__MAIN_TEXT__

Page 24

PÅ DJUPET

Friskare vatten Fiskar blir sterila, bakterier kan bli ­resistenta och ­fåglar dör. Men nu finns det metoder för att få bort läkemedelsrester från ­vattnet. Linköping blir först i Sverige med det nya ­reningssteget i stor skala.

M text Jan Malmborg illustration Felicia Fortes

ånga läkemedel bryts inte ner i våra kroppar. De är designade för att klara den sura miljön i våra magar och hamnar i ­toaletten. Problemet är att flera av de medicinska substanserna också tar sig vidare genom reningsverkens alla steg – de mekaniska, biologiska och kemiska. För att sedan släppas ut i våra vattendrag. I dag används över 1 000 aktiva läkemedelssubstanser i Sverige och många av dem kan hittas i avloppsvattnet.

24 | HAV & VATTEN 4 . 2016

Hittills har dock kunskapen om halterna av läkemedelsrester i inkommande och utgående vatten varit begränsad. Det har också saknats reningsteknik som varit avancerad nog. Men nu har den tekniska utvecklingen nått så långt att flera länder börjat skissa på nationella planer för avancerad rening av läkemedelsrester. Inom EU har politikerna placerat frågan allt högre upp på dagordningen. Från 2015 åläggs EU-länderna att samla in och analysera vattenprover för att studera förekomsten av ett antal läkemedelssubstanser, däribland diklofenak, hormonerna östradiol och etinylöstradiol, samt tre antibiotikasubstanser. I Sverige är också diklofenak, östradiol och etinylöstradiol listade som särskilda förorenande ämnen med bedömningsgrunder för halter i vatten. I Tyskland och Schweiz har man kommit längre. Där har många större reningsverk redan byggts om för att fånga upp den ökande mängden medicinrester i avloppsvattnet.

I

januari 2016 införde Schweiz som första land en lag om läkemedelsrening. Alla anläggningar som är dimensionerade för minst 80 000 personer ska uppgraderas till att rena bort (eller reducera) minst 80 procent av ett antal läkemedelssubstanser. Även ett antal mindre verk ska byggas om för att skydda dricksvattentäkter och andra vattendrag som är särskilt känsliga. Totalt ska 100 av 750 reningsverk uppgraderas för en beräknad kostnad av 1,2 miljarder euro. Samtidigt som lagen

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Advertisement