Page 1

ലാവലിൻ, വിഎസ � ിന് നഷ � പ്െപ� ഉൾ പാർ�ി ആയ� ധം | In...

http://www.indiavisiontv.com/2013/11/05/273658.html

ലാവലി�, വിഎ�ിന് ന�െ�� ഉ�പാ��ി ആ�ധം െവബ് െഡസ്ക് | Published: November 5, 2013

Change Font size: (+) | (-)

െകാ�ി: ലാവ്ലി� േകസി� പിണറായി വിജയ� ��വി��നായേതാെട, ച��യാ��ത് വി എസ് അച�താന�െ� രാ�ീയ ഭാവിയാണ്. ലാവ്ലി� േകസിെല പിണറായി�െട പ�് ഉയ��ിപിടി�യായി�� വിഎസ് േപാരാ��ിനിറ�ിയത്. അഴിമതി േകസി� ആേരാപിതനായ വ��ി പാ��ി െസ��റിയായി �ട��ത് ശരിയെ��ായി�� വിഎ�ിെ� വാദം പാ��ി��ിെല േപാരാ��ി� േനരി� എ�ാ തിരി�ടിക��ിടയി�ം വിഎസ് �തീ�ി�ത് ഒ� നാ� അഴിമതി േകസി� പിണറായി വിജയെന േകാടതി ���ാരനായി കെ��െമ�ായി��. വിഎ�ിെന ഇനി പാ��ി എ� െച�െമ�ം വിഎസ് എ�െന �തികരി�െമ��മാണ് സജീവ ച��യാ��ത്. മല�റം സേ�ളന�ി�േശഷം സംഘടന തല�ി� തിരി�ടിേയ�തിന് േശഷമാണ് വിഎസ് ലാവ്ലി� വിഷയം പാ��ിയിെല ഉ��ാ��ി സമര�ിന് കാര�മായി ഉപേയാഗി� �ട�ിയത്. അഴിമതിെ�തിെര േപാരാ�ക�ം മെ��ാ ഘ��ളി�ം സിഎജി റിേ�ാ��ിെന പവി�മായി ക�തിേപാ�ക�ം െച� പാ��ി, ലാവ്ലി� വിഷയ�ി� മറിെ�ാ� നിലപാട് സ�ീകരി��ത് വിശ�ാസ�ത തക���് കാരണമാ�െമ�ായി�� വിഎ�ിെ� നിലപാട്. െപാ�സ�ഹ�ി� വിഎ�ിെ� നിലപാടിന് ലഭി� സ�ീകാര�ത ഒ�െകാ�മാ�മായി�� പാ��ി് വിഎ�ിെനതിെര ക�� നടപടി സ�ീകരി�ാതി��ത്. ലാവ്ലി� ഇടപാടി� �മേ�ട് നട�െവ� നിയമസഭ�െട പ�ി�് എ�ൗ�്സ് ക�ി�ി കെ��ക�ം �ട��് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�ക�ം െച�േതാെടയാണ് വിഎ�് ഉ��ാ��ി സമര�ിന് ഇ�നമായി ലാവ്ലിെന കെ��ിയത്. എ�ാ� വിജില�സ് പിണറായി ���ാരനെ��് കെ��ിെയ�ി�ം വിഎസ് �തീ� ൈകവിടാെത പാ��ി േന�ത��ിന് ക�ക� എ�തി െകാേ�യി��. 2006െല െപാ�െതരെ���ിന് ��് ഉ��ചാ�ി സ��ാ� ലാവ്ലി� േകസ് സിബിഐ�് വി�് ഉ�രവി�ത് വിഎ�ി�ം �തീ� ന�കി. താ� േന�ത�ം ന��� സ��ാ� തെ� സിബിഐ അേന�ഷണെ� എതി��� അവ�െയ വിഎസ് മറികട�ത് പരസ�മായി �കടി�ി�് അ��ികളി�െടയായി��. ഒ�വി� പിണറായി വിജയെന സിബിഐ �തിയാ�ിയ ഉട� അ�് �ഖ�മ�ിയായി�� വിഎസ് േനരി�് ഡ�ഹിയിെല�ക�ം പാ��ി േന�ത�െ� േബാധ�െ���ാ� �മി�ക�ം െച�. പിണറായി വിജയെ� നവേകരളയാ��ിെട േയാഗം േച�� സിപിഐ(എം) പിബി പെ� സിബിഐെയ ��െ���� നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ത്. പി�ീട് ലാവ്ലി� പരസ� ��ാവന�െട േപരി� വി എ�ിെന െപാളി�് ബ�േറായി�നി�് �റ�ാ�ക�ം െച�. ഒ� പ�ായ�് അംഗെമ�ി�മായി�െ��ി� പിണറായി വിജയ� രാജിെവെ�െന എ�് �കാശ് കാരാ�് പരസ� നിലപാട് സ�ീകരി�ക�ം െച� പിണറായി വിജയെന േ�ാസിക��് െച�ാ� അ�മതി ന�േകെ�� തീ�മാന�ം വിഎ�ിന് സഹമ�ിമാ�െട എതി��ിെന �ട��് സ�ീകരിേ��ി വ�. സ��ം മ�ിസഭെയ�� നിലപാടി�നി�് വ�ത�� സമീപനമാണ് തനിെ��് വിഎസ് �ചി�ി�ക�ം െച�. പി�ീട് ഗവ�ണ� മ�ിസഭാ നിലപാട് ത�ക�ം, ഇതിെന േചാദ�ം െച� പിണറായി വിജയെ� ഹ�ജി ��ീം േകാടതി നിരാകരി�ക�ം െച�േതാെട, വിഎ�ിന് തെ� നിലപാ�ക� ��ത� ശ�മായി ഉ�യി�ാ� കഴി�. നിലപാ�കളിെല വിശ�ാസ�ത �ലമാണ് പാ��ി സം�ാന ഘടക�ിെ� ശ�മായ സ����ിനിടയി�ം വിഎ�ിന് ആദ�ം �ഖ�മ�ി �ാന�ം പി�ീട് �തിപ� േന��ാന�ം പിടി�നി��ാനായത്. എ�ാ� ലാവ്ലി� േകസി� നി�് പിണറായി വിജയ� ഒഴിവാ��േതാെട, സിപിഐഎ�ി� പിടി�നി��ാ�� ക�ി���ാണ് വി എസ് അച�താന�ന് ന�മാ��ത്. അഴിമതിെ�തിെര സ�ീകരി� ധാ��ിക നിലപാട് �ലം ഒ� ക��ണി�് േനതാവിന് പാ��ിയി� നി�് വലിയ തിരി�ടി േനരിേ��ാ��തിെ� �ചന �ടിയാണ് ഇ�െ� േകാടതി വിധി ന���ത്. �തിസ�ികെള�ം പരാജയ�െള�ം തെ� വലിയ വിജയ�ിെ� ചവി�പടികളാ�ിയ വി എ�ിന് �തിയ േപാ��ഖം �റ�ാ� ഇനി�ം അവസര���ാ�േമാ എ�താണ് �ധാനം.

1 of 2

Tuesday 05 November 2013 08:05 PM


ലാവലിൻ, വിഎസ � ിന് നഷ � പ്െപ� ഉൾ പാർ�ി ആയ� ധം | In...

http://www.indiavisiontv.com/2013/11/05/273658.html

All right reserved. Text, Photograph and Video of this website Copyright © 2013 Indiavision Satellite Communications Ltd. GMT+0530 (IST)

2 of 2

Last Modified:Tue Nov 05 2013 20:04:06

Tuesday 05 November 2013 08:05 PM

report_indiavision_lavlin_ലാവലിന്‍, വിഎസ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉള്‍പാര്‍ട്ടി ആയുധം__vs_05_11_2013.pdf  
report_indiavision_lavlin_ലാവലിന്‍, വിഎസ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉള്‍പാര്‍ട്ടി ആയുധം__vs_05_11_2013.pdf