Page 1

Havadise Havay Semve-Vı-semve (Dı-semve) ... Peyene (Peşene) 16-22 Guecig 2014 Heyro (Owro)

Sıva (Mesti)

Çarsemve (çarseme)

Posemve (Poseme)

Yene

Asmen akeo Asmen hensein akeo Asmen akeo

asmen ake

Asmen akeo

asmen ake

hvar (huar/hveng) esto asmena

asmen ake

asmen howrino hvar (huar/hveng) hensein esto asmena hvar (huar/hveng) esto roc (roş/rost) esto asmena roc (roş/rost) hensein esto roc (roş/rost) esto

berz/usyas:

hvar (huar/hveng) esto asmena roc (roş/rost) esto

Asmen hensein akeo asmen howrino hvar (huar/hveng) hensein esto asmena roc (roş/rost) hensein esto

berz/usyas:15°

berz:12 ° 16° Niyas (awar/war):-2° Niyas (nezm/awar):1 ° Niyas (awar/war):1°

berz/usyas:16° Niyas (awar/war):1°

berz: 16° Niyas (awar/war):-1

Astronomi: Asma hense yo pouru ra suna, se ra (a/at) neway haşt panc aşme rocyeno (raoxşino/rocino). Asma ya henseyo pouru ra (a) suna; aya vera aşma henseyo pouru ra suna, şununa. Aşmı (menga) ya us henseyo pouru ra (a/at) vereta; aya huiya asma ya henseyo pouru ra akena; a aver bena; a (ya/ha) suna wardana (tirki iner) ; aya kemana (kemyena) (azar/azalir) nisrena (nezmena) (=alcalir), nerefşena (nerepena/nismena) (kuculur/alcalir); aya hui niyas (adair/cer) bena; aya niyas (adair/cer) suna (şına), suna niyas (adair/cer) suna; aya niyas (adair/cer) yena; aya niyas (adair/cer) bena; a henseyo pouru a ra akena; a ya niyas (adair/cer) abena (aberena) niyas (adair/cer) yena ; a hui henseyo pouru ra bena, ver kena; a hui henseyo pouru ra niyas (adair/cer) bena; a hui henseyo pouru ra bena (berena); a hui niyas (adair/cer) henseyo pouru ra benuna (berenuna): a şuna hui asma henseyo pouru ra akena; a şununa hui akenuna abenuna; a hui vaurena; a hui henseyo pouru ra akena; a hui henseyo pouru ra mocena (newena/dersena/mohena); a hui henseyo pouru ra (a/at) akena; a henseyo pouru ra bena (berena); a us (usyin) çeyrege aşmıya henseyo pouru ra (a/at) şiya (şiyata); a hona (hıma) niyas (adair/cer) aşma ya hense yo pouru ra (a/at) hima (hona) ne vereta.


A aşmı ya henseyo pouru ra (a/at) vera şuna (şına), şununa; a suna vera (patiy) asma henseyo yo henseyo pouru ra (a/at). A us (uste/usyin) aşmiya pouru ra verena, viyarena. A nu (ınka/nıka) asmiya ya henseyo pouru ra verena; verenuna: a se ra (a/at) neway haşt panc roşt (roc/roş) nışrena (dana); a hona (hıma) hevena (tayena) tayn (tun/kem) hui henseyo pouru ra varedana; a hui henseyo pouru ra bena (berena); a henseyo pouru ra şuna (şına); a henseyo pouru ra şuna (şuna); a hui hona (hıma) henseyo pouru ra bena (berena); a hui aşmıya ya henseyo pouru ra (a/at) şuna (şına); a henseyo pouru roşt (roş) nıka (nu/nuna) averdana (verduna); a henseyo pouru ra akeha (akea): a hui henseyo pouru ra akena. Aşmı ya henseyo pouru ra (at/a) şiya; a us (uste/usyin) ceyregyo henseyo pouru ra (a/at) vereta: aşm us/uste/usyin ceyregyo henseyo pouru ra şiya; aya nıka (nu/nuna) aşma henseyo pouru ra (a/at) verena, verenuna; aya zaf (visiy) roşt (roc) nika (nu) nışrena ma; a nıka (nuna/nu) roşe (roşte/roce) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya ceyrege aşmıya ya henseyo pouru ra (a/at) şuna, şununa (şınena); aya se ra (a/at) neway haşt panc roşt (roş/şowk) verduna; aya nıka hona (hıma) şuna (şına) vera ya aşmı ya henseyo pouru şuna (şına), şununa vera a aşmıya henseyo pouru; a nıka se ra (a/at) neway haşt panc roc (roş/seuk/roş) nışrena (dana) ma; a se ra (a/at) neway haşt panc roş (roc/roşt) verduna (verdana); aya ya asma ya henseyo pouru ra (a/at) bena (berena); aya asma ya henseyo pouru ra benuna (berenuna); aya nıka (nuna/nu) henseyo pouru ra şuna (şına) verena; aşmı se ra (a/at) neway haşt panc roş (roc/roşt) verdana; aya nıka (nu/nuna) henseyo pouru roc/roş (roşt) vareduna; aya nu (nıka) hui şuna fına (onci) henseyo pouru ra akena; a onci (fına/voina) henseyo pouru ra abena, avaradana; a henseyo pouru ra varedana; a roşt (roc) se ra (a/at) neway haşt panc akahena; a hui henseyo pouru ra bena (berena); a roşe (roce/roste) hui henseyo pouru ra akena. Aya a şowke hui henseyo pouru ra bena (berena). Aşm se ra (a/at) neway haşt panc akea, a se ra (a/at) neway haşt panc raceya/geriya/ceriya. A se ra (a/at) neway haşt panc akeha. A asma ya henseyo pouru ra verena, verenuna (veranana). A hui suna hevena (tayena) akena: a hui aver abena (berena); a nıka (nuna) hıma (hona) aver şuna (şına); a ya ceyrego henseyo pouru aşmıye ra a/ra/at şuna verenuna; aya nıka (nuna) hui henseyo pouru ra verduna (veradana); a aşmı hui henseyo pouru kena, henseyo pouru avisena; aya roc (ros/rost) henseyo pouru kena ra şuna (şına), şununa. A hui henseyo pouru ra bena (berena); roşe (roşte/roce) hui nazdi se ra (a/at) neway haşt panc ra verduna (verdana). A nıka (nu/nuim/nuna) roc (roş/roşt) kem nışrena ma. A thvat (tıvat/tevet) ceyrena (geyrena). A hamatat vavrena (verenvena/vaurena). Aşmı şona (sana/şimuni) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) dı seresceyana. Asme (Aşme) se ra neway haşt panc ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a rew şona (sana/şimuni) ra a yata sıvaya (usaya/sodira); a aşma henseyo pouru ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi pouru ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya pouru ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo pouru ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 6 :36 şues (şaş) ra (a/at) heris sues (şaş) hindi (dekey) vereno hisena. A rew sıvaya (usaya/sodira) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 6:32 sues ( şaş) ra (a/at) dı hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) neway haşt panc akeha. A se ra dı seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) neway haşt panc asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a rew şona (sana/şimuni) a yata (hata) sıvaya (usaya/sodira) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo pouru veradana ma: aya asmaya ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego henseyo pouru ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo pouru ra verena (gecer) verenuna (.. gececek). Berziye (usyasiye (upairiye/çoriye)) (=Tirki yukselme) aşmıya ver yeno; berziye (usyasiye/çoriye) aşmıya ver yeno.


A hui henseyo pouru ra bena (berena): asma henseyo pouru ra ver verena. Aya nıka (nu/nuna) aşmiya ya henseyo pouru ra verena. Aşma aşma ya henseyo pouru ra (a/at) verena; a şuna vera henseyo pouru aşmı ra (a/at) şuna (şına) verena, verenuna; aya owro (howro/heyro) nazdi henseyo pouru şowk (roş/roc) nışrena ma; a hui henseyo pouru ra bena (berena). Dergeye vinaişe roce (sowke/rose/roşte) huari (guneş işıgın uzunlugu 11h 42d (saet, d=dekaho; hindi==h=dekeho); roce huari (roşte/rose huari) dergaiş (tirki=uzaiş) ver yeno. Dergeye ayari/asni/ayani (gun uzunlugu) 10:47h (d) derge ayari (ayani/ani/roci 2 deke (hind) 20 wista (saniya) dergeno derg keno, weyseno (buyur) ; eyon 2 (deke/hindi) 20 wista (saniye) hira keno, useyeno (genisler, hira keno). Huar=guneş Huar soira (fra-ayara/sodira/usanga/ver ayana) taw 6:11 sıva (soir/sodir) sues (şaş) ra (a/at) yondas (des yew (ju) hındi (dekey) vereno hişeno (uzreno); o rew hiseno (hişeno/uzreno/hişeno (uzreno); huar (hu/hveng) vera şumi (şuni) taw 5:01 panc (ponc) ra (a/at) yew (je/ju) dekey (hindi) vereno) war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno. Huar herey hışeno (uzreno/usreno). Ayare her (vısp) ayare/ayan/asni) 2 deke (hind) 20 saniye (wist) hui derg kene dergene (=uzarlar); ayani (ayari/asni) hui useynene (genislerler, hira kene); useynene (genisler) roci (isıklar) weysene (buyurler) dergene, roci (=isiklar/rosi/roşti) varedane (=artarlar, weysene (=buyurler). Vinaişe roci (rosti) apara/duri ra 10 km vinino (vinyeno) upaire (usiyas) zemıya (harıya/hardi); howri asmeniyai (asmen de) hesein este; (mızhd/maexe) ver tayn (tun) ver yeno. Vinaişe apara/duri 10 km ro yo; çım çımi apara/duri taye (heve) vineno. Dergeye ayara, ayari pe asmiya vıraziyahe, moriyahe. Veoriyahe ma, pi ma, maye (marda) ma ayari pe aşmai marete (morete), vir kerte (kerete/kerde) sıma adaira (cera) vinene. Taw vac: asma panca dasa/des panc uxşena (weysena) asma panc-a das (des panc-a) nerefsana (ay 15 de yukhselir ay 15 de azalir). Va daoşatara (şiwar/arezay) ra vurenune ra vahano; vurine (vuryene) ra (a/at) yeno; va taye (heve) yeno; vahano; vurino, va taye (heve) piyet yeno; va piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); saetibi (huleibya) 7 km vahenuno (esecektir). Nermiye esta; se ra (a/at) 31% Dewsaiş didregzhano; meto 1015 hPa. Ayar (Ayan/asni) her ayara (her gun) 2 deke (hind) 20 saniya (wista) hui derg keno. Aşmı us aşmıya henseyo pouru ra şiya: a us (uste) aşma henseyo pouru ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo pouru aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo pouru ra kena; a henseyo pouru ra şuna; a henseyo pouru ra varedana; a nu (nıka) henseyo pouru ra (henseyo pouru ra) niyas (adair/cer): a hui asma ya henseyo pouru ra (a/at) avaradana; aya henseyo pouru ra awaradana; aya henseyo pouru ra şuna (şına); a se ra (a/at) neway haşt panc ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo pouru ra şuna: asme se ra (at) neway haşt panc aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo pouru ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo pouru ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo pouru ra şuna (şına) henseyo


pouru ra kena. A aşmı ya us henseyo pouru ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo pouru aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo pouru ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo pouru aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo pouru ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo pouru aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo pouru ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo pouru aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo pouru ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo pouru ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo pouru ra verena verenuna; aşma ya henseyo pouru ra (at) verena. Aya se ra (a/at) dı tariya: a dı racehata; aya hui henseyo pouru aver bena (berena); aya nıka henseyo pouru ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo pouru ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo pouru aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo pouru ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo pouru aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo pouru ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) neway haşt panc a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo pouru ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo pouru ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo pouru ra bena (berena); aya henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo pouru ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) neway haşt panc roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra dı serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo pouru asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) neway haşt panc roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo pouru ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) neway haşt panc sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) dı seresceya (raceya/geneya), pouru akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) neway haşt panc vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo pouru ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo pouru verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) neway haşt panc asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) neway haşt panc rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) dı racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) neway haşt panc akeha. A se ra (a/at) dı raceyata; a nazdi se ra (a/at) neway haşt panc akea. Asmı ya henso henseyo pouru ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) neway haşt panc sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %75 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo pouru ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) neway haşt panc asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo pouru ra suna. Guecig 16 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Tawo berzaişe huari

6:11 soira ) 5: 01 sona (şımuni/şona) (sodira/Usangaya/SIVAY

Tawo berzaişe asmı

6:36 sona (şımuni/şona) 6:32 rew soira (sodira/Usangaya/SIVAy


Guecig 16 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

11h 42h (h=hindi/deke), h=huli (saet) 10h 47h

Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) weyseno, varedano (=artar) , zafyeno (cogalir) 2 hindi (deke) 20 wista (saniye)..

Asma se ra (a/at) neway haşt panc asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo pouru ra suna. eyro (owro/heyro) aşma veryi

Guecig 22 aşma usteme (peyni )

Aidar 1 aşma newi

Aidar 8

Aidar 16

aşma veryi

aşma pouru

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş) (fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru paitidana estari!

Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

Semve (Seme/Senbe/KIRo) 16 16 a na (ima/ina) Asma Guecig hem-ayara (owro, ham-ayara=bu gun ayara=gun/heyro) SIVAYA (havanay/sodira) ra huar (hveng) esto; roc (roş/roşt) esto; asmen ne seresceyeno; huar visiy (zaf) esto asman ro. Variş (axer/varun) ne vareno; axer (variş/varaiş/varun) se ra sif (sifr) vareno. Awya 0,0 mm yena war Afsmane germi berzibya (yuksekle=yuksekle) niyas (cer/adair) reseno 8°C derece. Germiye adaira (cere, niyasa) resena hama (heuuant/hevat) -3°C derece.

Vinaiş: Us zemi (zai, herı)/usiyas (usyas) zemi 10 km vinyeno: taye (heve) apara (duri) vinino (vinyeno); 10 km duri (apara) vinyeno; mız (mızd) tuntek esto; çım çımi apara (duri) vineno.


Dewsaiş didirengzeno, meto: 1015hPa. Va şiwar (arezay/daoşatara) vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 7km vahenuno (esecektir). Huleibya (saetibya)

6 sıvaya

12 heriya

6 şon

12 miyon şew

germiye. | isarete kiraxi

1|1

7|1

7 | -1

1 | -2

Va

6 km/şjş

6 km j

11 km şzş

10 km şiwar

nermiye

100%

66%

59%

81%

Bexte axer (variş/varun)

çino

çino

0%

0%

Serescaişe howri

çino

çino

31%

1%

Wezne (durim) havay

howrino

howrino

howrino

ake

Huar-werzaiş-hem huar-wardaiş 6:11 sivaya (soira/sodira)/havanaya 4:01 şon (san/şimuni) Hava SIVAYA (HAVANAYA/SODIRA) soira (sıvaya/sodire) huar (khvarsed (=farsa newi)) hensein este; asmen zafiy (visiy) akeo; huar (khvarsed (=farsa newi)) visiy (zaf) esto. Germiye resena: 8°C Dewsaiş: 1015 hPa derece Vinaiş (Visibility): 10km hiyiye: nermiye se ra (a/at) 62% Va şiwar (arezayra/daoşatara) ra vurunene ra yeno; vurino (vuryeno) yeno, vurino yeno; va heve (taye) piyet vahano heve (taye) rew vahano; seetibya (huleibya) ra 7 km vahano. isarete/daxşte kıraxi: 2°C Ainya caya nusiyo: hensein huarino (hvengino); owro (eyro/eyero) hava zafiy huarino (=guneslidir) weso; sraeşto. Hava yaoxşino yatha (ze): 9°C (hava yaoxşino (yaoxşeno) yatha (ze) 9°C derece) Barometer: 1,015, 00 mb kipo (çipo), diregzho (direngo)/meto Hiyiye (Nemiye/Nermiye:62% Vinaiş (Visibility): 9,99 km Isa (Isarete/daxştare) Kıragı (KıRi): 2


Aşma pouru=yawaye aşma (=tirki ay periodu)

10km

Va)

şiwar (arezayra/daoşatara) ra (a/at) vahano , yeno; seetibya (huleibya) ra 11 km vahano.

62% nermiye

2 Kiraxi berz ahana (bena/vena) vinina (vinyena) visiy (zaf) yeut kiraxi varedana.

Huar(hveng) ver ayara (usanga/soira/sodıra) taw 6.13 hiseno (uzreno); huar rew hiseno. Huar aiwistrune, şuna/şumuni taw 5: 02 suna (şana/sana) war şuno (şıno); huar herey war şuno (şıno). Sewa Semve (Seme/Senbe) şewaibya (Sewa ebe/eve) sunibya (şimunibya), vere şan (son) asmen zafiy (viisy) akeo. Varış (varun/axer) ne vareno. Varış 0.0 mm yena war (ava) usni (usyin) zemina (hara/harda) 0 cm masena. Germiye adair (cer, awar, var, auua, ava) şuna; germiye nazdi (asna) va (ya) hama (auuaant/heuvat) -3 C° derece resena.

Va şiwar (arezayra/daoşatara) vureyeno, vurenune ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir). Dısemve (Vıseme/Wısemve, Dıseme) 17 17 a na (ima/ina) Guecig; usaya (sivaya/soira/sodira) howre yauwayo (=period bulutlari) este; yawaye (yavaye=perode) huarini (=gunesli periodlar) este. Varış (axer/varun) se ra (a/at) ne vareno. Varış (axer) 0.0 cm yena war (ava) usni (usyin) zemina (hara/harda) 0.0 cm


masena. Afsmane germiye berziye germi usyas suna, berzibya 13°C; sewnaibya (=geceyle) sewa be (bı) (sewaibya/sewa ebe (ebi))= geceyle (geceile) germiye adaira (niiasa, cera) şununa (asagiya gidecektir) resenuna (kavuşaçaktir) hama (huuat/hevet)-1°C derece. Va zime şiwar (arezayra/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 1015 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Huar soira (sodıra/uşangaya/usaya/ver ayara) taw 6: 11 sues (şaş) ra (a/at) des new (newyes) hindi (dekey) vereno hişeno (uzeno/uzreno); o rew hiseno; huar taw 5:00 çar (çat) ra (a/at) pancas çar hındi (deke) vereno war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno (şıno); o rew hişeno (uzreno). Aşmı şona (sana/şimuni) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) panc (ponc) seresceyana. Asme (Aşme) se ra neway panc ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a rew şona (sana/şimuni) ra a yata sıvaya (usaya/sodira); a aşma henseyo pouru ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi pouru ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya pouru ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo pouru ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 7: 34 howt (hawt/hot) ra (a/at) heris çar (çat) hindi (dekey) vereno hisena. A rew sıvaya (usaya/sodira) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 7:03 howt (hawt/hot) ra (a/at) hire hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) neway panc akeha. A se ra panc (ponc) seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) neway panc asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a rew şona (sana/şimuni) a yata (hata) sıvaya (usaya/sodira) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo pouru veradana ma: aya asmaya ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego henseyo pouru ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo pouru ra verena (gecer) verenuna (.. gececek).

Huleibya (saetibya)

6 sivaya

12 heriya 11| -2

6 şon 7 | -1

12 miyon şew

germiye. | isarete kiraxi

-3 | -3

Va

6 km/h jj-s 14 km/h zş 10 km/h şzş

10 km şjareştare-ş

nermiye

100%

38%

56%

77%

Bexte axer (variş/varun)

çino

çino

0%

0%

Serescaişe howri

çino

çino

1%

15%

Wezne havay

ake

howrino

ake

1 | -2

ake


Huleibya (saetibya)

Huar-werzaiş-hem huarwardaiş

6 sivaya

12 heriya

6 şon

12 miyon şew

6:11 sivaya (soira/sodira)/havanaya 5:02 şon (san/şimuni)

Ayan (ayar/asni) soira (sıvaya/havanaya/usaya/usangaya) akeo; heruua veryiya sıvaya (soira/sodira/havanaya) huar (kvarşed =farsa newiya) esto axer (variş/varun) ne vareno. Hava yaoxşino ze (yeuwt) 12°C (haitya (rass/seg/asah)=12°C) Dewsaiş: 1020hPa Hiyeye (nermiye): 38% Kiraxi: -2°C Vinaiş: 10 km karayino (sındero/derıno=sınırlıdır) Va: zime daoşatara (şiwar/arezra) ra vurenune ra (a/at=degiserekten) vahano; vurine (vuryene) ra yeno vahano; taye (heve) yeno: va taye (heve) piyet yeno; o vurino (vuryeno) 14km saetibya (huleibya) esto, vaheno. Va: zime daoşatara (şiwar/arezra) vurenune ra vahano, yeno, vurino, vurenene ra (degiserek ten) vahano (=eser); va 6 km yeno ; va heve (taye) piyet, rew vahano; yeno; saetibya esto, vaheno.

10km

Yawaye Aşmi: asma pouru

vinaiş

Huar hişais (wezis/werziş) 6: 12 hişeno (uzreno); huar (guneş) rew hiseno (wuzreno/werzeno/raurzeno) Huar war siyaiş: şımuni (şana/sana/şımuni) taw 5:01 war şuno; huar herey war şuno.

Aşmı us aşmıya henseyo pouru ra şiya: a us (uste) aşma henseyo pouru ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo pouru aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo pouru ra kena; a henseyo pouru ra şuna; a henseyo pouru ra varedana; a nu (nıka) henseyo pouru ra (henseyo pouru ra) niyas (adair/cer): a hui asma ya henseyo pouru ra (a/at) avaradana; aya henseyo pouru ra awaradana; aya henseyo pouru ra şuna (şına); a se ra (a/at) neway panc ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena).


Asmı henseyo pouru ra şuna: asme se ra (at) neway panc aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo pouru ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo pouru ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo pouru ra şuna (şına) henseyo pouru ra kena. A aşmı ya us henseyo pouru ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo pouru aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo pouru ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo pouru aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo pouru ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo pouru aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo pouru ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo pouru aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo pouru ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo pouru ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo pouru ra verena verenuna; aşma ya henseyo pouru ra (at) verena. Aya se ra (a/at) panc (ponc) tariya: a panc (ponc) racehata; aya hui henseyo pouru aver bena (berena); aya nıka henseyo pouru ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo pouru ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo pouru aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo pouru ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo pouru aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo pouru ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) neway panc a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo pouru ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo pouru ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo pouru ra bena (berena); aya henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo pouru ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) neway panc roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra panc (ponc) serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo pouru asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) neway panc roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo pouru ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) neway panc sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) panc (ponc) seresceya (raceya/geneya), pouru akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) neway panc vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo pouru ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo pouru verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) neway panc asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) neway panc rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) panc (ponc) racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) neway panc akeha. A se ra (a/at) panc (ponc) raceyata; a nazdi se ra (a/at) neway panc akea. Asmı ya henso henseyo pouru ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) neway panc sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %75 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo pouru ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) neway panc asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo pouru ra suna. Guecig 17 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Tawo berzaişe huari

6:11 soira ) 5: 02 sona (şımuni/şona) (sodira/Usangaya/SIVAY


Guecig 17 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Tawo berzaişe asmı

7:34 sona (şımuni/şona) 7:03 rew soira (sodira/Usangaya/SIVAy

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

11h 45h (h=hindi/deke), h=huli (saet) 10h 51h

Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) weyseno, varedano (=artar) , zafyeno (cogalir) 2 hindi (deke) 21 wista (saniye)..

Asma se ra (a/at) neway panc asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo pouru ra suna. eyro (owro/heyro) aşma veryi

Guecig 22 aşma usteme (peyni )

Aidar 1 aşma newi

Aidar 8

Aidar 16

aşma veryi

aşma pouru

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş) (fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru paitidana estari! şewa Dısemve (Dıseme/Vı-semve)

A na sewna a no ayare, sewnaha (sewaha) a no ayara (eyon) ver şona akeya; vispi (pero/heruua) asmen akeo. Variş (varun/axer) ne vareno. O se ra sif vareno, snaezano. Varış (axer/varun) 0.0 mm yena war (ava) usni (usyin) zemina (hara/harda) 0.0 mm masena. Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) -2°C derece. Va şiwar (arezayra/daoşatara) jareştare şiwar (arezayra/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Seseme (Sesemve, Sesembe) 18


18 a na (ıma, ına/ın/ena/ana) Guecig asmen soira (sivaya) zafiy huarino (kharsed farsa newi) asmen huarino, visiy (zaf) huar esto asmen ro. Varış (varun/axer) vareno; o (ho) se ra sif (sifr) vareno Away (awka) variş (axer/varun) 0.0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) usyas (çor) 15°C derece. Germiye adaira (niyasa=cer) şununa hama (equal= hauuant, esit) hama (hewunt) 0°C derece ahenuna.

Va şiwar (arezray/daoşatara) zime şiwar (arezray/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10--15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Sewa Seseme (Sesemve, Sesembe)

Sewı sone/şimunibya hensein howrina; mizd (miz) esto şewey ra cemed esto. Varış (varun/axer) ne vareno vowrı ne varena . Vawrı 0 cm snazena, yena war (ava) Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 0°C derece.

Va şiwar (arezray/daoşatara) -jarestara- şiwar (arezray/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). çarsemve (çarseme) 19 19 a na (ima/ina) Asma Guecig; eyon (roc) SIVAYA/Sodira/Havanaya variş (axer/varun) esto; pesne ra hada uzyerina (yereya) hensein howri yene ra weysene. .

Variş (axer/varun) se ra sif esto. Varış (axer/varun) 0 mm yeno war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) usyas (çor/upair) sifr (sif) 16°C derece.


Asmane germiye niyasiyai resenuno hama (hewunt) 0°C derece ahanuna. Va zime şiwar (arezray/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 1015 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir).

Sewna, sune (sume) çarsemve (çarseme) Sewı sana (suna/şimuni) akea; asmen ro pesney ra asmen ro akeo, howre akey este asmen ro. Variş (axer/varun) se ra 0 vareno Variş (axer/varun se ra 0 vareno; 0 mm yeno war. Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) 0°C derece. Va şiwar (arezray/daoşatara) -jarestara- şiwar (arezray/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Ponseme (Pansenbe, Posemve, Posemve, Panseme) 20 20 Guecig SIVAYA/havanaya/Sodira posembe). Asmen soira (sivaya/sodira) vispi heruua, zafiy (visiy) akeo; pesne ra huar (hveng=gunes khwarsed) esto kuno howru miyon ro. Varış (axer/varun) se ra 0 yeno awar (ava). Varış (axer/varun) se ra 0 vareno; uzni (usyin) zemina (hara/harda) 0 mm maseno. Afsmane germiye resenuno miyone usyas (upair) sıfr (sıf, cı-ver) 17C derece. Germiye adaire (cera, wara) yi hama/hauuat/hevet sif 1 C derece ahenuno. Va vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir).

şewa Ponseme (Poseme, Ponsemve, Posembe)


Sewnahe a no ayare (eyon); sume/şone ponseme (poseme, ponsemve, posembe). Şewı soira (ver ayara/ayana/eyona/asniya) ver ayara (eyona/sivaya) akea; sewa asmeni ro pesne miyon şeway ra howri taye (heve) sereşceyena (seresgeyena) het howru ra (a/at) pesne miyon şeway ro. varış (axer/varun ne vareno; o se ra 0 yena war. varış (axer/varun) 0.0

mm yena/yeno war (awa).

Germiye şununa resenuna hama (heuuant/hevet) sif 1 C derece ahanuna.

Va vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Yene 21 21 a na (ima/ina) newile (kanuna) asmen SIVAYA/Soira/havanaya/Sodira huar (hveng) esto; huar (hveng) piya howri esto; uzyerina (yereye) howri kune yewmini/jumini miyon. Varış (axer/varun) ne vareno; se ra 0 snaezana. Afsmane germi (sıçak olcusu) resenuno hewet (havet) sıf (sıfr) havanaya (sivaya) berzeya 16 derece şuna war 0C derece. Germiye adaira (niiasa) hama (hevet/haut/heut) adair (cer/jer/niyas) 2°C derece ahenuna.

Va jareştare şark (aoşatara/savay) jareştare şark (aoşatara/savay) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir).

Sewna (Sewa) Yeney Sewı hensein akea; a hensein serescayena (serescenina), Sewı yahensein howrina. Vawrı se ra 0 varena. Vawrı 0 cm yena war (awa). Germiye resenuna adaira (cer) hama (haeuunt/hevunt) niyas (niyas/adair/cer) sıfr (sıf/cıver) 2 °C derece ahenuna, resenuna.

Va jareştare şark (aoşatara/savay) vurene ra (a/at) vahano , yeno; seetibya (huleibya) ra 10-15 km vahano. Peşene (Pey-yene) 22


22 Guecig soira (sivaya/sodira) vawrı ne varena; asmen uzyerina hensein akeo, vawrı ne varena; sivaya hensein howri este. vawrı ne varena; vawrı se ra sif (sifr) varena. Vawrı 0 cm snazena usni(usyin) zemina (hara/harda/hera) masena Germiye adair (cer) resenuna hama (heuuant) adair (cer/jer/niyas) sıfr (cıfr/sıf) 15°C Germiye sewey ro hevet (hewunti/yewunti) war (adair/cer) 3°C . Va şark (aoşatara/savay) jareştare şark (aoşatara/savay) vuryene ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 25km vahenuno (esecektir). Sewa Pey-Yene Sewn-aibya, asmen simunibya (sanaibya) hensein howri este; taye (heve varış (axer/varun) ne vareno ; şewı hensein seresceyena (seresgeyena). Ver şewa howri hensein este; pesney ra asmen hensein akeo. varış (axervarun) se ra 0 vareno. varış (axer/varun) 1,0 cm yeno awar (ava). Germiye niyasa (auua/war) şuna, hama (heuuant=esit, Tırki) adair (cer/jer/niyas) 3°C derece ahenuna.

Va şark (aoşatara/savay) jareştare şark (aoşatara/savay) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Ni (Ini, In, im) havadise a no heftehe. Xatir ve (be) sımabya (hatırla sizlerle), Havadise Zazayan

Diyare (Dınga/Dainga/Dahya) ma= our land Dıyare ma nıka (nuna) ser a ser peya şuno; dıma vınderno; o dıma (duma) şuno (şıno); kes gure ereş (raşt) ne vırazeno; se esto her kes zur herzeno (harseno) us ma Zazayan; kamıya maya kay kene; nome ma ra kay kene; nome arez niye wazene ma xapenene wazene maşyune (merdemune) anguşi (dina) deunene (dıwzhene), zur şunene (şanene) ma ver; raştiya ma wardene. Reynaişe ma ne wazene; raştiya ne yeizene (yesene).


Zazaki ma gere teyuıti aho; a teyuiti us zun yero; a war me şero (şuho); a aver şero (şuro); yei he raştiya ma ne wazene; hem zur wazene us ma kene. Sıma gere hem zazakiya nusere hem vacere; zune may, piy war me bere; zurune ainyai dıma me şure (şere).

Diyare (dınga/dahya) ma sıma vinene a hew (hen) kasek niya; sıma vinene caye zazayun ra (a/at). Vı-guyo (Vı-gayo/Vı-cuyo)) Avesta, Farsa veri, Zazay, Zazaki!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/diq/thumb/a/a9/Zaza%C3%BDstan0003.JPG/300px-Zaza %C3%BDstan0003.JPG Diyare MA (caye Zazayu) Dr.Zılfi Selcani vıraşto.

Zazana diyare (dınga) ma:


Tırkiya de caê mıntıqa Zazaistani Resım: Kıtabê Zılfi Selcani "Grammatik der Zaza-Spraçe" ra Sıma a na herunayi zanaiş (vıduş) vinene. M. çagdasi no vıraşto Sevas ra yata (heta) Tatvan Zazay este; Bayburt ra heta (yata) Sevregı Zazay este; sıma zanaiş (viduş) vinene, no (e no) sıma re nusyeno (nusino).

Resmi veoire ma ra:


Diyare Xuna (Hana/khana) Farsi


Caye Xuna Farsi caye Zazayu taw Sasaniyan tawo khaniya (xuniya):

Mezge seye kereiş radyosyune Emperyalistu verva (patiy) Iraniyan hem Zazayan

Radyasyon patiy (verva) Iraniyan hem Zazayan Rasyonuci (Mind kontrolici) vısp ayan (eyon) zur herzene ma zazayan hem anguşi (dina).


We will say that the sensitivity of the Hall device is 2.50mV/G as found on their data-şeet. Call this k. Therefore, the Magnetic Flux Density you are measuring from that magnet can be calculated as: B = 1000*(V0-V1)/k, in Gauss. Please note that with a calibrated Hall device, you would be given actual data measurements for the V0 value and for the k value. For example, suppose you measured 2.48Vdc for V0 and 1.32Vdc for V1. Then B = 1000*(2.48-1.32)/2.50 = 464Gauss, North pole (because it is positive). For another example, suppose you now measured 4.56Vdc for V1 with the same Hall device. Then B = 1000*(2.48-4.56)/2.50 = -832Gauss, South pole (because it is negative). Iranice ma hem Zazayan serbest niye tehera (tevera); gane inuna teher ra radyasyon yeno ci. Kam (kum) e ney keno? çvav sıma gere zunere. Sıma aişene (eskene) e ney metro huvehu vırazene, gane (cune) hui mamere (pemere); 5 euroya sıma aişene (eskene) vırazene. Sıma hui radyosyun ra pauere (vı-pawere)! Seveknere! A na heruna sıma vinere: http:/www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/mgausmeter.htm http:/en.wikipedia.org/wiki/Mind_control

6 Mezge marketar (kişatar), seştere mezgi Beynemiya (dinaya) seveknais esto pairi snataişe veryi re. Mezge saye kereisi (saye kerdar/kerdox) newe snataişa mezga maşyu (merdemu) sayena (wisena), mezga maşyi (merdemi saye kena. Umiya (Dinaya/Angusa) pers esto newe snataise mezga maşyu (merdemu) mahrkene; ser 1945 Hembereişe bumiye (benyemiya) niyasadayat; manaya a pesanais (pereis/ceng) ver (fra) me yero (iyeho). Ser 1975 Men kereise newe snataiş re maşyi mahrkene (kisene/merencene) re urvaidya (uruvaitya/merevaiş) viniyat. Ser 1979 Rusya ( (hembereise (Soviyet) varedat reye serdaise snataise ye merendane (merencene). 1. snataişe radiyoy (estuati gureynene hama verezaise nuclear snataisi vecene) 2. 2 parçein snataise beam ( estate radyoactivi gureynene, wesiyain (biolojik) manahene) 3. snataişe vengin radyosyun 4. Snataişe magnetiki tey azda frekheansa gureyene (gurine) hense gane (cune) maşyu (merdemu) mahrkene (kişene) Mezgi seye kereis ahum (dina/anguşi) seye keno; ay wiseno. Mezgi seye kereiş mezge vurneno; hem kişeno. O mezge sıma vurneno; sıma seye keno 24 saeti.


O resmi mezga moceno; o ne-razais megayaibya veceno; o waire mezgi kişeno, marandano. O deu, karnasi mezgaibya sereibya veceno; o newesiya seri herzeno sıma duri ra. Nazdi frekanse 10 hz. Idareye diyari e ney thaw ne kene; ne wazene kes zunero, ya yi sinanero (seşkero).

Je nusar eney nuseno; ainya dezgi este patiy (vera) haxedri : i seye kene duri ra keye (çeye) sıma; o sıma visp (her) çi vineno duri ra; sıma keye (çeye) huibya veradais (servest) niye. Berehavay (vere havay)-sçneri gureynene (marsane): i nıka gani (cuni) seye kene bin vestriya (ginciya) i gane to vispa vırun (makha) vinene; i vervaxşe (cucIke) sıma vinene hem seye kene. sıma vinene, maşyi (merdemi) verdaye niye; i wayire rasnu (rastiye) niye; haitya merdeme heyroyini (owroniyi) veradeye niye, i servest niye. Ser 1990 Sony kamera vıraştat; gani gincibya (vestribya) vinena; seye kena; inu vat i aişene (eskene) pe filtiribya us IR kamera.

3 Texvime Zazayu, Taxvime Zarathusti Zazay gere (gehe) texvime hui wes musere ey hacere; o manayo sıma ubi (vumi) texvime Zazayu musere; i visiy (zaf) girun niye; sıma gehe (gere) inu teyid kere; sıma weş çya huibya weşiyai teng vi-behe (bere). sıma vinene: Texvime Zazayu zafiy (visiy) name eyoni este: o moneneo, PAHENE şENE VIşENE, SESENE, çARşENE, PONşENE, YENE, PEY-YENE SIFT/KIRE/şENE ...S PAşEME şEME VISEME SESEME çARSEME POşEME YENE PEYYENE PASEMVE SEMVE VISEMVE SESEMVE çARSEMVE POSEMVE YENE PEYYENE E ni pe -b/v ye vacyene hem ve b/v vacyene. PASEMBE/PASENBE .şENE/şEME...sembe/şENBE ... M us N suna. sıma vinene Texvime Zazaki, visi (zafi) patibya (raitya) vacyeno. Kamci vac (khese) ra e ni vaci yene: adete ci seniyo? 1 Sum/san/şon/şan yan (va) yi şmuni/san sun/şun 2 asni (=eyon, aşno (asman). Azan (asni), asman, asm ra yene. O moneno: numor (mor) +eyon ya sum/sun ra yene. Numuneye ey sıma ana herina verene: Asmi Yairyariibya yi vacyene: zımeO VERYENE/ZIMUSTUNO VERYENE, zımeYO MIYON (ZIMUSTUNO MIYON), zımeYO (ZIMUSTUNO) PEYENE USARO (WESARO) VERYENE, USARO (WESARO) MIYON WESARO (USARO) PEYENE UMUY (AMNANO) VERYENE AMNANO (UMUYO) MIYON UMUYO (AMNANO) PEYENE PAISO VERYENE PAISO MIYON PAISO PEYENE


Asme taxvime Ahura Mazdai: aşme dini (diimi)-nome (name) aşmi (mengi) Vohuman (Vohumun) = kanuna (şaştay çat (çar)ile) 11 (1) Spenta-Armaiti= guecig 12 (2) Fravardi/Fravaşi (Veraverti)=aidar (adar) 1 (3) Aşa Vahista =Varan (nisun) 2 (4) Hvaretat=Viluna 3 (5) Tiştra=Vertivare (hezrun) 4 (6) Ameretat=Vastarini 5 (7) Xşatre Vayirya=tebaxi 6 (8) Mithra=Tişrun 7 (9) Aban (APAN/AWAN)=awan/abanGagan 8 (10) Adar=Kanuna (çile) 9 (11) Dae= Kanuna (çile) 10 9 (12) Seniyo texvime daene Ahura Mazdai/zarathusti. sıma re a na heruna vinene: No www.avesta.org ra yeno. MONTH NAME OF THE MONTH MEANING 1 Fravardin Guardian Spirit vera veşi/vera verti 2 Ardibehest Truth – Order aşa vehişta 3 Khordehd Perfection Hvare-khşaeta 4 Tir (Tiştryaeninis) The Star 5 Amardad Immortality amereta/amerdata 6 şehrevar A Desired Power xşatra wayirya 7 Meher (Mehr, Mithra) Friendşip mithra 8 Avan (Aban) Water 9 Adar (Atar) Fire 10 Dae The Giver 11 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind- vahu mana vahman 12 Aspandarmad (Spandarmad) Devotion as= spenta armaiti

30 NAMES FOR 30 DAYS OF THE MONTH!

DAY (ayan/ayar/asni) NAME OF THE DAY (name eyon) MEANING (manaya ayari (eyoni) 1 Hormuzd (Ohrmazd) The Lord of Wisdom Ahura Mazda 2 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind= Vohu mana 3 Ardibeheşt Truth – Order= aşa vahişta 4 şehrevar (şahrewar) A Desired Power= xşatra wayirya 5 Asfandarmad (Spandarmad) Devotion -spenta armaiti 6 Khordehd Perfection= hi 7 Amardad Immortality armeretat (amerdata)


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Daepadar Giver of Fire Adar (Atar) Fire Avan (Aban) Water Khorşed The şining Sun Hvare-khşaeta Mohor The Moon Tir The Star Goş (Geuş Urvan) The Cowb ganeus uruuan Daepmeher The Giver of Friendşip Meher (Mehr, Mithra) Friendşip Saroş Prayer sraoşa Raşna To Judge Farvardin Guardian Spirit vera weşi/verti Behram (Verethraghna) Victory Ram (Raman) Joy Govad (Vata) The Wind vayu Daepdin The Giver of Religion dae pa daeni/diimi Din Religion daena/diem Aşişvangh (Aşi Vanghuhi) Wealth aşi venguhi Aştad (Arştat) Justice arştat/raştat Asman Sky asmen Zamyad Earth zemin Mahrespand (Manthra Spenta) Holy words Aneran (Anaghra Raoşaştay çat (çar)a) Infinite Light aneran roc

Texvime daene (diieme/diiene) Ahura Mazday/Zarathusti

October 2011 (AY 1381)


Havadisehavay407  

havadise havay 407

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you