Hav & Vatten, nr 4 2015

Page 24

PÅ DJUPET

Framtidens vatten flödar fritt Att svenskt vatten är av god kvalitet tar många för givet. Men hur vattnet egentligen mår och hur vi ska förbättra det som inte når EU:s mål om »god vattenkvalitet« är inte alla överens om. När detta skrivs är sista ordet i debatten ännu inte sagt. text Johan Frisk illustration Felicia Fortes lla EU:s medborgare har rätt till bra vatten. ­Ram­direktivet för vatten ska säkerställa att EU-­ länderna uppnår god miljöstatus i sjöar, vattendrag och grundvatten. Via svensk lagstiftning får direktivet genomslag i Sverige. De regionala vatten­­myndig­heterna tar fram åtgärdsprogram vart sjätte år. Förra gången det begav sig, 2009, låg fokus på övergödning och försurning. Då visste man inte så mycket om hur det som kallas vandrings­hinder, till exempel ­vattenkraftverk och dammar, påverkar livet i vattnet. Men nu har kunskapen ökat och Havs- och vatten­myndigheten har därför ändrat ­bedömningsgrunderna för hur ­vattnet­ mår. Myndigheterna har också gjort en kartläggning av vandringshindren. I till exempel Västerhavets vattendistrikt visade den att så

24 | HAV & VATTEN 4 . 2015

många som två tredjedelar av vattendragen har problem med att djur, växter och sediment inte kan röra sig fritt ­uppoch nedströms. Med hjälp av andra myndigheter har SMHI utvecklat ett dataprogram som gör det möjligt att virtuellt lyfta bort vandringshindren. På så vis får man en bild av hur hindren påverkar vattenmiljön. Allt detta märks i de förslag till åtgärdsprogram som de regionala vattenmyndigheterna skickade ut i november 2014. Och det har skapat en debatt som rymmer både Gustav Vasa och familjen Hedenhös. Gustav Vasa dyker upp i en artikel i Värmlands Folkblad i februari 2015. Erik Evestam, verksamhetsutvecklare på Lantbrukarnas riksförbund, LRF, ger i tidningen sin syn på åtgärdsprogrammet: »Vattnet ska återställas till hur det var någon gång före Gustav Vasas tid. Det var under Vasa man började med att dämma upp vatten.« Leif Haraldsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Grums, ger sig ännu längre tillbaka i historien. – Vi ska tillbaka till Hedenhös tid, säger han.