Page 24

PÅ DJUPET

Framtida vattenkraft i takt med tiden God vattenmiljö eller maximal e ­ lproduktion? Frågan är ­central runt om i Sveriges kommuner när vatten­kraften nu ­ ska betala tillbaka på en historisk miljöskuld. text Björn Forsman illustration Felicia Fortes e senaste åren har en nygammal debatt om vatten­ kraftens miljöpåverkan blossat upp. Många har hävdat att det är hög tid att ställa moderna miljökrav på vatten­kraften, som i regel fått sina tillstånd för decennier sedan. Långt innan begrepp som biologisk mångfald, Sveriges ­miljömål eller EU:s ramdirektiv för ­vatten ens var påtänkta. Exempelvis har bara 200 av landets vattenkraft­ verk någon form av fiskpassage. En statlig utredning, Vatten­­verk­ samhetsutredningen, har lagt flera förslag som skulle göra en förutsätt­ ningslös omprövning möjlig. Men både små och stora kraftverksägare har pro­ testerat mot idén. Skulle en väl etablerad näring, som svarar för hela 45 procent av Sveriges elproduktion, behöva gå igenom en miljöprövning »som om verksamheten inte existerade«?

24 | HAV & VATTEN 1 . 2016

Industrins företrädare har stämt in i kören, oroade över en kraftigt minskad elproduktion och högre elpriser – och därmed försämrad konkurrenskraft. Energibranschen har bemött miljökraven även med ett eget miljöargument: i ett framtida, mer hållbart europeiskt energisystem får elproduktion från vind, vågor och sol större vikt. Gemen­ samt för dessa energislag är att de styrs av vädret. Slutar det blåsa upphör produktionen. Då blir vattenkraftens unika förmåga att snabbt reglera tillförseln av el en nyckelfaktor. Ökade restriktioner på vattenkraften riskerar alltså att minska våra möjligheter att ersätta klimatskadlig fossil­ energi med förnybar elproduktion.

F

ör landets kommuner spelar vattenkraften en viktig roll av flera skäl. Ibland därför att den är ett hinder för utveckling av miljön i och omkring åar och älvar. Ibland därför att det är kommunen själv som driver verksamheten. Nyköpings kommun i Södermanland har nyligen gått från det första läget till det andra.

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 1 2016  

I det här numret kan du bland annat läsa om konstsnöns påverkan på sjöar och vattendrag och utmaningen med att få en vattenkraften mer miljö...

Hav & Vatten, nr 1 2016  

I det här numret kan du bland annat läsa om konstsnöns påverkan på sjöar och vattendrag och utmaningen med att få en vattenkraften mer miljö...

Advertisement