Page 1

Anemia (โรคโลหิตจาง) A. การประเมินโดยทั่วไปของโรคโลหิตจางจะรวมการประเมินปริมาตรเริ่มตน ถามี สัญญาณของปริมาตรของเลือดภายในหลอดเลือดลดลง จะพบอาการหนามืดเมื่อเปลี่ยน ทาทางเนื่องจากความดันโลหิตต่ําเกิดขึ้น และมีการสูญเสียเม็ดเลือดแดงและน้ําเลือด ปริมาตรที่ถูกของเลือดกอนจะประเมินภาวะโลหิตจางของผูปวย B. เริ่มตนดวยการประเมินพยาธิสภาพของโรคโลหิตจางโดยการ ประเมินประสิทธิภาพการ ผลิตเม็ดเลือดแดง ในสภาวะปกติมีการผลิตเรติคิวโลไซตประมาณ 50,000/mm3 ตอวัน (1% ใน 5 ลาน) และมีการผลิตมากที่สุดประมาณ 400,000/mm3 ภายใตสภาวะเครียด เรติ คิวโลไซตอาจจะถูกปลดปลอยจากไขกระดูกในตอนเชาและ จะมีระดับการผลิตที่ เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในชวงเย็น จํานวนนี้อาจจะใชอธิบายการสรางเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง C. การเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดแดงของผูปวยที่มีภาวะโลหิตจางอาจจะเปนหลักฐานของการ ทําลายเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น การทําลายเม็ดเลือดแดงอาจจะขึ้นภายในหลอดเลือดหรือ นอกหลอดเลือด กรณีอื่น haptoglobin ซึ่งเปนโปรตีนหลักที่จับกับฮีม อาจถูกกด เม็ด เลือดแดงภายในหลอดเลือดแตก อาจพบฮีโมโกลบินอิสระขึ้นในพลาสมาและธาตุ เหล็กในเซลลทอหนวยไต ในทางตรงขาม บิลิรูบินและเอนไซมแลกเตสดีไฮโดร จีเนสอาจเพิ่มขึ้น Coombs’ test ใชเพื่อจําแนกความแตกตางของการทําลายเม็ดเลือดแดง โดยระบบภูมิคุมกันและไมใชระบบภูมิคุมกัน ผลบวกที่ไดจาก Coombs’ test โดยตรง แสดง antibody หรือ ระบบcomplement บนผิวเซลลของเม็ดเลือดแดง มีเพียงแค IgG isotopes ที่จับกับตัวรับ Fcของmacrophage ดังนั้น ผลบวกของ Coombs’ testอาจจะ เกิดขึ้นโดยปราศจากสาเหตุของการทําลายการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดแดง ในระบบ


ภูมิคุมกัน antibodiesจะมีการจับกันมากที่สุดที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส(มักจะเปน IgG) หรือ 4 องศาเซลเซียส(มักจะเปน IgM) D. ถามามเปนสิ่งที่จะบอกการรักษาที่เพิ่มขึ้นและชัดเจน หรือ hypersplenism ไมสามารถ อธิบายนอกเหนือจากสาเหตุของการทําลายเม็ดเลือดแดง นี่สามารถเกิดขึ้นเปนครั้งที่สอง ของกระบวนการที่จะนําไปสูการเปนโรคโลหิตจางดวยตัวมันเอง เชน การสรางเม็ด เลือดแดงไมมีประสิทธิภาพในโรคธาลัสซีเมียและเม็ดเลือดแดงแตกจากความผิดปกติ ของ Hbเชน sickle cell/C disease E. ถาhypersplenism ไมเกิดขึ้น การที่เม็ดเลือดแดงแตกอาจจะทําใหเกิดกระบวนการ บาดเจ็บ เอนไซมที่มีมาแตกําเนิด หรือ Hb บกพรองภายในเม็ดเลือดแดง Microangiopathic hemolytic anemia (MAHA) เปนผลจากที่เม็ดเลือดแดงไดรับความ บาดเจ็บจากไฟบรินในหลอดเลือดเล็กๆ(thrombotic thrombocytopenic purpura,hemolytic uremic syndrome,disseminated intravascular coagulation[DIC]) หรืออาจพบนอยในผูปวยที่มีหัวใจหองบนเตนผิดจังหวะ เอนไซมที่บกพรองสามารถ เกิด drug dependent เชน ความผิดปกติของ G6PD หรือ สวนประกอบ เชน ความ ผิดปกติของเอนไซมpyruvate kinase สวน Hbsที่ผิดปกติ (sickle hemoglobin)และ ความ บกพรองของเมมเบรน (hereditary spherocytosis)อาจเปนสาเหตุทําใหเม็ดเลือดแดงแตก สาเหตุของเม็ดเลือดแดงแตกจะรวมความไวของระบบคอมพลีเมนตที่มากเกินใน paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)และการติดเชื้อเชน มาลาเรีย F. เมื่อการผลิตเม็ดเลือดแดงลดลงหรือมีการผลิตเม็ดเลือดแดงปกติแตมีการลดลงของ องคประกอบของเม็ดเลือดแดง จุดเริ่มตนของโรคโลหิตจางอาจเกิดจากการแบงขนาด ของเม็ดเลือดแดงโดยการนับเซลลดวยตัวเอง โรคโลหิตจางที่เกี่ยวของกับกระบวนการ สราง Hb หรือ ฮีม ที่ถูกทําใหเสียหาย โรคธาลัสซีเมียสวนนอยเปนสาเหตุหลักๆของ microcytic anemia สวนธาลัสซีเมียสวนใหญเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคโลหิตจางที่ รุนแรงและประกอบกับการทํางานของอวัยวะที่ผิดปกติหรือการผิดปกติของกลามเนื้อ เนื่องจากการขยายของไขกระดูก โรคโลหิตจางแบบเรื้อรังซึ่งพบมากที่สุดในผูปวยโรค


โลหิตจางในโรงพยาบาล เปน microcyticแบบออนๆและแสดงการลดลงของเหล็กใน ซีรั่ม มีการลดลงของความสามารถในการจับกับเหล็กและการเพิ่มขึ้นของferritin ใน ซีรั่ม ในทางตรงกันขาม ถามีความผิดปกติของเหล็กจะพบมากที่สุดในผูปวยโรคโลหิต จางที่เปนผูปวยนอก และลักษณะที่พบ คือ มีการลดลงของเหล็กในซีรั่ม มีการเพิ่มขึ้น ของ TIBC และการลดลงของ ferritin ในซีรั่ม G. ในโรคโลหิตจางชนิด normocytic เปนโลหิตจางชนิดเรื้อรัง H. โรคโลหิตจางชนิด Macrocytic เปนผลจากการขาดวิตามินหรือกระบวนการขั้นตนของ ไขกระดูก โรคตับก็สามารถเปนสาเหตุของโรคโลหิตจางชนิด Macrocyticเพราะมีไขมัน ที่เมมเบรนของเม็ดเลือดแดงมากเกินไป แตบางครั้งอาจไมเกี่ยวของกับการขาดวิตามิน การขาดวิตามินบี 12อาจเปนผลของโรคโลหิตจางชนิดรายแรงหรือการดูดซึมวิตามินบี 12ไมดี แตสวนใหญไมไดเปนผลของการขาดอาหาร การขาดโฟเลทเปนผลจากการขาด อาหาร ยาบางตัวทําลายการดูดซึมโฟเลท(phenytoin)หรือmetabolism(trimethoprim) I. เมื่อระดับของโฟเลทและวิตามินบี 12 เปนปกติ โรคโลหิตจางชนิด Macrocytic เปนผล จาก โรคไขกระดูกทํางานผิดปกติหรือ ความผิดปกติแบบ congenital dyserythropoietic anemias วินิจฉัยโดยการตรวจไขกระดูก

Anemia disease  

anemia disease

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you