Page 1

HAUBJERG.DK

BRILLIANTE MØBLER - TIL DEN PERFEKTE INDRETNING


VELKOMMEN TIL HAUBJERG Haubjerg Indretning er et kreativt møbel- og indretningsfirma, der spænder vidt. Vi tror på, at visuelle oplevelser – kombineret med kvalitet og funktion fremmer trivsel og arbejdsglæde. Vi indretter og leverer kvalitets møbler og special løsninger til alt indenfor: Kontor, konference, kantine, lounge, café, auditorie, uddannelsessektoren, sygehuse/plejesektoren, hoteller, ferieboliger samt kundespecifikke specialløsninger. For os er ingen opgave for lille eller for stor.Vores konsulenter og indretningsarkitekter griber altid projektet an med samme høje entusiasme. God fornøjelse med inspirationen og god tur blandt de brilliante ideer og, ikke mindst, en stor tak til vores kreative og dedikerede samarbejdspartnere.

MED VENLIG HILSEN

Kenneth Rod Petersen Kim Møller Christiansen Direktør Salgschef / Partner


4

6

16

Dansk Design Danish Design

Demokratisk design Democratic design

Dansk indretning Danish decór

24

34

42

Danske opbevaringsmøbler Danish storage furniture

Danske arbejdsborde Danish desks

Vi gør gode medarbejdere bedre We make good employees better

44

54

62

Kreativt møbeldesign Creative furniture design

Den danske kantine The danish canteen

Mindst mulig miljøpåvirkning Minimum impact on the environment

64

80

82

Konferencer & mødelokaler Conferences & meeting rooms

Møbeldesign Furniture design

Dencon receptionen The Dencon reception

90

100

102

Dencon overflader Dencon finishes

Farver der holder True colors

Danske Dencon Danish Dencon


DANSK DESIGN Dybt ind i sjælen er Danmark en design-nation. Vi elsker arkitekttegnet design lige fra armaturer, kaffekander, dørhåndtag til cykler og møbler. Ikke alene på grund af æstetik og form – oftest fordi det er godt design. Det vil sige summen af design, der fungerer i dagligdagen og er smukt at se på. Den danske designtradition har rødder tilbage 1900-tallet. Som traditionelt landbrugsland er det simple, det enkle gennem århundreder gået i arv - ligesom tankerne om at skabe det forenklede for at gøre det tilgængeligt for de fleste. Inspireret af den tyske Bauhaus-skole brugte danske arkitekter de nye industrielle teknologier og kombinerede dem med generelle danske demokratisk og humanistiske strømninger: Tilgængelighed, enkelthed, funktionalisme og fleksibilitet. Derfor handler dansk design om produkter skabt til at blive brugt. Af mange. Design med harmoni og med menneskers liv og hverdag i centrum. Fremstillet med fokus på klassisk dansk håndværk og kvalitet – ofte i naturmaterialer, som matcher det ærlige og ukomplicerede formsprog.

DANISH DESIGN Deep in its soul, Denmark is a design nation. We love designer items, right from light fittings, coffee pots, door handles to bicycles and furniture. Not only because of aesthetics and shape - but most often because it is just good design. In other words, the sum of design which functions in daily life and is beautiful to look at. The roots of the Danish design tradition go all the way back to the 20th century. As a traditional agricultural country, the simple, the plain has been passed down through centuries - and in a similar way, ideas have been passed down of creating the simplified in order to make it available to the majority. Inspired by the German school of Bauhaus, Danish architects used new industrial technologies and combined them with general, Danish democratic and humanistic trends: Availability, simplicity, functionalism and flexibility. Therefore, Danish design is about products created to be used. By many. Design with harmony and with people’s lives and working day in focus. Produced with focus on classic Danish craftsmanship and quality - often in natural materials that match the honest and uncomplicated idiom.


DEMOKRATISK DESIGN Demokratisk dansk design vokser helt naturligt videre ud i den verden, vi omgiver os med – og ind i den måde, vi indretter os på. I vores boliger, vores arbejdsrum og i det helt taget offentlige rum. Udgangspunktet for dansk indretning er ligesom med design enkelthed og ærlighed. For eksempel er farverne på vores vægge som regel lyse for ikke at tage magten fra det vigtige og livgivende dagslys. Vores måde at indrette os på råber ikke nødvendigvis højt – vi søger harmonien, der giver ro. Til bare at være – eller til at arbejde.

DEMOCRATIC DESIGN Democratic Danish design is, quite naturally, spreading further out into the world in which we surround ourselves - and in the way in which we organise ourselves. In our homes, our workspace and in public spaces generally. The basis for Danish décor is, just like design, simplicity and honesty. For example, the colours on our walls are generally light so that the power from the important and life-giving daylight is not taken away. Our way of decorating is not necessarily loud - we seek the harmony that gives calm. To just be or to work.


DANSK INDRETNING Traditionelt lægger danskere stor vægt på detaljerne i udtrykket, på kvaliteten og på funktionalitet – så vores indretning lever op til formålet og samtidig er smukt. Fraværet af traditionelt hierarki er en grundlæggende dansk værdi. Det smitter også af på en måde danske arbejdspladser indrettes på. Vi har stolte traditioner for at skabe værdifulde demokratiske arbejdsmiljøer. Det handler om kommunikation, åbenhed, engagement og tanken om, at alle bidrager – og at alle bidrag er værdifulde. De humanistiske danske værdier i indretningen med fokus på mennesker og ligeværdig interaktion har ofte vist sig at differentiere og skabe værdi for forretningen.

DANISH DÉCOR Danes traditionally place great importance on the details in the look, on the quality and on the functionality - so our décor lives up to the purpose and is also beautiful. The absence of traditional hierarchy is a fundamental Danish value. It also rubs off on the way Danish workplaces are fitted out. We have proud traditions of creating valuable democratic working environments. It’s about communication, openness, commitment and the idea that everyone contributes - and that all contributions are valuable. The humanistic Danish values in the décor with focus on people and equal interaction has often proved to differentiate and create value for the business.


DANSKE OPBEVARINGSMØBLER Opbevaring skaber orden og overblik. I vores verden handler design af opbevaring også om enkelthed og minimalisme. Vi arbejder med varierede højder og indretning af opbevaring for at skabe lette og ergonomiske arbejdsgange – og give møblerne flere funktioner. Så opbevaringen giver rum til fordybelse eller naturlig base for en stående samtale. Udtrykket sofistikerer vi med design- og håndværksmæssige detaljer. Vi har bekymret os om lækre samlinger og rundinger – detaljer, som skaber ro og harmoni for sjælen.

DANISH STORAGE FURNITURE Storage creates order and overview. In our world, the design of storage is also about simplicity and minimalism. We work with varying heights and arrangement of storage in order to create eased and ergonomic work procedures - and to give the furniture more functions. So the storage provides space for immersion or a natural base for a conversation while standing. We make the look sophisticated with design and craftsmanship details. We have concerned ourselves with exquisite joints and curves - details that create calm and harmony for the soul.


DENCON ARBEJDSBORDE Mennesket i centrum betyder, at vi tager hensyn til kroppen og kroppens funktioner. Fordi vi ved, at det er vigtigt og sundt jævnligt at skifte stilling, når man arbejder. Bevægelse til muskler og led giver velvære. Velvære har indflydelse på effektiviteten og produktiviteten. Derfor kan alle vores arbejdsborde hæves og sænkes – i nøjagtig den position, der passer medarbejderen. Nemt og hurtigt i faste positioner. Samtidig kan højden altid frit justeres, så du altid står nøjagtig der, hvor du har det bedst. Desuden er kroppen organisk og kan ændre sig i løbet af dagen: De fleste mennesker er højere om morgenen end om aftenen, og så kan hælene på især kvinders sko variere fra dag til dag. Alt sammen stiller det krav til højden på bordet – når du står og sidder.

DENCON DESKS Having the human in focus means that we take the body into consideration and the body’s functions. Because we know it is important and healthy to regularly change position when you work. Movement of the muscles and joints means well-being. Well-being has an influence on efficiency and productivity. Therefore, all our desks can be raised or lowered - to precisely the position that suits the employee. Easily and fast into locked positions. At the same time, the height can be freely adjusted so you always stand exactly where you feel the best. Moreover, the body is organic and can change in the course of the day : Most people are taller in the morning than in the evening, and the heels on women’s shoes especially can vary from day to day. All this places demands on the desk - when you stand and sit.


VI GØR GODE MEDARBEJDERE BEDRE! Demokratisk dansk design vokser helt naturligt videre ud i den verden, vi omgiver os med – og ind i den måde, vi indretter os på. I vores boliger, vores arbejdsrum og i det helt taget offentlige rum. Udgangspunktet for dansk indretning er ligesom med design enkelthed og ærlighed. For eksempel er farverne på vores vægge som regel lyse for ikke at tage magten fra det vigtige og livgivende dagslys. Vores måde at indrette os på råber ikke nødvendigvis højt – vi søger harmonien, der giver ro. Til bare at være – eller til at arbejde. Traditionelt lægger danskere derimod stor vægt på detaljerne i udtrykket, på kvaliteten og på funktionalitet – så vores indretning lever op til formålet og samtidig er smukt. Fraværet af traditionelt hierarki er en grundlæggende dansk værdi. Det smitter også af på en måde danske arbejdspladser indrettes på. Vi har stolte traditioner for at skabe værdifulde demokratiske arbejdsmiljøer. Det handler om kommunikation, åbenhed, engagement og tanken om, at alle bidrager – og at alle bidrag er værdifulde. De humanistiske danske værdier i indretningen med fokus på mennesker og ligeværdig interaktion har ofte vist sig at differentiere og skabe værdi for forretningen.

WE MAKE GOOD EMPLOYEES BETTER Democratic Danish design is, quite naturally, spreading further out into the world in which we surround ourselves - and in the way in which we organise ourselves. In our homes, our workspace and in public spaces generally. The basis for Danish décor is, just like design, simplicity and honesty. For example, the colours on our walls are generally light so that the power from the important and lifegiving daylight is not taken away. Our way of decorating is not necessarily loud - we seek the harmony that gives calm. To just be - or to work. On the other hand, Danes traditionally place great importance on the details in the look, on the quality and on the functionality - so our décor lives up to the purpose and is also beautiful. The absence of traditional hierarchy is a fundamental Danish value. It also rubs off on the way Danish workplaces are fitted out. We have proud traditions of creating valuable democratic working environments. It’s about communication, openness, commitment and the idea that everyone contributes - and that all contributions are valuable. The humanistic Danish values in the décor with focus on people and equal interaction has often proved to differentiate and create value for the business.


KREATIVT MØBELDESIGN Selv om en del af det klassiske danske møbeldesign stadig produceres og sælges, har inspirationen fra de store danske designere udviklet sig til en ubrudt linje af nye danske designere og arkitekter. Fundamentet, som Danmarks håndværksmæssige traditioner og vores ikoniske arkitekter var med til at skabe, inspirerer stadig i dag kreativiteten i Danmark. Derfor handler meget dansk design stadig om at løse hverdagens udfordringer. Om efter formlen ”problemet først” at definere, måle, gennemtænke enhver opgave; for eksempel den menneskelig krop, vores spisevaner, i det hele taget vores liv og dagligdag. I hjemmet, på arbejde. For herefter at forme de løsninger, der kan rumme udfordringerne; stolen man sidder godt i, arbejdsbordet der tager hensyn til kroppen eller den funktionelle tallerken. Med naturlig og indbygget respekt for form og æstetik. Derfor sender Danmark stadig i dag design på markedet, som bliver brugt og beundret verden over.

CREATIVE FURNITURE DESIGN Even though some of the classic Danish furniture design is still produced and sold, the inspiration from the great Danish designers has developed into an unbroken line of new Danish designers and architects. The foundation on which Denmark’s craftsmanship traditions and our icon architecture helped to create, still today inspires creativity in Denmark. Therefore, much of Danish design is still about solving the challenges of daily life. About following the formula ”the problem first”, to define, measure, think through each task; for example, the human body, our eating habits, our lives and daily life on the whole. At home and at work. And to then design the solutions that can accommodate the challenges; the chair you sit comfortably in, the desk that takes your body into consideration or the functional plate. With natural and built-in respect for design and aesthetics. Consequently, Denmark is still sending design onto the market, which is used and admired around the world.


DEN DANSKE KANTINE Kantinen handler om at spise og om socialt samvær. Her skal mennesker mødes – formelt, uformelt – eller alene i ro med fokus på at slappe af. De omgivelser skaber vi med et miks af borde og stole, ståpladser, bløde siddepladser eller enmandsbetjente klapborde. Med stoleophæng, som giver visuelt ro til øjet, og gør det nemt at gøre gulvet rent.

THE DANISH CANTEEN The canteen is about eating and social interaction. Here, people meet - formally and informally - or alone in peace and quiet with their focus on relaxing. We create surroundings with a mix of tables and chairs, standing room, soft seats or one-man operated folding tables. With chairs that can be hung, which give a visual calmness for the eye and makes it easier to clean the floor.


Mindst mulig miljøbelastning Dencon A/S er certificeret efter ISO 14001. Dette sikrer, at vi har et miljøstyringssystem,som effektivt og ukompliceret dokumenterer, at vi har kendskab til vores produktions og produkters miljøbelastning, samt sikrer at vi løbende reducerer vores miljøpåvirkninger. Vores fortsatte mål er produktion og produkter med mindst mulig miljøbelastning. Åbenhed og konstruktiv dialog er væsentlige værdier for os, derfor er vores miljøpolitik,grønne regnskaber mv. offentlige.

Minimum impact on the environment Dencon A/S is certified according to ISO 14001. This ensures that we have an environmental management system which efficient and straightforward documents that we are aware of our production’s and products’ environmental impacts, and ensures that we continuously reduce our environmental pollution. Our continued aim is a manufacturing system and products that have a minimum impact on the environment. Openness and constructive dialogue are important values to us and for this reason our environmental policy, green accounting, etc.are accessible to the public.


KONFERENCER & MØDELOKALER Det fleksible rum til konventionelle konferencer eller dynamiske møder. Som lynhurtigt med for eksempel et flipbord kan omstilles til en medarbejder og en videokonference. Vores design afspejler dine behov – enkelt, elegant, eksklusivt…

CONFERENCES & MEETING ROOMS The flexible space for conventional conferences or dynamic meetings. For example, you can very quickly convert a flip table for an employee and a video conference. Our design reflects your needs - simple, elegant, exclusive ...


KONFERENCER & MØDELOKALER Det fleksible rum til konventionelle konferencer eller dynamiske møder. Som lynhurtigt med for eksempel et flipbord kan omstilles til en medarbejder og en videokonference. Vores design afspejler dine behov – enkelt, elegant, eksklusivt…

CONFERENCES & MEETING ROOMS The flexible space for conventional conferences or dynamic meetings. For example, you can very quickly convert a flip table for an employee and a video conference. Our design reflects your needs - simple, elegant, exclusive ...


Furniture architect MDD Michael H. Nielsen

MØBELDESIGN Trend, farver, stil, dos and donts… Møbelbranchen er præget af internationale strømninger og tendenser. Det er vi også hos Dencon. Men mest af alt handler vores kollektioner om møbler. Moderne, flotte, fleksible og funktionelle kontormøbler. For gennem mere end 50 år har kvalitetsmøbler til kontraktmarkedet været vores kerneforretning. Den knowhow er stadig Dencons solide håndværksmæssige fundament. Sammen med konkurrencedygtige priser. Men indsigt giver også rum til udsyn. Det betyder, at vi har lagt mange tanker i hvert eneste møbel. Rigtig mange. Fordi møblerne er en vigtig del af den moderne og velfungerende arbejdsplads. Vores møbler er skabt i tæt samarbejde og udviklingsprocesser med nogle af Danmarks allerbedste møbelarkitekter. Deres faglige og æstetiske tilgang til form og produktdesign er kombineret med vores håndværksmæssige knowhow. Til kontormøbelserier, hvor - stort set - alt kan lade sig gøre. På den måde forkæler vi hver enkelt kunde, hver individuel medarbejder - på arbejdsstationen, i mødelokalet, i kantinen, i konferencerummet, i receptionen og på chefens kontor. Med lækre kontormøbler - som samtidig har indbygget god kvalitet, fleksible former, størrelser og indretningsmuligheder, funktionalitet, flotte farver og naturligvis ergonomi, som gør dem behagelige at arbejde i.

FURNITURE DESIGN Trends, colours, style, dos and donts… The furniture industry is influenced by international currents and trends – as are we at Dencon. But above all, our collections are about furniture. Modern, attractive, flexible and functional office furniture. Quality furniture for the contract market has been our core business for more than half a century, making for extensive knowhow. Everything we do at Dencon is founded on this know-how and our solid expertise when it comes to craftsmanship. That, andcompetitive prices. But our insight also provides space for vision. So a lot of thought goes into each and every piece of furniture we make. And we mean a lot! Because furniture is a vital part of the modern, efficient workplace. Our furniture and development processes are created in close collaboration with some of Denmark’s top furniture designers, combining their professional and aesthetic approach to form and product design with our know-how to produce office furniture ranges where (pretty much) anything is possible. This way, we pamper every customer, each individual employee, be they at their workstation, in the meeting room, in the canteen, in the conference room, in reception or in the manager’s office, with fabulous office furniture offering builtin quality, flexible shapes, sizes and design options, functionality, beautiful colours and, of course, ergonomics for comfort. How do we do this? Well, making furniture is all we have ever done. All we have ever thought about.


DENCON RECEPTIONEN Det første indtryk er altid vigtigt. Her byder du velkommen og tage imod. Samtidig er receptionen en funktionel arbejdsplads, der skal rumme muligheden for individuel tilpasning – så de der tager imod, også føler sig godt tilpas. Med fleksible møbler får du flere muligheder for at indrette og anvende rummet efter behov.

THE DENCON RECEPTION The first impression is always important. This is where you provide a warm welcome. At the same time, the reception is a functional workplace that must hold the possibility for individual adjustment - so the people who welcome also feel comfortable. With flexible furniture, you have more options to arrange and use the space as needed.


DENCON OVERFLADER Overflader fuldender og raffinerer udtrykket. Dencon udspringer af dansk design, og derfor ligger det i vores dna at hente inspiration i naturen. Vi bruger blandt andet materialer som linoleum – et 100 % naturmateriale, som patinerer smukt – og finer. Ikke to træer er ens, og den naturlige forskellighed afspejler fineren æstetisk. Samtidig giver finer altid en varm og nærværende fornemmelse af træ. Og så har Dencon naturligvis også tænkt i lakeringer og farver, som påvirker stemninger, følelser og skaber inspirerende omgivelser.

DENCON FINISHES Finishes complete and refine the look. Dencon originates from Danish design and, therefore, it is in our DNA to get inspiration from nature. Among other things, we use materials such as linoleum - a 100% natural material which patinates beautifully - and veneer. No two pieces of wood are the same, and the natural difference reflects the veneer’s aesthetic. At the same time, veneer always gives a warm and present sense of wood. Of course, Dencon has also thought about finishes and colours which affect moods, emotions and create inspiring surroundings.


FINER

EG EUROPÆISK

BØG EUROPÆISK

AHORN EUROPÆISK

LAMINAT

FENIX LAMINAT

Farver der holder Farver giver sjæl til en arbejdsplads. Eller identifikation. Og kan også fungere som lysterapi - skabe glæde og motivation. Farver er et vigtigt valg for kunden - det ved vi alt om. Derfor kan kunder og arkitekter vælge deres egne farver. Med mindre vi allerede ligger inde med den ønskede farve i vores brede standardpalette. Test os bare - kun sjældent må vi give op på en farve. Fordi vi kan trække på den knowhow, vores lak- og sprøjtemaleafdelingen gemmer i bøtterne i produktionen. Som den slidstærke basis i vores farverige verden af møbler.

True Colors Colour puts soul into the workplace. Gives it an identity. It can also function in the same way as light therapy – generating a sense of joy and motivation. Colours are an important choice for the customer, and we know all about that. So customers and architects are able to choose their own colours. Unless we already have the desired colour in our wide standard range.

HVID LAMINAT Krono 8100

ANTRACIT GRÅ LAMINAT Krono 0164

LYSEGRÅ LAMINAT Krono 112

SORT FENIX LAMINAT NCS 8500-N

HVID FENIX LAMINAT NCS 0500-N

LIME NCS S-0560-G70Y

GRØN NCS S-2050-G20Y

LYS BRUN NCS S-3005-Y20R

MØRK BRUN NCS S-6005-Y50R

MØRK ROSA NCS S-2050-R10B

RØD NCS S-1085-Y80R

ORANGE NCS S-0585-Y40R

ANTRACIT GRÅ NCS S-7502-B

SORT NCS S-9000-N

PETROLEUM NCS S-3040-B40G

MØRKEBLÅ NCS S-7020-R80B

BLÅ NCS S-2050-R80B

LYSEBLÅ NCS S-0520-B

LYSEGRÅ NCS S-2002-G

SORT METAL STEL RAL 9005

HVID METAL STEL RAL 9016

LAKFARVER

LINOLEUM

SORT LINOLEUM NCS 8500-N

METAL

ANTRACIT GRÅ LINOLEUM NCS 8502-B

LYSEGRÅ LINOLEUM NCS 3502-Y

ALUMINIUM RAL 9006

KROM STEL

BRUN RAL 8014

FRIGG STOLE

Try us! We have seldom been beaten by a colour, because we are able to draw on the expertise of our paint and spray paint department, stored away in the paint vats in production. A durable foundation in our colourful world of furniture. RØD/ORANGE RAL 2002

ORANGE RAL 2003

BLÅ RAL 5002

GRÅ RAL 7044

HVID RAL 9010

SORT RAL 7021

RØD RAL 3004

GRØN RAL 6018

KARRY GUL NCS S-2060-Y

AHORN


DANSKE DENCON Efter mere 50 år på markedet er Dencon formet af danske design- og håndværkstraditioner. Det er en naturlig del af vores dna. Vi udvikler moderne kontraktmøbler, der fungerer i moderne virksomheder og moderne arbejdsmiljøer. Vores design tager udgangspunkt i mennesker, funktionalitet, fleksibilitet og æstetik. Og så bliver det hele stort set produceret på vores fabrik i Danmark af håndværkere, der med alle sanser fornemmer kvalitet og kan deres metier. I vores produktudvikling samarbejder vi tæt med danske designere og arkitekter for at forene arkitektur med innovative løsninger, som imødekommer mennesker i deres daglige arbejdsmiljøer: Den faste arbejdsplads, den fleksible arbejdsstation, møderummet, receptionen, kantinen eller loungen – lige fra det klassiske enkle og minimalistiske udtryk til den passionerede og udfordrende møbeloplevelse. At være rundet af dansk design betyder, at vi udover tidløst design også tegner tanker, omtanke og visioner ind i vores produkter.

DANISH DENCON After more than 50 years on the market, Dencon is formed by Danish design and craftsmanship traditions. It is a natural part of our DNA. We develop modern furniture on contract, which functions in modern companies and modern working environments. Our design is based on people, functionality, flexibility and aesthetics. And then it is all basically produced at our factory in Denmark by craftsman, all of whom have a sense for quality and know their craft. In our product development we cooperate closely with Danish designers and architects in order to unite architecture with innovative solutions that meet people in their daily working environments: The permanent workplace, the flexible work station, the meeting room, reception, canteen or lounge - right from the classically simple and minimalistic look to the passionate and challenging furniture experience. To have descended from Danish design means that we practice timeless design, we incorporate our ideas, consideration and visions into our products.


MED KVALITETEN I HØJSÆDET Erik Jørgensen blev grundlagt i 1954 i Svendborg i Danmark, af sadelmager og møbelpolstrer Erik Jørgensen. Erik Jørgensens kollektion består af kendte klassikere fra Hans J. Wegner og Poul M. Volther, såvel som nye møbler lavet i samarbejde med unge designere.

Hos Erik Jørgensen bestræber vi os på at lave møbler, der holder. Ikke bare til at kunne bruges, men også til at forskønne vore omgivelser og åbne øjnene for nye måder at se og lave møbler på. Passion for design og godt håndværk er kendetegnende for Erik Jørgensen.

WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM


Four®Sure 88 Four®Real

Four®Real 74

Four®Me 44

Designet af Strand & Havss

Four®Me 44 | Designet af STRAND & HVASS

Four®Us Cave

Four®Real 741 Flake ’Diamond’ Designet af Anders Nørgaard

Four®Me 99 stole

Designet af STRAND & HVASS

Designet af Anders Nørgaard

w w w . f o u r d e s i g n . d k


PLADS TIL NYE FORTÆLLINGER Design er mere end blot former og farver. Design er også intelligent teknologi og gennemtænkt

funktionalitet

med

tydelige

udtryk,

der

kan

skabe

perfekte

workspaces

samt styrke din forretnings personlige fortælling. Samtidig må design og indretning gerne skubbe til tidens vante forestillinger og på den måde inspirere til nye og innovative måder at tænke og handle på.


DANISH DESIGN ICONS SINCE 1937

BUTTERFLY LOUNGE CLASSIC MO 5369 PAUSE PUR MO 8661

TRIO MO 9580

SLENDER TABLE MO 7100

WWW.MAGNUS-OLESEN.COM

FREYA MO 4711

23


complement

e

Air whiteboard

LARS ANDREASEN SALES & PURCHASING Mood Wall

address

lanciavej 2 dk-7100 vejle denmark

phone

+45 7585 8500

fax

+45 7585 8717

mail complement@complement.dk mail direct Mood Fabric Mobile

web

la@complement.dk

www.complement.eu

www.complement.eu


INTERSTUHL BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG

Interstuhl Scandinavia Kongevejen 400D 2840 Holte Tlf: +45 32 52 97 GERMAN INNOVATION

EN STÆRK PERSONLIGHED MED MANGE FACETTER

MERE INFORMATION OM INTERSTUHL

Dette tilbud er tiltænkt industri, detailhandlere, handel og serviceleverandører. Priserne er uforpligtende og kan blive genstand for tilpasninger.


HAUBJERG INDRETNING Et kreativt møbel- og indretningsfirma, der spænder vidt. Vi tror på, at visuelle oplevelser - kombineret med kvalitet og funktion fremmer trivsel og arbejdsglæde.

VI INDRETTER ALT INDENFOR: Kontor Konference Kantine Lounge Café Auditorie Uddannelsessektoren Sygehuse/plejesektoren Hoteller Ferieboliger Samt kundespecifikke specialløsninger For os er ingen opgave for lille eller for stor. Vores konsulenter og indretningsarkitekter griber sagen an med samme høje entusiasme. Vi lytter til kundens behov og udarbejder derefter et komplet indretningsforslag, herunder økonomi samt montering.

UDPLUK AF SAMARBEJDSPARTNERER: Dencon, HAY, Louis Poulsen, Muuto, Fantoni, Interstuhl, Randers+Radius, Savir Design, Eilersen, Erik Jørgensen, Le Klint, Getama, PP Møbler, Four Design, Frost, Trip Trap, Dauphin, Nielaus, Knax, Rumas, Magnus Olesen, Cube, Giroflex, Softline, Engelbrechts, Rübner Design, Abstracta, Lintex, Matting, Luxaflex, Pedrali, Randers Radius, Savir Design, International Furniture, Luceplan, Bestlite, Lanab & La Palma. og mange flere…

Haubjerg Indretning Trianglen 27 6000 Kolding Tlf: 70 20 10 30 Fax: 75 82 88 19 info@haubjerg.dk www.haubjerg.dk

Haubjerg indretning inspirationskatalog  

Inspiration til INDRETNING med brilliante møbler.

Haubjerg indretning inspirationskatalog  

Inspiration til INDRETNING med brilliante møbler.

Advertisement