Page 1


r e z i n a g r O l e v a r T s t r o Sp

บอล ารแขง่ ขนั อฟรตุ ์นาบิว ก ศ า ก า ย ร ร สมั ผสั บ ิเอโก้ เบ เพอื่ บนิ ลดั ฟบร้าไปิดจ์, คัมป์นู และซายนงตามและวัฒนธรรม ม ่ ี ย ม ี เ ร พ ั บ ามสว างระด อร์ด แพกเกจเดอนิ รท์ด, แอนฟิลด์, สแตมมทฟั้งยังได้ท่องเที่ยวชมคว ย ้ ว ด น เป ะส ล ว ฟ ์ แทรฟ องั กฤษแ Game” อาชีพ ร “Enjoin the นั ธแุ์ ทฟ้ ตุ บออบลสนาม ไม่ว่าจะที่ โอก่อลนด โดยทีมงานระดับมือ พ ฯ น ่ ั น ฟ ิ ช แ ู ว ั บ ร ร ท ห ์ ำ � ต ัสมา ถึงข ติ ! ส ุ สนั น�ำ ทมี โดย คณ ครงั้ หนงึ่ ในลชีกวี หรือ ลาลีก้า สอดลๆในแง่มุมที่คุณไม่เคยสัมผ ์ บ ร พรีเมีย ้อมกับทัวร์สนามฟุต ฯลฯ พร2 ประเทศอีกด้วย ท่าน ขึ้นไป 5 1 ง า ท น ิ ของทั้ง ด เ บาท ่ ี ท น ้ ต ม ่ ิ > เร ษายน 2556 เม บาท -9 4 ง า เดินท ่ ี ท น ้ ต ม ่ ิ > เร ภาคม 2556 ษ ฤ พ -7 vs 2 ี! เดินทาง ลิเวอร์พูล ฟร อ ื ร ห ฯ ู ย น โมสร แม หนด) ับ ผ้าพันคตอาสมโปรแกรมที่บริษัทกำ� ร ม อ ้ ร vs พ ท า ,000 บ ฟุตบอล ทันทีท่านลกะฤ1ษ ในวันที่ไปทัวร์สนาม ด ล n io is v e อัง ับสมาชิก Tru างถึงประเทศ พิเศษ! สำ�ทห่ารนละ 1 ผืน เมื่อเดินท ั้น! (รับฟรีอีก vs 15 ท่าน เท่าน

ท์ แพกเกจไฮไล

6 Apr. 13 4 May. 13

้ที่ ะจองที่นั่งได ล แ ม า ถ บ อ ส

9, 3 7 9 0 5 8 081 99-6592, 085-9860-9681 02-

เพียงตอบคำ�ถามง่ายๆ ว่า “คุณประทับใจอะไรในตัว ธีรศิลป์” และทำ�ตามกติกาดังนี้ • กด Like หน้าเพจของนิตยสาร /hattrickmagazine • ใส่คำ�ตอบของคุณลงบนหน้ากิจกรรม • กด Share ภาพกิจกรรม (ต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ให้เปลี่ยนเป็น Public ก่อนกด Share เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบได้) *หากพบว่า ไม่ได้กด Like แฟนเพจ หรือ Share ภาพกิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์ทันที *กรณีที่ Share หน้ากิจกรรม แต่ไม่ได้ตั้งเป็น Public จะถือว่าไม่ได้ Share และถูกตัดสิทธิ์เช่นกัน

3 1 0 2 . r a M 3

ินทางเพียง 120,000 บาท เด 6 5 5 2 ม นละ > 6 มีนาค เดินทาง 1-ุกอย่าง) ราคาเริ่มต้นท่า ี่ยว ครบท (กิน นอน เท

ขอเชิญแฟนๆ Hattrick Magazine ร่วมสนุกชิงรางวัล เสื้อทีมชาติ ไทยจากแกรนด์สปอร์ตพร้อมลายเซ็นต์ของ ธีรศิลป์ แดงดา (จำ�นวน 1 รางวัล)

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556

108,000 108,000

t

e n . t r o p s n a f l www.rea


Teerasil Dangda

The NEW

HOPE

ไม่ใช่แค่กองหลังคูแ่ ข่งในสนามเท่านัน ่ ทีย ่ ากจะเข้าใกล้เพือ ่ ประกบตัว “ธีรศิลป์ แดงดา” แต่รวมไปถึงสื่อมวลชนทุก แขนงที่หากไม่มีความสนิมสนมกับเจ้าตัวจริงๆ ก็เป็น เรื่องลำ�บากที่จะได้สัมภาษณ์แบบเปิดอกกับนักฟุตบอล หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยคนนี้ แต่สำ�หรับ Hattrick แล้ว “มุ้ย” พร้อมจะมาเปิดเผยให้รู้ถึงทุกเรื่องแบบเต็มใจ ที่นี่ที่เดียว...!!

14 HATTRICK FOOTBALL MAGAZINE


แข็งแกร่งมากขึน้ ผูเ้ ล่นทุกคนทีช่ ว่ ยกันเล่นอย่างเต็มทีท่ กุ ถ้าผมยิงไม่ได้สักประตู แต่ถ้า นาทีท่ลี งสนาม ส่วนจำ�นวนประตูของผมที่เพิ่มขึ้นอย่าง มีส่วนร่วมช่วยทีมให้กลับมาคว้า มากในปีนต้ี อ้ งขอบคุณเพือ่ นทุกคนทีช่ ว่ ยทำ�ให้งานของผม ง่ายขึน้ และทีส่ �ำ คัญคือความโชคดีทอ่ี าการบาดเจ็บไม่ตาม แชมป์ได้อีกครั้ง ผมก็ยอม เล่นงานเหมือนในช่วงหลายปีทผ่ี า่ นมา ทำ�ให้ฟอร์มการเล่น “การแข่งขันครัง้ นีเ้ ราต้องคว้าแชมป์ให้ได้สถานเดียว ครับ ที่ผ่านมาฟอร์มของทีมชาติไทยตกลงไปเยอะมาก สม่�ำ เสมอในทุกเกมทีผ่ มลงเล่น” โดยสองคีย์แมนหลักที่ มุ้ย ยกให้เป็นส่วนสำ�คัญที่ สาเหตุมาจากสภาพร่างกายของนักเตะที่เหนื่อยล้าจาก ทำ�ให้เขายิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ�ในปีน้ี คือ “สลาวิซา่ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกที่แข่งกันถี่มาก เพราะ โยคาโนวิช” กุนซือชาวเซิรบ์ และ “มาริโอ ยูรอฟสกี”้ ฉะนัน้ หากสามารถแก้ไขเรือ่ งนีไ้ ด้ ก็ไม่ใช่เรือ่ งยากทีเ่ ราจะ ดาวเตะทีมชาติมาซิโดเนีย ทีก่ า้ วเข้ามาเติมเต็มขีดความ กลับมาคว้าแชมป์ในรายการนีไ้ ด้อกี ครัง้ เพราะศักยภาพนัก เตะของเรามีมากกว่าทีมในย่านอาเซียนอยูแ่ ล้ว และเชือ่ ว่า สามารถของดาวซัลโวหมายเลข 10 คนนี้ “ย็อคก้า เข้ามาเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของผม นักเตะทุกคนจะทวงแชมป์รายการนีก้ ลับมาให้แฟนบอลได้ ทีเ่ มือ่ ก่อนอยากจะมีสว่ นร่วมกับเกมเยอะด้วยการลงมาล้วง ภูมใิ จอีกครัง้ หนึง่ แม้วา่ ผมจะยิงไม่ได้สกั ประตูกต็ าม แต่ถา้ บอลต่� ำ แต่โค้ชจะพูดกับผมอยูเ่ สมอว่า การเป็นกองหน้า มีสว่ นร่วมให้ทมี กลับมาคว้าแชมป์ได้อกี ครัง้ ผมยอมครับ” ไม่จ�ำ เป็นจะต้องออกจากกรอบเขตโทษด้วยซ้� ำ เขาเชือ่ มัน่ แฟนๆ บอลชาวไทยร่วมกันติดตามผลงานของทีม ในความสามารถของผม และย้�ำ ว่าให้เอาพลังทีม่ ใี นตัวไป ชาติไทยในศึก เอเอฟเอฟ ซูซกู ิ คัพ 2012 ปลายปีกนั ให้ ยิงประตูดกี ว่าจะใช้วง่ิ พล่านอยูน่ อกกรอบเขตโทษ ซึง่ ผม ดีนะครับ เพราะนีอ่ าจจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนทีเ่ จ้าตัว ต้องขอบคุณเขาจริงๆ สำ�หรับคำ�สอนดีๆ เหล่านี้ ส่วน จะโบยบินไปค้าแข้งในลีกยุโรปต่อไป ก็เป็นได้!!! มาริโอ เขาเป็นนักเตะพรสรรค์สงู สโมสรโชคดีทไ่ี ด้ตวั เขามา โปรไฟล: ธีรศิลป แดงดา ร่วมทีม การเล่นของเขาค่อนข้างจะแตกต่างจากนักเตะทีม่ ี ในเมืองไทย การส่งบอลอาจจะไม่แม่นหากเทียบกับนักเตะ สถานที่เกิด: กรุงเทพมหานคร คนอืน่ ๆ แต่มาริโอมักจะมีการทำ�เกมทีแ่ ปลกใหม่จนคูแ่ ข่ง ไม่สามารถจับทางได้ ซึง่ จากการทีผ่ มกับเขาเล่นกันได้อย่าง วันเกิด: 6 มิถุนายน 1988 (24 ป) รูใ้ จ ทำ�ให้เมือ่ ลงไปในสนาม การประสานงานจึงดูลน่ื ไหล ปฎิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังหลายประตู ตำแหนง: FC ทีเ่ กิดขึน้ ของทีม” ซึง่ จากผลงานชิน้ โบว์แดงในปีน้ี ทำ�ให้คนหลายคนมอง สูง: 181 cm. ว่า ไทยพรีเมียร์ลกี อาจจะเล็กเกินไปสำ�หรับฝีเท้าของธีรศิลป์ แล้ว จึงมีค�ำ ถามพุง่ เข้ามามากมายว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ หนัก: 68 kg. เขาจะออกไปโลดแล่นในลีกต่างแดนเสียที Nike Mercurial “นีค่ อื เหตุผลทีท่ �ำ ไมผมไม่คอ่ ยรับโทรศัพท์ชว่ งนี้ (ฮ่าๆ) สตั๊ด: Vapor VIII คำ�ถามนี้ผมไม่สามารถตอบเองได้ครับ เพราะขึ้นอยู่กับ สถิติลงเลนในลีก ผู้ใหญ่ของสโมสรว่าจะตัดสินใจอย่างไร ผมเลยไม่อยาก ฤดูกาล สโมสร ลงสนาม แสดงความคิดเห็นใดๆ ออกไป รอสโมสรให้ค�ำ ตอบเองดี 2009 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 7 22 กว่า แต่ถา้ ถามว่าผมอยากไปเล่นต่างแดนหรือไม่ ผมต้อง 2010 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 7 26 ใช้ค�ำ ว่า อยากลองดูครับ เพราะอยากจะรูเ้ หมือนกันว่า 2011 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 28 13 ศักยภาพของเราในตอนนีด้ พี อทีจ่ ะสูใ้ นลีกอืน่ ๆ ของโลก 2012 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 32 24 หรือเปล่า ผมว่าไม่ลองก็ไม่รคู้ รับ” เกียรติประวัติ แต่ก่อนจะทราบว่าเส้นทางการค้าแข้งสถานีต่อไป ของมุย้ คือทีใ่ ด ภารกิจสำ�คัญทีส่ ดุ อีกครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของ เขากำ�ลังรออยูข่ า้ งหน้า นัน่ คือการช่วยทีมชาติไทยลงทำ� ศึก “เอเอฟเอฟ ซูซกู ิ คัพ 2012” ฟุตบอลรายการชิง แชมป์ระดับอาเซียน ทีท่ มี ชาติไทยห่างหายจากแชมป์มา แล้ว 10 ปีเต็ม!! 2012

ดาวซัลโวไทยพร�เมียรลีก

ชนะเลิศ 2010

ฟุตบอลถวย พระราชทาน ก

ชนะเลิศ 2009,10,12

สปอนเซอร ไทยพร�เมียรลีก

“ผมไม่ได้หยิง่ ครับ แค่เป็นคนไม่คอ่ ยชอบให้สมั ภาษณ์ กับสือ่ เพราะชอบอยูเ่ งียบๆ ไม่อยากเป็นข่าว ทำ�ให้เวลามี เบอร์แปลกๆ โทรมา ผมก็ไม่คอ่ ยรับเท่าไหร่ แต่ตอนนีห้ ลัง จากเป็นทีร่ จู้ กั เพิม่ มากขึน้ ผมต้องฝึกพูดคุยกับคนรอบข้าง และพัฒนาการให้สมั ภาษณ์ให้ดขี น้ึ ด้วย เพราะมันเหมือน กลายเป็นอีกหนึง่ งานทีผ่ มต้องรับผิดชอบควบคูไ่ ปกับการ เล่นฟุตบอลไปแล้ว” เพราะเหตุนเ้ี องเราจึงได้เห็นเขานอก สนามฟุตบอลบ่อยครัง้ ขึน้ ในช่วงหลังๆ ซีง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็น ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ช่อื เสียงของเขาเริ่มกระจายออกไปในมุม กว้างมากขึน้ ประกอบกับผลงานการเล่นในปี 2012 ทีโ่ ดด เด่นแบบสุดๆ ทำ�ให้ “มุย้ ” ถูกคาดหวังจากทุกสือ่ ว่าเขาจะ เป็นความหวังใหม่ของคนไทยทีจ่ ะได้ไปค้าแข้งในทวีปยุโรป ซึ่งก่อนที่ “มุ้ย” จะได้รับการยกย่องขนาดนี้ เส้น ทางการค้าแข้งของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ หลายต่อหลายคนคิด เพราะเขาต้องคอยต่อสูก้ บั คำ�ถาม ทีว่ า่ ฝีเท้าของเขานัน้ เป็นของจริงหรือไม่ เนือ่ งจากก่อน หน้านีก้ ารลงเล่นในลีกสูงสุดให้กบั สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในสองฤดูกาลแรกของเจ้าตัวนัน้ เขาทำ�ได้รวม กันเพียงแค่ 14 ประตูเท่านัน้ แม้ผลงานของทีมจะจบลง ด้วยการคว้าแชมป์ลกี ได้สองสมัยติดต่อกันก็ตาม แต่ผลงาน ส่วนตัวถือว่าสอบได้เกรดไม่คอ่ ยจะสูด้ นี กั แม้ในฤดูกาลต่อ มาเขาจะผลิตสกอร์ได้มากขึน้ แต่ผลงานก็ยงั ไม่เข้าตาอยูด่ ี แต่เมือ่ เข้าสูป่ ี 2012 ในวัย 24 ปีเต็ม ธีรศิลป์ ก็เริม่ ฉาย แววแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ทกุ คนได้เห็นว่าขีด ความสามารถในตัวของเขามีมากเพียงใด เขาและเพือ่ นๆ พาทีม “กิเลนผยอง” คว้าแชมป์ลกี สมัยที่ 3 ได้เป็นทีม แรกในประวัตศิ าสตร์ไทยลีก แถมยังจบฤดูกาลด้วยสถิติ ไร้พ่าย ในด้านผลงานส่วนตัวก็พ่งุ กระฉูดตามกราฟ สโมสรด้วยการคว้ารางวัลดาวซัลโวของไทยพรีเมียร์ลกี ร่วมกับ คลีตนั ซิลวา ดาวยิงบราซิลเลีย่ นจาก บีอซี ี เทโรศาสน ด้วยจำ�นวนถึง 24 ประตู “ปัจจัยที่ทำ�ให้ทีมของเราประสบความสำ�เร็จ ในปีนม้ี หี ลายอย่างมาก ทัง้ การทำ�งานอย่าง หนักของผู้บริหารในการเสริมทัพให้ทีม

เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ขอมูลอัพเดทถึงวันที่ 13 พฤจิกายน 2555

For The Beaut y Of The Game.

15


Fw R.Falcao

amc

amc

A.Turan

Adrian

MC

atletico Madrid’s

4-3-2-1

การแต่งตัง้ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ มาคุมทัพ ถือเป็นการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องทีส่ ด ุ ของ ผู้บริหารทีมในรอบหลายๆ ปีท่ีผ่านมา หลังพวกเขาล้มลุกคลุกคลานกับ กุนซือชื่อดังมาหลายคน ซึ่งซิเมโอเน่ ได้สร้างให้ทีมตราหมีระเบิดฟอร์มจน สามารถคว้าถ้วยยูโรป้า คัพ และ ยูฟา่ ซูเปอร์คพ ั มาครองได้อย่างยิง่ ใหญ่ ส่วนผลงานในลีกก็พงุ่ กระฉูด จนอาจจะกลายเป็นทีมทีม่ ีโอกาสสร้างปาฏิหาริย์ คว้าแชมป์ ลา ลีกา ปีนม ้ี าครอง หลังถูกผูกขาดโดย บาร์เซโลน่าและ เรอัล มาดริด มาตลอด อะไรทีท่ �ำ ให้พวกเขาโชว์ฝเี ท้าได้อย่างดุดนั ฉบับนีเ้ ราจะไปดูกนั

VVeak Foot Training

นักเตะระดับโลก ที่เล่นได้ทั้ง 2 เท้า

Hattrick ฉบับนี้ “แบ็คขวาฟ้าประทาน” ปกาศิต แสนสุข ดาวเตะ จากสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด จะมาสาธิตวิธีการฝึกซ้อม “การใช้เท้า ข้างที่ไม่ถนัด” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเล่นฟุตบอลให้ได้ดี ยิง่ ขึน ้ ซึง่ ถ้าเราสามารถเล่นได้ดท ี ัง้ สองเท้าจะเป็นสิง่ ทีส ่ ร้างความ ได้เปรียบให้กับทีมในแต่ละการแข่งขันอย่างไม่น่าเชื่อ !!

Ronaldo

S. Cazorla

L. Figo

“การเล่นด้วยเท้าข้างทีไ่ ม่ถนัดไม่ใช่เรือ่ งยากอย่างทีค่ ดิ มีเพียงแค่ลกู บอลก็สามารถฝึก ซ้อมได้แล้ว แต่สง่ิ สำ�คัญทีส่ ดุ คือเราต้องหมัน่ ฝึกซ้อมอยูต่ ลอดเวลา จนเกิดความเคยชิน ซึง่ จะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั เราเมือ่ อยูใ่ นการแข่งขันจริงๆ” : ปกาศิต แสนสุข 26 HATTRICK FOOTBALL MAGAZINE

MC

koke

Gabi

MC M.Suarez

Dl

DC

DC

Dr

Filipe

D.Godin

Miranda

Juanfran

GK T.Courtois Manager: Diego Simeone

เลี้ยงบอลไปข้างหน้า จากนั้ น ให้ ใ ช้ เ ท้ า ที่ ไ ม่ ถ นั ด ทำ�การเปิดบอล โดยระหว่าง ฝึ ก ควรจำ � ลองสถานการณ์ ให้เหมือนกับตอนแข่งขันจริง ทีต่ อ้ งใช้การเปิดบอลในลักษณะ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การโยน บนกลางอากาศ หรือ การ ส่ ง บอลเรี ย ดไปกั บ พื้น สนาม โดยการฝึกจะช่วย พัฒนาการ เปิดบอลขณะทีบ่ อลเคลือ่ นไหว ให้มปี ระสิทธิภาพ


Fw

ผู้เล่นในตำ�แหน่งนี้จะต้องมีจังหวะการจบสกอร์ที่เฉียบขาด ในทุกๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกโหม่งหรือลูกยิง ซึ่งจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อสามารถ ยิงประตูได้ทั้งสองเท้า รวมทั้งมีร่างกายที่แข็งแกร่ง มีความเร็วและสัญชาตญาณ เพชฌฆาตในกรอบเขตโทษ

amc

ทั้ ง สองคนจำ � เป็ น ต้ อ งมี ค วามเร็ ว และเทคนิ ค ในการไปกั บ บอลที่ ย อดเยี่ ย ม รวมไปถึงทักษะในการหาพื้นที่จะต้องดีด้วย เพราะตำ�แหน่งดังกล่าวจะทำ�หน้าที่ เปรียบเสมือนกองหน้าตัวต่ำ�ที่วิ่งสอดขึ้นมาจากแถวสองเพื่อหาจังหวะทำ�ประตู รวมไปถึงสร้างสรรค์เกมให้กับศูนย์หน้า

MC

ผู้เล่นทั้งสามคนในตำ�แหน่งนี้ต้องเป็นผู้เล่นที่ครองบอลได้ดี โดยจะมีหนึ่งคนคอย ทำ�หน้าที่ในเกมรับมากกว่าเกมรุกเพื่อชะลอและตัดเกมของคู่แข่ง ส่วนอีกสองคน จะเน้นหนักไปทีเ่ กมรุกเพือ่ ช่วยสร้างสรรค์เกม ซึง่ ทัง้ สามคนทีเ่ ล่นในตำ�แหน่งนีน้ น้ั จะต้อง มีวสิ ยั ทัศน์ในการส่งบอลทีด่ ี และการยิงประตูจากแถวสองต้องมีความแม่นยำ�เด็ดขาด

DC

ไม่จ�ำ เป็นต้องมีสว่ นร่วมกับเกมรุกมากนัก เซนเตอร์ฮาลฟ์ทง้ั สองคนจะยืนประจำ�ตาม ตำ�แหน่งของตัวเอง โดยมีกองหลังตัวใหญ่หนึง่ คนคอยชนปะทะกับผูเ้ ล่นฝัง่ ตรงข้าม และมีผเู้ ล่นอีกคนทำ�หน้าทีร่ องรับลูกทีห่ ลุดออกมา ส่วนฟูลแบ๊คทัง้ สองข้างจะต้องเล่น เกมรับได้ดี เพือ่ ทำ�หน้าทีป่ ดิ เกมริมเส้นจากปีกทัง้ สองข้างของคูแ่ ข่ง

keypoint:

ตัง้ บอลให้นง่ิ บนพื้นสนาม ก่อนจะใช้เท้า ข้างที่ไม่ถนัดเตะไปที่ลูกโดย ในการฝึ ก นี้ ผู้ ฝึ ก ควรจะใช้ ทุกส่วนของเท้าไม่ว่าจะเป็น หลั ง เท้ า หรื อ ข้ า งเท้ า ด้ า น ในและด้านนอก ซึ่งการฝึก ลักษณะนี้จะช่วยให้การเปิด บอลขณะที่บอลหยุดอยู่กับที่ ด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดมีความ แม่นยำ�และหวังผลได้มากขึ้น

R.Falcao

จุดเด่นสูงสุดของระบบนี้จะชี้ไปที่ตำ�แหน่งอื่นไม่ได้ นอกเสียจาก กองหน้า ที่ต้องคมกริบในทุกๆ จังหวะ เนื่องจาก การเล่นระบบกองหน้าตัวเดียวแบบนี้ จะทำ�ให้กองหลังสามารถประกบตัวได้ง่ายกว่าระบบอื่นๆ ดังนั้นเมื่อมีโอกาส ในการทำ�ประตูแล้วจะต้องไม่มีคำ�ว่าพลาดเด็ดขาด! ถือเป็นตำ�แหน่งที่สามารถตัดสินผลแพ้-ชนะของเกมได้เลยทีเดียว

ใช้ เ ท้ า ข้ า งที่ ไ ม่ ถ นั ด ทำ�การเดาะบอล ให้ทุกส่วน ของเท้า ไม่วา่ จะเป็นหลังเท้า, ข้างเท้าด้านใน และข้างเท้า ด้ า นนอก สั ม ผั ส บอลตาม จังหวะของลูกบอล โดยการฝึก ในลักษณะนี้ผ้ฝู ึกควรจะทำ�ให้ เกิดความเคยชิน เพราะจะช่วย ให้เราสามารถควบคุมบอลด้วย เท้าข้างทีไ่ ม่ถนัดได้ดขี น้ึ

For The Beaut y Of The Game.

27


“ซัวเรซ ถูกวิจารณ์ถงึ อุบต ั เิ หตุ(พุง่ ล้ม)ทีเ่ กิดขึน ้ มากมาย แต่เขากล้าทีจ่ ะลงสนามและสามารถยิง ประตูให้กบ ั ทีมได้ เขาแสดงให้เห็นแล้วว่า สิง่ ทีท ่ �ำ ใน สนามมันต่างกับข่าวทีเ่ ขากำ�ลังเผชิญอย่างแท้จริง” เบรนแดน ร็อดเจอร์ส พูดถึง หลุยส์ ซัวเรซ ในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเอฟเวอร์ตัน 2-2

Bravery ความกล้า

“นักเตะที่เล่นโดยปราศจาก ความกลัว จะช่วยให้ทีม แข็งแกร่งขึ้น เพราะนักเตะ ประเภทนี้จะทำ�ให้เกมมีมิติ หลากหลายมากขึ้น”

ความกล้าเป็นคุณภาพพื้นฐานอันดับต้นๆ ที่สามารถทำ�ให้ คนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ไม่ว่าจะอยู่ ใน สถานการณ์ ใดๆ ก็ตาม เพราะความกล้าช่วยทำ�ให้คนสามารถ ลงมือทำ�ในสิ่งที่ตัวเองคิดได้อย่างมั่นคงแน่วแน่ ทั้งนี้ความกล้า ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความกล้าทางกาย, ความกล้าทางใจ และความกล้าในจิตใต้สำ�นึกของตัวเอง

วิทยา เลาหกุล

ผูจ้ ด ั การทีมชลบุรี เอฟซี

Bravery สำ�คัญอย่างไรกับฟุตบอล ปัจจัยที่ทำ�ให้ Bravery ลดลง

ทำ�อย่างไรให้มี Bravery มากขึ้น

ในเกมฟุตบอลนั้นความกล้ามีส่วนสำ �คัญที่จะช่วยให้ นักเตะสามารถทำ�ผลงานได้ดีขึ้น เพราะความกล้าช่วย ทำ�ให้มคี วามมัน่ ใจต่อการตัดสินใจเสีย้ ววินาที ไม่วา่ จะเป็น การเข้าปะทะในจังหวะ 50-50 หรือ การเผชิญหน้ากับ ความกดดันต่อเหตุการณ์เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งถ้านักตะกล้าตัดสินใจและไม่มีความลังเลต่อสิ่งนั้นๆ ทีมก็จะได้รับประโยชน์จากตัวผู้เล่นในสนามอย่างเต็มที่

เริ่มต้นจากการฝึกเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจ ด้วยการย้อนมองเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ตัวเองและเพื่อนร่วมทีม จากนั้นค่อยๆ แก้ปัญหา ดังกล่าวไปทีละขั้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการ เผชิญหน้ากับปัญหาอืน่ ๆ ต่อไป ซึง่ ถ้าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จนเกิดความเคยชินแล้ว ความกล้าในการเล่นก็จะเพิม่ ขึน้ รวมไปถึ ง การใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น จะมี ค วามสุ ข และมี เป้าหมายที่มั่นคงต่อไปอย่างแน่นอน

28 HATTRICK FOOTBALL MAGAZINE

ความกลัว เป็นสิง่ ทีท่ ำ�ให้ความกล้าคิดกล้าทำ�ของนักเตะ ลดลง ยกตัวอย่าง เช่น ประสบการณ์บาดเจ็บที่เกิดขึ้น จากการปะทะในจังหวะ 50-50 จนทำ�ให้นักเตะไม่กล้า เข้าบอลในจังหวะนั้นๆ หรือการลงเล่นกับทีมที่เคย พ่ายแพ้มาก่อน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็น สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้เล่นไม่สามารถแสดงฝีเท้าออกมาได้ อย่างเต็มที่


Hattrick Magazine Vol11 Dec 2012  
Hattrick Magazine Vol11 Dec 2012  

FOR THE BEAUTY OF THE GAME

Advertisement