Page 1

Havadise Havay

Semve-Vı-semve (Dı-semve) ... Peyene (Peşene) 18-24 tebaxi 2013 çarsemve Heyro (Owro)

Sıva (Mesti)

Posemve (Poseme)

Yene

(çarseme)

Asmen akeo;

Amsen akeo; huar esto

huar esto

Asmen akeo;

varış se ra ne vareno

huar esto

varış (varun/axer) sif vareno. Tij (roc/roş/roşt) esto

Asmen akeo; huar esto varış se ra ne vareno

varış se ra ne vareno varış (varun/axer) sif vareno.

varış (varun/axer) sif vareno.

varış se ra ne vareno

Asmen akeo; huar esto varış se ra ne vareno

varış (varun/axer) varış (varun/axer) sif vareno. sif vareno.

Tij (roc/roş/roşt) esto berz:37°

berz/usyas: Berz: 33°

33°

Niyas (nezm/awar/ava) 17°

Niyas (nezm/awar):18 °

berz/usyas:34°

berz/usyas:35°

Niyas (war/nezm) 19°

Niyas (awar/war):18°

Niyas (nezm/awar/war berz):18°

Astronomi: Asma hense yo veryi ra suna, se ra (a/at) neway aşme rocyeno (raoxşino/rocino). Asma ya henseyo veryi ra (a) suna; aya vera aşma henseyo veryi ra suna, şununa. Aşmı (menge) ya us henseyo veryi ra (a/at) vereta; aya huiya asma ya henseyo veryi ra akena; a aver bena; ya suna varedana (=tirki artar) aya zafyena (visiyena) weysena; aya hui usyas (upair/çor) kena; aya usyas (upair/çor) suna (şına), suna usyas (upair/çor) suna; aya usyas (upair/çor) kena usyas (upair/çor) kena; aya usyas (upair/çor) bena; a henseyo veryi a ra akena; a ya usyas (upair/çor) abena (aberena) (=usyas (upair/çor) ; a hui henseyo veryi ra bena, ver kena; a hui henseyo veryi ra usyas (upair/çor) bena; a hui henseyo veryi ra bena (berena); a hui usyas (upair/çor) henseyo veryi ra benuna (berenuna): a şuna hui asma henseyo veryi ra akena; a şununa hui akenuna abenuna; a hui vaurena; a hui henseyo veryi ra akena; a hui


henseyo veryi ra mocena (newena/dersena); a hui henseyo veryi ra (a/at) akena; a henseyo veryi ra bena (berena); a us (usyin) çeyrege aşmıya henseyo veryi ra (a/at) şiya (şiyata); a hona (hıma) usyas (upair/çor) aşma ya hense yo veryi ra (a/at) hima (hona) ne vereta. A aşmı ya henseyo veryi ra (a/at) vera şuna (şına), şununa; a suna vera (patiy) asma henseyo yo henseyo veryi ra (a/at). A us (uste/usyin) aşmiya veryi ra verena, viyarena. A nu (ınka/nıka) asmiya ya henseyo veryi ra verena; verenuna: a se ra (a/at) neway roşt (roc/roş) nışrena (dana); a hona (hıma) hevena (tayena) tayn (tun/kem) hui henseyo veryi ra varedana; a hui henseyo veryi ra bena (berena); a henseyo veryi ra şuna (şına); a henseyo veryi ra şuna (şuna); a hui hona (hıma) henseyo veryi ra bena (berena); a hui aşmıya ya henseyo veryi ra (a/at) şuna (şına); a henseyo veryi roşt (roş) nıka (nu/nuna) averdana (verduna); a henseyo veryi ra akeha (akea): a hui henseyo veryi ra akena. Aşmı ya henseyo veryi ra (at/a) şiya; a us (uste/usyin) ceyregyo henseyo veryi ra (a/at) vereta: aşm us/uste/usyin ceyregyo henseyo veryi ra şiya; aya nıka (nu/nuna) aşma henseyo veryi ra (a/at) verena, verenuna; aya zaf (visiy) roşt (roc) nika (nu) nışrena ma; a nıka (nuna/nu) roşe (roşte/roce) hui henseyo veryi ra bena (berena); aya ceyrege aşmıya ya henseyo veryi ra (a/at) şuna, şununa (şınena); aya se ra (a/at) neway roşt (roş/şowk) verduna; aya nıka hona (hıma) şuna (şına) vera ya aşmı ya henseyo veryi şuna (şına), şununa vera a aşmıya henseyo veryi; a nıka se ra (a/at) neway roc (roş/seuk/roş) nışrena (dana) ma; a se ra (a/at) neway roş (roc/roşt) verduna (verdana); aya ya asma ya henseyo veryi ra (a/at) bena (berena); aya asma ya henseyo veryi ra benuna (berenuna); aya nıka (nuna/nu) henseyo veryi ra şuna (şına) verena; aşmı se ra (a/at) neway roş (roc/roşt) verdana; aya nıka (nu/nuna) henseyo veryi roc/roş (roşt) vareduna; aya nu (nıka) hui şuna fına (onci) henseyo veryi ra akena; a onci (fına/voina) henseyo veryi ra abena, avaradana; a henseyo veryi ra varedana; a roşt (roc) se ra (a/at) neway akahena; a hui henseyo veryi ra bena (berena); a roşe (roce/roste) hui henseyo veryi ra akena. Aya a şowke hui henseyo veryi ra bena (berena). Aşm se ra (a/at) neway akea, a se ra (a/at) des (das) raceya/geriya/ceriya. A se ra (a/at) neway akeha. A asma ya henseyo veryi ra verena, verenuna (veranana). A hui suna hevena (tayena) akena: a hui aver abena (berena); a nıka (nuna) hıma (hona) aver şuna (şına); a ya ceyrego henseyo veryi aşmıye ra a/ra/at şuna verenuna; aya nıka (nuna) hui henseyo veryi ra verduna (veradana); a aşmı hui henseyo veryi kena, henseyo veryi avisena; aya roc (ros/rost) henseyo veryi kena ra şuna (şına), şununa. A hui henseyo veryi ra bena (berena); roşe (roşte/roce) hui nazdi se ra (a/at) neway ra verduna (verdana). A nıka (nu/nuim/nuna) roc (roş/roşt) kem nışrena ma. A thvat (tıvat/tevet) ceyrena (geyrena). A hamatat vavrena (verenvena/vaurena). A son (şumuni/san) soir (sodir/sivay/havanay) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) des (das) seresceyana. Asme (Aşme) se ra neway ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a son (şumuni/san) ) ra yata soir (sodir/sivay/havanay esta; a aşma henseyo veryi ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi veryi ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya veryi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya veryi ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo henseye henseyo veryi ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 5:01 panc ra (a/at) yew (jew/je/ju) hindi (dekey) vereno hisena. A merzge (mezge) soir (sodir/sivay/havanay) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 2:25 dı ra (a/at) vist panc hindi (dekey) vereno: a hui war dana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) neway akeha. A se ra des (das) seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) neway asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a son (şumuni/san) soir (sodir/sivay/havanay) yata (hata) soir (sodir/sivay/havanay) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo veryi veradana ma: aya asmaya ya veryi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya hense yo henseyo veryi ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo veryi ra verena (gecer, o ilk bolum den gider) verenuna (.. gececek). berziye (usyasiye) (=Tirki yukselme) aşmıya ver yeno; berziye (usyasiye) aşmıya ver yeno. A hui henseyo veryi ra bena (berena): asma henseyo veryi ra ver verena. Aya nıka (nu/nuna) aşmiya ya henseyo veryi ra verena. Aşma aşma ya henseyo veryi ra (a/at) verena; a şuna vera henseyo veryi aşmı ra (a/at) şuna (şına) verena, verenuna; aya owro (howro/heyro) nazdi henseyo veryi şowk (roş/roc) nışrena ma; a hui henseyo veryi ra bena (berena). Dergeye vinaişe roce (sowke/rose/roşte) huari (guneş işıgın uzunlugu 14h 29d (saet, d=dekaho; hindi==h=dekeho)); roce huari (roşte/rose huari) nezmaiş (tirki=yukselme) ver yeno.


Dergeye ayari/asni/ayani (gun uzunlugu) 13:33 h (d) derge ayari (ayani/as 2 deke (hind) 15 wist (saniya) kem keno (kemyeno/kemeno) , tengeno (darar) (=genisler); eyon 2 (deke/hindi) kem 15 wista (saniye) kem keno, wardano (iner). Huar=guneş Huar soira (fra-ayara/sodira/usanga/ver ayana) taw 5:39 AM (panc) ra (a/at) heris new hındi (dekey) vereno hişeno (uzreno); o herey hiseno (hişeno/uzreno/hişeno (uzreno); huar (hu/hveng) vera şumi (şuni) taw 7:13 PM hawt (hot) ra (a/at) hiryes ( des hire) dekey (hindi) vereno) war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno. Huar herey hışeno (uzreno/usreno). Ayare her (vısp) ayare/ayan/asni) 2 deke (hind) 15 saniye (wist) hui kem kene, tengene (=dararlar) ; ayani (ayari/asni) hui kem kene; ne useynene (genisletmezler) roci (isıklar) tayn (tuntek) kene, roci (=isiklar/rosi/roşti) wardane (=inerler). Vinaişe roci (rosti) apara/duri ra 10 km vinino (vinyeno) upaire (usiyas) zemıya (harıya/hardi); howri asmeniyai (asmen de) hesein este; (mızhd/maexe) ver tayn (tun) ver yeno. Vinaişe apara/duri 10 km ro yo; mızd (mız) heve (taye) esto; çım çımi apara/duri taye (heve) vineno. Dergeye ayara, ayari pe asmiya vıraziyahe, moriyahe. Veoriyahe ma, pi ma, maye (marda) ma ayari pe aşmai marete (morete), vir kerte (kerete/kerde) sıma adaira (cera) vinene. Taw vac: asma panca dasa/des panc uxşena (weysena) asma panc-a das (des panc-a) nerefsana (ay 15 de yukhselir ay 15 de azalir). Va daoşatara (aoşatara) zime (apexitara) daoşatara (aoşatara) vurenune ra vahano; vurine (vuryene) ra (a/at) yeno; va taye (heve) yeno; vahano; vurino, va taye (heve) piyet yeno; va piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; va piyet esto; o rew asyengeno va rew (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); saetibi (huleibya) 10-25 km vahenuno (esecektir). Nermiye esta; se ra (a/at) vist panc 19% Dewsaiş didregzhano; meto 1007 hPa. Ayar (Ayan/asni) her ayara (her gun) 2 deke (hind) 15 saniya (wista) hui derg keno. Aşmı us aşmıya henseyo veryi ra şiya: a us (uste) aşma henseyo veryi ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo veryi aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo veryi ra kena; a henseyo veryi ra şuna; a henseyo veryi ra varedana; a nu (nıka) henseyo veryi ra (henseyo veryi ra) usyas (upair/çor) kena: a hui asma ya henseyo veryi ra (a/at) avaradana; aya henseyo veryi ra awaradana; aya henseyo veryi ra şuna (şına); a se ra (a/at) neway ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo veryi ra şuna: asme se ra (at) neway aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo veryi ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo veryi ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo veryi ra şuna (şına) henseyo veryi ra kena. A aşmı ya us henseyo veryi ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo veryi aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo veryi ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo veryi aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo veryi ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo veryi ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo veryi aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo veryi ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo veryi aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo veryi ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo veryi ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo veryi ra verena verenuna; aşma ya henseyo veryi ra (at) verena. Aya se ra (a/at) des (das) tariya: a des (das) racehata; aya hui henseyo veryi aver bena (berena); aya nıka henseyo veryi ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo veryi ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo veryi ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui


howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo veryi aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo veryi ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo veryi aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo veryi ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) neway a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo veryi ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo veryi ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo veryi ra bena (berena); aya henseyo veryi ra şuna (şına); aya hui henseyo veryi ra şuna (şına); aya hui henseyo veryi ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo veryi ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) neway roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra des (das) serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo veryi asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) neway roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo veryi ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) berziye esto. A se ra (a/at) neway sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) des (das) seresceya (raceya/geneya), veryi akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) neway vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo veryi ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo veryi verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) neway asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) neway rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) des (das) racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) neway akeha. A se ra (a/at) des (das) raceyata; a nazdi se ra (a/at) neway akea. Asmı ya henso henseyo veryi ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) neway sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %97 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo veryi ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) neway asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo veryi ra suna. Tebaxi 18 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş)

Tawo berzaişe huari

5:40 sona (şımuni

7:13 soira (sodira/Usangaya/SIVAYA)

Tawo berzaişe asmı

5:51 soira 2:25 sona (şımuni/şon) (sodira/Usangaya/SIVAYA)

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

14h 29w 13h 33w

Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) nerefşeno (nisreno/nezmeno) awaranuno (azalir/asagilar), kemeno (kemyeno) (azalir) 2 hindi (deke) 15 wista (saniye).

Asma se ra (a/at) neway asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo veryi ra suna. eyro (owro) aşma veryi

Tebaxi 21 aşma pouru

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş)

Tebaxi 28 aşma Usteme Tebaxi 5 newe aşmı Tişrun 12 aşma veryi (peyni) aşmı

(fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru


paitidana estari! Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

Semve (Seme/Senbe/KIRo) 18 18 a na (ima/ina) Asma Tebaxi hem-ayara (owro, ham-ayara=bu gun ayara=gun/heyro) SIVAYA (havanay/sodira) ra akeyo/akeo, pesney ra akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Variş ne vareno; axer (variş/varaiş/varun) se ra sif (sifr) vareno. Awya 0,0 mm yena war Afsmane germi berzibya (yuksekle=yuksekle) upaire sıf/sıfr reseno 36°C derece. Germiye adaira (cere, niyasa) resena hama (heuuant/hevat) 18°C derece.

Vinaiş: Us zemi (zai, herı)/usiyas (usyas) zemi 10 km vinyeno: taye (heve) apara (duri) vinino (vinyeno); 10 km duri (apara) vinyeno; mız (mızd) tuntek esto; çım çımi apara (duri) vineno. Dewsaiş didirengzeno, meto: 1007 hPa. Va daoşatara (şiwara) – zime daoşatara (şiwara) ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-20 km vahenuno (esecektir); Hava SIVAYA (HAVANAYA/SODIRA) soira (sivaya/sodire) akeyo. Seway ro sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Germiye resena: 36°C Dewsaiş: 1007 hPa derece Vinaiş (Visibility): 10km hiyiye: nermiye se ra (a/at) 19% Va daoşatara (şiwar) zime zime (apexitara) daoşatara (şiwar) ra vurunene ra yeno; vurino (vuryeno) yeno, vurino yeno; va heve (taye) piyet vahano heve (taye) rew vahano; seetibya (huleibya) ra 26 km vahano. isarete/daxşte kıraxi: 7°C Ainya caya nusiyo: hensein howrino; owro (eyro/eyero) hava hensein howrino. Weso; sraeşto. Hava yaoxşino yatha (ze): 36°C (hava yaoxşino (yaoxşeno) yatha (ze) 34°C derece) Barometer: 1,007.06 kipo (çipo), diregzho (direngo)/meto Hiyiye (Nemiye/Nermiye: 16% Vinaiş (Visibility): 9,99 km


Isa (Isarete/daxştare) Kıragı (KıRi): 41 Va daoşatara (şiwar) zime zime (apexitara) daoşatara (huleibya) ra 20 km vahano. Yawaye Aşmi:

Aşma veryi

(şiwar) ra (a/at) vahano (degiserekten eser), yeno; seetibya

Va daoşatara (şiwar) zime (apexitara) daoşatara (şiwar) ra ra yeno

20.00 km

9.99 km vinaiş

41 14%

Kiraxi berz ahana vinina (vinyena visiy (zaf) yewut kiraxi varedana.

nermiye

Huar(hveng) ver ayara (usanga/soira/sodıra) taw 5.44 hiseno (uzreno); huar herey hiseno. Huar aiwistrune, şuna/şumuni taw 7: 14 (şana/sana) war şuno (şıno); huar herey war şuno (şıno).

Sewa Semve (Seme/Senbe) şewaibya (Sewa ebe/eve) sunibya (şimunibya), vere şan (son) asmen n akeo; pesney ra akeo. Seway ro sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Varış (varun/axer) ne vareno; se ra sif vareno. Varıs (axer/varun) 0.0 cm yena war (ava). Germiye adair (cer, awar, var, auua, ava) şuna; germiye nazdi (asna) va (ya) hama (auuaant/heuvat) 18C° derece resena.

Va daoşatara (şiwara) – zime daoşatara (şiwara) ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-20 km vahenuno (esecektir). Dısemve (Vıseme/Wısemve, Dıseme) 19

19 a na (ima/ina) Tebaxi; usaya (sivaya/soira/sodira) akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Varış

(axer/varun) se ra (a/at) sif (sifr) vareno.

Variş (axer/varun) 0,0 mm vareno yeno war (ava). Afsmane germiye berziye germi usyas suna, berzibya: usyas (çor) sifr 33°C; adaira (cera/niyasa) sıf (sıfr, cı-fer, cı-ver 19°C derece reseno. Sewnaibya (=geceyle) sewa be (bı) (sewaibya/sewa ebe (ebi))= geceyle (geceile) germiye adaira (niiasa, cera) şununa (asagiya gidecektir) resenuna


(kavuşaçaktir) hama (huuat/hevet) adair/cer sıf/sıfr 17°C derece.

Va zime daoşatara (şiwara) ra esto vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir). Huar soira (sodıra/uşangaya/usaya/ver ayara) taw 5:40 panc ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) hindi (dekey) vereno hişeno (uzeno/uzreno); o rew hiseno; huar taw 7: 13 hawt (hot) ra (a/at) heris hawt (hot/howt) hındi (deke) vereno war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno (şıno); o rew hişeno (uzreno).

A son (şumuni/san) soir (sodir/sivay/havanay) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) hawt (hot/howt) seresceyana. Asme (Aşme) se ra neway howt (hawt/hot) ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a son (şumuni/san) ) ra yata soir (sodir/sivay/havanay esta; a aşma henseyo veryi ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi veryi ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya veryi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya veryi ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo henseye henseyo veryi ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 5:57 panc ra (a/at) pancas hawt (hot/howt) hindi (dekey) vereno hisena. A merzge (mezge) soir (sodir/sivay/havanay) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 3:35 hire ra (a/at) heris panc hindi (dekey) vereno: a hui war dana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) akeha. A se ra hawt (hot/howt) seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a son (şumuni/san) soir (sodir/sivay/havanay) yata (hata) soir (sodir/sivay/havanay) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo veryi veradana ma: aya asmaya ya veryi ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya hense yo henseyo veryi ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo veryi ra verena (gecer, o ilk bolum den gider) verenuna (.. gececek).


Ayan (ayar/asni) soira (sıvaya/havanaya/usaya/usangaya) akeo ; uzyerina akeo. Hava yaoxşino ze (yeuwt) 33°C (haitya (rass/seg/asah)=32°C) Dewsaiş: 1010 hPa

Hiyeye (nermiye): 29% Kiraxi: 9°C Vinaiş: 10 km karayino (sındero/derıno=sınırlıdır) Va: daoşatara (şiwara) vurenune ra (a/at=degiserekten) vahano; vurine (vuryene) ra yeno vahano; taye (heve) yeno: va taye (heve) piyet yeno; o vurino (vuryeno) 7 km saetibya (huleibya) esto, vaheno. Hava (eyom) taye (heve) huarino (guneslidir), zaf roc (roş/rost) esto . Hava sraeşto (weşo) . Germiye: 33°C dereceya 32C yaoxşına (tirki = hisseder). Dewsaiş: 1,009,11mb/

piyeto (yemuo/emao)/meto

Hiyiye (Nemiye/Nermiye): 29% Vinaiş (Visibility): 9.99 km , vinaiş Isa (Isarete/daxştare) Kıragi (KıRi): 48 kiraxi

berz suna, nermiye yi berz şuna, vinina (vinyena).

Va: daoshatara (shiwar) vurenune ra vahano, yeno, vurino, vurenene ra (degiserek ten) vahano (=eser); va 7 km yeno ; va heve (taye) piyet, rew vahano; yeno; saetibya esto, vaheno. Yawaye Aşmi:

Aşma Henseyo usteme/peyni

9.9km Va daoshatara (shiwar) vurenune vahano, yeno- ra (a/at) 5.00 km/h

vinaiş

Huar hişais (wezis/werziş) 5: 41 hişeno (uzreno); huar (guneş) rew hiseno (wuzreno) Huar war siyaiş: şımuni (şana/sana/şımuni) taw 7:12 war şuno; huar herey war şuno.

Aşmı us aşmıya henseyo veryi ra şiya: a us (uste) aşma henseyo veryi ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo veryi aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo veryi ra kena; a henseyo veryi ra şuna; a


henseyo veryi ra varedana; a nu (nıka) henseyo veryi ra (henseyo veryi ra) usyas (upair/çor) kena: a hui asma ya henseyo veryi ra (a/at) avaradana; aya henseyo veryi ra awaradana; aya henseyo veryi ra şuna (şına); a se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo veryi ra şuna: asme se ra (at) neway howt (hawt/hot) aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo veryi ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo veryi ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo veryi ra şuna (şına) henseyo veryi ra kena. A aşmı ya us henseyo veryi ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo veryi aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo veryi ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo veryi aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo veryi ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo veryi ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo veryi aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo veryi ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo veryi aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo veryi ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo veryi ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo veryi ra verena verenuna; aşma ya henseyo veryi ra (at) verena. Aya se ra (a/at) hawt (hot/howt) tariya: a hawt (hot/howt) racehata; aya hui henseyo veryi aver bena (berena); aya nıka henseyo veryi ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo veryi ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hamaeyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo veryi ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo veryi aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo veryi ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo veryi aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo veryi ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo veryi ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo veryi ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo veryi ra bena (berena); aya henseyo veryi ra şuna (şına); aya hui henseyo veryi ra şuna (şına); aya hui henseyo veryi ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo veryi ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra hawt (hot/howt) serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo veryi asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo veryi ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) berziye esto. A se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) hawt (hot/howt) seresceya (raceya/geneya), veryi akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo veryi ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo veryi verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) hawt (hot/howt) racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) akeha. A se ra (a/at) hawt (hot/howt) raceyata; a nazdi se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) akea. Asmı ya henso henseyo veryi ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %97 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo veryi ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo veryi ra suna. Tebaxi 19 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş)

Tawo berzaişe huari

5:40 sona (şımuni

7:11 soira (sodira/Usangaya/SIVAYA)

Tawo berzaişe asmı

5:57 soira 3:35 sona (şımuni/şon) (sodira/Usangaya/SIVAYA)


Tebaxi 19 2013 Dergeye roce (roşt) yo viniyino

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş)

14h 27w 13h 31w

Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) nerefşeno (nisreno/nezmeno) awaranuno (azalir/asagilar), kemeno (kemyeno) (azalir) 2 hindi (deke) 15 wista (saniye).

Asma se ra (a/at) neway howt (hawt/hot) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo veryi ra suna. eyro (owro)

Tebaxi 21 aşma pouru

aşma veryi

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş)

Tebaxi 28 aşma Usteme Tebaxi 5 newe aşmı Tişrun 12 aşma veryi (peyni) aşmı

(fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru

paitidana estari! Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

şewa Dısemve (Dıseme/Vı-semve)

A na sewna a no ayare, sewnaha (sewaha) a no ayara (eyon) hensein akeya; şuimunibya (sonibya) asmen hensein racyeno (racino); pesne ra o (u) ne raceyeno/gereyeno/geneyeno/ceneyeno. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Variş (varun/axer) ne vareno. Baxte varişi (axeri/varuni) se ra sifr esto. Away (awka) varişi (axeri/varuni) 0,0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 17°C derece.

Va zime zime-şiwar (daoşatara) ra (a/at) yeno; saetibya (huleibya) 10-20 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno; o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir), saetibya (huleibya) 5-10 km vaheno. Seseme (Sesemve, Sesembe) 20


20 a na (ıma, ına/ın/ena/ana) Tebaxi asmen soira (sivaya) akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino Varış (varun/axer) sif (sifr) vareno. Away (awka) varişi 0.0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) usyas (çor) 33°C derece. Germiye adaira (niyasa=cer) şununa hama (equal= hauuant, esit) hama (hewunt) 18°C derece ahenuna.

Va zime -şiwar (daoşatara) vaheno suno o taye (heve) piyet esto; o tayn (tuntek) ama (yaman) asyengeno; o kem piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) kem ama (yaman) vahano; o asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahano, yeno. Sewa Sesemve/Seseme

Sewı sone/şimunibya hensein howrina; pesne ra akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino Varış (varun/axer) sif (sifr) vareno. Away (awka) varişi 0.0 mm yena war (ava) Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 18°C derece.

Va zıme-şiwar (daoşatara) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) asyeng yeno; o heve (taye) asyeng ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir).

çarseme (çarsenbe, çarsenve) 21

21 a na (ima/ina) Asma Tebaxi; SIVAYA/Sodira/Havanaya akeo. .

Variş (axer/varun) se ra sif (sifr) vareno. varış (varun/axer) 0,0 mm yeno war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) usyas (çor/upair) sifr (sif) 34°C derece.


Asmane germiye niyasiyai resenuno hama (hewunt)

19°C derece ahanuna.

Va zıme-şiwar (daoşatara) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir).

Sewna, sune (sume) çarsemve (çarseme) Sewı sana (suna/şimuni) asmen akeo, pesne ra hensein akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino varış (varuni/axeri) se ra sif (sifr) vareno. vowrı (vawrı) 0,0 mm masena.. Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) 18°C derece.

Va zime zime daoşatara (şiware) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Ponseme (Pansenbe, Posemve, Posemve, Panseme) 22

22 Tebaxi SIVAYA/havanaya/Sodira posembe). Asmen soira (sivaya/sodira) hensein akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino.

akeo ; pesne ra asmen

Varış (axer/varun) vareno; se ra sifr yeno war (ava). Away (Awka) varişi 0,0 mm yena war (ava). Afsmane germiye resenuno miyone usyas (upair) sıfr (sıf, cı-ver) 35C derece. Germiye adaire (cera, wara) yi hama/hauuat/hevet sif 19 C derece ahenuno.

Va zime daoşatara (şiware) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 5-15 km vahenuno (esecektir). şewa Ponseme (Poseme, Ponsemve, Posembe) Sewnahe a no ayare (eyon); sume/şone ponseme (poseme, ponsemve, posembe). Şewı akeya; akeya; asmeni ne sereşceyena (seresgeyena) het howru ra (a/at). Varış (axer/varun) ne vareno. Varış (axer/varun) 0.0 cm yena wara (awa)

sewa


Germiye şununa resenuna hama (heuuant/hevet) sif 19C derece ahanuna.

Va geuseg yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi (huleibi) 5 km vahenuno (esecektir). Yene 23 23 a na (ima/ina) tebaxi asmen SIVAYA/Soira/havanaya/Sodira akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Varış (axer/varun) ne vareno. Se ra sifr vareno. Afsmane germi (sıçak olcusu) resenuno hewet (havet) sıf (sıfr) 36C derece; germo. Germiye adaira (niiasa) hama (hevet/haut/heut) usyas (upair/çor) 18°C derece ahenuna.

Va zime daoşatara (şiware) ra vaheno; heve (taye) yeno; o geuseg esto; o ama (yaman) ne/ni asyengeno; o piyet ne/ni vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) ne/ni vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vaheno. Sewna (Sewa) Yeney Sewı ne serescayena (serescenina), Sewı akea. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Varış (axer/varun)

se ra sifr (sif) varena.

Varış (varun/axer)

0,0 mm yena war (awa).

Germiye resenuna adaira (cer) hama (haeuunt/hevunt) niyas (niyas/adair/cer) sıfr (sıf/cı-ver) 18°C derece ahenuna, resenuna.

Va geuseg ra (a/at) vahano; o taye (heve) piyet esto; o sist asyengeno; o rate (hvaet) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) tayn (tun) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); va saetibi 10-20 km vahenuno (esecektir). Peşene (Pey-yene)

24

24 aşmayai tebaxi soira (sivaya) asmen sivaya (soira/sodira) akeo. Varış (Axer/varun) ne vareno; variş se ra sif vareno. Varış (Axer/varun) 0.0 mm yeno war (awa). Germiye adair (cer) resenuna hama (heuuant) usyas (upair/çor) sıfr (cıfr/sıf) 37°C derece ahenuna; heyro (owro) germo.


Germiye sewey ro hevet (hewunti/yewunti) war (adair/cer) 17°C .

Va geuseg ra vahano; o taye (heve) piyet esto; o sist asyengeno; o rate (hvaet) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) tayn (tun) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); va saetibi 5 km vahenuno (esecektir). Sewa Pey-Yene Sewn-aibya, asmen simunibya (sanaibya) akeya ; şewı ne seresceyena (seresgeyena). Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. varış (axer/varun) se ra sif (sifr) vareno; a se ra sif yena war (awa). vawrı (vowrı) 0,0 mm yena awar (ava). Germiye niyasa (auua/war) şuna, hama (heuuant=esit, Tırki) usyas (upair/çor) 17°C derece ahenuna.

Va geuseg vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 5 km vahenuno (esecektir). Ni (Ini, In, im) havadise a no heftehe. Xatir ve (be) sımabya (hatırla sizlerle), Havadise Zazayan

Diyare (Dınga/Dainga/Dahya) ma= our land Dıyare ma nıka (nuna) ser a ser peya şuno; dıma vınderno; o dıma (duma) şuno (şıno); kes gure ereş (raşt) ne vırazeno; se esto her kes zur herzeno (harseno) us ma Zazayan; kamıya maya kay kene; nome ma ra kay kene; nome arez niye wazene ma xapenene wazene maşyune (merdemune) anguşi (dina) deunene (dıwzhene), zur şunene (şanene) ma ver; raştiya ma wardene. Reynaişe ma ne wazene; raştiya ne yeizene (yesene). Zazaki ma gere teyuıti aho; a teyuiti us zun yero; a war me şero (şuho); a aver şero (şuro); yei he raştiya ma ne wazene; hem zur wazene us ma kene. Sıma gere hem zazakiya nusere hem vacere; zune may, piy war me bere; zurune ainyai dıma me şure (şere).

Diyare (dınga/dahya) ma sıma vinene a hew (hen) kasek niya; sıma vinene caye zazayun ra (a/at). Vı-guyo (Vı-gayo/Vı-cuyo)) Avesta, Farsa veri, Zazay, Zazaki!


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/diq/thumb/a/a9/Zaza%C3%BDstan0003.JPG/300px-Zaza %C3%BDstan0003.JPG Diyare MA (caye Zazayu) Dr.Zılfi Selcani vıraşto.

Zazana diyare (dınga) ma:

Tırkiya de caê mıntıqa Zazaistani

Resım: Kıtabê Zılfi Selcani


"Grammatik der Zaza-Spraçe" ra Sıma a na herunayi zanaiş (vıduş) vinene. M. çagdasi no vıraşto Sevas ra yata (heta) Tatvan Zazay este; Bayburt ra heta (yata) Sevregı Zazay este; sıma zanaiş (viduş) vinene, no (e no) sıma re nusyeno (nusino).

Resmi veoire ma ra:


Diyare Xuna (Hana/khana) Farsi


Caye Xuna Farsi caye Zazayu taw Sasaniyan tawo khaniya (xuniya):

Mezge seye kereiş radyosyune Emperyalistu verva (patiy) Iraniyan hem Zazayan

Radyasyon patiy (verva) Iraniyan hem Zazayan Rasyonuci (Mind kontrolici) vısp ayan (eyon) zur herzene ma zazayan hem anguşi (dina).

We will say that the sensitivity of the Hall device is 2.50mV/G as found on their data-şeet. Call this k. Therefore, the Magnetic Flux Density you are measuring from that


magnet can be calculated as: B = 1000*(V0-V1)/k, in Gauss. Please note that with a calibrated Hall device, you would be given actual data measurements for the V0 value and for the k value. For example, suppose you measured 2.48Vdc for V0 and 1.32Vdc for V1. Then B = 1000*(2.48-1.32)/2.50 = 464Gauss, North pole (because it is positive). For another example, suppose you now measured 4.56Vdc for V1 with the same Hall device. Then B = 1000*(2.48-4.56)/2.50 = -832Gauss, South pole (because it is negative). Iranice ma hem Zazayan serbest niye tehera (tevera); gane inuna teher ra radyasyon yeno ci. Kam (kum) e ney keno? çvav sıma gere zunere. Sıma aişene (eskene) e ney metro huvehu vırazene, gane (cune) hui mamere (pemere); 5 euroya sıma aişene (eskene) vırazene. Sıma hui radyosyun ra pauere (vı-pawere)! Seveknere! A na heruna sıma vinere: http:/www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/mgausmeter.htm http:/en.wikipedia.org/wiki/Mind_control

6 Mezge marketar (kişatar), seştere mezgi Beynemiya (dinaya) seveknais esto pairi snataişe newi re. Mezge saye kereisi (saye kerdar/kerdox) newe snataişa mezga maşyu (merdemu) sayena (wisena), mezga maşyi (merdemi saye kena. Umiya (Dinaya/Angusa) pers esto newe snataise mezga maşyu (merdemu) mahrkene; ser 1945 Hembereişe bumiye (benyemiya) niyasadayat; manaya a pesanais (pereis/ceng) ver (fra) me yero (iyeho). Ser 1975 Men kereise newe snataiş re maşyi mahrkene (kisene/merencene) re urvaidya (uruvaitya/merevaiş) viniyat. Ser 1979 Rusya ( (hembereise (Soviyet) varedat reye serdaise snataise ye merendane (merencene). 1. snataişe radiyoy (estuati gureynene hama verezaise nuclear snataisi vecene) 2. 2 parçein snataise beam ( estate radyoactivi gureynene, wesiyain (biolojik) manahene) 3. snataişe vengin radyosyun 4. Snataişe magnetiki tey azda frekheansa gureyene (gurine) hense gane (cune) maşyu (merdemu) mahrkene (kişene) Mezgi seye kereis ahum (dina/anguşi) seye keno; ay wiseno. Mezgi seye kereiş mezge vurneno; hem kişeno. O mezge sıma vurneno; sıma seye keno 24 saeti. O resmi mezga moceno; o ne-razais megayaibya veceno; o waire mezgi kişeno, marandano. O deu, karnasi mezgaibya


sereibya veceno; o newesiya seri herzeno sıma duri ra. Nazdi frekanse 10 hz. Idareye diyari e ney thaw ne kene; ne wazene kes zunero, ya yi sinanero (seşkero).

Je nusar eney nuseno; ainya dezgi este patiy (vera) haxedri : i seye kene duri ra keye (çeye) sıma; o sıma visp (her) çi vineno duri ra; sıma keye (çeye) huibya veradais (servest) niye. Berehavay (vere havay)-sçneri gureynene (marsane): i nıka gani (cuni) seye kene bin vestriya (ginciya) i gane to vispa vırun (makha) vinene; i vervaxşe (cucIke) sıma vinene hem seye kene. sıma vinene, maşyi (merdemi) verdaye niye; i wayire rasnu (rastiye) niye; haitya merdeme heyroyini (owroniyi) veradeye niye, i servest niye. Ser 1990 Sony kamera vıraştat; gani gincibya (vestribya) vinena; seye kena; inu vat i aişene (eskene) pe filtiribya us IR kamera.

3 Texvime Zazayu, Taxvime Zarathusti Zazay gere (gehe) texvime hui wes musere ey hacere; o manayo sıma ubi (vumi) texvime Zazayu musere; i visiy (zaf) girun niye; sıma gehe (gere) inu teyid kere; sıma weş çya huibya weşiyai teng vi-behe (bere). sıma vinene: Texvime Zazayu zafiy (visiy) name eyoni este: o moneneo, PAHENE şENE VIşENE, SESENE, çARşENE, PONşENE, YENE, PEY-YENE SIFT/KIRE/şENE ...S PAşEME şEME VISEME SESEME çARSEME POşEME YENE PEYYENE PASEMVE SEMVE VISEMVE SESEMVE çARSEMVE POSEMVE YENE PEYYENE E ni pe -b/v ye vacyene hem ve b/v vacyene. PASEMBE/PASENBE .şENE/şEME...sembe/şENBE ... M us N suna. sıma vinene Texvime Zazaki, visi (zafi) patibya (raitya) vacyeno. Kamci vac (khese) ra e ni vaci yene: adete ci seniyo? 1 Sum/san/şon/şan yan (va) yi şmuni/san sun/şun 2 asni (=eyon, aşno (asman). Azan (asni), asman, asm ra yene. O moneno: numor (mor) +eyon ya sum/sun ra yene. Numuneye ey sıma ana herina verene: Asmi Yairyariibya yi vacyene: zımeO VERYENE/ZIMUSTUNO VERYENE, zımeYO MIYON (ZIMUSTUNO MIYON), zımeYO (ZIMUSTUNO) PEYENE USARO (WESARO) VERYENE, USARO (WESARO) MIYON WESARO (USARO) PEYENE UMUY (AMNANO) VERYENE AMNANO (UMUYO) MIYON UMUYO (AMNANO) PEYENE PAISO VERYENE PAISO MIYON PAISO PEYENE


Asme taxvime Ahura Mazdai: Vohuman (Vohumun) Spenta-Armaiti Fravardi/Fravaşi (Veraverti) Aşa Vahista Hvaretat Tiştra Ameretat Xşatre Vayirya Mithra Aban (APAN/AWAN) AdarDae Seniyo texvime daene Ahura Mazdai/zarathusti. sıma re a na heruna vinene: No www.avesta.org ra yeno.

Texvime daene (diieme/diiene) Ahura Mazday/Zarathusti

October 2011 (AY 1381) r = ruz (day), m = mah (month) Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

3

4

5

6

7

r. Mihr m. Mihr

r. Sroş m. Mihr

r. Raşnu m. Mihr

r. Frawardin m. Mihr

r. Warharan m. Mihr

r. Ram m. Mihr

Mihragan


9

10

11

12

13

14

r. Day-pa-Den m. Mihr

r. Den m. Mihr

r. Ard/Aşi m. Mihr

r. Aştad m. Mihr

r. Asman m. Mihr

r. Zam m. Mihr

Ayathrem Gahambar

Ayathrem Gahambar

Ayathrem Gahambar

16

17

18

19

20

21

r. Anagran m. Mihr

r. Ohrmazd m. Aban

r. Vohuman m. Aban

r. Ardwahişt m. Aban

r. şahrewar m. Aban

r. Spandarmad m. Aban

23

24

25

26

27

28

r. Amurdad m. Aban

r. Day-pa-Adar m. Aban

r. Adar m. Aban

r. Aban m. Aban

r. Khwarşed m. Aban

r. Mah m. Aban

Ayathrem Gahambar Rapithwina ends

Abanagan

30

31

r. Goş m. Aban

r. Day-pa-Mihr m. Aban

November 2011 (AY 1381) r = ruz (day), m = mah (month)


Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1

2

3

4

r. Mihr m. Aban

r. Sroş m. Aban

r. Raşnu m. Aban

r. Frawardin m. Aban

6

7

8

9

10

11

r. Ram m. Aban

r. Gowad m. Aban

r. Day-pa-Den m. Aban

r. Den m. Aban

r. Ard/Aşi m. Aban

r. Aştad m. Aban

13

14

15

16

17

18

r. Zam m. Aban

r. Mahraspand m. Aban

r. Anagran m. Aban

r. Ohrmazd m. Adar

r. Vohuman m. Adar

r. Ardwahişt m. Adar

20

21

22

23

24

25

r. Spandarmad m. Adar

r. Hordad m. Adar

r. Amurdad m. Adar

r. Day-pa-Adar m. Adar

r. Adar m. Adar

r. Aban m. Adar

Adargan


27

28

29

30

r. Mah m. Adar

r. Tir/Tiştar m. Adar

r. Goş m. Adar

r. Day-pa-Mihr m. Adar

Dae -Vohuman 2010 (AY 1379) r = ruz / eyon (ayan/asni/azan/ayar) m = mah/meng (/asm/asme/aşm) Spenta Armaiti-Fravardi/Fravaşi 2010 (AY 1379/1380) r = ruz (day), m = mah (month) Fravardin (Fravaşi)-Aşa Vahista April 2010 (AY 1380)

Havadisehavay381  
Havadisehavay381  

havadise havay 381

Advertisement