Hav & Vatten, nr 3 2016

Page 24

PÅ DJUPET

Räkna med naturens tjänster Från pollinering via vattenrening till rekreation. Det är svårt att sätta ett pris på den enorma glädje människan har av naturen. Kan begreppet ekosystemtjänster bli det verktyg vi behöver för att närma oss en hållbar utveckling? text Susanne Liljenström illustration Felicia Fortes

S

trömstads kommun ligger vid Sveriges första nationalpark för havet. Hit kommer besökare från hela världen för att njuta av salta bad och läckra skaldjur, ekosystemtjänster som kommu­ nen gärna lyfter fram i den egna marknadsföringen. Strömstad är även en av få glesbygdskom­ muner där befolkningen växer. Den politiska ambitionen är att bli ännu fler; att gå från dagens knappt 13 000 invånare till 16 000 år 2030. Det ställer sina krav på tjänstemän och politiker. Med Norges huvudstad Oslo bara tolv mil bort är bostadsmarknaden tuff. Bostadsbristen är stor och att få fart på byggandet är en ständig punkt på politikernas agenda. Även i övrigt är exploateringstrycket högt och köpcentrum och andra verksamheter växer som svampar ur jorden. – Det finns en risk att man bara tänker »bygg, bygg«, säger kommunens naturvårdsstrateg Ulrika Husar. Det är

24 | HAV & VATTEN 2 . 2016

lätt att bygga bort grönytorna och glömma de värden de står för. Det handlar ju inte bara om att få plats utan om att få en bra plats. EU har en vision. Senast 2050 ska den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster den producerar vara skyddade och värderade på rätt sätt. Som ett steg på vägen har den svenska regeringen infört ett etappmål inom miljömålssystemet som säger att senast 2018 ska vi få med eko­systemtjänsterna i beslutsprocesser och samhällsplanering, exempelvis detaljplaner och havsplaner. För tre år sedan kom en regeringsproposition med bud­ skapet att ekosystemtjänsternas värden för samhället måste bli mer synliga. I allt detta har Sveriges kommuner en avgörande roll. Det är de som har monopol på att planera hur vi använder mark och vatten runt om i landet. I det kommunala arbetet i Strömstad är ekosystemtjänster ännu ett ganska nytt begrepp. Men i processen med att ta fram lokala miljömål diskuteras hur man ska kunna föra frågan »uppåt«. Som ett första steg ska man föra in perspektivet i en fördjupad översiktsplan för centralorten. Exakt hur håller kommunens tjänstemän som bäst på att diskutera. Även om själva ordet »ekosystemtjänster« är lite svårt, tror