Issuu on Google+

‫باڵو كراوەی‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫ههواری‬

‫زستانی‬

‫وەرزی‬ ‫بابه تهکانی ههوار‬ ‫لهم‬ ‫ژمارهیهدا‬ ‫کێشه کانی ڕێگای‬ ‫خوێندکارانی کورد‬ ‫لهواڵتی بهریتانیا‬ ‫ته اڵق‪ ،‬چه کی‬ ‫داپڵۆسێنه ری‬ ‫ده ستی هه ندێک پیاوی‬ ‫نابه رپرس‬ ‫وه رزێکی نوێی خوێندن‬ ‫له قوتابخانه ی فێربوون‬ ‫ده ستی پێکرده وه‬ ‫کوردستانیه کی‬ ‫کوردستانی باشور له‬ ‫نیوکاسڵ خه اڵتی‬ ‫دراوسێی ساڵی‬ ‫پێ به خشرا‬ ‫هه ندێک ڕێنمایی‬ ‫ته ندروستی‬ ‫ئاهه نگی یادی له دایک‬ ‫بوونی سه روه ری‬ ‫مرۆڤایه تی‬ ‫کردنه وه ی خولی‬ ‫فێربوونی زمانی کوردی‬ ‫بۆ هاوسه ره بیانیه کان‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫‪www.hawar.org.uk‬‬

‫ته نیایی ‪ ،‬بکوژی بێده نگی مرۆڤه کان‬ ‫دیمه ن محمد‬ ‫کورد ڕاستی ووتووه که ده ڵێت ته نیایی ته نها بۆ خوا باشه‪ ،‬ده‬ ‫بینین که ته نیایی گرفتی زۆری به دواوه یه چونکه سهرەڕای‬ ‫پێشكهوتنو بهرەو پێشچوونی زانستی پزیشكیو دەروونزانیو‬ ‫پێشكهوتنی تهكنهلۆجیا‪ ،‬چهندەها نهخۆشی نوێ دەركهوتوون‪،‬‬ ‫لهسهرو ههمووشیانهوە گۆشهگیری و خهمۆكی و بێمتمانه یی به‬ ‫خۆو ‪...‬هتد‪ ،‬كه رێژەیهکی بهرچاوی كۆمهڵگه به دەستییهوە‬ ‫دەناڵێنێت!‬ ‫هه ر بۆیه زانایان دەستیان كردووە به دۆزینهوەی ڕێگهچارەیهك بۆ‬ ‫مردنی پێش وەختو هۆكاری تووشبوون به نهخۆشی دەروونی‪.‬‬ ‫توێژەرەوان له لێكۆڵنهوەیهکدا سهبارەت به پهیوەندیی كۆمهاڵیهتیو‬ ‫مردن که پشتیان به پێداچوونهوەی ‪ 148‬لێكۆڵینهوەی جیاواز‬ ‫بهستووە‪ ،‬بینیان ئهو كهسانهی چێژ له پهیوەندییهكی بههێزی‬ ‫كۆمهاڵیهتی وەردەگرن‪ ،‬له نێوانیاندا ئهگهری درێژ بوونی تهمهن‬ ‫تیایاندا به ڕێژەی له سهدا پهنجایه‪ ،‬ئهمهش جهختی له گرنگی‬ ‫هاوڕێیهتی كردەووەتهوە بۆ تهندروستی گشتی‪.‬‬ ‫توێژینهوەكان هاوڕێیهتی به سهرچاوەیهكی گرنگ له سهرچاوەكانی بهختهوەری ڕاستهقینه دادەنێن‪،‬‬ ‫كه گرنگییهكهی كهمتر نییه لهو بهختهوەرییهی له ژیانی خێزانیدا له دایك دەبێت‪ ،‬ههروەها گرنگیی‬ ‫هاوڕێیهتی لهگهڵ بهرەوپێشچوونی تهمهندا زیاتر دەبێت‪ .‬جۆرو چۆنیه تی په یوه ندیه کانی ئێمه‬ ‫كاریگه ری زۆری ده بێت له سهر تهندروستیمان‪ ،‬کاتێک که ناڕه حه تی یه کمان به سه ردا دێت‬ ‫زۆر یارمه تیده ره گه ر بزانین كهسانێك ههن دەتوانین پشتیان پێ ببهستین و یان ڕوویان تێبكهین له و‬ ‫کاتانه دا‪.‬‬ ‫له ڕووی ئایینیشه وه پێغهمبهری خۆشهویستمان (درودی خوای لهسهربێت)‪ ،‬ڕێگری له دابڕانو‬ ‫گۆشهگیریی ده کات کاتێک ده فه رموێت (ال رهبانیة في اإلسالم ‪ -‬گۆشهگیریی له ئیسالمدا نییه) و‬ ‫فهرماندەكات به هاوڕێیهتیو هاونشینی خهڵكانی باش‪ ،‬چونکه ئه و ههمیشه حهزی به نێوكۆمهڵ‬ ‫بووە‪. ،‬‬ ‫ئه وه یه که م جار نی یه که ڕووداوی دڵته زێن و جه رگبڕی وه ک مردنی ئه و الوه کورده ی‬ ‫کوردستانی ڕۆژهه اڵت له گه یتسهێدی باکوری به ریتانیا هه موومان ڕابچڵه کێنی که پاش سێ ‪٣‬‬ ‫مانگ له مردنی له الیهن شارەوانییهوە پێی زانرا!! ئه م ڕووداوه زۆر داچڵهکێنهر بوو بۆ سهرجهم‬ ‫رەوەندەکهمان له سنورەکهدا و ههندێک کهسی خسته بیر کردنهوە لهوەی که چی بکرێت بۆ ڕێگه‬ ‫گرتن له دووبارە نهبوونهوەی ئهم کارەساتانه‪ .‬ئێمه له رێکخراوی ههواری پهروەردەیی بهردەوام‬ ‫هه وڵمان داوە به گوێرەی توانای خۆمان که وا رەوەندەکهمان له یهکتر نزیک وئاشنابن‪ ،‬لهرێگهی‬ ‫گێرانی کۆرو ئاههنگ و زیندوو کردنهوەی بۆنه ئاینی ونیشتمانیهکان و کردنهوەی خولی جۆراوجۆر‬ ‫بۆ ئهم مهبهسته‪.‬‬ ‫بهئهرکی خۆشمانی دەزانین له گهڵ دڵسۆزانی رەوەندەکهماندا لهم بوارەدا خزمهتی زیاتر بکهین و‬ ‫دەرگامان وااڵیه بۆ ههر یارمهتی و پێشنیارێکی به رێزتان تا به ههوڵی ههمووالیهک کۆمهڵگهیهکی‬ ‫ئارام وئاسوودە له ههناوی تاراوگهدا فهراههم بێنین‪ ،‬تکایه ئێوه ش هه ر که س الی خۆیه وه کاریگه‬ ‫ریتان هه بێت به تایبه تی له سه ر ئه و الوانه ی که به ته نها ئه ژین و له کۆڕو بۆنه و کۆبوونه وه‬ ‫کۆمه اڵیه تیه کاندا که متر ده ر ئه که ون یاخود نایا نه وێت ببینرێن که په یوه ندیتان له گه ڵیان به ر‬ ‫ده وام بێت و ڕێگا نه ده ین ڕووداوی تری له و جۆره له ناو ڕه وه نده که ماندا دووباره بێته وه ‪.‬‬

‫بۆ ناردنی بابەت یان هەر زیانیاریەكی زیاتر دەتوانیت پەیوەندی بكەیت بە‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫‪Hawar‬‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫‪Seasonal‬‬

‫زستانی‬

‫‪Newsletter‬‬

‫‪www.hawar.org.uk‬‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫زانا و توتی!!‬ ‫فاخر وهاب سالح‬ ‫دەگێرنهوە زانایهک وانهی باوەر (عهقیدە) به قوتابیهکانی دەڵێتهوە و فێری‬ ‫(ال إله إال هللا) یان دەکات و واتاکانیان بۆ شیدەکاتهوە و ههوڵدەدات وەک‬ ‫چۆن پێغهمبهر درودی خوای لهسهر بێت هاەواڵنی پهروەردە دەکرد ئهمیش‬ ‫ئاوەها پهروەردەیان بکات و یهکتاپهرستی لهدەرونیاندا بچهسپێنێت‪.‬‬ ‫ئهم زانایه ئارەزومهندی راگرتن و بهخێوکردنی باڵندەو پشیلهی ههبوو‪،‬‬ ‫ههربۆیه یهکێک لهقوتابیهکان تووتی یهکی بهدیاری بۆ دێنێت و مامۆستا‬ ‫دڵخۆش دەکات‪ .‬رۆژگار تێدەپهرێت و زاناکه زۆر ئالوودەی تووتی یهکه‬ ‫دەبێت و لهکاتی وانه ووتنهوەش الی خۆی دایدەنێت‪ ،‬ههتا تووتی یهکهش‬ ‫فێری ووتنهوەی ووشهی (ال إله إال هللا) دەبێت و شهو ورۆژ دەیڵێتهوە!‬ ‫رۆژێک قوتابیهکان مامۆستا دەبینن که وا زۆر بهکوڵ دەگری‪ ،‬کاتێک‬ ‫پرسیاری هۆکاری گریانهکهی لێدەکهن له وەاڵمدا دەڵێت‪:‬پشیلهکه تووتیهکهی کوشتوە! ئهوانیش بهسهرسورمانهوە دەپرسن بۆ‬ ‫ئهمه دەگری!! گهر بتهوێت ئێمه تووتی یهکی زۆر باشترت بۆ دێنین‪.‬‬ ‫مامۆستا لهوەاڵمدا دەڵێت گریانی من تهنها بۆ ئهوە نییه‪ ،‬بهڵکو ئهوەی من دەگریهنێت کاتێک بینیم پشیلهکه ههڵمهتی دایه‬ ‫تووتیهکه ئهو تووتیه ههر هاواری دەکرد جگه لههاوار کردن شتێکی دی نهبوو بۆ ووتن ئهگهر چی پێشتر زۆر ووشهی (ال إله‬ ‫إال هللا)ی دەوت‪ ،‬بهاڵم کاتێک بهر شااڵوی پشیلهکه بوویهوە له یادی نه ما و ههر بۆیه ته نها هاواری دەکرد‪ ،‬چونکه ئهو (ال‬ ‫إله إال هللا) ی تهنها بهزمانی وەرگرتبوو و دڵی بێ ئاگابوو لێی!‪.‬‬ ‫دواتر مامۆستاکه ووتی دەترسم ئیمهش وەک ئهو تووتیه وابین و ژیان بهسهردەبهین بهدوبارەکردنهوەی زۆری (ال إله إال هللا)‬ ‫بهزمانمان و بهاڵم کاتێک مردن هات لهیادمان بچێت‪ ،‬چونکه به دڵ وەرمان نهگرتووە!!! لێرەدا قوتابیهکانی زانست دەستیان‬ ‫بهگریان کرد و ترسان لهوەی که راستگۆ نهبن له گهڵ ووشهی (ال إله إال هللا)!‬ ‫ئهی ئێمه چی؟! ئایا فێری (ال إله إال هللا) بووین؟؟ ئایا کارمان پێکرد و ئهرکهکانیمان جێبهجێ کرد؟؟!!‬

‫پاش سێ مانگ و بیست ڕۆژ له ژووره که یدا دۆزرایه وه‬ ‫بابه ک ئه خته ری کوردی ڕۆژهه اڵتی کوردستان شاری مه هاباد که دانیشتوی شاری گه یتسهێدی باکوری به ریتانیا بوو له‬ ‫دوای سێ مانگ و بیست ڕۆژ له وه فات کردنی‪ ،‬له کاتی گه ڕان به دووای دا‬ ‫پۆلیس و شاره وانی له فالته که ی خۆیدا الشه بێ گیانه که یان دۆزیه وه ‪.‬‬ ‫ئه م هه واڵه دڵته زێنه کوردستانیانی ناوچه که ی تووشی شۆک و خه م کردو‬ ‫هه موو الیه کی ڕاچڵه کاند‪ .‬وه ک هه میشه و له کاتی پێویستیدا کوردستانیه‬ ‫به خشنده کانی نیوکاسڵ و گه یتسهێد لیژنه یه کیان بۆ کۆکردنه وه ی کۆمه ک‬ ‫بۆ به ده مه وه بوونی کاره ساته که ڕێکخست و توانیان به گیانی هه ست به‬ ‫به رپرسیاریه تیه وه کۆ مه کی پێویست کۆ که نه وه بۆ ناردنه وه ی الشه که‬ ‫ی بۆ که سه کانی له کوردستانی ڕۆژهه اڵت‪ .‬به اڵم به داخه وه له به ر‬ ‫شێوانی الشه که ی نه توانرا بنێردرێته وه و له مه راسیمێکی شایاندا له‬ ‫گۆ ڕستانی نیوکاسڵ به خاک سپێردرا‪ .‬پرسه و سه ره خۆشی خۆمان ئاراسته‬ ‫ی بنه ماڵه ی بابه ک ئه خته ری ده که ین و له خواداواکارین هه رگیز کاره‬ ‫ساتی دڵته زێنی وا ڕوو له ڕه وه نده که مان نه کات‪ .‬انا هلل وانا الیه راجعون‬ ‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬

‫‪Send your all your comments to this email address please :‬‬ ‫‪2‬‬


‫باڵو كراوەی‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫ههواری‬

‫زستانی‬

‫وەرزی‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫کوردستانیه کی کوردستانی باشور له نیوکاسڵ خه اڵتی دراوسێی ساڵی پێ به خشرا‬ ‫کاک ئه رکان قادر ی دانیشتوی (بایکه ری شاری نیوکاسڵ) که کوردی کورستانی‬ ‫بآشوره له گه ڕه که که ی خۆیدا به هۆی جوان مامه ڵه کردنیه وه له گه ڵ‬ ‫دراوسێکانی که شێکی خێزانی بۆ خۆی دروست کردووه و به و هۆیه شه وه‬ ‫خه اڵتی دراوسێی ساڵ ی پێ به خشرا ‪ ،‬له تایبه تمه ندیه کانی کاک ئه رکان وه ک‬ ‫دراوسێکانی باسی ده که ن میهره بانی‪ ،‬ئه رێی بوون ‪ ،‬هه موو کات به ده مه وه‬ ‫بوون و یارمه تی دانی دراوسێکانی‪ ،‬ئه گه ر ده ته وێت بزانیت ده راوسێکانی چۆن‬ ‫باسی کاک ئه ر کان ده که ن کلیکی ئێره بکه‬

‫خولی دروست کردنی شیرینی‬ ‫به مه به ستی گه شه پێدانی ده ست ڕه نگینیان و سوود وه رگرتن له تواناو لێهاتنه‬ ‫کانی یه کتر و به سه ر بردنی کاتێکی خۆش پیکه وه ‪ ،‬خوشکانی هه وار خولێکی‬ ‫شیرینی دروست کردنی بۆ خانمانی گه یتسهیدو نیوکاسڵ کرده وه ‪ ،‬خوشکانی‬ ‫سوودمه ند بوو له خوله که زۆر خۆشحاڵ بوون و هیوایان خواست که بواری له و‬ ‫جۆره یان زیاتر بۆ بڕه خسێنرێت‪.‬‬ ‫له و خوله دا خوشکی ده ست ڕه نگین (الجان خان) به ووردی چۆنیه تی دروست‬ ‫کردنی هه نگاو به هه نگاو ی شیرینیه کانی پیشانی ئاماده بووانی خوله که داو پاش‬ ‫ئاماده بوونی هه موو پێکه وه شیرینیه خۆماڵی یه دروستکراوه کانیان پیشکه ش کردو‬ ‫له که شێکی خوشکانه ی پڕ خۆشه ویستیدا به له گه ڵ به شکردنی خۆشیه کاندا‬ ‫له گه ڵ یه کتر ڕۆژه که یان تێپه ڕاند ‪ ،‬ئاماده بووان خوازیاری به رده وامی ڕه‬ ‫خساندنی ئه و جۆره خوالنه بوون‪.‬‬

‫به رز ڕا گرتنی سا ڵی نوێی کۆچی ‪٠٤۳۳‬‬

‫له کات ژمێر ‪ ۰:٣۱‬پا ش نیوه ڕۆی ڕۆژی یه ک شه مه ‪ ،‬به ر واری ‪ ,۰۰۲۰۱۲۱۱۰۰‬له‬ ‫پێنا و زیندووکردنه وه ی یادی کۆچ وه به رز ڕا گرتنی سا ڵی نوێی کۆچی ‪ ۰٤٣٣‬هه ردوو‬ ‫مزگه وتی کوردی (فورقان و نا لی ) له کارێکی هاوبه شی ناوازه دا هه ستان به سازکردنی‬ ‫ئا هه نگێکی قه شه نگ بۆ کوردانی نیوکاستڵ و ده وروبه ری‪.‬‬ ‫ئا هه نگه که که ڕا زابووه وه به چه ندین (ووتارو هونرا وه و په خشا ن و سروود) ی‬ ‫هه مه ڕه نگ‪ ،‬به ئا ما ده بوونی چه ند بانگ خوا زو ما مۆستایه کی به ڕێزی کوردو ژماره‬ ‫یه کی به رچاوی ڕه وه نده که مان له پیاوان و خوشکان و منااڵن ‪ ،‬بوویه جێگای‬ ‫ڕه زامه ندی و خۆشحاڵی ئاماده بووان ‪.‬‬ ‫شایانی باسه له و بۆنه یه دا خواردن و خوا ر دنه وه و شیرینی بۆ ئاماده بووان ئا ما ده‬ ‫کرابوو‪ ،‬وه هه مووال یه ک کاتێکی خۆشیان پێکه وه به سه ر برد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بۆ ناردنی بابەت یان هەر زیانیاریەكی زیاتر دەتوانیت پەیوەندی بكەیت بە‪:‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫باڵو كراوەی‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫ههواری‬

‫زستانی‬

‫وەرزی‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫وه رزێکی نوێی خوێندن له قوتابخانه ی فێربوون ده ستی پێکرده وه‬ ‫‪٦‬ی مانگی فێبریوه ری ‪ ۱۱۰۱‬قوتابخانه که مان پێ ده نێته ساڵی سێ یه میه وه و‬ ‫به خۆشحاڵیه وه ڕۆژ به ڕۆژ زیاتر جێگای خۆی له دڵی ڕه وه نده که ماندا ده کاته‬ ‫وه ‪ ،‬ئه م قوتابخانه یه که به ئه رک و ماندووبوونی به ڕێوه به رو کۆ مه ڵێک‬ ‫مامۆستای لێبورده و خۆبه خش به ڕێوه ده برێت به رده وام فراوانتر ده بێت و‬ ‫جێگای شانازیه که بۆته ته نها النکه ی فێربوونی زمانی دایک له سنووره که دا و له‬ ‫ڕێگایه وه ژماره یه کی به رچاو له منااڵنی کوردی گه یتسهێدو نیوکاسڵ تێیدا فێری‬ ‫زمانی دایک و که لتوری کوردی و شاره زا به مێژوو ئایینی خۆیان ده کرێن‪ .‬له م‬ ‫یاده دڵخۆشکه ره دا پێویسته سوپاس و پێزانینی تایبه تمان پێشکه ش به به ڕێوه به‬ ‫ری قوتابخانه مامۆستا خالید قادرو یه ک به یه کی مامۆستا دڵسۆزو ماندوو نه ناسه‬ ‫کانمان بکه ین‪:‬‬ ‫مامۆستا هه میشه ییه کان ‪ :‬مامۆستا عبدالملک محمد‪ ،‬مامۆستا ساوێن حه قی‪،‬‬ ‫مامۆستا نیشتیمان عومه ر ‪ ،‬مامۆستا بورهان محمد‬ ‫مامۆستا هاوکاره کان‪ :‬مامۆستا جه بار علی‪ ،‬مامۆستا سه رگوڵ نه جمه دین‬ ‫مامۆستایانی پۆلی نه و جه وانان‪ :‬مامۆستا سۆزان سه بری‪ ،‬مامۆستا سۆزان جمال‪،‬‬ ‫مامۆستا شیرین سه الحه دین‬ ‫به ناوی ڕێکخراوه هه وارو خێزانه به ڕێزه کانی قوتابخانه که شه وه زۆر ده ست‬ ‫خۆشی و ماندوو نه بوونییان لێده که ین و زۆر دڵخۆشین که له ناو ڕه وه ندی ئێمه‬ ‫دا ئه وه نده خه ڵکی دڵسۆزو خه مخۆر هه یه که وه ک مۆم بۆ ڕووناککردنه وه ی‬ ‫داهاتووی خه ڵکانی تر ده سووتێن و سه رقاڵی ژیان و ئه ر ک و ماندوێتی خۆیان‬ ‫له کاره کانیان دووا ناخات و هه میشه قوتابخانه که به ره و پێشتر ده به ن‪.‬‬ ‫شایانی باسه له وه ته ی قوتابخانه که گواستراوه ته مزگه وتی نالی ژماره ی قوتابیه‬ ‫کان به رده وام ڕوو له زیاد بوون ده که ن و ئه وه ش ناچارمان ده کات بۆ کردنه‬ ‫وه ی پۆلی زیاتر بۆ مناڵه کان‪ ،‬ئێستا پۆلی منااڵنی ته مه ن ‪ ٥‬بۆ ‪ ۰۱‬کراوه به سێ‬ ‫پۆل و بۆ سه رووی ‪ ۰٣‬ش پۆلێکی تایبه تمان کردۆته وه ‪ .‬به هیوای داهاتووی گه‬ ‫ش بۆ هه موو منداڵه چاوگه شه کانی قوتابخانه که مان‪.‬‬

‫ئاهه نگی ساڵێکی نوێی خزمه ت‬ ‫ڕۆژی ‪۰١‬ی دیسه مبه ری ‪ ۱۱۰۰‬دووا ڕۆژی ئه و ساڵه ی خوێندن بوو له قوتابخانه ی‬ ‫فێربوون هه وار‪ ،‬هه ر بۆیه به مه ستی ماڵئاوایی کردن له ساڵێکی تری ته مه نی پڕ‬ ‫خزمه تی قوتابخانه که مان و پێ نانه ناو ساڵێکی نوێی خه بات و داهێنان و خزمه تی به‬ ‫رده وام‪ ،‬قوتابخانه ی فێربوون ئاهه نگکێکی خنجیالنه ی بۆ مندااڵنی قوتابخانه که‬ ‫سازکرد‪.‬‬ ‫له م ئاهه نگه دا به ڕێوه به رێتی قوتابخانه که به چه ندین بڕگه ی خۆش و به سوود‬ ‫ڕۆژه که یان بۆ مناڵه کان خۆش و ڕازه وه کرد و هه موو پێکه وه له که شێکی خۆش و‬ ‫دڵگیردا ماڵئاواییان له ساڵێکی ته مه نی قوتابخانه که کردو به ره و پێشوازی له ساڵێکی‬ ‫نوێی خزمه ت و فێربوون و به ره وپێشچوون خۆیان ئاماده کرد‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫بۆ ناردنی بابەت یان هەر زیانیاریەكی زیاتر دەتوانیت پەیوەندی بكەیت بە‪:‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫باڵو كراوەی‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫ههواری‬

‫زستانی‬

‫وەرزی‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫کردنه وه ی خولی فێربوونی زمانی کوردی‬ ‫هه ندێک له و خانمانه ی که له نه ته وه جیاوازه کا نن و له گه ڵ الوه کورده کان پرۆسه ی هاوسه رگیریان پێک هێناوه‬ ‫خوازیاری فێربوونی زمانی کوردین‪ ،‬ڕێکخراوی هه واریش له ڕووانگه ی‬ ‫هه ست به به رپرسیارێتی یه وه خولێکی فێربوون ده کاته وه بۆ ئه و به ڕێزانه و هه ر که سێکی تریش که ئه و خولیایه ی هه‬ ‫بێت‪.‬‬ ‫به و هیوایه ی که بتوانین کاریگه ریمان هه بێت له سه ر‬ ‫پته وکردنی په یوه ندی نێوان تاکه کانی ناو خێزانه کورده کان و ئه و خانمانه ش خۆیان به به شێک له خه ڵکی‬ ‫ڕه وه نده که مان بزانن و هه ست به جیاکاری نه که ن و بتوانن به ئاسانی ئاخاوتن و په یوه ندیه کۆمه اڵیه تی یه کانیان له گه ڵ‬ ‫خێزانه کانی خۆیان و خه ڵکانی تری ناو ڕه وه نده که ماندا ئه نجام بده ن ‪.‬‬ ‫ئه م خوله له هه موو ڕۆژانێکی یه کشه ممان کاتژمێر ‪ ۰‬بۆ ‪٣‬ی پاش نیوه ڕۆ له مزگه وتی نالی له الیه ن مامۆستای به‬ ‫ئه زموون به ڕێز خالید قادر به ڕێوه ده چیت‪ ،‬هه ر که س خوازیاری زانیاری زیاتر بوو سه باره ت به خوله که و ناونوسین له‬ ‫م خوله دا ده توانن په یوه ندیمان پێوه بکه ن به ژماره تلفۆنی‪ 07858071058‬یاخود له ڕێگای ئیمێڵی هه واره وه‬ ‫‪hae.hawar@yahoo.co.uk‬‬

‫ئاهه نگی یادی له دایک بوونی سه روه ری مرۆڤایه تی‬ ‫له ژێر دروشمی خۆ شه ویستیمان بۆ پێغه مبه ر (دروودی خوای له سه ر بێت) به‬ ‫کردار کردنی ڕه وشته کانیه تی یادی له دایک بوونی پێشه وای مرۆڤایه تی به رز ڕاده‬ ‫گیرێت‪.‬‬ ‫به مه ستی زیندوو ڕاگرتنی سوونه ت و شوێنکه وتنی هه نگاوه کانی پێشه وای‬ ‫مرۆڤایه تی (درودو سه المی خوای له سه ر بێت) له به رواری ‪ ٥‬ی فێبریوه ری‬ ‫‪ ۱۱۰۱‬ئاهه نگێکی تایبه ت له ڕۆژی له دایک بوونی دا ساز ده کرێت‪.‬‬ ‫له م ئاهه نگه دا که له کاتژمێر ‪۰‬ی پاش نیوه ڕۆ ده ست پێ ده کات له گه ڵ باسکردن‬ ‫له چۆنیه تی ژیان و سوود وه رگرتن له حیکمه ت و ئامۆژگاریه کانی ئه و سه روه ره باس له چۆ نیه تی به کردار کردنی ڕه‬ ‫وشته کانی پێشه وا بۆ ئاماده بووان ده کرێت و به چه ندین سروودو هۆنراوه و بابه تی تایبه ت بۆ ئه و یاده ده ڕازێته وه ‪ ،‬هه‬ ‫روه ها بابه تی تایبه ت بۆ دڵخۆش کردنی منااڵنیش ئاماده کراوه‪ .‬ئاهه نگه که له مزگه وتی نالی نیوکاسڵ به ڕێوه ده چێت و له‬ ‫کاتژمێر ‪ ۰‬بۆ ‪٤‬ی پاش نیوه ڕۆ ده خایه نێت و هاتن بۆ هه مووانه‪.‬‬

‫پاشماوه ی بابه تی‪ :‬ته اڵق‪ ،‬چه کی داپڵۆسێنه ری ده ستی هه ندێک پیاوی نابه رپرس‬ ‫* ژن ده توانێت داوای قه ره بووی ته اڵق بکات له مێرده که ی‪ ،‬چونکه ئه و به و ته اڵقه زیانی پێ گه شتووه‬ ‫* له کاتێکدا که ژنه که مووچه خۆر نه بێت ده توانێت داوای خه رجی پێشوو له مێرده که ی بکات‬ ‫* وه هه روه ها یه کێکی تر له مافه کانی ژن داوای مافی خه رجی ماوه ی سووڕی مانگانه یه ‪ ،‬واته عده‪ ،‬ژن ده توانێت داوای‬ ‫خه رجی ماوه ی عده که ی بکات که ماوه ی سێ مانگه‪.‬‬ ‫ئه مه جگه له وه ی ئافره ت ده توانێت داوای مافی به خێوکردنی منداڵ و خه رجی به خێوکردنه که یی بکات و ‪..‬هتد‪.‬‬ ‫به اڵم پرسیار ئه وه یه ئایا چه نده له ژنانی ئێمه ئاگاداری ئه و مافانه ی خۆیانن؟‬ ‫وه ئایا پیاوانی په نا بۆ ته اڵق به ر چه نده ده یانه وێت ئه و مافانه بۆ خێزانه کانیان دابین بکه ن له کاتێکدا که ته اڵقیان وه ک‬ ‫چه کێکی داپڵۆسێنه ر دژی هاوسه ری ژیانیان به کارهێناوه؟‬ ‫‪5‬‬ ‫بۆ ناردنی بابەت یان هەر زیانیاریەكی زیاتر دەتوانیت پەیوەندی بكەیت بە‪:‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫باڵو كراوەی‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫ههواری‬

‫زستانی‬

‫وەرزی‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫کێشه کانی خوێندکارانی کورد لهواڵتی بهریتانیا‬ ‫محمد حاجی ‪ -‬قوتابی ماسته ر له زانکۆی نیوکاسڵ‬ ‫لهئیستاداخوێندن وبهدەستهێنانی بڕوانامهی زیاتربوەته خولیاوخهونی بهشێکی‬ ‫زۆرلهکهسانی بهتواناوئارەزومهندی خوێندن کهئهمهش بهبۆچونی شارەزایان‬ ‫هۆکارەکهی دەگهریتهوە بۆ دوو خاڵ‪-:‬‬ ‫‪ .١‬لهڕۆژگاری ئیستادا خوێندن بوەته پێویستی ژیان و کۆمهڵگه‬ ‫‪ .٢‬بهرەوپیشبردنی توانای داراییهکانیان بههۆی بهدەستهێنانی بروانامهی زیاتر‬ ‫لهگهڵ ئهوەشدابهشێکی زۆر لهخوێندکاران ئارەزومهندی تهواوکردنی خوێندنن‬ ‫لهیهکێک لهزانکۆکانی ئهوروپا یان ئهمریکا‪،‬هۆکاری ئهمهش دەگهڕێننهوە‬ ‫بۆبهرزی ئاستی خوێندن لهزانکۆکانیاندا وە شارەزابون لهزمانی ئینگلیزی‬ ‫کهیهکێکه لهگرنگترین زمانهقسهپێکراوەکانی ئیستای جیهان‪ ،‬وەفێربونی لهشۆێنیکدا که ڕۆژانه پراکتیزی زمانی ئینگلیزی تێدا ده‬ ‫کرێت‪.‬‬ ‫بێگومان ئه مه ش هه روا ئاسان نی یه و ئه و قوتانیانه ی که ڕوو له زانکۆکانی ئه و وواڵتانه ده که ن ڕووبه ڕووی چه ندین‬ ‫کێشه و گرفت ده بنه وه که لێرەدا ئاماژەیهکی کورت وخیرا ده کهم بهبهشێک لهگرفتهکانی خوێندکاری کورد لهواڵتی بریتانیا ‪.‬‬ ‫وەک ڕاپۆرتهکان پیشانی دەدەن سااڵنهڕێژەیهکی زۆرخوێندکارروودەکهنه زانکۆکانی بهریتانیا‪ ،‬هه ربۆیه بهریتانیا به دووەم واڵت‬ ‫دادەنرێت لهرووی ژمارەی خوێندکاری دەرەکیهوە لهدوای ئهمریکا‪ ،‬لهم نێوەندەشدا لهم دوو سالهی دوایدا حکومهتی ههرێمی‬ ‫کوردستان لهڕێگهی بهرنامهی(تواناسازی الوان و گهشهپێدانی مرۆیی) خوێندکارانی کورد دەنێریته دەرەوەی کوردستان‬ ‫بۆبهدەسهێنانی بروانامهکانی (ماستهر و دکتۆرا)‪،‬کهبهپێی دوا ئاماری وەزارەتی خوێندنی بااڵ تائیستا نزیکهی ‪ ۰٤۱۱‬خوێندکاریان‬ ‫ناردوەتهدەرەوە‪.‬‬ ‫لهدواندنی بهشێک لهوخوێندکارانهی کهئیستا لیره بهزۆری باس لهسێ گرفت دەرێت که وارووبهرویان ده بێتهوە ‪-:‬‬ ‫‪.۰‬پهلهکردنی خوێندکار لهزوو پهیوەندی کردنیان بهزانکۆکانی دەرەوە ‪.‬‬ ‫کهئهمهش بهبۆچونی خوێندکاران دەیگهرێنهوە بۆنهبونی متمانهونهبونی ئهزموونی شهفافی هاوشێوە لهپێشتردا ‪ ،‬كهئهمهش‬ ‫هۆکاربوە بۆههڵهکردن لهپرکردنهوەی فۆڕمی زانکۆکان ودروستبوونی گرفت بۆیان لهدواتردا‪.‬‬ ‫‪.۱‬نهزانینی زمان سهرەکیترین گرفتی خوێندکاری کورده کهزۆرجارهۆکار بووە بۆبێزاربون و ووره دارمانی زووی‬ ‫خوێندکار‪،‬تهنانهت رەنگدانهوەی ئهم گرفته لهکاتی خوێندنی کۆرسهکانی زماندا به ئاشکرا به دیار ده که وێت‪.‬‬ ‫‪.٣‬نهبونی شارەزایی وزانیاری لهسهر ئهوزانکۆیهی که ڕوی تێدەکهن‪ ،‬وەک خوێندکارێک پێی وتم که کۆرسی یهکهمی زمانی‬ ‫تهواوکرد بێ ئهوەی بزانێ کتێبخانهی زمان لهکۆێدایه! وە کێشهکانی شوێنی نیشتهجێبون و نهزانینی چۆنێیهتی دابینکردنی ‪.‬‬ ‫بۆیه ئیستا ئهوخوێندکارانهی لێرەن بههیوان پێش ئهوەی بهاتنایه ته ده ره وه کۆرسێکی زمانی ئینگلیزیان لهکوردستان‬ ‫بخوێندایه بۆئهوەی لێرە توشی ئهوگرفتانه نهبونایه ته وه ‪ ،‬هیوادارم ئه و قوتابیانه ی که له پرۆژه کانی داهاتوودا ڕوو له‬ ‫زانکۆکانی ده ره وه ده که ن ڕه چاوی ئه و خااڵنه بکه ن و پرسیار له قوتابیانی پێش خۆیان بکه ن بۆ ئه وه ی سوود له ئه‬ ‫زموونی یه کتر وه رگرن ‪ ،‬هیوای سه رکه وتن بۆ سه ر جه م هاو خوێندکارانی به ڕێزم ده خوازم ‪ ،‬به هیوای ئه نجامی‬ ‫دڵخۆشکه ر بۆ یه ک به یه کیان‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بۆ ناردنی بابەت یان هەر زیانیاریەكی زیاتر دەتوانیت پەیوەندی بكەیت بە‪:‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫باڵو كراوەی‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫ههواری‬

‫زستانی‬

‫وەرزی‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫ته اڵق‪ ،‬چه کی داپڵۆسێنه ری ده ستی هه ندێک پیاوی نابه رپرس‬ ‫پا رێزه ر‪ :‬سۆما نوزاد ‪ -‬فرنسا \ نیس‬ ‫له یه کێک له ڕۆژه کانی کاره که مدا دایکێک هاته الم وه چاوه کانی پڕ بوون له‬ ‫فرمێسک ‪ ،‬سکااڵی له هاوسه ری هه بوو‪ .‬پ��ش به سه ربردنی ته مه نێک ژیانی‬ ‫هاوبه شی له گه ڵ هاوسه ره که یدا ‪ ،‬ئێستا ئه م خانمه له گه ڵ هاوسه ره که ی‬ ‫ڕووبه ڕووی کێشه یه کی خێزانی گه وره بووه که په یوه ندی به یه کێک له مناڵه‬ ‫کانیانه وه هه یه ‪.‬‬ ‫ئه و منداله یان له ته مه نی مێردمناڵیدایه و تووشی هه ڵه یه ک هاتووه‪ ،‬باوکه که‬ ‫ش له بری ووتووێژ کردن له گه ڵ دایکه که و پێکه وه دۆزینه وه ی ڕێگاچاره بۆ‬ ‫کێشه که خێرا ده ستی بۆ ووشه ی – ته اڵق – بردووه و سوێندی خواردووه گه ر‬ ‫منداڵه که یان ئه و هه ڵه یه دووباره کاته وه ئه وا ته اڵقی که وتبێت‪.‬‬ ‫دایکه که ئێستا دڵنیا نی یه‪ ،‬ئایا منداڵه که ی ئه و هه ڵه یه ی دووباره کردۆته وه یاخود نا؟ ئایا ئه م خانمه ته اڵقی که وتووه یا نا؟‬ ‫من لێره وه وه ک پارێزه رێک پێم خۆشه رووی پرسیارم له و پیاوانه بکه م که ته اڵق وه ک چه کێکی ئازار ده ر دژی هاوبه‬ ‫شی ژیانیان به کاردێنن و خێزان و النه ی به خته وه ری خۆیانی پێ تێک ده ده ن‪.‬‬ ‫ووشه ی ته اڵق یه کێکه له و حه اڵڵ کراوانه ی که خوای په روه ردگار زۆری پێ ناخۆشه که به نده کانی په نای بۆ ببه به ن‪ ،‬له‬ ‫وانه یه بپرسیت ئه گه ر پێی ناخۆشه ئه ی بۆ حه اڵڵی کردووه؟‬ ‫بێگومان که ئه وه له ناخۆشترینی حه اڵله کان بێت الی په روه ردگار ‪ ،‬که واته له به ر ئه وه به حه اڵڵی داناوه که له حاڵه تی‬ ‫ناچاریدا و ئه گه ر هیچ هیوایه ک بۆ پێکه وه ژیان نه بوو له بری ئه وه ی که ئه و دوو هاوسه ره ژیانیان به خه م و خه فه ت و‬ ‫ئاژاوه و ناته بایی به سه ر به رن‪ ،‬ئه وا باشتره که به ئاشتی لێک جیا ببنه وه ‪ ،‬ئه گینا به هیچ جۆرێک بۆ ئه وه نی یه که له‬ ‫ووتووێژی ڕۆژانه دا و له کاتی هه موو ده مه قاڵێ و گرژیه کدا په نای بۆ ببرێت و حاڵه تی ده روونی و خێزانی و کۆمه اڵیه تی‬ ‫خۆیانی پێ تیک بده ن‬ ‫باوکی به ڕێز ئه گه ر گریمان ئه م دایکه که مته رخه م بوو به رامبه ر به په روه رده ی مناڵه که تان و ده بووایه باشتری‬ ‫بکردایه ‪ ،‬ئایا له خۆتت پرسیوه که په روه رده ی مناڵه کان له ئه ستۆی هه ردووکتاندایه و وه ک یه ک هاوبه شن له و گرفته ی‬ ‫که هاتۆته پێش؟ پێویسته تۆش له خۆت بپرسیته وه و سه ر زه نشتی خۆت بکه یت سه باره ت به په روه رده ی مناڵه کانتان و‬ ‫بزانیت ئه رکی تۆ ته نها نان په یدا کردن نی یه له و ماڵه دا ‪ ،‬ئه گه ر پێت وابێت ته نها به دابین کردنی نان بۆ خێزانه که ت ئه‬ ‫رکی تۆ ته واو ده بێت ئه وا تۆ شتێک له به رپرسیاریه تی گه وره ی باوکایه تی تێنه گه شتویت‪.‬‬ ‫په روه رده ی منااڵن ئه رکێکی قورسه و پیویسته به سه ر دایک و باوکدا دابه ش بکریت و هه ردوو کیان ئه و قورساییه بخه نه‬ ‫سه ر شانیان ‪ ،‬به تایبه تیش بۆ ئه و خێزانانه ی که ده ره وه ی کوردستان‪ ۲‬له هه نده ران ژیان ده که ن و دوورن له هه موو که‬ ‫س و دۆست و دڵسۆزانیان و له سه دا سه دی قورسایی ئه و ئه رکه یان که وتۆته سه ر شان‪.‬‬ ‫هه ر لێره وه به پیویستی ده زانم که سه باره ت به ته اڵق هه ندێک زانیاری گشتی بخه مه به رده ست خوێنه رانی باڵوکراوه‬ ‫ی هه وار‪ ،‬به و هیوایه که هیچ خێزانێک ناچار نه بێت به په نا بردن بۆ ته اڵق‪.‬‬ ‫* له حاڵه تی ته اڵقدا ئافره ته که مافی وه رگرتنی هه موو که لو په لی ماڵه که ی هه یه چونکه (بیت الزوجیه) مافی ژنه ئه و‬ ‫دیاریانه ی که له هاوسه ره که یی وه رگرتووه مافی ئافره ته که یه و ناگه ڕێته وه بۆ پیاوه که‪ ،‬چونکه دیاری ناگه ڕێته وه‬ ‫* له بارێکدا که ئافره ته که مافی نیشته جێبوونی نه بێت و خانوو‪۲‬شوققه ی به ناوه وه نه بێت ده توانێت داوای مانه وه بکات له‬ ‫خانوه که دا بۆ ماوه ی سێ مانگ ( پاشماوه ی ئه م بابه ته له الپه ڕه ‪ ١‬دا بخوێنه وه)‬ ‫بۆ ناردنی بابەت یان هەر زیانیاریەكی زیاتر دەتوانیت پەیوەندی بكەیت بە‪:‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


‫باڵو كراوەی‬

‫ژمارە ‪٠١‬‬

‫ههواری‬

‫زستانی‬

‫وەرزی‬

‫‪٢١٠٢‬‬

‫ڕێنمایی ته ندرەستی‬ ‫‪.١‬‬

‫خواردنی فستهق شهکرە که م ده کاته وه‬

‫توێژینهوەیهک دەریخستووە که خواردنی فستهق دەبێته هۆی کهمکردنهوەی ڕێژەی‬ ‫نهخۆشی شهکرە‪ ،‬ههروەها بۆ ئهو کهسانهی کهڕێژەی ئاسنیان له لهشدا کهمهو کهم خوێنن‬ ‫سوودی زۆری ههیه‪ .‬زانایانی زانکۆی تۆرنتۆی کهنهدی لهبارەی سوودەکانی خواردنی‬ ‫فستهق لێکۆڵینهوەیهکیان ئهنجامداوەو کهبهپێی لێکۆڵینهوەکه خواردنی فستهق دەبێته هۆی‬ ‫کهمبوونهوەی نهخۆشی شهکرە‪.‬‬ ‫لهالیهکی دیکهوە فستهق گهدە بههێزتر دەکات بۆیه بۆ کردنهوەی بۆریهکانی سپڵ‬ ‫دەرمانێکی سروشتیه‪ ،‬ههندێک لهزانایانی بواری خۆراک لهو بڕوایهدان کهبهپێی ئهو ڕێژە‬ ‫زۆرەی پڕۆتین لهفستهقدا ههیه دەتوانرێت لهریزی گۆشت و دانهوێڵه دابنرێت‪.‬‬ ‫ئهم زانایانه دەڵێن خواردنی چهند دانه فستهقێک ڕۆژانه دەبێته هۆی بههێزبوونی مێشکی‬ ‫مرۆڤ‪ ،‬بهاڵم پێویسته له بیرمان بێت که یه کێک له تایبهتمهندییهکانی فستق ئهوەیه که‬ ‫مرۆڤ قهڵهو دەکات‪ ،‬بۆیه ئهو کهسانهی کێشی له شیان زیاتره وا باشتره زۆر‬ ‫فستهق نه خۆن‪.‬‬

‫‪ .٢‬رۆژانه ‪10‬دانه زەیتوون بخۆ‬ ‫بهها خۆراكییهكهی زەیتوون لهوەدایه كه بڕێكی كهمی وزە لهخۆدەگرێت بهرانبهر‬ ‫بهڕێژەیهكی بهرز لهماددەی خۆراكی گرنگ و ڤیتامین و ماددە دژەئۆكسانهكان‪ .‬چهوری‬ ‫ناو زەیتوون لهجۆری ناتێرە یهكانییهكانه ‪ Monounsaturated‬كه ڕۆڵێكی پۆزەتیڤی ههیه‬ ‫بۆ دابهزاندنی ئاستی كۆلیستیرۆلی خراپ لهخوێندا‪ .‬زەیتوون ڕێژەیهكی باشی لهڤیتامین ‪E‬‬ ‫تێدایه كه سیفهتی دژەئۆكسانی ههیهو لهنێوەندە چهورییهكانی لهشدا دەتوێتهوە‪.‬‬ ‫پۆلیفینۆلیهكان ‪ Polyphenols‬بهڕێژەیهكی بهرز لهزەیتووندان‪ ،‬ئهم ماددانه دژەئۆكسانی‬ ‫بههێزن و بایهخی تهندروستی زۆریان ههیه بۆ خۆپاراستن لهتووشبوون بهگهلێك نهخۆشی‬ ‫ههتا شێرپهنجهش‪ .‬ڕۆژانه خواردنی ‪10‬دانه زەیتوونی مامناوەندی لهقهبارەدا تهنیا ‪50‬‬ ‫كالۆری وزە بهلهش دەبهخشێت لهگهڵ دابینكردنی ههموو ئهو ماددە سوودبهخشانه‪ ،‬ئهمهش‬ ‫وای لێدەكات كه گونجاو بێت بۆ كهسێكی ئاسایی و بۆ تووشبووان بهنهخۆشییه‬ ‫درێژخایهنكانی وەكو شهكرە‪ ،‬بهرزبوونهوەی پهستانی خوێن‪ ،‬نهخۆشی دڵ‪.‬‬

‫‪ .۳‬سیر دڵ دهپارێزێت له نهخۆشی و ماسولکهکانی دڵ بههێزتر دهکات‬ ‫توێژینهوهیهکی نوێی پزیشکی ئهوهی ئاشکرا کردووه که سیر نهێنیهکی زۆر باشه بۆ‬ ‫پاراستنی دڵ له نهخۆشی‪ .‬پزیشکهکان ئهوهیان روون کردهوه که سیر جۆره مادهیهکی تیایه‬ ‫دهبێته هۆی بههێزکردنی ماسولکهکانی دڵ و دووری دهخاتهوه له توش بوون به نهخۆشی‪،‬‬ ‫ههروهها پزیشکهکان ئاماژهیان بهوهدا که ئهو مادهیهی له سیر ههیه جۆره گازێکه ناسراوه‬ ‫به " کبریتیدی دووانه " ئهم گازه پارێزگاری له دڵ دهکات و ههروهها ماسولکهکانی بههێزتر‬ ‫دهکات‪.‬‬ ‫ههروهها سیر دهبێته هۆی کهم کردنهوهی ههوکردن و پهستانی خوێن و جگه لهمهش‬ ‫پارێزگاری له خانهکانی لهش دهکات دژی لهناوچوون ههروهها ئهم گازه یارمهتی دهره بۆ‬ ‫گهیشتنی ئۆکسجینی تهواو به دڵ و رێگری دهکات له توش بوونی دڵ به ناڕێکی لیدانهکان‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بۆ ناردنی بابەت یان هەر زیانیاریەكی زیاتر دەتوانیت پەیوەندی بكەیت بە‪:‬‬

‫‪hawarnewsletter@yahoo.co.uk‬‬


Issue 10

Hawar

Winter

Seasonal

2012

Newsletter

Why social isolation matters “Research has shown that loneliness, as a health risk factor, is twice as detrimental as being obese, and equal to the risk of smoking cigarettes and alcoholism,” . Most of us have been lonely at some point or other. for many, this is just a normal part of life that comes and goes. However, for those who become truly socially isolated, the impact is not only on a person’s mental health and wellbeing, but can also do physical damage. Some studies have shown the physical difference between someone who is isolated and someone who is not is the same as the physical damage to a smoker compared with a non-smoker. Isolation can affect a huge range of people in society: both the young and the old, those who are disabled or unemployed, immigrants, single parents, being shy, feeling lonely, in a long distance relationship, and those suffering mental health problems, as well as care workers, who – whilst their job may be focused on reducing the isolation of another – may become isolated themselves. In our modern world, we have a huge range of options for communication. You can ring, email, fax, text, post, comment, Tweet, Myspace, Facebook or Skype. Nearly anywhere you go, anytime you want, you can be logged on and dialled in. We are easily the most connected society in the history of mankind, but the contact person to person is very important and it is the best option! We at Hawar organization always try our best to encourage our community to come together, by offering meetings, parities, social events, offering a variety of courses cultural and religious activities. We believe it’s our duty to work together with our beloved and faithful people in our community. The recent tragic death of another young Kurdish man whose lifeless body was discovered in his flat after 3 and half months when police and council staff was looking for him in his own flat, severely affected everyone in the community; Mr Babak Anvar Akhtari pictured here, was found on 02/ 11/2001dead . We all need to work together towards especially those people who are living alone or who may be isolated, to prevent such tragedies happening again. Our door is always open to anybody who can offer help or has any suggestions to make our community a safer and better place to live. Send your all your comments to this email address please : 9

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 10

Hawar

Winter

Seasonal

2012

Newsletter What is creativity ? Diamond Mohammed

Creativity depends on the individuals understanding of invention and them making the effort on how to get out of the box and think of new inventions? Although people who are creative different from ordinary people in some ways, however creativity is not only for a few chosen people but creativity made up of three components: knowledge, motivation and ability to think creatively. (Karwatka. T & Semczyszyn. M (2008). The ability to think creatively and innovatively is about flexibility while solving a problem and ability to fully use creative potential, that is why we often see creative people think and see more in to what they see, they are always noisy and never satisfy with what is available, they like to be independent and free. As an individual if you think enough about creativity most of the times you do not need any techniques, you can carry out an experiment, think of solving a problem and write your ideas on a paper, start from small steps then find out if you are creative and if you can go forward with your creativity. Brendan Boyle – the director of Skyline and Partner at IDEO thinks, “It is impossible to create good and new ideas without creating some stupid, poor and crazy ones”. It is important for people not to feel embarrassed and criticised while giving new ideas; sometimes those crazy and unpractical ideas are a start of something good. IDEO (ideo.com) is one of the most innovative companies whom they produced the first computer mouse, how it works, they record any idea that comes in when they brainstorm and on chats. In 1998 in skyline they were only 10 people working there 4000 new ideas came for new toys, 230 ideas were chosen from them but only 12 projects went to the last stage and sold to other companies. That means the final result was only 0.3%. Send your all your comments to this email address please : 10

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 10

Hawar

Winter

Seasonal

2012

Newsletter

Good Neighbour Awards finalist - Arkan Qadir A Kurdistani young man Arkan Qadir from Byker was nominated by his neighbor Olya Bowers for the kindness, positivity and helpfulness he shows his neighbours. Arkan moved to Byker from Iraq and has created a new family with his neighbors. Click here to watch a short film about Arkan's nomination:

Kurdish class for non Kurdish speaking You live a new life for every new language you speak, if you know only one language, you live only once.(Czech proverb) If your partner, in-laws, relatives or friends speak a different language, learning that language will help you to communicate with them better. It will also give you a better understanding of their culture and way of thinking because as (Ludwig Wittgenstein) says, “The limits of my language are the limits of my universe“, Doing so, learning the language, will demonstrate your interest in and commitment to the other, in this case for Kurdish language we would like to invite you, to join our class to learn Kurdish; it is every Sunday from 22 January 2012 from 1:00 – 3:00 pm at Nali Mosque & community centre. In German: Wenn dein Partner, deine Verwandten und Bekannten oder deine Freunde eine andere Sprache sprechen, kann das Lernen dieser Sprache dir helfen mit ihnen zu kommunizieren. Es kann dir auch dabei helfen die Kultur und deren Denken besser zu verstehen. Wir möchten dich gern zu unserem Kurdisch Unterricht einladen. Jeden Sonntag, vom 22.01.2012 beginnend, von 13-15Uhr im Nali Gemeindezentrum. In Arabic: ‫ سیكون كل یوم احد‬٠‫ و بهذه المناسبة نود ان ندعوكم لالنضمام الینا لتعلم اللغة الكردیة‬،‫تعلم اللغة تظهر االهتمام وااللتزام باالخر‬ .‫في المسجد و المركز االجتماعي نالي‬،‫ بعد الظهر‬٣‫ـ‬١ ‫ من الساعة‬٢٠١٢ ‫ من كانون الثاني‬٢٢ ‫ابتدا ًء من‬ In Polish:

Send your all your comments to this email address please : 11

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


Issue 10

Hawar

Winter

Seasonal

2012

Newsletter The Celebration for another New Year of Service

On 17th of December 2011 we had celebrated another successful year of Ferboon School. The purpose of the event was to say goodbye to the last year which was another year of fabulous service to Kurdish children in the area and stepping into another new year with the aim of big achievement. At the end of another season of the school Hawar organised a small party for the children who attend the school including several activities for the children to take part in and to enrich them. We are looking forward and getting prepared for another successful year in Ferboon School.

Making Kurdish Sweets On 31st of December 2011 Kurdish ladies gathered in Nali community centre to enjoy the day together and learn how to make some traditional Kurdish sweet. The facilitator Mrs Lajan Omer managed to teach the ladies how to make traditional Kurdish sweets. At the end of the training course they shared the sweets and enjoyed having those delicious home made sweets and had a wonderful time together, the ladies wish for future courses to take place.

Have your say We thought it would be a good idea, to have a comment box for everyone to use (men, women and children). We would like to aim to get the most out of our community centre. That means our whole community telling us what they would like from there Community centre. We would love to hear your questions, comments or anything you would like to add and bring to our attention. Send your all your comments to this email address please : 12

hawarnewsletter@yahoo.co.uk


ژمارە10 ی هەوار