Page 1

Decal phaả n quang 3m nhaậậ p khaẩ u Mỹỹ Decal phaả n quang laà saả n phaẩ m đượậc laà m tưà chaấ t lieậậ u đaặậ c bieậậ t maà khi cóó đeà n haỹ aó nh saó ng chieấ u vaà ó seỹ tưậ phaó t saó ng. Decal phaả n quang cóó lợóp keó chó khaả naặ ng tưậ díónh vaà lợóp đeấ neề n baả ó veậậ chíả caề n bóó c ra vaà daó n leậ n beề maặậ t caề n thieấ t, lóaậ i decal naà ỹ cuỹ ng cóó nhieề u lóaậ i, nhieề u maà u saắ c khaó c nhau đeẩ chuó ng ta cóó theẩ lưậa chóậ n. Ưu điểm decal phản quang Khóậ ng caề n laà m ượót haỹ nung nóó ng khi sưả duậ ng. Chíả caề n bóó c lợóp giaấ ỹ đeấ baả ó veậậ laà cóó theẩ daó n vaà ó vaậậ t lieậậ u theó móng muóấ n. Nhaấ n nheậ vaà mieấ t decal seỹ baó m raấ t chaắ c.

Phaả n quang raấ t saó ng, róỹ neậ n cóó taó c duậ ng caả nh baó ó tóấ t tróng móậ i đieề u kieậậ n. Chaấ t lieậậ u beề n, tuóẩ i thóậ caó. Tíónh phaả n quang cuả a saả n phaẩ m đượậc quỹeấ t điậnh bợải nhieề u ỹeấ u tóấ như góó c tợói cuả a aó nh saó ng, heậậ sóấ phaả n quang, heậậ sóấ cượàng đóậậ saó ng, đóậậ có ngóó t, đóậậ beề n uóấ n, đóậậ beề n maà u… Decal chuó ng tóậ i cung caấ p đaó p ưóng theó ỹeậ u caề u cuả a ASTM vaà TCVN. Ứng dụng decal phản quang Daó n decal trang tríó như daó n xe, đóề duà ng, nhaà cưảa… Daó n póster quaả ng caó ó, bieẩ n hieậậ u… Daó n bieẩ n baó ó giaó thóậ ng, cóậ c tieậ u phaậ n laà n…


Daó n Decal chó maó ỹ móó c, thieấ t biậ… Chuó ng tóậ i nhaậậ n cung caấ p caó c lóaậ i Decal phaả n quang, tem maó c phaả n quang, In UV treậ n Decal phaả n quang, caắ t Decal phaả n quang theó híành aả nh, thieấ t keấ cóó saẵ n hóaặậ c thieấ t keấ , in caắ t dưậa treậ n ỹó tượảng cuả a khaó ch haà ng. Quỹó khaó ch haỹ ỹ lieậ n heậậ vợói chuó ng tóậ i ngaỹ khi cóó nhu caề u veề Decal phaả n quang đeẩ đượậc cung caấ p nhưỹng maẫ u Decal phaả n quang nhaậậ p khaẩ u chaấ t lượậng caó , giaó thaà nh reả nhaấ t… Xem thêm Gáy uốn chữ Gáy uốn chữ nhôm Cắt decal phản quang

Decal phản quang 3m nhập khẩu Mỹ  
Decal phản quang 3m nhập khẩu Mỹ  
Advertisement