__MAIN_TEXT__

Page 1

LYKILTÖLUR FACTS AND FIGURES

2018


Háskóli Íslands – Lykiltölur

Undirstaða atvinnulífs og framfara Árið 2017 í hnotskurn I. Mannauður I.1. Ársverk starfsfólks I.2. Ársverk kennslustarfa eftir fræðasviðum 2017 I.3. Hlutfall kvenna í akademískum störfum 2013 og 2017 I.4. Hlutfalla kvenna í öðrum störfum en akademískum 2013 og 2017 II. Nemendur II.1. Heildarfjöldi nemenda eftir fræðasviðum II.2. Ársverk nemenda eftir fræðasviðum II.3. Hlutfall nemenda eftir námsstigum II.4. Hlutfall kvenna í hópi nemenda eftir námsstigum 2013 og 2017 II.5. Hlutfallsleg skipting grunnnema eftir fræðasviðum 2013 og 2017 II.6. Hlutfallsleg skipting meistara- og doktorsnema eftir fræðasviðum 2013 og 2017 II.7. Fjöldi erlendra nemenda eftir ríkisfangi III. Brautskráningar III.1. Heildarfjöldi brautskráninga eftir fræðasviðum III.2. Hlutfall brautskráninga eftir námsstigum III.3. Hlutfall kvenna í hópi brautskráðra eftir námsstigum 2013 og 2017 IV. Rannsóknir og samstarf IV.1. Fjöldi ISI-birtinga akademískra starfsmanna Háskóla Íslands og tilvitnana

5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 21

4


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV.2. 10 helstu samstarfslönd Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga 2013 og 2017 IV.3. Helstu samstarfsaðilar Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga 2013 og 2017 V. Fjárframlög og styrkir V.1. Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2017 (í m. kr.) V.2. Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2017 (í þ. kr.) á hvern virkan nemanda (ársnema) V.3. Fjöldi og upphæð styrkja úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs og hlutdeild Háskóla Íslands V.4. Fjöldi styrkja úr 7. Rannsóknaráætlun ESB og Horizon 2020 og heildarupphæð sem rennur til Háskóla Íslands VI. Samanburður við Norðurlönd VI.1. Röðun norrænna háskóla á matslista Times Higher Education World University Rankings (17 efstu) VI.2. Samanburður á útgjöldum á hvern ársnema á Norðurlöndum 2009-2014 (í USD á verðlagi hvers árs) VII. Grænt bókhald VII.1. Úrgangur VII.2. Hlutfall úrgangs eftir förgunarleið

22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 30 31

5


University of Iceland – Facts and figures

Introduction 33 The year 2017 at a glance 34 I. Human resources 35 I.1. Full-time equivalent (FTE) 35 I.2. Teaching staff (FTE) by school 2017 36 I.3. Proportion of female academic staff (FTE) 2013 and 2017 37 I.4. Proportion of female non-academic staff (FTE) 2013 and 2017 38 II. Students 39 II.1. Total number of enrolled students by school 39 II.2. FTE students by school 40 II.3. Proportion of students by level of degree 41 II.4. Proportion of female students amongst students by level of degree 2013 and 2017 42 II.5. Undergraduate female students by school 2013 and 2017 43 II.6. Master’s and PhD students by school 2013 and 2017 44 II.7. Number of international students by nationality 45 III. Degrees awarded 46 III.1. Total number of awarded degrees by school 46 III.2. Proportion of degrees awarded by level of degree 47 III.3. Proportion of female graduates by level of degree 2013 and 2017 48 IV. Research and collaboration 49 IV.1. Number of ISI-publications by University of Iceland academic staff and citations 49

6


University of Iceland – Facts and figures

IV.2. Top 10 countries collaborating with the University of Iceland by number of ISI-publications 2013-2017 IV.3. University of Iceland’s top collaborative partners by number of ISI-publications 2013-2017 V. Funding and grants V.1. Funding and non-governmental income at fixed prices for 2017 (in MISK) V.2. Funding and non-governmental income per student (FTE) at fixed prices for 2017 V.3. Grants awarded to the University of Iceland from the Icelandic Research Fund V.4. Grants awarded to the University of Iceland from the EU’s 7th Framework Programme and Horizon 2020 VI. Nordic countries – Comparison VI.1. Times Higher Education World University Rankings – Top 17 Nordic universities (2017) VI.2. Annual expenditure per student (FTE) in the Nordic countries 2009-2014 (fixed prices for each year in USD) VII. Green accounting VII.1. Waste VII.2. Percentage of waste by sorting method

50 51 52 52 53 54 55 56 56 57 58 58 59

7


Háskóli Íslands – Lykiltölur

Undirstaða atvinnulífs og framfara Við Háskóla Íslands eru fimm fræðasvið og 26 deildir ásamt námsleiðum í þverfaglegu framhaldsnámi og 9 rannsóknasetrum á landsbyggðinni. Háskóli Íslands hefur brautskráð yfir 50 þúsund nemendur frá því hann var stofnaður 1911 og er eini háskóli landsins sem býður grunn-, meistara- og doktorsnám á öllum helstu fræðasviðum. Háskólar eru undirstaða þekkingarsamfélaga 21. aldar. Um allan heim er lögð síaukin áhersla á gæði menntunar og öflugt vísindaog nýsköpunarstarf til að tryggja samkeppnishæfni þjóða, hagsæld og lífsgæði til framtíðar. Háskóli Íslands er í fararbroddi íslenskra háskóla og virkur þátttakandi í alþjóðlegu vísinda- og fræðasamfélagi. Árangur skólans á síðustu árum hefur skipað honum í fremstu röð samkvæmt viðurkenndum alþjóðlegum mælingum. Til að treysta í sessi þennan mikla árangur og skapa viðspyrnu fyrir áframhaldandi sókn starfar Háskólinn eftir skýrri og metnaðarfullri stefnu, HÍ 21, fyrir tímabilið 2016-2021 undir yfirskriftinni „Öflugur háskóli – farsælt samfélag“. HÍ 21 er vegvísir starfsfólks og stúdenta Háskóla Íslands til framtíðar. Markmiðið er að gera góðan háskóla enn betri – samfélaginu öllu til góðs. Jón Atli Benediktsson Rektor Háskóla Íslands

5


Háskóli Íslands – Lykiltölur

Árið 2017 í hnotskurn Ársverk starfsfólks Akademískir starfsmenn Þar af konur Annað starfsfólk við kennslu og rannsóknir Þar af konur Stundakennsla Þar af konur Stjórnsýsla, stoðþjón., tæknistörf, ýmis tímavinna Þar af konur Nemendur Þar af konur Fjöldi erlendra nemenda Ársverk nemenda Ársverk nemenda á ársverk kennara*

1.557 554 43%

Brautskráningar

3.004

Þar af konur

69%

Brautskráðir doktorar

437

Þar af konur

59%

ISI-birtingar**

138

Tilvitnanir

55% 428 63% 12.296

Heildartekjur (í m. kr.) Sértekjur (í m. kr.) Times Higher Education World University Rankings Þar af röðun norrænna háskóla

61 69% 900*** 43.697 21.948 7.432 (34%) 201.-250. sæti 13.-17. sæti

66% 1.385 (11%) 8.338 12

*Prófessorar, dósentar, lektorar, aðjunktar, stundakennarar **ISI-birtingar eru ritrýndar birtingar skráðar í Web of Science gagnagrunn Clarivate Analytics ***Áætlun fyrir árið 2017

6


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.1. Ársverk starfsfólks*

Akademískt starfsfólk Prófessorar Dósentar Lektorar Sérfræðingar, fræðimenn, vísindamenn Annað starfsfólk við kennslu og rannsóknir Aðjunktar 1 Aðjunktar 2 Nýdoktorar Aðrir starfandi við rannsóknir** Stundakennsla*** Stjórnsýsla, stoðþjónusta og tæknistörf Tímavinnufólk við ýmis störf, prófgæsla, spyrlar o.fl*** Samtals

2013

2014

2015

2016

2017

Fjöldi starfsmanna 2017

Meðalstarfshlutf.

514 223 129 120 43 344 45 10 40 250 152 371 50 1.432

525 227 131 123 44 360 45 12 49 253 142 382 47 1.456

543 238 137 122 46 393 48 13 65 267 135 384 47 1.502

549 251 132 121 45 415 54 14 76 271 143 390 42 1.539

554 263 128 117 46 437 57 18 78 283 138 387 42 1.557

656 306 152 147 51 577 67 52 95 363 2.346 426 125 4.130

84% 86% 84% 79% 91% 76% 86% 34% 82% 78% 6% 91% 33% 38%

*Ársverk er skilgreint sem vinna eins starfsmanns í dagvinnu í eitt ár (hlutfallstalan sýnir meðalstarfshlutfall starfsfólks Háskóla Íslands eftir starfsheiti árið 2017) **Árið 2017 er u.þ.b. helmingur þeirra sem eru í flokknum „Aðrir starfandi við rannsóknir“ doktorsnemar á launaskrá ***Ársverk stundakennara og tímavinnufólks er metið til 1.602 vinnustunda á ári

7


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.2. Ársverk kennslustarfa eftir fræðasviðum 2017 Prófessorar

Dósentar

Lektorar

Aðjúnktar 1 Aðjúnktar 2

Stundakennsla

Ársverk nemenda* á ársverk kennara

Félagsvísindasvið

47

31

26

11

5

34

15

Heilbrigðisvísindasvið

65

33

29

7

4

41

10

Hugvísindasvið

48

13

13

13

3

24

12

Menntavísindasvið

20

24

37

22

3

9

11

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Samtals

83

25

12

4

3

29

10

262

127

117

57

18

137

12

*Eitt ársverk nemenda jafngildir 60 ETCS á ári

8


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.3. Hlutfall kvenna í akademískum störfum 2013 og 2017 29%

Prófessorar

32% 46%

Dósentar

53% 61%

Lektorar

61% 31%

Sérfr., fræðim., vísindam.

38% 41%

Akademískir, samtals

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hlutfall 2013

2017

9


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.4. Hlutfall kvenna í öðrum störfum en akademískum 2013 og 2017

69% 68%

Aðjunktar 1

66% 64%

Aðjunktar 2 51% 52%

Nýdoktorar

63% 60%

Aðrir starfandi við rannsóknir 53% 55%

Stundakennsla

64% 63%

Stjórnsýsla, stoðþjónusta og tæknistörf

64%

Tímavinnufólk við ýmis störf

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hlutfall 2013

2017

10


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.1. Heildarfjöldi nemenda eftir fræðasviðum 2013

2014

2015

2016

2017

Félagsvísindasvið

4.555

4.222

4.163

3.733

3.695

Heilbrigðisvísindasvið

2.333

2.196

2.218

2.274

2.319

Hugvísindasvið

2.436

2.271

2.189

2.138

2.103

Menntavísindasvið

1.970

1.850

1.963

1.892

1.911

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

2.297

2.306

2.167

2.137

2.088

297

295

325

341

361

13.782

13.052

12.921

12.428

12.296

Þverfaglegt framhaldsnám Samtals*

*Samtalan sýnir fjölda einstaklinga í námi. Sami einstaklingur getur verið skráður á fleiri en eina námsleið (allar nemendatölur miðast við skráningu í október ár hvert)

11


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.2. Ársverk* nemenda eftir fræðasviðum 2013

2014

2015

2016

2017

Félagsvísindasvið

2.974

2.897

2.780

2.511

2.297

Heilbrigðisvísindasvið

1.710

1.689

1.707

1.733

1.732

Hugvísindasvið

1.625

1.576

1.519

1.487

1.418

Menntavísindasvið

1.382

1.320

1.318

1.298

1.281

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

1.768

1.763

1.718

1.628

1.611

Samtals*

9.458

9.245

9.042

8.656

8.338

*Ársverk eins nemanda jafngildir 60 ECTS einingum á ári, miðað er við almanaksár

12


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.3. Hlutfall nemenda eftir námsstigum 2013

2014

2015

2016

2017

Grunnnám

66,8%

66,7%

65,7%

64,3%

61,9%

Meistaranám

24,7%

24,6%

23,3%

23,7%

24,7%

Doktorsnám

3,1%

3,1%

3,5%

3,6%

4,9%

Viðbótarnám á meistarastigi

5,4%

5,6%

7,5%

8,5%

8,4%

13


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.4. Hlutfall kvenna í hópi nemenda eftir námsstigum 2013 og 2017 65%

Doktorsnám

61% 71%

Meistaranám

72% 63%

Grunnnám

64% 74%

Viðbótarnám á meistarastigi

76% 66%

Samtals

66%

0%

20%

40%

60%

80%

Hlutfall 2013

2017

14


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.5. Hlutfallsleg skipting grunnnema eftir fræðasviðum 2013 og 2017

29%

Félagsvísindasvið

25% 19%

Heilbrigðisvísindasvið

21% 20%

Hugvísindasvið

Menntavísindasvið

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

19% 12% 14% 21% 22%

0% 50% Hlutfall 2013

2017

15


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.6. Hlutfallsleg skipting meistara- og doktorsnema eftir fræðasviðum 2013 og 2017 39%

Félagsvísindasvið

37% 9%

Heilbrigðisvísindasvið

12% 15%

Hugvísindasvið

16% 21%

Menntavísindasvið

18% 10%

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Þverfaglegt framhaldsnám

11% 7% 7%

0% 50% Hlutfall 2013

2017

16


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.7. Fjöldi erlendra nemenda eftir ríkisfangi 2013

2014

2015

2016

Bandaríkin

74

92

99

111

2017 147

Þýskaland

137

121

107

139

146

Danmörk

64

54

66

84

78

Pólland

82

66

85

85

64

Spánn

48

45

62

59

53

Önnur lönd (samtals) Heildarfjöldi erlendra nemenda Fjöldi þjóðlanda

747

691

686

877

897

1.152

1.069

1.105

1.355

1.385

87

81

87

91

93

17


Háskóli Íslands – Lykiltölur

III. Brautskráningar III.1. Heildarfjöldi brautskráninga eftir fræðasviðum 2013

2014

2015

2016

Félagsvísindasvið

953

1.013

998

1.032

2017 959

Heilbrigðisvísindasvið

487

547

500

520

599

Hugvísindasvið

380

462

471

387

491

Menntavísindasvið

466

451

483

465

410

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

395

439

505

486

451

Þverfaglegt framhaldsnám Samtals

36

76

89

86

94

2.717

2.988

3.046

2.976

3.004

18


Háskóli Íslands – Lykiltölur

III. Brautskráningar III.2. Hlutfall brautskráninga eftir námsstigum 2013

2014

2015

2016

2017

Grunnnám

64,7%

57,0%

56,1%

55,8%

56,0%

Meistaranám

26,2%

30,4%

31,6%

29,1%

26,2%

Doktorsnám

1,9%

2,7%

2,1%

2,3%

2,0%

Viðbótarnám á meistarastigi

7,2%

9,8%

10,1%

12,8%

15,8%

19


Háskóli Íslands – Lykiltölur

III. Brautskráningar III.3. Hlutfall kvenna í hópi brautskráðra eftir námsstigum 2013 og 2017

48%

Doktorsnám

69% 71%

Meistaranám

69% 67%

Grunnnám

66% 82%

Viðbótarnám á meistarastigi

81% 69%

Samtals

69%

0%

25%

50%

75%

100%

Hlutfall 2013

2017

20


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV. Rannsóknir og samstarf IV.1. Fjöldi ISI-birtinga* akademískra starfsmanna Háskóla Íslands og tilvitnana

ISI-birtingar Tilvitnanir

2013

2014

2015

2016

2017

804

771

820

944

930**

24.913

28.721

31.813

38.931

43.697

*ISI-birtingar eru ritrýndar birtingar skráðar í Web of Science gagnagrunn Clarivate Analytics **Áætlun fyrir árið 2017

21


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV. Rannsóknir og samstarf IV.2. 10 helstu samstarfslönd Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga* 2013-2017 409

Finnland

458

Ítalía Noregur

463

Holland

493

Frakkland

586

Danmörk

644

Þýskaland

672

England

819

Svíþjóð

946

Bandaríkin

1.498

0

400

800

1.200

1.600

Fjöldi ISI-birtingar 2013-2017 *ISI-birtingar eru ritrýndar birtingar skráðar í Web of Science gagnagrunn Clarivate Analytics Heimild: Clarivate Web of Science® Core Collection (ORGANIZATION-ENHANCED)

22


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV. Rannsóknir og samstarf IV.3. Helstu samstarfsaðilar Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga* 2013-2017 Erlendir háskólar Harvard University (Bandaríkin) University of Copenhagen (Danmörk) University of California System (Bandaríkin) Karolinska Institutet (Svíþjóð) University of London (Bretland) Lund University (Svíþjóð) Aarhus University (Danmörk) Uppsala University (Svíþjóð) Erasmus University Rotterdam (Holland) University of Cambridge (England) Erlend fyrirtæki Novo Nordisk (Danmörk) Novartis (Sviss) Cardiovascular Engineering (Bandaríkin) GlaxoSmithKline (Bretland) Merck & Company (Bandaríkin) AstraZeneca (Bretland/Svíþjóð) Pfizer (Bandaríkin) Amgen (Bandaríkin) Roche Holding (Sviss) Genentech (Bandaríkin) Johnson & Johnson (Bandaríkin) SAIK-Frederick (Bandaríkin) Science Application International Corporation (SAIC) (Bandaríkin)

Birtingar 379 347 334 313 280 230 224 213 198 11 Birtingar 41 29 15 15 15 9 9 8 8 6 6 6 6

Erlendar stofnanir CNRS (Frakkland) National Institute of Health (Bandaríkin) Helmholtz Association (Þýskaland) Max Planck Society (Þýskaland) Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Inserm) (Frakkl.) Broad Institute (Bandaríkin) CEA (French atomic energy commission) Statens Serum Institut (Danmörk) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Ítalía) NASA (Bandaríkin) Innlendir aðilar Landspítalinn Hjartavernd Háskólinn í Reykjavík Íslensk erfðagreining Háskólinn á Akureyri Krabbameinsfélag Íslands Veðurstofa Íslands Sjúkrahúsið á Akureyri Landbúnaðarháskóli Íslands

Birtingar 373 368 264 140 125 115 102 87 87 86 Birtingar 881 281 148 76 61 47 45 40 36

*ISI-birtingar (Institute for Scientific Information) eru ritrýndar birtingar skráðar í gagnagrunn Clarivate Analytics Heimild: Clarivate InCites® / Clarivate Web of Science® Core Collection (ORGANIZATIONENHANCED)

23


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir* V.1. Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2017 (í m. kr.)

Fjárveiting Sértekjur Hlutfall sértekna af heildartekjum Heildartekjur

2013

2014

2015

2016

11.616

12.295

13.074

13.605

13.977

2017**

6.268

5.965

6.533

7.361

7.733

35%

33%

33%

35%

36%

17.885

18.260

19.608

20.966

21.710

*Ársreikningar Háskóla Íslands og Raunvísindastofnunar eru aðgreindir. Hér er búið að leggja saman tekjur þessara tveggja stofnana og leiðrétta fyrir innbyrðisviðskiptum **Ársreikningar Háskóla Íslands og Rauvísindastofnunar höfðu ekki verið staðfestir við útgáfu þessa bæklings í ágúst 2018

24


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir V.2. Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2017 (í þ. kr.) á hvern virkan nemanda (ársnema)* 3.000 927 850

2.250

Í þús. kr.

723 663

645

1.500 1.228

1.330

1.446

1.572

1.676

750

0

2013

2014

2015 Fjárveiting á hvern virkan nemanda

2016

2017** Sértekjur á hvern virkan nemanda

*Ársreikningar Háskóla Íslands og Raunvísindastofnunar eru aðgreindir. Hér er búið að leggja saman tekjur þessara tveggja stofnana og leiðrétta fyrir innbyrðisviðskiptum **Ársreikningar Háskóla Íslands og Rauvísindastofnunar höfðu ekki verið staðfestir við útgáfu þessa bæklings í ágúst 2018

25


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir V.3. Fjöldi og upphæð styrkja úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs og hlutdeild Háskóla Íslands

Fjöldi styrkja til Háskóla Íslands Hlutfall af veittum styrkjum hverju sinni Upphæð styrkja til Háskóla Íslands (í m. kr.) Hlutfall af veittri heildarupphæð hverju sinni

2013

2014

2015

2016

2017

89

106

119

114

106

62,7%

62,7%

65,7%

63,7%

57,6%

566

815

1.996

2.711

3.204

62,0%

64,9%

69,1%

67,6%

67,5%

Heimild: RANNÍS. Upphæð er á verðlagi hvers árs og taldir eru nýir styrkir og framhaldsstyrkir þar sem verkefnisstjóri er frá Háskóla Íslands, þ.m.t. Raunvísindastofnun Háskóla Íslands

26


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir V.4. Fjöldi styrkja úr 7. Rannsóknaráætlun ESB og Horizon 2020 og heildarupphæð sem rennur til Háskóla Íslands

Fjöldi verkefna Heildarupphæð (í þús. evra)*

2013

2014

2015

2016

2017

11

5

9

9

7

1.714

1.477

4.159

6.795

3.104

*Heildarupphæð hvers styrks er færð í einu lagi

27


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VI. Samanburður við Norðurlönd VI.1. Röðun norrænna háskóla á matslista Times Higher Education World University Rankings (17 efstu) Sæti

Skóli

Land

2013

2014

2015

2016

2017

1

Karolinska Institutet

Svíþjóð

36

44

28

28

38

2

Uppsala University

Svíþjóð

111

98

81

93

86

3

University of Helsinki

Finnland

100

103

76

91

90

4

Lund University

Svíþjóð

123

119

90

96

93

5

Aarhus University

Danmörk

138

153

106

98

109

6

University of Copenhagen

Danmörk

150

160

82

120

109

7

Stockholm University

Svíþjóð

103

98

136

144

136

8

University of Oslo

Noregur

185

186

135

132

146

9

Technical University of Denmark (DTU)

Danmörk

117

121

167

176

153

10

Royal Institute of Technology (KTH)

Svíþjóð

117

126

155

159

173

11

Aalto University

Finnland

301-350

251-275

251-300

229

190

12

University of Gothenburg

Svíþjóð

201-250

226-250

180

170

198

13-17

Aalborg University

Danmörk

301-350

351-400

201-250

201-250

201-250

13-17

Chalmers University of Technology

Svíþjóð

276-300

276-300

201-250

251-300

201-250

13-17

Copenhagen Business School

Danmörk

201-250

251-300

201-250

13-17

Háskóli Íslands

Ísland

251-275

251-275

201-250

201-250

201-250

13-17

University of Bergen

Noregur

201-250

201-225

182

201-250

201-250

Heimild: Times Higher Education World University Rankings

28


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VI. Samanburður við Norðurlönd VI.2. Samanburður á útgjöldum á hvern ársnema* á Norðurlöndum 2009-2014 (í USD á verðlagi hvers árs) 25.000

Bandaríkjadalir

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Ísland

Danmörk 2009

2010

Noregur 2011

2012

Svíþjóð 2013

2014

Finnland Meðaltal OECD 2014

*Hér er miðað við skilgreiningu Hagstofu Íslands á ársnema sem er örlítið frábrugðin þeirri skilgreiningu sem Háskóli Íslands styðst við Heimild: OECD (Education at a Glance). Tölur frá Danmörku fyrir 2012 vantar

29


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VII. Grænt bókhald VII.1. Úrgangur Flokkaður úrgangur, kg/ársverk

2013

2014

2015

2016

2017

Flokkaður úrgangur, kg/ársverk

84

90

91

87

118

41,3%

Óflokkaður úrgangur, kg/ársverk

105

101

106

90

86

-18,2%

Heildarmagn úrgangs, kg/ársverk

189

191

197

177

204

8,2%

55,6%

53,0%

53,8%

50,8%

42,1%

-24,4%

Hlutfall óflokkaðs úrgangs

Breyting 2013/2017

Heimild: Háskóli Íslands

30


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VII. Grænt bókhald VII.2. Hlutfall úrgangs eftir förgunarleið 2013

2014

2015

2016

2017

Óflokkaður úrgangur

55,6%

53,0%

53,8%

50,8%

42,1%

Breyting 2013/2017 -24,4%

Flokkaður úrgangur

44,4%

47,0%

46,2%

49,7%

57,9%

30,6%

Heimild: Háskóli Íslands

31


University of Iceland – Facts and figures


University of Iceland – Facts and figures

Introduction The University of Iceland comprises five schools and 26 faculties, as well as interdisciplinary postgraduate programmes and 9 regional research centres. Over 50 thousand students have graduated from the University of Iceland since it was established in 1911, the only university in the country to offer undergraduate, Master’s and PhD programmes in all major fields of study. Universities are the foundation of knowledge-based societies in the 21st century. All over the world, ever greater emphasis is being placed on the quality of education and dynamic scientific research and innovation in order to ensure national competitiveness, prosperity and quality of life. The University of Iceland is a leading Icelandic university and an active participant in the international scientific and academic community. The University’s success in recent years has earned it a place amongst the very best universities in accordance with recognised international rankings. In order to consolidate this tremendous success and create the springboard for further progress, the University is working according to a clear and ambitious strategy, HÍ 21, for the period 2016-2021 under the title “Successful University – Thriving Society”. HÍ 21 is a roadmap to the future for the staff and students of the University of Iceland. The goal is to make a good university still better – for the benefit of society as a whole. Jón Atli Benediktsson Rector / President of the University of Iceland

33


University of Iceland – Facts and figures

The year 2017 at a glance Permanent staff

1,557

Academic staff

554

Female academic staff

Degrees awarded Degrees awarded to female students

3,004 69%

43%

PhD degrees awarded

61

Other teaching and research staff

437

Female PhD graduates

69%

Female teaching and research staff

59%

Sessional lecturers Female sessional lecturers Administration, support services and technical staff Female admin., support and technical staff Students Female students International students FTE students FTE students to FTE teacher*

138 55% 428 63% 12,296

ISI-publications** Citations Total budget (in MISK) Non-governmental income (in MISK) Times Higher Education World University Rankings (THE) THE ranking among Nordic universities

900*** 43,697 21,948 7,432 (34%) 201. - 250. 13 - 17

66% 1,385 (11%) 8,338 12

* Comprises professors, associate professors, assistant professors, adjuncts ** ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Web of Science databases Clarivate Analytics *** Estimated figure for 2017

34


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.1. Full-time equivalent (FTE)*

Academic staff Professors Associate professors Assistant professors Specialists and scientists Other teaching and research staff Adjuncts 1 Adjuncts 2 Postdocs Other research staff** Sessional lecturers*** Administration, support services and technical staff Various short-term employees Total

2013

2014

2015

2016

2017

Number of staff 2017

514 223 129 120 43 344 45 10 40 250 152 371 50 1,432

525 227 131 123 44 360 45 12 49 253 142 382 47 1,456

543 238 137 122 46 393 48 13 65 267 135 384 47 1,502

549 251 132 121 45 415 54 14 76 271 143 390 42 1,539

554 263 128 117 46 437 57 18 78 283 138 387 42 1,557

656 306 152 147 51 577 67 52 95 363 2,346 426 125 4,130

Average employees ratio 84% 86% 84% 79% 91% 76% 86% 34% 82% 78% 6% 91% 33% 38%

* FTE is equivalent to one employee working full-time for one year (the percentage shows the average employee ratio) ** Approximately 50% in the category “Other research staff” are doctoral students on payroll 2017 *** The FTE of all sessional lecturers and short-term staff amounts to 1,602 working hours per year

35


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.2. Teaching staff (FTE) by school 2017 Professors

Assoc. professors

Assist. professors

Adjuncts 1

Adjuncts 2

Sessional lecturers

Students (FTE)* per teacher (FTE)

School of Social Sciences

47

31

26

11

5

34

15

School of Health Sciences

65

33

29

7

4

41

10

School of Humanities

48

13

13

13

3

24

12

School of Education

20

24

37

22

3

9

11

School of Engineering and Natural Sciences Total

83

25

12

4

3

29

10

262

127

117

57

18

137

12

* FTE student is equivalent to one student enrolled in 60 ECTS per year

36


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.3. Proportion of female academic staff (FTE) 2013 and 2017 Proportion of female academic staff (FTE) 2013 and 2017 29%

Professors

32% 46%

Associate professors

53% 61%

Assistant professors

61% 31%

Specialists and scientists

38% 41%

Academic staff. Total

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Percentage 2013

2017

37


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.4. Proportion of female non-academic staff (FTE) 2013 and 2017

69% 68%

Adjuncts 1

66% 64%

Adjuncts 2 51% 52%

Postdocs

63% 60%

Other research staff 53% 55%

Sessional lecturers

64% 63%

Admin., support & technical staff

64%

Various short-term employees

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Percentage 2013

2017

38


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.1. Total number of enrolled students by school 2013

2014

2015

2016

2017

School of Social Sciences

4,555

4,222

4,163

3,733

3,695

School of Health Sciences

2,333

2,196

2,218

2,274

2,319

School of Humanities

2,436

2,271

2,189

2,138

2,103

School of Education

1,970

1,850

1,963

1,892

1,911

School of Engineering and Natural Sciences

2,297

2,306

2,167

2,137

2,088

297

295

325

341

361

13,782

13,052

12,921

12,428

12,296

Interdisciplinary postgraduate studies Total*

*The numbers include all enrolled students. The same student can be enrolled in more than one programme (all figures are as of October each year)

39


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.2. FTE* students by school 2013

2014

2015

2016

2017

School of Social Sciences

2,974

2,897

2,780

2,511

2,297

School of Health Sciences

1,710

1,689

1,707

1,733

1,732

School of Humanities

1,625

1,576

1,519

1,487

1,418

School of Education

1,382

1,320

1,318

1,298

1,281

School of Engineering and Natural Sciences

1,768

1,763

1,718

1,628

1,611

22

32

28

35

36

9,458

9,245

9,042

8,656

8,338

Interdisciplinary postgraduate studies Total*

*FTE student is equivalent to one student enrolled in 60 ECTS per year

40


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.3. Proportion of students by level of degree 2013

2014

2015

2016

2017

Undergraduate

66.8%

66.7%

65.7%

64.3%

61.9%

Master’s

24.7%

24.6%

23.3%

23.7%

24.7%

PhD

3.1%

3.1%

3.5%

3.6%

4.9%

Other studies

5.4%

5.6%

7.5%

8.5%

8.4%

41


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.4. Proportion of female students amongst students by level of degree 2013 and 2017 65%

PhD

61% 71%

Master’s

72% 63%

Undergraduate

64% 74%

Other studies

76% 66%

Total

66%

0%

20%

40%

60%

80%

Percentage 2013

2017

42


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.5. Undergraduate students by school 2013 and 2017

29%

School of Social Sciences

25% 19%

School of Health Sciences

21% 20%

School of Humanities

School of Education

School of Engineering and Natural Sciences

19% 12% 14% 21% 22%

0% 50% Percentage 2013

2017

43


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.6. Master’s and PhD students by school 2013 and 2017 39%

School of Social Sciences

37% 9%

School of Health Sciences

12% 15%

School of Humanities

16% 21%

School of Education

18% 10%

School of Engineering and Natural Sciences Interdisciplinary postgraduate studies

11% 7% 7%

0% 50% Percentage 2013

2017

44


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.7. Number of international students by nationality 2013

2014

2015

2016

2017

74

92

99

111

147

Germany

137

121

107

139

146

Denmark

64

54

66

84

78

Poland

82

66

85

85

64

Spain

48

45

62

59

53

747

691

686

877

897

1,152

1,069

1,105

1,355

1,385

87

81

87

91

93

USA

Other nationalities (total) Total number of international students Total number of nationalities

45


University of Iceland – Facts and figures

III. Degrees awarded III.1. Total number of awarded degrees by school 2013

2014

2015

2016

2017

School of Social Sciences

953

1,013

998

1,032

959

School of Health Sciences

487

547

500

520

599

School of Humanities

380

462

471

387

491

School of Education

466

451

483

465

410

School of Engineering and Natural Sciences

395

439

505

486

451

36

76

89

86

94

2,717

2,988

3,046

2,976

3,004

Interdisciplinary postgraduate studies Total

46


University of Iceland – Facts and figures

III. Degrees awarded III.2. Proportion of degrees awarded by level of degree 2013

2014

2015

2016

2017

Undergraduate

64.7%

57.0%

56.1%

55.8%

56.0%

Master’s

26.2%

30.4%

31.6%

29.1%

26.2%

PhD

1.9%

2.7%

2.1%

2.3%

2.0%

Other studies

7.2%

9.8%

10.1%

12.8%

15.8%

47


University of Iceland – Facts and figures

III. Degrees awarded III.3. Proportion of female graduates by level of degree 2013 and 2017

48%

PhD

69% 71%

Master’s

69% 67%

Undergratuate

66% 82%

Other studies

81% 69%

Total

69%

0%

25%

50%

75%

100%

Percentage 2013

2017

48


University of Iceland – Facts and figures

IV. Research and collaboration IV.1. Number of ISI-publications* by University of Iceland’s academic staff and citations

ISI-publications Citations

2013

2014

2015

2016

2017

804

771

820

944

930**

24,913

28,721

31,813

38,931

43,697

*ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Web of Science databases from Clarivate Analytics **Estimated figure for 2017

49


University of Iceland – Facts and figures

IV. Research and collaboration IV.2. Top 10 countries collaborating with the University of Iceland by number of ISI-publications* 2013-2017 409

Finland

458

Italy Norway

463

Netherlands

493

France

586

Denmark

644

Germany

672

England

819

Sweden

946

USA

1,498

0

400

800

1,200

1,600

Number of publications ISI-publications 2013-2017 *ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Web of Science databases from Clarivate Analytics Source: Clarivate Web of ScienceÂŽ Core Collection (ORGANIZATION-ENHANCED)

50


University of Iceland – Facts and figures

IV. Research and collaboration IV.3. University of Iceland’s top collaborative partners by number of ISI-publications* 2013-2017 International universities Harvard University (USA) University of Copenhagen (Denmark) University of California System (USA) Karolinska Institutet (Sweden) University of London (UK) Lund University (Sweden) Aarhus University (Denmark) Uppsala University (Sweden) Erasmus University Rotterdam (Netherlands) University of Cambridge (England) International corporations Novo Nordisk (Denmark) Novartis (Switzerland) Cardiovascular Engineering (USA) GlaxoSmithKline (UK) Merck & Company (USA) AstraZeneca (UK/Sweden) Pfizer (USA) Amgen (USA) Roche Holding (Switzerland) Genentech (USA) Johnson & Johnson (USA) SAIK-Frederick (USA) Science Application International Corporation (SAIC) (USA)

Publications 379 347 334 313 280 230 224 213 198 11 Publications 41 29 15 15 15 9 9 8 8 6 6 6 6

International institutions CNRS (France) National Institute of Health (USA) Helmholtz Association (Germany) Max Planck Society (Germany) Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Inserm) (France.) Broad Institute (USA) CEA (French atomic energy commission) Statens Serum Institut (Denmark) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Italy) NASA (USA) Domestic partners Landspitali - The National University Hospital of Iceland The Icelandic Heart Association Reykjavik University deCODE Genetics University of Akureyri Icelandic Cancer Society Icelandic Met Office Akureyri Hospital The Agricultural University of Iceland

Publications 373 368 264 140 125 115 102 87 87 86 Publications 881 281 148 76 61 47 45 40 36

*ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Web of Science databases from Clarivate Analytics Source: Clarivate InCites® / Clarivate Web of Science® Core Collection (ORGANIZATIONENHANCED)

51


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants* V.1. Funding and non-governmental income at fixed prices for 2017 (in MISK)

Governmental income Non-governmental income Percentage of non-governmental income of total income Total income

2013

2014

2015

2016

2017**

11,616

12,295

13,074

13,605

13,977

6,268

5,965

6,533

7,361

7,733

35%

33%

33%

35%

36%

17,885

18,260

19,608

20,966

21,710

*The accounts for the University of Iceland and the Science Institute are separate. Here income for the two institutions has been combined and corrected to allow for internal business **Annual accounts for the University of Iceland and the Science Insititute for 2017 are as yet unconfirmed as this booklet goes to print (August 2018) – these are estimated figures

52


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants V.2. Funding and non-governmental income per student (FTE*) at fixed prices for 2017 3.000 927 850

In thousand ISK

2.250 723 663

645

1.500 1,228

1,330

1,446

1,572

1,676

750

0

2013

2014

2015

Governmental income per student (FTE)

2016

2017** Non-governmental income per student (FTE)

*The accounts for the University of Iceland and the Science Institute are separate. Here income for the two institutions has been combined and corrected to allow for internal business **Annual accounts for the University of Iceland and the Science Insititute for 2017 are as yet unconfirmed as this booklet goes to print (August 2018) – these are estimated figures

53


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants V.3. Grants awarded to the University of Iceland from the Icelandic Research Fund

Total number of grants awarded to University of Iceland Percentage of the total number of grants awarded each year Total amount awarded to University of Iceland (in thousand ISK) Percentage of the total amount awarded each year

2013

2014

89

106

2015 119

2016 114

2017 106

62.7%

62.7%

65.7%

63.7%

57.6%

566

815

1,996

2,711

3,204

62.0%

64.9%

69.1%

67.6%

67.5%

Source: RANNIS. Amounts are given in fixed prices for each year. Included are all grants awarded to a principal investigator from the University of Iceland or the University of Iceland Science Institute

54


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants V.4. Grants awarded to the University of Iceland from the EU’s 7th Framework Programme and Horizon 2020

Number of projects Total amount (in thousand €)*

2013

2014

2015

2016

2017

11

5

9

9

7

1,714

1,477

4,159

6,795

3,104

*Total amount of each grant is listed once

55


University of Iceland – Facts and figures

VI. Nordic countries – Comparison VI.1. Times Higher Education World University Rankings – Top 17 Nordic universities (2017) Position

University

Country

2013

2014

2015

2016

2017

1

Karolinska Institutet

Sweden

36

44

28

28

38

2

Uppsala University

Sweden

111

98

81

93

86

3

University of Helsinki

Finland

100

103

76

91

90

4

Lund University

Sweden

123

119

90

96

93

5

Aarhus University

Denmark

138

153

106

98

109

6

University of Copenhagen

Denmark

150

160

82

120

109

7

Stockholm University

Sweden

103

98

136

144

136

8

University of Oslo

Norway

185

186

135

132

146

9

Technical University of Denmark (DTU)

Denmark

117

121

167

176

153

10

Royal Institute of Technology (KTH)

Sweden

117

126

155

159

173

11

Aalto University

Finland

301-350

251-275

251-300

229

190

12

University of Gothenburg

Sweden

201-250

226-250

180

170

198

13-17

Aalborg University

Denmark

301-350

351-400

201-250

201-250

201-250

13-17

Chalmers University of Technology

Sweden

276-300

276-300

201-250

251-300

201-250

13-17

Copenhagen Business School

Denmark

201-250

251-300

201-250

13-17

University of Iceland

Iceland

251-275

251-275

201-250

201-250

201-250

13-17

University of Bergen

Norway

201-250

201-225

182

201-250

201-250

Source: Times Higher Education World University Rankings

56


University of Iceland – Facts and figures

VI. Nordic countries – Comparison VI.2. Annual expenditure per student (FTE*) in the Nordic countries 2009-2014 (fixed prices for each year in USD) 25,000

20,000

USD

15,000

10,000

5,000

0 Iceland

Denmark 2009

2010

Norway 2011

2012

Sweden 2013

2014

Finland OECD average 2014

*FTE definition by Statistics Iceland. It varies slightly from the FTE definition used by the University of Iceland Source: OECD (Education at a Glance). Data from Denmark for 2012 is missing

57


University of Iceland – Facts and figures

VII. Green accounting VII.1. Waste Sorted waste, kg/FTE

2013

2014

2015

2016

2017

84

90

91

87

118

41.3%

Unsorted waste, kg/FTE

105

101

106

90

86

-18.2%

Total amount of waste, kg/FTE

189

191

197

177

204

8.2%

Percentage of unsorted waste

55.6%

53.0%

53.8%

50.8%

42.1%

-24.4%

Sorted waste, kg/FTE

Change 2013/2017

Source: University of Iceland

58


University of Iceland – Facts and figures

VII. Green accounting VII.2. Percentage of waste by sorting method 2013

2014

2015

2016

2016

Unsorted waste

55.6%

53.0%

53.8%

50.8%

42.1%

Change 2013/2017 -24.4%

Sorted waste

44.4%

47.0%

46.2%

49.7%

57.9%

30.6%

Source: University of Iceland

59

Profile for Háskóli Íslands - University of Iceland

Háskóli Íslands - lykiltölur 2018  

Yfirlit yfir lykiltölur í starfsemi Háskóla Íslands.

Háskóli Íslands - lykiltölur 2018  

Yfirlit yfir lykiltölur í starfsemi Háskóla Íslands.

Advertisement