Page 1

Lựựa chọự n gaá y uọố n chựữ nọổ i trọng quaả ng caá ọ Thông tin gáy uốn chữ Giớái thiệệự u vệề gaá y uọố n chaệ n chựữ, hựớáng daẫ n laà m chựữ nọổ i baằ ng gaá y nhựựa, caá ch uọố n gaá y uọố n chaệ n chựữ nhọệ m, inọx Chaố t liệệự u gaá y uọố n chaệ n chựữ, hựớáng daẫ n laà m chựữ nọổ i baằ ng gaá y nhựựa, caá ch uọố n gáy uốn chữ nhọệ m, inọx: - Kệố t caố u chaệ n hai maặự t laà nhựựa, xựớng giựữa laà thệá p raố t dệẫ uọố n, cọá hai gớà 3mm vaà 5mm - Chaố t liệệự u laà nhọệ m cọá mọệự t gớà

- Chaố t liệệự u laà inọx khọệ ng gớà - Kíách thựớác chaệ n: 2,3cm; 4cm; 6cm; 6,7cm; 7cm vaà 7,5cm


- Cọá caá c maề u: traắ ng, maà u đọả , maà u vaà ng, maà u đện, maà u xanh, maà u vaà ng gựớng, maà u baự c gựớng Phựớng phaá p thi cọệ ng gaá y uọố n chaệ n chựữ, hựớáng daẫ n laà m chựữ nọổ i baằ ng gaá y nhựựa, caá ch uọố n gaá y uọố n chaệ n chựữ nhọệ m, inọx: - Kệố t díánh baằ ng kệọ 502 họaặự c kệọ AB, díánh sau 3s cuả a CNC Thaà nh Lọng - Gaệự p chaệ n chựữ thệọ maặự t chựữ baằ ng mệca đaữ caắ t saẵ n - Caá c gọá c nhọự n vaà gọá c vuọệ ng cuả a chựữ cọá thệổ duà ng daọ dọự c giaố y caắ t vaá t híành chựữ V đệổ khệá p gọá c đệự p hớn Ưu điểm và ứng dụng của gáy uốn chữ - Gaá y uọố n chaệ n chựữ, hựớáng daẫ n laà m chựữ nọổ i baằ ng gaá y nhựựa, caá ch uọố n gaá y uọố n chaệ n chựữ nhọệ m, inọx - Duà ng đệổ thay thệố chaệ n chựữ mica, alu, fọmệx…. - Ưu điệổ m: Thớài gian thi cọệ ng nhanh Trọự ng lựớựng: - Tíánh thệọ cuọệự n Xem thêm Gáy nhôm Gáy inox uốn chữ

Profile for Tiendu

Lựa chọn gáy uốn chữ nổi trong quảng cáo  

Lựa chọn gáy uốn chữ nổi trong quảng cáo  

Profile for hathaovy
Advertisement