Page 1

Hướớng dẫẫ n chi tiếế t cẫớ ch lẫà m trẫnh lếd Chuẩn bị nguyên liệu - Micẫ trẫắ ng đụụ c 2ly - Dếcẫn ( đến, xẫnh, đỏỏ .... thíớch hớụp ) - Fỏmic 2ly, 3ly hỏẫặụ c 5ly tụyà thếỏ kíớch thướớc Trẫnh hỏẫặụ c thụà ng Cẫrtỏn - Chụẫẩ n biụ Híành mỏng mụỏế n - Mỏộụ t íớt dẫộ y LED + Ngụỏồ n

Hướng dẫn cách làm Lẫà m phẫồ n thỏộ : - Cẫắ t Dếcẫn vẫà Micẫ vưàẫ vớới híành mỏng mụỏế n - Dẫớ n tẫế m Dếcẫn lếộ n Micẫ ( dụà ng nướớc xẫà phỏà ng đếẩ dếẫ điếồ ụ chíỏnh vẫà trẫớ nh bỏụ t khíớ khỏộ ng mỏng mụỏế n ) Tẫụ ỏ bếồ mẫặụ t híành ẫỏ nh, cỏớ 3 cẫớ ch : Thụỏ cỏộ ng : ( mẫớ y rỏụ c chẫụ y bẫằ ng Cớm ) - Tiếế n hẫà nh vếẽ híành lếộ n Dếcẫn


- Dụà ng dẫỏ rỏụ c giẫế y đếẩ rỏụ c thếỏ híành đẫẽ vếẽ - Sẫụ đỏớ lỏộụ t rẫ nhưẽng mẫẫ ụ Dếcẫn khỏộ ng cẫồ n thiếế t đếẩ đướục Híành mỏng mụỏế n. - Ngỏẫà i rẫ cỏà n nhiếồ ụ cẫớ ch tướng tưụ ..... Kếế t hớụp : ( mẫớ y rỏụ c chẫụ y bẫằ ng Điếộụ n ) - Mẫng tẫế m đỏớ rẫ tiếộụ m cẫắ t lẫzếr vẫà nhớà Mẫớ y lẫà m giụớ p - Cẫắ t đỏộụ sẫộ ụ mỏẽ ng đụỏ đếẩ đướt tẫế m Dếcẫn phíớẫ trếộ n - Sẫụ đỏớ lỏộụ t rẫ nhưẽng mẫẫ ụ Dếcẫn khỏộ ng cẫồ n thiếế t đếẩ đướục Híành mỏng mụỏế n. Đẫặụ t Trẫnh lẫà m sẫẵ n : ( nhiếồ ụ mẫẫ ụ mẫẽ đếụ p vẫà hẫế p dẫẫ n ) DIY ẫớ nh sẫớ ng chỏ Trẫnh : Chụẫẩ n biụ đếà n LED hỏẫặụ c bẫế t kyà bỏớ ng đếà n gíà phẫớ t rẫ ẫớ nh sẫớ ng thíớch hớụp đếẩ lẫà m ngụỏồ n sẫớ ng, điếồ ụ chíỏnh viụ tríớ ngụỏồ n sẫớ ng sẫụ Trẫnh chỏ đếế n khi thíớch hớụp rỏồ i tiếế n hẫà nh lẫà m hỏộụ p. Lẫà m hỏộụ p bẫằ ng Fỏmic hỏẫặụ c Cẫrtỏn vưàẫ vớới bước Trẫnh vưàẫ lẫà m. Nếế ụ mụỏế n chiẫ nhiếồ ụ vụà ng sẫớ ng khẫớ c nhẫụ thíà nếộ n lẫà m vẫớ ch ngẫặ n giưẽẫ cẫớ c vụà ng. Lưụ yớ : Đếẩ bẫỏ ỏ vếộụ mẫặụ t ngỏẫà i cụỏ ẫ bước Trẫnh LED khỏộ ng biụ díớnh bụụ i, dếẫ lẫụ chụà i, bẫỏ ỏ qụẫỏ n... Dụà ng micẫ trỏng Dụà ng tẫế m kíớnh Dẫớ n Dếcẫl trỏng Nếế ụ tẫà i chíớnh cỏớ hẫụ n míành nghíẽ đẫộ y lẫà cẫớ ch bẫỏ ỏ vếộụ tỏế t nhẫế t dụà ng sớn A10 phụỏ 1 lớớp rẫế t ỏk lẫụ chụà i rẫế t dếẫ dẫà ng k sớụ bụụ i bẫẩ n díớnh ớỏ cẫớ c khế. Bíành sớn cẫớ c bẫụ n rẫ mẫế y tiếộụ m bẫớ n đỏồ điếộụ n đếồ ụ cỏớ nhếớ . Chụớ c cẫớ c bẫụ n cỏớ 1 sẫỏ n phẫẩ m tụyếộụ t đếụ p giẫà nh tẫặụ ng giẫ đíành vẫà ngướài thẫộ n. Xem thêm Tranh led Poster led


Ảnh điện

Hướng dẫn chi tiết cách làm tranh led  
Hướng dẫn chi tiết cách làm tranh led  
Advertisement