Issuu on Google+

‫بالَ کراَەی‬

‫ژمارە ‪6‬‬

‫ٌەَاری‬

‫زستا ن‬

‫َەرزی‬

‫‪٠٢٠٢‬‬

‫کاری خۆبهخش و ههڵوێستهیهک‬

‫لًم ژماريیًدا ئًم‬ ‫بابًتاوً ديخُێىیتًَي‬

‫کاری خۆبهخش و‬ ‫ههڵوێستهیهک‬ ‫چهند چارهسهرێکی‬ ‫دهروونی و خێزانی‬ ‫کاریگهر‬ ‫چۆنیهتی‬ ‫بهسهربردنی کاتهکان‬ ‫له ڕۆژانی داخستنی‬ ‫قوتابخانهکاندا‬

‫خۆشترین چیرۆکێک‬ ‫تا ئێستا‬ ‫خوێندبێتمەوە‬

‫ئاهەنگی جەژنی‬ ‫قوربان وپێشبڕکێ ی‬ ‫خواردنی کوردهواری‬

‫فاخر وههاب صالح‬

‫یهکێک له ڕووه گهشهکانی کۆمهڵگهی ڕۆژئاوایی بوونی‬ ‫کاری خۆبهخش و ڕێکخراوی خزمهتگوزاری‬ ‫جۆراوجۆره که به بێ بهرامبهر و لهالیهن کهسانی‬ ‫خۆبهخشهوه دامهزراون و بهڕێوهدهبرێن‪ .‬گهر سهرنجێکی‬ ‫خێرا بهین دهبینین زۆرێک له و ڕێکخراوانهی که ئێستا‬ ‫دهیان و سهدان کارمهندی فهرمیان ههیهو ههریهکهیان له‬ ‫بوارێک دا و له خزمهت به چین و توێژێک دا خزمهتی‬ ‫بهرچاو به کۆمهڵگاکهیان دهکهن له سهرهتاوه لهسهر دهستی‬ ‫کهسانی دڵسۆزو خهمخۆری مرۆڤایهتی دروست کراون‪،‬‬ ‫بوونهته مایهی ڕووناکی بۆ دهوروبهریان‪.‬‬ ‫کهسانێک که مۆم ئاسا لهگهڵ سووتانی خۆیاندا‬ ‫بوونی ههستی خۆبهخشی بهشێکه له کهلتووری کۆمهڵگای ڕۆژئاوایی و کهسانی خۆبهخش جێگهی‬ ‫ڕێزن له ناو کۆمهڵگهدا‪ ،‬ئهو کهسانه ش مهرج نی یه بێ کاربن و له بێکاریدا کاری خۆبهخش بکهن‬ ‫بهڵکو زۆرجار لهگهڵ سهرقاڵیان بهکاری خۆیانهوه ههڵدهستن بهو کارانهو کات و توانای خۆیان لهو‬ ‫پێناوهدا پێشکهش دهکهن که له ڕاستیدا ئهوه ئهوپهڕی (ئیثار)و خۆنهویستیه له کاتێکدا ههموو دهزانین‬ ‫بهتایبهت لهم وواڵتانهدا کات چهنده گرنگه‪ ،‬ههندێک لهو کهسانه دهتوانن له بری بهخت کردنی‬ ‫کاتهکانیان له کاری خۆبهخش دا چهندین سهرمایهی گهورهی دارایی و زانستی گهوره بۆ خۆیان‬ ‫بهدهست بێنن که مایهی دابین کردنی داهاتوویهکی پرشنگداربێت بۆیان‪ ،‬لهگهڵ ئهوهش دا چرووکی‬ ‫ناکهن له بهخشینی کاتی خۆیان بۆ خزمهت کردنی مرۆڤایهتی‪.‬‬ ‫لهفهرههنگی موسوڵمانانیشدا فهرموودهی پیرۆزی ( باشترینتان ئهوهیه که زیاتر سوودی‬ ‫ههبێت بۆ خهڵکی تر) فهرامۆش کراوهو بهداخهوه کهمترین لهم ههستی خۆنهویستی و خۆبهخشیه له‬ ‫کۆمهڵگا ڕۆژهه اڵتیه كاندا ڕهنگی داوهتهوهو بهدی دهکرێت‪.‬زۆرترین (ال نرید منکم جزاء وال‬ ‫شکورا) ده خوێنین و دووبارهی دهکهینهوهو به داخهوه کهمترینیمان بهرجهستهی ئهو فهرمووده‬ ‫پیرۆزانه دهکهین و هه ندێك جار له ئه نجامی نه نرخاندن و پێنه زانینی به رامبه ردا خێرا پشت سارد‬ ‫ده بینه وه‪.‬‬ ‫ئاشكرایه که یهکێک له سوودوو بهرههمهکانی گهڕان و گهشت و گوزار شارهزابوونه له کهلتورو‬ ‫ئادابی گهالن ‪ ،‬کهواته هێشتا درهنگ نی یه بهخۆماندا بچینهوهو ئهم کهلتوره جوانه ببێته یهکێک له‬ ‫وونبووهکانی ئێمهو بیدۆزینهوه! با ههوڵ بدهین خۆمان ڕابهێنین لهسهر ئهنجامدانی ههندێک کاری‬ ‫خۆبهخش گه ر چی كه میش بێت بۆ خزمهتی مرۆڤایهتی به گشتی و خزمهتی ڕهوهندهکهی خۆمان به‬ ‫تایبهتی‪ ،‬کهواته با ههرکهس له ئاستی خۆمانهوه دهست پێبکهین و کهسمان چاوهڕوانی کهسی دی‬ ‫نهکهین ‪ ،‬با ئێمه ڕێژه و رێزی کهسانی خۆبهخش له ناو ڕهوهندهکهمان دا بهرز کهینهوهو دهستمان‬ ‫ههبێت لهدانانی بهردی بناغهی ئهو کاره خۆبهخشانهدا که بۆ ساڵهها له تهمهنی خۆمان و دووای‬ ‫خۆشمان دا خزمه ت بكات و ببێته چاكه یه كی به رده وام و له كارنامه ی چاكه كانماندا تۆمار‬ ‫بكرێت‪.‬‬

‫ماڵپەڕی ئەنجومەنی پەنابەران‬ ‫بە زمانی کوردی‬ ‫ماڵپەڕی ئەنجومەنی پەنا بەران بە زمانی کوردی ئاسا نترین رێگا یە بۆ دەستخستنی زانیاری لە بارەی خزمەتگووزاری خۆڕایی بۆ‬ ‫پەنابەرانی کورد لە میرنشینی یەکگرتوو ‪،‬بە تایبەتی بۆ ئەوکەسا نەی کە ناتوانن بە باشی لە زمانی ئنگلیزی تێبگەن هەموو زانیاریەکان بە‬ ‫زمانی کوردی سۆرانی دەستە بەر کراوە ‪ .‬لهم ماڵپهڕهداو به تایبهتی له الپهڕهی سهرهتادا ههموو ئهو زانیاری و نامیلکانهی تایبهتن به‬ ‫پهنابهران و ههر زانیاریهکی زیاتر سهبارهت به پهناخوازان و به پرۆسهی پهنابهری ئامادهکراون دهتوانی بکهیتهوه‪ .‬بۆ سهردانی ئهم‬ ‫ماڵپهڕه دهتوانی کلیکی ئهم لینکه بکهیت‪:‬‬ ‫‪http://languages.refugeecouncil.org.uk/kurdish_sorani/index.htm‬‬ ‫بۆ ًاردًی بابەت یاى ُەر زیاًیاریەکی زیاتر دەتْاًیت پەیْەًذی بکەیت بە‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫بالَ کراَەی‬

‫ژمارە ‪6‬‬

‫ٌەَاری‬

‫زستا ن‬

‫َەرزی‬

‫‪٠٢٠٢‬‬

‫چًوذ چاريسًرێکی ديرََوی َ خێساوی کارگًر ‪ :‬ژنان و مامهڵه لهگهڵ دهروونی هاوسهرهکانیان ‪-‬بهشی چوارهم‬ ‫وُسیىی دکتۆر محمذ مٍذی‬

‫َيرگێڕاوی محمذ سعیذ خُرماڵی‬

‫ گوێڕایهڵی ئیجابی‪ ،‬خوای گهوره دهفهرموێت‪ :‬الرجال قوامون على النساء بمافضل هللا‬‫بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ‪،‬فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ هللا}‬ ‫قهوامه لێرهدا زاڵیهتی و تاکڕهوی و چهوساندنهوه ناگهیهنێت‪ ،‬بهڵکو سهرپهرشتی و‬ ‫بهرپرسیاریهتی و له ئامێزگرتن و خۆشهویستی یه‪ .‬قنوت لهم ئایهتهدا بهواتای گوێڕایهڵی‬ ‫دێ و به ویست و حهزو خۆضَّیستی ًَک بَ زۆرّ ًاچاری ‪ّ ،‬اتَ گْێڕایَڵی یَکی‬ ‫خۆضَّیستی‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ڕٍزاهًَذی‬ ‫لَ‬ ‫پڕ‬ ‫َُڵبژاردٍّ‬ ‫ّ‬ ‫هَعقْل‬ ‫ دٍبێت هاهَڵَی تۆ لَگَڵی بَضێٍْیَک بێت َُهیطَ َُست بَ پیاّی خۆی بکات بَ َُهّْ ّاتاکاًی پیاّی ٍّسفی بکَ‪ٍّ ،‬ک پیاٍّتی ّ‬‫کَسایَتی ّ بَُێسی ّ ئازایَتی ّ ڕاستگۆیی ّ دٍستپاکی ّ سَرپَرضتی ّ بَرپرسیاریَتی ّ ئاهێسّ ضَرٍف ّ پاکیَتی ّ دڵسۆزی ّ ٍّفا‪.‬‬ ‫ لَ پَیًٍْذیت لَگَڵ ُاّسَرت پَرٍّردگارت لَ بیر بێت‪ ،‬دٍبێت ئٍَّ بساًیت ئَّ پَیًٍْذیَ ی ًێْاًتاى بَرزّ پیرۆزٍّ خْای بااڵدٍست‬‫سَرپَرضتی دٍکاّ ئاگادارٍ لَ َُر خیاًَتێکی چاّّ َُر خیاًَتێکی ضاراٍّ لَ دڵَکاًذا‪ .‬ئاراهگرتٌی تۆ لَسَر ًَُذێ لَ َُڵَکاًی بَ فیڕۆ‬ ‫ًاچێت بَڵکْ لَ الیَى پَرٍّردگارٍٍّ پاداضتی لَسَر ٍّردٍگریت ئیتر چ لَ دًّیا بێت یاخْد دّّاڕۆژ ‪ ،‬ئَم َُستَ ڕۆحاًیَ لَ ژیاًی خێساًی‬ ‫دا کاریگَری گَّرٍی َُیَ لَ سَر سَرکَّتي ّ بَردٍّاهی ّ پاراّی ئَّ ژیاًَ بَ تایبَتی ئَگَر بَضذاربّْى لَ ًْێژّ ڕۆژّّ یاخْد‬ ‫ضًَّْێژ یاى حَج یاى َُر کارێکی تری چاک َُرٍّک ئٍَّی َُردّّکتاى لَ خۆضَّیستی خْادا بتْێٌٍَّّ بَرٍّ ًَهری ًَُگاّ بٌێي‪ .‬ئێٍْ‬ ‫دٍزاًي کَ خْلێکی تری ژیاًی ُاّسَری َُیَّ تیایذا خۆضبَخت دٍبي ّ ُیچ ًاخۆضی یَک ًاهێٌێ ّ بَ َُهیطَیی تیایذا ژیاى بَسَر دٍبَى‪.‬‬ ‫ ضاًازی بَ دڵسۆزی خۆتٍَّ بکَیت بۆ ُاّسَرٍکَت ّ ٍّک تاجی سَری خۆت تَهاضای بکَیت‪ًَُ ،‬ذێ َُڵَّ ڕٍفتاری ًَضیاّی ئهَّ لهَ‬‫قۆًاغێک لَ قۆًاغَکاًی ژیاًی ُاّسَریتاًذا ًَبێتَ ڕێگر لَبَردٍم ئَم ضاًازی کردًَدا چًْکَ کاًی ّ سَرچاٍّی تَّاّی ٍّفاّ دڵسهۆزی ّ‬ ‫ڕٍّضتی بَرزی ًاّ خێساًَ ‪ ،‬ئَهَش الّازی ًی یَ لَ تۆدا بَڵکْ ئَّپَڕی ُێسٍ ‪ ،‬تۆ هٌارٍی ڕٍّضتهی جهْاًهی بهۆ کهْڕّ که هَکهاًهت ّ بهۆ‬ ‫ُاّسَرٍکَت‪.‬‬ ‫ خۆ ًْێکردًٍَّ دٍبێ دٍرٍٍّّ ًاٍٍّّ بگرێتٍَّ‪َُ ،‬ر لَ ضێٍْی ضاًَکردًی قژّ جۆری بۆى ّ هۆدێلی جل َُتا دّایی‬‫ سّْر بیت لَسَر خۆضی بَخطیي بَُاّسَرٍکَت ّ خۆضی لێٍْرگرتٌی بََُهّْ ئاهرازٍ َُستی ّ هَعٌَّی ّ رۆحی یَکاًهٍَّ چهًْهکهَ‬‫خْا درّستی کردّّى بۆ ئٍَّی َُریَکَتاى ئَّیترتاى خۆضحاڵ بکات ّ لَسَر ئٍَّش پاداضتتاى دٍداتٍَّ‬ ‫ لَژیاًی ُاّسَرٍکَتذا ڕۆڵی جۆراّجۆر ببیٌی ‪ًَُ ،‬ذێک جار ٍّک دایک بَ سۆزّ خۆضَّیستیٍَّ لَدٍّری بهیهت ّ ُهًَهذێهک جهار ٍّک‬‫ُاّڕێ پَیڤیٌی لَگَڵ بکَیت ّ ًَُذێک جار ٍّک کچ َُستی باّکێکی دڵسۆزی تیا ببسّێٌی‪ ،‬بَ ًَرم ّ ًیاًی ئَم ڕۆاڵًهَ بهبهیهٌهی ّ بهَ پهێهی‬ ‫پێْیست ّ ضْێٌی گًْجاّ بَ لَبَرچاّگرتٌی حاڵَتی دٍرًّّی ّ سۆزداری َُردّّکتاى‪.‬‬ ‫ َُهیطَ خۆت ًْێ بکَیتٍَّ ‪ ،‬بَم کارٍ َُست بَ خۆضحاڵی دٍکَیت ّ ُاّسَرٍکَضت خۆضحاڵ دٍکَیت کاتێک تۆ دٍبیٌێت َُهّْ ڕۆژێک‬‫ٍّک ژًێکی ًْێ خۆتی پیطاى دٍدٍیت ‪ ،‬ئیتر بێسار ًابێت ّ ًاگَڕێت بَ ضْێي ُیچ ضتێکی ًْێذا ‪.‬‬ ‫ ڕۆضٌبیری گطتیت پَرٍ پێبذٍ‪ ،‬بَهَ دٍتْاًیت ُێڵَکاًی پَیًٍْذی ًێْاى خۆت ّ ُاّسَرٍکَت ّ ًێْاى خۆت ّ کۆهَڵگاکَت زیاد بکَیت‪،‬‬‫ژًی ڕۆضٌبیر – هَبَست تًَِا خاٍّى بڕّاًاهَ ًی یَ‪ ،‬تام ّ چێژ ّ ڕًٍَّقی خۆی َُیَ ‪ ،‬لێساًَ لَ ّّضَی سَرًج ڕاکیص ّ جۆراّجۆردا‪،‬‬ ‫بَاڵم ژًی ضپرزّ گێل ّ ّّضک ُاّسَرٍکَی ًاچار دٍکات بێ دًٍگی َُڵبژێرێت چًْکَ ُیچ ڕێگَیَک یاى ّّضَیَک ًادۆزێتٍَّ گفتْگۆی‬ ‫پێ بکات لَگَڵی‪ ،‬ئیتر ّّردٍ ّّردٍ بَ چاّی ب ْک ّ کَم تَهاضای دٍکات ّ بَ ضایًَی ئٍَّی ًازاًێ تاّتْێ ی ُیچ هَسَلَیَکی لَگَڵ‬ ‫بکات ‪ .‬لێرٍٍّ لَ ئاستی ژى ّ ُاّسَرٍٍّ دائَبَزێت بۆ ئاستێکی ًسهتر بَتایبَتی ئَگَر ُاتّْ ئَّ پیاٍّ لَدٍرٍٍّ هاهَڵَّ َُڵس ّ کَّتی‬ ‫لَگَڵ ژًاًی ڕۆضٌبیردا دٍکرد ‪ ،‬کاتێک دٍگَڕێتٍَّ هاڵ بَراّرد دٍکات لَگَڵ ژًێکی ًاڕۆضٌبیر ّ خاٍّى یَک تێڕّاًیي ّ ُیْاّ ئاّات‬ ‫ب ْک ‪ ،‬ئَم حاڵَتَ بَ ًاچاری بێت یاى بَ حَزی خۆی دڵ ّ دٍرًّّی ُاّسَرٍکَت ئََُژێٌێ‪.‬‬ ‫لَ َُڵَّ تاّاًَکاًی خۆش بَ‪ُ ،‬یچ پیاّێک ًی یَ َُڵَ ًَکات‪ ،‬پیاّیص هرۆڤَ ّ ههرۆڤهیهص زۆرجهار ُهَڵهَ دٍکهات‪ُ ،‬هَرگهیهس ڕێهگهَ ًهَدٍیهت‬ ‫َُڵَیَک َُرچی بێت ژیاًت لێ تاڵ بکات ّ َُستی خۆضَّیستی ّ سۆزت بَراهبَر ُاّسَرٍکَت ّّضک بهکهاتهٍَّ تهۆ زۆر پهیهْیسهتهت بهَ‬ ‫بۆ ًاردًی بابەت یاى ُەر زیاًیاریەکی زیاتر دەتْاًیت پەیْەًذی بکەیت بە‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫بالَ کراَەی‬

‫ژمارە ‪6‬‬

‫ٌەَاری‬

‫زستا ن‬

‫َەرزی‬

‫‪٠٢٠٢‬‬

‫ پێْیستت بَ سیفَتی لێبْردى َُیَ بَتایبَت لَ قۆًاغی ًاٍّڕاستی تَهًَذا ‪ ،‬لَم تَهًََدا ًَُذێک لَ پیاّاى بَ چًَذ گۆڕاًکاریَکذا تێپَڕدٍبي ّ‬‫َُستی هْراُیقی ّ َُرزٍکاری دٍّّهیاى بۆ دٍگَڕێتٍَّ ّ لَّێٍْ َُڵَ دٍکَى ئَم حاڵَتَش کاتیَّ بَزّّی دٍگَڕێتٍَّ سَرُۆضی خۆی‬ ‫ئَگَر تۆ بتْاًیت لێبْردًت َُبێت ّ بَردٍّام بی لَسَر بَخطیٌی سۆزّ خۆضَّیستی پێی ‪.‬‬ ‫ ئَگَر غیرٍ ت َُبّْ بَراهبَری ژیراًَ بێت ّ با بَڵگَ بێت لَسَر خۆضَّیستیت بۆ ُاّسَرت ‪ُ ،‬ارکاتێک ُاّسَرٍکَت چاّی یاخْد دڵی‬‫ئَهالّالی کرد بَالی ڕاست ّچَپذا بَ جْاًی ئاگاداری بکَرٍٍّ ‪ ،‬بَاڵم َُرگیس ًَُێڵی ئَّ غیرٍیَ ژیاًی ُاّسَریتاى بسْتێٌێ ّ هاڵَکَ‬ ‫بکاتَ گۆڕٍپاًی جًَگ ّ هتواًَّ خۆسَّیستی بگۆڕێ بۆ گْهاى ّ تاّاًبارکردى‪ُ .‬یچ ضتێک ٍّک غیرٍیَکی سَرضێتاًَ خۆضَّیستی‬ ‫ًاکْژیت‪.‬‬ ‫ دٍبێت ُاّسَرٍکَت جَهسَری ژیاًت بێت – تۆش جَهسَری ژیاًی ئَّ بیت‪ ،‬بَّاتای ئٍَّی فیکرّ ّیژداًت سَرقاڵ بێت پێٍْی ‪ ،‬جْڵَّ‬‫ُْڵسْکَّتت بَ پێی پَیًٍْذی تۆ بێت بٍٍَّّ‪ .‬سَرقاڵ بَ بٍَّی ئَّ پیٍْی سَرقاڵَ‪ ،‬ئٍَّی ئَّ خۆضی دٍّێت تۆش خۆضت بْێت ‪ ،‬داًیطتي ّ‬ ‫ُاتّْچۆت بگًْجێٌی لَگَڵ بًّْی ئَّدا ‪ ،‬ئاگایی ّ خَّتٌت بَ پیی بَرًاهَیَکی ڕۆژاًَ ڕێکبخَ ّ بیگًْجێٌَ لَگَڵ بَرًاهَی ڕۆژاًَی‬ ‫ئَّداّ ڕۆحتاى ئاسّْدٍ بکَى‪.‬‬ ‫ لَ َُهّْ ئاستَکاًذا هتواًَت پیی َُبێت‪ ،‬تۆ هتواًَت بَ خۆت َُیَ لَ دڵسۆزیتذا بۆ ئَّ – ئهَگهَر چهی کهَسهێهک ُهَّڵ بهذات گهْههاًهت بهۆ‬‫درّست بکات‪َُ ،‬رٍُّا هتواًَت َُیَ لَسَرکَّتي ّ لَ خۆسَّیستی ئَّ بۆ تۆ‪ ،‬ئَم هتواًَیَ گَهژٍیی ًهی یهَ ٍّک ُهًَهذێهک ژى ّادٍزاًهي‬ ‫بَڵکْ پَیاهێکی قْڵَ بۆ ُاّسَرٍکَت بۆ ئٍَّی ببێتَ خاًٍّی ئَّ هتواًَیَ‪ ،‬بَاڵم ئَّ ژًَی گْهاى لَ ُاّسَرٍکهَی دٍکهات ئهَّا بهَ دڵهٌهیهایهی‬ ‫خیاًَتی لێ دٍبیٌێ ّ ضکستی بۆ درّست دٍکات چًْکَ ُاّسَر کَزاًی ُاّسَرٍکَی گْهاًی لێ دٍکات خراپَ بکات ئیتر ئَگَری کردًی ئهَّ‬ ‫خراپَیَ زۆر دٍبێت‪ٍَُ .‬هّْ گَردیلَیَکی گْهاى گَردیلَیَکی خۆضَّیستی دٍتْێٌیتٍَّ‪ ،‬گْهاى ژٍُرێکَ بًَاّ پَیًٍْذیَ خێساًیَکاًذا دٍڕّات‬ ‫ّ ّّردٍ ّّردٍ لَبَریَکیاى َُڵذٍٍّضێٌێ‪ ،‬بۆ پارێسگاری ئَم هتواًَیَ ّ دّّرکَّتٌٍَّ لَ تْێی گْهاى ‪.‬‬ ‫ لَ پَیًٍْذیتذا گرًگی بذٍ بَ ضتَ ب ْکَکاًیص‪ٍّ ،‬ک ئَّ ضتاًَی ئَّ حَزی لی دٍکات‪ ،‬ئَّ یادٍٍّریاًَی ئَّ ضاًازیاى پێٍْ دٍکات ‪ ،‬ئَّ‬‫بۆًاًَی الی ئَ گرًگي‪.‬‬ ‫ َُست ٍ ًَست ّ َُّڵی ًسیک بًٍَّّْی لَ تۆ بَگَرهی پێطْزی لێ بکَّ خۆضَّیستی لَگَڵ بگۆڕٍٍّ ّ گرًگی پێ بذٍ بَ پیی کات ّ‬‫بۆًَکاى خۆتی بۆ بڕازێٌٍَّ ‪ ،‬لَگَڵ لَبَرچاّگرتٌی بارّدۆخی دٍرًّّی ئَّ‪.‬‬ ‫ پطتگْێی ًَخَیت َُرچًَذٍ سَرقاڵ بیت ّ گرفتتت زۆر بێت ّ َُستت بَ جۆرێک بێت‪ ،‬پطتگْێ خستي ّ گْێ پێ ًَداى َُهّْ ضتێکی‬‫جْاًی پَیًٍْذی خێساًی دٍکْژێت‪ ،‬بَڵکْ لَّاًَیَ دٍرگای ًٍذیي ئاراستَی هَترسیذار بکاتٍَّ بۆ گَڕاى بَ ضْێي پێذاّیستی یَکی تێرًَبّْدا‪.‬‬

‫گرنگی خۆشهویستی ‪ :‬وهرگێران و ئامادهکردنی له فارسیهوه فهرهاد فتح هللا‬ ‫جارێك ژنێك لهماڵ هاته دهرهوه و سێ پیره پیاوی جوانی بینی له دهرهوه‪.‬پێی ووتن ‪:‬‬ ‫من ئێوه ناناسم ؛بهاڵم واههست دهكهم كه برسیتان بێت ‪ ،‬وهرنه ژوورهوه تا شتێكتان بهمێ‬ ‫ئهوانیش پرسیان‪ ":‬ئایا هاوسهرهكهت لهماڵهوهیه ؟ "‬ ‫ژنهكه ووتی ‪":‬نهخێر‪،‬چووهته دهرهوه بهدوای ئیشدا دهگهڕێ‪".‬‬ ‫ئهوانیش وووتیان‪:‬دهی ئێمه ناتوانین بێینه ژوورهوه‪،‬چاوهڕێ دهبین تا دهگهڕێێتهوه‪.‬‬ ‫گهیشته كاتی(عهسر) و مێردهکهی هاتهوه‪،‬ژنهكهش چیرۆكهكهی بۆ گێڕایهوه‬ ‫هاوسهرهکهی ووتی‪":‬پێیان بڵێ پیاوهكهم هاتۆتهوه وهرنه ژوورهوه"‬ ‫ژنهكه چووه دهرهوهو پیاوهكانی دهعوهت كرد‪.‬ئهوان ووتیان ‪":‬ئێمه ههرسێكهمان بهیهكهوه نایهینه ژوورهوه‪".‬‬ ‫ژنهكه بهسهرسوڕمانهوه پرسی‪":‬بۆچی؟"یهكێكیان ووتی‪:‬ناوی ئهوهیان (سهروهت)ه ‪ ،‬وه ناوی ئهوی تریان (سهركهوتن)ه‪ ،‬وهناوی خۆشم‬ ‫(خۆشهویستی)یه‪،‬ئێستهش ههڵبژێره كام یهك له ئێمه بێته ژوورهوه‪".‬‬ ‫ژنهكه گهڕایهوه و باسهكهی بۆ شووهكهی گێڕایهوه‪.‬ئهویش ووتی‪":‬زۆر باشه‪(،‬سهروهت) دهعوهت بكه تا ماڵمان پڕبێت له پارهو پوول"بهاڵم‬ ‫ژنهكهی بهپێچهوانهوه ووتی‪":‬بۆچی (سهركهوتن) دهعوهت نهكهین؟"‬ ‫منداڵهكانیان له ماڵهوه كه گوێیان له گفتوگۆکهیان دهبێت‪،‬پێشنیار دهكهن كه خۆشهویستی دهعوهت بكهن بۆ ئهوهی ماڵیان پڕبێت له محهبهت و‬ ‫خۆشهویستی‪ .‬وه ههروهها پیاو و ژنهكهش ڕازی بوون‪.‬ژنهكه ڕۆشت و ووتی‪:‬كام یهك له ئێوه ناوی خۆشهویستیه‪،‬ئهوه میوانی ئێمهیه‪.‬‬ ‫خۆشهویستی ههستا و لهگهڵی (سهروهت‪،‬سهركهوتنی)ش ههستان و له شوێنیانهوه ڕۆشتن‪.‬ژنهكه بهسهرسووڕمانهوه پرسی‪":‬ئێوه بۆچی دێن؟"‬ ‫بهیهكهوه وتیان‪ ":‬ئهگهر ئێوه تهنیا (سهركهوتن) یان (سهروهت)تان دهعوهت بكردایه‪،‬باقیمان ئهماینهوه‪،‬چوونكه له ههر جێگهیهكدا خۆشهویستی‬ ‫ههبێت‪ (،‬سهروهت و سهركهوتن)یش ههیه‪.‬‬ ‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬ ‫بۆ ًاردًی بابەت یاى ُەر زیاًیاریەکی زیاتر دەتْاًیت پەیْەًذی بکەیت بە‪:‬‬ ‫‪3‬‬


‫بالَ کراَەی‬

‫ژمارە ‪6‬‬

‫ٌەَاری‬

‫زستا ن‬

‫َەرزی‬

‫‪٠٢٠٢‬‬

‫خۆشتریه چیرۆکێک تا ئێستا خُێىذبێتمەَە‬

‫َەرگێراوّ‪ :‬مریُان باَەوُرِ‬

‫ُاّسەرەکەم بەدەًگیًکٔ بەرز ُاّارٓ کرد ّ ّتٔ ‪،‬تاکەٓ ئەتەّێت سەرت بەسەر‬ ‫ئەم ڕۆژًاهەدا دابخەٓ؟ئەتْاًیت بێیت ّ بە ک ە خۆضەّیستەکەت بڵێیت ًاًەکەٓ‬ ‫بخْات‪.‬پیاّەکەش ڕۆژًاهەکەٓ داًایە زٍّٓ ّ بەرەّ ڕّّٓ ئەّاى‬ ‫رۆیطت‪،‬تەًِاک ەکەٓ کە ًآّ (ئاّا )بّْ بەضێْەیەکٔ تێک خْاردّّ ُات‪...‬‬ ‫چاّەکأً پڕببّْى لە فرهێسک‪،‬قاپێکٔ پڕ ضیرەّآ لەبەردەم داًا‪،‬ئەّ ک ێکٔ زۆر‬ ‫قْڕگن ساف کردّّ‬ ‫جْاى بّْ ّە بۆ ئەّ تەهەًەٓ خۆٓ زۆر تێگەیطتّْ بّْ‪.‬‬ ‫قاپەکەم ُەڵگرت ّ ّتن بۆ دّّ سێ کەّچکٔ باضٔ لێ ًاخۆیت‪.‬؟ تەًِا لەبەر‬ ‫خاترٓ باّکت‪ ،‬ئەّ کەهێک بەًەرهٔ خۆٓ پیطاى داّ بەپطتٔ دەستٔ فرهێسکٔ‬ ‫چاّەکأً سڕٓ ّ ّتٔ باضە باّکە دەیخۆم ًەک دّّ سێ کەّچک بَڵکْ ُەهّْٓ‬ ‫دەخۆم‪،‬بەاڵم ئەبێ تۆ‪(.......‬ئاّا)کەهێک ّەستا‪.‬‬ ‫باّکە ئەگەر هي ُەهّْ ئەم ضیرەّایە(ضیربرًج)بخۆم‪ُ،‬ەر ضتێکن بْێت پێن ئەدەیت؟؟ دەستٔ ب ّْکٔ ک ەکەم بەرەّ ڕّّم درێژ کرابّْ ّتن‬ ‫ّ ّتن باضە بەڵێي ئەدەم ّە ‪...‬یەکسەر پەضیواى بّْهەّە‪ّ .‬تن (ئاّا) ک ن ‪.‬عەزیسم‪ً،‬ابێت بۆ کریٌٔ کۆهپیتەر یاى ُەر ضتێکٔ گراى بەُا‬ ‫دّاکارٓ زۆر بکەٓ‪ .‬چًْکَ باّکت لەم جۆرە پاراًەٓ ًیە‪....‬باضە؟ ًەخێر باّکە هي ُیچ ضتێکٔ گراًبەُام ًاّێت‪!...‬‬ ‫بەضێْەیەکٔ ًاڕەحەت ُەهّْ ضیرەّاکەٓ خْارد‪ .‬لەبێ دە ًگین بەُۆٓ دایکن ّ ُاّسەرەکەهەّە ضتێکن بەزۆر دەرخْادٓ هٌذاڵەکەم دا‬ ‫کەحەزٓ پێ ًەدەکرد زۆرم پێ ًاخۆش بّْ زۆر تْڕە بّْم‪ ..‬کاتێک خْاردًەکە ُەهّْٓ تەّاّ بّْ ُات بۆ الم‪ ،‬چاّەڕّأً لەچاّەکاًیذا‬ ‫ضەپۆلٔ دەدا‪ُ...‬ەهّْهاى گْێیەکاًواى ضل کردبّْ‪ّّ ..‬تٔ باّکە دەهەّێت ئَم یَکطَهوَیَ سەرم بتاضن بە گْێساى ! ئەّە ُەهّْ‬ ‫داّاکارییەکەٓ بّْ‪.‬‬ ‫ُاّسەرەکەم قیژاًذٓ ّ ّتٔ ‪.‬ئابڕّّچًّْە ک ێکٔ هٌذاڵ بەگْێساى سەرٓ بتاضێت ضتٔ ّاًابێت ئەّجا بٌە هاڵەٓ ئێوەش بێت! دایکیطن بە‬ ‫گْێ کپەکاًیەّە ّتٔ ئاداب ّ فەرُەًگٔ ئێوە بەم بەرًاهەٓ تەلەفسیۆًاًەّە خەرییکە ًابّْد ّ لەًاّ ئەچێت‪ّّ .‬تن ئاّا ئەزیسم‬ ‫خۆضەّیستەکەم بۆ داّآ ضتێکٔ تر ًاکەٓ ؟ ئێوە گەر تۆ بەّ ضێْەیە ببیٌیي دڵتەًگ دەبیي‪ .‬دّات لێ دەکەم ئازیسەکەم ُەّڵبذە لە ًیگەرأً‬ ‫ئێوە تێبگەٓ‪!...‬‬ ‫ُەّڵن دا داّآ لێ بکەم‪،،،،‬ئاّا ّتٔ باّکە بیٌیت خْاردًٔ ئەّ ضیرەّایە چەًذ ًاخۆش ّ ًاڕەحەت بّْ بۆ هي‪ ..‬ئاّا‪،،،‬فرهێسکٔ‬ ‫دەڕژاًذ‪......‬ئەٓ ّت‪ ،‬تۆ بەڵێٌت بەهي دابّْ ُەرچییەکن بْێت پێن بذەٓ‪ ..‬ئێستا ئەتەّێت لە بەڵێٌەکەت پەضیواى بیتەّە !‬ ‫ئێستا ًۆرەٓ هي ُات کە خۆم پیطاى بذەم‪ّ ..‬تن بەڵێي بەڵێٌٔ پیاّە‪ ..‬دایکن ّ ُاّسەرەکەم ُەرچەًذ ُاّاریاى کرد؟؟ ّتن ًەخێر ئەگەر‬ ‫بەبەڵێٌێک کەداّهە ًەٓ بەهە سەر ئەّ ُیچ کات فێر ًابێت ڕێس لەّتەٓ خۆٓ بگرێت‪ّّ ..‬تن ئاّا‪ ،...‬ئارەزّّەکەٓ تۆ جێ بە جێ دەبێ‪..‬‬ ‫ئەّ بەسەرٓ تاضراّەّە ڕّخسارێکٔ خرپي ّچاّأً پرضٌگذارەّە جْاًییەکٔ پەیذا کردبّْ‪ ....‬ڕۆژٓ دّّضەهە ئەّم برد بۆ قْتابخاًە‬ ‫بەسەرٓ تاضرآّ ک ەکەم لەًێْاى قْتابیەکأً ُاّڕێٔ زۆر جْاى بّْ ئەّ بەرەّ ڕّّٓ هي گەرایەّەّ دەستێکٔ بۆ بەرز کردهەّە هٌیص‬ ‫دەستن بۆ بەرزکردەّە‪ ،،‬لەّ کاتەدا کْڕێک لە ئۆتۆهبیلێک دابەزٓ ّبەدەًگٔ بەرز باًگٔ (ئاّا)ٓ کردّ ّتٔ (ئاّا )چاّەڕێکە تاهي دێن‪...‬‬ ‫کْرە بّْ لەبەر خۆهەّە بیرم کردەّە بابەتەکە ئەهەیە ‪.‬‬ ‫ئەّەٓ هي سەرم لێٔ سْڕهابّْ‪ ،‬بیٌیٌٔ سەرٓ بێ هّْٓ ئەّ‬ ‫ٍ‬ ‫ئەّ ئافرەتەٓ لەئۆتۆهبیلەکەّە دابەزٓ بەبێ خۆًاساًذى ّتٔ (ئاّا ) ی ک ٔ تۆ زۆر جْاًە‪ ...‬ئەّ کْڕەضٔ کەلەگەڵیا ئەڕّات کْرٓ هٌە‪،،‬ئەّ‬ ‫ًەخۆضٔ ضێرپەًجەٓ خْێٌٔ ُەیە‪...‬کەهێک ّەستا تا دەًگٔ گریأً دڵٔ کەم کاتەّە‪ ..‬لەُەهّْ هاًگٔ ڕابردّّەّە ئَّ ًەیتْاًىٍْ بێتە‬ ‫قْتابخاًە لەبەر ئەّەٓ بەُۆٓ دەرهأً کیویاییەّە ُەهّْ هْەکأً سەرٓ ّەریْى لەّە دەترسا ُاّڕیکأً گاڵتەٓ پێ بکەى تا ئەّ کاتەٓ‬ ‫(ئاّآ )بیٌٔ (ئاّاش ) ّتٔ هي چارەٓ ئەّەت بۆ دەکەم ئەّە بّْ ئەّپرچەجْاًەٓ خۆٓ ّا لێ کرد‪...‬فیذآ کْڕەکەٓ هٌٔ کرد‪ ....‬بەڕێس تۆّ‬ ‫ُاّسەرەکەت لە بەًذە خۆضەّیستەکأً خْاى‪،،،‬کە ک ێکتاى بەّ رۆحە گەّرەیەّە ُەیە‪..‬‬ ‫لە جێگآ خۆم ّضک بّْم ّ دەستن کرد بە گریاى‪ ..‬فریطتەٓ ب ّْکٔ هي تۆ هٌت فێر کرد تا بساًن خۆضەّیستٔ ڕاستٔ هاًآ‬ ‫چیە‪...‬خۆضبەخت تریي خەڵکأً سەر زەّٓ ئەّ کەساًە ًیي کە چۆى ئەیاًەّێت ئاّەُا ژیاى دەکەى‪....‬ئەّاًە خۆضبەختي کە ئاّاتەکأً خۆیاى‬ ‫لەپێٌآّ کەسأً خۆضەّیستیاى دەگۆڕى!!!‬

‫ََتًی بًجێ‬ ‫خراپترین خهمهکان گوومان و دوو دڵییه ‪ ،‬گهورهترن دیاری لێ بووردنه و لیبوردهییش کلیلی شادی و بهختهوهرییه‬ ‫گۆڕینی فرمیسکی خهلکی بۆ شادی باشترن بهختهوهرییه‪ ،‬وه بهختهوهرترین مرۆڤ ئهو کهسهیه که بییهوێت کهسێکی تر بهختهوهر بکات‬ ‫ئهگهر له یهکهمین ههنگاو دا سهرکهوتنمان به دهست بهێنایه ‪ ،‬ئیتر هیچ واتایهک بۆ ههوڵ و کۆشش نهدهمایهوه‬ ‫بۆ ًاردًی بابەت یاى ُەر زیاًیاریەکی زیاتر دەتْاًیت پەیْەًذی بکەیت بە‪:‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫بالَ کراَەی‬

‫ژمارە ‪6‬‬

‫ٌەَاری‬

‫زستا ن‬

‫َەرزی‬

‫‪٠٢٠٢‬‬

‫چهند پێشنیارێک بۆ چۆنیهتی بهسهربردنی کاتهکان له ڕۆژانی داخستنی قوتابخانهکاندا‬

‫‪-‬سۆزان صبری‬

‫لَم ٍّرزی سَرهایَ دا یَکێک لَگرفتَکاًی ڕّّبَڕّّی دایکَکاى بَ تایبَتی دٍبێتٍَّ ئٍَّیَ کَ کَ ًَُذێک جار قْتابخاًَکاى دائَخرێي ّ‬ ‫ئیتر هٌااڵى لَهاڵٍَّ بیاًّْ دٍگرى ّ لَ هاًٍَّیاى لَهاڵٍَّ بێسار دٍبي ‪ ،‬لێرٍدا دایک ّ باّکاى بَ دّّ جۆر دٍتْاًي سّْد لَّ کاتاًَ ٍّرگرى‪،‬‬ ‫ئَگَر بَ ڕۆژا دٍتْاًرا ب ٌَ دٍرٍٍّ ئَّا کاتێکی باضَ بۆ بَسَر بردًی کاتێکی خۆضی خێساًی‪ ، ،‬دٍرفَتێکی خۆضَ بۆ چًَْ دٍرٍٍّ بۆ‬ ‫دًّیای سپی ّ ضَڕٍ بَفرّ درّست کردًی ضێرٍ بَفریٌَّ ‪ُ..‬تذ ئَگَر بتاًَّێت ‪ .‬بَاڵم تکایَ لَ کاتی ڕۆضتٌَ دٍرٍٍّدا ئاگاداری تًَذرّستی‬ ‫خۆتاى ّ هٌاڵَکاًتاى بي ّ ئَم چًَذڕێٌواییَ لَ بیر هَکَى‪:‬‬ ‫تا ئَتْاًي کَم سَفَری دٍرٍٍّ بکَ ى بَ تایبَتی بۆ ضْێٌَ دّّرٍکاى‪ ،‬چًْکَ هَترسی گیرساًٍَّّ تّْش بًّْی ئَزیَتتاى دٍبێت‪.‬‬ ‫تکایَ ئَگَر ڕۆضتٌَ دٍرٍٍّش جلی گَرم ّ زستاًَ لَ بَرکَى ّ تا ئَتْاًي بَ جْاًی خۆتاى ّ هٌاڵَکاًتاى بپێ ٌٍَّ ّ بَ بێ دٍست کێص ّ‬ ‫کاڵّّ گۆرٍّی گَرم لَ هاڵ دٍرًَچي‪َُ .‬رٍُّا لَ پێ کردًی پّْتی گَرهی زستاًَ ‪ ،‬باضترٍ ئَگَر دّّ جّْت پێاڵّتاى پێ بێت‬ ‫جّْتێکیاى با جسهَی الی خۆهاى بێت بۆ گَڕاى بَ ًاّ بَفردا چًْکَ باضتر خۆتاى دٍگرًٍَّ لَ کَّتي! ٍّ جّْتَ کَی تریص بۆ گَڕاى‬ ‫بَ ًاّ ضْێٌَ داخراٍّکاًذا‪.‬‬ ‫خۆ ئهگهر دهرچوون لهماڵهوه زهحمهت بوو وه دهبوو ههر له ماڵهوه بمێننهوه‪ ،‬ئهوه بێگومان کاتی زۆرترتان دهبێت ‪ ،‬ههندێک جار دایکهکان‬ ‫دهڵێن نازانین چۆن و بهچی ڕۆژهکه بهڕێ کهین و مناڵهکان بیانوومان پێ ئهگرن و حهزیان له شتی جیاوازه‪ ،‬بۆ ئهو حاڵهته ئهوا‬ ‫چهند پێشنیارێکتان دهخهینه خزمهت بهو هیوایهی که یارمهتی دهرتان بێت بۆ ئهوهی ڕۆژهکهتان زۆر درێژو هیالک کهر نهبێت‪:‬‬ ‫دهرفهتێکی باشه بۆ ئهوهی کاتێکی چۆنیهتی باش لهگهڵ مناڵهکانتان بهسهر بهرن و له ئایین و کهلتورو نیشتیمان و نهتهوهکهیانی شارهزاکهن‬ ‫دهتوانن ئهلبوومی وێنهکانتان دهرکه ن و وێنهکانی کاتی مناڵی خۆتان و کهسه خۆشهویستهکانتان له کوردستان به تایبهتی خێزانی یهکهمی‬ ‫ههردوو باوک و دایک ‪ ،‬به مهبهستی ناساندنیان به مناڵهکانتان بهێننه بهردهست و پێیانی ئاشناکهن ‪ ،‬گێڕانهوهی چیرۆکی ژیانی مناڵی خۆتان‬ ‫و باسی شارو شوێنی گهورهبوونتان بۆ مناڵهکان بۆ ئهوهی شتێک له مێژووی خۆتان و نیشتیمانهکهتان شارهزا بن‪.‬‬ ‫یاخْد گڵۆپَکاى بکْژێٌٍَّّ پێکٍَّ دٍست کَى بَ گێڕاًٍَّی چیرۆکی خۆضی پَرٍّردٍیی ّ هێژّّیی ‪ ،‬دٍضتْاًي کتێبێک َُڵگرى ّ دٍست‬ ‫‪ .‬کَ ى بَ خْێٌذًٍَّی بۆ هٌاڵَکاًتاى‪.‬‬ ‫بۆ ئهوهی مناڵهکان به یاریه کوردهواریهکان ئاشنا بن و تۆش بتوانیت لهگهڵیان دا ئهو یاریانه له بیریاندا زیندوو کهیتهوه ڕێگایهکی تریش‬ ‫ئهوهیه که خۆتان سهرقاڵی یاریه کوردیه فۆلکلۆریهکان بکهن ‪ ،‬بۆ نمونه یاریهکانی کاڵوێن‪ ،‬ههڵماقۆ ‪ ،‬ههڵماتێن‪ ،‬فڕی فڕی‪... ،‬هتد‬

‫سوپاس و پێزانین لە الیەن دەزگای خێرخوازی بەختەوەرییەوه‬

‫بهبۆنەى جەژنى قوربانى پیرۆزەوە لەهەڵمەنێکى جوامێرانەدا رێکخراوى هەوار لەبریتانیا دابینکردنى جل و بەرگ و پێداویستى جەژن‬ ‫‌‬ ‫بۆئەو منداڵە بێباوکانە دەگرێتە ئەستۆى خۆى کەلە پڕۆژەى بەختەوەرى ناونووس کراون‪ ،‬لەمبارەیەوە مامۆستا حاجى کاروان بۆ سایتى‬ ‫بەختەوەرى گوتى ‪ ..‬پڕبەدڵ سوپاس و پێزانینى خۆمان ئاڕاستەى رێکخرواى ناوبراو دەکەین کەبەدەم بانگەوازەکەى ئێمەوە هاتن و لەخواى‬ ‫میهرەبان داواکارم نموونەى زیادبێت بۆخزمەتکردن و کۆمەککردنى مندااڵنى بێباوک کەبێگومان نموونەى ئەوجۆرە کارە بەهەشتى بەرینە‬ ‫ئینشائەلاڵ ‪ ..‬هەروەها دایکى منداڵە بێباوکەکانیش خۆشحاڵى خۆیان بەرامبەر ئەو کارە خێرەى رێکخراوى هەوار دەربڕى و دوعاى خێریان‬ ‫بۆ کردن ‪ ،‬بۆ بینینی ههواڵهکه کلیکی ئهم لینکهی خوارهوه بکه‪:‬‬ ‫‪http://www.bextewery.com/xerd.php?pageid=29‬‬ ‫بۆ ًاردًی بابەت یاى ُەر زیاًیاریەکی زیاتر دەتْاًیت پەیْەًذی بکەیت بە‪:‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫بالَ کراَەی‬

‫ژمارە ‪6‬‬

‫ٌەَاری‬

‫زستا ن‬

‫َەرزی‬

‫‪٠٢٠٢‬‬

‫ئاهەنگی جەژنی قوربان وپێشبڕکێ ی خواردنی کوردهواری‬ ‫ڕۆژی ‪ 20/11/2010‬یهکێک بوو له و ڕۆژه پرشنگدارانهی که ههوار به‬ ‫شانازیهوه بۆ خۆیی تۆمار کردووه‪ .‬لهم ڕۆژهدا ههوار بۆ کوردستانیانی‬ ‫سنوورهکه سێ بۆنهی کرد بهیهک و بهمهبهستی پێکانی سێ ئامانجی دیاریکراو‬ ‫(زیندووڕاگرتنی ئاههنگی جه ژنی پیرۆزی قوربان‪ ،‬کۆکردنهوهی یارمهتی بۆ‬ ‫نازدارانی کوردستان ‪ ،‬سازکردنی پێشبڕکێ ی باشترین و بەتامترین خواردنی‬ ‫کوردهواری) لهگهڵ ههموو دهستهو چینهجیاوازهکانی ڕهوهندهکهمان له لە هۆڵی‬ ‫میالن سەنتەر لە نیوکاسڵ ڕۆژێکی خۆشیان بهڕێ کرد و بهسهرکهوتوویی ههر‬ ‫سێ ئامانجهکه بهدهست هاتن‪.‬‬ ‫پاش ئهوهی لهمانگی پیرۆزی ڕهمهزان دا ههوار پرۆژهی ناردنهوهی جل و‬ ‫بهرگ و پێداویستی یه سهرهتاییهکانی بۆ (نازداران ‪ -‬بێ باوکان) ی کوردستان‬ ‫ڕاگهیاند‪ ،‬لێرهو لهوێ خهڵکی خێرخوازی ڕهوهندهکهمان له باکووری بهریتانیا و‬ ‫به تایبهتی تر له ههردوو شاری (لیدز و نیوکاسڵ ) به گوێرهی توانایان بهشداریان کرد له کۆکردنهوهی ئهو شت و مهک و پێداویستیانهی که‬ ‫له حاڵهتێکی باشدان بۆ بهکار هێنان و له خۆیان زیادن‪ ،‬ڕێژهی شت و مهکه کۆکراوهکان زیاتر بوون له ‪ 1200‬کیلۆ که بۆ ناردنهوهیان‬ ‫بودجهیهکی باشی پێویست بوو‪.‬‬ ‫ههر بۆیه به مهبهستی کۆکردنهوهی بڕی پێویست بۆ ناردنهوهی ئهو کهلوپهالنه به‬ ‫پۆست دا ههوار بڕیاری ڕێکخستنی پێشبڕکێ یهکی خواردنی کوردهواری داو بۆ‬ ‫ئهم مهبهسته خوشکانی خێرخوازی نیوکاسڵ زۆر دڵگهرمانه له بانگهوازهکه هاتنه‬ ‫پێش و به بهشداری یهکی زۆر ناوازه ڕۆژهکهیان بۆ ههمووان ڕازاندهوهو بوون به‬ ‫هۆی سهرکهوتنی پرۆژهکه و بهدهست هێنانی ئامانجهکهش لهو پێشبڕکێ یه که‬ ‫کۆکردنهوه ی خهرجی ناردنهوهی ئهو پۆسته بوو وهک دیاری و جهژنانه بۆ‬ ‫نازدارانی کوردستان‪ .‬جیێ نرخاندنه که ئهو ژمارە بهرچاوهی خا نما نی کورد‬ ‫لهسنوری نیوکاسڵ و گهیتسهید به چهندین جۆر خواردنی کوردەواری له ههردوو‬ ‫شێوازی فۆلکلۆری و نوێ بهشداریان کرد‪ ،‬لهوانه یاپراخ بە هەموو جۆرەکانیەوە‪،‬‬ ‫کفتەی سابوونکەران‪ ،‬بهربهسێڵ‪ ،‬کووبە‪،‬کەالنەی پیاز‪ ،‬کەالنەی‬ ‫قیمە‪،‬ترخێنە‪،‬ناوساجی‪،‬چەندەها جۆری بریا نی و ناوشکێنەو‪........‬چەندەها جۆری‬ ‫خواردنی تریش کە مایەی خۆشحاڵی هەموو ئامادەبووان بوو‪ .‬پاشان لە الیەن‬ ‫ئامادەبووانەوە باشترین سێ خواردن هەڵسەنگێندرا وە پا ش دەستخۆشی کردن لە هەموو ئەو خانمانەی بەشدارییان کردبوو کە بەڕاستی وهک‬ ‫ئامادهبووانی پێشبڕکێ یهکه ئاماژهیان پێکرد ههڵبژاردنی تهنها سێ خواردن له و ههموو نمایشه جوانهدا زۆر ئاستەم بوو وه بهزهحمهت‬ ‫دهتوانرا خۆشترین خواردن ذەستنیشان بکرێت چوونکە خواردنەکان هەموویان زۆر بە تا موو خۆشبوون‪،‬لە پاشان خەاڵت بە سەر یەکەم‬ ‫ودووەم و سێیەم دا دابەشکرا‪.‬ههر لێرهوه زۆر سوپاس و پێزانینمان ههیه بۆ یهک بهیهکی ئهو خوشکه بهڕێزانهی که ئهو رۆژهیان وا‬ ‫ڕازاندهوهو به هونهرو نمایشی خواردنه به تام و چێژهکانیان وه توانیان ببنه هۆی تۆمار کردنی ڕۆژیکی تری له یاد نهچوو بۆ تهمهنی‬ ‫ههوارو ڕهوهندهکهمان له نیوکاسڵ دا‪.‬‬ ‫شایانی باسه بهرنامهی ڕۆژهکه وابوو‪ ،‬ئهو کهسانهی که بهخواردن بهشداریان له پێشبڕکێ یهکهدا کردبوو به بێ بهرامبهر دههاتنه ژوورهوه‪،‬‬ ‫بهالم ئهوهی تهنها ئاماده دهبوو پێویست بوو بلیتی هاتنه ژوورهوه بکڕێت کهلهبهردهرگای هاتنه ژوورهوه ئامادهبوو‪ ،‬ههروهها ههندێک‬ ‫خوشک چهندین جۆری خواردنهوه و شیرینی یان هێنابوو که دانران بۆ فرۆشتن‪ .‬لهو ڕۆژهدا‬ ‫بڕی بهدهست هێنراو له بلیتی هاتنه ژوورهوهو فرۆشتنی خواردنهوهو شیرینی یهکان و ههروهها‬ ‫بهخشینی تایبهتی ههندێک له ئامادهبووان و ههندێک خێرخوازی تری دهرهوهی ئهو بۆنهیه بۆ‬ ‫پرۆژهکه توانیمان بڕی پێویست بۆ پرۆژهکه کۆکهینهوهو بهههموومانهوه خۆشبهختانه توانیمان‬ ‫ئامانجهکهمان بهدهست بێنین که ناردنهوهی دیاری و جهژنانهیهکی کهم بوو له ئێمهوه بۆ نازدارانی‬ ‫کوردستان‪.‬شایانی باسه یارمهتی یهکانی ئێمه گهشتنه دهستی پرۆژهی بهختهوهری له کوردستان که‬ ‫بهڕێزیان به یهکسانی بهسهر خاوهن پێداویستی یهکاندا دابهشی کهن‪ ،‬له تهنیشتهوه سوپاس و پێزانی سهرۆکی دهزگای بهختهوهری ببینه‪.‬‬ ‫بۆ ًاردًی بابەت یاى ُەر زیاًیاریەکی زیاتر دەتْاًیت پەیْەًذی بکەیت بە‪:‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫بالَ کراَەی‬

‫ژمارە ‪6‬‬

‫ٌەَاری‬

‫زستا ن‬

‫َەرزی‬

‫‪٠٢٠٢‬‬

‫ساڵی نوێتان پیرۆز بێت‬

‫بهفرو سهرما قوتابخانهکهی پێ ڕاگرتین !‬

‫ضَپۆلی سَرها ّ بَفری ئَهساڵی بَریتاًیا بَ گطتی ّ ًیْکاسڵ بَ‬ ‫تایبَتی ُێٌذٍ چڕّ درێژ خایَى ّ سَخت بّْ َُهّْهاًی‬ ‫تّْضی ڕاچڵَکاى ّ سَرسْڕهاى کردّ بَرًاهَّ کاری بَ‬ ‫خَڵکی دٍڤَرٍ کَ گۆڕی‪.‬‬ ‫زۆربَی دٍزگاّ فَرهاًگَّ‬ ‫بَفری هاًگَکاًی ًۆڤَهبَرّ دیسَهبَر ضتێکی تازٍّ کت ّ پڕ‬ ‫ًی یَ بَاڵم بَّ ڕێژٍیَّ ئًٍَّذٍ هاًٍَّی بَ ضێٍْیَک تا ئێستا‬ ‫زیاتر لَ ‪ 35‬ڕۆژ تێپَڕیٍْ بَ بێ باریٌی تًَِا باراًێک ّ َُهیطَ‬ ‫ش بَفرٍکَ تازٍ ئَبێتٍَّ ‪،‬ئٍَّیَ ّای کردٍّّ کَ هاهَڵَ کردى‬ ‫لَگَڵ ئَّ بَفرٍ ئًٍَّذ ئاساى ًَبێت‪ٍّ .‬ک سَداى قْتابخاًَی‬ ‫تری باکْری بَ ریتاًیا ئَّ ضَپۆلی بَفرّ سَرهایَ دٍرگای بَ‬ ‫قْتابخاًَی (فێربّْى)ی َُّاریص داخست ّ لَبَر بَرژًٍٍّذی‬ ‫گطتی ًاچار بّْیي بۆ هاٍّی دّّ َُفتَی ‪28‬ی ًۆڤَهبَرّ ‪4‬ی‬ ‫دیسَهبَر قْتابخاًَکَهاى داخَیي ّ چاٍّڕّاًی ئاساى بًّْی‬ ‫بارّّدۆخَکَ بکَیي‪َُ ،‬ر لَکاتی خۆی دا هاهۆستایاى ّ‬ ‫سَرپَرضتیاراًی قْتابخاًَکَ لَّ داخستٌَ ئاگادارکراًٍَّّ‬ ‫ُاّڕابّْى‪.‬‬ ‫بڕیارٍ‬ ‫ئَّ‬ ‫لَگَڵ‬ ‫َُهّْاى‬

‫لَگَڵ ُیْای پطّْیَکی خۆش ّ ئارام ّ پڕ تًَذرّستی بۆ َُهّْ‬ ‫هاهۆستایاى ّ قْتابیاًی قْتابخاًَی فێربّْى ّ سَرجَم ئًَذام ّ دۆستاًی‬ ‫َُّارّ کْردستاًیاًی ضارٍکَهاى ‪ُ ،‬یْای ساڵێکی پڕ بَرَُم ّ بَدٍست‬ ‫ُێٌاى ّ سَرکَّتٌتاى بۆ دٍخْازیي ّ بۆ ساڵی ًْێی ‪ 2011‬لَ خْا داّای‬ ‫تَهًَێکی پڕ بَرٍکَ ت ّ ژیاًێکی ئاسّْدٍتاى بۆ دٍکَیي ّ ُیْاداریي ساڵی‬ ‫ًْێ ساڵی بَ دیِاتٌی خَّى ّ گَضتي بَ هَرام ّ ئاّاتَکاًتاى‪.‬بێت‪.‬‬ ‫ئاگاداری سَرجَم ئَّ خێساًَ بَڕێساًَ دٍکَیي کَ هٌاڵَکاًیاى لَ‬ ‫قْتابخاًَی (فێربّْى) دا تۆهار کراٍّ کَ ‪ 8‬ی جًویُيری یًکًم ڕۆژی‬ ‫کراوًَيی قُتابخاوًکًمان ديبێت لَ ساڵی داُاتّْداّ لَ ‪8‬ی هاًگٍَّ‬ ‫کاری ئاسایی قْتابخاًَکَ دٍست پێ دٍکاتٍَّ‪.‬‬

‫پرسیاری ئهم جاره (تایبهت به منااڵن)‬ ‫ههر مناڵێک بتوانێت وهاڵمی ئهم پرسیارهمان بداتهوه ‪ ،‬ئهوا خهاڵت‬ ‫دهکرێت‪ .‬ئهگهر زیاتر له یهک کهس وهاڵمی ڕاستی بۆ ناردین ‪ ،‬ئهوا‬ ‫قورعه له نێوان ناوهکاندا دهکهین و یهکهم ههڵبژێردراو خهاڵت دهکرێت‬ ‫تکایه ناوی سیانی و ناونیشانی ته واوی خۆتمان بۆ بنێره بۆ ئهم ئیمێڵه‬ ‫‪hawar.newsletter@yahoo.co.uk‬‬ ‫بۆ ئهوهی بتوانین خهاڵتهکهت بۆ بنێرین به پۆست دا‬

‫وهرزهکان چهند مانگن ؟ ‪(.‬لەتیف هەڵمەت)‬ ‫نینوو کچێکی مناڵ بوو‬ ‫دهرچوو بوو بۆ پۆلی دوو‬ ‫کات وهرزی زستان بوو‬ ‫لهبهر باران وسهرما‬ ‫لهپر دهستی ههڵبڕی‬ ‫بهیارمهتیت مامۆستا گیان‪:‬‬ ‫مامۆستا وتی نینو خان‬ ‫بههارو پایزیش دیسان‬ ‫وهرزی هاوینیش ههروا‬ ‫ههموو وهرزێ سێ مانگه‬ ‫نینوی جاالک وبیر ورد‬

‫پرسیاری ئهم جاره‪:‬‬

‫بۆ قوتابخانه دهچوو‬ ‫لهپۆلدا دانیشتبوو‬ ‫جیهان بهفرو باران بوو‬ ‫رقی لهزستان ههڵسا‬ ‫لهمامۆستای پۆلی پرسی‬ ‫چهند مانگه وهرزی زستان‬ ‫سێ مانگه وهرزی زستان‬ ‫یهکی سێ مانگن نینو گیان‬ ‫سێ مانگ تهواو ئهکاو ئهروا‬ ���ههموو ساڵێ دوانزه مانگه‬ ‫سوپاسی مامۆستای کرد‬

‫چۆن دهتوانیت ئهو پرسیاره ماتماتیکیهی خوارهوه وهالم بدهیتهوه‬ ‫که ئهنجامی ههموو وهالمهکان له کۆتاییدا بکاته ‪ 6‬؟‬ ‫لهو ‪ 9‬ژمارهیه ‪ ،‬وهالمی ‪ 5‬یان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 =6‬‬ ‫دراوهتهوهو تهنها چواریان ماوه‬ ‫‪2 + 2 + 2 =6‬‬ ‫که وهالم بدرێتهوه‬ ‫‪3 x 3 - 3 =6‬‬ ‫ئهوانهش ژمارهکانی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4 =6‬‬ ‫‪ 9 ،8 ،4 ،1‬یه‬ ‫‪5 / 5 +5‬‬ ‫‪=6‬‬ ‫چۆن دهتوانیت وهالمی ‪6‬‬ ‫‪6 + 6 - 6 =6‬‬ ‫بۆ ههر یهک لهو لێکدانانه‬ ‫‪- 7 / 7 + 7 =6‬‬ ‫دهرکهیت؟‬

‫بۆ ًاردًی بابەت یاى ُەر زیاًیاریەکی زیاتر دەتْاًیت پەیْەًذی بکەیت بە‪:‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8 =6‬‬ ‫‪9 =6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬


Issue 6

Hawar

Winter

Seasonal

2010

Newsletter

Ferboon School closed for 2 weeks because of snowfall As you all are aware hundreds of schools in northern England had closed because of poor weather conditions in the last few weeks. We were sad to announce that due to the heavy snow and freezing temperatures and because the weather was causing difficulties and some roads were imposable to reach we had to close the school for two weeks, on the 27th November and the 4th December, the school was open again for the next two weeks on the 11th & on the 18th December and operated as normal. We did contact all the parents by phone and notified them of the closure. This term finishes for children on Saturday 18th December. Spring term starts for children on 8th January 2011. On behalf of all the teachers and Hawar members we would like to wish you all a very happy holiday with your families. We look forward to seeing parents and children back on the 8th of January for the start of the Spring term. Whish you all a happy new year.

The need of togetherness among people creates a community! On the 29th of November Hawar combined three occasions in one event, they were the Eidul Adhaâ€&#x;s, Food Competition and Fund Raising events. We aimed to bring members of the Kurdish community together to enjoy their togetherness and spend a quality time in a casual friendly and relaxed environment together. For this purpose men, women and children from our community collectively came along to the Millin Centre to enjoyed the additional day.

We would like to thank all the 22 Kurdish ladies who had chance to enter the Food Competition, there were more than 20 different types of homemade traditional Kurdish dishes, everyone who turned up in the event had a chance to vote for the best three foods.

Our hard working teachers thoroughly enjoyed the Kurdish food competition and Eid event

Three ladies were voted the best within the 22 and they were given a price by Hawar. It was a lovely day when everyone equally celebrated togetherness and the feeling of community.

Send your all your comments to this email address please : 8

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 6

Hawar

Winter

Seasonal

2010

Newsletter Newcastle Falcons Making a Difference Event: Meena Al-Nawrasy is one of our special bright pupils among others in Hawar‟s Ferboon School who we very proud to have. She won a competition to write an acrostic poem about the environment amongst 240 pupils and performed her poem at Make a Difference Event at the Newcastle Falcons for Archibald‟s and here is how she did:

Hello my name is Meena, and I am a student at Archibald first school. One month ago at my school there was a competition to write an acrostic poem about the environment. This competition was open for the upper school, 240 pupils in total. Out of all these people I and alongside two other pupils won this competition. We were to perform this poem at the Newcastle Falcons for Archibald‟s Make a Difference event. Archibald‟s M.A.D. event consisted of many other groups. The whole aim of our event was to make people more aware about saving the world. My „eco-code‟ poem was all about things around us such as pollution, global warming and informing people that the world won‟t be perfect if we carry on doing what we are at the moment; wasting energy. Here is my poem: Environment, we need to take care of it. Carbon dioxide causes global warming. Organic food is much better for you and the world. - Reduce the electricity you use to save our planet. Care is what we need to give our precious planet. Oceans, skies and land make up the earth you live in. Developing awareness about saving the Earth. Exotic rainforests, stunning sea-life and gorgeous wildlife, would you really risk damaging all this?

This times question (for children) Any child that gets this puzzle correct might get a prize! If you have a solution send your name, surname and address to this email hawar.newsletter@yahoo.co.uk so that we can send the prize specially to you by post. This times question is how can you solve this maths puzzle so that all the sums are equal to six using and mathematics symbol From the 9 questions below 5 of them have already been solved for you, and therefore you will only need to answer the 4 remaining questions. These are the 1, 4, 8 and 9 questions.

How can you make all the questions below equal to 6? Note: If more than 1 child gets this puzzle correct then we will do a lucky dip!

Send your all your comments to this email address please : 9

1 2 3 4 5 6 -7 8 9

1 1 + 2 + 2 x 3 - 3 4 4 / 5 +5 + 6 - 6 / 7 +7 8 8 9 9

=6 =6 =6 =6 =6 =6 =6 =6 =6

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 6

Hawar

Winter

Seasonal

2010

Newsletter

Niga Hama Ali Salih a young Kurdish girl was elected as Young Lord Mayors in Liverpool In Liverpool there is something called the school parliament. It is for young people who care about the issues that affect young people. It began in 2001. All primary, secondary and special schools in Liverpool have been eligible to join. The Parliament gives an opportunity for the young people of Liverpool to have a voice on matters of concern and be heard by the people who have influence in the running of the city of Liverpool. The Parliament meets as 2 separate Houses. The Upper House represents young people aged 11-19, and the Lower House represents those aged 711.Members of the Schools' Parliament, also have the chance to attend meetings and events, outside of Liverpool, often in different countries. In previous years representatives from LPS have attended 'World Village' in Norway and conferences in Strasbourg and Portugal. The Lower House would elect Junior Lord Mayors while the Upper House would elect Young Lord Mayors. 24 children were elected to be Junior Lord Mayors and Young Lord Mayors. Once elected each would serve for one calendar month starting at November 2010and would accompany the Lord Mayor on visits, to meetings and to any other event that they wished. On the 3rd of November 2010 a ceremony was held at the town hall in Liverpool city centre so the 24Young Lord Mayors and Junior Lord Mayors can be sworn in. The lord mayor Hazel Williams made a speech herself. The young lord mayors of March is a Kurdish girl called Niga Hama Ali Salih. Who was one of the 24 Young Lord Mayors who was elected in Liverpool for this period, she sworn: (I Niga Salih having been elected to the office of the young lord mayor of Liverpool city council, declare that I take that office upon myself and will duly and faithfully fulfil the duties of it according to the best of my judgment and ability, in accordance with my elected role within Liverpool Schoolsâ€&#x; Parliament ).

All the children will wear a gold chain on their month worth a thousand pounds.

send your all your comments to this email address please : 10

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 6

Hawar

Winter

Seasonal

2010

Newsletter

The girl with the knife

by Niga Hama Ali Salih

The manor looked dark with its ancient door and run down roof which had an unusual turquoise colour. The smell was too horrible to imagine but was reduced because of the extremely bad weather. The oak walls were grey and had teeth shapes carved in to the painting. There were four candle holders hanging from the wall but they had icicles of wax reaching the floor and every bit of furniture was covered with a sheet to prevent it from dirt. Though it didn‟t work because of the holes made by which ever insect that decided to live in the manor. One piece of furniture looked as though it wasn‟t covered at all; it looked as though it was once a sky shade of blue and traded it for a dismal dark grey. All this makes the look beautiful if turn back the clock but why did it end up like this? And who was responsible? That was why daisy was so nervous. She imagined robbers and murders coming to the manor and destroying it. Daisy came with her friends to the manor to have you spooky sleep over. Josh had challenged the two girls by saying would be afraid. Carmen didn‟t agree to go the manor at first but she changed her mind. She wouldn‟t miss a chance to prove josh wrong .Daisy had thick black hair and deep blue eyes. Daisy founded it hard to believe anything she didn‟t see but josh was very superstations and Carmen was as bad as Josh. Josh had blue eyes and blue hair to match. His mother let him dye it for his birth day. Carmen and Daisy mocked him about it but he ignored them. Carman thought it was important to always look fashionable. As they settled down for the night they open there sleeping bags and lade them out but the silence was broken by a scream that pierced here ears. Immediately they ran towards the sources of the screaming. As they ran Josh heard scratches on the wall behind him which made him run even faster. When they reached it they saw a young girl punching a hand on her arm. She saw the three teenagers shouted for help. Carmen and daisy were stationary but Josh however grabbed a rusty old hat stand and hit the floating hand and it evaporated. The girl turned and gave him a warm hug Carmen asked her what her name was. “My name is lily and I‟m lost I want my mummy. “She cried. “Ok.We‟ll find her tomorrow but we have to sleep now. We‟ve not got another sleeping bag just a blanket sorry.” Offered Josh. They took a photo to remind them of tonight. They slept for about ten minutes when they heard a loud crash exploded and once again Lily was in danger. She was being pulled in to the cellar under the kitchen on to a table of blood by the hand but now it had a body to join. It was completely transparent with a faint outline. When the ghostly figure placed Lily on the table they both diapered. The three kids couldn‟t believe what they just saw and kept patrolling in a circle around the sleeping bags. The night grew cold and out of the shadows came Lily with a knife in her hand but then the impossible happened…daisy, Carmen and Josh were unable to move and were sitting targets as she approached. The lives of the three ended. Ten years later there was found hanging from ceiling the manors living room. The police investigated but no evidence was found of the little girl and her Knife.

send your all your comments to this email address please : 11

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 6

Hawar

Winter

Seasonal

2010

Newsletter

Online Social Networking Websites

by Diamond Mohammed

Online Social Networking Websites are increasing everyday and become the main form of socializing amongst lots of people, it is very scary when we see the world socially is about to become disconnected with real people. In this research I discuss the key changes and developments of such a big system, I will then in next two issues of Hawar newsletter investigate why and how Online Social Networking increasingly attracting the attention of society ? Since their introduction, the social networking websites have attracted millions of people around the world, according to the research carried out by (The Nielsen Company, 2010) people in our world now spends over 110 billion minutes on Online Social Networking and blog sites, compare to 24% of their times each visitors spent on online network websites the number has risen to 66% for each average visitors whom spent their times socializing with people whom might not ever met before, this research states that “almost 6 hours in April 2010 versus 3 hours, 31 minutes last year”. And according to a new survey by the UK Online Measurement Company (UKOM) British people spend more time on social networks and blogs than any other online activities, 65% more time online April 2010 which is equal to (884 million hours) British people have spent online compare to (536 million hours) they did in April 2007, it needs to point out that one in every four and a half of those UK minutes online is accounted for by social networks and blogs! This sudden increase in social networking sites is an exciting opportunity for their users, however to other parts of society who don‟t use them is very shocking!

Online Social Networking’s impact on society: People sometimes develop things with out looking at the impact of what they design on the society. Nothing better than that feeling when you know you've made a positive impact on people‟s lives, so what about the other way around? As everything else Online Social Networking’s are a mixed blessing they can be used and they can also be abused. It is not mystery why Online Social Networking’s become very popular every day; they are free, easy to use and very fast in spreading not just information but to share a lot of things like pictures, links, and videos and so on. The fastest, easiest and cheapest way to find and contact people whenever and wherever Talking about how much these sites are changing long-standing societal norms are never ending as they have developed so many problems for their user‟s lives and create so many mental and physical problems for them. To be continued send your all your comments to this email address please : 12

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 6

Hawar

Winter

Seasonal

2010

Newsletter

What people say about the Snow?

What people say about the snow?

By Meena’s mum

A young Kurdish girl was elected as Young Lord Mayors in Liverpool Meena’s acrostic poem at the (Make a Difference Event) Are Online Social Networking becoming the main form of socializing?

The snow started fall towards the end of November, most of the schools were closed across our region . It was the worse snow fall for a decade and at some places could get worse as a significant amount of snow are expected as we head towards the end of December. This winter has been particularly bad, the bad conditions are hazardous. I strongly advise you to wear warm outdoor clothing, if possible extra heating in your home, and shouts to dig car soot of snows. The bad weather has taken every body by surprise in Newcastle there has been up to 12 is inches of snow, with more come in Newcastle and more around the united kingdom, take extra care walking around outside, wear sensible foot wear. For mothers who are stuck indoors with kids when the weather outside is frightful and the schools are closed, they need to think of making themselves busy and pass the time in a happy family time otherwise it is going to be a very long days! Here are some ideas to pass the day with family fun! Break out an old board game, get out an old photo album and share stories of people and places from when you were your child with your children, or close the drapes and turn out the lights, and light candles tell stories, or pick a book and read it aloud to your kids.

Refugee Council MultiLanguages Web Site The Refugee Council Web Site provide Multi Languages Data Information pages contains fact sheets and information leaflets for refugees and asylum seekers who speak different Language . We are very happy to let our Kurdish readers know that you as well can access their website and read all the information in your own Kurdish language. If you would like to find out more about the asylum process in Kurdish you can visit this web address: http://languages.refugeecouncil.org.uk/kurdish_sorani/index.htm

send your all your comments to this email address please : 13

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


ژمارە 6 ی هەوار