Page 6

7 OM 17 FOTO MATTIAS WENBLAD

»Jag önskar att 2017 blir ­starten för ett ökat samarbete om vattenfrågor.« LENA MICKO ordförande i ­Sveriges kommuner och ­landsting (SKL) Jag önskar att 2017 blir starten för ett ökat samar­ bete om vattenfrågor. Samarbetet behöver öka mellan ­kommuner för att få ännu bättre kompetens och resurser samt långsiktig planering av våra vattenresurser. Även mellan staten och kommunerna behöver samarbetet öka för bättre samord­ ning, planering och krisberedskap. Dessutom måste staten ta ansvar för finansieringen av den nationella vattenkatastrof­ gruppen, Vaka. Statens olika myndigheter måste samordna sig bättre, problemen med miljögiftet PFAS i Sverige är ett aktuellt exempel. Vi ser vattenbrist, översvämningar och farliga kemi­ kalier som når dricksvattnet. Våra vattenresurser är gemen­ samma, därför behöver vi samverka.

ANNA LINUSSON vd för Svenskt vatten Framför allt önskar jag att kunskapen och insikten ökar i Sverige om vattnets värde och om den avgörande betydelse som rent vatten har för samhället. Den kunskapen är grunden för att vi ska få beslut om ett förbättrat skydd av våra vattentäkter som även innefattar verkningsfulla skydd mot kemikalier. Jag önskar att det blir möjligt för kommu­ nerna att ställa krav som under­ lättar en bra dagvattenhantering, att vi får mer tillämpad forskning om vattenrelaterade frågor, och att regeringen fattar beslut om återföringsmål för näringsämnen så att vi kan få hållbara kretslopp

för vattentjänsterna. Slutligen hoppas jag att vattenförvaltningen i ­Sverige kan bli effektivare och mer tillämpbar. Eftersom Svenskt vattens vision är »Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsik­ tigt hållbara vattentjänster«, och eftersom hela vår verk­ samhet utgår från den och de mål som hör till, så lever jag i tron att jag bidrar varje dag jag går till jobbet.«

»Framför allt önskar jag att kunskapen och insikten ökar i Sverige om vattnets värde och om den avgörande betydelse som rent vatten har för samhället.« 6 | HAV & VATTEN 4 . 2016

FOTO ANNA SIMONSSON

Har du druckit ett glas vatten i dag? Alla behöver friskt vatten. Kommunerna har producerat vattnet i kranen på ett säkert sätt de senaste hundra åren. Genom samarbete ska vi klara av de utmaningar vi står inför, och producera säkert d ­ ricksvatten även i framtiden. Vattenfrågan behöver integreras i många samhällsfrågor. För att nå Sveriges mål om hållbart bostads­ byggande behöver det till exempel finnas tillgång på rent vatten för ­k­ommande generationer.«

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Advertisement