Page 1

Havadise Havay

Semve-Vı-semve (Dı-semve) ... Peyene (Peşene) 5-12 cotani 2013 Heyro (Owro)

Sıva (Mesti)

Çarsemve (çarseme)

asmen akeo;

hensein akeo;

huar hensein esto

asmen akeo;

varış se ra ne vareno

huar esto huar esto

varış se ra ne vareno varış (varun/axer) sif vareno.

asmen akeo; huar esto varış se ra ne vareno

varış (varun/axer) sif vareno.

varış (varun/axer) sif vareno.

Tij (roc/roş/roşt) hensein esto

varış se ra ne vareno

berz:26°

berz/usyas:20°

Niyas (nezm/awar/ava) 3°

17° Niyas (war/nezm) 6° Niyas (nezm/awar):4 °

varış se ra ne vareno

varış (varun/axer) sif vareno. varış (varun/axer) sif vareno. Tij (roc/roş/roşt) esto

berz/usyas: Berz: 16°

Yene

Asmen akeo;

huar esto Asmen

Posemve (Poseme)

berz/usyas:24° Niyas (awar/war):7°

Niyas (nezm/awar/war berz):9°

Astronomi: Asma hense yo newi ra suna, se ra (a/at) dı aşme rocyeno (raoxşino/rocino). Asma ya henseyo newi ra (a) suna; aya vera aşma henseyo newi ra suna, şununa. Aşmı (menga) ya us henseyo newi ra (a/at) vereta; aya huiya asma ya henseyo newi ra akena; a aver bena; ya suna varedana (=tirki artar) aya zafyena (fazlalasir) zafyena (zafena) (=cogalir) weysena (=tirki buyur) ; aya hui usyas (upair/çor); aya usyas (upair/çor) suna (şına), suna usyas (upair/çor) suna; aya usyas (upair/çor) usyas (upair/çor); aya usyas (upair/çor) bena; a henseyo newi a ra akena; a ya usyas (upair/çor) abena (aberena) (=usyas (upair/çor) ; a hui henseyo newi ra bena, ver kena; a hui henseyo newi ra usyas (upair/çor) bena; a hui henseyo newi ra bena (berena); a hui usyas (upair/çor) henseyo newi ra benuna (berenuna): a şuna hui asma henseyo newi ra akena; a şununa hui akenuna abenuna; a hui vaurena; a hui henseyo newi ra akena; a hui henseyo newi ra mocena (newena/dersena/mohena); a hui henseyo newi ra (a/at) akena; a henseyo newi ra bena (berena); a us (usyin) çeyrege aşmıya henseyo newi ra (a/at) şiya (şiyata); a hona (hıma) usyas (upair/çor) aşma ya hense yo newi ra (a/at) hima (hona) ne vereta.


A aşmı ya henseyo newi ra (a/at) vera şuna (şına), şununa; a suna vera (patiy) asma henseyo yo henseyo newi ra (a/at). A us (uste/usyin) aşmiya newi ra verena, viyarena. A nu (ınka/nıka) asmiya ya henseyo newi ra verena; verenuna: a se ra (a/at) dı roşt (roc/roş) nışrena (dana); a hona (hıma) hevena (tayena) tayn (tun/kem) hui henseyo newi ra varedana; a hui henseyo newi ra bena (berena); a henseyo newi ra şuna (şına); a henseyo newi ra şuna (şuna); a hui hona (hıma) henseyo newi ra bena (berena); a hui aşmıya ya henseyo newi ra (a/at) şuna (şına); a henseyo newi roşt (roş) nıka (nu/nuna) averdana (verduna); a henseyo newi ra akeha (akea): a hui henseyo newi ra akena. Aşmı ya henseyo newi ra (at/a) şiya; a us (uste/usyin) ceyregyo henseyo newi ra (a/at) vereta: aşm us/uste/usyin ceyregyo henseyo newi ra şiya; aya nıka (nu/nuna) aşma henseyo newi ra (a/at) verena, verenuna; aya zaf (visiy) roşt (roc) nika (nu) nışrena ma; a nıka (nuna/nu) roşe (roşte/roce) hui henseyo newi ra bena (berena); aya ceyrege aşmıya ya henseyo newi ra (a/at) şuna, şununa (şınena); aya se ra (a/at) dı roşt (roş/şowk) verduna; aya nıka hona (hıma) şuna (şına) vera ya aşmı ya henseyo newi şuna (şına), şununa vera a aşmıya henseyo newi; a nıka se ra (a/at) dı roc (roş/seuk/roş) nışrena (dana) ma; a se ra (a/at) dı roş (roc/roşt) verduna (verdana); aya ya asma ya henseyo newi ra (a/at) bena (berena); aya asma ya henseyo newi ra benuna (berenuna); aya nıka (nuna/nu) henseyo newi ra şuna (şına) verena; aşmı se ra (a/at) dı roş (roc/roşt) verdana; aya nıka (nu/nuna) henseyo newi roc/roş (roşt) vareduna; aya nu (nıka) hui şuna fına (onci) henseyo newi ra akena; a onci (fına/voina) henseyo newi ra abena, avaradana; a henseyo newi ra varedana; a roşt (roc) se ra (a/at) dı akahena; a hui henseyo newi ra bena (berena); a roşe (roce/roste) hui henseyo newi ra akena. Aya a şowke hui henseyo newi ra bena (berena). Aşm se ra (a/at) dı akea, a se ra (a/at) vist raceya/geriya/ceriya. A se ra (a/at) dı akeha. A asma ya henseyo newi ra verena, verenuna (veranana). A hui suna hevena (tayena) akena: a hui aver abena (berena); a nıka (nuna) hıma (hona) aver şuna (şına); a ya ceyrego henseyo newi aşmıye ra a/ra/at şuna verenuna; aya nıka (nuna) hui henseyo newi ra verduna (veradana); a aşmı hui henseyo newi kena, henseyo newi avisena; aya roc (ros/rost) henseyo newi kena ra şuna (şına), şununa. A hui henseyo newi ra bena (berena); roşe (roşte/roce) hui nazdi se ra (a/at) dı ra verduna (verdana). A nıka (nu/nuim/nuna) roc (roş/roşt) kem nışrena ma. A thvat (tıvat/tevet) ceyrena (geyrena). A hamatat vavrena (verenvena/vaurena). Aşmı hawanaya (soira/sivaya/sodir) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) neway haşt seresceyana. Asme (Aşme) se ra dı ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a hawanaya (soira/sivaya/sodir) ra a yata şon (şimun/san) esta; a aşma henseyo newi ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi newi ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya newi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya newi ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo henseye henseyo newi ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 7:42 hawt (hot) ra (a/at) çowres dı hindi (dekey) vereno hisena. A şon (şimun/san) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 6:44 sues (şaş) ra (a/at) çowres çat (çar) hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) dı akeha. A se ra neway haşt seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) dı asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a a yata (hata) şon (şimun/san) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo newi veradana ma: aya asmaya ya newi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya hense yo henseyo newi ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo newi ra verena (gecer, o ilk bolum den gider) verenuna (.. gececek). berziye (usyasiye) (=Tirki yukselme) aşmıya ver yeno; berziye (usyasiye) aşmıya ver yeno. A hui henseyo newi ra bena (berena): asma henseyo newi ra ver verena. Aya nıka (nu/nuna) aşmiya ya henseyo newi ra verena. Aşma aşma ya henseyo newi ra (a/at) verena; a şuna vera henseyo newi aşmı ra (a/at) şuna (şına) verena, verenuna; aya owro (howro/heyro) nazdi henseyo newi şowk (roş/roc) nışrena ma; a hui henseyo newi ra bena (berena). Dergeye vinaişe roce (sowke/rose/roşte) huari (guneş işıgın uzunlugu 12h 27d (saet, d=dekaho; hindi==h=dekeho)); roce huari (roşte/rose huari) nezmaiş (tirki=yukselme) ver yeno.


Dergeye ayari/asni/ayani (gun uzunlugu) 11:34 h (d) derge ayari (ayani/as 2 deke (hind) 27 wista (saniya) kem keno (kemyeno/kemeno) , tengeno (darar) (=genisler); eyon 2 (deke/hindi) kem 27 wista (saniye) kem keno, wardano (iner). Huar=guneş Huar soira (fra-ayara/sodira/usanga/ver ayana) taw 6:23 AM sues (şaş) ra (a/at) vist hire hındi (dekey) vereno hişeno (uzreno); o herey hiseno (hişeno/uzreno/hişeno (uzreno); huar (hu/hveng) vera şumi (şuni) taw 5:58 PM panc ra (a/at) pancas haşt dekey (hindi) vereno) war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno. Huar herey hışeno (uzreno/usreno). Ayare her (vısp) ayare/ayan/asni) 2 deke (hind) 27 saniye (wist) hui kem kene, tengene (=dararlar) ; ayani (ayari/asni) hui kem kene; ne useynene (genisletmezler) roci (isıklar) tayn (tuntek) kene, roci (=isiklar/rosi/roşti) wardane (=inerler). Vinaişe roci (rosti) apara/duri ra 10 km vinino (vinyeno) upaire (usiyas) zemıya (harıya/hardi); howri asmeniyai (asmen de) hesein este; (mızhd/maexe) ver tayn (tun) ver yeno. Vinaişe apara/duri 10 km ro yo; mızd (mız) heve (taye) esto; çım çımi apara/duri taye (heve) vineno. Dergeye ayara, ayari pe asmiya vıraziyahe, moriyahe. Veoriyahe ma, pi ma, maye (marda) ma ayari pe aşmai marete (morete), vir kerte (kerete/kerde) sıma adaira (cera) vinene. Taw vac: asma panca dasa/des panc uxşena (weysena) asma panc-a das (des panc-a) nerefsana (ay 15 de yukhselir ay 15 de azalir). Va zime daoşatara (aoşatara) vurenune ra vahano; vurine (vuryene) ra (a/at) yeno; va taye (heve) yeno; vahano; vurino, va taye (heve) piyet yeno; va piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; va piyet esto; o rew asyengeno va rew (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); saetibi (huleibya) 10-20 km vahenuno (esecektir). Nermiye esta; se ra (a/at) 33% Dewsaiş didregzhano; meto 1015 hPa. Ayar (Ayan/asni) her ayara (her gun) 2 deke (hind) 27 saniya (wista) hui derg keno. Aşmı us aşmıya henseyo newi ra şiya: a us (uste) aşma henseyo newi ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo newi aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo newi ra kena; a henseyo newi ra şuna; a henseyo newi ra varedana; a nu (nıka) henseyo newi ra (henseyo newi ra) usyas (upair/çor): a hui asma ya henseyo newi ra (a/at) avaradana; aya henseyo newi ra awaradana; aya henseyo newi ra şuna (şına); a se ra (a/at) dı ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo newi ra şuna: asme se ra (at) dı aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo newi ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo newi ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo newi ra şuna (şına) henseyo newi ra kena. A aşmı ya us henseyo newi ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo newi aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo newi ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo newi aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo newi ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo newi ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo newi aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo newi ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo newi aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo newi ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo newi ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo newi ra verena verenuna; aşma ya henseyo newi ra (at) verena. Aya se ra (a/at) neway haşt tariya: a neway haşt racehata; aya hui henseyo newi aver bena (berena); aya nıka henseyo newi ra kena;


a hui nıka asmi ya henseyo newi ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo newi ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo newi aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo newi ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo newi aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo newi ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) dı a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo newi ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo newi ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo newi ra bena (berena); aya henseyo newi ra şuna (şına); aya hui henseyo newi ra şuna (şına); aya hui henseyo newi ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo newi ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) dı roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra neway haşt serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo newi asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) dı roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo newi ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) berziye esto. A se ra (a/at) dı sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) neway haşt seresceya (raceya/geneya), newi akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) dı vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo newi ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo newi verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) dı asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) dı rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) neway haşt racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) dı akeha. A se ra (a/at) neway haşt raceyata; a nazdi se ra (a/at) dı akea. Asmı ya henso henseyo newi ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) dı sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %97 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo newi ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) dı asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo newi ra suna. Cotani 6 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş)

Tawo berzaişe huari

6:23soira 5:58 sona (şımuni (sodira/Usangaya/SIVAYA)

Tawo berzaişe asmı

7:42 soira 6:44 sona (şımuni (sodira/Usangaya/SIVAYA

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

12h0 27w 11h 34w

Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) nerefşeno (nisreno/nezmeno) awaranuno (azalir/asagilar), kemeno (kemyeno) (azalir) 2 hindi (deke) 29 wista (saniye).

Asma se ra (a/at) dı asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo newi ra suna. eyro (owro) aşma newe

Cotani 12 aşma veryi

Cotani 19 aşma pouru

Cotani 27 ma usteme (peyni

Gavar 3 aşma aşma newi


Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş)

(fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine

paouru paitidana estari! Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi! Semve (Seme/Senbe/KIRo) 6 29 a na (ima/ina) Asma Cotani hem-ayara (owro, ham-ayara=bu gun ayara=gun/heyro) SIVAYA (havanay/sodira) ra akeyo/akeo, pesney ra hensein akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Variş ne vareno; axer (variş/varaiş/varun) se ra sif (sifr) vareno. Awya 0,0 mm yena war Afsmane germi berzibya (yuksekle=yuksekle) upaire sıf/sıfr reseno 26°C derece. Germiye adaira (cere, niyasa) resena hama (heuuant/hevat) 11°C derece.

Vinaiş: Us zemi (zai, herı)/usiyas (usyas) zemi 10 km vinyeno: taye (heve) apara (duri) vinino (vinyeno); 10 km duri (apara) vinyeno; mız (mızd) tuntek esto; çım çımi apara (duri) vineno. Dewsaiş didirengzeno, meto: 1015 hPa. Va zime daoşatara (şiwara) ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir); Hava SIVAYA (HAVANAYA/SODIRA) soira (sivaya/sodire) akeyo; pesney ra hensein akeo Seway ro sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Germiye resena: 15°C Dewsaiş: 1015 hPa derece Vinaiş (Visibility): 10km hiyiye: nermiye se ra (a/at) 33% Va zime daoşatara (şiwar) ra vurunene ra yeno; vurino (vuryeno) yeno, vurino yeno; va heve (taye) piyet vahano heve (taye) rew vahano; seetibya (huleibya) ra 17 km vahano. isarete/daxşte kıraxi: -3°C Ainya caya nusiyo: hensein howrino; owro (eyro/eyero) hava zafiy howrino. Weso; sraeşto. Hava yaoxşino yatha (ze): 15°C (hava yaoxşino (yaoxşeno) yatha (ze) 15°C derece) Barometer: 1,014.06 mb kipo (çipo), diregzho (direngo)/meto Hiyiye (Nemiye/Nermiye: 33% Vinaiş (Visibility): 9,99 km

Isa (Isarete/daxştare) Kıragı (KıRi): 27


Va daoşatara

(şiwar) zime daoşatara (şiwar) ra (a/at) vahano (degiserekten eser), yeno; seetibya (huleibya) ra

16 km vahano. Aşma newi

Yawaye Aşmi:

9.99 km vinaiş

27

14%

Kiraxi berz ahana (bena/vena) vinina (vinyena) visiy (zaf) yewut kiraxi varedana. nermiye

Va zime (apexitara) daoşatara (şiwar) ra ra yeno

16 km(8.0 to 25km Huar(hveng) ver ayara (usanga/soira/sodıra) taw 6.23 hiseno (uzreno); huar herey hiseno. Huar aiwistrune, şuna/şumuni taw 5: 58 (şana/sana) war şuno (şıno); huar herey war şuno (şıno). Sewa Semve (Seme/Senbe) şewaibya (Sewa ebe/eve) sunibya (şimunibya), vere şan (son) asmen hensein akeo; pesney ra akeo; sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino.. Varış (varun/axer) ne vareno; se ra sif vareno. Varıs (axer/varun) 0.0 cm yena war (ava). Germiye adair (cer, awar, var, auua, ava) şuna; germiye nazdi (asna) va (ya) hama (auuaant/heuvat) 3 C° derece resena.

Va zime daoşatara (şiwara) ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-20 km vahenuno (esecektir). Dısemve (Vıseme/Wısemve, Dıseme) 7 7 a na (ima/ina) Cotani; usaya (sivaya/soira/sodira) akeo; pesney ra hensein akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Varış

(axer/varun) se ra (a/at) sif (sifr) vareno.

Variş (axer/varun) 0,0 mm vareno yeno war (ava). Afsmane germiye berziye germi usyas suna, berzibya: usyas (çor) sifr 26°C; adaira (cera/niyasa) sıf (sıfr, cı-fer, cı-ver 11°C derece reseno. Sewnaibya (=geceyle) sewa be (bı) (sewaibya/sewa ebe


(ebi))= geceyle (geceile) germiye adaira (niiasa, cera) şununa (asagiya gidecektir) resenuna (kavuşaçaktir) hama (huuat/hevet) adair/cer sıf/sıfr 11°C derece.

Va zime daoşatara (şiwara) ra esto vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-20 km vahenuno (esecektir). Huar soira (sodıra/uşangaya/usaya/ver ayara) taw 6: 24 şaş (sues) ra (a/at) vist çat (çar) hindi (dekey) vereno hişeno (uzeno/uzreno); o rew hiseno; huar taw 5: 57 panc ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) hındi (deke) vereno war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno (şıno); o rew hişeno (uzreno). Aşmı hawanaya (soira/sivaya/sodir) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) neway hire seresceyana. Asme (Aşme) se ra hawt (hot/howt) ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a hawanaya (soira/sivaya/sodir) ra a yata şon (şimun/san) esta; a aşma henseyo newi ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi newi ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya newi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya newi ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo henseye henseyo newi ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 8:26 haşt ra (a/at) vist sues (şaş) hindi (dekey) vereno hisena. A şon (şimun/san) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 7:48 hawt (hot/howt) ra (a/at) çowres haşt hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) hawt (hot/howt) akeha. A se ra neway hire seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) hawt (hot/howt) asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a a yata (hata) şon (şimun/san) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo newi veradana ma: aya asmaya ya newi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya hense yo henseyo newi ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo newi ra verena (gecer, o ilk bolum den gider) verenuna (.. gececek). Ayan (ayar/asni) soira (sıvaya/havanaya/usaya/usangaya) akeo ; uzyerina hensein akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Hava yaoxşino ze (yeuwt) 16°C (haitya (rass/seg/asah)=15°C) Dewsaiş: 1015 hPa Hiyeye (nermiye): 31% Kiraxi: -4°C Vinaiş: 10 km karayino (sındero/derıno=sınırlıdır) Va: zime zime daoşatara (şiwara) vurenune ra (a/at=degiserekten) vahano; vurine (vuryene) ra yeno vahano; taye (heve) yeno: va taye (heve) piyet yeno; o vurino (vuryeno) 13 km saetibya (huleibya) esto, vaheno. Hava (eyom) taye (heve) huarino (biraz guneslidir), zaf roc (roş/rost) esto. Hava sraeşto (weşo) . Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Germiye: 16°C dereceya 15C yaoxşına (tirki = hisseder). Dewsaiş: 1015.0mb/ piyeto (yemuo/emao)/meto Hiyiye (Nemiye/Nermiye): 31% Vinaiş (Visibility): 9.99 km , vinaiş Isa (Isarete/daxştare) Kıragi (KıRi): 25° kiraxi berz suna, nermiye yi berz şuna, vinina (vinyena).


Va : zime zime şiwar (daoşatara) ra vurenune ra vahano, yeno, vurino, vurenene ra (degiserek ten) vahano (=eser); va 14 km yeno ; va heve (taye) piyet, rew vahano; yeno; saetibya esto, vaheno. Yawaye Aşmi:

Aşma Henseyo newe ra weysena varedana

9.9km Va zime zime şiwar (daoşatara) vurenune vahano, yeno- ra (a/at) 14.00 km/h

vinaiş

Huar hişais (wezis/werziş) 6: 24 hişeno (uzreno); huar (guneş) rew hiseno (wuzreno/werzeno/raurzeno) Huar war siyaiş: şımuni (şana/sana/şımuni) taw 5:57 war şuno; huar herey war şuno.

Aşmı us aşmıya henseyo newi ra şiya: a us (uste) aşma henseyo newi ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo newi aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo newi ra kena; a henseyo newi ra şuna; a henseyo newi ra varedana; a nu (nıka) henseyo newi ra (henseyo newi ra) usyas (upair/çor): a hui asma ya henseyo newi ra (a/at) avaradana; aya henseyo newi ra awaradana; aya henseyo newi ra şuna (şına); a se ra (a/at) hawt (hot/howt) ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo newi ra şuna: asme se ra (at) hawt (hot/howt) aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo newi ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo newi ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo newi ra şuna (şına) henseyo newi ra kena. A aşmı ya us henseyo newi ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo newi aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo newi ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo newi aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo newi ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo newi ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo newi aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo newi ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo newi aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo newi ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo newi ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo newi ra verena verenuna; aşma ya henseyo newi ra (at) verena. Aya se ra (a/at) neway hire tariya: a neway hire racehata; aya hui henseyo newi aver bena (berena); aya nıka henseyo newi ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo newi ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo newi ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo newi aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo newi ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo newi aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo newi ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) hawt (hot/howt) a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo newi ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo newi ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo newi ra bena (berena); aya henseyo newi ra şuna (şına); aya hui henseyo newi ra şuna (şına); aya hui henseyo newi ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo newi ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) hawt (hot/howt) roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra neway hire serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo newi asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) hawt (hot/howt) roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo newi ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) berziye esto. A se ra (a/at) hawt (hot/howt) sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) neway hire seresceya (raceya/geneya), newi akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) hawt (hot/howt) vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo newi ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo newi verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) hawt (hot/howt) asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) hawt (hot/howt) rocino


(rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) neway hire racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) hawt (hot/howt) akeha. A se ra (a/at) neway hire raceyata; a nazdi se ra (a/at) hawt (hot/howt) akea. Asmı ya henso henseyo newi ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) hawt (hot/howt) sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %97 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo newi ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna.

Asma se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. eyro (owro) aşma pouru

Cotani 27 aşma newe

Cotani 5 aşma Cotani 12 aşma veryi pouru

Cotani 19 aşma usteme (peyni

Visit Astronomy Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş)

(fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine

paouru paitidana estari! Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

şewa Dısemve (Dıseme/Vı-semve)

A na sewna a no ayare, sewnaha (sewaha) a no ayara (eyon) ver şona hensein akea pesney ra akeya; şuimunibya (sonibya) asmen hensein racyeno (racino); pesne ra o (u) ne raceyeno/gereyeno/geneyeno/ceneyeno. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Variş (varun/axer) ne vareno.


Baxte varişi (axeri/varuni) se ra sifr esto. Away (awka) varişi (axeri/varuni) 0,0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 2°C derece.

Va piyet/met yeno; saetibya (huleibya) 15-20 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno; o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Seseme (Sesemve, Sesembe) 8 T 8 a na (ıma, ına/ın/ena/ana) Cotani asmen soira (sivaya) akeo;pesney (te-piy/te-pes) ra hensein akeo. Varış (varun/axer) sif (sifr) vareno. Away (awka) varişi 0.0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) usyas (çor) 17°C derece. Germiye adaira (niyasa=cer) şununa hama (equal= hauuant, esit) hama (hewunt) 4°C derece ahenuna.

Va zime şiwar (daoşatara) vaheno suno o taye (heve) piyet esto; o tayn (tuntek) ama (yaman) asyengeno; o kem piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) kem ama (yaman) vahano; o asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahano, yeno . Sewa Sesemve/Seseme

Sewı sone/şimunibya akea; pesney ra hensein akea; pesne ra hensein akea. Varış (varun/axer) hawtay (hotay/howtay) vareno. Away (awka) varişi 6.6 mm yena war (ava) Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 4°C derece.

Va jarestare-jarestare şark (aoşatara) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) asyeng yeno; o heve (taye) asyeng ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir).

çarseme (çarsenbe, çarsenve) 9


9 a na (ima/ina) Asma Cotani; SIVAYA/Sodira/Havanaya akeo; pesney re akeo; b .

Variş (axer/varun) se ra sif (sifr) vareno. varış (varun/axer) 0,0 mm yeno war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) usyas (çor/upair) sifr (sif) 27°C derece. Asmane germiye niyasiyai resenuno hama (hewunt)

12°C derece ahanuna.

Va zime-zime şiwar (daoşatara) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir).

Sewna, sune (sume) çarsemve (çarseme) Sewı sana (suna/şimuni) asmen hensein akeo. Varış (varuni/axeri) se ra sif (sifr) vareno. Vowrı (vawrı) 0,0 mm masena.. Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) 5°C derece.

Va geuseg vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Ponseme (Pansenbe, Posemve, Posemve, Panseme) 10 T 10 Cotani SIVAYA/havanaya/Sodira posembe). Asmen soira (sivaya/sodira) asmen akeo.

akeo ; pesne ra

Varış (axer/varun) vareno; se ra sifr yeno war (ava). Away (Awka) varişi 0,0 mm yena war (ava). Afsmane germiye resenuno miyone usyas (upair) sıfr (sıf, cı-ver) 24C derece. Germiye adaire (cera, wara) yi hama/hauuat/hevet sif 10 C derece ahenuno.

Va geuseg vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 5-10 km vahenuno (esecektir). şewa Ponseme (Poseme, Ponsemve, Posembe)


Sewnahe a no ayare (eyon); sume/şone ponseme (poseme, ponsemve, posembe). Şewı akeya; akeya; sewa asmeni ne sereşceyena (seresgeyena) het howru ra (a/at). Varış (axer/varun) ne vareno. Varış (axer/varun) 0.0 cm yena wara (awa) Germiye şununa resenuna hama (heuuant/hevet) sif 7C derece ahanuna.

Va geuseg yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi (huleibi) 5 km vahenuno (esecektir). Yene 11 11a na (ima/ina) Cotani asmen SIVAYA/Soira/havanaya/Sodira hensein akeo; bexte varişi (axeri/varuni) esto Varış (axer/varun) vareno. Se ra çowres vareno. Afsmane germi (sıçak olcusu) resenuno hewet (havet) sıf (sıfr) 25C derece; germo. Germiye adaira (niiasa) hama (hevet/haut/heut) usyas (upair/çor) 8°C derece ahenuna.

Va geuseg yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi (huleibi) 5 km vahenuno (esecektir). Sewna (Sewa) Yeney Sewı hensein serescayena (serescenina), Sewı hensein akea. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino Varış (axer/varun)

se ra sifr (sif) varena.

Varış (varun/axer)

0,0 mm yena war (awa).

Germiye resenuna adaira (cer) hama (haeuunt/hevunt) niyas (niyas/adair/cer) sıfr (sıf/cı-ver) 12°C derece ahenuna, resenuna.

Va zime-şiwar (daoşatara) ra (a/at) vahano; o taye (heve) piyet esto; o sist asyengeno; o rate (hvaet) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) tayn (tun) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); va saetibi 5-10 km vahenuno (esecektir). Peşene (Pey-yene)

12


12 aşmayai Cotani soira (sivaya) asmen sivaya (soira/sodira) akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino Varış (Axer/varun) ne vareno; variş se ra sif vareno. Varış (Axer/varun) 0.0 mm yeno war (awa). Germiye adair (cer) resenuna hama (heuuant) usyas (upair/çor) sıfr (cıfr/sıf) 24°C derece ahenuna; heyro (owro) germo. Germiye sewey ro hevet (hewunti/yewunti) war (adair/cer) 8°C .

Va zime-şiwar (daoşatara) ra (a/at) vahano; o taye (heve) piyet esto; o sist asyengeno; o rate (hvaet) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) tayn (tun) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Sewa Pey-Yene Sewn-aibya, asmen simunibya (sanaibya) akeya ; şewı ne seresceyena (seresgeyena). Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. varış (axer/varun) se ra sif (sifr) vareno; a se ra sif yena war (awa). vawrı (vowrı) 0,0 mm yena awar (ava). Germiye niyasa (auua/war) şuna, hama (heuuant=esit, Tırki) usyas (upair/çor) 2°C derece ahenuna.

Va zime-şiwar (daoşatara) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Ni (Ini, In, im) havadise a no heftehe. Xatir ve (be) sımabya (hatırla sizlerle), Havadise Zazayan

Diyare (Dınga/Dainga/Dahya) ma= our land Dıyare ma nıka (nuna) ser a ser peya şuno; dıma vınderno; o dıma (duma) şuno (şıno); kes gure ereş (raşt) ne vırazeno; se esto her kes zur herzeno (harseno) us ma Zazayan; kamıya maya kay kene; nome ma ra kay kene; nome arez niye wazene ma xapenene wazene maşyune (merdemune) anguşi (dina) deunene (dıwzhene), zur şunene (şanene) ma ver; raştiya ma wardene. Reynaişe ma ne wazene; raştiya ne yeizene (yesene). Zazaki ma gere teyuıti aho; a teyuiti us zun yero; a war me şero (şuho); a aver şero (şuro); yei he raştiya ma ne wazene; hem zur wazene us ma kene. Sıma gere hem zazakiya nusere hem vacere; zune may, piy war me bere; zurune ainyai dıma me şure (şere).


Diyare (dınga/dahya) ma sıma vinene a hew (hen) kasek niya; sıma vinene caye zazayun ra (a/at). Vı-guyo (Vı-gayo/Vı-cuyo)) Avesta, Farsa veri, Zazay, Zazaki!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/diq/thumb/a/a9/Zaza%C3%BDstan0003.JPG/300px-Zaza %C3%BDstan0003.JPG Diyare MA (caye Zazayu) Dr.Zılfi Selcani vıraşto.

Zazana diyare (dınga) ma:


Tırkiya de caê mıntıqa Zazaistani Selcani "Grammatik der Zaza-Spraçe" ra

Resım: Kıtabê Zılfi

Sıma a na herunayi zanaiş (vıduş) vinene. M. çagdasi no vıraşto Sevas ra yata (heta) Tatvan Zazay este; Bayburt ra heta (yata) Sevregı Zazay este; sıma zanaiş (viduş) vinene, no (e no) sıma re nusyeno (nusino).

Resmi veoire ma ra:


Diyare Xuna (Hana/khana) Farsi


Caye Xuna Farsi caye Zazayu taw Sasaniyan tawo khaniya (xuniya):

Mezge seye kereiş radyosyune Emperyalistu verva (patiy) Iraniyan hem Zazayan

Radyasyon patiy (verva) Iraniyan hem Zazayan Rasyonuci (Mind kontrolici) vısp ayan (eyon) zur herzene ma zazayan hem anguşi (dina).

We will say that the sensitivity of the Hall device is 2.50mV/G as found on their data-şeet. Call this k. Therefore, the Magnetic Flux Density you are measuring from that magnet can be calculated as: B = 1000*(V0-V1)/k, in Gauss. Please note that with a calibrated Hall device, you would be given actual data measurements for the V0 value and for the k value. For example, suppose you measured 2.48Vdc for V0 and 1.32Vdc for V1. Then B = 1000*(2.48-1.32)/2.50 = 464Gauss, North pole (because it is positive). For another example, suppose you now measured 4.56Vdc for V1 with the same Hall device. Then B = 1000*(2.48-4.56)/2.50 = -832Gauss, South pole (because it is negative). Iranice ma hem Zazayan serbest niye tehera (tevera); gane inuna teher ra radyasyon yeno ci. Kam (kum) e ney


keno? çvav sıma gere zunere. Sıma aişene (eskene) e ney metro huvehu vırazene, gane (cune) hui mamere (pemere); 5 euroya sıma aişene (eskene) vırazene. Sıma hui radyosyun ra pauere (vı-pawere)! Seveknere! A na heruna sıma vinere: http:/www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/mgausmeter.htm http:/en.wikipedia.org/wiki/Mind_control

6 Mezge marketar (kişatar), seştere mezgi Beynemiya (dinaya) seveknais esto pairi snataişe newi re. Mezge saye kereisi (saye kerdar/kerdox) newe snataişa mezga maşyu (merdemu) sayena (wisena), mezga maşyi (merdemi saye kena. Umiya (Dinaya/Angusa) pers esto newe snataise mezga maşyu (merdemu) mahrkene; ser 1945 Hembereişe bumiye (benyemiya) niyasadayat; manaya a pesanais (pereis/ceng) ver (fra) me yero (iyeho). Ser 1975 Men kereise newe snataiş re maşyi mahrkene (kisene/merencene) re urvaidya (uruvaitya/merevaiş) viniyat. Ser 1979 Rusya ( (hembereise (Soviyet) varedat reye serdaise snataise ye merendane (merencene). 1. snataişe radiyoy (estuati gureynene hama verezaise nuclear snataisi vecene) 2. 2 parçein snataise beam ( estate radyoactivi gureynene, wesiyain (biolojik) manahene) 3. snataişe vengin radyosyun 4. Snataişe magnetiki tey azda frekheansa gureyene (gurine) hense gane (cune) maşyu (merdemu) mahrkene (kişene) Mezgi seye kereis ahum (dina/anguşi) seye keno; ay wiseno. Mezgi seye kereiş mezge vurneno; hem kişeno. O mezge sıma vurneno; sıma seye keno 24 saeti. O resmi mezga moceno; o ne-razais megayaibya veceno; o waire mezgi kişeno, marandano. O deu, karnasi mezgaibya sereibya veceno; o newesiya seri herzeno sıma duri ra. Nazdi frekanse 10 hz. Idareye diyari e ney thaw ne kene; ne wazene kes zunero, ya yi sinanero (seşkero).

Je nusar eney nuseno; ainya dezgi este patiy (vera) haxedri : i seye kene duri ra keye (çeye) sıma; o sıma visp (her) çi vineno duri ra; sıma keye (çeye) huibya veradais (servest) niye. Berehavay (vere havay)-sçneri gureynene (marsane): i nıka gani (cuni) seye kene bin vestriya (ginciya) i gane to vispa vırun (makha) vinene; i vervaxşe (cucIke) sıma vinene hem seye kene. sıma vinene, maşyi (merdemi) verdaye niye; i wayire rasnu (rastiye) niye; haitya merdeme heyroyini (owroniyi) veradeye niye, i servest niye. Ser 1990 Sony kamera vıraştat; gani gincibya (vestribya) vinena; seye kena; inu vat i aişene (eskene) pe filtiribya us IR kamera.

3 Texvime Zazayu, Taxvime Zarathusti


Zazay gere (gehe) texvime hui wes musere ey hacere; o manayo sıma ubi (vumi) texvime Zazayu musere; i visiy (zaf) girun niye; sıma gehe (gere) inu teyid kere; sıma weş çya huibya weşiyai teng vi-behe (bere). sıma vinene: Texvime Zazayu zafiy (visiy) name eyoni este: o moneneo, PAHENE şENE VIşENE, SESENE, çARşENE, PONşENE, YENE, PEY-YENE SIFT/KIRE/şENE ...S PAşEME şEME VISEME SESEME çARSEME POşEME YENE PEYYENE PASEMVE SEMVE VISEMVE SESEMVE çARSEMVE POSEMVE YENE PEYYENE E ni pe -b/v ye vacyene hem ve b/v vacyene. PASEMBE/PASENBE .şENE/şEME...sembe/şENBE ... M us N suna. sıma vinene Texvime Zazaki, visi (zafi) patibya (raitya) vacyeno. Kamci vac (khese) ra e ni vaci yene: adete ci seniyo? 1 Sum/san/şon/şan yan (va) yi şmuni/san sun/şun 2 asni (=eyon, aşno (asman). Azan (asni), asman, asm ra yene. O moneno: numor (mor) +eyon ya sum/sun ra yene. Numuneye ey sıma ana herina verene: Asmi Yairyariibya yi vacyene: zımeO VERYENE/ZIMUSTUNO VERYENE, zımeYO MIYON (ZIMUSTUNO MIYON), zımeYO (ZIMUSTUNO) PEYENE USARO (WESARO) VERYENE, USARO (WESARO) MIYON WESARO (USARO) PEYENE UMUY (AMNANO) VERYENE AMNANO (UMUYO) MIYON UMUYO (AMNANO) PEYENE PAISO VERYENE PAISO MIYON PAISO PEYENE

Asme taxvime Ahura Mazdai: aşme dini (diimi)-nome (name) aşmi (mengi) Vohuman (Vohumun) = kanuna (şaştay çat (çar)ile) 11 (1) Spenta-Armaiti= guecig 12 (2) Fravardi/Fravaşi (Veraverti)=aidar (adar) 1 (3) Aşa Vahista =Varan (nisun) 2 (4) Hvaretat=Viluna 3 (5) Tiştra=Vertivare (hezrun) 4 (6) Ameretat=Vastarini 5 (7) Xşatre Vayirya=tebaxi 6 (8) Mithra=Tişrun 7 (9) Aban (APAN/AWAN)=awan/abancotani 8 (10) Adar=gavar 9 (11) Dae= Gagan 10 9 (12) Seniyo texvime daene Ahura Mazdai/zarathusti. sıma re a na heruna vinene: No www.avesta.org ra yeno. MONTH NAME OF THE MONTH MEANING 1 Fravardin Guardian Spirit vera veşi/vera verti 2 Ardibehest Truth – Order aşa vehişta 3 Khordehd Perfection Hvare-khşaeta


4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tir (Tiştryaeninis) The Star Amardad Immortality amereta/amerdata şehrevar A Desired Power xşatra wayirya Meher (Mehr, Mithra) Friendşip mithra Avan (Aban) Water Adar (Atar) Fire Dae The Giver Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind- vahu mana vahman Aspandarmad (Spandarmad) Devotion as= spenta armaiti

30 NAMES FOR 30 DAYS OF THE MONTH!

DAY (ayan/ayar/asni) NAME OF THE DAY (name eyon) MEANING (manaya ayari (eyoni) 1 Hormuzd (Ohrmazd) The Lord of Wisdom Ahura Mazda 2 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind= Vohu mana 3 Ardibeheşt Truth – Order= aşa vahişta 4 şehrevar (şahrewar) A Desired Power= xşatra wayirya 5 Asfandarmad (Spandarmad) Devotion -spenta armaiti 6 Khordehd Perfection= hi 7 Amardad Immortality armeretat (amerdata) 8 Daepadar Giver of Fire 9 Adar (Atar) Fire 10 Avan (Aban) Water 11 Khorşed The şining Sun Hvare-khşaeta 12 Mohor The Moon 13 Tir The Star 14 Goş (Geuş Urvan) The Cowb ganeus uruuan 15 Daepmeher The Giver of Friendşip 16 Meher (Mehr, Mithra) Friendşip 17 Saroş Prayer sraoşa 18 Raşna To Judge 19 Farvardin Guardian Spirit vera weşi/verti 20 Behram (Verethraghna) Victory 21 Ram (Raman) Joy 22 Govad (Vata) The Wind vayu 23 Daepdin The Giver of Religion dae pa daeni/diimi 24 Din Religion daena/diem 25 Aşişvangh (Aşi Vanghuhi) Wealth aşi venguhi 26 Aştad (Arştat) Justice arştat/raştat 27 Asman Sky asmen 28 Zamyad Earth zemin 29 Mahrespand (Manthra Spenta) Holy words 30 Aneran (Anaghra Raoşaştay çat (çar)a) Infinite Light aneran roc

Texvime daene (diieme/diiene) Ahura Mazday/Zarathusti


October 2011 (AY 1381) r = ruz (day), m = mah (month) Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

3

4

5

6

7

r. Mihr m. Mihr

r. Sroş m. Mihr

r. Raşnu m. Mihr

r. Frawardin m. Mihr

r. Warharan m. Mihr

r. Ram m. Mihr

9

10

11

12

13

14

r. Day-pa-Den m. Mihr

r. Den m. Mihr

r. Ard/Aşi m. Mihr

r. Aştad m. Mihr

r. Asman m. Mihr

r. Zam m. Mihr

Ayathrem Gahambar

Ayathrem Gahambar

Ayathrem Gahambar

Mihragan

16

17

18

19

20

21

r. Anagran m. Mihr

r. Ohrmazd m. Aban

r. Vohuman m. Aban

r. Ardwahişt m. Aban

r. şahrewar m. Aban

r. Spandarmad m. Aban

Ayathrem Gahambar Rapithwina ends


23

24

25

26

27

28

r. Amurdad m. Aban

r. Day-pa-Adar m. Aban

r. Adar m. Aban

r. Aban m. Aban

r. Khwarşed m. Aban

r. Mah m. Aban

Abanagan

30

31

r. Goş m. Aban

r. Day-pa-Mihr m. Aban

November 2011 (AY 1381) r = ruz (day), m = mah (month) Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1

2

3

4

r. Mihr m. Aban

r. Sroş m. Aban

r. Raşnu m. Aban

r. Frawardin m. Aban

6

7

8

9

10

11

r. Ram m. Aban

r. Gowad m. Aban

r. Day-pa-Den m. Aban

r. Den m. Aban

r. Ard/Aşi m. Aban

r. Aştad m. Aban


13

14

15

16

17

18

r. Zam m. Aban

r. Mahraspand m. Aban

r. Anagran m. Aban

r. Ohrmazd m. Adar

r. Vohuman m. Adar

r. Ardwahişt m. Adar

20

21

22

23

24

25

r. Spandarmad m. Adar

r. Hordad m. Adar

r. Amurdad m. Adar

r. Day-pa-Adar m. Adar

r. Adar m. Adar

r. Aban m. Adar

Adargan

27

28

29

30

r. Mah m. Adar

r. Tir/Tiştar m. Adar

r. Goş m. Adar

r. Day-pa-Mihr m. Adar

Dae -Vohuman 2010 (AY 1379) r = ruz / eyon (ayan/asni/azan/ayar) m = mah/meng (/asm/asme/aşm) Spenta Armaiti-Fravardi/Fravaşi 2010 (AY 1379/1380) r = ruz (day), m = mah (month) Fravardin (Fravaşi)-Aşa Vahista April 2010 (AY 1380)

Havadisehavay388  

Havadise havay

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you