Page 241

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017. Resursöversikt.

Vänern och Vättern Yrkesfiske och fritidsfiske I Vänern baseras fisket helt på utplanterad odlad fisk, då det råder fångstförbud för naturproducerad öring. Den utplanterade, odlade öringen känns igen på att de har fått fettfenan bortklippt. Yrkesfisket sker med nät och bedrivs under hela den isfria delen av året. Årsfångsten av öring i yrkesfisket i Vänern var 2016 cirka 4,2 ton. Fångstnivåerna i yrkesfisket på 2-5 ton åren 2010–2016 har varit de lägsta no-

Artdatabanken, Linda Nyman

Öring Salmo trutta UTBREDNINGSOMRÅDE Öring förekommer i sjöar och vattendrag i hela landet, från kusten till fjället, och även i hela landets kustvatten.

LEK Öring leker i rinnande vatten över grusbotten. Leken sker på hösten. Rommen läggs och befruktas i lekgropar på strömsatta sträckor. På våren kläcks rommen.

VANDRINGAR En del öringbestånd vandrar från vattendrag till sjöar och hav för att växa sig stora, medan andra stannar kvar i hemmavattendraget. För de bestånd som vandrar tar det 1–5 år innan de unga öringarna är stora nog (10–25 cm) för att vandra till hav eller insjö. De stannar ett halvt till tre år i havet eller sjön innan de vandrar tillbaka för lek. Nordliga, småvuxna havsöringsbestånd brukar vandra som mest 200 km, medan större öring från de sydligare vattendragen vandrar betydligt längre (större än 1 000 km).

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar i ton per Ices-område och sjö av öring 2016. Ett Ices-område är cirka 56 km × 56 km stort.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD Öringen blir könsmogen vid 2–7 års ålder. Havsöringen är vanligen minst 60 cm vid sin första lek i Östersjöns vattendrag och 35–50 cm på västkusten.

När öringsungarna är redo för utvandring till havet kallas de smolt. Lyckas öringen efter utvandring växa sig stora och återvända till vattendragen för lek har de en fördel av att vara storvuxna och dominanta. Stora fiskar lyckas ofta bättre med fortplantningen och på så sätt bevaras egenskapen att vandra.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK Den äldsta ålder som uppmätts för en öring är 18 år, men en mer ordinär maximal ålder rör sig runt 7–10 år. Öringen väger som mest 15 kg.

BIOLOGI

Under tiden öringen lever i vattendraget äter den främst insekter och annan föda som driver med strömmen. I havet övergår havsöringen till fiskdiet, som främst består av sill/strömming och skarpsill. Storvuxen insjööring lever främst av siklöja, spigg och nors, medan småvuxna bestånd i mindre sjöar lever av insekter och olika bottendjur.

Alla öringar föds i rinnande vatten och medan vissa tillbringar hela sitt liv i vattendraget (bäcköring) vandrar andra till sjöar (insjööring) eller hav (havsöring) för att växa sig stora. Alla tillhör dock samma art (Salmo trutta), och det är förutsättningarna på platsen där öringen växer upp som avgör om de vandrar eller inte.

239

Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017  

För trettonde året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora s...

Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017  

För trettonde året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora s...

Advertisement