Page 1

HUISH0UDELIJK REGLEMENT


Blad 1 van 5 HUISH0UDELIJK REGLEMENT d.d.: 7-2-1981 gewijzigd per: 7 juli 2008 LIDMAATSCHAP

Artikel 1. Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. De contributie gaat in, beginnende met de maand van toetreding terwijl de bondscontributie voor het lopende boekjaar te allen tijde verschuldigd is. Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen. Bij toetreding ontvangt ieder lid respectievelijk jeugdlid, a) Een exemplaar van Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Artikel 2. De opzegging op grond van art. 3 lid onder punt c van de statuten kan slechts worden opgeheven: Indien in het jaar waarin opzegging plaats had, opnieuw om toetreding wordt verzocht, door betaling van de verschuldigde contributie, inschrijfgeld en 1e kwartaal nieuwe contributie.

HET BESTUUR

Artikel 3. 1) Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering op grond van art. 5 van de statuten. 2) Op de eerste bestuursvergadering na zijn verkiezing kiest het bestuur uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend penningmeester. Het bestuur doet de leden mededeling inzake de verdeling van de functie. 3) De taak van het bestuur is in het bijzonder: a) de controle op de naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen; b) het stimuleren en activeren van de door het bestuur gevormde commissies, alsmede het coรถrdineren van de activiteiten ervan; c) het vaststellen van de algemene-/bijzondere ledenvergaderingen en het bepalen van de agenda. Artikel 4. 1) Leden van het bestuur kunnen door de ledenvergadering uit hun functie worden ontzet. Een gemotiveerd voorstel hiertoe kan gedaan worden door tenminste 10 leden en is aangenomen wanneer de meerderheid van de aanwezige leden van de ledenvergadering hiermee instemt; 2) Een voorstel tot ontzetting dient tenminste 14 dagen voor de ledenvergadering in het bezit te zijn van het bestuur; 3) Uit hun functie ontzette bestuursleden verliezen het recht deel te nemen aan vergaderingen van het bestuur c.q. de commissies waarin zij eventueel als bestuurslid zijn gekozen. Artikel 5. 1) Ieder lid heeft recht om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergaderingen.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2007


Blad 2 van 5 2)

De agenda moet tenminste 7 dagen voor de dag waarop de vergadering plaats heeft in het bezit van de leden zijn en de volgende punten bevatten: Jaarverslag, bestuursbeleid, financieel verslag, verslag kascommissie, begroting, vaststelling contributie. Verspreiding van de stukken voor de vergadering kan zowel schriftelijk als op elektronische wijze. In geval van elektronische verspreiding zal de agenda in elk geval via email gebeuren en tevens in de Sprinter worden opgenomen. De bijbehorende stukken zullen eveneens per mail worden verstuurd en daarnaast op het (beschermde deel) van de HAVAS-website worden geplaatst. Daarnaast zullen de stukken in de kantine beschikbaar zijn.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2007 3)

4)

De leden hebben het recht agendapunten in deze vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen. Dergelijke agendapunten dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. In de algemene ledenvergadering kunnen uitsluitend besluiten worden genomen ten aanzien van de geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan de vergadering, indien hiertoe door de meerderheid van de aanwezigen stemgerechtigde leden wordt besloten, agendapunten toevoegen. Artikel 6. In spoedeisende gevallen kunnen beslissingen van het bestuur worden genomen door het dagelijks bestuur voor zover geen onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededeling te worden gedaan en zonodig in stemming te worden gebracht.

KANDIDAATSTELLING

Artikel 7. Elk lid heeft recht kandidaten te stellen voor het bestuurlijke en commissoriale functies in de vereniging met dien verstande dat: a) Kandidaten voor het bestuur worden gesteld door; 1. De leden op voorstel van 5 leden; 2. Het bestuur. De kandidaatstelling dient schriftelijk aan het bestuur te geschieden. Kandidaten voor het bestuur dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Kandidaatstelling moet in alle gevallen gepaard gaan met een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij bereid is zitting te nemen in het bestuur. Deze bereidverklaring dient uiterlijk 14 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering plaats heeft, in het bezit te zijn van het bestuur. Kandidaatstelling voor de kascontrolecommissie geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. Als kandidaat kunnen worden gesteld leden van de vereniging die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en geen deel uit maken van het bestuur. Een mondelinge bereidverklaring is voldoende. Kandidaat voor de door het bestuur c.q. ledenvergadering ingestelde commissies, kunnen worden leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat is noodzakelijk. Oproepen voor het stellen van kandidaten als genoemd onder a, en c geschieden schriftelijk met inachtneming van artikel 5 van dit reglement.


Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2008 Blad 3 van 5 ORDE VAN DE VERGADERING

Artikel 8. De vergaderingen van alle bestuurlijke organen en reglementaire commissies van de vereniging worden geleid door een Voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de vergadering en voor het democratische verloop er van. Hij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en ervoor te zorgen dat elk lid voldoende gelegenheid krijgt zijn mening te zeggen. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan tweemaal het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp. De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat. Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering zonodig verdagen. Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald onderwerp voldoende aandacht is besteed kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemming c.q. bespreking van het volgende punt van de agenda. Elk lid van het bestuur of van een commissie heeft het recht behandeling van een tot de competentie van het betreffende lichaam behorende zaak te verlangen. De voorzitter is verplicht deze zaak als punt op de agenda van de eerstkomende vergadering te plaatsen. Een lid van het bestuur heeft het recht om staande de bestuursvergadering agendapunten in te brengen mits met toestemming van het bestuur. Orde voorstellen mogen ten alle tijde worden ingebracht. In de vergadering wordt behalve door de voorzitter het woord gevoerd door de leden alsmede, met toestemming van de voorzitter door derden.

GELDMIDDELEN

Artikel 9. De penningmeester draagt zorg dat de kasmiddelen een door het bestuur vast te stellen limiet niet overschrijden door het overschot te deponeren op een bank of girorekening van de vereniging.

CONTRIBUTIE

Artikel 10. De jaarlijkse contributie en de door nieuwe leden verschuldigde inschrijfkosten worden door de ledenvergadering vastgesteld. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie. Artikel 11. De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan op een door het bestuur vast te stellen termijn. De betaling kan plaats hebben door storting of overschrijving op ĂŠĂŠn der rekeningen van de vereniging. Indien de contributie niet op de vastgestelde termijn is voldaan zal afvoering volgens art. 3 lid Ic+d lid 2 van de statuten plaatsvinden. Bij langdurige ziekte en/of andere dringende redenen kan het bestuur, bij een schriftelijk verzoek, vermindering van de contributie toekennen. Artikel 12. Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt, nadat het verenigingsjaar is ingegaan nimmer plaats.


Blad 4 van 5 SCHENKING EN ERFSTELLINGEN

Artikel 13. Schenkingen kunnen alleen met goedvinding van de ledenvergadering worden aanvaard. Erfstellingen zullen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen worden aanvaard.

FINANCIEELE CONTROLE

Artikel 14. De kascontrolecommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden van de vereniging en bij derden de bescheiden op te vragen, welke zij, of één van haar leden voor de controle van de administratie der vereniging nodig oordeelt. Bij akkoordbevinding der boeken worden deze door de commissie voor akkoord getekend. De kascontrolecommissie brengt haar verslag over de controle uiterlijk voor de algemene ledenvergadering schriftelijk uit aan het bestuur. De leden van de kascontrolecommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen en verantwoording tegenover de ledenvergadering.

GEHEIMHOUDING

Artikel 15. Leden van bestuur en reglementaire commissies zijn inzake het besprokene op vergaderingen tot geheimhouding verplicht indien het belang van de vereniging dit vordert.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 12-6-1984. VELD-ZAAL ORDEDIENST

Artikel 21. Leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht om tijdens het handbalseizoen een of meerdere malen zaal- respectievelijk velddiensten en/of ordediensten te verrichten. Het niet opkomen bij deze diensten wordt beboet met € 11,34,-. welke als contributieschuld zal worden aangemerkt. Deze boete moet binnen een maand worden voldaan, zo niet kan afvoeren volgens art. 3 lid 1c+d lid 2 van de statuten plaatsvinden.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2008 SCHORSINGEN

Artikel 22. Het bestuur is bevoegd om aan een speler of speelster een schorsing op te leggen bij grof onbehoorlijk gedrag of bij gewelddadigheden in samenhang met een wedstrijd of een trainingssessie. Genoemde schorsing zal binnen een week schriftelijk aan de overtred(st)er met reden omkleed kenbaar worden gemaakt. Binnen deze termijn zal de overtred(st)er gehoord worden. De schriftelijk schorsing is ondertekend door minimaal 2 leden van het bestuur.

PERSOONSGEBONDEN BOETES

Artikel 23. Persoonsgebonden boetes door het N.H.V. opgelegd ten gevolge van onder meer ruw spel, onbehoorlijk gedrag of belediging van de scheidsrechter en worden aan de betreffende persoon doorberekend. Deze boete moet binnen een maand worden voldaan, zo niet kan afvoeren volgens art. 3 lid 1c+d lid 2 van de statuten plaatsvinden.


Blad 5 van 5 TEAM GEBONDEN BOETES

Artikel 24. Door het bestuur te beoordelen “vermijdbare” boetes door het N.H.V. opgelegd voor het team worden aan het betreffende team doorbelast.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 19-6-1997. UITVOERING DRANK EN HORECAWET

Artikel 25. De kantine zal worden beheerd door een bedrijfsleider aan te wijzen door het bestuur. Deze functie zal als zodanig bekend zijn bij de Kamer van Koophandel. De bedrijfsleider is in het bezit van het vereiste diploma.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2000. UITVOERING OPHALEN OUD PAPIER

Artikel 26. Leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht om tijdens het handbalseizoen één of twéé keer per seizoen de krantencommissie te helpen met het ophalen van oud papier. Het niet verrichten van deze dienst wordt beboet met € 12,-, dat als contributieschuld zal worden aangemerkt. Deze boete moet binnen een maand worden voldaan, zo niet kan afvoeren volgens art. 3 lid 1c+d lid 2 van de statuten plaatsvinden.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 31 januari 2005. GEGEVENS IN EEN GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM

Artikel 27. Uw gegevens worden opgenomen in de elektronische ledenadministratie en zullen alleen gebruikt worden voor de interne organisatie en de bond (landelijk en district).

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 11 december 2006.

Havas - Huishoudelijk Regelement (7-7-2008)  

Het Huishoudelijk regelement van Handbalvereniging Almere Stad met de wijzigingen van 7 juli 2008.