Page 1

appeal /əˈpiːl/ (noun) zwrot do kogoś o coś apel: I relied on an appeal to his finer feelings. Polegałem na apelu do jego wyższych uczuć.; (verb) zwracać się do kogoś o coś apelować: I appeal to your conscience. Apeluję do twojego sumienia.; (noun) odwołanie od wyroku apelacja: He won the appeal. Wygrał apelację. bold /bəʊld/ (adjective) cecha charakteru śmiały: It was a bold move on their part. To był z ich strony śmiały ruch.; uwypuklony wyrażny, wyrazisty: She paints with bold strokes of the brush. Maluje za pomocą wyraźnych pociągnięć pędzla.; czcionka pogrubiająca tekst pogrubienie: Headwords are printed in bold. Slogany wydrukowano pogrubioną czcionką. cell /sel/ (noun) podstawowa jednostka strukturalna żywego organizmu komórka: Under microscope you can see your blood cells. Pod mikroskopem możesz obejrzeć komórki swojej krwi.; (noun) pokój więźnia w więzieniu cela: The guard was standing in front of his cell. Przed jego celą stał strażnik.; (noun) pot. telefon komórkowy komórka: I forgot my cell! Zapomniałam komórki! glass /ɡlɑːs/ (noun) twardy, kruchy, przezroczysty materiał, produkowany głównie z krzemionki szkło: The tabletop is made of glass. Blat stołu jest zrobiony ze szkła.; (noun) szklane naczynie, z którego się pije szklanka: Would you like a glass of milk? Masz ochotę

na szklankę mleka? love /lʌv/ (noun) stan zakochania miłość: He didn't belive in love at first sight. Nie wierzył w miłość od pierwszego wejrzenia.; (verb) być zakochanym kochać: We love you! Kochamy was!; (noun) bryt. sposób ciepłego zwracania się do kogoś kochanie: What can I do

for you, love? W czym mogę pomóc, kochanie? polish /ˈpɒlɪʃ/ (noun) umiejętność odpowiedniego zachowania się ogłada: She thought that her husband's family lacked polish. Uważała, że rodzinie jej męża brakowało ogłady.; (noun) substancja do polerowania pasta: He bought new floor polish. Kupił nową pastę do podłóg.; (verb) nadawać powierzchni połysk polerować: He decided to polish his floor. Zdecydował się wypolerować

podłogę. soil /sɔɪl/ (noun) gleba ziemia: Water soaked into the soil. Woda wsiąkła w ziemię.; (verb) robić coś złego lub nieprzyjemnego; brudzić plamić: I don't want you to soil your hands with this work. Nie chcę, abyć plamił sobie ręce tą pracą. spruce /spruːs/ (noun) rodzaj drzewa iglastego świerk: Spruce was his favourite tree. Świerk był jego ulubionym drzewem.; (adjective) wykonany ze świerku świerkowy: His house is rimmed with a spruce fence. Jego dom jest otoczony świerkowym płotem.; (adjective) wymuskany elegancki: He looked very spruce in his best suit. Wyglądał bardzo elegancko w swoim najlepszym garniturze. PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com


state /steɪt/ (noun) kondycja stan: What is his state of health? Jaki jest stan jego zdrowia?; (noun) kraj państwo: It's definitely not a

democratic state. Z pewnością nie jest to państwo demokratyczne. train /treɪn/ (noun) engine with railway cars pociąg: I like travelling by train. Lubię jeździć pociągiem.; (noun) u sukni tren: This dress has really long train Ta suknia ma naprawdę długi tren.; (verb) ćwiczyć; doskonalić się trenować: They train dogs to sniff out

drugs. Trenują psy, aby wyczuwały narkotyki.

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com


akcja (noun) papier wartościowy share: Akcje o wartości nominalnej X zł. Share of the nominal value of PLN X.; (noun) wyborcza election campaign: As expected, his election campaign went well. Jak przypuszczano, jego akcja wyborcza przebiegła bez przeszkód.; (noun) w utworze plot: Akcja się rozwija. The plot thickens. dysk (noun) krążek międzykręgowy disc; (noun) płyta kompaktowa CD, disc: To nagranie jest dostępne w sieci lub na dyskach CD.

This recording is available online or on disc/or on CD. komórka (noun) telefon komórkowy mobile phone: Oto numer mojej komórki. Here's my mobile phone number.; (noun) pomieszczenie gospodarcze storeroom: W pomieszczeniu gospodarczym jest miotła. There is a broom in the storeroom.; (noun) podstawowa jednostka strukturalna żywego organizmu cell: Pod mikroskopem możesz obejrzeć komórki swojej krwi. Under microscope you can

see your blood cells. obcy (noun) ktoś nieznany stranger: Wszystkie dzieci wiedzą, by nie rozmawiać z obcymi. All the children know not to talk to strangers.; (adjective) zagraniczny foreign: Nikt obcy nie ma prawa wejść. No one foreign is allowed to enter.; (noun) kosmita alien:

Niektórzy wierzą, że obcy zbudowali piramidy. Some people belive that the pyramides was built by aliens. opierać się (verb) na czymś lub o coś to lean: Oprzyj się na mnie Lean against me; (verb) czemuś lub komuś to resist: Nie możesz

opierać się zmianom. You mustn't resist changes. skóra (noun) ludzka lub zwierzęca skin: Wąż zrzuca skórę raz w roku. The snake sheds its skin once a year.; (noun) zwierzęca, służąca do wyrobu ubrań i galanterii skórzanej leather: Podeszwy zrobiono ze skóry. The soles are made of leather. stopa (noun) część ciała foot: Boli mnie prawa stopa. My right foot is aching.; (noun) oszczędności savings rate: Stopa oszczędności spada od lat 50. XX wieku. Savings rate has been declining since the 1950s.; (noun) miara długości foot: Lecimy na wysokości

35000 stóp. We're flying at 35000 feet. tren (noun) u sukni train: Ta suknia ma naprawdę długi tren. This dress has really long train; (noun) gatunek literacki lament: Napisał

tren dla swojej córki. He wrote a lament for his daughter. zamek (noun) budowla castle: Na wzgórzu stał stary zamek. There was an old castle on the hill.; (noun) suwak zipper: Znowu zepsułem zamek! I broke my zipper again!; (noun) w drzwiach lock: Możesz użyć scyzoryka, aby otworzyć zamek. You can use a

penknife to pick a lock. PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com


ziemia (noun) planeta Earth: Ziemia krąży wokół Słońca. The Earth goes round the Sun.; (noun) grunt ground: Stracił równowagę i spadł na ziemię. He lost his balance and fell to the ground.; (noun) gleba soil: Woda wsiąkła w ziemię. Water soaked into the soil.; (noun) teren land: To była ziemia niczyja. It was a no-man's-land.

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

słownik ang-pol i pol-ang  

Tym razem na szczęście żadna część pracy nie uległa samozniszczeniu w trakcie;) Zdaję sobię sprawę, że niektóre przykłady są nieco naciągane...

Advertisement