Page 1

Algemene voorwaarden I.F.P. Hauzer B.V. versie 1,3

0/8


Algemene voorwaarden I.F.P. Hauzer B.V.

“versie 1.3”

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker: de besloten vennootschap I.F.P. Hauzer B.V., gevestigd en kantoorhoudende Noorderpoort 11a, 5916 PJ, VENLO, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen; 1.2 Wederpartij: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of andere rechtspersoon die aan gebruiker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 1.3 Adviseur: de persoon die voor gebruiker de opgedragen werkzaamheden uitvoert; 1.4 Opdracht: de door Wederpartij aan Gebruiker mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product; 1.5 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven, of die door de gebruiker uit anderen hoofde direct of indirect verband houdend met de opdracht worden verricht, dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging; 1.6 Opdracht tot dienstverlening / Overeenkomst: alle tussen wederpartij en gebruiker gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door gebruiker; 1.7 Financieel Product: de hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover gebruiker zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan gebruiker op verzoek van wederpartij zal bemiddelen; 1.8 Aanbieder: de partij bij wie het financieel product wordt afgesloten; 1.9 Bescheiden: alle door wederpartij aan gebruiker ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door gebruiker vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers; Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij. 2.2 Op alle overeenkomsten tussen wederpartij en gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 2.3 Gebruiker is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval gebruiker tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij wederpartij daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Wederpartij is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien wederpartij tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door gebruiker genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. 2.5 Indien gebruiker niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat gebruiker het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 2.6 Gebruiker is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat hij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan wederpartij heeft verstuurd. 2.7 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van gebruiker en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/ vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor gebruiker werkzaam zijn. 2.8 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door gebruiker zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 2.9 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen gebruiker en wederpartij gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken. 1/8


2.10 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden gebruiker slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen gebruiker en wederpartij zijn overeengekomen. 2.11 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Venlo Met inachtneming van artikel 2.3 is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst van toepassing. Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders is aangeven. 3.2 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de wederpartij aan de gebruiker danwel dat de gebruiker met de uitvoering ervan is begonnen. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 3.3 Indien een voorlopige dekking wordt verleend geeft dat geen garantie dat de aanbieder een verzekeringsaanvraag definitief zal accepteren. 3.4 Aan door gebruiker gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van wederpartij, kan wederpartij geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door wederpartij is geaccepteerd, kan gebruiker een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen. 3.5 Door gebruiker aan wederpartij verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door wederpartij is geaccepteerd, kan gebruiker een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen. 3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 3.7 Mondelinge toezeggingen verbinden gebruiker slechts voor zover zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. 3.8 Indien meerdere aanbiedingen worden verstrekt aan, of meerdere overeenkomsten worden gesloten met ĂŠĂŠn en dezelfde wederpartij wordt de wederpartij reeds op grond van het eerste aanbod of overeenkomst geacht op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen is aangeboden, is gebruiker niet aan het aanbod gebonden. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor gebruiker geen verplichtingen doen ontstaan. Artikel 4: Communicatie 4.1 In het geval wederpartij enig digitaal bericht aan gebruiker heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht gebruiker heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen. 4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van wederpartij, door gebruiker verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door gebruiker gegeven advies in het kader van een aan hem verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van gebruiker het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van wederpartij toegespitst advies betreft. 4.3 Totdat wederpartij een adreswijziging aan gebruiker heeft bekend gemaakt, mag gebruiker erop vertrouwen dat wederpartij bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres. Artikel 5: Ter beschikking stelling van informatie door de wederpartij 5.1 Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke gebruiker overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De gebruiker heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Wederpartij zal gebruiker op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

2/8


5.2

5.3

5.4

Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Wederpartij is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Indien en voor zover wederpartij zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van wederpartij. Indien achteraf blijkt dat wederpartij onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan gebruiker de opdracht heeft uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beĂŤindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht 6.1 Gebruiker zal de werkzaamheden door haar adviseurs naar beste vermogen laten uitvoeren. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 6.2 Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door wederpartij geuite wensen zoveel mogelijk in acht. De gebruiker heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan wederpartij te laten verrichten door derden. 6.3 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen. 6.4 Aan gebruiker verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van gebruiker, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. 6.5 Voor zover gebruiker bij de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met wederpartij en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs. Artikel 7: Overmacht 7.1 In geval van overmacht van gebruiker zullen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. 7.2 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel. Maar ook ingeval van verzuim en/of tekortkoming door of bij de leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden van de gebruiker. 7.3 Gebruiker is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de wederpartij. Artikel 8: Honorarium 8.1 Het honorarium van gebruiker is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van gebruiker en is verschuldigd naarmate door gebruiker werkzaamheden ten behoeve van wederpartij zijn verricht. 8.2 Het voor diens dienstverlening aan gebruiker toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door wederpartij aan de aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. 8.3 Gebruiker heeft altijd het recht een of meerdere verschotten aan de wederpartij in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. 3/8


8.4

8.5 8.6

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is gebruiker gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij wederpartij en gebruiker schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen kunnen aan wederpartij worden doorberekend. Gebruiker is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan wederpartij in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Betaling 9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van gebruiker of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 9.2 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de wederpartij van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de wederpartij tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het opeisbare factuurbedrag aan gebruiker verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 9.3 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die gebruiker moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van gebruiker te berekenen over het te incasseren bedrag, worden vastgesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag. Indien de wederpartij met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is de gebruiker gerechtigd de werkzaamheden te stoppen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in vorige zin bepaalde laat het recht van de gebruiker op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet. Een betaling door de wederpartij strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen in mindering van de oudste nog openstaande facturen. 9.4 Verrekening door wederpartij van door gebruiker voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door gebruiker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 9.5 Indien de financiÍle positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van gebruiker daartoe aanleiding geeft, is gebruiker gerechtigd van wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door gebruiker te bepalen vorm. Indien wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is gebruiker gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen wederpartij aan gebruiker uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 9.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van wederpartij, dan wel in geval wederpartij anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of wederpartij zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. 9.7 Indien wederpartij de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Gebruiker is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van wederpartij. 9.8 Gebruiker kan een opeisbare premie of een opeisbaar factuurbedrag op gelijke wijze als de aanbieder is toegestaan op grond van artikel 7:935 BW verrekenen met een te verrichten schade-uitkering. 9.9 Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4/8


Artikel: 10: Aansprakelijkheid 10.1 Iedere aansprakelijkheid van gebruiker alsmede van zijn bestuurders en werknemers en door gebruiker bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van gebruiker wordt uitgekeerd, inclusief het door gebruiker te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. De hoogte van het verzekerde bedrag bedraagt € 454.000,10.2 In het geval de in artikel 10.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van gebruiker in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van gebruiker alsmede van zijn bestuurders en werknemers en door gebruiker bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal vijf maal het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de wederpartij in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,-. Indien de beloning van gebruiker is inbegrepen in de door wederpartij te betalen premies, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot drie maal de jaarpremie die voor het financiële product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft aan wederpartij in rekening is gebracht met een maximum van € 50.000,-. 10.3 Gebruiker is te allen tijde bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 10.4 Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden wordt vervuld, dan is gebruiker voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 10.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade van wederpartij of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. 10.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten. 10.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn. 10.8 Wederpartij vrijwaart gebruiker van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door gebruiker verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden. 10.9 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor wederpartij geen rechten ontlenen. 10.10 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de wederpartij of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de wederpartij verstrekte inlichtingen. 10.11 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door gebruiker gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door gebruiker kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 10.12 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door wederpartij aan gebruiker verzonden (email)berichten gebruiker niet hebben bereikt. 10.13 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de wederpartij de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van gebruiker, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 10.14 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door wederpartij met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken. 10.15 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan. 10.16 In het geval gebruiker adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft gebruiker een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens wederpartij of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is gebruiker niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. 5/8


10.17 Wederpartij is, indien hij overweegt gebruiker aansprakelijk te stellen, tot vergoeding van schade verplicht daarover met gebruiker in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat. 10.18 Elke vordering tot schadevergoeding van wederpartij vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen nadat de schade is geconstateerd of redelijkerwijze had kunnen worden geconstateerd schriftelijk aan gebruiker is kenbaar gemaakt. Verval van recht op vordering schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtgever op. 10.19 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij uit welke hoofde dan ook in verband met door Gebruiker verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens 11.1 Door wederpartij aan gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen door gebruiker niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de verstrekte opdracht of door hem aan wederpartij te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover gebruiker op grond van de wet of openbare orde in het kader van zijn bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 11.2 Indien wederpartij bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van gebruiker, zal gebruiker de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van wederpartij uit het betreffende bestand verwijderen. Artikel 12: Klachten 12.1 Klachten van wederpartij met betrekking tot de werkwijze of afhandeling van opdrachten door gebruiker, worden door gebruiker behandeld overeenkomstig de door deze gehanteerde klachtprocedure. Deze procedure wordt op eerste verzoek van gebruiker door wederpartij verstrekt. 12.2 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van wederpartij nimmer op. Artikel 13: Ontbinding van de overeenkomst 13.1 Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven. 13.2 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien: - de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; - de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; - de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; - de andere partij zijn huidige onderneming staakt; - buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 13.3 Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens gebruiker nog niet is uitgevoerd. 13.4 Bedragen die gebruiker vóór de ontbinding aan de wederpartij heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door wederpartij aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 13.5 Indien de wederpartij, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is gebruiker gerechtigd haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn. 6/8


Artikel 14: Opschortings- en retentierecht 14.1 Gebruiker is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan wederpartij of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op wederpartij volledig zijn voldaan. Artikel 15: Reclame 15.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de wederpartij reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan gebruiker te worden kenbaar gemaakt. Een reclame als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. Artikel 16: Geheimhouding 16.1 Gebruiker is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door wederpartij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 16.2 Gebruiker is niet gerechtigd de informatie die aan haar door wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in geval gebruiker voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 16.3 Gebruiker is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele wederpartij, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Artikel 17: Intellectuele eigendom 17.1 Gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 17.2 Het is wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 17.3 Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die gebruiker bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

7/8

Algemene voorwaarden IFP 1.3  

Algemene voorwaarden IFP 1.3

Algemene voorwaarden IFP 1.3  

Algemene voorwaarden IFP 1.3

Advertisement