Page 1

Zomer 2013

Patiënten geven Havenziekenhuis een 8,6 Bekkenbodemproblemen nog steeds taboe Extra risico’s ‘bijzondere’ reizigers Aandacht voor conditie patiënten Het Havenziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en gespecialiseerd in Tropen- en Ouderengeneeskunde. Het is een dochteronderneming van


Voorwoord

Inhoud blz. 3 Cor Calis, directeur Havenziekenhuis blz. 4 Bekkenbodemproblemen nog steeds taboe blz. 6 Hartruis bij kinderen vaak onschuldig blz. 7 Zorg met aandacht, ook online blz. 9 Het Havenziekenhuis; ‘daar heb ik vertrouwen in’ blz. 10 Ziek op zee en 10.000 kilometer van huis

Zomer in het Havenziekenhuis Het water van de Maas schittert in de zon. Op het dakterras van Brasserie Aan de Maas genieten patiënten en bezoekers van het uitzicht. In het Havenziekenhuis is de zomer merkbaar. Vakantie In de zomer gaan veel mensen op vakantie. Het aantal bezoekers van de Travel Clinic van het Havenziekenhuis neemt in deze periode dan ook toe. Zij komen bij ons voor vaccinaties en andere adviezen om de risico’s op reis te beperken. Een goede voorbereiding is belangrijk voor een plezierige vakantie. Dit geldt nog meer voor reizigers met een chronische aandoening of ziekte. Zij krijgen advies op maat tijdens het spreekuur ‘Bijzondere reizigers’. Mochten vakantiegangers toch ziek thuis komen, dan staat de Tropenpoli paraat. Onze internisten zijn allen gespecialiseerd in tropengeneeskunde. De reden dat ook zieke zeelui nog steeds de weg naar ons ziekenhuis weten te vinden.

Varen voor de Vrienden Varen is een echte zomeractiviteit. Dat is precies wat het Havenziekenhuis gaat doen deze zomer op de Kralingse Plas tijdens het Drakenbootfestival eind augustus. Diverse teams strijden in Chinese drakenboten tegen elkaar. Ook het Havenziekenhuis is van de partij met enkele teams. Naast dat dit een bijzonder leuk festival is, varen de mensen ook nog voor een goed doel. Een deel van de opbrengsten wordt besteed aan het Havenziekenhuis. Het geld van het festival gebruiken we voor een ambulanceoverkapping bij de SEH.

Ontwikkelingen in de zorg Op het gebied van zorg zijn er deze zomer ook nieuwe ontwikkelingen. We hebben een splinternieuw Scopiecentrum voor long-, maag- en darmonderzoeken met korte wachttijden. Bekkenbodemproblemen worden vanaf nu tijdens een gecombineerd spreekuur van een gynaecoloog en uroloog behandeld tijdens het Bekkenbodemspreekuur. En bij KinderHaven hebben we een nieuw spreekuur voor kinderen met hartruis.

blz. 13 ‘Zorg mét …’ Met wat dan? blz. 14 Nieuwe apparatuur Radiologie blz. 18 ‘Pap koken en diëten bereiden’ blz. 19 Aandacht voor conditie oudere patiënt blz. 20 Operatie verbouwing: Scopiecentrum blz. 22 Alzheimercentrum zuidwest Nederland: ‘Lijden verlichten én meer wetenschappelijk onderzoek’ blz. 24 Extra risico's voor bijzondere reizigers blz. 26 Kort nieuws blz. 28 Patiënten geven Havenziekenhuis een 8,6 blz. 30 Veilig en droog aan boord dankzij Drakenbootrace blz. 32 Onze specialisten

Blz. 22 Alzheimercentrum zuidwest Nederland: ‘Lijden verlichten én meer wetenschappelijk onderzoek’ Colofon Nummer 1, zomer 2013 Op Koers is het blad voor patiënten, bezoekers en relaties van het Havenziekenhuis Rotterdam en wordt gemaakt door de afdeling Communicatie & Marketing van het Havenziekenhuis. Redactie Afdeling Communicatie & Marketing, communicatie@havenziekenhuis.nl / Fotografie Rick Keus, Erik Buis (blz. 10) / Uitgever Business Communications /

Meer leest u in deze Op Koers. Wij wensen u een fijne zomer!

Drukwerk SMG Groep, Hasselt / Dit drukwerk is CO2 neutraal gedrukt

Cor Calis directeur

Havenziekenhuis

Bianka Mennema voorzitter Vereniging Medische Staf

Postbus 70031, 3000 LN Rotterdam, Telefoon: (010) 404 33 00 www.havenziekenhuis.nl en www.zorgmetaandacht.nl ZOMER 2013

Op Koers

1


Cor Calis Directeur Havenziekenhuis Cor Calis (54) is sinds januari van dit jaar de nieuwe directeur van het Havenziekenhuis. Sinds 2003 werkte hij bij het Flevoziekenhuis in Almere, waar hij in 2008 directeur Zorg werd en sinds begin 2012 invulling gaf aan de strategische samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en het AMC in Amsterdam.

Hoe bevalt het? ‘Het beeld dat ik van tevoren had is alleen maar bevestigd. Het Havenziekenuis is een leuk, bijzonder en écht Rotterdams ziekenhuis. Het valt me op dat de medewerkers zich erg bewust zijn van het belang om kwaliteit te leveren en veilig te werken.’

Hoe ervaart u ‘zorg met aandacht’? ‘Je merkt dat ‘zorg met aandacht’ in de genen van het Havenziekenhuis zit. We voeren dit thema niet alleen omdat we graag zo gezien worden, maar omdat we zo zijn.’

Hoe ziet u de samenwerking met het Erasmus MC? ‘De combinatie van topexperts in een patiëntvriendelijke omgeving is ijzersterk. Onze zorg vormt een goede aanvulling op het zorgaanbod van het Erasmus MC. Ik kijk graag hoe we deze samenwerking verder kunnen benutten in het belang van de patiënt.’

Wat is uw toekomstvisie? ‘Wij richten ons op algemene basiszorg, Ouderengeneeskunde, Tropengeneeskunde en staan voor zorg met aandacht. Deze strategische keuzes zijn al in 2007 gemaakt. Hier gaan we mee verder, terwijl we ons blijven concentreren op goede patiëntenzorg.’


Bekkenbodemproblemen nog steeds taboe Speciale poli Havenziekenhuis biedt hulp Weleens last van urineverlies? Pijn bij het plassen of vrijen? Of blaasontstekingen die maar niet overgaan? Jong of oud, bekkenbodemklachten zijn een veelvoorkomend probleem bij vrouwen. Eén op de vier volwassen vrouwen heeft soms last van ongewild urineverlies. Blijf er niet mee rondlopen; er is iets aan te doen. Het Havenziekenhuis heeft sinds kort een speciaal spreekuur voor bekkenbodempatiënten waarbij een uroloog én een gynaecoloog de problemen gezamenlijk behandelen en daardoor vaker kunnen oplossen.

Hard lachen, sporten, niesen of tillen. Zomaar wat momenten

(en trouwens ook mannen) met bekkenbodemproblemen.

waarop het je kan overkomen. Urineverlies waar je geen

Je ziet dat bij veel patiënten de kwaliteit van leven vermindert.

controle over hebt. Het levert vervelende en soms ook

Sommige vrouwen zijn bijvoorbeeld continu bang om hard

gênante situaties op en mensen lopen er vaak onnodig lang

te lachen uit angst urine te verliezen. Ook zijn ze bang dat

mee door. ‘Dit soort problemen met alledaagse dingen hoor

mensen in hun omgeving het ontdekken. Ze stellen het

ik vaak van patiënten die op ons spreekuur komen’, vertelt

zoeken naar deskundige hulp almaar uit.’

uroloog Josien van Montfrans. ‘Er zijn heel veel vrouwen

Bekkenbodempoli team

‘Iedere patiënt met urineincontinentie verdient een eerlijke kans op verbetering of genezing’ Schaamte Schaamte is de grootste oorzaak dat vrouwen jaren blijven tobben met hun klachten. Van Montfrans: ‘Het bespreken van bekkenbodemproblemen is een taboe. Hoewel het de laatste jaren steeds beter wordt, praten nog weinig mensen erover.’ Naast schaamte is er ook onwetendheid. Vrouwen die wat ouder zijn, wijten hun bekkenbodemproblemen aan

4

Op Koers

ZOMER 2013


Gynaecoloog Mark van der Gaast en uroloog Josien van Montfrans

hun leeftijd. ‘Maar’, zegt Van Montfrans, ‘ook jonge vrouwen

fysiotherapie. Een overactieve blaas kan vaak met medicijnen

kunnen er last van hebben. Vooral na de bevalling. Vaak

behandeld worden. Een bandje onder de plasbuis helpt juist

denken ze dat het erbij hoort en leggen ze zich neer bij hun

vrouwen die last hebben van stressincontinentie. Bij een

situatie. Ze vinden het moeilijk om hulp te gaan zoeken.

verzakking kan een ring de bekkenbodem extra stevigheid

Wanneer vrouwen bij ons op het spreekuur komen, neem ik

geven. Als de verzakking ernstig is dan korten we de weefsel-

echt de tijd voor ze. Ik luister naar hun klachten en leg ze uit

banden in met een operatie. Het zorgproces voor bekken-

wat er aan de hand is en waar het door komt. Ook spreken

bodempatiënten is efficiënt en patiëntvriendelijk ingericht,

we uitgebreid over de mogelijke behandelingen. Want er is

zodat het probleem snel en goed wordt opgelost. Iedere

zeker iets aan te doen! Helemaal droog worden dat lukt

patiënt met urine-incontinentie verdient een eerlijke kans

misschien niet altijd, maar beter wordt het vaak wel. Veel

op verbetering of genezing. Ik hoop dat we daar met deze

vrouwen zijn vreselijk dankbaar als ze van hun problemen

speciale poli voor bekkenbodemproblemen een bijdrage aan

af zijn.’

kunnen leveren.’

Geslaagde behandeling

Afspraak binnen een week

Voor veel bekkenbodemproblemen bij vrouwen is zowel

Patiënten met een verwijzing van de huisarts kunnen voor

een urologische als een gynaecologische benadering nodig.

een afspraak contact opnemen met het Havenziekenhuis

‘De reden dat we in het Havenziekenhuis zijn gestart met

en vragen naar het Bekkenbodemspreekuur. Zij krijgen dan

een speciale poli voor bekkenbodemproblemen’, vertelt

eerst een telefonische intake door de verpleegkundige, die

gynaecoloog Mark van der Gaast. Samen met Josien van

daarna de afspraak inplant. De wachttijd voor een afspraak

Montfrans houdt hij wekelijks spreekuur. ‘We werken in twee

bedraagt op dit moment maximaal één week.

aangrenzende ruimtes en daardoor kunnen we gemakkelijk samen overleggen. De patiënt hoeft op deze manier niet iedere keer bij een andere specialist terug te komen en

Meer informatie vindt u online:

het hele verhaal opnieuw te vertellen. De behandeling is afhankelijk van het soort klacht. Bij sommige mensen helpt

www.havenziekenhuis.nl/bekkenbodemspreekuur ZOMER 2013

Op Koers

5


Kindercardioloog Koopman met een patiëntje

Hartruis bij kinderen vaak onschuldig KinderHaven heeft een nieuw spreekuur voor kinderen met een hartruis die nader onderzocht moeten worden of kinderen waarbij erfelijke aandoeningen voorkomen in de familie. Na één dagdeel volgt de uitslag.

Bij meer dan de helft van de kinderen is er in de periode van

Als de kinderarts de hartruis niet vertrouwt, twijfelt of een

0 tot 16 jaar een hartruis te horen. Bij de meeste kinderen is

erfelijke aandoening vermoedt, volgt een verwijzing naar

er gelukkig niets ernstigs aan de hand. Vaak verdwijnt bij hen

KinderHaven. Het kindercardiologisch team bestaat uit

de ruis op jong volwassen leeftijd. Er kan echter ook sprake

medewerkers van KinderHaven en de kindercardiologen van

zijn van een aangeboren hartafwijking, bijvoorbeeld een

het Erasmus MC - Sophia. Tijdens het bezoek zal er een hart-

vernauwde of lekkende hartklep. In sommige families komen

filmpje (ECG) worden gemaakt. Indien nodig maakt de kinder-

erfelijke aandoeningen voor van het hart en de bloedvaten,

cardioloog ook een echo van het hart. Soms is het luisteren

zoals een verdikte hartspier of bindweefselziekten. Kinderen

en een hartfilmpje al voldoende. Als er sprake is van hartruis

hebben meestal geen klachten, maar moeten wel zo nu en

dan krijgt u snel duidelijkheid over de oorzaak. Hoewel een

dan onderzocht worden op het ontstaan van deze ziekte-

hartruis, zoals gezegd, vaak onschuldig is, kan er wel reden

beelden. Daarnaast kunnen hartafwijkingen samen gaan met

tot ongerustheid zijn. Op de Kindercardiologiepoli doen we

bepaalde erfelijke syndromen. Bijvoorbeeld het syndroom

daarom alle onderzoeken in één dagdeel. De uitslag hoort u

van Down, waarbij 50% kans bestaat op het hebben van

aan het einde van het bezoek aan de polikliniek van Kinder-

een hartafwijking.

Haven. Als we een hartafwijking vinden, dan zien we uw kind in de meeste gevallen terug in het Erasmus MC - Sophia.

6

Op Koers

ZOMER 2013


Zorg met aandacht, ook online Het Havenziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd. De website is patiĂŤntgerichter, bevat meer informatie en is geschikt voor tablets en smartphones. Ook kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het Havenziekenhuis. We zijn benieuwd wat u van de website vindt. Neem een kijkje op www.havenziekenhuis.nl en geef uw mening via het contactformulier.

Eenvoudig navigeren

Abonneer op de nieuwsbrief

Directe ingang voor patiĂŤnten, bezoekers en verwijzers

Geschikt voor tablets en smartphones

Overzicht van artsen en behandelaars

Handig overzicht met contactinformatie

Actuele wachttijden

Geen ingewikkelde medische termen

Folders online beschikbaar ZOMER 2013

Op Koers

7


De heer Martijnse met een medewerkster van Zorgkaart Nederland

‘Het Havenziekenhuis; daar heb ik vertrouwen in’ Op de polikliniek Cardiologie ontmoeten we de heer Martijnse. Hij heeft net enkele onderzoeken waaronder een fietsproef, EEG en echo op de polikliniek Cardiologie achter de rug. Zijn ervaringen deelt hij met anderen via Zorgkaart Nederland.

De heer Martijnse is al 30 jaar patiënt in het Havenzieken-

streeks te communiceren; ik wil weten wat er met me aan

huis. In 1983 kreeg hij een hartinfarct en heeft toen diverse

de hand is. Hij draait er nooit omheen en vertelt het gewoon.

ingrepen ondergaan. ‘Tien jaar na mijn bypass begon het

Als er iets aan de hand is, dan bel ik op en mag ik direct

sukkelen. Sindsdien ben ik onder controle bij de cardioloog.’

komen. Dat is een gerustellende gedachte.’ De heer Martijnse

Tot op heden is er geen nieuwe operatie nodig. ‘Gelukkig

woont in Capelle en het Havenziekenhuis is helemaal zijn

gaat het nog steeds goed met de medicijnen die ik krijg.

ziekenhuis. ‘Ik ga liever naar het Havenziekenhuis, ook al is

Op tien seconden na heb ik vandaag zelfs de fietsproef

het niet het meest dichtbij. Het heeft mijn voorkeur. Want het

gehaald. En die is best pittig, ook al fietsen en wandelen mijn

Havenziekenhuis, daar heb ik vertrouwen in.’

vrouw en ik bijna elke dag om in beweging te blijven.’ De heer Martijnse is na al die jaren nog steeds een tevreden patiënt. Hij heeft al jaren dezelfde dokter. ‘Dokter Neumann

Bekijk of deel uw ervaringen:

is een fantastische cardioloog. Hij weet wie ik ben en hij praat met me van mens tot mens. Ik hou ervan om recht-

www.zorgkaartnederland.nl/havenziekenhuis ZOMER 2013

Op Koers

9


Ziek op zee en 10.000 kilometer van huis In Rotterdam kwam hij al zijn halve leven. Maar het Havenziekenhuis, daar had de Filipijnse zeeman Florencio Lazarte nog niet van gehoord. Tot hij ziek werd, midden op zee.

Ziek was de 56-jarige Florencio Lazarte uit Manilla nooit

ook veel andere zeelieden: ziek worden op zee en voor

eerder in zijn zeemansbestaan. En hij vaart sinds 1979.

behandeling alleen achterblijven op een plek duizenden

Maar als Florencio op 30 september 2012 wakker wordt in

kilometers van huis. Zo’n 600 zieke zeelui komen elk jaar

de ochtend, voelt hij zich niet lekker. Florencio is koortsachtig

terecht in het Rotterdamse Havenziekenhuis, dat in 1927

en het gaat niet over tijdens zijn werk in de machinekamer.

speciaal voor deze doelgroep werd opgericht. Vaak zijn

Hij maakt deel uit van de bemanning van de Vinga, de

deze patiënten oorspronkelijk afkomstig van de Filipijnen.

274 meter lange olietanker van de Noorse rederij Mowinckel. Die brengt een lading ruwe olie van Ghana naar Rotterdam.

Antibiotica

Ze zijn net voorbij de Canarische Eilanden, met nog een

Tien dagen na zijn noodoproep in het hotel ligt Florencio

week varen voor de boeg. Florencio heeft koorts en hij voelt

nog in het Havenziekenhuis. De chirurg opereert hem die

een stekende pijn in zijn endeldarm. Hij vraagt om medische

maandag meteen. Ze verwijdert een flink abces uit zijn

hulp. Gealarmeerd door zijn koorts zoekt een collega

endeldarm en plaatst draineerbuisjes. Florencio verblijft twee

contact met de arts van de rederij in Noorwegen. Die schrijft

dagen op de Intensive Care. ‘Hij was er echt slecht aan toe,

paracetamol voor en beveelt doktersbezoek aan zodra hij

had hoge koorts’, zegt de verpleegkundige die in zijn kamer

aan wal is. Intussen maakt zijn vrouw Evangeline zich hevige

het infuus met antibiotica ververst. Herenigd met zijn vrouw

zorgen in Manilla. Dagelijks hebben Florencio en Evangeline

Evangeline kan Florencio weer lachen. Hij heeft goede

contact met elkaar, via Skype. Zij is het gewend alleen te zijn

arbeidsvoorwaarden. De rederij betaalt naast de ziekte-

en voedde hun inmiddels twee volwassen kinderen vrijwel in

kosten ook de reis- en verblijfkosten van Evangeline. Zij

haar eentje op.

beleefde bange dagen in Manilla, toen Florencio op de Intensive Care lag en zij op nieuws wachtte. ‘Die ellende is

Help!

nu voorbij dankzij het Havenziekenhuis’, zegt ze. Florencio

Florencio werkt door en de hevige pijn blijft. Bovendien kan

telt zijn zegeningen. Hij ligt op de afdeling Chirurgie en heeft

hij niet meer naar de wc. Evangeline is er niet gerust op als

een kamer voor zichzelf: vanuit zijn bed kijkt hij op de Maas.

Florencio op zondag 7 oktober op bevel van de Noorse

‘Eerst dacht ik dat dit ziekenhuis een privékliniek was. De

dokter het Havenziekenhuis in Rotterdam bezoekt. Hij krijgt

mensen zijn heel aardig en het eten is lekker.’ Zijn collega’s

een check-up en een antibioticakuur. Als zijn schip, de

van de Vinga, die terugkeerden naar Rotterdam, brachten

Vinga, haar reis vervolgt, blijft Florencio achter in een

meteen een bezoek. Het fruit en de chocola op tafel

Rotterdams hotel. In de nacht wordt de pijn zo heftig dat hij

verraden hun komst. Florencio vond het very touching:

de telefoon grijpt. Hij belt de receptie. ‘Ik kon alleen maar

‘Tien zeemannen, alleen voor mij! Ze mochten twee aan

‘Help’ roepen. Toen viel ik half uit mijn bed’, vertelt Florencio.

twee naar binnen.’ Het duurt nog even voordat hij zijn maten

Dan komt de ambulance. Wat Florencio overkwam, overkomt

weer ziet. ZOMER 2013

Op Koers

11


‘Zorg mét…’ Met wat dan? Rijdend met je auto of fiets langs de Maas richting de binnenstad kan het niet missen. Op de grens van Kralingen en centrum kijkt Vriendin van het Havenziekenhuis Loes Luca je aan vanaf de gevel. Te herkennen als één van de typetjes uit de filmpjes van het Havenziekenhuis over ‘Zorg mét …’. Maar mét wat dan?

In een aantal opzichten is het Havenziekenhuis net even

geholpen te worden. Ook zijn we flexibel in de tijden van

anders. Vanzelfsprekend kunt u bij ons rekenen op goede

de spreekuren. Het avondspreekuur is er speciaal voor

basiszorg voor veel voorkomende aandoeningen, maar

Rotterdammers met een drukke agenda.

wist u dat we ook een specialisatie hebben in Ouderen-

Komt u uit Krimpen? Dan hoeft u de de Algerabrug niet over

geneeskunde en Tropengeneeskunde? En dat we als

dankzij onze Buitenpoli in Krimpen.

dochter van het Erasmus MC snel specialistische zorg in kunnen schakelen als dat nodig is?

Net als thuis Ook de omgeving waarin u verblijft behoeft onze zorg. Wij

Persoonlijke aandacht

willen dat patiënten en bezoekers zich op hun gemak voelen,

Het Havenziekenhuis staat bij veel Rotterdammers bekend

net als thuis. Alle verpleegafdelingen zijn reeds gerenoveerd

als klein binnenstadsziekenhuis. Dit heeft één groot voordeel.

met moderne twee-, vier- en zespersoonskamers en

Namelijk persoonlijke aandacht. Bij ons bent u geen

een sfeervol grand café. Ook zijn enkele poliklinieken al

nummer, maar een persoon die onze aandacht verdient.

verbouwd. En op de vijfde etage geniet u van het uitzicht

Er wordt tijd gemaakt door onze medewerkers om naar uw

vanuit Brasserie Aan de Maas.

verhaal te luisteren. U vertelt uw verhaal maar één keer, want iedere patiënt heeft zijn eigen dokter.

Snel terecht

Dat is zorg mét. Meer informatie vindt u online:

Onze korte wachttijden voor onderzoek en behandeling zijn een voordeel. Wanneer u ziek bent, is het prettig om snel

www.zorgmetaandacht.nl ZOMER 2013

Op Koers

13


Nieuwe apparatuur Radiologie

Het afgelopen jaar is op de afdeling Radiologie flink geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. Modernere en snellere apparaten die beelden met een betere kwaliteit leveren.

De ‘Mobilett’ is een mobiel röntgenapparaat dat we gebruiken op de verpleegafdelingen en de Spoedeisende Hulp voor – met name – longfoto’s.

De CT-scan maakt via doorsneden gedetailleerde 3D beelden van het hoofd of het gehele lichaam. Dit apparaat gebruiken we om problemen bij de longen in kaart te brengen. Ook komen er vaak patiënten met buikklachten voor een CT-scan.

14

Op Koers

ZOMER 2013


Met de MRI-scan brengen we verschillende delen van het

In de twee nieuwe digitale buckykamers maken we

lichaam, zoals de buik, hersenen, gewrichten, spieren en

röntgenfoto’s van bijvoorbeeld de armen, benen, rug en

wervelkolom in kaart. Door een zeer sterk magnetisch veld

longen.

wordt een afbeelding gemaakt.

Het ‘doorlichtstatief’ in de multifunctionele kamer is een nieuw systeem voor onderzoeken waarbij we contrastvloeistof gebruiken, zoals hartkatheterisaties en maag- en darmonderzoeken. Onder andere de afdelingen Radiologie, Cardiologie, Urologie en Gynaecologie maken gebruik van deze onderzoeksruimte.

ZOMER 2013

Op Koers

15


Keuken in de ja ren vijftig

‘Pap koken en diëten bereiden’ Marius van Amen werkte in de jaren vijftig als

maaltijden Uitdelen van de

leerling-kok in het Havenziekenhuis. Hij schreef een brief over deze tijd naar de OudRotterdammer en eindigde zijn verhaal met: ‘Hoe zou het er nu uitzien?’. Een uitnodiging van onze kant volgde. Nu, zestig jaar later is hij weer terug voor een kijkje op zijn oude werkplek.

Van Amen in

Brasserie Aan de

Maas

‘Ik was echt een manusje van alles. Om 7.00 uur ’s ochtends begon ik met het opwarmen van de havermoutpap. Daarna was het tijd om de broodkarren klaar te maken. Ook bereidde ik samen met diëtiste Van de Brink en juffrouw Trömer de diëten voor de patiënten. Naast zoutloos en zoutarm herinner ik mij een Meulengrachtdieet. Ik weet niet of het nu nog bestaat, maar ik vond het toen niet te pruimen. Het belangrijkste was natuurlijk dat de patiënten er beter van werden.’ Tegenwoordig doet bijna niets in de keuken van het Haven-

Van Amen bekijkt foto’s van vroeger

ziekenhuis meer denken aan de jaren vijftig. Het kolenfornuis en de stoomketels van toen zijn vervangen door moderne apparatuur. En de broodkarren hebben plaats gemaakt voor een broodbuffet in de grand cafés op de verpleegafdelingen. Met hulp van een voedingsassistente stellen patiënten nu zelf hun broodmaaltijd samen. Daarnaast kunnen patiënten en bezoekers terecht in Brasserie Aan de Maas. Ondanks dat de keuken een paar jaar geleden volledig verbouwd is, waren er nog genoeg momenten van herkenning voor meneer Van Amen. In de keuken hangen namelijk nog veel foto’s van vroeger. ‘De Hobart keukenmachine herinner ik mij nog heel goed; met die machine moest ik vroeger paneermeel maken.’ Overigens heeft die

Meer informatie vindt u online:

machine nog járen dienst gedaan en is pas een paar jaar geleden vervangen. 18

Op Koers

ZOMER 2013

www.havenziekenhuis.nl/voorzieningen


Patiënt: ‘Ik ben zeker geen vierdaagse loper. Maar beweging is goed voor me en ook nog gezellig’

Vrijwilliger: ‘Iedere keer ontmoet ik andere mensen, die hun verhalen met me delen’

Aandacht voor conditie oudere patiënt In het Havenziekenhuis is een ‘loopprogramma’ gestart. Speciaal opgeleide vrijwilligers maken iedere dag een wandelingetje door het ziekenhuis met oudere patiënten. Uiteraard in overleg met de verpleging. Door dagelijks te bewegen gaan oudere patiënten in een betere conditie naar huis. Hierdoor kunnen ze thuis sneller hun dagelijkse activiteiten weer oppakken. De meeste patiënten zijn enthousiast over het loopprogramma. Niet alleen de beweging, maar ook het praatje met de vrijwilliger doet hen goed. Vaak komen verhalen van vroeger los en kan de patiënt zijn ziekte even vergeten.


Operatie verbouwing: Scopiecentrum Het Havenziekenhuis beschikt sinds kort over een splinternieuw, modern en uitstekend uitgerust Scopiecentrum waar patiënten terecht kunnen voor onderzoeken van bijvoorbeeld maag, darmen, longen of baarmoeder. Het nieuwe centrum biedt korte wachttijden. www.havenziekenhuis.nl/scopiecentrum

Na sommige onderzoeken gaan De beelden van het onderzoek

patiënten naar de uitslaapkamer in

worden op deze computer

het Scopiecentrum.

opgeslagen voor het verslag.

Op deze computer staan de patiëntengegevens en bekijkt de arts verslagen en beelden van eerdere onderzoeken. De patiënt ligt in een positie die voor het uitvoeren van het onderzoek noodzakelijk is.


Met een scoop, een flexibele slang met een camera, kijkt de arts in het lichaam en kan hij ook behandelingen uitvoeren. Via de monitor ziet de arts of er afwijkingen zijn.

Met dit apparaat meten

De scoop wordt voor het

we eventueel de hart-

onderzoek op een lichtbron en

slag, bloeddruk en het

videoprocessor aangesloten

zuurstofgehalte.

en na het onderzoek gereinigd in een speciale ruimte.

Naast het bed staan twee verpleegkundigen en een arts. Eén verpleegkundige begeleidt de patiënt tijdens het onderzoek en de andere verpleegkundige assisteert de arts die het onderzoek uitvoert.


Geriater Bert Ziere (l) en neuroloog John van Swieten (r)

Alzheimercentrum zuidwest Nederland

Lijden verlichten Ên meer wetenschappelijk onderzoek Vergeetachtigheid, gedragsverandering, plotseling geen zin meer in hobby’s. Symptomen die kunnen duiden op een dementie. In 2012 is het vierde Alzheimercentrum van Nederland geopend in Rotterdam. Het Alzheimercentrum zuidwest Nederland is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en het Havenziekenhuis en op beide locaties gevestigd. Geriater Bert Ziere van het Havenziekenhuis en neuroloog John van Swieten van het Erasmus MC geven antwoord op onze vragen. 22

Op Koers

ZOMER 2013


Wat is de kracht van de samenwerking?

Meestal zijn ze afkomstig uit de directe omgeving van

Geriater Bert Ziere van het Havenziekenhuis: ‘We hebben

Rotterdam, omdat mantelzorgers liever geen grote afstanden

onze gezamenlijke hoeveelheid kennis en ervaring

afleggen met hun partner of moeder. Bovendien hebben

gebundeld. Achter de schermen hebben we heel hard

we hier een avondspreekuur. Wanneer een oudere te maken

gewerkt om onderzoek en behandeling zodanig op elkaar af

krijgt met allerlei vage klachten, zal de omgeving eerder

te stemmen dat het niet meer uitmaakt in welk van beide

geneigd zijn om de geriater te raadplegen. We beschikken

ziekenhuizen de patiënt behandeld wordt. Alle betrokken

hier in de regio over een goed vangnet van hulpverleners,

specialisten, zoals neurologen, geriaters, neuropsychologen,

zoals bijvoorbeeld de dagopvang of een verpleeghuis.’

en soms psychiaters werken nauw samen. Eens in de

Van Swieten: ‘In het Erasmus MC zien we naast oudere

veertien dagen hebben we een videoconferentie met de

ook jongere patiënten. Wanneer zij klachten krijgen, zal de

betrokken hulpverleners om de voortgang van alle patiënten

mantelzorger niet in eerste instantie aan dementie of

te bespreken. Een ander voordeel is dat we zijn aangesloten

Alzheimer denken. De huisarts zal eerder doorverwijzen naar

bij Alzheimer Nederland. Dat betekent dat we volop deel

de neuroloog. Om die reden komen patiënten vaak van wat

kunnen nemen aan nieuwe initiatieven voor diagnostiek en

verder weg. Hier in huis werken we samen met een zorg-

behandeling.’

consulent, die – na de diagnose – de patiënt en mantelzorger

Neuroloog John van Swieten van het Erasmus MC: ‘We

begeleidt in het verdere traject.’

hopen natuurlijk dat we in de toekomst Alzheimer kunnen genezen of zelfs helemaal voorkomen. Daarvoor is heel veel

Hoe stel je de diagnose?

wetenschappelijk onderzoek nodig. Wij werken daarbij nauw

Ziere: ‘Het begint met luisteren naar het verhaal van de

samen met de drie andere Alzheimercentra in Nederland.

patiënt en zijn partner. Vaak heeft de partner al een hele tijd

Belangrijke uitkomsten van onderzoeken kunnen we ook

een ‘niet pluis’ gevoel dat meestal begint met een sluipend

meteen toepassen.’

verergerende vergeetachtigheid. De patiënt is bijvoorbeeld lusteloos, heeft weinig interesse meer in anderen of wordt onhandig. Dan ontstaat er al een beeld van wat er aan de

‘We hopen natuurlijk dat we Alzheimer in de toekomst kunnen genezen of zelfs helemaal voorkomen’

hand kan zijn.’ Van Swieten: ‘Daarna doen we testen voor het geheugen en andere hersenfuncties, waarbij we zowel simpele als moeilijkere vragen stellen. Dan volgt een lichamelijk en neurologisch onderzoek. We testen bijvoorbeeld de reflexen van armen en benen. Met hersenfoto’s en bloedonderzoek kunnen we ook controleren of er van een andere behandelbare oorzaak sprake is.’

Kan Alzheimer behandeld worden? Van Swieten: ‘Er zijn wel medicijnen die het ziekteproces enigszins kunnen vertragen, maar echt genezen kunnen we

Waar richt het wetenschappelijk onderzoek zich op?

helaas nog niet.’

Van Swieten: ‘Op het ogenblik richten we ons op diagnostiek

zorg voor de patiënt en zijn soms radeloze en moegestreden

en op de erfelijke aspecten. De ziekte van Alzheimer is

partner. Bij dreigende overbelasting, schakelen we een

gelukkig maar in een klein percentage erfelijk. In dat geval

‘casemanager’ in die thuis komt kijken hoe alles reilt en zeilt.

wordt de ziekte veroorzaakt door een fout in één van de tot

Zij kan adviseren over een eventuele dagopvang. Dat is

nu toe bekende genen voor Alzheimer. Daarnaast zijn er

niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de partner een

aanwijzingen dat er voor de grote groep patiënten met de

uitkomst. Weliswaar is de patiënt ziek, maar de mantelzorger

ziekte van Alzheimer erfelijke factoren zijn, die de gevoelig-

is degene die lijdt. Binnen het Alzheimercentrum doen we er

heid op het krijgen van de ziekte vergroten. Het is belangrijk

alles aan juist dit lijden te verlichten.’

Ziere: ‘De behandeling bestaat hiernaast uit aandacht en

deze factoren goed in beeld te krijgen, want dat levert in de toekomst mogelijke aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een behandeling op.’

Is er verschil in patiënten? Ziere: ‘In het Havenziekenhuis komen vooral de oudere

Meer informatie vindt u online:

kwetsbare patiënten met bijkomende ziekten van het ouder worden zoals hart- en vaatziekten, diabetes en artrose.

www.havenziekenhuis.nl/alzheimercentrum ZOMER 2013

Op Koers

23


Avond in de tropen

Houd muggen op afstand en draag zeker ’s avonds en ’s nachts zoveel mogelijk bedekkende kleding. Gebruik DEET op de onbedekte huid.

Zorg voor een muggenvrije kamer en slaap onder een geïmpregneerde klamboe.

Eet alleen voedsel dat goed doorgekookt of doorbakken is.

Rauwe salades, rauwe groenten en gesneden fruit kunt u beter laten staan.


In malariagebieden slikt u tijdens en na het verblijf malariatabletten.

Bijzondere reizigers De mogelijkheden om meer van de wereld te zien, zijn ongekend. Mensen met een chronische aandoening of ziekte doen er verstandig aan extra voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat hun gezondheidsklachten verergeren.

‘Bijzondere reizigers hebben meer nodig dan een standaard advies’, vertelt internist en directeur van de Travel Clinic Perry van Genderen. ‘Zij lopen extra risico dat ze op vakantie ziek worden en het verkeerd afloopt. Met name in de tropen is het gebrek aan hygiëne, in combinatie met luchtvochtigheid en hoge temperaturen, een voedingsbodem voor infecties. Mensen met een slechtere gezondheid zijn daar eerder vatbaar voor. Bovendien is de kans op complicaties groter als ze bijvoorbeeld diarree, koorts of een andere infectieziekte oplopen.’ Het spreekuur Bijzondere reizigers is bedoeld voor reizigers die een verminderde afweer hebben. Dit kan aangeboren zijn, of worden veroorzaakt door een aandoening of het gebruik van medicijnen, zoals prednison of andere ontstekingsremmers en medicijnen tegen reumatische aandoeningen, darmziekten of auto-immuunziekten. Ook medicijnen die de afweer onderdrukken na een orgaantransplantatie of medicatie bij een kwaadaardige ziekte vergroten de kans op infecties. Kijk uit voor vervuild water en

Op het speciale spreekuur krijgen bijzondere reizigers een op

drink alleen water dat uit een

maat gesneden advies over vaccinaties en andere maatregelen die

dichte fles komt. Neem geen

ze voor, tijdens en na hun reis kunnen nemen om de risico’s te

ijsklontjes.

beperken en mensen een plezierige vakantie te geven. Een team van deskundige tropenartsen stelt het advies op. Perry van Genderen: ‘Van tevoren brengen we de extra gezondheidsrisico’s die de patiënt loopt in kaart en kijken we of ze vanwege hun ziekte de benodigde vaccinaties en medicijnen mogen hebben. Soms is

Was uw handen na elk toiletbezoek en voordat u

het noodzakelijk om uit voorzorg extra medicijnen voor te schrijven,

voedsel gaat maken of eten.

zoals antibiotica, of de reis zelfs helemaal af te raden.’ Na de reis worden de patiënten gebeld door de arts om te kijken of alles goed is gegaan en er nog vragen zijn. Bij klachten zijn ze direct welkom op de Tropenpoli, waar binnen een halve dag een diagnose wordt gesteld. ‘Overigens kunnen patiënten ook tijdens hun vakantie 7 dagen per week en 24 uur per dag bellen met het Havenziekenhuis mocht er iets mis gaan’, vertelt Perry van Genderen. ‘Zo kunnen ze met een gerust hart op reis.’ www.travelclinic.com ZOMER 2013

Op Koers

25


Kort nieuws Nieuwe gezamenlijke spreekuren Het Havenziekenhuis heeft twee nieuwe spreekuren waarbij

klachten ter plaatse van de vulva, de uitwendige geslachts-

afdelingen nauw met elkaar samenwerken. Zo bieden de

delen bij de vrouw. Het gaat hier om aandoeningen als lichen

afdelingen Chirurgie en Dermatologie samen een spreekuur

sclerosus, lichen planus, vulvaire pijnsyndromen en andere

aan voor hidradenitis patiënten. Hidradenitis suppurativa,

vulva-afwijkingen. Ook kan er sprake zijn van zéér hinderlijke

ook wel acne ectopica genoemd, is een ernstige ontsteking

en hardnekkige vaginale afscheiding, bijvoorbeeld ten

van de huid. Vooral ter plaatse van de oksels, de liezen en

gevolge van een vaginale schimmelinfectie. Het spreekuur is

de schaamstreek. U kunt voor het hidradenitis spreekuur

op woensdag in het hoofdgebouw van het ziekenhuis.

terecht op vrijdagmiddag op de locatie Buitenhaven. Ook is er de Vulvapoli; een samenwerking tussen de

www.havenziekenhuis.nl/hidradenitis

afdelingen Dermatologie en Gynaecologie. Bij de onlangs opgerichte Vulvapoli kunnen patiënten terecht met complexe

www.havenziekenhuis.nl/vulvapoli

Avondspreekuur Geriatrie De afdeling Geriatrie is gestart met een avondspreekuur op maandag. Geriater Marleen Harkes houdt om de week van 18.00 tot 20.00 uur spreekuur voor controles van patiënten. Nieuwe patiënten kunnen overdag terecht op de polikliniek Geriatrie. www.havenziekenhuis.nl/geriatrie

De digitale patiënt Het Havenziekenhuis is goed op weg om een papierloos ziekenhuis te worden. Eind 2012 vond de overgang naar elektronisch voorschrijven van medicijnen plaats. Ook ging het ziekenhuis over op een nieuw digitaal systeem om het toedienen van medicijnen te registreren. In het eerste kwartaal van 2013 is een start gemaakt met de overgang naar digitale dossiers van patiënten. Het Havenziekenhuis kan zo veiliger en efficiënter werken en de kans op fouten wordt kleiner. www.havenziekenhuis.nl/nieuws 26

Op Koers

ZOMER 2013


Waterbusaanbod voor patiënten Patiënten die na hun opname in het Havenziekenhuis weer naar huis gaan of op de Buitenpoli in Krimpen zijn geweest krijgen een gratis dagkaart van de Waterbus. De Waterbus vaart op de route Dordrecht-Rotterdam en onderzoekt of er een halte voor de boot kan komen aan de kade voor het Havenziekenhuis. De uitslag van dat onderzoek wordt in 2014 verwacht. Om patiënten alvast kennis te laten maken met de Waterbus is er nu deze aanbieding. De heer Van der Pijl ontving de eerste gratis dagkaart en was blij verrast. ‘Ik ga er zeker gebruik van maken en met mijn vrouw een tochtje op het water maken. Ze had de Waterbus al eens gezien vanaf de Spido.’ De kaarten zijn geldig tot en met 31 oktober 2013 en worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. www.havenziekenhuis.nl/nieuws

ZOMER 2013

Op Koers

27


Patiënten geven Havenziekenhuis een 8,6 Patiënten beoordelen het Havenziekenhuis gemiddeld met een 8,6 en daarmee krijgt ons ziekenhuis het hoogste rapportcijfer in de regio Rijnmond en is het één van de meest patiëntvriendelijke ziekenhuizen van Nederland. Het Havenziekenhuis staat voor goede zorg mét persoonlijke aandacht. Natuurlijk staat de kwaliteit en veiligheid van de zorg ook bij ons voorop, maar het hoge cijfer waarmee patiënten hun tevredenheid uitdrukken geeft aan dat zij juist de persoonlijke aandacht die zij krijgen bij het Havenziekenhuis erg op prijs stellen. Ook de artsen van het Havenziekenhuis worden positief beoordeeld, getuige de hoge cijfers die zij scoren op ZorgkaartNederland.nl.

Aan de Maas, in de binnenstad van Rotterdam vinden we

poliklinieken als op de verpleegafdelingen. Ook in die

het Havenziekenhuis. Een bijzonder ziekenhuis dat haar

onderzoeken krijgt het ziekenhuis hoge cijfers: in 2012

patiënten zowel algemene basiszorg als gespecialiseerde

gemiddeld een 8,5

Tropengeneeskunde en Ouderengeneeskunde biedt. Vroeger was het Havenziekenhuis speciaal voor zeelieden, maar

Kwaliteit voorop

sinds vele jaren is het een algemeen ziekenhuis. Sinds 2005

Het Havenziekenhuis heeft in 2010 de NIAZ accreditatie

is het Havenziekenhuis een dochteronderneming van het

behaald. Dat is een veelgebruikte methode om te zorgen

Erasmus MC en daardoor is er een directe lijn met de

voor goede kwaliteit van de zorg. Daarnaast hebben we

medisch specialisten van dit universitair medisch centrum.

verschillende keurmerken voor behandelingen, zoals het roze lintje voor borstkanker en het kwaliteitszegel voor

Zorgkaart Nederland: de ZOOVER van de zorg

Dermatologie. Daarmee staat de kwaliteit van de zorg van

ZorgkaartNederland.nl van patiëntenorganisatie NPCF

het Havenziekenhuis buiten kijf. Cor Calis is sinds januari

(Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) is met

2013 directeur van het Havenziekenhuis. Hij is trots op de

116.000 beoordelingen uitgegroeid tot de grootste recensie-

hoge score op ‘tevredenheid’. ‘Patiënten geven daarmee

website voor de gezondheidszorg. De Zorgkaart is daarmee

aan dat zij de persoonlijke benadering waar wij in dit zieken-

eigenlijk de ZOOVER van de zorg. Op de website kunnen

huis voor staan herkennen en waarderen. Aandacht staat

patiënten een beoordeling achterlaten over hun ziekenhuis,

hier centraal, zowel in de manier waarop wij met patiënten,

arts of andere zorgverlener. Daarmee helpen zij andere

familieleden en bezoekers omgaan als in de onderlinge

bezoekers die op zoek zijn naar een goede zorgverlener.

contacten tussen collega’s en dokters. Patiënten hebben hier hun ‘eigen’ dokter. Ook dat wordt erg op prijs gesteld,

Transparantie is belangrijk

horen wij vaak. Dat alle verpleegafdelingen van het Haven-

Het Havenziekenhuis staat open voor ideeën voor verbetering

ziekenhuis en een groot deel van de poliklinieken volledig

van haar zorg en vindt het belangrijk om transparant te zijn

verbouwd zijn zal vast ook een rol spelen bij dit mooie

over de kwaliteit van het zorgaanbod. Daarom vragen we

rapportcijfer. We zijn er in geslaagd de warme en huiselijke

actief aan de patiënten of zij een beoordeling over het

sfeer die we hier van oudsher hadden in het vernieuwde

ziekenhuis willen plaatsen op ZorgkaartNederland.nl.

ziekenhuis te behouden. Het aantal patiënten is in de loop

Het Havenziekenhuis onderzoekt ook zelf de tevredenheid

der jaren gestaag gegroeid en wij zijn blij met de keuze van

van haar patiënten via speciale enquêtes, zowel bij de

zovelen voor het Havenziekenhuis.’ ZOMER 2013

Op Koers

29


‘Veilig en droog aan boord’ Een boot, compleet met drakenkop, trommelaar en 16 man zijn nodig voor de strijd op de Kralingse Plas tijdens het Drakenbootfestival. Een spectaculaire race tussen Chinese drakenboten in het Kralingse Bos. Een deel van de opbrengsten is bestemd voor het Havenziekenhuis.

Tijdens het Drakenbootfestival nemen bedrijven en

zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse Vriendendag op het

verenigingen het tegen elkaar op. Havenziekenhuis-directeur

festivalterrein voor een hapje en een drankje op zaterdag

Cor Calis is enthousiast over de samenwerking met het

31 augustus.

Drakenboot-festival. ‘Wij hebben van oudsher een sterke band met de haven, boten, het water en verre bestemmingen.

Droog aan boord

Kralingen vormt het hart van ons werkgebied.’

Een deel van de opbrengst is voor het Havenziekenhuis bestemd. ‘Behalve een leuk event is het ook nog eens een

Leuke happening

festival met maatschappelijke relevantie. De opbrengst wordt

Zelf is het Havenziekenhuis ook van de partij op het water

goed besteed aan de bouw van een overkapping bij de

met enkele drakenbootteams. ‘Het Drakenbootfestival is een

Spoedeisende Hulp. Hierdoor komen patiënten rechtstreeks

ontzettend leuke happening’, aldus Cor Calis. ‘Sporten is

veilig en droog ‘aan boord’ bij het Havenziekenhuis.’

gezond, goed voor de teambuilding en boeiend om naar te kijken. Verder dragen we een steentje bij met een eerste

Meer informatie vindt u online:

hulp team voor eventuele ongelukjes.’ Ook de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis is van de partij op het festival. Alle vrienden en vrijwilligers van het Havenziekenhuis 30

Op Koers

ZOMER 2013

www.drakenbootfestival.nl/rotterdam www.havenziekenhuis.nl/vrienden


Havenziekenhuis Rotterdam Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam 010 - 404 33 00 www.havenziekenhuis.nl Havenziekenhuis Locatie Buitenhaven Haringvliet 72, 3011 TG Rotterdam www.havenziekenhuis.nl/buitenhaven Havenziekenhuis Locatie Buitenpoli Krimpen Patrijzenstraat 59, 2922 GN Krimpen a/d IJssel www.havenziekenhuis.nl/buitenpoli-krimpen

Bezoektijden U bent van harte welkom om een patiënt te bezoeken van 15.00 - 20.00 uur. De IC/CCU kan bezocht worden van 11.00 - 13.00 uur en van 15.00 - 20.00 uur. www.havenziekenhuis.nl/bezoekers

Patiënten Service Bureau Het Patiënten Service Bureau bevindt zich in de centrale hal. U bent daar welkom voor informatie over een ziekte, onderzoek en behandeling, klachten of een luisterend oor. Volg ons op:

Bereikbaarheid www.facebook.com/havenziekenhuisrotterdam Ons ziekenhuis is goed bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. Tussen onze locaties op het Haringvliet kunt u gebruik maken van Haventaxi de Sleeptros. Voor informatie over route en parkeren kijkt u op www.havenziekenhuis.nl/contact-route

www.twitter.com/havenziekenhuis

www.youtube.com/havenziekenhuis

Digitale nieuwsbrief Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van: - Het laatste nieuws, zoals nieuwe spreekuren en behandelingen - Belangrijke ontwikkelingen binnen het Havenziekenhuis - Maak kennis met patiënten en medewerkers - Up-to-date agenda met (voorlichtings)bijeenkomsten - Handige tips voor een bezoek aan ons ziekenhuis - Meest recente vacatures Ga naar www.havenziekenhuis.nl/nieuws om u aan te melden voor onze e-mail nieuwsbrief. ZOMER 2013

Op Koers

31


Onze specialisten Anesthesiologie

Intensive Care

Neurochirurgie

Mw. drs. S. van der Elst-Thio Dhr. drs. L.J.A. Harhangi Mw. drs. C. Kudlickova-Dekker Dhr. dr. T. Linden Mw. drs. L.G. Mahes

Mw. drs. C.E. Birsak Mw. drs. B. Dellen

Prof. dr. C.M.F. Dirven Dhr. dr. J.W. Schouten Dhr. dr. A.J.P.E. Vincent

Kaakchirurgie Neurologie Dhr. dr. G.J. van Beek Dhr. dr. L.O.H. Dessau Dhr. drs. J.G. van der Hee Mw. dr. J.M. Kwakman Dhr. drs. F.R. Praal Dhr. drs. L.J. Rijksen Dhr. dr. D. Rink

Apotheek Mw. W. Lee

Cardologie Dhr. drs. B. Ilmer Dhr. dr. B.J. Krenning Mw. drs. C.M. Leenders Dhr. drs. D. Neumann

Chirurgie Dhr. drs. G.J. Collet Mw. dr. J.H. van Dam Mw. drs. K.H.A. van Eeghem Prof. dr. J.F. Lange Mw. dr. T. Lans Dhr. dr. A. Menon Dhr. dr. W.R. Schouten

Dermatologie Mw. drs. W.E.M. Plokker-Bos Mw. drs. H. Both Dhr. dr. W.I. van der Meijden

Geriatrie Dhr. drs. A.J. Arends Mw. drs. M. Harkes Mw. drs. E. van Melick Dhr. dr. G. Ziere

Gynaecologie Mw. drs. H.J. van Beekhuizen Dhr. dr. M.H. van der Gaast Dhr. dr. L. Pijpers

Interne geneeskunde Mw. drs. Y. van Beek-Nieuwland Dhr. dr. J. Dees Dhr. dr. P.J.J. van Genderen Mw. drs. M. de Mendonça Melo Mw. drs. C.C. Simon Dhr. dr. L. Slobbe Dhr. dr. P. Warners Dhr. dr. P.J. Wismans

Dhr. drs. M. Liedorp Dhr. drs. R.D. Oedit Mw. dr. S.M. Rosso Mw. dr. L. Ruts Mw. dr. A.M. Visser Oogheelkunde

KinderHaven Mw. drs. N.J.T. Arends Mw. dr. L. Duijts Mw. J.A.M. Emons Mw. drs. I. Frohn-Mulder Mw. dr. H.M. Janssens Dhr. prof. dr. J.C. de Jongste Dhr. dr. L.P. Koopman Dhr. drs. M.S. van Maaren Mw. dr. M.W.H. Pijnenburg Dhr. drs. B. Rebel Dhr. prof. dr. H.A.W.M. Tiddens Mw. drs. A.M. Visser Mw. dr. A. Weber

Dhr. drs. J.P. Martinez Ciriano Dhr. drs. T.O.A.R. Missotten Orthopedie Dhr. drs. O. van Leeuwen Dhr. drs. K. Raissadat Parasitologie Dhr. dr. J. van Hellemond Pijnpoli

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Mw. drs. K. Elangovan Dhr. dr. S.P.G. Frankema Dhr. drs. L.J.A. Harhangi Mw. dr. B.G. Köder

Dhr. dr. W.P.A. Kelders Dhr. drs. B. Struijs Mw. drs. Q.C.P. de Vries-Ledeboer

Plastische Chirurgie

Klinische Chemie

Dhr. drs. A. Hofman Dhr. dr. J.B. Jaquet Dhr. drs. R. Tjong Joe Wai

Dhr. prof. dr. J. Lindemans Dhr. dr. H. Russcher Dhr. drs. A.N. Tintu

Psychiatrie

Longziekten Mw. drs. S. van Brummelen Mw. drs. M.A.C. Klaaver Mw. drs. T.H. Mennema

Dhr. drs. D. van der Meer Mw. drs. M. van Verschuer Radiologie

Microbiologie

Mw. drs. L. van Die Dhr. drs. E.P.M. van Helmond Dhr. drs. J.P. Toirkens

Dhr. dr. D.C. Melles

Urologie Dhr. drs. E.R. Boevé Dhr. dr. S.M. Haensel Mw. drs. J.H. van MontfransWolterbeek Dhr. dr. S.H. de Vries

!

Word vriend van het Havenziekenhuis Ik geef me op als:

Vriend/vriendin van het Havenziekenhuis, met een jaarlijkse contributie van € ......................... (minimaal € 15,00) Begunstiger met een eenmalige bijdrage van € .................................................

Naam ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adres ..........................................................................................................................................................................................................................................

Postcode ................................................................... Woonplaats ............................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................................................................................................................

32

Op Koers ZOMER Verzend deze2013 bon in een ongefrankeerde envelop naar: Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis, Directiesecretariaat, Antwoordnummer 2222, 3000 WB Rotterdam


Op koers 2013 def  

Op Koers is het magazine van het Havenziekenhuis voor patënten en relaties.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you