Page 1

Gáá y uốố n chữữ inốx váà ng gữơng báả n 8cm cháố t lữơợng Gáá y uốỗ n chữữ inốx váà ng gữơng báả n 8cm ngáà y cáà ng nốổ i trốộợ i trống quáả ng cáá ố, tìàm hiểổ u báà i viểố t dữơái đáộ y nhểá Thông tin chi tiết gáy uốn chữ inox vàng gương bản 8cm - Kìách thữơác: 80 mm - Máà u sáắ c: váà ng gữơng - Inốx váà ng gữơng duà ng đểổ uốố n chữữ nốổ i.

- Tiểộợ n ìách, dểỗ láà m, dểỗ uốố n, dểỗ sữả duợ ng. - Đáặợ c biểộợ t, cốá thểổ duà ng táy đểổ uốố n chữữ, tìánh tháổ m myữ cáố. - Tiểố t kiểộợ m chi phìá, phuà hơợp vơái dốánh nghiểộợ p Ưu điểm gáy uốn chữ inox vàng gương Gáá y uốố n chữữ inốx váà ng gữơng cốá bểề sáá ng bốá ng, kháả náặ ng chốố ng ốxy hốá á tốố t, đểm láợ i đốộợ bểề n váà tìánh tháổ m myữ cáố chố sáả n pháổ m chữữ nốổ i. Đáộ y láà mốộợ t trống nhữững dốà ng gáá y uốố n chữữ ráố t đữơợc kháá ch háà ng ữá chuốộợ ng hiểộợ n náy.


Sữợ xuáố t hiểộợ n cuả á gáá y uốố n chữữ giuá p quáá trìành giá cốộ ng chữữ nốổ i trơả nểộ n dểỗ dáà ng hơn, giuá p táặ ng nhánh tiểố n đốộợ , tiểố t kiểộợ m chìá phìá, giáả m giáá tháà nh sáả n pháổ m. Viểộợ c sữả duợ ng gáá y uốố n chữữ nốổ i chuá ng tá cốá thểổ dểỗ dáà ng uốố n náắ n thểố yá muốố n, thìách hơợp vơái mốợ i hìành dáá ng uốố n kháá c nháu. Thốộ ng tin thám kháả ố táợ i wểbsitể: ád-mártviểtnám.cốm. Xem thêm Gáy nhựa uốn chữ Gáy nhôm vàng gương Gáy nhôm bạc gương

Profile for Tiendu

Gáy uốn chữ inox vàng gương bản 8cm chất lượng  

Gáy uốn chữ inox vàng gương bản 8cm chất lượng  

Profile for hathaovy
Advertisement