Page 1

por t f ol i o has anf ai kyı l dı z


hakkı mda Has anFai kYı l dı z . 24yaş ı ndayı m. İ s t anbul ’ da yaş ı yor um. Yı l dı zTekni kÜni ver s i t es i Mi mar l ı k Fakül t es i 4. s ı nı föğr enci s i yi m.

Tel : Mai l :

05384504509 has anf ai kyi l di z @gmai l . com

eği t i m Yı l dı zTekni kÜni ver s i t es i Mi mar l ı kFakül t es i Yı l dı zTekni kÜni ver s i t es i İ ngi l i z ceHaz ı r l ı k Aks ar ayAnadol uÖğr et menLi s es i

2014. . . 20132014 20082012

yazı l ı m bi l gi si

i ş/st aj deneyi mi

Aut oCAD Sket chUp AdobePhot os hop 3dsMax VRay AdobePr emi er e Camt as i aSt udi o Mi cr os of tWor d Mi cr os of tEx cel Mi cr os of tPower poi nt

NedaMi mar l ı kBur s a ( 07. 201608. 2016Zor unl uBür o St aj ı )

( çoki yi ) ( çokİ yi ) ( çoki yi ) ( or t a) ( or t a) ( i yi ) ( i yi ) ( i yi ) ( i yi ) ( i yi )


mi mar i t asar ı m6

Pr oj eBeyoğl uTepebaş ı ndakentbel l eği ndeyeredi nmi şTepebaş ı Ti yat r o’ s uveTepebaş ı Bahçes i ni canl andı r makaygı s ı güt mekt edi r . Pr oj eal anı ndaki yer al t ı ot opar kı nı nbi rkı s mı kor unmuş , öz günl üğünükaybedenTRTbi nas ı kal dı r ı l mı ş t ı r . Sı kt ar i hi dokununt er s i neaçı kkamus al al anyar at maki s t enmi ş , mekanl arnegat i fmi mar l ı k anl ayı ş ı yl az emi nkot ununal t ı ndakonuml andı r ı l mı ş t ı r . Pr oj es er gi al anı vet i yat r oi ş l evl er i ni i çer mekt edi r .

Vaz i yetPl anı

1


Kes i tI I

RefikSaydam Cd. Gör ünüş ü

Meş r ut i yetCd. Gör ünüş ü

Kes i tI I I I

2


mi mar i t asar ı m5

Pr oj ekaps amı ndabel i r l enmi şar az i deTar i hi okul bi nas ı nı nvar l ı ğı bi rt as ar ı m kr i t er i ol ar akkul l anı l mı ş , buyapı dant ür eyenküt l el ert as ar l anmı ş t ı r . Ti pol oj i i l eür et i l mi ş yaş am mekanl ar ı nı nar as ı nas ı z an, kamus al al ani l ei l i ş ki yi kuvvet l endi r ens i r kül as yoni l et i pol oj i ni ndoğur duğus ı kı cı l ı könl enmi şveal t er nat i fmekanl aryar at ı l mı ş t ı r .

Vaz i yetPl anı

Yaş am mekanı s i r kül as yoni l i ş ki s i

A

1. 5A

2A

B 0. 5B 1. 5B

2B

Ti pol oj i

3


Kes i tBB

Kes i tAA

Acı badem Cd. Gör ünüş

Bet ül Cd. Gör ünüş

4


mi mar i t asar ı m4

Pr oj eSanayi yapı l ar ı naevs ahi pl i ği yapmı şves ondönemdeş ehi r l er i nbüyümes i i l eböl geyi t er kedeni ş l et mel er ei t haf enendüs t r i müz es ivebi l i m mer kez i t as ar l anmı ş t ı r . Pr oj eendüs t r i müz es i vegünümüzt eknol oj i s i ni gençnes i l l er eöğr et mekamacı yl akur ul muşmul t i di s i pl i nerat öl yel eri çer mekt edi r .

Zemi nKatPl anı

Üs tKatPl anı

5


Kes i tI I

Kes i tI I I I

Kes i tI I I I I I

GüneyCephes i

Kuz eyCephes i

6

Bat ı Cephes i


mi mar i t asar ı m2

Pr oj eNi s bet i yeCaddes i üz er i ndeyeral makt adı r . Pr oj eal anı nyakı nçevr es i nde bi r çoki şmer kez i ni nbul unmas ı veİ s t anbul ’ daçal ı ş maş ar t l ar ı nı nz or l uğudüş ünül er ekkent ehi z metedeceks pamer kez i t as ar l anmı ş t ı r . Tas ar ı mdamas i fyüz eyl erve s uöğes i kul l anı l ar aki ş l evgüçl endi r i l mi ş t i r .

7


1Hamam ı 2SoyunmaOdas ı ı 3Si r kül as yonı 4Mas aj Odal ar ı ı 5Sı cakSuHavuz uı 6Yans ı maHavuz u

Kes i tI I

Gör ünüş

8


bi l gi sayaror t amı ndami mar l ı kder si Süt r ükt ürmodül ündenot obüsdur ağı ür et i mi

9


kor umaver est or asyonder si

Ni ş ant aş ı Semt i Rumel i Caddes i üz er i ndebul unani ki yapı nı nkomş uol dukl ar ı i ki t ar i hi yapı yauyums uzol duğugöz l eml enmi şvebuyapı l ar aal t er nat i fol ar akdokuya uyan, s emt i nmodageçmi ş i gözönündebul undur ar akt as ar l anmı ş , t eks t i l ür ünü cepheyes ahi pyeni yapı t as ar ı mı öner i l mi ş t i r .

Rumel i Cd. Si l üet i

10


48SaatFi ki rYar ı şması Kat ı l ı mcı

Bas i tbar ı nakkes i t i ni nkes i nçi z gi l er i ndenar ı ndı r ı l mas ı

Yaş am mekanı Tekni kböl üm

Şehi rener j i hat l ar ı i l ebağı ms ı zve bağı ml ı ol ar akkul l anı m

( I s ı t ma, s oğut ma, el ekt r i k, pi s t emi zs u)

Pr ef abr i kal ümi nyum cepheel emanl ar ı

Far kl ı i kl i mş ar t l ar ı nagör euygul anabi l i r l i k ( Güneş , kar r üz gar , yağmur )

Açı kkapal ı , küçükbüyükmekanl ar ı nmodül as yoni l eol uş mas ı

A

B

C

D

A: Or t akyemekal anı B: 12ki ş i konakl ama C: 34ki ş i konakl ama D: Es nekmekan

ö: 1/ 200

( Akt i vi t e, eği t i m, t opl anma, konf er ans , eğl ence, at öl ye)

11


Kapı Tasar l ı yor um 2018Kat ı l ı mcı

12

Hasan faik yıldız  
Hasan faik yıldız  
Advertisement