Issuu on Google+

‫مبهری‌‪9002‬‬ ‫نۆڤه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژماره‌‪9‬‬ ‫‌‬

‫قوتابخانه ‌بۆ‌‬ ‫‌‬ ‫وهرگرتنی ‌ڕۆژی ‌پشوو ‌له‌ ‌کارو ‌کۆلێژه‌کان ‌بۆ ‌خۆت ‌و ‌له‌ ‌‬ ‫‪‌ ‌ .‌ 3‬‬ ‫ڕۆتینیهکانی ‌ژیانی ‌ڕۆژانه‌ت ‌و‌‬ ‫‌‬ ‫منداڵهکان ‌ ‌و ‌ڕاگرتنی ‌کارو ‌پرۆژه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫جهژن‌‪‌،‬النی‌‬ ‫ت‌به ‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫چاالکی‌تایبه‬ ‫ژن‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌جه‬ ‫‌‬ ‫ند‌ڕۆژانه‬ ‫‌‬ ‫و‌چه‬ ‫‌‬ ‫تکردنی‌ئه‬ ‫‌‬ ‫تایبه‬ ‫م‌ڕژی‌جهژن‪.‬‬ ‫‌‬ ‫م‌یه ‌‬ ‫که‬ ‫که ‌‬ ‫‌‬

‫وه‌پیرۆزبایی‌‬ ‫ههوار)‌ه ‌‬ ‫رو‌ههموو‌دۆستانی‌( ‌‬ ‫‌‬ ‫ریوه ‌‬ ‫به‬ ‫ی‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫ناوی‌ده ‌‬ ‫سته‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫‌‬ ‫رجهم‌موسولمانانی‌دنیا‌و‌موسولمانانی‌‬ ‫سه ‌‬ ‫ژنی‌پیرۆزی‌قوربان‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫جه‬ ‫بهریتانیا‪‌.‬‬ ‫ین‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌ده ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫وهندی‌کورد‬ ‫تی‌ره ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تایبه‬ ‫‌‬ ‫گشتی‌و‌به‬ ‫ریتانیابه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به‬ ‫گهردن‌ئازادی‌و‌‬ ‫رین‌و‌به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫سه ‌‬ ‫ر‌به‬ ‫ژنێکی‌خۆش‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مووان‌جه‬ ‫هیوادارین‌که‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫و‌بهڵێنی‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ینه ‌‬ ‫کتر‌شاد‌که ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دا‌یه‬ ‫‌‬ ‫پیرۆزه‬ ‫م‌رۆژه‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫له‬ ‫لێبوردن‌و‌دڵخۆشی‌یه ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‪‌.‬‬ ‫ینه ‌‬ ‫ک‌نوێ‌که ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ڵ‌یه‬ ‫ژیان‌له ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫ویستی‌و‌دڵسۆزی‌و‌پێکه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خۆشه‬ ‫کهلتورو‌‌‬ ‫به‌ ‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫ڵێک‌شانازی‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کی‌دونیا‌‌کۆمه‬ ‫وه ‌‬ ‫یه‬ ‫ته ‌‬ ‫ل‌و‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫هه ‌‬ ‫ر‌گه‬ ‫‌‬ ‫نی‌سامانێکی‌زۆری‌کهلتور‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خاوه‬ ‫ی‌کوردیش‌‌که‌‬ ‫‌‬ ‫ریتهکانی‌خۆی‪‌ ‌.‬‬ ‫ئێمه‬ ‫دابونه ‌‬ ‫‌‬ ‫وام‌ههوڵی‌پارێزگاریان‌‬ ‫‌‬ ‫یی‌و‌ئایینی‌جوانین‌به ‌‬ ‫رده‬ ‫‌‬ ‫ته ‌‬ ‫وه‬ ‫ریتی‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌نه‬ ‫وهیی‌و‌ئایینی‌‬ ‫ه ‌‬ ‫نهت ‌‬ ‫ندیه‌ ‌‬ ‫تمه ‌‬ ‫و‌تایبه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بێ‌پارێزگاری‌له‬ ‫گینا‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ین‌‌ئه‬ ‫ده ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫نایهتیمان‌‬ ‫سه ‌‬ ‫ک‌بۆ‌ڕه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بین‌و‌مانایه‬ ‫‌‬ ‫کاندا‌وون‌ده‬ ‫‌‬ ‫جیاوازه‬ ‫لتوره‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ناو‌که‬ ‫یانه‌ ‌‬ ‫له‬ ‫‌‬ ‫میشه‌پارێزگاریان‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌‌که‌پێویسته‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ریتانه‬ ‫‌‬ ‫و‌دابونه‬ ‫‌‬ ‫کێک‌له‬ ‫وه‪‌ .‬‬ ‫یه‬ ‫نامێنێته ‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌وهک‌‬ ‫‌‬ ‫وه ‌‬ ‫ییه‬ ‫ته ‌‬ ‫ئایینی‌و‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژنه‌‬ ‫سمی‌جه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بردنی‌ڕێوڕه‬ ‫ین‌به ‌‬ ‫ڕێوه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫لێ‌بکه‬ ‫ژنی‌قوربان‪‌،‬یادی‌نهورۆز)‌ه‌‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫زان‪‌،‬جه‬ ‫ژنی‌ڕه ‌‬ ‫مه‬ ‫‌‬ ‫( ‌‬ ‫جه‬ ‫یه‌و‌‬ ‫خۆیان‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫ت‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌تایبه‬ ‫بۆن‌و‌به ‌‬ ‫رامه‬ ‫‌‬ ‫ژن‌و‌ڕۆژانه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌جه‬ ‫‌‬ ‫رکام‌له‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫ردهوام‌بین‌بۆ‌‬ ‫ریان‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫ین‌و‌له ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بتوانین‌پارێزگاریان‌لێ‌بکه‬ ‫ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫و‌دونیا‌فراوانه‌بین‌هێشتا‌‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کی‌ئه‬ ‫‌‬ ‫ر‌کوێ‌یه‬ ‫له ‌‬ ‫هه‬ ‫گه‌ر‌ ‌‬ ‫وا‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫میشه‌ ‌‬ ‫ئه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫تی‌بۆ‌ئێمه‌ی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تایبه‬ ‫به‌‬ ‫ژن‌بکهین‪‌ ‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رامه‌ی‌جه‬ ‫‌‬ ‫توانین‌تام‌و‌بۆن‌وبه‬ ‫‌‬ ‫ده‬ ‫ژن‌دروست‌کهین‌و‌چۆنمان‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫توانین‌جه‬ ‫‌‬ ‫ران‌خۆمان‌ده‬ ‫هه ‌‬ ‫نده‬ ‫ندی‌کورد‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫ڕه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫بهرز‌ڕابگرین‪.‬‬ ‫پیرۆزانه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫و‌بۆنه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پێخۆش‌بێت‌ئه‬ ‫پێویسته‌پارێزگاری‌لێ‌بکرێت‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ژن‌که‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌جه‬ ‫تمه ‌‬ ‫ندیه‬ ‫و‌تایبه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫گرنگترین‌ئه‬ ‫‌‬ ‫ئاماده ‌کردن‪‌ ،‬یاخوود ‌کڕینی ‌جل ‌و ‌به‌رگی ‌جوان ‌و ‌نوێ ‌ی ‌تایبه‌ت ‌به‌‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌ .1‬‬ ‫پێ‌یان‌بووترێت‌که‌‬ ‫‌‬ ‫ژن‌بۆ‌مندااڵن‌وه‌‬ ‫‌‬ ‫ت‌به‌ ‌‬ ‫جه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کڕینی‌جلی‌تایبه‬ ‫ژن‪‌،‬وه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫جه‬ ‫ست‌به‌جیاوازی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌هه‬ ‫کڕن‌بۆ‌ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بۆیان‌ده‬ ‫وه‌‬ ‫ژنه ‌‬ ‫ی‌هاتنی‌جه ‌‬ ‫‌‬ ‫به‌ ‌‬ ‫بۆنه‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫ڕۆژهکانی‌تر‪‌.‬‬ ‫ن‌له‌ ‌‬ ‫ژن‌بکه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫جه‬ ‫وه ‌ ‌(پێش ‌وه‌خت) ‌پالنی ‌جه‌ژن ‌ساز ‌بکه‌ین‪‌ ،‬واته‌‌‬ ‫سهو ‌پێکه‌ ‌‬ ‫رچهند ‌که‌ ‌‬ ‫هه ‌‬ ‫‪‌ ‌ .2‬‬ ‫ژن‌نهکات‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نها‌جه‬ ‫س‌و‌خێزانێک‌به‌ ‌‬ ‫ته‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هیچ‌که‬ ‫که‌‬ ‫باشتر‌وایه‌ ‌‬ ‫‌‬

‫م‌توانان‌له‌ڕووی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دارو‌که‬ ‫ی‌که‌ ‌‬ ‫نه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫سانه‬ ‫خشین‌بۆ‌ئه ‌‬ ‫و‌که‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خێرو‌به‬ ‫‪‌.4‬‬ ‫گوێرهی‌توانای‌خۆمان‌‬ ‫‌‬ ‫کوردستان‌بتوانین‌به‌‬ ‫‌‬ ‫یاخود‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌،‬لێره‌بیت‌‬ ‫‌‬ ‫داراییه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫شداری‌له‌سازکردن‌و‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ش‌به‬ ‫‌‬ ‫ژنانه‬ ‫‌‬ ‫ک‌جه‬ ‫‌‬ ‫ک‌خێرو‌وه‬ ‫وه ‌‬ ‫و‌وه‬ ‫ینه ‌‬ ‫ریان‌که ‌‬ ‫‌‬ ‫به ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫کانیان‌دا‌بکهین‪.‬‬ ‫‌‬ ‫خۆشتر‌کردنی‌جه ‌‬ ‫ژنه‬ ‫‌‬ ‫کارهێنانی‌زینه‌و‌‬ ‫‌‬ ‫جوانترین‌شیوه‌ ‌‬ ‫و‌به‬ ‫‌‬ ‫کانمان‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌ماڵه‬ ‫رازاندنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‪‌.5‬‬ ‫دهدات‪،‬‬ ‫که‌ ‌‬ ‫ڕۆژه ‌‬ ‫ندی‌به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫تایبه ‌‬ ‫تمه‬ ‫‌‬ ‫رشتێکی‌تر‌که‌‬ ‫‌‬ ‫ئامادهکردنی‌بۆنی‌خۆش‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫‪،‬ئامادهکردنی‌چکلێت‌و‌شیرینی‌و‌‪...‬هتد‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌به‌یانی‌جه‌ژن‬ ‫ر‌له‌شارێکیش‌‬ ‫گه ‌‬ ‫کان‌و‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کوردیه‬ ‫وته‌‬ ‫مزگه ‌‬ ‫‌‬ ‫ینه‌‬ ‫ژن‌ڕووبکه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌نوێژی‌جه‬ ‫‪‌.6‬‬ ‫کان‌نوێژی‌جهژنی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫موسوڵمانه‬ ‫ی‌که‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌شوێنه‬ ‫‌‬ ‫بوو‌ئه‬ ‫‌‬ ‫وتی‌کوردی‌‌لێ‌نه‬ ‫‌‬ ‫مزگه‬ ‫ینهوه‪‌،‬گرنگ‌‬ ‫که ‌‬ ‫خۆمان‌جیا‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫باشتره‌‬ ‫‌‬ ‫ههر‌شوێنێک‌بێت)‌‬ ‫کهن‌( ‌‬ ‫تێدا‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫خرۆشی‌تهکبیری‌‬ ‫‌‬ ‫ئاوازی‌به‌‬ ‫‌‬ ‫و‌منداڵ‌له‌‬ ‫‌‬ ‫ڵ‌موسوڵمانان‌دا‌گه ‌‬ ‫وره‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫گه‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫وه ‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژن‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ین‌و‌نوێژی‌جه‬ ‫‌‬ ‫شداری‌بکه‬ ‫اکبر‌ولله‌الحمد)‌ ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬ ‫اکبر‪‌،‬الله‌‬ ‫‌‬ ‫الله‌‬ ‫جهژن‌( ‌‬ ‫‌‬ ‫تێکی‌زێڕینه‌بۆ‌بینین‌ی‌‬ ‫‌‬ ‫ش‌ده ‌‬ ‫رفه‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫وانه‬ ‫ین‪‌،‬جگه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نجام‌بده‬ ‫‌‬ ‫ل‌ئه‬ ‫‌‬ ‫کۆمه‬ ‫پیرۆزه‌لی‌یان‌تا‌‌‬ ‫‌‬ ‫ژنه‌‬ ‫شکردنی‌جه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌دۆست‌و‌ناسراوانت‌و‌پێشکه‬ ‫‌‬ ‫زۆربه‬ ‫تتوانی‌سهردانی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌نه‬ ‫‌‬ ‫رهۆیه‬ ‫‌‬ ‫ر‌هه‬ ‫ر‌له ‌‬ ‫به‬ ‫گه ‌‬ ‫یت‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫نه ‌‬ ‫که‬ ‫ست‌به‌نائارامی‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫یان‌لێ‌بکهیت‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پیرۆزه‬ ‫ژنه‌‬ ‫یت‌و‌جه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫موویان‌بکه‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫بهیانی‌دوای‌‬ ‫ریتمان‌وایه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کمان‌نه‬ ‫‪‌،‬ههندێ‬ ‫جهژن‌ ‌‬ ‫ت‌به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خواردنی‌تایبه‬ ‫‪‌.7‬‬ ‫نانهت‌‬ ‫ڕۆ‪‌،‬ته ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ندێکمان‌پاش‌نیوه‬ ‫‌‬ ‫خۆین‪‌،‬هه‬ ‫‌‬ ‫ژن‌ده‬ ‫‌‬ ‫ژن‌خواردنی‌جه‬ ‫‌‬ ‫نوێژی‌جه‬ ‫رهکانی‌‬ ‫ڤه ‌‬ ‫ده ‌‬ ‫ندێک‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫له‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫یه‪‌ ‌(.‬‬ ‫ندی‌خۆی‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژنیش‌تایبه ‌‬ ‫تمه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خواردنی‌جه‬ ‫کوردستان‌شله‌ی‌فاصۆلیا‌و‌قه‌یسی‌به‌گۆشته‌وه‪‌،‬مریشک‌به‌ڕوبه‌هه‌ناره‌‬ ‫وه‌یاخوود‌‌مریشکی‌فڕن‪‌‌،‬برنج‌به‌پاڵو‌‌‌که‌ره‌سته‌ی‌سه‌ر‌برنج‪‌،‬‬ ‫ر‌گهل‌و‌‬ ‫هه ‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫دڵنیاییه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ژنن‪‌،‬به‬ ‫‌‬ ‫ندی‌جه‬ ‫تایبه ‌‬ ‫تمه‬ ‫‌‬ ‫مانه‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫تی‌پرتهقاڵ)‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫شه ‌‬ ‫ربه‬ ‫‌‬ ‫یه‪.‬‬ ‫ژنی‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫ت‌به‌ ‌‬ ‫جه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌خواردنی‌جیاواز‌و‌تایبه‬ ‫وه ‌‬ ‫یه‬ ‫ته ‌‬ ‫نه ‌‬ ‫‌‬ ‫رگهکانت‌‪‌،‬‬ ‫جوانترینی‌جل‌و‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫وه‌‌ ‌‬ ‫خۆ‌بۆنخۆش‌کردن‌و‌خۆڕازاندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌‌.8‬‬ ‫رۆژی‌جهژن‌دا‌‬ ‫‌‬ ‫کتر‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ردانی‌یه‬ ‫‌‬ ‫و‌سه‬ ‫رکردنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫ه ‌‬ ‫سه‬ ‫ب‌‬ ‫ک‌که‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫واوی‌یه‬ ‫‌‬ ‫و‌ناته‬ ‫ر‌هه ‌‬ ‫ڵه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌هه‬ ‫‌‬ ‫رامبه‬ ‫‌‬ ‫خشین‌به‬ ‫‌‬ ‫کتر‌به‬ ‫‌‬ ‫ردن‌ئازادی‌و‌یه‬ ‫‪‌ ‌.9‬‬ ‫گه‬ ‫ههر‌‬ ‫خواسته‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌خوانه‬ ‫‌‬ ‫ی‌گه‬ ‫بۆ‌ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫تێکی‌گرنگه‌‬ ‫‌‬ ‫ده ‌‬ ‫رفه‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ڕووی‌دابێت‪‌،‬ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫یهکی‌نوێ‌‬ ‫ڕه ‌‬ ‫و‌الپه ‌‬ ‫‌‬ ‫کتر‌ببهخشین‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بیرکرێت‌و‌یه‬ ‫بێت‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌هه‬ ‫‌‬ ‫ناسکی‌و‌گرژیه‬ ‫ینهوه‌‪.‬‬ ‫ڵده ‌‬ ‫کدا‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ڵ‌یه‬ ‫له ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫ڵ‌خێزان‌وهاوهڵ‌و‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بردنی‌کاتی‌خۆش‌له ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫و‌به ‌‬ ‫سه‬ ‫وه ‌‬ ‫ره ‌‬ ‫ده ‌‬ ‫چوونه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌.11‬‬ ‫گهڵ‌‬ ‫بیگونجێنیت‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫بێت‌باشتره‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تت‌هه‬ ‫‌‬ ‫ر‌پالنێکی‌تایبه‬ ‫دۆستان‌دا‪‌،‬ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫کهت‌‬ ‫ی‌منداڵه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌،‬بۆ‌ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌ڕۆژانه‬ ‫‌‬ ‫یت‌بۆ‌ئه‬ ‫‌‬ ‫تی‌بکه‬ ‫‌‬ ‫تایبه‬ ‫ژن‌دا‌وه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌جه‬ ‫‌‬ ‫ڕۆژه‬ ‫یه‌بکات‪.‬‬ ‫و‌بۆنه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ندی‌و‌جیاوازی‌ئه‬ ‫تایبه ‌‬ ‫تمه‬ ‫‌‬ ‫ست‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬

‫بۆ ناردنی بابهت‪ ،‬یا ههر زانیاریهکی زیاتر دهتوانیت پهیوهندی بکه یت به‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk :‬‬


‫مبهری‌‪9002‬‬ ‫نۆڤه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژماره‌‪9‬‬ ‫‌‬

‫کانی‌ههوار‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫اڵ‌و‌چاالکی‌یه‬ ‫ههو‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫ر‌بردنی‌کاتیکی‌خۆش‌پێکهوه‌و‌بۆ‌زیندوو‌‬ ‫‌‬ ‫ستی‌به ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫مه ‌‬ ‫به‬ ‫به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ههموو‌‬ ‫ڕێکخراوی‌ههو��ربانگهێشتی‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫پیرۆزه‌‬ ‫‌‬ ‫و‌بۆنه‌‬ ‫‌‬ ‫ڕاگرتنی‌ ‌‬ ‫ئه‬ ‫نگی‌جهژنی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫گێڕانی‌ئاهه‬ ‫وه‌‬ ‫بۆ‌پێکه ‌‬ ‫‌‬ ‫دهکات‌‬ ‫که ‌‬ ‫ره ‌‬ ‫ڤه ‌‬ ‫ردستانیانی‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫کو‬ ‫ژن‌دا‌له‌کاتژمێر‌‪‌1:11‬بۆ‌‪4:11‬ی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌ڕۆژی‌جه‬ ‫پیرۆزی‌قوربان‌له‌ ‌‬ ‫دووه‬ ‫‌‬ ‫بهرواری‌‪‌‌‌18.11.1119‬‬ ‫ممه‌‪‌ ‌-‬‬ ‫ڕۆی‌ڕۆژی‌شه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پاش‌نیوه‬ ‫ڕازێته ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تی‌جۆراو‌جۆر‌ده‬ ‫به‌باب ‌‬ ‫ه‬ ‫که‌‌ ‌‬ ‫نگه ‌‬ ‫ئاهه ‌‬ ‫‌‬ ‫خواردن‌بۆ‌ئامادهبووان‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌منااڵن‌و‌‬ ‫‌‬ ‫ژنانه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫اڵت‌و‌جه‬ ‫پێش‌بڕکێ‌و‌ ‌‬ ‫خه‬ ‫واره‌بۆ‌‬ ‫هه ‌‬ ‫ژنانهی‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫جه‬ ‫نگه ‌‬ ‫بۆ‌ئاهه ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫ژووره ‌‬ ‫‌‬ ‫هاتنه‌‬ ‫‌‬ ‫دابین‌دهکرێت‌‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫مووانه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫اتن‌بۆ‌هه‬ ‫موو‌جهژن‌گێران‪‌.‬ه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫کانی‌ههوار‌گرێدانی‌کۆڕی‌‬ ‫‌‬ ‫ریه‌‬ ‫ماوه ‌‬ ‫جه ‌‬ ‫ی‌چاالکی‌یه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫زنجیره‌‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫‌‬ ‫هر)‪.‬‬ ‫تاین‌ئهند‌ووی ‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌کوردانی‌ناوچه‌ی‌‌(‬ ‫‌‬ ‫یه‌‬ ‫مانگانه ‌‬ ‫‌‬ ‫زۆرترین‌ڕێژهی‌‬ ‫‌‬ ‫وار‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌هه‬ ‫‌‬ ‫تگوزاریه‬ ‫‌‬ ‫یاندنی‌خزمه‬ ‫‌‬ ‫ستی‌گه‬ ‫به ‌‬ ‫مه‬ ‫‌ ‌‬ ‫مانگانه‌کۆڕی‌‬ ‫‌‬ ‫ههوار)‌‬ ‫ههر‌چین‌و‌توێژێک‌( ‌‬ ‫له ‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫کوردانی‌ناوچه ‌‬ ‫‌‬ ‫تی‌دهگێڕێت‌و‌‬ ‫‌‬ ‫یی‪‌،‬ڕۆشنبیری‪‌،‬هۆشیاری‌و‌کۆمه ‌‬ ‫اڵیه‬ ‫‌‬ ‫روه ‌‬ ‫رده‬ ‫ی‌په ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مانگانه‬ ‫جارهی‌‬ ‫‌‬ ‫ههر‌‬ ‫کۆلبهی‌کۆرت)‌ی‌نیوکاسڵ‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫موو‌مانگێک‌له‌هۆڵی‌(‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫تێکی‌پێویست‌دهوروژێنێت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بابه‬ ‫بهرواری‌‪‌14.11.19‬ڕۆژی‌‬ ‫مان‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫و‌زنجیره‌ ‌‬ ‫کۆڕه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌ئه‬ ‫مین‌ئه ‌‬ ‫ڵقه‬ ‫‌‬ ‫یه ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬

‫ر‌بردنی‌کاتێکی‌خۆش‌پێکهوه‬ ‫‌‬ ‫هیوای‌به ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫‌‬

‫که‌‬ ‫نرخ‌و‌بایه‌خی‌خێزان‌و‌چۆنیهتی‌پاریزگاری‌کردنی)‌‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ممه‪(‌.‬‬ ‫شه ‌‬ ‫‌‬

‫ن‌بهڕێز‌کاک‌(علی‌‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫الیه‬ ‫که‌ ‌‬ ‫یان‌خێزانی‌سنووره ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بوونی‌ده‬ ‫‌‬ ‫ئاماده‬ ‫به‌‬ ‫‌‬ ‫ش‌کرا‌‌و‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پێشکه‬ ‫وه‌‬ ‫واره ‌‬ ‫ری‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫ڕێوه ‌‬ ‫به‬ ‫ی‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫ده ‌‬ ‫سته‬ ‫ئهندامی‌ ‌‬ ‫محمد‌ڕهزا)‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫تا‌پرسیارو‌بۆچوونهکانیان‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خسێنرا‌هه‬ ‫‌‬ ‫بووان‌ڕه‬ ‫‌‬ ‫کۆتاییدا‌بوار‌بۆ‌ئاماده‬ ‫ش‌کراو‌بخهنه‌ڕوو‪‌‌‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تی‌پێشکه‬ ‫ت‌به‌ ‌‬ ‫بابه‬ ‫‌‬ ‫سه ‌‬ ‫باره‬ ‫‌‬

‫‌‬ ‫شهکان‌ی‌کوردستانیان‌‬ ‫چاوگه ‌‬ ‫‌‬ ‫منداڵه‌‬ ‫‌‬ ‫انی‌زیاتر‌به‌‬ ‫‌‬ ‫بهستی‌گرنگی‌د‬ ‫مه ‌‬ ‫به ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌خۆیان‌ههوار‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کردنی‌ناسنامه‬ ‫‌‬ ‫بیرنه‬ ‫‌‬ ‫تی‌و‌له‬ ‫سه ‌‬ ‫نایه‬ ‫و‌پاراستنی‌ڕه ‌‬ ‫‌‬ ‫کهمان‌نا‌‌‪.‬‬ ‫نده ‌‬ ‫وه ‌‬ ‫تی‌مندااڵنی‌ڕه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نگاوێکی‌تری‌بۆ‌خزمه‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫یهکی‌‬ ‫شێوه ‌‬ ‫‌‬ ‫وار‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خشانی‌هه‬ ‫‌‬ ‫خۆبه‬ ‫ڕوانکراوهدا‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫چاوه‬ ‫نگاوه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌هه‬ ‫‌‬ ‫له‬ ‫لتورو‌مێژووهونهری‌‌کوردی‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌زمان‌و‌ئایین‌و‌که‬ ‫پرۆفیشنااڵنه‌ ‌‬ ‫وانه‬ ‫‌‬ ‫کان‌لهخۆ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌وانه‬ ‫رکی‌ووتنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫ی‌که‌ ‌‬ ‫ئه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫سانه‬ ‫ئه ‌‬ ‫و‌که‬ ‫وه‌‪‌ ‌.‬‬ ‫ڵێنه ‌‬ ‫منااڵن‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫‌‬ ‫بن‌و‌ههموو‌‬ ‫‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫بواره ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌تایبهت‌ ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬ ‫ن‌بڕوانامه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫سانی‌خاوه‬ ‫‌‬ ‫گرن‌که‬ ‫‌‬ ‫ده‬ ‫رچاو‌دهگیرێت‌‪.‬‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫به‬ ‫یاساییهکان‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫نگاوه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫مهن‌نێوان‌‬ ‫بۆ‌منااڵنی‌ته ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫کرێته ‌‬ ‫‌‬ ‫م‌زووانه‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫قوتابخانهی‌(فێربوون) ‌‬ ‫ا‌به‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌کهس‌خوازیاری‌‬ ‫هه ‌‬ ‫گهزی‌کوڕان‌و‌کچان‪‌ .‌‌.‬‬ ‫ردوو‌ڕه ‌‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫هه‬ ‫‪‌5‬تا‌‪‌14‬ساڵ‌ ‌‬ ‫توانێت‌لهڕێگای‌‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دا‌ده‬ ‫تی‌لهم‌قوتابخا ‌‬ ‫نه‬ ‫‌‬ ‫که ‌‬ ‫یه‬ ‫نووسینی‌ناوی‌مناڵه ‌‬ ‫‌‬ ‫کهی‌تۆمار‌بکات‪.‬‬ ‫ناوی‌منداڵه ‌‬ ‫‌‬ ‫وارهو‌ه‌‬ ‫ی‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫ئیمێڵ‬

‫و‌به‌‬ ‫نیوکاسڵه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ڤهری‌)‌‬ ‫دیسکه ‌‬ ‫‌‬ ‫خانهی‌(‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کی‌مۆزه‬ ‫ر‌شۆک‌پرۆژه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫که ‌‬ ‫ڵچه‬ ‫‌‬ ‫دانیشتوانی‌ڕؤژههاڵتی‌‬ ‫‌‬ ‫چیرۆکی‌دیجیتاڵی‌له‌‬ ‫‌‬ ‫ه‌‪‌1،111‬‬ ‫هیوایه‌ک ‌‬ ‫‌‬ ‫ڕووی‌‌‌کهلتوری‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ستی‌خستنه‬ ‫مه ‌‬ ‫به‬ ‫به‌ ‌‬ ‫وه‌‌ ‌‬ ‫ریتانیا‌کۆبکاته ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫باکوری‌به‬ ‫کانی‌ئهو‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ندی‌یه‬ ‫و‌تایبه ‌‬ ‫تمه‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫ره ‌‬ ‫ڤه ‌‬ ‫یی‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫ته ‌‬ ‫وه‬ ‫نه ‌‬ ‫نگی‌و‌فره‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫فره ‌‬ ‫ڕه‬ ‫‌‬ ‫یه‌‬ ‫ست‌لهم‌پرۆژ‌ه ‌‬ ‫‌‬ ‫مه ‌‬ ‫به‬ ‫ژین‌که‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دا‌ده‬ ‫ناوچه ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫ی‌که‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تاک‌و‌گروپانه‬ ‫وهک‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫تۆمار‌کردنی‌ناوچه ‌‬ ‫‌‬ ‫رهاتیان‌وه‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌چیرۆک‌و‌به ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫نوسینه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫وهکانی‌داهاتوو‪.‬‬ ‫ک‌بۆ‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫وو ‌‬ ‫یه‬ ‫مێژ ‌‬ ‫لهو‌‬ ‫شداره‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌به‬ ‫‌‬ ‫و‌گروپانه‬ ‫کێکه‌ ‌‬ ‫له‬ ‫‌‬ ‫ی‌که‌ ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫به ‌‬ ‫وه‬ ‫دهکات‌ ‌‬ ‫ههوار‌شاناز‌ی‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫لهو‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫یه ‌‬ ‫فته ‌‬ ‫ند‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫ندامانی‌که‌ ‌‬ ‫چه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌ئه‬ ‫‌‬ ‫ک‌گروپ‌و‌وه‬ ‫‌‬ ‫دا‌وه‬ ‫پرۆژه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫دایه‪.‬‬ ‫که ‌‬ ‫ڕاستی‌پرۆژه ‌‬ ‫‌‬ ‫و‌ئێستا‌له‌ ‌‬ ‫ناوه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کار‌بووه‬ ‫‌‬ ‫ست‌به‬ ‫‌‬ ‫دا‌ده‬ ‫پرۆژه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬

‫‪hae.hawar@yahoo.co.uk‬‬ ‫ل‌‪9‬‬

‫بۆ ناردنی بابهت‪ ،‬یا ههر زانیاریهکی زیاتر دهتوانیت پهیوهندی بکه یت به‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk :‬‬


‫مبهری‌‪9002‬‬ ‫نۆڤه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژماره‌‪9‬‬ ‫‌‬

‫ڕهنگ‬ ‫مه ‌‬ ‫هه ‌‬ ‫‌‬

‫ویستی‌ئاوایه؟‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ئایا‌خۆشه‬ ‫شاخان‬ ‫پۆلیسی‌ئه‌مریکا‌الشه‌ی‌پیره‌ژنیکی‌‌‪‌‌87‬‬ ‫ساڵه‌ی‌دۆزیه‌وه‌که‌زیاتر‌له‌‌‪‌‌11‬ساڵ‌له‌‬ ‫کهی‌ژیاوه!‬ ‫گه‌ڵ‌الشه‌ی‌پیاوه‌‌مردووه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌به‌وته‌ی‌‌ڕۆیترز‌(‌تیلر‌مارینگ‌)‌‌‪‌11‬ساڵ‌‬ ‫به‌هۆی‌جه‌ پێش‌تر‌‌کاتێک‌‌که‌مێرده‌که‌ی‬ ‫ئه‌مرێت‌له‌ناو‌جێگاکهی‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫ڵده‌ی‌دڵه ‌‬ ‫‌‬ ‫شارداوهو‌‬ ‫‌‬ ‫کهی‌له‌مااڵ ‌‬ ‫حه‬ ‫خۆیدا‌الشه‌ی‌مێرده ‌‬ ‫‌‬

‫پێکه‌نین‌باشترین‌ده‌رمانه‌‌بۆ‌دڵ‬ ‫ماکوان‬ ‫لێ‌دهدات‌وه‌به‌م‌شێوه‌یه ‌‬ ‫‌‬ ‫دڵی‌مرۆف‌له‌رۆژیکدا ‌‪‌ 111111‬جار‌‬ ‫‪‌ 1111‬گاڵون‌خوێن‌له‌سه‌رتاسه‌ری ‌له‌شدا‌بالو‌ئه‌کاته‌وه‪‌ .‬به‌ر‌‬ ‫پرسیاری‌باڵو‌کردنه‌وه‌ی‌خوێن‌له ‌‪‌64‬کیلومه‌تر‌ره‌گه‌کانی ‌له‌‬ ‫هنێت‌بۆ‌‬ ‫شی‌به‌ئه‌ستۆ‌گرتووه‌تا‌له‌م‌ڕێگه‌وه‌خوارده‌مه‌نی‌بگه‌ی ‌‬ ‫بێته‌پێش‌هێزی‌‬ ‫هواوی‌له‌ش‪‌‌.‬هه‌ر‌جۆره‌ناکۆکیه‌ک ‌که‌بۆ‌له‌ش‌ ‌‬ ‫ت‌‬ ‫ههتا‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫هه‌ڵدانی‌خوێن‌که‌م‌ئه‌بیته‌وه‌وه‌زه‌خت‌ئه‌کات‌له‌دڵ‌‪‌ ‌.‬‬ ‫دهکات‪‌ .‬به‌م‌جۆره‌‬ ‫کانی‌لهش‌دابین‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫زۆرتر‌کار‌بکات‌پێداویستی‌یه‬ ‫پێویستهتێکۆشین‌بۆ‌‬ ‫‌‬ ‫هندرووستی‌دڵ‌‬ ‫ئه‌توانین‌بڵێین‌بۆ‌پاراستنی‌ت ‌‬ ‫نجامدانی‌وهرزش‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ندروست‌و‌ئه‬ ‫ش‌به‌ڕێگای‌خواردنی‌‌ت ‌‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پاراستنی‌له‬ ‫ردهوامی‪.‬‬ ‫به ‌‬ ‫به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌دڵ‌بۆ‌ژنان‌و‌پیاوان‌جیاوازن‪‌،‬کاتێک‌باس‌له‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌جه ‌‬ ‫ڵده‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نیشانه‬ ‫رامبهر‌‪‌116‬‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫به‬ ‫گرامه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ین‌بۆ‌نمونه‌قورسایی‌دڵی‌پیاو‌‪‌183‬‬ ‫‌‬ ‫دڵ‌ده ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫خۆشی‌دڵ‌له‌ژنان‌دا‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌نه‬ ‫‌‬ ‫ها‌نیشانه‬ ‫گرام‌بۆ‌قورسایی‌دڵی‌ژن‪‌،‬هه ‌‬ ‫روه‬ ‫‌‬ ‫دهو‌ئازاری‌شان‌و‌مل‪.‬‬ ‫و‌خراپ‌کارکردنی‌گه ‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌ڕشانه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫دیارتره‌‪‌ ‌،‬‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫ورهترین‌هۆکاری‌مردن‌‬ ‫گه ‌‬ ‫له‌ ‌‬ ‫کێکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫خۆشی‌دڵ‌یه‌‬ ‫‌‬ ‫بڵێین‌که‌ ‌‬ ‫نه‬ ‫‌‬ ‫پێویسته‌‬ ‫‌‬ ‫نهخۆشی‌‬ ‫بۆ‌خۆپاراستنمان‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ویسته‌‬ ‫‌‬ ‫بۆیه‌پێ‬ ‫له‌ژنان‌و‌پیاوانیش‌دا‪‌ ‌.‬‬ ‫‌‬ ‫ند‌خاله‌بین‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌چه‬ ‫‌‬ ‫کانی‌دڵ‌ئاگاداری‌ئه‬ ‫‌‬ ‫یه‬ ‫ره‌کێشان‬ ‫ه ‌‬ ‫له‌جگ ‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫وتنه ‌‬ ‫دوورکه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌.1‬‬ ‫خت‌و‌چهوری‌خوێن‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کۆنترۆڵی‌زه‬ ‫‪‌.2‬‬ ‫کانی‌نهخۆشی‌دڵ‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نیشانه‬ ‫رنجدان‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌ .3‬‬ ‫سه‬ ‫‌وه‌‌بزانه‌‌که‌‪‌:‬پێکه‌نین‌باشترین‌ده‌رمانه ‌بۆ‌دڵ‌‬ ‫هۆی‌زیاد‌بوونی‌هاتووچۆی‌خوێن‌له‌‬ ‫‌‬ ‫بێته‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫وه‌‌ ‌‬ ‫دڵه ‌‬ ‫نین‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پێکه‬ ‫مانی‌دڵهڕاوکێ‌و‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌نه‬ ‫رمانه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نین‌ده‬ ‫ر‌بۆیه‌ ‌‬ ‫پێکه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ش‌دا‪‌،‬هه‬ ‫‌‬ ‫واوی‌له‬ ‫‌‬ ‫ته‬ ‫و‌پشوویان‌پێ‌دهدات‪.‬‬ ‫‌‬ ‫کاته ‌‬ ‫وه‬ ‫کان‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫ڕه ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬

‫ل‌‪3‬‬

‫کهی‌خۆی‌دا‌له‌گه‌ڵیداژیاوه!‌دراوسێکانی‌‌(تیلر)‌‪‌‌4‬ڕۆژ‌‬ ‫ماڵه ‌‬ ‫ر‌له ‌‬ ‫هه ‌‬ ‫‌‬ ‫وون‌‌بووه‌‌ ‌‬ ‫بۆیه‬ ‫‌‬ ‫ئهو‌بێ‌ئاگا‌بوون‌و‌وایان‌زانیوه‌‬ ‫پێشتر‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌ته‌له‌فۆنیان‌بۆ‌‌پۆلیس‌کردووه‪‌‌‌..‬‬ ‫‪CAPTION YOUR PHOTO HERE‬‬

‫پۆلیسی‌‌تکساسیش‌له‌کاتی‌پشکنینی‌ماڵی‌‌پیره‌ژنه‌که‌دا‌‌الشه‌ی‌بێ‌‬ ‫‌‬ ‫گیانی‌‌ئه‌ویشیان‌دۆزیوه‌ته‌وه‌که‌‌خه‌ریکی‌‌خواردنی‌‌قاوه‌‌بووه‌‌وه‌‌‬ ‫و‌کاتی‌پشکنینهدا‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌،‬پۆلیس‌له‬ ‫‌‬ ‫ئه‌ویش‌مردووه‬ ‫وه‌‬ ‫به‌هۆی‌جه‌لده‌ی‌‌دڵه ‌‬ ‫‌‬ ‫شیان‌له‌‬ ‫‌‬ ‫ره ‌‬ ‫که‬ ‫ی‌هاوسه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌،‬الشه‬ ‫که‌‬ ‫ژنه ‌‬ ‫ی‌مردووی‌پیره ‌‬ ‫‌‬ ‫له‌ ‌‬ ‫الشه‬ ‫جگه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫دهست‌دابوو‪.‬‬ ‫ساڵ‌پێشتر‌گیانی‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫وه‌‌ ‌‬ ‫دا‌دۆزیه ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌ماڵه ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫ره ‌‬ ‫که‬ ‫فرێزه ‌‬ ‫‌‬

‫‪English‬‬

‫جێ‌هێشتبوو‌که‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دوای‌خۆی‌به‬ ‫‌‬ ‫کی‌له‬ ‫تنامه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫تیلر‌واته‌پیره‌ژنه‌که‌وه ‌‬ ‫سیه‬ ‫‌‬ ‫تێیدا‌نوسیویهتی‪‌":‬من‌‌زانیومه‌‌که‌‌هه‌ڵگرتنی‌الشه‌ی‌مرۆف‌له‌ماڵدا‌به‌‬ ‫‌‬ ‫سمی‌‌ئایینیه‌‌به‌اڵم‌‌نه‌متوانیوه‌‌له‌دوای‌‬ ‫‌‬ ‫پێچه‌وانه‌ی‌یاساوو‌ڕێوڕه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌دووری‌ئهو‌بگرم"‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫ساڵ‌ژیانی‌‌هاوبه‌ش‌له‌گه‌ڵ‌مێرده‌که‌م‌به ‌‬ ‫رگه‬ ‫‌‬ ‫‪‌‌47‬‬ ‫ساڵ‌‌له‌فرێزهردا‌حه‌شار‌‬ ‫‌‬ ‫کهی‌بۆ‌ماوه‌ی‌‌‪‌‌11‬‬ ‫ره ‌‬ ‫الشه‌ی‌هاوسه ‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بۆیه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫داوه‪.‬‬ ‫‌‬ ‫رگیراوه‬ ‫له‌‪‌ ‌Asriran‬‬ ‫وه‬ ‫‌ ‌‬

‫بهسوود‬ ‫ووتهی‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫بێت‌نرخ‌و‌بایهخی‌ئاسایش‌مانای‌نی‌یه‌‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ختی‌نه‬ ‫‌‬ ‫تا‌سه‬ ‫‪‌‌.1‬‬ ‫الوێتی‌دا‌‌‌مرۆڤ‌داهاتوو‌دروست‌دهکات‪.‬‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫‪‌ ‌‌.1‬‬ ‫قهدریان‌بزانین‪.‬‬ ‫هێنین‌پێویسته‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ست‌ده‬ ‫ئاسانی‌به ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫شتانێک‌که‌ ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬ ‫‪‌‌.3‬‬ ‫ڵ‌دهبێت‌‬ ‫یاوازی‌کۆمه ‌‬ ‫‌‬ ‫کات‌بهاڵم‌ج‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هێز‌ده‬ ‫‌‬ ‫کان‌به‬ ‫‌‬ ‫ڕ‌بیره‬ ‫‌‬ ‫جیاوازی‌بیروباوه‬ ‫‪‌‌.4‬‬ ‫بههۆی‌ڕووخاندنی‪.‬‬ ‫‌‬ ‫نێت‌به‌‬ ‫‌‬ ‫یگه ‌‬ ‫یه‬ ‫کات‌و‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مرۆڤ‌دروست‌ده‬ ‫وره‌‬ ‫ری‌گه ‌‬ ‫‌‬ ‫رده ‌‬ ‫سه‬ ‫گرفت‌و‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌‌.5‬‬ ‫ک‌که‌شیاوی‌خۆی‌بێت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫و‌پایه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پله‬ ‫رهو‌‬ ‫دوودڵی‌مرۆڤ‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫دوور‌گرتن‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌خۆ‌به‬ ‫‌‬ ‫تیڤانه‬ ‫‌‬ ‫ی‌پۆزه‬ ‫بیرکردنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‪‌‌.6‬‬ ‫وتن‌دهبات‪.‬‬ ‫‌‬ ‫سه ‌‬ ‫رکه‬ ‫‌‬

‫تکایه سهرنج و تێبینی و بابهتهکانتان بنێرن بۆ ئهم ئیمێڵه‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk :‬‬


‫نۆڤهمبهری ‪9002‬‬ ‫ژماره‌‪1‬‬ ‫‌‬

‫تهندروستی‬ ‫‌‬

‫پێویستی ئاسن له خوێنمان‬

‫) ‪ (FAST FOOD‬یان خواردنه خێراییه کان‬ ‫کاریگهریان ههیه‬

‫شیرین صالح الدین‬ ‫بۆ‌تەندروستییەكی‌باش‌و‌بۆ‌مانەوەی‌گەشەی‌هۆش‌و‌ژیری‌‌ئاسن‌لە‌‬ ‫خوێنمان‌زۆر‌پێویستە‪‌‌‌،‬ئاسن‌سێ‌فەرمانی‌سەرەكی‌هەیە‌ئەوانیش‪:‬‬

‫علی محمد ڕهزا‬ ‫هخی‌خۆراکییان‌له‌خوارایه‌‌‬ ‫دهڵێن‌خواردنه‌خۆشه‌کان‌که‌بای ‌‬ ‫زانایان‌ ‌‬ ‫به‌الم‌‌کلووریان‌‌له‌سه‌رایه‌وه‌کوو‌(فاست‌فوود‌)‬ ‫ئه‌توانن‌وه‌کوو‌‌هیرووئین‌اعتیاد‌‌بهێنن‪.‬‬ ‫به‌پێی‌لێکۆڵینه‌وه‌ی‌تازه‌ی‌‌زانایان‌خوارده‌مه‌نیه‌کانی‌وه‌کوو‌به‌‬ ‫رنامه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مێشکی‌مرۆڤ‌جۆرێک‌به‬ ‫ۆسهج‪‌-‬چپس‌و‌کێک‌ئه‌توانن‌بۆ‌‬ ‫رگر‪‌-‬س ‌‬ ‫داوای‌ئهو‌‬ ‫‌‬ ‫ن‌که‌‬ ‫‌‬ ‫مێشک‌هان‌ده ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫وورده‌‬ ‫‌‬ ‫وورده‌‬ ‫‌‬ ‫داڕێژن‌که‌به‌پێی‌کات‌‌‬ ‫نیانه‌بکات‌که‌چه‌وریو‌خوێ‌و‌شه‌کری‌‌زوریان‌‌تێدایه‪.‬‬ ‫‌‬ ‫خوارده ‌‬ ‫مه‬ ‫‌‬ ‫یانه‌بۆ‌ماوه‌ی‌‌چه‌ند‌ساڵێک‌‬ ‫خواردنی‌‌ئه‌م‌جۆره‌‌خوارده‌مه‌ن ‌‬ ‫نیانه‌بگرێت‌‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫خوارده ‌‬ ‫مه‬ ‫‌‬ ‫م‌جۆره‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مرۆڤ‌خوو‌به‬ ‫ی‌له‌‬ ‫‌‬ ‫هۆی‌ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫بێت‌به‌‬ ‫‌‬ ‫ئ‌‬ ‫ه‬ ‫یهکی‌‬ ‫وه ‌‬ ‫زاناکانی‌مێشک‌‌لێکۆڵینه ‌‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫کێکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫یه‬ ‫دکتۆر‌(پاوڵ‌جۆنسن)‌ ‌‬ ‫وری‌و‌شیرینی‌بۆ‌تهندروستی‌مرۆڤ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌چه‬ ‫‌‬ ‫تێیدا‌زیانه‬ ‫که‌‬ ‫کردووه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ردهخات‪.‬‬ ‫ده ‌‬ ‫‌‬ ‫دهست‌‬ ‫کۆنترۆڵی‌خۆیان‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫انه‌‬ ‫و‌کهس ‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫ڵێت‌که‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫م‌باره ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پاوڵ‌له‬ ‫دهگرن‪.‬‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫وخواردنانه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ن‌و‌خوو‌به‬ ‫ده ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫یهکی‌‬ ‫شێوه ‌‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫ک‌یهک‌( ‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫وانه ‌‬ ‫مێشک‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫ڵێن‌که‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کان‌ده‬ ‫لێکۆڵینه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫رهکان)‌‬ ‫بێهێشکه ‌‬ ‫‌‬ ‫مادده‌‬ ‫‌‬ ‫گهڵ‌(فاست‌فوود)‌و‌(‬ ‫وت‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ڵس‌و‌که‬ ‫یهکسان)‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫بکات‌‬ ‫ڵهوی‌و‌‬ ‫قه ‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫ڵگه ‌‬ ‫ن‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫مه‌باشتری‬ ‫ئه ‌‬ ‫به‌بڕوای‌دکتۆر‌(پاوڵ‌جۆنسن)‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫یه‪.‬‬ ‫شیان‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کی‌هاوبه‬ ‫کان‌پێگه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫سڕکه ‌‬ ‫ره‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مادده‬

‫‌‌‪‌-1‬هەلگرتنی‌ئۆكسجین‌لەدەرەوەی‌لەش‪-‬واتە‌هەموو‌خانەیەك‌لە‌‬ ‫لەشماندا‌پێویستی‌بە‌ئۆكسجینە‪‌-‬ئەویش‌بە‌هۆی‌هیمۆگڵۆبینەوە‌كە‌‬ ‫ئۆكسجین‌لە‌سیەكانەوە‌ئەگوێزێتەوە‌بۆ‌هەموو‌خانەكانی‌لەش‪.‬‬ ‫ر‌ئاسن‌له‌خوێندا‌‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫چونکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ئامێری‌بهرگری‌‌‪‌-‬‬ ‫‌‬ ‫‌‪‌-1‬دابین‌كردنی‌‬ ‫نهبێت‌ئەوا‌ئەو‌لەشە‌ناتوانیت‌بەرەنگاری‌نەخۆشی‌بێتەوە‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪-3‬دروست‌كردنی‌ووزە‌بۆ‌لەش‪‌-‬چونكە‌ئاسن‌مادەیەكی‌پێویستە‌لەو‌‬ ‫چەند‌مادە‌كیمیایانەی‌كە‌ئەبێتە‌هۆی‌ووزە‌دروست‌كردن‌ئەویش‌‬ ‫به‌ئاسن‌‪‌-‬كەواتە‌ئەگەر‌كێشی‌ئاسن‌‬ ‫لەرێگەی‌خواردنی‌دەوڵەمەند‌ ‌‬ ‫لەلەشدا‌كەم‌بوو‌ئەوا‌لەش‌ناتوانێت‌ووزەی‌پێویست‌دابین‌بكات‪.‬‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫هسانەی‌كە‌كەم‌خوێنن‌زۆر‌هەست‌بە‌‬ ‫‌‌بۆیە‌هەندێ‌جار‌ئەو‌ك ‌‬ ‫ماندوویی‌ئەكەن‪‌،‬ئەگەرهاتو‌جوڵەیەك‌یان‌ئیشێكی‌ئەوتۆشیان‌‬ ‫نەكردبێت‪.‬‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫هەندێ‌لەو‌خواردنانەی‌كە‌برێكی‌باش‌لە‌ئاسنیان‌تێدایە‪:‬‬ ‫‪‌-1‬گۆشتی‌سوور‌(بێ‌چەوری)‪.‬‬ ‫‪‌-1‬سەوزە‌(هەموو‌جۆرە‌سەوزەیەك‌)‪‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‬‬ ‫‪‌-3‬ڤیتامین‌سی‌وەك‌(‌پرتەقاڵ‌‪‌،‬تەماتە‌)‬ ‫‪‌-4‬جگەر‪‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‬‬ ‫‪-5‬ماسی‌و‌مریشك‌و‌گۆشتی‌سپی‌تر‪‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‬‬ ‫‪‌‌-6‬كشمیش‪‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‬‬ ‫قاوهیی)‬ ‫‪‌-7‬نانی‌( ‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫هەروەها‌ئاسن‌زۆر‌پێویستە‌بۆ‌پتەو‌بونی‌ماسولكەكان‌و‌‬ ‫بەردەوامییان‌‪‌.‬بۆیە‌بە‌تایبەتی‌ئەو‌كەسانەی‌كەوەرزش‌دەكەن‌‬ ‫بەزۆری‌‌‌‌پێویستیەخواردنێك‌بخۆن‌كە‌دەوڵەمەندە‌بە‌ئاسن‌بۆ‌‬ ‫ی‌که‌هەمیشە‌رێژەكەی‌بەرز‌بیت‌لە‌خوێنیاندا‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌سەرچاوە ‪‌‌‌‌‌bbc health:‬‬

‫‪ HENDOONE.COM‬وه‌ر‌گی ‌‬ ‫راوه‬

‫ل‌‪4‬‬

‫تکایه سهرنج و تێبینی و بابهتهکانتان بنێرن بۆ ئهم ئیمێڵه‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk :‬‬


‫مبهری‌‪9002‬‬ ‫نۆڤه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژماره‌‪9‬‬ ‫‌‬

‫ڕۆشنبیری‬

‫هێزکردنی‌هۆش‌و‌بیرت‌بخوێنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌به‬

‫کهم‌‌‌‬ ‫بهشی‌یه‌ ‌‬ ‫‌‌ ‌‬

‫دیمهن محمد‬

‫کرێت‌گیانی‌خوێندنهو‌ه‌رۆژ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ست‌ده‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫کانی‌ئێمهدا‌الواز‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ناو‌تاکه‬ ‫رۆژ‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫یه‌‬ ‫وره ‌‬ ‫کی‌گه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ترسیه‬ ‫مه‌ ‌‬ ‫مه‬ ‫ئه ‌‬ ‫بێت‌که‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ده‬ ‫رهو‌‬ ‫کردن‌ی‌بیرو‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌گه ‌‬ ‫شه‬ ‫‌‬ ‫پێشچوونی‌ئاستی‌ڕۆشنبیری‌نهوه‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌‬ ‫وانه ‌‬ ‫کان‪‌،‬له ‌‬ ‫‌‬ ‫دوای‌یه ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌له‬ ‫‌‬ ‫یه‬ ‫سوودهکانی‌‬ ‫‌‬ ‫ئێمه‌‬ ‫ندێک‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫وهی‌‬ ‫تی‌خویندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تایبه‬ ‫وه ‌‬ ‫‪‌،‬به‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بۆیه‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫واوی‌هه‬ ‫زانین‌به‌ ‌‬ ‫ته‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کتێب‌نه‬ ‫کاتی‌تایبهت‌بۆ‌‬ ‫‌‬ ‫مانتوانیوه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نه‬ ‫رنامه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ناو‌به‬ ‫ی‌کتێب‌له‌‬ ‫‌‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫سوودهکانی‌‬ ‫‌‬ ‫وێت‌باس‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بمانه‬ ‫ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫کانماندا‌دیاری‌بکهین‪‌ ‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رۆژانه‬ ‫ڕاستی‌سوودهکانی‌‬ ‫‌‬ ‫بێت‌زۆر‌بڵێین‌چونکه‌ ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ین‌ئه‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫بکه‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫نایهن‪.‬‬ ‫ژماره‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫زۆرن‌و‌له‌‬ ‫‌‬ ‫سێک‌سوودو‌چێژی‌تایبهتی‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌هه ‌‬ ‫ر‌که‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌ئاشکرایه‌‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌ ‌‬ ‫کانیان‌به‌‬ ‫‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫کاته‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫خوێننه ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ئه‬ ‫نها‌بۆ‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫س‌ته‬ ‫‌‬ ‫ندێک‌که‬ ‫یه ‌‬ ‫‪‌،‬هه‬ ‫هه ‌‬ ‫‌‬ ‫ندێک‌خولیای‌ڕۆمان‌و‌چیرۆکه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رن‪‌،‬هه‬ ‫سه ‌‬ ‫ر‌به‬ ‫به ‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫سووده ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫شتانێکی‌به‬ ‫وداڵی‌ئهنجامی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ن‌و‌عه‬ ‫ڕێئه ‌‬ ‫که‬ ‫ڵ‌دا‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫نیان‌له ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫کانن‌و‌ته ‌‬ ‫مه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫درێژه‬ ‫ڵ‌و‌هاودهم‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بری‌هاوه‬ ‫‌‬ ‫ندێک‌له‬ ‫‌‬ ‫کانن‌و‌هه‬ ‫‌‬ ‫وانی‌چیرۆکه‬ ‫‌‬ ‫کۆتایی‌پاڵه‬ ‫گهڵیاندا‌ژیانێکی‌ئارام‌و‌‬ ‫یان‌و‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫می‌ڕۆژانه‬ ‫‌‬ ‫هاوده‬ ‫ن‌به‌‬ ‫‌‬ ‫کتێب‌ده ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫وه‌بۆ‌‬ ‫وه ‌‬ ‫ی‌خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ڕێگه‬ ‫ڵکی‌تر‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ندێک‌خه‬ ‫‌‬ ‫ن‌‪‌،‬هه‬ ‫ڕێ‌ده ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫جیاواز‌به‬ ‫نجامانه‌‬ ‫‌‬ ‫وێت‌به ‌‬ ‫و‌ئه‬ ‫‌‬ ‫ده ‌‬ ‫یانه‬ ‫جێگای‌گرنگیانه‌‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌که‌‬ ‫‌‬ ‫ابه ‌��� ‫تانه‬ ‫ئهو‌ب ‌‬ ‫‌‬ ‫ههر‌‬ ‫بۆ ‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌‬ ‫وه ‌‬ ‫‪‌،‬گرنگ‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ون‌و‌خولیایانه‬ ‫ن‌که‌ ‌‬ ‫خه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بگه‬ ‫کهی‌‬ ‫ره ‌‬ ‫خوێنه ‌‬ ‫‌‬ ‫کاندا‌سوود‌به‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌حاڵه ‌‬ ‫ته‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫زۆربه‬ ‫ستێک‌بێت‌له‌‬ ‫‌‬ ‫مه ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬ ‫کێک‌له‌ڕێگاکانی‌ڕۆشنبیری‪‌،‬گیانی‪‌،‬‬ ‫‌‬ ‫ر‌له ‌‬ ‫یه‬ ‫نێت‌و‌خوێنه ‌‬ ‫‌‬ ‫گه ‌‬ ‫یه‬ ‫ده ‌‬ ‫‌‬ ‫ند‌ئهبێت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هتد‌سوودمه‬ ‫اڵیهتی‪‌،‬ڕامیاری‪‌،‬ئابووری‪.‌،‬‬ ‫ه ‌‬ ‫کۆم ‌‬ ‫‌‌‌‬ ‫سانهی‌زۆر‌‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫و‌که‬ ‫کێکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫شاعیر‌که‌ ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫ڵمهت)‌‬ ‫تیف‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫یهکی‌( ‌‬ ‫له‬ ‫ووته ‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بردنی‌کات‌لهناو‌‬ ‫‌‬ ‫به ‌‬ ‫سه‬ ‫و‌ژیان‌و‌خۆشی‌خۆی‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫وینداری‌کتێبه‬ ‫‌‬ ‫ئه‬ ‫ڵێت‌ههندێک‌‬ ‫‌‬ ‫رنجی‌ڕاکێشام‌که‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫زۆر‌سه‬ ‫وه‌‬ ‫دۆزێته ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانیدا‌ده‬ ‫‌‬ ‫کتێبه‬ ‫و‌پێی‌خۆشه‌‬ ‫‌‬ ‫ژێت‌و‌هیچ‌ئیشێکیشی‌نی‌یه!‌ ‌‬ ‫ئه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ساڵ‌ده‬ ‫کیسهڵ‌‌‪‌311‬‬ ‫‌‬ ‫سهر‌‬ ‫کانیدا‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ڵ‌کتێبه‬ ‫ی‌زیاتر‌کات‌له‌ ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫بژێت‌بۆ‌ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫نده‌‬ ‫وه ‌‬ ‫خۆی‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫بهڕاستی‌کتێب‌‬ ‫چونکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌‬ ‫زۆر‌پیرۆزو‌ناوازه ‌‬ ‫‌‬ ‫شقه‌‬ ‫و‌عه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رێت‪‌،‬ئه‬ ‫‌‬ ‫به‬ ‫کهسێکی‌حاڵی‌‬ ‫ڕۆشنبیر‌‪‌،‬به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫وار‪‌،‬به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خوێنه‬ ‫‌‬ ‫کات‌به‬ ‫‌‬ ‫مرۆڤ‌ده‬

‫ل‌‪5‬‬

‫و‌گرفته‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بۆ‌کێشه‬ ‫سه ‌‬ ‫رکه‬ ‫چاره ‌‬ ‫‌‬ ‫کارزان‌له‌ژیان‌و‌‌‬ ‫‌‬ ‫وروبهرو‌‌‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫دهتوانین‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ی‌کتێبه ‌‬ ‫‌‬ ‫ڕێگای‌خوێندنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫هاتووهکانی‌ژیان‪‌ ‌،‬‬ ‫له‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کۆتا‌نه‬ ‫ی‌کهسان‌وئایین‌و‌‬ ‫‌‬ ‫شتن‌و‌لێکدانه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ڵوێست‌و‌بۆچوون‌و‌تێگه‬ ‫له ‌‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫مهدا‌‬ ‫سهرد‌ه ‌‬ ‫ئهو‌ ‌‬ ‫گهل‌ ‌‬ ‫ین‌و‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌وواڵتانی‌تر‌تێ‌بگه‬ ‫ته ‌‬ ‫وه‬ ‫لتورو‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫که‬ ‫بژین‌که‌تێیداین‪.‬‬ ‫‌‬ ‫مان‌زیاتر‌بێت‌ئاستی‌ڕۆشنبیری‌و‌تێگهشتنمان‌‬ ‫‌‬ ‫تا‌خوێندنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫هه‌‬ ‫‌‬ ‫به‌خۆ‌بۆ‌‬ ‫هۆی‌زیاتر‌متمانه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫بێته‌‬ ‫ش‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫مه‬ ‫‪‌،‬وه‌ ‌‬ ‫وه‌‌ ‌‬ ‫بێته ‌‬ ‫رزتر‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به‬ ‫ر‌شته‌گشتی‌و‌‬ ‫‌‬ ‫بوون‌له ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫شتن‌و‌زانیاری‌هه‬ ‫‌‬ ‫دروست‌بوون‌و‌تێگه‬ ‫ههست‌بکات‌‬ ‫کات‌که‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ێنه ‌‬ ‫ر‌ده‬ ‫وا‌له‌خو ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫جۆراوجۆرهکان‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫وهت‌‌زۆر‌بوو‌‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫بکات‪‌،‬که‌‬ ‫‌‬ ‫کان‌قسه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌باسه‬ ‫توانێت‌له ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ئه‬ ‫کات‌و‌ڕووی‌پرسیارت‌لی‌دهکات‌و‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ت‌پێ‌ده‬ ‫‌‬ ‫ڵک‌‌متمانه‬ ‫‌‬ ‫خه‬ ‫یتهو‌ه‪.‬‬ ‫کانیان‌بده ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫اڵمی‌پرسیاره‬ ‫‌‬ ‫بن‌وه‬ ‫‌‬ ‫ڕوان‌ده‬ ‫‌‬ ‫چاوه‬ ‫‌‬ ‫خهمی‌‬ ‫له ‌‬ ‫دهین‌و‌ ‌‬ ‫ییمان‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫رزشی‌جه ‌‬ ‫سته‬ ‫‌‬ ‫گرنگی‌به‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫ئێمه‌‬ ‫زۆر‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫بیری‌ئهنجامدانی‌‬ ‫‌‬ ‫متر‌له‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫که‬ ‫داخه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫اڵم‌به‬ ‫‌‬ ‫پاراستنی‌داین‌به‬ ‫رهو‌پێشبردنی‌‬ ‫می‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫متر‌به‌ ‌‬ ‫خه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رزشی‌بیروهۆشمانداین‌و‌که‬ ‫‌‬ ‫وه‬ ‫کاتێکدا‌که‌بێگومان‌بیرو‌هۆشیشمان‌‬ ‫‌‬ ‫ین‌له‌‬ ‫‌‬ ‫ئاستی‌ڕۆشنبیریمانه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫کێک‌له‌باشترین‌‬ ‫‌‬ ‫رزشه ‌‬ ‫‪‌،‬یه‬ ‫‌‬ ‫پێویستی‌به‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫سته‌مان‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌جه‬ ‫هه ‌‬ ‫روه‬ ‫‌‬ ‫یه‪.‬‬ ‫وه ‌‬ ‫کانیش‌بۆ‌چاالکتر‌کردنی‌بیرمان‌خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رزشه‬ ‫و‌ه‬ ‫ی‌که‌زووتر‌‬ ‫‌‬ ‫ڵ‌ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫کات‌له ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫وام‌وامان‌لێ‌ده‬ ‫ی‌به ‌‬ ‫رده‬ ‫‌‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫وهی‌‬ ‫ین‌و‌خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌تێبگه‬ ‫کانی‌سه ‌‬ ‫رده‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رو‌ڕووداوه‬ ‫‌‬ ‫وروبه‬ ‫له ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫کانی‌مێشک‌و‌بیریشمان‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بێت‌بۆیان‌‪‌،‬ماسولکه‬ ‫‌‬ ‫خۆمانمان‌هه‬ ‫مان‌کاریگهری‌‬ ‫‌‬ ‫سته‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫رزشی‌جه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌وه‬ ‫هه ‌‬ ‫روه‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫هێڵێته ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هێزی‌ده‬ ‫‌‬ ‫به‬ ‫وه‌‬ ‫خوێندنه ‌‬ ‫‌‬ ‫پێویسته‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌بۆیه‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌لهش‪‌ ‌.‬‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌ماسولکه‬ ‫له ‌‬ ‫سه‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫هه ‌‬ ‫‌‬ ‫خووی‌ڕۆژانه‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ین‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بکه‬ ‫‌‬ ‫ههڵگرتنی‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫ڵێکه‌ ‌‬ ‫‪‌،‬هاوه ‌‬ ‫‌‬ ‫سره ‌‬ ‫فه‬ ‫م‌مه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رکی‌که‬ ‫ڵێکی‌که ‌‬ ‫م‌ئه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کتێب‌هاوه‬ ‫خۆت‌به‌‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫ههر‌کاتێکدا‌بێت‌ ‌‬ ‫ر‌کوێ‌بیت‌و‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌،‬له ‌‬ ‫هه‬ ‫ئاسانه ‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌بکهیت‌و‌خۆتی‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌الپه ‌‬ ‫ڕه‬ ‫‌‬ ‫ڵدانه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫ست‌به ‌‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫گونجاوی‌بزانی‌ده‬ ‫ههموو‌شوێنێکدا‌‬ ‫له ‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫یه ‌‬ ‫رچاوه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫یت‪‌،‬سه‬ ‫‌‬ ‫ند‌بکه‬ ‫هره ‌‬ ‫مه‬ ‫لێ‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌فێر‌بیت‪.‬‬ ‫توانی‌لێیه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫وه‌؟‌‬ ‫ی‌پێویست‌بخوێنینه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫گوێره‬ ‫‌‬ ‫بۆچی‌ناتوانین‌به‬ ‫ی‌ئێمه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ئه‬ ‫م‌‪‌،‬ژمارهی‌نوێی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫شی‌دووه‬ ‫له ‌‬ ‫به‬ ‫اڵمی‌ئهم‌پرسیار‌ه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫دهتوانی‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫خوینیتهوه‌‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ههواردا‌‌ب‬ ‫‌‬

‫تکایه سهرنج و تێبینی و بابهتهکانتان بنێرن بۆ ئهم ئیمێڵه‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk :‬‬


NOVEMBER 2009 ISSUE 2

Coping With Anxiety - Symptoms

Coping with stress and anxiety includes the following steps: 

Laugh: Don't take your life so seriously. A sense of humor helps overcome worry by distracting the mind. Laughter may also produce endorphins, which help ease pain and offer a sense of relaxation and joy. Tell a joke, watch a comedy, and laugh when disaster strikes. You'll feel better with a smile on your face.

Make plans: Worrying solves nothing. It cannot change situations or outcomes. The only way change comes about is through action. Instead of worrying, empower yourself by acting toward change. Worried about money? Create and implement a budget or seek professional financial counsel. Productivity creates an atmosphere of positive change that worry cannot achieve and makes overcoming anxiety possible.

Herbs: There are several herbs one may use to help alleviate feelings of stress. Among them, Kava stands out. Kava enables the body to relax physically and mentally. Those with liver problems or Parkinson's disease should not use Kava. Adaptogenic herbs, such as the ginsengs and milk thistle are good herbs to consider. Adaptogens, or nerve tonics, help strengthen the body's resistance to stress. As always, follow the directions on the bottle and check with your doctor before beginning any herbal routine.

Seek professional help: Having someone with whom you can discuss your worries may help lessen anxiety. A good counselor will listen attentively, enabling you to discover your underlying concerns. Together, you can create productive means of handling stress, so that you may heal emotionally and physically

Coping With Anxiety - Symptoms

Coping with anxiety begins with the understanding of the symptoms of excess stress. These symptoms include: exhaustion, sleep problems, tension headaches, constant worry, dark circles under the eyes, bowel disturbances, lowered immune function, irritability or angry outbursts, lack of concentration, and so on. If you think you are experiencing the symptoms of anxiety, check with your health professional. He or she can diagnose anxiety by evaluating your medical and personal history. Dealing with anxiety is easier when you have help. Coping With Anxiety - Steps to a Worry-free Existence Coping with anxiety entails that a person actively engage in positive changes. There are steps that one can take to encounter safety from a worrisome world.

Please send your comments to hawarnewsletter@yahoo.co.uk

P6


NOVEMBER 2009 ISSUE 2

Trip Advisor's Top 5 Tips to Avoid Being Pick pocketed 1. Never keep your wallet or valuables in your back pocket, even if it buttons up—it's by far the easiest target.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2. Beware of the distraction tactic, such as dropping something near you, squirting something on you, or simply jostling you. Be on guard when in crowds, and secure your belongings. 3. Pickpockets often work in pairs or groups and it's not just the usual suspects. Be cautious with any strangers—sometimes people who don't look like they'd be a threat, such as children or the elderly, can be part of larger operations. 4. Stay alert in confined spaces and near passageways. Try to avoid standing near the doorways of trains as groups of pickpockets can rush at you when the doors open. 5. Before you set off on a trip, pare down the contents of your handbag or wallet – the smaller the bulge, the less likely pickpockets are to covet it. TripAdvisor travellers and editors have compiled a list of ten cities where pickpockets are most likely to strike. Visitors would do well to watch their bags in major European cities, where many popular outdoor attractions are tourist havens - and prime targets for purse-snatchers. “Pickpocketing is a true art and whilst thieves can strike anywhere, home or abroad, tourist hot-spots often yield far richer-pickings. The combination of an awe-struck traveller and a bag bulging with local currency, not to mention passports, cameras and credit cards, is an appealing prospect for any light-fingered thief,” said Amelie Hurst, TripAdvisor spokeswoman. 1.Barcelona, Spain

2. Rome, Italy

3. Prague, Czech Republic

4. Madrid, Spain

5. Paris, France

6. Florence, Italy

7. Buenos Aires, Argentina

8. Amsterdam Netherlands

9. Athens , Greece

10. Hanoi , Vietnam

The traditional family is increasingly under attack on a variety of fronts at the international, national, state, and local levels. The weakening the family will have serious negative repercussions on families, individuals and societies, and it will take the best efforts of all of us working together to stem the tide of family disintegration and to preserve the family. Hawar held a meeting to discuss why family formation, structures and experiences are changing significantly everywhere; with the result families are becoming less stable

The value and importance of family” The topic was presented by Hawars member Mr Ali Mohammed Raza on Saturday the 14th November 2009 at 1:30 – 3:30 pm for Kurdish families in Newcastle and Gateshead, at the Colby Court Community Fire Station. Newcastle. At the end of the meeting most of the attendees took part in the discussion and they request more gathering about families and issues around family. To sign The "I Stand for the Family" International Petition simply fill in the information in the boxes on the link below and then click the "sign" button.

http://www.familywatchinternational.org/fwi/

Please send your comments to hawarnewsletter@yahoo.co.uk

P7


NOVEMBER 2009 ISSUE 2

Eid al-Adha is a time of great joyfulness

Eid al-Adha ( Kurdish ‫" ) جهژنی قوربان‬Festival of Sacrifice" or "Greater Eid" is a Muslim Holiday celebrated by Muslims worldwide, it is the latter of two Eid festivals celebrated by Muslims, whose basis comes from the Quran. One important aspect of the Eid ul-Adha is simply celebrates Abraham’s willingness to comply with the request of Allah to sacrifice a beloved son. At the last minute of this sacrifice, Allah spares Abraham and allows him to sacrifice a goat instead; some accounts say a lamb, which was a mercy from God as a message to people not to sacrifice human for their Gods which was common in those days. Animal sacrifice is an important part of the feast. This sacrifice of generally sheep or goats is shared with family, friends and the needy. The second important aspect of the Eid ul-Adha is that it is the end of the Hajj or pilgrimage to Mecca for the year. Those who have made the Hajj that year may celebrate the Eid ul-Adha with particular joy. Eid ul-Adha also is an important time for family and friends. People dress in their best clothing and share meals. They also will visit family members and then friends. All are expected to attend the mosque for special prayers, and sometimes a brief talk from the Imam. Eid al-Adha annually falls on the 10th day of the month of Dhul Hijja of the Islamic calendar The festivities last for three days or more depending on the country. Eid al-Adha occurs the day after the pilgrims conduct. Hajj is the annual pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia by Muslims worldwide,. It happens approximately 70 days after the end of the month of Ramadan. To make it more enjoyable Hawar will celebrate this great event and invites everybody to attend a party on the second day of Eid al-Adha, Saturday, 28th of November 2009 from 1:00 pm till 4:00 pm at Colby Court Community Fire Station, Newcastle.

HAWAR AND CULTURE SHOCK PROJECT

Culture Shock is an exciting two year project which aims to collect 1,000 digital stories from people across the North East of England. The project will explore the diverse heritage of individuals, groups and communities living in the region, Hawar Association of Education is proud to be one of the participants, the organization and individual members will take part in this “Digital Story telling which is a piece of audio visual that people can make for themselves. A digital story can be made up of photographs, sound, moving image or animation. The completed stories will be added to museum’s collections for future generations to enjoy and to help make collections more relevant to the North East community. At the end of the project a touring exhibition featuring the digital stories will take place at museums and venues across the region. In addition a selection of digital stories will be showcased at a number of public broadcasts in the North East. The digital stories will also be available to the public on a dedicated Culture Shock website and will be used in future interpretation, exhibitions, loans boxes and reminiscence packs by museums.

Please send your comments to hawarnewsletter@yahoo.co.uk

P8


ژمارە 2 ی هەوار