Page 1

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Hauzer & Partners B.V. versie 1,6

Pensioen werkgever

1/10


DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT “versie1.6”

Inleiding Al meer dan 40 jaar verstrekken wij, Hauzer & Partners B.V., volledig onafhankelijk adviezen en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, sparen/beleggen, financiële planning en consumptieve kredieten. Hauzer & Partners B.V. hecht veel waarde de aan duidelijkheid van onze adviezen, maar ook duidelijkheid met betrekking tot onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige adviesrelatie met u als klant. Een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit geldt als uitgangspunt. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het financieel toezicht ( in het vervolg Wft ) van toepassing en de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten ( in het vervolg AFM ) voert toezicht uit op grond van deze wet. De verplichting van de AFM om klanten tijdig te informeren over de aard van de dienstverlening sluit perfect aan bij onze wens u te informeren over de werkwijze van ons kantoor. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het financieel toezicht ( in het vervolg Wft ) van toepassing en de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten ( in het vervolg AFM ) voert toezicht uit op grond van deze wet. De verplichting van de AFM om klanten tijdig te informeren over de aard van de dienstverlening sluit perfect aan bij onze wens u te informeren over de werkwijze van ons kantoor. De AFM heeft daarvoor een tweetal documenten benoemd: een dienstenwijzer en een dienstverleningsdocument, voor uw gemak hebben we dit samengevoegd tot één document. Sinds 1 juli 2013 geldt dat elk financieel intermediair voor het dienstverleningsdocument een standaard document maakt, zodat u deze makkelijker onderling kunt vergelijken. Wij zijn hier voorstander van. Naast het verplichte deel (als bijlage bijgevoegd) informeren wij u via onze dienstenwijzer ook graag wat breder.

Hauzer & Partners B.V.

Dit document bindt u niet juridisch. W el vragen wij u het document te ondertekenen. Dit omdat de wet ons verplicht te bewijzen dat wij u het dienstverleningsdocument en de algemene voorwaarden hebben aangereikt en dat u kennis heeft genomen van ons dienstverleningdocument en de diverse beloningsmodellen. Dit document wordt in tweevoud ondertekend. Door ondertekening verklaren ondergetekende: de dienstenwijzer en algemene voorwaarden te hebben ontvangen: kennis te hebben genomen van het dienstverleningdocument Plaats: Datum:

_ Naam client:

_ Naam partner

2/10


Onze dienstverlening Wij beschikken over de kennis en de vergunningen om te adviseren en te bemiddelen op het gebied van: Schadeverzekeringen - Hypotheken Financiële Planning - Levensverzekeringen Betaal- en Spaarrekeningen - Consumptieve kredieten; Beleggingen “conform Nationaal Regime Mifid” - Pensioenen

Advies- en ondernemingsvrijheid Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten. Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij i.v.m. de advisering v.w.b. hypotheken en verzekeringen met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om hun producten in ons advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling in het bezit van aandelen in ons kantoor of beschikt over een andersoortige deelneming. Ook hebben wij geen deelneming in een bepaalde aanbieder. Op het gebied van sparen en betalen adviseren wij alleen producten van RegioBank. In dit kader willen wij uitdrukkelijk vermelden dat geen van onze adviseurs een beloning ontvangt welke gerelateerd is aan de geadviseerde producten of aan de bijbehorende te ontvangen provisie. Dit garandeert een 100% objectieve werkwijze. Omdat wij een analyse kunnen maken van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten zijn wij hiermee volgens de AFM als financiële dienstverlener werkzaam op basis van objectieve analyse.

Werkwijze bij onze dienstverlening Elke klant is uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen, hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen ziet onze dienstverlening er als volgt uit: Oriënteren Fase

1. Intakegesprek & informatie verstrekking

Adviseren 2. Inventariseren klantprofiel & informeren

Uren

Zie urentabel bijlage 3

Kosten

Kosteloos

3. Analyse, advies opstellen & controleren

Bemiddelen 4. Advies presentatie, keuze & motivatie Persoonlij Financieel Plan

5. Offertes aanvragen

6. Bespreken en tekenen offertes

k

Zie urentabel bijlage 3 Zie kostentabel bijlage 3

Zie kostentabel bijlage 3

7. Implementatie v/h advies en controle

Beheer 8. Relatiebeheer

Individueel bepaald Zie kostentabel bijlage 3

Zie kostentabel bijlage 3

Bovenstaande diensten sluiten bij elkaar aan, maar staan in principe los van elkaar. U neemt de beslissing van welke dienst(en) u gebruik maakt. Bij uw hypotheekadvies stellen wij een Persoonlijk Financieel Plan op. Bemiddeling zonder advies “Execution Only” Wij streven naar een volledige dienstverlening zoals hierboven beschreven. Er bestaan ook situaties waarbij u exact weet welke financieel product u wenst af te nemen zonder dat u advies krijgt van ons. Deze vorm van dienstverlening heet “execution only”. U heeft bij Hauzer & Partners B.V. de mogelijkheid om een financieel product af te sluiten op basis van execution only. Wij zullen alleen uw aanvraag toetsen en voor u bemiddelen. Tevens dient u expliciet te verklaren dat u volledig op de hoogte bent van uw financiële situatie, wetgeving, producteigenschappen en risico’s.

3/10


Opdracht tot dienstverlening Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening worden de gemaakte afspraken, ten aanzien van onze dienstverlening en de vergoeding, vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening. U weet dus vooraf exact waar u aan toe bent.

Hoe worden wij beloond Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar eens aan salarissen, huisvestingskosten, vergunningen, opleidingen, automatisering etc. Onze inkomsten kunnen bestaan uit provisie (die we rechtstreeks ontvangen van de aanbieder waar uw financieel product wordt ondergebracht) en/of uit een vergoeding die we rechtstreeks bij u in rekening brengen. De wetgever heeft in verband met de verantwoording van de verdiensten een verschil aangebracht in de diverse soorten producten: Niet complexe producten: Complexe producten :

bijv. schadeverzekeringen bijv. hypotheken, levensverzekeringen, woonlastenpolissen en consumptieve kredieten�

Schadeverzekeringen De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen zijn een onderdeel van de prijs van het product. Bij schadeverzekeringen is dat de premie die u betaalt. In deze premie zit de vergoeding voor onze dienstverlening. Hypotheken, levensverzekeringen en woonlastenpolissen In tegenstelling tot de schadeverzekeringen ontvangen wij bij de bemiddeling van complexe producten geen vergoeding van de aanbieder. Onze tarieven zijn van te voren met u duidelijk besproken. Na het advies of bemiddeling ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur kan geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn. In plaats van te kiezen voor de vaste prijsafspraak kunt u er ook voor kiezen onze werkzaamheden te laten verrichten op uurbasis. Deze keuze kan bijvoorbeeld verstandig zijn als tijdens het intake gesprek blijkt dat in uw geval sprake is van een basis hypotheekaanvraag zonder dat er aanvullende producten als levensverzekeringen etc. nodig zijn. We brengen dan de werkelijk bestede uren in rekening. Consumptief krediet Wij mogen krachtens de Wet voor het Bemiddelen in Kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder een vergoeding voor onze dienstverlening. Als u de rente heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. *Zie de bijlage voor een overzicht van onze tarieven

Betalingen Hypotheken en kredieten Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor doen door middel van automatische incasso, of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Per polis zullen wij daarover met u afspraken maken. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beĂŤindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zal wij of de assuradeur u tijdig waarschuwen. Wij kunnen nimmer aangesproken worden op rechtstreekse correspondentie tussen u en de assuradeur. Ook kunnen wij -bij de rechtstreekse betaling aan assuradeuren- geen uitspraak doen over de dekking en/of ontvangst van uw betaling.

4/10


Feitelijke gegevens van ons kantoor Hauzer & Partners kan bouwen op 40 jaar ervaring en is uitgegroeid tot een vooraanstaand kantoor op het gebied van makelaardij, hypotheken, verzekeringen en financiële planning. Hieronder treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor waar wordt geadviseerd en bemiddeld in: hypotheken, assurantiën, levenpolissen e.d. Handelsnaam Statutaire naam Kantoor adres Postadres Telefoon Fax E-mail Website Inschrijving AFM-register Inschrijving Handelsregister Openingstijden:

Hauzer & Partners Hauzer & Partners B.V. Noorderpoort 11a 5916 PJ Venlo Postbus 493 5900 AL Venlo 077-3219110 077-3219111 info@hauzerenpartners.com www.hauzerenpartners.com 12006062 onder de naam: Hauzer & Partners B.V. 12040541 ma t/m vrij: 8:30 t/m 13:00 – 13:30 t/m 17:30 Voor afspraken graag even bellen. Uiteraard zijn afspraken buiten kantoortijden ook mogelijk.

Deskundigheid en kwaliteit Onze adviseurs en binnendienst voldoen aan de door de wetgever gestelde eisen omtrent deskundigheid en betrouwbaarheid. U kunt dus altijd vertrouwen op een passend advies en een correct antwoord op uw vragen. Hauzer & Partners is bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld: Autoriteit Financiële Markten (AFM) reg.nr. 12006062 Stichting Financiële Dienstverlening Adfiz voorheen NVA Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) reg.nr. 300.003.268 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAVAM / Schouten insurance College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) reg.nr. 1067321 Vastgoedcert NVM NWWI

www.afm.nl www.stfd.nl www.adfiz.nl www.kifid.nl www.cbpweb.nl www.vastgoedcert.nl www.nvm.nl www.nwwi.nl

Daarnaast zijn meerdere van onze adviseurs ingeschreven in de volgende registers: Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Vereniging Federatie Financieel Planners (VFFP)

5/10

5 adviseurs www.seh.nl 2 adviseurs www.ffp.nl


Wat verwachten wij van u

-

-

U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Wij vragen u ook de gegevens van de stukken die u van ons ontvangt te controleren en eventuele onjuistheden zo snel mogelijk aan ons door te geven. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van dubbele dekking. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, inkomen, verhuizing of aan - en verbouw van uw woning, en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Het controleren van de ontvangen stukken. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen.

Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze zullen worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door ons is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Beëindiging relatie Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kunt of wilt maken, dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende financiële instelling verzoeken lopende financiële producten over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande financiële producten in stand blijven. Bij het beëindigen van de relatie zullen beiderzijds de gemaakte afspraken en gesloten overeenkomsten correct dienen te worden afgewikkeld.

Klachten Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken en dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Als u een klacht heeft over een specifiek geval, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, ( KIFID ) U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing. Wij hebben de wettelijk vereiste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten.

Tot slot De informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld. Genoemde bedragen, provisies en percentages zijn geldig bij de opmaak van deze versie, maar kunnen wijzigen. Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze werkwijze en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden.

6/10


Bijlage) Standaard DVD verplicht gesteld vanuit de AFM

7/10


8/10


9/10


10/10


Bijlage) Hoe worden wij beloond Tarieven Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van onderstaande tabellen geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening Hypotheekadvies en bemiddelding Uurtarief Hypotheekadvies

Tarieven uitgesplitst naar type klant Starter Starter met starterslening Doorstromer in loondienst Doorstromer zelfstandig Oversluiting

€ 1.950,€ 2.200,€ 2.450,€ 2.950,€ 2.450,-

Service werkzaamheden bij bestaande klanten Vervolglening / verhoging (binnen 3 jaar na eerste hypotheek) Rente verlenging Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Overlijdensrisico- of Woonlastenverzekering los van hypotheek

€ 1.250,€ 250,€ 1.950,€ 500,-

125,-

excl. BTW

BTW vrij BTW vrij BTW vrij BTW vrij BTW vrij

service tarief

BTW vrij

service tarief

excl. 21% BTW

service tarief

BTW vrij

service tarief

BTW vrij

Alleen hypotheekadvies of alleen bemiddeling De bovengenoemde tarieven zijn voor hypotheekadvies en bemiddeling. De tarieven zijn als volgt opgebouwd: 50% voor het advieswerk en 50% voor de bemiddeling. Uw Persoonlijk Financieel Plan is een onderdeel van het hypotheekadvies

Overige adviezen € €

Pensioenadvies Advies of aanpassen leven- en lijfrente producten zoals: bij expiratie, aankoop, vrijval, echtscheiding en overlijden

150,125,-

per uur per uur

excl. BTW excl. BTW

* Bovenstaande tarieven zijn basis tarieven, uiteraard kan er in incidentele gevallen worden afgeweken en kan het tarief worden verlaagt cq. verhoogt of een vast tarief worden afgesproken, uiteraard wordt dit van te voren duidelijk besproken en vastgelegd in de opdracht tot dienstverlenging. * BTW. Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot stand komen van een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering, mogen wij een nota zonder BTW aan u versturen. Wanneer dit niet zo is zijn wij verplicht om BTW in rekening te brengen.

11/10

Dienstenwijzer & DVD Pensioenen Hauzer & Partners B.V. 1.6  

Dienstenwijzer & DVD Pensioenen Hauzer & Partners B.V. 1.6

Dienstenwijzer & DVD Pensioenen Hauzer & Partners B.V. 1.6  

Dienstenwijzer & DVD Pensioenen Hauzer & Partners B.V. 1.6

Advertisement