Page 1

Biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i khoô ng thểể thiểế u cho chuả nhảà hảà ng Tảạ i sảo trểô n 90% chuả cữảả hảà ng lữạả choạ n biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i thảy thểế cho cảá c loảạ i biểể n quảả ng cảá o truyểề n thoế ng? cuà ng tìàm hiểể u nhểá ! Thểo moôạ t khảả o sảá t gảề n đảô y cuả ả chuá ng toô i trểô n điạả bảà n cuả ả 4 tìảnh thảà nh phoế lớán lảà : Hảà Noôạ i, Đảà Nảẵ ng, Sảà i Goà n vảà Hảả i Phoà ng vểề viểôạ c sữả duạ ng biểể n quảả ng cảá o trong hoảạ t đoôạ ng quảả ng cảá o diạch vuạ kinh doảnh cho thảế y: 99% cữảả hảà ng coá sữả duạ ng diạch vuạ quảả ng cảá o trểô n mảạ ng truyểề n thoô ng (intểrnểt, TV, điểôạ n thoảạ i…)

20% cữảả hảà ng sữả duạ ng diạch vuạ quảả ng cảá o quả bảá o chìá, tớà rới… 100% cữảả hảà ng lớán nhoả sữả duạ ng quảả ng cảá o thoô ng quả biểể n hiểôạ u trểo, biểể n quảả ng cảá o 90% cữảả hảà ng lữạả choạ n biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i


100% cảá c quảá n cảfểá , quảá n ảă n lớán, kảrảokể, nhảà nghìả, khảá ch sảạ n sữả duạ ng biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i Quả tìả lểôạ khảả o sảá t trểô n tả coá thểể thảế y rảằ ng soế lữớạng cảá c chuả cữảả hảà ng, quảá n ảă n, cữảả hảà ng diạch vuạ đểề u sữả duạ ng biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i. vảà coá tớái 9/10 chuả cữảả hảà ng lữạả choạ n biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i thảy cho cảá c loảạ i biểể n quảả ng cảá o truyểề n thoế ng. Lyá do đểể cảá c chuả cữảả hảà ng nảà y lữạả choạ n nhữ vảôạ y chìánh lảà bớải nhiểề u điểể m noể i bảôạ t cuả ả biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i nhữ: Dểễ dảà ng lảắ p đảăạ t vảà thiểế t kểế vớái nhiểề u kìách thữớác khảá c nhảu: Duà cho kìách thữớác to nhoả khảá c nhảu những vảễ n coá thểể dểữ dảà ng lảắ p đảăạ t khoô ng nhữ cảá c loảạ i biểể n liểề n khảá c. Noể i bảôạ t hoảà n toảà n nhảế t lảà vểề bản đểô m vớái hiểôạ u ữáng mảà u sảắ c đảăạ c biểôạ t ớả nhiểề u phữớng diểôạ n: Vớái lớại thểế coá thểể boế trìá đểà n lểb ớả khu vữạc tuà y yá thìà viểôạ c chữữ noể i sảá ng noể i bảôạ t hoảà n toảà n trong mảà n đểô m vớái nhiểề u mảà u sảắ c rữạc rớữ hớn cảá c loảạ i biểể n đểà n lểd khảá c. Dểễ bảả o trìà, thảy thểế khi thảy đoể i nhu cảề u sữả dung. Khoô ng mảế t quảá nhiểề u thớài giản đảề u tữ chi phìá chuyểể n đoể i. Khi nảà o cảề n lảu doạ n thìà sểữ dểễ dảà ng hớn Nểế u bảạ n muoế n lữạả choạ n lảà m biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i thìà bảạ n coá thểể đểế n vớái…. chuá ng toô i chuyểô n thiểế t kểế , thi coô ng cảá c loảạ i biểể n quảả ng cảá o chữữ noể i ảể n tữớạng nhảế t. Vớái nhiểề u nảă m trểô n thiạ trữớàng, Chuá ng toô i mảng đểế n khảá ch hảà ng nhữững mảễ u thiểế t kểế chữữ noể i ảế n tữớạng nhảế t phuà hớạp vớái tữàng muạ c đìách cuả ả bảạ n. Xem thêm Hộp đèn mỏng Chữ quảng cáo Bảng poster

Biển quảng cáo chữ nổi không thể thiếu cho chủ nhà hàng  
Biển quảng cáo chữ nổi không thể thiếu cho chủ nhà hàng  
Advertisement