Page 1

Jaarbericht 2010


voorwoord Voor u ligt het jaarbericht 2010. Een jaar waarin op vele fronten voortuitgang is geboekt als het gaat om de ambities van het Havenziekenhuis. In dit jaarbericht treft u een toelichting aan op ons beleid, onze activiteiten en onze prestaties in het jaar 2010. Het volledige verslag treft u aan in het maatschappelijk verantwoordingsdocument, dat eerder in mei 2010 verscheen en ook te vinden is op onze website www.havenziekenhuis.nl en op www.jaarverslagenzorg.nl Net als in 2010 geven wij dit jaar het jaarbericht digitaal uit. U vindt het ook op de website (www.havenziekenhuis.nl) van het Havenziekenhuis.

Johan Dorresteijn Ineke Leenders directeur

voorzitter bestuur medische staf


5

inhoud Een terugblik

blz

Verslag van het MT

blz 11

Het jaar 2010 in vogelvlucht

blz 27

Kerncijfers

blz 46

Personalia

blz 47

FinanciĂŤle gegevens

blz 48

Colofon

blz 50

7


‘Iedereen ter zake deskundig, geen gedoe er omheen, huiselijk, gezellig’ uit het patienttevredenheidsonderzoek 2010


7

Een terugblik 2010 was een goed jaar voor het Havenziekenhuis. Niet alleen werd het goede kwaliteitsniveau van de zorg in het Havenziekenhuis bevestigd door de volledige accreditatie van het NIAZ en positieve IGZ rapporten, ook het centrale thema ‘zorg mét aandacht’ werd actief uitgedragen en positief herkend door onze patiënten. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,3 voor de zorg in het Havenziekenhuis en het aantal patiënten groeide in 2010 met 6,6 %. De in 2009 geformuleerde kernwaarden van het Havenziekenhuis werden in 2010 vertaald in ‘Havenmanieren’. Daarin wordt beschreven hoe medewerkers met patiënten en elkaar om willen gaan. En dit is ook in de praktijk gebracht en geborgd in het personeelsbeleid. Andere belangrijke mijlpalen waren de samenwerking met de KLM, de afronding van de renovatie van de verpleegafdelingen en de oplevering van een aantal nieuwe poliklinieken. De in 2009 ingevoerde duale managementstructuur waarin medische staf en management samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit en efficiency van de zorg heeft haar vruchten afgeworpen. Het heeft het Havenziekenhuis slagvaardiger gemaakt en in staat gesteld gerichter op de actuele zorgvraag van patiënten te reageren. De financiële positie is in 2010 gestabiliseerd, maar blijft veel aandacht vragen. Wat verwachten patiënten van het Havenziekenhuis? In ieder geval een goede behandeling van hun aandoening, vaardige dokters die in teamverband goed samenwerken en vriendelijke medewerkers op alle plekken in het ziekenhuis. De medewerkers van het Havenziekenhuis zetten zich elke dag volledig in om te voldoen aan de verwachtingen van patiënten. Zij willen goede zorg mét


‘Een bijna ongedwongen sfeer maakt het verblijf aangenamer.’ uit het patienttevredenheidsonderzoek 2010


9

persoonlijke aandacht bieden. Daarin heeft het Havenziekenhuis een naam hoog te houden. Dag in, dag uit kunnen patiĂŤnten rekenen op een gastvrij verblijf in een toegankelijk, deskundig en betrouwbaar ziekenhuis. In goede samenwerking met huisartsen, het Erasmus MC en andere zorginstellingen zet het Havenziekenhuis zich in om de hoge verwachtingen waar te maken.

Rotterdam, oktober 2011 dr. G.A. (Bert) Kool, voorzitter namens de Raad van Commissarissen


‘Het Havenziekenhuis behoort zeker tot het culturele erfgoed van Rotterdam’ uit het patienttevredenheidsonderzoek 2010


11

Verslag van het MT Een dynamisch en constructief jaar Het Havenziekenhuis wil goede patiëntenzorg leveren die efficiënt georganiseerd en voor iedereen toegankelijk is. Ofwel; de beste zorg, maar wél betaalbaar. Dat deze eisen niet altijd gemakkelijk zijn te verenigen zal niemand verbazen. Goede samenwerking, zowel binnen als buiten het ziekenhuis is essentieel om onze doelstellingen te kunnen realiseren. In 2010 zijn we erin geslaagd om de positieve lijn van de jaren ervoor voort te zetten. De strategische keuzes zijn verder aangescherpt, de verbouwing van de verpleegafdelingen is afgerond en een groot deel van de poliklinieken nam haar intrek in moderne nieuwe locaties, zowel in Buitenhaven als in het ziekenhuis zelf. Nooit eerder nam het aantal patiënten zo sterk toe als in het jaar 2010. De uitstekende kwaliteit van onze zorg is bevestigd in de hernieuwde NIAZ accreditatie, verschillende positieve IGZ rapporten en de hoge patiënttevredenheidscijfers. Er werd een veelbelovende start gemaakt met de samenwerking met KLM Health Services en we kregen een mooi nieuwe intranet met een efficiënt documentbeheersysteem. Wij zijn ook trots op onze uitstekende samenwerking met de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Wij voelen ons door hen gesteund en hebben grote waardering voor hun inzet. Tot slot gaven we in 2010 meer inhoud aan het thema ‘zorg met aandacht’. Onze kernwaarden werden vertaald in Havenmanieren waarin wordt omschreven hoe we met patiënten en elkaar om willen gaan. De radio- en TV-spots met ‘vriendin’ Loes Luca werden in meerdere periodes in 2010 uitgezonden.

Strategische keuzes We doen in het Havenziekenhuis niet alles, we maken keuzes. Maar wat we doen, dat doen we goed. Dat betekent dat we ons blijven focussen op de drie aandachtsgebieden Tropengeneeskunde en Reizigersziekten, Ouderengeneeskunde en algemene basiszorg. We onderscheiden ons van andere ziekenhuizen in de regio door goede zorg mét persoonlijke aandacht te bieden. Alle specialismen


12

moeten bijdragen aan een positief financieel resultaat van het ziekenhuis en het doel is de rentabiliteit van het ziekenhuis verder te verbeteren. De afspraak is dat we een positief resultaat van 1 miljoen euro gaan behalen.

Beleidscommissie In 2009 is een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd die in 2010 verder gestalte kregen en geëvalueerd werden. De bedrijfsleiders en medisch coördinatoren werken doelgericht samen en bespreken eens in de zes weken belangrijke thema’s in de beleidscommissie. Ook de strategische koers, de begroting en de bedrijfsvoering worden daar besproken. Beleid wordt voorbereid en (beleids)adviezen worden aan het MT voorgelegd, gebruik makend van de deskundigheid van de stafafdelingen. Sinds begin 2010 worden de managementrapportages in de vorm van een maandelijks dashboard (de ‘stuurhut’) met alle relevante thema’s en indicatoren gepresenteerd en besproken met de direct verantwoordelijken, de Raad van Commissarissen, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De nieuwe organisatievorm heeft geleid tot meer integrale sturing en een verbetering van de interne verantwoordingsstructuur. In 2010 heeft het Havenziekenhuis ook het meerjarenbeleid voor de komende jaren geformuleerd.

Vereniging Medische Staf De Vereniging Medische Staf is een belangrijk adviesorgaan van de directie. In 2010 zijn op een vijftal ledenvergaderingen onder andere de volgende onderwerpen besproken: ­ De OK-kwaliteit en -veiligheid ­ NIAZ-accreditatie mei 2010 ­ Jaaroverzicht klachten, VIM meldingen, bloedtransfusie ­ Veiligheids Management Systeem ­ DBC en DOT Ook bracht de medische staf advies uit over protocollen en richtlijnen. De directie heeft de adviezen van de medische staf steeds meegenomen in haar besluitvorming. Binnen de medische staf is intensief besproken hoe de specialisten verder vorm willen geven aan het thema ‘zorg met aandacht’.


13

Cliëntenraad De belangrijkste direct belanghebbende van het Havenziekenhuis is de patiënt. Het is een continue uitdaging om de zorg- en dienstverlening nóg beter te richten op de wensen en behoeften van patiënten. De stroomlijning van zorgprocessen, het verminderen van wachttijden en ‘zorg met aandacht’ zijn speerpunten. De Cliëntenraad is daarbij een belangrijke schakel op beleidsniveau en betrokken bij de strategische besluitvorming over zaken die het belang van de patiënt raken. In 2009 is een aantal nieuwe leden toegetreden tot de Cliëntenraad en werd een nieuwe voorzitter benoemd. Het nieuwe team richt zich vol energie onder andere op kwaliteitsvraagstukken rondom de patiënt en de zorg. In 2010 heeft de Cliëntenraad een aantal adviezen uitgebracht, onder andere over de begroting van 2011, de missie en de kernwaarden van het Havenziekenhuis, patiënttevredenheidsonderzoeken, zorgpaden en spiegelgesprekken. De directie neemt de adviezen van de Cliëntenraad steeds ter harte in zijn besluitvorming.

Ondernemingsraad In het Havenziekenhuis is de Ondernemingsraad (OR) een centrale overlegpartner van de directie voor zaken die de medewerkers betreffen. In 2010 is besloten om een aantal commissies te combineren, omdat de bestaande commissies te klein waren en daardoor te kwetsbaar. PR-commissie Aan het eind van 2010 heeft de OR besloten om haar bulletin alleen nog digitaal te versturen en op HavenNet (intranet) te plaatsen. Daardoor worden nu meer medewerkers bereikt en de kosten zijn lager. Ook werd de OR-informatie op HavenNet geactualiseerd en uitgebreid. Commissie sociaal beleid In 2010 heeft de commissie zich voornamelijk bezig gehouden met de uitbesteding van het laboratorium. Maar ook het sociaal plan dat hoorde bij de reorganisatie van 2008, de vakantieregeling, de pauzes in de nachtdienst en de 36-urige werkweek waren onderwerp van gesprek. Sommige van deze onderwerpen zijn nog niet afgerond en zijn in 2011 vervolgd.


14

Commissie financiën In de loop van het jaar komen er verschillende financiële overzichten uit, zoals de begroting, de maandrapportages, de kwartaalcijfers en de voorjaarsrapportage. De OR ontvangt deze overzichten van de directie en heeft adviesrecht met betrekking tot financiële zaken. Elk jaar adviseert de commissie financiën van de OR over de begroting. De commissie houdt ook toezicht op bezuinigingen die worden doorgevoerd. De speerpunten voor 2011 zijn: - maandelijks de financiële maandrapportages bestuderen en interpreteren; - zicht houden op ingezette en te nemen bezuinigingen. VGWM-commissie (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) Sinds januari 2010 is gesproken over werktijdverandering. Dit betrof met name de verandering van een 9-urige naar een 8-urige werkdag, maar ook verschuiving van werktijden kwam aan de orde. De VGWM-commissie houdt de veiligheid van medewerkers én zorgvragers nauwlettend in het oog. Daarbij werd in 2010 vooral aandacht gegeven aan veiligheid in de avond en nacht. De VGWM-commissie van de OR heeft goedkeuring gegeven aan de richtlijnen voor psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen, opvang bij traumatische ervaring en seksuele intimidatie. Vanaf april is de VGWM-commissie nauw betrokken bij het vaststellen van een nieuwe arbodienst. Per 1 november 2010 is de nieuwe arbodienst gestart met goedkeuring van de OR. De commissie volgt maandelijks het ziekteverzuim binnen het Havenziekenhuis en heeft enkele keren per jaar contact met de bedrijfsarts. Het meerjarenbeleid patiëntveiligheid 2010-2012 wordt meegenomen in het meerjarenplan 2010-2015. De commissie VGWM heeft dit proces het afgelopen jaar nauwlettend gevolgd. De speerpunten voor 2011 zijn werktijdverandering, de veiligheid in de nachtdiensten en de ontwikkelingen rondom de arbo-dienstverlener van het Havenziekenhuis.

Klachtenbemiddeling Voor patiënten die ontevreden zijn over de zorgverlening kent het Havenziekenhuis een goed werkende regeling voor klachtenopvang, - bemiddeling en – behandeling. Daarbij vervullen zowel de klachtenfunctionaris als de klachtencommissie een belangrijke rol. In 2010 werden 98 klachten ingediend. In 2009 waren dat er 113.


15

Eén van de klachten die in 2010 werden ingediend is voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. Alle andere klachten konden worden opgelost door bemiddeling van de klachtenfunctionaris van het Havenziekenhuis.

Zorg met aandacht In 2010 is het Havenziekenhuis gestart met de ‘zorg met aandacht’ campagne samen met Loes Luca. Niet alleen waren er regelmatig radio– en TV spots te zien en te horen en werd er een speciale ‘zorg met aandacht‘ website geïntroduceerd, ook werd er volop PR bedreven met het thema en was de zijgevel van het ziekenhuis getooid met een groot doek waarop Loes het centrale thema van ons ziekenhuis onder de aandacht bracht. Uit het begin 2011 gehouden imago onderzoek blijkt dat de naamsbekendheid van het Havenziekenhuis toegenomen is en dat patiënten het thema ‘zorg met aandacht’ goed vinden passen bij het Havenziekenhuis. Sterker nog; het speelt een rol bij de keuze voor ons ziekenhuis. Het actieve PR-beleid van het Havenziekenhuis leverde in 2010 veel free publicity op. De vastgestelde identiteit van het Havenziekenhuis is in 2010 geïntegreerd in het personeelsbeleid en stond centraal in het interne programma waarmee teamleiders met hun medewerkers aan de slag gingen met de kernwaarden en het thema ‘zorg met aandacht’.


‘Het voelde voor mij als een warm bad om hier te zijn’ uit het patienttevredenheidsonderzoek 2010


17

De belangrijkste thema’s van 2010 In dit jaarbericht vermelden we de belangrijkste punten die van invloed zijn geweest op het functioneren en presteren van het Havenziekenhuis in 2010. Hierbij staat een aantal resultaatgebieden centraal: ­ Kwaliteit en veiligheid ­ Medische ontwikkelingen ­ Samenwerking ­ Doelmatigheid en logistiek ­ Financiën ­ Toegankelijkheid ­ Renovatie ­ Medewerkers

Kwaliteit en veiligheid: centraal op de agenda Het Havenziekenhuis doet er alles aan om de zorg zo veilig mogelijk te laten verlopen. Al jaren staat het onderwerp patiëntveiligheid als eerste punt op alle agenda’s van de vergaderingen van het management team en het middenkader. In 2010 heeft het Havenziekenhuis besloten om spiegelgesprekken in te voeren om verdere verdieping aan te brengen in het tevredenheidsonderzoek. Nadat het Havenziekenhuis eerder in 2007 de initiële NIAZ-accreditatie behaalde werd in 2010 de volledige NIAZ-accreditatie verkregen. Deze is geldig tot april 2014. In 2010 is ook een aanvang gemaakt met de implementatie van de NIAZ kwaliteitsnorm zorginstelling versie 2.1, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging. Andere ontwikkelingen op het gebied van patiëntveiligheid in 2010 waren de maandelijkse sireneacties met thematische aandacht voor veiligheidsonderwerpen, de uitreiking van de ‘gouden veiligheidsspeld’ voor het beste initiatief op het gebied van patiëntveiligheid en het voorzitterschap van de werkgroep patiëntveiligheid van de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Ook neemt het Havenziekenhuis deel aan het landelijke ‘zichtbare zorg’ programma


18

Productie en markt: forse groei en scherpere profilering De positie van het Havenziekenhuis als dochter van het Erasmus MC is in 2010 verder verstevigd. Het aantal poliklinische consulten, opnames en dagbehandelingen liet een consequente groei zien, die met 6,6% zelfs boven begroting is verlopen. Het aantal bezoeken aan de Travel Clinic steeg met 9 %. Het Havenziekenhuis heeft zich in 2010 nadrukkelijker gepositioneerd als ziekenhuis waar patiënten goede medische zorg mét persoonlijk aandacht kunnen verwachten.

Medische ontwikkelingen Belangrijke medische ontwikkelingen in 2010 waren: ­ De verdere ontwikkeling van KinderHaven ­ Het nieuwe Slaap- en snurkcentrum aan de Maas ­ De uitbreiding van het aantal spreekuren bij de Buitenpoli in Krimpen aan den IJssel ­ De samenwerking met KLM Health Services ­ COPD-online ­ Mammapoli thuis (online) ­ Leefstijlbegeleiding bij de behandeling van een open been en de nieuwe spataderpolikliniek van de vakgroep Dermatologie

Samenwerking: constructief en succesvol Goede samenwerking binnen de keten en met andere partners is essentieel om de patiëntenzorg binnen het Havenziekenhuis goed te kunnen verlenen.

Verwijzers Voor huisartsen en andere verwijzers is het Havenziekenhuis de partner die met alle zorgvragen raad weet. Hetzij door ze zelf te beantwoorden, hetzij door deskundig te verwijzen naar de samenwerkingspartners in het netwerk: patiëntgerichte zorg voor patiënten en verwijzers. De relatie met onze verwijzers is goed en ook in 2010 zijn er initiatieven binnen de werkgroep verwijzers ontwikkeld om de relatie en communicatie met deze doelgroep verder te verbeteren. Binnen de werkgroep is o.a. uitgewerkt hoe wij vorm geven aan ‘zorg met aandacht’ uitgangspunten specifiek richting verwijzers.


19

Erasmus MC Het Erasmus MC is als moederconcern dé partner voor het Havenziekenhuis. De samenwerking is gericht op het ontwikkelen van concepten voor vernieuwende zorg, waarin de specialistische expertise en mogelijkheden van het universitair medisch centrum zijn gekoppeld aan de kleinschalige en cliëntgerichte benadering van het Havenziekenhuis. Zo wordt er bijvoorbeeld bij KinderHaven, het laboratorium, de behandeling van borstkanker, darmchirurgie, arbodienstverlening en op het gebied van inkoop succesvol samengewerkt.

SRZ De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is een samenwerkingsverband tussen de elf ziekenhuizen in de regio met als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen. In 2010 heeft dit geleid tot verdere uitwerking van samenwerking tussen de ziekenhuizen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en patiëntveiligheid. Johan Dorresteijn is, als directeur van het Havenziekenhuis, voorzitter van de werkgroep patiëntveiligheid van de SRZ.

Overige zorginstellingen Het Havenziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis werken samen op het gebied van Intensive Care. Bij capaciteitsproblemen bij de IC afdeling van het Havenziekenhuis of een indicatie voor een hoger level IC neemt het Sint Franciscus Gasthuis patiënten over. Ook is er een samenwerking met dit ziekenhuis in de opleiding van IC-verpleegkundigen. Sinds 2005 werkt het Havenziekenhuis nauw samen met het Centrum Reuma Revalidatie Rotterdam. Patiënten die een herseninfarct of beroerte hebben gehad en niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen, kunnen daardoor makkelijker en sneller overgeplaatst worden. In Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, het revalidatiecentrum en de thuiszorg samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat patiënten met een beroerte de juiste zorg het juiste moment op de juiste plaats krijgen. Gezamenlijk vormen deze instellingen de Rotterdam Stroke Service: een samenwerkingsverband van zorgaanbieders met als doel het bieden van de best mogelijke zorg voor mensen met een beroerte. Sinds 2009 neemt het Havenziekenhuis deel aan de Rotterdam Stroke Service.


20

In 2008 heeft het Havenziekenhuis een Steunpunt in Krimpen aan den IJssel geopend in woonzorgcentrum Tiendhove van de Zorggroep Rijnmond. Het Steunpunt is een mooi voorbeeld van verticale samenwerking. Daardoor kunnen patiënten uit Krimpen en omgeving dichtbij huis terecht voor zorg op maat. In 2010 zijn voorbereidingen getroffen voor de verhuizing naar een nieuwe accommodatie waar het Havenziekenhuis in 2011 haar intrek nam, samen met een aantal andere zorginstellingen en voorzieningen voor zowel jong als oud. Ook op andere terreinen werkt het Havenziekenhuis samen met de Zorggroep Rijnmond, bijvoorbeeld in de vorm van het in 2010 gestarte begeleidingsteam voor dementie in Krimpen. Dankzij de goede samenwerking met de andere zorginstellingen in de regio krijgen de patiënten de juiste zorg, op de juiste plaats, met de juiste aandacht door de juiste medewerkers.

Zorgverzekeraars Het Havenziekenhuis heeft in 2010 veel aandacht besteed aan de relatie met de zorgverzekeraars. Zilveren Kruis Achmea heeft het Havenziekenhuis als voorkeursziekenhuis geselecteerd voor een aantal behandelingen. Patiënten wordt aangeraden voor deze aandoeningen naar het Havenziekenhuis te gaan en zij krijgen hun bijdrage van het eigen risico terug. In het CQI (consumer quality index) onderzoek van de zorgverzekeraars scoorde het Havenziekenhuis opvallend goed op de onderwerpen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan ons thema ‘zorg met aandacht’.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van onze zorgverlening. Wij participeren in thematische onderzoeken die landelijk door de IGZ worden uitgevoerd en publiceren uiteraard de prestatie-indicatoren waar de IGZ om vraagt. Jaarlijks vindt regulier overleg plaats tussen het MT en de inspecteur. In 2010 bracht de IGZ een gepland en een ongepland bezoek aan ons OK-complex, beide met positieve resultaten.

Gemeente Rotterdam Het Havenziekenhuis onderhoudt goede contacten met de gemeente over onder andere gebiedsontwikkeling, parkeerbeleid en taalcursussen voor allochtonen en laaggeletterde patiënten. Ook wordt er constructief samengewerkt binnen het speciale programma van de gemeente dat zich ten doel stelt om Rotterdam als zorgstad op de kaart te zetten.


21

Doelmatigheid en logistiek: verbetering efficiency en concreet ICT beleidsplan In 2010 is er onverminderd sprake geweest van druk op de efficiency van de zorg in het Havenziekenhuis. Ondanks een aantal gerichte verbeteringen zijn we er nog niet in alle opzichten in geslaagd om de bedrijfsvoering maximaal effectief in te richten. Een belangrijk fundament voor de toekomst is gelegd met het opstellen van een nieuw informatiebeleidsplan 2008-2012. Het accent zal liggen op de digitalisering van patiëntgerelateerde informatie en samenwerking met het Erasmus MC. In 2010 is er een externe audit geweest op het gebied van informatiebeveiliging. Conclusie was dat het Havenziekenhuis voldoet aan het toetsingskader zoals opgesteld door de NVZ en de IGZ. Het invoeren van het informatiebeveiligingsbeleid, volgens de NEN-7510 Norm zal gevolgen hebben voor de werkprocessen in het ziekenhuis.

Toegankelijkheid: verbetering met aandachtspunten De toegankelijkheid van het ziekenhuis is een belangrijk item voor de patiënt. Het gaat hier immers over praktische zaken als (telefonische) bereikbaarheid, parkeergelegenheid, wachttijden e.d. Deze onderwerpen hebben binnen ons ziekenhuis dan ook de nodige aandacht. Binnen de bouwplannen voor de toekomst zijn bijvoorbeeld voorstellen opgenomen voor de ontwikkeling van extra parkeerfaciliteiten en we zijn in 2010 gestart met speciaal patiëntenvervoer tussen de locaties in de vorm van haventaxi ‘De Sleeptros’. De wachttijden binnen ons ziekenhuis werden de afgelopen jaren steeds korter, zowel voor de poliklinieken als voor diagnoses en behandelingen. Ook de toegankelijkheid van het Havenziekenhuis via de elektronische snelweg is in 2010 verbeterd; de website is verder ontwikkeld en kan zich ruimschoots meten met de websites van andere ziekenhuizen. Er staat meer informatie op dan voorheen en er is een duidelijke ordening. Wij krijgen veel positieve feedback van gebruikers en de site voldoet (ook) beter aan de criteria voor gebruikersvriendelijkheid (voorleesfunctie en grote letters). De informatie voor patiënten vanuit de verschillende specialismen wordt nu meer vanuit het perspectief van de patiënt aangeboden. Het Havenziekenhuis is van de 60e naar de 43e plaats geklommen in de webmonitor voor Ziekenhuizen.


22

Financiën: positief maar eenmalige afboeking drukt resultaat 2010 De winst over het jaar 2010 bedroeg 180.000 euro. Het resultaat werd echter negatief beïnvloed door een eenmalige afboeking van goodwill kosten voor de overgang van maatschap naar loondienst specialisten. Het ging om een bedrag van 2.2 miljoen euro waardoor de cijfers over 2010 uiteindelijk negatief uitvallen. Op advies van onze accountant hebben we ervoor gekozen om de goodwill voor de betreffende maatschappen in één keer af te boeken. Ons resultaat wordt daardoor weliswaar dit jaar eenmalig negatief beïnvloed, maar daarmee maken we wel schoon schip en zien we deze post de komende jaren niet meer terug in onze verlies- en winstrekening. Meer informatie over de financiële resultaten is te vinden in het maatschappelijk verantwoordingsdocument van het Havenziekenhuis op www.havenziekenhuis.nl. De totstandkoming van de begroting voor 2010 is volgens planning en in samenwerking met het duale management verlopen. De jaargesprekken die door het MT met de resultaatverantwoordelijke eenheden werden gevoerd hebben geleid tot sluitende en realistische afspraken met betrekking tot de productie en de kosten.

Renovatie: gedaanteverwisseling verpleegafdelingen en een deel van de poliklinieken Ons ziekenhuis heeft in 2010 een ingrijpende facelift ondergaan. Alle verpleegafdelingen zijn nu gerenoveerd (met uitzondering van de IC/CCU) en een aantal poliklinieken hebben hun intrek genomen in onze mooie verbouwde locatie Buitenhaven aan het Haringvliet 72. Verder zijn de liften en het trappenhuis gerenoveerd en werd een aantal technische installaties vernieuwd. De patiënten waardeerden de voorzieningen van het Havenziekenhuis in 2010 opvallend beter dan in 2009.

Personeel: zorg met aandacht voor en door betrokken medewerkers Zorgverlening is mensenwerk. De kwaliteit van de zorgverlening wordt in hoge mate bepaald door de (professionele) kwaliteit van medewerkers. Het werven en behouden van goede medewerkers is daarmee een kernpunt in het personeelsbeleid van het Havenziekenhuis. Ook op de arbeidsmarkt van medisch specialisten wil het Havenziekenhuis een aantrekkelijke werkgever blijven. Er is in 2010 een meerjaren personeelsbeleid ontwikkeld en er is veel aandacht besteed aan de


23

integratie van de kernwaarden, Havenmanieren en het thema ‘zorg met aandacht’ in het personeelsbeleid. Het ziekteverzuim was in 2010 5,2 %. In 2009 was het 5,12 %. Zowel de in-als de uitstroom van medewerkers was lager dan in 2009. Alle nieuwe medewerkers, stagiairs en vrijwilligers werden ook in 2010 uitgenodigd voor introductiebijeenkomsten in het Havenziekenhuis, verzorgd door het MT met aansluitend een rondleiding. In 2010 zijn zowel het beleid fysieke belasting als het beleid voor beeldschermwerk geĂŻmplementeerd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2010 is het driejaarlijkse Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) uitgevoerd. Daaruit bleek dat de tevredenheid over de werkzaamheden, de leidinggevenden, de organisatie als geheel en de communicatie toegenomen zijn. De arbeidsomstandigheden scoorden in dit MTO echter lager dan in dat van 2007. 2010

2007

n*=299

n*=296

*n= aantal respondenten


24

Tot slot Het Havenziekenhuis is dankbaar voor de inspanningen van haar medewerkers. Het ziekenhuis is niet alleen een thuishaven voor wereldburgers, Rotterdammers, zeelieden en binnenschippers, maar vooral ook een veilige haven voor patiënten in de regio die zich tot ons richten voor zorg. Goede zorg mét aandacht, dat is waar het Havenziekenhuis goed in is, bekend om staat en bekend om wil blijven staan. Het MT spreekt zijn welgemeende waardering daarvoor uit. Van harte willen wij de medische staf en alle andere medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun niet aflatende inzet en betrokkenheid bij het Havenziekenhuis en haar patiënten.


25


26


27

Het jaar 2010 in vogelvlucht


28

Januari Bezoek NIAZ; doorgelicht en gezond bevonden Naar aanleiding van het werkbezoek in januari 2010 heeft het NIAZ het Havenziekenhuis opnieuw geaccrediteerd. Nadat we eerder in 2008 de initiële NIAZ accreditatie kregen, is nu de volledige accreditatie verkregen en dat is goed nieuws. Het keurmerk is de bevestiging dat ons kwaliteitssysteem, organisatie breed, voldoet aan de Nederlandse norm. Een resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn. Roze lintje voor borstkankerbehandeling in Havenziekenhuis Het Havenziekenhuis is sinds januari 2010 in het bezit van het roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland. De Borstkankervereniging kende dit lintje toe vanwege de zeer goede kwaliteit van de behandeling van borstkanker door het Mammateam van het Havenziekenhuis. Het Havenziekenhuis onderscheidt zich onder andere door zeer korte wachttijden, zodat alle patiënten met mammaproblematiek de volgende dag op de poli gezien kunnen worden. De service is naar een hoog niveau gebracht door de goede en persoonlijke behandeling van patiënten met borstkanker waarvoor geavanceerde moderne apparatuur gebruikt wordt. Voor bestralingen en chemotherapie wordt samengewerkt met het beste centrum in de regio; de Daniel den Hoed. De waardering voor deze aanpak van borstkanker is niet beperkt gebleven tot het roze lintje van de Borstkankervereniging. In december 2009 verleende zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea ons het predicaat ‘voorkeurziekenhuis’ voor de uitstekende behandeling van borstkanker. Egbert Boevé behoort tot beste urologen Magazine Mednet heeft Egbert Boevé uitgeroepen tot beste uroloog van Nederland. Op donderdag 14 januari 2010 presenteerde Mednet de uitslag van de Topartsen verkiezing van 2009. Egbert Boevé behaalde een tweede positie in deze Topartsenlijst. Hechtles in het Havenziekenhuis Op maandag 25 januari kregen Pien en Wil van Bakel les in het hechten van wonden van Chirurg Gwen Liu van het Havenziekenhuis. Pien en Wil gaan binnenkort op expeditie naar Groenland en willen zichzelf zo goed mogelijk kunnen


29

redden, ook als hen iets overkomt. Een uur met naald en draad en paar pond vers vlees was voldoende om hen de eerste beginselen van het hechten van wonden aan te leren.

Februari Hoge scores op ‘zorg met aandacht’ in onderzoek door verzekeraars In opdracht van de ziektekostenverzekeraars is er een onderzoek gehouden (Consumer Quality Index) met het doel de kwaliteit van de zorg tijdens ziekenhuisopnames te meten vanuit het perspectief van de patiënt. Op grond van dit onderzoek kunnen de prestaties van de ziekenhuizen vergeleken worden en kan er gewerkt worden aan verbeteringen. Het Havenziekenhuis is in dit onderzoek goed naar voren gekomen, vooral op de onderwerpen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan ons centrale thema ‘zorg met aandacht’. Zo scoorden we aanmerkelijk hoger dan de andere ziekenhuizen op de communicatie, de bejegening en luisteren door de medisch specialisten. Minder hoge scores waren er voor het parkeren, de kamer en het verblijf en de schoonmaak van de oude afdelingen. De resultaten zijn besproken met de medische staf, de leidinggevenden, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de verbeterpunten worden opgepakt. Zorg met aandacht voor fysieke belasting Op 17 februari was er een fysieke belastingmarkt in het ziekenhuis. Op deze markt was er volop aandacht voor fysieke belasting in de breedste zin van het woord: van beeldschermwerk tot sta-op wc-bril. Themabijeenkomst sterftecijfers Rijnmondse ziekenhuizen in Havenziekenhuis Alle ziekenhuizen zijn sinds 1 januari 2010 verplicht te rapporteren over ziekenhuissterfte en vermijdbare schade. Het VMS Netwerk Rijnmond onder leiding van Johan Dorresteijn organiseerde in februari een bijeenkomst over dit onderwerp in het Havenziekenhuis. Er waren zowel medisch specialisten uit de regio, raden van bestuur, directie, als verpleegkundigen, en veiligheidscoördinatoren uit de regio aanwezig. Ook was er een delegatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onderwerp van de bijeenkomst was wat en hoe we kunnen leren van onze sterftecijfers.


30

Maart Vervolg ‘zorg met aandacht’ campagne in maart Eind december 2009 is onze ‘zorg met aandacht’ campagne extern in première gegaan. De spotjes met onze vriendin Loes Luca in de hoofdrol waren te zien op Radio en TV Rijnmond. We kregen veel positieve reacties op de campagne en vertrouwen erop dat de spotjes onze boodschap goed overbrengen op het publiek. Met de campagne willen we Rotterdammers en inwoners van de Krimpenerwaard laten weten wat onze speerpunten zijn (Reizigers- en Ouderengeneeskunde en algemene basiszorg) en waar het Havenziekenhuis zich in onderscheidt van andere ziekenhuizen. In maart was de campagne opnieuw te zien en te horen op RTV Rijnmond. Videoconferencing in het Havenziekenhuis Sinds maart 2010 kunnen we gebruik maken van videoconferencing. We communiceren door middel van audio en video tussen de locaties Havenziekenhuis en de centrum en Daniel den Hoed locaties van het Erasmus MC. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze faciliteit. Groei patiënttevredenheid in 2009 Patiënten gaven het Havenziekenhuis in 2009 klinisch een gemiddeld rapportcijfer van 8.2 en poliklinisch een 8.1 en daarmee is dit cijfer toegenomen ten opzichte van 2009. Vooral ontvangst, persoonlijke omgang en deskundigheid van de medewerkers scoorden goed. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, zoals het verstrekken van informatie in het bijzonder bij het vertrek uit het ziekenhuis. Opvallend is de hoge tevredenheid over de faciliteiten op de vernieuwde verpleegafdelingen. In 2010 steeg de tevredenheid verder naar een 8.3! Start spreekuur Longziekten in Krimpen Het Havenziekenhuis breidde haar spreekuren in Krimpen a/d IJssel uit. Naast spreekuren voor Geriatrie, Urologie, Cardiologie/Hartfalen, Echografie, Interne Geneeskunde / diabetes en Chirurgie werd in maart gestart met het spreekuur Longziekten & Tuberculose. Online coaching van COPD-patiënten Sinds de maand maart 2010 kunnen de COPD-patiënten van het Havenziekenhuis gebruik maken van ‘mijn COPDonline’. Via internet krijgen zij hulp bij het zelf monitoren van


31 hun ziekte. Ook kunnen patiënten via ‘mijn COPD-online’ vragen stellen en direct advies krijgen. Inmiddels maken bijna 50 patiënten gebruik van deze mogelijkheid. Regionale Sirene-actie Het succes van de Sirene-actie in het Havenziekenhuis is niet onopgemerkt gebleven bij de ziekenhuizen in de regio. Ook zij vinden het een eenvoudige, ludieke en effectieve manier om veiligheid onder de aandacht te brengen. De ziekenhuizen hebben dan ook besloten om gezamenlijk drie keer per jaar een Sirene-actie te organiseren met als doel de patiëntveiligheid te verbeteren en van elkaar te kunnen leren. ISO-certificering Tropen Advies Centrum verlengd Het managementsysteem van het Tropen Advies Centrum is voor verlenging geëvalueerd en goedgekeurd. Hiermee voldoet het TAC voor de komende drie jaar aan de nieuwe internationaal geldende ISO 9001:2008 norm.

April Contract Havenziekenhuis en KLM Health Services KLM Health Services en het Havenziekenhuis Rotterdam ondertekenden op 12 april een contract voor verregaande samenwerking. Samen willen wij dé expert in Nederland worden op het gebied van Reizen en Gezondheid. In eerste instantie wordt alleen samengewerkt in de regio Rotterdam. Al sinds januari is de vestiging van KLM Health Services Rotterdam ondergebracht bij de Travel Clinic in Buitenhaven. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats op de Nieuwe Maze, het directieschip van het Havenbedrijf Rotterdam. Een vijftigtal genodigden, waaronder de financieel directeur van Air France KLM, wethouder Hans Vervat, CEO Ben Vree en de pers waren hierbij aanwezig. De samenwerking met de KLM is van strategisch belang voor het Havenziekenhuis. We hebben ons met deze samenwerking verbonden met een sterk merk en we verwachten er veel van voor de toekomst. Bijeenkomst Vrienden van het Havenziekenhuis Medio april kwamen ruim 50 van onze Vrienden naar het ziekenhuis voor een bijeenkomst die speciaal voor hen georganiseerd was door het bestuur van de Stichting


32 Vrienden van het Havenziekenhuis. Naast presentaties van David Overbosch, Ineke Leenders en Johan Dorresteijn, werden er toepasselijke zeemansliederen ten gehore gebracht door Havenkoor De Sleeptros en was er een rondleiding over de nieuwe afdelingen. De Stichting Vrienden overhandigde bovendien een cheque ter waarde van € 4.826 aan het Havenziekenhuis. Dit bedrag is bijeengezongen door het Havenkoor de Sleeptros. Havenziekenhuis op Twitter Het Havenziekenhuis is in april 2010 gestart met Twitter. Alle nieuwtjes van het Havenziekenhuis worden nu ook in 140 tekens gedeeld met de buitenwereld. Eerder was het Havenziekenhuis al begonnen met een eigen YouTubeaccount en een LinkedIn-pagina. http://twitter.com/#!/Havenziekenhuis

Eczeemschool in kinderpolikliniek Sinds 2010 kunnen kinderen met eczeem naar de eczeemschool op de polikliniek KinderHaven van het Havenziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat het volgen van lessen op deze school, een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van eczeem. Hierdoor nemen de klachten af, waardoor de kwaliteit van leven van het kind toeneemt. Matrozenpyama voor patiënten. Van oudsher is het Havenziekenhuis een veilige haven voor zeelieden en binnenschippers. De geschiedenis en tradities spelen ook nu nog een belangrijke rol in ons ziekenhuis. Denk aan ons mooie logo, het captains dinner en de boei met de kernwaarden. Onze herkomst spreekt ook voor veel van onze patiënten tot de verbeelding en daarom hebben we een mooi en praktisch aanbod voor hen, helemaal in de lijn van onze tradities. Patiënten krijgen namelijk een gratis matrozenpyama als ze onverwacht in het Havenziekenhuis opgenomen worden. Blauw en wit zijn de basiskleuren van deze nieuwe 100% katoenen pyama. We krijgen een dames- en een herenuitvoering en de maten lopen van S voor de kleine matroosjes tot XXXL voor de wat forsere matrozen. Natuurlijk zijn de patiënten vrij om de pyama wel of niet te dragen in het ziekenhuis en ze kunnen hem bij hun ontslag gewoon mee naar huis nemen. Ideeën voor het model of de print van de matrozenpyama kwamen binnen in de communicatie-mailbox. Vele collega’s trapten in deze goed geslaagde 1 april grap.


33

Mei Viva la Donna Day Jaarlijks organiseert de stichting Viva la Donna een verwendag voor vrouwen die de diagnose kanker hebben of daarvoor in het verleden zijn behandeld. Patiënt Monique weet uit eigen ervaring hoe het is om met deze ziekte om te gaan en heeft het initiatief genomen om deze bijzondere verwendag ook in het Havenziekenhuis te organiseren. Op zaterdag 29 mei 2010 stonden er verschillende masseurs, schoonheidsspecialistes, pedicures en manicures en zelfs een salsa leraar klaar om voor deze vrouwen een feestelijke en ontspannende dag te verzorgen. Het Havenziekenhuis stelde de faciliteiten daarvoor ter beschikking, zoals behandeltafels en de benodigde ruimtes. Special Op Koers over KinderHaven Eind april verscheen er een speciale uitgave van Op Koers over KinderHaven met het doel meer bekendheid te geven aan deze speciale kinderpoli van het Havenziekenhuis. Het magazine werd verspreid onder zorgprofessionals, zoals huisartsen, medisch kinderdagverblijven en kinderartsen. Beter naar huis dankzij samenwerking Geriatrie en Zorggroep Rijnmond Op 27 april hebben locatie Pniël van Zorggroep Rijnmond en de afdeling Geriatrie van het Havenziekenhuis hun samenwerking schriftelijk vastgelegd om de zorg voor geriatrische patiënten van ziekenhuisopname tot thuiskomst te verbeteren. Nikos de Wit 50 keer opgenomen in het ‘Haven’ Op dinsdag 20 april viel patiënt Nikos de Wit de twijfelachtige eer te beurt om voor de 50e keer opgenomen te worden in het Havenziekenhuis. Sinds 1992 lag hij meerdere keren op Chirurgie, Interne en Long, om maar eens een paar afdelingen te noemen. Zijn bed en de kamer op de verpleegafdeling Chirugie, waar hij deze keer verbleef, waren feestelijk versierd en een mooie bos bloemen van de directie op het nachtkastje maken het plaatje af. Zo feestelijk zijn alle opnames echter niet. Nikos heeft een ziekte die ernstige klachten geeft. Ondanks alle tegenslagen blijft hij goed gehumeurd en enig relativeringsvermogen is hem niet vreemd. ´Ik geniet van het moment en kijk niet al te ver vooruit´ zegt hij met een glimlach.


34 Lunch met aandacht en uitreiking NIAZ accreditatie op de ‘Dag van de Verpleging’ Op 12 mei hebben alle medewerkers heerlijk kunnen genieten van een warme maaltijd. Leidinggevenden met ‘zorg met aandacht’-schorten serveerden de drankjes en hielpen mee in de bediening. De directeur van het NIAZ mevrouw drs. Hélène Beaard overhandigde de accreditatiestatus van het Havenziekenhuis en wenste ons succes met de uitvoering van het actieplan. Hélène Beaard over de NIAZ-accreditatie voor het Havenziekenhuis: ‘wat ons vooral opvalt is de grote betrokkenheid van de medewerkers en van de medische specialisten bij de bedrijfsvoering en de kwaliteit’. Ook vriendin van het Havenziekenhuis Loes Luca kwam lunchen.

Juni Nieuwe verpleegafdelingen geopend Nu ook de nieuwe afdelingen Cardiologie en Longziekten & Tuberculose in gebruik genomen zijn, zijn alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis gerenoveerd, met uitzondering van de IC/CCU. Maandag 7 juni was er een feestelijke koffiebijeenkomst ter gelegenheid van de opening voor patiënten en medewerkers. Alle aanwezigen kregen koffie, gebak, Jip & Janneke champagne en een toepasselijke mini ventilator; met een fris begin er samen tegenaan. Start Slaap- en snurkcentrum aan de Maas Patiënten met slaapapneu zijn altijd moe. Door herhaaldelijke ademstops en zwaar snurken tijdens de slaap is deze groep dagelijks al weer moe bij het opstaan. Wie daar vanaf wil, kan terecht bij het Slaap- en snurkcentrum aan de Maas van het Havenziekenhuis. Om mensen met chronische slaap- en snurkproblemen beter te kunnen helpen heeft het Havenziekenhuis Rotterdam dit speciale centrum geopend. Patiënten met snurkklachten en slaapapneu konden al langer in het ziekenhuis terecht, maar nu is er een multidisciplinair team gevormd dat samenwerkt met het Erasmus MC in het Slaap- en snurkcentrum aan de Maas. Er was veel aandacht van de media voor de start van het nieuwe centrum. De Telegraaf besteedde bijna een hele pagina aan het Slaapcentrum en er verscheen een Special van Op Koers.


35 Vakblad Food Hospitality op bezoek Op woensdag 16 juni bezocht het vakblad Food Hospitality met een aantal lezers in ons ziekenhuis. Door ons unieke voedingsconcept gekoppeld aan ons thema ‘zorg met aandacht’ heeft de redactie van dit blad gevraagd of wij één van de drie bezoeklocaties wilden zijn. Patiënten hoefden geen WK-wedstrijd te missen Het WK-voetbal was een feest voor iedereen, ook voor patiënten die in het Havenziekenhuis waren opgenomen. De patiënten stemden massaal af op de wedstrijden op de TV’s bij ieder bed.

Juli Leefstijlbegeleiding voor patiënten met een open been De polikliniek Dermatologie van het Havenziekenhuis geeft sinds kort leefstijlbegeleiding aan patiënten met een open been. Een gezonde leefstijl helpt beenwonden te voorkomen. Het Havenziekenhuis is het enige ziekenhuis in Rotterdam dat deze begeleiding aanbiedt. Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Uit het MTO van 2010 is gebleken dat de algemene tevredenheid van de medewerkers is ten opzichte van het vorige onderzoek in 2007 met een score van 7,3 gelijk is gebleven. Ten opzichte van andere ziekenhuizen scoort het Havenziekenhuis iets hoger dan gemiddeld (7,1). Overige resultaten: ­­ De tevredenheid ten aanzien van het functioneren van de leidinggevenden is ten opzichte van 2007 toegenomen. ­­ De communicatie binnen het ziekenhuis is sterk verbeterd. ­­ De arbeidsomstandigheden scoren lager dan in 2007 en lager dan het gemiddelde van andere ziekenhuizen. Verdere specificatie van dit onderwerp toont aan dat medewerkers zich minder veilig voelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en er is nog steeds regelmatig sprake van verbaal geweld door met name patiënten en bezoekers. ­­ Specifiek ten aanzien van de kernwaarden ‘betrokken’ en ‘samen’ komt uit het MTO naar voren dat er sprake is van een hoge betrokkenheid en een hoge mate van collegialiteit en goede samenwerking.


36 De leidinggevenden hebben de resultaten van hun eigen afdeling met de medewerkers besproken en er zijn verscheidene verbeteracties geformuleerd.

Augustus SEH open van 08.00 tot 23.00 uur De Spoedeisende Hulp is sinds 1 augustus ´s nachts gesloten voor zelfverwijzers. Huisartsen en andere verwijzers kunnen ´s nachts over hun patiënten altijd overleggen met de aanwezige artsen voor beoordelingen en/of opnames. Deze patiënten kunnen ´s nachts wél terecht voor spoedeisende hulp. Website weer gestegen in ranglijst Op de ranglijst van de Webmonitor, die voortaan iedere maand uitkomt, is onze site www.havenziekenhuis.nl weer gestegen. Het Havenziekenhuis is van de 60e plaats naar de 43e plaats geklommen. OK krijgt complimenten van de IGZ Op 10 augustus heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onaangekondigd inspectiebezoek aan het operatiecomplex gebracht. Een jaar geleden was de inspectie ook in huis naar aanleiding van het propofolincident van september 2008, en constateerde toen een aantal tekortkomingen. De Regiegroep Operatieve Processen heeft een plan van aanpak opgesteld en de acties uitgewerkt. Een jaar lang is door het hele team hard gewerkt om deze tekortkomingen weg te werken. Zo zijn heel veel procedures aangescherpt, is er een luchtbeheersplan opgesteld, een nieuwe steriele berging ingericht en worden de hygiëneregels steeds beter toegepast. De Inspectie van de Gezondheidszorg gaf aan tevreden te zijn over het resultaat en complimenteert het ziekenhuis met de behaalde resultaten en de betrokkenheid van de OK stuurgroep en de medewerkers zowel van de OK als andere afdelingen bij de organisatie. Het officiele inspectiebezoek eerder in 2010 leverde ook een positief rapport van de IGZ op. Teamleider OK Ingeborg Maaskant over het resultaat: ‘Zeilen zonder wind kan niet. Door een goede samenwerking hadden wij de wind in de zeilen en is er een goed resultaat bereikt’.


37

September Geslaagd Captains Dinner In september werd het jaarlijkse Captains Dinner gehouden voor verwijzers en specialisten. De bijeenkomst had een tropisch tintje dit jaar en werd voorafgegaan door een rondleiding in Buitenhaven en een minisymposium tropische ziekten in de BE Ruyszaal. Daar kwamen verschillende casussen aan de orde, waaronder een zeeman met rode bulten (dermatoloog Wim van der Meijden) en een patiënt die met zwabberende benen terug kwam uit de tropen (neuroloog Sonia Rosso). Ook de risico’s die de reizende patiënt loopt (David Overbosch) en de radiologische beeldvorming bij tropenkoorts (Saskia Mahabali) werden uitgebreid besproken. Geslaagde COPD-informatiedag Op maandag 13 september was er een informatieve bijeenkomst over COPD in het Havenziekenhuis. We konden 30 belangstellenden verwelkomen die geboeid luisterden naar de presentaties en veel vragen stelden. Velen van hen waren afgekomen op het bericht in de krant over de COPD-infomiddag of hadden de poster gezien op het prikbord van hun huisarts. Organisator Jos de Viet is dan ook meer dan tevreden. ‘De mooie nieuwe BE Ruyszaal is perfect geschikt voor dit soort middagen.’

Oktober Bijeenkomst voor borstkankerpatiënten op maandag 4 oktober Ook dit jaar werd er een bijeenkomst voor de borstkankerpatiënten van het Havenziekenhuis georganiseerd. Verschillende sprekers, waaronder Jet van Dam vertelden over de nieuwste ontwikkelingen bij de behandeling van borstkanker en ook was er een informatiemarkt in de centrale hal. Havenziekenhuis in categorie ‘beste borstkankerzorg’ van CZ Zorgverzekeraar CZ heeft uiteindelijk toch haar ‘ranglijst’ van de borstkankerzorg in de Nederlandse ziekenhuizen bekend gemaakt. Het Havenziekenhuis werd daarbij beoordeeld als een van de negen ziekenhuizen die de beste borstkankerzorg leveren!


38 De scores op patiënttevredenheid hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze hoge score. Dit betekent dat CZ het Havenziekenhuis actief zal aanbevelen bij vragen van verzekerden. Positieve uitslag audit informatiebeveiliging Eind september heeft Pink Roccade de beveiliging van onze informatie getoetst aan het toetsingskader van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De uitslag van die audit was positief. Het Havenziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen. De conclusie in het rapport luidt dat ‘het Havenziekenhuis beschikt over een goed managementsysteem voor de beheersing van beveiligingsrisico’s. Door intensieve communicatie is de awareness voor informatiebeveiliging op een goed niveau gebracht.’ Op een aantal onderdelen is echter wel verbetering nodig. Ook de risicoanalyse van het Havenziekenhuis moet nog gedetailleerder uitgewerkt worden. Net als bij de NIAZ is er een verbeterplan opgesteld. Mammacongres voor huisartsen op 26 oktober in het Havenziekenhuis Het aantal borstkankerpatiënten blijft nog altijd toenemen, ook huisartsen krijgen hier veel mee te maken. Wij zijn er trots op dat de kwaliteit van de borstkankerbehandelingen door het mammateam van het Havenziekenhuis zeer goed bevonden wordt. Om huisartsen bij te praten in de snel groeiende informatiestroom over borstkanker werd op dinsdag 26 oktober in de Bernard Ruyszaal voor huisartsen en andere verwijzers een mammacongres georganiseerd over de ontwikkelingen binnen de borstkankerzorg.

De behandeling van borstkanker

update 2010

22-06-10 09:59

Medicijnveiligheid Om fouten te voorkomen bij het delen en toedienen van medicatie zijn op de afdeling Geriatrie veiligheidsjasjes aangeschaft met de tekst: ‘Niet storen, medicijn m/v’. Er is bewijs dat er fouten met medicijnen gemaakt kunnen worden doordat de persoon die medicatie uitdeelt afgeleid wordt. Door het dragen van het jasje is duidelijk dat degene die medicijnen ronddeelt geconcentreerd werk doet en niet gestoord mag worden. David Overbosch ‘werelddokter’ Sinds zaterdag 6 november is David Overbosch wekelijks te horen met een column in het programma ‘Expat on air’ bij de Wereldomroep. Als ‘werelddokter’ zal hij de


39 luisteraars onder andere informeren over tropische ziekten en een goede voorbereiding op verre reizen. De columns worden opgenomen bij de Travel Clinic en elke zaterdag uitgezonden tussen 9.00 en 10.00 uur.

November Grote belangstelling voor jubileum polikliniek Hartfalen Havenziekenhuis Op maandag 1 november vierde de polikliniek Hartfalen van het Havenziekenhuis haar 10-jarig bestaan. De belangstelling was enorm. Naar schatting waren er 300 bezoekers aanwezig, vooral patiënten. Iedereen was zichtbaar trots op het 10-jarig bestaan. ‘Dankzij de polikliniek Hartfalen zit ik er nog’, aldus een 93 jarige patiënte. Nel Kegge 40 jaar in dienst Nel Kegge was op 4 november 40 jaar in dienst van het Havenziekenhuis. Er was een receptie in het personeelsrestaurant op 4 november en Nel werd door haar collega’s ‘ontvoerd’ naar een bijzondere activiteit buiten de deur met speciale genodigden. SNAQ wisseltrofee Sinds januari 2010 zijn alle verpleegafdelingen van het Havenziekenhuis in staat om alle patiënten bij opname te screenen en behandelen op ondervoeding. Om aan de richtlijnen te voldoen vindt vier keer per jaar een niet aangekondigde steekproef plaats door de afdeling Diëtetiek. De afdeling die het best presteert krijgt een goed gevulde SNAQ-wisseltrofee. De afdeling Kort Verblijf was de eerste afdeling die deze in ontvangst mocht nemen. Wie is wie??? Op de afdeling Geriatrie is het personeelidentificatie bord in ere hersteld. Een laagdrempelig en gastvrij systeem waarbij duidelijk is wie voor welk deel van de zorg het aanspreekpunt is. Niet alleen artsen en verpleegkundigen staan op het bord maar ook alle disciplines waarmee samengewerkt wordt en de vrijwilligers. Nieuw intranet in de lucht In oktober werd een nieuw intranet geïntroduceerd binnen het Havenziekenhuis: HavenNet. Daarmee


40 werd de interne communicatie verder gestructureerd. Dagelijks vinden medewerkers actuele berichten op het HavenNet bij het opstarten van de computer. Ook kreeg het Havenziekenhuis de beschikking over een nieuw documentbeheersysteem; iDocument. Havenziekenhuis gestart met spiegelgesprekken In december zijn we begonnen met het houden van spiegelgesprekken. Bij een spiegelgesprek worden (ex) patiënten uitgenodigd om persoonlijk te komen vertellen hoe zij de zorg in ons ziekenhuis hebben ervaren. We hebben Yvonne Nesselaar van RTV Rijnmond bereid gevonden om de gesprekken te leiden. Het eerste spiegelgesprek vond plaats op de verpleegafdeling Cardiologie. Veel belangstelling voor diabetes bijeenkomst Op zaterdag 13 november vond in de BE Ruyszaal een druk bezochte bijeenkomst plaats, waarvoor zowel leden van de regio Rotterdam van de Diabetesvereniging Nederland als patiënten van ons ziekenhuis waren uitgenodigd. Gezien de overweldigende belangstelling zal deze bijeenkomst in 2011 nogmaals worden gehouden. Loes Luca zingend tussen pyjama’s Vriendin van het Havenziekenhuis Loes Luca verraste patiënten op 19 november met een bezoek. Samen met accordeonist en zanger Pierre van Duijl zong ze Rotterdamse liederen; het was een groot succes. De aanleiding voor dit wel heel speciale optreden was de afronding van de renovatie van alle verpleegafdelingen. Agressie in ziekenhuizen: niet acceptabel Op maandag 15 november werd er in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, politie Rotterdam-Rijnmond en SRZ (Stichting Rotterdamse Ziekenhuizen) een handtekening gezet onder een nieuw geweldsprotocol. Het protocol is een vervolg op de in 2008 gemaakte afspraken in het kader van het project ‘veilige zorg’. De algehele conclusie van alle aanwezigen was dat agressie in ziekenhuizen nimmer getolereerd mag worden. Bij wangedrag van bezoekers moet sneller aangifte gedaan worden bij de politie. Ziekenhuizen, politie en het openbaar ministerie willen nog beter meer ‘gelijk op trekken’. Koninklijke onderscheiding voor David Overbosch David Overbosch, internist, infectioloog en directeur van


41 de Travel Clinic ontving op 26 november een Koninklijke Onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten in de gezondheidszorg. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau tijdens het 23e Havensymposium van de Travel Clinic in het WTC in Rotterdam. Havensymposium 2010 ‘Goede voorlichting voorkomt ziekten’ Op vrijdag 26 november organiseerde de Travel Clinic van het Havenziekenhuis haar jaarlijkse havensymposium, met als titel: ‘Bewust, gerust is een must, goede voorlichting voorkomt ziekten’. Voor de 23e keer brachten gerenommeerde sprekers uit de medische wereld een boeiend programma voor professionals in de zorg en de reisbranche. Meer dan 600 zorgprofessionals bezochten het congres.

December Nieuwe MRI door het dak naar binnen Begin december is de nieuwe MRI-scan geïnstalleerd. Het was een flinke operatie om de scan van 2,5 ton op de juiste plek te krijgen. Via een opening in het dak van de afdeling Radiologie is de MRI-scan met een hijskraan het gebouw in gehesen. De ruimte waarin het apparaat staat is volledig gerenoveerd. Het spiksplinternieuwe apparaat voldoet aan alle eisen van deze tijd en is een welkome aanvulling op de reeds bestaande diagnostiek, die het Havenziekenhuis biedt. Lya van Die, radioloog: ‘Met de nieuwe MRI-scan kunnen we de weke delen, zoals gewrichten, spieren, pezen, hersenen, wervelkolom en organen in de buik, goed in kaart brengen. Patiënten kunnen over het algemeen snel terecht, net als bij de andere onderzoeken op de afdeling Radiologie.’ Het goed gekwalificeerde Radiologie team verwacht jaarlijks 3.000 onderzoeken uit te voeren met de nieuwe MRI-scan. Ook het Havenziekenhuis moet bezuinigen Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) legt de ziekenhuizen een flinke korting op; 314 miljoen euro en dat betekent voor alle ziekenhuizen een flinke financiële tegenvaller. Dat geldt ook voor het Havenziekenhuis. Ondanks onze mooie productiecijfers dit jaar zullen wij toch in totaal 2,7 miljoen euro moeten bezuinigen en dat is een fors bedrag voor onze organisatie. Het gaat om ruim 5 % van ons zorgbudget.


42

Nelie Groenendijk wint Gouden Veiligheidsspeld 2010 Nelie Groenendijk van de verpleegafdeling Chirurgie / Orthopedie heeft voor haar afdeling een veiligheidsjaarplan geschreven en daarmee de Gouden Veiligheidsspeld 2010 gewonnen. Iedere twee maanden staat een ander veiligheidsthema uit het plan centraal. Op 1 november is de afdeling gestart met het thema medicatie, en bij Chirurgie / Orthopedie ziet men nu al resultaat. Met de gouden veiligheidsspeld beloont het MT het beste initiatief op het gebied van patiëntveiligheid in het Havenziekenhuis. Manager Marcel van Schadewijk is enthousiast over de actie ‘We doen nu al elke maand de sirene actie. Iedereen kent dat inmiddels wel. Het is belangrijk dat we alert blijven op patiëntveiligheid en elke mogelijkheid om die veiligheid verder te verbeteren moeten we met beide handen aanpakken. Vandaar deze oproep om ideeën en initiatieven te melden zodat we van elkaar kunnen leren.’ Patiënten kunnen de Havenziekenhuis ‘taxi’ naar Buitenhaven nemen Het Havenziekenhuis krijgt de beschikking over een elektrische car die patiënten van het Havenziekenhuis naar Buitenhaven gaat vervoeren en terug. Deze duurzame car die plaats biedt aan vier passagiers, is gefinancierd door de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis uit de opbrengsten van de optredens van Havenkoor De Sleeptros. Het voertuig wordt bestuurd door onze patiëntvervoer vrijwilligers en is via een prijsvraag onder de medewerkers ‘De Sleeptros’ gedoopt. Begeleidingsteam Dementie Krimpen gestart Op 13 december is een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een begeleidingsteam dementie. Om ervoor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk op zichzelf kunnen wonen én de juiste zorg ontvangen gaan het Havenziekenhuis Rotterdam, Zorggroep Rijnmond en Agathos Thuiszorg intensiever samenwerken. Nieuw in de samenwerking is de casemanager, die de spin in het web wordt om de zorg voor mensen met dementie op maat te kunnen leveren. Bijzondere hulp bij promotie Buitenpolikliniek Krimpen Een aantal van onze collega’s uit de Krimpenerwaard gaat het Havenziekenhuis helpen het Steunpunt in Krimpen en de nieuwe buitenpoli in gebouwencomplex Het Facet


43 meer bekendheid te geven. In ruil voor een autowasbeurt krijgen zij een Havenziekenhuis-sticker op hun achterruit. Op 16 december werd de eerste geplakt op de auto van transferverpleegkundige Jessica Koutstaal. Campagne ‘zorg met aandacht’ in marketingboek In het tweede deel van het boek ‘zorgmarketing in de praktijk’ van Sjors van Leeuwen wordt de ‘zorg met aandacht’ campagne van ons ziekenhuis vermeld als een voorbeeld van hoe een organisatie goed inspeelt op de drijfveren, behoeften, wensen en verwachtingen van patiënten. Dat persoonlijke ‘aandacht’ voor patiënten in belangrijke mate bepalend is voor de ervaren kwaliteit blijkt ook uit de website van verzekeraar VGZ. Patiënten kunnen op deze site zien welke ziekenhuizen het beste scoren op het (nieuwe) kwaliteitscriterium ‘aandacht’. Het Havenziekenhuis scoort hoog op dit criterium in vergelijking met andere ziekenhuizen.


44

Kerncijfers Aantal medewerkers excl. medisch specialisten

854 (513 FTE) Aantal specialisten in loondienst en in vrije beroepsuitoefening

Gemiddeld aantal verpleegdagen (incl. geriatrie)

5,4 Aantal eerste polikliniekbezoeken

71 (38 FTE)

47.727

ziekteverzuim

Totaal aantal polikliniekbezoeken

5,2% Aantal erkende bedden

260 Verpleegdagen

40.792 Aantal opnames

7.505 Aantal dagbehandelingen

8.328

136.583 Wettelijk budget (x 1.000)

€ 31.611 Omzet B-segment (x 1.000)

€ 15.009 Overige opbrengsten (x 1.000)

€ 11.758 Totaal bedrijfsopbrengsten (x 1.000)

€ 58.378


45

Personalia 2010 Raad van Commissarissen

Ondernemingsraad

De heer dr. G.A. Kool, voorzitter

De heer G. Wendels, voorzitter

De heer dr. R.M. Valentijn, lid

Mevr. N. Heespelink, secretaris

Mevrouw mr. C.M. Insinger MBA, lid tot 1 april 2010

Mevr. J. Koster

De heer prof. dr. H.A.P. Pols, lid sinds 1 april 2010

Mevr. A. Struijk

De heer J.M. Vervat, lid sinds 1 juli 2010

Mevr. E. Paul Mevr. J. van Woerden

Directie De heer drs. J.J. Dorresteijn, directeur

Managementteam Mevrouw drs. C.M. Leenders, cardioloog en voorzitter van het Bestuur Medische Staf

De heer drs. J.J. Dorresteijn, directeur De heer drs. M.G. van Schadewijk, algemeen manager en waarnemend directeur

Bestuur Medische Staf Mevrouw drs. C.M. Leenders, cardioloog, voorzitter De heer dr. S.M. Haensel, uroloog, lid De heer dr. G. Ziere, klinisch geriater, lid

CliĂŤntenraad De heer drs. J. van Peet, voorzitter De heer J.F. de Jong, secretaris Mevrouw S.E. Ruiz De heer J.A.L.L. Thomasse Mevrouw A. Groeneveld Mevrouw I.E.M. Kranenburg De heer C.T.M. Willemse De heer H. Claassen De heer mr. M.R. Keyser

De heer P. van Dijk De OR wordt in haar werkzaamheden ondersteund door mevr. M. de Vries, ambtelijk secretaris.


46

FinanciĂŤle gegevens Verkorte balans per 31 december 2010 x 1.000,- euro

2010

2009

Vaste activa

39.397

36.446

Vlottende activa

11.913

12.061

Totaal activa

51.310

48.507

Eigen Vermogen Voorzieningen

1.786

3.790

260

129

Langlopende schulden

25.478

20.292

Kortlopende schulden en overige passiva

23.786

24.296

(inclusief financieringsoverschot) Totaal passiva

51.310

48.507


47

Verkorte resultatenrekening over 2010

x 1.000,- euro

2009

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

Omzet B-segment

2010

Overige bedrijfsopbrengsten

31.611

28.469

15.009

13.617

11.758

9.301

Totaal bedrijfsopbrengsten

58.378

51.387

Personeelskosten

35.380

32.838

Afschrijvingskosten

6.035

3.247

15.837

14.704

Overige bedrijfskosten

Totaal bedrijfskosten

57.252

50.789

Bedrijfsresultaat FinanciĂŤle baten en lasten

1.126

598

941

423

185

175

2.189

0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Resultaat

-2.004

175


48

Colofon Jaarbericht 2010

Redactie Afdeling Communicatie & Marketing Havenziekenhuis

Vormgeving De Jongens Ronner, Rotterdam

Adres Havenziekenhuis Haringvliet 2 3011 TD Rotterdam Tel 010 404 33 00

Postadres Postbus 70031 3000 LN Rotterdam

Mailadres communicatie@havenziekenhuis.nl


POSTADRES

BEZOEKADRES

TELEFOON

Postbus 70031 3000 LN Rotterdam

Hoofdgebouw Haringvliet 2

010 - 404 33 00

www.havenziekenhuis.nl www.zorgmetaandacht.nl

Havenziekenhuis jaarbericht 2010  
Havenziekenhuis jaarbericht 2010  

Voor u ligt het jaarbericht 2010. Een jaar waarin op vele fronten voortuitgang is geboekt als het gaat om de ambities van het Havenziekenhui...

Advertisement