Page 1

Oktatási füzetek

Kômûves Katalin interjú

01

munkafüzet


Bevezetés

A következôkben egy három részbôl álló munkafüzetet találtok. Ez egy segédeszköz, mellyel egy holokauszt túlélôvel készült interjú feldolgozását szeretnénk segíteni. Az interjút a Shoah Alapítvány (http://college.usc.edu/vhi/) készítette Kômûves Katalinnal. Célunk betekintést nyújtani a II. világháború egy részébe, a holokauszt néven ismert népirtásba. A munkafüzet elsô részében a történelmi helyzetre vonatkozó kérdéseket teszünk fel. Ezeknek megválaszolásával olyan háttérismereteket ismételhettek át és szerezhettek meg, melyek a késôbbiekben hallott események megértését segítik. Miután kitöltötték az elsô részt, az interjút fogjátok látni. Ezt bizonyos pontokon – amikor a történet elbeszélôje és fôszereplôje valamilyen dilemma elôtt áll – a foglalkozás vezetôje leállítja majd. Olvassátok el az adott dilemmához kapcsolódó kérdéseket! Kis csoportokban, majd az egész osztállyal közösen vitassátok meg ôket! Ebben a részben nincs rossz válasz: véleményetek, gondolataitok, érzéseitek kifejezését várjuk! A harmadik részt az interjú megtekintése után töltsétek ki! Ebben olyan kérdéseket teszünk fel, melyekkel újból végiggondolhatjátok a hallott eseményeket. Reméljük, a munkafüzet és a film segítséget nyújt ennek a korszaknak a megértéséhez!


I. Háttér: információk, alapok

1 Mettôl meddig tartott a II. világháború? A 1848-1849

B 1939-1945

C 1914-1918

2 Mikor szállták meg a németek Magyarországot? A 1944. március 19.

B 1943. október 15.

C 1945. május 9.

3 Ki kicsoda? Párosítsd össze a II. világháború alatti vezetô politikusokat pozíciójukkal! 1 Adolf Hitler 2 Winston Churchill 3 Horthy Miklós 4 Franklin Delano Roosevelt

A a Magyar Királyság kormányzója B Nagy-Britannia miniszterelnöke C az Amerikai Egyesült Államok elnöke D „Führer”, Németország vezére

4 Ki volt Josef Mengele? A az auschwitzi koncentrációs tábor orvosa, aki a foglyokon kegyetlen emberkísérleteket végzett B lengyel ellenálló, akit a németek kivégeztek C amerikai elnök a II. világháború idején 5 Mi volt Adolf Hitler eredeti foglalkozása? A orvos

B szobafestô

C katona


6 Az alábbi három térképen egy-egy város helyét jelöltük meg. Melyik várost melyik pont jelöli? A Kassa

B Auschwitz

C Sárvár

7 Az alábbi szabályok közül melyek azok, amelyeket a zsidók elkülönítésére, megbélyegzésére vezettek be? A elsô éjszaka joga B kényszerlakhelyen történô élés (gettó) C saját rádió beszolgáltatása D postahasználat tilalma E sárgacsillag kötelezô hordása F állandó rendôri felügyelet G munkától való eltiltás H kijárási tilalom I iskolából való kitiltás 8 A zsidókon kívül az alábbiak közül mely (nép)csoportokat üldözték még? Húzd alá! cigányok, katolikusok, Jehova tanúi, adventisták, olaszok, magyarok, homoszexuálisok, balkezesek, fogyatékosok, más politikai meggyôôzdésû emberek


9 Mit jelent? Párosítsd össze! 1 holokauszt, 2 gettó, 3 bevagonírozás, 4 deportálás, 5 láger, 6 szelekció / válogatás, 7 barakk, 8 kápó, 9 SS, 10 krematórium, 11 soá A koncentrációs táborban kiemelt fogoly. Feladata a rabok ôrzése, kisebb adminisztrációs munkák. Munkaidejében korlátlanul rendelkezik a többi fogollyal. B (német) tábor, itt a koncentrációs tábor szinonímája C Vasúti vagonokba terelés. A deportáltakat marhavagonokba terelve szállították a koncentrációs táborokba D (német) a Schutzstaffel (magyarul Védelmi Század) rövidítése, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete volt Németországban E (latin) Válogatás. Itt: a koncentrációs táborokban idôrôl idôre szétválogatták az embereket. Az idôseket, a gyerekeket, a betegeket, a gyengéket kiválasztották és különbözô módszerekkel meggyilkolták F (olasz) zsidónegyed, zsidók által lakott terület. Kezdetben önkéntesen, késôbb már törvények miatt éltek itt a zsidók. Volt, hogy fallal kerítették körbe. G (latin) Az állam által kijelölt tartózkodási helyre kényszerítés H rendszerint fából készült, földszintes épület, amit elszállásolásra használnak I (görög) égôáldozat, ma a II. világháború alatti népirtásra használjuk J (latin) halottégetô kemence K (héber) csapás, ma a II. világháború alatti népirtásra használjuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -


II. Az interjú

Most egy interjút fogtok látni. Négy helyen a foglalkozást vezetô oktató le fogja állítani a filmet. Kisebb csoportokban, majd az egész osztállyal vitassátok meg az éppen felmerülô dilemmát, próbáljatok megoldási javaslatokkal elôállni. Az alábbiakban kérdéseket találtok, melyek segítenek a probléma megtárgyalásában. Ne feledjétek, rossz válasz nincs!

1 A gettóba vonulás után 1.1 Melyik városban élte meg Kata a németek bevonulását? Mikor történt ez? 1.2 Hova és kihez utazott segíteni? 1.3 Ki végezte a gazdagok kínzását? Kinek a parancsára? 1.4 Ki akarta Katát hazaküldeni a gettóból és miért? 1.5 Mit gondolsz, mi volt a illetô célja? Pozitívnak vagy negatívnak ítéled meg a szerepét? 1.6 Szerinted mit tudhatott, amit Kata nem? Honnan tudhatta? Miért Katának mondja el? 1.7 Elfogadja-e Kata a hazautazás ötletét? Mivel indokolhatja egyik vagy másik döntését? 2 Menekülési lehetôség 2.1 Miért járhatott ki Kata a gettóból? 2.2 Hova kerültek a cukorgyári gettóból? 2.3 Mit vitt magával? Mi lett ezekkel a holmikkal? 2.4 Ki és milyen céllal látogatta meg ôket? 2.5 Szerinted milyen döntés születik? Mivel indokolhatja Kata a döntést?


3 Válogatás 3.1 Hova érkeztek Katáék, és milyen céllal hozták létre a helyet? 3.2 Milyen messze van Sárvár-Kassától? Miért tartott két napig az út? 3.3 Mit vittek magukkal? Mit tarthattak meg ebbôl? 3.4 Mikor történik ez? 3.5 Mi történt Gyurikával és az édesanyjával? 3.6 Kikkel került egy barakkba? 3.7 Mirôl beszélgettek, mivel töltötték az idejüket az elsô idôben? Miért? 3.8 Ki végezte a rabok válogatását? Mi alapján történt a válogatás? 3.9 Kicsoda Márta és mi történt vele? 3.10 Mit gondolsz, mit tesznek Katáék? Van-e valami esélyük megmenteni Mártát? 4 A hangverseny 4.1 Kik voltak a zenekar tagjai? 4.2 Milyen foglyok voltak a zsidókon kívül ? Mivel különböztették meg ôket? 4.3 Mi volt a zenekar fellépésének célja? 4.4 Hogyan reagáltak Katáék a zenére?


III. Áttekintés

1 Milyen esemény miatt utazott Kata Sárvárra? Mikor történt ez? ..................................................................................................................................................... 2 Kik éltek Sárváron? Milyen tisztséget töltöttek be? ..................................................................................................................................................... 3 Miben segített nekik Kata? ..................................................................................................................................................... 4 Muszáj volt-e Katának gettóba vonulnia? ..................................................................................................................................................... 5 Hol volt a gettó? ..................................................................................................................................................... 6 Milyen helységekben fordult meg Kômûves Kata az elmesélt történet során? ..................................................................................................................................................... 7 Mennyi idôs volt Kata, amikor gettóba vitték? .....................................................................................................................................................


8 Sorolj fel olyan embereket, akik segítették, vagy segíteni próbálták ôt! ..................................................................................................................................................... 9 Kikkel került Kata a gettóba, majd a koncentrációs táborba? Mikor történt ez? ..................................................................................................................................................... 10 Mit viseltek, mit ettek és hol aludtak a lágerben? ..................................................................................................................................................... 11 Milyen helységekben fordult meg Kômûves Kata az elmesélt történet során? ..................................................................................................................................................... 12 Ki kicsoda: A Imre, Márta, Gyurika ..................................................................................................... B Hajdú Évi

.....................................................................................................

C Szíj Rezsô

.....................................................................................................

13 Állítsd idôrendi sorrendbe: A B C D

Katáékat Auschwitzba deportálják a református pap távozásra szólítja fel Katát Mártát kiválasztják a gázba Németek bevonulása


A következô kérdéseket kis csoportokban, majd az egész osztállyal vitassátok meg! 14 Az izraeli történész, Yehuda Bauer, három követelményt fogalmazott meg a holokauszt tanulságaként, melyeket késôbb a holokauszt három emberi parancsolatának neveztek el: „Ne légy áldozat! Ne légy elkövetô! S mindenekelôtt, ne légy be nem avatkozó!” Mit jelent ez a három kifejezés? Fôként mit jelent az utolsó kategória? 15 Az alábbi ábra1 Bauer fenti meghatározásai alapján mutatja be a holokauszt társadalmát. Elemezzük Kata történetének szereplôit, kit hova helyezhetnénk el ebben a modellben? Kata hol van ebben a modellben? Túlélô? Be nem avatkozó? Hol van a református pap a modellben? Be nem avatkozó? Hol van a kápó? Túlélô? Elkövetô? Hol van Mengele?

16 Olvasd el az idézetet! Mi jut eszedbe róla. Van-e valami kapcsolata Katáék történetével? Ha igen, micsoda? „Aki egy embert megment, az egy egész világot ment meg; és aki egy embert elpusztít, egy egész világot pusztít el.” (Talmud)

1

Matthias Heyl: Nevelés Auschwitz után. Az oktatás változzék szociológiává. In: Kovács Mónika (szerk.) Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. HAE, 2001. 48. 52–53. oldal


HAVER Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány A „haver” szó magyarul és héberül ugyanazt jelenti. Küldetésünk A Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány elsôdleges célja a társadalomban meglévô, a zsidósággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása. Hiszünk abban, hogy a gondolkodó és a kulturális sokszínûségre nyitott fiatalság legyôzheti az elôítéletességet és antiszemitizmust. Alapítványunk célja, hogy közvetítse az emberek egymás iránti tiszteletének, és a kultúrák közti párbeszéd fontosságának üzenetét. A Haver Alapítvány A Haver Alapítvány – a zsidó hagyományokhoz híven - kérdésekkel igyekszik hallgatóságát inspirálni, interaktív foglalkozásait az informális oktatás eszközeivel vezetik az oktatók. A Haver Alapítvány központi értéke a világ sokszínûségébe és a minden embernek kijáró tiszteletbe vetett hit. A foglalkozásokon egy olyan társadalom lehetôségét kívánja megteremteni, amelyben a különbözô vallások, népek, népcsoportok szokásai, hagyományai az élet fûszerezését, mindennapjaink színesítését jelentik. A Haver Alapítvány hisz abban, hogy valós tanulás csak párbeszédben történhet, tapasztalás és aktív részvétel útján, az oktatási munka legnagyobb részét felkészült és lelkes fiatalokból álló önkéntes csapat végzi. Tevékenységünk A Haver Alapítvány oktatóstábja elsôsorban középiskolai tanulóknak tart interaktív órákat informális oktatási eszközökkel, emellett célul tûzte ki informális oktatási anyagok tematikus kidolgozását illetve az általa alkalmazott módszerek elterjesztését. A foglalkozások során szituációs játékokkal, gondolatébresztô gyakorlatokkal, moderált vitával és videofilmekkel igyekszik segíteni a résztvevôknek, hogy egymás véleményére nyitottan, minél több új információval térjenek haza. Fô oktatási programok: Zsidóság: vallás, nép, kultúra, sorsközösség vagy személyes érzés? Holokauszt: személyes történtek, egyéni sorsok Zsidó negyed: helyek, történetek, hagyományok és közösség Budapesten Dilemma kávéház: kérdések és válaszok, morális és etikai értékek Módszertan (tanároknak, oktatóknak): a „Haver módszer” és informális oktatás. Módszertan és anyagok fejlesztése (civil szervezeteknek, tanároknak). A Haver külön hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok megismerjék a tankönyvi adatok mögött húzódó emberi sorsokat, elgondolkodjanak a néhol egy-egy mondattal elintézett történelmi dátumok és események súlyán. Célja, hogy a különbözô szempontok bemutatásával képet adjon Magyarország egykori és mai zsidó közösségi életérôl. A Haver Alapítvány évente megközelítôleg 5.000 diákhoz jut el foglalkozásaival és különbözô fesztiválokon, valamint kulturális eseményeken való szereplésével. A diákokkal való közvetlen munka mellett gyakran vállal elôadást, mûhelymunkát konferenciákon és akkreditált tanártovábbképzéseken is. Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány Alapító: Dr. Schweitzer József, nyugalmazott rabbi Kuratórium Elnök: Lányi Eszter Kuratóriumi Tagok: Doffek Tamás, Fritz Zsuzsa, Kovács Levente, Schôn Edina, Verô Anikó, Verô Tamás, Illy Luca, Dr. Mandl Judit Felügyelô Bizottsági Tagok: Borgula András elnök, Heuduska Zsófia, Korner Gerold Ügyvezetô igazgató: Cernov Mircea Cím: Budapest 1075, Holló u.1. II. emelet 34. Tel./Fax: +36 1 785234 haver@haver.hu www.haver.hu


Haver Alapítvány Oktatási Munkafüzet Kômûves Katalinnal készült interjúhoz Készítette: Steiner Zsófia Közremûködött: Illy Luca, Lányi Eszter Szerkesztette: Jávor Éva Projekt Partner: USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education http://college.usc.edu/vhi

The Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)

www.jhf.nl

Projekt Támogatók: ESZA

NCA

www.nca.hu

www.esf.hu

Copyright©2008 Haver Alapítvány. Minden jog fenntartva

Haver oktatási füzet 0109 / Haver educational booklet 0109  
Haver oktatási füzet 0109 / Haver educational booklet 0109  

A következőkben egy három részből álló munkafüzetet találtok. Ez egy segédeszköz, mellyel egy Holokauszt túlélővel készült interjú feldolgoz...

Advertisement