Page 1

Làà m biểể n hiểệệ u inox thểo yểệ u càầ u khàá ch hàà ng Biểể n inox làà loàệ i biểể n quàả ng càá o đượệc ưà chuoệệ ng hiểệ n này bợải đoệệ bểầ n cào, bểầ màặệ t sàá ng boá ng thàể m myỹ, khàả nàặ ng choố ng oxy hoá à toố t, dểễ làu chuà i vàà làà m mợái. Noá thượàng đượệc sưả duệ ng làà m biểể n quàả ng càá o, biểể n chưỹ noể i, biểể n tểệ n coệ ng ty, logo slogàn tàệ i càá c vàặ n phoà ng, quàầ y tiểố p tàệ n coệ ng ty, làà m biểể n chưác dành, biểể n soố nhàà ,... Màặệ c duà giàá thàà nh đểể làà m biểể n quàả ng càá o bàằ ng inox cào hợn hàẳ n so vợái nhưỹng chàố t liểệệ u khàá c nhưng nhưỹng ưu điểể m cuả à loàệ i vàệệ t liểệệ u nàà y vàễ n đuả sưác khiểố n nhiểầ u khàá ch hàà ng lưệà choệ n.

Biểể n quàả ng càá o inox coá ràố t nhiểầ u dàệ ng như biểể n chưỹ noể i inox, biểể n inox àặ n moà n, biểể n inox xượác, biểể n inox in uv,…. Trong đoá , biểể n quàả ng càá o inox in uv làà sàả n phàể m mợái khàá noể i bàệệ t đượệc nhiểầ u ngượài quàn tàệ m hiểệệ n này. Ad-màrt nhàệệ n già coệ ng làà m biểể n quàả ng càá o in uv thểo yểệ u càầ u tàệ i Hàà Noệệ i. Công ty ad-mart Việt Nam nhận làm biển hiệu inox tại Hà Nội Ad-màrt Viểệệ t Nàm làà đợn việ quàả ng càá o chuyểệ n già coệ ng in àố n làà m biểể n quàả ng càá o inox thểo yểệ u càầ u tàệ i Hàà Noệệ i. Vợái đoệệ i nguỹ nhàệ n viểệ n chuyểệ n nghiểệệ p cuà ng hểệệ thoố ng màá y in uv hiểệệ n đàệ i chuá ng toệ i đàả m bàá o cho rà càá c sàả n


phàể m coá đoệệ bểầ n toố t vàà bàệ n coá thểể luoệ n yểệ n tàệ m vểầ thợài giàn sưả duệ ng làệ u bểầ n cuả à noá cuỹ ng như khàả nàặ ng choố ng nượác, khàá ng àể m cào. Coệ ng nghểệệ in uv làà coệ ng nghểệệ in àố n hiểệệ n đàệ i nhàố t hiểệệ n này. Mưệc uv sưả duệ ng đàả m bàả o đoệệ bàá m díánh trểệ n bểầ màặệ t, do đoá mưệc uv sểỹ voệ cuà ng chàắ c chàắ n, khoệ ng sợệ biệ phài màà u thểo thợài giàn, màà u sàắ c híành àả nh đểệ o, đượàng nểá t sàắ c sàả o, tinh tểố thểo đuá ng vợái thiểố t kểố cuả à bàả n goố c. Bểệ n càệ nh đoá , tuyà thểo yểệ u càầ u cuả à khàá ch hàà ng, bểầ màặệ t sàả n phàể m sểỹ đượệc tràá ng phuả moệệ t lợáp mưệc đàặệ c biểệệ t khàá c nhàu đểể tàệ o chiểầ u sàệ u vàà đoệệ boá ng cuả à sàả n phàể m in. Nểố u bàệ n đàng tíàm kiểố m moệệ t điệà chíả in UV trểệ n micà uy tíán vàà chàố t lượệng, hàỹ y đểố n vợái chuá ng toệ i. Xem thêm Gáy nhôm Gáy uốn chữ Gáy inox uốn chữ

Profile for Tiendu

Làm biển hiệu inox theo yêu cầu khách hàng  

Làm biển hiệu inox theo yêu cầu khách hàng  

Profile for hathaovy
Advertisement