Page 1

Havadise Havay Semve-Vı-semve (Dı-semve) ... Peyene (Peşene) 23-29 Aidar 2014

Heyro (Owro)

Sıva (Mesti)

Çarsemve (çarseme)

Asmen raciyao Asmen hensein raciyao asmen hensein akeo

asmen ake niyo Asmen akeo

hvar (huar/hveng) hensein hvar (huar/hveng) esto esto asmena asmena axer (varun/variş) esto; se axer (varun/variş) ra 20 variş (axer) esto esto; se ra 0 vareno

hvar (huar/hveng) çino asmena axer (varun/variş) esto; se ra 40 variş (axer) esto

berz:20 ° Niyas (awar/war): 7°

Yene

Asmen hensein raciyao Asmen hensein asmen hensein raciyao

akeo hvar (huar/hveng) hensein esto asmena

asmen hensein

akeo hvar (huar/hveng) hensein esto asmena

axer (varun/variş) axer (varun/variş) esto; se ra 20 esto; se ra 20 variş variş (axer) esto (axer) esto

berz/usyas: 21°

Posemve (Poseme)

berz/usyas:19° berz: 19°

Niyas (nezm/awar): 6 °

berz/usyas:20° Niyas (awar/war): 3°

Niyas (awar/war):6

Niyas (awar/war) 4°

Astronomi: Asma hense yo usteme (peyni) ra suna, se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) aşme rocyeno (raoxşino/rocino). Asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a) suna; aya vera aşma henseyo usteme (peynira suna, şununa. Aşmı (menga) ya us henseyo usteme (peyni) ra (a/at) vereta; aya huiya asma ya henseyo usteme (peyni) ra akena; a aver bena; a (ya/ha) suna weysena (tirki buyur) ; aya varedana (artar) zafyena (zafena) (=cogalir); aya hui usyas (çor/upair) bena; aya usyas (çor/upair) suna (şına), suna usyas (çor/upair) suna; aya usyas (çor/upair) yena; aya usyas (çor/upair) bena; a henseyo usteme (peyni) a ra akena; a ya usyas (çor/upair) abena (aberena) usyas (çor/upair) yena ; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena, ver kena; a hui


henseyo usteme (peyni) ra usyas (çor/upair) bena; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a hui usyas (çor/upair) henseyo usteme (peyni) ra benuna (berenuna): a şuna hui asma henseyo usteme (peyni) ra akena; a şununa hui akenuna abenuna; a hui vaurena; a hui henseyo usteme (peyni) ra akena; a hui henseyo usteme (peyni) ra mocena (newena/dersena/mohena); a hui henseyo usteme (peyni) ra (a/at) akena; a henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a us (usyin) çeyrege aşmıya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şiya (şiyata); a hona (hıma) usyas (çor/upair) aşma ya hense yo usteme (peyni) ra (a/at) hima (hona) ne vereta. A aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) vera şuna (şına), şununa; a suna vera (patiy) asma henseyo yo henseyo usteme (peyni) ra (a/at). A us (uste/usyin) aşmiya usteme (peyni) ra verena, viyarena. A nu (ınka/nıka) asmiya ya henseyo usteme (peyni) ra verena; verenuna: a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roşt (roc/roş) nışrena (dana); a hona (hıma) hevena (tayena) tayn (tun/kem) hui henseyo usteme (peyni) ra varedana; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a henseyo usteme (peyni) ra şuna (şuna); a hui hona (hıma) henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a hui aşmıya ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna (şına); a henseyo usteme (peyni) roşt (roş) nıka (nu/nuna) averdana (verduna); a henseyo usteme (peyni) ra akeha (akea): a hui henseyo usteme (peyni) ra akena. Aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (at/a) şiya; a us (uste/usyin) ceyregyo henseyo usteme (peyni) ra (a/at) vereta: aşm us/uste/usyin ceyregyo henseyo usteme (peyni) ra şiya; aya nıka (nu/nuna) aşma henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena, verenuna; aya zaf (visiy) roşt (roc) nika (nu) nışrena ma; a nıka (nuna/nu) roşe (roşte/roce) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya ceyrege aşmıya ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna, şununa (şınena); aya se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roşt (roş/şowk) verduna; aya nıka hona (hıma) şuna (şına) vera ya aşmı ya henseyo usteme (peyni) şuna (şına), şununa vera a aşmıya henseyo usteme (peyni); a nıka se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roc (roş/seuk/roş) nışrena (dana) ma; a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) roş (roc/roşt) verduna (verdana); aya ya asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) bena (berena); aya asma ya henseyo usteme (peyni) ra benuna (berenuna); aya nıka (nuna/nu) henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına) verena; aşmı se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roş (roc/roşt) verdana; aya nıka (nu/nuna) henseyo usteme (peyni) roc/roş (roşt) vareduna; aya nu (nıka) hui şuna fına (onci) henseyo usteme (peyni) ra akena; a onci (fına/voina) henseyo usteme (peyni) ra abena, avaradana; a henseyo usteme (peyni) ra varedana; a roşt (roc) se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) akahena; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a roşe (roce/roste) hui henseyo usteme (peyni) ra akena. Aya a şowke hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena). Aşm se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)akea, a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)raceya/geriya/ceriya. A se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)akeha. A asma ya henseyo usteme (peyni) ra verena, verenuna (veranana). A hui suna hevena (tayena) akena: a hui aver abena (berena); a nıka (nuna) hıma (hona) aver şuna (şına); a ya ceyrego henseyo usteme (peyni) aşmıye ra a/ra/at şuna verenuna; aya nıka (nuna) hui henseyo usteme (peyni) ra verduna (veradana); a aşmı hui henseyo usteme (peyni) kena, henseyo usteme (peyni) avisena; aya roc (ros/rost) henseyo usteme (peyni) kena ra şuna (şına), şununa. A hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); roşe (roşte/roce) hui nazdi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)ra verduna (verdana). A nıka (nu/nuim/nuna) roc (roş/roşt) kem nışrena ma. A thvat (tıvat/tevet) ceyrena (geyrena). A hamatat vavrena (verenvena/vaurena). Aşmı ne hişena (işena/wezişena/izena) Aşmı rew sıvaya (usaya/sodira) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 9:45 new ra(a/at) çowres hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) akeha. A se ra çowres hire seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a sıvaya (usaya/sodira) a yata (hata) vere yasina


(usaya/uşangaya)/ rew sıvaya (usaya/sodira) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo usteme (peyni) veradana ma: aya asmaya ya usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego henseyo usteme (peyni) ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo usteme (peyni) ra verena (gecer) verenuna (.. gececek). Nezmiye (niyasi/adairiye/ceriye)) (=Tirki alcalma aşmıya ver yeno; Nezmiye (niyasiyeceriye) aşmıya esto. A hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena): asma henseyo usteme (peyni) ra ver verena. Aya nıka (nu/nuna) aşmiya ya henseyo usteme (peyni) ra verena. Aşma aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna vera henseyo usteme (peyni) aşmı ra (a/at) şuna (şına) verena, verenuna; aya owro (howro/heyro) nazdi henseyo usteme (peyni) şowk (roş/roc) nışrena ma; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena). Dergeye vinaişe roce (sowke/rose/roşte) huari (guneş işıgın uzunlugu 13h 08d (saet, d=dekaho; hindi==h=dekeho); roce huari (roşte/rose huari) dergaiş (tirki=uzaiş) ver yeno. Dergeye ayari/asni/ayani (gun uzunlugu) 12:15h (d) derge ayari (ayani/ani/roci 2 deke (hind) 32 wista (saniya) dergeno derg keno, weyseno (buyur) ; eyon 2 (deke/hindi) 32 wista (saniye) hira keno, useyeno (genisler, hira keno). Huar=guneş Huar soira (fra-ayara/sodira/usanga/ver ayana) taw 5:22 sıva (soir/sodir) panc ra (a/at) vist di hındi (dekey) vereno hişeno (uzreno); o rew hiseno (hişeno/uzreno/hişeno (uzreno); huar (hu/hveng) vera şumi (şuni) taw 5:37 panc (ponc) ra (a/at) heris hawt (hot/howt) dekey (hindi) vereno) war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno. Huar herey hışeno (uzreno/usreno). Ayare her (vısp) ayare/ayan/asni) 2 deke (hind) 32 saniye (wist) hui derg kene dergene (=uzarlar); ayani (ayari/asni) hui useynene (genislerler, hira kene); useynene (genisler) roci (isıklar) weysene (buyurler) dergene, roci (=isiklar/rosi/roşti) varedane (=artarlar, weysene (=buyurler). Vinaişe roci (rosti) apara/duri ra 10 km vinino (vinyeno) upaire (usiyas) zemıya (harıya/hardi); howri asmeniyai (asmen de) hesein este; (mızhd/maexe) ver tayn (tun) ver yeno. Vinaişe apara/duri 10 km ro yo; çım çımi apara/duri taye (heve) vineno. Dergeye ayara, ayari pe asmiya vıraziyahe, moriyahe. Veoriyahe ma, pi ma, maye (marda) ma ayari pe aşmai marete (morete), vir kerte (kerete/kerde) sıma adaira (cera) vinene. Taw vac: asma panca dasa/des panc uxşena (weysena) asma panc-a das (des panc-a) nerefsana (ay 15 de yukhselir ay 15 de azalir). Va jarestare ra vurenune ra vahano; vurine (vuryene) ra (a/at) yeno; va taye (heve) yeno; vahano; vurino, va taye (heve) piyet yeno; va piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); saetibi (huleibya) 17 km vahenuno (esecektir). Nermiye esta; se ra (a/at) 18% Dewsaiş didregzhano; meto 1016 hPa. Ayar (Ayan/asni) her ayara (her gun) 2 deke (hind) 32 saniya (wista) hui derg keno. Aşmı us aşmıya henseyo usteme (peyni) ra ne şiya: a us (uste) aşma henseyo usteme (peyni) rane vereta.


A nu (nıka) tey ya henseyo usteme (peyni) aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a henseyo usteme (peyni) ra şuna; a henseyo usteme (peyni) ra varedana; a nu (nıka) henseyo usteme (peyni) ra (henseyo usteme (peyni) ra) usyas (çor/upair): a hui asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) avaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra awaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo usteme (peyni) ra şuna: asme se ra (at) pancas hawt (hot/howt)aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo usteme (peyni) ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına) henseyo usteme (peyni) ra kena. A aşmı ya us henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo usteme (peyni) aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo usteme (peyni) ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo usteme (peyni) aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo usteme (peyni) ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo usteme (peyni) aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra verena verenuna; aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (at) verena. Aya se ra (a/at) çowres hire tariya: a çowres hire racehata; aya hui henseyo usteme (peyni) aver bena (berena); aya nıka henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo usteme (peyni) ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo usteme (peyni) ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo usteme (peyni) ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra çowres hire serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo usteme (peyni) asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) çowres hire seresceya (raceya/geneya), usteme (peyni) akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo usteme (peyni) verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) çowres hire racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)akeha. A se ra (a/at) çowres hire raceyata; a nazdi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)akea. Asmı ya henso henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %75 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo usteme (peyni) ra bena (berena).


Asma se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Aidar 23 2013

wezeiş (hişaiş)

Tawo berzaişe huari

5:22 soira ) 5: 37 sona (şımuni/şona) (sodira/usangaya/SIVAy

Tawo berzaişe asmı

Aşmi ne wezişena (hişena/işena)

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

13h 08h (h=hindi/deke), h=huli (saet)

9:45 AM ver yaşina soira (sodira/Usangaya/SIVA

12h 15h Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) weyseno, varedano (=artar) , zafyeno (cogalir) 2 hindi (deke) 32 wista (saniye)..

Asma se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. eyro (owro/heyro) Aidar 24 aşma usteme (peyni

aşma usteme (peyni

Aidar 30

Aidar 7

Aidar 15

aşma newi

aşma veryi

aşma pouru

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş) (fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru paitidana estari!

Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

Semve (Seme/Senbe/KIRo) 23 23 a na (ima/ina) Asma Aidar hem-ayara (owro, ham-ayara=bu gun ayara=gun/heyro) SIVAYA (havanay/sodira) ra huar (hveng) visiy (zaf) esto; huar (hveng) xeyli (firi) esto wamen ro; howri kem este asmen ro. Variş (axer/varun) ne vareno; axer (variş/varaiş/varun) se ra sif (sifr) vareno.


Awya 0,0 mm yena war Afsmane germi berzibya (yuksekle=yuksekle) niyas (cer/adair) reseno 15°C derece. Germiye adaira (cere, niyasa) resena hama (heuuant/hevat) 5°C derece.

Vinaiş: Us zemi (zai, herı)/usiyas (usyas) zemi 10km vinyeno: taye (heve) apara (duri) vinino (vinyeno); 10 km duri (apara) vinyeno; mız (mızd) tuntek esto; çım çımi apara (duri) vineno. Dewsaiş didirengzeno, meto: 1016hPa. Va jareştare-şark (aoşatara/şavay) vahano, vurine ra yeno va vizeno, asyengeno, asyeng (viz/rew) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir). Huleibya (saetibya)

6 sıvaya

12 heriya

6 şon

12 miyon şew

germiye. | isarete kiraxi

4 | -1

18| -6

16 | -1

8 | -1

Va

4 km jş

6 km şa

8 km jjşa

6 km j-j-şiwar (arezra)

nermiye

65.00%

18.00%

8.00%

6.00%

Bexte axer (variş/varun)

çino

çino

0.00%

53.00%

Serescaişe howri

çino

çino

0.00%

0.00%

Wezne (durim) havay

ake

ake

ake

ake

Huar-werzaiş-hem huar-wardaiş

5:22 sivaya (soira/sodira)/havanaya 5:37 şon (san/şimuni)

Hava SIVAYA (HAVANAYA/SODIRA) soira (sıvaya/sodire) zaf (visiy) huar esto; asmen zafiy (visiy) huar (khvarsed) yeno miyon ra. Sura vay esta; va vizeno, zaf (visiy) piyet (met) vahano. Germiye resena: 20°C Dewsaiş: 1016 hPa derece Vinaiş (Visibility): 10km


hiyiye: nermiye se ra (a/at) 18% Va areştare-şark (aoşatara/şavay) ra vurunene ra yeno; vurino (vuryeno) yeno, vurino yeno; va heve (taye) piyet vahano heve (taye) rew vahano; seetibya (huleibya) ra 7 km vahano. isarete/daxşte kıraxi: -6°C Ainya caya nusiyo: hensein huarino (hvengino); owro (eyro/eyero) hava zafiy huarino (=guneslidir) weso; sraeşto. Hava yaoxşino yatha (ze): 18°C (hava yaoxşino (yaoxşeno) yatha (ze) 18°C derece) Barometer: 1,016, 00 mb kipo (çipo), diregzho (direngo)/meto Hiyiye (Nemiye/Nermiye:21% Vinaiş (Visibility): 9,99 km Isa (Isarete/daxştare) Kıragı (KıRi): 21

7km Aşma usteme (peyni) /yawaye aşma (=tirki ay periodu)

Va)

areştare-şark (aoşatara/şavay) ra (a/at) vahano , yeno; seetibya (huleibya) ra 10-15 km vahano.

29%

Kiraxi berz ahana (bena/vena) vinina (vinyena) visiy (zaf) yeut kiraxi varedana.

nermiye

Huar(hveng) ver ayara (usanga/soira/sodıra) taw 5.22 hiseno (uzreno); huar rew hiseno.

Huar aiwistrune, şuna/şumuni taw 5: 37 suna (şana/sana) war şuno (şıno); huar herey war şuno (şıno). Sewa Semve (Seme/Senbe)

şewaibya (Sewa ebe/eve) sunibya (şimunibya), vere şan (son) asmen zafiy (visiy) akeo; çunt howri este asmen ro. Varış (varun/axer) vareno. Varış (varun/axer) se ra pancas vareno. Varış (axer/varun) 1.0 mm yeno war.


Germiye adair (cer, awar, var, auua, ava) şuna; germiye nazdi (asna) va (ya) hama (auuaant/heuvat) 6 C° derece resena.

Va jareştare-şiwar (daoşatara/arezray) vureyeno, vurenune ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) asyengin/rewin ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 15-25 km vahenuno (esecektir). Dısemve (Vıseme/Wısemve, Dıseme) 24 24 a na (ima/ina) Aidar; usaya (sivaya/soira/sodira) howre yauwayua (=period bulutlari) este; yawaye (yavaye=perode) huarini (=gunesli periodlar) este; huar (farsa newi-khwarsed) ra zaf (visiy) esto. Varış (axer/varun) se ra (a/at) 0 vareno. Varış (axer) 0.0 cm yena war (ava) usni (usyin) zemina (hara/harda) 0.0 cm masena. Afsmane germiye berziye germi usyas suna, berzibya 21°C; sewnaibya (=geceyle) sewa be (bı) (sewaibya/sewa ebe (ebi))= geceyle (geceile) germiye adaira (niiasa, cera) şununa (asagiya gidecektir) resenuna (kavuşaçaktir) hama (huuat/hevet) 6°C derece. Va vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 5- 10 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Huar soira (sodıra/uşangaya/usaya/ver ayara) taw 5: 22 panc ra (a/at) çowres di hindi (dekey) vereno hişeno (uzeno/uzreno); o rew hiseno; huar taw 5:37 panc ra (a/at) vist çar (çat) hındi (deke) vereno war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno (şıno); o rew hişeno (uzreno).

Aşmı pesne miyon şeway ra ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) pancas panc seresceyana. Asme (Aşme) se ra çowres panc ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a pesne miyon şeway ra a yata vere herey sıvaya (usaya/sodira) ; a aşma henseyo pouru ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi pouru ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya pouru ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo pouru ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 12:27 AM duwes (diyes/des di) ra (a/at) vist hawt (howt/hot) hindi (dekey) vereno hisena. Aşmı herey sıvaya (usaya/sodira) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 10:45 des ra(a/at) çowres panc hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) çowres panc akeha. A se rapancas panc seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) çowres panc asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a pesne miyon şeway a yata (hata) herey sıvaya (usaya/sodira) esta; a owro roc/ros/roşt


henseyo usteme (peyni) veradana ma: aya asmaya ya usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego henseyo usteme (peyni) ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo usteme (peyni) ra verena (gecer) verenuna (.. gececek).

Huleibya (saetibya)

6 sivaya

12 heriya

6 şon 17 | -2

12 miyon şew

germiye. | isarete kiraxi

6|0

18| -4

8 | -1

Va

3 km/h j-şi

12 km/h şajşa5 km/h şajşa

6 km şark

nermiye

61.00%

19.00%

28.00%

51.00%

Bexte axer (variş/varun)

çino

çino

0.00%

0.00%

Serescaişe howri

çino

çino

52.00%

1.00%

Wezne havay

ake

Viyaka (vila) Hensein howrino howrino

Huar-werzaiş-hem huarwardaiş

5:20 sivaya (soira/sodira)/havanaya

ake

5:38 şon (san/şimuni)

Ayan (ayar/asni) soira (sıvaya/havanaya/usaya/usangaya) howrino; heruua veryiya sıvaya (soira/sodira/havanaya) huar (kvarşed =farsa newiya) kem esto; axer (variş/varun) boka vareno. Hava yaoxşino ze (yeuwt) 20°C (haitya (rass/seg/asah)=20°C) Dewsaiş: 1016hPa Hiyeye (nermiye): 19% Kiraxi: -5°C Vinaiş: 10 km karayino (sındero/derıno=sınırlıdır) Va: daoşatara (şiwar/arezay ra) jarestare daoşatara (şiwar/arezay ra vurenune ra (a/at=degiserekten) vahano; vurine (vuryene) ra yeno vahano; taye (heve) yeno: va taye (heve) piyet yeno; o vurino (vuryeno) 24 km saetibya (huleibya) esto, vaheno.


10km

Yawaye Aşmi: asma usteme (peyni)

vinaiş

Huar hişais (wezis/werziş) 5: 20 hişeno (uzreno); huar (guneş) rew hiseno (wuzreno/werzeno/raurzeno) Huar war siyaiş: şımuni (şana/sana/şımuni) taw 5:38 war şuno; huar herey war şuno.

Aşmı us aşmıya henseyo usteme (peyni) ra ne şiya: a us (uste) aşma henseyo usteme (peyni) rane vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo usteme (peyni) aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a henseyo usteme (peyni) ra şuna; a henseyo usteme (peyni) ra varedana; a nu (nıka) henseyo usteme (peyni) ra (henseyo usteme (peyni) ra) usyas (çor/upair): a hui asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) avaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra awaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo usteme (peyni) ra şuna: asme se ra (at) pancas hawt (hot/howt)aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo usteme (peyni) ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına) henseyo usteme (peyni) ra kena. A aşmı ya us henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo usteme (peyni) aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo usteme (peyni) ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo usteme (peyni) aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo usteme (peyni) ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo usteme (peyni) aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra verena verenuna; aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (at) verena. Aya se ra (a/at)pancas panc tariya: apancas panc racehata; aya hui henseyo usteme (peyni) aver bena (berena); aya nıka henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo usteme (peyni) ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra


(a/at); a hona (hıma) ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo usteme (peyni) ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo usteme (peyni) ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra pancas panc serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo usteme (peyni) asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) pancas panc seresceya (raceya/geneya), usteme (peyni) akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo usteme (peyni) verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) pancas panc racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)akeha. A se ra (a/at) pancas panc raceyata; a nazdi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)akea. Asmı ya henso henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %75 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo usteme (peyni) ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) pancas hawt (hot/howt)asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Aidar 23 2013

wezeiş (hişaiş)

Tawo berzaişe huari

5:22 soira ) 5: 37 sona (şımuni/şona) (sodira/usangaya/SIVAy

Tawo berzaişe asmı

Aşmi ne wezişena (hişena/işena)

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

13h 08h (h=hindi/deke), h=huli (saet)

9:45 AM ver yaşina soira (sodira/Usangaya/SIVA

12h 15h Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) weyseno, varedano (=artar) , zafyeno (cogalir) 2 hindi (deke) 32 wista (saniye)..

Asma se ra (a/at) çowres pancasmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. eyro (owro/heyro) aşma usteme

Aidar 24

Aidar 30

Aidar 7

Aidar 15


(peyni

aşma usteme (peyni

aşma newi

aşma veryi

aşma pouru

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş) (fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru paitidana estari!

Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

şewa Dısemve (Dıseme/Vı-semve)

A na sewna a no ayare, sewnaha (sewaha) a no ayara (eyon) ver şona akeya; hava weşo; vispi (pero/heruua) asmen akeo; asmeno howrin esto; reye varis (axer/varun) esto asmen ro. Variş (varun/axer) vareno. O se ra pancas vareno. Varış (axer/varun) 0.0 mm yena war (ava) usni (usyin) zemina (hara/harda) 0.0 mm masena. Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 6°C derece. Va vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 5-10 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Seseme (Sesemve, Sesembe) 25 25 a na (ıma, ına/ın/ena/ana) Aidar asmen soira (sivaya) huarino (kharsed farsa newi) esto o çunt yawaye howri este asmen ro; zaf huarino (kharsed farsa newi) asmen ro esto. Varış (varun/axer) ne vareno; o (ho) se ra sif (sifr) vareno Away (awka) variş (axer/varun) 0.0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) usyas (çor) 22°C derece. Germiye adaira (niyasa=cer) şununa hama (equal= hauuant, esit) hama (hewunt) 6°C derece


ahenuna.

Va jareştare-şiwar (daoşatara/arezray) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10--15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Sewa Seseme (Sesemve, Sesembe)

Sewı sone/şimunibya yawaye (yauwaye) howri este asmen ro; şewı howrina; şeway ro visiy (zaf) howri yene meyduna. Varış (varun/axer) ne vareno. Varış (axer/varun) 0.0 mm , yeno war (ava) Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 6°C derece.

Va jarestara (cinubi) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). çarsemve (çarseme) 26

26 a na (ima/ina) Asma Aidar; eyon (roc) SIVAYA/Sodira asmen ro hensein howri este; pesne ra hada uzyerina (yereya) hensein howri yene ra weysene. .

Variş (axer/varun) vareno Variş (axer/varun) se ra pancas esto. Varış (axer/varun) o mm yeno war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) usyas (çor/upair) sifr (sif) 20°C derece. Asmane germiye niyasiyai resenuno hama (hewunt) 5°C derece ahanuna.

Va jareştare jareştare -aoşatara( şark/şavay) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir).


Sewna, sune (sume) çarsemve (çarseme) Sewı sana (suna/şimuni) hensein akea; asmen ro pesney ra hensein asmen ro akeo, howre akey hensein este asmen ro. Variş (axer/varun) se ra 0 vareno Variş (axer/varun se ra 0 vareno; 0 mm yeno war. Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) 5°C derece. Va vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Ponseme (Pansenbe, Posemve, Posemve, Panseme) 27 27 Aidar SIVAYA/havanaya/Sodira posembe). Asmen soira (sivaya/sodira) vispi heruua, zafiy (visiy) howrino yauwaye (yawaye) howri kem este asmen ro; huar (hveng=gunes khwarsed) kem esto sivaya (uşangaya); uzyerina (hereya/yereya) axer (varun/variş) vareno esto.. Varış (axer/varun) yeno awar (ava), vareno. Varış (axer/varun) se ra 60 vareno; uzni (usyin) zemina (hara/harda) 1 mm maseno. Afsmane germiye resenuno miyone usyas (upair) sıfr (sıf, cı-ver) 17C derece. Germiye adaire (cera, wara) yi hama/hauuat/hevet sif 4 C derece ahenuno. Va jareştare şiwar (arezray/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 15-25 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir).

şewa Ponseme (Poseme, Ponsemve, Posembe) Sewnahe a no ayare (eyon); sume/şone ponseme (poseme, ponsemve, posembe). Şewı soira (ver ayara/ayana/eyona/asniya) ver ayara (eyona/sivaya) hensein akea; sewa asmeni ro pesne miyon şeway ra howri taye (heve) sereşceyena (seresgeyena) het howru ra (a/at) pesne miyon şeway ro. varış (axer/varun ne vareno; o se ra 0 yena war.


varış (axer/varun) 0.0

mm yena/yeno war (awa).

Germiye şununa resenuna hama (heuuant/hevet) sif 3 C derece ahanuna.

Va şiwar (arezray/daoşatara) zime şiwar (arezray/daoşatara) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hem-ayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Yene 28 28 a na (ima/ina) aşma Aidar SIVAYA/Soira/havanaya/Sodira huar (hveng) hensein esto; huar (hveng) piya howri esto; uzyerina (yereye) howri kune yewmini/jumini miyon; huar (=farsa new khwarsed) zaf (visiy) howri ra esto asmen ro Varış (axer/varun) ne vareno; o se ra 0 yeno war. Afsmane germi (sıçak olcusu) resenuno hewet (havet) sıf (sıfr) havanaya (sivaya) berzeya 19 derece şuna derece. Germiye adaira (niiasa) hama (hevet/haut/heut) adair (cer/jer/niyas) 6°C derece ahenuna.

Va şiwar (arezray/daoşatara) zime şiwar (arezray/daoşatara) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 15-25 km vahenuno (esecektir).

Sewna (Sewa) Yeney Sewı akea; howri este asmen ro; a serescayena (serescenina), Sewa ya howrina. Vawrı se ra 0 varena. Vawrı 0,0 cm yena war (awa). Germiye resenuna adaira (cer) hama (haeuunt/hevunt) niyas (niyas/adair/cer) sıfr (sıf/cıver) 6 °C derece ahenuna, resenuna.

Va jareştare şiwar (arezray/daoşatara) vurene ra (a/at) vahano , yeno; seetibya (huleibya) ra 10-15 km vahano. Peşene (Pey-yene) 29


29 Aidar soira (sivaya/sodira) huar (farsa newiya =khwarsed) rehene piya howru miyona; pesne ra howri visiy (zaf) uzyerina (yereya/hereye) este. vawrı ne varena; vawrı se ra sif (sifr) varena. Vawrı 0 cm snazena usni(usyin) zemina (hara/harda/hera) masena Germiye adair (cer) resenuna hama (heuuant) adair (cer/jer/niyas) sıfr (cıfr/sıf) 20°C Germiye sewey ro hevet (hewunti/yewunti) war (adair/cer) 6°C . Va jareştare jareştare şiwar (arezray/daoşatara) vuryene ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15km vahenuno (esecektir). Sewa Pey-Yene Sewn-aibya, asmen simunibya (sanaibya) akeo; taye (heve varış (axer/varun) gegane (ge ge/hakere/haket) vareno ; şewı seresceyena (seresgeyena). varış (axervarun) se ra 40 vareno. varış (axer/varun) 1,0 mm yeno awar (ava). Germiye niyasa (auua/war) şuna, hama (heuuant=esit, Tırki) adair (cer/jer/niyas) 6°C derece ahenuna.

Vaşiwar (arezray/daoşatara) zime şiwar (arezray/daoşatara) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Ni (Ini, In, im) havadise a no heftehe. Xatir ve (be) sımabya (hatırla sizlerle), Havadise Zazayan

Diyare (Dınga/Dainga/Dahya) ma= our land Dıyare ma nıka (nuna) ser a ser peya şuno; dıma vınderno; o dıma (duma) şuno (şıno); kes gure ereş (raşt) ne vırazeno; se esto her kes zur herzeno (harseno) us ma Zazayan; kamıya maya kay kene; nome ma ra kay kene; nome arez niye wazene ma xapenene wazene maşyune (merdemune) anguşi (dina) deunene (dıwzhene), zur şunene (şanene) ma ver; raştiya ma wardene. Reynaişe ma ne wazene; raştiya ne yeizene (yesene). Zazaki ma gere teyuıti aho; a teyuiti us zun yero; a war me şero (şuho); a aver şero (şuro); yei he raştiya


ma ne wazene; hem zur wazene us ma kene. Sıma gere hem zazakiya nusere hem vacere; zune may, piy war me bere; zurune ainyai dıma me şure (şere).

Diyare (dınga/dahya) ma sıma vinene a hew (hen) kasek niya; sıma vinene caye zazayun ra (a/at). Vı-guyo (Vı-gayo/Vı-cuyo)) Avesta, Farsa veri, Zazay, Zazaki!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/diq/thumb/a/a9/Zaza%C3%BDstan0003.JPG/300px-Zaza %C3%BDstan0003.JPG Diyare MA (caye Zazayu) Dr.Zılfi Selcani vıraşto.

Zazana diyare (dınga) ma:


Tırkiya de caê mıntıqa Zazaistani Resım: Kıtabê Zılfi Selcani "Grammatik der Zaza-Spraçe" ra Sıma a na herunayi zanaiş (vıduş) vinene. M. çagdasi no vıraşto Sevas ra yata (heta) Tatvan Zazay este; Bayburt ra heta (yata) Sevregı Zazay este; sıma zanaiş (viduş) vinene, no (e no) sıma re nusyeno (nusino).

Resmi veoire ma ra:


Diyare Xuna (Hana/khana) Farsi


Caye Xuna Farsi caye Zazayu taw Sasaniyan tawo khaniya (xuniya):

Mezge seye kereiĹ&#x; radyosyune Emperyalistu verva (patiy) Iraniyan hem Zazayan

Radyasyon patiy (verva) Iraniyan hem Zazayan


Rasyonuci (Mind kontrolici) vısp ayan (eyon) zur herzene ma zazayan hem anguşi (dina).

We will say that the sensitivity of the Hall device is 2.50mV/G as found on their data-şeet. Call this k. Therefore, the Magnetic Flux Density you are measuring from that magnet can be calculated as: B = 1000*(V0-V1)/k, in Gauss. Please note that with a calibrated Hall device, you would be given actual data measurements for the V0 value and for the k value. For example, suppose you measured 2.48Vdc for V0 and 1.32Vdc for V1. Then B = 1000*(2.48-1.32)/2.50 = 464Gauss, North pole (because it is positive). For another example, suppose you now measured 4.56Vdc for V1 with the same Hall device. Then B = 1000*(2.48-4.56)/2.50 = -832Gauss, South pole (because it is negative). Iranice ma hem Zazayan serbest niye tehera (tevera); gane inuna teher ra radyasyon yeno ci. Kam (kum) e ney keno? çvav sıma gere zunere. Sıma aişene (eskene) e ney metro huvehu vırazene, gane (cune) hui mamere (pemere); 5 euroya sıma aişene (eskene) vırazene. Sıma hui radyosyun ra pauere (vı-pawere)! Seveknere! A na heruna sıma vinere: http:/www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/mgausmeter.htm http:/en.wikipedia.org/wiki/Mind_control

6 Mezge marketar (kişatar), seştere mezgi Beynemiya (dinaya) seveknais esto pairi snataişe veryi re. Mezge saye kereisi (saye kerdar/kerdox) newe snataişa mezga maşyu (merdemu) sayena (wisena), mezga maşyi (merdemi saye kena. Umiya (Dinaya/Angusa) pers esto newe snataise mezga maşyu (merdemu) mahrkene; ser 1945 Hembereişe bumiye (benyemiya) niyasadayat; manaya a pesanais (pereis/ceng) ver (fra) me yero (iyeho). Ser 1975 Men kereise newe snataiş re maşyi mahrkene (kisene/merencene) re urvaidya


(uruvaitya/merevaiş) viniyat. Ser 1979 Rusya ( (hembereise (Soviyet) varedat reye serdaise snataise ye merendane (merencene). 1. snataişe radiyoy (estuati gureynene hama verezaise nuclear snataisi vecene) 2. 2 parçein snataise beam ( estate radyoactivi gureynene, wesiyain (biolojik) manahene) 3. snataişe vengin radyosyun 4. Snataişe magnetiki tey azda frekheansa gureyene (gurine) hense gane (cune) maşyu (merdemu) mahrkene (kişene) Mezgi seye kereis ahum (dina/anguşi) seye keno; ay wiseno. Mezgi seye kereiş mezge vurneno; hem kişeno. O mezge sıma vurneno; sıma seye keno 24 saeti. O resmi mezga moceno; o ne-razais megayaibya veceno; o waire mezgi kişeno, marandano. O deu, karnasi mezgaibya sereibya veceno; o newesiya seri herzeno sıma duri ra. Nazdi frekanse 10 hz. Idareye diyari e ney thaw ne kene; ne wazene kes zunero, ya yi sinanero (seşkero).

Je nusar eney nuseno; ainya dezgi este patiy (vera) haxedri : i seye kene duri ra keye (çeye) sıma; o sıma visp (her) çi vineno duri ra; sıma keye (çeye) huibya veradais (servest) niye. Berehavay (vere havay)-sçneri gureynene (marsane): i nıka gani (cuni) seye kene bin vestriya (ginciya) i gane to vispa vırun (makha) vinene; i vervaxşe (cucIke) sıma vinene hem seye kene. sıma vinene, maşyi (merdemi) verdaye niye; i wayire rasnu (rastiye) niye; haitya merdeme heyroyini (owroniyi) veradeye niye, i servest niye. Ser 1990 Sony kamera vıraştat; gani gincibya (vestribya) vinena; seye kena; inu vat i aişene (eskene) pe filtiribya us IR kamera.

3 Texvime Zazayu, Taxvime Zarathusti Zazay gere (gehe) texvime hui wes musere ey hacere; o manayo sıma ubi (vumi) texvime Zazayu musere; i visiy (zaf) girun niye; sıma gehe (gere) inu teyid kere; sıma weş çya huibya weşiyai teng vi-behe (bere). sıma vinene: Texvime Zazayu zafiy (visiy) name eyoni este: o moneneo, PAHENE şENE VIşENE, SESENE, çARşENE, PONşENE, YENE, PEY-YENE SIFT/KIRE/şENE ...S PAşEME şEME VISEME SESEME çARSEME POşEME YENE PEYYENE PASEMVE SEMVE VISEMVE SESEMVE çARSEMVE POSEMVE YENE PEYYENE E ni pe -b/v ye vacyene hem ve b/v vacyene. PASEMBE/PASENBE .şENE/şEME...sembe/şENBE ... M us N suna. sıma vinene Texvime Zazaki, visi (zafi) patibya (raitya) vacyeno. Kamci vac (khese) ra e ni vaci yene: adete ci seniyo? 1 Sum/san/şon/şan yan (va) yi şmuni/san sun/şun 2 asni (=eyon, aşno (asman). Azan (asni), asman, asm ra yene. O moneno: numor (mor) +eyon ya sum/sun ra yene.


Numuneye ey sıma ana herina verene: Asmi Yairyariibya yi vacyene: zımeO VERYENE/ZIMUSTUNO VERYENE, zımeYO MIYON (ZIMUSTUNO MIYON), zımeYO (ZIMUSTUNO) PEYENE USARO (WESARO) VERYENE, USARO (WESARO) MIYON WESARO (USARO) PEYENE UMUY (AMNANO) VERYENE AMNANO (UMUYO) MIYON UMUYO (AMNANO) PEYENE PAISO VERYENE PAISO MIYON PAISO PEYENE

Asme taxvime Ahura Mazdai: aşme dini (diimi)-nome (name) aşmi (mengi) Vohuman (Vohumun) = kanuna (şaştay çat (çar)ile) 11 (1) Spenta-Armaiti= Aidar 12 (2) Fravardi/Fravaşi (Veraverti)=aidar (adar) 1 (3) Aşa Vahista =Varan (nisun) 2 (4) Hvaretat=Viluna 3 (5) Tiştra=Vertivare (hezrun) 4 (6) Ameretat=Vastarini 5 (7) Xşatre Vayirya=tebaxi 6 (8) Mithra=Tişrun 7 (9) Aban (APAN/AWAN)=awan/abanGagan 8 (10) Adar=Kanuna (çile) 9 (11) Dae= Kanuna (çile) 10 9 (12) Seniyo texvime daene Ahura Mazdai/zarathusti. sıma re a na heruna vinene: No www.avesta.org ra yeno. MONTH NAME OF THE MONTH MEANING 1 Fravardin Guardian Spirit vera veşi/vera verti 2 Ardibehest Truth – Order aşa vehişta 3 Khordehd Perfection Hvare-khşaeta 4 Tir (Tiştryaeninis) The Star 5 Amardad Immortality amereta/amerdata 6 şehrevar A Desired Power xşatra wayirya 7 Meher (Mehr, Mithra) Friendşip mithra 8 Avan (Aban) Water 9 Adar (Atar) Fire 10 Dae The Giver 11 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind- vahu mana vahman 12 Aspandarmad (Spandarmad) Devotion as= spenta armaiti

30 NAMES FOR 30 DAYS OF THE MONTH!


DAY (ayan/ayar/asni) NAME OF THE DAY (name eyon) MEANING (manaya ayari (eyoni) 1 Hormuzd (Ohrmazd) The Lord of Wisdom Ahura Mazda 2 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind= Vohu mana 3 Ardibeheşt Truth – Order= aşa vahişta 4 şehrevar (şahrewar) A Desired Power= xşatra wayirya 5 Asfandarmad (Spandarmad) Devotion -spenta armaiti 6 Khordehd Perfection= hi 7 Amardad Immortality armeretat (amerdata) 8 Daepadar Giver of Fire 9 Adar (Atar) Fire 10 Avan (Aban) Water 11 Khorşed The şining Sun Hvare-khşaeta 12 Mohor The Moon 13 Tir The Star 14 Goş (Geuş Urvan) The Cowb ganeus uruuan 15 Daepmeher The Giver of Friendşip 16 Meher (Mehr, Mithra) Friendşip 17 Saroş Prayer sraoşa 18 Raşna To Judge 19 Farvardin Guardian Spirit vera weşi/verti 20 Behram (Verethraghna) Victory 21 Ram (Raman) Joy 22 Govad (Vata) The Wind vayu 23 Daepdin The Giver of Religion dae pa daeni/diimi 24 Din Religion daena/diem 25 Aşişvangh (Aşi Vanghuhi) Wealth aşi venguhi 26 Aştad (Arştat) Justice arştat/raştat 27 Asman Sky asmen 28 Zamyad Earth zemin 29 Mahrespand (Manthra Spenta) Holy words 30 Aneran (Anaghra Raoşaştay çat (çar)a) Infinite Light aneran roc

Texvime daene (diieme/diiene) Ahura Mazday/Zarathusti

October 2011 (AY 1381)


Havadisehavay412  

Havadise havay 412

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you