jî di sala 1972‟an û 2006‟an de ji bo pêş xistina demokrasî dest bi greva birçîbûyînê kirin. Serokê dewleta

D

i

dîrokê

çalakiya

Kurdistanê greva

de

birçibûyinê

yekem car sala 1982‟an de li

Bolîvya Evo Morales jî ji ber ku yasayê hilbijartin bên

zindanê

pêcirandin çalakiya greva birçibûyinê pêş xist. Di sala 1987‟an

îşkenceyên howane bi pêşengayatiya

de endameke Plingên Tamîl ji bo şikandina pêşdîtînên ku

Amedê

beramber

Xeyrî Durmuş, Êlî Çîcek, Kemal Pîr

derhaqê Plingên Tamîlê de heyî greva birçibûyînê da dest pê

û Akîf Yilmaz ve hatibû dest pê

kir. Di sala 2008‟an de komekî Tîbetî ji bo protestokirina

kirin. Bîranînê berxwedana şehîdên

dagirkeriya Çînê ketin greva birçibûyînê. Li zindanê

rojiya mirinê ne hat ji bîr kirin û di

Guatanamo jî di sala 2005‟an de greva birçîbûyinê dest pê kir.

têkoşîna azadiyê de hetta îro hat

Ji bilî wan deveran li Îran û Kirgizîstan jî ji bo pêk anîna hinek

parastin. Ruhê wan ê fedaîyane îro

daxwazan greva birçîbûyin bûye rojev û wekî rêbazek hatin

bi deh hezaran ve hatin berdevam

ceribandin.

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

kirin.


DOSYA YA TAYBET

Hawdem

G

elê Kurd bi pêşengtiya girtiyên

Kurdistanê

bakurê berxwedaneke

bêhempa pêş xist. Bi armanca azadiya Rêber Abdullah Ocalan girtiyên PKK û PAJK‟ê ketine greva birçibûyîna bêdem û bê dorweger. Çalakiya girtiyan ji aliye gel ve hatin pêşwazîkirin û mezinkirin. Di aliyê din de gelek

8

parlementer,

serokê

şaredar, rewşenbîr, rojnamevan, şahsiyetên tên nasîn jî beşdarî

çalakiya dîrokî pel bi pel hemû

hejmara çalakvanan gehişt bi

greva birçibûnê bûn. Li her

deveranda

bi

deh

qadê Kurdistan û li derveyî

biryarbûyineke

parlemento, saziyên navdewletî

welat

guman û tereddut xwe gihand

û kolanan de ketiye greva

çalakvanan re gireda û kom bi

astekî

Hejmara

birçîbûyinê û li her deverê

kom dest bi çalakiya greva

çalakvanan her rojeke diçû zêde

guherand qada serhildanê re.

birçibûyînê kir. Bi vê şewazî

dibû û di 5‟ê Mijdarê de jî

Gelê Kurd bi vê çalakî ve

gel

giyanê

xwe

bi

pir

belav

bû mezin

bilind.

û

hezaran.

daxwaz,

Kurd

pêş

armanc

û

helwestê xwe carêdin bi

awayekî

şênber

danî holê. Îspat kir ku ji bo azadiya rêberê xwe hetta mirinê wê li berxwe bide û tu cara jî paş ve gav neaveje.

www.hawdem.com


ne

xeter e û her wiha ev yek ji bo

di navbera Herêma Kurdistan,

helwesteke tam yekgirtî ye.

Herêma Kurdistanê jî xeter e. Ji

Iraq û DYAyê de lihevkirinek

Aliyên Kurdan ev heyet red

ber vê jî divê hêzên azadîxwaz û

hebû, pêwîst bû ku Hukûmeta

kirin. Lê gava mirov li agahiyên

demoratîk , Serokatiya Herêma

Iraq bi tena serê xwe biryarek ji

berfireh dinêre, di helwesta

Kurdistanê,

bo avakirina vê heyetê nede.

rêxistin û partiyên Kurdan de

Herêma Kurdistanê û hukûmeta

Divê biryar ji aliyê her du aliyan

cûdabûn heye. Ev yek xalek

Iraqê berpirsyartiyên xwe bi cih

ve bê dayin û peymanek hebe.

lewaz bû. Ya din jî, xîtaba

bînin û hewl bidin ku ji bo

Lewma ev biryara hukûmeta

ragihandina Kurdî ne xîtabekî

çarseriyê li ser maseyê rûnin û

Iraqê biryareke şaş e.

xurt bû. Divê ji bo pêşîlêgirtina

vê pirsgirêkê bi hev re çare ser

vê hêza operasyonê bi gelên

bikin. Divê li ser vî esasî

Ereb,

îradeya gelê Kurd, gelê Iraq esas

HÊZA

DÎCLE

HÊZEK

AWERTE YE

Helwesta

Kurdan

Tirkmen

û

Sunî

re

tevbigerin û hêzekê ava bikin.

Her wiha, ev heyeta hatiye

Dibe ev biryar li dijî gelê Kurd

avakirin, li gorî destûra Iraqê,

tenê hatibe dayin, lê ev biryar

mafê Iraqê heye ku hêzên wiha

bandorê li hemû qezencên gelê

ava bike, lê belê divê ev yek ji

Iraqê dike. Ev alî zemînê didin

aliyê Parlementoyê ve were

Malikî.

erêkirin û divê serokê vê hêzê ji aliyê Parlementoyê ve were tayinkirin. Lê hukûmeta Iraq ev yek pêk neanî. Ev heyet di warê

navxweyî, şerê qewmî, şerên herêmê û Iraqê çêbibin. Ev yek

DEMOKRASIYA

rê li ber kuştina bi hezaran kesî

IRAQÊ

vebike. Li hemberî vê yekê

XETER E

bo pêşîlêgirtina vê yekê di vê li

vê heyetê hatiye dayin. Ji ber ku

van herêman tedbîr bêne girtin.

di aliyê siyasî, îdarî, aborî de

Ev

desthilatiya eyaleta Kerkukê û

demokrasiya

Selehedînê

Iraqê

heyetê. Me ev yek di civîna xwe de rexne kirin. HELWESTA

îhtîmal heye ku şerên dijwar ê

Iraqê û îhtîmal heye ku ev yek

aliyeke din jî rayeke awerte ji bo

Ger ev yek neyê kirin,

PEVÇÛN JI BO PROSESA

Ev ne tiştek tê xwestin e. Ji

destê

bê girtin.

jî dê bibe sedema parçebûna

qanûnî û yasayi de kêm e. Li

dikeve

Parlementoya

KURDAN

NE YEKGIRTÎ YE

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

yek pir

ji

bo

prosesa

NIRXANDIN

Ji bo parastina van herêman

berpirsyatiyeke mezin dikeve ser milê partî û rêxistinên Kurd û Iraqê.

7


NIRXANDIN

P

iştî ku artêşa Iraqê ya di

Di sala 2008 ji bo çareseriya

bin kontrola Serokwezîrê

pirsgirêkên van herêman ji bo

Iraqê yê Şiî Nûrî El Malikî de

parastinê lijneyek bi beşdariya

ber bi herêmên bi nakok ên di

Herêma

navbera Başûrê Kurdistanê û

DYAyê hat avakirin. Vê lijneyê

Iraqê de hate şandin, krîza di

heta sala 2011 qediya karê xwe

navbera her du aliyan de êdî

kir. Lê piştî sala 2011 de hêzên

gihişt pêvajoyeke nû. Heta

DYA ji Iraqê derketin. Piştî vê

niha çareseriyek ji aloziyê re

lîjneya hevbeş karê wê qediya.

nehatiye dîtin û alozî kûrtir

Li gorî peymana 2008 a di

dibe.

navbera her sê aliyan de, pêwîst

herêman bike, hukûmeta Iraqê jî

Çareseriya

bû ku Hukûmeta Herêmê û ya

vê yekê qebûl nedikir û bi

Demokratîk (PÇDK) Diyar

Iraqê

van

hinceta pirsgirêk li ser van

Xerîb ev mijar nirxand.

herêman li hev bihatiban û

herêman hene, dixwest herêm di

alternatîfek

bin kontrola wan de bin. Piştî ev

EV PIRSGIRÊK JI ROJA

mixabin demek dirêj derbas bû,

11 meh derbas bûn, diyalogên di

DAMEZRANDINA

ew lihevhatin di navbera Iraq û

navbera her du aliyan de qut bû

Herêmê de çênebû. Ji xwe berê

û

pirsgirêkên van herêman hebûn

Hukûmeta Iraqê biryar da ku

û

heyetek

Hevserokê

Partiya

Giştî

6 IRAQÊ

VE HEYE Weke tê zanîn ji berê ve, ji roja damezrandina Iraqê ve li ser

ev

Kurdistan,

ji

bo

Iraq

parastina bidanîbûna.

lihevnekirin

û

pirsgirêkek din. HÊZA

pirsgirêk hene. Di dema tevgera

PIRSGIRÊKÊN

Îlonê de jî pirsgirêk bû. Sala

ZÊDETIR KIR

DÎCLE HEYÎ

Nêzîkatiya hukûmeta Kurdan

Kurdan û Iraqê de çêbû ev yek

û hukûmeta Iraqê hinek ji hev

pirsgirêk bû. Ji bo çareserkirina

cûda

vê pirsgirêkê hewl hate dayin.

dixwaze pêşmerge parastina van

Lê çareser nebû.

Hukûmeta

taybet

cidî ji

çênebû. bo

van

biryar da ku di bin navê parastina

van

herêman

de

“heyeta operasyonên Dîcle” ava bike. Ev yek rê li ber nakokiyê

1974 şer di navbera tevgera

ne.

diyalogek

herêman ava bike. Ji ber wê jî

Kerkûk û herêmên di navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê de

Diyar XERÎB

Herêm

vekir û li pirsgirêkên heyî zêde kir. BIRYARA

HUKÛMETA

IRAQÊ ŞAŞ E

www.hawdem.com


îmhakirina fizîkî yên bi kêmanî

ziman ku wê nasname û azadiyê

îmha û înkarê bi rêbaz û amûrên

paşxaneyeke wan a dîrokî ya bi

bi dest bixin. Ji bo duaya ku

şoreşgerî

qasî sed salî heye, timî hewl

nabe û pêk nayê, ji mirovan

amûrên behsa wan tê kirin

didin

ji

dixwazin jêre bibêjin amîn. Ji bo

mirov dikare qala wan bike û ev

kevneşopê û hêzên hiyerarşîk bi

hebûneke li ber îmha û înkarê,

amûr dikarin bi roleke manedar

kar bînin. Berî çalakiyeke li dijî

mînak ji bo nexweşekî kansêrê

rabin. Jixwe gelekî kêm be jî di

van hêzên fizîkî an têkoşîneke li

aspirînê weke derman pêşniyar

derketina holê ya PKK‟ê de ev

dijî wan, rastiya wan li ber

dikin û bi vê rêbazê dixwazin wî

rewşa çalak a rêxistinê li ser gel

çavan neyê girtin, ne hebûn û

xweş bikin ango hewl didin

bandora xwe kir û gel palpiştiya

nasname

nexweş bikujin. Tevî ku bi salan

wê kir. Ango rastiya em behsa

rêbazên

kirî

wê dikin ew e, bi rê û amûrên

ceribandin jî encam li pêş çavan

rast têkoşîn li ber çavan hatibû

e. Bi sextekariyeke mezin, mafê

girtin.

mirovan û azadiyên tune ne

nuqteyên ne zelal û şîlo hebûn jî

mîna ku hene nîşan didin û hewl

stratejiya

didin bidin bawerkirin ku bi

neteweyî ya antî-mêtingerî di

têkoşîna îdeolojîk û siyasî mirov

destpêkê de bi rastiyên girîng

ê karibin bi nasname û azadiya

radibû û lewma jî gel destek

xwe

bawerkirinê

dayê. Dîsa li ser rêya vê

wêdetir, bi propagandayê hewl

stratejiyê hinek çalakiyên bi

didin bîrewerî û îradeya gel kor

sînor hatin lidarxistin û ji ber

bikin.

heman sedeman bi awayekî dûrî

ne

azadî

bidestxistin. Di hevkartiya kurd a dema nêz de hin gavavêtinên biçûk ên di bin dawa bûrjûwayê de têne dîtin, miliyetgirên paşverû û şovenîstên civakî yên tirk ên hevkartiya dewleta netewe ya serdest dikin, bêyî ku sîstema îmha û înkarê ya li ser hebûn û nasnameya kurd li ber çavan bigirin, dîsa bêyî ku rêbaz û amûrên qirkirinê bibînin, bi awayekî kategorîk û giştî behsa

behsa

rabin.

wan

Ji

Eşkere ye ku li dijî rêbazên

têkoşîneke azadiyê dikin. Kesên

sîstema

îmha

behsa wan tê kirin her çiqasî

awayekî cuda be jî têkoşîna bi

durist bin jî bi sedema ku

rêbaz û amûrên bandora wan

statuya qirkirinê ya objektîv

bişikîne

paşguh dikin, ji hêzên îmha û

bidestxistina hebûn, nasname û

înkarê yên bi zanebûn tevdigerin

azadiyê şert e. Tevî ku amûrên

zêdetir bi roleke neyênî radibin.

îdeolojîk û siyasî hewce dikin jî

Bi gotinên qelp û demagojîk ên

di

tu hikmê wan tune ye, tînin

diyarker bin. Kengî amûrên

ji

şertên

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

û

bo

heyî

înkarê,

bi

de

hev

bi

re

nikarin

aqilan

Her

bisînorkirin

çiqasî şerê

rastî

hinek rizgariya

eleqeyê

hat

û

palpaştiya wan hat kirin. Dema em

daketin

Navîn

der

qada barê

Rojhilata pirsgirêkên

hebûn û azadiyê de guftûgoyên bi vî rengî dihatin kirin. Hinek bûyerên

REBERTÎ

desthilatparêzên

hatin

diqewimîn

dihatin

rexnekirin û gera li stratejî û taktîkên nû û bêhtir rast hebû.

5


REBERTÎ 4

azadî bêyî nasnameya civakî

modern in. Kurd jî weke hebûn

nasnameya

pêkan e? Eger bersiveke erênî ji

û nasname parçe parçe têne

înkarkirin û li ser parçeyên wî

bo van her du pirsên bingehîn

qedandin û ji holê têne rakirin.

yên mayî jî pêvajoyeke dijwar a

neyê dayîn, hingê divê mirov

Ji bo vê jî amûrên qirkirinê û

îmhakirinê tê meşandin. Di

têkiliya di navbera çalakî û

asîmîlasyonê bi tevahî li ser kar

rewşeke bi vî rengî de hebûn û

azadiyê de manedar bike, bi

in. Bi tenê zordestiya siyasî û

azadî dibin du têgînên ketine

gotineke din divê mirov têkiliya

mêtinkariya

ekonomîk

zikhev. Yek bêyî ya din pêk

di navbera îrade û azadiyê de

mewzûbehs

Hebûna

nayê. Eger tu azadiyê dixwazî

manedar bike.Şêwazê zordestî û

dîrokî-civakî ango nasname bi

divê tu bibî xwedî hebûn; eger

mêtinkariya

disipêre

xwe di pêvajoya îmha û înkarê

tu hebûnê dixwazî divê tu di

nasnameya kurd, mînak weke

de ye. Ji lewra azadiyeke mîna

warê azadbûnê de bi ser bikevî.

zordestî û mêtinkariya her çi

ya Ewrûpayê bi têkoşîna siyasî

Tevî ku di pêvajoyên îmha û

dewleteke netewe ya Ewrûpayê

û ekonomîk bê bidestxistin,

înkarê de pir zêde amûrên

nîn e. Rêbazên qirkirina çandî

mewzûbehs nîn e. Li Ewrûpayê

îdeolojîk ango amûrên derûnî û

yên li gorî demeke dirêj hatine

pêdivî bi şerê hebûnê jî tune ye.

çandî li ser kar in jî lê bi

eyarkirin û li tevahiya qadên

Ji bilî kêm îstîsnayan, nasname

awayekî bingehîn îmha û înkar

civakî hatine belavkirin, li ser

di bin zordestiyê de bin jî di

li ser bingehê hêza fizîkî ango bi

kar in. Heta ev rêbaz li ser kar

pêvajoya îmha û înkarê de nîn

darê zorê têne meşandin. Artêş,

bimînin, ne hebûn ne jî nasname

in. Her çiqasî bê gotin, bêyî

polês, kontrgerîla, mîlîsên faşîst

mewzûbehs dibin. Azadî jî bi

azadî jiyana bi nasname hêja nîn

ên sivîl, cerdevan û mîlîsên ajan

tenê ji bo hêmanên modernîteya

e jî dîsa girîng e ku mirov xwedî

weke tevn û torekê li ser

dewleta netewe yên serdest e. Li

nasname û hebûn be.

tevahiya çaviyên hebûnê çalak

wir

xwe

piraniya

welatiyan

xwediyê jiyaneke koletiyê ya

nîn

e.

Di warê diyardeya kurd de rewş

cuda

ye.

Hebûn

û

bi

xwe

in. NATO û hêzên din ên hevgirtî li pişta wan in. Hêzên

www.hawdem.com


xwe yên ne zelal ên îdeolojîk, ji bi mirovan re çêdikirin. Lê bi awayekî îdeolojîk hêvîçêkirin ji bo jiyaneke azad tu carî têrê nedikir. Ji lewra PKK‟ya şer qonaxeke bivênevê bû. Eger me

REBERTÎ

bo jiyaneke azad têra xwe hêvî

şer li ber çavan negirtibûya me tu azadî bi dest nedixist, bihêlin jiyaneke azad, me nikaribû em nasnameya xwe jî bi dest bixin. Li Enqereyê ya me xeyal dikir Ewrûpayê

ji

Tirkiyê îdeolojîk bû. Îdeolojiya

ne jiyana azad bû, ji wê gelekî

navendbûnê ji dest dabû. Bav û

dewletdariya

ya

dûr bû; ya me xeyal dikir, belkî

diya modernîteya tirk bû ku

sosyalîzma pêkhatî qebûl kiribû.

der barê nasnameya xwe de me

kiribû

Xisletên

weke

dixwest em navekî bi dest bixin.

lêdanê

potansiyel di navê de hebûn. Lê

Ji bo vê bi xwe jî gelek rîsk û

terbiye bikin, li Ewrûpayê bi

em ne xwediyê wê kapasîteyê

tehlûke hebûn. Di encamê de her

dermankirina derûnî wê ew islah

bûn

çiqasî bi rîsk bûya jî me weke

bikirana. Karibûn li Ewrûpayê

sosyalîzma

re

nav nasnameya Kurd bi dest

bixebitin, lê destûr tune bû ku

têbikoşiyana. Me li gorî xwe, bi

xistibû. Gava dudiyê ya mezin

Ewrûpayê

tenê karibû bi awayekî serketî li

ew bû ku diviyabû ya hatibû

dijî

bidestxistin

bela.

Tirkiyê

ve

rola

Şoreşgerên

xwestin

bikin

bi

li

navenda

stratejîk a xebatê. Sala

me

ya

pêşî

bi

dabînkirina pêdiviyên lojîstîk û bi ji nû ve birêkûpêk-kirina komê

derbas

bû.

Eger em

serhatiya wê ji paşê re bihêlin, mirov

dikare

bibêje,

rastbikaranîna zeman û mekanê nû gelekî girîng bû. PKK‟ya salên 1970‟î ya Kurdistan û

ku

netewe

demokratîk

bi

îdeolojiyên

revîzyonîzma pêkhatî

miliyetgiriya

me

dugêsinî

paşverû û şovenîzma sosyal

nekiribûya. Lewma em ketin

têbikoşin. Li zeman û mekanê

nava şerê azadiyê yê nasnameyê.

nû yê Rojhilata Navîn hewcedarî bi vê tune bû û şertên wê jî tune bûn.Şertan li hundir PKK‟ya şer a şoreşger, li derve jî hevgirtina bi rêxistinên din û dewletên sosyalîst ên reel re ferz dikir. PKK‟ya îdeolojîk, tevî hêmanên

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

Li vir pirsa bingehîn a li pêşberî me dîsa têra xwe felsefîk e. Pirsa bingehîn a felsefîk têkiliya di navbera nasname û azadiyê de ye. Gelo bêyî azadiyê mirov dikare nasnameya xwe bijî? Gelo di çarçoveya ferdî de

3


REBERTÎ

Kurte Dîroka Damezrandina PKK Abdullah OCALAN Bi boneya 34. salvegera damezrandina PKK em ji bo xwendewanên we ye hêja, bi pênûsa Rêber APO kurte çîroka derketinê Partiya Karkerên Kurdistan pêş kêş dikin. Ev nirxandin ji 5. pirtûkê Manîfestoya Şaristaniyê Demokratîk “Parastina Kurdên Di Nav Lepê Qirkirina Çandî De” hate girtin

2

D

endika PKK‟ê li Enqereyê

atmosfera wî ya çanda derûnî ya

Nexweşê me ruh pê ve dihat û

hat danîn û ev jî bi

bêhnê li mirovan diçikîne, zor û

nîşaneyên vê yekê xuya dikirin.

awayekî tîpîk nîşana polîtîkayên

zehmet bû. Çiqasî ketina wir

Lewma

mêtingeriya

Li

zehmet bû, derketina ji wir jî

bingehîn bû ku em nexweşê xwe

di

ewqasî zehmet bû. Ka bi kîjan

bibin devereke din, bibin cihekî

mêtingeh-

ruh û çandê gav hatibûn avêtin,

ku lê karibe bi sihet bi ser xwe

metrepol de gelek mînakên bi

ev gelekî girîng bû. Faşîzma

ve bê. Rewşa me ya li Ûrfayê

heman rengî pêk hatine. Min

Tirkê Spî di warê qirkirina çandî

dişibiya

hewl da diyar bikim ku derketin

de bi serketina xwe şa dibû û di

Pêxember jî û lewma terk-î

û gavavêtina ji Enqereyê bi êş û

nava vê rewşê de me gav diavêt,

diyar alternatîfa herî lezgîn a li

jan bû. Eşkere ye ku ev yek ji

me di vê rewşê de tevgera

pêşiya me bû. Ji bo xebata

pêvajoyên herî zor û zehmet bû.

neteweyî ya Kurd vejand û ev

stratejîk me herêma herî germ a

Dema ez behsa zor û zehmetiyê

bûyer dişibiya sax derxistina

Rojhilata Navîn hilbijartibû û

dikim, mebesta min hêza çor û

miriyekî ji qebrê. Wekî din vê

têkiliya vê jî bi armancê re li

qebe nîn e, ji ber xweseriya

rewşê gotina “Canê nehatibe

hev dikir. Gelek hêzên bi heman

faşîzma

stendin

rengî derketibûn Ewrûpayê. Ji

klasîk

gelemperiya çarçoveya

e.

dinyayê têkiliya

Tirkê

Spî,

ji

ber

hêvî

qutkirin”dianî

jê bîra

nayê mirov.

bo

wezîfeya

me

nexweşiya

xebatên

ya

Eyûp

şoreşgeriyê

www.hawdem.com


Xwendevanên Hêja; Wekî gelê Kurd pêvajoyekî pir germ me pêy xwe hişt. Ji hejmarê me ya dawî hetta niha gelek bûyerên giring û bandorker rû da. Giredayî şerê hegemonîk, di herêmê me de jî nakokî û pevçûn caredin kurtir bûye û bi awayekî germ derketiye holê. Rojamaye îro de pirsgirêka hebûn û azadiya Kurdan ji her demê bêhtir rojanebûyina xwe diparêze. Ji ber ku ji nû ve sazkirina rojhilata navîn, ango şerê cihana seyemin de dîsa li ser navê Kurbûyin hesap an jî planekî tuneye. Lewma her çar parçêyê Kurdistanê de erîş û tewgera tesfîye jî girantir û tundtir didome. Erîşên ku pêşî salekê û nîv li ser Rêber APO dêst pê bûye niha li seranserê Kurdistan de belawbûye. Dewleta Tirk li gel operasyona îmha ê ku li bakurê Kurdistanê de didome niha jî ceribandina destverdana Rojavayê Kurdistanê dike. Hêzên xwe yên çete û para-mîlîter rê dike bajara kurdan û dixwaze destkeftinên Rojawayê Kurdistanê hilweşîne. Li ser sînor bi tanq, top û leşkerê xwe ve borozana şer lêdide. Ger ku şerek li gel rejima surî re bike jî dixwaze ev jî li ser axa kurdistanê de bibe. Yanî pir bi plan û sîstematîk bi konseptek nû ve dixwaze hebûyina Kurd li Rojhilata navin de bi dawî bîne. Ji bo vê her hêzê re dikeve peywendî û bi vê armancê ji xwe re îttîfak û muttefîk digere. Li gel Bakur û Rojawayê Kurdistan, di Başurê Kurdistanê de jî şer li ber derêye me ye. Malîkî bi hêza dicle li duzxurmat, hemrîn, kerkuk pozîsyona şer girtiye. Bi arteşa ku tu rewabûyinê vê milê fermî de jî nîne re bi navê parastina navçeyên veqetandî sefera dagirkirina Kurdistan da dest pê kir. Bê ku yasa an go hevpêymanan nasbike bi awayekî korsanvarî beramber ax û gelê Kurd erîş dive.

Kowara Hawdem & Hejmar: 38

Di pevajoyên wiha de li bakurê Kurdistan grevên birçibûyinê beramber van polîtîkayan xeteke berxwedan ava kir û di vê xetê de gelê Kurd di çar parça Kurdistan û li derveyî welat tekoşîna xwe bilind kir. Girtiyên PKK û PAJK’ê îspat kir ku berxwedana Kemal, Xeyrî û Mazluman hin jî didomê û hetta ku gelê Kurd berxwedana xwe berdewam bike wê tu cara dijmin sernakeve û wan wê her tim mahkumê binketinê bibin. Girtiyên azad ev çalakiya xwe ve ji bo hemû gelê Kurd hêvî û bawerî dan . Rêya berxwedan, ruhê fedayîbûyin nîşandan. Di heman demê de rêxistina pêşeng a ciwanên Kurd Komalên Ciwan kongreya xwe ya 4. li dar xist û bi biryarbûyinê bi hêz xwe tevlî pêvajo kir. Dîsa jinên ciwan yekemîn konferansa xwe ve beramber erkên demê re xwe amadekir û biryarên pir giring girt. Yanî ciwanên Kurd bi hêzekî mezin pevajo nirxand, îradeya têkoşîn xurtir kir û ji nû ve soza berxwedan da. Em jî wekî Kowara Hawdem di despêke berxwedana girtiyên û hemû gelê Kurd pîroz dikin. Dîsa 4. kongreya Komalên Ciwan û 1. konferansa jinên ciwan bi dil û can slaw dikin. Cejna we ya vejînê 27’ê mijdarê jî pîroz dikin û bawer dikin ku wê bibe vesîleya serfîrazî û azadiya gelê me. Me di vê hejmara xwe de grevên birçîbûyîn, operasyona dîcle, roja damezrandina PKK’ê 27’ê mijdar, kongreya Komalên Ciwan û Konferansa jinên ciwan kir rojev. Lê mixabin em dîsa di hinek aliyan de sînordar û kêm man. Ji ber vê yekê em dîsa wekî hemû caran li benda nêrîn, rexne û pêşniyarên we ne. Her dem Hawdem re bin!

EDÎTOR

PÊŞ GOTIN

1

hawdem magazin  

hawdem magazin kurdish

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you