Page 1

Cung cấấ p nhôô m hôôộ p đèè n chấấ t lượộng Nhôô m hôôộ p đèè n lấè môôộ t lôấộ i nhôô m điộnh hìènh chuyèô n đượộc duè ng lấè m khung chô cấá c hôôộ p đèè n quấả ng cấá ô. Nhôô m hôôộ p đèè n côá nhièề u lôấộ i khấá c nhấu như: nhôô m bấôộ t nấắ p lấè m hôôộ p đèè n nấắ p bấôộ t, khung nhôô m nhèá t cấộ nh lấè m hôôộ p đèè n nhèá t cấộ nh, nhôô m hôôộ p đèè n EEFL lấè m hôôộ p đèè n khôô ng vièề n EEFL,… nhưng tấấ t cấả đèề u côá chung nhưững ưu đièể m nôể i trôôộ i cuả ấ nhôô m điộnh hìènh. Ưu điểm của nhôm hộp đèn Tìánh thấể m myữ cấô: Nhôm hộp đèn khôô ng gìả, bèề mấặộ t sấá ng bôá ng, mấè u sấắ c thượèng chìả côá bấ mấè u lấè mấè u đèn, bấộ c vấè vấè ng nhưng đượộc giấ côô ng tinh tèấ , vôô cuè ng thấể m myữ nèô n khi duè ng lấè m bièể n hôôộ p đèè n sèữ giuá p tấặ ng vèả đèộ p vấè sưộ thu huá t chô hôôộ p đèè n quấả ng cấá ô.

Bèề n bìả: Khung nhôô m chấắ c khôả è, khôô ng rìả sèá t, đôôộ bèề n cấô, chiộu đượộc thợèi tièấ t khấắ c nghièôộ t ợả Vièôộ t Nấm. Sấả n phấể m côá tuôể i thôộ cấô vấè đượộc giấ côô ng môôộ t cấá ch tìả mìả tấộ ô sưộ trấng nhấữ , liộch sưộ vấè sấng trôộ ng. - Trôộ ng lượộng nhèộ : Dô đấặộ c đièể m nhôô m lấè vấôộ t lièôộ u nhèộ , côá đôôộ bèề n cấô, giuá p chô ngượèi thợộ dèễ dấè ng giấ côô ng, vấôộ n chuyèể n vấè lấắ p đấặộ t hợn. - Dèễ dấè ng thấy thèấ hìènh ấả nh. - Khung nhôô m đượộc điộnh hìènh sấẵ n, phuè hợộp vợái tưèng lôấộ i hôôộ p đèè n khấá c nhấu. Xem thêm


Nhôm hộp đèn bật nắp Nhôm hộp đèn siêu mỏng

Profile for Tiendu

Cung cấp nhôm hộp đèn chất lượng  

Cung cấp nhôm hộp đèn chất lượng  

Profile for hathaovy
Advertisement