Page 1

Vennebjerg Mølle Fonden til Vennebjerg Mølles Bevarelse afsluttede i 2011 en omfattende renovering af møllen med opsætning af nye vinger mv. Dette og møllens 150 års dag blev fejret 23. oktober med deltagelse af flere hundrede besøgende - lokale og turister. I 2014 var det krøjværket, der krævede en omgang. Renoveringen og de deraf afledte aktiviteter har fået mange til besøge møllen for at få et indblik i en anden tids håndværk. Et håndværk, hvor mølleren i gamle dage, havde lige så høj status som præsten i sognet. Møllevingernes snurren, og melet der løber ned i sækkene samtidig med, at man får en snak med ”møllerfolket” om møllens funktion, er en oplevelse for alle generationer. Projektet bidrager til at skabe fællesskab. Flere ildsjæle, ikke kun fra nærområdet, har meldt sig som frivillige til aktiviteter i og omkring møllen. Er med til at skabe oplevelser i landdistrikterne med udgangspunkt i Vendsyssels enestående natur og rige kulturarv. På sigt er det oplagt at kombinere maledage (korn til mel) med malerdage (farver til billeder). Aktiviteter, som igen kan kombineres med musik og sangaftener, udstillinger osv… Er med til understøtte turisternes stigende interesse for at få historien bag de ting de ser/oplever. Den negative omtale af den vingeskudte mølle - et markant vartegn i landskabet - er nu vendt til omtale af et sted, hvor der skabes stemning og miljø i et spænd mellem fortid og nutid, mellem lokalbefolkning og turister i et møde om egnens kulturhistorie.


Vennebjerg Mølles Venner Fonden til Vennebjerg Mølles Bevarelse Da møllen blev restaureret i 1991, blev der oprettet en støtteforening for at skabe et rimeligt økonomisk fundament for møllen. Medlemskontingentet var dengang kr. 100 pr. år for de første 5 år, nemlig årene 1991 til og med 1995. Støtteforeningen, der ikke har eksisteret siden 1995, var uden bestyrelse og vedtægter og kun tænkt som en midlertidig foranstaltning. Møllefóndens nye styrelse1 var klar over, at møllen betyder meget for lokalbefolkning og andre, der gæster stedet, og besluttede derfor at stifte en ny forening med samme navn. En forening med bestyrelse, vedtægter m.v. Selv om der gennem fonde m.v. blev skaffet midler til den omfattende restaurering, vil møllens fremtid også afhænge af den lokale opbakning til projektet både økonomisk, praktisk. moralsk og sidst men ikke mindst ideer til projekter i og omkring møllen. Den 23. maj 2011 var der stiftende generalforsamling i Vennebjerg Mølles Venner. Vi håber at mange støtter projektet:  ved at tegne sig som medlem af foreningen min. kr. 100/person – husk at angive navn og adresse.  eller indbetale et beløb stort som lille på kt. nr. 9070 162-29-59425 i Sparekassen Vendsyssel.

Jeg ønsker at blive medlem af støtteforeningen Vennebjerg Mølles Venner Navn_________________________________________________________Tlf./Mobil:__________________________ Adresse;________________________________________________________________________________________ Mail:(Brug blokbogstaver)_____________________________________________________________________________ Kontingent min. 100 kr./årligt kan indbetales på kt. nr. 9070 162-29-59425 i Sparekassen Vendsyssel

Jeg vil gerne være frivillig hjælper ved arrangementer og almindelig vedligehold af møllen: Evt. bemærkninger:________________________________________________________Tilmelding til nyhedsbrev __ Klip her - og send tilmeldingen til bestyrelsen/eller aflever den i Sparekassen Vendsyssel, Lønstrup Vennebjerg Mølles Venner: Formand Gunnar Møller Sørensen, Højvangen 10A, 9800 Hjørring. Tlf. 4218 1996 (gunnarsoerensen@has.dk) Næstformand Hans Kristensen, Havblikvej 15 B, Lønstrup 9800 Hjørring. Tlf. 2052 0880 (Kristensen1@mail.dk) Sekretær Bente Andersen, Konvalvej 4, 9800 Hjørring. Tlf. 9892 7181 (2Xandersen@has.dk) Kasserer Gitte Kirkeby, Lønstrupvej 233, 9800 Hjørring, tlf. 6174 2167 (gitte.kirkeby233@gmail.com) Peter Andreasen, Ishavsvej 4, Lønstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 9896 0055 (JPA80@sol.dk) Tove Marquardsen, M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 2171 9220 (tove@vraahojskole.dk) Birgitte L. Nielsen, Klangshøjvej 2, Vennebjerg, 9800 Hjørring. Tlf. 2485 0958 (Birgitte.lundsted@nielsen.mail.dk)

Beboere i møllen 1880 (Kilde: Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn) Poul Nielsen Else Margrethe Clausdatter Susanne Kirstine Poulsen 1

61 51 26

Gift Gift Ugift

Husfader Møller Husmoder Datter

Maarup sogn Aistrup St Hans sogn

Formand Svenning Christensen 9896 0350, Næstformand Hans Larsen 9896 0008, Kasserer Jørgen Christensen 9896 8210, Bygningsansvarlig Jørgen Jørgensen 6167 8483, Aktiviteter Birgitte H. Nielsen 2485 0958, Sekretær/fondsansøger/Aktiviteter Tove Marquardsen 2171 9220


Niels Poulsen Peder Poulsen Maren Kirstine Petersen Pouls Laurids Poulsen Niels Christian Poulsen

24 22 13 10 5

Ugift Ugift Ugift Ugift Ugift

Søn (møllersvend) Maarup Søn (medhjælper i møllen)Maarup Datter Vennebjerg Søn Vennebjerg Søn Vennebjerg

Den hvide mølle omk. 1930

Møllens historie Den første mølle på stedet opføres i årene 1859-61 af møllebygger og ejer Poul Nielsen sammen med broderen Anders Nielsen. Møllen blev opført i murværk og kalket hvid. Den fik navnet Dale mølle, som i 1888 blev ændret til Vennebjerg mølle. 1921 forliser damperen ”Belgrove” ud for Rubjerg – svensk damper på vej til England. 15 mand drukner. Masten der senere driver i land bruges til reparation af møllen. 1929 restaureres den, da murværket havde slået store revner, samtidig fik den lærred på vingerne i stedet for salpetersække. 1934 erstattes den af en mølle af træ beklædt med pap. Den blev oprindelig opført i Bindslev 1842 og senere flyttet til Tversted, inden den opføres i Vennebjerg af tømrer Karl Jensen og broderen Lauritz. Lidt om møllens ejere. 1882 Poul Nielsen dør d. 21. juni og begraves i Vennebjerg. Et par dage efter nemlig ved Skt. Hans mødet i klitterne ved Rubjerg synges en sang forfattet af rigsdagsmand og pastor Peter Chr. Zahle, hvor Dale mølle er nævnt. Se Vennebjerg sin Tinde Højt løfter imod Sky, Mens Sanct Kathrine inde Blandt Træer sig dølger bly. Og Dale-Mølle maler Med Glorien om sin Hat, Mens hele Egnen taler Om gamle Minders Skat 1908 Ella Magrete Klausdatter, enke efter Poul Nielsen dør og møllen overtages af sønnerne Niels Chr. og Peder Poulsen. 1917 bliver Niels Chr. Poulsen (1874-1963) eneejer af møllen. 1941 Møller Henry Christiansen overtager møllen 1962 Kunstmaleren Johs. Hofmeister køber møllehuset (bor her 1966-90) og indretter atelier. Utallige malerier med udsigten fra møllen har set dagens lys i dette atelier. De næste årtier forsøgte kunstneren at vedligeholde møllen, men det var en kostbar affære og i 1987 Forærede Johannes Hofmeister møllen til ”Fonden Vennebjerg Mølles bevarelse”. Møllen fik eget matrikelnummer med indkørsel. Adressen er i dag Skallerupvej 812. Der blev hurtigt oprettet en støtteforening ”Vennebjerg Mølles Venner”. En støtteforening, som indsamlede 250.000 kr., og fik møllen sat i stand - blandt andet ved hjælpe af en række entusiastiske frivillige og ledige fra Hjørring Kommune. 13000 arbejdstimer!!!. 1993 kunne møllen genindvies - og igen kunne der males mel, en aktivitet som jævnligt har foregået indtil den ene vinge blev angrebet af råd. 2007 Knækkede noget af vingen og i 2009, oktober brækkede vingen!!! 2010 På et møde i maj måned i Landsbyrådet Havtornens Rige: Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup var der en lille gruppe, der udtrykte ønskede at arbejde for at få møllevingerne til at snurre igen. Juni holdtes det første byggemøde. September gav Fødevareerhverv/LAG Vendsyssel tilsagn om kr. 100.000 ”Attraktive levevilkår i landdistrikterne” 31. oktober 2010 indtrådte arbejdsgruppen i fondsbestyrelsen: Svenning Christensen (formand), Birgitte L. Nielsen, Jørgen Jørgensen, Hans Larsen (Landsbyrådet) og Tove Marquardsen (Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn). 2011 15. marts 2011 udvidedes fondsbestyrelsen med Jørgen Christensen. Siden er der modtaget støtte fra: Hjørring Kommunes Matchningsmidler kr. 205.000, Sparekassen Vendsyssel kr. 50.000, Forsikringsselskabet Vendsyssel kr. 15.000, ENV-Fonden kr. 110.000 og Inge og Asker Larsen Fond kr. 204.875. Samt velvillig hjælp fra: Vennebjerg Maskinstation & Entreprenør, Vennebjerg VVS, Sejlstrup Entreprenørforretning, Kontor & Papir, Scanvogn, The Corner (Vennebjerg), Lønstrup Murerforretning, EUC Nord, Aurion, Krone Vinduer Super Spar, Lønstrup. I januar 2012 købte familien Herold Møllehuset, Skallerupvej 810, ejet af Nordea efter en tvangsauktion. En omfattende restaurering gik i gang, og den 1. juli 2013 åbnede familien ”Keramikcafé Møllehuset”.


Planlagte aktivitetsdage 2015: Vi holder møllen åben og maler mel, hvis vinden vil på følgende dage: Skærtorsdag d. 02.04. kl. 13-16 Dansk mølledag d. 21.06 kl. 13-16 Onsdage kl. 13-16: 24.06. 01.07.-08.07.-15.07.-22.07.-29.07.-05.08.-12.08.-19.08.-26.08 Høstmarked 20.09. kl. 13-16. Program opslås senere. Efterårsferie 14.10. kl. 13-16 Flere arrangementer: Hold øje med opslag, vores hjemmeside samt landsbyrådets www.havtornensrige.dk

Vedtægter for støtteforeningen "Vennebjerg Mølles Venner" § 1. Foreningens navn er "Vennebjerg Mølles Venner". § 2. 1. Foreningens formål er at støtte arbejdet for at Vennebjerg Mølle bevares på det sted, hvor den blev opført i 1861. at støtte bestræbelserne på at bevare omgivelserne intakte, samt at udbrede kendskabet til de kulturelle og historiske værdier, der knytter sig til stedet. § 3. Adgang til at blive medlem af foreningen er åben for alle, der betaler det på generalforsamlingen vedtagne kontingent. § 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved avertering i den lokale presse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. På generalforsamlingen kan ethvert medlem kun repræsentere een stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed jvf. dog § 8. § 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af revideret regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. § 6. Foreningens opgaver varetages af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer - her af 2 der indsættes fra møllefondens bestyrelse.. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 i det ene år og 3 i det næste år, første gang efter lodtrækning. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører protokollen, som efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende medlemmer. § 7. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december § 8. Ændring af foreningens vedtægter samt foreningens opløsning kan vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. § 9. I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens midler gå til Fonden Vennebjerg Mølles Bevarelse. Således vedtaget på stiftende generalforsamling Skallerup Skole 23. maj 2011

vennebjergmoelle.dk

Profile for Havtorn

Møllens historie m.v.  

Møllens historie m.v.  

Advertisement